Vuosikirjan 2012 - Rauman Seudun Katulähetys ry

raumanseudunkatulahetys.fi

Vuosikirjan 2012 - Rauman Seudun Katulähetys ry

Rauman Seudun Katulähetys ryVuosikirja 2012A


SisällysluetteloOrganisaatiokaavioYhdistys elää ajassaHallintoHenkilökuntaViestintäYhdessä tekeminenPäivätoiminta- ja Tukiasumisyksikkö ToivontaloPäiväkeskusAsema-projekti ja tuettu asuminenVoimantupa ja Sininen PäiväUnelmista TottaKesärepputoimintaAsunnottomien jalkapalloTyö- ja KoulutusyksikköProjekti-24KaarnaVapaaehtoistyöVALO-projektiVeTo-projektiFöliruakka ja vaatepankkiTalousOstopalvelutYhteystiedot345566778899910101111121213141415A


OrganisaatiokaavioRauman Seudun KatulähetysRYHallitusJohtoryhmäToiminnanjohtajaPäivätoiminta- jaTukiasumisyksikköTOIVONTALOLyseokatu 1713 henkilöäTyö- ja KoulutusyksikköIsokatu 2115 henkilöäPäiväkeskusRuokailuSininenPäivä jaVoimatupaEurajokiVapaaehtoistyöVinkkiAsemaprojektiSatelliittiTukiasunnotTukiasuminenPäivätoimintakohtauspaikkaAsunnottomienjalkapalloRaumanSeurakuntaDiakoniatyöKesäreppuUnelmistaTottaOstopalvelutSosiaalinentyötoimintaKuntouttavatyötoimintaEnnaltaehkäisevätyöTyövalmennusRyhmävalmennusVALOpajatoiminnotIsokatu 21PROJEKTI-24PajatoimintaPuu jaentisöintityötTyöllisyyttäedistävätalousvalmennusYhteiskuntavastuutalisäävättyötoiminnatFÖLI-RUAKKARuoka-apuVaatepankki,Hygienianylläpito,TerveydenseurantaVALO-projektiVaihtoehtoinenammatillinenkoulutusKöydenpunojanvahe4Verhoilu- jasisustusalanperustutkinnonosiaKotityöpalvelujenjalaitoshuoltajanammattitutkinnonosiaPuualanperustutukinnonosiaSosiaalinenyritysVeTo-ProjektiA3


hallintohenkilökuntaRauman Seudun Katulähetys ry:täjohtaa vuosikokouksen valitsema hallitus.Hallituksessa on 7 jäsentä. Vuonna2012 hallituksen puheenjohtajanatoimi Heimo Ylitalo, varapuheenjohtajanaLeena Kivimäki, sekä muina jäseninäJaakko Ylinaatu, Leea Hiltunen,Eero Heino, Reijo Siivonen ja MikkoPuntari. Hallituksen kokouksiin osallistuvatlisäksi esittelijänä toiminnanjohtajaAnne Babb sekä sihteerinä työ- jakoulutusyksikön johtaja Janne Rantala.Toiminnanjohtaja vaihtui syksyllä AnneBabbin siirryttyä kansainvälisen Siniristinpääsihteeriksi. Uutena toiminnanjohtajanaaloitti joulukuun alusta JanneRantala. Hallitus kokoontui vuonna2012 10 kertaa.Toiminnanjohtajan työrukkasena toimiijohtoryhmä, jonka jäseniä ovateri yksiköiden vastaavat: työ- ja koulutusyksikönjohtaja Janne Rantala(joulukuusta alkaen Tommi Mattila),VALO:n projektipäällikkö Marko Kerola,päiväkeskuksen vastaava Raili Salosekä Asema-projektin projektipäällikköMinna Wahlman. Koko yhdistyksenhenkilökunta kokoontuu kerran kuussatyöyhteisöpalaveriin. Palavereissakäydään läpi ajankohtaisia teemoja jakäsitellään lakisääteisiä asioita, sekäseurataan yhdistyksen strategian toteutumista.Jokaisessa toimintayksikössäjärjestetään tiimipalavereja, joissayksiköiden henkilökunta kokoontuuviikoittain yhteen pohtimaan käytännöntyöhön liittyviä asioita ja sopimaanesim. aikatauluista.Rauman Seudun Katulähetyksessä olivuonna 2012 yhteensä 29 työntekijää.Suurin osa työntekijöistä oli kokopäivätoimisia.Henkilökunta työskenteleekolmessa eri yksikössä moniammatillistentehtävien parissa. Yhdistyksentyöntekijät rekrytoidaan avoimesti jajulkisesti eri kanavia hyödyntäen. Henkilökunnanosaamista kehitetään mm.kannustamalla osallistumaan koulutuksiin,kursseihin ja opintopäiviin.Työhyvinvoinnista huolehditaan hyödyntämälläsosiaalista kompetenssia,säännöllisillä palaverikäytännöillä, vuosittaisillakehityskeskusteluilla sekä tarjoamallatarpeen mukaan työnohjaustaja työntukikeskusteluja. Useana vuonnaon toteutettu EMP-laadun arvioinninkysely, jolla arvioidaan yhdeksää eritoiminnan osa-aluetta. Henkilökunnallaon myös mahdollisuus osallistua työaikanaviikoittain sählyyn tai vesijumppaan.Virkistyspäiviä ja – tapahtumiajärjestetään henkilökunnalle 2-4 kertaavuodessa.”Työssäni tykkään monipuolisuudestaja laaja-alaisesta työnkuvasta. Pystynhyödyntämään omaa osaamistani hyvin.Parasta on myös työyhteisön ilmapiirija työn ihmisläheisyys. Asiakaskuntaon vuosien varrella selvästi nuorentunut,ja se on tuonut mukanaan uusianäkökulmia ja haasteita. Työskentely onkehittynyt tavoitteellisemmaksi ja ammattimaisemmaksi.Toivoisin työhönienemmän niin sanottua hoidollistatyöskentelyä kuntoutumassa olevienasiakkaiden kanssa esim. terapeuttisiaryhmiä ja yksilökeskusteluja”.RSKL:n työntekijä”Työssäni on parasta mieluisa ja mulleoikea kohderyhmä, jonka kanssa haluantyöskennellä. Saan aika pitkälti aikatauluttaatyöni. Mukavat työkaveritja työyhteisö ovat hyvä plussa. Työ onnykyään hektisempää ja tuntuu, ettäihmisten ongelmat ovat kimurampia jasyvällisempiä. Työtehtävät ovat muuttuneetjonkin verran vuosien varrella.Toivon tulevaisuudessa enemmän luottamustehtäviäja jonkinmoista urakehitystä”.RSKL:n työntekijäa5


ViestintäYhdessä tekeminenYhdistyksen sisäisen viestinnänvälineenä toimii säännöllinen palaverikäytäntö.Henkilökunnan toteuttamaToivonviesti-lehti ilmestyi kerranvuonna 2012. Kerran vuodessa julkaistaanVuosikirja, johon kootaan edellisvuodentiedot kootusti. Yhdistyksennettisivut www.rskl.fi ja www.valokoulutus.fitoimivat lähinnä ulkoisenviestinnän välineenä yhteistyökumppaneilleja asiakkaille. Rauman SeudunKatulähetys ry on näkynyt eri medioissaerinomaisesti vuonna 2012. Erityisestiloppuvuonna saimme hyvin julkisuuttamaakunnallisissa viestimissä. Lehdistötiedotteitajulkaistiin vuoden aikanaviisi. Medioiden edustajia on kutsuttuyhdistyksen eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.Tämän lisäksi on järjestettyerillinen lehdistötilaisuus 5.12.2012.Lehdissä ja Internet-uutisissa yhdistyksestäon julkaistu vuoden aikana 26uutista (UusiRauma, Länsi-Suomi, SatakunnanKansa ja Uusiaika). Tämänlisäksi yhdistyksestä on julkaistu haastattelujaRadio Ramonassa ja SatakunnanRadiossa.Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoidenkanssa niin paikallisesti, alueellisesti,valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.Valtakunnallista yhteistyötätehdään mm. asunnottomuuden kehittämistyöryhmässä.Kansainvälistä yhteistyötätehdään maailmanlaajuisenInternational federation of the BLUECROSS:n kanssa. Hyvästä verkostoyhteistyöstäkertoo osaltaan se, ettäyhdistys sai vuodelle 2013 valtionbudjetista määrärahan hyvien käytäntöjenlevittämiseen valtakunnallisesti.Rauman Seudun Katulähetys ry olivuonna 2012 jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:Sininauhaliitto, ValtakunnallinenTyöpajayhdistys ry ja HomelessAcademy ry. Kumppanuussopimuksiaoli vuonna 2012 yhteensä 39, joidenjoukossa on sekä yrityksiä, yhdistyksiäettä viranomaistahoja.A6


Päivätoiminta ja tukiaSumi-SykSikkö toivontaloToivontalolla toimii Päiväkeskuksenlisäksi Asema-projekti, Unelmista Totta-projekti,Kesäreppu, Asunnottomienjalkapallo, sairaanhoitajan vastaanottoja neulanvaihtopiste Vinkk. Toivontaloltakäsin toteutetaan myös EurajoellaVoimatupaa ja Sinistä päivää sekäostopalveluna kuntouttava työtoiminnanryhmiä.PäiväkeSkuSToivontalon Päiväkeskus toimii matalankynnyksen kohtaamispaikkanakaikille halukkaille. Päiväkeskus onavoinna arkisin. Ruokailijoita kävipäiväkeskuksessa vuoden aikana 5800.Muita asiakaskontakteja ryhmistä, yksilökeskusteluistaja kotikäynneistäkertyi 939. Päiväkeskuksessa toimi kolmeerilaista ryhmää: Pohdinta- ja keskusteluryhmä,Nalle-kerho ja Mielekäspäivä. Ryhmissä asiakaskäyntejä kertyiyhteensä 179. Ryhmien osallistujamäärävaihteli suuresti, poikkeuksenakäsitöihin keskittyvä Nalle-kerho,jossa vakioporukka kokoontuu säännöllisesti.Perjantai-iltaisin järjestetytKatulähetysillat keräsivät vuoden aikana336 asiakasta. Kuukauden alussajaettavien seurakunnan maksuttomienruokalippujen jako säilyi ennallaan janiitä annettiin yhteensä 2200 kpl:tta.Syksyllä aloitettiin uutena kokeilunaFöliruakka-kassien jako. Syksyn aikanajakokertoja oli 5 ja kasseja jaettiin noin75 kpl:tta. EU-ruokapaketteja jaettiinhuomattavasti aiempaa enemmän, 7637kappaletta. Päiväkeskuksen ruokailujenyhteydessä on ollut tarjolla hartaushetki.Hartauden pitäjä on ollut joko omastahenkilökunnasta tai eri seurakunnista.Toivontalon psykiatrisen sairaanhoitajanvastaanotto on ollut avoinna kerranviikossa tiistaisin. Vastaanotolla kirjattiinvuoden aikana 313 asiakaskäyntiä.Tämän lisäksi tehtiin keskustelu/terapiakäyntejä 75. Sairaanhoitajantoimesta pidettiin alustus masennuksestaHyvän Mielen Talon tilaisuudessahelmikuussa. Neulojen vaihtopisteVinkissä on ollut mahdollista vaihtaakäytettyjä neuloja ja ruiskuja puhtaisiinpäiväkeskuksen aukioloaikoina. Käyntikertojatuli 176 ja vaihdettuja ruiskujaja neuloja kertyi noin 11 000 kpl:tta. Vaihdettujen ruiskujen ja neulojenmäärässä on tapahtunut selkeää nousuaaikaisempaan verrattuna. Sairaanhoitajanvastaanoton kautta on ollut mahdollistasaada lähete laboratoriotutkimuksiin.Yleiset hepatiittirokotuspäivätlopetettiin huhtikuun lopussa ja senjälkeen asiakkaat on ohjattu RaumanKaupungin terveystoimen järjestämiinyleisiin rokotustilaisuuksiin.”Tämä on hyvä paikka käydä, asunnaapurissa. Täältä haen ruuan ja lääkkeet,sairaanhoitaja huolehtii niistä.Olen käynyt täällä 6-7 vuotta. Näinvanhalle kuin minäkin on hyvä kun saanuorilta ideoita. Vanha mieskin oppiiuutta”.ToivontalonPäiväkeskuksen asiakas”Tää on matkan varrella, lyhyt matkatulla. Tulee piipahdettua. Tapaan ihmisiäja hauskutetaan toisiamme. Saantäällä kupun täyteen. Päivä katkea kuntulee tänne. Se on ennemminkin talvinenharrastus käydä täällä, kesällä on sittenmuuta”.ToivontalonPäiväkeskuksen asiakasa7


unelmiSta tottaUnelmista Totta- kerhoja tällä hetkelläon kaksi, isompien yläasteikäistenkerho ja pienempien ala-asteikäistenkerho. Lapsia on kerhoissa yhteensä n.29. Kerhon kautta lapset saavat mahdollisuudenharrastaa liikuntalajejaryhmässä. Unelmista totta-toiminnantavoitteena on vahvistaa lasten ja nuortensosiaalisia taitoja sekä ennaltaehkäistäpäihde- ja mielenterveysongelmiaja syrjäytymistä. Lapset ja nuoretovat sitoutuneita käymään kerhossa aktiivisestija noudattamaan yhteisiä sääntöjä.Päihteidenkäyttö ei ole ryhmissäsallittua. Unelmista totta-toiminta antaanuorille ja lapsille mahdollisuuden edetämuihin kerhoihin ja harrastepiireihinesimerkiksi eri seurojen yhteistyönavulla. Ryhmäläisistä osa on käynyt jokauan ryhmässä, osa on vasta-alkajia.Ryhmästä voi saada uusia ystäviä jayleensä ryhmäläisten kesken vallitseehyvä henki. Tarvittaessa ryhmäläisetsaavat ohjaajilta kuunteluapua jaohjausta.aSunnottomien jalkaPalloAsunnottomien jalkapalloa pelataanTeam Toivo-nimisellä joukkueella. Vuonna2012 mukana oli kaikkiaan 23 eripelaajaa. Harjoitukset ovat olleet kerranviikossa iltaisin. Team Toivo osallistuivuoden aikana yhteensä neljään eri turnaukseenHelsingissä, Tampereella jaRaumalla. Sijoituksista parhaat olivatyksi voitto ja yksi hopeasija. Joukkuepelaa asunnottomien jalkapalloa Länsi-Suomen liigassa yhdessä neljän muunjoukkueen kanssa. Asunnottomienjalkapalloon voivat osallistua maahanmuuttajienlisäksi sellaiset henkilöt,jotka ovat viimeisen kahden vuodenaikana olleet päihdekuntoutuksessa,asunnottomana, asuneet tukiasunnossatai vapautunut vankilasta. Toimintaatukee Homeless Academy ry, muutointoiminta on yhdistyksen omarahoitteista.”Käyn jalkapallossa, jotta olisi jokuharrastus ja saisi liikuntaa. Timo repiminut mukaan tähän joku nelisen vuottasitten. Silloin olin vähän eri jamassakuin nyt, asuin tukiasunnossa. Sillointää merkkas sitä, että pääsi liikkeelle.Vähän vastahakoisesti aloitin. Nyt eitartte enää pakottaa mukaan. Täälläsaa sosiaalisia kontakteja”.Asunnottomien jalkapallojoukkueenjäsenkeSärePPu-toimintaLasten ja nuorten Kesäreppu-toiminnassaoli mukana 12 henkilöä. Kesän aikanatoimintakertoja oli kerran viikossayhteensä 8. Vastuullisia ohjaajia olikaksi ja lisäksi mukana oli apuohjaajia.Kesäreppu-ryhmä tutustui eri kohteisiinRaumalla, kävi Koivuniemen herrassaja Särkäniemessä. Kesäreppu-toimintaanhakeudutaan Rauman Kaupungin sosiaalitoimenohjaamana.a9


työ- ja koulutuSykSikköProjekti24Työ- ja koulutusyksikkö toimii kahdessaeri osoitteessa, isokadulla ja köydenpunojanvaheella.Isokadun yksikössätoimivat Kaarna-hanke (paja), Projekti24, Föllikahvila ja Föliruakka®,Vaatepankkki sekä Verkot Toimii- projekti.Köydenpunojanvaheella on Vaihtoehtoisenammatillisen koulutuksenVALOn toimipiste. Työ- ja koulutusyksikönhenkilökunta osallistui säännöllisestiyhteistyöpalavereihin Työvoimanpalvelukeskuksen (6 kertaa) ja RaumanKaupungin Päihdeklinikan (6 kertaa)kanssa. Yhdistys osallistui helmikuussaUrastartti-rekrytointimessuille jajärjesti toukokuussa Haasteseminaarintyö- ja koulutusyksikön organisoimana.Toiminnan kehittämiseksi on tehty yhteistyötäpaikallisten kansanedustajienkanssa ja heidän mahdollistamana onministeriöihin luotu yhteyksiä tavoitteidentoteuttamiseksi. Eri toimintojenohjausryhmät ovat moniammatillisiaverkostoja jotka aidosti kehittävät toimintaa.Työ- ja koulutusyksikkössä kohdataanpäivittäin noin 50 henkilöä eritoimintamuotojen kautta. Välillisestikohdattujen henkilöiden määrä nouseepariin sataan henkeen viikossa (esim.Föliruakka ja näkövammaisten lukupalvelu).Yksikössä käy runsaasti vierailijoitaja toiminnasta käydään puhumassaeri tilaisuuksissa aktiivisesti.Projekti24 tarjoaa ryhmätoimintaa ryhmävalmennuksenmuodossa sekä yksilöllistäasiakastyötä. Ryhmätoimintapitää sisällään kolme viikkoa teoriaa jatutustumiskäyntejä sekä yhden viikonkäytännön työssäoppimista. Projekti24:n esipajatoiminnassa oli vuoden aikanamukana 14 henkilöä. Näistä 9 henkilöäohjautui työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin(esim. Kaarnaan tai VALOon),2 tukitoimiin ja kolmen osalta toimenpidekeskeytyi.a10


Copyright Juha Puumalainen 2012kaarnaKaarna-hanke tavoitti vuonna 2012yhteensä 47 henkilöä eri työllistämistoimenpiteidenkautta. Kaarnaantyöllistyvät toimivat erilaisissatyötehtävissä pajalla, Föliruuassa, Fölikahvilassa,Vaatepankissa, keittiössä,kiinteistönhoitotehtävissä, siivoojina,näkövammaisten lehtien lukupalvelussaja autonkuljettajana. Tuetullaoppisopimuksella työllistyi vuoden aikanakolme henkilöä. Lisäksi tarjollaon ollut yhteiskuntavastuuta lisääviävapaaehtoistöitä, kuten lehdenlukupalvelunäkövammaisille. Kaarna-hanke on auttanut myös varsinaistentyöllistämistoimintojen ulkopuolellaolevia kohti parempaa hyvinvointia,mm. Föliruakka® -ruoka-avun ja Fölikahvila-toiminnan sekä vaatepankinavulla. Näissä toiminnoissa käyviikoittain lähes 200 ihmistä. Kaarnassatyöllistämisjakso päättyi viimevuonna 30 asiakkaalta, joista 8 ohjautuityömarkkinoille tai opiskelemaan, 6työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin ja7 tukitoimiin (esim. päihdeklinikalle).Yhdeksän osalta jakso keskeytyi.vaPaaehtoiStyöVapaaehtoistyössä oli viime vuonnamukana Toivontalon kautta 17 henkilöäja Kaarnan kautta 13 henkilöä.Vapaaehtoistyöntekijät ovat osallistuneetmm. Toivontalon Katulähetysiltojenjärjestelyihin, keittiö- jasiivoustöihin, hartauksien ja Tuomasmessujenjärjestämiseen, Vaatepankin-, Fölikahvilan- ja Föliruuan toiminnanpyörittämiseen, sekä lukeneetlehtiä näkövammaisten lukupalveluun.Vapaaehtoistyöntekijät tuovat arvokkaanlisän RSKL:n toimintaan ja tukevattoiminta-ajatustamme Autammeauttamaan.”Olen ollut Katulähetyksessä nyt kolmattakertaa, ensin pajalla entisöintihommissa,sitten Valossa ja nyt kuljetushommissa.Tämä on vähän kuinpäiväkodissa olisi, mukava homma jalyhyt päivä. Työmäärä on ollut sopiva.Töihin haluaisin vielä mennä, jos vaanterveys kestäisi”.Kaarnan asiakas”Olen vapaaehtoistyöntekijänä Katulähetyksessä,jotta olisi jotain hyödyllistätekemistä. Haluan auttaa muita.Täällä tapaa samalla paljon muitaihmisiä. Täällä voi jutella muiden ihmistenkanssa”.Vapaaehtoistyöntekijä11 a


VALOssa suoritetaan yhteistyössäRauman Työvoimanpalvelukeskuksenkanssa opiskelijoiden eteenpäin ohjauvalo-Projekti”Tykkään olla täällä ihan hirveän paljon,täällä on ihania ihmisiä. Loistavaaopetusta. Tekemällä oppiminen onmulle hyvä vaihtoehto. Harmi että tälläsaa olla vain näin lyhyen aikaa, haluisinolla pidempään. Tykkään opiskellanäin, enkä lukemalla kirjasta”.VALO koulutuksen opiskelijaVaihtoehtoisessa ammatillisessa koulutuksessaannetaan näyttöihin valmistavaaopetusta työelämälähtöisestitekemällä oppien. VALOssa suoritetaanverhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon,puualan perustutkinnon sekä kotityöpalveluidenja laitoshuoltajien ammattitutkinnontutkinnonosia.Opiskelijalla on resurssiensa mukaanmahdollisuus suorittaa 1-2 osanäyttötutkintoaopiskelujaksonsa aikana. Vuonna2012 näyttötutkinnon aloittaneista15 henkilöistä 13 suoritti yhden taikkauseamman osanäytön.VALOssa opiskeli vuoden 2012 aikanayhteensä 38 asiakasta. Osanäyttötutkintojasuoritettiin yhteensä 19. Näytöistäkahdeksan oli verhoilu- ja sisustusalanperustutkinnon osia joista miehet suorittivat6 ja naiset 2. Puualan perustutkinnonosanäyttötutkintoja suoritettiin4, jotka kaikki olivat miehien suorittamia.Kotityöpalvelujen ammattitutkinnoissasaatiin suoritettua yksi kokokotityöpalveluiden ammattitutkinto (3osatutkintoa). Yhteensä osanäyttöjäsuoritettiin 7, joista kaikki näyttöjä suorittaneetolivat naisia.tumisen seurantaa. Syyskuussa 2012otetussa otannassa (N=48) 1kk opintojenpäättämisen jälkeen toimenpiteessäoli 38 %. Kolme kuukautta opintojenpäättymisen jälkeen toimenpiteessä oli52 % ja kuusi kuukautta opintojen päättymisenjälkeen 57 %. Tämä kuudenkuukauden otantakohta kuvaa vieläVALO-projektin jälkeisiä vaikutuksiaopiskelijoiden eteenpäinohjautumisenedistävyyteen.veto-ProjektiRauman Seudun Katulähetys ry onkehittänyt vaihtoehtoista ammatillistakoulutusta ESR -rahoitteisesti vuodesta2009. Verkot Toimii hankeen tavoitteenaon juurruttaa malli osaksi yhdistyksentyö- ja koulutusyksikön toimintaa.Lisäksi vaihtoehtoinen ammatillinenkoulutus on tarkoitus käynnistää PorinNuorten Työpajalla ja HämeenSininauha ry:ssä Hämeenlinnan alueella.Hankeen tavoitteet tukevat NuortenYhteiskuntatakuun ja Nuorten AikuistenOsaamisohjelman tavoitteidentoteutumista. Raumalla pääpaino on ollutsisäisessä juurruttamisessa ja VALO-mallin tuotteistamisessa. VeTo-järjestimarraskuussa avoimen keskustelutilaisuudenosattomuudesta ja ulkopuolisuudestaRauma-salissa.a12


TalousRauman Seudun Katulähetys ry:n toimintaarahoittavat Rauman Kaupunki,Eurajoen kunta, Raha-automaattiyhdistys,Rauman Seurakunta, SatakunnanELY-keskus ja Vakka-SuomenNuorisosäätiö. Toiminnan mahdollistamiseksisaamme myös yksittäisiä lahjoituksia.Vuoden 2012 budjetti oli 1,5 miljoonaaeuroa. Vuodelle 2013 on budjetoitu 1,8miljoonaa euroa.OstopalvelutYhdistys tuotti ostopalveluina kuntouttavaatyötoimintaa, vapaaehtoistavelkasovittelua, tukihenkilö- jatyöhönvalmennuspalveluita sekä ryhmävalmennuspalveluita.Vuonna 2012yhdistys aloitti toiminnan myös palvelusetelituottajana,jossa asiakkaita oli2 ja käyntikertoja 6. Kuntouttavaantyötoimintaan osallistui yhteensä 13eri henkilöä. Näistä 8 ohjautui jaksonjälkeen työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin,ja 2tukitoimiin. Kolmenosalta jakso keskeytyi. Vapaaehtoisessavelkasovittelussa oli asiakkaina yhteensä22 henkilöä. Palvelu kohtaa vuosittainuseita kymmeniä henkilöitä niinennaltaehkäisevästi kuin korjaavasti.Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaapaluu työelämään. Tukihenkilöjatyöhönvalmennuspalveluissa oli mukanakaikkiaan 7 henkilöä.Ryhmävalmennuspalveluina tarjottiinTyö- ja koulutusyksiköstä Lähde Liikkeelle-toimintaayhden ryhmän verranja tähän osallistui yhteensä kuusi henkilöä.Lähde Liikkeelle-ryhmästä neljäohjautui eteenpäin työllisyyttä edistäviintoimenpiteisiin ja kaksi tukitoimiin.Toivontalon kautta ohjattiin ryhmävalmennusryhmiä,joiden asiakkaat olivatmukana kuntouttavalla työtoiminnalla.Ryhmiä on kaksi erilaista, Kunto ja Voima-sekä Kunnossa kaiken TYÖikääryhmä.Raumalla on toiminut kaksi ryhmääja Eurajoella yksi ryhmä. RaumallaKunto ja Voima-ryhmässä kävi yhteensä14 ja Kunnossa kaiken TYÖikäärymässäyhteensä 22 asiakasta. EurajoenKunto ja voima-ryhmäss osallistujiaoli yhteensä 8. Ryhmien ohjelma onkoostunut virkistymisestä, liikunnastaja tutustumisesta paikalliseen kulttuuritarjontaansekä tutustumiskäynneistäpaikallisiin yhdistyksiin ja sosiaali -jaterveyspuolen palveluihin.Kuntouttavan työtoiminnan ja LähdeLiikkeelle-ryhmien tavoitteena on tukeaja ylläpitää kuntoutujan aktiivista toimintakykyä,säännöllistä elämänrytmiäja arkielämän hallintaa sekä tätä kauttaaktivoida, ohjata ja motivoida ryhmänjäsentä suoriutumaan paremminelämässä, voimaantumaan, kehittymäänsosiaalisissa taidoissa ja sitoutumaanomaa elämää tukeviin toimenpiteisiin.Kaikista ryhmävalmennuspalveluistaon mahdollisuus ohjautua Katulähetyksenmuihin toimintoihin, koulutukseentai työllistyä työmarkkinoille.A14


YhteystiedotLyseokatu 7FAX 8 225 903www.rskl.fiSähköpostiosoitteet ovat kaikilla työntekijöillä seuraavasti:etunimi.sukunimi@rskl.fiToiminnanjohtaja Rantala Janne 044 068 4947Tukiasuminen ja päivätoimintaVastaava ohjaaja Salo Raili 050 469 3168Vast. Ohjaaja Hämäläinen Aulikki, kunt. Ryhmät 044 067 4986Ohjaaja Korhonen Minna 044 068 4957Ohjaaja Raita Teresa 044 068 4959Ohjaaja Holmsten Johanna 044 068 4989Päiväkeskusohjaaja Laukkanen Matti 050 362 4249Päiväkeskusohjaaja Saonegin Marja-Liisa 044 068 4926Päiväkeskusohjaaja Koskinen Tatu 044 354 6421Ohjaaja-emäntä Liukkonen Anitta 044 068 4931Projetipäällikkö Minna Wahlman, Asema 044 068 4968Työ- ja koulutusyksikko, Isokatu 21VALO-pajatoiminnotProjektipäällikkö Mattila Tommi 044 068 4958Ohjaaja Helisevä-Välimaa Päivi 044 068 5985Ohjaaja Salminen Anne 044 068 4956Ohjaaja Koponen Heidi 044 068 4990Ohjaaja Yhlen Rebekka 044 068 4936Hankesuunnittelija Mantere Sari 044 068 4966Toimistotyöntekijä Aittomäki Sini 044 068 4932Projekti-24Erityistyöntekijä Saviaro Heidi 044 068 4938VALO-projekti, Köydenpunojanvahe 4Projektipäällikkö 044 068 4961Kouluttaja Aalto Tomi 044 068 4964Kouluttaja Kares Maija 044 068 4952Kouluttaja Kemppainen Juka 044 068 4991Projektiassistentti 044 068 4962Erityisohjaaja Hyvönen Kirsi 044 393 3181VeTo-projektiProjektipäällikkö Kerola Marko 044 068 4987Projektiassistentti Rintamaa Kristiina 044 068 4988Unelmista Totta-projektiOhjaaja Holmsten Johanna 044 068 4989Ohjaaja Moilanen Jenni 044 068 4960Asunnottomien JalkapalloOhjaaja Salo Timo 044 068 4954Talonmies Vuorinen Vesa 044 068 4967Toimisto 8 223 876Toimistiyöntekijä Jauhianen Anita 044 068 4927Rauman srk, diakoniatyöntekijät (ajanvaraus) 044 769 126115 A


Rauman Seudun Katulähetys ry haluaa lämpimästikiittää kaikkia tukijoitaan,rahoittajiaan ja yhteistyökumppaneitaan!Teette työmme mahdolliseksi.Toimintaamme osarahoittaaSatakunnan Elinkeino-,Liikenne- jaYmpäristökeskusa

More magazines by this user
Similar magazines