Tilinpäätös 2010.pdf - Kokkola

kokkola.fi
  • No tags were found...

Tilinpäätös 2010.pdf - Kokkola

Kokkolan kaupunginvaltuusto 13.6.2011


SISÄLLYSLUETTELOTOIMINTAKERTOMUS ...........................................................................................................................51.1.KATSAUS VUOTEEN 2010 ...............................................................................................................11.2. Kokkolan kaupungin hallinto .............................................................................................................41.2.1. Kokkolan kaupunginvaltuusto ........................................................................................................41.2.2. Kokkolan kaupunginhallitus ...........................................................................................................41.2.3. Kokkolan kaupungin henkilöstö .....................................................................................................62. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS ..........................83. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ...............................................................................103.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ...................................................................................................103.2. Tuloslaskelman tuotot .....................................................................................................................103.3. Kulut ............................................................................................................................................... 113.4. Toimintakate ...................................................................................................................................123.5. Vuosikate ........................................................................................................................................123.6. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä ......................................................................................................124. TOIMINNAN RAHOITUS ...................................................................................................................134.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .............................................................................................134.2 Rahoituslaskelman analysointi ........................................................................................................135. TASE .................................................................................................................................................155.1. Tase ja sen tunnusluvut ..................................................................................................................155.2. Taseen sisältö .................................................................................................................................176. KOKONAISTULOT JA MENOT .........................................................................................................187. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS....................................................................................198. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ..............................................................................................................239. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ .........................................................2710 . OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ..................................................2911. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ .......................30TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....................................................................................................311. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ......................................332. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................652.1. Hallintokuntien toimintakertomukset ...............................................................................................652.2. Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen..........................................................................................983. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN ..........................................................1033.1. Käyttötalouden ja tuloslaskelman toteutuminen ...........................................................................1043.2. Investointien toteutuminen............................................................................................................1073.3. Rahoitusosan toteutuminen ..........................................................................................................1093.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sitovuustasolla .................................. 1103.5. Käyttötalouden ja investointien erittelyt ........................................................................................ 1153.6. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ilman liikelaitoksia ........................................................131TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ...............................................................................................................1371. TULOSLASKELMA ..........................................................................................................................1392. RAHOITUSLASKELMA ...................................................................................................................1403. TASE ...............................................................................................................................................1414. KONSERNILASKELMAT .................................................................................................................143TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ......................................................................................................1511. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ..........................................................1532. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ................................................................................................1543. TASEEN LIITETIEDOT ....................................................................................................................1564. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................1595. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................................................1606. OSAKKEET JA OSUUDET ..............................................................................................................1617. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................163ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .........................................................................................................1691.1. Liikelaitokset .................................................................................................................................1711.2. Yhteenveto liikelaitoksista ............................................................................................................260ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .............................................................................................267TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ..............................................................................271


TOIMINTAKERTOMUS


1.1.KATSAUS VUOTEEN 2010Vuonna 2010 tuli kuluneeksi 390 vuotta Kokkolan kaupungin perustamisesta. Pitkin vuotta järjestettiinjuhlavuoteen liittyviä lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Merkittävimmistä tapahtumista mainittakoonheinäkuun alussa järjestetty Anders Chydenius –vapaakauppaseminaari. Teemana oli ”Kenen vapaus- pääoman vai ihmisen?”. Alustajina oli useita maamme johtavia talous- ja elinkeinoelämän vaikuttajia,mm. Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Sixten Korkman ja valtiovarainministeriön valtiosihteeriRaimo Sailas.Pitkä valmistelu Keski-Pohjanmaan suuntautumisesta valtion aluehallinnossa sai päätöksensä syksyllä.Valtioneuvosto päätti, että maakunta suuntautuu aluehallinnon jaossa etelään eli Keski-Pohjanmaakuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen sekä elinkeinojen ja osaamisen osaltaPohjanmaan Ely -keskuksen alueeseen ja liikenteen sekä ympäristön osalta Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen alueeseen.Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain mukaisesti käynnistyi Keski-Pohjanmaanympäristöterveydenhuollon toiminta vuoden 2010 alusta. Yhteistoiminta-alue kattaa koko Keski-Pohjanmaanmaakunnan sekä Kruunupyyn kunnan. Sopijakunnat antoivat Kokkolan kaupungin hoidettavaksiisäntäkuntamallin pohjalta erityislaissa määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävätLaajentuneen Kokkolan strategisen aluerakennemallin laatiminen alkoi vuonna 2010. Tässä yleiskaavatyöhönliittyvässä aluerakennemallissa päätetään siitä, miten laajentuneen Kokkolan eri osa-alueitakehitetään.Talouden kehitysKuntatalous kehittyi ennakoitua paremmin vuonna 2010. Talous- ja työllisyyskehitys olivat arvioitua vahvempia,mistä johtuen kunnallisveron veropohjan kehitys oli ennakoitua parempi. Myös yhteisöveronkasvu oli ennakoitua nopeampaa.Tilinpäätöksestä saatujen ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate kasvoi noin 19 % vuodesta 2009.Toimintamenot nousivat ennakkotietojen mukaan noin 4 % edellisvuodesta, toimintatulot 3,5 % ja verotulot4 %. Kuntien tulot eivät ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta edelleenkään riitä palveluiden jainvestointien kattamiseen, vaan kunnat velkaantuvat edelleen.Kokkolassakin verotulot kehittyivät ennakoitua paremmin keskimääräistä paremman työllisyyden ansiosta.Verotulot olivat yhteensä 149,3 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 3,7 milj. eurolla.Vuosikate on 21,1 milj. euroa, joka on noin 17,2 milj. euroa parempi kuin muutetun talousarvion mukainenarvio, vaikka vuoden aikana myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä 11,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäoli 1,6 milj. euroa.Investointien nettomenot olivat yhteensä 30,6 milj. euroa, josta kaupungin osuus 11,3 milj. euroa ja liikelaitostenosuus 19,3 milj. euroa. Vuoden lopulla lainakanta oli ilman liikelaitoksia 128,4 milj. euroa eli 2776 e/asukas. Liikelaitokset mukaan lukien lainakanta oli 159,0 milj. euroa eli 3 437 e/asukas.VäestönkehitysKokkola on kuulunut jo parin vuosikymmen ajan niiden kasvukeskusten joukkoon, joissa väestömääräselvästi kasvaa. Vuonna 2010 kaupungin asukasmäärä lisääntyi 364:llä. Väestökasvu perustui suureltaosalta luonnolliseen väestönkasvuun eli syntyvyyden enemmyyteen. Syntyneitä oli 614 ja syntyvyydenenemmyys oli 221. Syntyvyyden enemmyys verrattuna vastaavantyyppisiin kaupunkeihin on huomattavansuuri. Myös muuttotase oli selvästi positiivinen 149 asukkaan verran. Nettomaahanmuutto on ollut jopitkään positiivista. Viime vuonna myös maassamuutto kääntyi jälleen positiiviseksi 52 asukkaan verran.Väestömuutokseen vaikuttavat osatekijät ovat rakenteellisesti kohdallaan, joten edellytykset positiiviselleväestönkehitykselle ovat hyvät myös jatkossa. Kokkolassa oli vuoden lopussa 46 260 asukasta. AsukasluvultaanKokkola oli vuoden vaihteessa maan 22. suurin kaupunki.ElinkeinotKokkolaan taantuma vaikutti suhteellisen vähän elinkeinorakenteen monipuolisuuden ansiosta. Mm.suurteollisuutta ja kaupan alaa taantumaa ei juuri kohdannut. Lomautukset ja jossain määrin irtisanomisetkohdistuivat lähinnä venealalle ja ohjelmistoalan yrityksiin ICT-toimialalla. Sataman toiminnassaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki1


positiivinen kehitys jatkui ja edellisvuoden ennätys liikennemäärissä ylitettiin. Kokkolan Sataman kauttakulki tavaraa noin 6,4 milj. tonnia. Kokonaistavaraliikenne kasvoi 15,6 % ja konttien säännöllinen linjaliikennekasvoi 75,5 %. Satama oli maan neljänneksi suurin yleissatama liikennetonneilla mitattuna jasuurin transitoliikenteen satama.Ykspihlajan raiteen sähköistäminen, väliratapihan valmistuminen sekä VR:n jatkosuunnitelmat ja kaupunginsuunnitelmat Hopeakiven sataman kehittämiseksi luovat edellytyksiä myönteiselle kehityksellesatamassa ja teollisuusalueella jatkossakin. Kaupungin saavutettavuuden eteen tehty työ on tuottanuttulosta. Lentovuorotarjonta lisääntyi uusilla vuoroilla, joita on arkipäivinä 7-8 vuoroa. Reittitarjonnanlisääntymiseen oli vaikuttamassa mm. hangaarin eli lentokentän yöpymishallin valmistuminen Kokkola- Pietarsaaren lentoasemalle.Työttömyys pieneni alkuvuodesta hitaasti, mutta vuoden loppupuoliskolla työttömyysaste oli jo selvästiedellisvuotta alempana. Vuonna 2010 keskimääräinen työttömyysaste oli 9,2 %. Koko maan vastaavaluku oli 10 %. Huolestuttavaa on edelleen nuorten työttömyyden lisääntyminen huolimatta työvoimaviranomaistenja kaupungin panostuksista nuorison koulutusmahdollisuuksien ja työllisyyden edistämisessä.Vuoden lopulla työttömistä oli alle 25 -vuotiaita 17 %.Työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina useilla sadoilla vuosittain. Vuoden 2008 aikana (tuoreinkäytössä oleva tilasto) työpaikkojen määrän kasvu pysähtyi taantuman seurauksena, kasvua oli vajaat50. Työpaikkoja oli Kokkolassa kaikkiaan yli 20 054 vuoden 2008 lopussa.Viime vuonna Elinkeinoelämän Keskusliitto teetti tutkimuksen, jossa selvitettiin miten Suomen kunnathoitavat elinkeinopolitiikkaansa yritysten näkökulmasta katsottuna. Yritysilmastoa kuvaavassa raportissaKokkola sijoittui ykkössijalle lähes kaikissa tutkimuksen osatekijöissä, kuten yleinen yritysilmasto, päätöksenteonyritysläheisyys, yritystoiminnan kannusteet, palvelut ja rakenteet.Kaupungin strategiatyöKaupungin strategia valmistui vuoden 2009 lopulla. Strategian jalkauttaminen toimialoille ja työyksiköihinjatkui vuonna 2010. Strategian hyväksymisen jälkeen toimialat aloittivat kaupunkistrategian pohjalta omienstrategioiden ja strategisten ohjelmien valmistelun. Strategiat on hyväksytty pääasiassa vuonna 2010.Kaupunkistrategiakokonaisuuteen kuuluva elinkeinostrategia hyväksyttiin syksyllä. Sen valmisteluunosallistuivat laajalti kaupungin sidosryhmät.AluekehittäminenAluekehittämisen pääinstrumentteja ovat kansalliset erityisohjelmat kuten Koheesio- ja kilpailukykyohjelma,osaamiskeskusohjelma ja EU-ohjelmista Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmasekä Manner-Suomen ESR -ohjelma sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.Kokkolan seudun Kemian osaamiskeskus on mukana nanoteknologian klusterissa ja uusiutuvametsäteollisuus-osaamisklusterissa. Osaamiskeskuksen toiminnassa ja sen kehittämisessä on keskityttyalueen teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, tarvitsemien peruspalvelujen kehittämiseen, erikoistumiseenja verkostoitumiseen valituilla aloilla kansallisella tasolla sekä kansainvälistä tasoa olevan osaamisenkehittämiseen kapeammilla kärkialoilla.Vuosi 2010 oli KOKO:n (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ensimmäinen toimintavuosi. Alkuvuosi olilähinnä toimintamallien, toteuttamistapojen ja verkostoitumisen organisointia ja varsinainen kehittämistyöpääsi käyntiin loppuvuonna. Kokkolan seudun ohjelman kehittämisen kohteet liittyvät alueelliseninnovaatioympäristön kehittämiseen, luonnonvara-alan kehittämiseen sekä Kokkolan ja Pietarsaarenseutujen kehitysvyöhykkeen vetovoiman vahvistaminen. Tähän liittyvä Kokkolan ja Pietarsaaren seutujenkehityskäytävän selvitystyö käynnistyi loppuvuodesta. Siinä on tarkoitus selvittää Kokkolan ja Pietarsaarenseutujen alueellinen ja toiminnallinen rakenne ja resurssit. Työn tavoitteena on tuoda esille alueidenvahvuuksia, selvittää perusteita mahdolliselle jatkotyölle ja valinnoille sekä tuoda esille ne konkreettisettoimenpiteet, joihin jatkotyön tulisi keskittyä.Korkeakoulu ja tutkimusJyväskylän yliopisto on merkittävällä tavalla kehittänyt yliopiston erillislaitoksena toimivaa Kokkolanyliopistokeskus Chydeniusta. Laitoksen kasvaminen nykyisen laajuiseksi yliopistokeskukseksi on ollutmahdollista Jyväskylän yliopiston vahvalla tuella, mihin yhteistyöhön Oulun ja Vaasan yliopistot osallistuvat.Alueen elinkeinoelämä ja vaikuttajat ovat myös tukeneet sitoutumista yliopistokeskuksen kehittämiseen.2Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kokkolan kaupunki lahjoitti Jyväskylän yliopiston peruspääomaan 230 000 euroa. Samoin kaupunki lahjoitti40 000 euroa Oulun yliopistolle sekä 30 000 euroa Vaasan yliopistolle vastaavaan tarkoitukseen.Kaupunkikonserniin kuuluva Kokkola Power lahjoitti Jyväskylän yliopiston peruspääomaan 25 000 euroa.Tapahtumia vuonna 2010390-vuosi alkoi Keski-Pohjanmaan perinteisellä 59. maakuntaviestillä Kälviällä. Kokkolassa järjestettiinmyös tyttöjen salibandyn SM-kilpailut ja avantouinnin SM-kilpailut monien muiden urheilutapahtumienjoukossa.Opetusministeri Henna Virkkunen vihki Hollihaan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen käyttöönsäKokkola-päivänä 7.9.Ministeri Elisabeth Rehnille luovutettiin samana päivänä Kokkolan kaupungin Chydenius-palkinto.Valtakunnalliset evankeliumijuhlat järjestettiin heinäkuun alkupäivinä Kälviällä.Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien Pohjoismaiset päivät pidettiin Kokkolassa kesäkuun lopussa.Kokkola ja Keski-Pohjanmaa esittäytyivät Helsingissä kaupunkitapahtumassa kesäkuussa.Monet järjestöt järjestivät Kokkolassa valtakunnallisia kokouksia ja tapahtumia, joiden osanottajat saivatsamalla tilaisuuden tutustua kaupunkiin.Merkkitapahtumia viettivät muiden muassa: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän 40-vuotisjuhla ja laajennustenvihkiäisjuhla Kokkolan ammattiopisto 50 vuotta Kokkolan-Pietarsaaren lentoasema Kruunupyyssä 50 vuotta Kokkolan Palloveikot KPV 80 vuotta Kokkolan Työväen Urheilijat KTU 50 vuottaKiitoksetParhaat kiitokset kaikille kaupungin ja koko alueen hyväksi tehdystä työstä, jonka tulokset näkyivätmyönteisenä kehityksenä 390-juhlavuoden aikana.Antti IsotaluskaupunginjohtajaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki3


1.2. KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLINTO1.2.1. KOKKOLAN KAUPUNGINVALTUUSTOKaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 99 pykälää vuonna 2010. Valtuustossa oli 51 jäsentä,joista 39 edusti ei-sosialistisia ja 12 sosialistisia puolueita.Valtuuston kokoonpanoPuheenjohtaja Stefan Anderson (RKP)1. varapuheenjohtaja Kauko Ojala (KESK)2. varapuheenjohtaja Raimo Harsunen (SDP)1.2.2. KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUSKaupunginhallitus kokoontui 36 kertaa ja käsitteli609 pykälää vuonna 2010.KESKAnias PenttiHarmaala MariHerlevi ReinoHuhtala JouniKalliokoski RiittaKarhumaa JuhoKippo-Kovasin LeaLaitila VeikkoLeskelä PerttiMaijala AimoMäkelä AnneNurmi PekkaOjala KaukoPalosaari AnneliPuumala TuomoPuutio SariRahkola RiittaVirolainen TimoSDPHarsunen RaimoKellosalo AnneLahti MauriMustasaari ErkkiRasi AnneSabel RoyTastula AnteroUrpilainen JuttaUrpilainen KariKDCandelin JohanHäli PirkkoKallis BjarneMehtälä AnjaNikkanen RistoPaananen JuhaPassoja TerttuSalo MauriRKPAnderson StefanBrandt MatsKouvo KajsaSnellman HansTimonen MarlénÅström BernhardKOKHaimakainen PenttiJukkola JanneKivistö MattiMarjamaa HelinäVASAhonen EilaPohjola VesaTastula SeppoPSPuolimatka PekkaYlitalo AlpoVIHREÄTTaarna TerhoKaupunginhallituksen kokoonpanoPuheenjohtaja Pekka Nurmi (KESK)1. varapuheenjohtaja Kari Urpilainen (SDP)2. varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen(KOK)Haapalehto Seija (SDP)Häli Pirkko (KD)Kalliokoski Riitta (KESK)Kouvo Kajsa (RKP)Leskelä Pertti (KESK)Marjamaa Helinä (KOK)Paldanius Heikki (SDP)Rahkola Riitta (KESK)Salo Mauri (KD)Tastula Seppo (VAS)Muut kaupunginvaltuuston valitsemattoimielimetHenkilöstölautakuntaKeskusvaalilautakuntaKulttuuri- ja nuorisotoimen lautakuntaLiikuntalautakuntaMaaseutulautakuntaOpetus- ja kasvatuslautakuntaPelastuslautakuntaRakennus- ja ympäristölautakuntaSosiaali- ja terveyslautakuntaTarkastuslautakuntaTekninen lautakuntaValtuuston vaalilautakuntaYmpäristöterveyslautakuntaEnergiajohtokuntaSatamajohtokuntaTyöplussan johtokuntaVesilaitosjohtokuntaPoliisilaitoksen neuvottelukuntaKäräjäoikeuden lautamiehetUskotut miehet4Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutukuntavaltuustoAluetoimikuntaKaupunkisuunnitteluryhmäHenkilöstölautakuntaLiiketoimintaTekninen toimi jaympäristötoimiSatamajohtokuntaVesilaitosjohtokuntaTyöplussanjohtokuntaEnergiajohtokuntaTekninen lautakuntaTilapalvelutYhdyskuntateknisetpalvelutRakennus- jaympäristölautakuntaKaupunkiympäristöpalvelutKonserni- ja organisaatiorakenneKaupunginvaltuusto VaalielimetKaupunginhallitusTarkastustoimiTarkastuslautakuntaKuntayhtymätMuut sidosorganisaatiotTytäryhtiöt ja osakkuusyhtiötSäätiötKaupunginjohtajaKeskushallintoSosiaali- jaterveystoimiSosiaali- ja terveyslautakuntaRuotsinkielinenjaostoTerveyspalvelutVanhustyöSosiaali- javammaispalvelutHallintoSivistystoimiOpetus- ja kasvatuslautakuntaSuomenkielinen os.Ruotsinkielinen os.VarhaiskasvatusPerusopetusToisen asteenkoulutus / lukioVapaa sivistystyöKulttuuri- ja nuorisotoimenlautakuntaKulttuuripalvelutMuseotoimiKirjastotoimiNuorisopalvelutLiikuntalautakuntaLiikuntapalvelutPelastustoimiPelastuslautakuntaTilintarkastajaMaaseututoimiMaaseutulautakuntaYmpäristöterveydenhuoltoYmpäristöterveyslautakunta10.9.2010Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki5


1.2.3. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKokkolan kaupungin henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseenvuoteen verrattuna. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 31.12.2010 n.100 enemmän kuin edellisessävuodenvaihteessa, tieto kuvaa kuitenkin vain yhden päivän tilannetta. Henkilöstön sairauspäivät/henkilönousivat 0,5 kalenteripäivää. Palkkauskustannukset kasvoivat 6,5 % vuoden 2009 tasosta. Kustannustennousuun vaikuttivat virka- ja työehtosopimuksien muutokset, palkkojen harmonisointi varhaiskasvatuksessasekä sosiaali- ja terveystoimessa ja uudet vakanssit.Suuri muutos kaupungin organisaatiossa oli varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen alaisuuteenvuoden 2010 alusta. Vuoden alusta aloitti toimintansa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto,jolloin kaupungin palvelukseen siirtyi seitsemän kunnan alueella toimivat yhdeksän terveystarkastajaaja kolmetoista eläinlääkäriä.Kokkolan kaupungin henkilöstöstrategia 2010–2013 valmistui keväällä. Se perustuu kaupunkistrategiannäkökulmiin ja tavoitteisiin, joita ovat osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen sekä hyvinvoivattyöyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö. Näistä on johdettu toteutettavat hankkeet ja toimenpiteet, joidentoteutumista seuraavat yhteistoimintaryhmä ja henkilöstölautakunta.Työhyvinvointisyke –kysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Kysely suunnattiin kaupungin henkilöstöllelukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimea, koska heillä toteutettiin vastaava kysely vuonna2009. Kyselyn tulokset raportoitiin eri tasoisina työyksikkötasoa myöten. Kokkolan kaupungin tuloksetolivat kokonaisuudessaan hyvät. Työhyvinvointi oli lähellä vertailuaineiston tasoa, mutta lähes kaikkienosa-alueiden tulokset olivat hieman vertailuaineistoa paremmat. Koko kaupungin tasolla kehittämiskohteenaon kehityskeskustelukäytännön saaminen kattavaksi. Raporttien pohjalta työyksiköt rakentavatomat työhyvinvointisuunnitelmansa.Esimieskoulutusta toteutettiin edelleen JET –valmennuksella, valmennukseen osallistui kolmessaryhmässä n. 70 henkilöä. Neljän esimiesfoorumin lisäksi järjestettiin esimiehen tehtäviin ja muutoksenjohtamiseen liittyviä koulutuksia.Työn vaativuuden arviointia ja siihen perustuvaa palkkojen harmonisointia jatkettiin, työ saatiin valmiiksivarhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimen alueilla.Työllisyys ja aktivointiTalousarviossa on asetettu toiminnalle viisi tavoitetta. Työllistämisen osatoiminnoiksi on määriteltyKokkotyö-säätiö, kuntouttava työtoiminta, kesätyöllistäminen, muu työllistäminen, hallintokuntien työllistäminen,ALMA-hanke, aktivointitoimenpiteet (vähentää työmarkkinatukea) työttömien yhdistys, hankkeet(DYNAMO, KANTO).Työllisyys- ja aktivointiyksikkö koordinoi kaupungin työllistämistoimia; palkkatuella työllistämistä, kuntouttavantyötoiminnan järjestämistä, hallinnoi ALMA-hanketta, aktivoi yli 500 päivää passiivityömarkkinatukeasaaneita, sekä osallistui pääasiassa osarahoittajan ominaisuudessa hankeyhteistyöhön.6Henkilöstön määrä 31.12.2010Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset YhteensäKeskushallinto 237 62 2 301Sosiaali- ja terveystoimi* 1027 367 8 1402Sivistystoimi* 1084 233 130 1447Tekninen palvelukeskus 409 58 3 470Liikelaitokset 156 23 9 188Aluepelastuslaitos 118 2 524 644Yhteensä 3031 745 676 4452Henkilöstömäärässä ovat mukana kaikki henkilöt, joilla on vakituinen tai määräaikainen palvelussuhdevoimassa 31.12.2010. Luvuissa ovat mukana myös työllistetyt (58 henkilöä).* Varhaiskasvatuksen henkilökunta on siirtynyt 1.1.2010 alkaen sosiaali- ja terveystoimestasivistystoimeen.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kaupunki työllisti palkkatuella keskimäärin 75 henkilöä/kuukausi, yhteensä163 henkilöä. Kuntouttavaantyötoimintaan osallistui keskimäärin 161 henkilöä/kuukausi, yhteensä 256 henkilöä, jotka tekivät 23 655toimintapäivää. Kesätyöhön työllistettiin kaupungille 300 nuorta ja yrityksille annettiin tukea yhteensä120 nuoren työllistämiseen.Valtuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen perusteella lisättiin toimia, joilla työmarkkinatukimenojasaatiin pienennettyä 16,3 % verrattuna vuoteen 2009. Aktivointiaste oli 48,3 % maan korkeimpia (09/2010) kolmenkymmenen suurimman kaupungin joukossa.31.12.2010 Kokkotyö-säätiön valmentautujien määrä oli 551, joista nuoria oli 229 (41,6 %), naisia 232(42,1 %) ja miehiä 319 (57,9 %). Kokkolalaisia säätiön toimenpiteissä oli kaikkiaan 338 (61,3 %). Säätiösai rahoitusta toimintaansa Kokkolan kaupungin työllisyys- ja aktivointiyksiköltä 436 970 €, sosiaali- jaterveystoimelta, nuorisopalveluilta sekä työvoimahallinnolta palkkatukina, ostopalveluista, eri projekteista(ESR ja kansallinen rahoitus) sekä tavaroiden ja palvelujen myynnistä.Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma65-69v60-64v55-59v50-54v45-49v40-44v35-39v30-34v25-29v20-24vnaisetmiehetalle 20v0 50 100 150 200 250 300 350 400 450Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki7


2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEENKEHITYSKansainvälinen fi nanssikriisi ja sen eteneminen valtioiden velkakriisiksi leimasi vuoden 2010 talouskehitystä.Maailmantalouden elpyminen alkoi ja talouskasvun ennustetaan olevan yli 4 prosenttia vuosina2010 ja 2011. Kasvun takana ovat osaltaan voimakkaat tuki- ja elvytystoimet.Euroalueen talouskasvu lähti vuoden toisella neljänneksellä vahvaan nousuun. Tilastokeskuksen ennakkotietojenmukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2010, kun edellisenävuotena bkt supistui 8,2 %. Tuotanto oli viime vuonna suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2006.Kansantalouden ansaitsemia tuloja kuvaava nettokansantulo kasvoi reaalisesti 2,3 prosenttia. Eniten kysyntäälisäsivät vienti ja yksityinen kulutus. Viennin volyymi kasvoi 5,1 ja tuonnin 2,6 prosenttia. Suomenviennin arvo kasvoi viime vuonna 16 ja tuonnin 18 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi 2,6 prosenttia jajulkinen kulutus 0,4 prosenttia. Investoinnit kasvoivat 0,8 %.Yritysten voittoja kuvaava toimintaylijäämä lisääntyi 36 %, mutta jäi edelleen selvästi pienemmäksi kuinhuippuvuonna 2007. Välittömiä veroja yritykset maksoivat lähes 40 prosenttia enemmän kuin edellisenävuotena, mutta osinkoja arviolta 4 prosenttia vähemmän. Yritysten rahoitusasema oli yhdeksän miljardiaeuroa ylijäämäinen, mutta julkisyhteisöjen rahoitusasema jäi toista vuotta peräkkäin alijäämäiseksi, viisimiljardia euroa.Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin 2,9 prosenttia, oikaistun reaalitulonkasvun ollessa 2,3%. Siihen luetaan mukaan myös järjestöjen ja julkisyhteisöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat palvelutkuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat 1,9 prosenttia ja sosiaalietuudet 4,1prosenttia sekä omaisuus- ja yrittäjätulot 6,2 prosenttia.Infl aation kohoaminen alkoi viime vuoden lopulla alhaiselta tasolta, mutta marraskuussa kasvuvauhdiksimitattiin jo 2,5 %. Koko vuoden infl aation arvellaan asettuvan 1,2 prosenttiin. Nopeimmin ovat nousseetasumiseen liittyvät kustannukset sekä liikenne, jossa euron vahvistuminen on kuitenkin hidastanut polttoaineidenkallistumista.Työttömien määrä pysyi viime vuonna lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskuksenmukaan työttömiä on 224 000, työttömyysasteen ollessa 8,4 prosenttia (8,2 % 2009). Miesten työttömyysasteoli hieman naisten työttömyysastetta korkeampi (M 9,1, N 7,6 %). Työllisyysaste oli edellisvuodentasolla eli 68 prosenttia.%25TYÖTTÖMYYSASTEVUOSIKESKIARVOINAkoko maaKokkola201510502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20108Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Pohjanmaan TE-keskuksen mukaan Kokkolassa oli vuoden 2010 lopulla 2011 työtöntä, mikä merkitsee9,3 %:n työttömyysastetta (2009 työttömyysaste 11,1 %). Työttömyys on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna388 henkilöllä mikä merkitsee -15,4 %:n vuosimuutosta.Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat neljä prosenttia verrattuna vuoteen 2009. Kuntien verotulot kasvoivatnoin neljä prosenttia (Kokkola 0,4 %) ja valtionosuudet 7,3 (Kokkola 3,2) prosenttia. Kuntien vuosikatekasvoi 18,9 prosenttia. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä väheni 26:sta kahdeksaan. Uuttavelkaa otettiin kuntasektorilla varsin reippaasti, kuntien lainakanta kasvoi 9,6 %, kuntayhtymät mukaanlaskien lainakanta lisääntyi 21,3 %:lla. Maakunnittain jaoteltuna Keski-Pohjanmaan kuntien lainakantaper asukas on maan korkein. Kokkolassa velkaa on 3437 €/asukas (v.2009 3141€/as.) maan keskiarvonollessa 2005 €/asukas.Tunnuslukuja / Kokkola2010Asukasmäärä 31.12. 46 260Muuttovoitto/-tappio 149Asukasmäärän muutos 364Työttömyysasteprosentti (keskim.) 9,2Uusia asuntoja 238Veroprosentti 19,75Toimintatuotot * 1 000 € 109 770Toimintakulut * " 329 298Toimintakate * " -219 528Verotulot * " 149 314Valtionosuudet * " 66 787Vuosikate * " 1 796Tulos * " -6 243Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " 21 141Tulos mukaan lukien liikelaitokset " 5 201Ylijäämä/alijäämä " 1 563Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " 37 173Lainakannan nettomuutos " 14 846Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset €/asukas 3 437* ilman liikelaitoksiaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki9


3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN3.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTULOSLASKELMA2010 20091000 eur 1000 eurToimintatuotot 132 196 114 110Valmistus omaan käyttöön 1 939 1 920Toimintakulut -327 158 -302 754Toimintakate -193 023 -186 723Verotulot 149 314 148 682Valtionosuudet 66 787 64 705Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 86 183Muut rahoitustuotot 890 665Korkokulut -2 898 -4 175Muut rahoituskulut -16 -52Vuosikate 21 141 23 285Poistot ja arvonalentumiset -15 939 -15 390Satunnaiset erät 0 0Tilikauden tulos 5 201 7 896Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 205 -80Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -4 006 -2 780Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 163 -1 139Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 563 3 897TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 40,6 % 37,9 %Vuosikate/Poistot, % 132,6 % 151,3 %Vuosikate, €/asukas 457 507Asukasmäärä 46 260 45 896Tuloslaskelman sisältöTuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneidenkulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatukaupungin ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet kaupungin ulkopuolelta suoritetuista hankinnoista.3.2. TULOSLASKELMAN TUOTOTKokkolan kaupungin tuloslaskelman tuotot olivat 2010 yhteensä 349,3 milj. euroa. Ne kasvoivat vuodesta2009 yhteensä 20,9 milj.euroa (6,4 %).ToimintatuototTuotot (1 000 €) Tp 2010 Osuus % Tp 2009 Muutos € Muutos %Toimintatuotot 132 196 37,8 114 110 18 086 15,8Verotulot 149 314 42,8 148 682 632 0,4Valtionosuudet 66 787 19,1 64 705 2 082 3,2Rahoitustulot 976 0,3 848 128 15,1Yhteensä 349 273 100,0 328 345 20 928 6,410Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Toimintatuotot olivat 132,2 milj. euroa ja ne kasvoivat 18,1 milj. euroa ( 15,8 %). Suurimmat erät olivatmyyntituotot 100,8 milj. euroa ja maksutuotot 12,2 milj. euroa.VerotulotVerotulot (1000 €) Tp 2010 Osuus % Tp 2009 Muutos € Muutos %Kunnallisvero 125 428 84,0 124 536 892 0,7Kiinteistövero 7 773 5,2 7 450 323 4,3Yhteisövero 16 114 10,8 16 696 -582 -3,5Yhteensä 149 314 100 148 682 632 0,4Verotulot olivat vuonna 2010 yhteensä 149,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,6 milj. euroa.Kunnallisvero kasvoi 0,9 milj. euroa eli noin 0,7 % ja kiinteistövero 0,3 milj. euroa eli 4,3 %. Yhteisöverotulolaski 0,6 milj. euroa eli -3,5 %.Verotuloista oli kunnallisveron osuus 84,0 %, kiinteistöveron osuus 5,2 % ja yhteisöveron osuus 10,8 %.ValtionosuudetValtionosuudet (1000 €) Tp 2010 Tp 2009 Muutos € Muutos %Yleinen valtionosuus 2 181Sosiaali- ja terveystoimi 51 580Opetus- ja kulttuuritoimi 10 945Kunnan peruspalv.valtionosuus73 652Verotuloihin perustuva valtionsuuksientasaus-281Järjestelmämuutoksentasaus194Opetus- ja kulttuuritoimi - 6 778Yhteensä 66 787 64 705 2 082 3,2Valtionosuudet olivat yhteensä 66,8 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 2,1 milj.euroa ja 3,2 %.3.3. KULUTKulut olivat yhteensä 330,1 milj. euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 23,1 milj. euroa eli 7,5 %.Kulut (1 000 €) Tp 2010 Osuus% Tp 2009 Muutos € Muutos %Henkilöstökulut 145 920 41,9 138 047 7 873 5,7Palvelujen ostot 111 007 41,1 103 365 7 642 7,4Aineet, tarvikkeet jatavarat49 742 4,9 41 051 8 691 21,2Avustukset 14 441 4,4 14 836 -395 -2,7Vuokrat 4 355 7,1 3 857 498 12,9Muut kulut 1 694 0,5 1 597 97 6,0Rahoituskulut 2 913 0,8 4 227 -1 314 -31,1Yhteensä 330 072 100,0 306 980 23 092 7,5Toimintakulut olivat 327,2 milj. euroa. Merkittävimmät kulut olivat henkilöstökulut 145,9 milj. euroa japalvelujen ostot 111,0 milj. euroa. Rahoituskulut olivat noin 2,9 milj. euroaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki11


3.4. TOIMINTAKATEToimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluistajääkatettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2010 toimintakate oli – 193,0 milj. euroaja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 6,3 milj. euroa. Vuonna 2010 toimintatuotot kattoivat 40,6% toimintakuluista.3.5. VUOSIKATEVuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä, jolloin toimintakatteen lisäksi on otettu huomioonverotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuoden 2010 vuosikate oli 21,1 milj. euroa, asukastakohden laskettuna 457 euroa. Vuosikate heikkeni 2,1 milj. euroa vuodesta 2009.3.6. TILIKAUDEN TULOS JA YLI-/ALIJÄÄMÄTilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kuljen erotusta. Siinä on otettu huomioonmyös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaava poisto sekä satunnaiset erät.Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä, joilla tietyin edellytyksin voidaanvaikuttaa tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välille. Poistot olivat 15,9 milj. euroa.Vuoden 2010 tilikauden tulos oli 5,2 milj. euroa ylijäämäinen ja se oli 2,7 milj. euroa pienempi kuin vuonna2009. Tuloksen käsittelyerien jälkeen ylijäämäksi muodostui 1,6 milj. euroa, joka oli 2,3 milj. euroa pienempikuin vuonna 2009.12Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


4. TOIMINNAN RAHOITUS4.1. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTP 2010 TP 2009RAHOITUSLASKELMA 1 000 € 1 000 €Toiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 21 141 23 285Satunnaiset erät 0 0Tulorahoituksen korjauserät -2 799 -2 470InvestoinnitInvestointimenot -37 174 -40 780Rahoitusosuudet investointim 2 831 3 070Fuusioinvestointi -78 0Pysyvien vastaavien myyntituotot 3 757 7 546Toiminnan ja investointien netto -12 322 -9 349RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 30 158Antolainasaamisten lisäys -333 -146Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 42 024 31 954Pitkäaikaisten lainojen vähennys -27 371 -21 572Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 193 -4 584Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 57 2Vaihto-omaisuuden muutokset -112 -275Saamisten muutokset -956 -4 418Korottomat lyhytaik. velat muutos 5 466 6 852Rahoitustoiminnan netto 18 999 7 971Rahavarojen muutos 6 677 -1 378Rahavarojen muutos 6 678 -1 378Rahavarat 31.12. 13 222 6 544Rahavarat 1.1. -6 544 -7 922RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 61,4 % 61,7 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,0 % 39,3 %Lainanhoitokate 0,8 1,1Kassan riittavyys, pv 12 6Asukasmäärä 46 260 45 896Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma osoittaa kunnanrahavarojen muutoksen tilikaudella.4.2 Rahoituslaskelman analysointiToiminnan ja investointien rahavirtaVarsinaisen toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujenvaikutusta rahavirtaan. Tulorahoituksen määrä oli vuonna 2010 18,3 milj. euroa, joka oli 2,5 milj. euroapienempi kuin vuonna 2009.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki13


Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksistasekä myyntituloista. Investointien määrä oli vuonna 2010 yhteensä 37,3 milj. euroa, joka oli 3,5 milj. euroavähemmän kuin vuonna 2009. Rahoitusosuuksia investointien kertyi 2,8 milj. euroa sekä myyntituloja 3,8milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 30,7 milj. euroa, joka oli 0,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2009.Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli tilikaudella -12,3 milj. euroa. Investointien omahankintamenoista53,2 % on rahoitettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella.RahoitustoimintaRahoitustoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2010 yhteensä 19,0 milj. euroa positiivinen. Pitkäaikaisialainoja nostettiin yhteensä 42,0 milj. euroa ja lyhennettiin yhteensä 27,4 milj. euroa. Lyhtyaikaisten lainojenmuutos oli 0,2 milj. euroa.Rahavarojen muutosVarsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva rahavarojenmuutos oli +6,7 milj. euro. Vuoden 2010 rahavirroilla olisi voitu kattaa 12 päivän kassasta maksut.14Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


5. TASE5.1. TASE JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTASE JA SEN TUNNUSLUVUTV A S T A A V A A 31.12.2010 20091000 eur 1000 eurA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1 658 1 8441. AINEETTOMAT OIKEUDET 186 3422. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 472 1 502II AINEELLISET HYÖDYKKEET 286 282 269 2261. MAA- JA VESIALUEET 23 155 22 2162. RAKENNUKSET 102 469 93 0763. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 139 950 134 9004. KONEET JA KALUSTO 6 981 5 6065. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 1 8636. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANKINNAT 11 863 11 564III SIJOITUKSET 66 421 65 3581. OSAKKEET JA OSUUDET 62 100 61 3393. MUUT LAINASAAMISET 4 048 3 9634. MUUT SAAMISET 273 55PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 354 361 336 427B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 390 6692. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 528 5343. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 236 169TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 154 1 373C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS 1 531 1 4191. AINEET JA TARVIKKEET 1 499 1 3954. MUU VAIHTO-OMAISUUS 32 24II SAAMISET 22 834 21 879PITKÄAIKAISET SAAMISET 756 9711. MYYNTISAAMISET 0 62. LAINASAAMISET 141 1443. MUUT SAAMISET 615 820LYHYTAIKAISET SAAMISET 22 078 20 9081. MYYNTISAAMISET 15 392 15 4212. LAINASAAMISET 365 4853. MUUT SAAMISET 4 254 3 7824. SIIRTOSAAMISET 2 067 1 220IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 13 222 6 544VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 37 587 29 842V A S T A A V A A YHTEENSÄ 393 102 367 642Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki15


V A S T A T T A V A A 31.12.2010 20091000 eur 1000 eurA OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 127 834 127 834II LIITTYMISMAKSURAHASTOIV MUUT OMAT RAHASTOT 5 665 5 828V EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16 712 12 815VI TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 563 3 897OMA PÄÄOMA yhteensä 151 774 150 374B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET1. POISTOERO 5 875 6 0802. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 10 619 6 613POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 16 494 12 693C PAKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 326 3872. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 909 1 741PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 2 235 2 128D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 335 5902. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 569 5623. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 979 892TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 883 2 044E VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN 146 970 134 1692. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 128 494 116 0803. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 1 220 1 4634. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 37. MUUT VELAT 17 253 16 623LYHYTAIKAINEN 73 745 66 2342. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 29 051 26 4103. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 240 2064. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 05. SAADUT ENNAKOT 227 2296. OSTOVELAT 16 302 15 1867. MUUT VELAT 3 612 3 4378. SIIRTOVELAT 24 313 20 767VIERAS PÄÄOMA yhteensä 220 716 200 403V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 393 102 367 6420 0TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 42,8 % 44,4 %Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 987 -3 742Suhteellinen velkaantuneisuus -% 63,3 % 61,1 %Lainat, €/asukas 3 437 3 141Lainakanta 31.12., 1000 € 159 008 144 162Lainasaamiset 31.12., 1000 € 4 048 3 963Asukasmäärä 46 260 45 89616Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


5.2. TASEEN SISÄLTÖTase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät luonteensa mukaisesti ryhmiteltyinä tilikauden lopussa.Taseen kokonaisuusTaseen loppusumma oli 393,1 milj. euroa.Taseen erätTaseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluvat aineelliset hyödykkeet, jonkasuuruus on 286,3 milj. euroa. Aineettomat hyödykkeet ovat 1,7 milj. euroa. Sijoitukset, johon kuuluvatosakkeet ja osuudet sekä muut lainasaamiset, ovat 66,4 milj. euroa. Vaihtuvat vastaavat eli vaihtoomaisuus,saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 37,6 milj. euroa.Vastattavaa puolella on oman pääoman osuus 151,8 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on 16,7milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,6 milj. euroa.Omaan pääomaan sisältyvien rahastojen pääomat olivat yhteensä 5,7 milj. euroa. Vapaaehtoisia varauksiaoli 10,6 milj. euroa ja pakollisia varauksia 2,2 milj. euroa.Taseen tunnusluvutOmavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna2010 omavaraisuusaste oli 42,8 %.Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.Kokkolan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 2010 63,3 %.Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kokkolan lainakanta vuonna oli 159,0 milj. euroaeli 3 437 e/asukas.Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muidenyhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kokkolan lainasaamiset olivat 4,0 milj. euroa.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki17


6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN KAUPUNKI ** kaupunki ja liikelaitoksetKokonaistuotot ja menot 2010 2009Kunnan kokonaistulot- ja menotTULOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintatuotot 132 195 683,68 33,45 114 110 157,87 30,97Verotulot 149 314 337,61 37,78 148 681 575,40 40,35Valtionosuudet 66 787 388,04 16,90 64 705 446,00 17,56Korkotuotot 85 590,59 0,02 182 901,31 0,05Muut rahoitustuotot 890 097,71 0,23 665 194,63 0,18Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0,00- käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 907 001,87 -0,74 -2 589 936,51 -0,700,00Investoinnit 0,00Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 831 330,69 0,72 3 070 049,26 0,83Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 757 044,39 0,95 7 546 467,43 2,05Rahoitustoiminta 0,00Antolainasaamisten vähennykset 30 033,56 0,01 158 129,19 0,04Pitkäaikaisten lainojen lisäys 42 024 056,00 10,63 31 953 976,51 8,67Lyhytaikaisten lainojen lisäys 192 911,11 0,05 0,00 0,00Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00Kokonaistulot yhteensä 395 201 471,51 100,00 368 483 961,09 100,00MENOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintakulut 327 157 977,06 82,76 302 753 595,32 80,86- valmistus omaan käyttöön -1 939 462,46 ** -1 920 295,14 **0,00 0,00Korkokulut 2 898 192,93 0,74 4 174 912,53 1,12Muut rahoituskulut 15 627,77 0,00 51 830,00 0,01Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00`+/- pakollisten varausten muutos -107 575,40 -0,03 -119 671,88 -0,03`- Käyttomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 0,00 0,00Investoinnit 0,00 0,00Käyttöomaisuusinvestoinnit 37 173 518,70 9,46 40 780 160,68 10,96Fuusioinvestointi 78 231,74 0,02 0,00 0,00Rahoitustoiminta 0,00Antolainasaamisten lisäykset 332 813,10 0,08 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys 27 370 683,55 6,96 145 646,00 0,04Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 21 572 443,33 5,80Oman pääoman vähennykset 0,00 0,00 4 584 296,84 1,23Kokonaismenot yhteensä 392 980 006,99 100,00 372 022 917,68 100,00Kokonaistulot 395 201 471,51 368 483 961,09Kokonaismenot 392 980 006,99 372 022 917,682 221 464,52 -3 538 956,59Muut maksuvalmiuden muutokset 4 455 819,48 2 161 135,05Kassavarojen muutos 6 677 284,00 -1 377 821,54-2 221 464,52 3 538 956,5918Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUSKonsernirakenne ja konsernin talousKonsernirakenneKokkolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2010 lopussa 35 tytäryhteisöä, jotka kaikki yhdisteltiinkonsernitilinpäätökseen. Lisäksi konserniin yhdisteltiin 7 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä.Kaupungilla on omistuksessaan 21 osakkuusyhteisöä, joista on yhdistelty omistusosuutta vastaava määräosakkuusyhtiön voitosta/tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.Kokkolan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät merkittävimmät yhtiöt:Konserniyhtiöt liikevaihto liikevoitto tilikauden tulos(1000 €) (1000 €) (1000 €)2010 2009 2010 2009 2010 2009Kokkolan Matkailu Oy 1 011,4 1 104,5 -3,2 10,0 -3,7 10,5Kokko Line Oy 187,7 221,3 -2,8 48,1 30,1 8,6Nuorisokeskus Villa Elba Oy 468,9 454,3 -32,0 26,6 -34,5 22,6Kokkolan Teollisuuskylä Oy 379,8 373,6 -31,9 8,0 -54,38 -49,3Kälviän Yritystilat Oy 168,9 181,7 29,7 49,4 -72,2 -75,9Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 7 134,6 6 954,6 1 780,9 2 145,5 0,0 0,0Kälviän Vuokra-asunnot Oy 447,1 425,0 134,2 126,5 0,0 0,0Kiinteistö Oy Tankkari 1 519,4 1 437,1 391,9 312,8 0,0 28,3Koivuhaan Palvelukeskus Oy 493,3 462,7 -157,0 -48,7 -211,0 -71,1KIP Infra Oy 2 003,7 1 778,5 661,4 307,9 557,4 95,5Kenet Oy 7 517,9 7 178,5 33,2 -73,2 24,5 2 9Kokkola Power Oy 20 425,5 6 675,6 2 029,4 702,0 734,2 126,0Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutoksetUutena, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n kokonaan omistamana tytäryhtiönä, on konserniin tullut KiinteistöOy Kokkolan Port Tower, joka on perustettu 19.4.2010.Konsernin toiminnan ohjausKokkolan kaupunkikonsernia ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitusja kaupunginjohtaja apunaan keskushallinnon johtavat virkamiehet, jotka toimivat yhteisökohtaisinakonsernivastaavina kaupunginjohtajan päättämän työnjaon mukaisesti.Merkittävä konserniohjauksen muoto on kaupunginhallitusten jäsenten kuuluminen konserniyhteisöjenhallituksiin. Tässä ominaisuudessa kaupunginhallituksen jäsenet käyttävät konserniyhteisöissä kaupunginohjausvaltaa omistajapoliittisissa linjauksissa ja muissa kaupungin kannalta merkittävissä asioissa.Tulos-, toimiala-, ja muut johtavat viranhaltijat kuuluvat eri konserniyhtiöiden hallituksiin. Näillä järjestelyilläkonserniohjausta voidaan edelleen vahvistaa.Konserniohjeiden mukaan konsernijohto antaa yhtiökokous- ja vuosikokousedustajilleen ohjeet kaupunginkannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konserniohjeet sisältävät myös ohjeet siitä, että konserniyhteisöjentulee toimittaa konsernivastaaville osavuosikatsaus, tilinpäätös sekä talousarvio. Yhteisöjen tuleemyös raportoida olennaisista muutoksista toiminnassaan.Konsernivastaavat saavat konserniyhteisöjen hallituksen kokouksista esityslistat ja pöytäkirjat, ja heilläon läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi keskeisemmät konserniyhteisöt toimittavat konsernivastaavilletoimintavuoden aikana osavuosikatsauksensa. Konsernivastaavien vastuulla on raportoitaosavuosikatsauksista kaupunginhallitukselle. Vuonna 2010 konserniyhteisöt ovat toimittaneet osavuosikatsaukset30.6.2010 tilanteesta keskushallintoon.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki19


Kaupungin kolmannesvuosittain laadittuihin osavuosikatsauksiin vuonna 2010 sisältyvät myös Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymän katsaus sekä Kokkolan energiakonsernintulos ja tulosennusteet vuodelle 2010.Kaupunginhallitusta on myös informoitu konserniyhteisöjen merkittävimmistä hankkeista. Kaupungintalouden kannalta keskeisten kuntayhtymien edustajat ovat käyneet informoimassa kaupunginhallitustatalousarviokäsittelyn yhteydessä ja muutoinkin toimikauden aikana taloustilanteesta ja olennaisista tapahtumista.Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet on käsitelty ja hyväksytty pääsääntöisesti asianomaisten yhtiöidenhallituksissa. Konsernivalvonnan kautta konsernijohdolla on tieto näistä asioista. Kyseiset tavoitteet onsisällytetty kaupunkikonsernin toimintasuunnitelmaan. Vuoden 2010 osalta nämä olivat (tavoitteet arvioitukriittisten menestystekijöiden arviointikohdassa) Raportointi vähintään puolivuosittain Aktiivinen vuorovaikutus konserniyhteisöjen kanssa KIP-alueen aktiivinen markkinointi Työpaikkatontteja tarjolla usealla yritysalueella Kehittyvien energiateknologioiden ohjelman valmistelu käynnistetäänMerkittävimmille konserniyhteisöille on vuoden 2011 talousarvioon esitetty yhteisökohtaiset tavoitteet.Konserniyhteisöjen toimintaKoivuhaan Palvelukeskus OyKoivuhaan Palvelukeskus Oy rakennuttaa Koivuhaan päiväkodin uudisrakennuksen ja Koivuhaan koulunperuskorjauksen ja laajennuksen, joiden kustannusarvio on yhteensä 5,7 milj. euroa. Hanke valmistuu30.6.2011 mennessäKokkolan Vuokra Asunnot OyKokkolan Vuokra Asunnot Oy rakentaa ja hallinnoi Kokkolan kaupungin alueella hyvätasoisia hyvilläpaikoilla sijaitsevia vuokrahuoneistoja asumiskäyttöönKuntaliitoksen jälkeen Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:ssä on yhteensä 1 303 vuokra-asuntoa ja 64 vuokranmäärityskohdetta.vuosi 2010 2009 2008vuokrausaste: 98,22 % 97,66 % 98,65 %Kokkolan Vuokra Asunnot Oy rakennuttanut Kokkolan Pikiruukin asuinalueelle uudisrakennus -kohteenTykkitie 1. Siihen valmistui 26 vuokra-asuntoa marraskuussa 2010. Vuoden aikana suunniteltiin kehitysvammaistenuusi asumisyksikkö Runeberginkadulle Kokkolan Hoitokodin yhteyteen. Kohteessa onyhteensä 20 asuntoa, huoneistoala 576 m2 ja kaikki tilat yhteensä 1 146 m2. Hankkeen kokonaiskustannustenon arvioitu olevan 3,2 milj. euroa.Kälviän Vuokra-asunnot OyKälviän Vuokra-asunnot Oy on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2006. Yhtiön tarkoituksena on omistaatai vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä ja rakennuksia, ylläpitää niitä sekä vuokrata asuntojaasunnontarvitsijoille.Kälviän Vuokra-asunnot Oy:ssä on kiinteistökohteita 5 kpl ja huoneistoja 74 kpl.vuosi 2010 2009vuokrausaste: 98,9% 97,9%Vuoden 2010 aikana on suunniteltu Kumpulan kartanon peruskorjaus, jonka kustannusarvio on 0,8 milj.euroa.20Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kokkolan kaupungin konserniorganisaatioKOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADKokkolan kaupunkiTytäryhteisöt(omistusosuus yli 50 %)%- Asunto Oy Humupekka 50,3- Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto 64,4- Asunto Oy Marinkaisten Hirvenmäki 100,0- Asunto Oy Ouluntie 56 52,0- Kenet Oy 100,0- Kiinteisto Oy Kokkolan Alu-Boat Park 60,0- Kiinteistö Oy Ampulli 68,7- Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park 72,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 61,2- Kiinteistö Oy Kokkolan iPark 100,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park 60,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park 60,0- Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo 91,3- Kiinteistö Oy Kälviän Yritystilat 100,0- Kiinteistö Oy PortTower 100,00- Kiinteistö Oy Tankkari 98,8- Kiinteistö Oy Tec Park 59,0- Kiinteistö Oy Trullevi 100,0- Kip Infra Oy 100,0- Koivuhaan Palvelukeskus Oy 100,0- Kokkola Power Oy 100,0- Kokkolan kaupunginteatterinkannatusyhdistys 100,0- Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 100,0- Kokkolan Matkailu Oy 99,8- Kokkolan sotainvalidien palveluasuntosäätiö100,0- Kokkolan Talohoito Oy 100,0- Kokkolan Teollisuuskylä Oy 100,0- Kokkolan Urheilutalo Oy 99,8- Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 100,0- Kokkolanseudun Kehitys Oy 82,3- Kokko-Line Oy 88,2- Kurkipello Lämpö Oy 100,0- Kälviän Vuokra-asunnot Oy 100,0- Nuorisokeskus Villa Elba Oy 100,0- Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 100,0Osakkuusyhteisöt(omistusosuus 20 - 50)%- Asunto Oy Chydeniuksenkulma 50,0- Asunto Oy Kirkkosaarni 31,5- Asunto Oy Kirkkovainio 33,6- Asunto Oy Kumpulanpuisto 26,7- Asunto Oy Kälviän Mäntylä 22,2- Asunto Oy Lohtajan Kotokuja 38,6- Asunto Oy Ruotsalonhelmi 27,7- Asunto Oy Saha-Rati 37,1- Asunto Oy Taskula 26,1- Ekorosk Oy 35,9- Enerit Oy 32,7- Kiinteistö Oy Kokkolan Apteekkitalo 44,4- Kiinteistö Oy Kokkolan kampus 25,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo 24,6- Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 50,0- Kiinteistö Oy Port Handling 39,4- Kiinteistö Oy Sokojan kylätalo 30,0- Kokkotyö-säätiö 26,2- Kälviän Liiketalo Oy 32,9- Pohjanmaan Biokaasu Oy 33,0- Teknologiakeskus Ketek Oy 40,0Kuntayhtymät%- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 51,9- Keski-Pohjanmaan liitto 62,3- Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirinkuntayhtymä 69,6- Kronoby Folkhögskola 19,1- Kårkulla samkommun 2,1- Optima samkommun 13,7- Svenska Österbottens förbund förutbildning och kultur 2,3Muita yhteisöjä, joiden toimintaa kaupunkimerkittävästi tukee, ovat Keski-Pohjanmaankonservatorion kannatusyhdistys, KokkolanOrkesteriyhdistys ry / Keski-Pohjanmaankamariorkesteri ja Suomen Yrittäjyysakatemia.22Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistäYhdistely konsernitilinpäätökseen kplYhdisteltyTytäryhteisöt- Yhtiöt- Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 13- Muut yhtiöt 10- Näiden tytäryhtiöt 9- Yhdistykset 1- Säätiöt 2Kuntayhtymät 7Osakkuusyhteisöt 21Yhteensä 42 21Yhdistelty omistusosuutta vast. määrä- voitosta/tappiosta- oman pääoman muutoksestaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestäYmpäristötilinpäätöksen muotoa, sisältöä ja määrittelyjä on kehitetty vuosina 2005-2007 EfekoOy:n vetämän Kunnan ympäristökustannukset ja –tunnusluvut (KUTU) –hankkeessa. Kokkolankaupunki osallistui hankkeeseen yhdessä eräiden muiden pilottikuntien kanssa. Hankkeessa onlaadittu koetilinpäätökset vuosille 2005 ja 2006, mutta varsinainen ensimmäinen ympäristötilinpäätösraporttijulkaistiin vuoden 2007 tietojen pohjalta ympäristöraportin osana. Tämä on kolmasKokkolan kaupungin ympäristötilinpäätös, joka liitetään osaksi kaupungin varsinaista tilinpäätöstä.Ympäristötilinpäätökseen on koottu Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit,kokonaissummina. Ympäristötilinpäätös sisältää lisäksi suhteutettuja taloudellisia tunnuslukuja.Tunnusluvut ovat vuosilta 2005-2010. Vuoden 2009 ja 2010 tiedoissa on huomioitava, että siinä onmukana laajentuneen Kokkolan luvut.1.1 Laskentaperiaatteet ja rajauksetYmpäristötilinpäätös on rajattu siten, että se kattaa Kokkolan kaupunkiorganisaatioon kuuluvathallintokunnat sekä kaupungin liikelaitokset eli Kokkolan Veden, Kokkolan Energian ja KokkolanSataman. Ympäristötilinpäätöksen aineisto koskee myös kaupunkiorganisaatioon kuuluvaa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitosta. Tämä tulee huomioida eri kaupunkeja vertailtaessa.Ympäristötalouden tunnusluvut on määritelty ns. ensisijaisuuden periaatteella. Senmukaan ympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus on ympäristönsuojelu.Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit on kohdennettu ympäristönsuojelun eri osa-alueille eliulkoilman- ja ilmastonsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon jaroskaantumiseen, maaperän ja pohjavedensuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan,luonnonsuojeluun ja maisemansuojeluun, ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ja ympäristönsuojelunedistämiseen.2. Ympäristötoiminnan taloudelliset vaikutuksetYmpäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut kuvaavat tiivistetysti kaupungin kykyä toteuttaa sentoimintaan kuuluvaa ympäristönsuojelua talousnäkökulmasta tarkasteltuna.Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2010 (1000eur)Tuotot 1000€ Kulut 1000€Investoinnit1000€Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 47 165 14Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 3 762 1 502 5 403Jätehuolto ja roskaantuminen 116 450 105Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 115 95Melun ja tärinän torjunta 0 3 5Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 19 78 0Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 10 467 0Ympäristönsuojelun edistäminen 0 151 0Yhteensä 1000 € 3 954 2 931 5 622Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki23


Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut(1000 eur)b) Polttoainevero 21Yhteensä 1000 € 21YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2952Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:a) Viemäriverkoston poistot 795b) Jäteveden puhdistaminen/ poistot 303c) kaupungille jääneet jätehuollon poistot 73Yhteensä 1000 € 1171Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdennetut todelliset korkokulut)a) Vesilaitoksen tuloutus, viemärilaitoksen osuus 248Yhteensä 1000 € 248Taseeseen tulevat tiedot:Pakolliset varaukset (budjetoitu):1. Kaatopaikan maisemointiin 168Yhteensä 1000 € 168Ympäristötilinpäätöksen tiedot on kerätty samalla tavoin vuosina 2005-2010. Suurin osa ympäristötilinpäätöksenluvuista on saatu kirjanpidosta ja osa perustuu arvioon. Menojen ja tulojen suuruusluokkaon oleellisinta ja siten myös luvut on esitetty tuhansina euroina.2.1 Ympäristötilinpäätöksestä johdettuja tunnuslukujaKOKKOLAN YMPÄRISTÖTALOUDELLISET TUNNUSLUVUT v. 2010 v. 2009* v. 2008 v. 2007 v. 2006 v. 20051. Ympäristötuotot/ kunnan kaikki toimintatuotot 2,9 3,2 4,6 4,0 4,0 4,0 %2. Ympäristötuotot/ asukas 85,5 82,1 95,7 81,0 82,4 74,3 eur3. Ympäristökulut + poistot/ kunnan kaikki toimintakulut ja poistot 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,7 %4. Ympäristökulut + poistot/ asukas 89,1 85,4 89,5 90,4 84,4 92,7 eur5. Ympäristöinvestoinnit/ kunnan kokonaisinvestoinnit 15,1 4,0 4,6 4,0 7,4 5,2 %6. Ympäristöinvestoinnit/asukas 121,5 35,7 29,7 30,5 42,4 30,3 eur* tarkennetut luvutTunnusluvuista voidaan havaita, että ympäristöinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista onkasvanut 15,1 %:iin. Myös ympäristöinvestoinnit euroa/ asukas on noussut 121,5 euroon/ asukas.Tämä selittyy Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon rakentamisen aloittamisena vuonna 2010.2.2. YmpäristötuototYmpäristötuotot muodostuvat tilikaudelle jaksotetuista ympäristötuloista. Kunta voi saadaympäristömenojensa vastineeksi ympäristötuloja. Ympäristötuloja ovat esimerkiksi jätevesi- ja jätehuoltomaksut,ympäristön pilaajilta perityt korvaukset johtuen kunnan suorittamista tai teettämistäkunnostustöistä ja siivouksista, öljynsuojarahastolta saadut avustukset koskien öljy-vahinkojenaiheuttamia korjaus- ja kunnostustöitä, torjuntakaluston hankintaan ja pilaantuneiden maidenkunnostukseen saadut avustukset, ympäristöinvestointien rahoitusosuudet ja -avustukset sekämuut vastaavat ympäristötulot.Kokkolan kaupungin ympäristötuotot olivat vuonna 2010 yhteensä noin 4 miljoonaa euroa, mikä onn. 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009. Ympäristötuotot vastasivat 2,9 % kaupunginkaikista toimintatuotoista ja olivat 85,5 euroa asukasta kohden.24Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Ympäristötuottojen jakautuminen 2010Vesiensuojelu jajätevesien käsittely95,1 %Jätehuolto jaroskaantuminen2,9 %Luonnon ja maisemansuojelu0,5 %Ympäristönsuojeluunliittyvät viranomaistehtävät0,3 %Ulkoilman- jailmastonsuojelu1,2%2.3 YmpäristökulutYmpäristökulut ovat tilikaudelle jaksotettuja ympäristömenoja. Ympäristömenot aiheutuvat toiminnasta,jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjataympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävääkäyttöä. Tällaisia menoja muodostuu muun muassa jätteen käsittelyssä ja jätteen syntymisenehkäisyssä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelussa, melun torjunnassasekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ympäristömenoja voi aiheutua joko kunnanomasta toiminnasta tai toiminnasta, jolla kunta pyrkii ennaltaehkäisemään, vähentämään tai poistamaanmuiden toimijoiden ympäristöön kohdistamaa rasitusta tai vahinkoa.Ympäristökulujen jakautuminen 2010Ympäristönsuojeluunliittyvätviranomaistehtävät15,9 %Luonnonsuojelu jamaisemansuojelu2,7 %Melun ja tärinan torjunta 0,1 %Maaperän ja pohjavedensuojelu 3,9%Ympäristönsuojelunedistäminen5,2 %Ulkoilman- jailmastonsuojelu5,6 %Vesiensuojelu jajätevesien käsittely51,2 %Jätehuolto jaroskaantuminen15,4 %Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki25


Ympäristöperusteisia veroja ja veroluonteisia maksuja peritään tietystä luonnonvarojen käytöstä taihaitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavasta toiminnasta. Ympäristöveroja ovat jätevero, sähköveroja polttoainevero. Öljyjätemaksu on veroluonteinen maksu. Ympäristöperusteiset verot javeroluonteiset maksut ovat taloudellisia ohjauskeinoja, joilla valtio kerää verotuloja ja pyrkii ohjaatoimijoita niin, että ne valitsevat ympäristölle vähemmän haitallisia tuotteita ja toimintatapoja.Kokkolan kaupungin ympäristökulut olivat vuonna 2010 yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, mikä on n.0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009. Tähän summaan ei sisälly ympäristöperusteisiaveroja ja vero-luonteisia maksuja eikä poistoja ja korkoja. Ympäristötoimintakulut ja poistot olivat1,2 % kaupungin kaikista toimintakuluista ja poistoista. Kaupungin asukasmäärään suhteutettunaympäristötoimintakulut ja poistot olivat 89,1 euroa/asukas.2.4 YmpäristöinvestoinnitYmpäristöinvestointi on meno, joka aiheutuu ympäristönsuojelutarkoituksessa hankitusta hyödykkeestä.Tällaisella hyödykkeellä tuotetaan ympäristöhyötyjä, ennaltaehkäistään, vähennetään taikorjataan ympäristöhaittoja, parannetaan tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistetään luonnonvarojenkestävää käyttöä. Hankitun hyödykkeen odotetaan tuottavan tuloa tai se on tarkoitettukäytettäväksi tuotannontekijänä kunnan hyödyke- tai palvelutuotannossa jatkuvasti usean tilikaudenajan. Lisäksi hyödykkeen hankintamenon on ylitettävä poistosuunnitelman mukainen pienhankintaraja.Ympäristöinvestointeja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelua varten hankitut koneet jalaitteet. Ne voivat olla myös infrastruktuuri-investointeja, jotka kohdistuvat eri ympäristönsuojelunosa-alueille.Kokkolan kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella tilikaudella2010 yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, mikä on n. 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009.Ympäristöinvestoinnit vastasivat 15,1 % kaupungin kokonaisinvestoinneista. Asukasta kohdenlaskettuna ympäristöinvestoinnit olivat 121,5 euroa/asukas. Muutos aikaisempiin vuosiin selittyyKokkolan Veden jätevedenpuhdistamon rakentamisen aloittamisesta.Ympäristöinvestointien jakautuminen 2010Vesiensuojelu jajätevesien käsittely96,1 %Jätehuolto jaroskaantuminen1,9 %Maaperän ja pohjavedensuojelu 1,7 %Melun ja tärinan torjunta 0,1 %Ulkoilman ja ilmaston suojelu0,2 %26Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄSisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Kokkolan kaupunginja sen toimintayksikköjen toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnanavulla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteenaolevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielintenja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin ja sen toimintayksikköjen toimintaa. Kaupunginhallitus,kaupunginjohtaja ja muu konsernijohto vastaavat konsernitasolla hallinnon ja talouden sekä sisäisenvalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.Kokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen valvonta toteutuu toimivan johdonasettamien toiminta- ja tulostavoitteiden sekä viranhaltijan päätösvallan ja vastuun perusteella syntyväntoiminnan valvontana, seurantana ja raportointina.Säännöt, määräysten ja päätösten noudattaminenKaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisiatoimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus.Osa kaupungin toiminta- ja ohjesäännöistä on vanhoja ja niiden ajantasaistaminen on valmisteilla.Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinninpätevyys ja luotettavuusTavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muuallatoimintakertomuksessa. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin onesitetty kriittisten menestystekijöiden arvioinnissa sekä toimialojen ja liikelaitosten kohdalla.Talouden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti. Koko kaupunkia koskeva osavuosikatsaus laaditaankaksi kertaa vuodessa ja johdon talousraportti kuukausittain. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät talousarviontoteutumista säännöllisesti.Vuoden 2010 talousarvion toimintamenot ylittyivät yhteensä noin 12,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnantoimintamenot ylittivät Kokkolan toiminnan osalta talousarvion 10,5 milj. eurolla (8 %). Ylitysjohtui osittain siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen oli palkattu määräaikaista henkilökuntaa(keskim.50 - 80 henkilöä) ilman tarvittavia palkkausmäärärahoja. Kaupunginhallitus pyysi sosiaali- jaterveyslautakunnalta asiasta selvityksen, joka käsiteltiin hallituksessa.Riskien hallinnan järjestäminenKaupunginhallitus on hyväksynyt riskienhallintaohjeen. Konserniohjeiden mukaan koko kaupunkikonsernissanoudatetaan yhtenäistä riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa. Taloudellisten riskien hallitsemiseksikonserniyhtiöillä tulee tarvittaessa olla hallituksensa hyväksymä riskienhallintasuunnitelma.Vuonna 2008 suoritettiin asiantuntijoiden ohjaamana riskienhallinnan itsearviointi. Tilaisuudessa arvioitiinriskienhallintajärjestelmän kehittyneisyyttä, strategisia riskejä, toiminnan ohjausta ja toiminnallisia riskejäsekä taloudellista asemaa ja rahoitusriskejäRiskienhallinnan kehittämisalueiksi nousivat strategian laatiminen ja sen onnistunut toimeenpano kokoorganisaatiossa, toimintaprosessien häiriöttömyyden turvaaminen sekä henkilöstöön ja henkilöstöpolitiikkaanliittyvät riskit. Olennaisimpia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä ovat Kokkolan kaupunginväestörakenteessa tapahtuvat muutokset ja niistä aiheutuvat palvelutarpeen lisäykset.Kaupunkistrategiasta on järjestetty henkilökunnalle info- ja keskustelutilaisuuksia. Toimialat ovat laatineetkaupunkistrategian pohjalta omat strategiansa, joiden toimeenpanolla edistetään sovittujen tavoitteidensisäistämistä koko organisaatiossa.Henkilöstöriskeihin varaudutaan laatimalla koko kaupungin kattava henkilöstösuunnitelma sekä varahenkilöjärjestelmä.Henkilöstön osaaminen varmistetaan toimialakohtaisilla koulutussuunnitelmilla.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki27


Toimialojen ja liikelaitosten toimintaprosessien turvaamiseksi on toimialoilla tehty erilaisia riskikartoituksiaja –arviointeja sekä valmiussuunnitelmia mm. työsuojeluun ja kouluyksiköihin ja asiakasväkivallanuhkaan liittyen. Sivistystoimen valmiussuunnitelman päivityksen yhteydessä arvioitiin toiminnan riskienlisäksi myös talouteen heijastuvia riskejä ja niihin varautumista.Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä mm. johdon katselmukset, joissa terveyspalveluiden johtoarvioi yksikön toimintaa sekä järjestelmä, jonne rekisteröityjen vaaratilannetapahtumien avulla on kehitettytoimintaa ja pyritty minimoimaan erilaiset vaaratapahtumat ja riskit.Sataman riskienhallintatyöryhmä jatkaa Riskienhallinta käsikirjan laatimistyötä ja sen on tarkoitus valmistuakeväällä 2011.Selvitysten perusteella voidaan todeta, että riskienhallinta on toteutunut pääsääntöisesti määräyksiä,ohjeita ja päätöksiä noudattaen.Kokonaisvaltainen riskienhallinta siinä muodossa ja laajuudessa, kuin se nykyään ymmärretään, onkaupungissa kehittämiskohteena ja vaatii henkilöstön kouluttamista ja asioiden omaksumista. Kokkolankaupunki on aloittanut projektin, jonka avulla riskienhallinnasta on tarkoitus tehdä systemaattinen jajatkuva osa kaupungin toimintaa ja suunnittelutyötä.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvontaOmaisuuden hankinnassa on noudatettu hankintalain mukaisia ohjeita ja kaupungin omia hankintaohjeitasekä luovutuksessa hallinto- ja toimintasäännöissä annettuja ohjeita sekä määräyksiä.Omaisuuden vakuutustaso on määritelty.Kokkolan Energian tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen vaurioriskiä on hajautettu energian vaihtoehtoisillahankintalähteillä. Kokkolan Veden rakenteilla olevan jätevedenpuhdistamon käytönaikaisia riskejäon arvioitu erillisessä riskikartoituksessa ja laitoksen sisäisessä riskisuunnitelmassa.Kiinteistöjen, erityisesti koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat riskejä, joiden hallinta on ollutvaikeaa. Sisäilmaongelmat aiheuttivat vaikeasti hallittavia tilanteita. Vuokrattujen väliaikaisten koulutilojenkäyttöä on jouduttu lisäämään koulurakennusten sisäilmaongelmien takia.Hankintaosaamisen vahvistamiseksi perustettu hankintapäällikön virka on ollut haettavana ja se täytetäänvuoden 2011 keväällä.Kehittämiskohteena ovat olleet tietoturvaan ja –suojaan liittyvien riskien tunnistaminen ja kehittäminenkoko kaupungin tasolla. Tietohallinto- ja tietosuojastrategioita sekä tietoturvapoliittista ohjelmaa on valmisteltuvuoden aikana ja ne tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä 2011. Niihin liittyen onvalmisteltu myös tietoturva- ja tietosuojaohjeet sekä tietojärjestelmien toipumissuunnitelma.SopimustoimintaSopimustoiminta perustuu lakeihin, yleisiin määräyksiin ja ohjeistukseen. Sopimuksen tekijä vastaa sopimusehtojenmukaisesta valvonnasta ja sopimusseurannasta. Kaupunginlakimies avustaa merkittäviensopimusten laadinnassa. Kehittämiskohteena on kattavan sopimusrekisterin laatiminen.Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestäKokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen tarkastus toteutuu toimivan johdonasettamien toiminta- ja tulostavoitteiden sekä viranhaltijan päätösvallan ja vastuun perusteella syntyväntoiminnan valvontana, seurantana ja raportointina. Toiminnan ohjaus ja siihen liittyvä valvonta ja seurantatapahtuvat lainsäädännön, johtosääntöjen, hallintosäännön sekä sen perusteella annettujen ohjeidenperusteella.Erillistä sisäistä tarkastustointa ei ole.Kehittämiskohteena on sisäisen tarkastuksen järjestelmällisyyden parantaminen.28Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


10 . OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSAKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa 1.1.2010. Yhteistoiminta-alueen muodostavatKokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy.Varhaiskasvatus siirrettiin 1.1.2010 sivistystoimen alaisuuteen. Sivistystoimen organisaatiomuutoksenmukainen uudistettu toimintasääntö otettiin käyttöön ja entisen koulutuslautakunnan, nykyisen opetus- jakasvatuslautakunnan toimivaltaan tuli myös varhaiskasvatuksen tulosalueen päätöksenteko.Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kannatusyhdistys r.y:n päiväkoti Keltaviiri siirtyi Kokkolan kaupunginomistukseen 1.7.2010.Korpelan Voima kuntayhtymän kanssa ei vuonna 2010 saatu sovituksi liittyneiden kuntien osuuksienkorvaamista Kokkolan kaupungille.Kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2010 oikeuttaa Kokkolan Teollisuuskylän toteuttamaan PortTowerrakennushankkeen saatujen urakkatarjousten pohjalta. Kokonaiskustannusarvio on 8 150 000 euroa.Kaupunginhallitus päätti toukokuussa 2010 oikeuttaa Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n aloittamaan Koivuhaankoulun peruskorjaus- ja laajennus- sekä päiväkodin uudisrakennustyöt. Hankkeen kustannusarvioon 5,7 milj. euroa.Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen perusteella valmistellaan Liikelaitos Työplussan ja Pietarsaarenseudunkunnallisen työterveyshuollon yhdistämistä.Kaupunginhallituksen periaatepäätöksen perusteella valmistellaan Snellman-salin ja entisen kauppaoppilaitoksentilojen luovutusta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä kaupungille.Vuonna 2010 valtuuston hyväksymien tuloarvioiden ja määrärahojen muutosten lisäksi alittuivat valtuustoonsitovat tuloarviot 364 286,03, määrärahat ylittyivät yhteensä 2 640 434,12 euroa ja nettositovienyksiköiden toimintakatteet ylittyivät 624 690,26 euroa.Olennaisimmat tuloarvion alitukset/ määrärahojen ylitykset olivat kaupunginhallituksen toiminnan alaisten toimintatuottojen alitus 364 286,03 euroa kaupunginhallituksen alaisen palkkavarauksen menojen ylitys 290 534,52 sosiaali- ja terveyslautakunnan menojen ylitys 2 639 143,29 euroa, josta Kokkolan osuus 2 112 613,57 teknisen lautakunnan alaisten tilaustöiden toimintakate ylittyi 224 400,55 euroa, joka katetaan vahinkorahastostaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki29


11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSENKÄSITTELYSTÄKuntalain 70 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessätehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.Kaupungin tilikauden tulos 5 201 312,85 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksenkäsittelystä seuraavaa: kehittämisrahastosta tuloutetaan 300 000 e valtuuston 30.8.2010 § 51 päätöksen mukaisesti Kokkolanyliopistokeskuksen yhteistyöyliopistojen peruspääoman kartuttamismenojen katteeksi pysäköintirahastoon kirjataan lisäystä tuleviin menoihin varautumiseksi 144 184,62 euroa työllisyysrahastoon kirjataan vähennystä 6 750,00 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 224 400,55 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Tuleviinmenoihin varautumiseksi kirjataan lisäystä 224 400,55 euroa. Varauksen lisäykseksi muodostuu 0euroa. henkilöstön kehittämisvarauksesta tuloutetaan toteutuneiden menojen katteeksi 23 563,55 euroa. tehdään 1 500 000 euron investointivaraus käyttöomaisuusarvopapereiden hankintaa varten. Varauskäytetään Musiikkikeskuksen ja Matkakeskuksen osakepääomiin. tehdään 500 000 euron investointivaraus Torin rakentamista varten. tehtyjä poistoeroja tuloutetaan poistosuunnitelman mukaan 336 588,40 euroa tehdään 1 000 000 euron investointivaraus Liikelaitos Kokkolan Sataman Hopeakiven sataman kiinteisiinlaitteisiin tai rakennelmiin kohdistuviin vuosien 2011–2012 investointeihin. tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Sataman tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 115 713,65 euroa tehdään 1200 000 euron investointivaraus Liikelaitos Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen tehdään 80 000 euron investointivaraus Työplussan kalustohankintoja varten tuloutetaan Työplussan laajennushanketta varten tehty 250 000 euron investointivaraus ja tehdäänkohteeseen liittyvä poistoerolisäys 250 000 euroa, josta tuloutetaan suunnitelman mukaan 3 125,00 e. tilikauden ylijäämä 1 562 868,83 euroa, kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-tililleEsitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa on myösaikaisemmilta tilikausilta kertyneitä ylijäämiä.30Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINENTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki31


32Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite Toimenpiteet1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENKAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTOKESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousPalvelujen tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelman toteuttaminen Vuoden 2009 lopussa kaupunginhallituksen hyväksymän,kaikki toimialat käsittävän tuottavuusohjelman 2010 läheskaikki hankkeet etenivät vuoden 2010 aikana. Useimmatjatkuvat vuonna 2011.Toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellisuuden seurantaKuntakonsernin sopeuttamisohjelma tehty Kuntakonsernin sopeuttamisohjelmaa valmistellaanvuonna 2011. Sosiaali- ja terveyslautakunnan menojenhuomattava nousun johdosta toimintamenojen tasoa eivoitu arvioida luotettavasti vuoden 2010 aikana.Talouden tasapaino Talousarvion noudattaminen Talousarvion toteutumisen arviointia vaikeutti merkittävästisosiaali- ja terveystoimen menojen nousu, joka olisuurten ja keskisuurten kaupunkien vastaavien menojenkeskimääräistä nousua suurempi. Toisaalta liikelaitoksetarvioivat vielä 2. osavuosikatsauksessa toimintansavolyymin ja tuloksen huomattavasti alle todellisen toteutuman.Talousarvion seurantaa ja toteutumisen ennustamistatulee kehittää.Toimialojen ja liikelaitosten raportointi kuukausittain jaosavuosikatsaus kolmannesvuosittainToimialojen ja liikelaitosten osalta on raportoitu kuukausittainja osavuosikatsaus tehty kolmannesvuosittain.Investointien oikea-aikaisuus Toimiva omistajapolitiikkaSitova peruskorjausohjelma tehty Talousarvion laadinnan yhteydessä on hallintokuntienkanssa yhteistyössä laadittu peruskorjausohjelma. Haasteitaasettavat määrärahojen riittävyys sekä yllättävätsisäilmaongelmat.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki33


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetLiikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Kannattavuuden jatkuva seuranta Kokkolan Energian liikelaitoksen talouden toteutumaaseurataan kuukausittain kiinnittäen erityistä huomiotaseurannan suoriteperusteisuuteen. Kuukausitasolla laadituistatuloslaskelmista johdetaan raportit johtokunnalleja kaupungin osavuosikatsauksiin. Eri liiketoimintojentaloudellista toteutumaa seurataan laitoksen sisäisenkannattavuuslaskennan avulla. Liikelaitosten taloudentoteutumaa seurataan ja raportoidaan johtokunnallesäännöllisesti.Tuottotavoitteiden määrittely Liikelaitosten tuottotavoitteet on määritelty talousarviokäsittelyssä.Omien toimialojen ja liikelaitosten sekäyhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjentoimiva ohjausToimintaohjeiden tarkistaminen Toimintaohjeet tarkistetaan omistajapoliittisen ohjelmanvalmistuttua.Raportointi vähintään puolivuosittain Yhtiöt toimittavat puolivuosiraportit konsernivastaavalle.Aktiivinen vuorovaikutus konserniyhteisöjen kanssaKonserni- ja omistajaohjauksen ohjeiden noudattaminenKonserniyhtiöiden hallitusten esityslistat toimitetaankonsernivastaaville ja tarvittaessa osallistutaan ko. kokouksiin.Merkittävät investointisuunnitelmat informoidaankaupunginhallitukselle.Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Toimenpideohjelman laatiminen ja sen mukaisten toimenpiteittentoteuttaminenToiminnan kannalta tarpeeton omaisuusmassa on käytyläpi ja tehty esitys sen myynnistä.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöTyöhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusEsimiehille tehdään kysely kehityskeskustelujen kattavuudesta.Työhyvinvointisyke–kyselyn yhteydessä kartoitettiinkehityskeskustelujen kattavuus koko kaupungin tasolla.Sairauspoissaolojen laatua ja määrää seurataan sekäsairauspoissaolojen hallintatietoa levitetään.Sairauspoissaolojen kertymästä on lähetetty esimiehilleja toimialajohdolle yhteenvetotilastoja sekä työpaikkakohtaisiaraportteja neljännesvuosittain seurattavaksi javarhaisen tuen mallin pohjaksi.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenTyönantajakuvan vetovoimaisuus Luodaan varahenkilöjärjestelmä Varahenkilöjärjestelmän luominen on siirtynyt vuodelle2011.34 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHankitaan rekrytointiohjelma KuntaRekryn rekrytointi- ja sijaishallintaohjelma onhankittu vuoden 2010 loppupuolella. Pääkäyttäjien japilottiryhmien käyttökoulutukset rekrytointi- ja sijaishallintaohjelmaanon osittain pidetty vuoden 2010 puolella.Pilottiryhmät aloittavat KuntaRekry –ohjelmiston käytönvuoden 2011 alkupuolella.Toteutetaan henkilöstökysely kuntaliitoksen onnistumisesta.Työhyvinvointisyke –kyselyn yhteydessä kartoitettiin henkilöstönkokemuksia kuntaliitoksen jälkeen tapahtuneestakehityksestäKerätään vertailutietoja palkkauksesta ja henkilöstönetuuksista verrokkikaupungeista.Vertailutietoja on kerätty eri kaupungeista johtoryhmän,eläinlääkäreiden, terveystarkastajien ja lääkäreidenosalta.Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus javaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito jakehittyminenLaaditaan tehtäväkuvaukset ja TVA etenee aikataulunmukaisesti (Sote vuonna 2010).TVA on pantu täytäntöön 1.8.2010 varhaiskasvatuksenosalta ja 1.10.2010 Soten osalta. Teknisten sopimuksen(TS) osalta TVA on päätetty panna täytäntöön 1.1.2011alkaen. Toimisto– ja hallinnon työntekijöiden sekä sivistystoimenhenkilöstön TVAt ovat meneillään.Palkkojen harmonisointi toteutetaan TVA:n pohjalta. Työn vaativuuden arvioinnin pohjalta on harmonisoitupalkkoja.Osaamisen ylläpito ja eteneminen Luodaan perehdyttämisjärjestelmä sekä kehitetäänkokemustiedon siirtämisen periaatteita ja käytäntöjä.Perehdyttämismalli on intrassa. Esimiehille on järjestettyesimiesfoorumi mentoroinnista. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimion ottanut käyttöön mentorointimallin.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänäKoulutuksen hallintaoohjelman HRM –ohjelman käyttöälaajennetaan kaikille kaupungin toimialoille (vuonna2010 tekninen palvelukeskus ja keskushallinto)Koulutuksen hallintaohjelma HRM –ohjelmistolla seurataankaikki täydennyskoulutus.Uskottava ydinkunta palvelujenjärjestäjänä ja strategisenapäätöksentekijänäKuntayhteistyön tiivistäminen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn ympäristöterveydenhuollonyhteistoiminta-alueen toiminta käynnistyi vuoden2010 alussa ja toiminta organisoitiin vuoden aikana.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki35


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKOKO ohjelmaan sisältyy Kokkolan seudun ja Pietarsaarenseudun kehitysvyöhyke -toimenpidekokonaisuus,jonka osalta työ käynnistyi vuonna 2010.Yhteispalvelutarjonta aluetoimistoissa on laajentunutVerottajan yhteispalveluilla sekä Ullavan aluetoimistossaPoliisin lupapalveluilla. Kaikissa aluetoimistoissa on otettukuntalaisten käyttöön Yhteispalvelun Asiakaspäätteet.Kaupungin strategiassa linjattujen toimintatapojentoteuttaminenKaupunginhallitus päätti, että Kokkola osallistuu Uudensukupolven organisaatio hankkeeseen, joka mm. tukeejohtamisjärjestelmän kehittämistä.Toimiva organisaatio- ja johtamisrakenne Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyminen Omistajaohjauksen periaatteet kytkeytyvät vireillä olevaanliikelaitosten yhtiöittämiseen ja vahvistetaan siinäyhteydessä.Konserniohjeiden tarkistaminen Konserniohjeet tarkistetaan hallintosäännön valmistuttuaKuntaliiton hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeviensuositusten (corporate governance) hyödyntäminen.Kaupunginhallitus päätti, että Kokkola osallistuu Uudensukupolven organisaatio –hankkeeseen, joka mm. tukeejohtamisjärjestelmän kehittämistä.Palvelujen tehokkaat järjestämisjatuotantotavat sekä toimivatpalveluprosessitPalvelun tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja toteuttamisenseuranta ja kehittäminenVuoden 2009 lopussa kaupunginhallituksen hyväksymän,kaikki toimialat käsittävän tuottavuusohjelman 2010 läheskaikki hankkeet etenivät vuoden 2010 aikana. Useimmatjatkuvat vuoden 2011 puolella. Vuodelle 2011 on hyväksyttytiivistetty tuottavuusohjelma.Tuotteistaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen Loppuraportti valmiina 31.5.2010. Kaupunginjohtaja nimittääjatkotyöryhmänVertailutietojen hyödyntäminen Toteutuu osittain. Osittain jää vain toteamiseksi.Sisäisten tukipalveluiden organisointia selvitetään Sisäisten tukipalvelujen organisoinnin selvitys onmenossa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito-ja peruspalvelukuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaankoulutusyhtymän kanssa.36 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetLogistiikan kokonaisvaltaisen tarkastelun osalta peruskartoituson tehty.Hankintatoimen organisointi ja vahvistaminen. Hankintapäällikön virka on ollut haettavana ja valintatehdään kevään 2011 aikana.Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen uudenorganisaation tarpeita vastaavaksi.Arkistonmuodostussuunnitelman laatimishankeon tehty ja se käynnistetään vuonna 2011. Henkilöstölleon järjestetty asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koulutusta.Oikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusIkäihmisten palvelujen kehittämisohjelman ja toteuttamissuunnitelmanlaatiminen ja hyväksyminenAikataulu kaupunginhallitukseltaPalvelustrategian laatiminen Koko kaupunkia koskevan palvelustrategian laadintaa eivuoden 2010 aikana kyetty käynnistämään resurssipuutteenvuoksi, kun akuutit tilanteet eivät ole sitä edellyttäneetja siten muut hankkeet on priorisoitu kiireellisemmäksi.Tukipalvelujen organisointia selvittävässä työryhmässäjoudutaan ottamaan kantaa palvelujen tuottamiseen.Toimialoittain on tehty asiaa koskevia valmisteluja jaratkaisuja. Palvelustrategia voidaan nähdä myös lähipalvelu-ja keskitettyjen palvelujen luokitteluna ja niidenkriteerien määrittelynä kuntakohtaisesti. Kokkolassa tältäosin tilanne on suhteellisen vakaa.Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköisen rekrytointi- ja sijaishallinnan ohjelman käyttöönotonvalmistelutyöt on tehty.Kotihoidossa on otettu käyttöön sähköinen kirjaamisohjelma.Laskutusputki on otettu käyttöön ja sähköisten laskujenvastaanotto on lisääntynyt. Verkkopankin käyttöönottoaon valmisteltu.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENOn oltu mukana kokeilussa, jossa kolme kaupunginvaltuustonkokousta videoitiin ja esitettiin kaupunginnettisivuilla.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki37


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvä elämänlaatu ja terveysLaaja-alainen sidosryhmien kanssa toteutettavahyvinvointipolitiikka sekä hyvinvointiaedistävien palveluiden kehittäminenVarhainen puuttuminen ja syrjäytymisenehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmienkanssaHyvinvointi- ja turvallisuusohjelman laatiminen ja valmistuminenvuonna 2010Alueellisessa turvallisuussuunnitelmassa tavoitteeksiasetettiin elintasosairauksien, väkivallan, päihdehaittojenja syrjäytymisen ehkäisy. Poikkisektoraaliset työryhmättoteuttavat ohjelmaa, jonka tuloksista valmistuu ensimmäinenraportti huhtikuussa 2011. Maakunnallisenpäihdestrategian (2007–2011) laajentaminen päihde- jamielenterveysstrategiaksi vuonna 2011 on aloitettu.Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Osallistutaan 2011 KAPA –tutkimukseen, jonka pohjaltavoidaan arvioida toimenpiteitä kuntalaisaktiivisuudenkehittämiseenViihtyisä ja turvallinen elinympäristöVuoden 2010 loppuun mennessä ei ole tullut tarjouspyyntöäosallistua KAPA tutkimukseen, mikä mahdollistaisiaikasarjavertailun. Päätös osallistumisesta voidaan tehdävuonna 2011.Monipuoliset asumismahdollisuudet Asuntomessujen monipuolinen hyödyntäminen Työryhmät valmistelevat markkinointia ja kaupallistahyödyntämistä.Kestävä kuntarakenne ja elävä kaupunkikeskussekä kaavoituksen ajantasaisuusKaupunkikeskuksen vetovoiman lisääminenVaiheyleiskaava elinvoimaisille kylille kaupungin eriosiinYmpäristövastuullisuus ja ilmastostrategia Käynnistetään ilmastostrategian laatiminen ja ympäristöriskienkartoitusTyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaatKaupallisia palveluja on lisätty ja laajennettu ydinkeskustassaja Heinolan alueella.Ilmastostrategia käynnistettiin kasvihuonekaasupäästölaskelmilla,jotka laajennettiin koko K-P Liiton alueenkuntiin ja lisäksi arvioidaan kaupungin oma toiminta(yhteishanke FCG, Vaasa). Lisäksi käynnistettiin Keski-Pohjanmaan Ilmastostrategian laadinta. Suurteollisuusalueenympäristöriskiselvitys valmistui.Asiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäVerkkoviestintää kehitetäänSisäisen- ja ulkoisen viestinnän ohjeistus ja resurssittarkistetaan uuden organisaation toimintoja vastaavaksiSosiaalisen median ohjeistus on aloitettu. Hyvinvointiportaalion valmistelussa. Telestrategia on valmistumassa.Tarvelähtöinen ja resurssienmahdollistama palvelujen määrä ja laatuELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUOsaava työvoima Osaavan työvoiman saannin varmistaminen Vapaiden työpaikkojen tarjonta on lisääntynyt. Toistaiseksikysyntään on voitu vastata alueellisesti.38 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetYritysläheinen elinkeinopolitiikka Työpaikkatontteja tarjolla usealla yritysalueella. Työpaikkatontteja on ollut tarjolla kuudella eri alueella.Yrityksille houkutteleva toimintaympäristöElinkeinostrategia tarkistettu ja hyväksytty Elinkeinostrategia on vahvistettu kaupunginvaltuustossa30.8.2010.Innovatiivinen alueellinentoimintaympäristö yrityksilleKOKO –ohjelmalla edistetään painopistealojen tutkimustoiminnankäynnistymistä ja osallistutaan KOKO–ohjelman luovien alojen verkostoon hyvien toimintamalliensiirtämiseksiKOKO -ohjelmatyö on organisoitu vuonna 2010 ja toimintaon käynnissä. Painopistealojen ja alueen keskeistenosaamisalueiden teemojen mukaisesti organisoidussatyössä ovat mukana alueen kehittäjäorganisaatio jakoulutusorganisaatiot. Kokkolan seutu on mukana KOKO–verkostoissa, joissa on tavoitteena vastavuoroisestihyödyntää hyviä käytänteitä.Asema kansainvälisenä toimijana jakansainvälisyyden edistäjänäKIP-alueen kansainvälinen markkinointi Kosekin hallinnoima markkinoinnin jatkoprojekti on hyväksytty,toteuttaminen on meneillään.Maahanmuuton aktiivinen edistäminen Työmarkkinatilanne helpotti tiettyjen alojen työvoimatarvetta.Valmiudet maahanmuuton edistämiseen ovatolemassa.Politiikan luominen vaihtoehtoisilleenergiateknologiamuodoilleYritysten aktivoiminen vientimahdollisuuksien etsimiseenKehittyvien energiateknologioiden ohjelman valmistelukäynnistetäänViexpon toiminnan ohjaus ja kehittäminen, kannustusvientimarkkinoiden etsimiseenValmistelua selvitetty, toimenpiteet 2011Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Maaseutuohjelman kehittämiskohteita käynnistetäänja rahoitetaanMaaseutuohjelman käytännön toteutuksen edistämistä,koordinointia ja seurantaa varten nimitetty työryhmä kokoontuivuonna 2010 viisi kertaa.Kampa-II hanke käynnistyi. Hankkeen tavoitteena onturvata maaseudun hyvinvointipalvelut kansalaisosallistumisenja yhteisöllisyyden pohjalta ja laatia tätä tavoitettatukeva hankehakemus.Hakemus kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollonkehittämisohjelmaan (KASTE) 2011–2013 jätettiin joulukuussa2010.Kansainvälisesti kilpailukykyinenlogistinen keskusTavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen Ykspihlajan raiteen sähköistys ja Väliratapiha toteutettu.Mt 749–Ykspihlajan raiteen eritason suunnittelu onkäynnissä. Sataman raideliikenteen yleissuunnitelmaon menossa.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki39


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTavara- ja matkustajaliikenteen kasvunturvaaminenEdistetään satamaväylän saantia mukaan väyläohjelmaanVäylähanketta tulee viedä eteenpäin kaikille niille viranomaisille,poliittisille päättäjille ja ministeriöihin, jotkavoivat vaikuttaa positiiviseen päätökseen väylän syventämisessä.Väyläasiassa edetään Satamajohtokunnan10.6.2009 § 51 kaupungin hallitukselle esittämän suunnitelmanmukaisesti.Kaksoisraiteen rakentamisen aikataulu Kokkola–Ylivieska kaksoisraiteen rakentaminen käynnistyyvuonna 2011 ja valmistunee vuonna 2015.Logistiikkakeskuksen rakentamisen edistäminen Logistiikkakeskuksen asemakaava on hyväksytty.Matkakeskushankkeen suunnittelua jatketaan Pääratapihan yleissuunnittelu on käynnissä. Hankkeeseenliittyy myös matkakeskus.Lentoaseman toiminnan kehittäminen Varaudutaan lentoasemien toimintaperiaatteidenmuuttuessa liikenteen turvaamiseen ja kehittymisenedistämiseenValtakunnallisen reittijärjestelyn yhteydessä Kokkola-Pietarsaarenvuorot onnistuttiin säilyttämään ja lisäämään.Yöpymishallia laajennettiin tämän takia.Vahvistuva aluekeskusKaupunkiseutuyhteistyön kehittyminen KOKO –ohjelman yhtenä toimenpidekokonaisuutenaoleva Kokkolanseudun ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhyketoteutetaanKokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhyke-toimenpidekokonaisuudessa vuonna 2010 toimintaorganisoitiin siten, että työtä ohjaa luottamushenkilöistäkoostuva ohjausryhmä. Lähtötilanteen kartoittamiseksija eri osapuolten odotusten ja tavoitteiden selvittämiseksikäynnistettiin esiselvitystyö, joka valmistuu keväällä 2011.Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujenjoukossa ja valtionhallinnon yhteistyönkehittyminenKehitetään yhteistyötä aktiivisesti uusien Ely-keskustenja Avi-virastojen kanssaVuoden 2010 syksyyn jatkunut epäselvyys ns. Keski-Pohjanmaan suuntautumisesta aiheutti haittaa yhteistyöllevielä vuonna 2010.Monipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusKoulutus- ja osaamisyksiköiden javerkostojen vahvistaminenOmalta osaltaan tuetaan alueen tutkimus- ja kehittämisyksiköidentutkimus- ja kehittämisrahoituksen saantiamm. yhteishankkeina, yhtenä keinona KOKO -ohjelmaKoulutus- ja osaamisyksiköiden toiminnassa mukanaolevat kaupungin edustajat ovat edistäneet tutkimus- jakehittämisrahoituksen saantia alueelle niin yleisten edellytystenkuin yksittäisten hankkeidenkin osalta.40 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetUlkopuolista, ns. kilpailtua rahoitusta saaneiden hankkeidenja ulkopuolisten tahojen toimeksi antamien hankkeidenmäärä on kasvanut. Sopimus uuden kasvatustieteenprofessuurin viisivuotisesta rahoittamisesta tuli voimaanvuonna 2010.Valtuusto päätti lahjoittaa yliopistojen peruspääomaanyhteensä 300 000 €, josta Jyväskylän yliopistolle 230 000€, Oulun yliopistolle 40 000 € ja Vaasan yliopistolle 30 000€. Lisäksi konserniin kuuluvat KIP infra on kartuttanutOulun yliopiston peruspääomaa ja Kokkola Power Jyväskylänja Oulun yliopistojen peruspääomaa. Lisäksivaltuusto teki periaatepäätöksen lahjoitusprofessuurienrahoituksen jatkamisesta.Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kansallisesti merkittävien tapahtumien hankkiminen Asuntomessuja tullaan markkinoimaan Suomessa jaSuomen lähialueille.Monikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenMuista kulttuureista tulevien työllistyminen paikkakunnalleTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki41


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTALaaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenTerveyttä edistäviin ja ongelmia ehkäiseviin tekijöihinvaikuttaminenYdinprosessien nimeäminen, prosessien kuvaaminenja kehittäminen yli toimialojenKeski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian toimeenpanohankkeenHyvinvoinnin valtatie tavoitteena on rakentaapysyvä hyvinvoinnin kehittämisrakenne maakuntaanTyöstetään alueellista hyvinvointisopimusta, jossa määritelläänväestön terveyden edistämistä ja hyvinvointiakuvaavan tiedon hankintaa, seurantaa, analysointia jatulkintaa sekä johtamis- ja toimintamallejaTerveyshyöty otetaan päätöksenteossa huomioon.Terveyden edistämisen työryhmä toimii terveyskeskuksessa.Eri hallintokuntien poikkihallinnollinen työryhmätoimii kansliapäällikön johdolla.Rakennetaan hyvinvointiportaalia, josta kuntalaisen onmahdollista löytää omaa hyvinvointia ja terveyttä tukevaatietoa ja mm testejä.Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisenehkäisy hyvinvointia edistäviensidosryhmien kanssaTyöstää Hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat Terveyttä ja hyvinvointia edistävä näkökulma on huomioiturakenteellisesti maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa,jossa yhtenä tavoitteena on terveellisten ruokailutottumustenja elintapojen edistäminen elintasosairauksienehkäisemiseksi.Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Lakisääteisten hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmienmerkitystä on korostettu. Yli 65-vuotiaille suunnattu senioreidenterveyspiste Daalia on aloittanut toimintansa.Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaatAsiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäAsiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden seuranta Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä on seurattu.42 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTarvelähtöinen ja resurssien mahdollistamapalvelujen määrä ja laatuPalautejärjestelmän kehittäminen Johdon tietojärjestelmän suunnittelemiseksi ja hankkimiseksion nimetty poikkihallinnollinen työryhmä, jossa onmyös sosiaali- ja terveystoimen edustus. Vuoden aikanaon tutustuttu useisiin järjestelmätoimittajiin ja tehty tarvekartoitustajärjestelmäkokonaisuudesta.Palvelujen riittävyys, oikea kohdentaminenja laadukkuusPerusterveydenhuollon vahvistaminen ja sen suhteellisenosuuden kasvattaminenTavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, kasvattaasen suhteellista osuutta ja sopia työnjaosta ja yhteistyöstäkeskussairaalan kanssa. Toteutuminen tapahtuuerityisesti maakunnallisen järjestämissuunnitelmankautta. Tavoitteena on entistä parempi ja oikeudenmukaisempipalvelujen kohdentaminen.Hoitoketjun toimivuus (sakkomaksut) Sakkomaksut ovat vähentyneet oleellisesti ja 1.5.alkaenniitä ei enää ole tullut. Erikoissairaanhoidon käyttö vähentynyt,vuositasolla vähennys on noin 5800 hoitopäivää(14.6 % vuodeosastohoidossa). Palveluiden kehittämistävarten on tehty palvelutarvearvioita ja selvityksiä, joitakonkretisoidaan yhteisesti sairaanhoitopiirin kanssa tehtävässäjärjestämissuunnitelmassa.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänäTavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon eheys, optimaalinenpalvelujärjestelmä ja asiakaslähtöisyys. Jatkuvaseuranta.Uskottavana ydinkunta palvelujenjärjestäjänä ja strategisenapäätöksentekijänäJohtajuuskoulutus (JET)Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seurantaJohtajuuskoulutusta järjestetään. Vuonna 2010 siihenosallistui lähes 20 henkilöä.Tuottavuusohjelma on tehty ja sitä on seurattu.Toimiva organisaatio ja johtamisrakennePalvelujen tehokkaat järjestämisjatuotantotavat sekä toimivatpalveluprosessitPalvelun tuottavuuden parantaminen Tavoitteellinen prosessien kehittäminen SoTe:n ydinprosessit on nimetty ja niiden ympärille onnimetty työryhmät, jotka ovat aloittaneet työskentelynprosessin selkiinnyttämiseksi.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki43


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetOikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusKokkolan ja Kruunupyyn välisen yhteistyön syventäminenYhteistyö on sujunut hyvin erilaisista lähtökohdista huolimatta.Yhteistyön syventäminen ja toimintojen laajempiyhteistyö on aloitettu. Ollaan siirrytty yhteiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään.Sosiaali- ja terveystoimenmahdollisimman suuri eheys jaoptimaalinen palvelurakenneOstopalvelujen hallinnan kehittäminenToimiva seuranta- ja palautejärjestelmäTavoitteena on Soten mahdollisimman suuri eheys. Onperustettu yhteinen soten johtoryhmä keskussairaalankanssa. Tavoitteena on entistä laajempi palvelujen yhteissuunnitteluoptimaalisen palvelutason saavuttamiseksi.Kruunupyyn ja Kokkolantoimintakäytäntöjen kehittäminenAsiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautejärjestelmän kartoittaminen on aloitettu,tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava asiakaspalautejärjestelmäsosiaali- ja terveystoimeen, vastuuhenkilönäon kehittämisjohtaja. Vuonna 2009 on kartoitettukoko soten henkilöstötyytyväisyyttä, alkuvuonna työyksikötovat laatineet kyselyn pohjalta toimenpideohjelmanomalle yksikölleen.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöJohtamis-, esimies- ja alaistoimintojenkehittäminenLaatujärjestelmän rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihinRekrytointisuunnitelmien ja –menetelmien kehittäminenja toteuttaminenKoko sosiaali- ja terveystoimen kattavan laatujärjestelmänrakentaminen on aloitettu. Johdon katselmukset jaitsearvioinnit on otettu käyttöön, yhteisiä toimintaohjeitaja toimintatapoja on laadittu. Terveyspalveluiden ulkoinenauditointi tehtiin kesäkuussa ja siitä saatu auditointipalauteoli erinomainen.Rekrytointia on tehostettu. Lääkäritilanne on parantunut.On tehty yhteistyötä KPSHP:n kanssa. Varauduttu tulevaisuuteenesim. varahenkilöjärjestelmän avulla.Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Liittyy osaamiskartoituksiin ja kehityskeskusteluihin.JET-opintojen osana tehdään useaan yksikköön osaamiskartoitus,jonka tuloksia hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa.Henkilöstösuunniteluun panostetaan, vastuuhenkilönä onhallintopäällikkö. Kevään 2011 aikana tehdään maakunnallinensosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarvekartoitus,jotta voidaan paremmin varautua tulevaisuudenpalvelutarpeisiin henkilöstön eläköityessä.44 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTyöhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusToimenkuvien ajantasaistaminen TVA:n laatimisen ansiosta toimenkuvat ovat varsin hyvinajan tasalla.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenTyönantajakuvan vetovoimaisuus Osaamiskartoitusten kattava työstäminen ja käyttöönottoOsaamiskartoituksia on tehty mm. kotihoidossa ja terveyskeskuksenvastaanotoilla, vuodeosastoilla. Osaamiskartoitustenkäyttöä laajennetaan mm. JET- projektitöidenmuodossa.Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus javaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito jakehittyminenHenkilökunnan osaamisen tarpeidenkartoittaminen ja kehittäminenPerehdyttämisen kehittäminen, seuranta Perehdyttämissuunnitelmiin ja perehdytysmateriaalienlaadintaan on panostettu esimerkiksi vanhustehuollossa.Osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksella Koulutustarpeet arvioidaan osaamiskartoituksissa jakehityskeskusteluissa.Omaan työhön vaikuttamisenmahdollisuuksien kehittäminenTyönkierron ja urakehityksen mahdollistaminen Valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota työnkiertoonja sisäiseen urakehitykseen. Työnkierrossa tavoitteenaovat myös osaamisen laajentaminen ja syventäminen.Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan noin 20 kodinhoitajaalähihoitajiksi, jotta he voivat vastata tulevaisuudentuomiin haasteisiin.TYKY-toiminnan kehittäminen TYKY-toimintaa on kehitetty, ja palvelualueittaiset ryhmäton perustettu.Johtamiskoulutus (JET) JET- koulutukseen osallistuu noin 20 esimiestä. Kokemuksetkoulutuksesta ovat olleet myönteisiä.Säännölliset henkilöstökyselyt Vuoden 2009 henkilöstökyselyn tuloksia on hyödynnettyyksiköissä ja toimintaa on kehitetty tulosten pohjalta.Säännölliset, kahden vuoden välein toteutettavat, henkilöstökyselytovat tavoitteena. Vuoden 2011 talousarvioonon varattu määrärahat uutta kyselyä varten. Verrataankyselyiden tuloksia keskenään.Kattavat kehityskeskustelut Lopullinen tulos kehityskeskustelujen toteutumisestasaadaan alkuvuonna 2011. Esimiehille on korostettukehityskeskustelujen tarpeellisuutta.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki45


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetSairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisenmallin käyttöönottoSairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisenmalli on otettu käyttöön. Henkilöstöyksikön kanssa ontehty laajaa yhteistyötä. Tuloksena on hallintokunnistapienin sairauspoissaolojen kasvu (alle 2 %).KESTÄVÄ TALOUSLaatujärjestelmän mukaisten järjestelyjen (yksikkökokoukset,viestintä, johdon katselmukset ym.) käyttöönottotoimialoilla ja työyksiköissäLaatujärjestelmän rakentaminen kattamaan koko Sotenon aloitettu. Johdon katselmukset ja itsearvioinnit on otettukäyttöön, yhteisiä toimintaohjeita ja toimintatapoja onlaadittu. Terveyspalveluiden ulkoinen auditointi tehtiin kesäkuussaja siitä saatu auditointipalaute oli erinomainen.Terve ja vahva kuntatalousTalouden tasapaino Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Tuottavuusohjelma on tehty vuodelle 2010, ja siitä onraportoitu kaksi kertaa kaupunginhallitukselle. Vuoden2011 tuottavuusohjelma on tehty.Palvelujen tuottavuuden parantaminen Talousarviosuunnittelun kehittäminen Talousarviosuunnittelujärjestelmän kehittäminen vireillä.Tarvitaan tietoa esim. yksikkökustannuksista ja henkilökunnanasiakastyön osuuden suuruudesta.Toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellisuuden seurantaTalousarvion noudattaminen Toimintaa ja taloutta ei voi erottaa. Vuoden 2010 budjetinlaadinnassa ei huomioitu tilinpäätösarvioita vuodelle2009, jolloin talousarvioesitys ei ollut realistinen.Investointien oikea-aikaisuus Prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen SoTe:n ydinprosessit on nimetty ja niiden ympärille onnimetty työryhmät, jotka ovat aloittaneet työskentelynprosessin selkiinnyttämiseksi.Toimiva omistajapolitiikkaLiikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuusOmien toimialojen ja liikelaitosten sekäyhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjentoimiva ohjausTalouskoulutuksen järjestäminen esimiehilleTerveyspalveluiden esimiehille on järjestetty talouskoulutusta.JET-koulutukseen (johtamisen erikoisammattitutkinto)sisältyi taloutta käsittelevä opintojakso.Palvelujen tuotteistamisen jatkaminen Tuotteistaminen jatkuu. Apuna käytetään ulkopuolisiakonsultteja. Kaupunginhallitus käsitteli raporttia 20.9.2010ja päätti jatkotoimenpiteistä.Omaisuusmassan kriittinen tarkasteluEsimiesten talousosaamisenkehittäminenEsimieskoulutus JET- koulutukseen osallistuu noin 20 esimiestä. Kokemuksetkoulutuksesta ovat olleet myönteisiä.46 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPalvelujen tuotteistaminen Tuotteistaminen valmiina vuoden 2010 lopussa Tuotteistaminen jatkuu monilla rintamilla. Käytetään apunaulkopuolisia konsultteja. Kaupunginhallitus käsitteliraporttia 20.9.2010 ja päätti jatkotoimenpiteistä.ELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKITilinpäätös 2010Kokkolan kaupunkiKaupunkiyhteistyön kehittyminen Pietarsaaren kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen Terveyskeskuksen ja KPSHP:n yhteistyön laajentaminenja syventäminen on mahdollistanut palvelujen lisääntyvänmyynnin Pietarsaaren alueelle esim. kesän 2010 aikana.Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujenjoukossa ja valtionhallinnon yhteistyönkehittyminenOn laadittu maakunnalliset hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittisetstrategiat sekä päihdestrategia, joka on laajentumassapäihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategioidenjalkauttaminen ja pysyvä seuranta on aloitettu. Toiminnassaon huomioitu koko maakunta sekä Kruunupyy. Turvallisuuspoliittinenohjelma on laadittu maakunnallisesti jasen edelleen työstäminen Kokkolan olosuhteisiin jatkuu.On tehty esitys vuosittaisesta 112 palkinnon saajasta.Jalkauttaminen ja säännöllinen seuranta on alkamassa.Seuraavan vuoden painopisteet on valittu.Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Turvallisuuspoliittisen ohjelman laatiminen maakunnallisestija sen edelleen työstäminen Kokkolan olosuhteisiinPäihdetyötä kehittävälle KIMPALE- hankkeelle on myönnettyTekes rahoitusta vuosille 2011–2012.Monipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusYhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa Yhteistyö on toiminut hyvin. Säännölliset tapaamiset ovattoteutuneet. Nuppu-hankkeen tavoitteena on yhteistyössävaltakunnallisen Sosiaalialan koulutuksen työelämälähtöisyyshankkeenkanssa rakentaa sosiaalialan opetus- jatutkimusklinikan toimintamalli alueen työelämätoimijoidenja sosiaalialan korkeakoulujen kanssa. On varmistettu,että saamme myös tulevaisuudessa osaavaa henkilökuntaa.Koulutus- ja osaamisyksiköiden javerkostojen vahvistaminenKulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kansalaisaktiivisuuden edistäminen (Kampa hanke) Kokkolan kaupunki on hakenut Kaste-rahoitusta KAMPAIII-hankkeelle hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tavoitteenaon kansalaisten osallisuuden vahvistaminen.47


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetMonikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenHuomioidaan monikulttuurisuus palvelujärjestelmässä,asiakasviestinnässä, henkilöstökoulutuksessa sekä rekrytoinnissa.Ollaan mukana perheliikuntahankkeessa jaerilaisissa ikäihmisiin liittyvissä hankkeissa (esim. Voimaavanhuuteen –hanke).48 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusSIVISTYSKESKUS JA OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTASivistyskeskuksen palvelukykyä kehitetään vastaamaanlaajentunutta palvelutarvetta ja uudistuvaaorganisaatiotaPerusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan tasapuolisestikoko kaupungin alueella ja perusopetustaarvioidaan laatukriteerien perusteella. Lukiokoulutustakehitetään yhteistyössä maakunnan toisen asteenkoulutuksen kanssa ja sen vetovoimaisuutta lisätäänkehittämissuunnitelman avulla.Varhaiskasvatuksen tulosalue siirtyi sivistystoimen tulosalueeksivuoden 2010 alusta. Sivistyskeskuksen toimintaakehitettiin uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi jalautakunnan toimivaltaa muutettiin samoin uudistamallasivistystoimen toimintasääntö. Lautakunnan nimi muuttuikoulutuslautakunnasta opetus- ja kasvatuslautakunnaksi.Lukion kehittämisraportti valmistui, mutta päätöksentekoviivästyi. Maakunnan toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeessavalmisteltiin alueellista koulutusstrategiaa.Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönotto alkoimaakunnallisen kehittämishankkeen puitteissa.Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen kehittäminenetenee strategisten linjausten mukaan.Sivistystoimen toimialastrategia hyväksyttiin ja jokaiselletulosalueelle hyväksyttiin strategiat.Toimivat ja laadukkaatvarhaiskasvatuspalvelut turvataan kaikilleniitä tarvitsevilleVarhaiskasvatuspalvelut liitetään sivistystoimeen omanatulosalueenaan ja sen strategiaa toteutetaan yhteistyössämuiden tulosalueiden kanssa. Sen toimintaaarvioidaan laadunarviointivälineistön avulla.Varhaiskasvatuksen strategia on osa sivistystoimen strategiaaja sen toimintaa arvioitiin vakiintuneen käytännönmukaisesti.Koulutus- ja osaamisyksiköiden javerkostojen vahvistaminenSivistystoimen toimialan sisäistä yhteistyötä lisätäänedelleen ja tulosalueiden välistä yhteistyötä syvennetään.KESTÄVÄ TALOUSSähköisiä asiakas- ja hallintopalveluja kehitetään.Terve ja vahva kuntatalous Talousarvio ja käyttösuunnitelma laaditaan vastaamaanlaajentuneen kaupungin palvelutarvetta.Sivistystoimen toimialan yhteistyö vahvistui strategiatyönmukaisesti.Valmisteltiin siirtymistä verkkopohjaiseen kouluun ilmoittautumiseenja henkilöstön rekrytointiin.Sivistystoimen talousarviot toteutuivat hyvin. Vain varhaiskasvatuksentulosalueen menot ylittyivät kasvaneenpalvelutarpeen johdosta.Uusien tulonlähteiden hankkiminen Hankerahoituksen hakeminen on aktiivista ja kehittämistyössäkoordinoidaan eri hankerahoituslähteitä.Hankerahoitus ylitti edellisvuoden tason ja hankkeissasaavutettiin hyviä tuloksia.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki49


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetOikea-aikaiset investoinnit Investointikohteiden ja resurssien tasapaino saavutetaanlaatimalla pitkän tähtäimen investointisuunnitelma,jonka etenemistä seurataan pitkäjänteisesti.Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan investointiohjelmahyväksyttiin. Opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessatyö on kesken. Investointitarvetta lisäsi kiinteistöissäilmenneet ongelmat erityisesti opetustoimen ja varhaiskasvatuksentulosalueilla.Toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellinen seurantaOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENOsaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenToiminta suunnitellaan taloudellisesti, tuloksellisesti jatuottavuutta edistäen. Talouden toteutumisen seurantaon järjestelmällistä.Toimialan henkilöstön rekrytointi on suunnitelmallista jakoordinoitua. Rekrytoinnissa käytetään monipuolisestieri kanavia ja sähköisiä järjestelmiä. Henkilöstön täydennyskoulutukseen,mentorointiin ja osaamisen kehittämiseenpanostetaan suunnitelmallisesti. Varhaiskasvatuksessatäydennyskoulutusvelvoitteet toteutuvat.Sivistystoimen lautakuntien käyttösuunnitelmat valmisteltiinohjeiden mukaisesti ja toteutumaa seurattiin säännöllisesti.Opetustoimen osalta toteutettiin loppuvuodesta kustannussäästöihintähtääviä toimenpiteitä, jotka vaikuttivatriittävästi. Varhaiskasvatuksen menot ylittyivät kasvaneenpalvelutarpeen takia. Väliaikaiset tilaratkaisut lisäsivätkustannuksia opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa.Rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin. Opetustoimessa noudatettiinrekrytointisuunnitelmaa ja pysyttiin lähes ajoituksessa.Vaikeuksia oli edelleen koulupsykologin rekrytoinnissasekä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen esimiestenrekrytoinnissa, koska hakijamäärät olivat pieniä.Opetustoimessa uusien työntekijöiden mentorointi jatkuisuunnitelmallisesti. Täydennyskoulutustavoitteet toteutuvathyvin. Opetustoimessa 99,9% opettajista osallistuiveso-koulutuksiin ja n. 75% opettajista on osallistunutmuuhun täydennyskoulutukseen.Hyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENTyöhyvinvoinnin edistämiseksi käydään kehittämiskeskustelutjärjestelmällisesti. Työpaikkaselvityksiätehdään yhteistyössä Työplussan kanssa ja työnohjaustalisätään.Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat Kuntalais- ja asiakaspalautetta kerätään tulosalueittainja –yksiköittäin. Palautteen perusteella kehitetääntoimintaa.Kehityskeskustelut on käyty lähes kattavasti, joka käviilmi Työsyke-kyselystä. Työpaikkaselvitykset etenivätsuunnitelmallisesti.Opetustoimessa ja varhaiskasvatuksen tulosalueella onpalautetta koottu toiminnan arvioinnin yhteydessä. Liikuntapalveluttekivät kuntalaiskyselyn, joka oli pohjanastrategiatyössä.Palveluiden tuottamisessa otetaan huomion kieliryhmienja eri kaupunginosien erityistarpeet.Opetus- ja kasvatuslautakunnan osastot ovat vastanneetkieliryhmiensä opetuspalvelujen tuottamisesta tasapuolisesti.Perusopetusalueiden ja lukioiden keskinäiselläyhteistyöllä on vastattu eri alueiden erityistarpeisiin.50 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvä elämänlaatu ja terveys Syrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteisöllisyyden tukemistaedistetään toimi- ja tulosalueiden välisenäyhteistyönä.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänäEnsisijaisesti laajentuneen kaupungin tarpeita vartenkehitetään psykososiaalisen palvelujen tarjontaa.Verkostoitumisen ja maakunnalliseen yhteistyön pohjaavahvistetaan uuden toimintaympäristön mukaisesti.Tavoite sisällytettiin sivistystoimen ja tulosalueiden strategioihin.Opetustoimessa koulukuraattoritoimintaa kehitettiin ryhmämuotoisiintyötapoihin.Osallistuttiin maakunnallisten kehittämishankkeiden hakemiseenja käynnistämiseen mm. opetustoimen OSAAVAjaPerusopetuksen laatukriteerit hankkeissa.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki51


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusKulttuuri- ja nuorisotoimintaan perustuvien hyvinvointi-ja sivistyspalvelujen sekä kiinnostavien kulttuuri- januorisotapahtumien turvaaminenKulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuripalvelut:- Kaupungin eri osien palveluja ja harrastusmahdollisuuksiakoordinoidaan hallintokunnan sisäiselläsuunnittelulla sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.- Kulttuurilaitosten ja –järjestöjen avustaminen pidetääntasolla, jolla varmistetaan palvelutason säilyttäminen.- Kulttuuripalvelujen ja kulttuuritoiminnan olosuhteidenkehittämistä jatkettiin yhteistyössä mm. liitosalueidenjärjestöjen kanssa- Kaupungin rahoitusosuus säilyi tasolla, joka turvasilaitosten työpaikat ja palvelutason säilyttämisenKirjastopalvelut:- Kirjastopalvelut ovat ajanmukaisia ja lain edellyttämällätasolla.- Asiakassegmentointi laaditaan ja strategista työskentelyäjatketaan- Anders-kirjastojen aineistokuljetuksia jatketaan.- Kirjastoauton toimintavalmiuksia kehitetään.Museotoimi:- Kulttuurihistorian ja taiteen monipuolisessa näyttely-ja palvelutarjonnassa painotetaan museopedagogiikkaa.- Uudisrakennuksen suunnittelutyö käynnistetään.- Toteutettiin Kansalliskirjaston valtakunnallinen asiakaskyselyja kirjaston oma, palvelujen kehittämissuuntiaja asiakasryhmiä tarkemmin kartoittava kysely,jonka lopputulokset valmistuvat keväällä 2011.- Anders-kimpan kuljetukset kirjastojen välillä kasvoivathuomattavasti. Kimppa laajeni tilapäisesti, kunHimangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin.- Kokeiluna laajennettiin kirjastoauton reittejä Ruotsalonja Peltokorven alueille.- Näyttely- ja palvelutarjonnassa toteutui museopedagoginenpainotus.- Uudisrakennuksen suunnittelutyö ei käynnistynyt.- Museon toimintatapaohjelmat päivitetään ja otetaankäyttöön.- Hanketoimintakumppanuudet ydinprosessien aloilla- Museon toimintatapaohjelmat päivitettiin ja otettiinkäyttöön.- Hanketoimintakumppanuuksia rakentui ydinprosessienaloilla.52 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetNuorisopalvelut:- Nuorisotilat toimivat vetovoimaisina, kaikille nuorilleavoimina, kohtaamispaikkoina.- Palvelujen tarjonta levitetään kattamaan koko Kokkolanalue.- Nuorisotilojen aukioloja on uudistettu siten, että nuorisotilojaon auki myös viikonloppuisin. Hansan peruskorjaussaatettiin päätökseen loppuvuodesta- Kälviän, Lohtajan ja Ullavan nuorisotilojen kävijämäärätovat nousseet ja toiminnot ovat vakiintuneetosaksi lähipalveluja.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöJohtamis-, esimies- ja alaistaitojen kehittäminenHenkilöstön täydennyskoulutus työn muuttuvien vaatimustenmukaisestiKulttuuripalvelut:- Henkilöstön osaamista kehitetään ja henkilöstövoimavarojakoordinoidaan kuntaliitoksen tuomienorganisaatio- ja palvelutarvemuutosten pohjalta.Kirjastopalvelut:- Henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta.- Huolehditaan työtilojen ja työvälineiden ajanmukaisuudestaja ergonomiasta.- Kulttuuritiimin sisäistä erikoistumista edistettiin. Kulttuurisihteerintyö painottui liitosalueiden kulttuuritoiminnanja sen olosuhteiden suunnitteluun. KulttuuritoimenjohtajanJET-koulutus alkoi.- Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta muutoksenhallinnasta, työmotivaatiosta sekä kirjastolainsäädännöstä.Koulutuksiin osallistui myös maakuntakirjastoalueenkuntien kirjastojen henkilökuntaa.- Osa pääkirjaston henkilökunnan työtilojen kalusteistauusittiin ottaen huomioon ergonomianäkökohdat.Museotoimi:- Pyritään vahvistamaan henkilöstön osaamista, pitämäänyllä innostusta ja huolehtimaan ilmapiiristäpyrkien kohden oppivaa organisaatiota.- Henkilöstön osaamista vahvistettiin, huolehdittiininnostuksen ylläpidosta ja huolehdittiin ilmapiiristätavoitteena oppiva organisaatioNuorisopalvelut:- Koulutuksessa panostetaan henkilökunnan erityisosaamisenkehittämiseen.- Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen koulutukseen.- Henkilökunta on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin,joita oli 68. Henkilökunnan osaaminen on kehittämisstrategianmyötä jaoteltu kolmeen sisältöalueeseen.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysToiminta ja palvelut järjestellään siten, että kuntalaisillaon mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseenTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki53


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetLaaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenKulttuuripalvelut:- Kulttuuripoliittisen strategian 2015 toteuttaminenjatkuu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.- Asukkaita kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaanesim. järjestötoimintaa tukemalla.Kirjastopalvelut:- Arviointia kehitetään niin että asiakkaat voivat monipuolisestiosallistua palvelujen kehittämiseen.- Kehitetään kirjaston kotipalvelua.- Hyödynnetään sosiaalisen median ja mediakasvatuksenmahdollisuuksia kirjaston toiminnassa.- Lasten ja nuorten kulttuuriviikko Loistavaa-Strålande!järjestettiin strategiatyön aikana määriteltyjen tavoitteidenmukaisesti- Järjestötoimintaa tuettiin yleisavustuksilla sekä projekti-ja vuokra-avustuksilla- Asiakaskyselyn tulokset huomioidaan palvelujen arvioinnissaja kehittämisessä.- Kirjastonkäytön opetuksessa ja kirjavinkkauksessahyödynnettiin sosiaalista mediaa, esim. kirjaston lasten-ja nuorten blogi ja kirjaston facebook-sivuja.- Kotipalvelun kehittämiseen haettiin hankerahoitustavuodelle 2011.Museotoimi:- Asiakkaita ja yleisöä osallistetaan museon prosesseihintuottajakumppaneina ja asiantuntijoina.- Lasten, nuorten ja aikuisten museokokemuksiamonipuolistetaan museopedagogiikan keinoin.- Asiakkaita ja yleisöä osallistettiin museon prosesseihinETT toiminnassa- Museopedagogiikan keinoin monipuolistettiin lastenja nuorten sekä aikuisten museokokemuksiaTOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATPalvelujen tehokkaat järjestämis- jatuotantotavatNuorisopalvelut:- Nuorisovaltuuston ja aloitekanavan kautta tuodaannuoret osallisiksi heitä koskevissa asioissa.- Nuorisopalvelujen henkilökunta toimii poikkihallinnollisissa,syrjäytymistä ehkäisevissä projekteissaPalvelujen kehittäminen hallinnon sisällä sekä yhdessälähikuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa- Nuorisovaltuusto on istunut uudella kokoonpanollaensimmäisen kautensa. Aloitekanava kuulemisen välineenävaatii laajempaa markkinointia.- Poikkihallinnollisista syrjäytymistä ehkäisevistä projekteistasuurin on ollut etsivä nuorisotyö. Pienryhmätoiminnanryhmien muodostamisessa on toimittupoikkihallinnollisesti.Palvelun tuottavuuden parantaminenPalvelujen järjestämiseksi osataanvalita oikeat tuotantotavat, rakennetaansaumattomat palveluketjut javarmistetaan työtapojen tehokkuusKulttuuripalvelut:- Kulttuuripalvelujen turvaamis- ja kehittämismahdollisuuksiaselvitetään sivistysstrategiassa.- Sivistystoimen ja kulttuuripalvelujen strategioissa painotettiinsisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojenvahvistamista. Aikaisempien suunnitelmien mukaisiayhteistoimintamalleja toteutettiin käytännössä54 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKirjastopalvelut:- Seutukirjastoselvityksen tulosten perusteella mietitäänjatkotoimenpiteitä.- Anders-kimpan seudullista yhteistyötä ja maakuntakirjastotoimintojajatkettiin.- Seudullinen kirjastostrategia päivitetään.- Tutkitaan museotoimen kanssa yhteistyömahdollisuuksiaKansalliskirjaston Kansallinen digitaalikirjasto–hankkeessa.- Laaditaan koulukirjastotyösuunnitelma koulutoimenkanssa.- Kirjaston edustajat mukana yleisten kirjastojen neuvoston,maakuntakirjastojen ja yhteisluettelotyöryhmänkokouksissa.- Kirjastostrategia valmistui.Museotoimi:- Hoidetaan Keski-Pohjanmaan maakuntamuseonviranomaisrooli ja vahvistetaan yhteistyötä alueenpaikallis- ja erityismuseoiden kanssa.- Palvelutuotannossa panostetaan museopedagogiaanja elämystuotantoon yhteistoiminnan syventämiseksi.- Hoidettiin Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon viranomaisrooliaja vahvistettiin yhteistyötä paikallis- jaerityismuseoiden kanssa- Palvelutuotannossa panostettiin museopedagogiaanja elämystuotantoon yhteistoiminnan syventämiseksiNuorisopalvelut:- Nuorisopalvelut koordinoi ja ylläpitää Keski-Pohjanmaannuorten tieto- ja neuvontaportaalia- Nuoriso-ohjaajat toimivat myös kouluilla.- Nuorisotiedotuksessa tehdään yhteistyötä kirjastonkanssa.- Nuorten tieto ja neuvontapalvelu Kenutin sivustojenuudistamista on jatkettu Opetus- ja kulttuuri-ministeriönhankerahoituksen turvin.- Kouluilla toimiminen on kouluyhteistyön mallinnuksenmyötä saavuttanut selkeämmät rakenteet.- Nuorten tiedotuspiste on toiminut kirjastolla kerranviikossa.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki55


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusLIIKUNTALAUTAKUNTALiikuntapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisestitarjotaan tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia elinikäiseenliikunnan harrastamiseen.Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Laajentuneen kaupungin urheiluseurojen toimintaolosuhteitaedistetään jakamalla avustuksia sekä huolehtimalla,että suorituspaikat ovat kunnossa harjoitus- jakilpailukäyttöön.Uudet yhtenäiset avustusperiaatteet otettiin käyttöönkoko kaupungissa. Nuorten ohjaustoiminta-avustustamyönnettiin 33 urheiluseuralle ja liikuntaa järjestävälleyhdistykselle. Järjestettyihin koulutuksiin osallistui 110ohjaajaa ja valmentajaa.Jatketaan lähiliikuntapaikkojen, kevyen liikenteenväylien ja ympärivuotisten ulkoilureittien kehittämistä,rakentamista ja ylläpitämistäHollihaan koulun lähiliikuntapaikka valmistui syksyllä jaKoivuhaan ja Villan koulujen suunnitelmat valmistuivat.Suomen Ladun Sulka II-hankkeessa kartoitettiin Kokkolanulkoiluolosuhteita ja eri hallintokuntien ja toimijoidenulkoilutyöryhmä laati kaupungin ulkoilun kehittämissuunnitelman.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENTyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaatTarvelähtöinen ja resurssienmahdollistama palvelujen määrä ja laatuOsallistutaan aktiivisesti liikuntapaikkahankkeiden(Lohtajan monitoimihalli, Urheilutalo sekä jalkapallontalviharjoittelu ja kilpailuolosuhteet) suunnitteluun jatoteutukseen. Uusia hankkeita käynnistetään tehdyn liikuntapaikkarakentamisenpriorisointilistan mukaisesti.Liikuntapoliittinen ohjelma päivitetään kaupungin uudenstrategian sekä tehtyjen väestö- ja seurakyselyjentulosten perusteella.Lohtajan monitoimihallin rakentaminen käynnistyi lokakuussa.Urheilutalon suunnitteluryhmä sai valmiiksiesityksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta jatkosuunnittelunpohjaksi. Santahaan lämmitettävä jalkapallonurmi–hanke sai UEFAn HatTrick avustuksen ja sille haetaanvaltion avustusta.Liikuntapalvelut –tulosalueen strategia on valmisteltukaupungin ja sivistystoimen strategioiden pohjalta osallistamallahenkilöstö ja lautakunnan jäsenet prosessiin.Asiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäToteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselytliikuntapaikoittain ja palveluittain. Kehitetään palveluaja viestintää palautteen perusteella.Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin Kälviän vapaaajantalilla,vauva- ja perheuinnista sekä ohjaustoiminnasta.Osana Sulka II-hanketta toteutettiin internetissäulkoilupaikkoja koskeva asukaskysely. Palvelua on kehitettysaadun palautteen perusteella.56 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvä elämänlaatu ja terveysPoikkihallinnollinen yhteistyö käynnistyi ulkoliikuntaolosuhteidenkehittämiseksi. Liikunnallisia tapahtumiaon järjestetty yhteistyössä urheiluseurojen, KePLin,terveyskeskuksen ja eri yritysten kanssa. Kokkolankonstit –hankkeen puitteissa on toteutettu erityisliikuntaa,maahanmuuttajien liikuntaa, xon -liikuntaa sekä xon-perheliikuntaa.Terveys- ja arkiliikunnan edellytyksiä kehitetään asukaslähtöisestiyli hallintorajojen ja eri yhteistyökumppanienkanssa. Kohderyhminä ovat kaikenikäisetasukkaat, mutta erityinen painopiste on terveytensäkannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoinnissa.Laaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunkiTOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATSivistyskeskuksen toimiminen yhteisissä tiloissa on mahdollistanutentistä tehokkaamman yhteistyön ja tehtävienjärkiperäisen jaon eri toimijoiden kesken.Syvennetään yhteistoimintaa sivistystoimen ja muidenhallintokuntien kanssa palvelutuotannon ja tuottavuudenkehittämiseksi.Palvelujen tehokkaat järjestämisjatuotantotavat sekä toimivatpalveluprosessitOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHenkilöstön toimenkuvat on selkeytetty. Työntekijöitä onkannustettu monipuolistamaan ammattitaitoaan koulutuksenavulla.Kehitetään henkilöstön osaamista kannustavassa jamyönteisessä ilmapiirissä sekä koordinoidaan voimavaratkattavasti koko kaupungin alueelle.Hyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöJohtamis-, esimies- ja alaistaitojenkehittäminenHankinnoissa on huomioitu ekologisuus ja taloudellisuus.Palveluiden tuottamisessa, tilojen ylläpidossa sekäliikuntapaikkojen rakentamisessa pyritään löytämäänkestävimmät ratkaisut hyvinvoinnin edistämisen, luonnonja talouden kannalta.KESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousPalvelujen tuottavuuden parantaminen57


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUTEKNINEN LAUTAKUNTAYrityksille ylivertainen toimintaympäristö- teollisuus- ja yritystontitKasvava logistinen keskusLuodaan kunnallistekninen valmius luovuttaa työpaikkatonttikuukauden toimitusajalla rakentajalle.Tavoite toteutui.- kaksoisraide Kokkola - Ylivieska Luodaan kaavalliset edellytykset ja pyritään vaikuttamaanvaltakunnan päättäjiin niin, että hanke lähteerakentumaan viimeistään 2011.Asemakaavat ovat hallinnollisessa käsittelyssä. Työt käynnistynevättulevana kesänä ja hanke valmistunee 2015.- Kokkolan satamaraiteen kapasiteetinlisääminenMt 749 – Ykspihlajan raiteen eritasoratkaisun suunnittelunkäynnistäminen (Tiehallinto, Ratahallintokeskus)Käynnistetään eritasosillan alustava suunnittelu Laajalahdentien– Ykspihlajan raiteen tasoristeykseen.Mt 749 eritasoratkaisun suunnittelu on käynnissä.Laajalahdentien eritasosuunnittelua ei ole vielä käynnistetty.- logistiikkakeskus Laaditaan yleissuunnitelmat yhdistelmäkuljetustenViihtyisä ja turvallinen elinympäristöterminaalille ja matkakeskukselle.– Suurkokkolan maa- ja asuntopolitiikka Laaditaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma (MASTO).Asuntotuotantotavoite on 250 asuntoa, josta 40 vuokraasuntoa.Yleissuunnitelma on lähes valmis. Logistiikkakeskuksenasemakaava on hyväksytty valtuustossa.Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma kytkeytyy Suurkokkolanrakenneyleiskaavaan, joka on käynnissä. Kokkolaan valmistuikertomusvuonna 238 asuntoa eli lähes tavoitteenmukaisesti. Näistä valtionlainoitettuja vuokra-asuntoja oli64.– monipuoliset asumismahdollisuudet Kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti ja määrällisestikysyntää kunnan eri osissa. Luodaan valmiustarjota rakentamiseen 100 kunnallistekniikalla varustettuaomakotitonttia.Omakotitontteja luovutettiin 95.- yhdyskuntatekniikka Liikenneväylät pidetään teknisen lautakunnan hyväksymientalvikunnossapidon standardien edellyttämässäkunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradalla 7 cmja pyöräteillä 3 cm). Katujen päällystämisen jälkeenjääneisyyttäkurotaan kiinni: nykyisin 5 vuotta, tavoite 3vuotta. Tämä edellyttää 300 000 euron lisäpanostustavuosittain viiden vuoden ajan.Vaikeista olosuhteista huolimatta kunnossapidon tavoitetoteutui. Katujen päällystämisen jälkeenjääneisyyttä saatiinhieman kurottua kiinni.58 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite Toimenpiteet- liikenneturvallisuus Liikenneonnettomuuskehityksessä Kokkolassa ontavoitteena pienentää onnettomuuksien määrää valtakunnantavoitteen mukaisesti. Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysLiikenneturvallisuuskehitys on Kokkolassa ollut myönteinen.- osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely. Kokkola mukana määräajoin suoritettavassa asukastyytyväisyysmittauksessa.Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat- palvelujen määrä ja laatu vastaavatniiden tarvettaTonttitakuu toteutetaan kunnan eri osissa. Tontteja tarjolla riittävästi asemakaava-alueilla taajamissakunnan eri osissa.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänä- tonttien luovutus ”Tontti tiskiltä” – periaate ylläpidetään. Tavoite toteutui.Palvelujen tehokkaat järjestämis- jatuotantotavat- palvelujen järjestämiseksi osataan valitaoikeat tuotantotavatTilaaja–tuottaja –ajattelua sovelletaan ja kustannuslaskentaotetaan käyttöön keskeisimmille toiminnoille.Tuottavuusohjelma on menossa koko kaupungin puitteissa.Toimivat palveluprosessit- resurssien mukainen palvelujen määräja laatuOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENLaatu- ja kustannustehokkuus saadaan verrokkikaupunkientasolle.Tilapalvelut lähti mukaan valtakunnalliseen projektiin,jossa vertaillaan eri kuntien ja kaupunkien kiinteistöjentunnuslukutietoja.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminen- vetovoimainen työnantaja Palkkauksen ja henkilöstöetujen kilpailukykyisyys Palkkojen harmonisointi on käynnissä.- henkilöstösuunnittelun ennakoitavuusja vaikuttavuusEnnakoidaan eläköitymistä ja huolehditaan rekrytoinnista.Henkilöstösuunnitelman laatiminen käynnistettiin kokokaupungin puitteissa.- osaamisen ylläpito ja kehittyminen Työnantaja tukee itsensä kehittämisessä ja työurallaetenemisessäKaupunki tukee eri muodoin opiskelua ja itsensä kehittämistä.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki59


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTehdään hiljaisen tiedon siirtämissuunnitelma. Liittyy henkilöstösuunnitelmaan.- Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunuthenkilöstö- työhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusPidetään kehityskeskusteluja kattavasti. Työhyvinvointikyselyn perusteella käynnistettiin työyhteisönhyvinvointisuunnitelmien laadinta. Työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmatvalmistuvat helmikuussa 2011.KESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalous- toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellinen seurantaNoudatetaan talousarviota.Työohjelma on toteutunut ja talousarviossa on pysytty. (Lisämäärärahaaon myönnetty lämmitykseen ja auraukseenolosuhteiden johdosta.)- aktiivinen taksapolitiikkaKorotukset toteutetaan kustannustason muutostenmukaisesti.Taksat on saatettu ajan tasalle.- oikea-aikaiset investoinnit toimitiloilleKorjausvelan määrä pienenee. Hyväksytään sitovatoimitilojen peruskorjausohjelma.Lautakunnan talousarvioesitykset eivät toteutuneet valtuustossa,jonka seurauksena korjausvelka kasvoi.60 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUYrityksille ylivertainen toimintaympäristöInnovatiivinen alueellinentoimintaympäristö yrityksilleMaaseutuelinkeinojen kehittyminenKasvava logistinen keskusRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAKaupunki voi luovuttaa tontin välittömästi tavanomaiseentyöpaikkarakentamiseen ja erityistarkoitukseenpuolen vuoden valmisteluajalla.Suurteollisuusaluetta kehitetään (Kokkola IndustrialPark) kaavoituksen keinoin.Aluerakenneyleiskaava käynnistetään ja kyläyleiskaavaton laadittu.Tonttitakuu toteutuu kunnan eri osissa.Kaupungilla on tavoitteen mukainen valmius tonttienluovuttamiseen.Suurteollisuusalueelle on vahvistunut logistiikka-alueenasemakaava.Aluerakenneyleiskaavaa laaditaan ja kyläyleiskaavat ovattulossa ehdotus- ja luonnosvaiheeseen.Tonttitakuu toimii asemakaavoitetuilla alueilla.Kaksoisraide Kaksoisraiteen vaatimat asemakaavat on laadittu. Asemakaavat on laadittu ja ne ovat hallinnollisessa käsittelyssä.Työt käynnistynevät tulevana kesänä ja hankevalmistunee 2015.LogistiikkakeskusSuurteollisuusalueen logistiikkakeskus on asemakaavoitettu.Asemakaava on vahvistunut.MatkakeskusAsema kaupunkiseutujen joukossavahvistuuValtionhallinnon yhteistyöViihtyisä ja turvallinen elinympäristöMatkakeskuksen sijoittumisesta ja toteuttamisestalaaditaan hankeselvitys.Yhteistyö uudistuvan valtionhallinnon kanssa toteutuuonnistuneesti.Hankeselvityksen laatiminen on sovittu käynnistettäväksihelmikuussa 2011 yhdessä liikenneviraston kanssa.Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittusäännöllisistä neuvottelutapaamisista.Monipuoliset asumismahdollisuudet Tonttitakuu toteutetaan kunnan eri osissa. Tonttitakuu toimii asemakaavoitetuissa taajamissa kunnaneri osissa.Kestävä kuntarakenne ja eläväkaupunkikeskusKaupunkikeskuksen vetovoimaa lisätään. Kaupunkikeskustan kehittämistyötä on jatkettu.Ilmastostrategia laaditaan ja ympäristötilinpäätöstähyödynnetään.Ilmastostrategian laadinta on käynnistynyt ja hanke onlaajentunut Keski-Pohjanmaan Ilmastostrategiaksi, jokavalmistuu vuoden 2011 aikana. Ympäristötilinpäätös onlaadittu.Kaavoituksen ajantasaisuus Kantakaupungin yleiskaava laaditaan ja maa- ja asuntopoliittinen(MASTO) – ohjelma laaditaan.Kantakaupungin yleiskaavan laatiminen on jatkunut.MASTO-ohjelmaan on valmisteltu koko kaupungin väestö-ja asuntotuotantoennustetta.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki61


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysEnnaltaehkäisevien palveluidenkehittäminen yli toimialojenRaakamaavaranto vastaa 5–10 vuoden kaavoitustarvettaja tonttivaranto 3–5 vuoden luovutustarvetta.Palveluprosessit toimivat asiakaslähtöisesti.Raakamaa- ja asuintonttien varanto on supistunut ja vaatiiraakamaanhankinnan tehostumista.Eri tulosalueet kehittävät jatkuvasti palveluprosessejaanasiakaslähtöisesti.Osallistuva ja vastuullinen kuntalainenTyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaatPalvelujen määrä ja laatu vastaavatniiden tarvetta resurssien puitteissaTOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATKuntalaisten kuuleminen ja osallistuminen on toteutunutja onnistunut lupa- ja suunnitteluprosesseissa.On järjestetty useita kuulemistilaisuuksia kunnan erialueilla.Toteutetaan asiakastyytyväisyysmittauksia. Tyytyväisyysmittaus toteutuu kaupungin ja valtakunnantasoisilla kyselyillä. Resurssit eivät kuitenkaan kaikiltaosin vastaa palveluiden määrällistä ja laadullista kysyntää.Vahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänäToimiva organisaatio- ja johtamisrakenne Palvelujen tehokkaat järjestämis- jaToimintasääntö on uudistettu ja päätösvalta delegoitutuottavuutta kohentavalla tavalla.tuotantotavatPalvelujen tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma laaditaan, toteutetaan ja sen toteutumistaseurataan.Uusi toimintasääntö on hyväksytty lautakunnassa ja senpohjalta on delegoitu päätösvaltaa.Tuottavuusohjelma on laadittu ja sen seuranta on käynnissä.Palvelujen järjestämiseksi osataan valitaoikeat tuotantotavatOstamisen osaamista ja ostopalvelujen hallintaa/seurantaakehitetään.On osallistuttu hankintalain muutosten edellyttämäänkoulutukseen.Toimivat palveluprosessitKustannuksia seurataan ja vertaillaan.Seurantaa ja vertailua voidaan toteuttaa osassa toiminnoista.Resurssien mukainen palvelujen määräja laatuLaatu ja kustannustehokkuus on verrokkikaupunkientasolla.Kustannusseurantaa ja –laskentaa ollaan kehittämässäkoko kaupungin puitteissa.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENOsaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminen62 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetVetovoimainen työnantaja Rekrytointisuunnitelmia ja –menetelmiä toteutetaanPalkkaus ja henkilöstöedut ovat kilpailukykyisiä (vertailutiedotverrokkikaupungeista).Rekrytointisuunnitelman laatiminen on käynnistetty japalkkojen harmonisointi on käynnissä.Henkilöstösuunnittelun ennakoitavuus javaikuttavuusHenkilöstösuunnittelussa keskeistä ovat mm. eläköitymisenennakointi (tilastot ja kehityskeskustelut) sekäjoustavat eläkeratkaisut ja työjoustotEläköitymiseen liittyvä henkilöstösuunnittelu on käynnistetty.Osaamisen ylläpito ja kehittyminen Osaamisen kehittymisen keskeisiä tekijöitä ovat- perehdyttämisessä onnistuminen,- kokemustiedon siirtämismenetelmät,- tehtävien kierron ja urakehityksen mahdollistaminen,- ammattitaidon päivittäminen ja moniosaaminen.Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu eri tulosalueille.JET-koulutus on käynnistynyt.Hyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöTyöhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusTyöyhteisössä huolehditaan kehityskeskustelujen kattavuudestasekä sairaspoissaolojen laadun ja määränseurannasta (verrokkikaupunkien keskiarvoon).Sairaspoissaolojen suhteen käytössä on varhaisen puuttumisenmalli (VARHE), jonka käyttöä on tehostettu.KESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousToimiva talousohjaus ja seurantaAktiivinen taksapolitiikkaKeskeisiä tekijöitä ovat- talousarvion toteutuminen- korotukset kustannustason muutosten mukaisestiTalousarvio on toteutunut suunnitellulla tavalla. Tehtävätovat tulleet hoidetuksi ja myönnetyissä määrärahoissaon pysytty. Taksat on saatettu ajan tasalle.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki63


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPELASTUSLAUTAKUNTAEhkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään.Kerran vuodessa tarkastettavien erityiskohteiden tarkastusvelvoitetäyttyi 100 prosenttisesti. Muiden tarkastettavienkohteiden osalta tarkastusvelvoite täyttyi 83,5prosenttisesti.Kansalaisille luodut omatoimisensuojelun valmiudetValistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään6:%:lle alueen väestöstä.Valistus- ja neuvontatoimintatoiminnan osalta tavoiteylittyi.Pelastetut ihmisetPelastettu omaisuusYlläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiuttaalueella.Palvelutasopäätöksen mukainen hälytysvalmius toteutuipalvelutasopäätöksen mukaisena.64 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN2.1. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSETTARKASTUSLAUTAKUNTAVuosi 2010 oli tarkastuslautakunnan toinen toimintavuosi. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiiyksi viranhaltija. Tarkastuslautakunta, JHTT-yhteisön tilintarkastaja ja lautakunnan alainen viranhaltijasuorittavat kuntalain 9. luvun mukaisesti kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen. Tarkastuslautakuntapiti viisitoista kokousta.Arviointityöhön liittyen suoritettiin haastatteluja ja tehtiin tutustumiskäyntejä kaupungin eri laitoksiin.Tarkastuslautakunta käsitteli 25.5.2010 vuoden 2009 tilinpäätöksen ja esitti valtuustolle tilinpäätöksenhyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä. Vuoden 2009 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa21.6.2010.Tarkastuslautakunta osti tilintarkastuspalvelut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä. Tavoitteellinen tarkastuspäivienmäärä oli 130, josta toteutui 85 päivää.Projektitarkastuksista tilintarkastusyhteisö on laskuttanut suoraan projektia.TARKASTUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 11 440 0 11 440 10 688 752Toimintakulut -164 125 0 -164 125 -127 680 -36 445Toimintakate -152 685 0 -152 685 -116 992 -35 693KAUPUNGINHALLITUSVuosi 2010 oli nykyisen valtuustokauden ja myös laajentuneen Kokkolan toinen vuosi. Kuntaliitoksen,sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sekä yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaationkäytännön sisäänajo jatkui.Vuonna 2010 Kokkola täytti 390 vuotta. Vuoden lukuisat tapahtumat ja tilaisuudet olivat osa juhlavuodenohjelmaa.Vuoden 2010 alussa aloitti toimintansa Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvana Keski-Pohjanmaanympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue maakunnan ja Kruunupyyn kunnat kattavana. Vuoden 2010alusta alkaen Keski-Pohjanmaa kuului Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen sekäelinkeinojen ja osaamisen osalta Pohjanmaan Ely -keskuksen alueeseen ja liikenteen sekä ympäristönosalta Etelä-Pohjanmaan Ely -keskuksen alueeseen. Toimintaa pitkään häirinnyt epävarmuus tämänaluejaon säilymisestä ratkesi alkusyksyllä kaupungin tavoitteen mukaisesti ilman aluejakomuutoksia.Vuoden 2010 alkua leimasi kansantalouden kehityksen epävarmuus. Kaupunginhallitus käytti runsaastiaikaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Poikkeuksellisen suuri sosiaali- ja terveydenhuollon lisämäärärahaja toimialan suurehko menojen kasvu vertailukuntiin nähden herätti keskustelua ja pohdintaatoimintamallien kehittämistarpeista. Vaikka vuoden 2009 tilinpäätös oli hyvä, lähtökohdat vuodelle 2011olivat vaativat. Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvio 2011 ja –taloussuunnitelma 2012–2013ohjeet olivat varsin tiukat taloustilanteen johdosta. Toimialat tekivät runsaasti työtä ja pääsivät pääosinannettujen ohjeiden mukaisiin esityksiin. Kaupunginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen2011–2013 valmistelussa päähuomio oli sosiaali- ja terveydenhuollossa ja investoinneissa.Vuonna 2010 oli käynnissä ja käynnistettiin merkittäviä rakennuskohteita. Hollihaan koulu otettiin käyttöönvuonna 2010. Koivuhaan koulun ja päiväkodin saneeraus- ja rakennustöistä tehtiin kaupungin osaltapäätökset. Lohtajan monitoimitalon, Honkaharjun vanhusten palvelutalon ja Villan koulun rakentaminenkäynnistyi. Hopijakummun ja kehitysvammaisten asuntolan Pilventuvan rakennustyöt jatkuivat. Kiinteis-Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki65


töissä ilmenneistä sisäilmaongelmista aiheutui myös kaupunginhallitukselle runsaasti työtä. Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentaminen käynnistyi.Kaupungin strategisen rakenneyleiskaavan valmistelu käynnistettiin vuonna 2010. Peltokorven, Ruotsalonja Marinkaisten vaiheyleiskaavojen valmistelu jatkui. Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueenvaiheyleiskaavan laatiminen käynnistettiin. Ykspihlajan suurteollisuusalueen tavoitesuunnitelmalla tutkitaansataman ja suurteollisuusalueen kehittämistä ja sitä päivitetään jatkuvasti. Kaupunginhallituksessaon käsitelty paljon kaava- ja maankäyttöasioita vilkkaasta rakentamisesta johtuen.Kokkolan asuntomessujen valmistelu ja kunnallistekniikan rakentaminen ovat jatkuneet aikataulun mukaisesti.Alueen tontit olivat haettavina vuoden 2010 aikana ja talojen rakentaminen käynnistyi.Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden aikana valmistellun uuden elinkeinostrategian. Valtuuston vuonna2009 hyväksymän kaupunginstrategian pohjalta toimialat valmistelivat omat strategiansa. Vuoden 2009lopulla hyväksyttyä tuottavuusohjelmaa toteutettiin, ja valmisteltiin uusi ohjelma 2011, joka hyväksyttiinvuoden 2011 alussa. Kaupunginhallitus päätti kaupungin osallistumisesta Uuden sukupolven organisaatioja johtaminen USO –hankkeeseen.Kaupunginhallitus teki esityksensä maakuntasuunnitelmaan ja ohjelmaan. Kaupunki päätti mennä osakkaaksiBarents-keskus Oy:n. Kaupunginhallitus mahdollisti päätöksillään Port Towerin rakentamisen.Valtuusto perusti kehittämisrahaston, jonka pääoma on 1 milj. €. Pääoma on yhtä suuri kuin kuntaliitossopimuksessapäätetty koko kaupunkia koskeviin kehittämishankkeisiin varattu osa yhdistymisavustuksesta.Valtuusto päätti elokuussa kartuttaa Jyväskylän yliopiston peruspääomaa 230 000 eurolla, Oulunyliopiston peruspääomaa 40 000 eurolla ja Vaasan yliopiston peruspääomaa 30 000 eurolla. Lisäksikonserniyhtiöt ovat tehneet lahjoituksia Jyväskylän ja Oulun yliopistojen peruspääomaan. Samalla kunvaltuusto teki päätöksen yliopistojen peruspääomien kartuttamisesta, se teki periaatepäätöksen päättyvienlahjoitusprofessuurien rahoittamisen jatkamisesta.Kaupungin ja erityisesti sataman kannalta merkittävien Seinäjoki–Oulu radan peruskorjauksen ja kaksoisraiteenKokkola–Ylivieska rakentamisen on kaupungin toimesta osaltaan eri tavoin kiirehditty.Kansainvälinen toiminta oli vilkasta Kokkolaan ja eri puolille maalimaa. Pohjoismaiset päivät, joilla vieraitaoli kolmen Pohjoismaan ystävyyskaupungeista, pidettiin Kokkolassa kesä-heinäkuun vaihteessa.KeskushallintoKeskushallinto muodostuu konsernihallinnosta ja keskushallintopalveluista. Keskushallinto toimii kaupunginhallituksen,kaupunginvaltuuston ja muiden luottamushenkilöelinten yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.Konsernihallinto ja keskushallinto toimivat kaupunginjohtajan johdolla.Keskushallinto koostuu kaupunginkansliasta, henkilöstöhallinto- ja -palveluista, taloushallinto- ja it-palveluistasekä erillisyksikköinä elinkeino- ja kaupunkikehityksestä, suunnittelu- ja aluekehityspalveluistasekä yhdistymispalveluista, joihin kuuluvat aluetoimistot ja maaseututoimi. Kaupunginkansliaan kuuluuerillisenä yksikkönä ruokahuolto.Aluetoimistot toimivat Kälviän, Lohtajan ja Ullavan entisissä kunnantaloissa ja tarjoavat palveluita entiseentapaan keskitettyjä hallintopalveluja lukuun ottamatta. Aluetoimistojen toimintaa on kehitetty ensimmäisentoimintavuoden kokemusten pohjalta. Kälviällä työskentelee 20 henkilöä, Lohtajalla seitsemän henkilöäja Ullavassa kaksi henkilöä koko viikon ja yksi henkilö kolmena päivänä viikossa.. Aluetoimistoissa myöstehdään kaikkiin Kälviän, Lohtajan ja Ullavan talouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa jaettavat aluetiedotteet.Yhteispalvelut aluetoimistoissa ovat laajentuneet verotoimen palveluilla ja Ullavassa poliisin lupapalveluilla.Yhteispalvelun asiakaspäätteet on otettu käyttöön aluetoimistoissa.Henkilöstöhallinto vastaa kaupungin keskistetyistä henkilöstöhallinnosta ja –palveluista sekä työllisyysasioista.Taloushallintopalvelut puolestaan tuottavat taloushallinnon palvelut. Kaupungin it-palvelutja monistamo ovat osa taloushallinto- ja it -palveluja. Suunnittelu- ja aluekehitys huolehtii kaupunginstrategisesta suunnittelusta ja kehittämistehtävistä, aluekehityksestä EU-ohjelmineen sekä liikenne- jaseutuhallinnosta. KOKO –ohjelma käynnistyi vuonna 2010.Kaupunginkanslian rooli on huolehtia kaupunginvaltuuston ja –hallituksen työskentelyn valmistelustaja täytäntöönpanosta. Kanslia vastaa kaupungin viestinnästä, arkistonhoidosta, kansainvälisestä66Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


toiminnasta, lakiasioista, käännöstöistä, puhelinpalveluista, vaaleista sekä muista sisäisistä palveluista.Kanslian henkilöstömäärä on 41 henkilöä. Aluetoimistoissa on tarjolla keskushallinnon yleisöpalvelut jamaaseutupalvelut.Kaupunginkanslian erillisyksikkönä toimivassa ruokapalveluissa henkilökuntaa on yli 130.Keskushallinto hoitaa ystävyskuntatoimintaa ja mm. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyö- ohjelmaankuluvaa kehitysyhteistyötä Tansaniassa sijaitsevan Ilalan kaupungin kanssa. Kokkolassa pidettiin vuonna2010 Pohjoismaiset päivät.Vuonna 2011 järjestettäviä asuntomessuja on valmisteltu kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hankettavarten on palkattu projektihenkilöstöä.ElinkeinopalvelutVuonna 2009 koettu maailmantaloudellinen lama ohitti Kokkolan varsin lievin vaikutuksin. Lomautuksia olilähinnä veneteollisuudessa. Suurilta irtisanomisilta alue välttyi kokonaan. Tämä positiivinen seikka näkyierityisesti Kokkolan työttömyysasteessa, joka koko vuoden oli valtakunnan tason keskiarvoa parempi.Yritystilojen rakentaminen jatkui voimakkaana. Heinolan alueelle valmistui mm. Terran, Käyttöauton,Bilteman ja Agrimarketin liikekiinteistöt.Suurteollisuusalueella Kiinteistö Oy PortTowerin rakentaminen käynnistyi. Tähän kohteeseen tulee sijoittumaansuurteollisuusalueen neuvonta- ja turvallisuuspalvelut, koko aluetta palvelevat kokoustilat sekäalueelle palveluja tarjoavaa muuta palvelutuotantoa. Alueelle rakennettu väliratapiha otettiin käyttööntoimintavuoden aikana.Suurin yksittäinen etabloituminen oli, kun Tapiola-ryhmä avasi palvelukeskuksen Kokkolaan. Toimintakäynnistyi kesällä ja kokonaisuudessaan tämä tuo uusia työpaikkoja 60-70 kpl. Työpaikkakehitys kokonaisuudessaanoli hyvä – haasteena oli ja on sopivien yritystilojen löytyminen. Tonttitarjonta kaupungin osaltaon kunnossa. Uudet alueet Palmajärvellä ja Topparinmäellä tarjoavat monipuolisia tonttivaihtoehtoja.Asuntomessut järjestetään Kokkolassa vuonna 2011. Tapahtuman valmistelut ovat hyvässä vauhdissa.Ennakkomarkkinointi aloitettiin Kuopion asuntomessuilla ja jatkuu voimistuvana aina näyttelyn avajaisiinsaakka. Messualueen rakentuminen on hyvässä vauhdissa. Perusinfra rakentui vuoden 2010 aikana– vuodelle 2011 jää enää pinta- ja viherrakentaminen.Kuntayhtymät ja keskeiset sidosryhmätKaupunki on merkittävä toimija, rahoittaja, yhteistyökumppani ja omistaja alueen koulutus-, tutkimus- jakehitysyksiköissä.Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka on osa Jyväskylän yliopistoa, on yksi Suomen kuudestayliopistokeskuksesta. Yliopistokeskuksessa toimii neljä eri yliopistoa. Jyväskylän yliopiston vastuullaovat kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä tietotekniikan alat. Oulun yliopisto vastaa lääketiede- jaterveydenhoitoalasta sekä luonnontieteistä, joista kemiantutkimus ja -koulutus on merkittävää. Vaasanyliopiston alat ovat kauppa- ja hallintotieteet. Yliopistokeskuksen yliopistotasoinen koulutus keskittyyaikuiskoulutukseen opettajakoulutuksessa, sosiaalityössä, informaatioteknologiassa ja kemiassa.Vuonna 2010 kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen määräaikaisten kaupungin osarahoittaminenprofessuurien jatkorahoittamisesta. Kaupunki teki lahjoituksen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojenperuspääomaan vuonna 2010.Botnia-alueen korkeakouluyhteistyötä koordinoiva Botnia-johtoryhmä sai keväällä 2010 päätökseen yhteisenstrategian laadintaprosessin. Botnia-strategia määrittelee koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- jainnovaatiotoiminnan tavoitteet, painoalueet ja kehittämisteemat vuoteen 2015.Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutus- ja aluekehitystehtäväänsä työelämälähtöisenopetuksen sekä tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksella. Kokkolassa voi opiskellatekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa sekä kulttuurialaa. Centria tutkimus-.ja kehitys- sekä täydennyskoulutusyksikkötoimii osana ammattikorkeakoulua. Kansainvälinen verkostoyhteistyö, erityisestiKiina-suhteet, on laajaa. Yhteinen Kampus yliopistokeskuksen ja osaomistajansa Keski-Pohjanmaankoulutusyhtymän kanssa on ollut merkittävä ratkaisu ja jatkossa myös toiminnan keskittäminen kaupungissaon järkevää.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki67


Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä järjestää ammatillista koulutusta kuudessa koulutusyksikössä Kokkolassaja muissa kunnissa. Eri koulutusohjelmissa ja kehittämishankkeissa opiskelee noin 4 000 vuosiopiskelijaa.Koulutusyhtymän laaja-alainen toiminta tarjoaa mahdollisuuden monipuolisen osaamisenylläpitämiseen synergiaetuja hyväksi käyttäen. Koulutuksen ohella yhtymä osallistuu työelämän kehittämis-ja palvelutehtävään. Yhtymä edistää alueen yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta, tuotekehitystäja laadun hallintaa sekä aluekehitystä projektitoiminnan avulla. Yhtymän toiminta kaupungissa kattaaammattiopiston, kauppaopiston, sosiaali- ja terveysalan opiston sekä kulttuuriopiston koulutuspalvelut,aikuisopistotoiminnan sekä oppisopimuspalvelut.Kokkola on jäsenenä Pietarsaaressa toimivasa Optima kuntayhtymässä, joka tarjoaa toisen asteen ammatillistakoulutusta. Kaupunki on jäsenenä Kruunupyyn kansanopistossa, jonka Kokkolassa ylläpitämääPohjoismaista taidekoulua kaupunki tukee.Keski-Pohjanmaan konservatorio, jonka omistajan kannatusyhdistyksen jäsen kaupunki on, tarjoaa musiikinperuskoulutusta ja ammatillista koulutusta. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää koulutus- jakurssitoimintaa.Keski-Pohjanmaan liitto on ollut vuonna 2010 vaikuttamassa aluekehittämistehtäviin EU-ohjelmatyönkautta hallinnoimalla alueen osalta Työllisyys- ja kilpailukykyohjelmaa, olemalla mukana alueellisen InterregPohjoisen ja Merenkurkun ohjelmien toteuttamisessa. Maakuntakaavan 3-vaihe on vahvistettavana.Vuonna 2010 valmistuivat maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma.Edunvalvonta alueellisissa hankkeissa on ollut aktiivista, merkittävänä mm. Seinäjoki-Kokkola-Oulupääratahanke. Verkostoyhteistyö alueellisesti ja valtakunnallisesti julkisten ja yksityisten toimijoidenkanssa on jatkunut vireänä. Ns. suuntautumiskysymyksen ratkaisun epävarmuus on vienyt voimavarojaja haitannut toimintaa.Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä vastaa erikoissairaanhoitopalveluidentuottamisesta kaupungille. Rakennusten peruskorjausohjelma jatkui vuonna 2010.Kokkolan työpaikat toimialoittain 2007 2008Maa-, metsä-, kalatalous 945 905Kaivostoiminta ja louhinta 4 4Teollisuus 3 510 3 399Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 177 195Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 92 87Rakentaminen 1 392 1 318Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 698 2 789Kuljetus ja varastointi 1 216 1 289Majoitus- ja ravitsemistoiminta 533 532Informaatio ja viestintä 503 511Rahoitus- ja vakuutustoiminta 255 236Kiinteistöalan toiminta 124 141Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 638 765Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 905 874Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 845 791Koulutus 1 584 1 561Terveys- ja sosiaalipalvelut 3 555 3 631Taiteet, viihde ja virkistys 333 346Muu palvelutoiminta 525 528Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toimintatavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi 0 1Toimiala tuntematon 176 151Toimialat yhteensä 20 010 20 05468Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Väestömäärän kehitys eräissä vertailukaupungeissa (vuoden lopussa)2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 muutos %Kajaani 38 027 38 089 38 132 38 208 38163 136 0,4 %Kokkola 44 874 45 348 45 644 45 893 46257 1 383 3,1 %Pietarsaari 19 557 19 569 19 667 19 620 19661 104 0,5 %Seinäjoki 54 616 55 356 56 211 57 026 57807 3 191 5,8 %Vaasa 57 622 57 998 58 597 59 163 59582 1 960 3,4 %Teknologiakeskus Ketek Oy, jonka omistavat Kokkolan kaupunki, ammattikorkeakoulu, koulutusyhtymä jaPietarsaaren kaupunki, on erikoistunut kemian-, laser- ja materiaalitekniikan, mekaniikan- ja konepajojentuotantotekniikan ja venealan teollisiin sovelluksiin. Uusina osaamisaloina ovat ympäristö- ja energiatekniikka,prosessikehitys ja nanoteknologian sovellukset. Ketek hallinnoi Kokkolan seudun kemian osaamiskeskusohjelmaa2007–2013. Osaamiskeskuksessa ovat mukana Kokkolan seudun lisäksi Kaustisenseutu ja Pietarsaaren seutu. Osaamiskeskus on osa osaamiskeskusten metsäklusteria ja nanoklusteria.Kaupunki on sitoutunut osaamiskeskusohjelman tukemiseen. Tampereen teknisellä yliopistolla on yhteistyösopimuksenpohjalta toimintaa Ketekissä. Alana on materiaalitekniikka, erityisesti lasertyöstötekniikat(pinnoitus, leikkaus ja hitsaus), sekä muovit ja komposiitit.KAUPUNGINHALLITUSTa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 19 464 121 0 19 464 121 19 974 176 -510 055Toimintakulut -35 903 552 401 191 -35 502 361 -34 909 613 -592 748Toimintakate -16 439 431 401 191 -16 038 240 -14 935 437 -1 102 803YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa 1.1.2010. Yhteistoiminta-alueen muodostavatKokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy.Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollosta vastuullisena toimielimenä toimii yhdeksänjäseninenylikunnallinen lautakunta, ympäristöterveyslautakunta. Lautakunta kokoontui vuonna 2010 kolme kertaa.Terveysvalvonnan toimipisteet ovat Kokkolassa, Toholammilla, Vetelissä ja Kruunupyyssä. Eläinlääkärienvastaanotot ovat kanta-Kokkolassa, Kälviällä, Lohtajalla, Kannuksessa, Toholammilla, Halsualla,Vetelissä, Kaustisella, Perhossa ja Kruunupyyssä.Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita oli saada uusi organisaatio toimimaan yhtenäisenä koko alueella,kehittää henkilöstön työnjakoa ja suunnitelmallista toimintaa, jolloin tarkastuksista kertyviä maksutulojasaadaan lisättyä.Tavoitteiden saavuttamiseksi terveysvalvonnassa on otettu käyttöön yhteinen asiakasrekisteri. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle on laadittu yhteiset ulkomyyntimääräyksetja ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontasuunnitelmaa on toteutettu käytettävissä olevien työresurssienmukaan. Vuoden lopussa aloitettiin ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän kehittämishanke.Vuoden aikana terveysvalvonnan suoritteita kirjattiin 1 703. Suoritteet sisältävät tarkastukset (746), näytteenotot/mittaukset(722), lausunnot (117) ja muut suoritteet (118). Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännönpiirissä olevista hakemuksista tai ilmoituksista on tehty yhteensä 195 päätöstä vuoden aikana.Eläinlääkintähuollosta valtaosa (84 %) käsittää hyötyeläimien hoitoa. Yhteensä 13 549 sairaskäyntiä taipieneläinten vastaanottokäyntiä on kirjattu. Yhteistoiminta-alueella tehtiin 55 eläinsuojelutarkastusta.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki69


Eläinlääkäripalvelujen myyntiä Himangan kunnan alueelle on jatkettu erillissopimuksella.Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon menoissa toteutuma oli 99 % ja tuloissa kertymä oli 103,7 %.Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto tuotti lakisäätäiset ympäristöterveydenhuollon palvelut75 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa on yhteensä 24,25 virkaa, joista 13,25 eläinlääkäreidenvirkaa, 9 terveystarkastajien virkaa, 1 toimistonhoitajan virka sekä terveysvalvonnan johtajan virka.YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 1 044 581 0 1 044 581 1 082 926 -38 345Toimintakulut -1 682 950 -84 700 -1 767 650 -1 750 323 -17 327Toimintakate -638 369 -84 700 -723 069 -667 397 -55 672SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTASosiaali- ja terveyslautakunta perustettiin vuoden 2009 alusta, kun Kokkolan Kälviän, Lohtajan ja Ullavankuntaliitos toteutui. Kuntaliitosten johdosta myös Kokkolanseudun Terveyskeskus kuntayhtymä sulautuikaupungin organisaatioon. Lisäksi Kokkola on tuottanut isäntäkuntamallilla sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluja Kruunupyylle vuoden 2009 alusta lähtien.Sosiaali- ja terveystoimen erityisenä painopisteenä olivat vuonna 2010 hoitoketjun toimivuuden parantaminen,integraation lisääminen, asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääminen ja laaja-alaiseenhyvinvointipolitiikkaan sekä ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen.Sosiaali- ja terveydenhuollon eheys ja hyvä integraatio ovat mahdollistaneet perusterveydenhuoltoonpanostamisen ja sen suhteellisen osuuden kasvattamisen. Terveyskeskuksen toimintaa on profi loituvoimakkaasti akuuttihoidon suuntaan, lääkärinvirat on täytetty ja sakkomaksuista on päästy eroon. Esim.erikoissairaanhoidon hoitopäivät ovat vähentyneet lähes 6.000 hoitopäivällä.Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön on panostettu. Hyvinvointi- jaturvallisuuspoliittiset ohjelmat on laadittu ja niitä jalkautetaan. Terveyden edistämisen ohjelma on laadittuja terveyshyöty huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.Asiakkaan vaikuttamisen mahdollisuuksia on kehitetty aktiivisesti esim. erilaisten kyselyjen avulla.Potilaiden ja asiakkaiden kokemuksiin ja tietoihin perustuvaa kokemustutkijatoimintaa laajennetaanvanhustenhoitoon raatien avulla.Sosiaali- ja terveystoimen haasteet liittyivät vuonna 2010 palvelutarpeen kasvuun, joka johtui erityisestiväestömäärän kasvusta, ikärakenteen muutoksesta, hoitoisuuden ja hoitoketjun muutoksista sekä suurestasyntyvyydestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pysynyt tarpeiden lisääntymisen vuoksi talousarviossaan.Vanhustenhuollossa hoidon porrastukseen ja hoitoketjun toimivuuteen pyrittiin panostamaan, mutta ikärakenteenmuutoksen, lääketieteen kehityksen ja hoitoketjun muutosten vuoksi tässä ei täysin onnistuttu.Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö antaa kuitenkin hyvän pohjan välttämättömille muutoksille palvelurakenteessa,palvelunohjauksessa, tuotantotavoissa ja tuotannollisessa tehokkuudessa. Esimerkkejäyhteistyön tuloksista ovat sakkomaksujen oleellinen vähennys ja loppuvuonna tehdyt periaatepäätöksetkotihoidon kehittämisestä ja vanhustenhuollon strategian päivittämisestä.Päihdeongelmien lisääntyminen ja hoitoketjun toimivuuden parantaminen nousivat myös vahvasti esille.Strategian linjausten mukaisesti alueellisia päihdepalveluja on pystytty kehittämään rakentamalla malliaKeski-Pohjanmaan maakunnallisesta selviämis-, katkaisu- avohoito- ja laitoskuntoutusyksiköstä, jossaon psykiatrian, somatiikan ja sosiaalityön osaamisen lisäksi asiakkaan tarvitsemat tukipalvelut. Pohjanmaanmaakuntien päihdetyön kehittämiskeskus on koordinoinut uuden yksikön suunnittelua sosiaali- jaterveydenhuollon henkilöstön kanssa. Päätös päihdepalvelujen tuottajasta tehtiin vuonna 2010, muttalopullinen päätös kiinteistön rakentamisesta siirtyi vuodelle 2011.70Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Syrjäytymistä ehkäisevä toiminta, hyvinvointi ja terveyden edistäminen sekä matalan kynnyksen toimintamuodotvarhaisine puuttumisiin nousivat keskeiseen asemaan. Laaja-alainen, yli hallintokuntienmenevä yhteistyö korostui uudessa lastensuojelulaissa sekä vuonna 2011 voimaan tulevassa uudessaterveydenhuoltolaissa.Erikoissairaanhoidossa ulkopuolinen hoito (HUS, OYS jne.) kasvoi 15,4 %. Vuodeosastopäivien määrävähentyi 14,6 % eli 5760 päivää. Vaikka keskussairaala palauttaa kunnille n. 1 miljoonan, elokuun osavuosikatsauksenarvio erikoissairaanhoidossa ylittyi, erityisesti yksikköhintojen nousun vuoksi.Sosiaali- ja vammaishuolto 2010Osaston tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden, yksinäisten aikuisten sekä vammaisten hyvinvoinninedistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä lakisääteisten palvelujen tuottaminen vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.Suurimmat menoylitykset olivat vammaishuollon tulosalueella. Menoja lisäsivät mm. 1.9.2009 voimaantulleiden lakimuutosten velvoitteet sekä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten kuntalaistenasumispalvelujen lisääminen. Toisaalta toimeentuloturvan menot alittuivat parantuneen taloustilanteenvuoksi.Lastensuojelussa laadittiin ja otettiin vuoden 2010 aikana käyttöön lastensuojelulain edellyttämä lastensuojelunsuunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Jyta-alueenkanssa ja se koskee myös Kruunupyyn kuntaa. Kruunupyyn kunnan menoja kasvattivat huomattavastiuseat huostaanotot, joihin ei ollut osattu varautua.Sosiaalipäivystystä jatkettiin maakunnallisena toimintana varallaolomallilla. Päivystys koski myös Kruunupyynkuntaa. Päivystäjiä saatiin riittävä määrä (13).Päihdekeskuksen rakentamisen ja toiminnan suunnittelua jatkettiin. Toiminnan tuottamisesta järjestettiinkilpailutus, jonka perusteella toimijaksi valittiin Ventuskartano ry.Toimeentulotukimenojen nousu tasaantui loppuvuodesta 2010. Toimeentulotukipäätökset kyettiin käsittelemäänlain mukaisessa määräajassa. Asiakkaat saivat päätökset seitsemän arkipäivän sisällä hakemisesta.Vammaispalvelulaki asetti vuoden 2010 alusta lisää velvoitteita kunnalle asiakaspalveluun määräaikojenja palvelusuunnitelmien laatimisen suhteen. Vammaispalveluissa kehitettiin palvelusuunnitelmienlaadintaa ja palveluprosesseja niin, että lakimääräiset määräajat tavoitettiin lähes kaikkien hakemustenkäsittelyssä. Henkilökohtaisen avun piirissä olevien vaikeavammaisten määrä kasvoi 21 henkilöllä (48,8%) edellisvuodesta. Omaishoitajan vapaan ajaksi kaikille asiakkaille ei voitu järjestää tilapäishoitoa tarvettavastaavasti.Vuoden aikana jatkettiin Kälviän kehitysvammaisten hoitokodin rakentamista sekä suunniteltiin Kokkolankeskustaan aiotun 20-paikkaisen kehitysvammaisten asuntolaa. Rakennuksen suunnitelmat lähetettiinloppuvuodesta 2010 ARA:an rahoituksen hakemista varten.Kruunupyy vastaanotti kaksi pakolaisperhettä Burmasta (Myanmar).Vanhusten palvelutToiminnan peruslähtökohtana on ollut tarjota lakisääteiset palvelut vanhusväestölle. Vanhusväestön palveluton annettu pääasiassa sosiaalihuoltolain nojalla. Vuonna 2010 painopisteenä oli kotihoidon kehittäminen.Ikäihmisten hoitoa on porrastettu siten, että SAS-työryhmä on tehnyt laitos- ja palveluasumiseensijoitukset RAI-arvion ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Porrastuksen myötä tavoitteena onollut oikea ja asianmukainen hoito- ja palvelu koko ikäihmisten hoitoketjussa.Vuoden 2010 aikana laadittiin vanhuspalvelustrategia, joka päivitettiin vuoden 2010 lopussa. Lautakuntakäsitteli päivitetyn vanhuspalvelustrategian vuoden 2011 alussa. Lisäksi vuonna 2010 aloitettiinvanhuspalvelustrategian toimenpideohjelman laatiminen. Vanhuspalvelustrategian lähtökohtina ovatvaltakunnalliset tavoitteet ja ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Lisäksi tulee ottaa huomioon tulevatlakimuutokset, kuten valmisteluvaiheessa oleva vanhuslaki. Vanhuspalveluissa tavoitteena on, että 90 %asuu kotona, 9 % tehostetussa palveluasumisessa tai palveluasumisessa ja 1 % laitospaikalla. VuonnaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki71


2010 asui kotona 87,1 %, tehostetussa palveluasumisessa 10,5 % ja laitospaikalla 2,3 %. Moniammatillinentyöryhmä on aloittanut laitos- ja palveluasumisen sekä kotihoidon kriteerien tarkistamisen vuoden2010 aikana. Kriteerit koskevat sekä kaupungin omia palveluja että ostopalveluja.Mittavin hanke vanhuspalveluissa on Honkaharjun II-vaiheen korjaustyö. Tavoitteena on, että Honkaharjunpalvelutaloon valmistuu 54 paikkaa vuoden 2011 loppuun mennessä. Kaupungin omassa palvelujärjestelmässätulee ottaa huomioon kaksikielisyys ja riittävien palvelujen tarjonta myös ruotsinkielisillevanhuksille. Honkaharjun palvelutalon remontin valmistuttua tähän on hyvät mahdollisuudet.Henkilöstölle on järjestetty koulutusta siten, että koko vanhuspalveluhenkilöstöllä on tarvittava osaaminentietojärjestelmien käyttämiseen. Koko henkilöstölle on järjestetty haavanhoito- ja ravitsemuskoulutuksiaja esimiehet ovat osallistuneet henkilöstöyksikön järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi kohdennettuja koulutuksiaon ollut laajasti.Yksiköissä on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstön perehdytykseen ja varhaisen tuen mallin käyttöönottoon. Sairauspoissaolot vaihtelevat yksiköittäin, mutta ne ovat edelleen korkealla tasolla.Hoitoketju on toiminut vuoden 2010 aikana hyvin. Kotihoidon palveluja asiakas on joutunut ajoittain jonottamaanvuodeosastolla päivästä viikkoon. Ostopalveluja ja palveluseteliä on käytetty tilanteissa, joissakaupungin omasta kotihoidosta ei ole voitu palvelua antaa. Vuonna 2009 kotihoidon käyntimäärät olivat180808 ja vuonna 2010 223747. Lisäystä käyntimäärissä oli 42939, eli 23,75 %. Lisäys on kohdistunutasiakkaisiin, joiden hoitoisuus on lisääntynyt.Laitos- ja palveluasumisessa jokaisella paikalla on ollut asukas koko vuoden. Kaupungin omissa palvelutaloissahoitopäivät ovat toteutuneet seuraavasti: Laitospaikoilla 31 025 Tehostetussa palveluasumisessa 110 689 Palveluasumisessa 9 855Vanhusten laitoshoito ja asumispalvelut v. 2010Laitoshoito (Kokkola) As. 31.12 65-74v 75-84v. 85v. ja yli HoitopvtToivontupa 7 877Vaiho 2 917Ventus (os. 1 ja 2) 14 243Yhteensä (Kokkola) 83 7 28 43 25 037Anstaltsvård för äldre / Kronoby As. 31.12 65-74v 75-84v. 85v. ja yli HoitopvtSandbacka Vårdcenter / Kronoby 55 3 18 32 20 495Terjärv Vårdcenter / Kronoby 39 7 4 28 14 709Yhteensä (Kronoby) 94 10 22 60 35 204Laitoshoito yhteensä (Kokkola+Kruunupyy): 177 17 50 103 60 241Asumispalvelut (tehostettu asuminen, Kokkola) As. 31.12 65-74v 75-84v. 85v. ja yli HoitopvtHonkaharju (Artunpirtti+Adalmiina) 34 6 9 17 11 536Minnet 8 0 4 4 2 601Tervakartano (os. 2, 3 ja Kiila) 80 6 35 39 30 819Osasto 10 (osto), tili 521104 11 0 9 3 4 055Kuusikumpu 31 5 9 17 10 043Pettersborg 25 1 4 20 9 612 (sis. intervallih. 487 vrk)Medone Oy 13 3 9 1 3 327Muut as.pal. (Majakka, Karelia) 32 7 12 13 11 922 (sis. intervallih. Majakka 312 vrk)Emeliehemmet 15 0 4 11 5 161Yksit.palv.talot (Kotipolku/K-P:n hoitop.) 4 1 1 1 2 508 (sis. Kotipolun 7 sotainv. 1348 vrk+ih 65vrk)Leporanta / Kälviä 49 4 23 19 16 266Marttilakoti (Osto) / Kälviä 9 0 1 8 3 029Lepolan palveluasunnot / Lohtaja 33 8 12 13 11 074Villa Maria / Lohtaja 14 0 6 8 4 840Palvelutalo Hopijakumpu / Ullava 23 1 10 9 7 775Tehostettu asuminen yhteensä (Kokkola) 381 42 148 183 134 568- siitä ostot muilta 109 12 40 57 39 614Asumispalvelut (ei tehostettu!, Kokkola) As. 31.12 65-74v 75-84v. 85v. ja yli HoitopvtKurkikartanon toiminta / Lohtaja 11 2 7 2 3 972Palvelukeskus Onnela / Ullava 9 1 2 5 2 778Asumispalvelut (ei tehostettu!) yhteensä (Kokkola) 20 3 9 7 6 750Asumispalvelut (Kokkola) yhteensä 401 45 157 190 141 318Serviceboende för äldre Kronoby As. 31.12 65-74v 75-84v. 85v. ja yli HoitopvtMyrbo / Gruppboende / Kronoby 7 0 2 5 2 552Sylviahemmet / Kronoby 16 2 6 8 4 753Backebo / Demensboende / Kronoby 9 2 3 4 3 278Terjärv Gruppboende 9 1 3 5 2 951Tallgården / Kronoby 8 0 2 6 2 340Storågårdens serv.boende / Kronoby 14 1 5 8 4 583Yhteensä: (Kronoby) 63 6 21 36 20 457Asumispalvelut yhteensä (Kokkola+Kruunupyy): 464 51 178 226 161 77572Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TerveyspalvelutTerveyskeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutuksen arviointia on ohjannut terveyskeskuksen strategia,ja toiminnan kehittäminen perustuu kunkin yksikön omiin toimintasuunnitelmiin. Laatutyötä onjatkettu laatutyön vuosikellon mukaisesti. Ylläpitoauditointi suoritettiin kesäkuun alussa, johon osallistuivatfysioterapian yksikkö ja osasto 3.Terveyskeskuksen hallinnossa tapahtui muutoksia lokakuun alussa terveyspalvelujohtajan irtisanouduttua.Vs. johtavana ylilääkärinä on toiminut ylilääkäri Heikki Mäkelä ja muita hallinnollisia tehtäviä on jaettumuiden terveyskeskuksen viranhaltijoiden kesken.Toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja erityisesti lääkärien rekrytoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. Parantuneenlääkäritilanteen vuoksi Kokkolan alueella kesäsulku oli vain Ullavan terveysasemalla. Kruunupyyssäkesäsulut toteutettiin porrastetusti.Osastojen profi ili muuttui kesän aikana akuutimmaksi, pitkäaikaispotilaiden määrä laski huomattavasti.Vapautuvilla paikoilla on hoidettu entistä vaativampihoitoisia potilaita ja hoitojaksojen määrä on moninkertaistunut,keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt ja lisähintapäivät ovat oleellisesti vähentyneet.Osastojen lääkäriresurssit ovat osoittautuneet riittämättömiksi toiminnan muutoksen myötä. Hoitajaresurssejavahvistettiin seitsemällä hoitajalla keskussairaalan kanssa toteutetun henkilökierron avulla.Hoitoon pääsyssä suurimmat ongelmat ovat puheterapiassa ja hammashuollossa.Yhteistyötä Kruunupyyn kanssa on tiivistetty mm. esimiesjärjestelyjen uudelleen organisoinnin avulla.Kruunupyyssä siirryttiin Effi ca – potilastietojärjestelmään. Keskussairaalan kanssa yhteistyötä on tehtymm. hallinnon tasolla ja hoitoprosesseja kehittämällä. Terveyskeskuksen työtilat ovat osoittautuneetriittämättömiksi. Terveyskeskuksessa on tehty sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstöä on jouduttu siirtämäänvuokratiloihin. Tilaongelmaan odotetaan ratkaisua osastojen saneerauksen ja uudisrakennushankkeenmyötä.SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 31 884 731 420 000 32 304 731 34 175 937 -1 871 206Toimintakulut -146 223 699 -9 921 497 -156 145 196 -158 210 999 2 065 803Toimintakate -114 338 968 -9 501 497 -123 840 465 -124 035 062 194 597SIVISTYSTOIMISivistystoimi järjestää laaja-alaiset varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin (nuoriso, kulttuuri, kirjasto,museo, liikunta) palvelut sekä luo niiden harjoittamiseen ja osallisuuteen elinikäisen perustan. Vuonna2010 hyväksytyn strategian mukaisesti tavoitteena on, että kaksikielisen Kokkolan kaupungin sivistystoimiedistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin menestystä tarjoamalla itse ja yhteistyössä muidentoimijoiden kanssa alueen asukkaiden tarpeiden mukaisia, laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluja.Valtakunnallisten sivistyspoliittisten linjauksien lisäksi toimialan kehittämistyössä painottui vuonna 2010erityisesti strategiatyö ja toimialan organisaatiomuutos, kun varhaiskasvatuksen tulosalue siirtyi sivistystoimeen.Sivistystoimen keskeiset painoalueetSivistystoimen organisaatiomuutoksen mukainen uudistettu toimintasääntö otettiin käyttöön ja entisenkoulutuslautakunnan, nykyisen opetus- ja kasvatuslautakunnan toimivaltaan tulivat myös varhaiskasvatuksentulosalueen päätöksenteko. Sen mukaisesti sivistystoimen hallinnon järjestäminen toteutettiinohjausryhmän ja sen alaisten työryhmien linjausten mukaisesti. Organisaatiomuutoksesta laadittiin raportti,joka sisältää kehittämistavoitteita tuleville vuosille. Organisaatiomuutos on todettu hyödylliseksi jakokemukset ensimmäisestä vuodesta ovat olleet myönteisiä sekä sivistystoimen että varhaiskasvatuksenkannalta.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki73


Valtakunnallisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja siihen liittyvän POP-ohjelmanperusopetuksen ja muita opetustoimen kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti. Hankkeita on käynnistettyoppimisympäristöjen, opetuksen laadun ja opetuksen tuen kehittämiseksi. Sivistyskeskus onkoordinoinut hankehakemuksia, valvonut hankkeiden toteutumista ja raportointia.Maakunnallinen toisen asteen yhteistyösopimus päivitettiin. Siihen liittyvään kehittämis- ja strategiatyöhönon osallistuttu lukiokoulutuksen näkökulmasta. Kokkolan lukiokoulutuksen kehittämisraportti valmistui,mutta päätöksenteko siirtyi yli vuodenvaihteen.Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen toiminta vahvistui toiminnan laajentuessa Keski-PohjanmaanYES-keskuksen ja valtakunnallisen hankkeen myötä.Kulttuuripoliittisessa kehittämistyössä painopisteenä oli maakuntakeskustasoisten palvelujen vaatimienolosuhteiden turvaaminen. Käytännössä se merkitsi ennen kaikkea palveluntuottajien taloudellistaavustamista ja resursointia. Taide- ja kulttuurilaitosten osalta tavoitteen saavuttaminen edellytti laitostentyöpaikkojen säilyttämistä turvaavaa avustustoimintaa. Järjestöjen ja vapaiden ryhmien sekä yksittäistentaiteilijoiden osalta jatkettiin yleisavustusten sekä projekti- ja vuokra-avustusten jakamista. Kuntaliitoksenjälkeen tulosalueen toisena painopisteenä on ollut kulttuuripalvelujen tuottaminen eri puolille laajentunuttakaupunkia. Erityisenä painopisteenä tässä työssä ovat olleet kohderyhmät, joilla on vaikeaa tavoittaaperinteisesti tarjottuja kulttuuripalveluja.Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto on toiminut sekä tilana että verkkopalveluina. Kirjastollaon kuusi palvelupistettä, jotka kattavat laajentuneen kaupungin alueen sekä kirjastoauto. Naapurikuntienkanssa ylläpidettiin yhteistä Anders-verkkokirjastoa. Kirjastotoimen painopisteet olivat kirjastopalveluidenkehittäminen toiminnallisesti ja asiakkaiden osallistaminen sekä henkilökunnan täydennyskoulutusja kirjaston yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Toiminnan kehittämistä varten laadittiin valtuustokaudenkattava kirjastostrategia.Liikuntapalvelut tulosalueen strategian valmisteluprosessiin osallistuivat henkilöstö ja lautakunnan jäsenet.Koko kaupungissa otettiin käyttöön yhtenäiset avustusperiaatteet urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävienyhdistysten tukemisessa. Hollihaan liikuntahalli oli ensimmäisenä käyttövuonna lähes 100-prosenttisessakäytössä. Uintikeskus VesiVeijarissa kävi yli 221 000 asiakasta. Uimaopetusta järjestettiin edellisvuosientapaan. Myös VesiVeijarin monipuoliset kokouspalvelut olivat edelleen suosittuja.K.H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa aloitettiin yleisöä osallistava ETT, Viisaatmiehet - toiminta. Näyttelytoiminta noudatti näyttelyohjelmaa. Toiminnan painopiste ja tarjonta suuntautuiyhä enemmän museopedagogiaan. Museon toimintatapaohjelmat uudistettiin ja otettiin käyttöön. Henkilöstönosaamista vahvistettiin ulkoisin ja sisäisin koulutuksin. Maakuntamuseo hoiti viranomaistehtäväänsäja teki yhteistyötä alueen paikallismuseoiden kanssaNuorisopalvelut tulosalueen merkittävimmät edistysaskeleet tehtiin strategiatyössä ja nuorisotyön ja koulutyönyhteistyössä. Pidempiaikainen strategiaprosessi tuli päätökseen, kun tulosalueen kehittämisstrategiavuosille 2010–2020 hyväksyttiin. Opetustoimen kanssa yhteistyössä mallinnettu kouluyhteistyöasiakirjavalmistui loppuvuodesta.Luontokokoelma Kiepissä mineraalikokoelman kehittämistyö jatkui yhteistyössä GTK:n kanssa K.H.Renlundin säätiön apurahan turvin.SIVISTYSKESKUSSivistyskeskus valmistelee palvelujen järjestämistä koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon toimielin-,tulosalue- ja tulosyksikkötasoilla: sivistystoimen tulosalueiden ja muiden organisaatioiden yhteistyö varhaiskasvatuspalvelut perusopetus ja toisen asteen yleissivistävä koulutus vapaa sivistystyö: Kokkolan seudun opiston suomenkielinen osasto, ruotsinkielinen osasto, lastenja nuorten kuvataidekoulu kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, museotoiminnan, liikunnan ja muun vapaa-ajan palvelut yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaedellytysten tukeminen.74Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Palvelutiimeinä toimivat hallinto- ja toimistotiimi, opetustoimen kehittämistiimi sekä oppilashuoltotiimi.Johtoryhminä toimivat yhteinen sivistystoimen johtoryhmä, varhaiskasvatuksen johtoryhmä, opetustoimenjohtoryhmä ja erityisopetuksen johtoryhmä. Oppilashuollon henkilöstöllä on oppilashuollon tiimi. Koulujenrehtorit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa rehtorikokouksiin ja perusopetusalueen tai lukiokoulutuksenrehtoritiimeinä. Opetustoimen kehittämistiimiä johtaa kehittämispäällikkö.Hollihaan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistui vuoden 2009 lopulla ja koulutyö käynnistyiuudistetuissa tiloissa vuoden 2010 alussa. Koivuhaan koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistui,valtuusto myönsi Koivuhaan Palvelukeskus Oy:lle lainan takauksen ja peruskorjaus käynnistyi. Villankoulun peruskorjaukseen ja laajennukseen myönnettiin elvytysmääräraha ja peruskorjaus alkoi syyslukukauden2010 alussa. Väliaikaisten opetustilojen järjestäminen koulujen käyttöön on ollut haasteellista.Torkinmäen koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistelu eteni diplomityön valmistumisen myötä.Tavoitteena on luoda siirreltävään ja muunneltavaan koulurakennukseen perustuva tulevaisuuden oppimisympäristö.Isokylän ja Lucina Hagmanin koulujen peruskorjauksien ja laajennuksien huonetilaohjelmiavalmisteltiin. Valtionosuuksia haettiin neljään koulurakentamisien kohteeseen.Kuntaliitoksen jälkeen seutukunnallinen perusopetuksen arviointitoimikunta laajeni maakunnalliseksi.Se linjaa toiminnan arvioinnin suuntaviivoja lukuvuosittain ja toiminta on liitetty osaksi perusopetuksenlaatukriteerityötä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutusta toteutettiin arviointitiedon perusteella laaditunsuunnitelman mukaisesti.OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAVarhaiskasvatuspalvelutVarhaiskasvatuspalvelut siirtyi vuoden 2010 alusta sivistystoimeen omana tulosalueenaan. Varhaiskasvatuksentulosalueelle kuuluvat päiväkodissa ja perhepäivähoidossa tapahtuva päivähoito, esiopetus,tuet (kotihoidon tuki, Kokkola-tuki ja yksityisen hoidon tuki) keskitetyt palvelut (päivähoitotoimisto jaerityisvarhaiskasvatus) sekä leikkikenttätoiminta.Kokkola-tukea (kuntalisä) tarjottiin vaihtoehtona päivähoidolle. Kokkola-tuen maksamisen edellytyksenäon ollut, että lapsi on alle 3-vuotias, lapsia hoitaa vanhempi, ja että perheen kaikista lastenhoidon tukeenoikeuttavista lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Kokkola-tuen saajia oli keskimäärin kuukaudessa 667perhettä, ja lapsia, joista tukea maksettiin oli 724. Kotihoidon tukea saaneita perheitä oli keskimäärinvuoden aikana 785 perhettä. Lapsia, joista kotihoidon tukea maksettiin oli 1 345. Yksityisen hoidon tukeamaksettiin vuoden aikana keskimäärin 95 lapsesta.Kunnallisessa päivähoidossa oli joulukuun lopussa 1 682 lasta. Lapsista alle kolmivuotiaita oli 355 ja heistäalle kaksivuotiaita 141. Päivähoidossa vuoden 2010 aikana oli hoitosopimuksia enemmän kuin edellisinävuosina. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutui molemmille kieliryhmille.Päivähoitoyksiköiden kapasiteetti oli erittäin tiukoilla koko vuoden ajan. Päivähoitosopimustenmäärän lisääntyminen johtuu päivähoidon lisääntyneestä tarpeesta. Kokkolan hyvä syntyvyys ja maankeskiarvon alle oleva työttömyysprosentti vaikuttivat selkeästi päivähoidon tarpeen lisääntymiseen.Varhaiskasvatuksessa vuosi 2010 oli muutosten vuosi. Suurin muutos varhaiskasvatuksen osalta tapahtuivuoden alussa, kun varhaiskasvatuspalvelut siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta sivistyksen toimialaan.Organisaatiomuutoksen takia perustettiin ohjausryhmä, jonka toimivaltuudet olivat valmistelussa, ohjauksessaja päättämisessä. Ohjausryhmä hyväksyi syksyllä työryhmien tekemän raportin, jossa oli tulevillevuosille tavoitteita yhteistyön kehittämiseen varhaiskasvatuspalveluiden ja opetustoimen välillä.Keltaviirin päiväkoti kunnallistettiin vuoden alusta ja siitä tuli yksi varhaiskasvatuspalveluiden päivähoitoajärjestävä yksikkö.Alkuvuodesta varhaiskasvatuspalveluiden toiminnasta järjestettiin opetus- ja kasvatuslautakunnalleiltakoulu, jotta lautakunnan jäsenet saisivat käsityksen varhaiskasvatuspalveluiden moninaisuudesta jatulevaisuuden haasteista.Perhepäivähoidosta annettiin erillisselvitys aikataulun mukaisesti. Selvitys lähetettiin lautakunnan käsittelynjälkeen henkilöstölautakunnalle ja kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki75


Varhaiskasvatuspalvelut osallistui sivistystoimen strategiaprosessiin aktiivisesti. Sivistystoimen strategianvalmistuttua varhaiskasvatukselle tehtiin oma strategia kaupungin ja sivistystoimen strategian mukaisessalinjassa. Varhaiskasvatuksen strategia hyväksyttiin opetus- ja kasvatuslautakunnassa kesäkuussa.Varhaiskasvatuspalveluiden henkilökunnan työn vaativuuden arvioinnit valmistuivat. Elokuun alustavarhaiskasvatuspalveluiden palkat harmonisoitiin ja TVA otettiin käyttöön.Syksyllä Isokylän esiopetuksen tilat menivät käyttökieltoon. Kahden viikon aikana järjestettiin esiopetukselleväliaikaiset vuokratilat.Erityisvarhaiskasvatuksen alueella tehostettua tukea ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrät jatkoivatkasvuaan. Tulliharjun erityisryhmät ovat olleet täynnä koko vuoden. Tulliharjun lisäksi Tervanpolttajanpäiväkodissa on toiminut kaksi pienryhmää erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kokkolan varhaiskasvatuksessaon erityislastentarhanopettajia selkeästi suosituksia pienempi määrä.Päivähoidon henkilöstö osallistui tavoitteiden mukaisesti koulutuksiin, joiden järjestämisessä on tehtyyhteistyötä opetustoimen ja meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa. Koulutukset ovat koskeneetmonipuolisesti varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi henkilöstö on osallistunut koko kaupungin henkilöstölletarkoitettuihin koulutuksiin.Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman (2009–2012) mukaisesti suoritettiin vuonna 2010 arviointejakoko varhaiskasvatukselle yhteisesti ja yksiköittäin. Päivähoidon aloittamista on arvioitu jatkuvalla periaatteella,joka kootaan aina kesällä ja vuoden vaihteen jälkeen. Tammikuussa tehtiin myös johtajuudenarviointi, joka käsiteltiin toimintayksiköissä. Ennen tulosten käsittelyä toimintayksiköissä käytiin esimiestenkanssa kehityskeskustelut, joissa käytiin oman arvioinnin tulokset läpi ja päätettiin kehittämisen kohteet.Varhaiskasvatuksessa on käytössä TAK-laadunarviontijärjestelmä (TAK –luotain), jolla arviointeja voidaantoteuttaa internetin kautta. Kaikki arvioinnit tehdään sillä perusteella, että henkilöt tai yksiköt pyrkivätmahdollisuuksien mukaan reagoimaan saamaansa palautteeseen.Leikkikenttätoiminta on ollut vaihtoehtona päivähoidolle. Leikkikenttätoiminnalle on ollut selvä palvelutarvepäivähoidon rinnalla ja sitä järjestettiin ympärivuotisena viidellä eri leikkikentällä.Varhaiskasvatuspalvelut oli mukana suunnittelemassa ja järjestämässä sekä osallistumassa yhtenä toimijanakulttuuritoimen järjestämään Loistavaa! –lasten ja nuorten kulttuuriviikkoon, joka oli osa Kokkolan390-vuotisjuhlan juhlaviikkoa.Esi- ja alkuopetusVarhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toiminnan yhteistyötä on tiivistetty edelleen ja koulukiinteistöjenkäytössä sekä suunnittelussa yhteistyö on lisääntynyt. Esiopetusryhmiä on niissä perusopetuksenkoulukiinteistöissä, joissa on voitu järjestää toimivat tilat. Koululaisten iltapäivätoimintaa (pääasiassaesikoululaisille - 2. vuosiluokkalaisille) on jokaisella koululla. Koulujen kerhotoimintaa on perusopetuksessalisätty Opetushallituksen hankkeen turvin ja kerhotoimintaa on lähes jokaisessa peruskoulussaainakin yhden kerhotunnin verran.Perusopetus/yleisopetusPerusopetuksen oppilasmäärä pysyi vakaana ja oli yhteensä 5 110 oppilasta. Aluekohtainen oppilasmäärienvaihtelu oli haastavaa, mutta opetustuntien määrä pysyi aikaisemman vuoden tasolla. Opetusministeriönmyöntämä 322 000 euron määräraha opetusryhmien pienentämiseen helpotti tilannetta niissäkouluissa, joissa oli suuria opetusryhmiä.Keskimääräinen luokkakoko oli suomenkielisissä 1–6 vuosiluokkien kouluissa 18,8 oppilasta perusopetusryhmässäja ruotsinkielisissä 17,5 oppilasta. Ylemmillä vuosiluokilla keskimääräiset perusryhmäkootolivat 20,2 (s) ja 18 (r). Tuntikehyksen määräytyminen valmisteltiin tunnuslukupohjaisena ja perusopetusaluekohtaisenasuunnitteluna. Lisäksi toteutettiin tasapainottavan lisätalousarvion mukaiset tehostamistoimet.Koulunkäyntiavustajien määrää ja työtuntimääriä on optimoitu. Heitä oli palkattuna hieman yli 100 kouluntyöaikana. Avustajatunteja oli vuonna 2010 noin 2000. Vuosittain vakinaistetaan koulunkäyntiavustajientyösuhteita suunnitelman mukaan.76Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Koulujen pitkäkestoinen investointiohjelman (peruskorjaus- ja lisärakentaminen) valmistelu on ollutvireillä, mutta on odottanut lukion kehittämissuunnan ratkaisua. Perusopetuksessa lisätilantarve on kiireellistäIsokylän, Jokilaakson, Rytimäen ja Torkinmäen suomenkielisten koulujen alueilla. Villan koulunperuskorjauksen käynnistyttyä sen oppilaat sijoitettiin Donnerskan koulun tiloihin ja Kirkonmäen koulunalueelle tuotuihin vuokratiloihin.Koulurakennusten kunto on ollut huolen aiheena ja useissa rakennuksissa on tehty tutkimuksia. LucinaHagmanin ja Isokylän kouluissa on tilojen käyttöä jouduttu rajoittamaan ja rakennuksien osia sulkemaan.Isokylän koulusta siirrettiin erityisopetuksen ja esiopetuksen ryhmiä väliaikaisiin vuokratiloihin. Väliaikaisistatiloista on syntynyt lisäkustannuksia ja toiminnallista haittaa. Lisäksi perusopetuksen toimintaaovat häirinneet useissa koulurakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuneet korjauksetkoulun toimintakauden aikana.Perusopetus/erityisopetusErityisopetukseen otettujen oppilaiden määrä oli laskenut 28 oppilaalla ollen 375 oppilasta, joka on 6,6% perusopetuksen oppilasmäärästä. Valtakunnallinen keskiarvo on selkeästi korkeampi (yli 8,5 %). Erityisoppilaidenmäärän laskua selittävät joustavat integroivat ja inklusiiviset opetusjärjestelyt perusopetuksessa.Joustavat opetusjärjestelyt ovat uuden perusopetuslain mukaisia ja mahdollistavat oppimisen jakoulunkäynnin tuen toimenpiteiden kohdentamisen laajalle kohderyhmälle. Tämä on parantanut oppimisentuen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.Oppilasmäärä2007 - 20082008-20092009-2010 (x2010-2011suom. ruots. suom. ruots. suom. ruots. suom. ruots.peruskoulu1 - 6 lk 2 126 603 2 116 588 2755 579 2 795 5597 - 9 lk, 10lk 1 080 303 1 131 320 1437 325 1 433 321lukio (xx 653 192 609 171 678 152 648 168ammattilukio 250 265 282 303esiopetus (xxx 358 101 378 93 481 93 460 98erityisopetus1 - 6 lk 148 28 135 33 174 29 185 227 - 9 lk, 10lk 90 30 114 33 159 30 137 28x) Kuntaliitos Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Ullavaxx)sisältää aikuislinjanxxx) sisältää 11-vuotisen oppivelv.Lukio ja muu toinen asteKuntaliitoksen myötä aloitettu lukioiden tilanteen arviointi jatkui edelleen ja lukion kehittämisraporttivalmistui päätöksen tekoa varten. Kokonaisuutena arvioiden lukiokoulutuksen vetovoima ja oppilasmäärälaskivat edelleen. Syksyn tilastointipäivänä suomenkielisissä päivälukioissa oli 602 oppilasta jaruotsinkielisessä 168. Vähennystä edelliseen lukuvuoteen tuli suomenkielisissä lukioissa yhteensä 18ja ruotsinkielisessä lukiossa oppilasmäärä kasvoi 16:lla.Koulutusyhtymän kanssa järjestetyt ammattilukio-opinnot ovat olleet suosittuja ja sinne on ollut pyrkimässäoppilaita sisäänottoa enemmän. Opiskelijamäärä on noin 303. Nelivuotisessa koulutuksessa saavutetaanammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja saadaan lukion päästötodistus. Aikuislukiossa opiskelilähiopetuksessa 61 opiskelijaa, joiden lisäksi etäopetuksessa oli opiskelijoita.Kuntaliitoksen lukiokoulutuksen valmisteluryhmä laati lukioselvityksen, jonka pohjalta kehittämistyötä onjatkettu laaja-alaisessa lukion kehittämisryhmässä.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki77


Kokkolan kaupungin lukio-opetuksen valtionosuusopiskelijoiden määrä 2000-luvulla.Lukiot 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Karleby svenskagymnasium265 264 240 215 199 202 204 192 171 151 168Kiviniityn lukio 340 329 311 317 295 285 277 236 246 243 239Kokkolan yhteislyseon lukio 406 379 396 381 346 337 314 334 290 303 297Lucina Hagmanin lukio(*sis. aineopiskelijoiden 173 171 171 175 159 123 110 104 96 92* 66määrän)Kokkolan yhteislyseonlukion aikuislinja132 116 100 77 72 84 73 81 76 73 61Lukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, ruotsinkielinen265 264 240 215 199 202 204 192 171 151 168lukioLukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, suomenkieliset919 879 878 873 800 745 701 674 632 638 602lukiotPäivälukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, ilmanaikuislinjaa1184 1143 1118 1088 999 947 905 866 803 789 770OppilashuoltoOppilashuollon tiimi vastaa perus- ja lukio-opetusta koskevasta oppilashuoltotyön kehittämisestä jakoordinoinnista. Lukion koulukuraattori aloitti työnsä syyslukukauden 2010 alussa. Tiimi huolehtii työyhteisöllisestätuesta kouluilla käytännön oppilashuoltotyötä tekeville kuraattoreille ja koulupsykologeille.Oppilashuollon tiimissä työskenteli vuoden 2010 lopussa kuusi vakinaista koulukuraattoria. Koulupsykologinpalveluista vastasi loppuvuonna 2010 yksi osa-aikainen koulupsykologi ja rekrytointiongelmien vuoksikoulupsykologipalveluja järjestettiin myös ostopalveluna. Oppilashuollon tiimin palveluja tarjotaan kokoperusopetukselle ja palvelutarjontaa on voitu lisätä myös lukioon yhden koulukuraattorin työpanoksenverran. Oppilasmäärät koulukuraattoreita kohden ovat edelleen suosituksia korkeammat.Kieli- ja kulttuuriryhmien opetusKoulutuslautakunta hyväksyi opetustoimen monikulttuurisuusohjelman, joka linjaa eri kieli- ja kulttuuriryhmienopetusta sekä resursointia. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tarve on ollut edelleen kasvussa.Opetusta on ollut kolmessa peruskoulussa toimivissa maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavissaryhmissä yhteensä 20–30 oppilaalle. Sen lisäksi perusopetukseen siirretyt oppilaat ovat opiskelleet yksilöllisestivalmistavan opetuksen ryhmissä perusopetukseen siirtymisen jälkeen.Vieraskielisten oppilaiden määrä esi- ja perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 180 ja heille on pyrittyjärjestämään suomi toisena kielenä -opetusta. Oman äidinkielen opetusta on järjestetty n. 10 eri kielessä20 opetusryhmässä. Kaupunki saa perusopetukseen valmistavaan opetuksen sekä vieraskielisten perusopetuksenjärjestämiseen erityistä valtionosuutta sekä valtionavustusta jälkikäteen pidettyjen tuntienmukaan suomi toisena kielenä -opetuksesta, vieraskielisten tukiopetuksesta sekä oman äidinkielen opetuksesta.Lisäksi kehittämistä on tukenut Opetushallituksen rahoittama ja koordinoima kehittämishanke.KoulukirjastotoimintaKoulujen kirjastopalvelut ovat oleellinen osa oppimista ja opetusta. Koulukirjastojen ajantasaistamistyöon edennyt koulurakennusten peruskorjausten yhteydessä. Uudistetuista koulukirjastoista on muodostunutpieni koulun mediakeskus, jossa perinteisten materiaalien ohessa on tieto- ja viestintätekniikkaatukemassa koulun ja oppilaiden tarvitsemaa tiedonhankintaa. Tärkeää asiantuntija-apua hankinnoissa,verkkopalveluissa on tarjonnut kaupunginkirjasto, jonka yhteistyön piiriin koulukirjastojen toimintaa onohjattu.78Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Opetustoimen hankkeetOpetushallitus ja opetusministeriö ovat viime vuosina käynnistäneet kehittämishankkeita koulutuspoliittisestitärkeille kehittämisalueille (POP-ohjelma). Ensisijaisena tavoitteena on tukea kehittämis-, kokeilu-ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekäpyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin.Aktiivinen hanketoiminta on sivistystoimen strateginen valinta, jolla suunnataan opetustoimen kehitystäja hankitaan resursseja kehittämistyöhön. Kokkolan opetustoimessa on tällä hetkellä käynnissä 28 uuttatai jatkorahoituksen saanutta kehittämis- ja kansainvälisyyshanketta, joista 25 on perusopetuksen ja 3lukion hanketta. Hankkeita on haettu ja käynnistetty joko omina hankkeina tai yhteistyökumppaneidenkanssa seutukunnallisesti tai maakunnallisesti. Merkittävimmät valtionavustusta vuonna 2010 saaneetkehittämishankkeet olivat Perusopetuksen suurien oppilasryhmien pienentäminen, opetustoimen henkilöstönammatillisen osaamisen kehittäminen (OSAAVA-hanke), tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen(KELPO-hanke) sekä perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönotto.OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 4 552 710 -187 500 4 365 210 5 073 036 -707 826Toimintakulut -68 369 940 -1 078 596 -69 448 536 -69 862 623 414 087Toimintakate -63 817 230 -1 266 096 -65 083 326 -64 789 588 -293 738KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAKulttuuripalvelutKulttuuripalvelut tulosalueen toiminta jakaantui vuonna 2010 kolmeen päälinjaan, jotka olivat kulttuuripoliittinentyö, tapahtumatoiminta sekä avustustoiminta.Kulttuuripalvelujen tulosalue jatkoi lautakunnan kehittämistyön koordinointia kokoamalla toimintavuodenaikana lautakunnan strategia-aineistot ja osallistumalla sivistystoimen strategia-asiakirjan suunnitteluunja laadintaan omilla resursseillaan. Lisäksi tulosalueen henkilöstö jatkoi kuntaliitoksen jälkeistä kulttuuritoiminnankoordinointityötä järjestämällä keskustelutilaisuuksia liitoskuntien kulttuurijärjestöjen jamuiden toimijoiden kanssa. Kansallisella tasolla tulosalue osallistui kulttuuritoiminnan indikaattoreidensuunnittelutyöhön Suomen Kuntaliiton hankkeessa.Tulosalue osallistui vuonna 2010 yhteensä 156 800 eurolla erilaisten kulttuuritapahtumien toteuttamiseenKokkolassa. Osassa tapahtumia tulosalue toimii pääjärjestäjänä ja osassa tapahtumia yhteistyökumppanina.Kaupunki tuki tulosalueen talousarvion kautta itsenäisiä kulttuurilaitoksia (K-P:n konservatorio, K-P:nKamariorkesteri, Kokkolan Kaupunginteatteri sekä Karleby Ungdomsförening) yhteensä 2 432 000eurolla. Avustukset mitoitettiin siten, että laitosten toiminta säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Kulttuurijärjestöjä,vapaita ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä tuettiin kulttuuritoimintaan liittyvillä vuosi-, projekti- javuokra-avustuksilla, yhteensä 161 000 eurolla.KirjastopalvelutKokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto oli kaupunkilaisten käytettävissä sekä tilana että verkkopalveluina.Kirjaston palvelupisteet ovat pääkirjasto, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan, Ullavan ja keskussairaalankirjastot sekä kirjastoauto. Kotipalvelua järjestettiin liikuntaesteisille. Naapurikuntien kanssaylläpidettiin yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Himanka (Kalajoki),Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi. Anders-kimpan aineistokuljetukset kirjastojen välillä kasvoivathuomattavasti.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki79


Kirjastosta lainattiin 811 721 nidettä kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia, lehtiä ja erilaisia tallenteita. Lainausväheni 1,2 %. Merkillepantavaa oli että musiikkiäänitteiden lainaus väheni 12,5 %, mutta dvd- ja blu-raytallenteiden lainaus kasvoi 13,4 %. Kävijöitä kirjaston eri toimipisteissä oli 543 859. Kävijöiden määrälaski 4,5 %.Kirjasto järjesti vuoden aikana useita tapahtumia ja näyttelyitä. Hankerahoituksella toteutettiin laaja palvelujenkehittämissuuntia ja asiakasryhmiä kartoittava kysely, jonka lopputulokset valmistuvat keväällä2011. Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta muutoksen hallinnasta, työmotivaatiosta sekä kirjastolainsäädännöstä.Koulutuksiin osallistui myös maakuntakirjastoalueen kuntien kirjastojen henkilökuntaa.Alueen kirjastoille järjestettiin kaksi maakuntakirjastokokousta.MuseotoimiMuseon strategia ja organisaatiomalli uudistettiin ja toimintatapaohjelmat päivitettiin. Public-privatepartnership-yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa käynnistyi. Museo jätti OKM:n hakemuksenITE-erikoismuseon nimeämisestä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jonka tueksi toteutettiin ITE-museonbrändin kehittämishanke.Kokoelmatyössä keskityttiin kokoelmanhallinnan perustyöhön ja käynnistettiin kokoelmanhallinnanorganisointi web-pohjaiseksi, kohennettiin olosuhteita ja suoritettiin esinekonservointia. Osallistuttiinkansalliseen TAKO-projektiin. Maakuntamuseotyötä tehtiin Museoviraston kanssa laaditun sopimuksenedellyttämällä tavalla. Museon tutkimustoiminta kohdentui mm. yhteistyöprojekteihin seurakuntayhtymänkanssa sekä Merkillinen meri -kirjan aineiston tuottamiseen asuntomessuja varten 2011. ETT-toimintavirallistettiin ja se vakiinnutti paikkansa museon tietopalvelun osana. Osallistuttiin museoiden kansalliseenjulkaisuvaihtoon.Näyttelyohjelma toteutui suunnitelman mukaan. Museo mm. lainasi Ateneumiin Veikko Vionoja näyttelyynuseita teoksia. Kesällä oli esillä Wellamon hylyn tarinaan liittynyt näyttely. ITE-museon kansallinen jakansainvälinen toiminta perustui yhteistyöhön MSL:n kanssa. ITE-museo oli rakentamassa kansainvälistäyhteistyöverkostoa Itä-Euroopan outsider taiteen toimijoihin ja osallistui yhteispohjoismaiseen Annankonst -näyttely-yhteistyöhön sekä INSITA triennaaliin Bratislavassa.Vuoden painopiste oli museopedagogiassa ja sen puitteissa toteutettiin 20 pajaa tai tapahtumaa. Museokerhotoimintaja Joustavat -kummiluokkatoiminta jatkui. Museo myi asiantuntijapalvelua Etelä-Pohjanmaanmaakuntamuseolle. Lisäksi toteutettiin ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia ja luentosarja kouluillesekä lapsi- ja aikuisryhmille yhteistyökumppanien kanssa. Museopaja toimi suolamakasiinissa ja Forsnabbanleipomossa.Tiivis yhteistyö jatkui mm. paikallisten kulttuuri- ja koulutuslaitosten kanssa. Kotiseutumuseon perinteisetkevät- ja syysmarkkinat toteutettiin. Museo toimi asiantuntijana kaavoitusosaston yleiskaavaa vartenlaadittavassa rakennuskulttuuri-inventoinnissa.Museon näkyvyys monipuolistui mm. sosiaalisen median keinoin. Lisäksi osallistuttiin Keski-Pohjanmaanliiton maakunnalliseen markkinointitapahtumaan. Kokonaiskävijämäärä oli 35295.Luontokokoelma KieppiKieppi on tehnyt yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoiden kanssa.Toiminnan painopisteenä on ollut kokoelmien hallinnoiminen ja hoito sekä luonto- ja ympäristökasvatus.Kiepissä järjestettiin tapahtumia liittyen peruskokoelmiin. Valmistunut näyttelyseinä mahdollistaa tapahtumienmonitieteisen ja -taiteisen elävöittämisen. Kesän aikana valmistui myös suo-dioraama. Fossiilikokoelmannäytteet on tunnistettu ja esillepanoa on edelleen kehitetty yhteistyössä Luonnontieteellisenkeskusmuseon kanssa. Pyyntivälinekokoelma on asetettu esille.3-vuotinen projekti Viljo Nissisen mineraalikokoelman kehittämiseksi yleisöystävällisemmäksi yhteistyössäGTK:n kanssa jatkui. Kieppi on järjestänyt yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssayleisöluentoja. Yhdessä GTK:n kanssa järjestettiin Kiepissä keväällä malmikivien tunnistuspäivä. LuontokokoelmaKiepin kävijämäärä vuonna 2010 oli noin 5.800 kävijää, ryhmiä 167.80Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


NuorisopalvelutNuorisopalvelut tulosalueen talous toteutui kehyksen puitteissa. Tuloja kertyi ennakoitua enemmän hyväksyttyjenhankehakemusten myötä. Tulosalueen kehittämisstrategia vuosille 2010–2020 hyväksyttiinmarraskuussa. Opetustoimen kanssa yhteistyössä mallinnettu kouluyhteistyö valmistui loppuvuodesta.Nuorisopalvelut tulosalueen avustuspolitiikkaa uudistettiin vuoden aikana, uudistusten myötä toimijoidenaktiivisuus nousi ja avustukset jaettiin 100 %. Avustettavia nuorisotoimijoita oli yhteensä 26. Avustettavientoimijoiden määrä pysyi siis samana kuin vuonna 2009.Kansainvälistä yhteistyötä on toteutettu sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Euromance leirinettä Cimon tukeman Forest camp leirin myötä. Leirien lisäksi on otettu osaa eri Youth in Action toimintoihin.Poikkihallinnollista kohdennettua nuorisotyötä on toteutettu etsivän työn, kopparitoiminnan jajyvätoiminnan myötä.Villa Elbassa järjestetyille kesäleireille osallistui noin 130 lasta.Nuorten toimintakeskus Hansalla on aloitettu pienimuotoinen peruskorjaus tilojen houkuttelevuudenlisäämiseksi. Vuonna 2010 on siirrytty seuraamaan valtakunnallisia, kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkostonmäärittelemiä tunnuslukuja jotka eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden.Käyntikerrat vuonna 2010 olivat uuden tilastotavan mukaisesti laskettuna 35469.KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 358 050 0 358 050 520 026 -161 976Toimintakulut -8 328 933 -42 028 -8 370 961 -8 425 517 54 556Toimintakate -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 905 491 -107 420LIIKUNTALAUTAKUNTALiikuntalautakunta vastaa liikunnan edistämistyöstä kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemallakansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.Tehtävää toteuttaessaan liikuntalautakunta tekee yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen,terveydenhuollon, seurojen ja järjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.Vuonna 2010 avustuksia jaettiin urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille vuoden alusta voimaantulleiden avustusperiaatteiden mukaisesti. Nuorten ohjaustoiminta-avustusta myönnettiin 33 seuralleyhteensä 116 910 euroa. Karttamääräraha (8 463 euroa) jaettiin kahden suunnistusseuran kesken.Liikuntapalveluiden järjestämiin koulutuksiin osallistui yhteensä 110 ohjaajaa ja valmentajaa. Seuroillemyönnettiin lisäksi yhteensä 1455 euroa koulutusavustusta.Hollihaan liikuntahalli valmistui joulukuussa 2009. Kaikki vakituiset vuorot olivat käytössä ja viikonloputtäyttyivät erilaisista tapahtumista; erityisesti salibandy- ja futsal peleistä. Neljäs monipuolinen lähiliikuntapaikkaHollihaan koulun pihaan avattiin toiminnallisella tapahtumalla. Urheilutalon peruskorjauksen jalaajennuksen suunnittelutyöryhmä sai valmiiksi hankesuunnitelman peruskorjauksen ja laajennuksentoteuttamiseksi. Lohtajan monitoimihallin rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2010. Hankkeelle saatiinopetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustusta 650 000 €. Santahaan tekonurmi –hankkeelleUEFA myönsi HatTrick avustuksen 40 000 €. Houraatin ulkoilualueen huoltotilat valmistuivat. Ykspihlajankuntorata ja vanhansatamanlahden beachvolley –alue kunnostettiin. Painopiste oli muuten olemassaolevien paikkojen ja välineiden korjaus- ja ylläpitotöissä.Ohjaustoimintaa, liikuntaneuvontaa ja liikuntavälineiden lainauspalvelua kehitettiin. Toimintaa laajennettiinkaupungin eri osiin. Uintikeskus VesiVeijari ylitti kävijätavoitteen. Maakuntaviesti järjestettiin Rytikankaanmaastossa yhteistyössä Kälviän Tarmon kanssa. Ulkoiluolosuhteita on kartoitettu Suomen Ladun SulkaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki81


II-hankkeen puitteissa. Erityisliikuntakortin ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyi. Kortti on aktivoinutkäyttäjiä ja toimintaa jatketaan.Tunnuslukuja 2010Uintikeskus VesiVeijari uintikävijät 221 160tuotto € 771 953Jäähalli jään käyttötunnit 2 878tuotot € 142 644Kippari-Hall käyttötunnit 2 148tuotot € 70 257Ohjaustoiminta käyntikerrat 33 207tuotot € 52 209Ulkokentät käyttötunnit 4 637tuotot € 21 593Hollihaan liikuntahalli käyttötunnit 1 420tuotot e 35 566Kälviän vapaa-ajantalo käyttötunnit 1635tuotot e 29387LIIKUNTALAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 1 045 050 0 1 045 050 1 149 323 -104 273Toimintakulut -4 460 688 -11 500 -4 472 188 -4 396 541 -75 647Toimintakate -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218 -179 920TEKNINEN LAUTAKUNTAToiminta-ajatusTeknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille tekniset peruspalvelut. Tärkeimmät näistä ovat: yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja ylläpito yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito kaupungin omien toimitilojen ylläpito ja kehittäminen asunto-olojen kehittäminen, sekä asuntotuotantolain ja -asetuksen sekä muiden erityislakien mukaisettehtävätTavoiteLautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteutumista ja keskeistentavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuudenlisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat asunto- ja yritystonttien hyvä saatavuus, yhdyskuntatekniikanja kaupunkikuvan korkea taso ja kaupunkilaisten yleinen turvallisuus.OrganisaatioTeknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hoitaatekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen: kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö-,kaupunkimittaus-, maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut82Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtäviä ovat: yhdyskuntatekninen suunnitteluja rakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioista.YleistäVuoden 2010 keskimääräistä kylmemmän ja lumisemman talven vuoksi valtuusto myönsi lisämäärärahaaaurauksiin ja lämmitykseen. Muilta osin lautakunta pysyi talousarviossaan ja työohjelman mukaiset työttulivat pääosin tehtyä. Etenkin talonrakennushankkeita oli samanaikaisesti rakenteilla ennätyksellisenpaljon.Valtuusto hyväksyi vuoden 2009 lopulla Kokkolan strategian. Tämän pohjalta tekninen lautakunta ja rakennus-ja ympäristölautakunta yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen kanssa laativat ja hyväksyivätstrategian jalkauttamissuunnitelman tekniselle hallinnolle.Vuotta 2010 leimasi asuntomessuihin valmistautuminen. Syksyllä messualueen kunnallistekniikan japuistojen valmiusaste pyrittiin viemään mahdollisimman pitkälle. Tästä huolimatta messukevät tuleeolemaan viimeistelytöitten osalta kiireinen.Vuosikausia kasvanut korjausvelka kaupungin kiinteistöissä näkyi lisääntyvinä sisäilmaongelmina.Ilmastostrategian laatiminen käynnistettiin teknisen palvelukeskuksen toimesta. Sittemmin hanke laajenikattamaan myös Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton alueen. Asiaan liittyy myös Työ- ja elinkeinoministeriönkanssa laadittu energiansäästösopimus, joka ulottuu vuoteen 2016.YhdyskuntatekniikkaSuunnitteluKeski-Pohjanmaan palvelukohteiden opastussuunnitelman laatiminen käynnistyi Keski-Pohjanmaanliiton, Vaasan- ja Oulun tiepiirin ja alueen kuntien kanssa.Uuden Kokkolan vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui. Asia on parhaillaan luottamuselinten käsittelyssä.Pohjanmaan radan peruskorjauksen suunnittelu jatkui. I-vaihe Kokkola–Seinäjoki valmistuu vuonna 2011ja Kokkola–Ylivieska kaksoisraidetyöt käynnistyvät myös 2011.Vanhansatamanlahden asuntoalueen ja tulevan asuntomessualueen suunnittelu valmistui.Kokkolan satamaan laadittiin tie-, rata-, ja kenttäsuunnitelmia. Ykspihlajan raiteelle valmistuivat Väliratapihanlaajennus ja raiteen sähköistys.Kävelykeskustan kehittäminen jatkui. Myös kauppatorin suunnittelu jatkui.Omakotialueiden uudisrakentamiseen laadittiin suunnitelmia Rytimäen, Kuusimäen ja Potinpuiston alueelle.Muita merkittäviä suunnittelukohteita vuoden aikana olivat: Torikatu / Tehtaankatu kiertoliittymä Vt 8 / Heinolankaari liikennevalot Maaherrankatu Pikiruukin Potinpuisto NäsimäentieRakentaminenUudisrakennusalueina toteutettiin: Rytimäen asuntoalueella Pikkurytintie sekä Rytirinne os. Pikkurytintie-Hintsantie Nuolipurossa Lintuparventie os. Pajulinnuntie-Leppälinnuntie Ykspihlajassa Valkamakujan rakentaminen sekä Potin kaava-alueTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki83


Uudisrakennusalueilla rakennettiin kunnallistekniikka yhteensä 39 omakotitontille.Asuntomessualueella rakennettiin mm. pienvenesatama kevyenliikenteen väyliä puistoalueita ja vesiaiheitaTeollisuusaluerakentamista jatkettiin Topparinmäellä, jossa rakennettiin Topparinmäentie os. Moottoritie-Sokojantie.Suurimmat kestopäällystämiskohteet olivat Metsämäentie ja Sillanpääntie sekä Puntuksentie, Rytirinneja Hintsantie. Topparinmäen teollisuusalueella valmistui päällystetty läpikulkuyhteys JyväskyläntieltäSokojantielle, kun Topparinmäentie os. Sokojantie-Moottoritie päällystettiinSuurimmat katujen pintauskohteet olivat Tehtaankatu, Halkokarintie ja Mariankatu. Päällysteitä levitettiinkatukohteisiin yhteensä 12 965,7 tonniaMuille hallintokunnille suoritetuista rakentamisen kohteista merkittävimpiä olivat Liikelaitos KokkolanSatamalle tehdyt kenttien sekä teiden päällystämistyöt sekä Kokkolan Voima Oy:lle tehdyt kentän päällystystyöt.Palvelukeskuksen työohjelma ja muille hallintokunnille tehdyt lisätyöt toteutuivat hyvin ja niiltä osin asetetuttavoitteet saavutettiin.JätehuoltoKaupunki vastaa alueellaan jätteiden kuljetuksen toimivuudesta, jätteen käsittelystä, hyötykäytöstä jakierrätyksestä sekä jätevalvonnasta. Jätehuoltoa Kokkolassa hoitaa kuntien yhteisesti omistama AbEkorosk Oy ja valvontaa samojen kuntien yhteisesti muodostama jätelautakunta.Liikenneväylien kunnossapitoTalvi 2010 oli runsasluminen, minkä vuoksi lunta jouduttiin ajamaan paljon ja aurauskertoja oli keskivertoaenemmän. Hiekoitushiekkaa kului puolestaan normaalia vähemmän.Kevätharjausten yhteydessä käytettiin keskustassa suolaliuosta pölynsitomiseksi. Ympäristötoimistonseurannan mukaan ilmanlaatu pysyi hyvänä kevään aikana. Raja-arvojen ylityksiä tuli ainoastaan 2–3.Katuja päällystettiin uudelleen 4,3 km ja yksityisteitä 1,8 km . Parhaillaan tehdään selvitystä siitä, kuinkapaljon kaupunki osallistuu jatkossa yksityisteiden hoitoon. Asia viedään luottamuselinten päätettäväksivuoden 2011 aikana.Puistot ja liikuntapaikatPuistojen hoitotaso onnistuttiin pitämään edelleen kiitettävällä tasolla. Myös puistojen turvallisuus jayleissiisteys on Kokkolassa valtakunnallisestikin katsoen hyvällä tasolla. Kävelykeskustaan hankittiinkuusi kioskia sekä äänentoistolaitteetKoirapuisto valmistui kesän aikana Pikiruukkiin. Kulimäelle rakennettiin puistokäytävä ja infotaulujahankittiin jälleen n. kolmannekseen puistoista. Peruskunnostuskohteina olivat vuoden aikana Orreksen,Taularuukin sekä Järvelän puistot. Lohtajalla peruskunnostettiin urheilukentän yhteydessä oleva puisto.Lohtajalla ja Kälviällä puistojen leikkivälineiden uusiminen ja kunnostaminen jatkuivat.Kiinteistöjen pihoista suurimpana valmistui Hollihaan koulun lähiliikuntapaikka. Muita kohteita olivat Kirkonmäen,Pajulinnun, Koivurinteen sekä Nahkurin päiväkotien leikkivälineiden uudistaminen. Koulujenpihoista uusia leikkivälineitä asennettiin mm. Marttilan, Kälviän kirkonkylän sekä Donnerin kouluille.Asuntomessujen rakentaminen työllisti loppusyksyn aikana. Talven aikana rakennetaan alueelle messujenajaksi tulevat kukka-astiat sekä muut kalusteet.Puisto- ja lähiliikuntapaikka Meripuisto saavutti suuren suosion eri ikäluokkien keskuudessa. Lähes kaikkijääkentät olivat käytössä vuonna 2010 ja jalkapallonurmet olivat erittäin hyvässä kunnossa.84Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Liikuntapaikkojen rakentamisessa painopiste oli peruskunnostamisessa. Houraatiin valmistui huoltorakennuksenremontti. Ullava sai toisen hiihtosillan joen yli. Kuntoradat kunnostettiin Kirkonmäellä jaYkspihlajassa. Sadetusputkisto asennettiin Kirkonmäen kentille. Skeittipaikkoja kunnostettiin eri puolillakaupunkia. Köykäriin uusittiin latupohjia ja rakennettiin hiihtomaa.KonekeskusKonekeskus tuottaa palveluita lähinnä sisäiseen toimintaan. Konekeskuksen palveluista noin puoletkohdistuu katujen ja teiden kunnossapitoon. Sekä uudisrakennustyömaiden että puistojen ja liikuntapaikkojenosuus on noin viidennes.Suoritteiden määrä vuonna 2010 oli yhteensä 44 114 h, josta konekaluston osuus oli 37 202 h ja muunkaluston (lisälaitteet) käyttötunnit 6 912 h (2009: 37 250 + 5 950 = 43 200 h). Eri asiakaskunnittain laskutettukokonaissumma oli 1,372 M€ (2009: 1,288 M€). Konekaluston keski-ikä on n. 8 vuotta, käyttöasteissaon käytetty vuosituntimäärä 1650 h/v.KonekorjaamoKonekorjaamo korjaa ja huoltaa kaupungin laitosten ja toimipisteiden autoja, koneita ja laitteita. Konekorjaamopyrkii pääasiassa itse huoltamaan ja korjaamaan kaupungin kaluston, ainoastaan huollon vaatiessaerikoistyökaluja tai -laitteita, kalusto huolletaan merkkikorjaamossa tai erikoisliikkeessä.Korjaamon metalliyöpajassa on myös valmistettu ja korjattu erilaisia metallirakenteita kiinteistöjen ja uudisrakentamisentarpeisiin. Eri asiakaskunnittain laskutettu kokonaissumma oli n. 196 000 € ja laskutetuttunnit 4 080 h (2009: n. 187 000 € ja 3 934 h).AluepalvelutAluepalveluiden tulosalue huolehtii entisten Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien alueilla talohuollon jayhdyskuntateknisten palveluiden rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä.Aluepalveluilla oli vuonna 2010 hoidettavana noin 40 km kaavateitä ja 4,5 km pyöräteitä. Yksityisteitäavustettiin auraamalla asutut tai muuten tärkeät yksityistiet ja lisäksi yksityisteille maksettiin kesäkunnossapitoavustusta108 km matkalta. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yksityisteiden hoitokäytännöt jatkuivatennallaan. Yksityisteiden hoidon ja avustamisen harmonisoinnin selvitystyö käynnistettiin vuoden 2010aikana.Viheralueita oli kiinteistöjen pihojen lisäksi hoidettavana noin 30 ha. Leikkipaikkojen kuntokartoituksen jasisäisen koulutuksen perusteella leikkipaikkojen huollossa otettiin käyttöön Kokkolan kaupungin mallinmukainen huoltokäytäntö.Liikuntapaikkojen hoito Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella tapahtui aluepalvelujen kautta. Lisäksi aluepalveluillaon hoidettavana viisi pienvenesatamaa ja kolme kalankäsittelyhallia.Liitosalueella oli hoidettavana kiinteistöjä noin 51 000 krm2, joihin aluepalvelut tuotti kiinteistönhoito- jakunnossapitopalveluja. Lisäksi hoidettavana oli kaupungin omistamia vuokra-asuntoja Kälviän, Lohtajanja Ullavan alueella.Aluepalvelut toteutti seuraavat merkittävimmät kunnallistekniset hankkeet: Maaherrankadun rakentaminen osuudella Ridantie - Oppipolku Katuvalaistus, Lohtaja: Hollitie ja Taxellintien pyörätie Haja-asutusalueen valaistus, Lohtaja: Alaviirteentie (valaistuksen jatkaminen). Urakkakohteena Kuikkisenojan kunnostus kivetyltä osuudelta.Kokkolan kaupunki osallistui rahoitusosuudellaan Ullavanjärven kunnostamiseen vuonna 2010, varsinaisistakunnostustöistä vastasi Ely-keskus. Lisäksi rakennettiin jätevesiviemäröintiä Kokkolan VedelleVattajantiellä Lohtajalla ja Sipilänkujalla Kälviällä.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki85


KiinteistötTalohuoltoKiinteistöjen ylläpidon kustannusten jyrkkä nousu on taittunut viimeksi kuluneiden vuosien aikana.Kokkolaan liittyneiden kuntien Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kiinteistöt siirtyivät keskitettyyn tilapalveluunvuoden 2009 alusta ja terveyskeskuksen kiinteistöt vuoden 2010 alusta.Tilatarvesuunnittelua jatkettiin tilatyöryhmässä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tilatarvesuunnitteluntavoitteena on saada kaupungin toimintojen edellyttämät tilatarpeet tyydytettyä optimaalisellatavalla sekä pyrkiä tilojen suhteen varautumaan tarpeeksi ajoissa toiminnan muutoksiin. Eniten tilatarvesuunnitteluaaiheuttivat sisäilmaongelmista johtuvat arvaamattomat tilajärjestelyt.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuuden arvioinnissa ollaan toistaiseksi mukana jokatoinen vuosi valtakunnallisessa Vertti- järjestelmässä. Vuoden 2010 lopulla liityttiin mukaan ”Kuntienkiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu -hankkeeseen” (KTI). Hankkeessa vertaillaan kiinteistöjenylläpitokustannuksia sekä tilankäyttöön ja käyttäjiin liittyviä tunnuslukuja.Kaupunki solmi vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.Sopimus kattaa mm. kaupungin hallinnassa olevien rakennusten energiankäytön. Sopimuksen tavoitteenaon ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008–2016.Kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelu aloitettiin.Terveyskeskuksen siivoushenkilöstö n. 30 laitosapulaista ja siivoustyönjohtaja siirtyivät keskitettyynsiivoustoimeen 1.1.2010. Siivoushenkilöstön koulutustason nostamiseen on panostettu kuluvan vuodenaikana tavoitteen mukaisesti. Uutta henkilöstöä palkattaessa vaaditaan laitoshuoltajan ammattitutkinto.Perustoiminnot on toteutettu omana työnä ja täydennetty soveltuvin osin ostopalveluilla. Kuntaliitoksenmyötä tulleiden siivouskohteiden mitoitustyöt on käynnistetty ja myös toiminnallisia käytäntöjä on yhtenäistetty.Kaupungin tilaomaisuudesta tehdyt alustavat korjausvelkalaskelmat osoittavat, että tilaomaisuudenvuosikuluma on tällä hetkellä arviolta noin 7,0 milj. euroa/vuosi. Kiinteistöjen korjausvelka on edelleenkasvussa. Käytössä olevien vähäisten määrärahojen vuoksi asioita on jouduttu panemaan tärkeysjärjestykseenja tästä syystä peruskorjausten painopiste on ollut lähinnä ilmanvaihdon tehostamisessa.Kaupungin tilaomaisuus vuoden 2010 lopussa kerrosala 239 407 m 2 huoneistoala 231 458 m 2 bruttoala 260 995 m 2 tilavuus lämmin 1 062 197 m³ tilavuus kylmä 83 928 m³Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen pinta-ala oli 23 248 m 2 , josta pääosan muodostavat Koivuhaan koulunja päiväkodin vuokratilat, Kuusikummun ja IVG-Polarin vuokratilat sekä uutena kohteena ympäristöterveydenhuollonvuokratilat ja Paulakoti.RakentaminenMerkittävimmät rakennushankkeet olivat valtion avustuspäätökset saneet ja syksyllä käynnistyneet Villankoulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus, Lohtajan monitoimihallin uudisrakentaminen ja HonkaharjunII-vaiheen peruskorjaus. Hankkeet valmistuvat syksyn 2011 aikana.Opetustoimen hankkeita olivat mm. siirtokelpoisen koulun rakentaminen Koivuhakaan, Ruotsalaisen yläasteenja lukion teknisen tilojen muutos perusopetustiloiksi, Sokojan koulun pohjaviemäreiden kunnostus,Vitsarin koulun maalauskunnostus, Torkinmäen koulun lattioiden kunnostustyö ja Hakalahden koulunPaviljonki V-rakennuksen lisälämmöneristäminen ja julkisivuverhouksen uusiminen sekä Hollihaan koulunpihan rakentaminen. Varhaiskasvatuksen hankkeista mm. Keltaviirin päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmärakennettiin nykyvaatimusten mukaiseksi ja Kirkonmäen päiväkodin leikkipiha kunnostettiin.86Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Sosiaalitoimen tärkeimpiä hankkeita oli kehitysvammaisten hoitokoti ja itsenäistymisasunnot Pilventuvanrakentaminen, hanke valmistuu vuoden 2011 alussa.Hansan nuorisotalon korjaustöinä uusittiin osa vesikattoa ja nuorisotilojen ikkunat sekä kunnostettiinnuorisotilojen keittiötilat. Konservatorion valaistusjärjestelmä uusittiin, Ykspihlajan puuhatalon ulkoverhousrappauskunnostettiin ja Väliviirteen kylätalo kunnostettiin Leader-rahoituksilla.Suunnittelutöistä merkittävimmät olivat Villan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen, Honkaharjun IIvaiheenperuskorjauksen ja Lohtajan monitoimihallin suunnittelutyöt. Villan koulun arkkitehtisuunniteluon tehty omana työnä. Kokkolanseudun opiston varsinainen suunnittelu käynnistettiin ja Urheilutalonhankesuunnittelu eteni vaihtoehtojen esittämisen kautta.Talonrakennuksen investointeihin käytettiin vuoden 2010 aikana n. 8,3 milj. euroa 58 eri kohteeseen.Vuoden 2010 määrärahoja siirtyy keskeneräisten kohteiden osalta n. 4,6 milj. € vuodelle 2011.AsuntotuotantoTalousarviossa asuntotuotantotavoitteeksi asetettiin 250 asuntoa/vuosi (Kokkola 210 ja liitoskunnat 40).Vuonna 2010 asuntotuotanto toteutui seuraavasti: omakotitalot 110 asuntoa kerros- ja rivitalot 128 asuntoayhteensä238 asuntoaAsuntotuotannon kokonaisvolyymi oli hyvin lähellä asetettua tavoitetta. Em. asunnoista 64 oli valtionlainoitettujavuokra-asuntoja. Valtionlainoitettujen vuokratalojen käyttöaste on vuoden aikana ollut hyvä,noin 98 %.900800700600500Asuntotuotanto / väestönkehitysnormaalit vuokra-asunnotopiskelija-asunnotkorkotukilainoitetut vuokra-asunnotasuntotuotanto yhteensäväestön muutosasuntotuotantotavoite (kanta-Kokkola)asuntotuotantotavoite (suur-Kokkola)Kuntaliitos:suur-Kokkola4003002001000-10019691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012HenkilöstöTeknisen palvelukeskuksen henkilöstöresurssit olivat vuoden 2010 aikana henkilötyövuosiksi muutettunayhteensä 420 henkilötyövuotta. Määrää kasvoi edellisestä vuodesta terveyskeskuksen kiinteistöjenhuoltohenkilöstön siirtyessä tekniseen palvelukeskukseen.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki87


TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖTYÖVUODET v. 2008 - 2010250200Vuonna 2008 yht. 315,88Vuonna 2009 yht. 384,27 (kuntaliitos)Vuonna 2010 yht. 420,47 (terveyskeskus)2008 2009 2010150100500HALLINTOPALVELUTJ \k lli t k \h kilö tö\T i \t l \t i i l \2010\h 890KAUPUNKI-YMPÄRISTÖ-PALVELUTYHDYSKUNTA-TEKNISETPALVELUTTILAPALVELUTTEKNINEN LAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 36 518 978 0 36 518 978 36 749 280 -230 302Toimintakulut -38 353 660 -1 121 864 -39 475 524 -39 315 817 -159 707Toimintakate -1 834 682 -1 121 864 -2 956 546 -2 566 537 -390 009RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAToiminta-ajatusRakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhdyskunnan rakentamiseen jaylläpitoon liittyvät palvelut. Kuten: huolehtia kaupungin ympäristön laadusta huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyisyydestä huolehtia kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta kaupunginhallituksen alaisuudessaTavoiteLautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteuttamista jakeskeisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuudenlisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat kaupunkiympäristön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksenkorkea taso, tonttien hyvä saatavuus, kestävän kehityksen edistäminen, luonto- ja ympäristöarvojensäilyttäminen sekä viranomaistoimintojen tehokkuus ja joustavuus.OrganisaatioTeknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hoitaatekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen:88Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö-, kaupunkimittaus-,maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtävinä ovat: yhdyskuntatekninen suunnittelu jarakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioistaYleistäValtuusto hyväksyi vuoden 2009 lopulla Kokkolan strategian. Tämän pohjalta sekä tekninen lautakunta ettärakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyivät strategian jalkauttamissuunnitelman tekniselle hallinnolle.Vuotta 2010 leimasi asuntomessuihin valmistautuminen. Syksyllä messualueen kunnallistekniikan japuistojen valmiusaste pyrittiin viemään mahdollisimman pitkälle. Tästä huolimatta messukevät tuleeolemaan viimeistelytöitten osalta kiireinen.Ilmastostrategian laatiminen käynnistettiin teknisen palvelukeskuksen toimesta. Sittemmin hanke laajenikattamaan myös Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton alueen. Asiaan liittyy myös Työ- ja elinkeinoministeriönkanssa laadittu energiansäästösopimus, joka ulottuu aina vuoteen 2016.KaavoituspalvelutKaavoituspalvelujen tulosyksikkö jakautuu yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen toimintayksikköihin.Yleiskaavoitus tapahtuu kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus päättää kaikkien kaavojenlaatimisesta ja vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta, joka toimii kaavoituksen työohjelmana. Rakennusjaympäristölautakunta huolehtii asemakaavoituksesta. Poikkeamislupapäätökset ja -lausunnot sekäsuunnittelutarveratkaisut tehdään hallinto- ja toimintasäännöissä määritellyllä tavalla joko kaupunginhallituksessa,rakennus- ja ympäristölautakunnassa tai viranhaltijapäätöksinä.Kuntaliitoksen asettamista lähtökohdista valmisteltua vuoden 2010 kaavoitusohjelmaa on toteutettu.Kaavoituspalvelujen työtehtävissä on näkynyt etenkin uuden Kokkolan tuottamat yleiskaavoitustarpeet.Asuntorakentaminen on lyhyehkön taantuman jälkeen palautunut normaalille tasolle ja asuntomessualueenrakentamisen käynnistyminen on lisännyt merkittävästi kaupungin asuntotuotantoa. Asuntotonttienkysynnän elpyminen on pienentänyt asemakaavoitettua tonttireserviä, jonka turvaaminen jatkossaedellyttää raakamaavarannon kasvattamista merkittävästi lähivuosina. Työpaikkarakentamisen alueitaon asemakaavoitettu vuoden aikana riittävästi ja tonttivaranto on hyvä.Kaavoituspalveluissa on ollut vuonna 2010 ensimmäistä vuotta uusina virkoina sekä yleiskaava-arkkitehdinettä asemakaava-arkkitehdin virat. Piirtäjien nimikkeet on muutettu kaavavalmistelijan toimiksi.Näillä toimenpiteillä on osaltaan varauduttu kaavoituspalvelujen työtehtävien uudelleen organisointiin jasuunnittelijahenkilöstön eläköitymiseen lähivuosina.YleiskaavoitusYleiskaavoitusta koordinoi ja ohjaa yleiskaavan ohjausryhmäksi laajennettu kaupunkisuunnitteluryhmä jayleiskaava-asioita valmistelee viranhaltijatasolla kaupunginjohtajan nimeämä maankäyttöryhmä. Vuoden2010 aikana oli vireillä 11 yleiskaavatyötä.Trullevinniemen ja Harrinniemen huvila-asutusta käsittelevä rantayleiskaavatyö on käynnistetty aiempienkaavasuunnitelmien pohjalta uudestaan laatimalla sille osallistumis- ja arviointisuunnitelma.Kantakaupungin yleiskaava 2030:n laatiminen on jatkunut. Vuonna 2010 on laadittu perusselvityksiä jatutkittu kaupunkirakenteen mahdollisia laajennusalueita ja tulevien rakentamistarpeiden mitoittamista.Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaava oli luonnoksena nähtävillä ja eri kylille järjestettiin kaavakokoukset.Yleiskaavatyö on viimeistelyvaiheessa tulossa hallinnolliseen käsittelyyn.Marinkaisten, Ruotsalon ja Peltokorven kylien kyläyleiskaavoille on laadittu perusselvitykset sekä tehtymaanomistajakyselyt. Yleiskaavatyöt ovat tulossa luonnosvaiheeseen.Suurteollisuusalueen tavoitesuunnitelmaa on kehitetty yhdessä satamalaitoksen ja alueen yritystenkanssa, ja sen pohjalta on käynnistynyt asemakaavojen tarkistaminen ja laatiminen, joista ensimmäinenon jo vahvistunut.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki89


Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan laatiminen on käynnistetty ja syksyllä pidettiin perusselvityksiäja tavoitteita käsittelevä seminaari. Työ jatkuu vuoden 2011 loppuun.Suurteollisuusalueen pohjoisosaan on laadittu tuulivoimayleiskaavaa, joka on valmistumassa ehdotusvaiheeseen.AsemakaavatyötAsemakaavatöitä valmistui vuoden aikana 15. Vuoden lopussa 2010 oli valmisteilla eri vaiheissaan noin50 asemakaavatyötä.Merkittävimpiä asemakaavatöitä ovat olleet Pikiruukin kasarmirakennus, Suurteollisuusalueen logistiikkaalue,Palmajärven työpaikka-alue, Puntuksentien pientaloalue, Lohtajan monitoimihalli ja Vanhansatamanlahdenleirintäalue.Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvatVireillä olevia kyläasutuksen yleiskaavoja on voitu käyttää perusteena lupia käsiteltäessä. Suunnittelutarve-ja poikkeamislupien viime vuosien kehitys on esitetty alla.Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010kpl 93 86 94 108 124 114 92 117 129Vihersuunnittelu- ja metsäpalvelutTulosyksikkö vastaa kaupungin viher- ja puistosuunnittelusta, viherrakentamisen ja kunnossapidon valvonnasta,viheralueohjelman kehittämisestä sekä metsänhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekämetsätuotteiden myynnistä.ViheraluesuunnitteluVihersuunnitelmia laadittiin Kokkolassa, Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa yhteensä 31. Kälviän, Lohtajanja Ullavan puistojen sekä koulujen ja päiväkotien pihojen tarkastamista jatkettiin yhdessä puistopalveluidenkanssa. Halkokarin rannan puistosuunnitelma valmistui. Kokkolan Viheralueohjelman 2010–2019maastopäivitys tehtiin Lohtajan-Kälviän-Ullavan alueella.Kaupunkipuiden tarkkailussa on tullut esille tarve tehostaa puiden suojaamista kaikilla rakentamiskohteilla.MetsänhoitoMetsiä hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä metsäsuunnitelmiinja PEFC- sertifi kaattiin perustuen. Metsänhoitotöitä tehtiin n. 196 ha, vanhojen ojitusten kunnostusta n.10 000 m ja kunnostussuunnitelmia n. 25 000m. Hakkuutöitä tehtiin n. 98 ha, josta uudistushakkuita n.16 ha, kaava-alueiden erikoishakkuita n. 16 ha ja kasvatus- ja energiapuuhakkuita n. 66 ha.Omana työn osuus metsänhoitotöistä n. 85 %, hakkuutöistä n. 25 %. Kunnostusojitus tehtiin 100 %ostopalveluna.Mittauksissa luovutettu puumäärä oli n. 11 100 m3, josta: tukkipuuta noin 2650 m3, kuitupuuta noin 6650m3, energiapuuta noin 1730 m3 ja polttopuuta noin 70 m3.Raivauksia ja hakkuita tehtiin muille yksiköille 19:lla työkohteella, joista isoimpia olivat asuntomessualueja jätevedenpuhdistamo. Katu-, puisto- ja pihapuiden kuntokartoituksia ja puidenhoitotöitä tehtiin n. 20katupuukohteella.Metsäsuunnitelmien maastotöitä jatkettiin Kotimetsien alueella. Metsänhoitoon liittyviä työ- ja asiantuntijapalveluitamyytiin Boliden Oy:lle, Fingrid Oy:lle ja Senaatti Kiinteistöille. Työlajien vuoden 2010tavoitteet toteutuivat.90Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Maapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelutMaapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelut –tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön: maapolitiikkapalvelutja kaupunkimittauspalvelut.MaapolitiikkapalvelutMaapolitiikka on yleiskaavoituksen ohella osa maankäyttöpolitiikkaa ja sillä tarkoitetaan kaupungin toimenpiteitä,jotka liittyvät alueiden hankintaan, luovutukseen ja hintaan sekä hallinta- ja omistussuhteidenkehittämiseen.Maapolitiikkapalvelujen vuoden 2010 toimintaa leimasi asuntomessualueen tonttien luovuttaminen. Kaikkiaanalueelta luovutettiin 33 tonttia, joista 18 tonttia vuokrattiin ja 15 myytiin. Luovutetuista tonteista 3kpl oli kerrostalotontteja, 2 kpl rivitalotontteja ja loput 28 omakotitalotontteja.Tontti tiskiltä -tavoitteeseen pystyttiin vastaamaan vanhan tonttivarannon lisäksi ottamalla tarjontaanKuusimäen alueelta 17 uutta tonttia sekä Rytimäen itäpuolen uuden kaava-alueen 28 tonttia. Rytimäenitäpuolen tontit olivat niin haluttuja, ettei vuoden 2010 lopussa ollut yhtään varaamatonta tonttia alueella.Kaikkiaan vuonna 2010 luovutettiin yhteensä 95 omakotitalotonttia, joista 46 myytiin ja 49 vuokrattiin.Liittyneiden kuntien alueella luovutuksia oli yhteensä 8 (Kälviä 5, Lohtaja 2 ja Ullava 1)Lähes kaikkia muita tontteja kyettiin luovuttamaan heti kysynnän mukaan. Kaupungin luovuttamat AP- jaKL-tontit (17211 k-m2) olivat asuntomessualueella ja Kuusimäessä. Liike- ja teollisuustonttien luovutus(38665 k-m2) puolittui edellisen vuoden tasosta, koska Heinolan alueen tontit oli jo lähes kaikki luovutettu..Maata hankittiin yht. 48,7 ha, josta kaava-aluetta oli 3,6 ha ja 18,5 ha raakamaata, jota tullaan käyttämäänyhdyskuntarakentamiseen. Maanhankintamenot olivat 0,84 milj. euroa, josta varsinaiset maanostomenot0,66 milj. euroa. Maanmyyntitulot olivat 3,00 milj. euroa, mistä aikaisemmin vuokralla olleiden tonttienosuus oli 0,46 milj. euroa. Tonttien vuokratulot pysyivät lähes ennallaan 1,51 milj. eurossa. Nettotulotsäilyivät edellisvuoden tasolla 3,76 milj. eurossa.Maapolitiikkapalvelujen esitys luovutettavien loma-asuntorakennuspaikkojen hinnoittelun ja luovutusehtojentarkistuksesta oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 29.11.2010, mutta asia palautettiin uuteenvalmisteluun.Maanhankinnan ja luovutuksen talous v. 1988 - 20104 500 0004 000 0003 500 0003 000 000HANK.MENOTMYYNTITULOTVUOKRATULOTNETTOTULOT2 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 000019881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki91


KaupunkimittauspalvelutKaupunkimittauspalvelut huolehtii asemakaavan toteuttamisen edellyttämistä tonttijakojen laatimisistaja niistä aiheutuvista kiinteistötoimituksista sekä kiinteistörekisterin ja osoiterekisterin ylläpidosta vanhanKokkolan kaavoitetuilla alueilla. Lisäksi se huolehtii rakennusvalvonta-, kunnallisteknisistä- ja geoteknisistämittauksista, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta kiinteistötietojen osalta sekä rakennuslupienliitteeksi vaadittavien kiinteistö- ja kaava-asiakirjojen tuottamisesta koko Kokkolan alueella.Lohkomisten lukumäärä väheni jonkin verran aikaisemmista vuosista. Tämä osittain kuvastaa kaupungintonttivarannon pienenemistä. Yleiset alueet on muodostettu kiinteistöiksi sitä mukaa, kun yhtenäisetkaava-alueet ovat saavuttaneet lopullisen muotonsa. Rakennuslupia varten tarvittavien karttojen myyntion säilynyt vilkkaana. Sähköisessä arkistoinnissa on edistytty merkittävästi kuluneen vuoden aikana,sillä kaava-aineisto on skannattu lähes kokonaan. Näiden lisäksi tontinmittausten ikuisesti säilytettäviäkarttoja ja asiakirjoja on saatettu sähköiseen muotoon, jolloin niitä voidaan katsella Xcityn kautta. Liittyneidenkuntien rakennus- ja huoneistorekisterin puutteiden korjaamista varten perustettu projekti onedennyt mutta jatkuu edelleen.Maastomittauksen toimeksiantoja oli kertomusvuonna yhteensä 2108 kappaletta. Kuntaliitoksen vaikutusedellisenä vuonna ajettuihin kilometreihin oli +37,4 %, johon tarkasteluvuonna tuli vielä 18,4%lisää. Osaselityksenä on myös suoritetuilla Euref-Fin koordinaatistojärjestelmään siirtymisen vaatimillamuunnosmittauksilla.Maastomittauksen työajasta suurin osa, 30 %, kului rakennusvalvontaan liittyviin mittauksiin, joitasuoritettiin 816 rakennukseen. Kulunut vuosi olikin kaikkien aikojen ennätyksellisin rakennuspaikkojenmerkitsemisissä, joita tehtiin 311, joista liitosalueelle 123 kappaletta. Sijaintikatselmusten määrä oli128 tarkistusta. Ns. ennakkopaalutuksia tehtiin 17 % kaikista rakennusten merkitsemismittauksista.Maastomittauspalveluiden työajasta 23 % kului paikalleen mittauksiin sekä Euref-Fin mittauksien myötärunkomittauksiin käytettiin työajasta 16 %.Suoritteita: 2006 2007 2008 2009 2010Tonttijakoja 65 56 38 45 26Kiinteistötoimenpiteitä 137 150 84 78 51- tontin lohkomisia / tontteja 74/235 78/191 53/85 58/163 38/108- yleisen alueen lohkomisia 40 50 18 9 5- rasitetoimituksia 6 4 3 1 3Rakennuspaikan merk. 259 238 211 263 311Sijaintikatselmuksia 65 69 85 100 128Maaperäselvityksiä 250 355 599 114 126Uudiskartoitusta ha 80 72 49 70 364Paikkatieto- ja karttapalvelutOsoiteasiatLiittyvien kuntien vesialueilla olevien samannimisten saarten nimimuutosten tekeminen on viivästynytedelleen. Vuoden aikana annettiin yhteensä 441 uutta osoitetta sekä 9 osoitteenmuutosta. Osoitteisiinliittyviä viranhaltijapäätöksiä tehtiin 16 kpl. Osoitteet tiedotettiin asianosaisille ja yhteistyökumppaneille.OrtoilmakuvausOrtoilmakuvausta jatkettiin kesällä 2010. Kuvausalueet käsittivät pääasiassa rakentamattomia maa- jametsätalousalueita ja kuvaukset saatiin päätökseen koko kaupungin alueella. Yhteensä noin 800 km 2kuvaus sisälsi myös kaupungin keskustan alueen päivityskuvauksen sekä mm. Vaasantien liikenneympyrän,Heinolan, Kuusimäen sekä Puntusharjun/Rytimäen alueilta. Ortokuvat ovat olleet suunnittelijoidenkäytössä ja ne ovat myös kaupungin asukkaiden käytettävissä internet-karttapalvelussa (http://kartta.kokkola.fi )92Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


LaserkeilausKokkolan kaupungin katualueilla tehtiin ns. ajoneuvokeilausta yhteensä noin 40 km matkalla. Tätä keilaustaon tarkoitus käyttää kadun ja vesihuollon suunnittelussa. Tuotettu ns. pistepilviaineisto saatiinkäyttöön loppuvuodesta joten käyttökokemukset tulevat vuoden 2011 aikana. Aikaisemmin hankittua(2008) helikopterikeilauksen pistepilviaineistoa on käytetty mm. kunnallistekniikan suunnittelussa sekäkaupungin ja yhteistyökumppaneiden suunnitteluhankkeissa. Ajoneuvokeilaus-pistepilviaineisto tullaanliittämään helikopterikailauspistepilviaineistoon jolloin saadaan kattava aineisto esimerkiksi kaupunginkolmiulotteiseen mallinnukseen. Uudet kevään 2011 aikana käyttöön tulevat suunnitteluohjelmistot tukevatpistepilviaineistojen käyttöä ja mallipohjainen suunnittelu valtaa yhä enemmän alaa suunnittelussa.PaikkatietoanalyysitPaikkatietoanalyysien tilaukset ovat jatkaneet kasvuaan edellisistä vuosista. Merkittävimpiä tilaajia ovatolleet mm. Kokkolan terveyskeskus, Sivistyskeskus ja Varhaiskasvatuspalvelut. Teknisen palvelukeskuksensisällä suurin tilaaja on ollut kaavoituspalvelut. Kaavoituspalveluille on tuotettu kiinteistönomistajaselvityksiäsekä aineistoa mm. asuntokunnista ja rakennuksista Kokkolan strategista aluerakenneyleiskaavaavarten.KopiolaitosVuoden 2010 laskutus oli yhteensä n. 50 000 euroa. Kopiolaitokseen hankittiin uusi leikkuri lisääntyneenviimeistelytyön vuoksi.MuutaVireillä olevia, osittain kansallisia hankkeita: Paikkatietoaineistoja koskevan INSPIRE-direktiivin kansallinentoimeenpano.- KuntaGML liittyvä karttojen ns. rajapintapalveluiden valmistelu.RakennusvalvontaRakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaupungissa tapahtuvaa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta.Tavoitteena on kaupunkikuvan sekä rakennetun ympäristön kehittäminen ja parantaminen. Muunakeskeisenä tavoitteena on järjestää rakentamisen tehokas ohjaus, neuvonta ja valvonta.Lupahakemusten määrä oli vuoden aikana suuri, 801 (794). Myönnettyjä rakennuslupia oli 570 (488),uudis- ja lisärakennusten kerrosala oli 110056 k-am2 (91743 k-am2). Lupia myönnettiin 801 (737). Luvatjakaantuivat alueittain Kokkola 578, Kälviä 128, Lohtaja 66, Ullava 29. Pientalorakennuslupia myönnettiin153 (116), joissa asuntoja 161 (116). Pientaloja valmistui 102 (79), joissa asuntoja 107 (84). Rakennuslupiinliittyviä katselmuksia suoritettiin vuoden aikana 2176. Keskeneräisiä rakennuslupakohteita olivuoden lopussa 2358 (1986).Yleisvalvonnan osalta keskityttiin edelleen luvattomaan rakentamiseen ja RYL käsitteli kahdeksan tapaustapäättäen jatkotoimista. Tarkastuspuolella jatkettiin keskeneräisten kohteiden, joista ei tarkastuspyyntöjäole tullut, selvittämistä ja niitä koskevien tarkastusten ja katselmusten pitämistä. Uusi rakennusvalvontataksaastui voimaan vuoden alusta. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö ei edennyt toivottua tahtia jatyö tältä osin jatkuu.SUORITTEET 2007 2008 2009 2010Rakennus- ja toimenpidelupia 576 491 691 711Purkulupia ja ilmoituksia 21 16 22 29Maisematyölupia 4 - 2 -Rak.järj. mukaisia ilmoituksia 9 13 22 65Rakennusrasitteita - - 5 12Toimenpidekehoituksia 32 - - -Työnjohtajien hyväksymispäätöksiä 656 579 730 602Hylättyjä lupapäätöksiä 5 1 -Aloituskokouksia 254 178 210 280Rakennuslupiin liittyviäkatselmuksia ja tarkastuksia(ei koske toimenpidelupia) 1946 1906 2005 2176Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki93


YmpäristöpalvelutYleistäYmpäristöpalveluiden tulosyksikkö jakautuu ympäristölupa- sekä luonto- ja luonnonvarat toimintayksiköihin.Tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön lupa- ja valvontatehtävistä(viranomaistoiminta) sekä ympäristönsuojelun edistämistehtävistä (mm. luonnonsuojelu, luonnon virkistyskäyttö,maankäytön suunnittelu sekä ympäristötiedottaminen ja –kasvatus alalla).Ympäristövaikutusten arviointihankkeena (YVA) valmistui selostus (Fingrid/voimalinja, Ventusneva-Muhos).Suurteollisuusalueella oli vireillä suuri määrä erillisiä ympäristölupahankkeita, joista merkittävimpänäHopeakiven laiturin ja satamakentän rakentaminen. Lisäksi käynnistyi uusi Kokkolan jätevedenpuhdistamonrakentaminen sekä uusi biokaasulaitos. Lisäksi suurteollisuusalueella oli vireillä tuulivoimahanke.Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu käynnistyi koko laajentuneen Kokkolan alueelle.Lupa-asiat ja valvontaLupa-, ilmoitus- ja lausuntoasioiden määrä oli jokseenkin edellisvuoden tasolla, joskin jätevesilupaasioidenmäärä pysyi korkeana, ja Ullavanjärvellä myönnettiin suuri määrä ruoppauslupia, jotka liittyvätvedenpinnan nostoon.2007 2008 2009 2010Ympäristölupa 4 16 10 9Jätevesien johtamislupa 46 43 125 110Meluilmoitus 27 25 20 16Ruoppausilmoitus 17 12 42 48Kehotukset ja valvonta-asiat 64 50 (7) 5 (48) 6Reklamaatiot 135 115 190 160Lupapäätös (muut) 20 28 40 35Lausunnot / vastineet 19 8 35 39Nitraattidirektiivin mukainen ilmoitus 18 19 64 23Ilmanlaadun tarkkailussa toteutettiin Kokkolan alueen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelma vuosille2007–2011. Tarkkailuun sisältyvät jatkuvatoimiset mittaukset, bioindikaattoriselvitys sekä Kokkolanilmanlaadun internet-sivut, joista voi nähdä ilmanlaatutiedot reaaliajassa. Selvitystyö ilman hiukkastenmetallipitoisuukista Kokkolassa aloitettiin vuonna 2010. Keväällä 2010 tehtiin Kokkolan alueella lumitutkimus,jossa selvitettiin eri epäpuhtauksien, kuten metallien leviämistä. Loppuvuodesta hankittiin uusihiukkasanalysaattori.Hankittiin Tekla X-City ympäristösovellus ja käynnistettiin perustietojen syöttö järjestelmään.YhteistyöhankkeetYmpäristöpalvelut osallistui aktiivisesti kaupungin työllistämishankkeisiin. Yhteistyössä ylläpidettiin ympäristöauditointi-ja ulkoilureitti- sekä luontohanketoimintaa.Kokkolan kaupungin ilmastostrategian laadintatyö käynnistettiin kasvihuonekaasupäästölaskennalla.Lisäksi käynnistettiin hanke, jossa arvioidaan Kokkolan oman toiminnan ympäristövaikutuksia yhteistyössä(FCG, Vaasa). Ilmastostrategiatyötä laajennettiin siten, että käynnistettiin Keski-Pohjanmaanilmastostrategian laadinta maakunnan kehittämisrahahankkeena.Kansainvälisistä yhteistyöhankkeista merkittävin oli ympäristönsuojelun yhteistyöhanke (jätehuolto,ympäristökasvatus, biomonitorointi) Ilalan kaupungin (Tansania) kanssa Ulkoministeriön North-South–ohjelmarahoituksella.Wise-hankkeessa selvitetään langattomien tiedonsiirtoverkkojen käyttämistä melumittauksissa ja selvityksissä.Pohjaveden suojeluasioiden osalta oli vireillä useita hankkeita, joista merkittävimmät olivat GTK:n laatimaPatamäen–Galgåsen–Saarikankaan virtausmalliselvitys. Uutena hankkeena käynnistettiin Karhinkankaanpohjavesialueen antoisuuden-/rakenteenselvitys yhteistyössä GTK:n kanssa. Pohjavesialueen94Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


suojelusuunnitelman (Possu) laadinta jatkui ja lisäksi käynnistettiin pohjavesialueen suojavyöhykkeidenrajauksia koskeva hanke.Pilaantuneiden maa-alueiden merkittävin hanke oli Ullavan alueen vanhojen kaatopaikkojen kunnostusja osalla massoja toteutettiin Peitson kaatopaikan esipeitto.Kokkolan suurteollisuus (KIP) ry:n toiminnan puitteissa toteutettiin laajamittaista ympäristönsuojeluyhteistyötäsuurteollisuusalueella.Luonto ja virkistyskäyttöKokkolan kaupungin omistamille alueille vahvistettiin luonnonsuojelulain mukaisia rahoituksia rauhoitusmääräyksineenseuraavasti: Rummelö-Harrbådan 236,6 ha Tankar 6,6 ha Poroluoto 10,2 ha Norra Hamnskär 1,0 haKokkolan saariston Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelmatyö jatkui Länsi-Suomen ympäristökeskuksen,Metsähallituksen ja kaupungin yhteistyönä; mm. yleisötilaisuuksia järjestettiin useita. OsallistuttiinELY-keskuksen käynnistämän Tankarin hoito- ja käyttösuunnitelman laadintatyöhön.Laajimpina kaavoitushankkeiden luontoselvitystöinä ympäristöpalvelut ohjasi Ruotsalon, Marinkaisten jaPeltokorven luontoselvitystöitä sekä Trullevin-Harrinniemen luontoselvitysten täydennystöitä. Janssoninpeltojen ja Halkokarin itäosan kaavatöiden lepakkoselvitys valmistui.Perinnebiotooppien hoitoa ja laidunnusta jatkettiin Rummelö-Harrbådan lintuvesialueella 38 hehtaarinalueella yhteishankkeena karjankasvattajien kanssa. Pienempiä luonnonhoitokohteita toteutettiin edellisvuosientapaan.Kokkolan ulkoilureittien ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti yhteistyössä puistotja liikuntapaikat -tulosyksikön, liikuntapalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Ohtakarin luontopolkutaulutuusittiin ja liittyneiden kuntien ulkoilureittien merkintää parannettiin.Ympäristökasvatus ja ympäristötiedottaminenYmpäristöpalvelut osallistui edelleen luontokoulu Villa Elban toiminnan tukemiseen. Aktiivista tiedottamistaUllavanjärven kunnostuksesta ja ruoppauksesta sekä asukkaiden neuvonta jatkettiin.RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 2 447 430 0 2 447 430 2 948 211 -500 781Toimintakulut -3 933 617 -127 410 -4 061 027 -3 981 319 -79 708Toimintakate -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 108 -580 489MAASEUTULAUTAKUNTAKokkolan maaseutualue laajeni merkittävästi, kun Kälviä, Lohtaja ja Ullava liitettiin Kokkolaan vuoden2009 alussa. Vuonna 2010 Kokkolassa oli 523 maataloustukea hakenutta tilaa. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisetkäsittelevät viljelijätukien hakemukset ja tekevät päätökset sekä neuvovat hakijoitatuen haussa. Kokkolan maaseutuelinkeinoviranomaiset, maaseutuasiamiehet, työskentelevät neljässä eritoimipisteessä: Kokkolan kaupungintalolla sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistoissa. Suurempiyksikkö mahdollistaa paremmin maataloushallinnolle tulleet vaatimukset maksaja- ja hallintoviranomaistehtävieneriyttämisestä.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki95


Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävätMaaseutuasiamiehet hoitavat maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Tehtäviin kuuluvat EU- ja kansallistentukien ohjaus, lomakkeiden vastaanotto, tukien hyväksyminen ja päätöksenteko sekä neuvonnan jakoulutuksen järjestäminen viljelijöille. Maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa sato-, tulva-, ja hirvivahinkojentarkastukset sekä antaa erilaisia lausuntoja ja arvioita mm. luopumistukiasioihin ja pellonraivauksiinliittyen. Maaseutuasiamiesten palveluita on myyty toimintavuonna Toholammille. Myös maaseudunyleinen kehittäminen kuuluu maaseutulautakunnan ja viranhaltijoiden tehtäviin.Talousarviossa esitetyt seuraavat keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet: suorittaa lakisääteiset tehtävät virheettömästi ja ajallaan tarjota tasapuolisesti neuvontaa kaikille uuden Kokkolan alueen viljelijöille koulutuksia järjestämälläja ajankohtaisista asioista tiedottamalla sekä säilyttää viranhaltijoiden ammattitaito sekä kohentaa sitä koulutuksiin osallistumalla.Vuonna 2010 maksettiin maatiloille maatalouden tuotantotukea yhteensä 18,7 milj. €. Kokkolan maatilojenpeltopinta-ala on yhteensä 18474 hehtaaria. Maatalouden koko rahavirta oli vuonna 2010 66,8 milj. €.Vuoteen 2013 mennessä kuntien maaseutuhallinto uudistuu. Uudistuksen tärkein syy on, ettei hallintonykyisellään täytä EU:n maksajavirastovaatimuksia. Uudistuksen myötä maaseutuhallinto kootaan alueiksi,joilla toimii vähintään 800 tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. Maaseutuhallinnon tehtäviätekee yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisestihoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa yksikköä. Kunta voi poiketa säädetyistä vaatimuksista, jospoikkeaminen on tarpeen kunnan asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Kunnalle voidaanhakemuksesta antaa ennakkotieto siitä, voidaanko kunnan alueella tai yhteistoiminta-aluetta muodostettaessasoveltaa poikkeusmahdollisuutta. Kokkolan kaupunki on hakenut ennakkotietoa poikkeusmahdollisuudesta.MAASEUTULAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 12 360 0 12 360 14 436 -2 076Toimintakulut -289 055 0 -289 055 -247 724 -41 331Toimintakate -276 695 0 -276 695 -233 288 -43 407PELASTUSLAUTAKUNTAVuosi 2010 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen seitsemäs toimintavuosialueellisena pelastuslaitoksena. Pelastuslaitos tuotti lakisääteiset pelastustoimen palvelut 11 kunnanalueelle 99 197 asukkaalle sekä sairaankuljetuspalvelut kolmelle pelastusalueen kunnalle.Pelastuslaitos pysyi kaikkien pelastusalueen kuntien osalta talousarviossa pelastustoimen käyttömenojenollessa yhteensä 6 174 190 € ( 6 344 789 € ) Käyttömenot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 170599 € ( - 2,7 % ).Alueen pelastustoimesta vastuussa olevana monijäsenisenä toimielimenä toimi yksitoistajäseninen ylikunnallinenpelastuslautakunta, joka kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä, lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvia kerran vuodessatarkastettavia kohteita tarkastettiin 825 (100 % tavoitteesta) ja kerran viidessätoista vuodessa tarkastettaviakohteita tarkastettiin 1 821 (83,5 % tavoitteesta). Valistus- ja neuvontatoiminta tavoitti noin 15 300henkilöä (tavoite 5 600 henkilöä, ylittyi 173 %). Muut tarkastukset ja katselmukset kyettiin toimittamaanpalvelutasopäätöksen mukaisesti.Palo- ja pelastushälytyksiä oli 2 628 (edellisenä vuonna 2 346), jossa on nousua 12 % edelliseen vuoteenverrattuna. Kiireellisissä tehtävissä kohteista saavutettiin 49 % alle 6 minuutissa hälytyksestä, 81 % alle10 minuutissa, 93 % alle 15 minuutissa ja 97 % alle 20 minuutissa. Toimintavalmiusaikojen ylityksiä oli 196Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


% (edellisenä vuonna 1 %). Pelastuslaitoksen keskimääräinen toimintavalmiusaika oli kertomusvuonna6 minuuttia 57 sekuntia (edellisenä vuonna 7 minuuttia 27 sekuntia), parannusta edelliseen vuoteen 30sekuntia.Päätoimisen henkilöstön koulutus tapahtui viikko- ja kuukausisuunnitelman mukaisesti ja koulutuksentuntimäärä oli 3017 henkilökoulutustuntia. Toimenpidepalkkaisen henkilöstön koulutus tapahtui viikkoharjoitustenmuodossa ja koulutuksen tuntimäärä oli 10 700 henkilökoulutustuntia.Sairaankuljetustehtäviä pelastusalueella oli 8147, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 802(-8,9 % ). Lasku johtui terveyskeskuksen ohjeistuksen muutoksesta, jonka seurauksena osa kuljetuksistaohjautui yksityisille liikennöitsijöille.PELASTUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2010 Ta 2010Toimintatuotot 9 047 660 0 9 047 660 8 071 639 976 021Toimintakulut -9 047 660 0 -9 047 660 -8 071 639 -976 021Toimintakate 0 0 0 0 0Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki97


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite Toimenpiteet2.2. LIIKELAITOSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENKOKKOLAN ENERGIALiikelaitos Kokkolan Energia osana kaupunginenergialiiketoimintojen kokonaisuuttahuolehtii alueensa energiahuollosta jaharjoittaa strategian mukaista energia-alanliiketoimintaa.Peruspääoman tuotto 3,8 milj. €Nettoinvestoinnit 8,8 milj. €Kokkolan Energia hankkii, siirtää ja myy energialuotettavasti, kannattavasti ja asiakasläheisesti. Talousarviovuodenaikana keskitytään terävöittämäänLiikelaitoksen ulkoista ja sisäistä toimintaa sekävarmistetaan energialiiketoimintojen eri osakokonaisuuksiensaumaton toiminta. Investoinneilla vastataanyhdyskuntarakenteen kehitykseen ja parannetaantoimitusvarmuutta.Peruspääoman tuotto 4,5 milj.€Käyttötalouden tuotto ylitti budjetoidun kautta linjan;käyttökate oli 12,0 milj. € budjetoidun 7,5 milj. € sijastaInvestoinnit olivat 3,6 milj. €; budjettiin varatut siirtojohtohankkeettoteutuvat talousarviovuonna 2011.98 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKOKKOLAN VESIKestävän kehityksen vaatimusten mukaisestihuolehtia toiminta-alueellaan häiriöttömästävedenhankinnasta, puhdistuksestaja jakelusta sekä viemäröinnistä jajäteveden käsittelystä.Kuluttajille jaettavan veden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriöntalousvesiasetuksen laatuvaatimukset.Puhdistetun jäteveden tulee täyttää lupaviranomaistenasettamat lupaehdot.Laatuvaatimukset ja –suositukset saavutettiin. Satamanalueella oli ajoittain lieviä ongelmia talousveden kohonneidenrautapitoisuuksien vuoksi, ongelmat hoidettiinverkoston huuhtelulla.Jätevedenpuhdistuksessa lupaehdot ylittyivät BOD:nosalta ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä lähtevän vedenpitoisuuden että puhdistustehon osalta. Kiintoaineenja COD:n osalta lähtevän veden pitoisuusvaatimuksetsaavutettiin, mutta vaadittava puhdistusteho jäi saavuttamatta.Lupaehtojen ylityksiin vaikuttivat kevään sulamisvesiensuuri määrä ja jäteveden alhainen lämpötila.Fosforin osalta kaikki lupaehdot saavutettiin molemmillavuosipuoliskoilla. Liittyneiden kuntien puhdistamoraportitvalmistuvat keväällä 2011.Varaudutaan luovutettavien tonttien verkostojen rakentamiseen(tonttitakuu).Uudisrakennusalueina toteutettiin Rytimäen asuntoalueellaPikkurytintie sekä Rytirinne os. Pikkurytintie - Hintsantie,Nuolipurossa Lintuparventie os. Pajulinnuntie -Leppälinnuntie,Ykspihlajassa Valkamakujan rakentaminensekä Potin kaava-alue. Uudisrakennusalueilla rakennettiinkunnallistekniikka yhteensä 39 omakotitontille. Uusialiittyjiä tuli v. 2010 seuraavasti: omakotitaloja 113 kpl,paritaloja 8 kpl, rivitaloja 10 kpl, kerrostaloja 6 kpl.Verkostojen toimintavarmuutta parannetaan noudattamallahyväksyttyä uusintaohjelmaa.Vesijohtoja ja viemäreitä saneerattiin mm. Ykspihlajassa(Louhenkadulla, Lemminkäisenkadulla, Kullervonkadulla),Vuorilaaksonpolulla, Linnanpolulla, Skrabbintiellä jaViherlaaksontiellä. Trullevin viemärilinjaan rakennettiinuusi välipumppaamo.Omakustannusperiaatteella huomioidaan nykyiset jatulevat investointi- ja kehittämistarpeet.Käyttömaksuja korotettiin vuoden 2010 alussa, liittymis- japalvelumaksuihin tehtiin indeksikorjaukset.Liikeylijäämä on n. 1 427 000 euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 2 457 570 euroa.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki99


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetJätevedenpuhdistamon toteutussuunnitelmat valmistuvatsyksyllä 2009 ja ensimmäinen urakointivaihealoitetaan alkuvuodesta 2010.Jätevedenpuhdistamon rakentamisesta käytiin urakkatarjouskilpailualkuvuodesta 2010 ja rakennustyöt alkoivatpääurakoitsijaksi valitun Lemminkäinen Talo Oy Forsströmintoimesta huhtikuussa 2010. Työt ovat edenneetsuunnitellusti ja laitos valmistuu vuoden 2011 loppuunmennessä.Vedenhankinnan turvaamiseksi toteutetaan pohjavesitutkimuksiaKarhinkankaan (Lohtaja) pohjavesialueilla.Karhinkankaan tutkimushanketta laajennettiin siten, ettämyös GTK osallistuu rahoitukseen ja tutkimustyöhön.Hankkeeseen on haettu ja saatu EAKR-rahoitusta. Vuoden2010 aikana on tehty alustavia maasto- ja valmistelutöitä,jotka tähtäävät koepumppausten aloittamiseenvuonna 2011.100 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKOKKOLAN SATAMALaadukas, tehokas, ennustettavaSatama voi kilpailukykyisin hinnoin huolehtiatehokkaasti ja laadukkaasti kotimaisenteollisuuden ja yritystoiminnan sekä kauttakulkuliikenteenkuljetuksista- Liiketoiminnan tuotot 11,083 milj. €- Tilikauden tulos 1,259 milj. €- Tavaraliikenteen määrä 4,5 milj. tonnia- Liiketoiminnan tuotot 15,022 milj.€- Tilikauden tulos, ylijäämä 3,561 milj.€- Investointivaraus 1,000 milj.€(Hopeakiven sataman kiinteät rakenteet ja laitteet)- Tavaraliikenteen määrä 6,356 milj.tonnia.Tavoitteena on- kehittää Kokkolan satamaa kotimaisten lähinnäKeski- ja Pohjois-Suomen sekä venäläisten yritystenykkössatamavaihtoehdoksi.- huomioida nykyisten satamanosien sekä uudensatamanosan kehittämisessä kuivan irtotavaran,kappaletavaran sekä muun säännöllistä liikenneyhteyttävaativan liikenteen tarpeet- säilyttää nykyisten asiakkaiden liikenne- saada uutta kappaletavara- sekä irtotavaraliikennettäVuoden 2010 kokonaistavaraliikennemäärä oli satamanhistorian suurin. Paikallisen suurteollisuuden liikennemäärätolivat 38 % ja Keski-Suomen liikennemäärät 20% kokonaistavaraliikenteestä. Venäjän transitoliikennekasvoi edelleen ja se oli 2,713 milj. tonnia eli 42 % kokonaistavaraliikenteestä.AW-terminaalin kautta kulkeva konttiliikenne lisääntyi75 % edelliseen vuoteen verrattuna. Säännöllisen konttiliikenteenkierto (10 pv) muuttui marraskuun alustaviikkoliikenteeksi.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki101


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTYÖPLUSAsiakasnäkökulma: Riittävät palvelut Asiakastyytyväisyyskysely, asiakaspalautteet Työterveyslaitoksen vuosittain tekemän kyselyn mukaanTyöplus saa kaikilla tutkituilla osa-alueilla vertailuaineistoaparemman tuloksen. Lääkäripulan takia pääsy lääkärinvastaanotolle saati sitten oman yrityksen vastuulääkärilleon vaikeutunut.Talous: Kustannustehokkaat toiminnat Tilinpäätös, talousarvio, kuukausiraportit, osavuosikatsaukset,tilastotTaloudellinen toteutuma on ennusteen mukainen taiparempi.Henkilöstönäkökulma: Hyvän työkyvynturvaaminentyössä jaksamiskysely, esimiesalaiskeskustelut Vuosittain tehtävän QPS Nordic henkilöstökyselyn mukaantulokset eivät vielä ole parantuneet huolimatta merkittävistäpanostuksista työolosuhteisiin ja henkilökunnanmäärään. Esimies-alaiskeskustelut toteutuvat kaikkienhenkilöstöryhmien osalta .Prosessit: Toimivat ja laadukkkaat palvelut Jonotusaikakyselyt Jonotusaikakyselyn perusteella vastaanotoille pääsy jayritysyhteistyön aloittaminen ovat asetettujen aikatavoitteidensisällä.Liikevaihto yhteensä: 3,615 milj.€102 Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINENValtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty sivulla 33.Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain on esitetty toimialojen toimintakertomuksissasivulta 65 alkaen.Käyttötalousosan toteutumavertailu talousarvion muutoksineen on esitetty valtuuston hyväksymälläsitovuustasolla sivulta 110 alkaen.Investointiosan toteutumavertailu on esitetty sivulta 112 alkaen.Tuloarvioiden alitukset, määrärahojen ja toimintakatteiden ylitykset, joita valtuusto ei ole käsitellyt talousarviovuodenaikana on esitetty sivulla 114.Rahoitusosa on esitetty sivulla 140.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki103


3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINENToimintatuototToimintatuototilman liikelaitoksia(1 000 €)Ta 2010Ta muutoksetMuutettuta 2010Tp2010EroMuutos€ tp 09/10Muutos%Tp2009Myyntituotot 56 324 473 56 797 58 530 1 732 3 734 6,8 54 796Maksutuotot 12 500 - 335 12 165 12 635 470 1 661 15,1 10 974Tuet ja avustukset 6 999 45 7 043 7 807 764 -942 -10,8 8 749Vuokratuotot 23 994 23 994 24 182 189 3913 19,3 20 269Muut toimintatuotot 4 585 50 4 635 4 809 173 473 10,9 4 336Yhteensä 104 402 233 104 634 107 963 3 329 8 840 8,9 99 123Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat 104,4 milj. euroa. Vuoden aikana hyväksyttiin tuloarvionkorotuksia yhteensä 572 500 euroa ja pienentämisiä 340 000 euroa. Suurin muutos oli sosiaali- ja terveyslautakunnantuloarvion korottaminen 420 000 eurolla.Vuoden 2010 toimintatuotot olivat yhteensä 108,0 milj. euroa ja tulojen ylitys muutettuun talousarvioonnähden oli 3,1 milj. euroa. Muihin toimintatuottoihin kuuluvaa käyttöomaisuuden myyntivoittoa tuloutuilähinnä tonttien myynnistä noin 2,8 milj. euroa, joka oli 0,4 milj. euroa arvioitua vähemmän.ToimintakulutToimintakulut(1 000 €)Ta 2010Ta muutoksetMuutettuta 2010Tp2010EroMuutos€ tp 09/10Muutos%Tp2009Henkilöstökulut 135 891 3 487 139 378 138 107 1 271 7 247 5,5 130 860Palvelujen ostot 124 543 7 492 132 035 135 454 -3 418 10 432 8,3 125 022Aineet, tarvikkeet jatavarat15 019 600 15 620 16 203 -583 711 4,6 15 492Avustukset 15 221 419 15 640 14 522 1 118 - 396 -2,7 14 918Vuokrat 23 930 123 24 053 23 480 573 4 078 21 19 402Muut kulut 2 153 - 135 2 018 1 532 485 110 7,7 1 422Yhteensä 316 757 11 986 328 744 329 299 -554 22 183 7,2 307 116Toimintakuluihin oli varattu 316,8 milj. euroa ja ne olivat 329,3 milj. euroa.Valtuusto hyväksyi vuoden 2010 määrärahojen korotuksia yhteensä 11,8 milj. euroa. Tästä sosiaali- jaterveyslautakunnan osuus oli 9,7 milj. euroa. Opetus- ja kasvatus- lautakunnan osuus 1,0 milj. euroa,josta 0,7 milj. euroa oli valtionosuusuudistukseen liittyviä kotikuntakorvaus- menojen määrärahoja, joitaei ollut varattu talousarvioon. Teklalle myönnettiin 0,85 milj. euron määrärahojen korotukset ja kaupunginhallitukselle0,3 milj. euroa.ToimintakateToimintakate(1 000 €)Ta 2010Ta muutoksetMuutettuta 2010Tp 2010EroMuutos€ tp 09/10Muutos%Tp 2009Toimintakate -210 371 - 11 754 -222 135 -219 529 -2 595 -13 380 6,5 -206 149Toimintakate oli alkuperäisen talousarvion mukaan -210,4 milj. euroa ja se toteutui -219,5 milj. eurona.104Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


VerotulotVerotulot (1 000 €) Ta 2010 Tp 2010 EroMuutos€ tp 09/10Muutos % Tp 2009Kunnallisvero 119 428 125 428 -6 000 892 0,7 124 536Kiinteistövero 7 600 7 773 -173 323 4,3 7 450Yhteisövero 18 572 16 114 2 458 -582 -3,5 16 696Yhteensä 145 600 149 314 3 714 632 0,4 148 682Verotuloja oli budjetoitu kaikkiaan 145,6 milj. euroa. Niitä kertyi yhteensä 149,3 milj. euroa eli 3,7 milj.euroa enemmän kuin talousarviossa. Kunnallisveroja tilitettiin 125,4 milj. euroa, joka oli 6,0 milj. euroaarvioitua enemmän. Yhteisöveroja kertyi 16,1 milj. euroa, joka oli 2,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.Kiinteistöveroja tuloutettiin yhteensä 7,8 milj. euroa.ValtionosuudetValtionosuudet(1 000 €)Ta2010Muutettuta 2010Tp2010EroMuutos€ tp 09/10Muutos%Tp 2009Ta muutoksetYleinen valtionosuus 2 700 2 181Sosiaali- ja terveyst. 51 300 51 580Opetus- ja kulttuurit. 10 700 10 945Kunnan peruspalv.valtionosuus73 652Verotuloihin perustuvavaltionosuuksien tasaus-281Järjestelmämuutoksentasaus194Opetus- ja kulttuurit. -6 778Yhteensä 68 117 - 1 298 66 819 66 787 31 2 082 3,2 64 705Valtionosuuksia saatiin yhteensä 66,8 milj. euroa, joka oli 0,03 milj. euroa vähemmän kuin muutetussatalousarviossa.Vuoden 2010 valtionosuudet oli varattu vanhan järjestelmän mukaisesti, vaikka valtionosuus- järjestelmäuudistettiin vuonna 2010. Valtionosuudet koottiin peruspalvelujen valtionosuudeksi (ns. yhden putkenmalli), jonka mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostuu. Sen ulkopuolelle jäi osa opetus- jakulttuuritoimen valtionosuuksista (ns. ylläpitäjäjärjestelmä). Lisäksi maksetaan uuden ja vanhan järjestelmänmukaan laskettujen valtionosuuksien muutoksesta aiheutuvaa tasausta 193 000 e.Rahoitustuotot ja kulutRahoitustuotot ja kulut(1 000 €)Ta 2010 Tp 2010 EroMuutos€ tp 09/10Muutos % Tp 2009Korkotuotot 550 156 394 355 -30,5 511Liikelaitosten peruspääoma6 121 7 091 -970 -410 12 6 326Muut rahoitustuotot 648 723 -74 -181 33,4 542Korkokulut - 5 015 -2 732 -2 283 -1 056 -27,9 -3 788Muut rahoituskulut -31 -14 -17 -37 27,5 -51Yhteensä 2 273 5 224 -2 950 1 684 47,6 3 540Korkotuottoja kertyi 156 000 euroa lähinnä liikelaitosten konttokuranttitilin tuottoina. Muita rahoitustuottojaoli 0,7 milj. euroa, johon sisältyi arvopapereiden myyntituottoa 138 000 e.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki105


Liikelaitosten maksama peruspääoman tuotto kaupungille oli 7,1 milj. euroa. Kokkolan Energian tuottooli 4,5 milj. euroa, Kokkolan Sataman 2,1 milj. euroa Kokkolan Veden 0,5 milj. euroa ja Työplussan 10000 euroa.Korkokulut olivat 2,7 milj. euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 2,3 milj. euroa. Korkotaso oli historiallisenmatala koko vuoden. Lainojen keskikorko oli n 2,0 % 31.12.2010.Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämäVuosikate, tulos jaylijäämä (1 000 €)Ta 2010Ta muutoksetMuutettuta 2010Tp2010EroMuutos€ tp 09/10Muutos%Tp 2009Vuosikate 5 619 -13 052 -7 433 1 796 9 229 - 8 982 -83,3 10 778Poistot -7 620 0 -7 620 -8 040 -420 -295 3,8 -7 745Tilikauden tulos -2 001 -13 052 -15 053 -6 243 8 809 - 9 277 -305,8 3 034Poistoeron muutos 0 0 0 337 337 196 140,7 140Varausten ja rahastojenmuutos0 -1 814 -1 814 834 31,5 - 2 649Yhteensä -2 001 - 13 052 -15 053 -7 720 7 333 - 8 245 -1 570,7 525Talousarviossa vuosikatteeksi oli arvioitu 5,6 milj. euroa. Talousarviomuutosten vaikutus vuosikatteeseenoli – 13,1 milj. euroa, muutosten jälkeen vuosikate oli -7,4 milj. e. Toteutumaksi muodostui 1,8 milj. euroa.Käyttöomaisuuden poistot olivat 8,0 milj. euroa.Tilikauden tulos oli -6,2 milj. euroa, joka oli 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Tuloksenjärjestelyerien eli varaus- ja rahastosiirtojen jälkeen tulos oli -7,7 milj. euroa alijäämäinen.106Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1.2010-31.12.2010 talousarvio Talousarvio- Talousarvio 2 010 2 0092010 muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 451 000 -1 400 000 -3 851 000 -1 842 664,38 2 008 335,62 -4 425 147,39Tulot 4 030 000 0 4 030 000 3 447 112,08 -582 887,92 7 444 643,66Netto 1 579 000 -1 400 000 179 000 1 604 447,70 3 019 496,27SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 274 392,62 -355 806,67Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 -355 806,67OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 6 807,62 -568 691,42Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 -568 691,42KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -40 000 -40 000 -36 621,02 3 378,98 -61 700,00Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -36 621,02 -61 700,00LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -290 000 -13 000 -303 000 -282 597,65 20 402,35 -103 141,68Tulot 80 000 80 000 66 000,00 -14 000,00 5 605,91Netto -210 000 -13 000 -223 000 -216 597,65 -97 535,77TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -17 429 000 -2 324 396 -19 753 396 -13 881 279,03 5 872 116,97 -17 029 472Tulot 2 077 000 0 2 077 000 1 848 347,37 -228 652,63 984 844Netto -15 352 000 -2 324 396 -17 676 396 -12 032 931,66 -16 044 627RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -72 000 -57 000 -129 000 -55 243,07 73 756,93 -14 500,00Tulot 0 25 000 25 000 10 000,00 -15 000,00 0,00Netto -72 000 -32 000 -104 000 -45 243,07 -14 500,00PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -982 500 0 -982 500 -811 882,57 170 617,43 -545 751,94Tulot 850 500 0 850 500 723 625,42 -126 874,58 336 791,87Netto -132 000 0 -132 000 -88 257,15 -208 960,07INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -21 934 500 -3 908 396 -25 842 896 -17 413 087,48 8 429 808,52 -23 104 210,62Tulot 7 037 500 25 000 7 062 500 6 095 084,87 -967 415,13 8 771 885,63Netto -14 897 000 -3 883 396 -18 780 396 -11 318 002,61 -14 332 324,99Investointimäärärahojen toteutuminen kohteittain on esitetty sivulla 121.Vuonna 2010 investointeihin oli varattu yhteensä 21,9 milj. euroa, rahoitusosuuksiin 4,2 milj. euroa jakäyttöomaisuuden myyntituottoihin 2,8 milj. euroa. Hankkeisiin, jotka olivat vuodenvaihteessa kesken,myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä 3,9 milj. euroa. Vuoden 2010 aikana myönnettiin lisämäärärahoja115 000 euroa.Vuonna 2010 on käytetty investointeihin 17,4 milj. euroa, tuloja niihin on saatu 6,1 milj. euroa, nettomenot11,3 milj. euroa.Tulot muodostuivat käyttöomaisuuden myyntituotoista 3,5 milj. euroa, joista tonttien myynnistä kertyi 3,0milj. euroa sekä investointien rahoitusosuuksista valtiolta 1,6 milj. euroa, EU:lta 0,4 milj. euroa ja kunnilta0,6 milj. euroa. Kokkolan Puhelin Oy:n osakkeiden myyntituotot olivat 0,3 milj. euroa.Maa-alueiden ostoon on käytetty 0,8 milj. euroa. Käyttöomaisuusarvopapereita hankittiin 0,8 milj. eurolla,josta 0,75 milj. euroa on käytetty Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n osakepääoman korottamiseen Koy KokkolanPort Towerin rakentamista varten. Nuorisokeskus Villa Elban sakepääomaa korotettiin 90 000 eurolla.Talonrakennushankkeisiin on käytetty 8,8 milj. euroa, tuloja niihin on saatu yhteensä 1,2 milj. euroa.Sosiaali- ja terveystoimen rakennuksiin on käytetty 2,7 milj. euroa, avustusta niihin on saatu 0,6 milj.euroa. Honkaharjun suunnitteluun ja peruskorjaukseen on käytetty 1,0 milj. euroa ja avustusta siihen onsaatu 0,1 milj. euroa. Kehitysvammaisten hoitokoti ja itsenäistymisasunnot Pilventuvan rakentamiseenTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki107


on käytetty 1,2 milj. euroa ja avustusta siihen on saatu 0,5 milj. euroa. Palvelukeskus Leporantaan onkäytetty 0,3 milj. euroa.Opetus- ja kasvatuslautatoimen rakennuksiin on käytetty yhteensä 4,1 milj. euroa ja avustuksia niihin onsaatu 0,4 milj. euroa. Päiväkoteihin on käytetty 0,3 milj. euroa, josta 0,1 milj. euroa Keltaviirin korjaustöihin.Kouluihin on käytetty yhteensä 3,8 milj. euroa. Siitä 0,6 milj. euroa on käytetty Hollihaan koulun piha- javiimeistelytöihin, Villan koulun peruskorjaukseen 1,9 milj. euroa sekä siirtokelpoisen koulun hankintaavarten Koivuhaan koulun evakkotiloiksi 0,7 milj. euroa.Kulttuuri- ja nuorisotoimen rakennuksiin on käytetty 0,2 milj. euroa, tuloja on saatu 27 500 euroa.Liikuntatoimen rakennuksiin on käytetty 0,9 milj. euroa, tuloja on saatu 0,13 milj. euroa. Suurin hanke oliLohtajan monitoimitalon rakentaminen, johon on käytetty 0,75 milj. euroa ja tuloja on saatu 0,13 milj. euroa.Teknisen toimen rakennuksiin on käytetty 0,9 milj. euroa. Kaupungintalon peruskorjausta jatkettiin 0,2milj. eurolla. Väliviirteen kylätaloon on käytetty 0,1 milj. euroa ja tuloja on saatu 0,07 milj.euroa.Liikenneväyliin on käytetty yhteensä 2,6 milj. euroa, tuloja on saatu 0,067 milj. euroa. Kävelykeskustankehittämiseen on käytetty 0,136 milj, euroa, tuloja on saatu 0,07 milj. euroa.Asuntomessualueen katujen rakentamiseen on käytetty 0,3 milj. euroa. Asuntomessualueen, mm. PikiruukinPotinpuiston, venesataman /vesiaiheen ja asuntomessualueen puistojen, rakentamiseen onkäytetty 1,0 milj. euroa, tuloja siihen on saatu 0,4 milj. euroa.Puistojen rakentamiseen on käytetty 0,2 milj. euroa. Ullavanjärven kunnostamiseen käytettiin 0,2 milj.euroa.Koneiden ja kalustojen hankkimiseen on käytetty yhteensä 1,8 milj. euroa, tuloja niihin on saatu 0,7 milj.euroa.Vuoden 2010 investointimäärärahoista uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2011 toteutumatta jääneiden taikeskeneräisten kohteitten määrärahoja yhteensä 8,1 milj. euroa ja tuloja 1.1 milj. euroa.108Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3.3. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINENRahoituslaskelma(1 000 €)Ta 2010Ta muut.Muutettuta 2010Tp2010PoikkeamaMuutos % Tp2009Tulorahoitus 2 456 - 13 052 - 10 596 - 999 - 9 597 -9 327 112 8 328Investoinnit - 14 897 - 3 883 - 18 780 - 11 396 - 7 384 2 936 -20 -14 332Antolainojen muutokset- 115 0 - 115 -138 23 - 165 -604 27Lainakannan muutokset11 843 8 400 20 243 11 292 8 951 10 5231369769Muut maksuvalmiudenmuutokset0 0 0 464 - 464 - 372-44836Yhteensä - 713 - 8 535 - 9 248 - 778 - 8 470 - 3 595 -82 - 4 373Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti.Toiminnan rahavirta alitti alkuperäisen talousarvion 3,5 milj. eurolla ja investointien rahavirta alittui3,5 milj. eurolla. Rahoitustoiminnan rahavirta toteutui 111 000 euroa heikompana.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki109


3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTASITOVUUSTASOLLAKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENvuosi 2010 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2 010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma PoikkeamaTARKASTUSLAUTAKUNTAToimintatulot 11 440 11 440 10 688,00Toimintamenot -164 125 -164 125 -127 680,11Toimintakate -152 685 0 -152 685 -116 992,11 -35 692,89KESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintatulot 0Toimintamenot 0 1 290,83Toimintakate 0 0 0 1 290,83 -1 290,83KAUPUNGINHALLITUSToimintatulot 19 464 121 19 464 121 19 974 175,97Elinkeinotoiminta 112 610 112 610 68 707,81Palkkavaraus 0 0 0,00Työllisyysvaraus 520 150 520 150 876 894,61It palvelut 2 967 292 0 2 967 292 3 247 694,89Ruokahuolto 6 654 340 0 6 654 340 6 935 435,69Toimintatulot 9 209 729 0 9 209 729 8 845 442,97 364 286,03Toimintamenot -35 903 552 401 191 -35 502 361 -34 909 612,53Elinkeinotoiminta -3 409 740 -3 409 740 -3 101 721,80Palkkavaraus -1 431 700 238 100 -1 193 600 -1 484 134,52Työllisyysvaraus -1 921 260 234 070 -1 687 190 -2 079 674,12It palvelut -2 902 986 -10 700 -2 913 686 -3 176 148,29Ruokahuolto -6 599 460 -8 045 -6 607 505 -6 935 435,69Toimintamenot -19 638 406 -52 234 -19 690 640 -18 132 498,11 -1 558 141,89Toimintakate -16 439 431 401 191 -16 038 240 -14 935 436,56 -1 102 803,44Elinkeinotoiminta -3 297 130 0 -3 297 130 -3 033 013,99 -264 116,01Palkkavaraus -1 431 700 238 100 -1 193 600 -1 484 134,52 290 534,52Työllisyysvaraus -1 401 110 234 070 -1 167 040 -1 202 779,51 35 739,51It palvelut 64 306 -10 700 53 606 71 546,60 -17 940,60Ruokahuolto 54 880 -8 045 46 835 0,00 46 835,00Toimintakate -10 428 677 -52 234 -10 480 911 -9 287 055,14 -1 193 855,86SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 31 884 731 420 000 32 304 731 34 175 936,70Toimeentulotuki 1 365 040 1 365 040 1 265 721,25Toimintatulot 30 519 691 420 000 30 939 691 32 910 215,45 -1 970 524,45Toimintamenot -146 223 699 -9 921 497 -156 145 196 -158 210 998,62Toimeentulotuki -2 809 500 -2 809 500 -2 456 597,87Työmarkkinatuki/kuntaosu -1 000 000 -1 000 000 -779 561,46Toimintamenot -142 414 199 -9 921 497 -152 335 696 -154 974 839,29 2 639 143,29Toimintakate -114 338 968 -9 501 497 -123 840 465 -124 035 061,92 194 596,92Toimeentulotuki -1 444 460 0 -1 444 460 -1 190 876,62 -253 583,38Työmarkkinatuki/kuntaosu -1 000 000 0 -1 000 000 -779 561,46 -220 438,54Toimintakate -111 894 508 -9 501 497 -121 396 005 -122 064 624 668 618,84YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 1 044 581 1 044 581 1 082 926,00Toimintamenot -1 682 950 -84 700 -1 767 650 -1 750 322,86Toimintakate -638 369 -84 700 -723 069 -667 396,86 -55 672,14OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAToimintatulot 4 552 710 -187 500 4 365 210 5 073 035,70Kokkolan seudun opisto 402 720 402 720 468 350,30Projektit 103 000 103 000 608 021,79Toimintatulot 4 046 990 -187 500 3 859 490 3 996 663,61 -137 173,61Toimintamenot -68 369 940 -1 078 596 -69 448 536 -69 862 623,37Kokkolan seudun opisto -1 724 487 -1 724 487 -1 754 002,36Projektit -90 435 -90 435 -685 568,24Toimintamenot -66 555 018 -1 078 596 -67 633 614 -67 423 052,77 -210 561,23110Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENvuosi 2010 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2 010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma PoikkeamaToimintakate -63 817 230 -1 266 096 -65 083 326 -64 789 587,67 -293 738,33Kokkolan seudun opisto -1 321 767 -1 321 767 -1 285 652,06 -36 114,94Projektit 12 565 0 12 565 -77 546,45 90 111,45Toimintakate -62 508 028 -1 266 096 -63 774 124 -63 426 389,16 -347 734,84KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKToimintatulot 358 050 358 050 520 025,86Toimintamenot -8 328 933 -42 028 -8 370 961 -8 425 516,84Toimintakate -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 905 490,98 -107 420,02LIIKUNTALAUTAKUNTAToimintatulot 1 045 050 1 045 050 1 149 323,05Toimintamenot -4 460 688 -11 500 -4 472 188 -4 396 541,40Toimintakate -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218,35 -179 919,65TEKNINEN LAUTAKUNTAToimintatulot 36 518 978 36 518 978 36 749 280,48Jätehuolto/vastaanottoas 170 670 170 670 168 802,59Tilaustyöt 575 610 575 610 782 387,00Toimintatulot 35 772 698 35 772 698 35 798 090,89 -25 392,89Toimintamenot -38 353 660 -1 121 864 -39 475 524 -39 315 817,32Jätehuolto/vastaanottoas -92 090 -92 090 -117 403,27Tilaustyöt -575 610 -575 610 -1 006 787,55Toimintamenot -37 685 960 -1 121 864 -38 807 824 -38 191 626,50 -616 197,50Toimintakate -1 834 682 -1 121 864 -2 956 546 -2 566 536,84 -390 009,16Jätehuolto/vastaanottoas 78 580 0 78 580 51 399,32 27 180,68Tilaustyöt 0 0 0 -224 400,55 224 400,55Toimintakate -1 913 262 -1 121 864 -3 035 126 -2 393 536 -641 590,39RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKToimintatulot 2 447 430 2 447 430 2 948 210,76Metsätilat 184 490 184 490 339 398,29Toimintatulot 2 262 940 0 2 262 940 2 608 812,47 -345 872,47Toimintamenot -3 933 617 -127 410 -4 061 027 -3 981 318,52Metsätilat -349 470 -8 500 -357 970 -317 158,97Toimintamenot -3 584 147 -118 910 -3 703 057 -3 664 159,55 -38 897,45Toimintakate -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 107,76 -580 489,24Metsätilat -164 980 -8 500 -173 480 22 239,32 -195 719,32Toimintakate -1 321 207 -118 910 -1 440 117 -1 055 347 -384 769,92MAASEUTULAUTAKUNTAToimintatulot 12 360 12 360 14 436,37Toimintamenot -289 055 -289 055 -247 724,19Toimintakate -276 695 0 -276 695 -233 287,82 -43 407,18PELASTUSLAUTAKUNTAToimintatulot 9 047 660 9 047 660 8 071 639,30Toimintamenot -9 047 660 -9 047 660 -8 071 639,30Toimintakate 0 0 0 0,00 0,00KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄToimintatulot 106 387 111 232 500 106 619 611 109 769 678,19Nettositovat 23 506 682 0 23 506 682 24 502 402,43Toimintatulot ilman nettosit. 82 880 429 232 500 83 112 929 85 267 275,76 -2 154 346,76Toimintamenot -316 757 879 -11 986 404 -328 744 283 -329 298 504,23Nettositovat -44 744 019 391 397 -44 352 622 -44 787 891,68Toimintamenot ilman nettosit -272 013 860 -11 595 007 -284 391 661 -284 510 612,55 118 951,55Toimintakate -210 370 768 -11 753 904 -222 124 672 -219 528 826,04 -2 595 845,96Nettositovat -21 237 337 391 397 -20 845 940 -20 285 489,25 -560 450,75Toimintakate ilman nettosit. -189 133 431 -11 362 507 -201 278 732 -199 243 336,79 -2 035 395,21Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki111


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENvuosi 2010 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2 010 2 009talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 451 000 -1 400 000 -3 851 000 -1 842 664,38 2 008 335,62 -4 425 147,39Tulot 4 030 000 0 4 030 000 3 447 112,08 -582 887,92 7 444 643,66Netto 1 579 000 -1 400 000 179 000 1 604 447,70 3 019 496,27SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 274 392,62 -355 806,67Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 -355 806,67OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 6 807,62 -568 691,42Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 -568 691,42KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -40 000 -40 000 -36 621,02 3 378,98 -61 700,00Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -36 621,02 -61 700,00LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -290 000 -13 000 -303 000 -282 597,65 20 402,35 -103 141,68Tulot 80 000 80 000 66 000,00 -14 000,00 5 605,91Netto -210 000 -13 000 -223 000 -216 597,65 -97 535,77TEKNINEN LAUTAKUNTAAsuinrakennuksetMenot -25 000 -25 000 -23 488,39 1 511,61 -16 530,78Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -23 488,39 -16 530,78Sos.ja terv.toimen rakennuksetMenot -4 080 000 -756 293 -4 836 293 -2 994 846,90 1 841 446,10 -1 729 664,46Tulot 950 000 950 000 614 047,00 -335 953,00 138 844,00Netto -3 130 000 -756 293 -3 886 293 -2 380 799,90 -1 590 820,46Opetus- ja kasvatus rakennuksetMenot -3 334 000 -685 460 -4 019 460 -3 761 381,33 258 078,67 -5 907 382,13Tulot 435 000 0 435 000 383 000,00 -52 000,00 300 000,00Netto -2 899 000 -685 460 -3 584 460 -3 378 381,33 -5 607 382,13Kulttuuri ja nuoriso rakennuksetMenot -115 000 0 -115 000 -170 331,18 -55 331,18 -192 749,82Tulot 22 000 22 000 27 500,00 5 500,00 30 000,00Netto -93 000 0 -93 000 -142 831,18 -162 749,82Liikunta rakennuksetMenot -2 915 000 -378 500 -3 293 500 -943 019,68 2 350 480,32 -83 833,40Tulot 600 000 600 000 132 000,00 -468 000,00 0,00Netto -2 315 000 -378 500 -2 693 500 -811 019,68 -83 833,40Tekninen rakennuksetMenot -1 000 000 -34 143 -1 034 143 -901 760,36 132 382,64 -1 495 030,25Tulot 0 0 78 298,99 78 298,99 18 000,00Netto -1 000 000 -34 143 -1 034 143 -823 461,37 -1 477 030,25Talonrakennus yhteensäMenot -11 469 000 -1 854 396 -13 323 396 -8 794 827,84 4 528 568,16 -9 425 190,84Tulot 2 007 000 0 2 007 000 1 234 845,99 -772 154,01 486 844,00Netto -9 462 000 -1 854 396 -11 316 396 -7 559 981,85 -8 938 346,84Kiinteät rakenteet ja laitteetMenot -5 545 000 -470 000 -6 015 000 -4 684 137,11 1 330 862,89 -6 909 008,86Tulot 70 000 0 70 000 588 501,38 518 501,38 489 750,19Netto -5 475 000 -470 000 -5 945 000 -4 095 635,73 -6 419 258,67112Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENvuosi 2010 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2 010 2 009talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKuljetusvälineetMenot -405 000 0 -405 000 -402 314,08 2 685,92 -695 271,82Tulot 0 0 25 000,00 25 000,00 8 250,00Netto -405 000 0 -405 000 -377 314,08 -687 021,82Muut koneet ja kalustoMenot -10 000 0 -10 000 0,00 10 000,00 0,00Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,00TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -17 429 000 -2 324 396 -19 753 396 -13 881 279,03 5 872 116,97 -17 029 472Tulot 2 077 000 0 2 077 000 1 848 347,37 -228 652,63 984 844Netto -15 352 000 -2 324 396 -17 676 396 -12 032 931,66 -16 044 627RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -72 000 -57 000 -129 000 -55 243,07 73 756,93 -14 500,00Tulot 0 25 000 25 000 10 000,00 -15 000,00 0,00Netto -72 000 -32 000 -104 000 -45 243,07 -14 500,00PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -982 500 0 -982 500 -811 882,57 170 617,43 -545 751,94Tulot 850 500 0 850 500 723 625,42 -126 874,58 336 791,87Netto -132 000 0 -132 000 -88 257,15 -208 960,07INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -21 934 500 -3 908 396 -25 842 896 -17 413 087,48 8 429 808,52 -23 104 210,62Tulot 7 037 500 25 000 7 062 500 6 095 084,87 -967 415,13 8 771 885,63Netto -14 897 000 -3 883 396 -18 780 396 -11 318 002,61 -14 332 324,99Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki113


TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRAHOJEN JA TOIMINTAKATTEIDEN YLITYKSET, JOITA VALTUUSTOEI OLE KÄSITELLYT TALOUSARVIOVUODEN AIKANAValtuusto merkitsi tiedoksi 24.1.2011 § 12 sarakkeessa valtuusto esitetyt alitukset/ylitykset.Lisäksi on esitetty rahastosta saatava kateKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENvuosi 2010 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2 010 Valtuusto 2011talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama tai rahastosiirtoKESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintamenot 0 1 290,83 1 290,83KAUPUNGINHALLITUSToimintatulot 9 209 729 0 9 209 729 8 845 442,97 364 286,03 513 000ToimintakatePalkkavaraus -1 431 700 238 100 -1 193 600 -1 484 134,52 290 534,52 500 000Työllisyysvaraus -1 401 110 234 070 -1 167 040 -1 202 779,51 35 739,51Ruokahuolto 54 880 -8 045 46 835 0,00 46 835,00SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTAToimintamenot -142 414 199 -9 921 497 -152 335 696 -154 974 839,29 2 639 143,29 2 281 000(ilman nettoyksiköitä) -2 781 000TEKNINEN LAUTAKUNTAToimintakateJätehuolto/vastaanottoas 78 580 0 78 580 51 399,32 27 180,68Tilaustyöt 0 0 0 -224 400,55 224 400,55 224 400,55Kate rahastostaKÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄToimintatulot ilman nettosit. 364 286,03 513 000,00Toimintamenot ilman nettosit. 2 640 434,12 2 281 000,00-2 781 000,00Toimintakate 624 690,26 724 400,55114Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3.5. KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN ERITTELYTTALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009TARKASTUSTOIMINTATOIMINTATUOTOT 11 440 11 440 10 688,00 752,00 93,4 11 172,00TOIMINTAKULUT -164 125 -164 125 -127 680,11 -36 444,89 77,8 -136 645,25TOIMINTAKATE -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25VUOSIKATE -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25TILIKAUDEN TULOS -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25TARKASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 11 440 11 440 10 688,00 752,00 93,4 11 172,00TOIMINTAKULUT -164 125 -164 125 -127 680,11 -36 444,89 77,8 -136 645,25TOIMINTAKATE -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25VUOSIKATE -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25TILIKAUDEN TULOS -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -152 685 -152 685 -116 992,11 -35 692,89 76,6 -125 473,25KESKUSVAALILAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 0,00 0,00 65 996,50TOIMINTAKULUT 1 290,83 -1 290,83 -63 585,46TOIMINTAKATE 1 290,83 -1 290,83 2 411,04VUOSIKATE 1 290,83 -1 290,83 2 411,04TILIKAUDEN TULOS 1 290,83 -1 290,83 2 411,04TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 290,83 -1 290,83 2 411,04KAUPUNGIN JOHTAMINENTOIMINTATUOTOT 6 466 886 -500 6 466 386 5 596 599,75 869 786,25 86,5 6 297 512,00TOIMINTAKULUT -5 540 473 -389 890 -5 930 363 -4 896 348,62 -1 034 014,38 82,6 -5 086 599,60TOIMINTAKATE 926 413 -390 390 536 023 700 251,13 -164 228,13 130,6 1 210 912,400VUOSIKATE 926 413 -390 390 536 023 700 251,13 -164 228,13 130,6 1 211 252,49TILIKAUDEN TULOS 909 273 -390 390 518 883 689 135,77 -170 252,77 132,8 1 188 523,05TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 909 273 -390 390 518 883 689 135,77 -170 252,77 132,8 1 188 523,05KAUPUNGIN KANSLIATOIMINTATUOTOT 7 782 662 500 7 783 162 8 006 552,52 -223 390,52 102,9 7 594 267,29TOIMINTAKULUT -9 758 232 -67 115 -9 825 347 -9 840 932,25 15 585,25 100,2 -9 372 729,97TOIMINTAKATE -1 975 570 -66 615 -2 042 185 -1 834 379,73 -207 805,27 89,8 -1 778 462,680VUOSIKATE -1 975 570 -66 615 -2 042 185 -1 834 379,73 -207 805,27 89,8 -1 778 462,68TILIKAUDEN TULOS -1 995 570 -66 615 -2 062 185 -1 835 893,05 -226 291,95 89,0 -1 785 168,80TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 995 570 -66 615 -2 062 185 -1 835 893,05 -226 291,95 89,0 -1 785 168,80HENKILÖSTÖHALLINTOTOIMINTATUOTOT 481 500 876 893 1 358 393 1 590 511,90 -232 118,90 117,1 1 444 956,00TOIMINTAKULUT -3 123 547 -2 111 835 -5 235 382 -5 561 453,34 326 071,34 106,2 -5 078 230,50TOIMINTAKATE -2 642 047 -1 234 942 -3 876 989 -3 970 941,44 93 952,44 102,4 -3 633 274,50VUOSIKATE -2 642 047 -1 234 942 -3 876 989 -3 935 941,44 58 952,44 101,5 -3 583 274,82TILIKAUDEN TULOS -2 646 587 -1 234 942 -3 881 529 -3 940 482,97 58 953,97 101,5 -3 591 060,66TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 646 587 -1 234 942 -3 881 529 -3 940 487,95 58 958,95 101,5 -3 591 060,66TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUTTOIMINTATUOTOT 3 833 313 3 833 313 4 133 739,18 -300 426,18 107,8 3 947 170,77TOIMINTAKULUT -5 592 966 -10 700 -5 603 666 -5 935 999,00 332 333,00 105,9 -5 715 820,13TOIMINTAKATE -1 759 653 -10 700 -1 770 353 -1 802 259,82 31 906,82 101,8 -1 768 649,36VUOSIKATE -1 759 653 -10 700 -1 770 353 -1 801 787,11 31 434,11 101,8 -1 768 649,36TILIKAUDEN TULOS -1 769 403 -10 700 -1 780 103 -1 817 921,15 37 818,15 102,1 -1 780 417,84TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 769 403 -10 700 -1 780 103 -1 817 921,15 37 818,15 102,1 -1 780 417,84ELINKEINOTTOIMINTATUOTOT 112 610 112 610 68 707,81 43 902,19 61,0 259 505,34TOIMINTAKULUT -3 409 740 -3 409 740 -3 101 721,80 -308 018,20 91,0 -2 910 485,08TOIMINTAKATE -3 297 130 -3 297 130 -3 033 013,99 -264 116,01 92,0 -2 650 979,74VUOSIKATE -3 297 130 -3 297 130 -3 033 013,99 -264 116,01 92,0 -2 650 979,74TILIKAUDEN TULOS -3 343 420 -3 343 420 -3 079 297,63 -264 122,37 92,1 -2 742 491,29TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 343 420 -3 343 420 -3 079 297,63 -264 122,37 92,1 -2 742 491,29SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYSTOIMINTATUOTOT 267 000 267 000 492 613,56 -225 613,56 184,5 651 605,51TOIMINTAKULUT -789 600 -789 600 -1 067 192,00 277 592,00 135,2 -1 158 558,77TOIMINTAKATE -522 600 -522 600 -574 578,44 51 978,44 109,9 -506 953,26VUOSIKATE -522 600 -522 600 -574 578,44 51 978,44 109,9 -506 953,26TILIKAUDEN TULOS -522 600 -522 600 -574 578,44 51 978,44 109,9 -506 953,26TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -522 600 -522 600 -574 578,44 51 978,44 109,9 -506 953,26Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki115


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009KÄYTTÖVARAUSTOIMINTATUOTOT 520 150 -876 893 -356 743 0 -356 743,00 0,0TOIMINTAKULUT -4 116 380 2 980 731 -1 135 649 -1 484 134,52 348 485,52 130,7 -435 387,00TOIMINTAKATE -3 596 230 2 103 838 -1 492 392 -1 484 134,52 -8 257,48 99,4 -435 387,00VUOSIKATE -3 596 230 2 103 838 -1 492 392 -1 484 134,52 -8 257,48 99,4 -435 387,00TILIKAUDEN TULOS -3 596 230 2 103 838 -1 492 392 -1 484 134,52 -8 257,48 99,4 -435 387,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 596 230 2 103 838 -1 492 392 -1 484 134,52 -8 257,48 99,4 -435 387,00PELASTUSTOIMITOIMINTATUOTOT 49 978,54 -49 978,54 118 709,55TOIMINTAKULUT -3 572 614 -3 572 614 -3 021 831,00 -550 783,00 84,6 -3 068 709,95TOIMINTAKATE -3 572 614 -3 572 614 -2 971 852,46 -600 761,54 83,2 -2 950 000,40VUOSIKATE -3 572 614 -3 572 614 -2 971 852,46 -600 761,54 83,2 -2 950 000,40TILIKAUDEN TULOS -3 682 994 -3 682 994 -3 106 745,74 -576 248,26 84,4 -3 076 389,06TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 682 994 -3 682 994 -3 106 745,74 -576 248,26 84,4 -3 076 389,06KAUPUNGINHALLITUSTOIMINTATUOTOT 19 464 121 0 19 464 121 19 974 175,97 -510 054,97 102,6 20 364 066,00TOIMINTAKULUT -35 903 552 401 191 -35 502 361 -34 909 612,53 -592 748,47 98,3 -32 826 521,00TOIMINTAKATE -16 439 431 401 191 -16 038 240 -14 935 436,56 -1 102 803,44 93,1 -12 462 454,77VUOSIKATE -16 439 431 401 191 -16 038 240 -14 935 436,56 -1 102 803,44 93,1 -12 462 454,77TILIKAUDEN TULOS -16 647 531 401 191 -16 246 340 -15 149 917,73 -1 096 422,27 93,3 -12 729 344,86TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -16 647 531 401 191 -16 246 340 -15 149 922,710 -1 096 417,29 93,3 -12 729 344,86SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUSTOIMINTATUOTOT 9 406 806 140000 9 546 806 9 638 514,64 -91 708,64 101,0 9 279 758,02TOIMINTAKULUT -1 587 022 -194 280 -1 781 302 -2 113 346,57 332 044,57 118,6 -2 181 316,31TOIMINTAKATE 7 819 784 -54 280 7 765 504 7 525 168,07 240 335,93 96,9 7 098 441,71VUOSIKATE 7 819 784 -54 280 7 765 504 7 525 168,07 240 335,93 96,9 7 098 441,71TILIKAUDEN TULOS 7 819 784 -54 280 7 765 504 7 524 923,81 240 580,19 96,9 7 098 441,71TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 819 784 -54 280 7 765 504 7 524 923,81 240 580,19 96,9 7 098 441,71SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUTTOIMINTATUOTOT 3 008 865 -50 000 2 958 865 3 409 231,77 -450 366,77 115,2 3 342 010,91TOIMINTAKULUT -26 215 037 -986 464 -27 201 501 -26 717 825,45 -483 675,55 98,2 -25 086 481,09TOIMINTAKATE -23 206 172 -1 036 464 -24 242 636 -23 308 593,68 -934 042,32 96,1 -21 744 470,18VUOSIKATE -23 206 172 -1 036 464 -24 242 636 -23 308 593,68 -934 042,32 96,1 -21 744 470,18TILIKAUDEN TULOS -23 212 842 -1 036 464 -24 249 306 -23 318 112,26 -931 193,74 96,2 -21 753 730,42TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -23 212 842 -1 036 464 -24 249 306 -23 318 232,41 -931 073,59 96,2 -21 753 730,42VANHUSTYÖTOIMINTATUOTOT 7 567 056 374 850 7 941 906 8 027 594,93 -85 688,93 101,1 8 058 979,31TOIMINTAKULUT -36 664 674 -2 633 898 -39 298 572 -39 086 361,89 -212 210,11 99,5 -37 091 994,24TOIMINTAKATE -29 097 618 -2 259 048 -31 356 666 -31 058 766,96 -297 899,04 99,0 -29 033 014,93VUOSIKATE -29 097 618 -2 259 048 -31 356 666 -31 058 766,96 -297 899,04 99,0 -29 033 014,93TILIKAUDEN TULOS -29 102 538 -2 259 048 -31 361 586 -31 089 332,35 -272 253,65 99,1 -29 081 289,47TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -29 102 538 -2 259 048 -31 361 586 -31 089 335,46 -272 250,54 99,1 -29 081 289,47TERVEYSPALVELUTTOIMINTATUOTOT 6 170 004 -44 850 6 125 154 6 507 413,36 -382 259,36 106,2 5 986 571,25TOIMINTAKULUT -29 824 966 -2 486 855 -32 311 821 -33 304 810,50 992 989,50 103,1 -30 471 045,01TOIMINTAKATE -23 654 962 -2 531 705 -26 186 667 -26 797 397,14 610 730,14 102,3 -24 484 473,76VUOSIKATE -23 654 962 -2 531 705 -26 186 667 -26 797 397,14 610 730,14 102,3 -24 484 473,76TILIKAUDEN TULOS -24 082 072 -2 531 705 -26 613 777 -27 137 417,18 523 640,18 102,0 -25 204 670,67TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24 082 072 -2 531 705 -26 613 777 -27 137 417,18 523 640,18 102,0 -25 204 670,67ERIKOISSAIRAANHOITOTOIMINTATUOTOT 5 732 000 5 732 000 6 593 182,00 -861 182,00 115,0 5 945 673,55TOIMINTAKULUT -51 932 000 -3 620 000 -55 552 000 -56 988 654,21 1 436 654,21 102,6 -53 741 667,21TOIMINTAKATE -46 200 000 -3 620 000 -49 820 000 -50 395 472,21 575 472,21 101,2 -47 795 993,66VUOSIKATE -46 200 000 -3 620 000 -49 820 000 -50 395 472,21 575 472,21 101,2 -47 795 993,66TILIKAUDEN TULOS -46 200 000 -3 620 000 -49 820 000 -50 395 472,21 575 472,21 101,2 -47 795 993,66TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -46 200 000 -3 620 000 -49 820 000 -50 395 472,21 575 472,21 101,2 -47 795 993,66SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 31 884 731 420 000 32 304 731 34 175 936,70 -1 871 205,70 105,8 32 612 993,04TOIMINTAKULUT -146 223 699 -9 921 497 -156 145 196 -158 210 998,6 2 065 802,62 101,3 -148 572 503,86TOIMINTAKATE -114 338 968 -9 501 497 -123 840 465 -124 035 061,9 194 596,92 100,2 -115 959 510,82VUOSIKATE -114 338 968 -9 501 497 -123 840 465 -124 035 061,92 194 596,92 100,2 -115 959 510,82TILIKAUDEN TULOS -114 777 668 -9 501 497 -124 279 165 -124 415 410,19 136 245,19 100,1 -116 737 242,51TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -114 777 668 -9 501 497 -124 279 165 -124 415 533,45 136 368,45 100,1 -116 737 242,51116Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOTOIMINTATUOTOT 1 044 581 1 044 581 1 082 926,00 -38 345,00 103,7 53 385,48TOIMINTAKULUT -1 682 950 -84 700 -1 767 650 -1 750 322,86 -17 327,14 99,0 -719 561,75TOIMINTAKATE -638 369 -84 700 -723 069 -667 396,86 -55 672,14 92,3 -666 176,27VUOSIKATE -638 369 -84 700 -723 069 -667 396,86 -55 672,14 92,3 -666 176,27TILIKAUDEN TULOS -662 419 -84 700 -747 119 -676 920,90 -70 198,10 90,6 -690 260,45TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -662 419 -84 700 -747 119 -676 920,90 -70 198,10 90,6 -690 260,45YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 1 044 581 0 1 044 581 1 082 926,00 -38 345,00 103,7 53 385,48TOIMINTAKULUT -1 682 950 -84 700 -1 767 650 -1 750 322,86 -17 327,14 99,0 -719 561,75TOIMINTAKATE -638 369 -84 700 -723 069 -667 396,86 -55 672,14 92,3 -666 176,27VUOSIKATE -638 369 -84 700 -723 069 -667 396,86 -55 672,14 92,3 -666 176,27TILIKAUDEN TULOS -662 419 -84 700 -747 119 -676 920,90 -70 198,10 90,6 -690 260,45TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -662 419 -84 700 -747 119 -676 920,90 -70 198,10 90,6 -690 260,45SIVISTYSKESKUSTOIMINTATUOTOT 250 250 6811,76 -6 561,76 2724,7 805,82TOIMINTAKULUT -768 000 -1 170 -769 170 -791 575,15 22 405,15 102,9 -915 280,52TOIMINTAKATE -767 750 -1 170 -768 920 -784 763,39 15 843,39 102,1 -914 474,70VUOSIKATE -767 750 -1 170 -768 920 -784 763,39 15 843,39 102,1 -914 474,70TILIKAUDEN TULOS -767 750 -1 170 -768 920 -790 938,71 22 018,71 102,9 -917 562,36TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -767 750 -1 170 -768 920 -790 938,71 22 018,71 102,9 -917 562,36VARHAISKASVATUSTOIMINTATUOTOT 2 936 380 -340 000 2 596 380 2 686 651,61 -90 271,61 103,5 2 405 132,87TOIMINTAKULUT -24 257 151 -369 780 -24 626 931 -24 488 506,88 -138 424,12 99,4 -23 402 983,56TOIMINTAKATE -21 320 771 -709 780 -22 030 551 -21 801 855,27 -228 695,73 99,0 -20 997 850,69VUOSIKATE -21 320 771 -709 780 -22 030 551 -21 801 855,27 -228 695,73 99,0 -20 997 850,69TILIKAUDEN TULOS -21 356 141 -709 780 -22 065 921 -21 852 673,99 -213 247,01 99,0 -21 045 651,40TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -21 356 141 -709 780 -22 065 921 -21 852 363,31 -213 557,69 99,0 -21 045 651,40PERUSOPETUSTOIMINTATUOTOT 509 110 152500 661 610 1 149 998,69 -488 388,69 173,8 829 417,36TOIMINTAKULUT -31 108 854 -945 888 -32 054 742 -32 422 277,85 367 535,85 101,1 -30 396 476,75TOIMINTAKATE -30 599 744 -793 388 -31 393 132 -31 272 279,16 -120 852,84 99,6 -29 567 059,39VUOSIKATE -30 599 744 -793 388 -31 393 132 -31 272 279,16 -120 852,84 99,6 -29 567 059,39TILIKAUDEN TULOS -30 835 134 -793 388 -31 628 522 -31 598 385,65 -30 136,35 99,9 -29 896 593,11TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -30 835 134 -793 388 -31 628 522 -31 598 433,93 -30 088,07 99,9 -29 896 593,11ERITYISOPETUSTOIMINTATUOTOT 143 900 143 900 67 251,43 76 648,57 46,7 106 538,84TOIMINTAKULUT -4 300 456 0 -4 300 456 -4 470 042,87 169 586,87 103,9 -4 193 078,04TOIMINTAKATE -4 156 556 0 -4 156 556 -4 402 791,44 246 235,44 105,9 -4 086 539,20VUOSIKATE -4 156 556 0 -4 156 556 -4 402 791,44 246 235,44 105,9 -4 086 539,20TILIKAUDEN TULOS -4 156 556 0 -4 156 556 -4 402 791,44 246 235,44 105,9 -4 086 539,20TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 156 556 0 -4 156 556 -4 402 923,90 246 367,90 105,9 -4 086 539,20LUKIOTTOIMINTATUOTOT 560 350 0 560 350 693 971,91 -133 621,91 123,8 604 464,61TOIMINTAKULUT -6 210 992 238 242 -5 972 750 -5 936 218,26 -36 531,74 99,4 -5 884 710,47TOIMINTAKATE -5 650 642 238 242 -5 412 400 -5 242 246,35 -170 153,65 96,9 -5 280 245,86VUOSIKATE -5 650 642 238 242 -5 412 400 -5 242 246,35 -170 153,65 96,9 -5 280 245,86TILIKAUDEN TULOS -5 658 392 238 242 -5 420 150 -5 249 993,91 -170 156,09 96,9 -5 287 993,42TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 658 392 238 242 -5 420 150 -5 249 994,23 -170 155,77 96,9 -5 287 993,42KOKKOLAN SEUDUN OPISTOTOIMINTATUOTOT 402 720 402 720 468 350,30 -65 630,30 116,3 387 426,39TOIMINTAKULUT -1 724 487 0 -1 724 487 -1 754 002,36 29 515,36 101,7 -1 603 178,12TOIMINTAKATE -1 321 767 0 -1 321 767 -1 285 652,06 -36 114,94 97,3 -1 215 751,73VUOSIKATE -1 321 767 0 -1 321 767 -1 285 652,06 -36 114,94 97,3 -1 215 751,73TILIKAUDEN TULOS -1 321 767 0 -1 321 767 -1 285 652,06 -36 114,94 97,3 -1 215 751,73TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 321 767 0 -1 321 767 -1 285 652,06 -36 114,94 97,3 -1 215 751,73OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 4 552 710 -187 500 4 365 210 5 073 035,70 -707 825,70 116,2 4 333 785,89TOIMINTAKULUT -68 369 940 -1 078 596 -69 448 536 -69 862 623,37 414 087,37 100,6 -66 395 707,46TOIMINTAKATE -63 817 230 -1 266 096 -65 083 326 -64 789 587,67 -293 738,33 99,5 -62 061 921,57VUOSIKATE -63 817 230 -1 266 096 -65 083 326 -64 789 587,67 -293 738,33 99,5 -62 061 921,57TILIKAUDEN TULOS -64 095 740 -1 266 096 -65 361 836 -65 180 435,76 -181 400,24 99,7 -62 450 091,22TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -64 095 740 -1 266 096 -65 361 836 -65 180 306,14 -181 529,86 99,7 -62 450 091,22Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki117


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009YHTEISET MENOT JA KANSLIATOIMINTATUOTOT 520 520 15 495,00 -14 975,00 2979,8 19 628,00TOIMINTAKULUT -275 518 -2000 -277 518 -300 579,11 23 061,11 108,3 -311 813,26TOIMINTAKATE -274 998 -2000 -276 998 -285 084,11 8 086,11 102,9 -292 185,26VUOSIKATE -274 998 -2000 -276 998 -285 084,11 8 086,11 102,9 -292 185,26TILIKAUDEN TULOS -274 998 -2000 -276 998 -285 779,03 8 781,03 103,2 -292 532,72TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -274 998 -2000 -276 998 -285 779,03 8 781,03 103,2 -292 532,72KULTTUURITOIMINTATUOTOT 13 910 13 910 7 542,23 6 367,77 54,2 8 825,72TOIMINTAKULUT -2 977 290 -11 080 -2 988 370 -2 985 035,90 -3 334,10 99,9 -2 871 971,15TOIMINTAKATE -2 963 380 -11 080 -2 974 460 -2 977 493,67 3 033,67 100,1 -2 863 145,43VUOSIKATE -2 963 380 -11 080 -2 974 460 -2 977 493,67 3 033,67 100,1 -2 863 145,43TILIKAUDEN TULOS -2 963 380 -11 080 -2 974 460 -2 978 645,31 4 185,31 100,1 -2 863 721,25TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 963 380 -11 080 -2 974 460 -2 978 645,31 4 185,31 100,1 -2 863 721,25KIRJASTOTOIMINTATUOTOT 134 610 134 610 190 680,64 -56 070,64 141,7 104 873,56TOIMINTAKULUT -2 828 920 0 -2 828 920 -2 796 967,47 -31 952,53 98,9 -2 721 648,57TOIMINTAKATE -2 694 310 0 -2 694 310 -2 606 286,83 -88 023,17 96,7 -2 616 775,01VUOSIKATE -2 694 310 0 -2 694 310 -2 606 286,83 -88 023,17 96,7 -2 616 775,01TILIKAUDEN TULOS -2 694 310 0 -2 694 310 -2 612 288,93 -82 021,07 97,0 -2 619 738,18TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 694 310 0 -2 694 310 -2 612 288,93 -82 021,07 97,0 -2 619 738,18MUSEOTOIMITOIMINTATUOTOT 91 050 91 050 74 051,79 16 998,21 81,3 71 007,22TOIMINTAKULUT -970 755 -11 500 -982 255 -964 334,42 -17 920,58 98,2 -932 906,11TOIMINTAKATE -879 705 -11 500 -891 205 -890 282,63 -922,37 99,9 -861 898,89VUOSIKATE -879 705 -11 500 -891 205 -890 282,63 -922,37 99,9 -861 898,89TILIKAUDEN TULOS -879 705 -11 500 -891 205 -890 282,63 -922,37 99,9 -861 898,89TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -879 705 -11 500 -891 205 -890 282,63 -922,37 99,9 -861 898,89NUORISOTYÖTOIMINTATUOTOT 117 960 117 960 232 256,20 -114 296,20 196,9 191 859,96TOIMINTAKULUT -1 276 450 -17 448 -1 293 898 -1 378 599,94 84 701,94 106,5 -1 259 027,08TOIMINTAKATE -1 158 490 -17 448 -1 175 938 -1 146 343,74 -29 594,26 97,5 -1 067 167,12VUOSIKATE -1 158 490 -17 448 -1 175 938 -1 146 343,74 -29 594,26 97,5 -1 067 167,12TILIKAUDEN TULOS -1 158 490 -17 448 -1 175 938 -1 147 455,66 -28 482,34 97,6 -1 067 723,08TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 158 490 -17 448 -1 175 938 -1 147 455,66 -28 482,34 97,6 -1 067 723,08KULTTUURI- JA NUORISOTOMENLTKTOIMINTATUOTOT 358 050 0 358 050 520 025,86 -161 975,86 145,2 396 194,46TOIMINTAKULUT -8 328 933 -42 028 -8 370 961 -8 425 516,84 54 555,84 100,7 -8 097 366,17TOIMINTAKATE -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 905 490,98 -107 420,02 98,7 -7 701 171,71VUOSIKATE -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 905 490,98 -107 420,02 98,7 -7 701 171,71TILIKAUDEN TULOS -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 914 451,56 -98 459,44 98,8 -7 705 614,12TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 970 883 -42 028 -8 012 911 -7 914 451,56 -98 459,44 98,8 -7 705 614,12LIIKUNTATOIMINTATUOTOT 1 045 050 1 045 050 1 149 323,05 -104 273,05 110,0 1 120 332,21TOIMINTAKULUT -4 460 688 -11 500 -4 472 188 -4 396 541,40 -75 646,60 98,3 -4 425 509,94TOIMINTAKATE -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218,35 -179 919,65 94,8 -3 305 177,73VUOSIKATE -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218,35 -179 919,65 94,8 -3 305 177,73TILIKAUDEN TULOS -3 579 078 -11 500 -3 590 578 -3 415 563,76 -175 014,24 95,1 -3 468 267,97TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 579 078 -11 500 -3 590 578 -3 415 563,76 -175 014,24 95,1 -3 468 267,97LIIKUNTALAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 1 045 050 0 1 045 050 1 149 323,05 -104 273,05 110,0 1 120 332,21TOIMINTAKULUT -4 460 688 -11 500 -4 472 188 -4 396 541,40 -75 646,60 98,3 -4 425 509,94TOIMINTAKATE -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218,35 -179 919,65 94,8 -3 305 177,73VUOSIKATE -3 415 638 -11 500 -3 427 138 -3 247 218,35 -179 919,65 94,8 -3 305 177,73TILIKAUDEN TULOS -3 579 078 -11 500 -3 590 578 -3 415 563,76 -175 014,24 95,1 -3 468 267,97TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 579 078 -11 500 -3 590 578 -3 415 563,76 -175 014,24 95,1 -3 468 267,97118Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009HALLINTOPALVELUTT U L O S L A S K E L M ATOIMINTATUOTOT 730 310 730 310 721 392,03 8 917,97 98,8 715 636,69TOIMINTAKULUT -1 294 150 -7 030 -1 301 180 -1 256 196,54 -44 983,46 96,5 -1 223 702,03TOIMINTAKATE -563 840 -7 030 -570 870 -534 804,51 -36 065,49 93,7 -508 065,34VUOSIKATE -563 840 -7 030 -570 870 -534 804,51 -36 065,49 93,7 -508 065,34TILIKAUDEN TULOS -565 840 -7 030 -572 870 -534 804,51 -38 065,49 93,4 -508 065,34TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -565 840 -7 030 -572 870 -534 804,51 -38 065,49 93,4 -508 065,34YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUTTOIMINTATUOTOT 5 053 260 0 5 053 260 5 319 473,67 -266 213,67 105,3 5 311 723,39TOIMINTAKULUT -10 140 240 -532 940 -10 673 180 -10 585 110,32 -88 069,68 99,2 -10 183 582,50TOIMINTAKATE -5 086 980 -532 940 -5 619 920 -5 265 636,65 -354 283,35 93,7 -4 871 859,11VUOSIKATE -5 086 980 -532 940 -5 619 920 -5 265 636,65 -354 283,35 93,7 -4 871 859,11TILIKAUDEN TULOS -7 990 479 -532 940 -8 523 419 -8 317 883,08 -205 535,92 97,6 -7 745 823,95TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 990 479 -532 940 -8 523 419 -8 317 883,08 -205 535,92 97,6 -7 745 823,95TILAPALVELUT U L O S L A S K E L M ATOIMINTATUOTOT 30 735 408 0 30 735 408 30 708 414,78 26 993,22 99,9 24 936 445,27TOIMINTAKULUT -26 919 270 -581 894 -27 501 164 -27 474 510,46 -26 653,54 99,9 -21 978 560,47TOIMINTAKATE 3 816 138 -581 894 3 234 244 3 233 904,32 339,68 100,0 2 957 884,80VUOSIKATE 3 816 138 -581 894 3 234 244 3 233 904,32 339,68 100,0 2 957 884,80TILIKAUDEN TULOS 301 804 -581 894 -280 090 -504 751,58 224 661,58 180,2 -206 223,64TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 301 804 -581 894 -280 090 -2 210 632,96 1 930 542,96 789,3 -1 706 297,64TEKNINEN LAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 36 518 978 0 36 518 978 36 749 280,48 -230 302,48 100,6 30 963 805,35TOIMINTAKULUT -38 353 660 -1 121 864 -39 475 524 -39 315 817,32 -159 706,68 99,6 -33 385 845,00TOIMINTAKATE -1 834 682 -1 121 864 -2 956 546 -2 566 536,84 -390 009,16 86,8 -2 422 039,65VUOSIKATE -1 834 682 -1 121 864 -2 956 546 -2 566 536,84 -390 009,16 86,8 -2 422 039,65TILIKAUDEN TULOS -8 254 515 -1 121 864 -9 376 379 -9 357 439,17 -18 939,83 99,8 -8 460 112,93TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 254 515 -1 121 864 -9 376 379 -11 063 320,55 1 686 941,55 118,0 -9 960 186,93KAUPUNKIYMPÄRISTÖN VASTUUALUETOIMINTATUOTOT 2 447 430 2 447 430 2 948 210,76 -500 780,76 120,5 2 659 404,02TOIMINTAKULUT -3 933 617 -127 410 -4 061 027 -3 981 318,52 -79 708,48 98,0 -3 867 934,70TOIMINTAKATE -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 107,76 -580 489,24 64,0 -1 208 530,68VUOSIKATE -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 107,76 -580 489,24 64,0 -1 208 530,68TILIKAUDEN TULOS -1 573 877 -127 410 -1 701 287 -1 109 336,83 -591 950,17 65,2 -1 290 775,24TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 573 877 -127 410 -1 701 287 -1 109 336,83 -591 950,17 65,2 -1 290 775,24RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKTOIMINTATUOTOT 2 447 430 0 2 447 430 2 948 210,76 -500 780,76 120,5 2 659 404,02TOIMINTAKULUT -3 933 617 -127 410 -4 061 027 -3 981 318,52 -79 708,48 98,0 -3 867 934,70TOIMINTAKATE -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 107,76 -580 489,24 64,0 -1 208 530,68VUOSIKATE -1 486 187 -127 410 -1 613 597 -1 033 107,76 -580 489,24 64,0 -1 208 530,68TILIKAUDEN TULOS -1 573 877 -127 410 -1 701 287 -1 109 336,83 -591 950,17 65,2 -1 290 775,24TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 573 877 -127 410 -1 701 287 -1 109 336,83 -591 950,17 65,2 -1 290 775,24MAASEUTULAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 12 360 12 360 14 436,37 -2 076,37 116,8 18 988,74TOIMINTAKULUT -289 055 0 -289 055 -247 724,19 -41 330,81 85,7 -257 779,81TOIMINTAKATE -276 695 0 -276 695 -233 287,82 -43 407,18 84,3 -238 791,07VUOSIKATE -276 695 0 -276 695 -233 287,82 -43 407,18 84,3 -238 791,07TILIKAUDEN TULOS -276 695 0 -276 695 -233 287,82 -43 407,18 84,3 -238 791,07TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -276 695 0 -276 695 -233 287,82 -43 407,18 84,3 -238 791,07Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki119


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 %/ TA 2009VIRANOMAISTOIMINTA JA HALLINTOTOIMINTATUOTOT 2 167 490 2 167 490 1 930 128,81 237 361,19 89,0 1 917 590,10TOIMINTAKULUT -2 167 490 -2 167 490 -1 930 128,81 -237 361,19 89,0 -1 917 590,10TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0PELASTUSTOIMINTATOIMINTATUOTOT 5 210 660 5 210 660 4 579 651,64 631 008,36 87,9 4 898 573,23TOIMINTAKULUT -5 210 660 -5 210 660 -4 579 651,64 -631 008,36 87,9 -4 898 573,23TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0SAIRAANKULJETUSTOIMINTATUOTOT 1 657 810 1 657 810 1 552 158,85 105 651,15 93,6 1 542 896,18TOIMINTAKULUT -1 657 810 -1 657 810 -1 552 158,85 -105 651,15 93,6 -1 542 896,18TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TOIMITILATTOIMINTATUOTOT 11 700 11 700 9 700,00 2 000,00 82,9 8 600,00TOIMINTAKULUT -11 700 -11 700 -9 700,00 -2 000,00 82,9 -8 600,00TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0PELASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 9 047 660 0 9 047 660 8 071 639 976 020,70 89,2 8 367 659,51TOIMINTAKULUT -9 047 660 0 -9 047 660 -8 071 639 -976 020,70 89,2 -8 367 659,51TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,00 0,00RAHOITUSTOIMINTAKATET U L O S L A S K E L M AVUOSIKATE 215 990 241 -1 298 112 214 692 129 221 325 293 -6 633 164,39 103,1 216 927 121,29TILIKAUDEN TULOS 215 990 241 -1 298 112 214 692 129 221 325 293 -6 633 164,00 103,1 216 927 121,29TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 215 990 241 -1 298 112 214 692 129 221 553 891 -6 861 761,72 103,2 215 918 589,85KOKKOLA YHTEENSÄTOIMINTATUOTOT 106 387 111 232 500 106 619 611 109 769 678,19 -3 150 067,19 103,0 100 967 783,20TOIMINTAKULUT -316 757 879 -11 986 404 -328 744 283 -329 298 504,23 554 221,23 100,2 -307 116 619,91TOIMINTAKATE -210 370 768 -11 753 904 -222 124 672 -219 528 826,04 -2 595 845,96 98,8 -206 148 836,48VUOSIKATE 5 619 473 -13 052 016 -7 432 543 1 796 467,35 -9 229 010,35 -24,2 10 778 284,81TILIKAUDEN TULOS -2 000 850 -13 052 016 -15 052 866 -6 243 172,00 -8 809 694,00 41,5 3 033 558,71TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 000 850 -13 052 016 -15 052 866 -7 720 454,28 -7 332 411,72 51,3 524 953,27120Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSENMAA- JA VESIALUEET OSTO - KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRÅDENMenot - Utgifter -1 325 000 -1 325 000 -799 674,62 -525 325,38Tulot - Inkomster 3 300 000 0 3 300 000 3 003 769,08 296 230,92Netto 1 975 000 0 1 975 000 2 204 094,46 -229 094,46RAKENNUSTEN MYYNTI - FÖRSÄLJN. AV BYGGN.Menot - Utgifter 0 -86 000,00 86 000,00Tulot - Inkomster 200 000 0 200 000 131 558,00 68 442,00Netto 200 000 0 200 000 45 558,00 154 442,00HENKILÖSTÖHALLINTO REKRYTOINTIOHJELMISTOMenot - Utgifter -30 000 0 -30 000 0,00 -30 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -30 000 0 -30 000 0,00 -30 000,00PUHELINKESKUKSEN LAAJENNUSMenot - Utgifter 0 -100 000 -100 000 -15 132,95 -84 867,05Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 -100 000 -100 000 -15 132,95 -84 867,05KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT -VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARMenot - Utgifter -1 000 000 -1 300 000 -2 300 000 -845 261,58 -1 454 738,42Tulot - Inkomster 530 000 530 000 311 785,00 218 215,00Netto -470 000 -1 300 000 -1 770 000 -533 476,58 -1 236 523,42INVESTOINTIAVUSTUKSET KUNTAYHTYMILLE - INVESTERINGSBIDRAG TILL SAMKOMMUNERKESKI-POHJANMAAN KOULUTUKSEN KY -SAMKOMMUN FÖR UTBILDNING I MELLERSTA ÖSTERBOTTENMenot - Utgifter -75 000 -75 000 -76 364,83 1 364,83Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -75 000 0 -75 000 -76 364,83 1 364,83OPTIMA SAMKOMMUNMenot - Utgifter 0 -1 182,78 1 182,78Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -1 182,78 1 182,78SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDMenot - Utgifter -21 000 -21 000 0,00 -21 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -21 000 0 -21 000 0,00 -21 000,00KRUUNUPYYN KANSANOPISTO - KRONOBY FOLKHÖGSSKMenot - Utgifter 0 -19 047,62 19 047,62Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -19 047,62 19 047,62KÅRKULLA SAMKOMMUNMenot - Utgifter 0 0,00 0,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 0,00 0,00KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNERMenot - Utgifter -96 000 0 -96 000 -96 595,23 595,23Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto -96 000 0 -96 000 -96 595,23 595,23KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSENMenot - Utgifter -2 451 000 -1 400 000 -3 851 000 -1 842 664,38 -2 008 335,62Tulot - Inkomster 4 030 000 0 4 030 000 3 447 112,08 582 887,92Netto 1 579 000 -1 400 000 179 000 1 604 447,70 -1 425 447,70SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENMUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIERTERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRDMenot - Utgifter -180 000 -63 000 -243 000 -206 208,51 -36 791,49Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -180 000 -63 000 -243 000 -206 208,51 -36 791,49Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki121


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010TERVEYDENHUOLTO - ATK-OHJELMISTOT - HÄLSOVÅRD ADB-ANSKAFFNINGARMenot - Utgifter -250 000 0 -250 000 -53 842,96 -196 157,04Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -250 000 0 -250 000 -53 842,96 -196 157,04TOIMINTAKESKUS DUUNI / TILA-AUTOMenot - Utgifter -20 000 0 -20 000 -20 213,10 213,10Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -20 213,10 213,10HOITOKOTI PILVENTUPA KALUSTAMINENMenot - Utgifter -60 000 0 -60 000 -18 342,81 -41 657,19Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -60 000 0 -60 000 -18 342,81 -41 657,19SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENMenot - Utgifter -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 -274 392,62Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto -510 000 -63 000 -573 000 -298 607,38 -274 392,62OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA- NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRANMUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIERPÄIVÄKODIT PIHALEIKKIVÄLINEET - DAGHEM REDSKAP FÖR UTELEKARMenot - Utgifter -40 000 -40 000 -34 393,51 -5 606,49Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -34 393,51 -5 606,49PIHALEIKKIVÄLINEET - REDSKAP FÖR UTELEKARMenot - Utgifter -40 000 -40 000 -34 167,98 -5 832,02Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -34 167,98 -5 832,02OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINEN - FÖRNYELSE AV LÄRANDEMILJÖER OCH INVEVTARIERMenot - Utgifter -80 000 -80 000 -82 159,62 2 159,62Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -80 000 0 -80 000 -82 159,62 2 159,62HOLLIHAAN KOULUMenot - Utgifter 0 -51 000 -51 000 -53 471,27 2 471,27Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 -51 000 -51 000 -53 471,27 2 471,27OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA- NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRANMenot - Utgifter -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 -6 807,62Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto -160 000 -51 000 -211 000 -204 192,38 -6 807,62KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA -NÄMNDEN FÖR KULTUR- OCH UNGDOMSVÄSENDETMUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIERKIRJASTON TYÖTILOJEN KALUSTUS - BIBLIOTEKETSMenot - Utgifter -40 000 -40 000 -36 621,02 -3 378,98Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -36 621,02 -3 378,98KULTTUURI JA NUORISO - KULTUR OCH UNGDOMMenot - Utgifter -40 000 0 -40 000 -36 621,02 -3 378,98Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -36 621,02 -3 378,98122LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDENKIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGARLIIKUNTA-ALUEET - IDROTTSOMRÅDENVARAUS - RESERVERINGMenot - Utgifter -90 000 -90 000 -89 700,98 -299,02Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -90 000 0 -90 000 -89 700,98 -299,02MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIERHOLLIHAAN LÄHILIIKUNTAPROJEKTI- HÅLLHAGENS KVARTERSIDROTTSPARKMenot - Utgifter -200 000 -200 000 -184 623,62 -15 376,38Tulot - Inkomster 80 000 80 000 66 000,00 14 000,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010Netto -120 000 0 -120 000 -118 623,62 -1 376,38HOLLIHAAN LIIKUNTAHALLI - HÅLLHAGENS IDROTTSHALLMenot - Utgifter 0 -13 000 -13 000 -8 273,05 -4 726,95Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 -13 000 -13 000 -8 273,05 -4 726,95LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDENMenot - Utgifter -290 000 -13 000 -303 000 -282 597,65 -20 402,35Tulot - Inkomster 80 000 0 80 000 66 000,00 14 000,00Netto -210 000 -13 000 -223 000 -216 597,65 -6 402,35TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDENTALONRAKENNUS - HUSBYGGNADASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADERSORALA - SORALAS GÅRDSPLANMenot - Utgifter -25 000 -25 000 -23 488,39 -1 511,61Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -23 488,39 -1 511,61ASUINRAKENNUKSET - BOSTADSBYGGNADERMenot - Utgifter -25 000 0 -25 000 -23 488,39 -1 511,61Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -23 488,39 -1 511,61MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADERSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENHALKOKARIN NEUVOLA - HALKOKARI RÅDGIVNINGSBYRÅMenot - Utgifter -60 000 0 -60 000 -62 953,84 2 953,84Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -60 000 0 -60 000 -62 953,84 2 953,84TOIMINNALLISET MUUTOKSET - FUNKTIONELLA FÖRÄNDRINGARMenot - Utgifter -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00KEHIT.VAM.HOITOKOTI JA ITS.ASUNNOT PILVENTUPA-VÅRDHEM OCH BOSTÄDER FÖR UTVECKLINGSSTÖRDAMenot - Utgifter -1 500 000 -165 500 -1 665 500 -1 249 866,42 -415 633,58Tulot - Inkomster 500 000 500 000 500 047,00 -47,00Netto -1 000 000 -165 500 -1 165 500 -749 819,42 -415 680,58LEPOLAMenot - Utgifter -70 000 -200 000 -270 000 -13 378,63 -256 621,37Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -70 000 -200 000 -270 000 -13 378,63 -256 621,37PALVELUKESKUS LEPORANTA - SERVICECENTER LEPORANTAMenot - Utgifter -350 000 -350 000 -314 518,21 -35 481,79Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -350 000 0 -350 000 -314 518,21 -35 481,79HOPIJAKUMPUMenot - Utgifter -75 000 0 -75 000 -55 068,33 -19 931,67Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -75 000 0 -75 000 -55 068,33 -19 931,67PÄÄTERVEYSASEMA - HUVUDHÄLSOSTATIONENMenot - Utgifter 0 -11 500 -11 500 -11 404,80 -95,20Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto 0 -11 500 -11 500 -11 404,80 -95,20HONKAHARJU II-VAIHE, SUUNNITTELU JA KORJAUS -FURUÅSEN, II SKEDET, PLANERING OCH REPARATIONERMenot - Utgifter -1 500 000 -310 000 -1 810 000 -953 864,41 -856 135,59Tulot - Inkomster 450 000 450 000 114 000,00 336 000,00Netto -1 050 000 -310 000 -1 360 000 -839 864,41 -520 135,59SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENMenot - Utgifter -3 565 000 -687 000 -4 252 000 -2 661 054,64 -1 590 945,36Tulot - Inkomster 950 000 0 950 000 614 047,00 335 953,00Netto -2 615 000 -687 000 -3 302 000 -2 047 007,64 -1 254 992,36Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki123


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADEROPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA - NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRANPÄIVÄKOTIEN PIHOJEN KUNNOSTAMINEN - ISTÅNDSÄTTNING AV DAGHEMSGÅRDENMenot - Utgifter -20 000 0 -20 000 -22 400,43 2 400,43Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -22 400,43 2 400,43KELTAVIIRIN PÄIVÄKOTI - DAGHEMMET KELTAVIIRIMenot - Utgifter -90 000 0 -90 000 -126 923,67 36 923,67Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -90 000 0 -90 000 -126 923,67 36 923,67TERVENPOLTTAJAN PÄIVÄKOTI - DAGHEMMET TJÄRBRÄNNARENMenot - Utgifter -25 000 0 -25 000 -26 071,74 1 071,74Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -26 071,74 1 071,74KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTI - KYRKBACKENS DAGHEMMenot - Utgifter -140 000 0 -140 000 -90 371,18 -49 628,82Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -140 000 0 -140 000 -90 371,18 -49 628,82PÄIVÄKOTIEN AITOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV STAKET VID DAGHEMMENMenot - Utgifter -20 000 9 489 -10 511 -10 050,00 -461,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 9 489 -10 511 -10 050,00 -461,00RUOTSALON PÄIVÄKOTI - RUOTSALO DAGHEMMenot - Utgifter -200 000 -87 000 -287 000 -10 471,18 -276 528,82Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -200 000 -87 000 -287 000 -10 471,18 -276 528,82PÄIVÄKODIT TOIMINNALLISET MUUTOKSET - FUNKTIONELLA ÄNDRINGAR I DAGHEMMenot - Utgifter -20 000 8 218 -11 782 -47 504,06 35 722,06Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 8 218 -11 782 -47 504,06 35 722,06TORKINMÄEN KOULU - STORKISBACKENS SKOLAMenot - Utgifter -30 000 -115 000 -145 000 -156 459,17 11 459,17Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -30 000 -115 000 -145 000 -156 459,17 11 459,17VITSARIN KOULU - VITTSAR SKOLAMenot - Utgifter -35 000 -35 000 -23 194,49 -11 805,51Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -35 000 0 -35 000 -23 194,49 -11 805,51HAKALAHDEN YLÄASTE - HAKALAX HÖGSTADIUMMenot - Utgifter -100 000 0 -100 000 -104 303,36 4 303,36Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -104 303,36 4 303,36RUOTSALAINEN YLÄASTE JA LUKIO - DONNERSKA SKOLA OCH KARLEBY SVENSKA GYMNASIETMenot - Utgifter -100 000 0 -100 000 -98 025,49 -1 974,51Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -98 025,49 -1 974,51VILLAN KOULU - VILLA SKOLAMenot - Utgifter -2 000 000 -42 000 -2 042 000 -1 877 684,34 -164 315,66Tulot - Inkomster 435 000 435 000 383 000,00 52 000,00Netto -1 565 000 -42 000 -1 607 000 -1 494 684,34 -112 315,66SOKOJAN KOULU - SÅKA SKOLAMenot - Utgifter -40 000 0 -40 000 -27 576,53 -12 423,47Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -27 576,53 -12 423,47SIIRTOKELPOINEN KOULU - FLYTTBAR SKOLAMenot - Utgifter -687 000 0 -687 000 -728 598,13 41 598,13Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -687 000 0 -687 000 -728 598,13 41 598,13TEKNISTEN TÖIDEN LUOKKIEN TYÖSUOJELUPUUTTEIDEN KORJAUKSET -REPARATION AV BRISTER I ARBETARSKYDD I KLASSRUM FÖR TEKNISKT ARBETEMenot - Utgifter -25 000 21 577 -3 423 0,00 -3 423,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -25 000 21 577 -3 423 0,00 -3 423,00KOULUJEN AITOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV STAKET VID SKOLORNAMenot - Utgifter -25 000 6 142 -18 858 0,00 -18 858,00124Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -25 000 6 142 -18 858 0,00 -18 858,00KIRKONMÄEN KOULUMenot - Utgifter -50 000 0 -50 000 -48 830,66 -1 169,34Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -48 830,66 -1 169,34KOKKOLAN SEUDUN OPISTO - KARLEBYNEJDENS INSTITUTMenot - Utgifter -160 000 -50 000 -210 000 -10 570,00 -199 430,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -160 000 -50 000 -210 000 -10 570,00 -199 430,00YKSPIHLAJAN KOULU - YXPILA SKOLAMenot - Utgifter -20 000 -20 000 -24 084,33 4 084,33Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -24 084,33 4 084,33MARINKAISTEN KOULU - MARINGAIS SKOLAMenot - Utgifter -15 000 0 -15 000 -12 280,08 -2 719,92Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -15 000 0 -15 000 -12 280,08 -2 719,92MARTTILAN KOULU - MARTTILAS SKOLAMenot - Utgifter -17 000 0 -17 000 -21 588,50 4 588,50Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -17 000 0 -17 000 -21 588,50 4 588,50ÖJAN KOULUMenot - Utgifter 0 -25 000 -25 000 -21 667,88 -3 332,12Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 -25 000 -25 000 -21 667,88 -3 332,12HOLLIHAAN KOULUMenot - Utgifter 0 -491 800 -491 800 -559 128,46 67 328,46Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 -491 800 -491 800 -559 128,46 67 328,46TOIMINNALLISET MUUTOKSET - FUNKTIONELLA FÖRÄNDRINGARMenot - Utgifter -30 000 10 621 -19 379 -47 389,91 28 010,91Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -30 000 10 621 -19 379 -47 389,91 28 010,91OPETUS JA KASVATUS - UTBILDNING OCH FOSTRANMenot - Utgifter -3 849 000 -754 753 -4 603 753 -4 095 173,59 -508 579,41Tulot - Inkomster 435 000 0 435 000 383 000,00 52 000,00Netto -3 414 000 -754 753 -4 168 753 -3 712 173,59 -456 579,41MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADERKULTTUURI- JA NUORISO - KULTUR OCH UNGDOMHANSA (KESKIKAUPUNGIN NUORISOTALO) - HANSA (UNGDOMSGÅRDEN I CENTRUM)Menot - Utgifter -55 000 0 -55 000 -87 362,73 32 362,73Tulot - Inkomster 22 000 22 000 27 500,00 -5 500,00Netto -33 000 0 -33 000 -59 862,73 26 862,73MUSEOKORTTELI - MUSEIKVARTERETMenot - Utgifter -20 000 0 -20 000 -44 557,10 24 557,10Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -44 557,10 24 557,10KALASTAJA- JA KOTISEUTUMUSEO - FISKAR- OCH HEMBYGDSMUSEETMenot - Utgifter -15 000 0 -15 000 -19 050,03 4 050,03Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -15 000 0 -15 000 -19 050,03 4 050,03KIRKONMÄEN NUORISOTALO - KYRKBACKENS UNGDOMSGÅRDMenot - Utgifter -25 000 -25 000 -19 361,32 -5 638,68Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -19 361,32 -5 638,68KULTTUURI JA NUORISO - KULTUR OCH UNGDOMMenot - Utgifter -115 000 0 -115 000 -170 331,18 55 331,18Tulot - Inkomster 22 000 0 22 000 27 500,00 -5 500,00Netto -93 000 0 -93 000 -142 831,18 49 831,18MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADERLIIKUNTA - IDROTTUIMAHALLI - SIMHALLENTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki125


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010Menot - Utgifter -160 000 0 -160 000 -133 201,73 -26 798,27Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -160 000 0 -160 000 -133 201,73 -26 798,27ULLAVAN URHEILUKENTTÄ - SPORTSPLANEN I ULLAVAMenot - Utgifter -15 000 0 -15 000 -13 956,28 -1 043,72Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -15 000 0 -15 000 -13 956,28 -1 043,72URHEILUTALON PERUSKORJAUS - GRUNDRENOVERING AV IDROTTSGÅRDENMenot - Utgifter -100 000 -198 000 -298 000 -45 616,95 -252 383,05Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -100 000 -198 000 -298 000 -45 616,95 -252 383,05LOHTAJAN MONITOIMITALO - ALLAKTIVITETSHUSET I LOCHTEÅMenot - Utgifter -2 640 000 -180 500 -2 820 500 -750 244,72 -2 070 255,28Tulot - Inkomster 600 000 600 000 132 000,00 468 000,00Netto -2 040 000 -180 500 -2 220 500 -618 244,72 -1 602 255,28LIIKUNTA - IDROTTMenot - Utgifter -2 915 000 -378 500 -3 293 500 -943 019,68 -2 350 480,32Tulot - Inkomster 600 000 0 600 000 132 000,00 468 000,00Netto -2 315 000 -378 500 -2 693 500 -811 019,68 -1 882 480,32SIVISTYS - BILDNINGMenot - Utgifter -6 879 000 -1 133 253 -8 012 253 -5 208 524,45 -2 803 728,55Tulot - Inkomster 1 057 000 0 1 057 000 542 500,00 514 500,00Netto -5 822 000 -1 133 253 -6 955 253 -4 666 024,45 -2 289 228,55MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADERTEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDETSIIVOOJIEN SOSIAALI- JA APUTILOJEN PERUSKORJAUS -OMBYGGNAD AV PERSONALRUM FÖR STÄDERSKORMenot - Utgifter -20 000 135 -19 865 -10 630,39 -9 234,61Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -20 000 135 -19 865 -10 630,39 -9 234,61TOIMINNALLISET MUUTOKSET - FUNKTIONELLA FÖRÄNDRINGAR126Menot - Utgifter -40 000 10 165 -29 835 -43 253,06 13 418,06Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -40 000 10 165 -29 835 -43 253,06 13 418,06KAUPUNGINTALO - STADSHUSETMenot - Utgifter -350 000 0 -350 000 -186 295,22 -163 704,78Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -350 000 0 -350 000 -186 295,22 -163 704,78KONSERVATORIO - KONSERVATORIETMenot - Utgifter -40 000 -32 000 -72 000 -47 910,29 -24 089,71Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -40 000 -32 000 -72 000 -47 910,29 -24 089,71VARTIOLINNAMenot - Utgifter -15 000 0 -15 000 -5 836,51 -9 163,49Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -15 000 0 -15 000 -5 836,51 -9 163,49ARVAAMATTOMAT PERUSKORJAUKSET - OFÖRUTSEDDA TOTALRENOVERINGARMenot - Utgifter -90 000 31 746 -58 254 -70 802,11 12 548,11Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -90 000 31 746 -58 254 -70 802,11 12 548,11KIINTEISTÖAUTOMATIIKKA - FASTIGHETSAUTOMATIKMenot - Utgifter -25 000 13 797 -11 203 -13 650,00 2 447,00Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -25 000 13 797 -11 203 -13 650,00 2 447,00RAKENNUSTEN MAALAUSTYÖT - HUSMÅLNINGMenot - Utgifter -25 000 16 947 -8 053 0,00 -8 053,00Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -25 000 16 947 -8 053 0,00 -8 053,00YKSPIHLAJAN PUUHATALO - YXPILA AKTIVITETSGÅRDMenot - Utgifter -80 000 0 -80 000 -95 167,24 15 167,24Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -80 000 0 -80 000 -95 167,24 15 167,24VENTUSKARTANO - VENTUSGÅRDENMenot - Utgifter -20 000 0 -20 000 -21 670,49 1 670,49Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -21 670,49 1 670,49VÄLIVIIRTEEN KYLÄTALO - VÄLIVIIRRE BYAGÅRDMenot - Utgifter -40 000 0 -40 000 -116 839,05 76 839,05Tulot - Inkomster 0 74 338,99 -74 338,99Netto -40 000 0 -40 000 -42 500,06 2 500,06YLIKORPILAHDEN KOULU - YLIKORPILAHTIS SKOLAMenot - Utgifter -20 000 0 -20 000 -12 549,81 -7 450,19Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -12 549,81 -7 450,19LOHTAJAN PALOASEMA - LOCHTEÅ BRANDSTATIONMenot - Utgifter -45 000 0 -45 000 -54 359,78 9 359,78Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -45 000 0 -45 000 -54 359,78 9 359,78KEITTIÖLAITTEET - KÖKSAPPARATURMenot - Utgifter -130 000 -78 854 -208 854 -199 397,71 -9 456,29Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -130 000 -78 854 -208 854 -199 397,71 -9 456,29POISTUMISREITTIVALAISINTEN AKUSTOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV BATTERIUPPSÄTTININGEN FÖRBELYSNINGEN AV UTRYMNINGSVÄGARMenot - Utgifter -20 000 3 921 -16 079 0,00 -16 079,00Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -20 000 3 921 -16 079 0,00 -16 079,00AS OY SILTATALO - BYGNADS AB SILTATALOMenot - Utgifter -40 000 0 -40 000 -23 398,70 -16 601,30Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -23 398,70 -16 601,30ULLAVAN PALOASEMAMenot - Utgifter 0 0 0 0,00 0,00Tulot - Inkomster 0 0 3 960,00 -3 960,00Netto 0 0 0 3 960,00 -3 960,00TEKNINEN TOIMI - TEKNISKA VÄSENDETMenot - Utgifter -1 000 000 -34 143 -1 034 143 -901 760,36 -132 382,64Tulot - Inkomster 0 0 0 78 298,99 -78 298,99Netto -1 000 000 -34 143 -1 034 143 -823 461,37 -210 681,63MUUT RAKENNUKSET - ÖVRIGA BYGGNADERMenot - Utgifter -11 444 000 -1 854 396 -13 298 396 -8 771 339,45 -4 527 056,55Tulot - Inkomster 2 007 000 0 2 007 000 1 234 845,99 772 154,01Netto -9 437 000 -1 854 396 -11 291 396 -7 536 493,46 -3 754 902,54TALONRAKENNUS - HUSBYGGNADMenot - Utgifter -11 469 000 -1 854 396 -13 323 396 -8 794 827,84 -4 528 568,16Tulot - Inkomster 2 007 000 0 2 007 000 1 234 845,99 772 154,01Netto -9 462 000 -1 854 396 -11 316 396 -7 559 981,85 -3 756 414,15KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGARLIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDERMenot - Utgifter -2 700 000 -141 000 -2 841 000 -2 653 184,98 -187 815,02Tulot - Inkomster 0 0 66 975,31 -66 975,31Netto -2 700 000 -141 000 -2 841 000 -2 586 209,67 -254 790,33KIERTOLIITTYMÄ VT 8 - CIRKULATIONSPLATSEN VID RIKSVÄG 8Menot - Utgifter 0 -20 000 -20 000 -2 632,30 -17 367,70Tulot - Inkomster 0 0 0 0,00 0,00Netto 0 -20 000 -20 000 -2 632,30 -17 367,70KÄVELYKESKUSTA - PROMENADCENTRUMMenot - Utgifter -100 000 -20 000 -120 000 -135 913,74 15 913,74Tulot - Inkomster 70 000 70 000 70 477,62 -477,62Netto -30 000 -20 000 -50 000 -65 436,12 15 436,12PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT - PARKER OCH LEKPLATSERMenot - Utgifter -200 000 60 000 -140 000 -139 933,61 -66,39Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -200 000 60 000 -140 000 -139 933,61 -66,39Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki127


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010JÄTEHUOLTO - AVFALLSHANTERINGMenot - Utgifter -800 000 -20 000 -820 000 -152 388,36 -667 611,64Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -800 000 -20 000 -820 000 -152 388,36 -667 611,64MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT - ÖVRIG SAMHÄLLSSERVICEKUIKKISENOJAN KUNNOSTUS - ISTÅNDSÄTTNING AV KUIKKISENOJAMenot - Utgifter -30 000 -30 000 -28 881,15 -1 118,85Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -30 000 0 -30 000 -28 881,15 -1 118,85MATTOLAITURI - MATTBRYGGANMenot - Utgifter -10 000 0 -10 000 -11 341,03 1 341,03Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 -11 341,03 1 341,03VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMAALLMÄN PLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGENMenot - Utgifter -15 000 0 -15 000 -7 337,72 -7 662,28Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -15 000 0 -15 000 -7 337,72 -7 662,28KYLIEN ELÄVÖITTÄMISHANKE, JATKOTOTEUTUSMenot - Utgifter 0 -30 000 -30 000 -35 322,17 5 322,17Tulot - Inkomster 0 0,00Netto 0 -30 000 -30 000 -35 322,17 5 322,17ULLAVANJÄRVEN KUNNOSTUS - ISTÄNDSÄTTNING AV ULLAVANJÄRVIMenot - Utgifter -65 000 -99 000 -164 000 -165 000,00 1 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -65 000 -99 000 -164 000 -165 000,00 1 000,00ASUNTOMESSUALUE - BOSTADSMÄSSOOMRÅDETMenot - Utgifter -1 255 000 -160 000 -1 415 000 -999 630,63 -415 369,37Tulot - Inkomster 0 449 638,50 -449 638,50Netto -1 255 000 -160 000 -1 415 000 -549 992,13 -865 007,87ASUNTOMESSUALUEEN KATUJEN RAKENTAMINEN -AVLÄGGANDE AV GATOR PÅ BOSTADSMÄSSSOOMRÅDETMenot - Utgifter -300 000 -300 000 -300 785,62 785,62Tulot - Inkomster 0 1 409,95 -1 409,95Netto -300 000 0 -300 000 -299 375,67 -624,33SUNTI - SUNDETMenot - Utgifter -50 000 -40 000 -90 000 -28 491,05 -61 508,95Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -50 000 -40 000 -90 000 -28 491,05 -61 508,95VENEVÄYLÄT JA LAITURIT - FARLEDER OCH BRYGGOR FÖR BÅTARVÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN -FÖRNYANDE AV SJÖMÄRKEN OCH ENSMÄRKENMenot - Utgifter -20 000 -20 000 -21 779,97 1 779,97Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -21 779,97 1 779,97KALASATAMIEN VARUSTUKSEN PARANTAMINENMenot - Utgifter 0 0 0 -1 514,78 1 514,78Tulot - Inkomster 0 0,00Netto 0 0 0 -1 514,78 1 514,78MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT - ÖVRIG SAMHÄLLSSERVICEMenot - Utgifter -1 745 000 -329 000 -2 074 000 -1 600 084,12 -473 915,88Tulot - Inkomster 0 0 0 451 048,45 -451 048,45Netto -1 745 000 -329 000 -2 074 000 -1 149 035,67 -924 964,33KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET - FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN.Menot - Utgifter -5 545 000 -470 000 -6 015 000 -4 684 137,11 -1 330 862,89Tulot - Inkomster 70 000 0 70 000 588 501,38 -518 501,38Netto -5 475 000 -470 000 -5 945 000 -4 095 635,73 -1 849 364,27KULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDELTEKNINEN PALVELUTOIMINTA - TEKNISK SERVICEVERKSAMHETMenot - Utgifter -35 000 -35 000 -34 653,70 -346,30Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -35 000 0 -35 000 -34 653,70 -346,30128Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN -UNDERHÅLL OCH BYGGANDEMenot - Utgifter -370 000 0 -370 000 -367 660,38 -2 339,62Tulot - Inkomster 0 25 000,00 -25 000,00Netto -370 000 0 -370 000 -342 660,38 -27 339,62KULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDELMenot - Utgifter -405 000 0 -405 000 -402 314,08 -2 685,92Tulot - Inkomster 0 0 0 25 000,00 -25 000,00Netto -405 000 0 -405 000 -377 314,08 -27 685,92MUUT KONEET JA KALUSTOATK-HANKINNAT - ADB-ANSKAFFNINGARMenot - Utgifter -10 000 -10 000 0,00 -10 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00TEKNINEN LAUTAKUNTA - TEKNISKA NÄMNDENMenot - Utgifter -17 429 000 -2 324 396 -19 753 396 -13 881 279,03 -5 872 116,97Tulot - Inkomster 2 077 000 0 2 077 000 1 848 347,37 228 652,63Netto -15 352 000 -2 324 396 -17 676 396 -12 032 931,66 -5 643 464,34RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTABYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDENKULJETUSVÄLINEET - TRANSPORTMEDELMenot - Utgifter 0 -32 000 -32 000 -31 508,07 -491,93Tulot - Inkomster 0 15 000 15 000 0,00 15 000,00Netto 0 -17 000 -17 000 -31 508,07 14 508,07MUUT KONEET JA KALUSTO - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIERILMANTARKKAILULAITTEET - APPARATUR FÖR LUFTKONTROLLMenot - Utgifter 0 -25 000 -25 000 -23 735,00 -1 265,00Tulot - Inkomster 0 10 000 10 000 10 000,00 0,00Netto 0 -15 000 -15 000 -13 735,00 -1 265,00KAUPUNKIMITTAUSPALVELUT - STADSMÄTNINGSTJÄNSTERMenot - Utgifter -72 000 -72 000 0,00 -72 000,00Tulot - Inkomster 0 0,00Netto -72 000 0 -72 000 0,00 -72 000,00RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA - BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDENMenot - Utgifter -72 000 -57 000 -129 000 -55 243,07 -73 756,93Tulot - Inkomster 0 25 000 25 000 10 000,00 15 000,00Netto -72 000 -32 000 -104 000 -45 243,07 -58 756,93PELASTUSLAUTAKUNTA - RÄDDNINGSNÄMNDENIRTAIN OMAISUUS - LÖSEGENDOMKANNUSMenot - Utgifter -13 500 -13 500 -13 953,06 453,06Tulot - Inkomster 13 500 13 500 13 953,06 -453,06Netto 0 0 0 0,00 0,00PERHOMenot - Utgifter -33 000 0 -33 000 -30 178,70 -2 821,30Tulot - Inkomster 33 000 33 000 30 178,70 2 821,30Netto 0 0 0 0,00 0,00KAUSTINEN - KAUSTBYMenot - Utgifter -21 000 -21 000 -20 094,00 -906,00Tulot - Inkomster 21 000 21 000 20 094,00 906,00Netto 0 0 0 0,00 0,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki129


130KOKKOLAN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALLKARLEBY STAD 1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMABUDGET BUD. ÄNDR. BUD.INALLES UTFALL AVVIKELSE2010 2010VETELI - VETILMenot - Utgifter -11 000 -11 000 -11 000,00 0,00Tulot - Inkomster 11 000 11 000 11 000,00 0,00Netto 0 0 0 0,00 0,00LESTIJÄRVIMenot - Utgifter -21 000 -21 000 -20 919,00 -81,00Tulot - Inkomster 21 000 21 000 20 919,00 81,00Netto 0 0 0 0,00 0,00TOHOLAMPIMenot - Utgifter -185 000 -185 000 -197 246,18 12 246,18Tulot - Inkomster 185 000 185 000 197 246,18 -12 246,18Netto 0 0 0 0,00 0,00KRUUNUPYY - KRONOBYMenot - Utgifter -54 000 -54 000 -58 147,37 4 147,37Tulot - Inkomster 54 000 54 000 58 147,37 -4 147,37Netto 0 0 0 0,00 0,00PIETARSAARI - JAKOBSTADMenot - Utgifter -226 000 -226 000 -321 931,37 95 931,37Tulot - Inkomster 226 000 226 000 321 931,37 -95 931,37Netto 0 0 0 0,00 0,00MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNERMenot - Utgifter -564 500 0 -564 500 -673 469,68 108 969,68Tulot - Inkomster 564 500 0 564 500 673 469,68 -108 969,68Netto 0 0 0 0,00 0,00KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET - KARLEBY TRANSPORTMEDELPIENAUTOKALUSTON VAIHTO - BYTE AV PERSONBILMenot - Utgifter -66 000 -66 000 -21 114,75 -44 885,25Tulot - Inkomster 58 000 58 000 17 180,33 40 819,67Netto -8 000 0 -8 000 -3 934,42 -4 065,58KULJETUSVÄLINEET KOKKOLAMenot - Utgifter -41 000 -41 000 -31 485,02 -9 514,98Tulot - Inkomster 18 000 18 000 32 975,41 -14 975,41Netto -23 000 0 -23 000 1 490,39 -24 490,39KOKKOLA KONEET JA KALUSTO - KARLEBY MASKINER OCH INVENTARIERPELASTUSLAITTEITAMenot - Utgifter -60 000 0 -60 000 -52 458,30 -7 541,70Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto -60 000 0 -60 000 -52 458,30 -7 541,70HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEETMenot - Utgifter -25 000 -25 000 -22 550,00 -2 450,00Tulot - Inkomster 0 0 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -22 550,00 -2 450,00MERIPUOMIKALUSTO - OLJEBEKÄMPNINGSBOMMARMenot - Utgifter -210 000 -210 000 0,00 -210 000,00Tulot - Inkomster 210 000 210 000 0,00 210 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,00VIESTI-JOHTAMISJÄRJESTELMÄMenot - Utgifter -16 000 -16 000 -10 804,82 -5 195,18Tulot - Inkomster 0 0 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -10 804,82 -5 195,18KOKKOLA - KARLEBYMenot - Utgifter -418 000 0 -418 000 -138 412,89 -279 587,11Tulot - Inkomster 286 000 0 286 000 50 155,74 235 844,26Netto -132 000 0 -132 000 -88 257,15 -43 742,85PELASTUSTOIMI - RÄDDNINGSVÄSENDETMenot - Utgifter -982 500 0 -982 500 -811 882,57 -170 617,43Tulot - Inkomster 850 500 0 850 500 723 625,42 126 874,58Netto -132 000 0 -132 000 -88 257,15 -43 742,85INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDELMenot - Utgifter -21 934 500 -3 908 396 -25 842 896 -17 413 087,48 -8 429 808,52Tulot - Inkomster 7 037 500 25 000 7 062 500 6 095 084,87 967 415,13Netto -14 897 000 -3 883 396 -18 780 396 -11 318 002,61 -7 462 393,39Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3.6. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE ILMAN LIIKELAITOKSIAKOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia2010 2010 2009TULOSLASKELMA Alkuper. Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot. % Tot.% Toteutuma Mu% 09/10talousarvio muutokset muutosten jälk. vars. ta muu.taTOIMINTATUOTOTMyyntituotot 56 324 077 473 000 56 797 077 58 529 679,57 -1 732 602,57 103,9% 103,1% 54 795 900,01 6,81 %Maksutuotot 12 500 253 -335 000 12 165 253 12 635 442,89 -470 189,89 101,1% 103,9% 10 973 962,77 15,14 %Tuet ja avustukset 6 998 606 44 500 7 043 106 7 807 398,63 -764 292,63 111,6% 110,9% 8 748 796,85 -10,76 %Vuokratuotot 23 993 621 23 993 621 24 182 356,13 -188 735,13 100,8% 100,8% 20 268 770,58 19,31 %Muut toimintatuotot 4 585 174 50 000 4 635 174 4 808 529,98 -173 355,98 104,9% 103,7% 4 335 795,82 10,90 %TOIMINTATUOTOT yhteensä 104 401 731 232 500 104 634 231 107 963 407,20 -3 329 176,20 103,4% 103,2% 99 123 226,03 8,92 %VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 985 380 0 1 985 380 1 806 270,99 179 109,01 91,0% 91,0% 1 844 557,40 -2,08 %TUOTOT yhteensä 106 387 111 232 500 106 619 611 109 769 678,19 -3 150 067,19 103,2% 103,0% 100 967 783,43 8,72 %TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 107 057 950 3 018 830 110 076 780 109 859 805,20 216 974,80 102,6% 99,8% 103 131 811,04 6,52 %HenkilösivukulutEläkekulut 23 811 127 497 600 24 308 727 24 353 456,10 -44 729,10 102,3% 100,2% 22 970 568,56 6,02 %Muut henkilösivukulut 7 009 474 -29 190 6 980 284 5 909 851,77 1 070 432,23 84,3% 84,7% 6 586 548,36 -10,27 %Henkilöstökorv. ja muut korjauserät -1 987 290 0 -1 987 290 -2 015 617,52 28 327,52 101,4% 101,4% -1 828 827,88 10,21 %Henkilöstökulut yhteensä 135 891 261 3 487 240 139 378 501 138 107 495,55 1 271 005,45 101,6% 99,1% 130 860 100,08 5,54 %Palvelujen ostot 124 542 751 7 492 455 132 035 206 135 453 573,27 -3 418 367,27 108,8% 102,6% 125 022 534,67 8,34 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 019 399 600 374 15 619 773 16 202 745,33 -582 972,33 107,9% 103,7% 15 491 522,29 4,59 %Avustukset 15 221 295 419 010 15 640 305 14 522 226,43 1 118 078,57 95,4% 92,9% 14 918 389,51 -2,66 %Muut toimintakulut 26 083 173 -12 675 26 070 498 25 012 463,65 1 058 034,35 95,9% 95,9% 20 824 073,36 20,11 %TOIMINTAKULUT yhteensä 316 757 879 11 986 404 328 744 283 329 298 504,23 -554 221,23 104,0% 100,2% 307 116 619,91 7,22 %TOIMINTAKATE -210 370 768 -11 753 904 -222 124 672 -219 528 826,04 -2 595 845,96 104,4% 98,8% -206 148 836,48 6,49 %VEROTULOT 145 600 000 0 145 600 000 149 314 337,61 -3 714 337,61 102,6% 102,6% 148 681 575,40 0,43 %VALTIONOSUUDET 68 117 000 -1 298 112 66 818 888 66 787 388,04 31 499,96 98,0% 100,0% 64 705 446,00 3,22 %RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 550 000 550 000 156 152,59 393 847,41 28,4% 28,4% 510 622,00 -69,42 %Korvaus peruspääomasta liikel. 6 121 241 6 121 241 7 091 279,62 -970 038,62 115,8% 115,8% 6 326 003,51 12,10 %Muut rahoitustuotot 648 000 648 000 722 625,62 -74 625,62 111,5% 111,5% 541 874,50 33,36 %Korkokulut -5 015 000 0 -5 015 000 -2 732 371,56 -2 282 628,44 54,5% 54,5% -3 787 908,70 -27,87 %Muut rahoituskulut -31 000 -31 000 -14 118,53 -16 881,47 45,5% 45,5% -50 491,42 -72,04 %VUOSIKATE 5 619 473 -13 052 016 -7 432 543 1 796 467,35 -9 229 010,35 32,0% -24,2% 10 778 284,81 -83,33 %POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -7 533 932 -7 533 932 -7 840 163,72 306 231,72 104,1% 104,1% -7 732 707,70 1,39 %Kertaluonteiset poistot -86 391 -86 391 -199 475,24 113 084,24 -12 018,40SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS -2 000 850 -13 052 016 -15 052 866 -6 243 171,61 -8 809 694,39 312,0% 41,5% 3 033 558,71 -305,80 %POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 336 588,40 -336 588,40 140 161,08VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -1 976 436,45 1 976 436,45 -1 509 573,91RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 162 565,38 -162 565,38 -1 139 192,61TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 000 850 -13 052 016 -15 052 866 -7 720 454,28 -7 332 411,72 385,9% 51,3% 524 953,27 -1570,69 %TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut % 33,0 % 32,5 %Vuosikate/Poistot, % 22,91 % 139,39 %Vuosikate, €/asukas 38,83 € 234,86 €Asukasmäärä 46 260 45 893Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki131


KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia2010 2009VEROTULOJEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taVerotulotKunnan tulovero 119 428 000 0 119 428 000 125 428 027,42 -6 000 027,42 105,0 % 105,0 % 124 535 556,58Osuus yhteisöveron tuotosta 18 572 000 0 18 572 000 16 113 636,59 2 458 363,41 86,8 % 86,8 % 16 696 090,35Kiinteistövero 7 600 000 0 7 600 000 7 772 673,60 -172 673,60 102,3 % 102,3 % 7 449 928,47Muut verotulot 0 0 0,00 0,00 0,00Verotulot yhteensä 145 600 000 0 145 600 000 149 314 337,61 -3 714 337,61 102,6 % 102,6 % 148 681 575,40Tuloveroprosenttiv 2004 19,00v 2005 19,00v 2006 19,00v 2007 19,25v 2008 19,75v 2009 19,75v 2010 19,752010 2009VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY ToteutumaValtionosuudetPeruspalveluiden valtionosuus ml. tasaukset 73 652 485,04Verotuloihin perustuva -281 279,00Järjestelmämuutoksen tasaus 193 898,00Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -6 777 716,00Valtionosuudet yhteensä 66 787 388,04 64 705 446,00Valtionosuusjärjestelmä ja -tilitykset muuttuivat vuoden 2010 alusta, minkä vuoksi vertailulukuja ei ole eritelty vuodelta 2009.LIIKELAITOSTEN 2010 2009PERUSPÄÄOMAN TUOTTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taLiikelaitosten peruspääoman tuottoKokkolan Energia 3 800 000 3 800 000 4 515 882,62 -715 882,62 118,8 % 118,8 % 3 880 462,51Kokkolan Satama 1 873 865 1 873 865 2 073 065,00 -199 200,00 110,6 % 110,6 % 1 945 311,00Kokkola Vesi 437 376 437 376 492 332,00 -54 956,00 112,6 % 112,6 % 490 230,00Työplus 10 000 10 000 10 000,00 0,00 100,0 % 100,0 % 10 000,00Liikel. peruspääoman tuotto yhtee 6 121 241 0 6 121 241 7 091 279,62 -970 038,62 115,8 % 115,8 % 6 326 003,51132Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLA * TA 2010 TP 2010 TP 2009Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama ToteutumaRAHOITUSLASKELMAToiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 5 619 473 -13 052 016 -7 432 543 1 796 467,35 -9 229 010 10 778 284,81Satunnaiset erät 0 0,00 0 0,00Tulorahoituksen korjauserät -3 163 000 -3 163 000 -2 795 328,11 -367 672 -2 450 716,43Tulorahoitus 2 456 473 -13 052 016 -10 595 543 -998 860,76 -9 596 682 8 327 568,38InvestoinnitInvestointimenot -21 934 500 -3 908 396 -25 842 896 -17 413 087,49 -8 429 809 -23 104 210,62Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 404 500 3 404 500 2 572 817,06 831 683 1 246 032,95Fuusioinvestointi -78 231,74 78 232 0,00Fuusioinvestointi osake pois 0,00 0 0,00Pysyvien vastaavien myyntituotot 3 633 000 25 000 3 658 000 3 522 267,82 135 732 7 525 852,68Investoinnit -14 897 000 -3 883 396 -18 780 396 -11 396 234,35 -7 384 162 -14 332 324,99Toiminnan ja inv. netto -12 440 527 -16 935 412 -29 375 939 -12 395 095,11 -16 980 844 -6 004 756,61RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 0 0 30 033,56 -30 034 158 129,19Antolainasaamisten lisäys -115 000 -115 000 -168 404,69 53 405 -130 674,16Antolainauksen muutokset -115 000 0 -115 000 -138 371,13 23 371 27 455,03Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 30 000 000 8 400 000 38 400 000 30 224 056,00 8 175 944 21 753 976,51Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18 157 000 -18 157 000 -23 352 165,92 5 195 166 -18 754 106,98Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 4 419 697,27 -4 419 697 -2 231 162,38Lainakannan muutokset 11 843 000 8 400 000 20 243 000 11 291 587,35 8 951 413 768 707,15Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 57 221,83 -57 222 1 994,17Vaihto-omaisuuden muutokset 0 -69 061,18 69 061 -147 785,99Saamisten muutokset 0 0 -1 206 551,34 1 206 551 -2 780 003,21Korottomien velkojen muutos 0 1 682 431,83 -1 682 432 3 761 742,99Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 464 041,14 -464 041 835 947,96Rahoitustoiminnan netto 11 728 000 8 400 000 20 128 000 11 617 257,36 8 510 743 1 632 110,14Rahavarojen muutos -712 527 -8 535 412 -9 247 939 -777 837,75 -8 470 101 -4 372 646,470,00 0,00Rahavarojen muutos -777 837,75 -4 372 646,47Rahavarat 31.12. 9 154 328,18 9 932 165,93Rahavarat 1.1. -9 932 165,93 -14 304 812,40RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 30,3 % -33,1 % 12,0 % 49,3 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,3 % -18,3 % 4,7 % 26,6 %Lainanhoitokate 0,5 -0,1 0,2 0,6Kassan riittavyys, pv 9 10Asukasmäärä 46 257 45 893Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki133


KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman liikelaitoksiaT A S EV A S T A A V A A 31.12.2010 31.12.2009A PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 149 673,24 270 401,472. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 402 765,88 552 439,12 240 209,70 510 611,17II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 22 173 452,88 21 354 084,572. RAKENNUKSET 80 724 030,66 73 660 613,283. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 41 650 944,44 40 486 397,564. KONEET JA KALUSTO 4 528 394,53 4 663 185,025. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 482,88 1 863 482,886. ENNAKKOM. JA KESKENER. HANK. 6 492 023,67 157 432 329,06 9 954 789,03 151 982 552,34III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 94 360 415,64 93 592 521,413. MUUT LAINASAAMISET 4 047 985,30 3 963 222,864. MUUT SAAMISET 234 875,28 98 643 276,22 181 266,59 97 737 010,86PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 256 628 044,40 250 230 174,37B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 389 594,10 669 111,052. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATT 528 050,84 534 024,283. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 236 357,30 1 154 002,24 169 397,26 1 372 532,59TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 154 002,24 1 372 532,59C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 698 233,00 636 960,744. MUU VAIHTO-OMAISUUS 32 038,88 730 271,88 24 249,96 661 210,70II SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 0,00 5 754,922. LAINASAAMISET 140 655,81 144 382,763. MUUT SAAMISET 615 321,00 755 976,81 820 428,00 970 565,68LYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 6 543 941,89 6 070 523,642. LAINASAAMISET 365 107,00 485 107,003. MUUT SAAMISET 4 188 003,58 3 781 975,574. SIIRTOSAAMISET 881 818,31 11 978 870,78 220 124,36 10 557 730,57III RAHOITUSARVOPAPERITOSAKKEET JA OSUUDETIV RAHAT JA PANKKISAAMISET 9 154 328,18 9 154 328,18 9 932 165,93 9 932 165,93VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 22 619 447,65 22 121 672,88V A S T A A V A A YHTEENSÄ 280 401 494,29 273 724 379,84134Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


V A S T A T T A V A A 31.12.2010 31.12.2009A OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 127 834 202,07 127 834 202,07III MUUT OMAT RAHASTOT 5 665 036,54 5 827 601,92IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -31 029 800,58 -31 554 753,85V TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -7 720 454,28 94 748 983,75 524 953,27 102 632 003,41OMA PÄÄOMA yhteensä 94 748 983,75 102 632 003,41B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET1. POISTOERO 3 439 551,11 3 776 139,512. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 539 105,73 8 978 656,84 3 562 669,28 7 338 808,79POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. yhteensä 8 978 656,84 7 338 808,79C PAKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 326 087,40 386 700,002. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 909 258,61 2 235 346,01 1 741 070,61 2 127 770,61PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 2 235 346,01 2 127 770,61D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 335 139,36 590 275,222. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 568 941,52 561 522,713. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 978 670,80 1 882 751,68 892 262,27 2 044 060,20TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 882 751,68 2 044 060,20E VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSIL 102 170 711,67 96 966 379,473. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 1 199 094,33 1 418 830,654. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,387. MUUT VELAT 9 009,17 103 381 842,55 9 009,17 98 397 246,67LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSIL 24 819 723,80 22 778 441,353. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 217 682,20 178 759,344. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00 0,005. SAADUT ENNAKOT 0,00 1 070,086. OSTOVELAT 7 850 130,17 8 602 267,647. MUUT VELAT 14 502 818,62 10 138 403,298. SIIRTOVELAT 21 783 558,67 69 173 913,46 19 485 548,46 61 184 490,16VIERAS PÄÄOMA yhteensä 172 555 756,01 159 581 736,83V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 280 401 494,29 273 724 379,840,00 0,00TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 37,0 % 40,2 %Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 257 -3 009Suhteellinen velkaantuneisuus -% 53,2 % 51,1 %Lainat, €/asukas 2 776 2 644Lainakanta 31.12., 1 000 eur 128 419 121 354Lainasaamiset 31.12., 1 000 eur 4 048 3 963Asukasmäärä 46 260 45 896Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki135


136Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSLASKELMATTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki137


138Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


1. TULOSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetVIRALLINEN TULOSLASKELMA1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 100 786 045,60 84 079 223,03Maksutuotot 12 153 955,16 10 618 718,88Tuet ja avustukset 7 826 764,21 8 761 090,66Vuokratuotot 6 801 328,77 6 499 773,38Muut toimintatuotot 4 627 589,94 4 151 351,92TOIMINTATUOTOT yhteensä 132 195 683,68 114 110 157,87VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 939 462,46 1 920 295,14TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 115 845 591,37 108 564 281,22HenkilösivukulutEläkekulut 25 923 044,34 24 457 882,93Muut henkilösivukulut 6 256 607,03 6 935 120,43Henkilöstökorv. ja muut korjauserät -2 105 581,21 -1 910 096,19Henkilöstökulut yhteensä 145 919 661,53 138 047 188,39Palvelujen ostot 111 006 701,75 103 364 856,41Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 741 866,05 41 051 071,34Avustukset 14 441 118,88 14 835 776,50Muut toimintakulut 6 048 628,85 5 454 702,68TOIMINTAKULUT yhteensä 327 157 977,06 302 753 595,32TOIMINTAKATE -193 022 830,92 -186 723 142,31VEROTULOT 149 314 337,61 148 681 575,40VALTIONOSUUDET 66 787 388,04 64 705 446,00RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 85 590,59 182 901,31Muut rahoitustuotot 890 097,71 665 194,63Korkokulut -2 898 192,93 -4 174 912,53Muut rahoituskulut -15 627,77 -51 830,00VUOSIKATE 21 140 762,33 23 285 232,50POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -15 679 521,77 -15 120 158,33Kertaluonteiset poistot -259 927,71 -269 428,14SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 5 201 312,85 7 895 646,03POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 205 427,05 -79 625,27VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -4 006 436,45 -2 779 573,91RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 162 565,38 -1 139 192,61TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 562 868,83 3 897 254,24Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki139


2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetRAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009Toiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 21 140 762,33 23 285 232,50Satunnaiset erät 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -2 799 426,47 18 341 335,86 -2 470 264,63 20 814 967,87InvestoinnitInvestointimenot -37 173 518,70 -40 780 160,68Rahoitusosuudet investointim 2 831 330,69 3 070 049,26Fuusioinvestointi -78 231,74Pysyvien vastaavien myyntituotot 3 757 044,39 -30 663 375,36 7 546 467,43 -30 163 643,99Toiminnan ja investointien netto -12 322 039,50 -9 348 676,12RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 30 033,56 158 129,19Antolainasaamisten lisäys -332 813,10 -302 779,54 -145 646,00 12 483,19Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 42 024 056,00 31 953 976,51Pitkäaikaisten lainojen vähennys -27 370 683,55 -21 572 443,33Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 192 911,11 14 846 283,56 -4 584 296,84 5 797 236,34Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 57 221,83 1 994,17Vaihto-omaisuuden muutokset -111 886,18 -275 226,75Saamisten muutokset -955 831,51 -4 417 764,83Korottomat lyhytaik. velat muutos 5 466 315,34 4 455 819,48 6 852 132,46 2 161 135,05Rahoitustoiminnan netto 18 999 323,50 7 970 854,58Rahavarojen muutos 6 677 284,00 -1 377 821,540,00 0,00Rahavarojen muutos 6 677 284,00 -1 377 821,54Rahavarat 31.12. 13 221 510,82 6 544 226,82Rahavarat 1.1. -6 544 226,82 -7 922 048,36RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 61,4 % 61,7 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,0 % 39,3 %Lainanhoitokate 0,8 1,1Kassan riittavyys, pv 12 6Asukasmäärä 46 260 45 896140Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


3. TASEKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetT A S E 31.12.2010 31.12.2009V A S T A A V A AA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 185 808,32 341 639,772. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 472 136,67 1 657 944,99 1 501 948,39 1 843 588,16II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 23 155 469,55 22 216 101,242. RAKENNUKSET 102 468 684,52 93 076 466,733. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 139 950 401,10 134 899 814,934. KONEET JA KALUSTO 6 981 130,93 5 605 911,045. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 482,88 1 863 482,886. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. 11 863 116,31 286 282 285,29 11 564 418,56 269 226 195,38III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 62 099 615,92 61 339 134,913. MUUT LAINASAAMISET 4 047 985,30 3 963 222,864. MUUT SAAMISET 273 207,58 66 420 808,80 55 190,48 65 357 548,25PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 354 361 039,08 336 427 331,79B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 389 594,10 669 111,052. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISK 528 050,84 534 024,283. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 236 357,30 1 154 002,24 169 397,26 1 372 532,59TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 1 154 002,24 1 372 532,59C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 1 499 295,22 1 395 197,964. MUU VAIHTO-OMAISUUS 32 038,88 1 531 334,10 24 249,96 1 419 447,92II SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 0,00 5 754,922. LAINASAAMISET 140 655,81 144 382,763. MUUT SAAMISET 615 321,00 755 976,81 820 428,00 970 565,68LYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 15 392 174,34 15 421 326,252. LAINASAAMISET 365 107,00 485 107,003. MUUT SAAMISET 4 254 099,57 3 781 975,574. SIIRTOSAAMISET 2 067 074,72 22 078 455,63 1 219 626,43 20 908 035,25RAHOITUSARVOPAPERITOSAKKEET JA OSUUDETIV RAHAT JA PANKKISAAMISET 13 221 510,82 13 221 510,82 6 544 226,82 6 544 226,82VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 37 587 277,36 29 842 275,67V A S T A A V A A YHTEENSÄ 393 102 318,68 367 642 140,05Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki141


V A S T A T T A V A AA OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 127 834 202,07 127 834 202,07II LIITTYMAKSURAHASTOIII MUUT OMAT RAHASTOT 5 665 036,54 5 827 601,92IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 16 712 376,47 12 815 122,23V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 562 868,83 151 774 483,91 3 897 254,24 150 374 180,46OMA PÄÄOMA yhteensä 151 774 483,91 150 374 180,46B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET1. POISTOERO 5 874 917,17 6 080 344,222. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 10 619 105,73 16 494 022,90 6 612 669,28 12 693 013,50POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 16 494 022,90 12 693 013,50C PAKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 326 087,40 386 700,002. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 1 909 258,61 2 235 346,01 1 741 070,61 2 127 770,61PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 2 235 346,01 2 127 770,61D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 335 139,36 590 275,222. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA 568 941,52 561 522,713. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 978 670,80 1 882 751,68 892 262,27 2 044 060,20TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 882 751,68 2 044 060,20E VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOK 128 493 827,55 116 080 487,473. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 1 220 390,33 1 462 515,734. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,387. MUUT VELAT 17 252 985,01 146 970 230,27 16 622 595,54 134 168 626,12LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOK 29 050 715,92 26 409 524,163. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 240 071,28 206 194,164. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00 0,005. SAADUT ENNAKOT 227 271,39 228 570,556. OSTOVELAT 16 302 332,85 15 186 043,437. MUUT VELAT 3 611 751,55 3 437 081,388. SIIRTOVELAT 24 313 340,92 73 745 483,91 20 767 075,48 66 234 489,16VIERAS PÄÄOMA yhteensä 220 715 714,18 200 403 115,28V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 393 102 318,68 367 642 140,050,00 0,00TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 42,8 % 44,4 %Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 986,87 -3 742,19Suhteellinen velkaantuneisuus -% 63,3 % 61,1 %Lainat, €/asukas 3 437,27 3 141,05Lainakanta 31.12., 1 000 € 159 008 144 162Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 4 047,99 3 963,22Asukasmäärä 46 260 45 896142Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


4. KONSERNILASKELMATKAUPUNKI **KOKKOLA KONSERNI 2010 2010TULOSLASKELMA Kaupunki KonserniToimintatuotot 134 135 146,14 301 078 187,83Toimintakulut -327 157 977,06 -475 423 214,14Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 294 218,17TOIMINTAKATE -193 022 830,92 -174 050 808,14Verotulot 149 314 337,61 149 314 337,61Valtionosuudet 66 787 388,04 66 787 388,04Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 85 590,59 327 892,14Muut rahoitustuotot 890 097,71 1 112 343,62Korkokulut -2 898 192,93 -5 157 727,25Muut rahoituskulut -15 627,77 -15 823,40Rahoitustuotot ja -kulut -1 938 132,40 -3 733 314,89VUOSIKATE 21 140 762,33 38 317 602,62Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -15 939 449,48 -27 646 192,22Tilikauden yli- ja alipariarvot -26 106,13ArvonalentumisetPoistot ja arvonalentumiset -15 939 449,48 -27 672 298,35Satunnaiset erät 0,00 -12 085,93TILIKAUDEN TULOS 5 201 312,85 10 633 218,34Tilinpäätössiirrot -3 638 444,02 -7 032 502,20Vähemmistöosuus 72 387,86Osuus kuntayhtymien tuloksestaTILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 562 868,83 3 673 104,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki143


KAUPUNKI **KOKKOLA KONSERNI 2010 2010TASE Kaupunki KonserniVASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 185 808,32 1 837 856,74KonserniliikearvoMuut pitkävaikutteiset menot 1 472 136,67 1 883 298,06Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet 1 657 944,99 3 721 154,80Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet 23 155 469,55 27 510 956,43Rakennukset 102 468 684,52 229 644 803,09Kiinteät rakenteet ja laitteet 139 950 401,10 144 199 164,78Koneet ja kalusto 6 981 130,93 35 010 735,52Muut aineelliset hyödykkeet 1 863 482,88 3 704 172,58Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 863 116,31 23 486 790,92Aineelliset hyödykkeet 286 282 285,29 463 556 623,32SijoituksetOsakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 20 257 773,00Kuntayhtymäosuudet 11 156 365,85 14 603,10Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 2 683 602,50 4 902 425,37Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotuk 28 001 874,57 28 727 745,39JoukkovelkakirjasaamisetMuut lainasaamiset 4 047 985,30 210 651,00Muut saamiset 102 957,27 420 414,23Sijoitukset 66 250 558,49 34 275 839,09PYSYVÄT VASTAAVAT 354 190 788,77 501 553 617,21TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 154 002,24 1 476 893,57VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus 1 531 334,10 4 939 304,63SaamisetPitkäaikaiset saamiset 755 976,81 777 346,32Lyhytaikaiset saamiset 22 078 455,63 38 668 431,94Saamiset 22 834 432,44 39 445 778,26Rahoitusarvopaperit 0,00 1 598 317,81Rahat ja pankkisaamiset 13 221 510,82 34 133 617,65VAIHTUVAT VASTAAVAT 37 587 277,36 80 117 018,35VASTAAVAA 392 932 068,37 583 147 529,12144Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KAUPUNKI **KOKKOLA KONSERNI 2010 2010TASE Kaupunki KonserniVASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPeruspääoma 127 834 202,07 127 834 612,99Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestäYlikurssirahasto 2 375 854,77Arvonkorotusrahasto 558 838,37Muut omat rahastot 5 665 036,54 12 362 411,38Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 16 712 376,47 22 111 852,07Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 562 868,83 3 673 104,00OMA PÄÄOMA 151 774 483,91 168 916 673,58VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 1 845 978,66KONSERNIRESERVIPOISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETPoistoero 5 874 917,17 12 981 779,01Vapaaehtoiset varaukset 10 619 105,73 13 300 954,69POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 16 494 022,90 26 282 733,70PAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 326 087,40 326 087,40Muut pakolliset varaukset 1 909 258,61 4 285 702,72PAKOLLISET VARAUKSET 2 235 346,01 4 611 790,12TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 882 751,68 7 461 963,50VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen korollinen vieras pääoma 129 717 245,26 256 509 863,97Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 17 082 734,70 17 530 528,59Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 29 290 787,20 31 953 312,11Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 44 454 696,71 68 034 684,89VIERAS PÄÄOMA 220 545 463,87 374 028 389,56VASTATTAVAA 392 932 068,37 583 147 529,12Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki145


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserniKONSERNI TULOSLASKELMA 12/2010 12/2009Toimintatuotot 301 078 187,83 266 440 371,26Toimintakulut -475 423 214,14 -439 510 819,24Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 294 218,17 592 261,28TOIMINTAKATE -174 050 808,14 -172 478 186,70Verotulot 149 314 337,61 148 681 575,40Valtionosuudet 66 787 388,04 64 705 446,00Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 327 892,14 412 931,16Muut rahoitustuotot 1 112 343,62 820 976,13Korkokulut -5 157 727,25 -7 179 297,33Muut rahoituskulut -15 823,40 -86 612,37Rahoitustuotot ja -kulut -3 733 314,89 -6 032 002,41VUOSIKATE 38 317 602,62 34 876 832,29Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot -27 646 192,22 -23 549 900,22Tilikauden yli- ja alipariarvot -26 106,13 -463 566,52Arvonalentumiset 0,00 0,00Poistot ja arvonalentumiset -27 672 298,35 -24 013 466,74Satunnaiset erät -12 085,93 1 248,19TILIKAUDEN TULOS 10 633 218,34 10 864 613,74Tilinpäätössiirrot -7 032 502,20 -5 274 785,42Vähemmistöosuus 72 387,86 13 297,82Osuus kuntayhtymien tuloksestaTILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 673 104,00 5 603 126,14Toimintatuotot/Toimintakulut, % 63,3 % 60,6 %Vuosikate/Poistot, % 138,5 % 145,2 %146Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserniKONSERNI TASE 12/2010 12/2009VASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 1 837 856,74 2 078 182,32Muut pitkävaikutteiset menot 1 883 298,06 1 615 978,90Aineettomat hyödykkeet 3 721 154,79 3 694 161,22Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet 27 510 956,43 26 585 259,46Rakennukset 229 644 803,09 215 564 052,87Kiinteät rakenteet ja laitteet 144 199 164,78 137 951 726,83Koneet ja kalusto 35 010 735,52 35 825 491,81Muut aineelliset hyödykkeet 3 704 172,58 3 724 437,59Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23 486 790,92 21 126 401,30Aineelliset hyödykkeet 463 556 623,32 440 777 369,86SijoituksetKuntayhtymäosuudet 14 603,10 14 603,10Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 4 902 425,37 3 397 304,32Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset 28 727 745,39 28 984 847,90Muut lainasaamiset 210 651,00 1 303 872,52Muut saamiset 420 414,23 176 737,69Sijoitukset 34 275 839,09 33 877 365,53PYSYVÄT VASTAAVAT 501 553 617,20 478 348 896,61TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 476 893,57 2 261 006,56VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus 4 939 304,63 3 209 125,36SaamisetPitkäaikaiset saamiset 777 346,32 1 493 607,53Lyhytaikaiset saamiset 38 668 431,94 36 386 614,18Saamiset 39 445 778,26 37 880 221,71Rahoitusarvopaperit 1 598 317,81 1 380 022,36Rahat ja pankkisaamiset 34 133 617,65 22 253 533,18VAIHTUVAT VASTAAVAT 80 117 018,35 64 722 902,61VASTAAVAA 583 147 529,12 545 332 805,78Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki147


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserniKONSERNI TASE 12/2010 12/2009VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPeruspääoma 127 834 612,99 128 184 202,07Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestäYlikurssirahasto 2 375 854,77 2 375 854,77Arvonkorotusrahasto 558 838,37 592 475,96Muut omat rahastot 12 362 411,38 12 143 313,67Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 22 111 852,07 15 475 485,61Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 673 104,00 5 603 126,14OMA PÄÄOMA 168 916 673,58 164 374 458,22VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 845 978,66 1 918 051,81KONSERNIRESERVIPOISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETPoistoero 12 981 779,01 11 608 640,11Vapaaehtoiset varaukset 13 300 954,69 7 855 213,47POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 26 282 733,70 19 463 853,58PAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 326 087,40 386 700,00Muut pakolliset varaukset 4 285 702,72 4 337 899,96PAKOLLISET VARAUKSET 4 611 790,12 4 724 599,96TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 7 461 963,50 5 868 355,26VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen korollinen vieras pääoma 256 509 863,97 240 592 245,93Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 17 530 528,59 16 655 089,41Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 31 953 312,11 28 988 691,93Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 68 034 684,89 62 747 459,68VIERAS PÄÄOMA 374 028 389,56 348 983 486,95VASTATTAVAA 583 147 529,12 545 332 805,78Investointien tulorahoitus, % 70,7 % 29,4 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 44,2 % 24,3 %Lainanhoitokate 1,2 1,3Kassan riittävyys, pv 23 15Omavaraisuusaste, % 33,8 % 34,1 %Suhteellinen velkaantuneisuus, % 72,2 % 72,6 %Lainakanta 31.12., 1000 eur 288 501 269 618Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 211 1 304148Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI *** konserniRAHOITUSLASKELMA 01.01.2010 - 31.12.2010Toiminnan rahavirtaVuosikate 38 317 602,62Satunnaiset erät -12 085,93Tulorahoituksen korjauserät -395 219,0237 910 297,67Investointien rahavirtaInvestointimenot -57 030 153,53Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 196 552,50Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 431 381,21-43 402 219,82Toiminnan ja investointien rahavirta -5 491 922,15Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset -133 533,16Antolainasaamisten vähennykset-133 533,16Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 45 364 504,30Pitkäaikaisten lainojen vähennys -32 324 160,86Lyhytaikaisten lainojen muutos -199 249,0912 841 094,35Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset -192 996,79Muutokset vähemmistön osuudessa 13,76-192 983,03Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 377 638,02Vaihto-omaisuuden muutos -1 729 345,70Saamisten muutos -1 559 473,23Korottomien velkojen muutos 5 986 904,815 075 723,90Rahoituksen rahavirta 17 590 302,06Rahavarojen muutos 12 098 379,91Rahavarat kauden lopussa 35 731 935,44Rahavarat 1.1. 23 633 555,53Rahavarojen muutos 12 098 379,91Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki149


150Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOTTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki151


152Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitoksetTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTArvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmätKäyttöomaisuuden arvostusKäyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynäsuunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka on laskettukaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitettytuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon taisitä alemman todennäköisen hankintamenon määräisenä polttoaine- ,uimahallin-, lahjatavara- sekä K-P:n kuvateos varaston osalta.Muiden osalta vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen käyttäen hankintamenojen keskihintaa.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseenarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon taisitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.Edellisten tilikausien vertailukelpoisuusKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa.Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua,Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy.Valuuttamääräiset velatUlkomaan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänänoteeraamaan keskikurssiin.IsäntäkuntamalliKokkolan kaupunki on hoitanut vuonna 2010 Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveystoimenpalvelut isäntäkuntamallilla. Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ja toimintatuototolivat Kokkolan tilinpäätöksessä 20,4 milj.euroa. Toimintakatteeksi muodostui siis 0 euroa.Isäntäkuntalaskutus perustuu yhteistoimintasopimukseen, jossa määritellään, että Kruunupyymaksaa sosiaali- ja terveystoimensa hoitamisesta aiheutuneet nettokulut Kokkolalle sekä lisäksiasukasluvun perusteella määräytyvän osuuden Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimenhallinnon sekä yleishallinnon kuluista.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki153


2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitoksetTULOSLASKELMAN LIITETIEDOTTOIMINTATUOTOT2010 2009KAUPUNKITarkastuslautakunta 128 532Keskusvaalilautakunta 0 65 997Kaupunginhallitus 8 022 281 8 882 126Sosiaali- ja terveysltk 33 540 987 32 088 051Ympäristöterveyslautakunta 1 065 376 42 505Opetus- ja kasvatuslautakunta 5 006 726 4 280 005Kulttuuri- ja nuorisotoimen ltk 486 645 371 174Liikuntalautakunta 1 055 203 964 636Tekninen lautakunta 2 994 812 2 860 318Rakennus- ja ympäristöltk 2 804 983 2 533 785Maaseutulautakunta 14 436 18 989Pelastuslautakunta 4 877 682 5 197 232KAUPUNKI yhteensä 59 869 260 57 305 350LIIKELAITOKSETKokkolan Energia 48 275 607 35 826 195Liikevaihto 47 545 882 35 084 203Muut varsinaisen toiminnan tuotot 729 725 741 992Satama 15 022 303 12 517 882Liikevaihto 13 045 974 10 764 590Muut varsinaisen toiminnan tuotot 1 976 329 1 753 292Vesilaitos 6 778 049 6 275 652Liikevaihto 6 771 718 6 275 370Muut varsinaisen toiminnan tuotot 6 331 281Työplus 2 250 465 2 185 078Liikevaihto 2 237 827 2 162 066Muut varsinaisen toiminnan tuotot 12 638 23 012LIIKELAITOKSET yhteensä 72 326 424 56 804 807TOIMINTATUOTOT yhteensä 132 195 684 114 110 157SATUNNAISET ERÄTSATUNNAISET ERÄT yhteensä 0 0PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET2010 2009Eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1. 386 700 435 216Lisäykset tilikaudella 0 12 725Vähennykset tilikaudella -60 613 -61 241Eläkevastuu 31.12. 326 087 386 700Kaatopaikan maisemointi 1.1. 1 741 071 1 572 883Lisäykset tilikaudella 168 188 168 188Vähennykset tilikaudellaKaatopaikan maisemointi 31.12 1 909 259 1 741 071154Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEETKäyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty vston 11.11.96 § 152hyväksymää poistosuunnitelmaa.Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:Aineettomat oikeudet 5 vuotta TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta* TasapoistoMaa- ja vesialueetei poistoaRakennukset 18-40 vuotta TasapoistoKiinteät rakenteet ja laitteetKadut, tiet 25 vuotta TasapoistoKaukolämpöverkko ja sähköjohdot 30 vuotta TasapoistoVesi- ja viemäriverkosto 35 vuotta TasapoistoMuut kiinteät rakenteet ja laitteet 12-30 vuotta TasapoistoKoneet ja kalusto 5-15 vuotta TasapoistoMuut aineelliset hyödykkeet ei poistoa ei poistoa*) jollei tätä pitempää poistoaikaa, enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvänkirjanpitotavan mukaisena.Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOTPoikkeavat 2010 2009Yhteensä 0 0TavanomaisetMuut toimintatuototMaa-alueet 2 691 521 2 494 729Rakennukset 29 906 45 228Kuljetusvälineet ja kalusto 48 172 49 979Arvopaperit 0 0Yhteensä 2 769 600 2 589 937MyyntitappiotKuljetusvälineet ja kalusto -60 452 0Käyttöomaisuuden romutusRakennukset 199 475POISTOJEN JA KESKIMÄÄRÄISTEN KORVAUSINVESTOINTIEN VASTAAVUUS2009 2010 2011 2012 2013 yht KAPoistonalaiset investoinnit 33 336 294 35 431 987 58 468 500 38 238 000 41 371 000 206 845 782 41 369 156Rahoitusosuudet -3 070 049 -2 831 331 -2 294 500 -2 244 000 -4 231 000 -14 670 880 -2 934 176Investointien omahankintamenot 30 266 245 32 600 657 56 174 000 35 994 000 37 140 000 192 174 902 38 434 980Suunnitelman mukaiset poistot 15 389 586 15 939 449 17 316 523 18 950 000 19 420 000 87 015 559 17 403 112ero 21 031 868Poikkeama %(Erotus/investoinnit-%) 54,72 %Keskimääräisten investointien ja poistotason erotus johtuu pääosin vertailukauden mittavista investoinneista vuosina 2009-2013.Suurimmat investointikohteet ovatInvestoinnit 2009 2010 2011 2012 2013 YhteensäUimahallin peruskorjaus ja jäähalli 133 202 133 202Päiväkoti-investoinnit 2010 alkaen 311 392 2 016 500 350 000 1 170 000 3 847 892Kouluinvestoinnit 5 907 382 3 761 381 5 223 700 4 725 000 10 415 000 30 032 463Pääterveysasema 589 085 11 405 400 000 2 000 000 3 000 490muu sosiaali- ja terveystoimi-investoinnit 1 496 386 2 649 650 5 908 600 285 000 1 460 000 11 799 636Urheilutalo 0 45 617 352 380 3 000 000 5 000 000 8 397 997Lohtajan monitoimihalli 750 245 2 650 250 3 400 495Leirintäalue 886 344 886 344Satamatie ja kiertoliittymä 1 297 976 1 297 976Asuntomessualue 1 028 167 1 321 232 1 917 500 4 266 900Viemärilaitos (puhdistamo) 4 881 153 10 260 000 15 141 153Kokkolan Energia 3 992 888 3 605 174 11 200 000 7 750 000 6 250 000 32 798 062Kokkolan Satama 8 617 143 8 220 024 12 630 000 9 800 000 3 900 000 43 167 167Yhteensä 23 815 371 25 690 475 52 158 930 26 310 000 30 195 000 158 169 776Rahoitusosuudet 2 361 860 1 425 821 2 102 000 840 000 3 510 000 10 239 682Omahankintameno 21 453 511 24 264 654 50 056 930 25 470 000 26 685 000 147 930 095Keskiarvo 29 586 019Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki155


3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitokset 2010TASEEN LIITETIEDOTTASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTKÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSETKäyttöomaisuusAineettomat hyödykkeetAineettomat Muut pitkävai- Yhteensäoikeudet kutteiset menotPoistamaton hankintameno 1.1. 341 640 1 501 948 1 843 588Lisäykset 46 943 487 506 534 449Rahoitusosuudet -79 318 -79 318Vähennykset 0Poistamaton hankintameno 31.12. 388 583 1 910 137 2 298 720Tilikauden poisto -202 774 -438 000 -640 775Poistojen vähennys 0Kirjanpitoarvo 31.12. 185 808 1 472 137 1 657 945Aineelliset hyödykkeetMaa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteetvesialueetja laitteetHankintameno 1.1. 22 216 101 93 076 467 134 899 815Lisäykset 1 251 616 14 269 251 14 815 013Rahoitusosuudet -105 799 -767 601Vähennykset -312 248 -101 652 -79 410Hankintameno 31.12. 23 155 470 107 138 267 148 867 816Tilikauden poisto -4 669 582 -8 917 415Kirjanpitoarvo 31.12. 23 155 470 102 468 685 139 950 401Aineelliset hyödykkeetKoneet ja Muut aineelliset Keskeneräiset Yhteensäkalusto hyödykkeet hankinnatHankintameno 1.1. 5 605 911 1 863 483 11 564 419 269 226 195Lisäykset 3 952 717 0 1 493 841 35 782 437Rahoitusosuudet -683 470 0 -1 195 143 -2 752 013Vähennykset -182 350 -675 659Hankintameno 31.12. 8 692 808 1 863 483 11 863 116 301 580 960Tilikauden poisto -1 711 677 -15 298 675Kirjanpitoarvo 31.12. 6 981 131 1 863 483 11 863 116 286 282 285Pysyvien vastaavien sijoituksetOsakkeet ja osuudetOsakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet Yhteensätytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja ja osuudetmuut omistusyht.Hankintameno 1.1. 19 414 590 11 059 771 2 683 603 28 181 171 61 339 135Lisäykset 843 183 96 595 -4 914 934 864Rahoitusosuudet 0Vähennykset 0 -174 383 -174 383Kirjanpitoarvo 31.12. 20 257 773 11 156 366 2 683 603 28 001 875 62 099 616Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensätytäryhteisöt kuntayhtymät osakkuus- ja muut yhteisötmuut omistusyht.Hankintameno 1.1. 3 613 897 0 349 326 55 190 4 018 413Lisäykset 577 313 47 767 625 080Vähennykset -492 550 -492 550Kirjanpitoarvo 31.12. 3 698 659 0 349 326 102 957 4 150 942156Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


SAAMISET 2010 2009Lyhytaikaiset saamisetSaamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 537 066 976 592Lainasaamiset 30 000 200 000Siirtosaamiset 0 0Yhteensä 567 066 1 176 592Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenäMyyntisaamiset 962 833 390 462Siirtosaamiset 35 505 0Yhteensä 998 338 390 462Saamiset muiltaMyyntisaamiset 13 892 276 14 054 272Lainasaamiset 335 107 285 107Muut saamiset 4 254 100 3 781 976Siirtosaamiset 2 031 570 1 219 626Yhteensä 20 513 052 19 340 981Myyntisaamiset yhteensä 15 392 174 15 421 326Lainasaamiset yhteensä 365 107 485 107Muut saamiset yhteensä 4 254 100 3 781 976Siirtosaamiset yhteensä 2 067 075 1 219 626Kuntaliitoksen johdosta kaupungille on syntynyt liittyvien kuntien osuudestaKORPELAN VOIMAN kuntayhtymään saatavaTASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTOMA PÄÄOMAPeruspääoma 1.1. 127 834 202 127 834 202Peruspääoma 31.12. 127 834 202 127 834 202Muut omat rahastotVahinkorahaston pääoma 1.1. 1 700 000 1 700 000Siirrot rahastoon edell tilikausiltaSiirrot rahastoon tilikaudella 224 401 65 256Siirrot rahastosta tilikaudella -224 401 -65 256Vahinkorahaston pääoma 31.12. 1 700 000 1 700 000Pysäköintirahaston pääoma 1.1. 2 282 623 2 137 317Siirrot rahastoon edell tilikausiltaSiirrot rahastoon tilikaudella 144 185 145 305Siirrot rahastosta tilikaudella 0 0Pysäköintirahaston pääoma 31.12 2 426 807 2 282 623Työllisyysrahaston pääoma 1.1. 651 008 657 120Siirrot rahastoon tilikaudella 0 0Siirrot rahastosta tilikaudella -6 750 -6 112Työllistämirahaston pääoma 31.12. 644 258 651 008Käyttörahasto Lohtajan pääoma 1.1. 193 971 193 971Siirrot rahastoon tilikaudella 0 0Siirrot rahastosta tilikaudella 0 0Käyttörahaston pääoma 31.12. 193 971 193 971Kehittämisrahaston pääoma 1.1. 1 000 000 0Siirrot rahastoon tilikaudella 1 000 000Siirrot rahastosta tilikaudella -300 000 0Kehittämisrahaston pääoma 31.12. 700 000 1 000 000Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 16 712 376 12 815 122Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 16 712 376 12 815 122Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 562 869 3 897 254OMA PÄÄOMA yhteensä 151 774 484 150 374 180Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki157


VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointivarauksetKokkolan Satama 1 550 000 550 000Kokkolan Vesi 3 450 000 2 250 000Työplus 80 000 250 000Muu toiminta 5 470 931 3 470 931Yhteensä 10 550 931 6 520 931Muut varauksetHlöstön kehittämisraha 68 175 91 739VAPAAEHTOISET VARAUKSET yhteensä 10 619 106 6 612 669PAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 326 087 386 700Muut pakolliset varauksetKaatopaikan maisemointi 1 909 259 1 741 071Yhteensä 2 235 346 2 127 771VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen vieras pääomaLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 128 493 828 116 080 487Lainat julkisyhteisöiltä 1 220 390 1 462 516Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027Yhteensä 129 717 245 117 546 031Joista erääntyy 1.1.2016 tai sen jälkeenLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 46 845 698 40 998 697Lainat julkisyhteisöiltä 483 875 619 082Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027Yhteensä 47 332 600 41 620 806Liittymismaksut 17 043 584 16 587 453Muut velat 39 151 35 143Yhteensä 17 082 735 16 622 596Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 146 799 980 134 168 626Lyhytaikainen vieras pääomaLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 29 050 716 26 409 524Lainat julkisyhteisöiltä 240 071 206 194Saadut ennakot 227 271 228 571Yhteensä 29 518 059 26 844 289Velat tytäryhteisöilleOstovelat 973 504 271 821Siirtovelat 0 0Muut velat 1 008 017 970 837Yhteensä 1 981 521 1 242 658Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenOstovelat 102 244 2 409 090Siirtovelat 0 0Yhteensä 102 244 2 409 090Velat muilleOstovelat 15 226 585 12 505 132Siirtovelat 24 313 341 20 767 075Muut velat 2 603 734 2 466 245Yhteensä 42 143 660 35 738 452Ostovelat yhteensä 16 302 333 15 186 043Siirtovelat yhteensä 24 313 341 20 767 075Muut velat yhteensä 3 611 752 3 437 081SIIRTOVELATOlennaiset erätPalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 19 494 054 17 688 369Lomatoimen palkkavelatKorkojaksotukset 550 192 608 495Tulonsiirrot projekteista 853 480 793 738Kuntapalautukset 535 510 430 295Valtionosuusennakkopalautukset 388 595 723 775158Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOTVastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuistaKunnan osuustakauskeskuksen takausvastuista 31.12 133 503 252 113 840 861Kunnan osuus takauskeskuksenkattamattomista takausvastuista 31.12 0 0Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuustakauskeskuksen rahastosta 31.12 108 740 99 611LEASINGVASTUUTLeasingvastuiden yhteismäärä 2 406 033 2 005 020SOPIMUSVASTUUTMaankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteetMaankäyttösopimus Pikiruukin II vaihe 44 000Kunta on sitoutunut rakentamaan alueelle kunnallistekniikan.Sopimus/ostopalvelusopimukset / SOTE 71 300 000Muut sitovat sopimukset 1 810 000Vuokravastuut 2 059 000Hankkeet 140 000Sopimusvastuut yhteensä 75 353 000MUUT VASTUUTOmasta velastaKiinnitykset 860 891 0Tytäryhteisöjen velastaKiinnityksetTakaukset 72 697 058 40 521 503Osakkuusyhteisöjen velastaKiinnitykset 0 0Takaukset 1 702 346 3 736 672Muiden velastaKiinnityksetTakaukset 2 302 757 4 072 185Muut vastuutMuut vastuut 292 208 685 623Ei velan vakuutenaKiinnitykset 0 0Kiinnitykset 860 891 0Takaukset 76 702 162 48 330 360Muut vastuut 292 208 685 623MUUT VASTUUT yhteensä 77 855 260 49 015 983ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöistäTilikaudelta 2010 1 759 461Tilikaudelta 2009 1 676 189Tilikaudelta 2008 1 032 311Tilikaudelta 2007 885 024Tilikaudelta 2006 672 623Tilikaudelta 2005 525 163yhteensä 6 550 771Ympäristövastuu sitoumusLänsi-Suomen ympäristökeskus 700 000 700 000SähköjohdannaisetOstosopimukset / GWh 61 44Käypä nettoarvo 801 894 169 068Päästöoikeudet tC02 tC02Kokkolan Energian päästöoikeudetVastikkeetta saadut päästöoikeudet 841 841Käytettävissä olevat päästöoikeudet 1 011 1 346Toteutuneet 622 1 176saldo 31.12. 389 170Liittymismaksu vakuusKenet Oy 4 000 000 4 000 000- josta käytetty 1 373 541 963 311Vastuut rakennuskustannuksistaKokkolan Sataman vastuu Kiinteistö Oy Porthandling:lle 379 639 404 884HUOLLETTAVIEN VARATHuollettavien varat ja pääomat 351 657 311 146VAKUUSTALLETUKSETVakuustalletukset 3 585 132 1 816 600Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki159


5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOTHENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 2010 2009Koko- ja osa-aikaiset työssäolevatYleishallinto 299 297Sosiaali- ja terveystoimi 1 394 * 1 830Sivistystoimi 1 317 * 835Tekninen ja alueellinen pelastustoimi 587 573Liiketoiminta 179 169HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ yhteensä 3 776 3 704* Varhaiskasvatus siirtynyt sivistystoimeenHENKILÖSTÖKULUT 2010 2009HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 115 845 591 108 564 281Henkilösivukulut 32 240 264 31 393 003Eläkekulut 25 983 657 24 457 883Muut henkilösivukulut 6 256 607 6 935 120Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät -2 105 581 -1 910 096Yhteensä tuloslaskelman mukaan 145 980 274 138 047 188Aktivoitu käyttöomaisuuteen 1 306 852 1 558 490HENKILÖSTÖKULUT yhteensä 139 605 678Luontoisetujen raha-arvo 465 907 432 662160Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUPUNKI* *kaupunki ja liikelaitoksetOSAKKEET JA OSUUDETTYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2009 Lisäys 31.12.2010 Rahastokpl31.12.2010 Vähennys osuusAsunto Oy Ouluntie 56 5 202 5 202 47 933,56 47 933,56Kiinteistö Oy Tankkari 4 609 4 609 777 026,94 777 026,94Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 1 512 1 512 1 512 000,00 1 512 000,00Kiinteistö Oy Ampulli 21 997 21 997 36 996,28 36 996,28Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 2 131 314 2 131 314 6 355 780,76 6 355 780,76 1 161 028,84Kokkolan Teollisuuskylä Oy 16 000 4563 20 563 2 547 257,65 750 000,00 3 297 257,65Kokkolan Power Oy 3 000 000 3 000 000 3 000 000,00 3 000 000,00Koivuhaan Palvelukeskus Oy 14 975 14 975 1 477 934,59 1 477 934,59Kokkolan Talohoito Oy 500 500 8 163,62 8 163,62Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 350 350 0,00Kokkolanseudun Kehitys Oy 4 115 4 115 411 500,00 411 500,00Kokkolan Matkailu Oy 1 459 1 459 252 284,27 252 284,27Kokkolan Urheilutalo Oy 29 199 29 199 581 450,60 581 450,60Nuorisokeskus Villa Elba Oy 43 270 43 270 551 100,00 90 000,00 641 100,00 100 000,00Kenet Oy 1 000 1 000 500 000,00 500 000,00Kiinteistö Oy Trullevi 350 350 298 910,70 3 182,57 302 093,27Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 0 0,00 0,00Klan Sotainvalidien palveluasuntosäätiö 0 0,00 0,00Asunto Oy Humupekka 503 503 1 268,98 1 268,98As Marinkaisten Hirvenmäki 1 000 1 000 318 367,07 318 367,07Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto 2 005 2 005 95 093,45 95 093,45Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo 2 738 2 738 520 498,56 520 498,56Kiinteistö Oy Kälviän Yritystilat 100 100 100 000,00 100 000,00Kälviän Vuokra-asunnot Oy 12 614 12 614 12 614,00 12 614,00Kurkipellon Lämpö 1 000 1 000 8 409,40 8 409,4019 414 590,43 843 182,57 20 257 773,00 1 261 028,84OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2009 Lisäys 31.12.2010 Rahastokpl31.12.2010 Vähennys osuusAsunto Oy Heinäsirkankatu 375 375 946,05 946,05Kiinteistö Oy Klan Palvelutalo 363 363 773 276,62 773 276,62 1 680 961,63Kiinteistö Oy Sokoja kylätalo-Fastighet Ab Såka byagård 30 30 176 597,33 176 597,33 352 437,80Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 170 170 170 000,00 170 000,00Fastighet Ab Kronoby flyghangar 0,00Ekorosk Oy 484 484 407 014,78 407 014,78Enerit Oy 17 17 3 431,03 3 431,03Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiö 0 0,00 0,00Teknologiakeskus KETEK Oy 140 140 140 000,00 140 000,00Kiinteistö Oy Port Handling 630 630 132 300,00 132 300,00Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus 300 300 300 000,00 300 000,00Kokkotyö säätiö 0 0,00 0,00Pohjanmaan Biokaasu Oy 0 68 000,00 68 000,00Kälviän Liiketalo Oy 29 425,99 29 425,99As Oy Ruotsalonhelmi 40 457,61 40 457,61As Oy Kälviän Kumpulanpuisto 80 259,28 80 259,28As Oy Taskulanaho 65 214,20 65 214,20As Oy Kälviän Mäntylä 66 757,49 66 757,49As Oy Lohtajan Kotokuja 182 0 77 511,90 77 511,90As Oy Saharati H2 108 0 75 211,96 75 211,96As Oy Kirkkovainio H4 120 0 77 198,26 77 198,262 683 602,50 0,00 2 683 602,50 2 033 399,43Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki161


162MUUT OSAKKEET JA OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2009 Lisäys 31.12.2010 Rahastokpl31.12.2010 Vähennys osuusAsunto Oy Aurinkomäentie II 400 400 27 562,55 27 562,55Asunto Oy Haavanhalko 465 465 29 475,94 29 475,94Asunto Oy Hakalaxgatan 83 160 160 17 483,12 17 483,12Asunto Oy Iso- ja Pikkuveli 616 616 23 581,29 23 581,29Asunto Oy Katariinank 36-50Bostads Ab Katarineg 36-50 283 283 1 449,04 1 449,04As Oy Kirkkosaarni/Bostads Ab Kyrkask 12 198 12 198 159 778,52 159 778,52Asunto Oy Kokkolan Antinkulma 4 770 4 770 8 022,56 8 022,56Asunto Oy Pajuntorni 1 495 1 495 34 175,79 34 175,79Asunto Oy Sanna-Sofia 628 628 32 148,82 32 148,82Asunto Oy Siltatalo 13 015 13 015 258 890,46 258 890,46Asunto Oy Vallihaka 2 546 2 546 8 770,02 8 770,02As Oy Chydeniuskulma 232 232 65 593,30 65 593,30Kiinteistö Oy Koivumehiläinen 0 0 0,00 0,00Kiinteistö Oy Klan Isokatu 5 80 80 40 891,87 40 891,87Kiinteistö Oy Rukapörssi 93 93 153 555,57 153 555,57Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy -Gamlakarleby Linjebilstationsfastighets 169 169 49 422,69 49 422,69Novo Group Oyj 0 0 0,00 0,00WM Data Ab 0 0 0,00 0,00LogigaCMG 7 638 7 638 8 577,93 8 577,93Finn-Nolia Oy 200 200 16 818,79 16 818,79Pohjanmaan Sato Oy 1 1 408,49 408,49Kokkolan Puhelin Oy -Gamlakarleby Telefon Ab osuutta 419 -419 0 135 928,64 -135 928,64 0,00Kokkolan Puhelin Oy - 0,00 420,47 420,47Gamlakarleby Telefon Ab 1 228 -1 228 0 35 931,59 -35 931,59 0,00Kuntarahoitus Oyj * *) 167 925 167 925 257 934,24 257 934,24OK Keskikaista 120,00 120,00Pikespo Oy 100 100 1 681,88 1 681,88Pohjanmaan YH-rakennuttaja Oy 12 12 30 435,30 30 435,30Reisjärven sopeutumisvalm Oy 0 0 0,00 0,00Vartius Oy 3 -3 0 2 522,82 -2 522,82 € 0,00Ab Det Finlanssvenska kompetenscentretinom det sociala området 5 5 400,00 400,00Teknoventure Oy 11 500 11 500 25 228,20 25 228,20Barentskeskus Finland Oy 1 940 1 940 0,00 1 940,00 1 940,00Öjanjärven vesistön säännöstely-yhtiö - 0Regleringsbolaget för Öjasjöns vattendrag 132 868,46 132 868,46Osuuskunta Viexpo 3 3 420,46 420,46Osuusmaksu Metsäliitto 38 967,77 38 967,77Wedeco Seed Fund Ky 900 900 169 771,52 169 771,52Pohjolan Voima Oy 754 355 754 355 20 878 429,77 20 878 429,77Pohjolan Voima Oy 87 299 87 299 2 058 463,75 2 058 463,75Pohjolan Voima Oy 3 789 3 789 212 184,00 212 184,00Pohjolan Voima Oy 6 963 6 963 389 928,00 389 928,00Pohjolan Voima Oy 46 428 46 428 2 169 099,21 -7 413,22 2 161 685,99Fincopower Oy 25 25 4 423,34 4 423,34Kyro Oyj 2 955 2 955 48 188,97 48 188,97Nordic Energy Oy 56 56 12 460,23 12 460,23Powest Oy 150 150 143 256,00 143 256,00Kälviän vesiosuuskunta 0 6 653,53 259,01 6 912,54Keski-Pohjanmaan Komposti Oy 300 300 84 093,97 84 093,97M-Real Oyj 0 664,34 664,34Neomarka Oyj 0 336,38 336,38Kälviän Seudun Sanomat Oy 100 100 840,94 840,94As oy Jokirauhala 0 13 433,35 13 433,35Kerroskälviä 0 24 699,48 24 699,48Niemivainio 0 32 120,69 32 120,69Rantakumpula 0 13 663,92 13 663,92Ridantie 0 15 963,05 15 963,05Rivikälviä 0 18 164,30 18 164,30Sltavoudintie 0 16 280,60 16 280,60Kuntien Asuntoluotto 16 16 2 716,24 2 716,24As Oy Luppi 80 80 27 110,88 27 110,88Lohtajan vesihuolto Oy 16 16 168,19 168,19Jokilaaksojen Jäte Oy 0 8745,77 8 745,77Metsäserla 0 100,91 100,91Nivalan ravirata 0 84,09 84,09Pohjanmaan puhelinosuuskunta 84 -1 83 11 057,88 -120,00 10 937,88Vesiyhtymä Haapala-Korpi 0 1 513,69 1 513,69Ullavan vesiosuukunta 0 600,00 600,00Kokkolanseudun matkailuyhd 0 672,76 672,76Fastighets Ab Karleby Apotekhus 353 353 209 372,94 209 372,94Kälviän kunta kaukolämpöliittymä 1 1 6 862,56 6 862,5628 181 171,36 -179 296,79 28 001 874,57 0,00OSAKKEET JA OSUUDET yhteensä 50 279 364,29 663 885,78 50 943 250,07 3 294 428,2720 659 199,99 Kaupunki 21 330 498,99* *) Sulautuneen Kuntien Asuntoluotto Oyj:n 29 419 864,30 Klan Energia 29 412 451,08osakkeet vaihdettu Kuntarahoitus Oyj:n 132 300,00 Klan Satama 132 300,00osakkeisiin 68 000,00 Klan Vesi 68 000,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOTKONSERNIN RAKENNE JA SISÄLTÖNimiKotipaikkaKunnan Konserninomistuso omistusossuus % uus %Äänivallanosuus %Konserninosuus omastapääomasta (€)Konsernin osuusvieraastapääomasta (€)Konsernin osuustilikaudentuloksesta (€)TytäryhteisötOsakeyhtiötAsunto OyOuluntie 56 Kokkola 52 52 52 48 150,77 261 511,18 1,24Humupekka kkola/Lohtaja 50,3 50,3 50,3 10 555,90 76 709,64 -13,81Lohtajan Hakapuisto Kokkola 64,4 64,4 64,4 173 747,24 279,93 -580,60Marinkaisten Hirvenmäki Kokkola 100 100 100 334 628,74 13 172,11 0,00Kiinteistö OyTankkari Kokkola 98,82 98,82 98,82 1 057 219,26 8 588 772,43 0,00Kälviän Virastotalo Kokkola 91,27 91,27 91,27 463 004,19 1 566 137,55 -67 846,93Kälviän Yritystilat Kokkola 100 100 100 -87 252,79 3 813 980,52 -72 238,49Kokkolan Vuokra Asunnot Oy Kokkola 100 100 100 6 001 532,24 41 408 365,70 0,00Kälviän Vuokra-asunnot Oy Kokkola 100 100 100 135 024,82 2 398 832,16 0,00Kokkolan Teollisuuskylä konserniKokkolan Teollisuuskylä Oy Kokkola 100 100 100 2 503 106,06 2 871 582,62 -54 770,24Klan Teollisuuskylä Oy tyttäretKiinteistö Oy TecPark Kokkola 59 59 59 37 796,77 276 391,20 0,00Kiinteistö Oy Klan iPark Kokkola 100 100 100 451 998,57 4 897 588,63 64 969,66Kiinteistö Oy Klan Steel Park Kokkola 60 60 60 100 912,76 208 945,46 0,00Kiinteistö Oy Klan Marin Park Kokkola 60 60 60 149 716,94 1 853 454,95 -108 331,25Kiinteistö Oy Klan Alu-Boat Park Kokkola 60 60 60 132 000,00 506 124,22 0,00Kiinteistö Oy Klan AH Park 72 0 276 999,80 901 004,82 0,00Kiinteistö Oy Klan Port Tower Kokkola 100 100 100 711 725,89 2 309 783,00 -38 274,11Kiinteistö Oy Klan Innogate Kokkola 61,2 61,2 61,2 1 513 735,65 1 375 304,47 0,00Kiinteistö Oy Ampulli Kokkola 68,74 68,74 68,74 35 840,73 512 812,20 0,00Kiinteistö Oy Trullevi Kokkola 100 100 100 303 210,03 58 835,08 -34 811,61Muut Oy:tKoivuhaan Palvelukeskus Oy Kokkola 100 100 100 2 085 757,49 7 103 023,91 -210 948,61Kokkolan Talohoito Kokkola 100 100 100 8 500,00 432 927,33 0,00Kokkolan Kehitysyhtiö konserniKokkolan Kehitysyhtiö Oy Kokkola 100 100 100 71 022,64 30 300,14 -6 374,51Klan Kehitysyhtiö Oy:n tyttäretKip Infra Oy Kokkola 100 100 100 3 302 322,57 2 868 969,21 557 443,15Kokkolan Urheilutalo Oy Kokkola 99,83 99,83 99,83 1 429 452,20 58 372,95 -37 275,70Kokkolan Matkailu konserniKokkolan Matkailu Oy Kokkola 99,8 99,8 99,8 213 949,20 117 833,68 -3 712,88Klan Matkailu Oy:n tyttäretKokko Line Oy Kokkola 88,17 88,17 88,17 134 174,36 50 620,10 26 548,69Nuorisokeskus Villa Elba Oy Kokkola 100 100 100 444 068,62 625 977,90 -34 480,02Kokkolanseudun Kehitys Oy Kokkola 82,3 82,3 82,3 412 814,31 946 962,46 -300,30Kenet Oy Kokkola 100 100 100 1 030 365,85 5 423 174,93 24 532,73Kurkipellon Lämpö Oy kkola/Lohtaja 100 100 100 0,00 0,00 0,00Kokkola Power Oy Kokkola 100 100 100 3 822 994,11 27 284 403,37 734 215,71SäätiötPohjoismainen taidekoulusäätiö Kokkola 100 100 100 21 692,99 45 061,73 8 402,53Klan Sotainvalidien palveluas.sääti Kokkola 100 100 100 151 507,10 511 183,15 11 975,35YhdistyksetKlan kaupungiteatterin kannatusyh Kokkola 100 100 100 56 967,64 152 352,89 0,00KuntayhtymätK-P erikoissairaanhoito- ja peruspa Kokkola 69,569 69,569 0 8 172 871,85 30 320 389,76 648 186,11Svenska Österbottens förbund för u Vaasa 2,25 2,25 0 911 058,40 158 056,36 0,00Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkola 51,949 51,949 0 11 557 393,94 9 553 393,86 787 178,03Kronoby folkhögskola Kruunupyy 19,048 19,048 0 233 054,79 61 812,92 0,00Keski-Pohjanmaan liitto Kokkola 62,326 62,326 0 539 826,46 193 344,10 0,00Optima samkommun Pietarsaari 13,644 13,644 0 1 631 960,49 1 015 428,68 0,00Kårkulla samkommun Kirjala 2,086 2,086 0 222 034,55 256 667,14 2 729,96Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki163


KotipaikkaKunnan Konserninomistuso omistusossuus % uus %Äänivallanosuus %Konserninosuus omastapääomasta (€)Konsernin osuusvieraastapääomasta (€)Konsernin osuustilikaudentuloksesta (€)NimiOsakkuusyhteisötKiinteistö Oy Klan palvelutalo Kokkola 24,6 24,6 0 0,00 0,00 0,00Kiinteistö Oy Sokojan kylätalo Kokkola 30 30 0 0,00 0,00 0,00Ekorosk Oy Pietarsaari 35,9 35,9 0 0,00 0,00 0,00Kiinteistö Oy Porthandling Kokkola 39,4 39,4 0 0,00 0,00 0,00Teknologiakeskus Ketek Oy Kokkola 40 40 0 0,00 0,00 0,00Enerit Oy Vaasa 32,7 32,7 0 0,00 0,00 0,00Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus Kokkola 25 25 0 0,00 0,00 0,00Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli Kruunupyy 50 50 0 0,00 0,00 0,00Kokkotyö säätiö Kokkola 26,22 26,22 73 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Chydeniuksenkulma Kokkola 50 50 0 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Kirkkosaarni Kokkola 31,5 31,5 0 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Kälviän Kumpulanpuist okkola/Kälviä 26,71 26,71 0 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Kälviän Mäntylä Kokkola 22,21 22,21 0 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Lohtajan Kotokuja Kokkola 38,6 38,6 0 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Ruotsalonhelmi Kokkola 27,69 27,69 0 0,00 0,00 0,00As Oy Saha-Rahti kkola/Lohtaja 37,11 37,11 0 0,00 0,00 0,00As Oy Taskulanaho okkola/Kälviä 26,07 26,07 0 0,00 0,00 0,00Kiinteistö Oy Kokkolan Apteekkitalo Kokkola 44,4 44,4 0 0,00 0,00 0,00Kälviän Liiketalo Oy Kokkola 32,92 32,92 0 0,00 0,00 0,00Pohjanmaan Biokaasu Oy Kokkola 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00Asunto Oy Kirkkovainio kkola/Lohtaja 33,63 33,63 33,63 0,00 0,00 0,00164Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN KAUPUNKI * * *konserniKONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEETKonsernitilinpäätöksen menetelmätKuntayhtymät on yhdistelty rivi riviltä tilinpäätöshetkellä olevan peruspääomaosudenmukaan ja tytäryhteisöt nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan.Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty.Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutoksetKonsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja niiden tytäryhteisöt sekäkuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, paitsi Optima samkommun sekä SvenskaÖsterbottens förbund för utbildning och kultur , koskakyseisten kuntayhtymien tilinpäätöstietoja ei saatu määräaikaan mennessä.Kuntayhtymä Korpelan Voimaa ei ole yhdistelty konsernin tilinpäätöksessä.Tilikauden aikana on perutettu uusi tytäryhteisö Oy Port Tower Abjoka kuuluu Kokkolan Teollisuuskylä Oy.n tytäryhtiöihin.Keskinäisen omistuksen elminointiKaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointion tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.Sisäiset liiketapahtumatKonserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekäkonserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien taseisiinmerkityt olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on vähennettyvähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.Konserniyhtiöiden maksamia kiinteistöveroja ei ole eliminoitu.VähemmistöosuudetVähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuusKuntayhtymien kautta tulevaa välillistä omistamista ei huomioida.Liittymismaksujen sisäiset eliminoinnit on huomioitu.Ns. negatiivinen vähemmistöosuus on oikaistu vuodesta 2001 alkaen negatiivisuudenaiheuttaneeseen erään.Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki165


KOKKOLA konserni ***TASEEN LIITETIEDOT 2010 2009SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄTVerosaamiset 2 795,10 10 974,47Jaksotetut henkilöstökulut 362 699,92 13 707,19Vuokrasaamiset 268 817,49 195 756,75Korkosiirtosaamiset 75 666,07 3 225,11Vakuutuskorvaukset 444,54 6 409,83Alv palautus 48 708,35 47 530,21OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSETPeruspääomaPeruspääoma 1.1. 127 833 378,99 112 710 075,63Peruspääoma lisäykset 1 708,42Peruspääoma vähennykset -474,42Peruspääoma siirrot erien välillä 0,00 15 474 126,44Peruspääoma 127 834 612,99 128 184 202,07Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestäYlikurssirahastoYlikurssirahasto 1.1. 2 375 854,77 2 375 854,77Ylikurssirahasto lisäykset 0,00 0,00Ylikurssirahasto 2 375 854,77 2 375 854,77ArvonkorotusrahastoArvonkorotusrahasto 1.1. 592 475,96 2 270 901,50Arvonkorotusrahasto lisäyksetArvonkorotusrahasto vähennykset -33 637,59 -1 712 060,61Arvonkorotusrahasto siirrot erien välillä 33 634,56Arvonkorotusrahasto 558 838,37 592 475,45VararahastoVararahasto 1.1. 703 188,18 703 188,18Vararahasto lisäykset 0,00 0,00Vararahasto vähennyksetVararahasto 703 188,18 703 188,18RahastopääomatRahastopääomat 1.1. 11 388 720,31 10 521 265,37Rahastopääomat lisäykset 590 032,12 1 489 422,30Rahastopääomat vähennykset -415 524,13 -143 898,51Rahastopääomat siirrot erien välillä 0,00 -478 068,84Rahastopääomat 11 563 228,30 11 388 720,32Rahastopääomat, as.koht.2Rahastopääomat, as. koht. 2, 1.1. 51 405,18 51 405,18Rahastopääomat, as.koht.2, lisäykset 44 589,72Rahastopääomat, as.koht.2, vähennyksetRahastopääomat, as.koht.2 95 994,90 51 405,18Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutosEdellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. 22 287 837,44 15 414 905,48Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset -29 568,36 336 392,69Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos -146 417,01 -11 382,88Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 0,00 -264 429,68Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 22 111 852,07 15 475 485,61Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 673 104,00 5 603 126,14OMA PÄÄOMA 168 916 673,58 164 374 458,22VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5V. KULUTTUAJoukkovelkakirjalainat 7 219 610,00Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 95 102 588,08 90 042 068,00Lainat julkisyhteisöiltä 877 426,75 619 082,00Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 3 027,38Muut pitkäaikaiset velat 8 374 000,12 2 562 151,38Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin 5 v. kuluttua 111 576 652,33 93 226 328,76166Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


KOKKOLA konserni ***TASEEN LIITETIEDOT 2010 2009ERITTELY OLENNAISISTA PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYISTÄ ERISTÄEläkevaraus 326 087,40 386 700,00Eläkevaraukset 326 087,40 386 700,00Muut pakolliset varauksetYmpäristövelvotteista johtuva varaus 2 364 104,85 2 207 725,84Potilasvahinkovastuuvaraus 1 835 274,99 1 773 156,83Muut pakolliset varaukset 86 322,88 357 017,29Muut pakolliset varaukset 4 285 702,72 4 337 899,96PAKOLLISET VARAUKSET 4 611 790,12 4 724 599,96SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄTVerovelat 735 649,31 606 882,63Jaksotetut henkilöstökulut 920 282,21 1 938 950,09Lomapalkkajaksotukset 30 588 820,59 24 590 223,23Korkojaksotukset 192 500,05 1 014 796,79Vuokravakuudet 4 981,91 278 045,61Vuokraennakot 4 967,00 44 282,75Potilasvahinkovastuumaksut 687 174,75 605 779,02Kuntapalautukset 1 138 699,10 1 351 023,50Alv velat 329 842,25 295 190,65VELAT JA ANNETUT VAKUUDETVelat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiäLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 51 276 702,35 43 875 299,28Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset, 1 67 053 005,46 71 369 740,64Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 647 557,00Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset, 2 60 713,00 14 062 442,47Muut lainatVakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset, 3 0,00 854 881,92Vakuudeksi annetut kiinnitykset, kiinteistöt 67 113 718,46 86 287 065,03Muut omasta puolesta annetut vakuudetKiinteistökiinnitykset 17 847,42 17 847,42Omasta puolesta annetut vakuudet 17 847,42 17 847,42Tytär- & muiden kons.yht. puolesta annetut vakuudetTakaukset 70 856 762,20 47 695 565,53MuutTytär- & muiden kons.yht. puolesta annetut vakuudet 70 856 762,20 47 695 565,53Omistusyhteysyritysten puolesta annetut vakuudetTakaukset 1 921 569,00 3 736 672,00MuutOmistusyhteysyritysten puolesta annetut vakuudet 1 921 569,00 3 736 672,00Muiden puolesta annetut vakuudetTakaukset 2 598 849,00 4 072 185,00Muiden puolesta annetut vakuudet 2 598 849,00 4 072 185,00LEASING- JA VUOKRAVASTUUTLeasingvastuutAlle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 120 991,27 146 025,781-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 2 543 164,72 2 198 757,68Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut 0,00 0,00Leasingvastuut 2 664 155,99 2 344 783,46SOPIMUSVASTUUTMaankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteetMaankäyttösopimus Pikiruukin II vaihe 44 000,00Kunta on sitoutunut rakentamaan alueelle kunnallistekniikanSopimus/ostopalvelusopimukset / SOTE 71 300 000,00Muut sitovat sopimukset 1 810 000,00Vuokravastuut 2 059 000,00Hankkeet 140 000,00Sopimusvastuut yhteensä 75 353 000,00SähköjohdannaisetOstosopimukset /GWh 61,00 44,00Käypä nettoarvo 801 894,00 169 068,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki167


KOKKOLA konserni ***TASEEN LIITETIEDOT 2010 2009VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIENYHTEISÖJEN PUOLESTATytär- & muiden konserniyhteisöjen puolesta annetut vakuudetAlkuperäinen pääoma 3 110 880,00 3 110 880,00Jäljellä oleva pääoma 2 343 020,61 2 546 528,77Omistusyhteysyhteisöjen puolesta annetut vakuudetAlkuperäinen pääoma 4 666 320,00 4 666 320,00Jäljellä oleva pääoma 2 463 806,84 3 524 701,58MUUT VASTUUSITOUMUKSETVastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuistaKunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 133 503 252,00 113 840 861,00Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen r 108 740,00 99 611,00MUUT TALOUDELLISET VASTUUTMuut taloudelliset vastuutKunnan antamat täytetakaukset asuntolainoistaSopimusvastuut 712 376,07 404 884,00Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12Muut taloudelliset vastuut 712 376,07 404 884,00Ympäristövastuu sitoumusLänsi-Suomen ympäristökeskus 700 000,00 700 000,00VAKUUSTALLETUKSETVakuustalletukset 3 585 132,00 1 816 600,00ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöistäyhteensä 6 550 771,00 5 442 812,00Päästöoikeudet tC02 tC02Kokkolan Energian päästöoikeudetVastikkeetta saadut päästöoikeudet 841 841Käytettävissä olevat päästöoikeudet 1 011 1 346Toteutuneet 622 1 176saldo 31.12. 389 170Liittymismaksu vakuusKenet Oy 4 000 000,00 4 000 000,00josta käytetty 1 373 541,00 963 311,00Vastuut rakennuskustannuksistaKokkolan Sataman vastuu Kiinteistö Oy Porthandling:lle 379 639,00 404 884,00168Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSETTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki169


170Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


1.1. LIIKELAITOKSETTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki171


172Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki173


174Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki175


176Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki177


178Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki179


180Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki181


182Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki183


184Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki185


186Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki187


188Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki189


190Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki191


192Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki193


194Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki195


196Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki197


198Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki199


200Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki201


202Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki203


204Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki205


206Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki207


208Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki209


210Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki211


212Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki213


214Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki215


216Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki217


218Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki219


220Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki221


222Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki223


224Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki225


226Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki227


228Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki229


230Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki231


232Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki233


234Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki235


236Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki237


238Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki239


240Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki241


242Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki243


244Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki245


246Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki247


248Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki249


250Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki251


252Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki253


254Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki255


256Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki257


258Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki259


1.2. YHTEENVETO LIIKELAITOKSISTALIIKELAITOKSET YHTEENSÄT U L O S L A S K E L M A01.01.2010 - 31.12.2010TA TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 % 2009LIIKEVAIHTO 54 679 512 74 405 698,24 -19 726 186,24 136,1 58 655 208,53VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 66 740 134 454,97 -67 714,97 201,5 79 184,84LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 675 100 2 740 122,59 -66 928,88 102,4 2 535 299,12MATERIAALIT JA PALVELUTAINEET,TARVIKKEET JA TAVAROSTOT TILIKAUDEN AIKANA -26 255 581 -36 620 945,79 10 365 364,79 139,5 -28 497 244,23VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNY 0 42 825,00 -42 825,00 127 440,76AINEET,TARVIKKEET JA TAVAR -26 255 581 -36 578 120,79 10 322 539,79 139,3 -28 369 803,47PALVELUJEN OSTOT -4 975 893 -5 772 898,57 797 005,57 116,0 -5 871 975,03MATERIAALIT JA PALVELUT -31 231 474 -42 351 019,36 11 119 545,36 135,6 -34 241 778,50HENKILÖSTÖKULUTPALKAT JA PALKKIOT -6 026 314 -5 985 786,17 -40 527,83 99,3 -5 432 470,18HENKILÖSIVUKULUTELÄKEKULUT -1 398 813 -1 569 588,24 170 775,24 112,2 -1 487 314,37MUUT HENKILÖSIVUKULUT -261 775 -346 755,26 -29 505,74 132,5 -348 572,07HENKILÖSIVUKULUT -1 660 588 -1 916 343,50 141 269,50 115,4 -1 835 886,44HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU 15 460 89 963,69 -74 503,69 581,9 81 268,31HENKILÖSTÖKULUT -7 671 442 -7 812 165,98 26 237,98 101,8 -7 187 088,31POISTOT JA ARVONALENTUMISETSUUNNITELMAN MUKAISET POIS -8 225 118 -7 899 810,52 -325 307,48 96,0 -7 644 860,37POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 225 118 -7 899 810,52 -325 307,48 96,0 -7 644 860,37LIIKETOIMINNAN MUUT KULUTAVUSTUKSET YHTEISÖILLE 0 -15 628,88 15 628,88 -3 495,99VUOKRAT -273 450 -419 477,24 146 027,24 153,4 -192 274,28MUUT LIIKETOIMINTAKULUT -379 045 -175 989,17 -203 055,83 46,4 -219 361,24LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -652 495 -611 095,29 -41 399,71 93,7 -415 131,51-47 780 529 -58 674 091,15 10 779 076,15 122,8 -49 488 858,69LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 9 526 337 18 606 184,65 -9 079 848 195,3 11 780 833,80RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKORKOTUOTOT 30 208 247 869,00 -217 661,00 820,5 205 218,31MUUT RAHOITUSTUOTOT 224 182 167 472,09 56 709,91 74,7 123 320,13KUNNALLE MAKSETUT KORKOKUL -20 000 -70 562,00 50 562,00 -432 989,00MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -926 900 -413 690,37 -513 209,63 44,6 -486 953,83KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -6 121 241 -7 091 279,62 970 038,62 115,8 -6 326 003,51MUUT RAHOITUSKULUT -400 000 -1 509,24 -398 490,76 0,4 -1 338,58RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -7 213 751 -7 161 700,14 -52 050,86 99,3 -6 918 746,48YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. SATUNNAISIA 2 312 586 11 444 484,51 -9 131 899 494,9 4 862 087,32SATUNNAISET ERÄTSATUNNAISET TUOTOT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET KULUT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET ERÄT 0 0,00 0,00 0,00YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. VARAUKSIA 2 312 586 11 444 484,51 -9 131 899 494,9 4 862 087,32POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 104 714 -131 161,35 235 875,35 -125,3 -219 786,35VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 -2 030 000,00 2 030 000,00 -1 270 000,00TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 417 300 9 283 323,16 -6 866 023 384,0 3 372 300,97260Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOKSET TA 2010 TP 2010 TP 2009YHTEENVETORAHOITUSLASKELMAToiminnan rahavirtaTulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 9 526 337 18 606 184,60 11 780 833,80Poistot ja arvonalentumiset 8 225 118 7 899 810,52 7 644 860,37Rahoitustuotot ja kulut -7 213 751 -7 161 700,14 -6 918 746,48Satunnaiset erät 0 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0 -4 098,36 -19 548,2010 537 704 19 340 196,62 12 487 399,49Investointien rahavirtaInvestointimenot -34 881 000 -19 760 431,21 -17 675 950,06Rahoitusosuudet investointim 0 493 290,20 1 824 016,31Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 0 0,00 20 614,75-34 881 000 -19 267 141,01 -15 831 319,00Toiminnan ja investointien rahavirta -24 343 296 73 055,61 -3 343 919,51Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset- 0,00 0,00 -15 000,00Antolainasaamisten vähennykset+ 0,00 0,00 0,00Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. + 0,00 0,00 0,00Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+ 24 700 000,00 8 957 656,00 10 200 000,00Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.- 0,00 0,00 0,00Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.- -3 939 400,00 -1 492 839,63 -2 818 336,35Kunnalta saat. lyhytaik.lainojen muutos 0,00 210 000,00 -3 630 222,61Muilta saat. lyhytaik.lainojen muutos 0,00 106 666,00 0,00Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00Peruspääoman muutos 0,00 0,00 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00Liittymismaksujen muutos 300 000,00 0,00 -1 000,00Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 -42 825,00 -127 440,76Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset kunnalta 0,00 0,00 0,00Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset muilta 0,00 224 061,83 -1 637 761,62Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos 0,00 -3 169 811,49 3 091 417,63Rahoituksen rahavirta 21 060 600 4 792 907,71 5 061 656,29Rahavarojen muutos -3 282 696 4 865 963,32 1 717 736,780,00 0,00Rahavarojen muutos 4 865 963,32 1 717 736,78Rahavarat 31.12. 15 966 267,18 11 100 303,86Rahavarat 1.1. -11 100 303,86 -9 382 567,08RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 30,2 % 100,4 % 78,8 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 27,1 % 93,2 % 66,9 %Lainanhoitokate 2,66 12,94 4,43Kassan riittavyys, pv 0 73,33 58,28Asukasmäärä 45 628 46 260 45 896Kassastamaksut 85 891 698 79 470 137,78 69 521 384,8180 841 098 74 439 796,46 66 496 464,46Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki261


LIIKELAITOKSET YHTEENSÄT A S E 31.12.2010 31.12.2009V A S T A A V A AA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 36 135,08 71 238,302. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 069 370,79 1 261 738,69AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 1 105 505,87 1 332 976,99II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 982 016,67 862 016,672. RAKENNUKSET 21 744 653,86 19 415 853,453. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 98 299 456,66 94 413 417,374. KONEET JA KALUSTO 2 452 736,40 942 726,026. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANKINNAT 5 371 092,64 1 609 629,53AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 128 849 956,23 117 243 643,04III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 29 612 751,08 29 620 164,304. MUUT SAAMISET 70 832,20 44 174,20SIJOITUKSET yhteensä 29 683 583,28 29 664 338,50PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 159 639 045,38 148 240 958,53B VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 801 062,22 758 237,22VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 801 062,22 758 237,22II SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 8 848 232,45 9 350 802,612. LAINASAAMISET 0,00 0,004. MUUT SAAMISET 66 095,99 0,005. SIIRTOSAAMISET 1 185 256,41 999 502,07SAAMISET yhteensä 10 099 584,85 10 350 304,68IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 15 963 142,18 11 100 303,86RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 15 963 142,18 11 100 303,86VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 26 863 789,25 22 208 845,76V A S T A A V A A 186 502 834,63 170 449 804,29V A S T A T T A V A AA OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 61 873 550,80 61 873 550,80II LIITTYMISMAKSURAHASTO 0,00 0,00IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 47 742 177,05 44 369 876,08V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 280 198,11 3 372 300,97OMA PÄÄOMA yhteensä 118 895 925,96 109 615 727,85B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET1. POISTOERO 2 435 366,06 2 304 204,712. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 080 000,00 3 050 000,00POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR. yhteensä 7 515 366,06 5 354 204,71D VIERAS PÄÄOMAI PITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 26 323 115,88 19 114 108,004. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 21 296,00 43 685,089. MUUT VELAT 17 276 475,74 16 783 836,68PITKÄAIKAINEN yhteensä 43 620 887,62 35 941 629,76II LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 4 230 992,12 3 631 082,813. LAINAT KAUPUNGILTA 0,00 6 815 944,594. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 22 389,08 27 434,826 SAADUT ENNAKOT 227 271,39 227 500,477. OSTOVELAT 8 452 202,68 6 583 775,799. MUUT VELAT 1 008 017,47 970 836,8710. SIIRTOVELAT 2 529 782,25 1 281 666,62LYHYTAIKAINEN yhteensä 16 470 654,99 19 538 241,97VIERAS PÄÄOMA yhteensä 60 091 542,61 55 479 871,73V A S T A T T A V A A 186 502 834,63 170 449 804,290,00 0,00TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 63,8 % 64,3 %Rahoitusvarallisuus eur/asukas -736 -741Suhteellinen velkaantuneisuus % 77,8 % 116,4 %Lainat, €/asukas 666 651Lainakanta 31.12., 1 000 € 30 825 29 860Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 0 0Asukasmäärä 46 257 45 893262Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1.2010 - 31.12.2010TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2010 2010 % 2009KOKKOLAN ENERGIAMENOT -9 100 000 -9 100 000 -3 624 098,97 -5 475 901,03 39,8 % -6 992 888,06TULOT 0 4 098,36 -4 098,36 20 614,75NETTO -9 100 000 0 -9 100 000 -3 620 000,61 -5 479 999,39 39,8 % -6 972 273,31VESILAITOSMENOT -13 081 000 0 -13 081 000 -6 090 839,05 -6 990 160,95 46,6 % -2 059 604,59TULOT 0 192 417,64 -192 417,64 171 000,00NETTO -13 081 000 0 -13 081 000 -5 898 421,41 -7 182 578,59 45,1 % -1 888 604,59SATAMAMENOT -9 100 000 -2 000 000 -11 100 000 -8 220 024,42 -2 879 975,58 74,1 % -8 617 142,58TULOT 0 296 774,20 -296 774,20 1 653 016,31NETTO -9 100 000 -2 000 000 -11 100 000 -7 923 250,22 -3 176 749,78 71,4 % -6 964 126,27TYÖPLUSMENOT -1 600 000 -1 600 000 -1 825 468,77 225 468,77 114,1 % -6 314,83TULOT 0 0,00 0,00 0,00NETTO -1 600 000 0 -1 600 000 -1 825 468,77 225 468,77 114,1 % -6 314,83KLAN KAUPUNKI LIIKEL/INVESTOINNITMENOT -32 881 000 -2 000 000 -34 881 000 -19 760 431,21 -15 120 568,79 56,7 % -17 675 950,06TULOT 0 0 0 493 290,20 -493 290,20 1 844 631,06NETTO -32 881 000 -2 000 000 -34 881 000 -19 267 141,01 -15 613 858,99 55,2 % -15 831 319,00Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki263


LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEENSitovuustarkastelu Eliminoinnit KokonaistarkasteluTalousarvion toteutuminenKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset Liikelaitoksetsisäiset sisäiset sisäiset ulkoinenTOIMINTATUOTOTMyyntituotot 27 345 699,30 74 405 698,24 -27 345 699,30 -4 803 632,91 69 602 065,33Maksutuotot 481 487,73 955,50 -481 487,73 -955,50 0,00Tuet ja avustukset 0,00 19 365,58 0,00 0,00 19 365,58Vuokratuotot 19 489 708,45 2 111 289,44 -19 489 708,45 -2 608,35 2 108 681,09Muut toimintatuotot 777 252,11 608 512,07 -777 252,11 -12 200,00 596 312,07TOIMINTATUOTOT yhteensä 48 094 147,59 77 145 820,83 -48 094 147,59 -4 819 396,76 72 326 424,07VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 263,50 134 454,97 -1 263,50 134 454,97TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 5 985 786,17 5 985 786,17HenkilösivukulutEläkekulut 1 569 588,24 1 569 588,24Muut henkilösivukulut 346 755,26 346 755,26Henkilöstökorv. ja muut korjauserät -89 963,69 -89 963,69Henkilöstökulut yhteensä 0,00 7 812 165,98 0,00 0,00 7 812 165,98Palvelujen ostot 29 241 688,59 5 772 898,57 -29 241 688,59 -978 081,50 4 794 817,07Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 620 391,38 36 578 120,79 -2 620 391,38 -418 608,69 36 159 512,10Avustukset 96 736,48 15 628,93 -96 736,48 15 628,93Muut toimintakulut 19 419 447,57 595 466,41 -19 419 447,57 -139 853,64 455 612,77TOIMINTAKULUT yhteensä 51 378 264,02 50 774 280,68 -51 378 264,02 -1 536 543,83 49 237 736,85TOIMINTAKATE -3 282 852,93 26 505 995,12 3 282 852,93 -3 282 852,93 23 223 142,19VEROTULOTVALTIONOSUUDETRAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 70 562,00 247 869,00 -70 562,00 -247 869,00 0,00Korvaus peruspääomasta liikel. 7 091 279,62 -7 091 279,62 -7 091 279,62 7 091 279,62 0,00Muut rahoitustuotot 0,00 167 472,09 0,00 0,00 167 472,09Korkokulut -247 869,00 -484 252,37 247 869,00 70 562,00 -413 690,37Muut rahoituskulut -1 509,24 -1 509,24VUOSIKATE 3 631 119,69 19 344 294,98 -3 631 119,69 3 631 119,69 22 975 414,67POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00Suunnitelman mukaiset poistot -7 839 358,05 -7 839 358,05Kertaluonteiset poistot -60 452,47 -60 452,47SATUNNAISET ERÄT 0,00Satunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 3 631 119,69 11 444 484,46 -3 631 119,69 3 631 119,69 15 075 604,15POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -131 161,35 -131 161,35VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -2 030 000,00 -2 030 000,00RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ 3 631 119,69 9 283 323,11 -3 631 119,69 3 631 119,69 12 914 442,80liikelaitosten osuuskaupungin virallisessatuloslaskelmassa264Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEENSitovuustarkastelu Eliminoinnit KokonaistarkasteluTalousarvion toteutuminen sisäiset sisäiset ulkoinenKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset Liikelaitoksetsisäiset sisäiset sisäisetRAHOITUSLASKELMAToiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 3 631 119,69 19 344 294,98 -3 631 119,69 3 631 119,69 22 975 414,67Satunnaiset erät 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -4 098,36 -4 098,36Investointien rahavirta 0,00Investointimenot -19 760 431,21 -19 760 431,21Rahoitusosuudet investointimenoihin 493 290,20 493 290,20Pysyvien vastaavien myyntituotot 0,00 0,00Toiminnan ja investointien rahavirta 3 631 119,69 73 055,61 -3 631 119,69 3 631 119,69 3 704 175,30RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset 0,00Antolainasaamisten vähennys 0,00Antolainasaamisten lisäys -10 841,90 0,00 10 841,90 0,00Lainakannan muutokset 0,00Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 957 656,00 8 957 656,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 492 839,63 -1 492 839,63Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 4 226 786,16 316 666,00 -4 226 786,16 316 666,00Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksetLiittymismaksujen muutokset 0,00 0,00Vaihto-omaisuuden muutokset -42 825,00 -42 825,00Saamisten muutokset 224 061,83 224 061,83Korottomien velkojen muutos -3 169 811,49 -10 841,90 -3 180 653,39Rahoituksen rahavirta 4 215 944,26 4 792 907,71 -4 215 944,26 -10 841,90 4 782 065,81Vaikutus maksuvalmiuteen 7 847 063,95 4 865 963,32 -7 847 063,95 3 620 277,79 8 486 241,11liikelaitosten osuuskaupungin virallisessarahoituslaskelmassaTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki265


266Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄTTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki267


268Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki269


270Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJATTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki271


272Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTAJA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄTasekirjaPäiväkirjaPääkirjapysyvästi, sidottuna10 vuotta, atk-tulosteena10 vuotta, atk-tulosteenaElektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskutsäilytetään koneellisella tietovälineellä.LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA01 Kassatositteet 760 Varikko ja Puutarha inv.02 Pankkitositteet Op Kyrönmaa 761 Palolaitos sis.03 Pankkitositteet Nordea 762 Tekpa hallinto sis.04 Pankkitositteet OP 763 Tekpa inv. Hallinto05 Pankkitositteet Sampo 764 Tekpa työkaluvuokrat06 Pankkitositteet Aktia 765 Tekpa korjaamo sis.07 Pankkitositteet Handelsbanken 766 Tekpa kuljetus sis.08 Pankkitositteet Valuutta 767 Puutyöpaja kiint.korj.09 Pankkitositteet Perhehuolto 768 Kopiolaitos sis.10 OR/suoritukset 769 Liikennemerkkipaja sisäinen101 Palvelukassa talousyksikkö 770 Kiinteistö- ja mittausosasto102 Palvelukassa Klan Energia 771 Tiemestari sis.103 Palvelukassa tekpa 775 Tekpa korjaamo inv.sis.11 MR/suoritukset 776 Tekpa kuljetus inv.sis.12 MR/viitesuoritukset 777 Puutyöpaja inv.sis.13 Hansa kahvio 778 Kopiolaitos inv.sis.14 Alkavan taseen saldomuutokset 779 Liikennemerkkipaja inv sisäinen15 Elatusturva 78 Ullava pankkitos. Sampo21 OR/Talousyksikkö 780 Puutarha sis.22 OR/Perusturva 781 Vesilaitos sis.24 OR/Sivistystoimen palvelukeskus 79 Kälviä pankkitos. Sampo25 OR/Tekpa/investoinnit 790 Käyttöomaisuuskirjaukset26 OR/Tekpa/käyttötalous 80 Tk pankkitos. Nordea27 OR/Tekpa/tilapalvelu 803 Yleislaskutus 0328 OR/Vesihuolto 804 Yleislaskutus 0429 OR/Satama 805 Yleislaskutus 05200 Energia kassatositteet 807 Alueellinen pelastustoimi kuntalaskut201 Energia pankkitos. Nordea 809 Yleislaskutus 09202 Energia pankkitos. HB 81 TK pankkitos. Op203 Energia pankkitos. Aktia 815 Vuokratalolaskutus204 Energia pankkitos. Kyrönmaa OP 816 Yleislaskutus 16205 Energia pankkitos. OP 817 Koulutoimisto/koulutilat206 Energia pankkitos. Sampo 818 Liikuntatsto/Vapaa-aika207 Energia pankkitos. Nordea/Euro tili 819 Sivistystoimi/Työväenopisto208 Energia työlaskutili 82 TK pankkitos. Sampo30 OR/Ruokahuolto 820 Yleislaskutus 2031 OR/Tienesti 821 Yleislaskutus 2132 OR/Kokkolan Energia 822 Yleislaskutus 22321 Visio/Energialaitos 823 Yleislaskutus 2333 Satama/ AWT 824 Yleislaskutus 2441 EU/Hallintoyksikkö 825 Yleislaskutus 2542 EU/Perusturva 826 Yleislaskutus 2643 EU/Kouluvirasto 827 Yleislaskutus 2744 EU/Vapaa-aikavirasto 828 Yleislaskutus 2845 EU/Tekpa 829 Tekninen virasto toistuvaislaskutus46 EU/Ruokahuolto 83 Kälviä pankkitos. Op47 EU/Tienesti 830 Kotipalvelu 3048 EU/Vesihuolto 831 Päivähoito 3149 EU/Satama 833 Tukipalvelu 3350 Rondo 834 Leikkikentät 34501 Hammashoitomaksut 835 Vanhainkoti Honkaharju 36502 Vuodeosastomaksut 836 Vanhainkoti Ventus 36Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki273


503 Sairaankuljetus 838 Yleislaskutus 38504 Terveysolojen valvonta 839 Vuokralaskutus/Perusturva505 Kotisairaalamaksut 84 Kälviä pankkitos. Sampo506 Terveyskeskusmaksut 840 Kotisairaanhoito 40507 TK laskutus yhteisöiltä 841 Yleislaskutus/Perusturva 4151 Perhehuolto Kruunupyy 842 Työterveys/ Työplus510 Vakuutusyhtiömaksut TK 843 Työplus käyntimaksut56 Rondo Työplus 85 Kälviä pankkitos. POP57 Rondo Satama 851 Jätehuolto 5158 Rondo Vesilaitos 852 Tekninen virasto/Ympäristöosasto59 Rondo Kruunupyy 86 Lohtajan pankkitos. OP60 Palkkatositteet 860 Tontinvuokrat 60601 Lääkärin vastaanottomaksut Kruunupyy 861 Venepaikat 61602 Suun terv.huolto Kruunupyy 862 Vuokralaskutus603 Työterveyshuolto Kruunupyy 863 Tontinvaraus 63604 Kotipalvelu Kruunupyy 864 Liikennemerkkiverstaan laskutus605 Vanhustenhuolto Kruunupyy 865 Tekninen virasto korjaamo ulkoinen laskutus606 Fysioterapia Kruunupyy 866 Tekninen virasto kuljetus ulkoinen laskutus607 Asumispalvelu Kruunupyy 867 Tekninen virasto puutyöpaja/kiint. Korj.608 Sekalaiset Kruunupyy 868 Kopiolaitos Tekpa609 Vuokratuotot Kruunupyy 869 Satama ulk.61 Perhehuolto suorasiirrot 87 Lohtaja pankkitos. Sampo62 Jaksotukset 870 Vesilaskutus/sisäiset63 Matkalaskutositteet 872 Vesilaskutus 7264 Tilinpäätösviennit 88 Ullava pankkitos. OP65 Muistiot/Talousyksikkö 880 Koiraverot 8066 Muistiot/Perusturva 881 Sataman valuuttamääräiset67 Muistiot/Sivistystoimen palvelukeskus 882 Perusturva yl830-1,83468 Muistiot/Tekpa 883 Talousyksikkö yl 88069 Muistiot/Klan Energia 884 Satama yl 824, 88170 Muistiot/Eu projektit 885 Tekpa yl 851,860,86271 Muistiot/Terveyskeskus 889 Vanha varasto711 Keskusvirasto/Puhelinkulut 89 Ullava pankkitos. Sampo712 Keskusvirasto/Postikulut 890 Varastovalvonta715 Keskushallinto/laskennalliset sis. 891 Klan energia718 Liikuntatoimisto/vapaa-aika 892 Murskevarasto72 Muistiot/ Työplus 893 Keskushallinnon varasto720 Sisäinen laskutus/kerta 894 Terveyskeskus varasto722 Työplus sisäinen laskutus 95 Työplus pankkitos. Sampo723 Ympäristöterv.huolto sisäinen laskutus725 Kruunupyyn sisäinen730 Kouluvirasto/sis.740 Perusturva/sis.741 Perusturva/investoinnit sis.75 Muistiot/ Rondo750 Yl/Tilapalvelu sis.751 Tilapalvelu/Siivoustoimisto752 Tilapalvelu/Tekninen isännöinti753 Tilapalvelu/Talonmieskeskus755 Isännöinti/vuokralaskutus759 Pelastustoimi sisäinen laskutus274Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT2010 2009TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / KaupunkiToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 33,0 32,5Vuosikate % poistoista 22,9 139,4Vuosikate, €/asukas 39 235TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 40,6 37,9Vuosikate % poistoista 132,6 151,3Vuosikate, €/asukas 457 507RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / KaupunkiInvestointien tulorahoitus-% 12,0 49,3Pääomamenojen tulorahoitus % 4,7 26,6Lainanhoitokate 0,2 0,6Kassan riittävyys (pv) 9 10RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetInvestointien tulorahoitus-% 61,4 61,7Pääomamenojen tulorahoitus % 34,0 39,3Lainanhoitokate 0,8 1,1Kassan riittävyys (pv) 12 6TASEEN TUNNUSLUVUT / KaupunkiOmavaraisuus-% 37,0 40,2Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 257 -3 010Suhteellinen velkaantuneisuus-% 53,2 51,1Lainakanta 31.12. 1 000 eur 128 419 121 354Lainat 31.12. €/asukas 2 776 2 644Lainasaamiset 31.12. 1 000 eur 4 048 3 963TASEEN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetOmavaraisuus-% 42,8 44,4Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 987 -3 742Suhteellinen velkaantuneisuus-% 63,3 61,1Lainakanta 31.12., 1000 € 159 008 144 162Lainat 31.12. €/asukas 3 437 3 141Lainasaamiset 31.12., 1000 € 4 048 3 963KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuus-% 33,8 34,1Lainakanta 31.12. 1000 €, 288 501 269 618Lainat 31.12. €/asukas 6 237 5 875Lainasaamiset 31.12., 1000 € 211 1 304Asukasluku 31.12. 46 260 45 896Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki275


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista:= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloillasekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta osoittaataas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina. Kokkolassa rahoitetaanveroilla ja valtionosuuksilla % toimintakuluista.Vuosikate % poistoista:= 100 x Vuosikate / PoistotVuosikate €/asukas:Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikauden lopussa.LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTVoitto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen varauksia/liikevaihto)Sijoitetun pääoman tuotto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + muillemaksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma +poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Tunnusluku mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta ottaenhuomioon sekä oman että vieraan pääoman ehtoisen sijoitetun pääoman.Kunnan sijoitetun pääoman tuotto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + korvausperuspääomasta)/(Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset).Tunnusluku mittaa liikelaitoksen kannattavuutta kunnan sijoittaman pääoman suhteen.RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, %:= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintamenoInvestointien tulorahoitus- tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista (käyttöomaisuusinvestoinnit– investointien rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnuslukuvähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella elikäyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.Pääomamenojen tulorahoitus, %:= 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)Tunnusluku joka osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.Lainanhoitokate:= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennystenmaksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvunarvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuuttatai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli2, tyydyttäväkun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun arvo jää alle yhden.Kassavarat 31.12.:= (Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset)Kassan riittävyys (pv):= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudellaKassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassastamaksutvoidaan kattaa kunnan kassavaroilla.276Tilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki


TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, %:= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaanpitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä70%:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävänsuurta velkarasitetta.Rahoitusvarallisuus €/asukas:= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot))/ AsukasmääräTunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun, eli kattavatkorahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.Suhteellinen velkaantuneisuus, %.:= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot (Sisältää sis.tulot)Suhteellinen velkaantuneisuus- % kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääomantakaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudetkunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on kokokuntasektorilla keskimäärin noin 30%.Lainakanta 31.12.= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainat €/asukas= Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.Lainasaamiset 31.12.= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamisetKONSERNITASEEN TUNNUSLUVUTKonsernin omavaraisuus (%):= 100 x (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma –Saadut ennakot)Konsernin lainakanta 31.12.:= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Konsernin lainat €/asukas= Konsernin lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.Lainasaamiset 31.12.= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamisetTilinpäätös 2010Kokkolan kaupunki277

More magazines by this user
Similar magazines