Ohjausryhmän 19042010 kokouksen pöytäkirja.pdf - Lahden ...

lamk.fi

Ohjausryhmän 19042010 kokouksen pöytäkirja.pdf - Lahden ...

OHJAUSRYHMÄN KOKOUSViljaklusterin osaaminen 2025 –projektiESITYSLISTAAjankohta: 19.4.2010 klo 13-16Paikka: Lahden ammattikorkeakoulu, tekniikan alaOsoite: Ståhlberginkatu 10Osallistujat:Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, tutkimuspäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, pjHely Korpela, koulutuspäällikkö, Koulutuskeskus SalpausPirjo Peltonen-Sainio, professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTTRisto Viskari, tuotekehitysjohtaja, Karl Fazer Oy, Fazer MyllyAnja Härkönen, tutkimuspäällikkö, Lahden ammattikorkeakouluUlla Saarela, projektisuunnittelija, Lahden ammattikorkeakoulu, sihteeriSamuli Leveälahti, toimitusjohtaja, Foredata OyJari Järvinen, pääekonomisti, Foredata OyJari Hautamäki, yhteyspäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu1. Kokouksen avausOhjausryhmän puheenjohtaja avasi kokouksen2. Kokoukseen osallistujien toteaminenTodettiin ohjausryhmän kokoukseen osallistujat3. Projektin ohjausryhmän jäsenten tilanneTodettiin, että Minna Oravuo ei ole enää Viking Malt Oy palveluksessa eikä näin ollenvoi enää toimia ohjausryhmän jäsenenä. Lisäksi joidenkin ohjausryhmän jäsentenvarajäsenet ovat vielä nimeämättä.Päätös: Ohjausryhmä pyytää Päijät-Hämeen viljaklusterin johtoryhmäänimeämään ohjausryhmään toisen yritysedustajan. Lisäksi ohjausryhmä pyytääElintarviketeollisuus ry ja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES nimeämäänvarsinaisille jäsenille varajäsenet.


4. Projektin nimen muuttaminenProjektin nimi on aiheuttanut paljon epätietoisuutta Päijät-Hämeen viljaklusterinyritysten sekä alueellisten ja kansallisten asiantuntijoiden keskuudessa. Tämä onjohtunut erityisesti siitä, että ”viljaklusteri” –käsitteellä on useita muita kansallisia jaalueellisia merkityksiä. Projektin nimen vaihtamisesta on käyty neuvottelu mm.Päijät-Hämeen viljaklusterin puheenjohtajan ja kahden johtoryhmän jäsenen kanssa.Kyseisessä neuvottelussa on selkeytetty myös Päijät-Hämeen viljaklusterin rooliaprojektin toteuttamisessa.Päätös:Ohjausryhmä esittää Opetushallitukselle, että projektin nimi vaihdetaanseuraavaksi: ”Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa”.5. Vuoden 2009 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointiArvioinnissa käytettiin pohjana projektisuunnitelman kohdan 7.1 tavoitteita, tuloksiaja vaikutuksia sekä ja kohdan 9.1 toimenpiteitä. Arviointi toteutettiin keskustelutyyppisesti(Liite 1). Lisäksi käytettävissä oli kartta, missä on mallinnettu jaaikataulutettu projektin päävaiheet (Liite 2)Ohjausryhmä keskusteli Jari Hautamäen esittelemästä projektin taloustilanteesta31.12.2009. Todettiin, että projektin aloituksen viivästymisen vuoksi kustannuksetovat vuonna 2009 alittuneet noin 30000€. Laskennalliset osuudet ovat kuitenkintoteutuneet pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Talousraportti jaettiinohjausryhmän jäsenille.Ohjausryhmä keskusteli projektin verkostosta, mistä Jari Hautamäki oli tehnytyhteenvedon. Yhteenvedossa on nimetty verkoston toimijat sekä hahmotettu heidänrooliaan projektin toteutuksessa. Verkoston kokoonpano elää koko ajan jatoimijoiden rooleissakin tapahtuu pieniä muutoksia projektin edetessä (Liite 3).Projekti on laatinut Viljaketjun toimintaympäristö muutoksessa –raportin. Raporttion yhteenveto suomalaisten tutkimuksien käsityksestä vilja-alan ja viljaketjuntoimintaympäristön kehittymisestä sekä kulutuksen ja työmarkkinoidenmuuttumisesta. Raportti on toiminut DELFOI–tutkimusta edeltäneen sisältöanalyysinaineistona. Ohjausryhmän keskustelussa tuli esiin se, että raportti onkäyttökelpoinen myöhemminkin mm. johdon ennakointiosaamisen valmennuksessaja klusterin osaamiskvalifikaatioita määriteltäessä (Liite 4).


Jari Hautamäki esitteli ohjausryhmälle projektin kehittelemän ”Viljaketjuntulevaisuus” –blogin kehittämistyötä. Blogiin on mahdollisuus kirjoittaahenkilökohtaisia näkemyksiä viljaketjun tulevaisuuteen liittyvistä muutosvoimista jahaasteista. Kuka tahansa voi kommentoida kirjoituksia. Ohjausryhmä keskustelikasvavasta sosiaalisen median vaikutusvallasta ja sen roolista projektin toiminnassa(Liite 5).Samuli Leveälahti esitteli projektin laatimaa ”Lähtökohtia osaamistarpeidenennakointiin viljaketjussa” –raporttia. Raportissa on määritelty ennakointityössäkäytettävä klusteri-käsite, esitelty perusteet ennakoinnissa käytettävienmenetelmien valinnalle sekä jäsennetty ja vaiheistettu viljaklusterin ennakoinninprosessi. Lisäksi raportissa on selkeytetty osaamiskvalifikaation käsitettä (Liite 6).Päätös: Ohjausryhmä totesi arviointikeskustelussaan, että projektisuunnitelmankohdan 7.1 mukaisesti projekti on selvittänyt viljaklusterin toimintaympäristön jamääritellyt viljaklusterin. Lisäksi kehittämistyö neljän muun tavoitteensaavuttamiseksi on käynnistetty. Ohjausryhmä totesi, että projekti on toteuttanutprojektisuunnitelman kohdan 9.1 mukaiset vuodelle 2009 suunnittelut toimenpiteet.6. Vuoden 2010 tavoitteet ja toimenpiteetSamuli Leveälahti hahmotti esityksessään vuoden 2010 toimintaa. Tavoitteena onkyetä ensi syksynä muodostamaan viljaklusterin osaamiskvalifikaatiot. Tämäntoteuttamiseksi projekti tuottaa paraikaa tietoa DELFOI –tutkimuksen sekäInnovaatioverstaiden avulla. Analysoitua tietoa käytetään tulevaisuustaulukoidenlaatimiseen, minkä pohjalta laaditaan vaihtoehtoisia skenaarioita. Skenaarioidenpohjalta määritellään osaamiskysyntä, mikä käännetään workshop-työskentelynavulla osaamiskvalifikaatioiksi. Osaamiskvalifikaatioita käytetään myöhemminvuonna 2011 Päijät-Hämeessä toteutettavan viljaklusterin osaamisen kohtaannonanalysoinnissa. Analysointimalli rakennetaan vuoden 2010 aikana. Projekti onpäättänyt korvata kolmannen DELFOI –haastattelun analysoimalla sosiaalisenmedian keskustelupalstoilla kuluttajien käymiä keskusteluja ruoan jaelintarvikkeiden käytöstä. Tällä tavoin saadaan myös kuluttajan mielipiteet osaksitutkimusaineistoa (Liite 7).


Anja Härkönen esitteli projektin laatimaa sisällön analyysia ja DELFOI -tutkimuksentilannetta. (Liite 8 ja Liite 9).Jari Hautamäki esitteli Innovaatioverstaiden toimintaa. Innovaatioverstaattoteutettiin yhteistyössä Kasvua Hämeessä -teemaohjelman kanssa. Kolmessaverstaassa on tuotettu tietoa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen vilja-alan toimijoidentoimesta tietoa tulevaisuuden muutoshaasteista (Liite 10).Jari Hautamäki esitteli alustavia suunnitelmia Johdon ennakointiosaamisenvalmentamisen toteuttamisesta. Tavoitteena on tuotteistaa valmennusohjelma jakokeilla sitä Päijät-Hämeessä projektin aikana (Liite 11).Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi saamansa tilanneselvityksen meneillään olevistatoimenpiteistä.7. Projektin muutoshakemus ja uusi rahoituspäätösProjekti tekee Opetushallitukselle muutoshakemuksen, mistä tehdään uusirahoituspäätös. Muutoshakemus koskee: Projektin nimen muuttamista Projektien välisen yhteistyön laajentamista Valtakunnallisen yhteistyöverkoston laajentamista ESR –tuen siirtämistä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES:ille Projektin tuloksien tarkentamista ja Projektin valtakunnallisten ja maakunnallisten kehittämistoimenpiteidenselkeyttämistäOhjausryhmä keskusteli muutoshakemuksen sisällöstä ja teki siihen joitaintarkennuksia.Päätös: Ohjausryhmä päättää esittää Opetushallitukselle projektin nimenmuuttamista ja valtuuttaa hallinnoijan laatimaan ja lähettämäänmuutoshakemuksen.8. Muut asiatSeuraava kokous pidetään marraskuun alussa 2010. Projektipäällikkö kartoittaaohjausryhmän jäseniltä sopivan päivänmäärän ensi syyskuussa.

More magazines by this user
Similar magazines