Lataa esityksen kalvot (pdf)

videonet.fi
  • No tags were found...

Lataa esityksen kalvot (pdf)

RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVATKEHITTÄMISLINJAUKSETjaNUORTEN YHTEISKUNTATAKUU-Neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori


KEHITTÄMISLINJAUKSISTAOngelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksienesille nostamiseenNostetaan esille työnhakijoiden koulutus, ammattitaito, olemassaoleva työkyky ja muut vahvuudet.Korvataan käsitteet vajaakuntoinen, pitkäaikaistyötön ja vaikeastityöllistyvä asiakaspalvelussa ja lainsäädännössä muillakäsitteillä.Nähdään työnhakijat asiakkaina ja palvelujen käyttäjinä eikätoimenpiteiden kohteena.


Nostetaan yritysten osuutta palkkatuetun työntarjoajanaKäytetään työmarkkinoita ja työvoimatarpeita koskevaaennakointitietoa suunnattaessa palkkatuen käyttöä.Madalletaan työnantajien, erityisesti yritystenrekrytointikynnystä tarjoamalla työnantajalle tarvittaessatyömarkkinatoimenpiteen avulla mahdollisuus arvioidatyönhakijan soveltuvuutta ja rekrytoinnin tueksi tarvittaviapalveluja.Tarjotaan työhön kiinnittymisen tueksi työhönvalmennusta jalisätään työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.


Parannetaan osaavan työvoiman saatavuuttalisäämällä palvelutarjonnassaammatillista koulutusta ja koulutuksen tukipalvelujaOhjataan nykyistä useampi työnhakija ammatilliseen koulutukseen jaotetaan koulutukseen ohjattaessa esille erilaisetkouluttautumismahdollisuudet. Käytetään koulutukseen ohjauksentukena nykyistä useammin ohjauksellisia palveluita ja ohjaavaatyövoimakoulutusta.Profiloidaan ammatillista työvoimapoliittista koulutusta nykyistä useamminmyös tietyille kohderyhmille.Kehitetään koulutusvalmentaja/tukihenkilö –toimintamallia ja laaditaansuunnitelma mallin valtavirtaistamisesta.Lisätään työpaikalla toteutettavaa oppisopimus- ja TOPPIS-koulutusta.Valmistellaan käytännönläheinen opas TOPPIS-mallista ja levitetääntietoa mallin käyttökokemuksista. Varmistetaan, että työnantajat saavatriittävästi tukea TOPPIS-mallin käyttöön.


Parannetaan vaikuttavuuttakehittämällä yhteistyötävälityömarkkinatoimijoiden kanssaKartoitetaan ja segmentoidaan välityömarkkinatoimijat (”toimijakartta”)asiakasohjauksen parantamiseksi. Varmistetaan ennenpalkkatukipäätöksen tekemistä, että välityömarkkina-toimijanpalveluksessa on ammattitaitoista henkilöstöä ohjaamassa jatukemassa tuella palkattuja.Pyritään löytämään välityömarkkinatoimijoiksi yhdistyksiä ja säätiöitä, jotkaovat valmiita tarjoamaan koulutusta työpaikallaAsiakkaan palvelutarve määrittelee sen, ohjataanko asiakasvälityömarkkinoille ja mille välityömarkkinatoimijalle asiakas ohjataan.


Tehostetaan palveluprosessiaEnnakoidaan työttömyyden pitkittymisen riski ja tarjotaanpalveluja nykyistä suunnitelmallisemmin• Arvioidaan palvelutarvearvion tekemisen yhteydessä työttömyydenpitkittymisen riski, joka otetaan huomioon palveluprosessinsuunnittelussa.• Tarkennetaan tarvittaessa palvelutarvearviota kuuden kuukaudenyhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen työnomaisissa olosuhteissa tehdylläarvioinnilla• Ehkäistään valumaa pitkäaikaistyöttömyyteen nykyistä aktiivisemmallaja paremmin kohdennetulla palvelutarjonnalla kuuden kuukaudenyhtäjaksoisen työttömyyden jälkeen• Sovitaan työnhakija-asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelmassapalvelukokonaisuudesta ja seuraavasta palvelusta. Kirjataantyöllistymissuunnitelmaan välitavoitteet ja seurataan niiden toteutumista


• Ohjataan työnhakija-asiakkaita aktiiviseen työnhakuuntyöttömyyden ja työvoimapalvelujen aikana. Sovitaanjokaisen määräaikaiseen palkkatuettuun työhön menevänkanssa työllistymissuunnitelmassa, millä tavoin ko. henkilöhakee tukijakson aikana työtä. Tehdään määräaikaisessapalkkatuetussa oleville työtarjouksia.• Laitetaan palkkatukipäätökseen ehto, jonka mukaanmääräaikaisessa palkkatuetussa työsuhteessa olevalla tuleeolla oikeus päättää työsuhde kesken palkkatukijakson, joshän saa palkkatukijaksoa pitempikestoisen työpaikan taikoulutuspaikan.• Tuetaan omatoimista työnhakua asiakkaille räätälöidyllätyönhakukoulutuksella ja ”Rekry-kortilla”. Tarjotaan työnhauntueksi työhönvalmennusta.


• Nimetään jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle asiakkaallevastuuvirkailija. Mitoitetaan virkailijoiden asiakasmäärä siten,että se mahdollistaa asiakkuusprosessin eteenpäin viemisen jaseurannan.


Kehitetään ja laajennetaan moniammatillista verkostotyötäParannetaan työllistymisedellytyksiä sosiaalipalveluillaSosiaali- ja terveysministeriön toimialalle ja kuntienjärjestämisvastuulle kuuluvat sosiaalityön ja sosiaalisentyöllistämisen kehittämistarpeet:• varmistetaan aikuissosiaalityön aktivoivien jakuntouttavien palvelujen riittävä tarjonta• selkeytetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämistäkoskevien säännösten soveltamista joko säännöksiä taiohjeistusta.• kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöä asiakkaidenyksilölliset palvelutarpeet nykyistä paremmin huomioonottavaksi


Esitys hallitusohjelmaan• Sisällytetään seuraavan hallituksen ohjelmaan ratkaisujen hakeminenniille pitkään työttömänä olleille, joilla ei ole edellytyksiä työllistyäavoimille työmarkkinoille.• Järjestetään pitkäkestoista tuettua työtä tai työtoimintaa niille, joilla eiole kunnan ja TE-toimiston palveluja sisältävän pitkäkestoisenkaanpalveluprosessin jälkeen edellytyksiä työllistyä avoimilletyömarkkinoille, mutta jotka pystyvät työ- ja toimintakykynsä puolestatyöskentelemään tuetuilla työmarkkinoilla.• Turvataan eläketuella niiden pitkään työttömänä olleiden toimeentulo,joille ei voida järjestää työ- ja toimintakykyä vastaavaa työtä.• Rakennetyöttömyyden alentaminen edellyttää, että seuraava hallitusvarmistaa riittävät resurssit työvoimapalveluille, kuntien sosiaalityölle jakuntouttavalle työtoiminnalle tai muulle työelämäosallisuudenmahdollistavalle pitkäkestoiselle tuetulle työlle tai työtoiminnalle


NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU- tehostaa palveluprosessia ripeästi eteneväksi- edistää koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista ja kestävienratkaisujen aikaansaamista- ehkäisee työttömyyden pitkittymistä sekä- tunnistaa syrjäytymisvaaraan liittyviä tekijöitä ja edistääyhteistyössä varhaista puuttumista


• alkukartoitus ja toimintasuunnitelma = työllistymissuunnitelma2 viikon kuluessa työnhaun alkamisesta,tarkistus noin 1 kk:n kuluttua, lyhyehköt tarkistusvälit jatkossakin• suunnitelma tehdään yhdessä nuoren kanssa ja se perustuunuoren palvelutarpeen arviointiin• ensimmäisen työllistymissuunnitelman ja sen tarkistusajankohdanvälinen aika tulee olla aktiivista; annetaan esim. välitehtäviä, joidenkautta kuullaan selkeästi nuoren omaa ääntä, esim. AVO-ohjelmanteko, jos ei tutkintoa tai CV:n teko, jos on jo tutkinto• myös alle 17-vuotias voi perusopetuksen päätyttyä ja ilmanopiskelupaikkaa jäätyään asioida työnvälityksessä; myös hänelletyöllistymissuunnitelma ja palveluja, jotka eivät edellytä 17 vuodenikää: työnvälitystä, työnhakuvalmennusta, koulutusneuvontaa,ammatinvalinnanohjausta


Jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle on laadittavaennen kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä:• työllistymissuunnitelma, joka jo sisältää tarjottavia toimenpiteitä/palveluja,kotoutumissuunnitelma (kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajanuorille)taiaktivointisuunnitelma (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).Näissä suunnitelmassa sovitaan nuoren palvelutarvetta vastaavastatoimenpiteen toteuttamisesta.Toimenpide voi olla työnhakuvalmennus, valmentava tai ammatillinentyövoimakoulutus, työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus, starttiraha taipalkkatuettu työ.• palvelujen/toimenpiteiden aktiivinen tarjonta jatkuu kokotyöttömyyden ajan


• Yhteiskuntatakuu toteutunut myös, jos sovittutyöllistymissuunnitelmassa:• ~ Nuori ohjataan verkostotyön keinoin muuhun kuin julkiseentyövoimapalveluun, esim. sosiaali- ja terveyspalvelu, etsivä nuorisotyö• ~ Aktivointiehdon piiriin kuuluva nuori: laaditaanaktivointisuunnitelma ja kerrotaan kuntouttavan työtoiminnanmahdollisuudesta• ~ Elämänhallintavaikeuksia omaava nuori: työharjoittelu vai esim.kuntouttava työtoiminta; nämä arvioitava nuoren valmiuksien mukaanUudet yhteistyön mallit: Nuorisolain muutos ja etsivä nuorisotyö

More magazines by this user
Similar magazines