– Leikkikentät ja aukiot - Hags

catalog.hags.com
  • No tags were found...

– Leikkikentät ja aukiot - Hags

Hyvä ympäristö– Lasten oikeusLasten hyvä ympäristö on sen edellytyksenä, ettälapset voivat kehittyä ja elää turvallisissa oloissa.Yli 190 maata on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksistasolmitun sopimuksen, jonka tarkoituk senaon turvata lasten kasvuiän elinehdot. Artiklassa 31käsitellään oikeutta leikkiin, koska leikin merkityslapsen kehitykselle tunnetaan hyvin ja on dokumentoituyksiselitteisesti.Lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön on selviöteoriassa, mutta valitettavasti ei täysin käytännössä.Kaiken lainsäädännön perustana on pyrkiä ihmistensekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen. Useissamaissa on nykyään pitkälle kehitetty säännöstö, jokasuojaa yhteiskuntamme pienimpiäkin. Tarkasta,mitkä lait tukevat kotimaassasi työtä lasten turvallisuudenparantamiseksi omalla työsarallasi. Lasten turvallisuuson aikuisten vastuulla!Puhdas ympäristö– Kaikkien yhteinen vastuuTietoisuus ympäristökysymyksistä ja kiinnostus niihin on lisääntynyt voimakkaasti yhteiskunnassamme.Ennen ympäristöasioita ajoivat viranomaiset ja yksittäiset organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt ja kuluttajattiedostavat ne ja tajuavat ympäristön merkityksen.Lasten ja aikuisten ympäristö on aina ollut keskeinen asia HAGSille. Ympäristön ”vihreätä osaa” ei voidakoskaan korostaa liikaa. Paras leikkiympäristö on luonto, taustana erityisillä leikkivälineillä luotu kokonaisuus.Kaiken elävän edellytyksenä ovat luonto, vesi ja ilma – mutta ne eivät kestä mitä tahansa.Luonnon vaaliminen on selviö, mutta tehokas työ ongelmien ratkaisemiseksi vaatii tietoa ja hyvin suunniteltuatyötä. Kulutamme elämämme aikana itse asiassa koko ajan ympäristövaroja tavalla tai toisella. Työympäristön hyväksi ei ole mikään pieni haaste kenellekään. Kaikkien on omaksuttava uudenlainen asenneympäristöön.Sivulla 10–11 on tietoja tuotekierrätyksestä.Suurin piirtein kaikki HAGS-tuotteiden raaka-aineet voidaan ottaa talteen energiana tai käyttää uudelleen.HAGSilla on ollut ympäristösertifiointi ISO 14001 kesästä 1997 lähtien.TARKASTUS & HUOLTO3


Lasten turvallisuus– Vaalimisen arvoinen asiaTietomme riittävät tuskin koskaan siihen, että pystyisimme eliminoimaan kaikki vaarat. Yleinen vaarakäsitesisältää fyysisten vaarojen lisäksi myös kehitykseen liittyvät vaaratekijät. Pyrkimyksenä on aina oltava luodakiinnostavia ja virikkeisiä, sopivat vaaratekijät sisältäviä leikkiympäristöjä, joiden vaarat lapsi pystyy torjumaanja arvioimaan. Mutta vasta tietojamme käytäntöön soveltamalla voimme näyttää, että todella välitämmelapsista. HAGSin kurssit ja seminaarit ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteysHAGSin edustajaan.Säännölliset tarkastukset ja valvontaTämä on asia, joka koskee kaikkia aikuisia lastenarkitilan teissa. Vanhempia, opettajia, esikouluhenkilöstöä,vapaa-ajanohjaajia, puisto henkilöstöä, vahtimestareita,jne.Ottamalla vastuun ja paneutu malla ongelmiinvoimme aikaan saada yhdessä paljon myönteistä.Irtilyöty lauta, katkaistu köysi, vahingonteostaaiheutuvat vaaral liset aukot; niiden havaitse minenon tärkeää. Silloin on aika hälyt tää asiasta tai korjatavika itse. On muitakin syitä puuttua suoraan asiaan.Rikkoutunut tuote houkuttaa vielä pahempaan vandalismiin.Seuraavilla sivuilla olevasta tarkastusluettelosta saalisävink kejä ja ohjeita. Tekstistä ja kuvasta käyvät ilmiherkät kohdat ja annamme vihjeitä tarkastusmenettelystäja toimenpiteistä.Huom! Tämä tarkastusluettelo ei korvaa normia,vaan täydentää sitä. HAGSin tuoteluettelossa onmyös tiedot siitä, miten usein kunkin yksittäisen leikkivälineentarkastuksia ja huoltoa vaaditaan.4 TARKASTUS & HUOLTO


Lisäksi– Tärkeitä turvanäkökohtiaMuita tärkeitä, ulkotiloissa varteen otettavia turvanäkökohtia:* Istutukset ja paikan kasvillisuus on säilytettävä mahdollisuuksienmukaan sellaisenaan, mutta:On muistettava, että jotkut kasvit, esim. siitepölyäerittävät kasvit voivat olla ongelmallisia allergikoille.Samalla on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisiinmyrkyllisiin kasveihin.* Kaivoissa on oltava lukittava kansi.* Ota huomioon sellainen, mikä voi muuttaa lapsenkäsitystä omasta kehosta.– Lapset haluavat testata, kiipeillä, ryömiä ja tutkia.He altistavat siis itsensä vaaroille, joita he eivätymmärrä. Aikuisena olet vastuussa lapsesta ja voitvähentää vaaroja seuraavasti:– Varmistaudu siitä, ettei lapsen vaatteissa olehupun nyörejä, jotka saattavat takertua johonkinhänen leikkiessään. Sama koskee kaulaliinoja, huppuja,pyöräilykypäriä, yms., jotka voivat jäädä kiinnijohonkin leikin temmellyksessä.* Liikennevahingot:Liikennevahingot ovat usein vakavampia kuin muutonnettomuudet. Yli puolet lasten kuolemaan johtavistatapaturmista tapahtuu liikenteessä.Pienet lapset altistuvat vaaroille liikenteessä heidänleikkiessään jalkakäytävillä ja teillä kodin läheisyydessä.Liikenneympäristöä ei ole suunniteltu lasten tarpeidenja turvallisuuden mukaan. Ympäristön huononsuunnittelun vuoksi pienet lapset joutuvat aivan liianaikaisin omin neuvoin liikenteeseen matkalla leikkipaikalle.Tarkastusluettelo– LeikkikentätVammaisille tarkoitetuille leikkikentille on ehkävaikea määrittää yleisesti tiettyjä mittoja, kalte vuuksia,yms. Onhan tarkoitus, että leikkipaikka on haasteellinenja kiintoisa sekä vammaisille että muillelapsille.Seuraavia mittoja voidaan pitää ohjeellisina, muttaaina on otettava huomioon kokonaisuus.1. Luiskien kaltevuus saa olla korkeintaan 6 %.2. Lattialautojen raot ja aukot eivät saa ollasuurempia kuin 8 mm.3. Luiskien reunojen, jotka estävät poisvierimisen, onoltava vähintään 100 mm:n korkuiset. Reunojenvärin on poikettava luiskan väristä, mikä helpottaanäkövammaisten orientoitumista.4 Kaksi vierekkäin olevaa pyörätuolia vaativatvähintään 1,8 m levyisen lattiatason.5. Suunnanmuutokseen tai paikalla oleskeluuntarkoitettujen liikkumispintojen, leikkivälineisiinjohtavien sisäänmenojen ja ulostulojen pintaalanon oltava 1,5x1,5 m. Muun liikkumis pinnanleveyden on oltava vähintään 1,2 m.6. Tartuntatangot on asennettava kun putoamis -korkeus on 0,15–1 m.Tartuntatankojen halkaisijan on oltava 25–35mm, jotta niistä saa hyvän otteen.7. Putoamissuojina toimivat seinäelementit onasennettava silloin kun putoamiskorkeus on yli0,6 m.8. Sellaiset leikkivälineet kuten pelit on sijoitettavaniin, että niiden alle jää tilaa pyörätuolille.9. Hiekkapinnoille on asetettava esimerkiksi puualustat, jotka helpottavat pääsyä leikkitelineille.5TARKASTUS DAGS ATT & HUOLTO SE ÖVER 5


TarkastusluetteloTarkastus & huoltoKaikentyyppisten leikkitelineiden tarkastuksen ja huollon yhteydessäon kiinnitettävä huomiota joihinkin tärkeisiin kohtiin.Pultit ja ruuvit❏ Kiristä tarvittaessa. Löysät pultit ovat kasvavien laatuongel -mien alku ja aina turvallisuusriski, etenkin puurakenteissatai liikkuvissa rakenteissa.❏ Tarkasta, puuttuuko jokin ruuvi tai pultti. Tyhjä reikä kieliisiitä, että ruuvi puuttuu.Ei hyväksytyt aukkomitat❏ Sormet: 8–25 mm lapsen liikkuessa, esim. liukuradassa,palomiehenliu’ussa ja korkeuksissa yli 1,2 m maanpinnanyläpuolella.❏ Jalka: yli 30 mm seisomapinnoilla, joiden kaltevuus onpienempi kuin 45° ja jotka eivät jousta mitenkään.❏ Pää: 90–230 mm helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevissaleikkitelineissä.110–230 mm leikkitelineissä, jotka eivät ole helposti alle36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla.Jalkoja ja päätä koskevat mitat ovat rinnakkaisiaaukkomittoja.❏ Aukoissa ei saa olla osia, jotka yhdistyvätalaspäin suuntautuen alle 60°:n kulmassa.Ankkurointi❏ Leikkivälineet ja muut varusteet onankkuroitava kiinteästi. Ks. kuva.❏ Tarkasta vakaus ja kaatumisvaara.Maalaus❏ Tarkasta mahdolliset lahoamisen alut.❏ Öljyä ja kuultomaalaa sahatut ja höylätytpuura-kenteet sekä vaneri joka kolmas vuosi.❏ Maalatut teräsrakenteet maalataan uudelleenkulutuksesta riippuen.❏ Jauhemaalattuja rakenteita hoidetaan parhaitenilmestyneitä vaurioita paikkamaalaamalla.❏ Tarkasta, etteivät vedenpoistoaukot oletukossa.Alustat – Maahanosumispinnat❏ Vapaa putoamiskorkeus on korkeintaan 3 m.❏ Normin EN 1177 mukainen iskujavaimentava alusta.❏ Kyseistä putoamiskorkeutta varten tyyppihyväksytytturva-alustalaatat.❏ Iskua vaimentavan alustan on ulotuttavavähintään 1,5 m leikkitelineen ulkopuolelle.Jos putoamiskorkeus on yli 1,5 m; ks. taulukkoC, sivu 8. (Keinua, liukurataa, köysirataaKokokehoPää/kaulapää ensinPää/kaulajalat ensinKäsivarsija käsiJalka ja jalkateräSormetVaatteetHiuksetja karusellia varten on erityiset vaatimukset.)❏ Kyseisessä paikassa ei saa olla kovia tai teräviä esineitä.Huomaa, ettei tämä koske laitteita, joissa lapsi ”liikkuuomalla painollaan”, esim liukurataa tai keinuja.Varaosat❏ Käytä aina alkuperäisiä, turvallisuustestattuja varaosia.Liikkuvat osat❏ Voitele tasaisin välein.❏ Vaihda kuluneet osat.❏ Liikkuvien ja kiinteiden osien välillä ei saa olla puristumistatai leikkautumista aiheuttavia kohtia.❏ Köysiratojen vaijerit on tarkastettava, voideltava jakiristettävä tarvittaessa.Min 200 mmTurva-alustalaatatMin 400 mmTässä saattaa piillä vaaroja!!Kokonaan ympäröidytaukotJäykät JoustavatV-muotoisetaukotOsittainympäröidytaukotUlostyöntyvätosatLiikkuvatvälineosat6TARKASTUS & HUOLTO


TarkastusluetteloLeikkivälineetPalkit ja puomit❏ Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä esiporattujen reikienkuluminen.❏ Ylös- tai ulostyöntyvät osat pään ja jalkojen alueella onkielletty (vapaa tila), ks. kuva 1.Pyöräkaruselli❏ Tarkasta, että pyörissä on vapaakäyntinapa – turvallisuudelle tärkeä seikka.❏ Tarkasta, ovatko renkaat ja polkimet kuluneet. Tarkasta,että pyörätilan hankaussuoja on ehjä.❏ Voitele keskiölaakeri. Tarkasta, että istuimet ovat ehjät.Lattia❏ Tarkasta ruuvit, helat ja laudat (tarvittaessa vaihda).❏ Leikkivälineet, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukaudenikäisten ulottuvilla: Yli 1 m maanpinnasta olevan tasanteenputoamissuojana on oltava 600–850 mm:n korkuinen seinämä.Yli 2 m:n korkeudella oltava vähintään 700 mm:n korkuinenputoamissuoja. Ks. kuva 2.❏ Kaikenikäisten ulottuvilla olevat leikkivälineet:Jos tasanne on yli 600 mm leikkitason yläpuolella, on siinäoltava vähintään 700 mm:n korkuinen seinämä. Ks. kuva 3.❏ Seinämä: Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä vaihdavaurioituneet laudat.❏ Seinämässä ei saa olla vaakasuuntaisia välitankoja, jotkahoukuttelevat kiipeilemään.Urheiluvälineet❏ Tarkasta urheiluvälineet, jotka vaativat jatkuvaasilmällä pitoa.❏ Tarkasta eri urheiluvälineiden verkot – myös erikoisverkot –ja tee tarpeelliset täydennykset.Karuselli❏ Tarkasta toiminta, etenkin keskipakoisjarru.Kiipeilyverkot, köysitikkaat ja köysiportaat❏ Tarkasta kiipeilyvälineiden kaikki osat, jotka kuluvatvilkkaissa leikeissä.Fig.1PutoamissuojaEi helposti alle 36 kuukauden ikäistenlasten ulottuvilla olevat välineet.Keinut❏ Tarkasta säännöllisesti ripustus kulumisen osalta.❏ Käytä lyhytlenkkistä tai vastaavanlaista ketjua.❏ Kork. 2 keinunistuinta/keinupuomi.❏ Vapaa tila maasta keinunistuimen alareunaan yli 350 mm.Rengasistuimen vastaavan välin on oltava yli 400 mm.❏ Pienin keinunistuinten väli: ks. taulukko A, sivu 8.❏ Pienin vapaa tila sekä iskunvaimentavaa materiaalia keinunympärillä: ks. taulukko B, sivu 8.❏ Pikkulapsille tarkoitettua keinunistuinta ei saa asentaasuuremmille lapsille tarkoitetun istuimen viereen, samaankeinupuomiin.>2000Fig.2PutoamissuojaHelposti kaikenikäisten ulottuvillaolevat välineetRiippusilta❏ Tarkasta riippusillan kaiteet ja liitosketjut. Vaihdamuovi pääl lysteinen ketju, jos se on vaurioitunut.❏ Tarkasta kaikki kiinnikkeet.❏ Tarkasta, puuttuuko keinulautoja, ovatko ne rikki taipahasti kuluneet. Vaihda uusiin.❏ Tarkasta, ettei jäykkien ja joustavien osien välille muodostuvaarallisen kokoisia aukkoja kuormitetussa jakuormittamatto massa tilassa.>2000Fig.3TARKASTUS & HUOLTO7


Köydet – kiipeilyverkot – köysitikkaat – köysiportaat– trapetsit – voimistelurenkaat.❏ Tikaspuolien paksuuden on oltava 16–45 mm.Ketjut❏ Ketjujen on oltava lyhytlenkkisiä, silmäkoko korkeintaan8,6 mm.❏ Tarkasta, ovatko kiinnityskohdat kuluneet.❏ Ketjut eivät saa olla niin pitkiä, että muodostuu silmukka(kuristumisvaara).Köysirata❏ Tarkasta, että köysiradan liukuvaunu kulkee ilman kitkaa.❏ Tarkasta vaijeri; ulostyöntyvät langat ja muut vauriot ovatmerkki vaihdon tarpeesta. Voitele tarvittaessa.❏ Huolehdi siitä, että istuimen ripustukseen käytetäänmuovitettua ketjua tai vastaavaa.❏ Jos joku yllä mainituista osista on viallinen – hankikunnos -tussarja köysirataan.❏ Istuimen on riiputtava vähintään 2,1 m kannatinköydenalapuolella.❏ Istuimen alle tulee jäädä vapaata tilaa vähintään 400 mm130 kg:lla kuormitettaessa. Kiristä vaijeri tarvittaessa.❏ Vapaa putoamiskorkeus kork. 2 m istuen, 3 m käsistäroikkuen.❏ Vaijerin kiinnityskohdan on oltava vähintään 2,5 mkorkeu della maasta.❏ Vapaan tilan on ulotuttava 1,5 m:n etäisyydelle telineestä,jos teline on varustettu lähtötasanteella; 2 m kannatinköydenmolemmille puolille sekä 2 metriin päätepisteessä,istuimen ollessa ääriasennossa.LiukuradatAvoin liukurata❏ Leikkitelineeseen yhdistettyjen liukuratojen lähtötaso onvarustettava suojaputkella.❏ Tarkasta vanhan avoimen mallin sivusuojat, ne on vaihdet -tava umpinaisiin turvallisuussyistä.❏ Aseta mielellään rinneportaat liukuradan viereen, ei kuiten -kaan lähemmäs kuin 1 m:n päähän.❏ Tarkasta rinneliukuradat, etenkin niiden kaltevuus, niinettei ulostuloon kerry vettä. Korota siinä tapauksessa radanyläosaa.❏ Tarkasta, että rata täyttää normien mukaiset vaatimukset.Vaihda rata tarvittaessa.❏ Turva-alueen on ulotuttava kauemmas kuin 1,5 mtelineestä sekä oltava 2 m:n suuruinen ulostulon edessä javähintään 1 m liukuradan molemmilla sivuilla.Ulostulon iskunvaimentavien alustojen on selvittävä 1 m:nputoamiskorkeudelle asetetuista vaatimuksista.❏ Huom! Ulostulokohdasta puuttuu usein hiekkaa; lisäähiekkaa.❏ Tarkasta, ettei liukuradan leikkitelineeseen yhdistävässäliitoksessa ole mitään kiilamuotoisia aukkoja. (Huom!Vaattei den nyörit.)x y x● L 1 koskee hiekkaa tai vastaavaa.● L 2 koskee synteettistä materiaalia.L 1 , L 2llTaulukko A*l x y1,4 0,48 0,581,6 0,52 0,621,8 0,56 0,662,0 0,60 0,702,2 0,64 0,742,4 0,68 0,782,6 0,72 0,82mitta mTaulukko B*l L 1 L 21,4 3,47 2,971,6 3,64 3,141,8 3,82 3,322,0 3,99 3,492,2 4,17 3,672,4 4,34 3,842,6 4,52 4,02Taulukko C*Putoamis- Tilatarvekorkeus metriä (x)metriä (y)0-1,5 1,501,6 1,571,7 1,631,8 1,701,9 1,772,0 1,832,1 1,902,2 1,972,3 2,032,4 2,102,5 2,172,6 2,232,7 2,302,8 2,372,9 2,433,0 2,50y>0,6≤1,5 är x=1,5y>1,5 är x=2/3y+0,5≥ 2,00yXmitta m8TARKASTUS & HUOLTO


❏ Ulostulon korkeus ei saa olla enempää kuin 350 mmleikkikentän pinnasta laskien.❏ Vapaassa tilassa ei saa olla mitään kovia, kiinteitä esineitä.❏ Liukuradan ulostulo on aina suunnattava pohjoiseen, jottavältetään peltipintojen kuumeneminen kesäaikaan.Putkiliuku❏ Tarkasta kaikki liitokset. Kiristä pultit tarvittaessa.Pulttien päiden on oltava ylöspäin.❏ Tarkasta, että ulostulon viimeisessä putkessa on punainensuojakaari tai uudenlainen, taivutettu putken pääty.❏ Kiinnitä putkeen kiipeilynkieltokilpi.❏ Tarkasta liitokset myös sisäpuolelta.Sohvat❏ Tarkasta, ovatko sohvalaudat rikki tai kuluneen näköiset.Maalaa tai vaihda uusiin.❏ Sohvat on öljyttävä/maalattava yleensä joka kolmas vuosi.Tuulensuojat/aidat❏ Tarkasta tuuliset leikkipaikat ja hiekkalaatikot. Täydennäniitä tuulensuojilla, jolloin saadaan suojainen, mielelläänetelään suunnattu leikkinurkkaus.❏ Tarkasta ja korjaa, täydennä ja maalaa aidat sekä muuterilliset esteet.Katto❏ Tarkasta kiinnikkeet, ruuvit ja helat sekä vaihdavaurioituneet laudat.Portaat ja tikkaat❏ Jos portaat/tikkaat ovat puuta, on vaakalaudat/tikaspuolatupotettava sivukappaleisiin tai kiinnitettävä vastaavallatavalla (ei ainoastaan nauloilla ja ruuveilla). Tikaspuolateivät saa pyöriä. Portaissa on oltava kaiteet, jos ne ovat yli1 m:n korkeu della maasta tai jos portaat on tarkoitettu alle36 kuukauden ikäisille lapsille.❏ Portaat kuluvat usein nopeasti – vaihda kuluneetvaaka laudat.❏ Rinneportaat voidaan asentaa eri kaltevuutta oleviin rintei -siin, porrasaskelmat säätyvät kaltevuuden mukaan; pahastikuluneet vaakalaudat voidaan vaihtaa myös yksittäin.Hiekka- ja vesileikit❏ Tarkasta hiekkaleikkipaikan kaikki liikkuvat osat, koskasiinä oleskellaan eniten. Tarkasta siis: ketjuihin kiinnitetytkauhat – hiekkasäiliöiden luukut – hiekkakourut – kääntö -nostu rin kiinnikkeet.❏ Tarkasta liitännät, sulkimet (uimurit), tyhjennä vesi talveksi.❏ Kun vesijohto avataan keväällä, on tarkastettava pumpuntoiminta, vesikourun kunto ja onko pumppu vaihdettava.Nyt on saatavissa vesijohtojärjestelmään suoraan liitettäväpumppu.HAGS-koesonditHyviä apuvälineitä koulutetullehenkilöstölle!HAGSilta on saatavissaEN 1176:n mukaisiakoesondeja.Täydellinen varustus,ohjeet ja laukku.Tilausnro HAGS 001176TARKASTUS & HUOLTO9


Yleistä tuotetietoaMateriaaliKaikki tuotteemme on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotkatäyttävät turvallisuudelle, toimivuudelle ja ulkonäölle asettamammevaatimukset. Vaneri on aina ulkokäyttöön tarkoitettua. High PressureLaminate - HPL-levyjä käytetään silloin, kun laatuvaatimukset ovaterityisen korkeat. Puumateriaali on tiheäkasvuista, pohjoismaistamäntyä, etupäässä Ruotsin pohjoisosista. Se on FSC tai PEFCsertifioitua.Puu höylätään ja reunat pyöristetään. Hiekkalaatikot onvalmistettu mm. tammesta. Ruuvit ja mutterit suojataan ilkivallaltaHAGS-suojahatuilla. Verkot ja köydet on valmistettu galvanoidustaketjusta, joka on päällystetty vankalla polyuretaanilla kulutuskestävyydenja lämpövakauden parantamiseksi. Liukuradoissa käytettymuotovalssattu ruostumaton teräslevy takaa pitkän eliniän ja pienenvastuksen. Kiinnikkeet on sinkitty. Putket ja teräsosat on valmistettuerittäin lujasta teräksestä.PuunsuojausPuumateriaali on käsitelty puunsuojausaineella normin EN 351,luokka P5 ja Pohjoismaiden puunsuojausneuvoston (NordiskaTräskyddsrådet) ohjeiden mukaan. Kemiallisen puunsuojauksen tarvevaihtelee eri ympäristöjen puuta vahingoittavista eliöistä riippuen.Puunsuojausluokka P5 on tarkoitettu maan pinnan yläpuolellesijoitettaville puurakenteille ja puu käsitellään vasta työstön jälkeen.Tässä kyllästysmenetelmässä käytetään öljyä ja aktiivisia, biologisestihajoavia aineita. Öljy suojaa puuta kosteudelta, kuivumiselta jarispaantumiselta. Menetelmä on sekä puu- että ympäristöystävällinen.Maan kanssa kosketuksiin joutuvissa puuosissa käytetään HAGSsuojakäsiteltyätammea.PintakäsittelyPuumateriaali on käsitelty kerran hyvin imeytyvällä pohjakuultomaalillaja kerran kalvon muodostavalla pintakuultomaalilla, mikä takaa parhaanmahdollisen säänkestävyyden. Kuultoväri jättää puun syyrakenteennäkyviin. Kaksinkertainen huuhtelumaalaus takaa puun korkeanvärikylläisyyden ja korkean laadun.Teräs maalataan polyesterijauhemaalilla tai kuumasinkitään.Jauhemaalauksessa käytetään sinkittyä terästä.Laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmäHAGSilla on standardien SS-EN ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:1996mukaiset sertifikaatit.TakuuMateriaalin luokittelu takuuvuosien mukaan:* 10 vuottamateriaali- tai valmistusvirheen suhteen kaikilla galvanoiduilla ja muillamaalaamattomilla teräs- ja metalliosilla, massiivisilla muovi- ja HPLlevyilläja käsitellyllä puulla.* 5 vuottamateriaali- tai valmistusvirheen suhteen jousilla, maalatuilla metalliosilla,valumuoviosilla ja verkoilla.* 2 vuottamateriaali- tai valmistusvirheen suhteen liikkuvilla muovi- taimetalliosilla.Takuu koskee vain asiakkaita, jotka ovat hankkineet tuotteen HAGSiltatai valtuutetulta jälleenmyyjältä.Takuu ei kata:- luonnollista kulumista asianmukaisessa käytössä.- huolimattoman hoidon, varomattoman käytön, poikkeavan käytön taiilkivallan aiheuttamia vaurioita.- jos ostaja ei ole suorittanut ja dokumentoinut kohdassayleiset tuotetiedot, Julkisessa ympäristössä olevan leikkipaikankäyttöohjeet sekä tuotteen huolto-ohjeissa annettuja tarkastuksia jahuoltotoimenpiteitä.- jos tuote on asennettu ohjeiden vastaisesti.- jos tuote altistuu odottamattomalle ympäristörasituksille.- jos tuotetta on käytetty yhdessä tai yhdistetty tuotteeseen, jolla ei oleHAGS ANEBY AB:n hyväksyntää.- ellei ostaja ilmoita HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle viastakolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta tai siitä, kun se olisipitänyt havaita.- jos ostaja ei noudata ohjeita, jotka HAGS tai valtuutettu jälleenmyyjäon antanut reklamaation käsittelystä.Takuuaikana HAGS sitoutuu uusimaan viallisen osan tai korjaamaanviallisen osan oman valintansa mukaan. Korvausosat toimitetaan jakorjaus suoritetaan ilman kohtuutonta viivettä. HAGSin pyytäessävaihdetut osat tulee palauttaa HAGSille. Vaihdetulle/korjatulle osallemyönnetään sama takuu, mutta se on voimassa enintään alkuperäisentakuuajan umpeutumiseen saakka..Takuuvaateiden edellytyksenä on, että asiakas esittää HAGSilletai valtuutetulle jälleenmyyjälle lukukelpoisen ja muuttamattomantakuutositteen tai alkuperäisen ostokuitin. Näiden lisäksi asiakkaanon pyydettäessä toimitettava HAGSille kopio tarkastus- jahuoltopöytäkirjoista.Takuuasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelylläRuotsin HAGSin määräämässä paikassa.TurvallisuusHyvin toimivan turvanormin tarkoituksena on aikaansaadamahdollisimman turvallisia leikkipaikkoja leikkiarvoa ja kiehtovuuttahäiritsemättä. Tuotteemme täyttävät normeissa EN 1176 ja EN 1177annetut turvallisuusvaatimukset ja ne ovat TÜV-hyväksyttyjä. Voimassaolevan USA-standardin, ASTM F1487, mukaan sertifioidut tuotteet onluoteltu IPEMA:n internet-sivuilla.HAGS on jo useiden vuosien ajan osallistunut eurooppalaiseenturvallisuusyhteistyöhön, joka pyrkii jatkuvasti päivittämään voimassaolevia turvallisuusstandardeja.TilantarveLeikkivälineiden suoja-alueet saavat tietyissä tapauksissa limittyä. Tämäei kuitenkaan koske liukuratoja, keinuja, karuselleja, köysiratoja jamuiden liikkuvia välineitä.Iskuja vaimentava alustaAlustan on täytettävä normien EN 1176 ja EN 1177 vaatimuksetominaisuuksien ja paksuuden osalta. Alusta on suunniteltava niin, ettävesi poistuu riittävän tehokkaasti.Kumi• Valmiit laatat, jotka asennetaan tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle.• Kumirae, jotka levitettään tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle.Muut synteettiset materiaalit• Katso valmistajan ohjeet.Irtotäytemateriaali, kuten hiekka, sora, kuorihake ja puulastu.Hiekka- ja soratäytteeksi HAGS suosittelee materiaalia, jonka raekokoon 0,5-5 mm. Materiaali levitetään tasaisesti. Muiden materiaaliensallittu koostumus on annettu normeissa EN 1176 ja EN 1177.Irtotäytemateriaalien suositeltu kerrospaksuus :Irtotäytemateriaalin paksuus putoamiskorkeusenintään100 mm +200 mm 1,00m200 mm +200 mm 2,00m300 mm +200 mm 3,00mEdellä annetuissa arvoissa on otettu huomioon, että irtomateriaalisiirtyy leikeissä.Muut irtotäytemateriaalitMuut kuin normeissa EN 1176 ja EN 1177 mainitut täytemateriaalit10


tulee testauttaa ja sertifioida EU:n sisällä akkreditoidussatestauslaitoksessa.AsennusKuljetus- ja ympäristösyistä HAGS-leikkivälineet toimitetaan kolmellaeri tavalla:1 rakennussarja osina, esim. keinutelineet2 valmiiksi kasatut elementit, esim. leikkijärjestelmät3 täysin tai lähes täysin kootut yksiköt, esim. liukuradat.Ankkurointi maahan/perustukseenTurvavaatimukset, tukeva sijoitus ja myös varkauksien vaaraedellyttävät, että tuotteet ankkuroidaan kunnolla. Puutteellinenankkurointi voi aiheuttaa vakavan tapaturman.HAGS-leikkivälineet toimitetaan erilaisia asennustapoja varten:• tehdasvalmisteinen perustus. Ellei toisin mainita, välineankkuroidaan hiekka-/soramateriaaliin.• ankkurointi maan pinnalle, esim. betonilattiaan.• ankkurointi maahan valamalla.Eräät tuotteet on ankkuroitava maahan paikan päällä valetullabetonilla. Valuosa on kiinnitettävä paikalleen ennen valutöidenaloitusta. Betonin lujuuden on täytettävä kyseisen tuotteenvähimmäisvaatimukset. Betonityön tekijöillä pitää olla vaadittavakokemus ja ammattitaito.Käytettäessä irtomateriaalia kuten kuori-, puuhake tai vastaavaa alustaa,tarvitaan syvempää ankkurointia. Ota yhteys HAGS-myyjääsi.AsennusohjeLeikkivälineen turvallisen ja oikean asennuksen varmistamiseksi se pitääasentaa mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Asentajilla tuleeolla tarvittavat tiedot ja kokemus. Asennusohjeesta poikkeava asennusvoi aiheuttaa turvallisuusriskin ja aiheuttaa takuun raukeamisen.Jos asennusohjeet puuttuvat, ota yhteys HAGS-myyjään.Onnettomuuksien välttämiseksi leikkivälineeseen ei saa päästää ketäänasennustyön aikana.TarkastusAsennuksen jälkeen tuotteen turvallisuus, toiminta ja asennus pitäätarkastaa. Mahdolliset poikkeamat on poistettava ennen käyttöönottoa.Leikkipaikan käyttöopasKäyttötiedot - Asennus - Huolto - Tarkastus: katso “Tarkastus &Huolto - leikkipaikat ja -aukiot” -esite, joka löytyy osoitteesta: www.j-trading.fi, leikkiväline-osion alta.Kuultomaalattujen puutuotteiden huolto.Puun pintaa on huollettava, jotta se säilyy kauniina ja toimivana.Huoltovälit ja -tapa riippuvat sijaintipaikasta ja tuotteen kulutusasteesta.Pinnan kunto on tarkastettava, ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään.Vähän mekaanisesti vaurioitunut, mutta muuten ehjä maalipintakäsitellään (A) läpinäkyvällä kuultomaalilla. Suuret pintavauriot jakohdat, joista maali on irronnut, käsitellään (B) peittävällä kuultomaalilla.A. Läpinäkyvä kuultomaalaus.Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 Clämpötilassa.1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla.Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jottavedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla.2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen.3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet jakäsittele ne kaksi kertaa perusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele kokopinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä.4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 °C lämpötilassa.5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan kuultomaalilla,kunnes väri on oikea. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittääkoko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä.6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 °C lämpötilassa.B. Peittävä kuultomaalaus.Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 Clämpötilassa.1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla.Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jottavedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla.2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen.3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet jakäsittele ne kaksi kertaa pohjustusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele kokopinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä.4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 °C lämpötilassa.5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan peittävälläkuultomaalilla. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää kokopinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä.6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 °C lämpötilassa.Peitekuultomaalin värit on sovitettu läpinäkyviin kuultomaaleihimme.Värivivahteet saattavat kuitenkin vaihdella vähän, koskapeitekuultomaalin väri ei ole koskaan ihan samanlainen kuinläpinäkyvän kuultomaalin väri.Huoltomaalit, puu.HAGS toimittaa huoltomaaleja puupinnoille.- Pohjustusöljy (väritön) HAGS 353 340 (5 litraa).- Kuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 lpakkauksissa- Peitekuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 lpakkauksissaLisätietoja saat HAGS-myyjältäsi.Jauhemaalattujen teräsosien korjausmaalausHAGSilta on saatavana korjausmaaleja jauhemaalattujen pintojenpienten vaurioiden korjaukseen.Alin käsittelylämpötila +10 °C. Vältä käsittelyä suorassaauringonpaisteessa.1. Hio varovasti vauriokohdan reunat.2. Puhdista lakkabensiinillä3. Käsittele korjausmaalilla ja anna kuivua 8 tunnin ajan.Materiaalien kierrätysHAGSin käyttämät materiaalit täyttävät asetetut tekniset vaatimuksetmahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella materiaalinkäyttöaikana. Monet tuotteet voidaan purkaa osiin kierrätystä varten.Seuraavasta materiaaliluettelosta käy ilmi kyseisten materiaaliensuositettu kierrätysmenetelmä.MateriaaliPuu (kyllästysluokka B)MetallitHPL energiantuotantoMuoviosatVaahtomuoviKierrätysmenetelmäkierrätys, energiatuotantokierrätyskierrätys, energiatuotantoenergiantuotantoRakennemuutokset.Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia rakenteisiin ilmanennakkoilmoitusta.11


Hyvä leikkipaikka– Harkitut toiminnot● Liikuntaleikkejä – motoriikkaharjoituksia● Roolipeliä – roolileikkiä● Rakenneleikkejä – luovuusharjoituksia● Sääntöleikkejä● Aistien harjoittamista● Pikkulasten opettamista● Vammaisten huomioimista● Turvallisuutta● Houkutteita● Yhdessäoloa● Vihreyttä – eri ympäristöjä● Suojaisia nurkkauksiaVertaa nykyistä leikkipaikkaa yllä olevaan toimintoluetteloon.Tee siitä monikäyttöisempi, jotta lapsetsaavat virik keitä mielekkäämmille leikkielämyksille.Vaihtelun runsaus on paras keino luoda leikkipaikastahoukut televa.Leikkikentän on oltava houkuttelevampi kuin muutpaikat, joissa lapset yleensä leikkivät; kadut, jalkakäytävät,ostokeskukset, metro, rakennustyömaat, jne.Leikkipuiston eri toiminnot näkyvät yllä olevastakuvasta.Pyri sovittamaan tällainen ulkotila ympäristöönsä.Anna puiden ja muun vehreyden muodostaa osa siitä.Luo viihtyisä paikka koko perheelle.© HAGS 2006.05ISO 9001ISO 14001

More magazines by this user
Similar magazines