Päätös - Arkistolaitos

arkisto.fi
  • No tags were found...

Päätös - Arkistolaitos

27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20111 (6)Itä-Suomen aluehallintovirastoMaistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikköPL 5050101 MikkeliKirjeenne 29.6.2011, 7.9.2011 ja 17.1.2012 (ISAVI/1994/05.01.00/2001) KansallisarkistoonMaistraattien asiakirjojen pysyvä säilytysItä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt viitekohdassa mainitussakirjeessään arkistolaitokselta päätöstä maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmaanmerkittyjen asiakirjojen pysyvästäsäilytyksestä.Samassa kirjeessä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikköpyytää lupaa säilyttää asiankäsittelyjärjestelmän diaaritulosteet jaaakkoshakemistot mikrofilmeillä. Asiaa koskeva lupahakemuslomakeon toimitettu arkistolaitokseen 17.1.2012.Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikköon kirjeellään 7.9.2011 täydentänyt seulontaesitystään.Arkistolaitoksen (Valtionarkiston) aiemmat päätöksetArkistolaitos/Valtionarkisto on aiemmin määrännyt maistraattienja niiden edeltäjien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä seuraavillapäätöksillään:Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20112 (6)Valtionarkisto vahvisti 31.1.1975 (VA 25-30-74) Väestörekisterikeskuksenja henkikirjoittajan toimistojen asiakirjojen säilytysajat.Valtionarkisto vahvisti 14.9.1987 (VA 139/33/86) kihlakuntien rekisteritoimistojenasiakirjojen säilytysajat vuodesta 1988 lähtienkertyvien asiakirjojen osalta.Arkistolaitos päätti 21.10.1999 (KA S 18/99) maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassamainittujen asiakirjojen pysyvästäsäilytyksestä. Päätöstä noudatetaan kihlakuntauudistuksen1.12.1996 jälkeen maistraateille kertyviin asiakirjoihin.Arkistolaitos päätti 15.5.2000 (KA S 2/00) maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmanpäivitykseen sisältyvien asiakirjojenpysyvästä säilytyksestä. Tätä päätöstä noudatetaan 1.12.1999 alkaenmaistraateille kertyneisiin asiakirjoihin.Arkistolaitos antoi 1.3.2004 ohjeen ja määräyksen (KA88/42/2003) kaupparekisterin asiakirjojen säilyttämisestä ja säilytysajoista.Määräyksellä kumottiin päätös KA S 18/99 asuntoosakeyhtiöidenmaistraatissa säilytettävien asiakirjojen osalta.Arkistolaitos päätti 4.3.2005 (KA 241/43/04) maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmaanmerkittyjen asiakirjojen pysyvästäsäilytyksestä. Tätä päätöstä noudatetaan maistraateille 1.1.2005alkaen kertyviin asiakirjoihin, mutta edunvalvonta-asiakirjojen(henkilöaktien) otannan osalta myös taannehtivasti 1.12.1999 alkaenkertyviin asiakirjoihin.Arkistolaitos päätti 19.9.2007 (KA 1851/431/2006) maistraattieneräiden asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.Arkistolaitos päätti 27.11.2008 (AL/16093/07.01.01. 03.01/2008)maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa olevien asiakirjojenpysyvästä säilytyksestä.Maistraattien diaariluetteloiden ja aakkoshakemistojen mikrofilmauslupahakemukseenliittyen arkistolaitos antoi 10.6.2003 (KA195/40/2003) määräyksen ja ohjeen asiakirjojen ja tietojen rekisteröinnistäasiankäsittelyjärjestelmissä tai asiakirjarekistereissä.Arkistolaitos antoi 1.1.2011 (AL/13157/07.01.01.00/2010) määräyksenpysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojenkorvaamisesta mikrofilmillä.Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20113 (6)Arkistolaitos antoi 1.1.2011 (AL/21756/07.01.02.00/2010) määräyksenasiakirjallisen kulttuuriperinnön mikrokuvaamisen ja mikrofilmilletulostamisen laatukriteereistä.Vuosina 1999–2011 tehdyt päätökset ja annetut määräykset löytyvätarkistolaitoksen normit ja seulontapäätökset -sivustoltaosoitteesta http://www.arkisto.fi/fi/normit/.Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestäArkistolaitos ilmoittaa arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla määräävänsämaistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa mainitutasiakirjat pysyvään säilytykseen Itä-Suomen aluehallintovirastonmaistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tekemän esityksenmukaan seuraavin muutoksin:Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseensäilytykseen10.1.10. Eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin virastonja arkistolaitoksen suorittamaan tarkastukseen liittyvät tarkastuskertomukset- Valtiontalouden tarkastusviraston lopulliset tarkastuskertomuksetovat pysyvästi säilytettäviäSeuraavat asiakirjat siirretään määräaikaisesta pysyväänsäilytykseen2.1. Asunto-osakeyhtiön kaupparekisteri-ilmoitusten diaarit, mikälidiaareita pidetään3.1. Yhdistysrekisteri-ilmoitusten diaarit, mikäli diaareita pidetään19.1. Transseksuaalin sukupuolen vahvistaminen, hakemus jalääkärin ilmoitusSeuraavien asiakirjojen säilyttämistä täsmennetäänKansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20114 (6)2.1. Kaupparekisteri, asunto-osakeyhtiöiden ilmoitukset3.1. Yhdistysrekisteri, yhdistysrekisteri-ilmoituksetIlmoitukset niin kaupparekisteriin kuin yhdistysrekisteriinkin säilytetäänpysyvästi kaikkien asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistystenosalta, ei ainoastaan purkautuneiden tai muista syistä rekistereistäpoistettujen yhtiöiden ja yhdistysten osalta.10.5.1. Reklamaatiot ja vahingonkorvausasiat10.5.2. Kantelut, valitukset ja selvityspyynnöt, annetut vastineetkanteluihin ja valituksiin sekä valituksista tehdyt lopulliset päätöksetHallinnollisiin asioihin liittyvät reklamaatiot, kantelut, valitukset janiihin liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi ainoastaan arkistolaitoksenantaman päätöksen Valtionhallinnon asiakirjojen seulontaja hävittäminen (3.8.2010, AL/19273/07.01.01.00/2008) mukaisesti.13.1. VesikulkuneuvorekisteriArkistolaitoksen 4.3.2005 tekemän päätöksen (KA 241/43/04)mukaan rekisteri on määräaikaisesti säilytettävä20.4. Rekisteriselosteet, julkisuuslain ja henkilötietolain mukaisettietojärjestelmäselosteetRekisteriselosteet säilytetään määräaikaisesti arkistolaitoksen antamanpäätöksen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen(3.8.2010, AL/19273/07.01.01.00/2008) mukaisesti.Arkistolaitoksen päätös pysyvästi säilytettävien sähköisten tietoaineistojen korvaamisestamikrofilmilläArkistolaitos ilmoittaa arkistolain (831/1994) 8 ja 11 §:n nojallamääräävänsä pysyvään säilytykseen maistraattien asianhallintajärjestelmändiaaritulosteet ja aakkoshakemistot, joita ei mainitamaistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa. Diaaritulosteetja aakkoshakemistot voidaan säilyttää pysyvästi yksinomaan mikrofilmillä.Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20115 (6)Lupa korvata pysyvästi säilytettävät sähköiset diaarit ja aakkoshakemistotmikrofilmillä koskee 1.12.1999 alkaen Massi- jaMaisa-asianhallintajärjestelmiin kertyneitä ja vastaisuudessa kertyviätietoja. Siltä osin, kun maistraatit ovat tehneet diaareista jaaakkoshakemistoista paperiset arkistotulosteet, ei niitä tarvitsekorvata mikrofilmeillä.Diaarien ja aakkoshakemistojen pysyvästi säilytettävät arkistotulosteeton tehtävä arkistolaitoksen määräyksen Asiakirjojen ja tietojenrekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä tai asiakirjarekistereissä(10.6.2003, KA 195/40/2003) mukaisesti.Alkuperäisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä edellyttääarkistolaitoksen määräyksen Pysyvästi säilytettävien asiakirjojenja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä(1.1.2011, AL/13157/07.01.01.00/ 2010) noudattamista.Alkuperäiset tietoaineistot voidaan hävittää sen jälkeen, kun mikrokuvauson todettu suoritetuksi arkistolaitoksen Asiakirjallisenkulttuuriperinnön mikrokuvaamisen ja mikrofilmille tulostamisenlaatukriteereiden (1.1.2011, AL/21756/07.01.02.00/2010) mukaisestija laadunvarmistus on todennettu ja dokumentoitu. Myösmikrokuvatun aineiston sisällöllinen tarkastus ja dokumentointitulee tehdä ennen alkuperäisten asiakirjojen hävittämistä. Laadunvarmistuksendokumentit toimitetaan kuvauksen tilanneelleviranomaiselle, joka vastaa niiden säilyttämisestä.Päätöksen soveltaminenPäätöstä sovelletaan taannehtivasti 1.1.2005 alkaen, paitsi:edunvalvonta-asiakirjojen otannan osalta 1.12.1999 alkaenkertyneisiin asiakirjoihinkuluttajaneuvontaa, kuolleeksi julistamista sekä avoliittoasioitakoskevien asiakirjojen osalta niiden kertymän alustadiaarin ja aakkoshakemiston mikrofilmillä korvaamisen osalta1.12.1999 alkaen kertyneisiin tietoihinPäätös kumoaa arkistolaitoksen 27.11.2008 antaman päätöksen(AL/16093/07.01.01.03.01/2008) lukuun ottamatta niitä tehtäviä,joiden hoitaminen maistraateissa on päättynyt ja joista kertyviäKansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/20116 (6)asiakirjoja ei enää mainita tämän päätöksen pohjana olevassa arkistonmuodostussuunnitelmassa.Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä tarkoittaasitä, että asiakirjat säilytetään pysyvästi paperilla, elleisäilytysmuodosta ole toisin määrätty. Asiakirjojen ja asiakirjallistentietojen säilyttäminen pysyvästi yksinomaan sähköisessämuodossa edellyttää arkistolaitoksen erillispäätöstä.PääjohtajaJussi NuortevaTutkimusjohtajaPäivi HapponenKansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fiRiksarkivet Fredsgatan 17 PB 258, 00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.arkisto.fi


MAISTRAATTIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMALisätietoja ja tarkennuksia AMS:n sarakkeisiin sisältyvistä tiedoistaArkistotunnusVahvistettu 27.11.2008 (Arkistolaitos AL/3382/07.01.03.01/2008)Kohdan 22 Kuluttajaneuvonta osalta vahvistettu 8.9.2010Noudatetaan 1.1.2005 lukien kertyviin asiakirjoihin, edunvalvonta-asiakirjojen (henkilöaktien) otannan osalta 1.12.1999 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.Arkistotunnus (signum) on annettu ainoastaan pysyvästi säilytettäville asiakirjoille. AMS:ssa arkistotunnukset liittyvät näin ollen vain niihin asiakirjoihin, joiden kohdallearkistotunnukset on merkitty. Arkistotunnus osoittaa säilytysyksikön paikan arkistokaavan mukaan laaditussa arkistoluettelossa.Tehtäväluokittelu/ Asiaryhmät/AsiakirjatAMS:aan on koottu maistraattien toiminnan ja eri tehtävien yhteydessä syntyvät tiedot ja/tai asiaryhmät sekä yksittäiset asiakirjat.TietojärjestelmäAMS.ssa mainitaan maistraateissa käytettävinä sähköisinä tietojärjestelminä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä (VTJ), Patentti- ja rekisterihallituksen(PRH) Katka-YREKA, PRH:n ja verohallinnon yhdessä ylläpitämä YTJ-tietojärjestelmä sekä Oikeusministeriön VAT- tietojärjestelmä. VRK, PRH, verohallinto ja OMvastaavat ylläpitämiensä tietojärjestelmien tietojen pysyvästä säilytyksestä. Maistraatit eivät säilytä em. tietojärjestelmissä olevia tietojaan pysyvästi sähköisessämuodossa.ArkistointiperiaateArkistointiperiaate osoittaa samaan asiakirjasarjaan kuuluvien arkistoyksiköihin (kansioiden, koteloiden, sidosten) sisältyvien asiakirjojen järjestelyperiaatteen, joka voiolla arkistointitunnusjärjestys, aikajärjestys, aakkosjärjestys, diaarinumerojärjestys jneSäilytysaikaSäilytysaika on määräaika (esim. vaalikausi, palveluksessaoloaika=poa, voimassaoloaika=Voa, 1 v, 2 v, 4 v, 5 v, 10 v, 25 v, 50 v) tai pysyvä (sp=säilytetään pysyvästi).Edunvalvonta-asiakirjoissa sovelletaan myös ns. syntymäpäiväotantaa.JulkisuusMaistraattien asiakirjat on luokiteltu julkisiksi, ei-julkisiksi (=harkinnanvaraisesti julkiset) ja salaisiksi. Tarkempia soveltamisohjeita ks. Maistraattien asiakirjahallinnonkäsikirjan luku 11.SuojeluluokkaAsiakirjoille on arkistolaitoksen ohjeen Asiakirjojen suojaaminen poikkeusoloissa mukaisesti määritelty suojeluluokat (1=toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät,2= tutkimuksellisista, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat, 3= muut). Asiakirjasarja/asiakirjaryhmä/asiakirja kuuluu suojeluluokkaan 1, kunnes ne on siirrettypäätearkistoon, jonka jälkeen ne kuuluvat suojeluluokkaan 2-3.LisätietojaLisätietoja- sarakkeessa on tarkempia tietoja esimerkiksi säädösperustasta julkisuusluokkien osalta, arkistointiperiaatteen soveltamisesta jneSivu 1 (23)


Tehtäväluokittelu/ Asiaryhmät/ AsiakirjatArkistotunnusTietojärjestelmäArkistointiperiaate Säilytysaika Julkisuus Suojeluluokka Lisätietoja1 Vä VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄLaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 19.5.1995/808Väestötietojärjestelmä (VTJ) Ks. huom Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen atk-rekisteri, jossa on perustiedotSuomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista.Järjestelmässä on tietoa myös rakennuksista, rakennushankkeista ja huoneistoista sekäkiinteistö- ja toimitilatietoja.VTJ:ää ylläpitävät maistraatit ja Väestörekisterikeskus, jokavastaa järjestelmän tietojen säilytyksestä.1.1 SYNTYMÄ JA LAPSEN REKISTERÖINTILaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/1281.1.1 Ilmoitus syntymästä väestötietojärjestelmään (XSS) VTJ Arktunnusjärj. sp julkinen 2Lapsen tietojen ilmoittaminen-lomake/ maistraatille toimitettu alkuperäinen lomake VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. julkinen 2 Voidaan arkistoida myös kunnittain(XBL)Maistraatille toimitettu jäljennös lomakkeesta, jonka tietoja seurakunta ei ole voinuttallentaa (XBL)VTJ Arktunnusjärj./v. 1 v. julkinen 3 Voidaan arkistoida omien XBL- lomakkeiden yhteydessä eri mappiin tai erotellavälilehdelläUlkomailta, yleensä Suomen lähetystön kautta saapuvat syntymäilmoitukset (XBS, XLU VTJ Arktunnusjärj. sp julkinen 2 Voidaan arkistoida XSS-lomakkeen yhteydessä, erottelu välilehdelläja XPU)Ulkomaalaisvirastosta/Maahanmuuttovirastosta saapuneet syntymään jakansalaisuuteen liittyvät ilmoitukset (XBS ja XPU)VTJ Arktunnusjärj. sp julkinen 2 UVI 1.1.2008 lukien Maahanmuuttovirasto.1.2 ISYYSASIAT, LAPSEKSI OTTAMINEN, LAPSEN SUKUASEMAIsyyslaki 5.9.1975/700Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta13.8.1976/673Laki lapseksiottamisesta 8.2.1985/153Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 19.5.1995/808Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuista 14.5.2010/373Ottolapsi-ilmoitukset/maistraateissa tallennettavat myös ulkomailta tulevat ilmoitukset(XBO)Lapsen sukuaseman muutosilmoitus sekä isyyden vahvistamista ja lapsen sukuasemaakoskevat maistraatille toimitetut ilmoitukset ulkomailta ja käräjäoikeuksista (XAT jaXST)VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. salassa 2 JulkL 24.1 § kohta 32pidettäväVTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. ei julkinen 2 Voidaan ottaa XBS- lomakkeesta kopio tähän harkinnan mukaan.1.3 AVIOLIITTO, AVIOERO, PARISUHTEETAvioliittolaki 13.6.1929/234Avioliittoasetus 6.11.1987/820Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta 21.2.2002/141Ilmoitukset vihkimisistä: Ks. 6.11.3.1 Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta/vihkimisilmoitus (XBV) VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen 2Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen 2 Arkistoidaan vihkimisilmoitusten kanssa, erottelu välilehdelläIlmoitus ulkomailla vihitystä ulkomaan kansalaisesta VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen 2 Arkistoidaan vihkimisilmoitusten kanssa, erottelu välilehdelläIlmoitus avioerosta sekä ulkomailta tulevat avioeroilmoitukset (XAA) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. ei julkinen 3Ilmoitukset parisuhteista:Parisuhteiden tallennusasiakirjat (XPV) VTJ Arktunnusjärj. sp salassapidettävä2 Ks. 6.2. JulkL 24.1 § kohta 25, HenkL 11 § kohta 5Sivu 2 (23)


Ilmoitus rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta sekä ulkomailta tulevat parisuhteenpurkamisilmoitukset (XPA)VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. salassapidettävä31.4 MUUTTOKotikuntalaki 11.3.1994/201Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128Muuttoilmoitukset (XBM, XCM,XEM,XKP) VTJ Arktunnusjärj./v. 4 v. ei julkinen 3 Arkistoidaan lomaketunnuksittainMuuttoja koskevat tiedustelut, vastaukset niihin Ei rek. Aikajärj. 4 v. ei julkinen 3 Voidaan arkistoida muuttoilmoitusten yhteyteenTiedoksiannot muuttoilmoituksista (jos ei arkistoitu lähteneisiin kirjeisiin) Ei rek. Aikajärj. 4 v. ei julkinen 3 Voidaan arkistoida muuttoilmoitusten yhteyteenLaitoksissa olevien henkilöiden tietojen tarkistukset/900-ryhmien listaukset VTJ Laitostunnusjärj. 4 v. salassa 2 JulkL 24.1 § kohdat 25, 28/v./kunnittainpidettäväUlkomaiset osoiteilmoitukset (XOP) VTJ Arktunnusjärj./v. 4 v. ei julkinen 3Ulkomaisen henkilötunnuksen tallentaminen (X99) VTJ Arktunnusjärj./v. 4 v. ei julkinen 3 Lomaketunnus merkitään ao. lomakkeeseen, säilytysaika ao. lomakkeen mukaisesti.1.4.1 Ulkomaalaisten rekisteröinti-ilmoitukset (XLU) liitteineen VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen/salassapidettävä1.4.2 Ilmoitukset tilapäisesti rekisteröitävästä ulkomaalaisesta (XTU) liitteineen VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen/salassapidettäväEi rekisteröidyt ulkomaalaisten rekisteröinti-ilmoituksetMuuttoilmoitukset ulkomaalaisista, joilla ei ole henkilötunnusta Ei rek. Aikajärj. tai4 v. ei julkinen 3Aakkosjärj.Ilmoitusrikemaksuasiakirjat Ei rek. Aakkosjärj. kunnittain 4 v. ei julkinen 22 Liitteitä mm. kopioita/ käännöksiä: syntymätodistus, vihkitodistus, oleskelulupa,henkilöllisyystodistus, passi, turvapaikanhakijoiden mahdolliset kuulustelupöytäkirjat,lausuma- ja lausuntopyynnöt ja saadut lausumat tai lausunnot2 Liitteitä mm. kopioita/ käännöksiä: syntymätodistus, vihkitodistus, oleskelulupa,henkilöllisyystodistus, passi, turvapaikanhakijoiden mahdolliset kuulustelupöytäkirjat,lausuma- ja lausuntopyynnöt ja saadut lausumat tai lausunnot.Sisältää myös henkilötunnuksen antamisen toista viranomaista varten1.5 KUOLEMALaki kuolleeksi julistamisesta 4.3.2005/127Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 21.12.1973/948Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128Ilmoitukset kuolleeksi julistamisesta (XAJ) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. julkinen 3Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään (XRK) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. julkinen 3 Myös ulkomailta tulleet kuolinilmoitukset1.5.2 Ilmoitus rekisteriviranomaiselle hautauksen tai tuhkauksen ajasta ja paikasta Ei rek. Aikajärj.TAI Aakkosjärj. sp julkinen 2Kuolleeksi julistaminenSelvitys elossa olosta Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Kutsu Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Kuulutus virallisessa lehdessä Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 31.5.3 Päätös Maisa/ VTJ Dnrojärj. sp julkinen 31.6 NIMENMUUTOSILMOITUS Ks. 14.1Nimilaki 9.8.1985/694Nimiasetus 8.2.1991/2541.6.1 Nimenmuutosilmoitukset (XAN) VTJ Arktunnusjärj. sp ei julkinen 21.7 USKONTOKUNTAUskonnonvapauslaki 6.6.2003/453Ilmoitukset uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta ja liittymisestä (XAY) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. salassapidettäväSuostumukset lapsen uskontokunnasta Ei rek. Aakkosjärj. /kunta/v. 10 v. salassapidettäväLapsen antama suostumus uskontokunnasta Ei rek. Aakkosjärj. /kunta/v. 10 v. salassapidettäväSivu 3 (23)3 HenkL 11 § kohta 23 Voidaan arkistoida XAY- lomakkeiden yhteyteen. HenkL 11 § kohta 23 Voidaan arkistoida XAY- lomakkeiden yhteyteen. HenkL 11 § kohta 2


1.8 LAPSEN HUOLTOAsetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 19.5.1995/808Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuista 14.5.2010/373(voimaan 1.12.2010)Lapsen huoltoa koskevat ilmoitukset ja ratkaisut (XBA), tuomioistuimen antama erillinen VTJ Arktunnusjärj./v. 20 v. ei julkinen 3 Tietoa kysyttäessä ohjataan ao. KäO:een.huoltomääräys lapsen huollostaSosiaaliviranomaisen ilmoitus vahvistamastaan lapsen huoltoa koskevastaVTJ Arktunnusjärj./v. 20 v. ei julkinen 3sopimuksesta (XCA)Ilmoitukset turvapaikanhakijana vailla huoltajaa saapuneen lapsen edustajasta (XBX) VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. salassa 3 JulkL 24.1 § kohta 24. Lomakkeet (XBX) arkistoidaan kohtaan 1.14pidettäväHuostaanottoilmoitukset (XSH) VTJ Arktunnusjärj./v. 20 v. salassa 3 JulkL 24.1 § kohta 25pidettäväTuomioistuimen antama määräys lapsen huollosta avioeron yhteydessä (XAA) VTJ Arktunnusjärj./v. 20 v. ei julkinen Maistraatin tallentamat kappaleet1.10 KANSALAISUUSKansalaisuuslaki 16.5.2003/359Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta 19.8.2004/799Ilmoitus Suomen kansalaisuuden saamisesta (XCI) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. julkinen 3Ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta (XCI) VTJ Arktunnusjärj./v. 10 v. julkinen 3Muu ilmoitus kansalaisuusasiassa (XIX) VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. julkinen 3 Sisältää myös kansalaisuustietojen korjausilmoituksetMonikansalaiset, jotka 22- vuotiaana menettänevät/säilyttänevät Suomenkansalaisuuden (XIX)VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. julkinen 31.12 RAKENNUS- JA HUONEISTOTIEDOTLaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128IlmoitusasiakirjatRakennushankeilmoitus (RH1) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Asuinhuoneistot (RH2) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Rakennushanketietojen korj.ilm. (RH3) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Asuinhuoneistotietojen korj.ilm. (RH4) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Rakennusvaiheilmoitus (RH5) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Rakennustunnusilmoitus (RH6) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Rakennusilmoitus (RK1) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Asuinhuoneistoilmoitus (RK2) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Toimitilailmoitus (RKG) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. julkinen 3Alueliitoksia ja kameraalisia siirtoja koskevat ilmoitukset VTJ Aikajärj. 2 v. julkinen 3Olinpaikkaryhmät (XEP) VTJ Arktunnusjärj./v. 2 v. ei julkinen 21.13 KIINTEISTÖTIEDOTLaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128Maakaari 12.4.1995/540Kiinteistönmuodostusilmoitukset VTJ Aikajärj. 2 v. julkinen 3Kiinteistönluovutusilmoitukset VTJ Aikajärj. 2 v. julkinen 3Lainhuutoilmoitukset VTJ Aikajärj. 2 v. julkinen 3Sivu 4 (23)


1.14 VTJ-TIETOJEN OIKAISEMINENLaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128Henkilötietojen korjausilmoitukset (XBX) VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. ei julkinen/salassapidettävä2 Tähän arkistoidaan myös ulkomaalaisia koskevat henkilötietojen korjaukset sekävoidaan arkistoida myös seurakunnilta tulleet oikaisuasiat. Ilmoituksetturvapaikanhakijana vailla huoltajaa saapuneen lapsen edustajasta ovat salaisia.Maistraateissa tallennettavat kotipaikkatietojen ym. korjausilmoitukset (XCF) VTJ Arktunnusjärj./v. 4 v. ei julkinen 3Kotipaikkamerkintöjen oikaisut VTJ /Maisa Aikajärj. /Dnrojärj. 4 v. ei julkinen 3Henkilötunnuksen korjausilmoitukset (XAZ) VTJ Arktunnusjärj./v. 50 v. ei julkinen 2 Voidaan arkistoida XBX:n kanssa samaan kansioon, erottimena välilehtiHenkilön ilmoittamat tiedot (XO1) VTJ Arktunnusjärj./v. 4 v. julkinen 3 Esim. äidinkielen korjauksetSeurakunnista tulevat oikaisuvaatimukset Maisa Dnrojärj. 5 v. ei julkinen 3 Kirjataan asianhallintaan kohtaan "kirkollisessa väestörekisterissä olevat…",vireillepanijana uskonnollinen yhdyskuntauVTL 80 § 8-kohtaAsumisen korjaus (XMF) VTJ Arktunnusjärj./v. 5 v. ei julkinen 2Lausuntopyyntö maahanmuuttovirastolle ei rek. Dnrojärj. 5 v. ei julkinen/ 2 uVTL 75 § 2 mom.salassapidettäväLausunto maahanmuuttovirastolta Ei rek. Dnrojärj. 50 v. ei julkinen/salassapidettävä21.15 VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN OHJEET JA TIEDOTTEETYlläpito-ohjeet ja tiedotteet Ei rek. Aikajärj. voa julkinen 32 Ka KAUPPAREKISTERI2.1 KAUPPAREKISTERIKaupparekisterilaki 2.2.1979/129Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208Yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä 29.3.2001/288Kaupparekisteri-ilmoitusten diaari ilmoituksista joita ei merkitä YTJ:ään Aikajärj. 20 v. julkinen 2 Mikäli diaareja pidetäänAsunto-osakeyhtiön kaupparekisteri-ilmoitusten diaarit Aikajärj. 20 v. julkinen 2 Mikäli diaareja pidetäänAsunto-osakeyhtiön perus- ja muutosilmoitukset ja niiden rekisterilehdet Katka /YTJ Y-tunnusjärj, (1.4.2001-) TAI reknrojärj.sp kertymän alusta julkinen 2 Purkautuneet yhtiötKatka- tietokanta ks. huom Patentti- ja rekisterihallituksen Katka-tietokanta, joka sisältää tietoja suomalaisistayrityksistäYTJ- tietopalvelu ks. huom Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä ylläpitämä yritys- jayhteisötietojärjestelmä3 Yh YHDISTYSREKISTERI3.1 YHDISTYSREKISTERIYhdistyslaki 26.5.1989/503Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506Yhdistysrekisteri-ilmoitusten diaarit Aikajärj. 20 v. julkinen 2 Mikäli diaareja pidetään3.1.1 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (purkautuneet tai muusta syystä poistetut yhdistykset) ja YREKA II Reknrojärj.sp julkinen 2otetulosteet(kunnittain)YREKA II -tietojärjestelmä ks. huom Patentti- ja rekisterihallituksen YREKA II -tietojärjestelmä, joka sisältää tietoja mm.suomalaisista yhdistyksistäSivu 5 (23)


Sivu 6 (23)


4 Jn JULKINEN NOTAARI4.1 JULKINEN NOTAARILaki julkisesta notaarista 9.6.1960/287Isyyslaki 5.9.1975/700Yleissopimus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta(ns. Apostille-sopimus) SopS 46/85, laki 675/85, asetus 676/85Julkisen notaarin asialuettelotApostillet Ei rek. Aikajärj./v. 4 v. julkinen 34.1.2 Protestit Ei rek. Aikajärj. sp julkinen 24.1.3 Julkisen notaarin pöytäkirjat Ei rek. Aikajärj. sp julkinen 2Muut toimitukset Ei rek. Aikajärj./v. 4 v. julkinen 3 Todistus elossaolosta, kompetenssitodistusIsyydentunnustamislausuman vastaanottaminen Ei rek. Aikajärj./v. 4 v. ei julkinen 35 Jk JULKINEN KAUPANVAHVISTAJA5.1 JULKINEN KAUPANVAHVISTAJALaki kaupanvahvistajista 24.7.2009/573Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista 8.10.2009/7345.1.1 Julkisen kaupanvahvistajan päiväkirjat Ei rek. Asianrojärj./v. taikaupanvahvistajan nro/asianrojärj./v.sp julkinen 2 Sisältää luovutusasiakirjat. Kiinteistönluovutusilmoitukset tehdään sähköisestimaanmittauslaitoksen järjestelmään. Tulosteet muodostavat päiväkirjan.6 Vi VIHKIMINEN, PARISUHTEEN REKISTERÖINTI JA VIHKIMISOIKEUS6.1 VIHKIMINEN JA AVIOESTEIDEN TUTKINTAAvioliittolaki 13.6.1929/234Avioliittoasetus 6.11.1987/8206.1.1 Vihkijän vihkimisluettelot Ei rek. Vihkimisluettelon sp ei julkinen 2nrojärj./v.6.1.2 Maistraatille saapuneet muiden vihkijöiden vihkimisilmoitukset ulkomaalaisista, joilla ei Ei rek. Aikajärj. sp ei julkinen 2 Ks. VRK:n ohjeet avioliiton esteiden tutkinnasta 26.2.2002ole kotikuntaa Suomessa ja joiden esteet tutkittu maistraatissa.Avioliiton esteiden tutkinta-asiakirjatPyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden Ei rek. Asiakirjavihkon 10 v. ei julkinen 3 Molempien kihlakumppanien tutkintatutkintaa vartennrojärj./v.Todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen Ei rek. Nrojärj/v. 10 v. ei julkinen 3 Vain toisen kihlakumppanin tutkinta. Voidaan arkistoida edellisen kanssa samaanedessäLuettelot avioliiton esteiden tutkinnoista Ei rek. Aikajärj./nrojärj. 10 v. julkinen 36.2 PARISUHTEEN REKISTERÖINTI Ks. 1.3Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta 21.2.2002/1416.2.1 Rekisteröintiasiakirja Ei rek. Nrojärj./v. sp salassapidettäväParisuhteen esteiden tutkinta-asiakirjat Ei rek Nrojärj./v. 10 v. salassapidettävä2 JulkL 24.1 § kohta 25, HenkL 11 § kohta 53 JulkL 24.1 § kohta 25, HenkL 11 § kohta 56.3 VIHKIMISOIKEUSLaki vihkimisoikeudesta 29.8.2008/571Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista vihkimisoikeudestaannetussa laissa tarkoitetuissa tehtävissäAvioliittolaki 234/1929 17 a § 2 mom. ja 17 b §Sivu 7 (23)


6.3.1 VIHKIMISOIKEUSIlmoitus vihkijän tehtävästä Maisa Dnrojärj. 2 v. julkinen 3Hakijaluettelo Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Hakemus Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Ilmoitus siirrosta toimivaltaiseen maistraattiin Maisa Dnrojärj. 2 v. ei julkinen 3Suostumus vihkijänä toimimiseen Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Selvitys perehtyneisyydestä vihkijän tehtävään Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Selvitys tietojen suojauksesta Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1 § 7-kohtapidettäväVihkimisoikeuden myöntäminen Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Huomautus Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Väliaikainen peruuttamismääräys Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Vihkimisoikeuden peruuttaminen Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Peruuttamispäätös tiedoksi yhdyskunnalle Maisa Dnrojärj. 2 v. julkinen 3Ilmoitus hakijoille valinnasta Maisa Dnrojärj. 2 v. julkinen 37 Va VAALIT7.1 VAALITVaalilaki 2.10.1998/714Äänioikeutetuksi ilmoittautumiset Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa VAT Aika- tai Aakkosjärj. vaalikausi julkinen 3Äänioikeusrekisterin tietoja koskevat oikaisuvaatimukset ja niistä annettujen päätösten VAT Aika- tai Aakkosjärj. vaalikausi julkinen 3toisteetÄänestysaluejakopäätökset sekä päätökset äänestys- ja tarkastuspaikasta VAT Aikajärj. vaalikausi julkinen 3Vaaleja koskevat kirjeet VAT Aikajärj. vaalikausi julkinen 3Palautuneet ilmoituskortit VAT virheselvittelyn ja julkinen 3tilastoinnin ajanÄänioikeutettujen 900-ryhmissä olevien apuluettelot VAT 6 kk. salassa 3 JulkL 24.1 § kohdat 25, 28pidettäväKorjaukset ja oikaisut VATTiin sekä äänioikeusrekisteritulosteet VAT Aikajärj. vaalikausi julkinen 3VAT- tietojärjestelmä Ks. huom Oikeusministeriön ylläpitämä tietojärjestelmä, joka on kaikkien vaaliviranomaistenkäytössä8 Pa KAIVOSLAKIIN PERUSTUVAT ASIAT8.1 KAIVOSLAKIIN PERUSTUVAT ASIATKaivoslaki 17.9.1965/503Kaivosvaltausta koskevat esteiden tutkinnat Maisa Dnrojärj. 4 v. julkinen 3Varausilmoitukset Maisa Dnrojärj. 4 v. julkinen 3Etsintätyöilmoitukset Maisa Dnrojärj. 4 v. julkinen 39 Pe PERUKIRJOJEN OSAKASLUETTELOT9.1 PERUKIRJOJEN OSAKASLUETTELOTPerintökaari 5.2.1965/40Perukirjojen osakasluetteloiden vahvistamiseen liittyvät asiakirjat:Päätös Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Osakasluettelon kopio Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Sivu 8 (23)


10 Ha HALLINTO10.1 Maistraatin yleishallinto ja päätöksenteko10.1 Ohjeet ja määräyksetToimintaohjeet Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Muut ohjeet, määräykset ja asiakirjat Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. 2 Esim. arvot, visiotMaistraatin strategia Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Valtiontalouden tarkastusviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeuskanslerin Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 2viraston ja arkistolaitoksen suorittamaan tarkastukseen liittyvät lausunto/selvityspyynnötsekä niihin annetut vastaukset10.1.10 Valtiontalouden tarkastusviraston, eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeuskanslerinviraston ja arkistolaitoksen suorittamaan tarkastukseen liittyvät tarkastuskertomuksetMaisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Ao. maistraattia koskevatLausuntopyynnöt Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 2 Maistraatille tulleet10.1.2 Laadittujen lausuntojen toisteet Maisa Dnrojärj. sp julkinen 210.1.5 Toimintakertomukset Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Sp, mikäli maistraatissa laaditaan oma toimintakertomus10.1.7 Työjärjestykset Maisa Dnrojärj. sp julkinen 1Tietojenkäsittelyn valmiussuunnitelma Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. turv.lk III 1 JulkL 24.1 § kohta 8Suojelusuunnitelma ja turvasuunnitelma Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. turv.lk III 1 JulkL 24.1 § kohta 8Tietoturvasuunnitelma Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. turv.lk III 1 JulkL 24.1 § kohta 8Tietoturvapolitiikka Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. turv.lk III 1 JulkL 24.1 § kohta 7 ja 8Viestintäsuunnitelma Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. julkinen 1Saapuneet kirjeet (kirjatut, kirjaamattomat)Maisa /Ei Kirjatut Dnrojärj., 5 v. julkinen 3 Kirjaamattomat lyhytaikaista informaatiota sisältävät kirjeet voi hävittää aikaisemminrek. kirjaamattomat aikajärj.Lähetettyjen kirjeiden toisteet Ei rek. Aikajärj. 5 v. julkinen 3Kirjelähetysten/pakettilähetysten lähetyslistat Ei rek. Aikajärj. 1 v. julkinen 3Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. ei julkinen 310.1 Projektit, työryhmät ym.Maistraatin työryhmien asettamispäätökset, jäsenyydet myös muiden viranomaistenasettamissa työryhmissäMaisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Maistraatin itse asettamien projektien ja työryhmien muistiot, lausunnot, kirjeenvaihto ja Maisa Aikajärj. oma tarve ei julkinen 3muut asiakirjat10.1.11 Maistraatin itse asettamien ja työryhmien loppuraportit Maisa Dnrojärj. sp julkinen 210.1 Viestintä ja tiedotus10.1.8 Perustehtäviin liittyvät ulkoiset tiedotteet Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Ao. maistraatin laatimat esim. medioilleMuut ulkoiset tiedotteet Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 310.1.9 Omat julkaisut Maisa Aikajärj. sp julkinen 2Sisäinen tiedottaminen Aikajärj. voa + 5 v. ei julkinen 3Saapuneet tiedotteet Aikajärj. voa julkinen 310.2 HENKILÖSTÖHALLINTOVM:n pysyväismääräykset henkilöstöhallintoasioissa Maisa Aikajärj. väh. voa julkinen 310.2.1 Johtoryhmän ja henkilöstökokouksen pöytäkirjat Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Henkilöstökokousten pöytäkirjat sp, mikäli ovat verrattavissa yhteistoimintaelimenpöytäkirjoihin. Julkisuuslaki 6 § 6 pöytäkirja tulee julkiseksi allekirjoituksen jälk.Yksikkökokousten pöytäkirjat Maisa Dnrojärj. oma tarve 210.2.2 Henkilöstötilinpäätökset Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Huom! Maistraattien yhteinen ISAVI/THY spHenkilöstöstrategiat Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Henkilöstösuunnitelmat Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Tasa-arvosuunnitelmat Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Työnjohdollinen määräys Maisa Dnrojärj. voa julkinen 3Henkilöstön aloitteet ja vastaukset niihin Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Työtyytyväisyysraportit Ei rek. Aikajärj. 10 v. julkinen 3Sivu 9 (23)


10.2 Henkilöaktit Henkilöaktiin kootaan henkilöä koskevat asiakirjat välilehdillä erotet- tuina. Lyhyen aikaasäilytettäviä asiakirjoja voi säilyttää kansiossa Aakkosjärj.:ssä. Säilytetään pysyvästivain virkarikoksia ja vastaavia koskevat sekä niiden johdosta viraltapanoa javirantoimituksesta pidättämistä (vapauttamista) koskevat keskeiset asiakirjatVirkaanvalitun hakemukset liitteineen Maisa Aakkosjärj. Palv.oloaika + 10 v. julkinen 1Nimittämiskirjat Maisa Dnrojärj. 50 v. julkinen 1Ansio- ja kunniamerkkeihin liittyvät asiakirjat Maisa Aakkosjärj. Palv.oloaika + 10 v. julkinen 1Kirjalliset huomautukset työntekijälle ja muut kurinpidolliset asiakirjat Maisa Dnrojärj. 10 v. ei julkinen 1Rangaistusten ja kurinpitoasioiden asiakirjat Maisa Dnrojärj. Palv.oloaika + 10 v. julkinen 1Sivutoimilupahakemukset ja -päätökset Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Sivutoimi-ilmoitukset Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 2Virka- ja työtodistukset Ei rek. Aakkosjärj. Palv.oloaika + 10 v. julkinen 2 Muiden virastojen ja työnantajien antamien todistusten jäljennöksetHenkilötietoilmoitukset Ei rek. psvoa + 1 v. julkinen 3 Toimitetaan PalkeillePäätökset yksityisen palvelun hyväksymisestä palveluaikalaskentaan Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 310.2.10 Nimikirjat Ei rek. Aakkosjärj. sp julkinen 2 Palkeet ylläpitää ja toimittaa maistraattiin palvelussuhteen päätyttyä.Määräykset liittyen palkanmaksuperusteisiin Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Tulos- ja kehityskeskustelut Ei rek. Aakkosjärj. voa + 2 v. salassa 1 JulkL 24 § 25, 29 ja 32, laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5 §pidettäväVaativuusarviointi Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Henkilökohtaisen palkanosan määrittely Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3 arviointiperustelu salassa pidettäväHenkilökohtainen lisä Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3 arviointiperustelu salassa pidettäväTulospalkkiopäätökset Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Lausuntopyyntö arviointityöryhmältä Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Arviointityöryhmän lausunto Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Erimielisyyteen liittyvät asiakirjat Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 3Hoitoonohjausasiakirjat ja sopimus hoitoonohjauksesta Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. salassapidettävä3 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5§, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta24 § 2510.2.3 Virkarikoksia ja vastaavia koskevat ja niiden johdosta irtisanomista (viraltapanoa) ja Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2virantoimituksesta pidättämistä koskevat keskeiset asiakirjatTapaturmailmoitukset ja –selosteet, ammattitauti-ilmoitukset sekä päätökset Ei rek. Aakkosjärj. 20 v. salassapidettävä2 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 5§, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta24 § 25Irtisanoutumiset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 10 v. palvelussuhteen päättymisestäIrtisanomiset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 10 v. lopullisen päätöksen lainvoimaisuudestaPalvelussuhdeasiatVirkojen perustamis- ja lakkauttamisesitykset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Virkojen perustamispäätökset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 ISAVI säilyttää spVirkojen lakkautuspäätökset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 ISAVI säilyttää spVirkojen täyttöViranhakua koskevat kuulutukset ja ilmoitukset Maisa /Heli Dnrojärj. 2 v. julkinen 3 Heli-järjestelmässä tiedot säilyvät 2 v., hävitetään keskitetystiSaapuneet hakemukset Maisa /Heli Dnrojärj. 2 v. julkinen 3 Virkaan valitun hakemukset liitteineen henkilöakteissa. Palkeet säilyttää koulutus- jatyötodistukset psvoa + 210.2.4 Yhteenvedot hakijoista Maisa /Heli Dnrojärj. sp osittainsalassapidettäväSoveltuvuustestien tulokset Maisa Dnrojärj. 2 v. salassapidettävä2 Huom! JulkL 24 § 29 kohta: salassa pidettävä, mikäli perustuu lainkohdassatarkoitettuihin arviointeihin3 JulkL 24.1 § kohta 2910.2.5 Nimittämismuistiot Maisa /Heli Dnrojärj. sp salassa 2 Nimittämiskirjat henkilöakteissa. JulkL 24.1 § kohta 29pidettäväIlmoitus virkaan hakeneille Maisa /Heli Dnrojärj. oma tarve julkinen 2Määräaikainen henkilöstöViransijaisia, työllistettyjä ja harjoittelijoita tai muita määräaikaisia koskevat asiakirjat Maisa Aikajärj. henkilöakteittainTyöllisyysvaroilla palkkaamista koskevat määrärahahakemukset Maisa Aikajärj. henkilöakteittainVakinaistettujen hakemukset siirretään edelliseen ryhmäänPalv.oloaika + 10 v. julkinen 3 Siviilipalveluasiat salassa pidettävä Siviilipalveluslaki 50§2 v. julkinen 3Sivu 10 (23)


Työvoimatoimiston päätökset hakemuksiin Maisa Aikajärj. henkilöakteittain2 v. julkinen 3Ilmoitusraportit työvoimatoimistolle kuukausittain Maisa Aikajärj. 2 v. julkinen 3YhteistoimintaYhteistoimintasopimukset Maisa Aikajärj. voa + 5 v. julkinen 310.2.6 Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat Maisa Aikajärj. sp julkinen 210.2.7 Yhteistoimintasuunnitelmat ja –kertomukset Maisa Aikajärj. sp julkinen 2Yhteistoimintaelinten kokouskutsut ja -esityslistat Maisa Aikajärj. 1 v. julkinen 3Ilmoitukset luottamusmiehestä Maisa Aikajärj. 10 v. julkinen 3Luottamusmiesluettelot Maisa Aikajärj. voa julkinen 3Luottamusmiestoimintaan liittyvä työnantajalle kertyvä kirjeenvaihto Maisa Aikajärj. 10 v. ei julkinen 3HenkilöstökoulutusMyös työsuojelu- ja ensiapukoulutusKoulutussuunnitelmat Ei rek. Aikajärj. voa + 5 v. julkinen 3Koulutusesitykset, koulutustarvekyselyt, koulutustiedotteet ja muu koulutustilaisuuksien Ei rek. Aikajärj. 5 v. julkinen 3järjestämiseen liittyvä kirjeenvaihtoKoulutuskortistot Personec F Aikajärj. Palv.oloaika julkinen 1 Palkeet ylläpitää maistraatin toimittamien tietojen pohjalta.Koulutusohjelmat ja opetusaineisto Ei rek. Aikajärj. 5 v. julkinen 3 ml. Neuvottelupäivien ja infotilaisuuksien ohjelmat ja opetusaineistoTyöhön ja organisaatioon perehdyttämistä koskevat asiakirjat Ei rek. Aikajärj. voa julkinen 3TyöterveyshuoltoTyöterveyshuollon toimintasuunnitelmat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Työterveyshuollon toimintakertomukset ja tilastot Ei rek. Aakkosjärj. 2 v. ei julkinen 3Työterveyshuollon palvelusopimukset Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 1Muistiot, selvitykset ja raportit työpaikkakäynneistä Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaushakemukset ja -päätökset Maisa Dnrojärj. 10 v. salassa 3 Kela-/VK- päätökset päivärahoista, JulkL 24§ 25 kohtapidettäväHenkilöstön työpaikkaruokailua koskevat asiakirjat Maisa Dnrojärj. voa / 6 v. julkinen 3Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnan järjestämiseen liittyvät asiakirjat Maisa Dnrojärj. 6 v. julkinen 310.2 Poissaolo- ja vuosilomatiedotPoissaoloilmoitukset ja päätökset ESS Aikajärj. 10 v. julkinen 3Vuosilomaoikeudet/lomarahat ESS Aikajärj. 10 v. julkinen 3Lomarahanvaihto-, säästövapaa- ja lomansiirtosopimukset ESS Aikajärj. 10 v. julkinen 3Lomalistat ESS Aikajärj. oma tarve julkinen 3Lomahakemukset/muutokset ESS Aikajärj. 10 v. julkinen 3Ilmoitukset palvelussuhteen päättymisestä Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 Sisältää lomarahat/vuosilomakorvaukset palv.suhteen päättyessäVirkavapauspäätökset (ei sähköiset). Äitiys-, isyys-, vanhempainvapaat,Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 Voimassaoleva VESerityisäitiysvapaat, hoitovapaat, osittainen hoitovapaa, lapsen vaikea sairaus, muupoissaolo (mm. opintovapaat, vuorotteluvapaat)Virkavapausanomukset ja -päätökset (sähköiset). Sairauspoissaolot, tilapäinenhoitovapaa, merkkipäivät ja lähiomaisiin liittyvät poissaolot, henkilöstökoulutus,maanpuolustus ja kriisivalmennus, ammattiyhdistyskoulutus, poissaolo pakottavistaperhesyistäESS Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Voimassaoleva VES. Palkaton poissaolo ei ESS:ssä.Kuntoutushakemukset ESS Aikajärj. 5 v. julkinen 3Saldovapaahakemukset ja -päätökset Ei rek. 3Liitteenä olevat sairausloma- ja lääkärintodistukset Ei rek. Aakkosjärj. Hävitetään kun ei tarvita salassapidettävä3 Säilytetään erillään henkilöaktista. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 5§. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 25-kohtaMatkasuunnitelmat ja niiden hyväksyminen M2 Aikajärj. voa julkinen 3Matkalaskut ja niiden hyväksyminen M2 Aikajärj. 6 v. julkinen 3Todistukset palvelussuhteen päättymisestä Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Työtodistukset palvelussuhteen päättyessä Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Eläkepäätökset Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen 310.2 TyöaikaTyöajanseurantaraportitPersonecAikaAikajärj. 2 v. julkinen 3Sivu 11 (23)


Kulunvalvontaraportit Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3 Sisäinen valvonta ja seuranta. Palvelusajan päättymisen jälkeen kahden viimeisenvirassaolovuoden raportteja säilytetään 2 v. paperisena.Työaikapankkisopimus ja -seuranta Maisa Dnrojärj. voa + 2 v. julkinen 3Työsuojeluasiat10.2.11 Työsuojelun toimintaohjelma Maisa Aikajärj. sp julkinen 2Työsuojeluyhteistoimintasopimukset Maisa Aikajärj. voa + 5 v. julkinen 3Tarkastuspöytäkirjat Maisa Aikajärj. 10 v. julkinen 310.2.8 Työsuojelutoimikuntien jäsenten, työsuojeluvaltuutettujen ja vastaavien vaalitulokset Maisa Aikajärj. sp julkinen 210.2.9 Työsuojelutoimikunnan kokousten pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset Maisa Aikajärj. sp julkinen 2Tapaturma-asiamiehen toimintaan liittyvä kirjeenvaihto Maisa Aikajärj. henkilöakteittain5 v. ei julkinen 310.3 TALOUSHALLINTOTalouden hallinta10.3 Toiminta- ja taloussuunnittelu, tulosohjausTaloushallinnon määräykset ja ohjeet Ei rek. Aikajärj. voa + 5 v. julkinen 3 Pääasiassa Mintra ja Palkeiden ekstranetTalousarvioon liittyvät asiakirjat Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. julkinen 1Talousarvioesitykset Maisa Dnrojärj. voa + 5 v. ei julkinen 1Tulossopimukset liitteineen Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 ISAVI säilyttää pysyvästi. Sisältää strategiset tulostavoitteet ja painopisteet sekäpalvelutavoitteet ja talousarvionTalousraportitMeritt- Aikajärj. oma tarve julkinen 3 Kun maistraatti käyttää Merittiä, ei välttämättä tarvitse säilyttääEkonomaTulossopimusraportit Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3 Sisältää väliraportitSisäiseen valvontaan ja raportointiin liittyvät ohjeet, tarkastus- ja katselmuspöytäkirjat ja -Maisa Dnrojärj. voa / 10 v. julkinen 3 Kassojen tarkastuskertomuksetkertomukset sekä raportit ja kirjeetMAKSULIIKENNETulotositteiden, laskujen/laskuluetteloiden ja lähetteiden jäljennökset tai kuittikirjoittimen Kassu Aikajärj. 6 v. julkinen 3kontrollinauhat ja muistiotositteet/VAKAVAOstolaskut liitteineen Rondo Tositenro 6 v. julkinen 3Pienhankintoja koskevat kuitit Kassu Aikajärj. 6 v. julkinen 3Maksujen ulosotosta kertyneet asiakirjatKassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3/MaisaSuoritemaksuja koskevat oikaisuvaatimukset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Suoritemaksuista tehdyt oikaisupäätökset Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Uuden kassajärjestelmän (VAKAVA) tositteet säilytetään Rondossa10.3 HinnoitteluLiiketaloudellisten tuotteiden hinnat Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 3KIRJANPITOPääkirjat Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Kuukausittainen pääkirja arkistoidaan. Kun Rondon sähköinen arkisto on käytössä, eiarkistoida paperimuodossa.Päiväkirjat Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Kun Rondon sähköinen arkisto on käytössä, ei arkistoida paperimuodossa.Kassakirjat Kassu Aikajärj. 1 v. julkinen 3 Käyttötulosteita, tietosisältö sama kuin päiväkirjoissaRaportit:Kuukausittaiset siirtoraporttien kopiot Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Kun Rondon sähköinen arkisto on käytössä, ei arkistoida paperimuodossa.Saatavat asiakkaittain- listat Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3Myyntiraportit ja myynti tuotteittain- listat Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3Maksukorttitapahtumat- raportit Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3Tiliotteet ja viitesiirtotapahtumien raportit Kassu Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Kun Rondon sähköinen arkisto on käytössä, papereita ei enää arkistoida.Kassatilitysraportit Kassu Aikajärj. 1 v. julkinen 3Rästilistat/Reskontraluettelot Kassu Aikajärj. 1 v. julkinen 3Palkkaluettelot ja muutosluettelot Rondo Aikajärj. 10 v. julkinen 3 Sisältää jäsenmaksu-, eläkemaksu-, työttömyysvakuutusmaksu- jatapaturmavakuutusmaksutilitykset, ulosoton tilitykset sekä palkan korjaukset.Palkkiolaskut alkuperäiset Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen Palkeet säilyttää sähköisesti Rondossa 50 v. Toimitetaan asiakkaalle lopulliseenarkistointiin asiakkaan ams:n mukaisestiYlityölaskut tai ylityölaskelmat Ei rek. Aakkosjärj. 10 v. julkinen Toimitetaan asiakkaalle lopulliseen arkistointiin asiakkaan ams:n mukaisestiSivu 12 (23)


Palkkakortit Rondo Aikajärj. 50 v. julkinen Palkeet ajaa vuosittain Rondoon, jossa säilytetään 50 v.Työllisyysvaroilla palkattujen kk-tilitys/määrärahaseuranta 6 v. julkinenLuontaisetupäätökset Maisa Dnrojärj. psvoa + 1 v. julkinen10.3 HANKINTATOIMISopimukset ja hankinta-asiakirjatYhtä hankintaa koskevatasiakirjat säilytetäänasiakirjavihkoinaToimitilojen vuokrasopimus, työterveyshuolto, siivouspalvelusopimus,työpaikkaruokailusopimus, asiakirjojen hävittämissopimus, vartiointipalvelusopimus,vuokrasopimus tallelokerosta, postinkuljetussopimus, leasingsopimukset, sopimuskopiokoneen huollosta, takuusopimukset ym.Hankintasuunnittelu, ohjeet, määräykset, suositukset Ei rek Aikajärj. voa + 5 v. julkinen 3Tarjouspyynnöt Maisa Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Saapuneet tarjoukset Maisa Dnrojärj. 10 v. salassa 3 JulkL 24.1 § kohdat 17, 20pidettäväYhteenvedot Maisa Dnrojärj. 10 v. salassa 3 Salassa pidettävä, kunnes hankintapäätös tehty. JulkL 24.1 § kohdat 17, 20pidettäväHankintasopimukset Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 3Takuuasiakirjat Ei rek. Aikajärj. voa julkinen 3Sopimusten muutokset Maisa Dnrojärj. voa + 10 v. julkinen 3Sopimusten irtisanomiset Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Liittymisilmoitukset puitesopimuksiin Hanselille Maisa Dnrojärj. voa + 6 v. julkinen 310.3 MATERIAALIHALLINTOKäyttöomaisuusluettelot:Luettelot kalustosta, koneista ja tarvikkeista Ei rek. 2 v. julkinen 3Omaisuuden poistoasiakirjat Ei rek. Dnrojärj. 10 v. julkinen 310.4 MUU SISÄINEN HALLINTO10.4.1 Julkaisujen ja omien palveluesitteiden arkistokappaleet Ei rek. Aikajärj. sp julkinen 2 Muuttumattomat uusintapainokset määräajan10.4.2 Lehtileikkeet Ei rek. sp julkinen 2 Ennen 1.1.2000 systemaattisesti kootut toimintaa tai päämäärätehtävien hoitoa kosk.lehtileikekokoelmat sp10.4.3 Valokuvat Ei rek. sp julkinen 2 Systemaattisesti kootut toimintaa ja päämäärätehtäviä koskevat valokuva-jadiakokoelmat sekä niitä kosk. luettelot/rekisterit sp10.4.4 Video-tallenteet Ei rek. sp julkinen 2 Tärkeät toiminnallisia tarkoituksia varten tuotetut elokuvat, videot ja äänitteet erivälineillä sp10.5 OIKEUDELLISET ASIAT10.5.1 Reklamaatiot ja vahingonkorvausasiat Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 210.5.2 Kantelut, valitukset ja selvityspyynnöt, annetut vastineet kanteluihin ja valituksiin sekä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2valituksista tehdyt lopulliset päätöksetMuut oikeudelliset asiat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 211 Mu MUUTOSTENLUETTELOT11.1 MUUTOSTENLUETTELOTVirhelistatHenkilötietojen virhelistat Ei rek. Aikajärj. 6 kk. ei julkinen 3Kiinteistötietojen lainhuutojen virhelistat Ei rek. Aikajärj. 6 kk. julkinen 3Rakennustietojen virhelistat Ei rek. Aikajärj. 6 kk. julkinen 3SelvittelyluettelotRSV-luettelot (Riksskatteverket) Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3Kiinteistön muodostusluettelot Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3Kiinteistön luovutusluettelot Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3Toimitilapoiminta kuntanumerolla (maistraateille) Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3Luettelo uusista rakennuksista Ei rek. Aikajärj. 2 v. julkinen 3Luettelo kunnassa keskeneräisinä olevista rakennushankkeista Ei rek. Aikajärj. 3 kk. julkinen 3Sivu 13 (23)


Sivu 14 (23)


12 Ti TILASTOT Tilastot, joiden säilytysaika 2 vuotta, voidaan hävittää myös aikaisemmat vastaavattilastot, mikäli maistraatissa ei ole niille tarvetta.12.1 TILASTOTVTJ tilastot Ei rek. Aikajärj. oma tarve julkinen 3Vaaleihin liittyvät tilastot Ei rek. Aikajärj. vaalikausi julkinen 3Kuluttajaneuvonnan tilastot Ei rek. Aikajärj. oma tarve julkinen 313 Ve VESIKULKUNEUVOREKISTERI13.1 VESIKULKUNEUVOREKISTERILaki vesikulkuneuvorekisteristä 10.11.2006/976Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä 31.5.2007/641Diaarit Aikajärj. 20 v. julkinen 3 Diaarien pito on lakannut 1.10.2007 vesikulkuneuvorekisterilainsäädännön jako.rekisterin tultua käyttöön.Ilmoitukset vesikulkuneuvorekisteriin liitteineen VesKu Saap.järj. /Dnrojärj. 10 v. julkinen 3Vesikulkuneuvorekisteri ks. huom Dnrojärj. Maistraattien ylläpitämä valtakunnallinen vesikulkuneuvorekisteri, joka sisältää tiedotrekisteröidyistä veneistä ja niiden omistajista.14 Ni NIMENMUUTOS Ks. 1.614.1 NIMENMUUTOSNimilaki 9.8.1985/694Nimiasetus 8.2.1991/254Nimenmuutoshakemukset liitteineen Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2 Kaikki nimenmuutosasiakirjat samassa aktissa: hakemus, sukuselvitys (niissätapauksissa, kun tietoa ei saada VTJ:stä), vastine, nimilautakunnan lausunto (silloin kunei sisälly maistraatin tekemään päätökseen)Maistraatin antamat nimenmuutospäätökset Maisa /VTJ Dnrojärj. sp julkinen 2 Arkistoidaan samaan nimenmuutoshakemusten kanssa. Ei täytetä ylläpitolomaketta.15 Ho HOLHOUSTOIMI15.1 EDUNVALVONTALaki holhoustoimesta 1.4.1999/442 Salassapidon perusteet JulkL 24.1 § kohdat 23, 25 ja 32Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä 1.4.1999/443Asetus holhoustoimesta 10.9.1999/889Sivu 15 (23)


15.1.1otannassaolevatEdunvalvonta-asioistatehdään henkilöaktit,joissa pysyvästisäilytettävät asiakirjatvoidaan seulonnanhelpottamiseksi sijoittaaomaksi nipukseen (Anippu;määräajansäilytettä-vät B-nipussa).Asiakirjat säilytetäändiaarinumeronmukaisinakokonaisuuksinahenkilöaktin sisällä.Edunvalvonnanpäätyttyä aktitsäilytetään edunvalvonnanpäättymis-päivänmukaanaikajärjestyksessä/vuosittain. Edunvalvonnanpäätyttyäasiakirjavihko seulotaanviimeistään seuraavanakalenterivuonna.Säilytysaika lasketaanedunvalvonnanpäättymisestä tai asiankäsittelyn päättymisestämikäli asia ei kuuluedunvalvonnanpiiriin.Tähän kuuluumyös edunvalvonnanpiiriin kuulumattomienkielteiset päätökset.Pysyvästi säilytetäänkuukauden 8.,18. ja 28.päivänä syntyneidenasiakirjat. Otantatoteutetaanedunvalvonnan päätyttyätai sitten, kun 25vuotta on kulunut.Syntymäpäiväotantaa eisovelleta tapauksiin,joissa päämiehelle ei olemerkitty edunvalvojaa.Keskeneräisissäedunvalvon-taasioissasuojeluluokka1,kaikki muut 2ALAIKÄISEN REKISTERÖINTI JA REKISTERISTÄ POISTAMINEN,EDUNVALVOJAN MÄÄRÄÄMINEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA, EDUNVALVOJANMÄÄRÄÄMINEN, EDUNVALVOJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN, EDUNVALVOJANVAIHTAMINEN, EDUNVALVOJAN VAPAUTTAMINEN,EDUNVALVONNANJATKAMINEN, EDUNVALVONNAN LAKKAUTTAMINEN, VALVONNANLAKKAUTTAMINEN, TOIMINTAKELPOISUUDEN RAJOITTAMINEN,VAJAAVALTAISEKSI JULISTAMINENTäysi-ikäiset, joille ei olemerkitty edunvalvojaa, 4vuottaaikajärjestyksessäkäsittelynpäättymispäivänmukaan. Alaikäiset, joitaei ole merkittyholhousasioidenrekisteriin, 4 vuotta täysiikäiseksitulemisestaaikajärjestyksessä täysiikäiseksitulemispäivänmukaan.Sisarussarjoissaviitataan kuopukseen.Asiakirja, mistä esteellisyys todetaan (sijaisen tarpeellisuus ilmenee) kuten lahjakirja,perinnönjakokirja tms.Maisa 4 v. salassapidettäväEläkepäätöksistä jäljennökset/kopiot Maisa 4 v. salassapidettäväHakemus edunvalvojan määräämiseksi Maisa 4 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spHakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi Maisa 4 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spHakemus edunvalvojan vapauttamiseksi, edunvalvonnan lakkauttamiseksi,Maisa 4 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spedunvalvojan vaihtamiseksi, toimintakelpoisuuden rajoittamiseksiIlmoitus alaikäisen saamista varoista Maisa 4 v. salassapidettäväIlmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä Maisa 4 v. salassapidettäväIlmoitus alaikäisestä ulosottovelallisesta Maisa 4 v. salassaUlosottokaari 3:113, L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 7 §pidettäväIlmoitus/kirje edunvalvonnan jatkumisen tarpeellisuudesta Maisa 4 v. salassapidettäväIlmoitus KO:n ratkaisusta Maisa 4 v. julkinenKäräjäoikeuden päätös Maisa 25 v. julkinenSivu 16 (23)


Lausuma edunvalvonta-asiassa Maisa 4 v. salassaKoskee kaikkia lausumia, esim. edunvalvojalta, huoltajalta ja puolisoltapidettäväLausuntopyyntö (käräjäoikeudesta tullut) Maisa 4 v. julkinenLausunto käräjäoikeudelle Maisa 4 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spLääkärinlausuntopyyntö Maisa 4 v. ei julkinenLääkärinlausunto Maisa 4 v. salassaKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväPerukirjan jäljennös/kopio Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys muusta varallisuudesta Maisa 4 v. salassapidettäväSuostumus edunvalvojan määräämiseksi (puolisolta) Maisa 4 v. julkinenSuostumus edunvalvojan sijaisen tehtävään Maisa 4 v. julkinenSuostumus edunvalvojan tehtävään Maisa 4 v. julkinenTietoja edunvalvojasta Maisa 4 v. salassaKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväVakuutuskorvauksista jäljennökset/kopiot Maisa 4 v. salassapidettäväVastine edunvalvojalta Maisa 4 v. salassapidettäväIlmoitus alaikäisen merkitsemisestä holhousrekisteriin Maisa 4 v. julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spIlmoitus edunvalvojaksi määräämisestä Maisa 4 v. julkinenIlmoitus edunvalvojan sijaiseksi määräämisestä Maisa 4 v. julkinenIlmoitus edunvalvonnan lakkauttamisesta Maisa 4 v. julkinenKirje/selvityspyyntö vanhemmille mahdollisista muista varoista/perukirjan toimittamisesta Maisa 4 v. ei julkinenKuulemismuistio/-asiakirja Maisa 4 v. salassaKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväLausumapyyntö Maisa 4 v. ei julkinen Kaikki lausumapyynnöt asianosaisille tai edunvalvojalleLisäselvityspyyntö Maisa 4 v. ei julkinenLisäselvitys Maisa 4 v. salassapidettäväMaistraatin päätös Maisa 25 v. julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spNELIVUOTISSELVITYSEdunvalvojan selvitys Maisa 4 v. salassapidettäväKuulemismuistio/asiakirja (päämiestä koskeva) Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitysasiakirja (maistraatin sisäinen) Maisa 4 v. salassapidettäväSelvityspyyntö edunvalvojalle Maisa 4 v. julkinenKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spEDUNVALVONNAN VALVONTAOmaisuusluettelo Maisa 25 v. salassapidettäväOmaisuusluettelon liitteet Maisa 4 v. salassapidettäväPerukirjan jäljennös Maisa 4 v. salassapidettäväSaantitodistus Maisa 4 v. julkinenSelvityspyyntö Maisa 4 v. ei julkinenSelvitys Maisa 4 v. salassapidettäväTäydennyspyyntö tiliin Maisa 4 v. ei julkinenTilin täydennys Maisa Palautetaantilintarkastuksen jälkeenedunvalvojallesalassapidettäväKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spSaldotodistukset ym.HolTL 48.2 §Sivu 17 (23)


Vuositili huomautuksineen Maisa 25 v. salassaKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväVuositilin/päätöstilin tositteet/liitteet Maisa Palautetaantilintarkastuksen jälkeensalassapidettäväedunvalvojalleKarhukirjeet Maisa 4 v. ei julkinenPäätöstilipyyntökirje Maisa 4 v. ei julkinenPäätöstili Maisa 25 v. salassaKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväPäätöstilin lähetekirje Maisa 4 v. ei julkinenPäätöstilin vastaanottokuittausasiakirja Maisa 25 v. julkinen Esim. täysi-ikäistynyt hakee päätöstilikopion ja kuittaa allekirjoituksellaanTutkintapyyntö poliisille Maisa 25 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spHakemus tiliasiassa Maisa 4 v. salassapidettäväPäätökset tiliasiassa Maisa 25 v. ei julkinen Kuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spOMAISUUDENHOITOSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN/HYVÄKSYMINEN (HolTL40 §)Maistraatin pyyntö/määräys edunvalvojalle laatia omaisuudenhoitosuunnitelma ja esittää Maisa 4 v. salassamaistraatin hyväksyttäväksipidettäväOmaisuudenhoitosuunnitelma Maisa 25 v. salassapidettäväPäätös omaisuudenhoitosuunnitelman hyväksymisestä Maisa 25 v. salassapidettäväKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spKuukauden 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spKANTELUKantelu maistraatille Maisa 4 v. ei julkinenVastinepyyntö edunvalvojalta Maisa 4 v. ei julkinenEdunvalvojan vastine Maisa 4 v. ei julkinenLausuma Maisa 4 v. ei julkinen Kantelijan antama edunvalvojan vastineestaMaistraatin vastaus Maisa 4 v. ei julkinenVALITUS HOLHOUSASIASSALausuntopyyntö maistraatille Maisa 4 v. ei julkinenLausunto/vastaus valitukseen Maisa 4 v. ei julkinenValituskirjelmä Maisa 4 v. ei julkinenPäätökset Maisa 25 v. julkinen TuomioistuintenLUPA-ASIATHakemus Maisa 4 v. salassapidettäväIsännöitsijän todistus Maisa 4 v. julkinenKauppakirja tai vaihtokirja +valtakirja(t) Maisa 25 v. salassapidettäväKiinteistörekisteriote Maisa 4 v. julkinenKuitti (jos puukauppa on jo tehty, jäljennös kuitista) Maisa 4 v. salassapidettäväLainhuutotodistus Maisa 4 v. julkinenLaskelma (asiakirjoissa tulee olla hakijan laskelma siitä, paljonko kaupasta jää nettona Maisa 4 v. salassarahaa)pidettäväLausuma alaikäiseltä 15 vuotta täyttäneeltä Maisa 4 v. salassapidettäväLausuma päämieheltä Maisa 4 v. salassapidettäväLuovutus- tai saantokirja (osituskirja tai perinnönjakokirja) Maisa 25 v. salassapidettäväLääkärinlausunto Maisa 4 v. salassapidettäväMetsänhakkuusuunnitelmat Maisa 4 v. julkinen8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sp8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sp8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sp8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spSivu 18 (23)


Metsänhoitosuunnitelma tai metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen leimausseloste Maisa 25 v. julkinenOsitus- ja/tai perinnönjakokirja Maisa 4 v. salassapidettäväOte arvopaperirekisteristä Maisa 4 v. julkinenPerinnöstä luopumisilmoitus Maisa 4 v. salassapidettäväPerukirja liitteineen Maisa 4 v. salassapidettäväPesänselvitysasiakirjat Maisa 4 v. salassapidettäväPäätös tai muu asiakirja lainan myöntämisestä Maisa 25 v. salassa8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sppidettäväRasitustodistus Maisa 4 v. julkinenSelvitykset asiakkaalta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitykset jakokirjaan merkityn omaisuuden käyvästä arvosta, esim. arviokirjat Maisa 25 v. salassapidettäväSelvitys hakkuiden edellyttämistä metsänhoitotöistä ja niiden kustannuksista Maisa 4 v. julkinenSelvitys kohteen käyvästä arvosta Maisa 25 v. salassapidettäväSelvitys lainan muista panteista ja vakuuksista ja päämiehen muista vastuista Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys lainan määrästä ja tarkoituksesta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys lainan takaisinmaksusuunnitelmasta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys maksukyvystä Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys pantattavasta omaisuudesta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys pantin arvosta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys pantin omistuksesta Maisa 4 v. salassapidettäväSelvitys rahoituksen järjestämisestä (osto) Maisa 4 v. salassapidettäväSijoitussuunnitelma Maisa 4 v. salassapidettäväEsim. miten päämiehen varat on tarkoitus sijoittaa jatkossa päämiehen edun mukaisesti(myynti)Tarjoukset Maisa 25 v. salassaEsim. usealta puunostajalta saadut tarjouksetpidettäväTestamentti Maisa 4 v. salassapidettäväYhtiökokouksen pöytäkirja Maisa 4 v. julkinenTilinpäätösasiakirjat Maisa 4 v. julkinenKuulemiskirje päämiehelle Maisa 4 v. ei julkinenLisäselvityspyynnöt Maisa 4 v. ei julkinenPäätös Maisa 25 v. julkinen 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spPAKKOKEINOASIATUhkasakko, TeettämisuhkaEdunvalvojan vastaus Maisa 4 v. salassapidettäväLainvoimaisuustodistus hallinto-oikeudesta: uhkasakon asettamispäätöksestä, Maisa 25 v. julkinenteettämisuhan asettamispäätöksestä, oikaisupäätöksestäPäämiehen vastaus Maisa 4 v. salassapidettäväTarjoukset (esim. tilitoimistoilta) Maisa 25 v. osittainjulkinenEdunvalvojan kuulemiskirje Maisa 4 v. ei julkinenSivu 19 (23)


Muistutuskirjeet Maisa 4 v. ei julkinenPäämiehen kuulemiskirje Maisa 4 v. ei julkinenSakkoluettelo, sakkolappu Maisa 4 v. julkinenSopimusasiakirja (maistraatin ja valitun tekijän kesken) Maisa 25 v. ei julkinenTarjouspyynnöt Maisa 25 v. ei julkinenPäätökset: oikaisupäätös, uhkasakon asettamispäätös, uhkasakon täytäntöönpanosta,teettämisuhan asettamispäätös, teettämisuhan täytäntöönpanostaMaisa 25 v. julkinen 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat spEDUNVALVONTAVALTUUTUKSEN VAHVISTAMINENLaki edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 8.,18. ja 28. päivänä syntyneiden asiakirjat sp. Vahvistetussa edunvalvonta-asiassakertyviin asiakirjoihin sovelletaan yllä olevien holhouasiakirjojen säilytysaikoja. Muiltaosin noudatetaan edunvalvonta-asioissa annettuja arkistointiohjeita, esim. 33 §Tilivelvollisuus, 17 § Esteellisyys, 19 § Luvanvaraisuus.Hakemus edunvalvontavaltuuksen vahvistamisesta Maisa 4 v. salassa 1pidettäväValtuuttajan hakemus valtuutuksen peruuttamisesta Maisa 4 v. salassa 1pidettäväValtuutetun ilmoitus tehtävästä luopumisesta Maisa 4 v. salassa 1pidettäväValtuuttajan kuuleminen, kuulemismuistio Maisa 4 v. salassa 1pidettäväValtuutetun kuuleminen, sopivuusselvitys Maisa 4 v. salassa 1pidettäväPuolison/lähiomaisen kuuleminen Maisa 4 v. salassa 1pidettäväValtakirja liitteineen Maisa 4 v. salassa 1pidettäväLääkärinlausunto Maisa 4 v. salassa 1pidettäväSelvitys Maisa 4 v. salassa 1pidettäväLausunto Maisa 4 v. salassa 1pidettäväMaistraatin tai käräjäoikeuden päätös Maisa 25 v. julkinen 116 Is ISYYDEN TUNNUSTAMISEN VAHVISTAMINEN16.1 TUNNUSTUSASIAKIRJAAN MERKITTY PÄÄTÖSIsyyslaki 5.9.1975/70016.1.1 Päätös ja lastenvalvojan lähettämä tunnustusasiakirja Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Muut asiakirjat Maisa Dnrojärj. sp salassapidettävä2 Selvittämispöytäkirja, lääketieteellinen tutkimus, huoltajan kuulemiset ja passin kopiotlapsen isästä, jolla ei hetua, säilytetään päätösasiakirjoissa. JulkL 24.1 § kohta 25, 32.17 Av AVIOEHDOT JA LAHJOITUKSET, OSITUSKIRJAN REKISTERÖINTI JAAVOLIITTOASIAKIRJATLaki maistraattien eräistä henkilörekistereistä 4.2.2005/5717.1 Avioehtosopimusten, lahjoitusten ja eräiden muiden sopimusten ja ilmoitustenrekisteröintiAvioliittolaki 13.6.1929/234Lahjanlupauslaki 31.7.1947/62517.1.1 AvioehtosopimuksetKopiot avioehtosopimuksistaMaisa/AVLADnrojärj. sp salassapidettäväKaikki avioehtosopimusta koskevat asiakirjat säilytetään asiakirjavihkona2 JulkL 24.1 § kohta 23Sivu 20 (23)


Ilmoitus Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirjat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3 Voimassaoleva pysyvä nyt muutetaanTodistukset rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Sivu 21 (23)


17.1.1 OsituskirjatKopiot osituskirjoista Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1 § kohta 23pidettäväIlmoitukset Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirjat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Todistukset rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 217.1.1 Irtaimen lahjoitusilmoituksetLahjoitusilmoitukset Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Todistukset rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 217.1.1 Avio-oikeuden poistamista koskevat ilmoitukset:Ilmoitukset Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Valtakirjat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Todistukset rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 217.1.1 Aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevat sopimukset:Kopiot sopimuksista Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1.§ kohta 23pidettäväIlmoitukset Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirjat Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Todistukset rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2Perinnöstä luopumisilmoitukset Maisa Dnrojärj. 20 v. julkinen 3Ulosottokaari 15.6.2007/705, 81 §17.2 AVOLIITTOASIAKIRJATLaki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 14.1.2011/2617.2.1 Kopio omaisuuden erottelukirjasta Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1 § kohta 23pidettävä17.2.1 Ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirja Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Täydennyspyyntö Maisa Dnrojärj. 5 v. ei julkinen 217.2.1 Todistus rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 217.2.1 Kopio hyvitystä koskevasta sopimuksesta Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1 § kohta 23pidettävä17.2.1 Ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirja Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Täydennyspyyntö Maisa Dnrojärj. 5 v. ei julkinen 217.2.1 Todistus rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 217.2.1 Kopio muusta asiakirjasta Maisa Dnrojärj. sp salassa 2 JulkL 24.1 § kohta 23pidettävä17.2.1 Ilmoitus asiakirjan rekisteröimiseksi Maisa Dnrojärj. sp ei julkinen 2Valtakirja Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3Täydennyspyyntö Maisa Dnrojärj. 5 v. ei julkinen 217.2.1 Todistus rekisteröinnistä Maisa Dnrojärj. sp julkinen 218 Tu TURVAKIELLOT18.1 TURVAKIELLOTLaki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Turvakieltohakemukset ja päätökset Maisa /VTJ Dnrojärj. 50 v. salassapidettävä2 Myönnetään enintään 5 vuodeksi ja 2 vuoden jatkoajaksi. Merkinnät Maisaantietoturvanäkökohdat huomioiden. JulkL 24.1 § kohta 31Sivu 22 (23)


19 Tr TRANSSEKSUAALIN SUKUPUOLEN VAHVISTAMINEN19.1 TRANSSEKSUAALIN SUKUPUOLEN VAHVISTAMINENLaki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 28.6.2002/563Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista27.8.2009/661Hakemus Maisa Dnrojärj. 50 v. salassapidettäväLääkärin ilmoitus maistraatille Maisa Dnrojärj. 50 v. salassapidettävä19.1.1 Päätökset Maisa /VTJ Dnrojärj. sp salassapidettävä2 JulkL 24.1 § kohta 252 JulkL 24.1 § kohta 252 JulkL 24.1 § kohta 2520 As ASIAKIRJAHALLINTO JA ASIAKIRJAJULKISUUS20.1 ASIAKIRJAHALLINTO20.1.1 Diaarit Maisa Dnrojärj. sp julkinen 1 Kaikki Maisasta tulostettavat diaarit. Diaari sisältää myös salassa pidettävää tietoa.Maisasta otettava vuosittain arkistotuloste, johon sisältyvät määräyksen KA 195/40/2003mukaiset tiedot asian käsittelyn kulusta sekä diaarikaava.Arkistolaitokselta saapuneet määräykset, ohjeet ja suositukset Ei rek. oma tarve julkinen 3 Tiedot löytyvät arkistolaitoksen internet-sivuiltaSitoumus arkistoon kuuluvien asiakirjojen käytöstä Maisa Dnrojärj. 5 v. julkinen 3 JulkL 27.2 §20.1.2 Asiakirjahallinnon käsikirja ja arkistonmuodostussuunnitelma Maisa Dnrojärj. sp, liitteet voa julkinen 220.1.3 Arkistoluettelot Maisa Dnrojärj. sp julkinen 2 Sisältää hävittämisluettelot.20.2 ASIAKIRJAJULKISUUS JA TIETOJEN LUOVUTTAMINENAsiakirjojen/tietojen tilauslomake tai pyyntö Maisa Aikajärj. 10 v. julkinen 2Päätös tiedon antamisesta asiakirjasta Maisa Aikajärj. 10 v. julkinen 220.3 VÄESTÖTIETOJEN LUOVUTTAMINENMassaluovutusluvat Maisa /Poiju Aikajärj. 10 v. luvansalassa 3päätt.päivästäpidettäväYksittäiset tietoluvat Maisa /VTJ 10 v. luvanjulkinen 3päätt.päivästäTaloyhtiösopimuksetMaisa/ Aikajärj.10 v. sop. päätt.päivästä salassa 3ePorttipidettäväAsukaskyselypalvelusopimuksetMaisa/ Aikajärj.10 v. sop. päätt.päivästä salassa 3ePorttipidettäväTarkastusoikeuden käyttäminen VTJ Aakkosjärj./v 2 v. julkinen 3Henkilötietojen ja osoitetietojen luovutuksen kieltäminen VTJ Aakkosjärj./v 2 v. julkinen 320.4 RekisteriselosteetJulkisuuslain mukaiset tietojärjestelmäselosteet Maisa Dnrojärj. voa + 1 v. julkinen 2 Pysyvä säilytys rekisterin omistajallaHenkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet Maisa Dnrojärj. voa + 1 v. julkinen 2 Pysyvä säilytys rekisterin omistajalla21 Ma MUUT ASIAT21.1 MUUT ASIAT22 KULUTTAJANEUVONTA22.1 Neuvonta, tiedottaminen, sovittelutoiminta ja seurantatehtävät ks. tarkemmin käsikirja Liite 12.8.2 Kuluttajaneuvonnan arkistointiohjeKuluttajaneuvonnan asia- ja asiakasrekisteri Valhalla Aikajärj. ja ID-numero 5 v. ei julkinen 2Neuvonta- ja sovitteluasiakirjat Valhalla Aikajärj. Ja ID-numero 5 v. ei julkinen 2Kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaasiakirjatValhalla Aikajärj. Ja ID-numero 5 v. ei julkinen 222.2 Viranomaisten välinen yhteistyöRaportit Ei.rek Aikajärj. 5 v. julkinen 222.3 Euroopan kuluttajakeskuksen asiakirjat IT-Tool Aikajärj. ja tapausnro 5 v. ei julkinen 2Sivu 23 (23)

More magazines by this user
Similar magazines