1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun ...

sealco.kummeli.fi

1. kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun ...

Kauppanimi: DINITROL 700Päiväys: 28.06.2006 Edellinen päiväys: 08.05.2004 Ref. 0 24.1 Erityiset ohjeetJos mahdollista, näytettävä hoitavalle lääkärille tätä käyttöturvallisuustiedotetta.4.2 HengitysRaitis ilma, lepo.4.3 IhoIho huuhdotaan runsaalla vedellä, samalla riisutaan tahriintuneet vaatteet.4.4 Roiskeet silmiinHuuhdellaan silmiä runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli silmien kirvelyjatkuu.4.5 NieleminenHuuhdellaan suu. Ei saa oksennuttaa. Lääkärin hoitoon. .5. OHJEET TULIPALON VARALTA5.1 Sopivat sammutusaineetVaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe. Astioita jäähdytetään vesisuihkulla ja siirretään pois palon läheisyydestä.5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistäEi vettä, jos mahdollista!6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestäHuolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.6.3 PuhdistusohjeetKootaan puhtaisiin kannellisiin astioihin ja siirretään käyttöön tai hävitettäväksi. Pienet määrät ja jäänteetimeytetään inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine),kerätään kannellisiin astioihin ja hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI7.1 KäsittelyHuolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas pitämään ainepitoisuudettyöilmassa työskentelyalueilla selvästi alle kohdassa 8.1 mainittujen pitoisuuksien.Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.Eristettävä avoliekeistä, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.7.2 VarastointiSäilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava valolta, myössuoralta auringonpaisteelta. Estettävä jäätyminen.8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET8.1 Altistuksen raja-arvot8.1.1 HTP-arvot90622-57-4 Isoparafiinistenhiilivetyjen seos 900 mg/m³ (8 h) 1200 mg/m³ (15 min)8.2 Altistumisen ehkäiseminen8.2.1 Työperäisen altistuksen torjuntaSuojaimet on valittava käsittelyn laadun ja käsiteltävän aineen määrän mukaan. Suojakäsineiden ja -vaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta.8.2.1.1 HengityksensuojausEllei ilmastointi ole riittävää, on käytettävä hengityssuojainta. Lyhyissä työvaiheissa tai matalissapitoisuuksissa voidaan käyttää A-suodattimella varustettua hengityssuojainta. Voimakkaissa taipitkäaikaisissa altistuksissa on käytettävä raitisilmasuojainta tai vastaavaa.8.2.1.2 KäsiensuojausNeopreeni- tai nitriilikumikäsineet8.2.1.3 Silmiensuojaus


Kauppanimi: DINITROL 700Päiväys: 28.06.2006 Edellinen päiväys: 08.05.2004 Ref. 0 3Tiiviisti asettuvat suojalasit mikäli roiskeet silmiin ovat mahdollisia.8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminenEi saa päästää leviämään viemäriin, maaperään tai vesistöön.9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)Harmaa pasta tai massa, ominainen haju.9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue 78-153 °C9.2.3 Leimahduspiste 41 °C (Isoparafiinisten hiilivetyjen seos)9.2.5 Räjähdysominaisuudet9.2.5.1 Alempi räjähdysraja 0,40 til.%9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja 7 til.%9.2.7 Höyrynpaine < 10 mbar (20 °C)9.2.8 Suhteellinen tiheys 1370 kg/m³9.3 Muut tiedotItsesyttymislämpötila > 200 °C10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS10.2 Vältettävät materiaalitVoimakkaat hapettavat aineet10.3 Vaaralliset hajoamistuotteetLämpöhajoamisessa ja palossa voi muodostua mm. hiilen ja typen oksideja.11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT11.1 Välitön myrkyllisyysLD50/suun kautta/rotta > 5000 mg/kgTuotteen sisältämien aineosien myrkyllisyystietoja on esitetty kohdassa 2.1.4.11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyysTeollinen kokemus on osoittanut, että normaalissa käytössä ei esiinny vakavia terveydellisiä haittoja.11.3 HerkistyminenEi tiedossa11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin-12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE12.1 Ekotoksisuus12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöilleTuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja.Isoparafiinisten hiilivetyjen seos: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Hajonneejätevedenkäsittelylaitoksissa.12.2 LiikkuvuusEi tietoja käytettävissä12.3 Pysyvyys ja hajoavuus12.3.1 Biologinen hajoavuusTuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja, liuotin on hajoavaa.Isoparafiinisten hiilivetyjen seos: hajoaa luontaisesti12.3.2 Kemiallinen hajoavuusIsoparafiinisten hiilivetyjen seos: hajoaa nopeasti ilmassa.12.4 Biokertyvyyspotentiaali


Kauppanimi: DINITROL 700Päiväys: 28.06.2006 Edellinen päiväys: 08.05.2004 Ref. 0 4Ei kerry.12.5 Muut haitalliset vaikutukset13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYHävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti..14. KULJETUSTIEDOT14.3 Maakuljetukset14.3.4 Muita tietoja Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussäädösten mukaan.15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSETTuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan.15.1 Varoitusetiketin tietoja15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi-15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet15.1.3 R-lausekkeet15.1.4 S-lausekkeet15.2 Kansalliset määräyksetTuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan.16. MUUT TIEDOT16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeistaR10Syttyvää.R53Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.R65Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.R66Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.16.4 LisätiedotAspokem Oy / Sealco, puh. 09-2252 52016.5 Käytetyt tietolähteetEwa-KTT: 1) Edellinen tuotetta koskeva käyttöturvallisuustiedote 2) Tiedotteen uusimishetkellä voimassaoleva vaarallisia kemikaaleja ja niiden tiekuljetusta sekä käyttöturvallisuustiedotetta koskeva lainsäädäntö3) Aineosien valmistajien käyttöturvallisuustiedotteita16.6 Lisäykset, poistot ja muutoksetPieniä muutoksia kohdissa 15 ja 16.PäiväysAllekirjoitus

More magazines by this user
Similar magazines