Kansainv.linen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ...

home.cimo.fi
  • No tags were found...

Kansainv.linen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ...

SisältöSisältöI Johdanto 5II Yliopistojen pitkät opiskelijavaihdot 7III Yliopistojen lyhyet opiskelijavaihdot 20IV Ammattikorkeakoulujen pitkät opiskelija- ja harjoittelijavaihdot21V Ammattikorkeakoulujen pitkät opettajavaihdot34VI Ammattikorkeakoulujen lyhyet opiskelija-, harjoittelija-,opettaja- ja asiantuntijavaihdot36Liitteet 383


I JohdantoVuonna 2002 korkeakoulujen kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuusnäyttää monilta osin asettuneen tuttuihin uomiinsa: Suomestaulkomaille lähtevien kokonaismäärä on edellisvuoden tapaanhieman vajaa 7500 opiskelijaa, Sokrates-ohjelman osuus vaihdonkokonaisvolyymistä on edelleen vallitseva (yliopistoissa 57% vaihtotapahtumista,ammattikorkeakouluissa 56%) ja Suomesta ulkomaillelähtevät opiskelijat ovat yhtä naisvaltainen joukko kuin ennenkin(naisten osuus noin 70 %).Myöskään suosituimpien yhteistyömaiden listassa ei ole tapahtunutdramaattisia muutoksia. Arvio Euroopan ulkopuolisten maidenkasvavasta suosiosta vaihtokohteena ei saa tukea tilastoista. Euroopanmaiden osuus Suomesta ulkomaille suuntautuvasta liikkuvuudestaon yhtä vallitseva kuin aikaisempinakin vuosina (yliopistoissa 81%,ammattikorkeakouluissa 77%). Voi olla, että suomalaisopiskelijat ovatyhä kiinnostuneempia Euroopan ulkopuolisista kohteista, mutta organisoitujenvaihtoväylien puuttuessa kiinnostus ei vielä konkretisoiduaikaisempaa runsaampana liikkuvuutena Euroopan ulkopuolelle.Vaikka Suomesta ulkomaille lähteneiden kokonaismäärä pysyilähes ennallaan, korkeakoulumuotojen välillä oli eroja liikkuvuudenkehityksessä. Vuonna 2002 Suomesta lähti ulkomaille yhteensä 7 434opiskelijaa eli 41 vähemmän kuin vuonna 2001. Vähennys johtuu yliopistosektorista,jolla Suomesta ulkomaille suuntautunut liikkuvuuslaski vajaalla 200 opiskelijalla. Ammattikorkeakouluissa liikkuvuusulkomaille kasvoi runsaalla sadalla opiskelijalla.Liikkuvuusluvut kasvoivat 1990-puolivälistä vuosituhannen vaihteeseen,jolloin ne tasaantuivat. Ilmiölle on etsitty syitä rahoituksenvähyydestä, tiedon puutteesta, työmarkkinatilanteesta ja opiskelutahdinkiristymisestä. On kuitenkin huomattava, että opiskelijaliikkuvuussuhteessa uusiin opiskelijoihin on itse asiassa pysynyt varsin vakaanaviimeisten 5-6 vuoden ajan. Yliopistosektorilla liikkuvien opiskelijoidenosuus uusista opiskelijoista on pysytellyt 20 prosentin tuntumassa.Ammattikorkeakoulusektorilla liikkuvien osuus on kasvanut kymmenestänykyiseen 14 prosenttiin.Ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus sitävastoin jatkaakasvuaan sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Vuonna 2002Suomeen saapui ennätykselliset 6026 opiskelijaa ja vaihdon tasapaino1 oli parempi kuin koskaan aikaisemmin, 81 prosenttia. Yliopistojenkohdalla vaihdon tasapaino on käytännössä jo saavutettu; suomalaisiin1 Suomeen tulevat suhteessa Suomesta lähteviin5


yliopistoihin tuli vuonna 2002 yhtä paljon ulkomaisia opiskelijoita jaharjoittelijoita kuin yliopistoista lähti ulkomaille.Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on kerännyt liikkuvuustietojayliopistoilta kuuden vuoden, ammattikorkeakouluiltaviiden vuoden ajan. Liikkuvuuden tilastointiin kuuluu tammikuunlopulle ajoittuva tiedonkeruu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujenkansainvälisestä opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuudesta, tietojen toimittaminenopetusministeriön KOTA- ja AMKOTA-tietokantoihinsekä vuotuisen tilastoraportin julkaiseminen.Vuodesta 2001 lähtien tilastoraportti on julkaistu myös pdf-muodossaCIMOn kotisivulla (http://www.www.cimo.fi/Julkaisutja tilastot).Sivulle on niinikään koottu tilastotietoja korkeakoulujen kansainvälisestäliikkuvuudesta vuosilta 1999-2002.CIMO on kehittänyt tilastointia varten tiedonkeruujärjestelmän,joka on korkeakoulujen käytettävissä CIMOn www-sivuilla. Vuoden2003 liikkuvuustiedot kerätään uudella järjestelmällä, joka tulee olemaannykyistä käyttäjäystävällisempi erityisesti syötettyjen tietojentarkistuksen osalta. Muutoksista tullaan informoimaan korkeakoulujahyvissä ajoin ennen vuotta 2003 koskevan tiedonkeruun käynnistämistä.Käsillä oleva julkaisu noudattelee pääosin viime vuoden versiota.Liikkuvuuden tarkasteluun suhteessa uusiin opiskelijoihin on lisättyalueellinen näkökulma. Aluenäkökulmaa voidaan tulevaisuudessa vielälaajentaa. Erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä tarvitaan liikkuvuustilastoja,joissa Suomen korkeakoulusektori näyttäytyy yhtenäisenä.Julkaisun liitteeseen 1 on koottu korkeakoulumuotojen yhteenlasketutliikkuvuusluvut alueittain ja maittain.CIMOssa vastuu vuoden 2002 tiedonkeruusta ja raportoinnistaon jaettu siten, että erikoissuunnittelija Pirjo Aalto vastasi ammattikorkeakoulujenosuudesta ja tutkija Irma Garam yliopistojen osuudesta.CIMO ottaa mielellään vastaan palautetta, jotta tiedonkeruutaja raportointia voidaan kehittää mahdollisimman hyvin asiakkaiden jayhteistyötahojen tarpeita palveleviksi. Korkeakouluille laaditut ohjeetliikkuvuustietojen keruusta vuodelta 2002 ovat raportin liitteinä 2 ja3.6


II Yliopistojenpitkät opiskelijavaihdotLiikkuvuustilastoinnissa pitkäkestoiseksi liikkuvuudeksi tilastoidaan vähintään kolmenkuukauden mittaiset opiskelu- tai harjoittelujaksot ulkomailla. YliopistoissaSuomesta ulkomaille suuntautuva yli kolmen kuukauden mittainen opiskelijaliikkuvuuson jo muutaman vuoden ajan pysynyt hieman alle 4000 opiskelijassa vuosittain.Vuonna 2002 Suomesta ulkomaille lähti 3807 opiskelijaa. Määrä laski hiemanvuoteen 2001 verrattuna (3983 opiskelijaa). Tässä suhteessa yliopistot eroavat ammattikorkeakouluista,joissa Suomesta ulkomaille suuntautuva opiskelijaliikkuvuusabsoluuttisina lukuina kasvaa edelleen.Sen sijaan yliopistot vastaanottivat jälleen edellisvuotta enemmän ulkomaisiaopiskelijoita, mikä vahvistaa käsitystä Suomesta varteenotettavana ja mieluisanakohdemaana. Vuonna 2002 yliopistoihin saapui 3784 ulkomaista opiskelijaa, vuonna2001 3468 opiskelijaa.Suomesta ulkomaille suuntautuva vaihto-opiskelu on sinnikkäästi naisvaltaista.Vuonna 2002 Suomesta ulkomaille lähtevistä 67 prosenttia oli naisia. Naisten osuuskasvoi edellisestä vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä. Edellisvuosien tapaan Suomeensaapuneista vaihto-opiskelijoista hieman yli puolet (53%) oli naisia.Suomesta SuomeenHelsingin yliopisto 745 651Jyväskylän yliopisto 376 306Oulun yliopisto 281 248Joensuun yliopisto 159 215Kuopion yliopisto 76 71Turun yliopisto 332 272Tampereen yliopisto 326 358Åbo Akademi 169 144Vaasan yliopisto 140 89Lapin yliopisto 125 148Teknillinen korkeakoulu 251 332Tampereen teknillinen yliopisto 171 321Lappeenrannan teknillinen yliopisto 108 97Helsingin kauppakorkeakoulu 237 181Svenska handelshögskolan 89 92Turun kauppakorkeakoulu 106 99Taideteollinen korkeakoulu 48 110Sibelius-Akatemia 50 34Teatterikorkeakoulu 4 3Kuvataideakatemia 14 13Yhteensä 3807 3784Taulukko 1. Opiskelijaliikkuvuus yliopistoittain 20027


Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihinTaulukossa 2 on Suomesta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden määrät suhteutettuuusien opiskelijoiden määriin. Tiedot uusien opiskelijoiden määristä on saatuKOTA-tietokannasta. Liikkuvien opiskelijoiden osuus uusista yliopisto-opiskelijoistaon pysynyt kohtalaisen samana eli noin 20 prosentissa 90-luvun lopulta lähtien.Vuonna 2002 liikkuvien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista on keskimäärin18 prosenttia eli lähes joka viides yliopisto-opiskelija suorittaa osan opinnoistaanulkomailla. Osuus laski hieman edellisvuotisesta (19,3 %). Koulutuksen ja tutkimuksenkehittämissuunnitelmassa 1999-2004 asetettua tavoitetta joka kolmannen(33%) opiskelijan osallistumisesta opiskelijavaihtoon ei siis ole yliopistoissa lähestytty- päinvastoin.Edellisvuosien tapaan uusiin opiskelijoihin suhteutettu liikkuvuus on vilkkaintakauppakorkeakouluissa ja taidekorkeakouluissa. Tosin korkeakoulukohtaiset erotovat hyvinkin suuret. Vilkkaimmillaan useampi kuin joka toinen opiskelija suorittaaosan opinnoistaan ulkomailla, vaisuimmillaan joka kahdestoista.UudetopiskelijatOpiskelijaliikkuvuusSuomestaSuhde:liikkuvuusSuomesta /uudetopiskelijatHelsingin yliopisto 4282 745 17,4Jyväskylän yliopisto 1827 376 20,6Oulun yliopisto 2414 281 11,6Joensuun yliopisto 1177 159 13,5Kuopion yliopisto 897 76 8,5Turun yliopisto 1674 332 19,8Tampereen yliopisto 1464 326 22,3Åbo Akademi 893 169 18,9Vaasan yliopisto 614 140 22,8Lapin yliopisto 571 125 21,9Teknillinen korkeakoulu 1602 251 15,7Tampereen teknillinen yliopisto 1279 171 13,4Lappeenrannan teknillinen yliopisto 922 108 11,7Helsingin kauppakorkeakoulu 466 237 50,9Svenska handelshögskolan 308 89 28,9Turun kauppakorkeakoulu 277 106 38,3Taideteollinen korkeakoulu 121 48 39,7Sibelius-Akatemia 155 50 32,3Teatterikorkeakoulu 45 4 8,9Kuvataideakatemia 25 14 56,0Yhteensä 21013 3807 18,1Taulukko 2. Opiskelijaliikkuvuus Suomesta suhteessa uusiin opiskelijoihin yliopistoittain20028


Taulukossa 3 on tarkasteltu liikkuvuutta suhteessa uusiin opiskelijoihin alueittain.Aluejaon pohjana on Suomen läänijako, josta Oulun ja Lapin läänit on yhdistettyyhdeksi luokaksi (Pohjois-Suomi). Opiskelijat on sijoitettu eri alueille yliopistonhallinnollisen keskuksen sijaintikunnan mukaan. Alueittainen tarkastelu paljastaa,että Itä- ja Pohjois-Suomen yliopistot jäävät Suomesta ulkomaille suuntautuvassaliikkuvuudessa alle yliopistojen keskiarvon. Etelä- ja Länsi-Suomen yliopistoissaSuomesta ulkomaille suuntautuva liikkuvuus on aktiivisempaa. Vastaava ero toisaaltaItä- ja Pohjois-Suomen ja toisaalta Etelä- ja Länsi-Suomen välillä tuli esille myösammattikoulujen kohdalla.UudetopiskelijatOpiskelija-liikkuvuusSuomestaSuhde: liikkuvuusSuomesta/ uudetopiskelijatEtelä-Suomi 7926 1546 19,5Länsi-Suomi 8028 1620 20,2Itä-Suomi 2074 235 11,3Pohjois-Suomi 2985 406 13,6Yhteensä 21013 3807 18,1Taulukko 3. Liikkuvuus Suomesta suhteessa uusiin opiskelijoihin alueittain 2002Opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2001-2002Yliopistoissa Suomesta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden kokonaismäärä väheniedellisvuoteen verrattuna 4,4 prosenttia ja ulkomailta Suomeen saapuvien opiskelijoidenkokonaismäärä lisääntyi 9,1 prosenttia. Yliopistokohtaiset erot ovat kuitenkinhyvin suuria. Yleisestä kehityksestä huolimatta joukosta löytyy myös yliopistoja, joissaSuomesta lähtevien opiskelijoiden määrä lisääntyi huomattavasti sekä yliopistoja,joissa Suomeen saapuvien opiskelijoiden määrä väheni. Kooltaan pienten yliopistojenkohdalla on huomattava, että muutamankin opiskelijan lisä tai vähennys edellisenvuoden lukuihin näkyy suurina prosentuaalisina muutoksina.9


SuomestaSuomeen2001 2002 Muutos % 2001 2002 Muutos %Helsingin yliopisto 699 745 +6,6 599 651 +8,7Jyväskylän yliopisto 341 376 +10,3 277 306 +10,5Oulun yliopisto 303 281 -7,3 262 248 -5,3Joensuun yliopisto 164 159 -3,0 195 215 +10,2Kuopion yliopisto 74 76 +2,7 56 71 +26,8Turun yliopisto 348 332 -4,6 233 272 +16,7Tampereen yliopisto 351 326 -7,1 312 358 +14,7Åbo Akademi 252 169 -32,9 182 144 -20,9Vaasan yliopisto 155 140 -9,7 75 89 +18,7Lapin yliopisto 118 125 +5,9 96 148 +54,2Teknillinen korkeakoulu 321 251 -21,8 280 332 +18,6Tampereen teknillinenyliopisto177 171 -3,4 256 321 +25,3Lappeenrannan teknillinenyliopisto118 108 -8,5 98 97 -1,0Helsingin kauppakorkeakoulu 241 237 -1,7 179 181 +1,1Svenska handelshögskolan 89 89 0 96 92 -4,2Turun kauppakorkeakoulu 76 106 +39,5 91 99 +8,8Taideteollinen korkeakoulu 58 48 -17,2 109 110 +0,9Sibelius-Akatemia 72 50 -30,6 49 34 -30,6Teatterikorkeakoulu 14 4 -71,4 2 3 +50,0Kuvataideakatemia 12 14 +16,7 21 13 -38,1Yhteensä 3983 3807 -4,4 3468 3784 +9,1Taulukko 4. Opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2001-2002 yliopistoittainVaihdon tasapainoYliopistojen kohdalla opiskelijaliikkuvuuden tasapaino on käytännössä saavutettu.Vuonna 2002 Suomeen tulevien ja Suomesta lähtevien suhde oli keskimäärin 99,4eli Suomeen tuli lähes yhtä paljon ulkomaisia opiskelijoita kuin suomalaisia lähtiulkomaille. Jälleen on tosin todettava, että yliopistokohtaiset erot ovat suuria. Taideteollinenkorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Joensuun yliopisto, Teknillinenkorkeakoulu sekä Lapin yliopisto vastaanottivat ulkomaisia opiskelijoita selvästienemmän kuin lähettivät. Näistä kolmella ensin mainitulla liikkuvuus painottui ulkomaistenopiskelijoiden vastaanottamiseen myös vuonna 2001.Vaasan yliopisto, Sibelius-Akatemia ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat puolestaanprofiloituneet ennemminkin suomalaisia opiskelijoita ulkomaille lähettävinäyliopistoina. Nämä kolme yliopistoa lähettivät myös vuonna 2001 suomalaisia opiskelijoitaulkomaille selvästi enemmän kuin vastaanottivat ulkomaisia opiskelijoita.10


SuomestaSuomeenHelsingin yliopisto 745 651 87,4Jyväskylän yliopisto 376 306 81,4Oulun yliopisto 281 248 88,3Joensuun yliopisto 159 215 135,2Kuopion yliopisto 76 71 93,4Turun yliopisto 332 272 81,9Tampereen yliopisto 326 358 109,8Åbo Akademi 169 144 85,2Vaasan yliopisto 140 89 63,6Lapin yliopisto 125 148 118,4Teknillinen korkeakoulu 251 332 132,3Tampereen teknillinen yliopisto 171 321 187,7Lappeenrannan teknillinen yliopisto 108 97 89,8Helsingin kauppakorkeakoulu 237 181 76,4Svenska handelshögskolan 89 92 103,4Turun kauppakorkeakoulu 106 99 93,4Taideteollinen korkeakoulu 48 110 229,2Sibelius-Akatemia 50 34 68,0Teatterikorkeakoulu 4 3 75,0Suhde: Suomeentulleet/ SuomestalähteneetKuvataideakatemia 14 13 92,9Yhteensä 3807 3784 99,4Taulukko 5. Opiskelijavaihdon tasapaino yliopistoittain 2002Opiskelijaliikkuvuus koulutustaloittainKoulutusalojen sisällä liikkuvuuden tasapaino ei ole toteutunut erityisen hyvin: läheskaikilta aloilta joko lähtee selvästi enemmän suomalaisia opiskelijoita ulkomaille kuintulee ulkomaisia opiskelijoita tai päinvastoin. Ainoastaan yhteiskuntatieteellisellä jakauppatieteellisellä alalla Suomeen tulevien ja Suomesta lähtevien opiskelijoidenmäärä on kohtalaisen tasapainossa.Lääketieteen eri alat, liikuntatieteellinen ja taideteollinen ala ovat selkeimminulkomaisia opiskelijoita vastaanottavia aloja. Teologinen, humanistinen, musiikinja kuvataiteen alat puolestaan ovat selkeimmin suomalaisia opiskelijoita ulkomaillelähettäviä aloja.11


Koulutusala Suomesta SuomeenSuhde: Suomeentulleet / SuomestalähteneetTeologinen 33 16 48,5Humanistinen 869 601 69,2Taideteollinen 48 149 310,4Musiikkiala 50 34 68,0Teatteri- ja tanssiala 4 3 75,0Kasvatustieteellinen 219 166 75,8Liikuntatieteellinen 26 45 173,1Yhteiskuntatieteellinen 447 465 104,0Psykologia 33 26 78,8Terveystieteet 11 8 72,7Oikeustieteellinen 204 173 84,8Kauppatieteellinen 728 777 106,7Luonnontieteellinen 312 251 80,4Maatalous-metsätieteellinen 95 110 115,8Teknillistieteellinen 576 765 132,8Lääketieteellinen 58 109 187,9Hammaslääketieteellinen 7 29 414,3Eläinlääketieteellinen 2 12 600,0Farmasia 25 23 92,0Kuvataideala 50 20 40,0Tuntematon 10 2 20,0Yhteensä 3807 3784 99,4Taulukko 6. Yliopistojen opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain 2002Taulukossa 7 näkyy koulutusaloittaisen liikkuvuuden määrällinen kehitys suhteessaviime vuoteen. Suomesta ulkomaille suuntautuvassa liikkuvuudessa huomiotaherättää ennen kaikkea maatalous-metsätieteellisen alan yli 80 prosentin kasvuedelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomailta Suomeen suuntautuvassa liikkuvuudessalähes kaikilla aloilla on tapahtunut kasvua, lukuun ottamatta musiikin ja kuvataiteenaloja sekä kasvatus-, liikunta- ja terveystieteitä.12


SuomestaSuomeenKoulutusala 2001 2002 Muutos % 2001 2002 Muutos %Teologinen 37 33 -10,8 15 16 +6,7Humanistinen 931 869 -6,7 558 601 +7,7Taideteollinen 58 48 -17,2 109 149 +36,7Musiikkiala 74 50 -32,4 51 34 -33,3Teatteri-ja tanssiala 14 4 -71,4 2 3 +50,0Kasvatustieteellinen 219 219 0 206 166 -19,4Liikuntatieteellinen 21 26 +23,8 53 45 -15,1Yhteiskuntatieteellinen 484 447 -7,6 428 465 +8,6Psykologia 44 33 -25,0 17 26 +52,9Terveystieteet 15 11 -26,7 9 8 -11,1Oikeustieteellinen 187 204 +9,1 124 173 +39,5Kauppatieteellinen 720 728 +1,1 709 777 +9,6Luonnontieteellinen 299 312 +,4,3 205 251 +22,4Maatalous-metsätieteellinen 52 95 +82,7 84 110 +31,0Teknillistieteellinen 681 576 -15,4 645 765 +18,6Lääketieteellinen 61 58 -4,9 94 109 +16,0Hammaslääketieteellinen 5 7 +40,0 19 29 +52,6Eläinlääketieteellinen 4 2 -50,0 6 12 +100,0Farmasia 20 25 +25,0 20 23 +15,0Kuvataideala 42 50 +19,0 56 20 -64,3Tuntematon 15 10 -33,3 58 2 -96,6Yhteensä 3983 3807 -4,4 3468 3784 +9,1Taulukko 7. Yliopistojen opiskelijaliikkuvuus koulutusaloittain 2001-2002Yhteistyömaat ja -alueetYliopistojen opiskelijavaihto näyttää vakiintuneen yhteistyömaiden suhteen. Suomalaistenvaihto-opiskelijoiden yleisimmät kohdemaat sekä ulkomaisten vaihto-opiskelijoidenyleisimmät lähtömaat ovat pysyneet viime vuosina lähes muuttumattomina.Vuonna 2002 suomalaisopiskelijoiden yleisimpien kohdemaiden lista muuttui edellisestävuodesta vain yhden maan osalta: Meksiko nousi 20 suosituimman kohdemaanjoukkoon ja Malesia putosi listalta. Ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden yleisimpienlähtömaiden lista erosi edellisvuotisesta siten, että Slovakia ja Kreikka nousivat 20yleisimmän lähtömaan joukkoon, Tanska ja Portugali putosivat listalta.Edellisvuosien tapaan yliopistojen opiskelijavaihto on Suomelle ylijäämäistäVälimeren, Keski- ja Itä-Euroopan sekä Baltian maiden kanssa, alijäämäistä Pohjoismaiden,englanninkielisten maiden, Alankomaiden, Itävallan ja Sveitsin kanssa.Vuonna 2002 Saksasta saapui ensimmäistä kertaa Suomeen enemmän opiskelijoitakuin Suomesta lähti Saksaan.13


Maa Suomesta Maa SuomeenSaksa 453 Saksa 568Ruotsi 429 Ranska 426Britannia 331 Espanja 351Ranska 311 Italia 289Espanja 270 Puola 166Yhdysvallat 247 Venäjä 159Alankomaat 168 Yhdysvallat 131Itävalta 143 Tsekki 130Italia 142 Britannia 127Venäjä 137 Unkari 125Norja 94 Alankomaat 124Tanska 87 Itävalta 110Australia 79 Ruotsi 98Belgia 79 Viro 90Irlanti 69 Liettua 85Kanada 67 Belgia 75Sveitsi 63 Kiina 54Tsekki 61 Slovakia 50Unkari 43 Kreikka 48Meksiko 40 Kanada 46Taulukko 8. Yliopistojen 20 tärkeintä yhteistyömaata 2002Sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen suuntautuva liikkuvuus onedelleen hyvin Eurooppa-keskeistä. Suomesta ulkomaille lähtevistä vaihto-opiskelijoista80,9 prosenttia suuntaa Euroopan maahan, ulkomailta Suomeen tulevistavaihto-opiskelijoista 85,9 prosenttia on lähtöisin Euroopan maasta.Arvio, jonka mukaan Euroopan ulkopuolisten maiden suosio vaihtokohteenaolisi lisääntymässä Euroopan kustannuksella, ei saa tukea vuoden 2002 tilastoista.Eurooppaan lähtevien osuus kaikista Suomesta ulkomaille suuntautuvista vaihdoistaoli sama kuin vuonna 2001. Maanosista Oseanian suosio nousi hieman (0,8 prosenttiyksikköä)vuodesta 2001. Vastaavasti Aasian ja Afrikan maiden suosio vaihtokohteenaväheni hieman. Erot edelliseen vuoteen ovat kuitenkin kovin pienet.Suomesta % Suomeen %Aasia 187 4,9 251 6,6Afrikka 26 0,6 17 0,4Amerikka 314 8,2 177 4,7Eurooppa 3084 81,0 3250 85,9Latinalainen Amerikka ja Karibia 71 1,9 64 1,7Oseania 90 2,4 18 0,5Tuntematon 35 0,9 7 0,1Yhteensä 3807 100,0 3784 100,0Taulukko 9. Yliopistojen opiskelijaliikkuvuus maanosittain 200214


Taulukkoon 10 on kerätty yliopistojen opiskelijavaihto maanosittain ja maittain.Lisäksi maakohtainen tarkastelu koko korkeakoulusektorin (yliopistot ja ammattikorkeakoulutyhdessä) opiskelijaliikkuvuudesta löytyy raportin lopusta liitteestä 1.Suuri osa Euroopan ulkopuolisesta liikkuvuudesta kohdistuu Yhdysvaltoihin, Kanadaan,Australiaan tai muutamiin Aasian maihin. Latinalaisen Amerikan maistasuomalaisilla yliopistoilla on selvästi eniten yhteistyötä Meksikon kanssa.SuomestaSuomeenAasia 187 251Afganistan 1 Bangladesh 6Armenia 1 Filippiinit 1Filippiinit 1 Georgia 1Hong kong 2 Hong kong 1Indonesia 2 Intia 35Intia 3 Irak 2Israel 3 Iran 2Japani 35 Japani 46Kiina 35 Jordania 5Korean demokraattinen kansantasavalta1 Kiina 54Korean tasavalta 20 Korean tasavalta 32Kypros 3 Kypros 11Macao 12 Libanon 1Malesia 34 Macao 9Singapore 11 Malesia 4Sri Lanka 1 Myanmar 1Syyria 2 Nepal 4Taiwan 5 Pakistan 9Thaimaa 14 Singapore 11Vietnam 1 Taiwan 6Thaimaa 2Turkki 7Vietnam 1Afrikka 26 17Egypti 1 Egypti 3Etelä-Afrikka 3 Etelä-Afrikka 1Ghana 1 Etiopia 3Kenia 4 Ghana 3Marokko 2 Libya 1Namibia 6 Nigeria 1Sambia 2 Tansania 4Senegal 1 Uganda 1Sudan 1Swazimaa 1Tansania 415


SuomestaSuomeenAmerikka 314 177Kanada 67 Kanada 46Yhdysvallat 247 Yhdysvallat 131Eurooppa 3084 3250Alankomaat 168 Alankomaat 124Belgia 79 Belgia 75Britannia 331 Bosnia-Hertsegovina 2Bulgaria 2 Britannia 127Espanja 270 Bulgaria 10Grönlanti 1 Espanja 351Irlanti 69 Irlanti 28Islanti 34 Islanti 10Italia 142 Italia 289Itävalta 143 Itävalta 110Kreikka 36 Jugoslavia 2Kroatia 1 Kreikka 48Latvia 6 Kroatia 1Liettua 6 Latvia 16Luxemburg 3 Liettua 85Malta 5 Norja 26Norja 94 Portugali 44Portugali 24 Puola 166Puola 35 Ranska 426Ranska 311 Romania 22Ruotsi 429 Ruotsi 98Saksa 453 Saksa 568Slovakia 9 Slovakia 50Slovenia 5 Slovenia 10Sveitsi 63 Sveitsi 21Tanska 87 Tanska 33Tsekki 61 Tsekki 130Ukraina 2 Ukraina 4Unkari 43 Unkari 125Venäjä 137 Venäjä 159Viro 35 Viro 90Latinalainen Amerikka ja Karibia 71 64Argentiina 6 Kuuba 2Bolivia 1 Argentiina 2Brasilia 1 Brasilia 5Chile 12 Chile 3Ecuador 4 Kolumbia 4Kolumbia 1 Meksiko 42Meksiko 40 Peru 1Nicaragua 2 Venezuela 516


Peru 1SuomestaSuomeenVenezuela 2Trinidad ja Tobago 1Oseania 90 18Australia 79 Australia 14Uusi-Seelanti 11 Uusi-Seelanti 4Tuntematon 35 Tuntematon 7Yhteensä 3807 Yhteensä 3784Taulukko 10. Yliopistojen opiskelijaliikkuvuus maanosittain ja maittain 2002VaihtojärjestelytYliopistojen opiskelijaliikkuvuus näyttää vakiintuneen myös vaihtojärjestelyjen suhteen.Eri vaihtojärjestelyjen yleisyydessä ei juurikaan ole eroja edelliseen vuoteen.Euroopan unionin Sokrates-ohjelma on odotetusti suurin vaihtojärjestely: 48 prosenttiaSuomesta ulkomaille suuntautuvasta vaihdosta ja 66 prosenttia ulkomailtaSuomeen suuntautuvasta vaihdosta kanavoituu ohjelman kautta. Suomesta ulkomaillesuuntautuvassa vaihdossa Sokrates-ohjelman osuus on sama kuin vuonna2001, ulkomailta Suomeen suuntautuvassa vaihdossa Sokrates-ohjelman osuus onkasvanut vuodesta 2001 neljä prosenttiyksikköä.Yliopistojen opiskelijavaihto on keskittynyt vahvasti neljään vaihtojärjestelyyn:Sokrates-ohjelmaan, korkeakoulun omiin vaihtosopimuksiin, opiskelijan itsensäjärjestämiin vaihtoihin (free mover) ja Nordplus-ohjelmaan. Nämä kattavat 90 prosenttiakaikista vaihdoista. Sokrates-ohjelman ja free mover -opiskelun puitteissa liikkuvuuspainottuu ulkomailta Suomeen. Nordplus-ohjelmaa ja korkeakoulun omiasopimuksia käytetään puolestaan ensisijaisesti Suomesta ulkomaille suuntautuvaanliikkuvuuteen.17


Vaihto-ohjelma Suomesta Suomeen YhteensäSokrates 1827 2488 4315Nordplus 521 147 668Korkeakoulun oma 602 388 990ISEP 44 31 75Tempus 5 2 7CIMOn stipendit 46 150 196Muut EU-ohjelmat 11 10 21Leonardo 25 1 26ASLA/Fulbright 3 4 7Muu opiskelijavaihto-ohjelma 106 75 181IAESTE 20 7 27Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto 3 3 6CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelma 118 0 118Muu harjoittelijavaihto-ohjelma 48 0 48Free mover 395 460 855Tuntematon 33 18 51Yhteensä 3807 3784 7591Taulukko 11. Yliopistojen vaihtojärjestelyt 2002Opiskelijaliikkuvuuden kestoLiikkuvuustilastoinnissa pitkäksi vaihdoksi tilastoidaan yli kolme kuukautta kestävätulkomaiset opintojaksot. Vuonna 2002 Suomesta ulkomaille suuntautuvien vaihtojenkeskimääräinen pituus oli 6 kuukautta, ulkomailta Suomeen suuntautuvien vaihtojenhieman lyhyempi, 5,7 kuukautta. Sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailtaSuomeen suuntautuviin vaihtoihin on tullut keskimäärin kuukauden verran lisääpituutta vuoteen 2001 verrattuna. Yliopistoissa vaihtojaksot ovat keskimäärin kuukaudenpidempiä kuin ammattikorkeakouluissa.18


Yliopisto Suomesta SuomeenHelsingin yliopisto 6,2 6,8Jyväskylän yliopisto 5,6 5,7Oulun yliopisto 5,3 6,3Joensuun yliopisto 5,6 5,7Kuopion yliopisto 6,1 5,8Turun yliopisto 6,0 7,0Tampereen yliopisto 6,3 6,5Åbo Akademi 7,0 6,4Vaasan yliopisto 5,9 5,4Lapin yliopisto 6,5 5,4Teknillinen korkeakoulu 7,1 7,0Tampereen teknillinen yliopisto 6,7 6,2Lappeenrannan teknillinen yliopisto 6,6 5,7Helsingin kauppakorkeakoulu 4,9 4,6Svenska handelshögskolan 4,9 5,5Turun kauppakorkeakoulu 6,5 5,6Taideteollinen korkeakoulu 5,3 3,0Sibelius-Akatemia 8,0 7,9Teatterikorkeakoulu 4,3 3,8Kuvataideakatemia 6,4 4,2Yhteensä 6,0 5,7Taulukko 12. Opiskelijaliikkuvuuden keskimääräinen kesto (kuukausina) yliopistoittain200219


III Yliopistojenlyhyet opiskelijavaihdotLiikkuvuustilastoinnissa lyhytkestoiseksi liikkuvuudeksi tilastoidaan alle kolmenkuukauden ja vähintään yhden viikon mittaiset ulkomaiset opintojaksot. Tietojentoimittaminen lyhyistä vaihdoista on yliopistoille vapaaehtoista. Vuonna 2002 kolmealukuun ottamatta kaikki yliopistot toimittivat tietoja lyhyistä vaihdoista.Vuonna 2002 yliopistoissa tilastoitiin yhteensä 872 Suomesta ulkomaillesuuntautuvaa ja 584 ulkomailta Suomeen suuntautuvaa lyhyttä vaihtoa. Määrä onhuomattavasti suurempi kuin vuonna 2001: Suomesta ulkomaille suuntautuvienlyhyiden vaihtojen määrä kohosi 53 prosenttia, ulkomailta Suomeen suuntautuvienlyhyiden vaihtojen lukumäärä 31 prosenttia. Määrän nopea kasvu kertonee lähinnäsiitä, että yhä useammassa yliopistossa tilastoidaan yhä tarkemmin myös alle kolmenkuukauden mittaiset vaihdot.Yliopisto Suomesta SuomeenHelsingin yliopisto 109 156Jyväskylän yliopisto 56 4Oulun yliopisto 45 87Joensuun yliopisto 45 7Kuopion yliopisto 132 50Turun yliopisto 123 48Tampereen yliopisto 55 1Åbo Akademi 8 6Vaasan yliopisto 8 32Lapin yliopisto 28 64Teknillinen korkeakoulu 43 35Tampereen teknillinen yliopistso 28 10Lappeenrannan teknillinen yliopisto 80 44Helsingin kauppakorkeakoulu 0 0Svenska handelshögskolan 4 0Turun kauppakorkeakoulu 0 0Taideteollinen korkeakoulu 46 0Sibelius-Akatemia 0 0Teatterikorkeakoulu 58 22Kuvataideakatemia 4 18Yhteensä 872 584Taulukko 13. Lyhyet vaihdot (lukumäärä) yliopistoittain 200220


IV Ammattikorkeakoulujenpitkät opiskelija- ja harjoittelijavaihdotKansainvälinen liikkuvuus lisääntyi ammattikorkeakouluissa absoluuttisina lukuinasekä Suomesta lähteneiden että Suomeen saapuneiden kategoriassa. Vuonna 2002ammattikorkeakouluista lähti vähintään kolmen kuukauden pituiseen vaihtoonulkomaille yhteensä 3 627 opiskelijaa tai harjoittelijaa. Lisäystä edelliseen vuoteen(3 492) oli noin neljä prosenttia. Uusien opiskelijoiden määrään suhteutettuna liikkuvuusSuomesta ulkomaille pysyi ennallaan.Suomen vetovoima opiskelu- ja harjoittelumaana kasvoi edelleen. Ammattikorkeakouluihintuli yhteensä 2 242 ulkomaista opiskelijaa tai harjoittelijaa. Lisäystäedelliseen vuoteen (2 028) oli noin 11 prosenttia. Suomeen tulleiden opiskelijoidenosuus Suomesta lähteneiden määrästä oli noin 63 prosenttia, edellisenä vuonna 58prosenttia. Vaihdon tasapaino on kohentunut vuosittain, mutta on edelleen jäljessayliopistoista, joissa vaihdon tasapaino on lähes täydet 100 prosenttia.Yli kaksi kolmasosaa liikkuvista suomalaisopiskelijoista on naisia, ulkomaistenopiskelijoiden sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Naisten osuus vaihtoon lähteneistäoli kuten edellisenäkin vuonna 71 prosenttia, Suomeen saapuneista naistenosuus oli 51 prosenttia.21


Ammattikorkeakoulu Suomesta SuomeenArcada - Nylands svenska yh 77 63Diakonia-amk 132 35Espoon-Vantaan teknillinen amk 206 139Etelä-Karjalan amk 69 64Haaga Instituutin amk 163 65Helsingin amk 105 70Helsingin liiketalouden amk 234 114Humanistinen amk 53 30Hämeen amk 152 101Jyväskylän amk 181 104Kajaanin amk 41 24Kemi-Tornion amk 59 40Keski-Pohjanmaan amk 109 77Kymenlaakson amk 103 77Lahden amk 131 101Laurea-amk 191 63Mikkelin amk 93 75Oulun seudun amk 136 145Pirkanmaan amk 140 66Pohjois-Karjalan amk 110 107Pohjois-Savon amk 154 104Rovaniemen amk 106 38Satakunnan amk 101 86Seinäjoen amk 114 79Svenska Yrkeshögskolan 39 26Tampereen amk 170 113Turun amk 246 132Vaasan amk 172 90Yrkeshögskolan Sydväst 40 143627 2242Taulukko 14 . Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus ammattikorkeakouluittain 2002Liikkuvat opiskelijat suhteessa uusiin opiskelijoihin 2Suhteuttamalla liikkuvien opiskelijoiden määrä vuonna 2002 opintonsa aloittaneidenmäärään saadaan käsitys vaihdon aktiivisuudesta. Vuonna 2002 liikkuvienopiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli keskimäärin 14 prosenttia, samoinkuin edellisenäkin vuonna. Yliopistosektorilla suhdeluku on ollut hieman suurempi,vuonna 2002 se oli noin 18 prosenttia.Puolessa ammattikorkeakouluista liikkuvien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoistaoli parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo (14 %). Korkeakoulujen välillä222uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan vuonna 2002 nuorten koulutuksessa aloittaneita. Lähde: Amkota.


on kuitenkin suuriakin eroja. Parhaimmillaan lähes 30 prosenttia uusista opiskelijoistasuorittaa osan opinnoistaan ulkomailla, huonoimmillaan vajaa kuusi prosenttia.Ammattikorkeakoulu Uudet Opiskelija- Suhde:opiskelijat liikkuvuus liikkuvuus Suomesta/Suomesta uudet opiskelijatArcada - Nylands svenska yh 442 77 17,4Diakonia-amk 541 132 24,4Espoon-Vantaan teknillinen amk 820 206 25,1Etelä-Karjalan amk 578 69 11,9Haaga Instituutin amk 583 163 28,0Helsingin amk 1799 105 5,8Helsingin liiketalouden amk 1022 234 22,9Humanistinen amk 287 53 18,5Hämeen amk 1039 152 14,6Jyväskylän amk 1163 181 15,6Kajaanin amk 418 41 9,8Kemi-Tornion amk 602 59 9,8Keski-Pohjanmaan amk 670 109 16,3Kymenlaakson amk 871 103 11,8Lahden amk 903 131 14,5Laurea-amk 1553 191 12,3Mikkelin amk 813 93 11,4Oulun seudun amk 1515 136 9,0Pirkanmaan amk 779 140 18,0Pohjois-Karjalan amk 783 110 14,0Pohjois-Savon amk 1435 154 10,7Rovaniemen amk 597 106 17,8Satakunnan amk 1285 101 7,9Seinäjoen amk 902 114 12,6Svenska Yrkeshögskolan 350 39 11,1Tampereen amk 1138 170 14,9Turun amk 1950 246 12,6Vaasan amk 716 172 24,0Yrkeshögskolan Sydväst 384 40 10,425938 3627 14,0Taulukko 15. Opiskelijaliikkuvuus Suomesta suhteessa uusiin opiskelijoihin ammattikorkeakouluittain2002Taulukossa 16 liikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin on esitetty alueittain.Aluejaon perustana on maakunnan liittojen aluejako, joka on uuden läänijaon pohjana.Joillakin ammattikorkeakouluilla on toimipisteitä useassa läänissä; tällöin ammattikorkeakouluntoimipaikaksi on valittu se lääni, jossa sen hallinnollinen keskus sijaitsee.Ratkaisu ei anna täysin oikeaa kuvaa liikkuvuuden jakautumisesta alueittain,tulosta voidaan pitää pikemminkin suuntaa antavana. Korkeakoulujen lukumääräalueittain: Etelä-Suomi 13, Länsi-Suomi 9, Itä-Suomi 3, Pohjois-Suomi (Oulun jaLapin läänit) 4.23


Alueittain tarkasteltuna liikkuvuus oli vilkkainta Etelä-Suomen (liikkuvienosuus 15%) ja Länsi-Suomen korkeakouluissa (liikkuvien osuus 14%). Itä- jaPohjois-Suomen korkeakouluissa liikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin jäi allevaltakunnallisen keskiarvon. Aluekohtaiset erot liikkuvuuden vilkkaudessa ovat vähäisempiäkuin yliopistosektorilla.Alue Uudet Opiskelija- Suhde:opiskelijat liikkuvuus liikkuvuus Suomesta/Suomesta uudet opiskelijatEtelä-Suomi 10822 1656 15,3Länsi-Suomi 8953 1272 14,2Itä-Suomi 3031 357 11,8Pohjois-Suomi 3132 342 10,925938 3627 14,0Taulukko 16. Liikkuvuus suhteessa uusiin opiskelijoihin alueittain 2002Liikkuvuuden kehitys 2001-2002Toisin kuin yliopistoissa, ammattikorkeakoulusektorilla myös Suomesta ulos suuntautunutliikkuvuus kasvoi määrällisesti. Lisäystä edelliseen vuoteen oli neljä prosenttia.Liikkuvuus ulkomailta Suomeen jatkoi kasvuaan edellisten vuosien tapaan,lisäystä vuoteen 2001 oli noin 11 prosenttia.Taulukossa 17 vertailu edelliseen vuoteen on esitetty ammattikorkeakouluittain.Korkeakoulukohtaiset erot ovat jälleen suuria. Suomesta ulos suuntautunutliikkuvuus kasvoi enimmillään runsaat 80 prosenttia ja väheni enimmillään lähes 40prosenttia. Ulkomailta Suomeen suuntautuvassa liikkuvuudessa muutos varioi 140prosentin kasvusta lähes 40 prosentin laskuun. Taulukkoa tulkittaessa on otettavahuomioon, että pienissä ammattikorkeakouluissa vähäisetkin muutokset vaihtoluvuissanäkyvät suurina prosentuaalisina muutoksina.24


Ammattikorkeakoulu Suomesta Suomesta Muutos% Suomeen Suomeen Muutos%2002 2001 Suomesta 2002 2001 SuomeenArcada - Nylands svenska yh 77 71 8,5 63 54 16,7Diakonia-amk 132 92 43,5 35 35 0,0Espoon-Vantaan teknillinen amk 206 183 12,6 139 142 -2,1Etelä-Karjalan amk 69 57 21,1 64 85 -24,7Haaga Instituutin amk 163 134 21,6 65 64 1,6Helsingin amk 105 120 -12,5 70 57 22,8Helsingin liiketalouden amk 234 184 27,2 114 105 8,6Humanistinen amk 53 29 82,8 30 26 15,4Hämeen amk 152 208 -26,9 101 101 0,0Jyväskylän amk 181 214 -15,4 104 92 13,0Kajaanin amk 41 58 -29,3 24 38 -36,8Kemi-Tornion amk 59 48 22,9 40 33 21,2Keski-Pohjanmaan amk 109 81 34,6 77 63 22,2Kymenlaakson amk 103 78 32,1 77 82 -6,1Lahden amk 131 133 -1,5 101 96 5,2Laurea-amk 191 168 13,7 63 66 -4,5Mikkelin amk 93 105 -11,4 75 95 -21,1Oulun seudun amk 136 109 24,8 145 132 9,8Pirkanmaan amk 140 146 -4,1 66 57 15,8Pohjois-Karjalan amk 110 132 -16,7 107 66 62,1Pohjois-Savon amk 154 162 -4,9 104 97 7,2Rovaniemen amk 106 83 27,7 38 16 137,5Satakunnan amk 101 133 -24,1 86 74 16,2Seinäjoen amk 114 135 -15,6 79 68 16,2Svenska Yrkeshögskolan 39 40 -2,5 26 14 85,7Tampereen amk 170 181 -6,1 113 86 31,4Turun amk 246 194 26,8 132 112 17,9Vaasan amk 172 149 15,4 90 56 60,7Yrkeshögskolan Sydväst 40 65 -38,5 14 16 -12,53627 3492 3,9 2242 2028 10,6Taulukko 17. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon kehitys 2001-2002 ammattikorkeakouluittainVaihdon tasapainoVaihdon tasapainolla tarkoitetaan Suomeen tulleiden opiskelijoiden prosentuaalistaosuutta Suomesta lähteneistä. Tasapaino on ideaali kun ulkomaisten vaihto-opiskelijoidenosuus on 100% suomalaisten määrästä. Vuonna 2002 Suomeen saapuneidenosuus oli keskimäärin 62 prosenttia Suomesta lähteneiden määrästä. Vaihdontasapaino koheni edellisestä vuodesta (58%) neljällä prosentilla. Vaihtosuhde ylittivaltakunnallisen keskiarvon 16 ammattikorkeakoulussa, vuonna 2001 yhdeksässä25


ammattikorkeakoulussa. Osassa ammattikorkeakoulukouluja opiskelijaliikkuvuus onpainottunut selvästi Suomesta ulkomaille (Diakonia-amk, Laurea-amk, Rovaniemenamk), osassa ulkomailta Suomeen (Oulun seudun amk, Pohjois-Karjalan amk, Etelä-Karjalanamk).Ammattikorkeakoulu Suomesta Suomeen Suomeen %Arcada - Nylands svenska yh 77 63 81,8Diakonia-amk 132 35 26,5Espoon-Vantaan teknillinen amk 206 139 67,5Etelä-Karjalan amk 69 64 92,8Haaga Instituutin amk 163 65 39,9Helsingin amk 105 70 66,7Helsingin liiketalouden amk 234 114 48,7Humanistinen amk 53 30 56,6Hämeen amk 152 101 66,4Jyväskylän amk 181 104 57,5Kajaanin amk 41 24 58,5Kemi-Tornion amk 59 40 67,8Keski-Pohjanmaan amk 109 77 70,6Kymenlaakson amk 103 77 74,8Lahden amk 131 101 77,1Laurea-amk 191 63 33,0Mikkelin amk 93 75 80,6Oulun seudun amk 136 145 106,6Pirkanmaan amk 140 66 47,1Pohjois-Karjalan amk 110 107 97,3Pohjois-Savon amk 154 104 67,5Rovaniemen amk 106 38 35,8Satakunnan amk 101 86 85,1Seinäjoen amk 114 79 69,3Svenska Yrkeshögskolan 39 26 66,7Tampereen amk 170 113 66,5Turun amk 246 132 53,7Vaasan amk 172 90 52,3Yrkeshögskolan Sydväst 40 14 35,0Yhteensä 3627 2242 61,8Taulukko 18. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon tasapaino ammattikorkeakouluittain 2002Liikkuvuus koulutusaloittainKansainvälinen liikkuvuus on keskittynyt suurimmille koulutusaloille: hallinnon jakaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalalle (taulukko 19). Suomestaulos suuntautuneesta liikkuvuudesta 72 ja Suomeen suuntautuneesta liikkuvuudesta79 prosenttia toteutui ko. aloilla. Matkailualaa lukuunottamatta vaihdon tasapaino26


oli kohtalaisen hyvä kaikilla koulutusaloilla. Parhaiten liikkuvuuden vastavuoroisuustoteutui luonnonvara-alalla, tekniikassa ja liikenteessä sekä hallinnon ja kaupan alalla.Koulutusala Suomesta Suomeen Suomeen %Luonnonvara-ala 111 102 91,9Tekniikka ja liikenne 543 461 84,9Hallinto ja kauppa 1434 970 67,6Matkailu-, ravitsemus-, ja talousala 430 92 21,4Sosiaali- ja terveysala 647 350 54,1Kulttuuriala 381 222 58,3Humanistinen ja opetusala 80 45 56,3Tuntematon 1 03627 2242 61,8Taulukko 19. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus koulutusaloittain 2002Vuoteen 2001 verrattuna kansainvälinen liikkuvuus Suomesta lisääntyi neljälläprosentilla ja liikkuvuus Suomeen 11 prosentilla. Lähes kaikki koulutusalat kasvattivatSuomesta ulos suuntautuvaa liikkuvuuttaan, eniten humanistinen ja opetusala(100%) sekä kulttuuriala (21%). Liikkuvuus väheni huomattavasti vain luonnonvara-alalla,jolla menetys oli 28 prosenttia. Ulkomailta Suomeen suuntautunut liikkuvuuskasvoi niinikään lähes kaikilla aloilla luonnonvara-alaa ja sosiaali- ja terveysalaalukuunottamatta. Pieni humanistinen ja opetusala yli kolminkertaisti ulkomaalaistenmäärän, kulttuurialalla kasvu oli 25 ja tekniikan ja liikenteen alalla 22 prosenttia.Koulutusala Suomesta Suomesta Muutos % Suomeen Suomeen Muutos %2002 2001 Suomesta 2002 2001 SuomeenLuonnonvara-ala 111 153 -27,5 102 114 -10,5Tekniikka ja liikenne 543 503 8,0 461 379 21,6Hallinto ja kauppa 1434 1470 -2,4 970 841 15,3Matkailu-, ravitsemus-, ja talousala 430 393 9,4 92 90 2,2Sosiaali- ja terveysala 647 616 5,0 350 405 -13,6Kulttuuriala 381 314 21,3 222 178 24,7Humanistinen ja opetusala 80 40 100,0 45 13 246,2Tuntematon 1 3 0 83627 3492 3,9 2242 2028 10,6Taulukko 20. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus koulutusaloittain 2001-2002Yhteistyömaat ja –alueetAmmattikorkeakouluilla oli vuonna 2002 opiskelijavaihtoa 90 maan kanssa. Näistä31 sijaitsi Euroopassa ja 59 Euroopan ulkopuolella. Ammattikorkeakoulujen 20 tärkeintäyhteistyömaata on esitetty taulukossa 21.27


Suomalaisten opiskelijoiden suosituimmat kohdemaat ovat samoja kuin edellisinävuosina. Kärkeä pitävät edelleen Britannia, Saksa, Alankomaat, Espanja, Ruotsi,Ranska ja Yhdysvallat. Uusia kohdemaita 20 suosituimman listalla ovat Viro jaSingapore. Lähettäjämaiden listaa johtavat entiseen tapaan Saksa, Ranska, Espanja,Alankomaat ja Britannia. Uutena 20 tärkeimmän lähettäjämaan joukkoon on ilmestynytYhdysvallat.Opiskelijavaihto oli Suomelle ylijäämäistä Baltian, Keski- ja Itä-Euroopan ja Välimerenmaiden sekä Saksan, Belgian ja Venäjän kanssa. Saksasta tuli ensimmäisenkerran enemmän opiskelijoita Suomeen kuin täältä suuntasi Saksaan.Vaihtosuhdeon perinteisesti epäedullisin Ruotsiin (228 Suomesta, 12 Suomeen), Britanniaan(536 Suomesta, 153 Suomeen) ja Yhdysvaltoihin (139 Suomesta, 27 Suomeen).Maa Suomesta Maa SuomeenBritannia 536 Saksa 395Saksa 345 Ranska 220Alankomaat 257 Espanja 173Espanja 232 Alankomaat 163Ruotsi 228 Britannia 153Ranska 154 Belgia 126Yhdysvallat 139 Venäjä 108Irlanti 128 Italia 102Kiina 119 Puola 88Belgia 112 Unkari 80Unkari 92 Tsekki 74Kreikka 90 Liettua 73Italia 87 Itävalta 60Itävalta 75 Viro 41Thaimaa 62 Kreikka 41Viro 61 Kiina 39Tanska 60 Portugali 37Kanada 60 Irlanti 31Singapore 57 Yhdysvallat 27Venäjä 53 Thaimaa 16Taulukko 21. Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät yhteistyömaat 2002Sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen suuntautuva opiskelijaliikkuvuuson edelleen hyvin Eurooppa –keskeistä. Suomesta ulkomaille lähteneistävaihto-opiskelijoista 77 prosenttia suuntasi Eurooppaan, ulkomailta Suomeen tulleistavaihto-opiskelijoista 93 prosenttia oli lähtöisin Euroopan maasta. Yliopistosektorillavastaavat luvut ovat 81 ja 86 prosenttia. Arviot Euroopan ulkopuolisten maidenkasvavasta vetovoimasta eivät saa vahvistusta vuoden 2002 liikkuvuustilastosta.28


Alue Suomesta % Suomeen %Eurooppa 2773 76,5 2075 92,6Aasia 387 10,7 103 4,6Amerikka 199 5,5 39 1,7Afrikka 162 4,5 16 0,7Lat.Amerikka 55 1,5 9 0,4Oseania 44 1,2 0 0Tuntematon 7 0,2 0 0,03627 100,0 2242 100,0Taulukko 22. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon kohdealueet ammattikorkeakouluissa 2002Taulukkoon 23 on koottu ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja harjoittelijavaihtoalueittain ja maittain. Suomalaisten opiskelijoiden suosikkikohteita Euroopanulkopuolella olivat Kiina, Thaimaa, Singapore, Yhdysvallat ja Kanada. Suomeen tulieniten opiskelijoita Euroopan ulkopuolelta Kiinasta ja Yhdysvalloista. LiikkuvuusLatinalaisen Amerikan ja Oseanian maihin oli hyvin vähäistä. Euroopan ulkopuolinenliikkuvuus on lähes täysin Suomesta ulkomaille suuntautunutta.SuomestaSuomeenAasiaAfganistan 1 Arabiemiirikunnat 4Bangladesh 4 Iran 1Filippiinit 4 Israel 2Georgia 1 Japani 5Hong kong 4 Kiina 39Indonesia 1 Korean tasavalta 10Intia 23 Kypros 8Iran 1 Malesia 3Israel 2 Singapore 12Itä-Timor 1 Taiwan 2Japani 12 Thaimaa 16Kiina 119 Vietnam 1Korean tasavalta 3 Yhteensä 103Kypros 13Malesia 32Nepal 11Singapore 57Sri Lanka 4Syyria 1Taiwan 1Thaimaa 62Turkki 9Vietnam 21Yhteensä 38729


AfrikkaSuomestaSuomeenAngola 1 Etelä-Afrikka 1Botswana 4 Kenia 12Egypti 3 Namibia 1Eritrea 1 Päiväntasaajan Guinea 1Etelä-Afrikka 6 Uganda 1Etiopia 1 Yhteensä 16Ghana 8Kamerun 1Kenia 14Malawi 1Marokko 3Mosambik 1Namibia 33Nigeria 1Sambia 5Senegal 1Swazimaa 38Tansania 15Uganda 25AmerikkaYhteensä 162Kanada 60 Kanada 12Yhdysvallat 139 Yhdysvallat 27EurooppaYhteensä 199 Yhteensä 39Alankomaat 257 Alankomaat 163Belgia 112 Belgia 126Bulgaria 3 Bulgaria 4Espanja 232 Espanja 173Irlanti 128 Irlanti 31Islanti 16 Islanti 5Italia 87 Italia 102Itävalta 75 Itävalta 60Jugoslavia 2 Jugoslavia 1Kreikka 90 Kreikka 41Kroatia 2 Latvia 16Latvia 15 Liettua 73Liettua 8 Norja 8Malta 7 Portugali 37Norja 44 Puola 88Portugali 25 Ranska 22030


SuomestaSuomeenPuola 32 Romania 15Ranska 154 Ruotsi 12Romania 16 Saksa 395Ruotsi 228 Slovakia 9Saksa 345 Slovenia 13Slovakia 6 Sveitsi 14Slovenia 4 Tanska 13Sveitsi 47 Tsekki 74Tanska 60 Unkari 80Tsekki 35 Venäjä 108Ukraina 1 Viro 41Unkari 92 Yhdistynyt kuningaskunta 153Venäjä 53 Yhteensä 2075Viro 61Yhdistynyt kuningaskunta536Yhteensä 2773Latinalainen Amerikka ja KaribiaArgentiina 4 Argentiina 1Brasilia 5 Brasilia 2Chile 9 Chile 1Dominikaaninentasavalta4 Meksiko 5Ecuador 4 Yhteensä 9Kuuba 1Meksiko 20Nicaragua 4Peru 3Uruguay 1OseaniaYhteensä 55Australia 37Norfolkinsaari 1Uusi-Seelanti 6TuntematonYhteensäYhteensä 4473627 Yhteensä 2242Taulukko 23. Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon yhteistyömaat ja –alueet ammattikorkeakouluissa200231


VaihtojärjestelytEuroopan unionin Sokrates –ohjelma on vakiinnuttanut asemansa ylivoimaisestimerkittävimpänä vaihtojärjestelynä. Sokrateen ylivertaisuus todentuu erityisestiSuomeen suuntautuvassa liikkuvuudessa, josta sen osuus oli 80 prosenttia. Suomestaulkomaille suuntautuneessa liikkuvuudessa Sokrateen osuus oli puolta pienempi,noin 40 prosenttia.Muita merkittäviä vaihtojärjestelyjä ovat korkeakoulujen omat vaihtosopimukset,itse hankittu opiskelu- tai harjoittelupaikka eli free mover –järjestely sekäEU:n Leonardo de Vinci –ohjelma. Free mover –järjestely, korkeakoulujen omat sopimuksetsekä pohjoismainen Nordplus ovat pääosin Suomesta ulos suuntautuvanliikkuvuuden kanavia.Vaihto-ohjelma Suomesta SuomeenSokrates 1505 1798Nordplus 101 10Korkeakoulun oma 742 263Cimon stipendit 2 17Muut EU-ohjelmat 4 3Leonardo 137 80Muu opiskelijavaihto-ohjelma 48 18IAESTE 5 0Järjestöjen harjoittelijavaihto 5 0CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelma 6 2Muu harjoittelijavaihto-ohjelma 326 2Free mover-opiskelu tai -harjoittelu 715 42Tuntematon 31 73627 2242Taulukko 24. Ammattikorkeakoulujen vaihtojärjestelyt 2002Liikkuvuuden kestoPitkiin opiskelija- ja harjoittelijavaihtoihin tilastoitavien ulkomaanjaksojen pituus onvähintään kolme kuukautta. Vuonna 2002 Suomesta ulos suuntautuneiden vaihtojenkeskipituus oli 4,8 kuukautta ja Suomeen suuntautuneiden 4,6 kuukautta. Vaihtojenkeskipituus pysytteli edellisen vuoden tasolla.Taulukossa 25 näkyvät liikkuvuuden keskikestot ammattikorkeakouluittain.Mikkelin ammattikorkeakoulusta lähteneillä oli pisimmät ulkomaanjaksot (6,1 kk),ulkomaalaiset viipyivät pisimpään Helsingin liiketalouden ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa(6,5 kk).32


Ammattikorkeakoulu Suomesta SuomeenArcada-Nylands svenska yh 4,4 4,5Diakonia-amk 3,0 3,7Espoon-Vantaan teknillinen amk 5,2 4,7Etelä-Karjalan amk 4,3 4,0Haaga Instituutin amk 5,0 4,9Hämeen amk 5,1 4,4Helsingin amk 4,8 4,4Helsingin liiketalouden amk 5,2 6,5Humanistinen amk 3,6 3,8Jyväskylän amk 5,6 6,5Kajaanin amk 4,1 4,4Kemi-Tornion amk 5,0 4,6Keski-Pohjanmaan amk 4,7 4,2Kymenlaakson amk 5,0 4,6Lahden amk 5,2 4,6Laurea-amk 4,8 4,8Mikkelin amk 6,1 4,5Oulun seudun amk 4,7 4,4Pirkanmaan amk 4,3 4,0Pohjois-Karjalan amk 4,6 3,7Pohjois-Savon amk 4,7 4,4Rovaniemen amk 3,7 5,0Satakunnan amk 5,1 5,5Seinäjoen amk 4,6 3,9Svenska Yh 4,8 4,1Tampereen amk 5,3 4,2Turun amk 5,1 4,4Vaasan amk 5,1 3,9Yrkeshögskolan Sydväst 5,1 5,7Taulukko 25. Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuuden keskimääräinen kesto ammattikorkeakouluittain200233


V Ammattikorkeakoulujenpitkät opettajavaihdotAmmattikorkeakouluista on kerätty tiedot myös pitkäkestoisesta opettajaliikkuvuudesta.Pitkien vaihtojen vähimmäiskestoksi on määritelty yksi kuukausi. Vuonna2002 ammattikorkeakouluista lähti pitkäkestoiseen opettajavaihtoon 79 henkilöä janiihin saapui ulkomailta 78 opettajaa. Opettajavaihto on perinteisesti hyvin tasapainossa.Vuoteen 2001 verrattuna opettajaliikkuvuus väheni hieman. Suomesta lähteneidenmäärä laski 7 henkilöllä ja Suomeen saapuneiden määrä 3 henkilöllä. Taulukossa26 opettajaliikkuvuus näkyy ammattikorkeakouluittain. Edellisen vuoden tapaaneniten opettajia lähti vaihtoon Rovaniemen ammattikorkeakoulusta ja opettajia tulieniten Mikkelin ammattikorkeakouluun.Ammattikorkeakoulu Suomesta Suomeen YhteensäArcada-Nylands svenska yh 0 0 0Diakonia-amk 7 1 8Espoon-Vantaan teknillinen amk 0 3 3Etelä-Karjalan amk 9 7 16Haaga Instituutin amk 0 0 0Hämeen amk 8 4 12Helsingin amk 4 0 4Helsingin liiketalouden amk 0 0 0Humanistinen amk 0 0 0Jyväskylän amk 4 6 10Kajaanin amk 0 1 1Kemi-Tornion amk 0 2 2Keski-Pohjanmaan amk 1 1 2Kymenlaakson amk 1 3 4Lahden amk 1 4 5Laurea-amk 0 0 0Mikkelin amk 2 18 20Oulun seudun amk 3 8 11Pirkanmaan amk 1 0 1Pohjois-Karjalan amk 0 1 1Pohjois-Savon amk 5 1 6Rovaniemen amk 19 7 26Satakunnan amk 0 0 0Seinäjoen amk 3 2 5Svenska Yrkeshögskolan 0 0 0Tampereen amk 6 4 1034


Turun amk 1 2 3Vaasan amk 3 2 5Yrkeshögskolan Sydväst 1 1 279 78 157Taulukko 26. Ammattikorkeakoulujen pitkät opettajavaihdot 2002Taulukossa 27 näkyy opettajavaihto koulutusaloittain. Samoin kuin opiskelijavaihdosssa,kärjessä ovat suuret koulutusalat tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysalasekä hallinto ja kauppa.Koulutusala Suomesta Suomeen YhteensäLuonnonvara-ala 3 1 4Tekniikka ja liikenne 22 26 48Hallinto ja kauppa 14 16 30Matkailu-, ravitsemus-, ja talousala 5 1 6Sosiaali- ja terveysala 21 18 39Kulttuuriala 6 10 16Humanistinen ja opetusala 5 5Tuntematon 8 1 979 78 157Taulukko 27. Pitkät opettajavaihdot koulutusaloittain 200235


VI Ammattikorkeakoulujenlyhyet opiskelija-, harjoittelija-,opettaja- ja asiantuntijavaihdotAmmattikorkeakoulusektorilla liikkuvuustietojen keruuseen kuuluvat myös lyhyeteli alle kolmen kuukauden ja vähintään 1 viikon pituiset opiskelija-, harjoittelija-,opettaja- ja asiantuntijavaihdot. Huomattava osa ammattikorkeakoulujen kansainvälisestäliikkuvuudesta on lyhytkestoista. Suomesta ulos suuntautuneesta opiskelijaliikkuvuudestapuolet (50%) oli lyhyitä vaihtoja, Suomeen suuntautuneesta liikkuvuudestaliki kolmannes (29%). Opettajaliikkuvuus on lähes täysin lyhytkestoista;lyhyiden vaihtojen osuus oli 97 prosenttia Suomesta ulos ja 94 prosenttia Suomeensuuntautuneessa liikkuvuudessa.Lyhyiden vaihtojen suosio kasvaa edelleen. Suomesta ulos suuntautuneessaopiskelijaliikkuvuudessa lyhyiden vaihtojen kasvu oli 16 prosenttia, pitkien neljäprosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Lyhyissä opettajavaihdoissa kasvu oli 20 prosenttia(Suomesta ulkomaille) ja 13 prosenttia (ulkomailta Suomeen). Poikkeuksenakasvutrendistä on Suomeen suuntautunut opiskelijavaihto, jossa vähennystä oli 14prosenttia.Ammattikorkeakoulu Opiskelijat/ Opettajat Opiskelijat/ Opettajatharjoittelijat Suomesta harjoittelijat SuomeenSuomestaSuomeenArcada-Nylands svenska yh 46 56 8 16Diakonia-amk 45 112 4 29Espoon-Vantaan teknillinen amk 58 55 5 42Etelä-Karjalan amk 118 65 36 40Haaga Instituutin amk 62 46 67 45Hämeen amk 34 63 73 50Helsingin amk 115 199 42 53Helsingin liiketalouden amk 385 74 43 28Humanistinen amk 96 118 20 61Jyväskylän amk 121 196 29 75Kajaanin amk 1 4 9 1Kemi-Tornion amk 91 45 13 23Keski-Pohjanmaan amk 168 59 10 40Kymenlaakson amk 181 34 26 25Lahden amk 80 19 10 10Laurea-amk 221 87 21 2736


Mikkelin amk 69 62 106 53Oulun seudun amk 56 136 24 94Pirkanmaan amk 150 141 99 86Pohjois-Karjalan amk 181 79 29 67Pohjois-Savon amk 149 106 27 45Rovaniemen amk 10 50 0 8Satakunnan amk 73 49 6 19Seinäjoen amk 324 168 42 73Svenska Yrkeshögskolan 75 40 61 35Tampereen amk 272 134 56 49Turun amk 255 131 7 72Vaasan amk 11 50 2 27Yrkeshögskolan Sydväst 201 61 59 18Yhteensä 3648 2439 934 1211Taulukko 28. Ammattikorkeakoulujen lyhyet opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihdot200237


LiitteetLIITE 1 Korkeakoulujen (yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdessä) liikkuvuusmaanosittain ja maittainSuomestaSuomeenEurooppaAlankomaat 425 287Belgia 191 201Bosnia-Hertsegovina 0 2Britannia 867 280Bulgaria 5 14Espanja 502 524Grönlanti 1 0Irlanti 197 59Islanti 50 15Italia 229 391Itävalta 218 170Jugoslavia 2 3Kreikka 126 89Kroatia 3 1Latvia 21 32Liettua 14 158Luxemburg 3 0Malta 12 0Norja 138 34Portugali 49 81Puola 67 254Ranska 465 646Romania 16 37Ruotsi 657 110Saksa 798 963Slovakia 15 59Slovenia 9 23Sveitsi 110 35Tanska 147 46Tsekki 96 204Ukraina 3 4Unkari 135 205Venäjä 190 267Viro 96 131Yhteensä 5857 532538


SuomestaSuomeenAasiaAfganistan 2 0Arabiemiirikunnat 0 4Armenia 1 0Bangladesh 4 6Filippiinit 5 1Georgia 1 1Hong kong 6 1Indonesia 3 0Intia 26 35Irak 0 2Iran 1 3Israel 5 2Itä-Timor 1 0Japani 47 51Jordania 0 5Kiina 154 93Korean demokraattinen kansantasavalta 1 0Korean tasavalta 23 42Kypros 16 19Libanon 0 1Macao 12 9Malesia 66 7Myanmar 0 1Nepal 11 4Pakistan 0 9Singapore 68 23Sri Lanka 5 0Syyria 3 0Taiwan 6 8Thaimaa 76 18Turkki 9 7Vietnam 22 2Yhteensä 574 354AfrikkaAngola 1 0Botswana 4 0Egypti 4 3Eritrea 1 0Etelä-Afrikka 9 2Etiopia 1 3Ghana 9 3Kamerun 1 0Kenia 18 1239


SuomestaSuomeenLibya 0 1Malawi 1 0Marokko 5 0Mosambik 1 0Namibia 39 1Nigeria 1 1Päiväntasaajan Guinea 0 1Sambia 7 0Senegal 2 0Sudan 1 0Swazimaa 39 0Tansania 19 4Uganda 25 2Yhteensä 188 33AmerikkaKanada 127 58Yhdysvallat USA 386 158Yhteensä 513 216Latinalainen Amerikka ja KaribiaArgentiina 10 3Bolivia 1 0Brasilia 6 7Chile 21 4Dominikaaninen tasavalta 4 0Ecuador 8 0Kolumbia 1 4Kuuba 1 2Meksiko 60 47Nicaragua 6 0Peru 4 1Trinidad ja Tobago 1 0Uruguay 1 0Venezuela 2 5Yhteensä 126 73OseaniaAustralia 116 14Norfolkinsaari 1 0Uusi-Seelanti 17 4Yhteensä 134 18Tuntematon 42 7KAIKKI YHTEENSÄ 7434 602640


LIITE 25.11.2002 1(2)YliopistoilleAsia: Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevantilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2002Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO pyytää yliopistoja toimittamaan31.1.2003 mennessä tiedot kalenterivuoden 2002 aikana toteutuneesta opiskelijaliikkuvuudesta.Kansainvälisen henkilövaihdon tilastointi on kansainvälisen liikkuvuuden valtakunnallistaseurantaa, jolla tuotetaan tietoa liikkuvuuden kehityksestä opetushallinnonviranomaisten, eurooppalaisen ja kansainvälisen vertailun sekä korkeakoulujenitse- ja vertaisarvioinnin tarpeisiin. Kansainvälisen liikkuvuuden tilastointiin kuuluuliikkuvuustietojen keruu, tietojen toimittaminen opetusministeriön KOTA –tietokantaansekä liikkuvuusraportin julkaiseminen vuosittain. Tilastoinnin onnistumisenkannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedonkeruuseen osallistuvat tahot kansainvälistenasioiden hallinnossa, tietohallinnossa ja opintoasioiden hallinnossa toimivatyhteistyössä.Tiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa(perus- tai jatkotutkintoa) joko Suomessa tai ulkomailla ja suorittaaosan, vähintään 3 kuukautta, opinnoistaan ulkomailla niin, että ulkomailla suoritetutopinnot luetaan hyväksi tutkintoon. Tiedot ilmoitetaan sekä kansainvälisissä vaihtoohjelmissaliikkuvista opiskelijoista että vaihto-ohjelmien ulkopuolella itsenäisestiliikkuvista opiskelijoista, ns. free movereista. Opiskelijaliikkuvuudeksi luetaan myöskansainvälinen harjoittelu silloin kun se sisältyy tutkintoon.A) Suomesta ulkomaille lähtevistä vaihto-opiskelijoista pyydetään ilmoittamaanseuraavat tiedot:1) yliopisto (liite 1)2) opiskelijan henkilötunnus tai opiskelijanumero3) sukupuoli (liite 2)4) koulutusala (liite 3)5) opintoaste (liite 4)6) vaihto-ohjelma (liite 5)7) kohdemaa (liite 6)8) vaihdon kesto kuukausina (vähintään 3 kuukautta) (liite 7)Suomeen tulevista vaihto-opiskelijoista pyydetään kohdemaan sijasta ilmoittamaanvarsinainen opiskelumaa (liite 6).Yliopistojen toivomuksesta CIMO on seurannut myös kolmea kuukautta lyhyempienopiskelijavaihtojen kokonaismäärän kehittymistä. Vertailua on haitannut se, että41


tähän asti vain osa yliopistoista on ilmoittanut lyhytkestoista liikkuvuutta koskevattiedot.B)Tilastoinnin kansainvälisen vertailtavuuden parantamiseksi yliopistojapyydetään ilmoittamaan summatietoina maittain vaihto-opiskelijoidenlukumäärät ja vaihtojen yhteenlaskettu pituus lyhyistä vaihdoista (1 viikko- alle 3 kuukautta).Tiedonkeruu suoritetaan niin, että yliopistot toimittavat pyydetyt tiedot kalenterivuoden2002 osalta CIMOon 31.1.2003 mennessä. Tietojen ilmoittamisessanoudatetaan KOTA-käsikirjan luokituksia (=ao.koodi). Tarvittavat koodit ovat tämänkirjeen liitteinä 1-7.Tietojen toimittamisessa voi käyttää CIMOn tiedonkeruusovellusta, joka on asennettuCIMOn kotisivulle osoitteeseen http://www.cimo.fi/liikkuvuustilasto.Sovellusta käytetään tavallisten internet-selaimien (Netscape Navigator, MicrosoftInternet Explorer) avulla. Kukin yliopisto saa käyttöönsä yhden käyttäjätunnuksenja salasanan, jotka tilataan osoitteesta irma.garam@cimo.fi.Mikäli yliopisto ei käytä tiedonkeruussa CIMOn sovellusta, liikkuvuustiedottulee toimittaa CIMOon Excel- tai muussa tunnetussa taulukkomuodossanoudattaen tämän kirjeen liitteenä 8 olevaa tietuemäärittelyä.Kerättävää tilastomateriaalia käytetään ainoastaan tilastointia ja seurantaa varten jasitä käsitellään vain lukumäärätietoina.Yliopistojen yhdyshenkilönä tilastoinnissa on tutkija Irma Garam, jolle voi osoittaakaikki asiaa koskevat kyselyt. Yhteystiedot: puh. 09 – 7747 7621, sähköposti:irma.garam@cimo.fi.Tämä ohjeistus liitteineen lähetetään sähköpostitse (Cimeoni-lista) yliopistojenkansainvälisten asioiden yksiköille. Yksiköitä pyydetään huolehtimaansiitä, että ohjeisto välittyy yliopistoissa kaikkien liikkuvuudentilastoinnista vastaavien tietoon.KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUS CIMOPirjo AaltoerikoissuunnittelijaJAKELUYliopistojen kansainvälisten asioiden yksikötTIEDOKSIOpetusministeriö Yliopistoyksikkö, suunnittelija Juho KorpiOpetusministeriö Yliopistoyksikkö, opetusneuvos Anita Lehikoinen42


LIITE 1 (yliopistot)01 Helsingin yliopisto02 Jyväskylän yliopisto03 Oulun yliopisto04 Joensuun yliopisto05 Kuopion yliopisto06 Turun yliopisto07 Tampereen yliopisto08 Åbo Akademi09 Vaasan yliopisto10 Lapin yliopisto12 Teknillinen korkeakoulu13 Tampereen teknillinen korkeakoulu14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu15 Helsingin kauppakorkeakoulu16 Svenska handelshögskolan17 Turun kauppakorkeakoulu18 Taideteollinen korkeakoulu19 Sibelius-Akatemia20 Teatterikorkeakoulu23 KuvataideakatemiaTapauksissa, joissa vaihdossa oleva henkilö opiskelee useammassa korkeakoulussa,vaihto kirjataan sen korkeakoulun vaihdoksi, jonka sopimukseen tai muuhun järjestelyynvaihto perustuu.LIITE 2 (sukupuoli)1 Mies2 Nainen9 TuntematonLIITE 3 (koulutusala: ala, jolla opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus. Jos suoritusoikeuksiaon useampia, se ala jota opiskelija etupäässä menee ulkomaille opiskelemaantai jolle vaihtosopimus kuuluu. Ulkomaisten opiskelijoiden kohdalla ala, jotaetupäässä tullaan opiskelemaan Suomessa)75 Teologinen76 Humanistinen77 Taideteollinen78 Musiikkiala79 Teatteri- ja tanssiala80 Kasvatustieteellinen81 Liikuntatieteellinen82 Yhteiskuntatieteellinen83 Psykologia84 Terveystieteet85 Oikeustieteellinen86 Kauppatieteellinen87 Luonnontieteellinen88 Maatalous-metsätieteellinen89 Teknillistieteellinen90 Lääketieteellinen91 Hammaslääketieteellinen92 Eläinlääketieteellinen93 Farmasia94 Kuvataideala99 TuntematonLIITE 4 (opintoaste opintojen tavoitteena olevan tutkinnon mukaan)1 Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto2 Lisensiaatintutkinto (poislukien LL, HLL, ELL) tai tohtorintutkinto9 Muu opintoaste/tuntematon43


LIITE 5 (Vaihto-ohjelma. Jos vaihto- tai rahoitusjärjestelmiä on useampia,sovelletaan sitä, jota vaihto etupäässä on. Tarvittaessa jako esimerkiksi opiskelija/harjoittelija sen mukaan, millaista toimintaa suurin osa vaihdosta on ollut).01 Sokrates02 Nordplus (esim. Norek, Nordlys, Nordlinks, Nordtek)03 Korkeakoulun oma (kahdenkeskinen tai monenkeskinen) vaihtosopimus04 ISEP05 Tempus06 CIMO:n stipendit opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden vaihtoon(esim. CIMO Fellowships, FIRST, Kahdenvälisen vaihdon apurahat)07 Muut EU-ohjelmat (esim. EU-USA, EU-Kanada, EU-Kiina, Alfa)08 Leonardo09 ASLA/Fulbright10 Muu opiskelijavaihto-ohjelma11 IAESTE12 Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto (AIESEC, FIMSIC,Nordpraktik ym.)13 CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelmat14 Muu harjoittelijavaihto-ohjelma15 Free mover -opiskelu tai -harjoittelu99 TuntematonErasmus –ohjelman ILPC-kursseihin (Intensive language preparation courses) osallistuvatkirjataan tilastoinnissa lyhytkestoisiin (< 3kk) opiskelijavaihtoihin.LIITE 6 (valtiot ja maat: ISO 3166-standardi) Koskee kohtia kohdemaa (Suomestavaihtoon lähtevät) ja varsinainen opiskelumaa (Suomeen saapuvat). Kohdemaatai ulkomaisen opiskelijan varsinainen opiskelumaa ei voi olla Suomi. Useammassasuomalaisessa korkeakoulussa opiskelevien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden varsinainenopiskelumaa on heidän lähtömaansa, ei Suomi.004 AF Afganistan528 NL Alankomaat530 AN Alankomaiden Antillit008 AL Albania012 DZ Algeria016 AS Amerikan Samoa020 AD Andorra024 AO Angola660 AI Anguilla010 AQ Antarktis028 AG Antigua ja Barbuda784 AE Arabiemiirikunnat032 AR Argentiina051 AM Armenia533 AW Aruba036 AU Australia031 AZ Azerbaidzan044 BS Bahama048 BH Bahrain050 BD Bangladesh052 BB Barbados056 BE Belgia084 BZ Belize204 BJ Benin060 BM Bermuda064 BT Bhutan068 BO Bolivia070 BA Bosnia-Hertsegovina072 BW Botswana074 BV Bouvet’nsaari076 BR Brasilia086 IO Brittiläinen Intian valtamerenalue092 VG Brittiläiset Neitsytsaaret096 BN Brunei100 BG Bulgaria854 BF Burkina Faso108 BI Burundi136 KY Caymansaaret152 CL Chile184 CK Cookinsaaret188 CR Costa Rica262 DJ Djibouti212 DM Dominica214 DO Dominikaaninen tasavalta218 EC Ecuador818 EG Egypti222 SV El Salvador232 ER Eritrea44


724 ES Espanja710 ZA Etelä-Afrikka239 GS Etelä-Georgia ja EteläisetSandwichsaaret231 ET Etiopia238 FK Falklandinsaaret242 FJ Fidzi608 PH Filippiinit234 FO Färsaaret266 GA Gabon270 GM Gambia268 GE Georgia288 GH Ghana292 GI Gibraltar308 GD Grenada304 GL Grönlanti312 GP Guadeloupe316 GU Guam320 GT Guatemala324 GN Guinea624 GW Guinea-Bissau328 GY Guyana332 HT Haiti334 HM Heard ja McDonaldinsaaret340 HN Honduras344 HK Hongkong744 SJ Huippuvuoret ja Jan Mayen360 ID Indonesia356 IN Intia368 IQ Irak364 IR Iran372 IE Irlanti352 IS Islanti376 IL Israel380 IT Italia626 TP Itä-Timor040 AT Itävalta388 JM Jamaika392 JP Japani887 YE Jemen400 JO Jordania162 CX Joulusaari891 YU Jugoslavia116 KH Kambodza120 CM Kamerun124 CA Kanada132 CV Kap Verde398 KZ Kazakstan404 KE Kenia140 CF Keski-Afrikan tasavalta156 CN Kiina417 KG Kirgisia296 KI Kiribati170 CO Kolumbia174 KM Komorit178 CG Kongo180 CD Kongon demokraattinen tasavalta166 CC Kookossaaret408 KP Korean demokraattinenkansantasavalta (Pohjois-Korea)410 KR Korean tasavalta (Etelä-Korea)300 GR Kreikka191 HR Kroatia192 CU Kuuba414 KW Kuwait196 CY Kypros418 LA Laos428 LV Latvia426 LS Lesotho422 LB Libanon430 LR Liberia434 LY Libya438 LI Liechtenstein440 LT Liettua442 LU Luxemburg732 EH Länsi-Sahara446 MO Macao450 MG Madagaskar807 MK Makedonia454 MW Malawi462 MV Malediivit458 MY Malesia466 ML Mali470 MT Malta504 MA Marokko584 MH Marshallinsaaret474 MQ Martinique478 MR Mauritania480 MU Mauritius175 YT Mayotte484 MX Meksiko583 FM Mikronesia498 MD Moldova492 MC Monaco496 MN Mongolia500 MS Montserrat508 MZ Mosambik104 MM Myanmar516 NA Namibia520 NR Nauru524 NP Nepal558 NI Nicaragua562 NE Niger566 NG Nigeria570 NU Niuensaari574 NF Norfolkinsaari578 NO Norja384 CI Norsunluurannikko512 OM Oman586 PK Pakistan585 PW Palau275 PS Palestiinan itsehallintolaue591 PA Panama598 PG Papua-Uusi-Guinea600 PY Paraguay604 PE Peru612 PN Pitcairn580 MP Pohjois-Mariaanit620 PT Portugali630 PR Puerto Rico616 PL Puola226 GQ Päiväntasaajan Guinea634 QA Qatar250 FR Ranska260 TF Ranskan eteläiset alueet254 GF Ranskan Guayana258 PF Ranskan Polynesia638 RE Reunion642 RO Romania646 RW Ruanda752 SE Ruotsi654 SH Saint Helena659 KN Saint Kitts ja Nevis662 LC Saint Lucia670 VC Saint Vincent ja Grenadiinit666 PM Saint-Pierre ja Miquelon276 DE Saksa090 SB Salomonsaaret894 ZM Sambia882 WS Samoa674 SM San Marino678 ST Sao Tome ja Principe45


682 SA Saudi-Arabia686 SN Senegal690 SC Seychellit694 SL Sierra Leone702 SG Singapore703 SK Slovakia705 SI Slovenia706 SO Somalia144 LK Sri Lanka736 SD Sudan246 FI Suomi740 SR Suriname756 CH Sveitsi748 SZ Swazimaa760 SY Syyria762 TJ Tadzikistan158 TW Taiwan834 TZ Tansania208 DK Tanska764 TH Thaimaa768 TG Togo772 TK Tokelau776 TO Tonga780 TT Trinidad ja Tobago148 TD Tsad203 CZ Tsekki788 TN Tunisia792 TR Turkki795 TM Turkmenistan796 TC Turks- ja Caicossaaret798 TV Tuvalu800 UG Uganda804 UA Ukraina348 HU Unkari858 UY Uruguay540 NC Uusi-Kaledonia554 NZ Uusi-Seelanti860 UZ Uzbekistan112 BY Valko-Venäjä548 VU Vanuatu336 VA Vatikaani862 VE Venezuela643 RU Venäjä704 VN Vietnam233 EE Viro876 WF Wallis ja Futuna826 GB Yhdistynyt kuningaskunta840 US Yhdysvallat USA850 VI Yhdysvaltain Neitsytsaaret581 UM Yhdysvaltain pienet erillissaaret716 ZW Zimbabwe999 TuntematonLIITE 7 (pitkien vaihtojen kesto kuukausina)A-kategoriassa (pitkät vaihdot) opiskelijavaihdon vähimmäiskesto on kolme kuukautta.Määräävänä tekijänä on vaihdon alkamispäivä: vaihto tilastoidaan alkamispäivänkalenterivuodelle. Mikäli vaihto ei ole päättynyt tilastointiajankohtana, merkitäänsuunniteltu tai arvioitu kesto. Kyseessä on kaksi vaihtoa, mikäli opiskelija palaaopiskelijavaihdosta välillä Suomeen merkittävän mittaiseksi ajaksi opiskelemaan taityöskentelemään. Esimerkkejä:1. Vaihto alkaa 1.10.2001 ja päättyy 31.1.2002. Vuodelle 2002 ei tilastoidamitään, koska vaihdon alkamispäivä oli vuonna 2001.2. Vaihto alkaa 1.1.2002 ja päättyy 28.2.2002. Tässäkään tapauksessa vaihtoaei tilastoida A-kohdassa, sillä sen pituus on alle kolme kuukautta.3. Vaihto alkaa 1.11.2002 ja päättyy 31.1.2003. Vaihdon pituus on kolmekuukautta ja se tilastoidaan vuonna 2002 kolmen kuukauden mittaisena.4. Vaihto alkaa 1.10.2002 ja päättyy 31.5.2003. Vaihdon pituus on kahdeksankuukautta ja se tilastoidaan vuonna 2002 kahdeksan kuukauden mittaisena.46


LIITE 35.11.2002 1(2)AmmattikorkeakouluilleAsia: Kansainvälistä liikkuvuutta koskevantilastotiedon keruu kalenterivuodelta 2002Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO pyytää ammattikorkeakouluja toimittamaan31.1. 2003 mennessä tiedot kalenterivuoden 2002 aikana toteutuneestaopiskelija- ja harjoittelijavaihdosta sekä opettaja- ja asiantuntijavaihdosta.Kansainvälisen henkilövaihdon tilastointi on kansainvälisen liikkuvuuden valtakunnallistaseurantaa, jolla tuotetaan tietoa liikkuvuuden kehityksestä opetushallinnonviranomaisten, eurooppalaisen ja kansainvälisen vertailun sekä korkeakoulujenitse- ja vertaisarvioinnin tarpeisiin. Kansainvälisen liikkuvuuden tilastointiin kuuluuliikkuvuustietojen keruu, tietojen siirto opetusministeriön ylläpitämään AMKOTA–tietokantaan sekä liikkuvuusraportin julkaiseminen vuosittain. Tilastoinnin onnistumisenkannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedonkeruuseen osallistuvat tahotkansainvälisten asioiden hallinnossa, tietohallinnossa ja opintoasioiden hallinnossatoimivat yhteistyössä.Tiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista ammattikorkeakoulututkintoajoko Suomessa tai ulkomailla ja suorittaa osan, vähintään 3kuukautta, opinnoistaan ulkomailla niin, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaanhyväksi tutkintoon. Tiedot ilmoitetaan kaikista ammattikorkeakoulujen lähtevistä jasaapuvista vaihto-opiskelijoista ja -harjoittelijoista sekä vaihtoon osallistuvista opettajistaja asiantuntijoista. Tiedot kerätään sekä kansainvälisissä vaihto-ohjelmissaliikkuvista opiskelijoista että vaihto-ohjelmien ulkopuolella itsenäisesti liikkuvistaopiskelijoista, ns. free movereista.A) Suomesta ulkomaille lähtevistä vaihto-opiskelijoista, -harjoittelijoistasekä opettajista ja asiantuntijoista pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot:1) ammattikorkeakoulu (liite 1)2) henkilötunnus tai opiskelijanumero3) sukupuoli (liite 2)4) koulutusala (liite 3)5) vaihto-ohjelma (liite 4)6) kohdemaa (liite 5)7) vaihdon kesto kuukausina (minimi: opiskelijat 3 kk, opettajat1 kk) (liite 6)8) vaihdon taso (nuorten koulutus, aikuiskoulutus) (liite 7)9) vaihdon tyyppi (opiskelijavaihto, harjoittelijavaihto, opettajavaihto)(liite 8).Suomeen tulevista vaihto-opiskelijoista pyydetään edellisten lisäksi ilmoittamaanvarsinainen opiskelumaa (liite 5).47


B) Lisäksi pyydetään ilmoittamaan summatietoina maittain vaihto-opiskelijoiden,harjoittelijoiden ja opettajien/asiantuntijoiden lukumäärätja vaihtojen yhteenlaskettu pituus lyhyistä vaihdoista. Opiskelijoiden jaharjoittelijoiden kohdalla tämä tarkoittaa 1 viikosta alle 3 kuukauteen kestäviäja opettajien/asiantuntijoiden kohdalla 1 viikosta alle 1 kuukauteenkestäviä vaihtoja.Tiedonkeruu suoritetaan niin, että ammattikorkeakoulut toimittavat pyydetyttiedot CIMOon kalenterivuoden 2002 osalta 31.1.2003 mennessä.Tietojen keruussa noudatetaan tämän kirjeen liitteinä 1-8 olevia AMKOTA -käsikirjanluokituksia sekä CIMOn laatimia koodeja.Tietojen toimittamisessa voi käyttää CIMOn tiedonkeruusovellusta, joka on asennettuCIMOn kotisivulle osoitteeseen http://www.cimo.fi/liikkuvuustilasto.Sovellusta käytetään tavallisten internet-selaimien (Netscape Navigator, MicrosoftInternet Explorer) avulla. Kukin ammattikorkeakoulu saa käyttöönsäyhden käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka tilataan osoitteestapirjo.aalto@cimo.fi.Mikäli ammattikorkeakoulu ei käytä tiedonkeruussa CIMOn sovellusta,liikkuvuustiedot tulee toimittaa CIMOon Excel- tai muussa tunnetussataulukkomuodossa noudattaen tämän kirjeen liitteenä 9 olevaa tietuemäärittelyä.Kerättävää tilastomateriaalia käytetään ainoastaan tilastointia ja seurantaa varten jasitä käsitellään vain lukumäärätietoina. CIMO siirtää kansainvälisen liikkuvuudensummatiedot opetusministeriön AMKOTA-tietokantaan helmikuun 2002 kuluessa.Ammattikorkeakoulujen yhdyshenkilönä tilastoinnissa on erikoissuunnittelija PirjoAalto, jolle voi osoittaa kaikki asiaa koskevat kyselyt. Yhteystiedot: puh. 09-77477233, sähköposti: pirjo.aalto@cimo.fi).Tämä kirje liitteineen on lähetetty sähköpostitse (Campo-lista) ammattikorkeakoulujenkansainvälisten asioiden yksiköille. Yksiköitä pyydetäänhuolehtimaan siitä, että ohjeisto välittyy ammattikorkeakoulussa kaikkienliikkuvuuden tilastoinnista vastaavien tietoon.KANSAINVÄLISEN HENKILÖVAIHDON KESKUS CIMOPirjo AaltoerikoissuunnittelijaJAKELU:Ammattikorkeakoulujen kansainväliset yksikötTIEDOKSI:Opetusneuvos Anita Lehikoinen, Opetusministeriö, YliopistoyksikköErikoissuunnittelija Tuulikki Koski, Opetusministeriö, Ammattikorkeakouluyksikkö48


LIITE 1 (ammattikorkeakoulut)02535 Arcada – Nylands Svenska Yrkeshögskola02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu02474 Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu02468 Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu02624 Helsingin ammattikorkeakoulu02503 Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu02631 Humanistinen ammattikorkeakoulu02467 Hämeen ammattikorkeakoulu02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu02536 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu02608 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu02470 Lahden ammattikorkeakoulu02629 Laurea-ammattikorkeakoulu02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu02471 Oulun seudun ammattikorkeakoulu02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu02469 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu02537 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu02508 Svenska Yrkeshögskolan02466 Tampereen ammattikorkeakoulu02509 Turun ammattikorkeakoulu02627 Vaasan ammattikorkeakoulu02625 Yrkeshögskolan SydvästTapauksissa, joissa vaihdossa oleva henkilö opiskelee useammassa korkeakoulussa,vaihto kirjataan sen korkeakoulun vaihdoksi, jonka sopimukseen tai muuhunjärjestelyyn vaihto perustuu.LIITE 2 (sukupuoli)1 Mies2 Nainen9 TuntematonLIITE 3 (koulutusala: ala jolla opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus. Jos suoritusoikeuksiaon useampia, se ala jota opiskelija etupäässä menee ulkomaille opiskelemaantai jolle vaihtosopimus kuuluu. Ulkomaisten opiskelijoiden kohdalla ala jotaetupäässä tullaan opiskelemaan Suomessa).49


1 Luonnonvara-ala2 Tekniikka ja liikenne3 Hallinto ja kauppa4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala5 Sosiaali- ja terveysala6 Kulttuuriala7 Humanistinen ja opetusala9 TuntematonLIITE 4 (vaihto-ohjelma. Jos vaihto- tai rahoitusjärjestelmiä on useampia, sovelletaansitä jota vaihto etupäässä on. Tarvittaessa jako esimerkiksi opiskelija/harjoittelijasen mukaan, millaista toimintaa suurin osa vaihdosta on ollut).01 Sokrates (esim. Erasmus, Lingua)02 Nordplus (esim. Norek, Nordlys, Nordlinks, Nordtek)03 Korkeakoulun oma (kahdenkeskinen tai monenkeskinen) vaihtosopimus04 ISEP05 Tempus06 CIMO:n stipendit opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden vaihtoon (esim.CIMO Fellowships, FIRST, Kahdenvälisen vaihdon apurahat)07 Pohjoismaiden ministerineuvoston apurahaohjelma Baltiaan ja Venäjänlähialueille08 Muut EU-ohjelmat (esim. EU-US, EU-Kanada, EU-Kiina, Alfa)09 Leonardo-opiskelijavaihto10 ASLA/Fulbright11 Muu opiskelijavaihto-ohjelma12 IAESTE13 Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto (AIESEC, FIMSICNordpraktik ym.)14 CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelma15 Muu harjoittelijavaihto-ohjelma16 Free mover -opiskelu tai -harjoittelu99 T untematonErasmus –ohjelman ILPC-kursseihin (Intensive language preparation courses) osallistuvatkirjataan tilastoinnissa lyhytkestoisiin (< 3kk) opiskelijavaihtoihin.LIITE 5 (valtiot ja maat: ISO 3166-standardi. Koskee kohtia kohdemaa (Suomestavaihtoon lähtevät) ja varsinainen opiskelumaa (Suomeen vaihto-opiskelijoiksi tulevat).Kohdemaa tai ulkomaisen opiskelijan varsinainen opiskelumaa ei voi ollaSuomi.Useammassa suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevien ulkomaisten vaihto-opiskelijoidenvarsinainen opiskelumaa on heidän lähtömaansa, ei Suomi).004 AF Afganistan528 NL Alankomaat530 AN Alankomaiden Antillit008 AL Albania012 DZ Algeria016 AS Amerikan Samoa020 AD Andorra024 AO Angola660 AI Anguilla010 AQ Antarktis028 AG Antigua ja Barbuda784 AE Arabiemiirikunnat032 AR Argentiina051 AM Armenia533 AW Aruba036 AU Australia50


031 AZ Azerbaidzan044 BS Bahama048 BH Bahrain050 BD Bangladesh052 BB Barbados056 BE Belgia084 BZ Belize204 BJ Benin060 BM Bermuda064 BT Bhutan068 BO Bolivia070 BA Bosnia-Hertsegovina072 BW Botswana074 BV Bouvet’nsaari076 BR Brasilia086 IO Brittiläinen Intian valtamerenalue092 VG Brittiläiset Neitsytsaaret096 BN Brunei100 BG Bulgaria854 BF Burkina Faso108 BI Burundi136 KY Caymansaaret152 CL Chile184 CK Cookinsaaret188 CR Costa Rica262 DJ Djibouti212 DM Dominica214 DO Dominikaaninen tasavalta218 EC Ecuador818 EG Egypti222 SV El Salvador232 ER Eritrea724 ES Espanja710 ZA Etelä-Afrikka239 GS Etelä-Georgia ja EteläisetSandwichsaaret231 ET Etiopia238 FK Falklandinsaaret242 FJ Fidzi608 PH Filippiinit234 FO Färsaaret266 GA Gabon270 GM Gambia268 GE Georgia288 GH Ghana292 GI Gibraltar308 GD Grenada304 GL Grönlanti312 GP Guadeloupe316 GU Guam320 GT Guatemala324 GN Guinea624 GW Guinea-Bissau328 GY Guyana332 HT Haiti334 HM Heard ja McDonaldinsaaret340 HN Honduras344 HK Hongkong744 SJ Huippuvuoret ja Jan Mayen360 ID Indonesia356 IN Intia368 IQ Irak364 IR Iran372 IE Irlanti352 IS Islanti376 IL Israel380 IT Italia626 TP Itä-Timor040 AT Itävalta388 JM Jamaika392 JP Japani887 YE Jemen400 JO Jordania162 CX Joulusaari891 YU Jugoslavia116 KH Kambodza120 CM Kamerun124 CA Kanada132 CV Kap Verde398 KZ Kazakstan404 KE Kenia140 CF Keski-Afrikan tasavalta156 CN Kiina417 KG Kirgisia296 KI Kiribati170 CO Kolumbia174 KM Komorit178 CG Kongo180 CD Kongon demokraattinentasavalta166 CC Kookossaaret408 KP Korean demokraattinenkansantasavalta410 KR Korean tasavalta300 GR Kreikka191 HR Kroatia192 CU Kuuba414 KW Kuwait196 CY Kypros418 LA Laos428 LV Latvia426 LS Lesotho422 LB Libanon430 LR Liberia434 LY Libya438 LI Liechtenstein440 LT Liettua442 LU Luxemburg732 EH Länsi-Sahara446 MO Macao450 MG Madagaskar807 MK Makedonia454 MW Malawi462 MV Malediivit458 MY Malesia466 ML Mali470 MT Malta504 MA Marokko584 MH Marshallinsaaret474 MQ Martinique478 MR Mauritania480 MU Mauritius175 YT Mayotte484 MX Meksiko583 FM Mikronesia498 MD Moldova492 MC Monaco496 MN Mongolia500 MS Montserrat508 MZ Mosambik104 MM Myanmar516 NA Namibia520 NR Nauru524 NP Nepal558 NI Nicaragua562 NE Niger566 NG Nigeria570 NU Niuensaari574 NF Norfolkinsaari578 NO Norja384 CI Norsunluurannikko51


512 OM Oman586 PK Pakistan585 PW Palau275 PS Palestiinan itsehallintoalue591 PA Panama598 PG Papua-Uusi-Guinea600 PY Paraguay604 PE Peru612 PN Pitcairn580 MP Pohjois-Mariaanit620 PT Portugali630 PR Puerto Rico616 PL Puola226 GQ Päiväntasaajan Guinea634 QA Qatar250 FR Ranska260 TF Ranskan eteläiset alueet254 GF Ranskan Guayana258 PF Ranskan Polynesia638 RE Reunion642 RO Romania646 RW Ruanda752 SE Ruotsi654 SH Saint Helena659 KN Saint Kitts ja Nevis662 LC Saint Lucia670 VC Saint Vincent ja Grenadiinit666 PM Saint-Pierre ja Miquelon276 DE Saksa090 SB Salomonsaaret894 ZM Sambia882 WS Samoa674 SM San Marino678 ST Sao Tome ja Principe682 SA Saudi-Arabia686 SN Senegal690 SC Seychellit694 SL Sierra Leone702 SG Singapore703 SK Slovakia705 SI Slovenia706 SO Somalia144 LK Sri Lanka736 SD Sudan246 FI Suomi740 SR Suriname756 CH Sveitsi748 SZ Swazimaa760 SY Syyria762 TJ Tadzikistan158 TW Taiwan834 TZ Tansania208 DK Tanska764 TH Thaimaa768 TG Togo772 TK Tokelau776 TO Tonga780 TT Trinidad ja Tobago148 TD Tsad203 CZ Tsekki788 TN Tunisia792 TR Turkki795 TM Turkmenistan796 TC Turks- ja Caicossaaret798 TV Tuvalu800 UG Uganda804 UA Ukraina348 HU Unkari858 UY Uruguay540 NC Uusi-Kaledonia554 NZ Uusi-Seelanti860 UZ Uzbekistan112 BY Valko-Venäjä548 VU Vanuatu336 VA Vatikaani862 VE Venezuela643 RU Venäjä704 VN Vietnam233 EE Viro876 WF Wallis ja Futuna826 GB Yhdistynyt kuningaskunta840 US Yhdysvallat USA850 VI Yhdysvaltain Neitsytsaaret581 UM Yhdysvaltain pienet erillissaaret716 ZW Zimbabwe999 TuntematonLIITE 6 (pitkien vaihtojen kesto kuukausina)A-kategoriassa (pitkät vaihdot) opiskelija/harjoittelijavaihdon vähimmäiskesto onkolme kuukautta ja opettaja/asiantuntijavaihdon yksi kuukausi. Määräävänä tekijänäon vaihdon alkamispäivä: vaihto tilastoidaan alkamispäivän kalenterivuodelle. Kyseessäon kaksi vaihtoa, mikäli opiskelija palaa opiskelijavaihdosta välillä Suomeenmerkittävän mittaiseksi ajaksi opiskelemaan tai työskentelemään. Esimerkkejä:1. Vaihto alkaa 1.10.2001 ja päättyy 31.1.2002. Vuodelle 2002 ei tilastoidamitään, koska vaihdon alkamispäivä oli vuonna 2001.2. Vaihto alkaa 1.1.2002 ja päättyy 28.2.2002. Tässäkään tapauksessa vaihtoaei tilastoida A-kohdassa, sillä sen pituus on alle kolme kuukautta.3. Vaihto alkaa 1.11.2002 ja päättyy 31.1.2003. Vaihdon pituus on kolmekuukautta ja se tilastoidaan vuonna 2002 kolmen kuukauden mittaisena.4. Vaihto alkaa 1.10.2002 ja päättyy 31.5.2003. Vaihdon pituus on kahdeksankuukautta ja se tilastoidaan vuonna 2002 kahdeksan kuukauden mittaisena.Opettaja/asiantuntijavaihdossa sovelletaan muutoin samoja periaatteita, mutta vaihdonvähimmäispituus A-kategoriassa on yksi kuukausi.52


LIITE 7 (vaihdon taso)1 Nuorten koulutus2 Aikuiskoulutus9 tuntematonLIITE 8 (vaihdon tyyppi. Jos yksittäinen vaihtokausi sisältää sekä opiskelua ettäkäytännön harjoittelua, sovelletaan sitä mitä vaihto etupäässä on).1 Opiskelijavaihto2 Harjoittelijavaihto3 Opettaja- tai asiantuntijavaihto9 Tuntematon53

More magazines by this user
Similar magazines