Suomelle

okm.fi
  • No tags were found...

Suomelle

2 ToimintaympäristönmuutoksetSuomen talous on useissa kansainvälisissä vertailuissa todettu varsin kilpailukykyiseksi. Väestönja varsinkin nuorten koulutustaso on korkea. Myös tutkimukseen ja tuotekehitykseenpanostetaan voimakkaasti talouden kasvupotentiaalin turvaamiseksi. Innovaatiojärjestelmä onarvioitu hyväksi. Rakenteellisia ongelmia ovat erityisesti työttömyys ja korkea suhteellinenhintataso. Myös aluerakenteissa tapahtuvat muutokset asettavat Suomelle muutospaineita.Koko Euroopan unionin tasolla tulevien vuosien suurimmat haasteet ovat talouskasvun nopeuttaminenja työllisyyden kohentaminen.Kansallisen kilpailukyvyn kannalta keskeisten menestystekijöiden vahvistaminen ja heikkouksienkarsiminen on talous- ja työllisyyskehityksen keskeinen osa. Vaikka Suomen taloudentasapaino on kohtuullisen hyvä ja lyhyen ajan näkymät ovat varsin suotuisat, pidemmänaikavälin kehitykseen liittyy useita riskejä. Suomen väestö ikääntyy nopeammin kuin useimmissamuissa EU-maissa ja tästä aiheutuu työmarkkinoille ja julkiseen talouteen jännitteitä.Ikääntyminen on haaste erityisesti julkisen talouden kestävälle rahoitukselle eläke- ja hyvinvointipalvelujenmenopaineen kasvaessa ja työvoiman määrän vähentyessä hidastaen samallaveropohjan ja kansantuotteen kasvua. Haasteita luovat myös globalisaation eteneminen janopea tekninen kehitys. Globaali kilpailu ja nopea teknologian kehitys asettavat uudistusvaatimuksiakoko innovaatiojärjestelmälle. Globaali toimintaympäristö edellyttää myös arkipäiväntoimintaympäristöjen moninaistumista ja uudenlaisten toimintatapojen omaksumisenvälttämättömyyttä. Globaalin työnjaon syvenemisen vaikutukset näkyvät kotimaisilla työmarkkinoillamyös perinteisten työvoimavaltaisten alojen, erityisesti teollisuuden työllistävyydenvähenemisenä. Uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelualoille, hoitoalalle ja korkeaaosaamista vaativiin tehtäviin.Lissabonin strategian Suomen kansallisessa toimenpideohjelmassa vuosille 2005–2008korostetaan, että Suomen talouspolitiikan keskeinen haaste lähivuosina on turvata hyvinvoinninkasvu ja julkisen talouden kestävyys toimintaympäristön nopean muutoksen oloissa. Keskeisenätavoitteena on kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa vahvistamalla kasvua, yrittäjyyttä jatyöllisyyttä sekä parantamalla peruspalveluja. Tuotanto- ja yritysrakenteen on uudistuttava taloudenkilpailukyvyn säilyttämiseksi. Talouspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan keskeinentehtävä on varmistaa, että kilpailukyvyn edellyttämä uudistuminen tapahtuu joustavastikohottaen väestön hyvinvointia, lisäten työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota sekä parantaenympäristön tilaa.5

More magazines by this user
Similar magazines