Kaanaanmaantien itäpuoli, rakentamistapaohjeet 9.2.2012 - Kokkola

kokkola.fi

Kaanaanmaantien itäpuoli, rakentamistapaohjeet 9.2.2012 - Kokkola

RAKENTAMISTAPAOHJEETKAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI:ULKOMETSÄNTIE JA VAELTAJANTIE111. kaupunginosan korttelit 4-8 18.11.2011MUUTETTU 9.2.2012


SISÄLLYSLUETTELO1 YLEISTÄ2 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA SIJOITTUMINEN TONTILLA3 JULKISIVUT4 PIHARAKENNUKSET, VARASTOT5 PIHA-ALUEET, AIDAT, KASVILLISUUS6 VÄRIT7 JÄTEHUOLTO8 KUNNALLISTEKNIIKKA9 SÄHKÖNJAKELU10 KORTTELIT11 YHTEYSTIEDOT


1 YLEISTÄNäillä rakentamistapaohjeilla pyritään antamaan puitteet perusolemukseltaanyhtenäiselle uudisrakentamiselle.Näiden ohjeiden lisäksi on noudatettava rakentamista koskevia yleisiä määräyksiä,asemakaavaa, korttelisuunnitelmaa väritysohjeineen sekä tontin kauppakirjan taivuokrasopimuksen ehtoja.Korttelisuunnitelma on nähtävillä kokonaisuudessaan kaupungin nettisivuillaosoitteessa:https://www.kokkola.fi/kaavat_ja_kiinteistot/pientaloalueiden_korttelis/fi_FI/pientaloalueiden_korttelisuunnitelmat/. Samasta osoitteesta löytyvät myös nämärakentamistapaohjeet ruotsinkielisenä.2 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU JA SIJOITTUMINEN TONTILLARakennusten suunnittelussa on otettava huomioon asemakaavassa jakorttelisuunnitelmassa määrätyt tekijät kuten rakennusoikeus sekä rakennustensijoittuminen.Suunnitelmassa tulee huomioida ilmansuuntien vaikutus pohjaratkaisuun japihamaan käyttöön. Asuinrakennukset on suunniteltu rakennettavaksi siten, ettäjokaiselle tontille muodostuu lämmin oleskelupiha (katso yläpuolinen kuva). Pihapiiriätulee täydentää istutuksin.


Asuinrakennus tulee sijoittaa tontille niin, että sen etäisyys naapuritontin rajasta onvähintään neljä metriä. Talousrakennus voi olla naapuritontin rakennustensijoittelusta riippuen ja naapurin suostumuksella 2 m etäisyydellä rajasta.Rakennusten päämassa tulee olla selkeästi hahmotettavissa.Erillisen talousrakennuksen enimmäisleveys on 7,5 m ja kattokaltevuus 1:3.Talousrakennuksen korkeuden on oltava alisteinen päärakennukseen nähden.Talousrakennus on ensisijaisesti autosuoja. Kahden auton autotallin ratkaisua eisuositella. Asuinrakennuksen yhteydessä olevan talousrakennuksen kattokaltevuuson sama kuin asuinrakennuksessa.Korttelissa 6 sekä korttelissa 7 tonteilla 1-4 talousrakennukset on sijoitettava 2 mpäähän tonttien välisestä rajasta (katso yläpuolinen kuva). Vierekkäisten tonttientalousrakennusten päätyseinät on oltava umpinaiset ja palo-osastoitava EI30.Talousrakennusten kadunpuoleisten etuseinien on oltava keskenään samassalinjassa. Linjan etäisyys tontin kadunpuoleisesta rajasta on 6,5 m. Päärakennus onkiinni talousrakennuksessa.Kortteleissa 4-7 rakennusten kattomuoto voi olla harja- tai lapekatto. Korttelissa 8kattomuoto on harjakatto. Yksikerroksiset rakennukset ovat kattokaltevuudeltaan1:2,5 (harjakattoinen rakennus) ja 1:4 (lapekattoinen rakennus).Puolitoistakerroksiset rakennukset ovat kattokaltevuudeltaan 1:1,5 (harjakattoinenrakennus) ja 1:4 (lapekattoinen rakennus). Kaksikerroksiset rakennukset ovatkattokaltevuudeltaan 1:2,5 (harjakattoinen) ja 1:4 (lapekattoinen).3 JULKISIVUTJulkisivumateriaalina voi olla joko puu, tiili tai rappaus. Julkisivumateriaalin tulee ollayhtenäinen.


Myös hirsirunkoiset rakennukset soveltuvat alueelle. Salvokset eivät saa tulla muutajulkisivua ulommaksi. Hirsirunkoista rakennusta ei tarvitse erikseen verhoilla.Puurakennukset tulee peittomaalata. Julkisivuverhouksen tai -rappauksen tulee ollayksivärinen.4 PIHARAKENNUKSET, VARASTOTPiharakennukset, varastot, puuliiterit jne tulee julkisivumateriaalin, värityksen jaulkonäön osalta sopeuttaa päärakennukseen.Piharakennusten tulee olla yksikerroksisia.Ns. hirsilatoja ei sallita.5 PIHA-ALUEET, AIDAT, KASVILLISUUSPiha-alueiden korkeustasot tulee suunnitella siten, että valmis maanpinta sulautuuluontevasti naapuritontteihin ja puistoon rajoittuvilla tonteilla luonnontilaiseenmaaston korkeuteen. Tarpeettomia täyttöjä ei saa tehdä.6 VÄRITTontti on aidattava katu- ja puistosivujen puolelta valkealla puurakenteisella aidalla(sävy H497, korkeus enintään 70 cm kadun pinnasta) sekä lisäksi pensasaidalla(korkeus 150 - 200 cm) (katso yläpuolinen kuva).Tonttien väliset aidat perustuvat toteutukseltaan normaaliin naapurisopimukseen jane voivat olla pensasaitoja tai puurakenteisia aitoja (korkeus enintään 70 cm kadunpinnasta). Myös tonttien väliset puurakenteiset aidat on maalattava valkoiseksi (sävyH497). Kadunpuoleiselle tontinrajalle rakennettavalle puurakenteiselle aidalle onhaettava rakennuslupa.Kortteleissa 4 sekä 6-8 vesikatteen värin tulee olla tummanharmaa. Korttelissa 5vesikatteen väri on savitiilenpunainen (sävy RR750) tai tummanharmaa. Tonttiarajaava puurakenteisen aidan tulee olla valkoinen (sävy H497) Katteen materiaali onvapaa. Julkisivuväritys on sovitettava katteen väriin sopivaksi.7 JÄTEHUOLTO


Jätesäkkitelineet tai jäteastiat on sijoitettava tontille näkösuojattuun paikkaan.8 KUNNALLISTEKNIIKKAKatoilta valuvat vedet on johdettava omalle tontille.Sadevesien ja salaojien johtamisesta on esitettävä suunnitelma asemapiirroksessa.Vesi- ja viemärijohtoliittymien sijainnin sekä tarpeelliset korkeudet saa Kokkolankaupungin kunnallisteknisistä suunnittelupalveluista.Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma vettäläpäisemättömiltä pinnoiltatulevien hulevesien viivyttämiseksi tontilla.9 SÄHKÖNJAKELUSähkösuunnitelma tulee sähköurakoitsijan hyväksyttää energialaitoksella ennenasennustöiden aloittamista. Liittymissopimus on tehtävä verkonhaltijan kanssa ennentalojohdon kytkemistä. Lisätietoja Kokkolan Energialta.


10 KORTTELITKORTTELI 4Kortteli 4 on puolitoista-kaksikerroksisten erillispientalojen kortteli, jossaasuinrakennus sijoittuu tontin takaosaan lyhyen sivun suuntaisesti. Etäisyys tontinrajasta on 4 metriä. Talousrakennus sijoittuu kadun varteen. Talousrakennuksenetäisyys tontin rajasta on 2 metriä. Autosuojaan ei sallita ajoa suoraan kadulta vaantontin autopihan kautta. Kattomuoto on harja- tai lapekatto. Kattokaltevuuspuolitoistakerroksisilla 1:1,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto). Kaksikerroksisillakattokaltevuus 1:2,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto).


KORTTELI 5Kortteli 5 on yksi-puolitoistakerroksisten erillispientalojen kortteli, jossaasuinrakennus sijoittuu pitkittäin kadun varteen. Rakennuksen etäisyys tontinkadunpuoleisesta rajasta on 4 metriä. Suositellaan, että sisäänkäyntejä ei sijoitetakatujulkisivun puolelle. Talousrakennus sijoittuu kiinni päärakennukseen tai onkytketty siihen katoksella. Kattomuoto on harja- tai lapekatto. Yksikerroksisillarakennuksilla kattokaltevuus on 1:2,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto). Kattokaltevuuspuolitoistakerroksisilla 1:1,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto).


KORTTELI 6Kortteli 6 on yksikerroksisten erillispientalojen kortteli. Rakennukset sijoittuvat pitkäsivu kadunsuuntaisesti. Etäisyys tontin kadunpuoleisesta rajasta on 5 m.Talousrakennus sijoittuu kiinni päärakennukseen. Talousrakennuksen etäisyystonttien välisestä rajasta on 2 m. Vierekkäisten tonttien talousrakennustenpäätyseinät on oltava umpinaiset ja palo-osastoitava EI30. Talousrakennustenkadunpuoleisten etuseinien on oltava keskenään samassa linjassa. Linjan etäisyystontin kadunpuoleisesta rajasta on 6,5 m. Kattomuoto on harja- tai lapekatto.Rakennusten kattokaltevuus 1:2,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto).


KORTTELI 7Kortteli 7 on yksikerroksisten erillispientalojen kortteli. Tonttien 1-4 rakennuksetsijoittuvat pitkä sivu kadunssuuntaisesti. Etäisyys tontin kadunpuoleisesta rajasta on5 m. Talousrakennus sijoittuu kiinni päärakennukseen. Talousrakennuksen etäisyystonttien välisestä rajasta on 2 m. Vierekkäisten tonttien talousrakennustenpäätyseinät on oltava umpinaiset ja palo-osastoitava EI30. Talousrakennustenkadunpuoleisten etuseinien on oltava keskenään samassa linjassa. Linjan etäisyystontin kadunpuoleisesta rajasta on 6,5 m. Kattomuoto on harja- tai lapekatto.Tonttien 5-7 rakennukset sijoittuvat pääty kadulle päin. Talousrakennus on kiinnipäärakennuksessa. Talousrakennus sijoittuu lähimmäksi kadunpuoleista tontin rajaa.Etäisyys tontin rajasta on 4 metriä. Tonttien 5-7 suunnittelu vaatii erityistähuolellisuutta. Asuintilojen pääikkunoita ei tulisi sijoittaa pohjoisen puoleiselle sivulle,jotta syntyy riittävä yksityisyys piha-alueille. Kattomuoto on harja- tai lapekatto.Rakennusten kattokaltevuus 1:2,5 (harjakatto) ja 1:4 (lapekatto).


KORTTELI 8Kortteli 8 on puolitoista-kaksikerroksisten erillispientalojen kortteli. Päärakennussijoittuu tontin takaosaan. Erillinen talousrakennus sijoittuu 4 metrin päähänkadunpuoleisesta tontin rajasta. Autosuojaan ei sallita ajoa suoraan kadulta vaantontin autopihan kautta. Kattomuoto on harjakatto. Erityistä huomiota on kiinnitettäväRödsöntien varren julkisivuun. Kattokaltevuus puolitoistakerroksisilla rakennuksilla on1:1,5 ja kaksikerroksisilla 1:2,5.


11 YHTEYSTIEDOTKokkolan kaupunkiTekninen palvelukeskusKaavoituspalvelutLisätietoja antavat:Asemakaava-arkkitehtiElina Nissinen(06) 8289363040 4892115elina.nissinen@kokkola.fiKaavasuunnittelijaAntti Rissanen040 4882978antti.rissanen@kokkola.fiTeknisen palvelukeskuksen toimintasäännön § 8.2 mukaan pientaloalueidenkorttelisuunnitelman hyväksyminen ja siitä annettava vähäinen poikkeama kuuluukaavoituspäällikön erityiseen ratkaisuvaltaan.Hyväksyn 111. kaupunginosan kortteleita 4-8 koskevan korttelisuunnitelman.KOKKOLASSA 9.2.2012Veli-Pekka KoivuKaavoituspäällikkö


JULKISIVUMATERIAALI- JA VÄRITYSOHJEETKAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI:ULKOMETSÄNTIE JA VAELTAJANTIE111. kaupunginosan korttelit 4-8 9.2.2012KattoKortteleissa 4-7 kattomuoto on harja- tai pulpettikatto. Korttelissa 8 kattomuoto onharjakatto.Katemateriaali on vapaa.Seinän päämateriaaliVäritSeinämateriaali on maalattu puu, tiili tai rappaus.Julkisivuväritys on sovitettava katemateriaalin väriin.Kortteleissa 4 sekä 6-8 vesikatteen väri on tummanharmaa. Korttelissa 5 vesikatteenväri on savitiilenpunainen (sävy RR750) tai tummanharmaa.Puurakenteisen aidan väri on valkoinen (sävy H497).Rakennuslupahakemuksen yhteydessä arvioidaan väriehdotuksensopivuus.

More magazines by this user
Similar magazines