TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 - Arkistolaitos

arkisto.fi

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 - Arkistolaitos

Convicted Offenders and Sentence Outcomes for Sexual ViolenceYearTotalSentencesNumber ofCustodialSentences 24Percentage ofCustodialSentencesNumber ofCommunitySentencesPercentage ofCommunitySentencesNumber ofOtherSentences 25Percentage ofOtherSentences1999 543 363 67% 152 28% 28 5%2000 481 336 70% 112 23% 33 7%2001 481 346 72% 102 21% 33 7%2002 508 353 69% 102 20% 53 10%2003 514 400 78% 87 17% 27 5%2004 433 341 79% 71 16% 21 5%2005 517 390 75% 94 18% 33 6%2006 464 364 78% 79 17% 21 5%2007 429 323 75% 76 18% 30 7%2008 463 361 78% 84 18% 18 4%Prosecutions and Convictions for assault on a childYearNumber ofchargesprosecutedNumber ofconvictionsPercentage ofconvictionsNumber ofdischargedwithoutconvictionPercentage ofdischargedwithoutconvictionNumber ofwithdrawn,dismissed,struck out oracquittedPercentage ofwithdrawn,dismissed,struck out oracquitted1999 548 304 55% 19 3% 225 41%2000 591 280 47% 15 3% 296 50%2001 603 294 49% 24 4% 285 47%2002 606 291 48% 22 4% 293 48%2003 551 253 46% 15 3% 283 51%2004 580 305 53% 21 4% 254 44%2005 652 288 44% 28 4% 336 52%2006 637 263 41% 37 6% 337 53%2007 743 387 52% 26 3% 330 44%2008 863 421 49% 46 5% 396 46%24 Includes Home Detention.25 Includes conviction and discharge and monetary sentences.7


1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI1.6.1 Rahoituksen rakenneTalousarviorahoituksen lisäksi Arkistolaitos jatkoi vuonna 2006 yhteisrahoitteista hanketta JalmariFinnen säätiön kanssa Suomen asutuksen yleisluettelon digitointia varten. Hanketta varten saatiinJalmari Finnen säätiöltä rahaa 28 200,00 euroa, lisäksi käytössä oli edelliseltä vuodelta säästynytrahoitusosuus 31 194,52 euroa. Säätiöltä saatua ulkopuolista rahoitusta oli siis käytössävuonna 2006 59 394,52 euroa. Rahoituksesta käytettiin vuonna 2006 27 145,10 euroa. Kansallisarkistonrahoitusosuus hankkeeseen oli 10 300,92 euroa.Itämeren maiden arkistoaineistojen kartoitusta varten perustettuun The Baltic Connections -projektiin saatiin Hollannista rahoitusta 12 000,00 euroa. Kansallisarkiston rahoitusosuus kyseiseenhankkeeseen oli 15 606,10 euroa.1.6.2 Talousarvion toteutuminenArkistolaitokselle myönnettiin vuoden 2006 talousarviossa määrärahaa toimintamenoihin 13843 000,00 euroa. Vuoden 2006 lisätalousarviossa Arkistolaitokselle myönnettiin 210 000,00 euroalisämäärärahaa kiinteistö- ja atk-menoihin. Kiinteistömenojen määrärahatarpeen lisäys johtuuvuokrien ja erityisesti sähkön hinnan kohoamisesta. Vuodelle 2007 siirtyi toimintamenomäärärahasta552 720,54 euroa, mikä on noin 400 000,00 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtomäärärahansuuruus johtuu siitä, että vuonna 2006 jätettiin melkein kaikki avoimiksi tulleet virattäyttämättä. Näistä on suurin osa täytetty kuluvan vuoden puolella. Toimintamenoista käytettiin51,8 % (ed. vuonna 52,9 %) palkkamenoihin, 38,2 % (37,7 %) kiinteistömenoihin, 3,5 % (3,3 %)IT-menoihin ja 6,5 % (6,1 %) muihin kulutusmenoihin.Vuosilta 2004 ja 2005 siirtyneistä opetusministeriön tietohuollon kehittämiseen myöntämistämäärärahoista käytettiin 149 762,65 euroa mm. Sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä-hankkeeseen ja kansainvälisten arkistokokousten järjestämisestä aiheutuneisiin menoihin.Suomi-, sotavangit ja ihmisluovutukset -hankkeeseen myönnettiin vuoden 2006 talousarviossamäärärahaa 414 000,00 euroa. Määrärahasta siirtyi vuodelle 2007 46 946,53 euroa.Työministeriön hallinnonalan momentilta käytettiin 112 538,00 euroa työvoimatoimistojen työhönosoituspäätösten mukaisesti määräaikaisten henkilöiden palkkaamiseen.Hämeenlinnan maakunta-arkiston uudisrakennuksen vuokrasopimusvaltuus peruttiin ja siirrettiinvuoden 2007 talousarvioon.1.6.3 Tuotto- ja kululaskelmaMaksullisen palvelutoiminnan tuotot vuonna 2006 oli 721 249,18 euroa, minkä lisäksi maksulliseentoimintaa luetaan maksuasetuksessa ja talousarviossa toimitilojen ja asuntojen vuokrat. Näitätuottoja oli kertomusvuonna 186 416,17 euroa. Maksullisen toiminnan tulot kasvoivat edelliseenvuoteen verrattuna noin 64 000,00 euroa. Vastaavasti muut toiminnan tuotot kasvoivat edelliseenvuoteen verrattuna noin 54 000,00 euroa. Muut toiminnan tuotot sisältää toukokuussa 2006 Helsingissäjärjestettyjen Suomen 7. Arkistopäivien osallistumismaksuja 75 300,00 euroa ja mainostilanmyyntituloja 19 334 euroa sekä yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 39 145,10 euroa.11


Henkilöstökulut vuonna 2006 olivat 8 139 683,48 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattunaoli noin 190 000,00 euroa, mikä johtuu jo edellä mainitusta virkojen täyttämättä jättämisestä.1.6.4 TaseTase-erissä ei ole huomattavia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Aineellisten hyödykkeidentase-erät ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu Valtiokonttorin määräyksestä,jonka mukaan vain suuret, yli 10 000,00 euron arvoiset hyödykkeet aktivoidaan taseeseen. Myyntisaamisiaoli vuoden vaihteessa 45 000,00 euroa enemmän kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä.Tiliviraston oma pääoma on ymmärrettävästi negatiivinen. Kertomusvuonna vajaus kasvoi edelleen.1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMASisäinen valvontaJohdon toteuttama sisäinen valvonta käsittää taloussäännön, sisäisen valvonnan ohjesäännön, työjärjestyksensekä muiden erillismääräysten edellyttämät menettelyt laillisen, taloudellisen ja tehokkaantoiminnan toteuttamiseksi. Sisäinen valvonta on arkistolaitoksessa delegoitu linjaorganisaatioonja sitä pyritään edistämään valta- ja vastuusuhteiden määrittelyllä sekä toimintaprosessejadokumentoimalla ja yhdenmukaistamalla.Toimintayksiköiden toimintaa ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittaisissa tulosneuvotteluissa.Laadittavissa tulossopimuksissa sovitaan tulostavoitteet ja niitä vastaavat resurssit. Kukin yksikönjohtaja vastaa tulossopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että toimintaon ollut tulossopimuksen mukaista.Taloussäännöissä on mainittu sisäiselle valvonnalle asetetut velvoitteet.Arkistolaitoksen sisäisen valvonnan tilaa on vuoden 2006 osalta arvioitu vertaamalla sitä valtioncontroller-toiminnon arviointilausumaa koskevaan suositukseen ja sen sisältämään arviointikehikkoon.Arvion perustella viraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät niille säädetyt vaatimuksetlukuun ottamatta riskien systemaattista tunnistamista ja arviointia.Vuonna 2006 uusittiin laitoksen taloussääntö sekä sisäisen valvonnan ohjesääntöä valmisteltiin.Kertomusvuoden aikana myös arkistolaitoksen henkilöstöstrategia on saatu valmiiksi sekä jatkettumuita laitoksen strategian edellyttämien osastrategioiden tekemistä.Arkistolaitoksen tuotavuusohjelma valmisteltiin vuosille 2007 - 2011. Organisaation uudistaminenon osa tuottavuushanketta, jonka mukaisesti yksikköjen määrää vähentämällä ja niiden toimialueitasuurentamalla voidaan yhtenäistää toimintojen ohjausta kaikissa arkistolaitoksen yksiköissä.12


Sisäinen tarkastusSisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä ja niihin perustuvillatarkastuksilla sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea asiantuntijana organisaationkaikkia tasoja.Sisäisen tarkastuksen kohteena oli arkistolaitoksen konservointi-, mikrokuvaus- ja digitointitoiminta.Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomukset. Tarkastaja kiinnitti huomiota mm. arkistolaitoksenteknisiä toimintoja koskevan strategian ja kattavan kokonaissuunnitelman puuttumiseen.Lisäksi tarkastus kiinnitti huomiota tarpeeseen laatia teknisten toimintojen osittain puuttuvat prosessikuvauksetsekä parantaa tehtävien koordinointia.Vuotta 2006 koskeva tarkastussuunnitelma on laadittu toukokuussa 2005. Sisäinen tarkastaja nimitettiinmääräajaksi muihin tehtäviin ja tästä syystä aloitettiin uuden tarkastajan koulutus. Sisäistätarkastusta on ollut tarkoitus vahvistaa siten, että ainakin kahdella virkamiehellä on tarvittavaosaaminen ja koulutus ko. tehtäviin.Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ovat seuraavat pääasialliset kehittämistarpeet, joidenvuoksi on ryhdytty/ryhdytään toimenpiteisiin:1. Strategisesti tärkeimmät toimintaprosessit kuvataan ja tallennetaan sisäiseen verkkoon.2. Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjesääntö uusitaan3. Palkkahallinnon menetelmäkuvaus saatetaan kaikilta osin valmiiksi4. Sisäisen laskennan viitekehikosta laaditaan yhtenäinen kirjallinen menetelmäkuvaus, joka käsittääyksityiskohtaiset menettelyt työajan seurannan ja suoritteiden rekisteröinnissä, kuvaukset tuloksellisuusindikaattoreistasekä niiden käytöstä ja hyödyntämisestä tulosraportoinnissa, kuvauksetjärjestelmän avulla la tuotettavista raporteista ja raportoinnin aikataulusta. Kuvaus talletetaanviraston sisäiseen verkkoon.5. Kaluston inventointi suoritetaan vuosittain ja muuttuneet tiedot päivitetään käyttöomaisuusjärjestelmään.1. 8 ARVIOINTIEN TULOKSETOpetusministeriö käynnisti vuoden 2004 syksyllä tulossopimuksessa vuodelle 2006 sovitun arkistolaitoksenulkoisen arvioinnin. Neli-henkisen arviointipaneelin puheenjohtajaksi kutsuttiin Iso-Britannian kansallisarkiston pääjohtaja Sarah Tyacke. Tutustuttuaan laajaan taustamateriaaliin, jakäymiensä lukuisten haastatteluiden, matkojen ja kokousten jälkeen arviointipaneeli jätti raporttinsavuoden kertomusvuoden helmikuussa.Arvioinnin keskeisiä suosituksia ovat mm. arkistolaitoksen mahdollisuuksien parantaminen sähköisenasiakirjahallinnon kehittämisessä osana valtion IT-strategiaa, kulttuuriperinnön digitoinninja digitaalisen sisällöntuotannon tehostaminen mm. yhteisten hankkeiden avulla, digitointihankkeissatulee kuulla käyttäjiä, viranomaisten arkistosiirtojen lyhentäminen 25 vuoteen nykyisen 40vuoden sijasta, kansallisten toimintojen alueellistamista tulisi jatkaa (esim. mikrokuvaustoiminta),arkistolaitoksen ja kuntien suhteita koskevan lainsäädännön uudelleen arviointi, valtionapua saavienarkistojen toimintojen kustannustehokkuuden parantaminen (yhteistyö, tilat ja tietotekniik-13


ka), arkistontarkastusten tehostaminen, jotta seulonnan tavoitteet saavutettaisiin, seulontakriteereidenkehittäminen.Suositusten mukaisina toimenpiteinä on jo perustettu yksityisarkistojen neuvottelukunta ja valtionapuarkistojakoskeva lakiuudistus toteutettu. Kansallisarkiston ja osittain koko arkistolaitoksenorganisaatiota on uudistettu (voimaan vuoden 2007 alusta lukien) matriisiorganisaatiomaisesti japrosessilähtöisesti. Tavoitteena on, että arkistolaitoksen prosesseja johdetaan ja toteutetaan yhdenmukaisinperiaattein entistä enemmän keskitetyn mallin mukaan. Entiset virka-arkisto- ja asiakirjahallintoyksiköton yhdistetty paremman tehokkuuden ja koordinaation saavuttamiseksi.VAKKA ja VAPA –kärkihankkeet on yhdistetty tietopalveluyksikköön. Arkistojen liitoshankkeitaja siirtosyklin lyhentämistä suunnittelemaan on määrätty erityisasiantuntijat.14


1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄArkistolaitoksessa ei tilikaudella ole havaittu väärinkäytöksiä.15


2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA(seuraavalla sivulla)16


Kansallisarkiston talousarvion toteumalaskelma vuodelta 2006Osaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu Toteumanumero ja nimi 2005 2006 2006 Tilinpäätös-/%TA+LTA Talousarvio11. Verot ja veroluontoiset tulot 102 309,00 94 414,95 94 414,95 0,00 011.04.01. Arvonlisävero 102 309,00 94 414,95 94 414,95 0,00 012. Sekalaiset tulot 98 088,57 49 768,31 49 768,31 0,00 012.39.04. Siirtomäärärahojen peruutukset 500,00 0,00 0,00 0,00 012.39.07. Valtionapulaitosten omavastuu- 85 115,00 49 601,00 49 601,00 0,00 0osuudet eläkkeistä12.39.10 Muut sekalaiset tulot 12 473,57 167,31 167,31 0,00 013. Korkotulot ja voiton tuloutukset 300,00 320,00 320,00 0,00 013.03.01. Osinkotuotot 300,00 320,00 320,00 0,00 0Tuloarviotilit yhteensä 200 697,57 144 503,26 144 503,26 0,00 0Osaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion 2006 määrärahojen Tilinpäätös Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedotnumero ja nimi 2005 2006 käyttö siirto 2006 Talousarvio/(TA+LTA) vuonna 2006 seuraavalleTilinpäätös Edellisiltä Käytettävissä Käyttö Siirrettyvuodellevuosilta vuonna 2006 vuonna 2006 seuraavallesiirtyneet(pl.peruutukset vuodelle)23. Valtioneuvosto 509 775,39 430 248,37 383 301,84 46 946,53 430 248,37 0,00 134925,11 548 925,11 501 978,58 46 946,5323.02.19. Valtioneuvoston kanslianarvonlisäveromenot (arviomääräraha) 25 775,39 16 248,37 16 248,37 16 248,37 0,0023.99.25. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke(siirtomääräraha 2 v) 484 000,00 414 000,00 367 053,47 46 946,53 414 000,00 - 134925,11 548 925,11 501 978,58 46 946,5329. Opetusministeriön hallinnonala 19167802,25 19306666,82 18753042,08 552 720,54 19305762,62 904,20 326272,88 14379272,88 13 804 431,37 574 841,5129.01.19. Opetusministeriön hallinnonalan 1 503 561,44 1 520 666,82 1 520 666,82 0,00 1 520 666,82 0,00arvonlisäveromenot (arviomääräraha)29.01.22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 171 883,62 149 762,65 22 120,97883,6229.88.22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 13 777 14 053 13 500 552 720,54 14 053 0,00 154 14 207 13 654 668,72 552 720,54000,00 000,00 279,46000,00389,26 389,2629.88.53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen 3 770 240,81 3 733 000,00 3 732 095,80 0,00 3 732 095,80 904,20 0,00 0,00 0,00 0,00tukemiseen (arviomääräraha)29.88.53.02 Yksityisluontoisten arkistojen valtionavut 3 713 609,50 3 715 000,00 3 714 113,00 0,00 3 714 113,00 887,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.88.53.07. Muihin tieteen tukemisesta aih. menoihin56 631,31 18 000,00 17 982,80 17 982,80 17,20 0,00 0,00 0,00 0,0030. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 58 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030.70.21. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomäärära- 58 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ha 2 v)34. Työministeriön hallinnonala 82 213,36 112 537,63 112 537,63 0,00 112 537,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.06.51.Työllistämis-, koulutus- ja erityismenot (kiinteä määräraha)82 213,36 112 537,63 112 537,63 0,00 112 537,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Menoarviotilit yhteensä 19818497,92 19849452,82 19248881,55 599 667,07 19848548,62 904,20 461197,99 14 28197,99 14 306 409,95 621 788,04Kansallisarkiston talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista niiden käytöstä momenttien tarkkuudellaValtuudet ja niiden käyttö ( 1 000 €) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (10000€)Aikaisempien Vuoden 2006 valtuudet Talousarvio- Määrä- Määräraha- Määräraha- Määräraha- Määrä-Momentti (numero ja nimi, johon valtuus liittyy) vuosien menot rahatarve tarve 2008 tarve 2009 tarve rahatarvevaltuuksien Uudet Uusitut Käytetty KäyttämättminUusittavissa 2007 myöhem-yhteensäkäyttö valtuudet valtuudet 2006 TA:ssa29.88.22. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)Vuonna 2006 kätytössä olleet valtuudet 521 0 0 521 743 743 743 743 297218


3. TUOTTO- JA KULULASKELMATOIMINNAN TUOTOT1.1.2006-31.12.2006 1.1.2005-31.12.2005Maksullisen toiminnan tuotot 721 249,18 657 540,41Vuokrat ja käyttökorvaukset 205 750,17 203 798,61Muut toiminnan tuotot 196 799,40 1 123 798,75 142 654,14 1 003 993,16TOIMINNAN KULUTAineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana 533 382,19 493 334,70Henkilöstökulut 8 139 683,48 8 330 357,46Vuokrat 5 410 064,64 5 357 477,06Palvelujen ostot 1 249 699,12 1 144 285,63Muut kulut 187 234,69 192 370,21Valmistus omaan käyttöön (-) -63 000,00 -53 000,00Poistot 241 927,46 -15 698 991,58 272 119,34 -15 736 944,40JÄÄMÄ I -14 575 192,83 -14 732 951,24RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTRahoitustuotot 395,54 408,32Rahoituskulut -123,64 271,90 -146,60 261,72SATUNNAISET TUOTOTJA KULUTSatunnaiset tuotot 0,00 0,00JÄÄMÄ II -14 574 920,93 -14 732 689,52SIIRTOTALOUDEN TUOTOTJA KULUTTuototMuut käyttötalouden tuotot 49 601,00 49 601,00 85 115,00 85 115,00KulutKäyttötalouden kulut voittoatavoittelemattomille yhteisöille 3 714 113,00 3 741 609,50Muut käyttötal.kulut ulkomaille 2 000,00 2 500,00Käyttötal. kulujen palautukset -3 716 113,00 -3 744 109,50JÄÄMÄ III -18 241 432,93 -18 391 684,02TUOTOT VEROISTA JAPAKOLLISISTA MAKSUISTAPerityt arvonlisäverot 94 414,95 101 786,05Suoritetut arvonlisäverot -1 540 157,99 -1 445 743,04 -1 532 549,87 -1 430 763,82TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ -19 687 175,97 -19 822 447,8419


4. TASEVASTAAVAA31.12.2006 31.12.2005KANSALLISOMAISUUSMuu kansallisomaisuus 8 195,00 8 195,00KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUTPITKÄAIKAISET SIJOITUKSETAINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudet 26 294,33 28 152,48Muut pitkävaikutteiset menot 140 333,26 166 627,59 148 479,13 176 631,61AINEELLISET HYÖDYKKEETKoneet ja laitteet 234 403,84 384 784,00Kalusteet 13 788,66 19 025,22Muut aineelliset hyödykkeet 1 426,23 249 618,73 1 426,23 405 235,45KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JAMUUT PITKÄAIKAISSIJOITUKSETKäyttöomaisuusarvopaperit 0,00 4 137,42KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ-AIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 416 246,32 586 004,48VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUSLYHYTAIKAISET SAAMISETMyyntisaamiset 129 839,36 84 366,89Siirtosaamiset 48 913,16 52 063,61Muut lyhytaikaiset saamiset 1 183,72 1 714,66Ennakkomaksut 150,00 180 086,24 0,00 138 145,16RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUTRAHOITUSVARATKassatili 3 538,45 3 054,403 538,45VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUSYHTEENSÄ 183 624,69 141 199,56VASTAAVAA YHTEENSÄ 608 066,01 735 399,0420


31.12.2006 31.12.2005VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAVALTION PÄÄOMAValtion pääoma 1.1.1998 479 648,35 -479 648,35Edellisten tilikausien pääoman muutos 533 738,13 -370 448,85Pääoman siirrot -19 527 420,80 19 659 158,56Tilikauden kulujäämä 19 687 175,97 1 173 141,65 -19 822 447,84 -1 013 386,48VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINENSaadut ennakot -32 249,42 31 217,94Ostovelat -183 482,89 136 549,21Tilivirastojen väliset tilitykset -163 782,12 167 831,36Edelleen tilitettävät erät -155 403,79 141 849,56Siirtovelat -1 246 289,44 -1 781 207,66 1 271 337,45 1 748 785,52VASTATTAVAA YHTEENSÄ -608 066,01 735 399,0421


5. LIITETIEDOT5.1 Toimintakertomuksen liitetiedotLIITE 1TulostaulukkoTulosindikaattoritToteutuma2004Toteutuma2005Toteutuma2006/ muutos%Yhteiskunnallinenvaikuttavuus:- Yhteiskunnan ja yksilön kannaltamerkittävä arkistoaines säilyysuppeassa ja käyttökelpoisessamuodossa ja on tehokkaasti käytettävissä.Tavoitteena on viranomaistenasiakirjojen osalta 15%:n säilytysosuus.- Arkistoaineksen kokonaismäärä(hm) 109 167 111 022 112 235TulossopimuksentavoitePAVtavoiteToiminnalliset tulokset:Tulosalue 1:Arkistotoimen yleinenkehittäminen ja ohjausTuotokset:- asiakirjojen seulonta (päätöstenlkm)- annettu koulutus (luentotuntienlkm)- asiantuntija-tehtävien (neuvonta,työryhmät) lkm- tarkastukset lkm281 0513 09580289733 466135341 0624 16296257502 50050Tuottavuus (kpl/htv):- seulonta- koulutus- asiantuntijatehtävät- tarkastukset16,87430,74745,7861,5420,44430,53831,1798,5425,56/+25,05435,25/+1,1777,94/-6,447,29/-52----Taloudellisuus (kust./suor.)- seulonta- koulutus- asiantuntijatehtävät- tarkastukset4 4841751061 2143 553162,989,81 023,82 894,87/-18,5158,3/-2,899,6/+10,61 439,6/+40,6----Laatu ja palvelukyky:-kurssipalautteet-4,174,163,5HTV:t (em. tehtävät/koko tulosalue)11,8/16,1 11/16,6 14,95/19,91 11,522


Tulosalue 2:Arkistoaineksen säilyttäminenja käytettävyyden kehittäminenTuotokset:- järjestetyt arkistot (hm)- virka-arkistot- yksityisarkistot- luetteloidut arkistoyksiköt (kpl)- arkistojen hankinta ja siirrot(hm)- virka-arkistot- yksityisarkistot- mikrokuvaus (otokset/kpl)- digitointi (kuvatiedostot/kpl)- konservointi (arkit/kpl)1 281377157 4751 016522126 48387 49246 7371 195335152 7751 467649126 209243 02430 741920420169 009726618115 700246 91540 4311 300200120 000200 00040 000Tuottavuus:- järjestetyt virka-arkistot- järjestetyt yksityisarkistot- luetteloidut arkistoyksiköt- virka-arkistojen hankinta- yksityisarkistojen hankinta- mikrokuvaus- digitointi- konservointi118,9035,7414 856,13775,47607,5853 549,4956 4465 428,22107,4334,2215 231,801 243,54624,4470 903,93135 767,594234,3088,12/-1845,36/+35,615 810/+3,8459,49/-63,1546,63/-12,560 894,73/-14,160 966,67/-55,15 278,2/+24,7--------Taloudellisuus:- järjestetyt virka-arkistot- järjestetyt yksityisarkistot- luetteloidut arkistoyksiköt- virka-arkistojen hankinta- yksityisarkistojen hankinta- mikrokuvaus- digitointi- konservointi5301 675-921281,131,0311,43530,411744,764,0253,34114,050,820,4213,90620,7/+171 249,4/-28,45,3/+31,8133,45/+150,2130,1/+150,20,93/+13,40,75/+78,611,1/-20,1--------Laatu ja palvelukyky:-järjestämättömien arkistojenmäärä (hm)- mikrokuvaus-, digitointi-, jakonservointiohjelmien toteutuminen(%-osuus 5-vuotisohjelmasta)VAKAN:-kattavuus-käyttökerrat-asiakastyytyväisyys- Digitaaliarkiston käyttö918--114 000--1 737---3,9-2 977mikrok.19 %,digit.16 %-114 000-1 900 000-1/5----HTV:t (em. tehtävät/koko tulosalue)55/63,5 54,2/59,6 59,18/64,85 63Tulosalue 3:TietopalveluTuotokset:- tutkijakäynnit (kpl)- tutkijasaliin toimitetutarkistoyksiköt (kpl)- selvitykset (kpl)- kaukolainat (kpl)76 84179 05617 481121 19972 21177 93917 301101 85266 24173 32416 82497 98178 00075 00017 000120 00023


- jäljenteet218 479177 211150 134220 000Tuottavuus:- tutkijapalvelu(käynnit ja toimitetut arkistoyksiköt)- selvitykset- kaukolainatTaloudellisuus:- tutkijapalvelu (käynnit ja toimitetutarkistoyksiköt)- selvitykset- kaukolainatLaatu ja palvelukyky- toimitusaikojen ylitykset- selvitykset (321)- ” (322)- ” (324)- asiakastyytyväisyys(tutkijapalv.)- selvitysten reklamaatiot (kpl)HTV:t (em. tehtävät/koko tulosalue)6 495,711 275,9949 468,9811,4350,41,33264341-595 9321 342,2049 683,909,8642,321,19500164924,2485 810,37/+2,11 380,15/+2,856 965,7/+14,79,9/-0,542,4/+0,21,04/-1325616151-6054,2/62,4 53/63 53,80/63,42 52------------Henkisten voimavarojenhallinta ja kehittäminen:- henkilöstön lkm- henkilötyövuodet- määräaikaisten % osuus- keski-ikä- seniori-ikäiset %-osuus- tehty työaika %- työtyytyväisyysindeksi- sairauspoissaolot %- sairauspoissaolot tp/htv- korkeakoulu- tai yliopistotutk. %- naisten %-osuus henkilöstöstä- koulutustasoindeksi- tutkijakoulutus %- koulutuksen työaikaosuus %- kokonaispoistuma %-osuus244228,311,946,762,379,93,22412,241,257,8-6,61,212,2242232,514,545,963,277,65-4.615,139,365,35,26,21,4312,30240228,518,447,2965,5776,85-4,812,346,361,54,66,71,513,11-222(vak.)-------------24


LIITE 2Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuodelta 2006 (1000 euroa)JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET2004 2005 2006Tuotot- selvitykset viralliseen tarkoitukseen 102 104 103- kaukolainat 31 27 23Tuotot yhteensä 133 131 126KustannuksetErilliskustannukset- henkilöstökustannukset 248 239 233- aineet,tarvikkeet,tavarat ja ostetut palvelut 27 23 27- vuokrat 1 29 27 25Erilliskustannukset yhteensä 304 289 285Käyttöjäämä - 171 - 158 - 159Osuus yhteiskustannuksista- tukitoimintojen kustannukset 83 79 67- poistot ja korot 15 12 10- muut yhteiskustannukset 91 79________ 72Yhteiskustannukset yhteensä 189 170 149Kokonaiskustannukset yhteensä 493 459 434Yli/alijäämä - 360 - 328 - 308Kustannusvastaavuus -% 27 28,5 29,01Laskelmassa on mukana kaikista toimitiloista 11,8 %. Arkistotiloja ei ole otettu mukaan laskelmiin.25


LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET (1000 euroa)2004 2005 2006Tuotot- jäljennepalvelu 208 188 156- koulutus 189 208 240- selvitykset 63 62 66- maksullinen järjestäminen 28 31 26- konsultointi 4 12 11- konservointi 4 7 41- muut suoritteet ja palvelut 199 222 241Tuotot yhteensä 695 730 781KustannuksetErilliskustannukset- henkilöstökustannukset 311 325 338- aineet,tarvikkeet,tavarat ja ostetut palvelut 209 233 255- vuokrat 1 36 35 35Erilliskustannukset yhteensä 556 593 628Käyttöjäämä + 139 + 137 + 153Osuus yhteiskustannuksista- tukitoimintojen kustannukset 102 102 92- poistot ja korot 18 16 14- muut yhteiskustannukset 100 _90__ 85_Yhteiskustannukset yhteensä 220 208 191Kokonaiskustannukset yhteensä 776 801 819Yli/alijäämä - 81 - 71 - 38Kustannusvastaavuus -% 89,6 91 95,41Laskelmassa on mukana kaikista toimitiloista 11,8 %. Arkistotiloja ei ole otettu mukaan laskelmiin.26


LIITE 3Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat 2006SUOMEN ASUTUKSEN YLEISLUETTELOBALTIC CONNECTIONS-HANKE 1 -HANKE 2Tuotot € €Jalmari Finnen säätiön rahoitusosuus:- siirto edelliseltä vuodelta 31 194,52- vuoden 2006 rahoitusosuus 28 200,0 12 000,00Yhteensä 59 394,52Kustannukset (eivät sisällä alv:oa)Erilliskustannukset- aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 496,80 138,50- henkilökustannukset 26 695,73 27 008,40- vuokrat 3 130,82 1 534,71-palvelujen ostot - 459,20- muut erilliskustannukset 1 736,17(siviilipalvelusmiehet) -Erilliskustannukset yhteensä 33 059,52 29 140,81Osuus yhteiskustannuksista- tukitoimintojen kustannukset 8 321,23 4 079,4- poistot ja korot 1 267,81 621,19- muu yhteiskustannukset 9 086,08 4 456,20Yhteiskustannukset yhteensä 18 675,12 9 156,79Kokonaiskustannukset yhteensä 51 734,64 38 297,60Yli-/alijäämä + 7 659,88 - 26 297,60Kustannusvastaavuus % 114,8 45,61Sopimuksen mukainen JF-säätiön rahoitusosuus oli 28 200 euroa ja arkistolaitoksen 14 100 euroa vuonna2006.2Sopimuksen mukainen Netherlands Culture Fundin rahoitusosuus oli 12 000 euroa ja arkistolaitoksen 20 000euroa vuonna 2006,.27


5.2 Tilinpäätöksen liitetiedot28


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudestaTiliviraston nimi ja kolminumeroinen tunnus: Kansallisarkisto 603Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia.Ulkomaan rahan määräisiä saamisia tai velkoja ei ollut vuoden vaihteessa.Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia.Edellistä vuotta koskevat tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden kanssa.29


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menotOsaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu Toteumanumero ja nimi 2005 2006 2006 Tilinpäätös- %TA+LTATalousarvioTilivirastolla ei ole nettobudjetoituja tulomomentteja.Osaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion 2006 määrärahojen Tilinpäätös Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedotnumero ja nimi 2005 2006 2006 Talousarvio-(TA+LTA) käyttö siirto Tilinpäätös Edellisiltä Käytettävissä Käyttö Siirrettyvuonna seuraavalle vuosilta vuonna 2006 vuonna 2006 seuraavalle2006 vuodelle siirtyneet (pl.peruutukset) vuodelle29.88.22. Bruttomenot 14 569 086,54 14 683 000,00 14 570 450,75Arkistolaitoksen Bruttotulot 946 475,80 630 000,00 1 070 171,29Toimintamenot Nettomenot 13 622 610,74 14 053 000,00 13 500 279,46 552 720,54 14 053 000,00 - 154 389,26 14 207 389,26 13 654 668,72 552 720,54Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylityksetPääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio Ylitys Ylitys%Tilivirastolla ei ole arviomäärärahojen ylityksiä.30


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määräahatPääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain Peruutettu YhteensäTilijaotteluTilivirastolle ei ole peruutettuja siirrettyjä määrärahojaKansallisarkiston tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely2006 2005Henkilöstökulut 6 536 145,54 6 547 577,86Palkat ja palkkiot 6 541 427,45 6 485 497,14Tulosperusteiset erät -5 281,91 62 080,72Lomapalkkavelan muutosHenkilösivukulut 1 603 537,94 1 782 779,60Eläkekulut 1 329 725,30 1 299 349,85Muut henkilösivukulut 273 812,64 483 429,758 139 683,48 8 330 357,46Johdon palkat ja palkkiot, joista 620 162,67 622 682,98-tulosperusteiset erät 0,00 0,00Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00Johto 0,00 0,00Muu henkilöstö 0,00 0,0031


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutoksetSuunnitelman mukaiset poistot on laskettu tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuusyödykkeidentaloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet eivät ole muuttuneet varainhoitovuoden aikana.Poistolaskenta aloitetaan hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta. Poistoajat ovat:Omaisuusryhmä Poisto- Poistoaika Vuotuinen Jäännösmenetelmävuotta poisto-% arvo-%108 Muu kansallisomaisuus1083 Kansallisesti merkittävät arkistot ei poisteta112 Aineettomat oikeudet1120 Ostetut atk-ohjelmat tasapoisto 4 25 01140 Itsevalmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat tasapoisto 4 25 0125-126 Koneet ja laitteet1255 Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet tasapoisto 4 25 01256 Toimistokoneet ja laittet tasapoisto 5 20 01257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet tasapoisto 6 16,67 01258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet tasapoisto 5 20 01259 Laboratoriolaitteet ja -kalusteet tasapoisto 5 20 01269 Muut koneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0127 Kalusteet1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet tasapoisto 5 20 01279 Muut kalusteet tasapoisto 10 10 0128 Muut aineelliset hyödykkeet1280 Taide-esineet ei poisteta130 Käyttöomaisuusarvopaperit1303 Muut osuudet ei poistetaTaseeseen kirjataan Valtiokonttorin määräyksen Dnro 388/03/2005 yli 10 000,00 euron käyttöomaisuus.Irtaimistorekisteriin kirjataan 1000,00-9999,99 euron arvoinen käyttöomaisuus. Sen poistoaika on alle vuosi.Alle 1000,00 euron käyttöomaisuus aktivoidaan vuosikuluksi.32


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pikävaikutteisten menojen poistotKansallisomaisuusKansallisestiYhteensämerkittävätarkistot1083Hankintameno 1.1.2006 8 195,00 8 195,00LisäyksetVähennyksetHankintameno 31.12.2006 8 195,00 8 195,00Kertyneet poistot 1.1.2006Vähennysten ketyneet poistotTilikauden suunnitelman mukaiset poistotTilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistotTilikauden arvonalennuksetKertynet poistot 31.12.2006 0,00 0,00ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2006 8 195,00 8 195,00Aineettomat hyödykketAineettomat Muut pikävaikut- Yhteensäoikeudet teiset menot1120 1140Hankintameno 1.1.2006 50 887,18 356 275,17 407 162,35Lisäykset 13 306,72 63 000,00 76 306,72Vähennykset -67 275,17 -67 275,17Hankintameno 31.12.2006 64 193,90 352 000,00 416 193,90Kertyneet poistot 1.1.2006 22 734,70 207 796,04 230 530,74Vähennysten kertyneet poistot -67 275,17 -67 275,17Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 15 164,87 71 145,87 86 310,74Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistotTilikauden arvonalennuksetKertyneet poistot 31.12.2006 37 899,57 211 666,74 249 566,31ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2006 26 294,33 140 333,26 166 627,5933


Aineelliset hyödykketAtk-laitteet Toimistoko- Puhelinkeskuk- Audiovisuaaliset Laboratoriolait- Muut koneet Asuinhuoneisto- Muut kalusteet Taide- Yhteensäja niiden neet ja laitteet set ja muut koneet ja laittet teet ja kalusteet ja laitteet toimistokalusteet esineetoheislaitteetviestintälaitteet1255 1256 1257 1258 1259 1269 1270 1279 1280Hankintameno 1.1.2006 339 737,94 56 900,51 82 258,32 115 039,73 73 500,00 77 462,21 16 129,32 196 327,41 1 426,23 958 781,67Lisäykset 0,00Vähennykset 0,00Hankintameno 31.12.2006 339 737,94 56 900,51 82 258,32 115 039,73 73 500,00 77 462,21 16 129,32 196 327,41 1 426,23 958 781,67Kertyneet poistot 1.1.2006 179 664,08 35 566,97 61 069,65 64 593,15 23 275,00 -4 054,14 7 739,56 185 691,95 553 546,22Vähennysten kertyneet poistot 0,00Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 73 346,26 9 819,36 7 754,48 23 007,96 14 700,00 21 752,10 2 678,64 2 557,92 155 616,72Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistotTilikauden arvonalennuksetKertyneet poistot 31.12.2006 253 010,34 45 386,33 68 824,13 87 601,11 37 975,00 17 697,96 10 418,20 188 249,87 709 162,94ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2006 86 727,60 11 514,18 13 434,19 27 438,62 35 525,00 59 764,25 5 711,12 8 077,54 1 426,23 249 618,73Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pikäaikaiset sijoituksetMuut Yhteensäosuudet1303Hankintameno 1.1.2006 4 137,42 4 137,42LisäyksetVähennykset -4 137,42Hankintameno 31.12.2006 0,00 0,00Kertyneet poistot 1.1.2006Vähennysten kertyneet poistotTilikauden suunnitelman mukaiset poistotTilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistotTilikauden arvonalennuksetKertyneet poistot 31.12.2006 0,00 0,00ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2006 0,00 0,0034


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 8: Rahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot 2005 2005 MuutosKorot euromääräisistä saamisista 75,57 108,32 -32,75Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00Osingot 320,00 300,00 20,00Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00Rahoitustuotot yhteensä 395,57 408,32 -12,75Rahoituskulut 2005 2005 MuutosKorot euromääräisistä veloista 8,64 26,60 -17,96Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00Sjoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00Muut rahoituskulut 115,00 120,00 -5,00Rahoituskulut yhteensä 123,64 146,60 -22,96Netto 271,93 261,72 10,21Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainatTilivirastolla ei ole talousarviotaloudesta annettuja lainoja.35


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 10: Arvopapeit ja oman pääoman ehtoiset sijoituksetJulkisesti noteeratut osakkeet ja osuudetTilivirastolle ei ole julkisesti noteerattuja osakkeitaja osuuksia.Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet31.12.2006 31.12.2005Kappale Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Omistusosuus% Myyntioikeuksien Saadut osingot Markkina-arvo KirjanpitoarvomääräalarajaPuhelinosake/ Mikkelin Puhelin Oy 0 0 0 140,00 1 950,98Puhelinosake/ Vaasan Läänin Puhelin Oy 0 0 0 180,00 2 186,44Huoneisto- ja kiinteistöosakkeetTilivirastolla ei ole huoneisto-ja kinteistöosakkeita.Osakkeet ja osuudet yhteensä 0 0 320,00 4 137,42Muut oman pääoman ehtoiset sijoituksetTilivirastolla ei ole muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia.36


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat31.12.2006 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset YhteensäAlle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuottaVastaavien rahoituserätAnnetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 3 538,45 0,00 0,00 3 538,45Yhteensä 0,00 0,00 0,00 3 538,45 0,00 0,00 3 538,4531.12.2006 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset YhteensäAlle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuottaVastattavien rahoituserätOtetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valtion hoitoon jätetyt varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuutMyönnetyt takaukset ja takuutTilivirastolla ei ole myönnettyjä takauksia ja takuita.Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittainTilivirastolla ei ole valuuttamääräisiä takauksia ja takuita.VastuusitoumuksetTilivirastolla ei ole vastuusitoumuksia.Merkittävät monivuotiset sopimusvastuutTilivirastolla ei ole merkittäviä monivuotisia sopimisvastuita.Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varatTilivirastolla ei ole taseseen sisältyviä rahastoituja varoja.Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varatTilivirastolla ei ole taseseen sisältymättömiä rahastoituja varoja.Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 15: Velan muutoksetTilivirastolla ei ole velkoja ja velan muutoksia.Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakautuma ja duraatioTilivirastolla ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 16.38


Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut tarvittavat tiedotTilivirastolla ei ole ilmoitettavaa39


. ALLEKIRJOITUKSETArkistolaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 hyväksytty.Helsingissä, Kansallisarkistossa 14.3.2007PääjohtajaJussi NuortevaHallintojohtajan sijainensuunnittelujohtajaJorma Vappula40

More magazines by this user
Similar magazines