Hyvinvointi - Etelä-Pohjanmaan liitto

epliitto.fi

Hyvinvointi - Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040:toimintaympäristökatsaushyvinvointi-teemaan6.3.2013Marko RossinenEtelä-Pohjanmaan liitto


…ja samalla työvoiman saatavuuden heikkeneminen vaikuttaa jolähivuosina merkittävästi myös hyvinvointipalveluihin.


Työttömyys on syrjäytymistä lisäävä riskitekijä.


Työttömien enemmistö Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä miehiä.


Väestön sairastavuus on Etelä-Pohjanmaalla Kelan sairastavuusindeksillämitaten suurempaa kuin Suomessa keskimäärin.Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku onlaskettu ikävakioituna. Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviinlääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi onkolmen osaindeksin keskiarvo.


Sosiaali- ja terveydenhuollon kunnittaiset nettokäyttömenot vuonna2011 olivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 3 299 euroaasukasta kohti eli 26 euroa korkeammat kuin maassa keskimäärin.Aluejako 1.1.2011 mukainen


Diabetes on Etelä-Pohjanmaalla yleisempää kuin maassa keskimäärin.Aluejako 1.1.2012


Hyvinvointipalveluihin vaikuttavat monet tekijät.TeknologiankehitysGlobalisaatioIkärakenteenmuutosTyöllisyysHyvinvointipalvelutHyvinvointipalveluiden rahoitusVäestöryhmieneriytyminenHyvinvointipalveluidenkysyntäAlueellinenkehitysLähde soveltaen: Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2010


Pohdintaa I…Eliniän pidentyminen ja terveiden elinvuosien lisääntyminen on mahdollisuus- Eliniän pidentyminen ja terveiden elinvuosien lisääntyminen luovat mahdollisuudentyöurien pidentymiseen/pidentämiseen- Ikäihmisten harrastustoiminta voi kasvaa, varsinkin jos ns. terveet elinvuodet kasvavatVäestön ikääntymisen myötä sosiaalimenot kasvavat, mutta hyvinvoinninrahoitusmahdollisuudet tiukkenevat- Hyvinvointipalveluiden järjestämistä sekä priorisointia ja rahoitusmahdollisuuksia joudutaanarvioimaan uudelleen Missä määrin kansalaiset voivat käyttää julkisia hyvinvointipalveluja jamissä määrin yksityisiä?- Kuinka turvataan pienempituloisten asiakkaiden hyvinvointipalvelut?Kunta- ja palvelurakenne on murroksessa- Millainen on kunta- ja palvelurakenne esim. 2040?- Mitkä ovat kuntien, valtion ja kolmannen sektorit tehtävät ja roolit hyvinvointipalvelujenjärjestäjinä ja tuottajina?- Miten ja mitkä hyvinvointipalvelut rahoitetaan julkisin varoin?- Mitkä hyvinvointipalvelut ovat pelkästään yksityisiä?Lähde soveltaen: Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2010


…pohdintaa III.Hyvinvointipolitiikka muovautuu yhä enemmän kansainvälisessätoimintaympäristössä- EU-tasoisten järjestelmien kehittäminen?- Kansainväliset tutkimusprojektit tuovat uutta tietotaitoa- Esim. lääketeollisuus toimii kansainvälisesti ja etsii uusia markkinoita- Eri maiden terveysviranomaiset tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa- Työvoimaa rekrytoidaan ulkomailtaYmpäristökysymykset heijastuvat myös hyvinvointipolitiikkaan- Kasvavat ympäristöongelmat (esim. ilmansaasteet) synnyttävät uusia terveysongelmia Tarvitaan uutta tutkimustietoa ympäristöongelmien terveysvaikutuksista- Ympäristöpakolaisuus on jo luomassa ongelmia, esim. Tyynenmeren pienissä ja matalissasaarivaltioissaLähde soveltaen: Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2010

More magazines by this user
Similar magazines