Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2006 - Kunnat.net

kunnat.net
  • No tags were found...

Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2006 - Kunnat.net

Suun terveydenhuollon ohjeellinenvastaavuusluettelo 1.4.2006 alkaenToimenpideluokitus–Sv-koodiNormativ motsvarighetsförteckning förmun- och tandvård från 1.4.2006Åtgärdsförteckning–Sf-kod


2 (71)SisällysluetteloInnehåll1 Johdanto 3Inledning 52 Asiakasmaksujen määräytyminen 8Fastställande av klientavgifter3 Maksuttomat käynnit 8Avgiftsfria besök4 Maksulliset käynnit 9Avgiftsbelagda besökLuku S: Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 11Kapitel S: Tand- och munåtgärder i öppenvårdLuku E: Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja 42nielun toimenpiteetKapitel E: Operationer på tänder, läppar, käkar,munhåla och svalgLuku T: Pientoimenpiteet 64Kapitel T: Mindre ingreppLuku W: Muut ja useisiin elinjärjestelmiin 66vaikuttavat toimenpiteetKapitel W: Andra åtgärder som inriktas påflera organsystemLuku Y: Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 69Kapitel Y: Uttagning av organ för transplantationerLIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 70BILAGA Radiologiska undersökningar och åtgärder


3 (71)Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävätenimmäismaksut 1.4.2006 alkaen1 JohdantoSuun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen,jota ylläpitää Stakes. Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokkaosoittaa palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun. Kaikille toimenpiteille ei olemääritelty toistaiseksi vaativuusluokkaa.Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksenperusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokanperusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä,jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokkapois.Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritäänhoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä,voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokanmukainen maksu 9 §:n nojalla.Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 §4 mom.).Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvathammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilasei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 § 3 mom. ja4 mom.Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuudenvuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltäperiä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneethammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiintai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W-alkuisia toimenpidekoodeja.Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen lisätään luku Y. Luku Z on poistettu vuoden2003 alusta.Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 11 euroa, sisältyy myös tutkimus, WYA20.Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotollahoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdollisetreseptit ovat maksuttomia, WZB00.WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan.Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella,eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perustella. Hammaslääkärin jalääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein.Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistävarten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausuntotarvitaan hoitojärjestelmää varten. Hoitoon liittyvänä todistuksena pidetään 17.6.2005 jälkeenkirjoitettuja todistuksia, jotka on annettu henkilölle sairausloman hakemista varten;katso Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2005, 5.7.2005. Hoitoon liittymättömäksi todistukseksikatsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta,


4 (71)korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiätms. varten.Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka.Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi.Vastaavuusluetteloissa on vielä sekä uusi toimenpideluokka että käytöstä poistunut svkoodi.Määritelmät ovat uuden toimenpideluokituksen mukaisia; sv-koodin määritelmä onpoistettu. Merkintää Uusi ei ole enää vuonna 2006 lisätyissä toimenpiteissä.Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Stakesin ylläpitämää toimenpideluokitusta,joka löytyy kirjasta Toimenpideluokitus 2006, Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2006:1. Jostässä vastaavuusluokituksessa on viitattu lukuihin, joita ei ole tässä vastaavuusluokituksessa,ne löytyvät osoitteeesta: http://koodistopalvelu.stakes.fi.Vuoden 2006 muutoksetSuuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää jatämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti:SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpideSAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SFC01, SFC02 ja SFC03. SDE Parodontologinenhoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04.Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraavasti:SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02,SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05.Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70,SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00.Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05.Vuoden 2005 muutoksetTekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty siten,että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA. Tekstikorjauksiatehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA. KoodiEWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksia Radiologisiin tutkimusnimikkeistönseuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD JA EB1CD-koodit.Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin.Vuoden 2004 alusta tulevat muutoksetUudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20,SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10,ECA55Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset– Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemähammastarkastus, koodi SAB01– muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC– lisätty uusi koodi SJC05– lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit– lisätty koodi EDC42– muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14EC42 luokasta 13 luokkaan 14EC45 luokasta 13 luokkaan 14– poistettu koodit ECB21, EDC11, EDC16– muutamia tekstimuutoksia.


5 (71)Maximiavgifter för tandvård vid hälsocentralerfrån och med 1.4.20061 InledningDe klientavgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder är med stöd av9 § i klientavgiftsförordningen bundna till gällande Klassifikation av åtgärder i mun och käkar.Åtgärdsklassifikationen upprätthålls av Stakes. Den svårighetsklass som anges i åtgärdsklassifikationenvisar vilken klientavgift som skall tas ut av klienten. Svårighetsklasshar tillsvidare inte fastställts för samtliga åtgärder.Alla avgifter som tas ut av klienterna fastställs inte alltid direkt på grundval av åtgärdsklassifikationen,utan lagstiftningen om klientavgifter tillämpas framom avgifter som fastställsenligt svårighetsklassen för åtgärderna, till exempel i fråga om protetik. För de åtgärdersom bestäms direkt enligt klientavgiftsförordningen utelämnas svårighetsklassen.Avgifterna för protetisk behandling är avgifter för helhetsvård. Däremot tas besöksavgift utseparat för vårdbesök. Om tillverkningen av en protes kräver åtgärder i andra tänder, kanman med stöd av 9 § ta ut en särskild avgift som särskilt anges i förordningen och/eller följersvårighetsklassen för åtgärden.För specialmaterial kan tas ut en avgift som högst motsvarar de verkliga kostnaderna (9 §4 mom.).Av personer som fyllt 18 år kan man ta ut ersättning för tandtekniska utgifter för ortodontiskapparatur och tandprotetiska åtgärder, dock högst enligt de faktiska kostnaderna, förutsattatt klienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren, 9 § 3 mom. och 4 mom. iklientavgiftsförordningen.Om en apparat försvunnit eller skadats på grund av patientens försummelse av givna instruktionereller patientens uppenbara vårdslöshet, kan man av patienten ta ut ersättningför de tandtekniska kostnaderna för en ny apparat eller för reparation av en skadad apparat,dock högst enligt de faktiska kostnaderna. Detta gäller också personer under 18 år.(9 § 5 mom. i klientavgiftsförordningen)Åtgärdskoder som börjar på W är åtgärder som gäller flera organsystem eller hela kroppen.Intyg, recept och utlåtanden har åtgärdskoder som börjar på W.Ett kapitel Y fogas till åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård. Kapitel Z ströks vid ingångenav år 2003.I priset för hembesök av tandläkare, 11 euro, ingår också undersökning, WYA20. Avgift tasinte ut för förberedelse av en svårbehandlad patient för en åtgärd, WYA30. Vårddirektiv ocheventuella recept som ges i samband med vård på mottagning, liksom även per telefon, äravgiftsfria, WZB00.Koderna WZA00 och WZA90 kan användas för att särskilja begränsade och omfattande intyg.Huruvida intygen och utlåtandena är avgiftsbelagda eller inte bestäms utgående frånändamålet. Detta kan inte alltid bedömas enligt intygets omfattning. Om utlåtanden och intygav tandläkare och läkare är avgiftsbelagda eller inte bedöms på samma grunder.Ett intyg om vården behövs för att klienten ska kunna få fortsatt vård, rehabilitering etc.Klienten behöver inte intyget eller utlåtandet, utan det behövs för vårdsystemet. Intyg somanknyter till vård anses vara intyg som skrivits efter 17.6.2005 och som getts för att personenska kunna ansöka om sjukledighet; se Kommunförbundets cirkulär 14/80/2005,5.7.2005. Intyg som inte anknyter till vård anses vara alla andra intyg genom vilka klientensöker egna fördelar, rätt, ersättningar osv., till exempel pension, försäkringsersättning,teckning av försäkring, rättegång etc.Här har ordet klass använts i stället för svårighetsklass: klass = svårighetsklass.


6 (71)Fastsättning av tandsmycke eller estetisk tandblekning har inte godkänts som åtgärd.I motsvarighetsförteckningarna finns fortfarande både den nya åtgärdsklassen och sfkoden,som slopats. Definitionerna följer den nya åtgärdsklassifikationen, definitionen avsf-koden har slopats. Anteckningen Ny finns inte längre i de nya åtgärderna 2006.Åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård är en del av Stakes åtgärdsklassifikation, somingår i publikationen Åtgärdsklassifikation 2006, Stakes, Anvisningar och klassifikationer2006:1. Om det i denna motsvarighetsklassifikation finns hänvisningar till kapitel som intefinns i motsvarighetsklassifikationen så finns dessa på adressen:http://koodistopalvelu.stakes.fi.Ändringar år 2006För munhygienister och tandskötare har införts två helt nya åtgärdsgrupper och utöver dettahar en ny åtgärd införts enligt följande:SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd, ändring av definition SAB01 ochny åtgärd SAB02. SCF Preventiv munvård, tre åtgärder SFC01, SFC02 och SFC03.SDE Paradontologisk vård, tre åtgärder SDE02, SDE03 och SDE04.Till de åtgärdsgrupper som redan finns i åtgärdsförteckningen har nya åtgärder införts enligtföljande: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02,SJC03, ny grupp SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 och YEA05.Ändringar i definitionerna har gjorts (åtminstone) i följande åtgärder: ECA, ECA55, ECA70,SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00.I åtgärdsförteckningen har åtgärderna SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 och SJC05 strukits.Ändringar år 2005Korrigeringar i texten och strykningar har i huvudsak gjorts i SC-kapitlet: Klassificeringenhar komprimerats så att kapitlen SCB, SCC och SCD har strukits och deras innehåll överförtstill SCA. Textkorrigeringar har gjorts i koderna SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01,SCA02, ECA70 och EGA. Koden EWD00 har ändrats till koden EWE00. I bilagan till klassificeringenhar i den Radiologiska klassifikationen ändrats följande punkter: EB1SA, EE1KA,EB1AD, EB1BD och EB1CD-koderna. Dessa ändringar påverkar inte klientavgifterna.Ändringar från början av år 2004Nya åtgärder: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25,ECA70, Kapitlet Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09Ändringar i definitionerna: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40, SPA00,SPA10, ECA55Ändringar från början av år 2003– Ny SAB Granskning av tändernas hälsotillstånd: tandgranskning utförd av tandhygienisteller tandskötare, kod SAB01– Ändringar i gruppdefinitioner: SFB och SFC– Ny kod SJC05– Ny grupp SPG Ansiktsproteser och andra specialproteser i munregionen– Ny kod EDC42– Ändringar i svårighetsklasser: EDE45 från klass 13 till klass 14EEC42 från klass 13 till klass 14EEC45 från klass 13 till klass 14– Slopande av koderna ECB21, EDC11, EDC16.– En del ändringar i texten.


7 (71)Rubriker uppe på sidan:Uusi toimenpidekoodiNy åtgärdskodSv-koodiSf-kodAsiakasmaksuasetusKlientavgiftsförordningenTerveyskeskuksen päätösHälsocentralens beslut


8 (71)2 Asiakasmaksujen määräytyminenFastställande av klientavgifterPalvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat:För avgifter som skall tas ut av klienter gäller:Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus)9.10.1992/912Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen)3.8.1992/734Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftsförordningen)9.10.1992/9123 Maksuttomat käynnitAvgiftsfria besökMaksut peritään 18 vuotta täyttäneiltäAvgifter tas ut av personer som fyllt 18 årAsiakasmaksulaki 5 § 1 mom. 1. kohta ja asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.5 § 1 mom. 1 punkten klientavgiftslagen och 9 § 6 mom. klientavgiftsförordningenRintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen taiveteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistusmiinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua. Käyntimaksu peritään,jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä.Av den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken ellerveterantecken eller som har ett intyg om deltagande i minröjning tas ingen avgiftut. Besöksavgift tas ut om besöket innefattar andra åtgärder än avgiftsfriaåtgärder.Asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä:9 § 6 mom. klientavgiftsförordningen; klientavgift tas inte ut för– hampaiden tarkastuksesta– ehkäisevästä hoidosta– protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä– tandkontroll– profylaktisk behandling– kliniskt arbete som hör till protetikOikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periähammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei olesuorittanut maksua suoraan valmistajalle.Av personer som fyllt 18 år kan man ta ut ersättning för tandtekniska utgifter för ortodontiskapparatur och tandprotetiska åtgärder, dock högst enligt de faktiska kostnaderna, förutsattatt klienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren.Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan.Tekniska kostnader tas ut enligt uppkomna kostnader.


9 (71)4 Maksulliset käynnitAvgiftsbelagda besökAsiakasmaksuasetusKlientavgiftsFTerveyskeskuksenpäätösHälsocentralensbeslutKäyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaanvaraamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailtaOm klienten uteblir från mottagningstid utan att lämna återbudtas en avgift ut av personer som har fyllt 15 årPerusmaksu käynniltäGrundavgift per besökAsiakasmaksuasetus 25 § 27 €25 § klientavgiftsförordningenAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.9 § 1 mom. klientavgiftsförordningenSuun ja hampaiden tutkimus ja hoito 7 €Undersökning och vård av mun och tänderErikoishammaslääkärin antama hoito 11 €Vård som ges av en specialtandläkareTerveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoitoSpecialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkaranordnad av hälsocentralAsiakasmaksuasetus 9 a §9 a § klientavgiftsförordningenPeritään asiakasmaksuasetuksen 22 €8 § 1 momentin mukainenpoliklinikkamaksu/käyntiEn poliklinikavgift/besök tas ut enligt8 § 1 mom. klientavgiftsförordningen


10 (71)Päiväkirurginen toimenpideDagkirurgiskt ingreppWZA00, WZA90Asiakasmaksuasetus 8 a §8 a § klientavgiftsförordningenPeritään asiakasmaksuasetuksen 8 a §:n 72 €mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä,joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttääyleisanestesiaa, laajaa puudutusta taisuonensisäisesti annettavaa lääkitystä.En avgift enligt 8 a § klientavgiftsförordningentas ut för ett dagkirurgiskt ingrepp som görs ioperationssal och som förutsätter allmänanestesi, omfattande bedövning ellerintravenös medicinering.Todistukset; Suppea todistusMuu lääkärin tai hammaslääkärin todistusIntyg; Begränsat intygAnnat intyg av läkare eller tandläkareAsiakasmaksulaki 5 § 1 mom. 1) kohtaja asiakasmaksuasetus 23 §.5 § 1 mom. 1-punkten klientavgiftslagenoch 23 § klientavgiftsförordningen.Hoitoon liittyvä todistus 0 €Intyg som anknyter till vårdenHoitoon liittymätön todistus 27 €Intyg som inte anknyter till vårdenTodistus tai lausunto, esimerkiksivakuutusyhtiötä jne. varten.Intyg eller utlåtande, t.ex. försäkringsbolag etc.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös11 (71)Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteetKapitel S Tand- och munåtgärder i öppenvårdTähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun jahampaiston hoitotoimenpiteet.Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E.Seulontatutkimus, katso WYA00.Radiologiset toimenpiteet, katso liite.Här ingår de mun- och tandvårdsåtgärder som vanligen görs i öppenvård.Kirurgiska åtgärder, se kapitel E.Screening, se WYA00.Radiologiska åtgärder, se bilaga.SASAASuun ja hampaiston tutkimukset ja hammastarkastuksetUndersökningar och granskningar av mun och tänderHammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelmaUndersökning- och vårdplan utförd av tandläkareTutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy ainaanamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekähoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä.Undersökningsåtgärderna bildar en helhet som alltid inkluderaranamnes, diagnos, terapiplan och kostnadsförslagsplan och i slutetav vårdperioden periodisering av vården.SAA01 201 Suun tutkimus, suppea 5 €Begränsad undersökning av munnenAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta;– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökEsim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit.Kesto enintään 10 min.T.ex. värkpatient vid jour, olika efterkontroller.Tar högst 10 min.SAA02 301 Suun perustutkimus 5 €401 Grundundersökning av munnenAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta;– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökPotilaan purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimus.Kesto enintään 20 min.Undersökning av tuggorganet, tänderna och slemhinnorna.Tar högst 20 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös12 (71)SAA03 501 Suun tutkimus, laaja 5 €Omfattande undersökning av munnenAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta:– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökEsim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen,hampaiston ja limakalvojen tutkimuksen.Kesto enintään 30 min.T.ex. undersökning av en ny patient, inklusive undersökningarav tuggorganet, tänderna och slemhinnorna.Tar högst 30 min.SAA04 601 Suun erityistutkimus 5 €701 Specialundersökning av munnen801 Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökSisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksiröntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin.Kesto yli 30 min.Huom! WZC10Omfattar klinisk undersökning samt röntgenbilderoch laboratorieprov och/eller gipsmodeller.Tar över 30 min.Obs! WZC10SABSuun ja hampaiden terveystarkastusGranskning av munnens och tändernas hälsotillståndSAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden 5 €terveystarkastus, suppeaGranskning av mun och tänder utförd av munhygienist ellertandskötare, begränsadAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökEi sisällä sairauden diagnooseja.Sisältää suun ja hampaiden terveyden ja hampaidenpuhkeamisen määrityksen.Esim. alle kouluikäisen tai aikaisemmin hoidossa olleen potilaanterveystarkastus.HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaanehkäisevää suun terveydenhoitoa.Kesto vähintään 10 minuuttia.Inkluderar inte sjukdomsdiagnoser.Inkluderar fastställande av munnens och tändernas hälsotillståndoch av tandsprickning, t.ex. hälsokontroll av barn under skolålderneller patient som fått vård tidigare.OBS! Koden SCA01 kan också användas för preventiv munhälsovårdTar minst 10 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös13 (71)SAB02 Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus 5 €Granskning och munnens och tändernas hälsotillstånd utförd avmunhygienistAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 a) kohta– käyntikerralta9 § 2 mom. 1 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– per besökSisältää suun ja hampaiden terveyden, plakin, ienverenvuodonja ientaskujen määrityksen.Ei sisällä sairauden diagnoosejaAikaisemmin hoidossa olleen potilaan hammaslääkärin tekemänhoitosuunnitelman mukainen tarkastus.HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaanehkäisevää suun terveydenhoitoa.Kesto vähintään 20 minuuttia.Inkluderar fastställande av munnens och tändernas hälsotillståndsamt av plack, blödande tandskött och tandsköttsfickor.Inkluderar inte sjukdomsdiagnoser.Granskning av patient, som redan fått vård enligt en av tandläkareupprättad vårdplan.OBS! Koden SCA01 kan också användas för preventiv munhälsovård.Tar minst 20 min.SBSBATäydentävät tutkimuksetKompletterande undersökningarVastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenototTest och provtagningar gjorda på mottagningenSisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton,syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.Innehåller mikrobiologiska underökningar, salivprov, mätningav sekretion och bufferkapacitet.SBA00 393 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 11 €Mikrobiologiska undersökningar; klass 3Esim. Laktobasillitesti, Mutans streptokokkitesti,hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimuksetientaskuista tai juurikanavista.T.ex. laktobacilltest, Streptococcus Mutans -test,svamptest och mikrobiologisk test av djupatandköttsfickor eller rotkanaler.SBA10 Uusi Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 5 €Ny Bestämning av salivavsöndringshastighet; klass 1Ei sisällä muita määrityksiä.Innehåller inte andra mätningar.SBA20 Uusi Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5 €Ny Bestämning av buffertkapacitet av saliv; klass 1


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös14 (71)SBBMuut suun ja hampaiston tutkimuksetAnnan undersökning av mun och tänderSBB00 Uusi Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 11 €Ny Fotografering av mun och tänder; klass 3Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointivalokuvaamalla.Kirjataan kerran käyntikerralta.Fotografisk dokumentering av nuläget för kliniskt fynd.Antecknas en gång per besök.SBB10 Uusi Hampaiston jäljennökset; luokka 3 11 €Ny Avtryck av tänderna; klass 3Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallitInkluderar gipsmodeller för vårdSBB20 095 Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä295 Tandröntgen under vårdbesöket395 Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 1 b) kohta;– hammaskuvalta 5 €– leukojen ja koko hampaiston 11 €panoraamakuvauksesta9 § 2 mom. 1 b-punkten klientsavgiftsförordningen;– röntgenundersökningar per tandbild 5 €– panoramafotografering av käkarna och hela tandgården 11 €Esim. juurihoidon kontrollikuvaT.ex. kontrollbild vid rotbehandling


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös15 (71)SCSuun terveyden edistäminenFrämjande av munhälsaSuun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksienhoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskivenpoistoa, katso SD.Vård av stödjevävnadsskjukdomar, såsom avlägsnande avsubgingival tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa, se SD.SCAEhkäisevä suun terveydenhoitoPreventiv munnens hälsovårdEdellyttää selostusta potilasasiakirjaanFörutsätter redogörelse i patientjournalSCA01 211 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman 5 €hoitokäynnin yhteydessäPreventiv munnens hälsovård i sambandmed samma vårdbesökAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökSisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä:terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinenfluori- tai muu käsittely, plakin ja näkyvän hammaskivensuppea poisto.Kesto vähintään 10 min.Inkluderar åtminstone två av de följande åtgärder:hälsoinstruktion, undervisning munvård i hemmet,nödvändig fluorbehandling eller annan behandling ochavlägsnande av synbar tandsten i begränsad omfattning.Tar minst 10 min.SCA02 311 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti 5 €411 Preventiv munnens hälsovårdsbesök511 Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökErillinen hoitokäynti tai neuvolakäynti.Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidonopetuksen, tarpeellisen fluori- tai muu vastaavan käsittelyn,plakin ja näkyvän hammaskiven poiston sekä ehkäisevänhoidon arvioinnin.Kesto vähintään 20 min.En egen vårdbesök eller besök i rådgivningsbyrån.Inkluderar näringsanalys, undervisning munvård i hemmet,nödvändig fluorbehandling eller annan behandling, avlägsnandeav plack och synlig tandsten och den preventiva vårdensåtgärds utvärdering.Tar minst 20 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös16 (71)SCEHampaiden pinnoitusFissurförseglingPinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaanuurteiden pinnoittamista.Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkin poistettu hampaankovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella,käytetään paikkauskoodia SFA00.Med fissurförsegling avses försegling av fissurerna på en hel,nyerupterad tand. Om ingreppet även innefattar avlägsnande avhårdvävnad som ersätts med en fyllning användes fyllningskod SFA00.SCE00 312 Hampaan pinnoitus, luokka 3 5 €Fissurförsegling av tand, klass 3Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökKäyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksitoimenpide leuanpuoliskoa kohden.Koden används högst en gång per besök och käkhalva.SCFSuun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai hammashoitajallaPreventiv munvård utförd av munhygienist eller tandskötareKyseessä on hoitokokonaisuus, joka sisältää mm. hoidon tarpeenarvioinnin, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakinja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluori- tai muunvastaavan käsittelyn. Hoidon tarpeen arviointi on lyhytkestoinentoimenpide, joka ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta(statusmerkintöjä ja diagnooseja).Vårdhelhet som inkluderar bland annat bedömning av vårdbehov,hälsorådgivning, handledning i rengöring av munnen, avlägsnandeav plack och synbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annatmotsvarande behandling. Bedömningen av vårdbehovet är en kortvarigåtgärd, som inte inkluderar beskivning av munnens ochtändernas status och diagnos.SCF01 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai 5 €hammashoitajalla, suppeaPreventiv munvård utförd av munhygienist ellertandskötare, begränsadAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökSisältää esim. hoidon tarpeen arviointia ja terveysneuvontaaKesto vähintään 10 minuuttia.Inkluderar t.ex bedömning av vårdbehovet och hälsorådgivning.Tar minst 10 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös17 (71)SCF02 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä 5 €Preventiv munvård utförd av munhygienistAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökSisältää esim. hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa,suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskivenpoistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan käsittelyn.Kesto vähintään 20 minuuttia.Inkluderar t.ex bedömning av vårdbehovet, hälsorådgivning,handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av plack ochsynbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annanmotsvarande behandling.Tar minst 20 min.SCF03 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä, laaja 5 €Preventiv munvård utförd av munhygienist, omfattandeAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 2) kohta; ehkäisevänhoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä– käyntikerralta9 § 2 mom. 2-punkten klientsavgiftsförordningen;profylaktisk behandling– per besökSisältää esim. hoitotarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suunpuhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja näkyvän hammaskivenpoistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan käsittelyn.Kesto vähintään 30 minuuttia.Inkluderar t.ex. bedömning av vårdbehovet, hälsorådgivning,handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av mycket plackoch synbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annanmotsvarande behandling.Tar minst 30 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös18 (71)SDIkenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoitoBehandling av sjukdomar i tandköttet och tändernasstödjevävnadssjukdomarParodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen taikiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyväntraumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen,kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologisetkiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaanohjauksen ja ylläpitohoidon.Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiseradsjukdom i tandsköttet eller stödjevänaderna inklusive etttraumatiskt bett i anslutning till dessa. Behandlingeninkluderar behandling av inflammationen, vävnadsförändringarnaoch bettet; parodontologisk fixering samt patienthandledningoch underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen.SDAParodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoitoBehandling av parodentologisk inflammationoch tandköttsförändringarAikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen,kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairauttaaiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.SDA01–05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattomanparodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaankäyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihintoimenpiteisiin käytettyä aikaa.SDA10- ja SDA11-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa.Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muidentoimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaaei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.Tidsbaserade hänger samman med storleken på området sombehandlas vårdbehovet hur allvarliga bindvävssjukdomen ochtandsköttsförändringarna är och/eller med antalet faktorer somorsakar sjukdomen och deras lokalisering.Koderna SDA01–05 är tidsbaserade vårdåtgärder vid okompliseradparodontit och tandsköttsförändringar. Man får använda baraen SDA01–05-kod för att beskriva den tid som dessa vårdåtgärderkrävt vid ett patientbesök.Koderna SDA10 och SDA11 beskriver behandling av kompliceradparodontit. Dessa koder kan användas vid samma patientbesökparallellt andra åtgärdskoder på villkoret att den tid somåtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsbaserade åtgärder.SDA01 221 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 5 €Parodontologisk behandling, mycket begränsad; klass 2Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto– käyntikerralta.Kesto enintään 10 min.T.ex. avlägsnande av lite tandsten och/eller plack– vid ett patientbesök.Tar högst 10 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös19 (71)SDA02 321 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 11 €421 Parodontologisk behandling, begransad; klass 3Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muidenplakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto– käyntikerraltaKesto vähintään 10 minuuttia.T.ex. avlägsnande av tandsten och/eller plack samtandra plack retentioner (plomrester eller motsvarande)– vid ett patientbesökTar minst 10 min.SDA03 521 Parodontologinen hoito; luokka 5 22 €Parodontologisk behandling, klass 5Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 20 minuuttia.T.ex. tandsköttsinflammation med ett mättligt antaletiologiska faktorer och/eller parodontitbehandling– vid ett patientbesök.Tar minst 20 min.SDA04 621 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 22 €721 luokka 7821 Parodontologisk vård, långdragen;klass 7Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksenja/tai parodontiitin hoito– käyntikerraltaKesto vähintään 30 minuuttia.T.ex. tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiskafaktorer och/eller parodontitbehandling– vid ett patientbesök.Tar minst 30 min.SDA05 921 Parodontologinen hoito, erittäin 32 €pitkäkestoinen; luokka 9Parodontologisk behandling, mycketlångvarig; klass 9Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävänientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito– käyntikerralta.Kesto vähintään 45 minuuttia.T.ex. tandköttsinflammation som alltigenom innehållerett stort antal etiologiska faktorer och/ellerparodontitbehandling– vid ett patientbesök.Tar minst 45 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös20 (71)SDA10 Uusi Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; 22 €luokka 7Parodontoligsk behandling, kompliceradsjukdom; klass 7Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito taisyvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien jaienmuutosten vaativa hoito.Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa eisisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.T.ex. krävande behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickoreller behandling och/eller kyrettage av djupafurkationsförändringar och benfickor.Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringarsom komplicerats av allmänna sjukdomar och medicinering.Koden kan avändas parallellt med andra tidsbaserade kodervid samma patientbesök på villkoret att den tid somåtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsbaserade åtgärder.SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus, 32 €laaja ja vaativa; luokka 9Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom,omfattande och krävande; klass 9Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoitotai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito.Esim. laaja ja vaativa kyretointi.Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiastajohtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito.Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittienja ienmuutosten erittäin vaativa hoito.Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodienkanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetämuihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.T.ex. omfattande och krävande behandling av 6 mm eller djuparetandköttsfickor eller behandling av långt gångna furkationsförändringaroch djupa benfickor.T.ex. omfattande och krävande kurettage.På grund av patientens munförhållanden och/eller omfattandeetiologi behandling som kräver specialinstrument och specialkunskaper.Mycket krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringarsom komplicerats av sjukdomar och medicinering.Koden kan användas parallellt med andra tidsbaserade kodervid samma patientbesök forutsatt att den tid som åtgärdernakrävt inte inkluderar andra tidsbaserade åtgärder.SDC Uusi Parodontologinen kiskotusNy Parodontologisk fixeringToimenpidekoodit ovat hammasvälikohtaisia ja sisältävätkiskotusalueen purentaan sovituksen.SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samallahoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella.Åtgärderskoder som rör tandmellanrum och inkluderarbettprovning i fikseringsområdet.SDC-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskodervid samma patientbesök.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös21 (71)SDC05 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla; 11 €luokka 3Sammanbindning av tänder med plombmaterial;klass 3SDC15 Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua 22 €tai pintakiinnitteistä vahviketta; luokka 5Sammanbindning av tänder med infattad ellerytfixerad förstärkning; klass 5SDDParodontologinen purennan hoitoBehandling av parodontologisk ocklusionToimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessäparodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon.SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttäämuiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, ettähoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samallahoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01–SDD03-koodia.Åtgärderna hänger samman med behandling av betttraumai parodontium i anslutning till bindvävnadssjukdomar.SDD-koderna kan användas parallellt med andraåtgärdskoder vid samma patientbesök, om tidgränsernaför åtgärderna nås. Vid samma besök kan bara enSDD01–SDD03 kod användas.SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 11 €Behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad;klass 3Esim. suppea purennan hionta.Kesto vähintään 10 min.T.ex. begränsad slippning av ocklusion.Tar minst 10min.SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 22 €Behandling av parodontologisk ocklusion; klass 5Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoiluesim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 20 min.Slippning av ocklusion och/eller omformning av kliniska kronormed t.ex. plomberingsmaterial.Tar minst 20 min.SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 22 €Behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande;klass 7Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleenmuotoilu esim. paikkamateriaalillaKesto vähintään 30 min.Krävande slippning av bett och/eller omformning av tandkronormed t.ex. plomberingsmaterial.Tar minst 30 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös22 (71)SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 32 €indikaatioin; luokka 9Behandling av ocklusion med bettskena påparodontologiska indikationer; klass 9Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskonvalmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen.Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar tillverkning av bettskenamed avtryck, provning och patienthandledning.SDEParodontologinen perushoito suuhygienistilläParodontologisk primärvård utförd av munhygienistHoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudinmääritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältääseuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavallaalueella enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja.Vården grundar sig på av tandläkare fastställd diagnosoch vårdplan och inkluderar följande åtgärder på enpatient med högst 5 mm djupa tandköttsfickor iområdet som behandlas.SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 11 €Parodontologisk behandling utfördav munhygienist; klass 3Plakkiretentioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm)hoito hoidettavalla alueella.Juuren pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 20 minuuttia.Avlägsnande av plackretentioner, behandling avtandköttsfickor (högst 5 mm) i området som behandlas.Putsning av rotytor.Handledning, rådgivning och underhållningsbehandlingi anslutning till behandlingen.Tar minst 20 min.SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; 11 €luokka 4Parodontologisk behandling utförd av munhygienist,omfattande; klass 4Laaja plakkirententioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm)hoito ja juurten pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 30 minuuttia.Avlägsnande av omfattande plackretentioner, behandling avtandköttsfickor (högst 5 mm) och putsning av rotytor.Handledning, rådgivning och underhållsbehandling ianslutning till behandlingen.Tar minst 30 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös23 (71)SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 22 €erittäin laaja; luokka 5Parodontologisk behandling utförd av munhygienist,mycket omfattande; klass 5Erittäin laaja ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito,plakkiretentioiden poisto ja juurten pintojen puhdistus.Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.Kesto vähintään 45 minuuttia.Mycket omfattande behandling av tandköttsfickor (högst 5 mm),avlägsnande av plackretentioner och putsning av rotytor.Handledning, rådgivning och underhållsbehandlingi anslutning till behandlingen.Tar minst 45 min.SFPaikkaushoidotFyllningsterapiPaikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteenpurkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteenlaittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus.Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia.Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.I en fyllningsåtgärd ingår avlägsnandet av gammal fyllning,preparering av kaviteten, isolering och underfyllning ochfinisering av färdiga fyllningen.Fyllningåtgärderna är tandytsrelaterade.En tand har vid dessa åtgärder fem tandytor.SFAPaikkaushoito suoralla menetelmälläDirekt fyllningsterapiSFA00 Uusi Pieni täyte; luokka 3 11 €Ny Liten fyllning; klass 3Pieni korjaus tai lisäys.Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuuhammasluuhun, katso SCE.Liten reparation eller litet tillägg.Användes också då fissurförsegling når in till dentinet,se SCE.SFA10 331 Yhden pinnan täyte; luokka 4 11 €432 Fyllning på en yta; klass 4Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta.Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikanauseampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran.Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta.Om flera fyllningar görs på samma yta undersamma behandling, antecknas koden bara en gång.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös24 (71)SFA20 431 Kahden pinnan täyte; luokka 6 22 €632 Fyllning på två ytor; klass 6Täyte korvaa huomattavan osan kahdestahampaan pinnasta.Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor.SFA30 531 Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 22 €732 Fyllning på tre eller flera ytor; klass 7Täyte korvaa huomattavan osan kolmestahampaan pinnasta.Sisältää väli- ja poskihampaaseentunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor.Innefattar fyllning gjord med tunnelpreparationi molar eller premolar.SFA40 731 Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8 32 €832 Tandkrona; klass 8Täyte korvaa huomattavan osan ainakinneljästä hampaan pinnasta.Fyllningen ersätter en avsevärd del avåtminstone fyra tandytor.SFBPaikkaushoito epäsuoralla menetelmälläIndirekt fyllningsterapiVähintään kaksi käyntikertaa edellyttäviä toimenpiteitä, kirjataan ja laskutetaan vainkerran.Åtgärder, som förutsätter minst två besök, registreras och debiteras bara en gång.SFB10 633 Suun ulkopuolella valmistettu yhden 22 €pinnan täyte; luokka 6Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen;klass 6Täyte korvaa huomattavan osan hampaanyhdestä pinnasta.Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta.SFB20 833 Suun ulkopuolella valmistettu kahden 32 €pinnan täyte; luokka 8Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen;klass 8Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaankärjen yli.Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor.Inkluderar framtandsfasader som inte nåröver incisalkanten.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös25 (71)SFB30 1133 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen 45 €pinnan täyte; luokka 11Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen;klass 11Täyte korvaa huomattavan osan hampaankolmesta pinnasta.Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuuhampaan kärjen yli.Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor.Inkluderar framtandsfasader som når över incisalkanten.SFCPaikkaushoidon tukitoimenpiteetUnderfyllningSFC00 734 Alustäytepilari; luokka 7 22 €Pelare av fyllningsmaterial; klass 7Toimenpide liittyy hammaskruunun taihampaan terän valmistukseen.Åtgärden görs i anslutning till kronterapi.SFC01 234 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 5 €334 Stödåtgärd för fyllningsterapi; klass 2Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen taialustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla.Kesto enintään 10 minuuttia.Innehåller t.ex. användning av parapulpal stift ellerfyllning vid ett separat besök.Tar högst 10 min.SFC92 Uusi Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; 11 €Ny luokka 3Annan krävande stödåtgärd för fyllningsterapi;klass 3Esim. juurikanaruuvin asettaminenKesto yli 10 minuuttia.T.ex. applicering av rotkanalsskruv.Tar över 10 min.SGHampaan juurenhoitoRotbehandling av tandToimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia.Åtgärder är tidsbaserade och antecknas per tand.SGAHampaan juurikanavien avaus ja laajennusPreparation och expandering av rotkanalerSisältää mahdollisen lääkehoidon.Inkluderar eventuell medicinering.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös26 (71)SGA02 235 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 11 €335 Upprensning och preparation av tandens rotkanaler;435 klass 4I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluuusein tähän ryhmään.Kesto enintään 20 minuuttia.Hit hör ofta preparation av tand med en rotkanal.Tar högst 20 min.SGA03 535 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 22 €vaativa; luokka 5Krävande upprensning och preparationav tandens rotkanaler; klass 52-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu useintähän ryhmään.Kesto enintään 30 minuuttia.Hit hör ofta preparation av tand med två rotkanaler.Tar högst 30 min.SGA04 635 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 22 €735 erittäin vaativa; luokka 7Mycket krävande upprensning ochpreparation av tandens rotkanaler; klass 73-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu useintähän ryhmään.Kesto enintään 45 minuuttia.Hit hör ofta preparation av tand med tre rotkanaler.Tar högst 45 min.SGA05 835 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 32 €erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8Mycket krävande upprensning och preparationav tandens rotkanaler, långvarig; klass 8Kesto yli 45 min.Tar över 45 min.SGBHampaan juurentäyttöFyllning av tandens rotkanalerSGB00 235 Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 11 €335 (amputaatio)435 Partiell exstirpation av pulpan; klass 4535 (amputation)Hammaspulpan osittainen poisto japulpaontelon täyttäminen.Partiell exstirpation och fyllning av pulpacavum.SGB10 235 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen 11 €335 hammas; luokka 3Fyllning av tandens rotkanaler, tand meden rotkanal; klass 3SGB20 435 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen 22 €535 hammas; luokka 5Fyllning av tandens rotkanaler, tand med tvårotkanaler; klass 5


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös27 (71)SGB30 635 Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 22 €735 Annan krävande rotfyllning; klass 7835 Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaanjuurentäytön.Inkluderar rotfyllning av tand med treeller flera rotkanaler.SGCMuut hampaan juurenhoitotoimenpiteetÖvriga medicinering av tandens rotkanalerSGC00 235 Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5 €Lokal medicinering av tandens rotkanaler; klass 2Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoitoerillisellä käynnillä.Behandling av tidigare preparerade rotkanalervid separat besök.SGC10 335 Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 11 €Överkappning av pulpan; klass 3Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä.Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.Överkappning av pulpan vid separat besök.Inkluderar eventuell provisorisk fyllning.SHPurentafysiologiaBettfysiologiPurentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä,purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muunhammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettuapurentafysiologista hoitoa.Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiseradfunktionsstörning, bettanomali eller skada. En normal kontroll isamband med annan tandvård utgör inte sådan bettfysiologiskvård som här avses.SHAPurentafysiologinen hoitokäyntiBettfysiologisk behandlingKaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologisettoimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu,ilmaistaan yhdellä koodilla.Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma besök,och som inte har en egen kod i ett annat sammanhang,betecknas med en enda kod.SHA01 241 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; 5 €luokka 2Begränsad bettfysiologisk behandling; klass 2Kesto enintään 10 minuuttia.Tar högst 10 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös28 (71)SHA02 341 Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4 11 €441 Bettfysiologisk behandling; klass 4Kesto enintään 20 minuuttia.Tar högst 20 min.SHA03 541 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; 22 €luokka 5Krävande bettfysiologisk behandling; klass 5Kesto enintään 30 minuuttia.Tar högst 30 min.SHA04 641 Purentafysiologinen hoitokäynti, 22 €741 erittäin vaativa; luokka 7841 Mycket krävande bettfysiologisk behandling;klass 7Kesto yli 30 minuuttia.Tar över 30 min.SHBPurentakiskoBettskenaSHB00 942 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; 32 €luokka 9Tillverkning och inprovning av bettskena;klass 9Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittääpurentakiskon valmistuksen jäljennöksineenja käyttöohjeineen.Uniapneakisko.Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi,katso TED00Åtgärden är en helhet som innefattar helatillverkningen av en bettskena inklusiveavtryck och patienthandledning.Sömnapneskena.Reponering av luxerad käkled, se TED00SJSJAOikomishoitoOrtodontisk behandlingOikomishoidon suunnitteluPlanering av ortodontisk behandlingTähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen taimuu vastaava toimenpideHär ingår planering av ortodontisk apparatur med skriftlig behandlingsplan ellerannan motsvarande åtgärd.SJA01 Uusi Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2 5 €Ny Uppskattning av behov av ortodontisk behandling;klass 2Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus.Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus.Screeningundersökning utförd av tandläkare.Utvärdering av vårdresultat och slutgranskning.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös29 (71)SJA02 Uusi Oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 4 11 €Ny Planering av ortodontisk behandling; klass 4Kesto enintään 20 min.Tar högst 20 min.SJA03 Uusi Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5 22 €Ny Krävande planering av ortodontisk behandling;klass 5Kesto enintään 30 minuuttia.Tar högst 30 min.SJA04 Uusi Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; 22 €Ny luokka 7Mycket krävande planering av ortodontiskbehandling; klass 7Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.Kesto yli 30 minuuttia.T.ex. analys med hjälp ansiktsbåge och registreringav konstruktionsbett.Tar över 30 min.SJBOikomishoito irtokojeillaOrtodontisk vård med löstagbar apparaturSJB00 562 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5 22 €Inprovning av ortodontisk apparatur samtpatienthandledning: klass 5SJB10 Uusi Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 7 22 €Ny Krävande inprovning av ortodontisk apparatur samtpatienthandledning; klass 7Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältääkonstruktiopurennan määrittämisenOralmotorisk apparatur eller aktivator sominkluderar definition av konstruktionsbettSJB30 264 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 €luokka 2Extraoral apparatur samt patienthandledning;klass 2SJB60 464 Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4 11 €Slipning och justering av löstagbar apparatur;klass 4


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös30 (71)SJCOikomishoito kiinteillä kojeillaOrtodontisk behandling med fast apparaturSJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja 5 €etsauskiinnitys (etsattava tai muu vastaavakiinnike); luokka 2Solitär bracket, plats definition och etsad fixering(etsad eller annan motsvarande fixering); klass 21–2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys.Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä taikun esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeenasemaa tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuvatai irronnut kiinnike.Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja senkiinnitysaineen puhdistamisen.Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeenrakennuksen yhteydessä.Definition av 1–2 bracket som etsas.Användes med fixering ett par av knopp förkrossgummidragning eller när man förändrar fixering platsi tanden eller man tillsätter till apparat en saknad ellerbortfallen bracket som har tillverkats tidigare.Kod inkluderar också avlägsnande av den tidigarebracketen och dess fixeringsämnes putsning.Kod användes inte till tillverkning av en delvis apparateller hela käkens fast apparat.SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 22 €enintään 6 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 6Definition av platsen för fixering (etsning),högst 6 bracketer per käk; klass 6Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.Koden används för fixering (etsning) av delapparatsbracket,när antalet bracketer är minst 6 per käke.SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, 32 €vähintään 7 kiinnikettä leukaa kohden; luokka 10Definition av platsen för fixering (etsning), minst7 bracketer per käke; klass 10Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksenyhteydessä, kun kiinnikkeitä 7–14 kpl leukaa kohden.Koden används för bracketfixering (etsning) av hela käkensapparat, när antalet bracketer är minst 7–14 per käke.SJC10 362 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3 11 €Ortodontiskt band/tand; klass 3SJC20 264 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus; 5 €luokka 2Extraoralt drag och patienthandledning;klass 2SJC40 465 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, enintään 11 €6 kiinnikettä; luokka 4Uttagning av fast ortodontisk apparatur,högst 6 bracketer; klass 4Leukaa kohdenPer käke


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös31 (71)SJC50 664 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, 22 €vähintään 7 kiinnikettä; luokka 6Uttagning av fast ortodontisk apparatur,minst 7 bracketer; klass 6Leukaa kohden.Per käke.SJDOikomiskojeen kaaretOrtodontiska bågarSJD00 564 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai 22 €uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5Uttagning och/eller återaktivering ochfastsättning av båge på fast ortodontiskapparatur; klass 5SJD10 563 Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5 22 €Båge till fast ortodontisk apparatur; klass 5SJD20 661 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; 22 €luokka 6Individuellt formbar båge till fast ortodontiskapparatur; klass 6SJD30 861 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8 32 €Krävande båge till fast ortodontisk apparatur;klass 8SJD40 565 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- 22 €tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi;luokka 5Cementering av prefabricerad palatinalellerlingualbåge; klass 5SJD50 662 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- 22 €tai linguaalikaari; luokka 6Palatinal- eller lingualbåge tillverkad avtandläkaren; klass 6SJEOikomishoitoon liittyvä hiontaSlipning i samband med ortodontisk vårdSJE90 Uusi Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6 22 €Ny Avslutande åtgärder i samband medortodontisk vård; klass 6Sisältää purennan tasapainotushionnan jahampaiston välien hionnan.Innefattar balanserande bettslipning.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös32 (71)SJXMuu oikomishoitoÖvrig ortodontisk vårdSJX00 663 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen 22 €korjaus; luokka 6Reparation av ortodontisk apparatur utfördav tandläkare; klass 6SJX10 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 5 €Ny hoito- tai kontrollikäynti; luokka 2(107) Kort behandlings- eller kontrollbesök i samband262 med ortodontisk vård; klass 2Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muutaoikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävättutkimukset kohdassa SB.Används bara då inga andra ortodontiskabehandlingsåtgärder görs.Avtryck och gipsmodeller; se kompletterandeundersökningar SB.SJX20 Uusi Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 11 €Ny kontrollikäynti; luokka 4Behandlings- eller kontrollbesök i sambandmed ortodontisk vård; klass 4Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muutaoikomistoimenpidettä.Jäljennökset ja kipsimallit, katso täydentävättutkimukset kohdassa SB.Används bara då inga andra ortodontiskabehandlingsåtgärder görs.Avtryck och gipsmodeller, se kompletterandeundersökningar SB.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös33 (71)SPHammasprotetiikkaTandprotetikProtetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisenvälttämiseksi useimmiten otettu vain toimenpiteen lopputulos.Täten esimerkiksi "Kokoproteesi" tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä,joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan.Hammasteknikon työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin.För undvikande av upprepningar anger benämningarna på de protetiskaåtgärderna i allmänhet bara behandlingens slutresultat. Beteckningen"Helprotes" innefattar alltså alla de åtgärder som krävs för attframställa en helprotes åt patienten. Det tandtekniska arbetetingår dock inte i åtgärderna.SPAHammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteetFörberedande åtgärder vid protetisk vårdSPA00 271 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten; 22 €471 luokka 5671 Korrigering av tändernas form införprotetisk behandling; klass 5Sisältää proteesin valmistukseen liittyviävalmistelu- tai jälkitarkastustöitä, joita ovat esim.okluusion, purentatason ja proteesin hionta tai tukiatai/ja pinteitä varten tehtävät upotukset tai materiaalilisäyksetsekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesityönyhteydessä tai vastaava paikkaustoimenpide.Inkluderar förberendande arbeten i samband med protes,eller arbeten vid uppföljning, som t.ex. slipning av ocklusionoch bettnivå eller protes, slipningar och/eller materialtillsatserför stöd och klamrar samt fyllning eller stödspelare isamband med protesarbete eller motsvarande.SPA05 Uusi Ohjauskisko; luokka 7 22 €Ny Styrskena; klass 7Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen jasuunniteltujen implantointikohtien merkisemisen.Inkluderar avtryck, inprovning och markering avde planerade implantaten.SPA10 1074 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin 32 €tai implanttikiskorakenteisiin; luokka 10Attachments på tänder, implantat ellerimplantatbaserade konstruktioner;klass 10Merkintä hammas- tai implanttikohtaisestiKodning per tand eller implantat.SPA20 Uusi Implanttijatkeen valinta ja asettaminen; luokka 3 11 €Ny Valet och placering av implantatdistans; klass 3Kukin implanttijatke merkitään erikseenVarje implantatdistans kodas separat.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös34 (71)SPBHammasprotetiikan tilapäiset rakenteetProvisoriska protetiska konstruktionerSPB00 273 Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu; 5 €luokka 2Prefabricerad provisorisk tandkrona; klass 2SPB10 573 Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 22 €vastaanotolla; luokka 5Framställning av provisorisk tandkronapå mottagningen; klass 5SPB20 274 Tilapäinen hammassilta (yksittäinen siltayksikkö); 5 €luokka 2Provisorisk tandbro (en broenhet); klass 2Väliaikaisen sillan valmistustoimenpide kutakinhammaskruunua kohden.Framställning av provisorisk bro;för varje enskild tandkrona i bron.SPB30 971 Tilapäinen hammasosaproteesi; 107 €Provisorisk delprotes av tänder;Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;– akryyliosa- ja kokoproteesi9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;– protes med akryldelar och helprotes.Tilapäinen osaproteesi kun eri syistäpysyvämpää ratkaisua ei voida tehdä.Tillfällig delprotes när mer bestående lösningav olika orsaker inte kan göras.SPCKiinteät hammasproteesitFasta tandproteserSPC10 571 Tavallinen hammaskruunu 107 €/kpl1071 Vanlig tandkrona st.1171 Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Myös sillan tukihampaana.Också stödtand i bro.SPC20 Uusi Implanttikantoinen hammaskruunu 107 €/kplNy Implantatburen tandkrona st.Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Myös sillan tukihampaana.Också stödtand i bro.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös35 (71)SPC25 Uusi Muu vaativa hammaskruunu 107 €/kplNy Annan krävande tandkrona st.Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia taimuita vastaavia erillisiä toimenpiteitä.Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään taimuutoin erityisen vaativan kruunun valmistus.Koodia voidaan käyttää myös yksittäisenkruunun yhteydessä.Med hjälp av parapulpalbefästningar ellermotsvarande andra åtgärder.En krävande tillverkning angående lokalisation,reparation, förankring eller i övrigt krävande krona.Koden kan andvändas också med en enskild krona.SPC30 1172 Pintakiinnitteinen hammassilta 107 €/kplResinfästad brost.Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin.Pintakiinnitteinen tai in lay -kiinnitteinen ura.Innehåller mellanleden och befästningar påstödtänderna.In lay -befästningar.SPC35 Uusi Vastaanotolla valmistettu hammassilta 107 €/kplNy (yksittäinen silta) st.På mottagningen tillverkad bro (en broenhet)Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.SPC40 1072 Hammassillan 1. tai 2. välihammas 107 €/kpl1. eller 2. pontic (mellanled) i tandbro st.Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta;kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työmerkitään erikseen.Ei koske pintakiinnitteistä siltaa (SPC30)Koden anges separat för varje mellanled i bro.Innefattar ej resinfästad bro (SPC30)


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös36 (71)SPC45 773 Hammassillan 3. tai sitä seuraava välihammas 107 €/kpl3. eller följande pontic (mellanled) i tandbro st.Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 c) kohta:kruunut ja sillat hampaalta.9 § 2 mom. 4 c-punkten klientsavgiftsförordningen;kronor och bryggor per tand.Välihampaat merkitään lukumäärän mukaan.Mellanlederna anges enligt antal.SPC50 771 Nastapilari; luokka 7 22 €Stiftpelare; klass 7Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossavalmistettuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet.Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyypaikkaushoitoon, katso SFC00.Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoonkatso SFB20, SFB30.Inkluderar alla åtgärder i anslutning till en guldellermotsvarande pelare tillverkad på laboratorium.På mottagningen gjord stiftpelare gjord av tandläkareningår i fyllningsterapin, se SFC00.Fasad på framtand ingår i fyllningsterapin, se SFB20, SFB30.SPC60 Uusi Parapulpaalinastan upotus; luokka 2 5 €Ny Fästning av parapulbarstifft; klass 2Nastakohtainen.Kodas per stifft.SPDHammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesitLöstagbara helproteserSPD00 1174 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 107 €HelprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.SPD05 1273 Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi; 107 €Krävande helprotes;Asiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofiatai leukojen epäsuhde.T.ex. vid framskriden alveolatrofi eller diskrepansmellan över- och underkäke.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös37 (71)SPD10 Uusi Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- 107 €Ny proteesiImplantat- och slemhinneburen helprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.Peittoproteesi on implantti ja limakalvokantoinen.Täckprotes stödd på slemhinna och implantat.SPD20 Uusi Implanttikantoinen hammaskokoproteesi 107 €Ny Implantatburen helprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.SPEHammasprotetiikan irrotettavat osaproteesitLöstagbara delproteserSPE00 1272 Metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 €Partiell protes med gjutet skelettAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;rankaproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;skeletterad protes.SPE05 1371 Vaativa metallirunkoinen hammasosaproteesi 130 €Krävande partiell protes med gjutet skelettAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 d-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.Vaatii esim. purennan muuttamista.Fordrar t.ex. ändring av bettförhållandet.SPE10 Uusi Implanttikantoinen hammasosaproteesi 107 €Ny Implantatburen delprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi.9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.Hammasosa täysin implanttikantoinen.Proteständerna helt implantatburna.SPE90 1173 Muu hampaiston hammasosaproteesi 107 €1271 Annan partiell tandprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 b) kohta;akryyliosa- ja kokoproteesi9 § 2 mom. 4 b-punkten klientsavgiftsförordningen;protes med akryldelar och helprotes.Sisältää akryyliosaproteesin.Inkluderar partiell protes av akrylat.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös38 (71)SPFHammasproteettiset korjaustoimenpiteetReparationer av tandproteserSPF00 473 Hammasproteesin korjaus 22 €Reparation av tandprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;– proteesin korjaus9 § 2 mom. 4 a-punkten klientsavgiftsförordningen;– protes reparationEsim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä.T. ex. reparation av protes utan avtryck.SPF10 672 Vaativa hammasproteesin korjausKrävande reparation av tandprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;proteesin huolto.9 § 2 mom. 4 a-punkten klientsavgiftsförordningen;protes reparation.– korjaus 22 €– reparation– pohjauksella 32 €– med grunderingProteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä.Reparation som förutsätter avtryck.SPF20 474 Väliaikainen pohjaus 32 €Provisorisk rebaseringAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;proteesin huolto pohjauksella.9 § 2 mom. 4 a-punkten klientsavgiftsförordningen;vård av protes med grundering.Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeen tapahtuvaväliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.Provisorisk rebasering, t.ex. efter inprovningav immediatprotes.SPF30 774 Hammasproteesin pohjausRebasering av tandprotesAsiakasmaksuasetus 9 § 2 mom. 4 a) kohta;proteesin huolto9 § 2 mom. 4 a-punkten klientsavgiftsförordningen;protes reparation.– korjaus 22 €– reparation– pohjauksella 32 €– med grunderingSisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun,okluusion korjauksen sekä yhden jälkikäynnin.Innefatter trimming av kanter och yttre ytor,korrigering av ocklusionen och en efterkontroll.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös39 (71)SPF40 574 Hammaskruunun tai pienen hammassillan 22 €irrottaminen ja uudelleen sementointi; luokka 5Uttagning och återcementering avtandkrona eller mindre bro; klass 5SPF50 Uusi Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen 22 €Ny sementointi; luokka 7Uttagning, reparation och återcementeringav tandbro; klass 7Toimenpide, joka kestää yli 30 min.Åtgärd som tar över 30 min.SPF60 775 Fasadin korjaus; luokka 7 22 €Reparation av fasad; klass 7Fasadin korjaus vastaanotolla täyteaineella.Reparation av fasad med fyllningsmaterialpå mottagningen.SPGSPG00SPG10SPG15Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesitAnsiktsproteser och andra specialproteser i munregionenAlaleuan hampaiston erityisproteesiSpecial tandprotes i underkäkenYläleuan erityisproteesiSpecialprotes i underkäkenYläleuan vaativa erityisproteesiOmfattande specialprotes i underkäkenSXMuut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteetÖvriga åtgärder i munnen och på tändernaSXA00 Uusi Märkivän hampaan avaus; luokka 2 5 €Ny Öppnande av tand i gangren; klass 2SXA10 Uusi Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1 5 €Ny Slemhinnebiopsi i munnen; klass 1Sisältää huulet.Suun alueen neulakudosnäytteet, katso TEInkluderar också läpparna.Punktionsbiopsier i munnen, se TESXA20 091 Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0 5 €Lokal läkemedelsbehandling i munnen; klass 0SXB00 251 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; 5 €luokka 2Avlägsnande av stygn från slemhinna i munnen;klass 2


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös41 (71)SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja; luokka 7 22 €Annan mun- och tandrelaterat åtgärd, omfattande;klass 7Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastustai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaisetlimakalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihinja hampaistoa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteetKäynnillä ei tehdä muita toimenpidenimikkeistössämääritettyjä toimenpiteitä.Kesto vähintään 30 minuuttia.T.ex. en omfattande granskning efter parodontologisk ellerannan operation, eller vid behandlings- och kontrollbesökgjorda omfattande åtgärder i anslutning till slemhinnesjukdomar,eller på slemhinnor i en tandlös mun eller på konstruktionersom ersätter tänder i en tandlös mun.Vid besöket görs inga andra åtgärder som anges iåtgärdsklassifikationen.Tar minst 30 min.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös42 (71)Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteetKapitel E Operationer på tänder, läppar, käkar, munhåla och svalgSuun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, katso luku SKonservativa åtgärder på tänder och mun, se kapitel SEAEAAHuulten toimenpiteetÅtgärder i läpparHuulen aukaisu- ja poistotoimenpiteetIncision, resektion, excision av läppEAA00 Uusi Huulen aukaisu, insisio; luokka 2 5 €Ny Incision av läpp; klass 2Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen.Koepalan otto huulesta, katso TEA.Inkluderar dränage.Biopsi av läpp, se TEA.EAA10 Uusi Huulimuutoksen poisto, eksisio; luokka 3 11 €Ny Exstirpation av lokal förändring av läpp; klass 3EAA20 Uusi Ylähuulen poisto osittain; luokka 6 22 €Ny Resektion av överläpp; klass 6EAA30 Uusi Alahuulen poisto osittain; luokka 6 22 €Ny Resektion av underläpp; klass 6EAA99 Uusi Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6 22 €Ny Annan resektion eller excision av läpp; klass 6EABHuulten korjaamistoimenpiteetRekonstruktiva ingrepp på läpparnaEAB00 Uusi Huulen ompelu; luokka 3 11 €Ny Suturering av läpp; klass 3Sisältää haavan puhdistamisen.Inkluderar sårrevision.EAB10 Uusi Huulijänteen poisto tai muovaus; luokka 6 22 €Ny Excision eller plastik av läppfrenulum; klass 6EAB20 Uusi Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8 32 €Ny Läpprekonstruktion eller -plastik; klass 8Sisältää ns. lip shave -leikkauksen.Ei sisällä huulihalkiota, katso EAB30.Inkluderar sk. lip shave -operation.Gäller inte läppspalt, se EAB30.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös43 (71)EAB30 Uusi Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; 32 €Ny luokka 10Läpprekonstruktion eller -plastik pågrund av läppspalt; klass 10Huuli- ja ienhalkion korjaus, katso EHC.Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodillaZSZ00.Sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10.Operation av kombinerad läpp-gomspalt, se EHC.Primar rekonstruktion med tillägskod ZSZ00.Sekundar rekonstruktion med ZSZ10.EAB99 Uusi Muu huulen korjaamisleikkaus; luokka 8 32 €Ny Annan rekonstruktion av läpp; klass 8EAWMuut huulten toimenpiteetAndra operationer på läpparnaEAW99 Uusi Muu huulten leikkaus; luokka 8 32 €Ny Annan operation av läppar; klass 8EBEBAHampaiston toimenpiteetÅtgärder i tändernaKonservatiiviset toimenpiteet, katso luvut S ja T.Konservativa åtgärder, se kapitel S och THampaiden poistotExtraktion av tand eller del av tandEBA00 452 Hampaan poisto; luokka 4 11 €Tandextraktion; klass 4EBA05 Uusi Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; 22 €Ny luokka 7Krävande icke operativ extraktion av tand; klass 7Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.Innefattar skiljning av rötter i tand med många rötter.EBA10 1052 Hampaan poistoleikkaus; luokka 10 32 €1252 Operativ extraktion av tand; klass 10Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luunsisällä olevan hampaan leikkauksellisen poiston.Innehåller bl.a. operativ extraktion avoerupturad eller käkbenet retinerad tand.EBA12 Uusi Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka 12 45 €Ny Krävande operativ extraktion av tand; klass 12Esim. syvällä luun sisällä olevapuhkeamaton hammas.T.ex. djup liggande oerupterad tand.EBA15 Uusi Hampaiston saneeraus; luokka 8 32 €Ny Sanering av tänderna; klass 8Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.Extraktion av minst fyra tänder per käke.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös44 (71)EBA20 752 Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7 22 €Avlägsnande av del av tand, hemisektion; klass 7Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.Monijuurisen hampaan halkaisu.T.ex. extraktion av en rot från tand med flera rötter.Hemisektion av tand med flera rötter.EBA30 Uusi Hampaan juuren poisto; luokka 4 11 €Ny Rotextraktion; klass 4Jäännösjuuren poisto.Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vainyksi toimenpide.Extraktion av radix.Vid tand med flera rötter anteckas åtgärder bara en gång.EBA40 851 Hampaan juurenpään poisto; luokka 8 32 €Rotspetsresektion; klass 8EBA45 1051 Monijuurisen hampaan juurenpään 32 €poisto; luokka 10Rotspetsresektion av tand med flera rötter;klass 10EBA99 Uusi Muu hampaan poistoleikkausNy Annan operativ tandextraktionEBBHampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminenKirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänderEBB00 Uusi Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; 32 €Ny luokka 10Behandling av tandluxation;klass 10Sisältää mahdollisen kiskotuksen.Innehåller möjlig fixering.EBB05 Uusi Hammasmurtuman hoito; luokka 6 22 €Ny Behandling av tandfraktur; klass 6Sisältää mahdollisen kiskotuksen.Innehåller möjlig fixering.EBB10 1153 Hampaan keinojuuren (implantin) 45 €asettaminen; luokka 11Insättning av tandimplantat; klass 11Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla,merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan,katso EBB11.Vid insättning av flera implantat vid samma tillfällenoteras varje implantat med egen kod, se EBB11.EBB11 1053 Toisen ja sitä seuraavien keinojuurten (implantin) 32 €asettaminen samanaikaisesti; luokka 10Insättning av följande tandimplantat vidsamma besök; klass 10Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen.Varje implantat registeras separat.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös45 (71)EBB15 653 Hampaan keinojuurijatkeen asettaminen; 22 €853 luokka 7Placering av implantatdistans;klass 7Kunkin keinojuurijatkeen asettaminenmerkitään erikseen.Varje distans antecknas separat.EBB20 1051 Hampaan siirto; luokka 10 32 €Transplantation av tand; klass 10Sisältää ristiompeleen käytön.Inkluderar korssutur.EBB99 Uusi Muu hampaan korjaamisleikkausNy Annan operativ rekonstruktion av tandEBUHampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistotAvlägsnande av fixationsapparater från tändernaEBU00 Uusi Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; 11 €Ny luokka 4Avlägsnande av fixationsapparat från tänderna;klass 4Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00.Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC.Avlägsnande av tandimplantat, se ECU00.Avlägsnande av fast apparatur för ortodontiskvård, se SJC.EBWMuut hammasleikkauksetAndra operationer på tändernaKonservatiiviset toimenpiteet, katso TE.Non-operativ tandbehandling, se TE.EBW99 Uusi Muu hammasleikkausNy Annan tandoperationECECAIkenien ja hammasharjanteen toimenpiteetOperationer i gingiva och alveolarutskottPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Punktion och nålbiopsi, se TE.Ikenien ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan ottoja poistoleikkauksetIncision, biopsi och excision av gingiva och alveolarutskottECA00 751 Hampaan paljastus; luokka 7 22 €Friläggning av tand; klass 7Luun sisällä olevan hampaan paljastus.Friläggning av intraossealt belägen tand.ECA10 351 Ikenen aukaisu; luokka 3 11 €Incision och dränering genom gingivan; klass 3


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös46 (71)ECA20 451 Koepalan otto ikenestä; luokka 4 11 €Biopsi av gingiva; klass 4Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00.Nålbiopsi, se TEC00.ECA30 651 Ienmuutoksen poisto; luokka 6 22 €Excision av gingivaförändring; klass 6Esim. hyperblasian poisto.T.ex. excision av hyperplasie.ECA35 922 Vaativa ienmuutoksen poisto; luokka 10 32 €Krävande excision av gingivaförändring;klass 10Esim. laaja gingivaektomialeikkaus.T.ex. omfattande gingivaektomi.ECA40 Uusi Ikenen ja hammasharjanteen 32 €Ny märkäpesäkkeen leikkaus; luokka 9Behandling av gingival eller parodontal abscess;klass 9ECA50 1022 Parodontologinen läppäleikkaus; luokka 10 32 €Parodontal flap-operation; klass 10ECA55 1222 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka 12 45 €Krävande parodontal flap-operation;klass 12Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syynkuten esim. kiinnityskohtien määrän, hampaan sijainnin,hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen vuoksi.Operation är krävande på grund av dess omfattning ellernågot annat skäl som t.ex. antalet fixeringspunkter,tandens placering, tandmorfologi eller på grund avmjukdelsvävnadens struktur.ECA60 351 Vierasesineen poisto ikenestä tai 11 €hammasharjanteesta; luokka 3Exstirpation av främmande föremåli gingiva eller alveolarutskott; klass 3ECA70 Uusi Uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai 45 €Ny iensiirreleikkaus; luokka 12Regenerativkirurgisk flap-operation och/eller medtandköttstransplantat; klass 12Sisältää kalvotekniikan tai muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien materiaalien käytön.Inkluderar operation med hjälp av membran eller andraregenerativa material eller alloplastik.ECA99 Uusi Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkausNy Annan incision, biopsi eller excision av gingivaoch alveolarutskott


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös47 (71)ECBIkenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkauksetRekonstruktiva ingrepp på gingiva och alveolarutskottECB00 351 Ikenen ompelu; luokka 3 11 €Suturering av gingivan (inkluderar ev. revision);klass 3ECB05 651 Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6 22 €Slemhinneplastik: klass 6Esim. arpi, fisteli, frenulumT.ex. ärr, fistel, frenulumECB10 Uusi Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7 22 €Ny Rekonstruktion av gingiva; klass 7ECB15 951 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon 32 €tai nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9Plastikoperation av oronasal eller oroantralgingivafistel; klass 9Suulaen avanteet, katso EHC10.Slutning av fistel i gommen, se EHC10.ECB17 Uusi Ienhalkion korjaaminen; luokka 6 22 €Ny Korrigering av gingivaspalt; klass 6ECB20 651 Hammasharjanteen muovaus; luokka 6 22 €Plastik av alveolarutskott; klass 6ECB30 Uusi Hammasharjanteen muovaus iho- tai 45 €Ny limakalvosiirrettä käyttäen; luokka 12Plastik av alveolarutskott med hudellerslemhinnetransplantat; klass 12(sulkuplastia)(sulcusplastik)ECB40 1151 Hammasharjanteen muovaus luuta tai 45 €vierasperäistä siirrettä käyttäen; luokka 11Plastik av alveolarutskott med bentransplantateller alloplastiskt material; klass 11ECB50 751 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; 22 €luokka 7Kirurgisk behandling av frakturpå alveolarutskotts; klass 7ECB60 Uusi Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 45 €Ny rekonstruktio; luokka 12Rekonstruktion av alveolarutskottet; klass 12ECB65 Uusi Hammasharjanteen katkaisu ja venytys 45 €Ny distraktiomenetelmällä; luokka 12Avbrytning och distraktion av alveolarutskottet;klass 12ECB99 Uusi Muu ikenen ja hammasharjanteenNy korjaamisleikkausAnnan rekonstruktion av gingiva och alveolarutskott


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös48 (71)ECUIstutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteestaUttagningen av implantat eller fixationsapparatfrån alveolarutskottECU00 Uusi Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai 32 €Ny kiinnityslaitteen poisto; luokka 10Uttagning av implantat eller fixationsapparatfrån alveolarutskott; klass 10Sisältää hampaan keinojuuren poiston.Innefattar uttagning av tandimplantat.ECWMuut ikenien ja hammasharjanteiden leikkauksetAndra operationer på gingiva och alveolarutskottECW99 Uusi Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkausNy Annan operation på gingiva och alveolarutskottEDEDAAlaleuan toimenpiteetÅtgärder i underkäkenSuun pohjan toimenpiteet, katso EJ.Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat, katso TE.Åtgärder i munbotten, se EJ.Punktion, nålbiopsi och finnålsbiopsi, se TE.Alaleuan aukaisu tai koepalan ottoIncision, biopsi av underkäkeEDA00 551 Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5 22 €Incision av underkäkben; klass 5Sisältää dreenin asettamisen.Inkluderar dränage.EDA10 451 Koepalan otto alaleukaluusta; luokka 5 22 €Biopsi av underkäkben; klass 5EDBAlaleuan poisto osittain tai kokonaanDelresektion, totalexstirpation av underkäkeEDB00 1351 Alaleukaluun osittainen poisto; luokka 13 45 €Resektion av underkäkben; klass 13EDB10 1351 Alaleuan poisto kokonaan; luokka 15 45 €(mandibulektomia)Exstirpation av underkäke; klass 15(mandibulektomi)EDB20 1351 Alaleukapuoliskon poisto; luokka 14 45 €Hemimandibulektomi; klass 14EDB30 Uusi Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus; 32 €Ny luokka 10(koronoidektomia)Koronoidektomi; klass 10(koronoidektomi)


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös49 (71)EDB99 Uusi Muu alaleukaluun poistoleikkausNy Annan resektion av underkäkbenSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.Transplantat och lambåer, se kapitel Z.EDCAlaleuan korjaamisleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på underkäkenSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ.Transplantat anges med tilläggskod från grupp ZZ.EDC00 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; 45 €Ny luokka 13Kondylotomi på underkäken; klass 13EDC05 Uusi Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 €Ny luokka 13Segmentosteotomi på underkäken; klass 13EDC10 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 €Ny sagittaalinen katkaisu; luokka 13Sagittal ramusosteotomi på underkäkensövre del; klass 13EDC15 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran 45 €Ny vertikaalinen katkaisu; luokka 13Vertikal ramusosteotomi på underkäkensövre del; klass 13EDC20 Uusi Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu; 45 €luokka 13Ny Annan ramusosteotomi på underkäken; klass 13EDC25 Uusi Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka 13 45 €Ny Corpusosteotomi eller -ektomi på underkäken;klass 13EDC30 Uusi Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; 45 €Ny luokka 13Genioplastik; klass 13EDC31 Uusi Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen 45 €Ny osteotomialla; luokka 13(box-leikkaus)Box-operation av underkäkben; klass 13Uniapneapotilaan leikkausVid sömnapneEDC32 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 45 €Ny suljettu paikalleen asettaminen jaleukojen yhteen kiinnitys; luokka 12Sluten reposition och immobilisation avfraktur i processus condylaris; klass 12


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös50 (71)EDC34 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 45 €Ny paikalleen asettaminen ja leukojen yhteenkiinnitys; luokka 12Sluten reposition och immobilisation av frakturi corpus mandibularis; klass 12EDC36 Uusi Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin 45 €Ny paikalleen asettaminen ja liittäminen; luokka 13Öppen reposition och osteosyntes av kondylfraktur;klass 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.Innefattar fixation med skruvar eller plattorsamt eventuel extern fixation.EDC38 Uusi Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin 45 €Ny paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen;luokka 13Öppen reposition och immobilisation avfraktur i corpus mandibularis; klass 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekämahdollisen ulkoisen kiinnityksen.Innefattar fixation med skruvar eller plattorsamt eventuel extern fixation.EDC42 Uusi Alaleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 €Ny käyttäen; luokka 13Rekonstruktion av underkäken med användandeav främmande material; klass 13Esim. levykonstruktio.T.ex. skivrekonstruktion.EDC45 Uusi Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 €Ny luokka 14Rekonstruktion av underkäken med bentransplantat;klass 14EDC50 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen 45 €Ny venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13Avbrytning och horisontal distraktionav underkäkben; klass 13EDC55 Uusi Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 45 €Ny venytys distraktiomenetelmällä; luokka 13Avbrytning och vertikal distraktionav underkäkben; klass 13EDC99 Uusi Muu alaleukaluun korjaamisleikkausNy Annat rekonstruktivt ingrepp på underkäkben


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös51 (71)EDWMuut alaleuan leikkauksetAndra operationer på underkäkenEDW99 Uusi Muu alaleuan leikkausNy Annan operation på underkäkbenEEYläleuan toimenpiteetÅtgärder i överkäkenPoskiontelon leikkaukset, katso DM.Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Operativa ingrepp på Sinus Maxillaris, se DM.Punktion och nålbiopsi, se TE.EEAYläleuan aukaisu tai koepalan ottoIncision, biopsi i överkäkenEEA00 Uusi Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu; 22 €Ny luokka 5Incision i överkäkben; klass 5Sisältää dreenin asettamisen.Inkluderar dränage.EEA10 Uusi Koepalan otto yläleukaluusta; luokka 5 22 €Ny Biopsi av överkäkben; klass 5EEBYläleuan poisto osittain tai kokonaanResektion, extirpation av överkäkenEEB00 Uusi Yläleukaluun poisto osittain; luokka 13 45 €Ny Delresektion av överkäkben; klass 13EEB10 Uusi Yläleukapuoliskon poisto; luokka 14 45 €Ny Hemimaxillektomi; klass 14EEB20 Uusi Yläleuan poisto kokonaan; luokka 15 45 €Ny Totalexstirpation av överkäken; klass 15EEB99 Uusi Muu yläleukaluun poistoleikkausNy Annan resektion av överkäkbenEECYläleuan korjaamisleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på överkäkenSilmäkuopan pohjan korjausleikkaukset(esim. blow-out -murtuma), katso CAC00 ja CAC10.Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ.Rekonstruktion av orbita botten (t.ex. för blow-out fraktur),se CAC00 eller CAC10.Transplantat anges med tilläggskod från grupp ZZ.EEC00 Uusi Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; 45 €Ny luokka 13Segmentosteotomi på överkäken; klass 13


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös52 (71)EEC01 Uusi Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; 45 €Ny luokka 14Distraktion av överkäkben; klass 14EEC02 Uusi Yläleukaluun nopea levittäminen 45 €Ny distraktiomenetelmällä; luokka 14Kirurgisk distraktion av överkäkben,rapid expansion; klass 14EEC05 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka 13 45 €Ny Le Fort I -osteotomi; klass 13EEC10 Uusi Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka 14 45 €Ny Le Fort II -osteotomi; klass 14EEC15 Uusi Yläleukaluun ja kasvojen luiden 45 €Ny katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15Le Fort III -osteotomi; klass 15EEC16 Uusi Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; 45 €Ny luokka 14Annan distraktion av ansikte och skalle; klass 14EEC20 Uusi Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen 45 €Ny ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12Sluten reposition och osteosyntesav överkäksfraktur; klass 12Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF.Inkluderar maxillomandibulär fixering, se IMF.EEC25 Uusi Yläleukamurtuman avoin paikalleen 45 €Ny asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13Öppen reposition och osteosyntesav överkäksfraktur; klass 13Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekämahdollisen ulkoisen kiinnityksen.Inkluderar fixation med skruvar ellerplattor samt eventuel extern fixation.EEC30 Uusi Poskiluumurtuman suljettu paikalleenNy asettaminen; luokka 10 32 €Reposition av kindbensfraktur; klass 10Esim. koukkunostoT.ex. lyft med krokEEC35 Uusi Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen 45 €Ny ja kiinnittäminen; luokka 11Öppenrepostion och osteosyntes av kindbenfraktur;klass 11Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisenulkoisen kiinnityksen.Inkluderar fixation med skruvar ellerplattor samt eventuel extern fixation.EEC40 Uusi Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 45 €Ny asettaminen; luokka 13Anläggande av suspension ellerextern fixation av överkäkben; klass 13


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös53 (71)EEC42 Uusi Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia 45 €Ny käyttäen; luokka 14Rekonstruktion av överkäken med implantat;klass 14EEC45 Uusi Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; 45 €Ny luokka 14Rekonstruktion av överkäken medbentransplantat; klass 14Luusiirteen materiaali voidaan ilmaistalisäkoodilla, katso ZZH.Bentransplantatets material anges med tilläggskod,se ZZH.EEC99 Uusi Muu yläleukaluun korjaamisleikkausNy Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäkbenEEWMuut yläleuan leikkauksetAndra operationer på överkäkenEEW99 Uusi Muu yläleukaluun leikkausNy Annan operation på överkäkenEFEFAMuut leukojen toimenpiteetÖvriga operationer i käkarnaLeukaluiden muutosten poistoleikkauksetResektion, exstirpation av lesioner i käkarnaEFA10 Uusi Kasvaimen poisto leuoista; luokka 12 45 €Ny Exstirpation av tumör i käken; klass 12EFA20 Uusi Leukaluun kuoriosan poisto; luokka 13 45 €Ny Dekortikation av käke; klass 13Osteomyeliitin yhteydessä.Vid osteomyelitbehandling.EFA40 Uusi Leukakystän aukaisu; luokka 6 22 €Ny Fenestration av käkcysta; klass 6EFA50 Uusi Leukakystän poisto; luokka 10 32 €Ny Exstirpation av käkcysta; klass 10EFA99 Uusi Muu leukaluiden poistoleikkausNy Annan resektion av käkeEFBLeukojen korjaamisleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på käkarnaEFB10 Uusi Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9 32 €Ny Benplastik på käke; klass 9Esim. torus, linea mylohyoidea.T.ex. torus, linea mylohyoidea.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös54 (71)EFB20 Uusi Kasvoluiden monimurtuman avoin 45 €Ny korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15Öppen reposition och immobiliseringav multipla ansiktsfrakturer; klass 15EFB30 Uusi Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; 45 €Ny luokka 13Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur;klass 13EFB40 Uusi Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; 45 €Ny luokka 13Exstirpation av osteosyntes- eller fixationsmaterial;klass 13Sisältää luun kiinnitysmateriaalin tai distraktiolaitteenpoiston esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä.Inkluderar uttagning av fixationsmaterial eller uttagning avdistraktionsapparat, t.ex. vid multippel ansiktsfraktur.EFB45 Uusi Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; 32 €Ny luokka 8Uttagning av distraktionsapparat från käken;klass 8EFB50 Uusi Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön 32 €Ny leikkauksen yhteydessä; luokka 10Ortodontisk åtgärd i samband medortognatisk kirurgi; klass 10EFB60 Uusi Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä 45 €Ny tai vierasta ainetta; luokka 13Plastik av käkben/ansiktsben med hjälpav bentransplantat eller alloplastik; klass 13EFB99 Uusi Muu leukojen korjaamisleikkausNy Annan rekonstruktion av käkeEFWMuut leukojen leikkauksetAndra operationer på käkarnaEFW99 Uusi Muu leukojen leikkausNy Annan operation på käke


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös55 (71)EGLeukanivelien toimenpiteetÅtgärder i käkledernaPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Punktion och nålbiopsi, se TE.EGALeukanivelen tähystystoimenpiteetÅtgärder vid käkledsskopiEGA00 Uusi Leukanivelen tähystys; luokka 10 32 €Ny Käkledsarthroskopi; klass 10EGA05 Uusi Leukanivelen huuhtelu; luokka 8 32 €Ny Spolning av käkled; klass 8EGA10 Uusi Leukanivelen aukaisu; luokka 8 32 €Ny Incision av käkled; klass 8Sisältää dreenin asetuksen.Inkluderar dränage.EGA20 Uusi Koepalan otto leukanivelestä; luokka 12 45 €Ny Biopsi av käkled; klass 12EGBLeukanivelen poistoleikkauksetResektion av käkledEGB00 Uusi Alaleuan nivelnastan poisto; luokka 12 45 €Ny Kondylektomi på käkled; klass 12EGB10 Uusi Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka 12 45 €Ny Diskektomi eller -plastik; klass 12EGB20 Uusi Leukanivelen nivelkalvon poisto; luokka 12 45 €Ny (synovektomia)Synovektomi av käkled; klass 12(synovektomi)EGB99 Uusi Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka 12 45 €Ny Annan resektion av käkled; klass 12


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös56 (71)EGCLeukanivelen korjaavat leikkauksetRekonstruktiva ingrepp på käkledEGC00 Uusi Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; 45 €Ny luokka 12Öppen reposition av käkledsluxation; klass 12EGC10 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus; luokka 12 45 €Ny Plastikoperation av käkled; klass 12EGC20 Uusi Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta 45 €Ny ainetta käyttäen; luokka 13Plastikoperation på käkled med benellerannat transplantat; klass 13EGC30 Uusi Leukanivelen proteesileikkaus; luokka 14 45 €Ny Protesoperation på käkled; klass 14EGC99 Uusi Muu leukanivelen korjaamisleikkausNy Annan rekonstruktion av käkledEGUIstutteen tai laitteen poisto leukanivelestäUttagning av implant eller fixationsapparat frånmandibular ledernaEGU00 Uusi Leukanivelen istutteiden tai 22 €Ny kiinnityslaitteiden poisto; luokka 7Uttagning av implant eller fixationsapparatfrån mandibular led; klass 7EGWMuut leukanivelien leikkauksetAndra operationer på käkledernaEGW99 Uusi Muu leukanivelen leikkausNy Annan operation på käkledEHSuulaen toimenpiteetÅtgärder i gommenPunktiot ja neulabiopsiat, katso TE.Punktion och nålbiopsi, se TE.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös57 (71)EHASuulaen aukaisu tai koepalan ottoIncision eller biopsi av gommenEHA00 Uusi Suulaen aukaisu; luokka 4 11 €Ny Incision i gommen; klass 4EHA10 Uusi Koepalan otto suulaesta; luokka 5 22 €Ny Biopsi i gommen; klass 5EHBSuulaen poistoleikkauksetResektioner i gommenEHB00 Uusi Suulaen kasvaimen poisto; luokka 10 32 €Ny Excision av lokal förändring i gommen; klass 10EHB99 Uusi Muu suulaen poistoleikkausNy Annan resektion av gommenSiirteet ja kielekkeet, katso luku Z.Transplantat och lambåer, se kapitel Z.EHCSuulaen korjaamisleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på gommenEHC00 Uusi Suulaen haavan ompelu; luokka 4 11 €Ny Suturering av sår i gommen; klass 4Sisältää tarvittavan haavan revision.Inkluderar behövlig sårrevision.EHC10 1251 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja 45 €nenä- tai poskiontelon väliltä; luokka 12Förslutning av oronasal eller oroantralfistel i gommen; klass 12EHC20 Uusi Suulaen arpikudoksen poisto; luokka 10 32 €Ny Ärrevision i gommen; klass 10EHC30 Uusi Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka 15 45 €Ny Rekonstruktion av gommen; klass 15Esim. kasvainleikkauksen jälkeen.T.ex. efter tumöroperation.EHC40 Uusi Suulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka 13 45 €Ny Slutning av gomspalt; klass 13Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.Primär, respektive sekundär, rekonstruktion angesmed tilläggskod ur grupp ZSE.EHC50 Uusi Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; 45 €Ny luokka 15Rekonstruktion av gomspalt med farynxlambå;klass 15Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.Primär, respektive sekundär, rekonstruktion angesmed tilläggskod ur grupp ZSE.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös58 (71)EHC60 Uusi Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; 45 €Ny luokka 15Rekonstruktion av kombinerad läpp-gomspalt;klass 15Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkausilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZSE.Primär, respektive sekundär, rekonstruktion angesmed tilläggskod ur grupp ZSE.EHC99 Uusi Muu suulaen korjaamisleikkausNy Annan rekonstruktion av gommenEHUSuulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteidenpoistoleikkauksetUttagning av implant eller fixationsapparatfrån gommenEHU00 Uusi Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 32 €Ny poistaminen; luokka 10Uttagning av implant eller fixationsapparatfrån gommen; klass 10EHWMuut suulaen leikkauksetAndra operationer på gommenEHW99 Uusi Muu suulaen leikkausNy Annan operation på gommen


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös59 (71)EJKielen ja suunpohjan toimenpiteetOperationer i tunga och munbottenSiirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, katso luku Z.Kaulan (imusolmukkeiden) toimenpiteet, katso PJ.Material av transplantat och lambåer anges med tilläggskod, se kapitel Z.Ingrepp på halsens lymfknutor, se PJ.EJAKielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisuIncision, biopsi av tunga och munbottenEJA00 Uusi Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen 32 €Ny aukaisu ja kanavointi; luokka 9Incision och dränering av abscess itunga eller munbotten; klass 9Sisältää dreenin asetuksen.Inkluderar dränage.EJA10 Uusi Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; 22 €Ny luokka 5Biopsi av tunga eller munbotten; klass 5EJA20 Uusi Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; 32 €Ny luokka 8Avlägsnande av främmande föremål fråntunga eller munbotten; klass 8EJBKielen ja suunpohjan poistotoimenpiteetResektion, exstirpation av tunga och munbottenEJB00 Uusi Ranulan poisto; luokka 5 22 €Ny Exstirpation av ranula; klass 5EJB10 Uusi Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta; 32 €Ny luokka 9Exstirpation av tumör från tungans främreeller centrala del; klass 9Ei sisällä kielen tyven kasvainta.Exkluderar tungbastumör.EJB20 Uusi Kasvaimen poisto kielentyvestä; luokka 9 32 €Ny Exstirpation av tungbastumör; klass 9EJB30 Uusi Kasvaimen poisto suunpohjasta; luokka 13 45 €Ny Exstirpation av munbottentumör; klass 13EJB40 Uusi Kielen puoliskon poistoNy HemiglossektomiEJB50 Uusi Kielen poisto kokonaanNy Total glossektomiEJB60 Uusi Suunpohjan poistoleikkausNy Resektion av munbottenEJB99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan poistoleikkausNy Annan resektion av tunga och munbotten


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös60 (71)EJCKielen ja suunpohjan korjausleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på tunga och munbottenEJC00 Uusi Kielen tai suunpohjan haavan ompelu; luokka 4 11 €Ny Suturering av sår i tunga eller munbotten; klass 4Sisältää haavan puhdistamisen.Inkluderar sårrevision.EJC20 Uusi Kielijänteen leikkaus; luokka 6 22 €Ny Frenulumoperation; klass 6Sisältää frenulumplastiikan.Inkluderar frenulumplastik.EJC30 Uusi Kielen korjaaminen, rekonstruktio; luokka 10 32 €Ny Tungplastik; klass 10EJC40 Uusi Kielen kiinnitys; luokka 10 32 €Ny Glossopexi; klass 10EJC99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkausNy Annan rekonstruktion av tunga och munbottenEJWMuut kielen ja suunpohjan leikkauksetAndra operationer på tunga och munbottenEJW99 Uusi Muu kielen ja suunpohjan leikkausNy Annan operation på tunga och munbottenEKPosken toimenpiteetOperationer i kindenSisältää ihon toimenpiteet muiden toimenpiteiden yhteydessä.Pelkät posken ihon toimenpiteet, katso QA.Inkluderar hudingrepp i samband med övriga ingrepp.Ingrepp enbart på kindens hud, se QA.EKAPosken aukaisu ja koepalan ottoIncision, biopsi av kindEKA00 Uusi Posken aukaisu; luokka 4 11 €Ny Incision av kind; klass 4Sisältää dreenin asetuksen.Inkluderar dränage.EKA10 Uusi Koepalan otto poskesta; luokka 5 22 €Ny Biopsi av kind; klass 5EKBPosken poisto osittain tai kokonaanResektion av kindEKB00 Uusi Posken kasvaimen poisto; luokka 8 32 €Ny Exstirpation av tumör i kind; klass 8EKB99 Uusi Muu posken poistoleikkaus; luokka 8 32 €Ny Annan resektion av kind; klass 8


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös61 (71)EKCPosken korjaamistoimenpiteetRekonstruktiva ingrepp på kindEKC00 Uusi Posken ompelu; luokka 3 11 €Ny Suturering av kind; klass 3Sisältää haavan puhdistuksen.Inkluderar sårrevision.EKC10 Uusi Posken vierasesineen poisto; luokka 3 11 €Ny Avlägsnande av främmande föremål från kind;klass 3EKC20 Uusi Posken muovausleikkaus; luokka 8 32 €Plastikoperation av kind; klass 8EKC30 Uusi Posken vaativa korjaaminen; luokka 10 32 €Ny Krävande rekonstruktion av kind; klass 10EKC99 Uusi Muu posken korjaamisleikkausNy Annat rekonstruktivt ingrepp av kindEKWMuut posken leikkauksetAndra operationer på kindEKW99 Uusi Muu posken leikkausNy Annan operation på kindELELASylkirauhasten toimenpiteetOperationer i salivkörtlarnaSylkirauhasen koepalan otto tai aukaisuIncision, biopsi av spottkörtelELA00 Uusi Sylkirauhasen aukaisu; luokka 6 22 €Ny Incision av salivkörtel; klass 6Sisältää dreenin asettamisen.Inkluderar dränage.ELA10 Uusi Sylkirauhastiehyeen aukaisu; luokka 8 32 €Ny Sialodochotomi; klass 8ELA20 Uusi Sylkikiven poisto; luokka 8 32 €Ny Sialolithotomi; klass 8ELA30 Uusi Koepalan otto sylkirauhasesta; luokka 10 32 €Ny Biopsi av salivkörtel; klass 10


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös62 (71)ELBSylkirauhasen poistoleikkauksetResektion, exstirpation av spottkörtelELB00 Uusi Sylkirauhaskasvaimen tutkimusleikkaus 45 €Ny tai poisto; luokka 12Exstirpation eller exploration avtumör i salivkörtel; klass 12ELB10 Uusi Pienten sylkirauhasten poisto; luokka 9 32 €Ny Exstirpation av glandulae salivariae minores; klass 9ELB20 Uusi Kielenalussylkirauhasen poisto; luokka 10 32 €Ny Exstirpation av glandula sublingualis; klass 10ELB30 Uusi Leuanalussylkirauhasen poisto; luokka 12 45 €Ny Exstirpation av glandula submandibularis; klass 12ELB40 Uusi Korvasylkirauhasen poisto osittain; luokka 15 45 €Ny Delresektion av glandula parotis; klass 15ELB50 Uusi Korvasylkirauhasen poisto kokonaan; luokka 15 45 €Ny Totalexstirpation av glandula parotis; klass 15ELB99 Uusi Muu sylkirauhasten poistoleikkausNy Annan resektion eller excision av spottkörtelELCSylkirauhasen korjaamisleikkauksetRekonstruktiva ingrepp på spottkörtlarELC00 Uusi Sylkirauhasen ompelu; luokka 9 32 €Ny Suturering av salivkörtel; klass 9Sisältää dreenin asetuksen.Innehåller dränage.ELC30 Uusi Sylkirauhastiehyen sitominen; luokka 6 22 €Ny Ligatur av salivkörtelgång; klass 6ELC40 Uusi Sylkirauhastiehyen korjaaminen; luokka 9 32 €Ny Rekonstruktion av salivkörtelgång; klass 9ELC50 Uusi Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto; luokka 9 32 €Ny Translokation av salivkörtelgång; klass 9ELC60 Uusi Sylkirauhasavanteen tukkiminen; luokka 10 32 €Ny Ocklusion av fistel på salivkörtel; klass 10ELC99 Uusi Muu sylkirauhasen korjaamisleikkaus; luokka 9 32 €Ny Annan rekonstruktion av salivkörtel; klass 9


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös63 (71)ELWMuut sylkirauhasten leikkauksetAndra operationer på spottkörtlarELW99 Uusi Muu sylkirauhasten leikkausNy Annan operation på salivkörtelEWLeuka-, hammas-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkauksetReoperationer föranledda av sårkomplikationer som följd av läpp-, tand-,käk-, mun- eller svalgoperationEWA00 Uusi Auenneen tai tulehtuneen leuka-, suu- tai 32 €Ny nieluleikkaushaavan tarkistaminen; luokka 8Revision av sårruptur/sårinfektion efter käk-,mun- eller svalgoperation; klass 8EWE00 Uusi Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen 45 €Ny haavan vuodon vuoksi; luokka 12Revision av blödning efter käk-, munellersvalgoperation; klass 12EWW99 Uusi Muu leuka-, suu- ja nieluleikkauksen 45 €Ny haavakomplikaatioleikkaus; luokka 12Revision av annan komplikation efter käk-,mun- eller svalgoperation; klass 12


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös64 (71)Luku T PientoimenpiteetKapitel T Mindre ingreppTESuun, leukojen ja nielun pientoimenpiteetMindre åtgärder i mun, käkar och svalgSuun ja hampaiston toimenpiteet, katso luku S.Åtgärder i mun och tänder, se kapitel S.TEA00 Uusi Koepalan otto huulesta; luokka 4 11 €Ny Biopsi av läpp; klass 4TEA10 Uusi Neulakudosnäytteen otto huulesta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av läpp; klass 0TEC00 Uusi Neulakudosnäytteen otto ikenestä; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av gingiva; klass 0TED00 Uusi Leukanivelen sijoiltaan menon paikoilleen 11 €Ny asettaminen; luokka 3Reposition av luxerad underkäke; klass 3TED10 Uusi Neulakudosnäytteen otto alaleuasta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av underkäken; klass 0TEE00 Uusi Neulakudosnäytteen otto yläleuasta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av överkäken; klass 0TEG00 Uusi Leukanivelen pisto; luokka 4 11 €Ny Injektion i käkleden; klass 4Sisältää näytteenoton ja lääkityksen.Inkluderar biopsi och medicinering.TEH00 Uusi Neulakudosnäytteen otto suulaesta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av gommen; klass 0TEJ00 Uusi Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av munbotten; klass 0TEL00 Uusi Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta; 5 €Ny luokka 1Punktionsbiopsi av spottkörtel; klass 1


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös65 (71)TEL40 Uusi Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella; 5 €Ny luokka 2Sondering av spottkörtelgång; klass 2TEM00 Uusi Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta; 5 €Ny luokka 0Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid; klass 0TEN00 Uusi Neulakudosnäytteen otto nielusta; luokka 0 5 €Ny Punktionsbiopsi av farynx; klass 0TEW99 Uusi Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun 5 €Ny pientoimenpide; luokka 0Annan mindre operation i läppar, tänder,käkar, mun och svalg; klass 0TQIhon ja ihonalaiskudoksen pientoimenpiteetMindre åtgärder på hud och subkutan vävnadTQW30 Uusi AkupunktioNy Akupunktion


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös66 (71)Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteetKapitel W Andra åtgärder som inriktas på flera organsystemToimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön.Åtgärder som inriktas på flera organsystem eller hela kroppen.WXWX0Anestesia, hengityksen tuki ja elvytysAnestesiåtgärderEi sisällä ääreishermojen salpausta, katso TAC00.Innehåller inte blockering av perifer nerv, se TAC00.Ei anestesiaaIngen anestesiWX002 492 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa; 11 €luokka 4Sedering eller analgesi utan anestesi;klass 4Esim. ilokaasusedaatio.T.ex. lustgassedering.WX1Paikalliset puudutuksetLokala bedövningarWX110 092 Infiltraatiopuudutus; luokka 0 5 €Infiltrationsanestesi; klass 0Pintapuudutus iholle tai limakalvolle.Hammashoitotoimenpiteissä puudutus onleuan puoliskoa kohden.Ytanestesi, hud eller slemhinna.Ytanestesi vid åtgärder av tänder noteras per käkhalva.WX2JohtopuudutuksetLedningsanestesierWX290 Uusi Muu johtopuudutus; luokka 0 5 €Ny Annan ledningsanestesi; klass 0Esim. suun alueen johtopuudutus.T.ex. ledningsanestesi i munnen.WYKäyntityypitBesökstyperWYA00 Uusi Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0 5 €Ny Screening eller hälsokontroll; klass 0


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös67 (71)WYA05Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti,jolla tehdään toimenpiteitäBesök av akut karaktär eller motsvarandemed åtgärdenAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.9 § 1 mom. klientavgiftsförordningenPerusmaksu käynniltä 7 €Grundavgift per besökErikoishammaslääkäri 11 €SpecialtandläkarePotilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoitoKäytetään toimenpideluokituksessa määritettyjenmuiden toimenpidekoodien kanssa.Behandling av akut symptom eller besvär.Koden används parallellt med andra åtgärdskoderenligt åtgärdsklassifikationen.WYA10Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käyntiBesök av akut karaktär eller motsvarandeAsiakasmaksuasetus 9 § 1 mom.9 § 1 mom. klientavgiftsförordningenPerusmaksu käynniltä 7 €Grundavgift per besökErikoishammaslääkäri 11 €SpecialtandläkareKäynnillä ei tehdä (muita) toimenpiteitä.Inga (andra) åtgärder görs under detta besök.WYA20 494 Käynti potilaan luonaBesök hos patientenAsiakasmaksuasetus 3 § 5 mom.3 § 5 mom. klientsavgiftsförordningen;Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen. 11 €Tandläkare; besöksavgift innehåller undersökning.Muu henkilö. 7 €Någon annan person.WYA30 Uusi Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu 0 € 0 €Ny toimenpidettä vartenFörberedelse av svårbehandlad patientPelkäävä, liikuntavammainen jne.Rädd, rörelsehindrad el. dyl.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös68 (71)WZTodistukset, lääkemääräykset ja lausunnotIntyg, recept och utlåtandenWZA00, WZA90 katso/se s. 10WZB00 093 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja 0 € 0 €mahdollinen reseptiVårddirektiv och ev. recept givna per telefonVastaanotolla hoidon yhteydessä annettu reseptimyös puhelimitse toimitettuna sisältyykäynnin toimenpiteisiin.Vid besök på mottagningen ingår recept i åtgärdskodenockså om receptet ges per telefon.WZC00 Uusi Hoidon suunnittelu tai konsultaatio; luokka 2 5 €Ny Vårdplanering eller konsultation; klass 2WZC05 Erikoisalakohtainen konsultaatio; luokka 4 11 €Specialistkonsultation; klass 4Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suunperustutkimusta; katso SAA02.Motsvarar till kravnivå och omfattning t.ex. åtgärdengrundundersökning av munnen; se SAA02.WZC10 Uusi Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen 22 €Ny konsultaatio; luokka 7Omfattande skriftlig specialistkonsultation; klass 7Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suunerityistutkimusta.Voi sisältää useita erikoisalakohtaisiakonsultaatioita.Motsvarar t.ex. åtgärden av specialundersökning av munnen.Kan innehålla konsultation av specialisterfrån flera områden.


Uusi Asiakas- Terveystoimenpide-maksu- keskuksenkoodi Sv-koodi asetus päätös69 (71)LukuY: Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa vartenKapitel Y: Uttagning av organ och vävnad för transplantationerSisältää irrotettujen elinten tarkistamisen ja jälkikäsittelyn.Inkluderar inspektion och åtgärder efter uttagningen.YEAKudoksen irrottaminen suusta siirtoa vartenUttagning av vävnad från munnen för transplantationLuun, luukalvojen tai ruston irrottaminen, katso YNA.Uttagning av ben eller brosk, se YNA.YEA00 Uusi Limakalvosiirteen irrottaminen suusta; luokka 4 11 €Ny Uttagning av slämhinnetransplantat frånmunnen; klass 4YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen irrotus; luokka 10 32 €Uttagning av tandkötts- eller bindvävstransplantat;klass 10Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiseltaalueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhteydessä.Operation för uttagning av kindväv- eller tandköttstransplantatfrån ett separat område vid parodontologisk eller munkirurgiskoperation.YNATukikudoksen irrottaminen siirrossa käytettäväksiUttagning av muskuloskeletal vävnad för transplantationYNA09 Uusi Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa 11 €Ny määrittelyä; luokka 4Uttagning av annan benvävnad (UNS) förtransplantation; klass 4


70LIITEBILAGARadiologiset tutkimukset ja toimenpiteetRadiologiska undersökningar och åtgärderEB1AAEB1BAEB1CAEB1HAEB1JAEB1MAEB1SAEB1ADEB1BDEB1CDED1AAEE1AAHammasröntgenTandröntgenYksi leukaneljännes.En käks fjärdedel.Hammasröntgen, laajaTandröntgen, omfattande1–2 leukapuoliskoa.1–2 käkshalvan.Hammasröntgen, lisä- tai tarkistuskuvatTandröntgen, tilläggs- eller kontrollbilder3. ja 4. leukapuolisko.3. och 4. käkshalvan.Hampaiston ja leuan panoraama- taimuu yksinkertainen rakokuvausOrtopantomo- eller annan enkel spaltröntgenav käkar och tänderHampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografiatai muu vaativa rakokuvausDubbel ortopantomografi eller annan krävandespaltröntgen av käkar och tänderKallonmittaus röntgenillä (kefalometria)RöntgenkefalometriBite-Wing-kuvaus hampaiston sivualueeltaBite-Wing-bilder på sidsidan av tänderna1–4 kuvaa hoitokäynnin yhteydessä.1–4 bilder vid vårdbesök.Hampaiston ja leukojen TTTanduppsättning och käk TTYksi leukapuolisko, koodi DN1AD, jos on käytetty yleis-TT:a.En käkhalvan, kod DN1AD, om allmän-DT har använts.Hampaiston ja leukojen TT – LaajaTanduppsättning och käk TT – OmfattandeKaksi leukapuoliskoa, koodi DN1BD, jos käytetty yleis-TT:a.Två käkhalvor, kod DN1BD, om allmän-DT har använts.Hampaiston ja leukojen TT – Erittäin laajaTanduppsättning och käk DT – Mycket omfattande3–4 leukapuoliskoa, koodi DM1CD, jos käytetty yleis-TT:a.3–4 käkhalvor, kod DM1CD, om allmän DT har använts.Alaleuan natiiviröntgenUnderkäken, röntgenYläleuan tai suulaen natiiviröntgenÖverkäken eller gommen, röntgen


71EE1HAEE1JAEE1KAEG1AAEG1BFEG1BGEG1CBEG1CFEG1CGEG1DFEG1DGEL1CBEL2CBEL3AAEL3AEEL3ATEL4ATLeuan tomografia tai implanttikuvausTomografi av käkarna eller implantatröntgenLeuan tomografia tai implanttikuvaus, laajaTomografi eller implantatröntgen av käken, omfattandeLeuan tomografia tai implanttikuvaus – erittäin laajaOmfattande tomografi av käken – mycket omfattandeLeukanivelten natiiviröntgenKäkleder, röntgenLeukanivelten magneettitutkimus keskikenttälaitteellaMR av käkleder med mellanfältsmagnetLeukanivelten magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaMR av käkleder med högfältsmagnetLeukanivelen varjoainetutkimus (artrografia)KäkledsartrografiLeukanivelten laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteellaMR av käkleder, omfattande undersökningmed mellanfältsmagnetLeukanivelten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaMR av käkleder, omfattande undersökning med högfältsmagnetLeukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteellaMR av käkleder, speciellt omfattande undersökning medmellanfältsmagnetLeukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteellaMR av käkleder, speciellt omfattande undersökning med högfältsmagnetKorvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)Sialografi, gl. parotisLeuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)Sialografi, gl. submandibularisSylkirauhasen natiiviröntgenÖversikt av salivkörtel, röntgenSylkirauhasten UÄUL av salivkörtlarSylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessaUL-styd biopsi från salivkörtelSylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessaUL-styd finnålsbiopsi från spottkörtelSBB20 Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä; katso sivu 14Tandröntgen under vårdbesöket; se sidan 14

More magazines by this user
Similar magazines