Hankesuunnitelman tiivistelmä - Etelä-Pohjanmaan liitto

epliitto.fi

Hankesuunnitelman tiivistelmä - Etelä-Pohjanmaan liitto

Hankesuunnitelman tiivistelmä 1PERUSPALVELUOHJELMAN TOIMEENPANOHANKE1 Hankkeen taustaa1.1 Haasteena kunnallisten peruspalvelujen järjestäminenVaikka väestön hyvinvointi yleisesti ottaen on kohentunut, hyvinvointi ei ole jakautunut tasaisesti.kaikkien kansalaisten kesken. Sekä alueelliset että väestöryhmittäiset hyvinvointierot näyttävät viimevuosina kasvaneen. Myös kuntien mahdollisuudet vastata väestön hyvinvointitarpeisiin palvelutuotannollaanovat eriytyneet, mikä johtuu esimerkiksi väestörakenteen, työmarkkinoiden ja kuntataloudenmuutoksista. Samanaikaisesti yksilöllistyvät hyvinvointitarpeet edellyttävät entistä yksilöllisempiähyvinvointipalveluja. Määrällisen riittävyyden lisäksi palvelutuotantoon kohdistuu sitenpalvelujen saavutettavuutta ja laatua koskevia haasteita.Julkisten peruspalvelujen tuottamisjärjestelmän uudistaminen onkin noussut tärkeäksi kysymykseksisuomalaisessa hyvinvointipolitiikassa. Suurimmat paineet palvelujen uudistamiselle aiheuttaayhtäältä palvelukysynnän voimakas kasvu ja toisaalta palvelualojen työvoiman nopea eläköityminen.Käytännössä kunnat voivat kantaa palvelujen järjestämisvastuun eri tavoin. Esimerkiksi järjestöjenja yritysten merkitys palveluntuottajina kasvanee tulevaisuudessa. Lisäksi tarvitaan keskusteluasiitä, mikä on kansalaisten oma vastuu hyvinvoinnistaan ja miten julkinen sektori voisi osaltaantukea omavastuisuuden toteutumista.Etelä-Pohjanmaan väestökehitys asettaa pitkällä aikavälillä suuria haasteita peruspalvelujen tuottamiselle.Etenkin maakunnan reuna-alueiden pienissä, elinkeinorakenteeltaan yksipuolisissa kunnissaväestö vähenee nopeasti. Samoilla alueilla väestö on myös keskimääräistä iäkkäämpää. Nopeintaikääntymiskehitys on kuitenkin seutukuntien keskuskunnissa. Väestörakenteen muutokset sekä lisäävätpalvelujen kysyntää että vähentävät työssäkäyvän väestön osuutta koko väestöstä, mikä luohaasteita sekä palvelujen rahoituksen että työvoiman saatavuuden suhteen.Väestörakenteen lisäksi haasteena on kuntatalouden kehitys. Palvelutuotannon kustannukset ovatkasvaneet, mikä johtuu sekä yleisestä kustannustason noususta että palvelutarpeiden kasvusta. Samanaikaisestikuntatalouden tilannetta vaikeuttavat muuta maata pienemmät verotulot.Sekä kansalaisten hyvinvoinnin tila että kuntien mahdollisuudet vastata palvelutarpeisiin vaihtelevathuomattavasti Etelä-Pohjanmaan eri osissa. Rahoituksen riittävyys aiheuttaa ongelmia erityisestipienissä kunnissa. Toimintamenojen ja investointien kasvupaineet puolestaan keskittyvät seutujenkeskuskuntiin. Kasvavan väestön alueilla tarvitaan lisää palvelukapasiteettia, ja samanaikaisestivähenevän väestön alueilla kapasiteettia jää vajaakäyttöön.1 päivitetty 18.9.20061


uspalveluohjelma 2030 -asiakirjoissa esitettyjä tavoitteita. Samalla hanke tukee valtakunnallisenkunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista Etelä-Pohjanmaalla.Hankkeen päätavoitteet voidaan Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelma 2030:n mukaisesti tiivistääseuraavasti:• terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy• ihmisten ja alueiden tasa-arvoisuus• palvelutuotannon kustannustehokkuus• kuntien välisen yhteistyön kehittäminen• julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen• palveluosaaminen ja koulutus.Hanke kohdistuu laajasti kunnan eri toimialojen palveluihin. Pääpaino on kuitenkin sosiaali-, terveys-,sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen kehittämisessä.3 Hankkeen toteutus1.8.2006–31.12.2007 toteutettava Peruspalveluohjelman toimeenpanohanke toimii välineenä, jonkaavulla toteutetaan Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelmassa määriteltyjä toimenpide-ehdotuksia jaPARAS-hankkeen myötä maakuntien liitoille asetettuja tehtäviä. Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelmassamainitut toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä ovat toimenpiteet,jotka toteutetaan suoraan tällä toimeenpanohankkeella joko hankkeen omana työnä tai erikseen tilattavinaasiantuntijaselvityksinä. Toisen ryhmään luokitellaan toimenpiteet, joiden osalta toimeenpanohankkeenaikana selvitetään tarkoituksenmukaiset toteutusmuodot (esimerkiksi erillisten kehittämishankkeidenmuodostaminen). Kolmantena ryhmänä ovat toimenpiteet, joita toimeenpanohankeedistää, mutta joiden toteutuksesta vastaavat ensi sijassa muut organisaatiot. Hankkeen toteutussuunnitelmapohjautuu tähän jaotteluun.Seuraavaksi esitellään joitakin keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia, joita hankkeella edistetään.Koordinaatioryhmän tehtävänä on seurata hankkeen etenemistä ja tarvittaessa tarkentaa toteutussuunnitelmaa.1. Tuetaan kuntia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmien 3 laatimisessa.Tuetaan kuntia järjestämissuunnitelmien laatimisessa esimerkiksi välittämällä tietoa, järjestämälläkoulutus- ja seminaaritilaisuuksilla sekä tarjoamalla asiantuntijatukea kuntien selvityksiin. Lisäksihuolehditaan siitä, että eri kuntien suunnitelmat muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.2. Osallistutaan Suomen Kuntaliiton Kuntakehitys- ja tutkimusyksikön toteuttamaan, maakunnallistenpalvelurakenteiden uudistamista koskevaan selvitykseen.3 29.6.2006 päivätty esitys laiksi kunta-. ja palvelurakenneuudistuksesta (niin sanottu puitelaki) velvoittaisi kunnat laatimaan1.6.2007 mennessä toimeenpanosuunnitelman Ellei lopulliseen puitelakiin sisälly suunnitelmien laatimisvelvoitetta,kuntien on syytä muissa suunnitelmissaan ja strategioissaan ottaa kantaa tässä yhteydessä mainittuihin kysymyksiin.Käytännössä suunnitelmissa on otettava huomioon muun muassa seuraavia kysymyksiä: yhteistyöalueiden (esim.peruspalvelupiirit) muodostaminen, tarkoituksenmukaisten organisointitapojen (kuntayhtymät, isäntäkuntamalli, kunnallisetliikelaitokset jne.) valinta kunnalliseen palvelutuotantoon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin rooli.3


Suomen Kuntaliiton Kuntakehitys- ja tutkimusyksikkö on keväällä 2006 käynnistänyt Maakunnatja palvelurakenteiden uudistaminen -selvityshankkeen, jossa Etelä-Pohjanmaa toimii pilottialueena.31.3.2008 saakka jatkuvan hankkeen aikana selvitetään maakunnallisten palvelurakenteidenkehittämisvaihtoehtoja. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 15.5.2006(§ 120) päättänyt osallistumisesta selvityshankkeeseen.3. Laaditaan alueelliset tavoitemallit koskien opetus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimenlähipalvelujen saavutettavuutta.Kuntien suunnitelmatyön tueksi määritellään suositusluontoiset tavoitemallit koskien opetus-,kulttuuri-, sosiaali- ja terveystoimen keskeisiä lähipalveluja. Tavoitemallien laadinnassa otetaanhuomioon mahdolliset valtakunnalliset suositukset sekä mahdollisuus lisätä kotiin tarjottavienpalvelujen määrää.4. Vahvistetaan rakenteita ja menetelmiä, jotka helpottavat peruspalveluja koskevassa suunnittelussaja päätöksenteossa tarvittavan alueellisen tiedon tuottamista, välittämistä ja hyödyntämistä.Yhteistyössä kuntien, palveluja tuottavien kuntayhtymien sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioidenkanssa kehitetään alueellisen tiedon tuottamis-, välittämis- ja hyödyntämismenetelmiä.Toimeenpanohanke voi myös yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa toteuttaa pienimuotoisiatutkimuksia, joilla edistetään alueellista hyvinvointitiedon tuotantoa (esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointibarometri -tutkimuksen toistaminen).5. Edistetään seuraavien tavoitteiden toteutumista joko toimeenpanohankkeen yhteydessätoteutettavilla toimenpiteillä tai selvittämällä hankkeen aikana, miten jatkokehittäminenon tarkoituksenmukaisinta järjestää (esimerkiksi osallistumalla erillishankkeiden valmisteluun):• alueellisen hyvinvointiklusterin kehittäminen laatimalla klusteriohjelma ja sopimalla eritoimijoiden työnjaosta• maakunnallisen hyvinvoinnin edistämisstrategian laatiminen (voi koostua myös useista teemakohtaisistastrategioista)• palvelutuotantoa tukevan tietojärjestelmäyhteistyön edistäminen ja tietojärjestelmien kehittäminen(esimerkiksi kilpailutusyhteistyö ja yhteistenhankinnat avulla sekä huomion kiinnittäminenohjelmistojen yhteensopivuuden kysymyksiin)• lukioverkon uudelleenorganisoimista koskevan maakunnallisen suunnitelman laatiminen• selvitystyön käynnistäminen musiikkiopisto- ja kansalaisopistoverkon uudelleenorganisoimiseksi• ylikunnallisten kokonaisselvitysten käynnistäminen sosiaalipalvelujen osalta• elinkenotoimen eri toimijoiden (kunnalliset ja ylikunnalliset) välisen työnjaon selkeyttäminen• tilapalvelujen ylikunnallisen yhteistyön vaihtoehtojen selvittäminen (esimerkiksi tarkoituksenmukaisetyhteistyöalueet ja järjestämismuodot)• liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvän ylikunnallisen yhteistyönlisääminen• mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmien kehittäminen.Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi Peruspalveluohjelman toimeenpanohankkeelle voidaanesittää seuraavia yleisluontoisia ja palvelukohtaisia tavoitteita, joita hankkeella pyritään edistämään:• Tuetaan ylikunnallisten hyvinvointipoliittisten strategioiden laatimista.• Kiinnitetään huomiota peruspalveluja tuottavan henkilöstön riittävyyden, osaamisen ja jaksamisenkysymyksiin.4


• Tuetaan kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen pääoman vahvistumista.• Kehitetään kulttuuritoimen ylikunnallista yhteistyötä seutuverkkomallin pohjalta.• Edistetään palvelujen saavutettavuutta vahvistavia joukkoliikenneratkaisuja.• Edistetään ylikunnallista kirjastoyhteistyötä.Toimeenpanohankkeen aikana toteutetaan seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joissa paneudutaanrakenneuudistuksen kannalta keskeisiin teemoihin. Osa seminaareista toteutetaan yhteistyössäSuomen Kuntaliiton kanssa Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen -hankkeen yhteydessäHankkeen aikana järjestetään opinto- ja tutustumismatka Tanskaan, jossa perehdytään sikäläisenkuntauudistuksen menetelmiin ja tuloksiin.4 Hankkeen organisointiHankkeen ohjausryhmänä toimii kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alueellista ohjausta vartenperustettu Etelä-Pohjanmaan koordinaatioryhmä. Ryhmä koostuu Etelä-Pohjanmaan liiton, kuntienja työmarkkinajärjestöjen edustajista. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijajäsenillä.Koordinaatioryhmä hyväksyy hankkeen toteutussuunnitelman ja vastaa siten hankkeen sisällöllisestäohjauksesta sekä seuraa hankerahoituksen käyttöä.Hankkeen vastuuorganisaationa on Etelä-Pohjanmaan liitto, jossa hankkeen vastuullisena johtajanatoimii maakuntasuunnittelujohtaja Seppo Rinta-Hoiska. Hankkeelle nimetään kokoaikainen projektipäällikköja projektisuunnittelija. Määrärahojen puitteissa hankkeeseen voidaan palkata myösmuuta henkilökuntaa.5

More magazines by this user
Similar magazines