Kuljettaja on orjan renki s. 68 – 73 - Metsätrans

metsatrans.com

Kuljettaja on orjan renki s. 68 – 73 - Metsätrans

sa tiedotuksen, koulutuksen jatiedä kukaan. Puukaupan tilan-kuin kuskiakaan.muilla maksuilla puun hinnanvalvonnan avulla varmistetaanne on joka tapauksessa paha,Metsäteollisuuden raaka-Suomen tason mukaiseksi, jo-työehtojen toteutuminen. Kat-pahempi kuin annetaan ym-ainehuoltoa ei voi laskeaten kilpailukyky ei sitä kauttasotaan mitä tuo tullessaan. Ket-märtääkään ja kestää varmastituontipuun varaan. Jo nytenää parane.tusen mielestä myös työsuojelu-pitkään, ennen kuin kauppa onteollisuuden kapasiteettia- Olen mielessäni kuvitellut,viranomaisten tulisi hoitaa omaentisellä tasolla.on niin paljon, että neljän-että puolikymmentä vuotta jaosuutensa valvonnassa.Laimea puukauppa näkyynes on pitänyt täyttää tuon-sitten Venäjän omat laitoksetPuukauppa tukehtuumetsäkoneyritysten työtilanteessaja tietysti taloudessa jotipuulla, vaikka kotimaanhakkuumäärät olleet hyvät.hoitavat jo oman puun, eikäraakapuuta riitä muualle. AikaPauli Kettunen on katsellutlähiaikoina. - Kesäleimikoita on- Tuontipuu Venäjältä voiriippuu tietysti siitä, miten pys-tosi huolissaan puukaupan ny-näilläkin kulmilla monin paikoinloppua milloin vain, sanootyvät omia laitoksia laittamaankytilannetta. - Metsäverotuk-vain parin viikon tarve. Se eiPauli Kettunen. Jo nyt ve-ja kuinka nopeasti ja paljon län-sen muutoksen vaikutuksia einaurata yrittäjää sen paremminnäläinen säätää tulleilla jasimaiset haluavat sinne investoi-Työllisyystilanne metsänalkutuotannossahuolestuttaaMetsä- ja metsäkonealantyöllisyystilanne näyttää kovinhuolestuttavalta puukaupanvaimeudesta johtuen.Etenkin kelirikkoajan, kesänja tulevan syksyn osaltaon odotettavissa hiljaiseloaalkutuotannossa, ellei puukauppatilannemerkittävästivilkastu lähiaikoina. Tilanneheijastuu varsin nopeastimyös mekaaniseen ja muuhunkinmetsäteollisuuteentyöllisyysongelmina.Metsäveromuutoksestajohtuva tilanne on ollut odotettavissajo vuosia. Veromuutoksenpäättäneet ovatunohtaneet nyt käsillä olevantilanteen hoitamisen joko tahallaantai tahattomasti. Voihanolla niinkin, että keinotovat aika vähissä. Tämän hetkentilanteen arviointi olisipitänyt pystyä tekemään ennenveromuutoksesta päättämistä11 vuotta sitten.Nyt ollaan tilanteessa, ettämyyntikelpoiset metsät ovatpaljolti niillä omistajilla, joillaei ollut myyntitarvetta näköpiirissäkun asiasta päätettiinja he valitsivat jo silloin myyntituloverotuksen.Ne metsäomistajat,joilla oli myyntitarvettatai halua ja myytävääpuuta, pysyivät ns. pinta-alaverotuksenpiirissä jahalusivat hyödyntää jo verotetunmetsänsä.Päätehakkuita hakattiin 11vuoden siirtymäaikana kovallasykkeellä paikoin jopaarveluttavan ohuissa ja nuorissametsissä. Osa metsäteollisuudentulevaisuudenmahdollisuuksista käytettiinlyhytnäköisesti etukäteen.Näyttää siltä, että niillä alueilla,joilla väestön tulotaso onkeskimääräistä alhaisempi,hakkuumahdollisuudet onkäytetty kutakuinkin tarkkaan.Myyntikelpoiset metsätkeskittyvät vauraammillealueille, missä metsäpohjatkinovat monesti parempituottoisiakuin karuilla kehitysalueilla.Toivon, ja uskon että toivo-Kirjoittaja on Puu- ja erityisalojen liiton metsäkonealan johtokunnanpuheenjohtaja juukalainen Pauli Kettunen. Hän ottaajatkossakin kantaa ja tuo kuljettajien näkökulmaa alan ajankohtaisiinasioihin Metsätransin sivuilla.mukseen yhtyy moni muukin,että kevään ja kesän koitpasiteetinsopeuttamisestavat osaltaan teollisuuden kataessane metsänomistajat, käytettävissä oleviin raakaainemääriin.Tuontipuuhun eijoilla myyntipuuta metsissäänon, tarkastelisivat myyntitarpeitaanmetsän taloudel-ei ainakaan pitkällä tähtäimel-voi kovin vankasti tukeutua,linen ja kasvatuksellinen hoitomielessään. Siihen tarjou-Pelkään käsillä olevan tilanlätuuhyvä tilaisuus lumien lähtiessäja lomien alkaessa niil-julkisuudessa on haluttu kerteenolevan kriittisempi kuinlekin metsänomistajille, jotka toa. Metsäkone- ja terminaalialallesaatiin neuvoteltua mal-asuvat eri paikkakunnallakuin missä heidän metsänsä tillinen ja pitkän työrauhansijaitsevat.antava työehtosopimus, nytPuun saanti metsistä on ensiarvoisentärkeää mm. met-työtilaisuuksia mm. näilleon muiden tehtävä turvatasäteollisuuden säilyttämiseksiSuomessa. Se on edellytys hellisesti toimiville metsä-alansa osaajille ja samalla re-metsien tulevallekin taloudellisellehyödyntämiselle. Nyt pitkien seisokkien aiheuttakoneyrittäjille.Mahdollisissailmoitetut teollisuuden tuotannonsupistukset ja työnte-häviä, mutta osaaminen voimissa konkursseissa rauta eikijöiden irtisanomiset johtu- karata.70


da. Sahoja ainakin nousee tiuhaantahtiin.Liikaa kapasiteettiaKuljettajilla on luonnollisestiomat mielipiteet siitä, millä metsäalanyrittäminen saadaankannattavaksi ja miten yrittäjilläon mahdollisuus maksaa kuljettajilleenriittävää palkkaa. PauliKettunen sanoo oman mielipiteensävarmasti, ei yrittäjiä neuvoenvaan faktana. Kalustoaon liikaa, se on mitoitettumaksimihakkuita varten eikeskimäärän mukaan. Koneitaon kolmanneksen verran liikaa.Miksi? Siihenkin Kettusella onoma näkemys: teollisuuden painostuksesta!- Teollisuus on taitavahankkimaan ”kiilapoikia”väliin jos ylitarjonta alkaa vähetäliikaa.Näin sitä Kettusen mukaan ontehty. - Piirimies alkaa kehuakonekuskia, että sullahan tuohomma käy, eikö kannattaisimiettiä oman koneen ja yrityksenlaittoa, pärjäät varmasti paremminkuin kuskina, töitämeiltä kyllä löytyy.- Ostatetaan ensin se käytettykone ja vuoden päästä piirimiestulee ja sanoo, että kylläpäsinulla käy tämä homma, taitaakannattaakin ja tämä meidänyhteistyökin pelaa mukavasti.Alkaa sinulla vain olla vähä vanhaatuo kalusto, eikö olisi syytäuusia… Kun uusit, niin laitetaanlisää motteja.- Sitten kun uusi kone on, todetaanvaan, että tässäpä tämäuusi sopimus, on siinä tosin jouduttunäitä hintoja vähän tarkastelemaanalaspäin….30 vuotta metsässäNyt hieman yli viisikymppisenPauli Kettusen metsäkoneenkuljettajanura alkoi 80 luvun alussa. Siihen saakka leipäoli irronnut metsurin hom-Puutyöt ovat yksi Pauli Kettusen harrastuksista. Luova mies tunteepuun sielun ja osaa etsiä sisältä sen, mitä luonto on sinne piilottanut.Visapuut ja pahkat taipuvat miehen käsissä käyttö- ja koristeesineiksi.mista. - Velipoika meni Mantsiselleajamaan Ösa 260:sta ja VeliMantsinen oli kysellyt tietäisiköhän ketään, joka haluaisi opetellametsäkonehommia. No,velipoika oli tuuminut, että voisilöytyä. Teimme sitten tuohonUuron baariin treffit Veli Mantsisenkanssa. Hän tarjosi kahvit,antoi Volvo 969:n avaimetja näytti kartalta missä kone on.Siinä oli peruskoulutus koneenkuljettajaksi,nauraa Pauli. Noolihan siellä velipoika tukenasamalla savotalla.- Siinä tilanteessa oli näin jälkikäteenkatsoen vähän enemmänkinenteellisyyttä, nauraaKettunen. Kun sitä koneenpaikkaa kartalta katsottiin, niinsilmään pisti lähimaastosta yksipaikannimi: Helvetin portti.Kun Mantsinen lopetti metsäkoneurakoinninKettunen siirtyiAulis Parviaisen leipiin. Parviainenpuolestaan myi metsäkonetoiminnotsittemmin Motoajolle.- Minä menin mukanasiinä kaupassa, joten nykyinentyösuhde on kestänyt yhtäjaksoisestijo pian 25 vuotta.Metsäkonekoulutusarvioitava uudelleenTämän päivän metsäkonekoulutusei saa Kettuselta kiitosta,päinvastoin hän pöllyttäähuippukallista nykyjärjestelmäärailakkaasti ja vaatii, ettäkoko koulutusjärjestelmä onarvioitava uudelleen.- Nyt tilanne on se, että kolmevuotta käydään koulua javain pieni osuus valmistuneistaon osaavia ja yrittäjän mieleisiä,ihmettelee Pauli Kettunen. Nykykoulutus kitkee opiskelijoiltaoma-aloitteisuuden täysinpois. Pojat herätetään koulussa,sitten on valmis aamupala, ilmoitetaanmilloin transitti lähteemetsään, huolto-auto otetaanmukaan, toisella autollatuodaan eväät, syömään käsketäänja iltapäivällä kerrotaanmilloin transitti lähtee metsästä,kärjistää Kettunen.- Sitten kun näin opetettu miestulee tosi savotalle, niin eihänsiitä mitään tahdo tulla. Ei osatavarautua yhtään eteen tuleviinasioihin. Siinä opastajakin helpostihermostuu.Kettunen on puhunut ja kirjoittanutasiasta paljon niin koulujenkuin koulutusta suunnittelevienja ohjaavien päättäjienkinkanssa, mutta vastakaiku onollut vähäistä. Asia yritetäänvaieta kuoliaaksi, halutaan turvataopettajien työpaikat ja oppilaitostenolemassaolo. Kaikkeintärkeintä on vain opiskelijoidenpääluku syyskuun puolivälissä.Sen mukaan kulkeerahoitus. Mitään merkitystä eiole sillä onko oppilasjoukko sellaista,joka on tosissaan alastakiinnostunut.Puhtaalta pöydältäEnsimmäinen ratkaisu uudenlaiseenmetsäkonekoulutukseenlöytyy Kettusen mukaantietysti alan palkkauksesta. Palkkakysymys pitää ratkaistaensin. Alalta pitää saadaelanto ja toimeentulo normaalillatyöajalla. Kun metsäkonealanammatit ovat palkkatasoltaanja työajoiltaan kilpailukykyisetteollisuuden kanssa,kouluihinkin alkaa aivan varmastihakeutua oikeanlaista,alasta tosissaan kiinnostunuttaainesta ihan ylioppilaspohjalta.Silloin voidaan laittaa oppilaitoksiinpääsykokeet, joissavielä selvitetään soveltuvuus jamotivaatio alalle.Kun tähän päästään, voisi parimetsäkonekoulua sulkea, visioiKettunen uutta tehokkaampaakoulutusta. Jäljellejääviin kouluihinvalittaisiin uusin kalustoja opettajiksi sellaiset, joilla itselläon vankka kokemus metsäkonetyöstä.Oppilasmäärät voitaisiinpuolittaa ja siitä huolimattakuskipulasta ei olisi tietoakaan- yrittäjien tarpeisiin riittäisi tekijöitä.- Se kyllä pittää mehtäkonneenajo oppia kahteen vuoteen,paukauttaa Kettunen vahvallamurteellaan kysymykseen tarvittavankoulutuksen pituudes-71


ta. Kaksi vuotta riittää hyvin,kun keskitytään olennaiseen.Kyllä peruskoulu opit pitää opetellajo peruskoulussa; ne eivätkuulu enää metsäkonekoulussaopeteltaviin taitoihin. Jonkinlainenyleistieto kyllä.- Ensin puoli vuotta teoriakoulutusta,tietotekniikkaa,hydrauliikkaa, puulaatuja. Onturha väännellä 70 luvun Valmetinkannenpultteja momenttiin,sellaista ei enää metsässätehdä. Se on turhaan hukattuaaikaa.Seuraavana vaiheena Kettusenmallissa on metsäjakso ammattimiehenohjauksessa. -Koulutuskoneet pitää olla kuinhävittäjäkoulutuksessa, ohjaamossaon kuskin takana toinentuoli. Opiskelija istuu ensin ammattimiehentakana, havainnoisieltä tekijämiehen työskentelyä,kyselee ja oppii työtavat javasta sitten kahvoihin. Koulutusalkaa ajokoneelta, ja kun seon hallinnassa, katsotaan kenestäon motokuskiksi.- Sitten kun olisi jonkun aikaa,vaikka vuoden päivät metsässä,voitaisiin käydä taas pikkupätkä koulun penkillä ja taastakaisin metsään ja muutamankuukauden kuluttua annettaisiinopinnäytetyö.Monen toimen miesPauli Kettunen lähti järjestötoimintaanmukaan jo nuorena,eikä ole katunut. Liityin liittoonjo metsuriaikoina. Konepuolellaoli sitten tosi aktiivinenammattiosasto Itä-Suomenosasto on rekisteröity nimenomaanJuukaan - ja aloin käydäkokouksissa. Vähitellen aktiivisellemiehelle alkoi kerääntyäluottamustoimia, ensin sihteeriksija lopulta monen tarjouksenjälkeen myös osaston puheenjohtajaksi.Sitä kautta sitteneteen tulivat valtakunnallisetluottamustoimet, kertoo Kettunen.Varsin luonnollista on,että mies on myös oman työpaikkansapääluottamusmies.Pauli Kettunen on monen toimenmies. Aktiivisen järjestötyönohella harrastuksia riittäävaikka muille jakaa; metsästys,kalastus, koirat, hiihto, shakki...Miehessä on myös vahvasti luovuutta;siitä ovat osoituksenaupeat puu- ja pahkatyöt, piirustuksetja omat näyttelyt tai vaikkaparunomittaan riimitelty historiikkiItä-Suomen osaston 30vuotisjuhlaan.Olet tehnyt työurasi toiveammatissasi,vaan entäpä josaikanaan siellä Uuron baarissaei olisikaan ollut niitä koneenavaimia, niin mitä nyt tekisit?Pauli vastaa empimättä. - Voisinolla ”vapaa taiteilija”.Nisula 280ENISULAEnergiapuun korjuuseensoveltuva kevyt kaato- jakuormauskoura. Soveltuvuus:ajokoneet ja kevyet motot.Peruskoneesta riippuenvoidaan energiapuunkorjuu hoitaa samallakoneella pystystä tienvarteen asti.KetjunpitimetPitää ketjut varmastikeskellä rengasta.Koot 34”, 26.5”ja 22.5”Kysy lisätietoja tai katso tarkemmat tiedot kotisivuiltamme!S&ANisulaOy Puh. 03 - 381 4100toimisto@sanisula.fi Fax. 03 - 381 4120www.sanisula.fi72

More magazines by this user
Similar magazines