Vertaistuutoroinnin mahdollisuudet opiskelijakunnalle

www3.hamk.fi
  • No tags were found...

Vertaistuutoroinnin mahdollisuudet opiskelijakunnalle

Vertaistuutoroinnin mahdollisuudetopiskelijakunnalleSAMOK Lähtölaukaus 24.1.2005/puheenjohtajatprojektiassistentti Reima Kallinen, Oped-Exo


Vertaisohjaus ja opintojen ohjauksenkokonaisuusVertaisohjaus on aina osa opiskelijoidenohjaus- ja neuvontapalvelujärjestelmääKehitettävä ja toteuttava yhteistyössä muidenohjaukseen osallistuvien kanssaToimittava yhteisesti (erityisesti amk-tasolla)määriteltyjen ohjauksen periaatteiden jatavoitteiden mukaisestiOltava samantasoista, laadukasta ja jatkuvaavuodesta toiseen (riippumatta ”vuosikerrasta”)Tuotava ohjaukseen oma lisänsä, jota ei voidakorvata muullaR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


OHJAUSJÄRJESTELMÄN ELEMENTTEJÄ-oppimiskäsitys-ohjauksen käsitys-oppimisympäristö-ohjaushenkilöstöntyönjako- ohjauksen kohteet-opintojenaloittaminen-harjoittelu-opinnäytetyö-jne..-Oppimisen jaopiskelun ohjaus-uravalinnan ohjaus-persoonallisuudenkasvun ja kehityksentukeminenopiskelijanpolkuOhjauksenalueetohjausjärjestelmäpedagoginenstrategiaohjaustaantavathenkilötopintojenohjaussuunnitelmaohjauspalveluttyökalutohjausmuodot-esim. tuutorit-vertaistuutorit-verkko-ohjaus-yksilöohjaus-ryhmäohjaus-verkko-ohjaus-jne..-sisäiset palvelut-ulkoiset palvelut-hops-portfoliot-laatumittaritB.Varjonen/Oped-Exo/18.1.2005


Mitä vertaisohjaus voi antaa ohjaus- janeuvontapalvelujärjestelmälle?Vertaisohjaus on edelleen osinhyödyntämätön ”luonnonvara”Lisää resursseja ohjaukseen (aika, henkilöt)Uusia ohjaustapoja ja -muotoja”Sammakkoperspektiivin” parempihyödyntäminen, verkottuminenOhjauspalvelujen suurempi käyttöaste,järjestelmän parempi tunnettuusYhteisöllisyyden kehittyminenLisää tähän omasi…R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Opiskelijan ohjaajat (kolmikantamalli)Opettajatuutorit, opintoohjaajat,harjoittelu- jakv-vastaavat, opinnäytetyönohjaajat jne.(Ohjaus-)henkilöstöVertaisohjaajatOpiskelija- ja kv-tuutorit,callidus-tuutorit, pienryhmäohjaajat,alumnit ja mentoritjne,VirtuaaliohjausSurvival guidet, opintooppaat,www-sivut,opiskelijaportaalit,oppimisalustat jne.R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Vertaisohjauksen jatkumoVertaisohjaus muodostaa loogisen jatkumon:opiskelijatuutorit– callidus-tuutorit– alumnit (ja mentorit)Vertaisohjaus säilyy koko opiskeluajan, muotomuuttuuR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Ohjauksen työnjako (ohjauskartta)OpettajatuutoritOpiskelijatuutoriOpintoohjaajaCallidustuutoriAlumni/mentoriOpiskelupaikkaOpint. suunn.(HOPS)UraohjausHarjoitteluOpiskelunkäytäntöesimerkkiohjauskartastaRyhmäyt.ja itseohjaut.OpiskelumenetelmätUlkomaanvaihto/harjoitteluOpintososiaal.asiatOpinnäytetyöUra- jarekrypalv.OpintotoimistoKirjastopalvelutOpiskelijakuntakv-asiaintoimistoR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Vertaisohjauksen keskeisetongelmat1. Tiedonkulku (organisaation toimimattomuus)2. Jatkuvuus (riippuvuus ”vuosikerrasta”)• Vertaisohjaus ei kata koko opiskeluaikaa (vain opintojen alussa)• Irrallisuus muusta ohjauksesta (ei toimi osana ohjaus- janeuvontapalvelujärjestelmää)• Uskottavuus (toiminnan tavoitteiden puutteellinen määrittely,toiminnan luonne)• Työnjako (opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun välillä)• Kehittymättömyys (vanhan kopiointi, huono perinteensiirto)R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


UskottavuusMitä vertaisohjaus antaaopiskelijakunnalle?Hyvin toimiva vertaisohjaus osana amkin ohjaus- janeuvontapalvelujärjestelmää nostaa opkun imagoaTunnettuusVertaisohjaus on tehokas keino lisätä sekäopiskelijoiden että henkilökunnan tietämystä opkuntoiminnastaR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Mitä vertaisohjaus antaaopiskelijakunnalle?VerkottuminenVertaisohjauksen avulla voidaan synnyttää verkostoja,joilla tavoitetaan entistä enemmän riviopiskelijoitaMahdollisuus verkottumiseen myösopetuksen/ohjauksen kehittäjien kanssaVaikuttavuusVertaisohjauksen kehittäminen osana ohjaus- janeuvontapalvelujärjestelmää opetuksen kehittäminenOpiskeluyhteisön kehittäminenR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Callidus-tuutorointiOpintojen edetessä ohjaustarpeet muuttuvat, kunryhmädynamiikka käynnistyy, itseohjautuvuus kehittyyja perustietämys kasvaa.Vertaisohjauksen tarve on suurin erilaisissavalintatilanteissa ja silloin, kun ns. normaali opiskeluhäiriintyy tai keskeytyy.• Callidus (lat.): kokenut, taitava, ovela, viekas,kokemuksen kautta oppinut, asiantuntija• Callidus-tuutori: Vertaisohjaaja, joka jakaa kokemuksensatietystä asiasta asian vielä kokemattoman opiskelijan taiopiskelijaryhmän kanssaR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Callidus-tuutorointiCallidus-tuutoroinnin muodot:1. Opiskelun ja opintojen edistymisen tukeminenOpintopiirit:• tietyn aineen tai opintokokonaisuuden harjoittelu/kertaaminen, opiskelumenetelmienopiskeleminen pienryhmissä; verkko-opintojen tukeminenTuutorituvat: Tiettyyn aikaan järjestetty ”vastaanotto”• esim. matematiikka-aineet2. Opiskelijan polun kriittiset vaiheet (pienryhmissä), esim:Suuntautumis-/syventämisvaihtoehdotHarjoitteluorientaatioVaihto-orientaatioOpinnäytetyöorientaatio3. Muu kokemusta hyödyntävä vertaisohjaus (yksilöllisesti tai pienryhmissä):Varasijoilta aloittaneiden vertaisohjausPoissaoloajalta, vaihdosta tms. palaavien uudelleenorientointi opintoihin;siirto-opiskelijoiden vertaistukiAikuisopiskelijoiden vertaisohjaus jne.R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Laadukkaan vertaisohjauksenminimikriteeritTavoitteena luoda kriteeristö, jota opkut jaamkit voivat hyödyntää vertaisohjauksenlaadunvarmistuksessa.Kriteeristöstä pyritään luomaanvaltakunnallinen suositus kaikkien opkujennäkemys tärkeä (webkysely 2-3/2005)Kriteerien työstäminen VETURI III:ssaKriteerit valmiina kesällä 2005 eJulkaisuR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Esimerkkejä mahdollisistakriteereistä:Vertaisohjaus tulee olla opiskelija-lähtöistä ja -vetoista(vertaisohjauksen toteutusvastuu opiskelijakunnalle;ammattikorkeakoululla valvontavastuu ja vastuuohjauksen kokonaisuudesta)Vertaisohjaajien tulee saada tehtäviinsä riittäväkoulutus (esim 20 h peruskoulutusta + 10 hsyventävää koulutusta/ tehtävä)Vertaisohjaajien tulee tehdä vertaisohjauksentoteutuksesta vastaavan tahon kanssa molempiaosapuolia sitova sopimus toiminnastaanR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Esimerkkejä mahdollisistakriteereistä:Vertaisohjaajia tulee olla riittävä määrä suhteessaaloituspaikkoihin/opiskelijamäärään (esim 1/10 opiskelijaa)Vertaisohjaajien tulee saada asianmukainen määräopintopisteitä tai muuta korvausta tekemästään työstä (esimkoulutus 2 op + toiminta 2 op x toimintakaudet/tehtävät)Vertaisohjaustehtävissä toimimisen tulee olla hyväksyttäväsyy esim. poissaoloihin myös ns. läsnäolopakon sisältäviltäkursseiltaVertaisohjaukselle tulee varata riittävä aikaresurssit(erityisesti opintojen alussa, esim. 10 h/tuutoriryhmä)R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Oped-Exo:VTR:n kevät - kesä 20052.2. Työrengastapaaminen, Oulu (OSAKO ry)Laadukkaan vertaisohjauksen minimikriteerit (aloitus)Vertaisohjaus Oulun yliopistossaCallidus-tuutorointi (tilanne)Ilmoittautuminen tänään! KYSELY MINIMIKRITEEREISTÄ KAIKILLE OPISKELIJAKUNNILLE12.-13.3. VETURI III – Laadukas vertaisohjaus -vertaistuutoritapaaminen, ???Laadukkaan vertaisohjauksen minimikriteerit (työstäminen)Vertaisohjauksen tunnettuusVertaistuutoreiden verkottuminenPaikka haussa 31.1. saakka!4.4. Työrengastapaaminen, Helsinki (Ranka ry)Laadukkaan vertaisohjauksen minimikriteerit (kokoaminen) MINIMIKRITEERIT VALMIINA KESÄLLÄ 2005R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


VTR:n työskentelyynosallistuminenKaikki opiskelijakunnat ja ammattikorkeakoulutovat tervetulleita mukaan työrengas- ja VETURItapaamisiin!Oped-Exo ja SAMOK eivät pysty korvaamaanopiskelijakuntien matka- ym.osallistumiskustannuksiaAmmattikorkeakoulujen toivotaan mahdollistavanopiskelijakuntiensa osallistumisen valtakunnalliseenkehitystyöhönR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Oped-Exo ja VTR netissäHankkeen www-sivut:http://www.hamk.fi/oped-exoVTR:n sivu:http://www.hamk.fi/oped-exo/VTR.htmTapaamisten ohjelmat ja muistiot, materiaaleja,linkkejä, jneeJulkaisu:http://www.hamk.fi/oped-exo/ejulkaisu/VTR:n julkaisuissa mm. ”tuutorisihteerin työnkuva”R.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005


Yhteystiedot:VTR:n vetäjä, projektiassistenttiReima Kallinensp: reima.kallinen@hamk.figsm: 040 586 7982http://www.hamk.fi/oped-exoR.Kallinen/Oped-Exo31.01.2005

More magazines by this user
Similar magazines