KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA

kokkola.fi

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA1 JOHDANTO2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUS3 ORGANISOINTI3.1 Yleistä3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuut4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT4.1 Palvelujen tuottaminen4.2 Hankintayhteistyön kehittäminen4.3 Kehittämishankkeet5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSA6 KEHITTÄMISTAVOITTEET6.1 Hallinnolliset tavoitteet6.2 Taloudelliset tavoitteet6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittely6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET7.1 Riskienhallinta7.2 Elinkaarikustannukset7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuus7.4 Asiakaslähtöisyys7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitys7.6 Innovatiivisuus8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSET1


1 JOHDANTOTämä hankintastrategia perustuu Kokkolan kaupungin strategiaan, jossa on muun muassamääritetty kaupungin strategiset näkökulmat ja päämäärät:1. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu- Yrityksille houkutteleva toimintaympäristö- Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus- Vahvistuva aluekeskus- Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus2. Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen- Hyvä elämänlaatu ja terveys- Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö- Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat3. Toimivat palvelujen järjestämistavat- Vahva dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä- Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat ja toimivat palveluprosessit4. Osaava henkilöstö ja uudistuminen- Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen- Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö5. Kestävä talous- Terve ja vahva kuntatalous- Toimiva omistajapolitiikkaJulkiset hankinnat kattavat hankintatoiminnan, joka ei ole kaupungin omaa työtä. Ne voivat ollaesimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hankkimista sekä urakalla teettämistä, taloudellistavastiketta vastaan. Lähtökohtaisesti näissä tilanteissa tulee saada aikaan kilpailua, jokohankintalain tai kaupungin hankintaohjeen mukaisesti.Kokkolan kaupungin hankintapalvelut (tällä hetkellä hankintapäällikkö) tuottaa laadukkaitapalveluja koko kaupunkiorganisaatiolle. Hankintoja toteutetaan asiakaslähtöisesti huomioidenhankinnan elinkaarikustannukset ja ulkoisvaikutukset tavoitteena käyttää varoja tehokkaasti jaturvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluita.Keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaonkehittäminen, sähköisten hankintatyökalujen ja –ratkaisujen hyödyntäminen, kestävän kehityksenhuomioiminen hankinnoissa sekä yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytystenvarmistaminen.2


2 HANKINTATOIMINNAN SUUNNITELMALLISUUSHankintatoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista. Hankintojen ohjaaminenedellyttää suunnitelmallisuutta ja erillisen hankintasuunnitelman laatimista kaupungin tasolla.Hankintasuunnitelma pitää sisällään kaupungin ja seudun yhteishankinnat sekä toimialojenmerkittävimmät erillishankinnat, jotka on varattu kyseessä olevan vuoden talousarvioon.Hankintasuunnitelman tarkoituksena on:- pyrkiä ennakoimaan millaisia hankintoja suunniteltu toiminta edellyttää,- priorisoida hankintatarpeet siten, että ne tukevat tehtävien ja tulostavoitteidentoteutumista,- jakaa hankintoihin varatut määrärahat sovittuihin käyttökohteisiin ja määritellä vastuutahot,sekä- varmistaa, että tarvittava hankintasopimus ehditään valmistella ajoissa.3 ORGANISOINTI3.1 YleistäKaupungin hankintojen ohjaaminen tapahtuu pääsääntöisesti toimialoilla ja liikelaitoksissa.Toimialat ja liikelaitokset päättävät hankintojen tekemisestä talousarvioidensa puitteissa.Hankintoja ohjataan talousarvioilla.Hankinnat jakaantuvat kaupungin erillishankintoihin, kaupungin yhteishankintoihin sekäseudullisiin yhteishankintoihin. Kaupungin erillishankinnat ovat tapauskohtaisia kertaluonteisiahankintoja, jotka tehdään toimialoilla. Kaupungin yhteishankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotkakilpailutetaan koko kaupunkiorganisaation tasolla vuosisopimuksilla. Seudulliset yhteishankinnatpuolestaan kilpailutetaan koko seudulliselle hankintarenkaalle pitkäkestoisilla sopimuksilla.Materiaalityöryhmä ja sen ostajat on valtuutettu valmistelemaan kaupungin ja seudun yhteishankintojenkilpailutuksia ja päättämään näistä hankinnoista ilman hankintarajoja. Hankintatoimikuntapuolestaan toimii seudullisen hankintarenkaan yhteistyön toimielimenä. Erillishankinnatkilpailutetaan toimialoilla käyttösuunnitelmien, toimintasääntöjen sekä hallintosäännönmukaisesti.Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen ja menon hyväksyntä tapahtuu hajautetusti aina hankintatarpeessaolevissa yksiköissä. Hankintaohjeen ja –sopimusten noudattamisen valvonta kuuluunormaaliin esimiestyöhön.3


3.2 Hankintatoiminnan roolit ja vastuutHankintatoimintaa ohjaavat monet eri luottamuselimet ja viranhaltijat. Kaikille toimijoille tuleemääritellä yhteinen tavoitetila ja määritellä toimintaa ohjaavat periaatteet. Roolit ja vastuutjakautuvat seuraavanlaisella tavalla:1) Kaupunginvaltuusto ja/tai -hallitus:- päättävät strategiatason linjauksista kaupungissa- päättävät hankintatoiminnan organisoitumisesta- hyväksyvät hankintayhteistyön linjaukset- päättävät kaupungin hankintaohjeesta ja muista menettelytapaohjeista2) Toimialalla lautakunta tai viranhaltija, yksikkö, liikelaitos tai muu yhteisö:- ratkaisee hankintalain mukaisten hankintojen toteuttamisen- päättää hankintojen hankintaoikaisuista (hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija taitoimielin)- laatii osaltaan arvion tulevista merkittävistä erillishankinnoista- vastaa oman sektorin hankintatarpeiden määrittelystä- vastaa omien hankintojen ja niitä koskevien hankintaprosessien suunnittelusta, mukaanlukien riskienhallinta ja sanktiointi- tekee hankinnoissa hankintapäätökset (toimielinten ja viranhaltijapäätökset) ja vastaaasiakirjojen nähtävillä pidosta- vastaa omien hankintojensa sopimusten laadinnasta ja seurannasta- kilpailuttaa myös kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat ja urakat hankintaohjeen,hallintosäännön ja muiden mahdollisten ohjeiden sekä hankintalain periaatteidenja hankintaoikaisun soveltamista koskevan pykälän mukaisesti- valitsee joko vakituiset tai kilpailutuskohtaiset hankintavastaavat, jotka osallistuvatpyydettäessä yhteishankintojen suunnitteluun, tarjousten arviointiin ja sopimustenseurantaan substanssiosaajina3) Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö:- johtaa hankintapalveluiden toimintaa- vastaa kaupungilla hankintatoiminnan koordinoinnista ja viestinnästä- konsultoi ja ohjeistaa hankintatoimintaa- kouluttaa hankinta-asioissa- kokoaa kaupungin hankintasuunnitelman vuosittain- koordinoi myös materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan toimintaa- vastaa kaupungin osalta seudullisen hankintayhteistyön kehittämisestä4) Tarkastustoimi:- suorittaa hankintatoiminnan tarkastusta4


4 KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN/HANKINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT4.1 Palvelujen tuottaminenHankintapalvelut tuottaa asiantuntijapalveluja kaupungin yksiköille. Asiantuntijapalveluihinkuuluvat muun muassa neuvonta, ohjeistus ja kouluttaminen.KL Kuntahankinnat Oy:n palveluja hyödynnetään ja kilpailutuksiin liitytään tuote- japalveluryhmissä, joiden osalta hankintatoimintaan arvioidaan saatavan välitöntä tai välillistähyötyä joko taloudellisessa tai toiminnallisessa muodossa. Tällöin pitää myös arvioida, onkokilpailutettavalla alalla merkittävästi paikallisia tai alueellisia toimijoita. Jos on, lähtökohtaisestipitäydytään omissa kilpailutuksissa. Näiden mainittujen kolmen edellytyksen tulee aina täyttyäennen kuin liittymistä Kuntahankintojen sopimuksiin harkitaan. Liittymisten myötä resursseihinmuodostuvaa väljyyttä pyritään ohjaamaan aiempaa enemmän ja tiiviimpänä asiantuntijapanoksenapaikallisiin erilliskilpailutuksiin.4.2 Hankintayhteistyön kehittäminenHankintapalvelut kehittää hankintayhteistyötä aktiivisesti. Hankintapalvelut etsii luonteviayhteistyötahoja ja yhteishankintakohteita eri toimijoiden kanssa. Samalla hankintapalvelut pyrkiiyhtenäistämään käytäntöjä ja perehdyttämään hankintatoimen henkilöstöä hankinta-asioissa.Erityisesti keskitytään seudullisen hankintarenkaan toiminnan laajentamiseen ja senorganisoinnin kehittämiseen.4.3 KehittämishankkeetHankintapalvelut kehittää hankintatoiminnan laatua ja tehokkuutta sekä kaupungin sisäisillä ettäseudullisilla kehitystoimilla ja -hankkeilla. Hankintapalvelut voi hakea joko kaupungin sisäistä taiulkoista lisärahoitusta kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.5 KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTISET TAVOITTEET HANKINNOISSAKokkolan kaupunki ja sen ympäryskunnat ovat alueella merkittävä tuotteiden ja palvelujen ostajakyeten oleellisesti vaikuttamaan markkinoiden muotoutumiseen.Kokkolan kaupungin tavoitteena on olla tavaran- ja palveluntuottajille haluttu sopimuskumppani,jonka kanssa yhteistyöhön pääsemisestä kilpaillaan. Kaupunki on yrittäjämyönteinen ja seedistää kilpailun toteutumista sekä pyrkii turvaamaan markkinarakenteiden toimivuuden.Hankinnoissa huomioidaan pienten ja keskisuurten yrittäjien tarpeita pyrkien arvioimaantoimialakohtaisesti sopivien hankintakokonaisuuksien, puitejärjestelyjen ja osatarjoustenhyväksyminen. Kaupunki luo mahdollisuuksiensa mukaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle jayrittäjyydelle huomioiden myös uusia toimijoita markkinoilla. Kaupunki ei aseta tarpeettomiarajoituksia ja vaatimuksia kilpailuun osallistumiselle.Hankintapalvelut ja muut hankintatoiminnassa mukana olevat pyrkivät säännöllisesti tapaamaanyrittäjäjärjestöjä ja yrittäjiä elinkeinotoiminnan edistämiseksi. Yrittäjille voidaan järjestää myös5


koulutusta hankintaosaamisen parantamiseksi ja kilpailun edistämiseksi. Lisäksi pyritäänhankintajuridiikan puitteissa edistämään yritysten kanssa toteutettavien esikaupallistenmenettelyjen kehittämistä. Tämä voi käytännössä tarkoittaa muun muassa kilpailutustenvalmistelussa tietopyyntöjä tai esimerkiksi tutustumisia alueen yrityksiin ja heidän valmistamiintuotteisiin tai tuottamiin palveluihin.Hankinnoissa kehitetään toimittajamarkkinan tietämystä hyödyntämällä markkina-analyysejä jaerilaisia toimittajien arviointimenetelmiä hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Toimittajienarviointimenetelmiä sovelletaan sen mukaan, millaisia asioita tuoteryhmän tai palvelunhankinnassa on tarkoituksenmukaista vertailla ja arvioida.Toimittajasuhteita rakennetaan ja kehitetään siten, että hankinnan luonteen mukaan etsitäänajantasaisesti kilpailukykyisiä toimittajia sekä kehitetään eri toimintamalleihin ja tilanteisiin sopiviasopimus- ja yhteistyömalleja toimittajien kanssa. Hankintatoiminnalla edistetään uusienpalvelujen ja tuotteiden kehittämistä.Elinkeinopoliittisten tavoitteiden tulee täyttää hankintalain vaatimukset kuten avoimuuden sekätasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset. Kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensamukaan luomaan edellytyksiä sekä pienille että suurille toimijoille. Hankintapäätösten vaikutustenarviointia yritysten toiminnalle kehitetään julkiselle sektorille syntyvien arviointi-työkalujen myötä.6 KEHITTÄMISTAVOITTEET6.1 Hallinnolliset tavoitteetHankintapalveluja kehitetään edelleen asiantuntijaorganisaation suuntaan ja palvelujatarkastellaan jatkuvasti kehittämisen kannalta. Hankintatoimintaan ja erityisesti kilpailuttamiseenliittyvää erityisosaamista kehitetään. Edelleen materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnanrooleja kehitetään erityisesti tukipalveluyhteistyö-hankkeen puitteissa.Hankintoja suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt seuraavat markkinoita ja pyrkivät siirtymäänhankintaprosessilähtöisestä lähestymistavasta hankintojen suunnitteluun ja seurantaan.Suunnittelu- ja seurantalähtöisessä menettelyssä palvelun laadulla on entistä korostuneempimerkitys. Samalla korostuu myös hankinnoista vastaavien tahojen proaktiivinen toimintamääritettäessä tarjouspyyntöasiakirjojen substanssikysymyksiä. Oleellista on muun muassa se,kuinka hankintayksikkö kykenee hyödyntämään henkilöstönsä osaamista asiakirjoja laadittaessaja koko kilpailutusprosessin aikana.Kaupungin hankinnoista vastaavaa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Hankintojenraportointia ja mittaamista kehitetään.6.2 Taloudelliset tavoitteetHankintatoiminnan tavoitteena on tehostaa taloutta ja parantaa hankintojen laatua. Hankinnoissahuomioidaan tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset sekä kokonaistaloudellinen edullisuus.Hankinnoissa pyritään alentamaan kokonaiskustannuksia optimoimalla tuotteiden ja toimittajienmäärää, kuitenkin huomioiden elinkeinopoliittiset tavoitteet. Hankinnoissa huomioidaan6


elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat koko sopimuskauden ajalta. Hankinnoissakiinnitetään erityistä huomiota ulkoisvaikutuksiin ja laatuun.6.3 Hankintojen analysointi ja tavoitteiden määrittelyKraljicin matriisi on yksinkertainen nelikenttämalli, joka soveltuu työkaluksi hankintatoiminnansuunnittelu- ja strategiaprosesseihin. Sitä voidaan käyttää arviointityökaluna strategistentavoitelinjausten ja haluttujen muutossuuntien määrittelyssä ja kuvaamisessa. Matriisin avullavoidaan siirtyä taloushallinnon raportointiin perustuvasta reaktiivisesta toiminnasta hankinnanproaktiiviseen, strategisuutta ja etukäteissuunnittelua korostavaan toimintaan.Hankinnan nelikenttäanalyysi (Kraljic)Suuri PieniTuote- tai palveluryhmän tulosvaikutuseurotVolyymituotteet ja -palvelut• taloudellisesti merkittäviä• toimittajia paljon• toimittajan vaihtamiskustannuksetvähäisetTavoitteena esim:hinnan alaspainaminen,volyymin hyödyntäminenRutiinituotteet ja -palvelut• taloudellisesti ei-merkittäviä•kaikkien käyttämiä• toimittajia paljonhankintaprosessin virtaviivaistaminen,tarpeiden yhdistäminenvolyymin kasvattaminenHelppoToimittajamarkkinoiden hallittavuusStrategiset tuotteet ja -palvelut• taloudellisesti merkittäviä• toimittajia vähän• toimittajan vaihtaminentyölästä/kallistatiiviin yhteistyön rakentaminen,toimijoiden lisääminen,viestintäPullonkaulatuotteet ja -palvelut• taloudellisesti ei-merkittäviä• toimittajia vähänsaatavuuden varmistaminenyhdestä toimittajasta riippuvuudenminimointiVaikeaVolyymituotteista ja –palveluista voidaan mainita esimerkiksi teknisen toimialankivimateriaalihankinnat sekä ruokapalvelujen elintarvikehankinnat. Strategisia tuotteita japalveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan pitkäkestoiset palvelusopimukset sekä teknisenalan elinkaarihankkeet. Rutiinituotteita ja –palveluita ovat esimerkiksi toimistotarvikkeet japullonkaulatuotteita ja –palveluita voivat olla muun muassa matka- ja majoituspalvelut.6.4 Hankintatoiminnan kehittämistehtävät1. Laaditaan vuosittainen hankintasuunnitelma.2. Hankintoja analysoidaan nelikenttäanalyysin perusteella ja määritellään tavoitteellisettoimenpiteet kullekin hankintasopimukselle.3. Hankintapalvelut on tukena kaupungin kaikkien yksiköiden hankintatoiminnankehittämisessä.4. Hankintapäätösten yritysvaikutusten arvioinnin työkaluja kehitetään.5. Materiaalityöryhmän ja hankintatoimikunnan rooleja kehitetään.7


7 HANKINTAPROSESSIEN ERITYISKYSYMYKSET7.1 RiskienhallintaHankintoihin liittyy suoria taloudellisia ja toiminnallisia riskejä sekä imagoriskejä. Hankintojakilpailutettaessa riskit arvioidaan tapauskohtaisesti, ja niihin varaudutaan jo kilpailutuksia jasopimuksia suunniteltaessa muun muassa erilaisin sanktiolausekkein ja muilla räätälöitävilläsopimuksellisen riskienhallinnan keinoilla.Hankintapalvelut kehittää riskienhallintaa yhdessä toimijoiden kanssa. Riskienhallinnalla pyritäänennalta ehkäisemään sopimuskauden aikaisia sopimushäiriöitä ja laatuongelmia.Hankintapalveluiden tavoitteena on luoda palautejärjestelmä, jonka avulla saatujen kokemustenperusteella sopimussuunnittelua ja kilpailutusta voidaan kehittää.7.2 ElinkaarikustannuksetTavaroita hankitaan huomioiden kokonaiskustannukset ja laatu. Hankintoihin pyritäänsisällyttämään kuljetus-, asennus-, takuu-, tuki- ja ylläpito-, huolto- sekä kierrätyspalvelut, jollointavarahankinnat kattavat myös elinkaaripalvelun. Tavarahankinnan laatua määritetään entistäkorostuneemmin minimivaatimuksin ja vertailuperustein. Elinkaaripalvelulähtöisessä mallissatarjoajalla on kannustin tuottaa laadukkaita tavaroita, koska laatuongelmien kustannukset onsiirretty tuottajalle.7.3 Kustannus- ja prosessitehokkuusHankintoja toteutetaan kustannustehokkaasti luomalla tarkoituksenmukaisia hankintakokonaisuuksia,kehittämällä hankintaprosessia ja ydintehtäviä. Hankintaprosessia pyritäänselkiyttämään vakiintuneilla käytännöillä ja osaamisalueiden vahvistamisella. Vakiintuneetkäytännöt pitävät sisällään organisaation kehittämistoimenpiteiden avulla syntyneet prosessimenetelmät,asiakirjat ja toimintamallit, joilla hankintaprosessia voidaan nopeuttaa ja selkiyttää.Hankintayksikön osaamisalueiden vahvistaminen kohdentaa sen resursseja tehokkaammin.Hankintayksikön tehtäviä jaetaan osa-alueittain substanssiosaamiseen, prosessiosaamiseen jaasiantuntijaosaamiseen. Substanssiosaaminen perustuu hankinnan kohteen yksityiskohtaiseenasiantuntijaosaamiseen, joka pääsääntöisesti tuotetaan hankintapalvelujen ulkopuolella.Hankintaprosessin hallinta kuuluu hankintapalvelujen osaamisalueeseen, kuten myös asiantuntijaosaaminen.7.4 AsiakaslähtöisyysTavarahankinnoissa kokonaisuuksia rakennetaan teknisiltä ominaisuuksiltaan tarpeisiin sopiviksija palveluhankinnoissa laatua seurataan asiakaspalauttein ja valvonnalla. Asiakaslähtöisyydessähuomioidaan kustannustehokkuus siten, että tuotevalikoimaan kuuluu ainoastaan keskeiset jatarpeelliset tuotteet.8


7.5 Ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, kestävä kehitysKestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta korostetaan hankinnoissa. Kestävää kehitystätukevien hankintakriteerien käyttö on lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa myösmahdollista ja suotavaa. Hankinnoilla edistetään kestävää kehitystä ottamalla hankinnoissa japäätöksissä mahdollisuuksien mukaan huomioon sosiaalisia, ekologisia ja eettisiä näkökohtia.Tarjouspyynnöissä voidaan esimerkiksi esittää ympäristövaikutuksia, ympäristömyötäistäteknologiaa, energian säästöä, sosiaalisesti kestäviä tuotantotapoja tai muunlaista kestävääkehitystä koskevia vaatimuksia tai käyttää ympäristömyötäisyyttä kokonaistaloudellisenedullisuuden vertailuperusteena. Määritettäviä asioita voivat olla myös tuotteiden ja niidenpakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja -kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavarantai rakennusmateriaalin elinkaaren aikana.Energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen käyttämistä hankintojen minimivaatimuksina ja kokonaistaloudellisenedullisuuden vertailuperusteina lisätään ja siten edistetään ilmastotavoitteidentoteuttamista. Erityisesti pyritään kaupungin solmiman energiansäästösopimuksen mukaisestihuomioimaan energiatehokkuuden mahdollisuudet kaupungin hankinnoissa. Valtioneuvostonsuosituksen mukaisesti tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 50 %:ssa kaupunginkilpailutuksista huomioidaan hankinnan ympäristönäkökohdat. Hankinnoissa tulee huomioidamyös Keski-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitteet ja vaatimukset.Internetistä löytyy Hymonet ympäristötietokanta (http://www.hymonet.com), joka auttaa jaopastaa ostajia tekemään ympäristöä säästäviä hankintoja. Siellä kuvataan eri tuotteiden japalvelujen tärkeimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomioimismahdollisuudet hankinnoissa.Hymonetiin on kerätty vaihtoehtoja ja esimerkkejä siitä, millaisia pakollisia vaatimuksia sekäympäristöä koskevia kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteerejä tarjouspyyntöihin voidaanlisätä.Hankintojen sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla taataan perusoikeuksien,yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen. Sosiaalisia näkökohtiaovat myös heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi sekä syrjäytymisen estämiseksikäytettävä positiivinen syrjintä tai muut kannustavat toimet.Sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista määritettäessä hankinnan kohdetta,tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa, tarjousten vertailussa tai hankintasopimusten tekemisenehdoissa. Hankintoja voidaan varata esimerkiksi työkeskuksille tai vastaaville yksiköillevammaisten työllistämisen edistämiseksi työohjelmien yhteydessä. Ehdot voivat koskea myösnuorten tai työttömien ammatillista koulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, osatyökykyisiätai vammaisten vähimmäismäärän työllistämistä.Sosiaalisia näkökulmia ja erityisesti työllisyysnäkökulmia hyödyntämällä edistetään hankintojenkokonaistaloudellisuutta, lisätään hyvinvointia, tuetaan työllistymistä, monipuolistetaanmarkkinoita sekä kohennetaan vastuullista ostamista ja yhteiskunnallista vastuuta.9


7.6 InnovatiivisuusHankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan innovatiivisia, erityisestihankintalainsäädännössä mainittuja toimintamalleja. Hankinta voidaan järjestää innovaatioitaedistävällä tavalla, voidaan käyttää innovatiivisia hankintamuotoja ja –menettelyjä tai hankkiaitsessään innovatiivinen tavara tai palvelu.Mahdollisuus kehittää uusia tapoja tuottaa materiaaleja tai palveluja voidaan huomioida johankintaa suunniteltaessa. Hankinnan kohteen suunnitteluun voidaan jo ennen varsinaisenhankintamenettelyn aloittamista pyytää aiempaa vahvemmin osallistumaan niin tavaroiden/palveluiden käyttäjiä kuin tuottajia. Suunnitteluvaiheen jälkeen voidaan hankinnantoteuttamisessa käyttää menettelytapoja (esimerkiksi neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely),jotka tukevat innovaatioiden syntymistä ja kehittymistä.8 HANKINTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN EDELLYTYKSETTämä hankintastrategia jalkautetaan koko kaupungin organisaatioon ja sen toteuttamistaseurataan vuosittain. Sen lisäksi, mitä kohdassa 6.4 on esitetty hankintatoiminnankehittämistehtäviksi, edellyttää hankintastrategian toteutuminen seuraavia toimenpiteitä:- Sopimusten seurantajärjestelmän kehittäminen (laatu, tuottavuus, valvonta,kustannustehokkuus)- Hankintatoiminnan sähköistäminen (tuottavuus, kustannustehokkuus)- Palautejärjestelmän kehittäminen (asiakastyytyväisyys, laatu)- Osaamisen vahvistaminen (lain noudattaminen, tuottavuus)- Ohiostojen hallinta (lain ja sopimusten noudattaminen, kustannustehokkuus, tuottavuus)- Yhtenäiset menettelytavat (tuottavuus ja tehokkuus, lain noudattaminen)- Hankintasuunnitelman laatiminen (ennakoitavuus)- Tiedonkulun lisääminen (tuottavuus ja tehokkuus)- Hankintojen vastuuhenkilöiden määrittäminen (tuottavuus ja tehokkuus, lainnoudattaminen)- Hankintakoulutukset- Yhteistyön kehittäminen (tuottavuus ja tehokkuus)10

More magazines by this user
Similar magazines