Lonkka-vika-Mikä täm..

shetland.fi
  • No tags were found...

Lonkka-vika-Mikä täm..

Lonkka-vika. Mikä tämä vika on ja mistä se syntyy.Voidaanko lonkkavian syntyyn vaikuttaa?Tekijät: Olli WuorimaaKOIRAN LONKKANIVELEN KASVUHДIRIЦ DYSPLASIA ELI LONKKAVIKAYmmärtääksemme tämän periytyvän vian, meidän on selvitettävä, perus-syy lonkkavikaan ja onko tämänvian kehitys kontrolloitavissa.Vaikka tämän artikkelin tarkoitus ei ole korvata eläinlääkäreiden tai tieteellisten tutkimusten julkaisuja, ontämä suhteellisen syvälle luotaava kokonaisnäkemys koiran lonkkanivelen kasvuhäiriöstä.Lisäksi tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa lukijalle tajuttavaa tausta aineistoa, jotta hänellä olisimahdollisuus tehdä selviä ratkaisuja kasvatustyössään ja keskustella niistä asiantuntijan, esimerkiksieläinlääkärin kanssa. Tarkoituksena on saada kaikki kasvattajat harkitsemaan eri vaihtoehtoja ja lisätämahdollisuutta keskustella syistä ja seurauksista myös eläinlääkärin kanssa tietoon perustuvalla tasolla.Lonkkanivelen kasvuhäiriö on ristiriitaisin ja laajimmalle levinnyt koirien ongelma. Monet tarinat,väärinkäsitykset, uskomukset ja jopa valheet, sekoittavat ongelman käsittelyä.Kaikki eivät tule pitämään lukemastaan, mutta olette tietävämpiä ja pystytte ehkä paremmin hallitsemaan jaymmärtämään tätä vaikeaa ongelmaa.Lonkkanivelen dysplasia eli lonkkavika, on yksi yleisimmistä luusto-ongelmista koiramaailmassa ja esiintyylähinnä yli 25 kg koiraroduilla. Lonkkavika periytyy moni-geenisesti, eli useampi kuin yksi geeni vaikuttaatämän vian syntyyn, mutta itse lonkkavika on myös ruokinnallinen ja liikunnallinen ongelma. Lonkkavikainenkoira syntyy terve lonkkaisena. Lonkkavika on tulos lonkkanivelen luu- (nivelkuoppa ja reisiluunpää) japehmytosien (nivelsiteet, nivelkapseli ja lonkkalihakset) välisestä kehityksen epätasaisuudesta koiran kuudenensimmäisen elinkuukauden aikana. Ravinnolla ja ympäristötekijöillä on suuri vaikutus lonkkaviankehitykseen. Ravinnon vaikutus on sekä laadullinen että määrällinen pennun sikiöasteesta eteenpäin.Reisiluun pää- ja lonkkamaljakko ovat syntymähetkellä pelkkää rustoa. Ravinnon laatu sikiöasteella on jovaikuttanut ruston kehitykseen. Luutuminen ja kasvu muuttavat nivelen voimasuhteita ja, jos vastavoimatovat liian heikot, niveleen syntyy löysyyttä, joka aiheuttaa sekä reisiluun päähän että lonkkamaljakon ylä- jaetunurkkaan mekaanisia vauriota. Vaurion aiheuttaman niveltulehduksen seurauksena on nivelkapselinpaksuuntuminen ja venyminen sekä nivelsiteiden venyminen ja luuliikojen syntyminen.Nivelvaurion kehitys: Nivelkapseli paksuuntuu Nivelrustot ohenevat ja kuluvat rasituskohdissa Luu yrittääkorjata tilanteen tiivistymällä Syntyy halkeamia nivelrustoon Nivelsiteen liukastamis jaravitsemisominaisuudet heikkenevät Syntyy arpeutumia lasimaisen ruston tilalle Varsinkin nivelenrasituskulmiin ja nivelkapselin kiinnityskohtiin syntyy vahvistavia luu-rustomuodostuksia Rasituskohdissanivelrusto kuluu puhki ja luu paistaa läpi Tuloksena on kivulias ja toiminta rajoitteinen nivel-arthroosiTunnolliselle kasvattajalle tämä vika on painajainen. Ottakaamme tapaus, johon liian monet kasvattajat ovattörmänneet;Kasvattamasi koira on rotunsa täydellinen edustaja, liikkuu kuin unelma, pää vastaa täydellisestirotumääritelmää, ja se on paras koskaan kasvattamistasi koirista. Lyhyesti, tämä yksilö on rotunsatäydellinen edustaja ja monen vuoden kasvatustyösi loistava tulos. Tämä on huippukohta kasvattajanelämässäsi. Kaikki kyyneleet, pettymykset, valtava työ alamäkineen on pois pyyhitty. Olet ylpeäsaavutuksestasi. Nyt sitten koirasi on vietävä lonkkakuvaukseen voidaksesi käyttää sitä siitokseen.Painajainen toteutuu, röntgenkuvaus lausunto osoittaa koirasi olevan vaikeasti lonkkavikainen !


Mitä sinun pitäisi tehdä ?Useille kasvattajille, vaikka eivät sitä ehkä halua myöntää, on vastaavia kokemuksia. Ne, jotka eivät ole tätäitse kokeneet, ovat todenneet sen tapahtuneen muille kasvattajille.Palatkaamme tapaukseemme,Et ole koskaan epäillyt mitään. Koira ei ole esittänyt kivun merkkejä, ja sen liikkeet näyttävät erinomaisilta,mikä oli odotustesi suurin näkyvä etu. Olet uhrannut aikaasi, rahaa, toiveesi tähän koiraan, ja kaikki on ollutturhaa. Nyt on aika hysteriaan ja itsesyytöksiin: Mikä meni vikaan ? Enkö ruokkinut oikein ? Saiko se pienenäliikaa liikuntaa ? Pidinkö sitä pentuna vääräntyyppisellä alustalla ? ???Mikä on tämä vika, jota jatkuvasti vain esiintyy ? Jalostukseni rakentuu tieteellisesti perustellulle pohjalle,koirani vanhemmat ovat terveitä. Mikä tämä vika on, joka näyttää tekevän tyhjäksi kaikki yrityksemme senvälttämiseksi.On ymmärrettävä se tosiasia, ettei lonkkavika ole vain yksi häiriö, vaan useita, jotka yhdessä vaikuttavatdegeneroivasti lonkkaniveliin.Lonkkanivelen kasvuhäiriö on osoitus luuston kehityksestä, joka ei aiheuta häiriöitä ainoastaanlonkkanivelessä, vaan näille kasvuhäiriöille ovat alttiita myös kyynärnivelet, olkanivelet sekä lisäksiselkänikamien nivelet.Huolimatta edellä olevista monivaikutteisista kasvuhäiriöistä, lonkkanivelen kasvuhäiriö on yleisin niveltäheikentävä ja usein kivuliaskin vika. Tunnollisten koiran kasvattajien ja eläinlääkäreiden yhteiset ponnistelutkasvuhäiriön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Vaikka onkin monia asioita joita emme vielätiedä, tiedämme lonkkanivelen kasvuhäiriöiden olevan perinnöllinen vika.MAHDOLLISIA SYITД LONKKAVIKAANKasvattajien on eriteltävä uskomustensa syyt analysoidessaan eri teorioita perustuen perinnöllisyyteen,ruokintaan ja ympäristövaikutuksiin, jotka kaikki vaikuttavat lonkkavian syntyyn.Perinnöllisyys on suurin syy lonkkavikaan. Ilman lonkkavikaa sisältävien geenien siirtymää ei lonkkavikaa ole.Lonkkavika ei ole jotain mitä koira saa, sillä joko on nämä lonkkavika geenit tai ei ole.Kysymys kuuluukin;Mitä voimme tehdä tämän vian hoitamiseen ja sen VAIKUTUSTEN vähentämiseen ?Tutkimuksissa on osoitettu ravinnon vaikutus eläimen kehitykseen. Niille pennuille, joille on ruokittualhaisemman valkuaispitoisuuden omaavaa ravinnetta suurimman kasvun aikana, todettiin olevan paremmatja vahvemmat lonkat kuin niillä, joille ruokittiin erittäin korkea tai erittäin matala valkuaisainepitoistaravinnetta.Vaikka nämä tutkimustulokset selvästi osoittivat ruokinnasta johtuvat erot, eivät tutkijat pystyneetselvittämään mikä oli se syy, joka ruokinnassa vaikutti. Yhtenä ehdotuksena oli ruokinnan jotenkinvaikuttavan pH-arvoon tai nivelvoiteen happamuuteen. Tämän edellytettiin vaikuttavan nivelvoiteenpaksuuteen. Nivelvoiteen paksuus taas riippuu liuenneiden osien määrästä, ja tämä on mittananivelpaineelle.Aikaisemmissa tutkimuksissa, nivelvoiteen korkeampi paksuus liitettiin suurempaan nivelvoiteen määrään jatämän odotettiin teoriassa luovan kehittyneemmät nivelet. Tuloksissa kuitenkin todettiin tämä teoriavääräksi, nivelvoiteen määrä ei vaikuttanut nivelruston kehitykseen.NIVELVOIDE = RUSTONRUOKA


Nivelvoide on ravinnonlähteenä nivelrustolle. Nivelvoide saa ravintonsa aineenvaihdunnan kautta elikäytännössä koiran hyödynnettävästä ravinnosta. Mitä parempi laatuinen ravinne, sitä kehittyneempinivelvoide.Nivelvoide on kuitumaisen kapselin sisällä. Nivelkapseli muodostuu sisemmästä osasta (nivelkalvo) jaulommasta osasta, kuitumaisesta pinnasta. Tutkimukset ovat osoittaneet suurimman osan lonkkavikojen,sekä siitä johtuvien degeneroituvien nivelsairauksien patologisten muutosten, johtuvan monistabiokemiallisista muutoksista itse nivelvoiteessa, ja tämä on se alue jossa lonkkavika tapahtuu. Miksi, sitä eivielä tarkkaan tiedetä.Ravinne on osoittautunut yhdeksi erittäin vakavasti otettavaksi alueeksi ja oikean aineenvaihdunnallisentaspainon löytymiseen ovat tutkimukset antaneet osviittaa. Valitsemalla mahdollisimman monipuolinen,toimiva ravinnepohja, varsinkin kantavalle nartulle sekä kehittyvälle ja kasvavalle pennulle, voidaanaineenvaihdunnallisesti vähentää lonkkavian syvyyttä ja kehitystä.On tärkeää muistaa mineraalien ja vitamiinien osuus ravinteessa. Vitamiinit ja mineraalit yhdessä vaikuttavatentsyymien toimintaan. Entsyymit pyörittävät aineenvaihduntaa. On yhdentekevää mitä ravinnetta koira syö,jolleivat vitamiinit ja mineraalit ole tasapainossa. On helppo kuvitella mitä pelkästään vitamiinien jamineraalien epätasapaino voi saada aikaan kantavassa emässä tai kasvavissa pennuissa. Epätasapaino estääkehon normaalin toiminnan.Toivomme tämän artikkelin auttavan edes jossain määrin tämän vaikean ongelman ymmärtämisessä.Pennun ostajalleToivomme myös niiden, jotka ovat itselleen pentua ostamassa, lukevan tämän ja käyttävän tätäinformaatiota kysymysten esittämiseen kasvattajalle. Jos kasvattaja ei pysty vakuuttavasti perustelemaansyöttämänsä ravinnon laatua, lienee turvallisinta hakea sellainen kasvattaja joka pystyy. Koiranruokakustannukset ovat suuri osuus kenneltoiminnan kokonaiskustannuksissa ja helpoimpia tapoja säästäärahaa. Tämän säästön vaikutukset näkyvät aikanaan pennussa. Huono tai heikko laatuinen ravinne vaikuttaamyös pennun vastustuskyvyn kehitykseen, heikko ravinne -> heikko vastustuskyky.Pennun ostajan on myös ymmärrettävä lonkkavian olevan perinnöllinen sairaus. Ei ole olemassa keinoavälttää sitä 100 %:sti. Ruokinnalla ja ympäristövaikutuksilla voidaan kuitenkin vaikuttaa sen syntyyn.KasvattajalleToivomme kasvattajien kiinnittävän huomiotaan ravinteeseen. On olemassa jo useita tapauksia, joissakasvattaja on todettu oikeudessa vastuulliseksi lonkkavikaisen tai allergisen pennun myymisestä. Näihinmolempiin voidaan vaikuttaa ravinnolla. Ravinteen ollessa korkealaatuista ja voidessaan tämänoikeuslaitokselle myös todistaa, ei kasvattaja turhia oikeuden käyntejä häviä. Tällä myös turvataantunnollisen koirankasvattajan maine.Omia kokemuksiammeKultaisten noutajien lonkkavika keskiarvo Suomessa on n.44 %. Kasvattaja aloitti koirien ruokinnan EagleFormula Premium Täysravinteilla vuonna -91 tuonnin avauduttua. Viiden vuoden kokemusten tuloksena,lonkkavika prosentti 18,8 %, (maan keskiarvo yli 40 %) iho- ja turkkiongelmia ei ole. Allergioita ei ole.Jätökset pienentyneet. Ulosteen haju, varsinkin pentuaikana, vähentynyt huomattavasti.Ruokintakustannukset pienentyneet vähentyneen ruokamäärä tarpeen vuoksi. Eli rahaa säästyi, pennutterveempiä.New Foundlandin pennun ollessa 4 kuukauden iässä, etujalat alkoivat kääntyä ulospäin (OD). Pentuasetettiin välittömästi Eagle Maintenace dieetille (alhaisempi valkuainen/rasva). 8 kuukauden ikäisenä jalatsuoristuneet, pentu voi hyvin. Siirtyi 11 kuukautisena Eagle Adulttiin.


Saksanpaimenkoira pentu, kasvattajan suosituksesta ruokittu kotimaisella viljapohjaisella ravinteella, etujalatalkoivat kääntyä. Pentu siirrettiin Eagle Maintenanceen, jalat suoristuivat n. 4 viikon kuluttua.Kokemuksemme ovat vahvasti osoittaneet korkealaatuisen ravinnon tärkeyden koiran kehon toiminnassa.Uusia kokemuksia saamme jatkuvasti. Jos sinulla on kokemuksia Eaglen vaikutuksista, kerro meille, lisätietoatarvitaan jatkuvasti. Lähetämme kokemuksiamme valmistajalle Eagle Products Inc:lle. Eagle tutkii näitätuloksia jatkuvasti, yhdessä perustamansa eläinlääkäreistä koostuvan ryhmän, (Veterinary Advisory Board),ja tätä tietoa käytetään uusien terveyttä edistävien tuotteiden suunnitteluun.

More magazines by this user
Similar magazines