13.07.2015 Views

Yhdistyksen jäsenlehti 4/13, PDF tiedosto - Helsingin ...

Yhdistyksen jäsenlehti 4/13, PDF tiedosto - Helsingin ...

Yhdistyksen jäsenlehti 4/13, PDF tiedosto - Helsingin ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Työturvallisuus:Yritysjohto toimii aina esimerkkinä muilleNolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkienrakennusalalla toimivien ja siellä työskentelevien sitoutumistaja yhteistyötä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien.Yrityksen ylimmän johdon sitoutuminentyöturvallisuuden jatkuvaanparantamiseen on keskeistänolla tapaturmaa -tavoitteen toteutumiseksi.Yrityksen ylin johto jaesimiehet ovat aina muille esimerkkeinä,halusivat he sitä tai eivät.”Rakennusteollisuus RT avasi internet-sivuillaanviime vuoden marraskuussalinkin, josta RT:n kaikkientoimialojen jäsenyritysten toimitusjohtajatpääsevät tekemään julkisensitoumuksen työturvallisuuden edistämiseksiomassa yrityksessään.Tähän mennessä puolet talonrakennusalanjäsenyritysten toimitusjohtajistaon tehnyt sitoumuksen”, kertooaluepäällikkö Hannu J. MäkinenTalonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaanaluetoimistosta.Myös työturvallisuuskilpailutovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamistaja vaikuttaa rakennusalantyöturvallisuusasenteisiin.Kilpailujen saavuttamaan menestyksensyynä on muun muassa hyväyhteistyö rakennusteollisuuden,ammattijärjestöjen ja työsuojeluhallinnonkesken. Kilpailu jatkuu Uudellamaallamyös vuonna 20<strong>13</strong>. Kilpailuvuodenaikana tuotetaan myöstukimateriaalia erityisesti pk-yrityksillealiurakoitsijoiden turvallisuustoiminnanarvioimiseksi.Työturvallisuuskilpailun järjestivätTalonrakennusteollisuuden Uudenmaanpiiri, Infra ry, Rakennusliitto,Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomenaluehallintovirasto/työsuojelunvastuualue, Työturvallisuuskeskusja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliittoRAKLI ry.Työmaatarkastuksia ja -mittauksiatekivät Etelä-Suomen aluehallintovirastontyösuojeluvastuualueentarkastajat. Rakennustyömaan työturvallisuudentason mittaus TRmittarillatapahtuu kiertämällä työmaallaja merkitsemällä oikein /väärin havainnot. Havaintokohteitavoi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella.TR-taso on suhteellinenluku, jossa oikein-havaintoja verrataankaikkiin havaintoihin (oikeinplus väärin -havainnot). - SSUudenmaan Turvallisesti 2000-luvulla-työturvallisuuskilpailun tulokset 2012YrityssarjaArviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaidenturvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattunaja yrityksessä sattuneiden vähintään yhdenpoissaolopäivän aiheuttaneiden työtapa-turmien määräsekä henkilösuojaimien ja henkilötunnisteen käyttö.Isot talonrakennusyritykset1. Rakennusosakeyhtiö Hartela, Helsinki 2. NCC RakennusOy, Helsinki 3. Skanska Talonrakennus Oy,HelsinkiPienet talonrakennusyritykset1. Rakennustuote Oy, Helsinki 2. Rakennuspetäjä Oy,Helsinki 3. Rakennustoimisto Nousiainen Oy, KeravaInfra-alan yritykset1. Graniittirakennus Kallio Oy, Vantaa 2. Terramare Oy,Helsinki 3. Skanska Infra Oy, HelsinkiTyömaasarjaTyömaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaanTR-indeksin perusteella (suluissa oleva lukuarvo).Isot talonrakennusyritykset1. YIT Rakennus Oy, Asunto Oy Vantaan Lyhde, Vantaa(98,7) 2. SRV Rakennus Oy, ITIS uudistuu, Helsinki(98,2) 3. NCC Rakennus Oy, As Oy Espoon Ratasmylly(98)6 hrmy


RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖjulistaa haettavaksi 10 matkastipendiäRISTEILYLLE PIETARISTA VOLGALLE JA MOSKOVAAN 8.–14.7.20<strong>13</strong>Stipendiä voivat hakea <strong>Helsingin</strong> ja Uudenmaan piirien yhdistysten jäsenet.Matkalla ihaillaan kesäisen Karjalan kauneimpia maisemia ja Syvärin rantoja. Ääniseltä laiva suuntaa kohti Volgaa,maanosamme pisintä ja mahtavinta jokea. Volgan rannoilla koetaan tsaarinajan tunnelma ja hämmästellään neuvostoajanmuistoja, ihaillaan historiallisia kaupunkeja, kanavia ja sulkuja, nähdään Rybinskin valtava tekojärvi.Moskovassa kiertoajelu ja lounas.Stipendejä voivat hakea RKL:n <strong>Helsingin</strong> ja Uudenmaan piirien yhdistysten jäsenet. Hakijan tulee olla hyväkuntoinen,koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin.Stipendiin sisältyy bussikuljetus Helsingistä Pietariin, ruokailu Suomen rajalla, viisumi, majoitus laivassa 1-hengenhytissä, täysihoito laivalla ilman ruokajuomia, tutustumiskäynnit Goritsyssä, Jaroslavissa, Uglichissa ja Moskovassasuomea puhuvan oppaan johdolla sekä matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan. PaluumatkaMoskovasta Helsinkiin lentäen.Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 12.4.20<strong>13</strong> mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 HELSINKItai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fiHakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelin, sähköposti) ja mainintamahdollisesti aiemmin saaduista säätiön stipendeistä.Lisätietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa AhoStipendin arvo on 1.585 €. Säätiö on velvollinen ilmoittamaan myöntämänsä yli 1.000 €:n stipendit verottajalle.* * * * * * * * *RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖjulistaa haettavaksi 20 matkastipendiäHOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 11.–25.8.20<strong>13</strong>Stipendejä voivat hakea RKL:n <strong>Helsingin</strong> ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraani- ja seniorijäsenet.Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas laivallasekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Pärnuun, majoitus 2-hengen huoneessa Tervise Paradiisissa, puolihoitoateriat,lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä), yksi kokopäiväretki javillisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys.Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.Vapaamuotoiset hakemuksen tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 17.5.20<strong>13</strong> mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 HELSINKItai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fiHakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite)ja maininta mahdollisesti jo aiemmin saaduista säätiön stipendeistä sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seuralaisesta.Matkan hinta tarkentuu myöhemmin, mutta se tulee ylittämään 1.000 €, jonka säätiö on velvollinen ilmoittamaanverottajalle.Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho8 hrmy


RKL-viestiKoulutusasiamies Tommi Savolainen irtisanoutuiTommi Savolainen on irtisanoutunut RKL:n palveluksesta.Hänen viimeinen työpäivänsä oli 28.2.20<strong>13</strong>. RKLkiittää Tommia aktiivisesta työstä nuorten parissa jahänen palveluksistaan yhteisölle sekä toivottaa hänellemenestystä uusissa haasteissa. Koulutusasiamiehentyötehtävät jaetaan aluksi sisäisesti Joni Jääskeläisen jaJari Kostiaisen kesken.Rakennustaito uudistuiRakennustaito on uudistanut ilmeensä. Lehti ilmestyiensimmäisen kerran 28.2. ja tänä vuonna kaikkiaankuusi kertaa. Jokaisessa numerossa ovat myös Mestari& Insinööri -jäsensivut. Uudistettu lehti käsittelee jokaisessanumerossaan kattavasti rakentamisen teemaasekä rakentamisen ajankohtaisia asioita. Lisäksi lehtiesittelee mielenkiintoisia rakennustyömaita.Katso pääjuttu Allianssin lyhyt videohaastattelu:http://www.rkl.fi/videotJäsenhankintakilpailussa 20<strong>13</strong> hyvät palkinnotRKL:n kuluvan vuoden jäsenhankintakilpailu on alkanut.Luvassa on jälleen hyvät palkinnot uusia jäseniä liitonjäsenyhdistyksiin hankkineille. Pääpalkintona arvotaantaas kaikkien vähintään kolme uutta, työelämässä olevaajäsentä hankkineiden kesken viikonloppumatkakahdelle johonkin Euroopan kaupunkiin. Kaikki jäseniähankkineet saavat jonkin henkilökohtaisen palkinnon.HUOM! Kaikkien jäseneksi liittyneiden kesken arvotaanvähintään 1000 euron arvoinen yllätyspalkinto!* * * * * * * * *AMK-uudistus suistaa rakennusalan koulutuksen paitsioonRakennusmestari AMK -koulutuksen aloituspaikat ovat laskeneet 77 paikalla viime vuodesta.Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL on erittäin huolissaan vallitsevasta suunnasta.Syy aloituspaikkojen laskuun on RKL:n Koulutustoimikunnanpuheenjohtajan kansanedustaja Eero Reijosenmukaan selvä.”AMK-rahoitusmalliehdotuksessa painopiste onsuoritetuissa tutkinnoissa ja 55 opintopistettä vuosittainsuorittaneiden määrässä. Valmistuneiden työllistymisenmerkitys on sivuseikka esitetyssä rahoitusmallissa”,Reijonen harmittelee.Rakennusinsinöörien nuorisolinjojen aloituspaikatovat pysyneet lähes ennallaan, mutta aikuisopiskelupuolellaaloituspaikkojen määrä on lähes puolittunut.Iltaopetus on kalliimpaa järjestää ja koulujen on löydettäväsäästöjä useista kustannuspaikoista rahahanojenkiristyessä.Rahoitusuudistus ohjaa ammattikorkeakouluja muodostamaankoulutusohjelmia, joita on helppo opiskellaja joista valmistutaan nopeasti. Sen sijaan opintojenjälkeisellä työllistymisellä ei ole juurikaan merkitystä rahojajaettaessa. Tilanne on ristiriitainen, koska rakennusalallaon töitä taantumasta huolimatta, mutta koulutuspaikatvähenevät.Tekninen ala on ollut perinteisesti haastavampi jahitaampi opiskeltava. Siksi on jopa todennäköistä, ettätulevaisuudessa oppilaitokset ovat haluttomia valitsemaankoulutusohjelmiinsa vaativia tekniikan ja liikenteenalan koulutusvastuita. Koulujen valinnat ja opintolinjojenpainotus eivät välttämättä näy lyhyellä aikavälillä,mutta pitkällä aikavälillä kehitys on huolestuttava.”Vaikka uudiskohteiden aloitukset ovat vähentyneet,korjausrakentaminen työllistää sekä nyt että jatkossa.Rakentamisessa esiintyneet puutteet ja laatuongelmateivät ratkea ainakaan sillä, että meillä ei ole riittävästipäteviä työnjohtajia. Työmailla on pula rakennusmestareista”,Eero Reijonen tuskailee.10 hrmy


Rakentamisen alkulähteillä EgyptissäTämän vuoden ensimmäinen Rakennusmestarien säätiön kulttuuristipendimatka25.1.–3.2.20<strong>13</strong> suuntautui rakentamisen varhaishistorian mahtavimpien monumenttienäärelle faaraoiden Egyptiin. Matkareitti Egyptissä oli Kairo – Luxor – Niilin risteily(Luxor-Edfu-Kom Ombo-Assuan) – Assuan – Abu Simbel – Kairo.Matkalla tunsimme kaukaisen historian havinaa, silläpääasiassa tutustumiskohteinamme olivat tuhansienvuosien vanhassa ympäristössä sijaitseva Egyptinvarhaishistorian rakennustaide noin 3100 eKr.–100 jKr.Niilin laakso on maailman vanhimpia kulttuuriseutuja.Jo noin 5000 eKr. alueella oli maanviljelykulttuuria.Noin 3100 eKr. kuningas Menes yhdisti Egyptin.Vanhan Egyptin historia jakaantuu eri aikakausiin:Esihistoriallinen kausi, ns. nolladynastia (3180–3030eKr.), Varhaiskausi (3030–2707 eKr.), Vanha valtakunta(2707–2170 eKr.), Ensimmäinen välikausi (2170–2119eKr.), Keskivaltakunta (2119–1794 eKr.), Toinen välikausi(1794–1550 eKr.), Uusi valtakunta (1550–1070 eKr.),Kolmas välikausi (1070–714 eKr.), Myöhäiskausi (714–336 eKr.), Kreikkalaiskausi (336–306 eKr.), Ptolemaioskausi(306–30 eKr.) ja Roomalaiskausi (30 eKr.–3<strong>13</strong> jKr.).Yhteensä 31 eri kuninkaallista dynastiaa hallitsi Egyptiävarhaiskauden alusta myöhäiskauden loppuun noin2700 vuoden ajan.Egypti on kaupan ja taiteen kehto, sillä jo keskivaltakunnanaikana kauppa ja taide kukoistivat. Uuden valtakunnanaikana Egyptistä tuli suurvalta. Kreikkalaiskaudella332 eKr. Aleksanteri Suuri valloitti Egyptin.Egyptistä tuli Rooman valtakunnan provinssi 30 eKr.Muslimiarmeijat valloittivat Egyptin 642 jKr., jolloin muslimiuskontorantautui Egyptiin. Vuonna 1798 jKr. Napoleonvalloitti Egyptin. Brittijoukot miehittävät Egyptinvuonna 1882 jKr. ja Iso-Britannia myöntää Egyptille itsenäisyyden1922 jKr. Vuonna 1952 jKr. Egyptin viimeinenkuningas Faruk syrjäytettiin, tämän jälkeen Egyptistätuli tasavalta ja alkoi Nasserin, Sadatin, Mubarakin jaMursin valtakaudet.Lähellä Niilin laaksoa ja osin Niilin laaksossa sijaitsevatikiaikaiset pyramidit, temppelit ja kuninkaiden haudatovat noin 1800-luvun alusta lähtien kaivettu esilleSaharan hiekasta ja entisöity nykykuntoon. Apu Simbelissäon Egyptin pitkäaikaisimman ja merkittävimmänFaraon, Ramses II:n itselleen ja vaimoilleen rakennutta-Ryhmämme vahvuus lähtiessämme oli 34 henkilöä, johon kuului 24 kulttuurimatkastipendin saanutta rakennusmestaria ja-insinööriä, 8 omalla kustannuksellaan osallistuvaa seuralaista, säätiön matkaisäntä Markku Niemi ja Matkatoimisto Olympianmatkanjohtaja Hannu Takala. Kairossa seuraamme liittyi Egyptin paikallisopas Adel. Ryhmämme kokonaisvahvuus Egyptissä olisiis 35 henkilöä. Kuva: Mauri Niemihrmy11


SuomenIlmailumuseoontutustuminen<strong>13</strong>.4.20<strong>13</strong>Uudella valtakuntakaudella 1279 – 12<strong>13</strong> eKr. hallinneen 19. dynastianfaaraon Ramses II:n Abu Simbelissä sijaitseva hautatemppeli.<strong>Helsingin</strong> rakennusmestarienKulttuuri- ja perinnekerhojärjestää opastetun käynninSuomen Ilmailumuseoon.Suomen Ilmailumuseo on Helsinki-Vantaanlentoaseman läheisyydessä sijaitseva ilmailunvaltakunnallinen erikoismuseo. Museonkokoelmissa on lähes 9 000 esinettä,noin 16 000 kirjaa, runsaasti ilmailuaiheisialehtiä ja pienpainotuotetta. Lisäksi on runsasvalikoima lento- ja huoltokirjoja. Valokuvia,negatiiveja ja dioja on yli 80 000.Arkistomateriaalia on noin 1 600 hyllymetriä.Ilmailumuseoaiheisia artikkeleita julkaistaansäännöllisesti Feeniks ja Trafiikki-lehdissä.Uuden vallankumouksen symboli - Hosni Mubarakin poltettu toimistorakennusKairon keskustassa.mat mahtavat hautatemppelit jouduttu 1960-luvun lopullajopa siirtämään alkuperäiseltä paikaltaan noin 200m:n päähän ja noin 65 m korkeammalle keinotekoistenkukkuloiden huipulle suojaan Nasserjärven nousevaltavedenpinnalta. Niilin länsirannalla kuninkaiden laaksossahautoja löytyy yhä, ja niin hautojen kuin temppeleidenkinentisöimistyö jatkuu edelleen.Matkan aikana saimme kohteisiin tutustumisten lisäksikuulla mainion matkanjohtajamme, egyptologiaatutkineen ja Egyptin historian tuntijan, MatkatoimistoOlympian Hannu Takalan luentoja Egyptin varhaishistoriastanykyisyyteen sekä saimme kokea maan nykyisessämurroksessa olevaa elämänmenoa. Kuninkaidenlaaksossa koimme lisäksi ainutlaatuisen hetken tavatessammesuomalaisia arkeologeja hautojen kaivaustöissä.Arkeologiryhmä oli juuri tehnyt suuren löydön,kaivauksissa hiekan alta oli paljastunut tuhansia vuosiavanha maanalainen hautakammio.Retki toteutetaan yhteiskuljetuksella bussilla,joka lähtee Kiasman edestä klo 10.00.Museokäynnin päätteeksi juomme pullakahvitmuseon ravintolassa. PaluuaikaKiasman pysäkille noin klo 14.30.Ilmoittautumiset viimeistään 8.4.20<strong>13</strong>Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostillakirsi.takkinen@hrmy.fiMuista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisenyhteydessä Kirsille.Tavataan lauantaina <strong>13</strong>.4 klo 10.00 Kiasmanedessä bussin lähtöpaikalla, tulethanajoissa yhteiskuljetukseen.Bussikuljetus, näyttelykäynti ja kahvitarjoiluon maksuton HRMY:n jäsenille, puolison lipunhinta ja kahvitarjoilusta maksu 8 euroa.Pekka Säkkinen12 hrmy


HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI RYKlubin 117:s vuosikokous pidettiin 5.2.20<strong>13</strong>.Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.Esa AnnalapuheenjohtajaHannu Marttila varapuheenjohtajaHeikki Lehmusmies sihteeriVeikko Saukko klubimestariVäinö ItkonenjäsenMikko OjalajäsenJorma Rissanen jäsenRaikas Rissanen jäsenPauli Pesonen varajäsenSeppo Nuolikoski varajäsenToiminnantarkastajiksi valittiin Voitto Korkeamäki jaHannu Wartiala, sekä varalle Niilo Tapaninen ja KaisaAho. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri KirsiTakkinen.Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin:- varsinaisten= <strong>Helsingin</strong> yhdistyksen jäsentenvapaaehtoismaksun suositus 10 €- varsinaiset kannattajajäsenet 20 €- <strong>Helsingin</strong> kunnalliset rakennusmestarit 10 €- Oppilaskerhon jäsenet 0 €- Espoon, Vantaan,Espoon kunnalliset rakennusmestarit 10 €Vuoden 2012 jäsenmaksutulot eivät kattaneet kuluneenvuoden menoja. Alijäämä katettiin edellisten vuosienjäsenmaksujen ylijäämällä.Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00–16.30alkaen.Pelitila on jäsenten käytössä päivittäin klo 10.00–23.00välisenä aikana. Tilassa voi pitää muutaman hengenpienimuotoisia kokouksia. Tilassa on mahdollisuusmyös pub-tikan heittoon. Tilaan oikeuttavan avaimenvoi käydä hakemassa yhdistyksen toimistosta, jonne seon myös palautettava heti käytön jälkeen.Perinteiset ”mustakasi ” biljardit tullaan pelaamaan vakiintuneentavan mukaan toukokuussa ja joulukuussa.Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten tilisiirtotietojenmukaan pankkiin sekä yhdistyksen toimistoon.HallitusTervetuloa Konkaan kämpälleHyvää alkanutta vuotta Kuntoliiton puolesta Suomen lukuisille rakennusmestariyhdistyksille! Näin 43. toimintavuodenalussa taas tiedoksenne, että jäsenistölllä on mahdollisuus virkistys- ja vapaa-ajanviettoon mainiollaKonkaan kämpällä Puolangalla. Kämppä on entistä ehompi lukuisten talkootyötuntien ansiosta.Kämpän esite löytyy netistä www.rkl.fi -sivuilta. Kämpänvarauksia hoitaa Pekka Hakalin p. 0400 182346,sähköposti pekka.hakalin@nic.fi.Myös talkootoiminta kämpällä jatkuu kevätkaudella toukokuussa,ilmoittelu lehdessä, tervetuloa mukaan. Talkoolaisilleruokailu ja sauna sekä ilmainen oleskelukämpällä talkoiden ajan.Kämppä on kannatusyhdistysten vapaassa käytössäyhdistystapahtumiin!Kuntoliitonhallituksen kokoonpano kuluvalla kaudella:Pj. Sulo Martikainen, varapj. Pekka Säkkinen, jäsenetPekka Hakalin (rahastonhoitaja), Antero Veteli ja EsaSäntti (sihteeri).Jäsenmaksut sovittiin syyskokouksessa. Yhdistystenkannatusjäsenmaksut jäsenmäärän mukaan:alle 200 jäsentä 35 €/v201 – 499 jäsentä 60 €/v500 tai yli 85 €/vKonkaan kämpän vuokra(sis. saunamaksun) 5 €/jäsen/vrkjäsenperheeltä max. 10 €/perhe/vrkjäsenperheen vierailta 10 €/vrkKannatusjäsenmaksun käytännön tarkoitus on pitääKämppä kunnossa, jotta sitä voi täysipainoisesti hyödyntääja nauttia luonnon suomista elämyksistä.Tervetuloa siis Konkaalle ja <strong>Yhdistyksen</strong> toimintaan!hrmy<strong>13</strong>


Opiskelijat hornankattilassa<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry järjestiMetropolin opiskelijoilleyhteistapahtuman legendaarisessaNordenskiöldinkadun hornankattilassa.Runkosarjan viimeiselläkierroksella oli panosta,joten HIFK-Ilves -ottelua oliseuraamassa täysi tupa.Tilaisuuden tavoitteena oli kootanuoret rakennusalan työnjohtoopiskelijatverkostoitumaan ja tutustumaan<strong>Helsingin</strong> yhdistyksentoimintaan. Keskustelua riitti, alustaloppuun. Paljon oli puhetta harjoittelupaikoistaja kesätyöpaikoista.Selvästi oli havaittavissa, että hyvästäverkostosta on apua huomisentyöpaikkoja löydettäessä.Itse ottelu ei paljon kiekkoviihdettätarjonnut, mutta urheilutapahtumienantihan on useasti enemmänsosiaalinen kuin itse ottelu. Näintälläkin kertaa. Isännät olivat järjestäneetloistavan esillepanon; ennenottelua päästiin Petoklubiin, jossaoli tarjolla ruokaa ja juomaa. Lisäksihieman ennen ottelun alkua joukkueidenkakkosvalmentajat kertasivatkuulijoille illan teeman peliin.Vaikka ottelu oli ainakin kotijoukkueenkannalta väritön ja tahdoton,se tarjosi silti hienon elämyksenKimmo Kuhdan jäähyväisillä hetkiennen ottelun loppua. Järjestettytapahtuma oli hieno ele niin HIFKltakuin Ilvekseltäkin. Fanit kiittivät seuraikoni-Kuhtaaseisaaltaan ja pitkintaputuksin. Hienoa urheilukulttuuria,perinteitä kunnioitetaan kutenyhdistyksessä ja RKL:ssä.Jatkoa seuraaHRMY:n illan isäntinä toimivat RamiJärvinen ja Timo Saarikko. Lisäksipaikalla oli RKL:n Jari Kostiainen.Kiitetyt HRMY-tilaisuudet saavatjatkoa.”Ennen ottelua ja sen jälkeen olipuhetta, että vielä kevään aikanajärjestetään jokin liikunnallinen kohtaaminen.Yksi ehdotus oli Kallionkeilahalli ja pienimuotoinen keilaskaba.Tilaisuus oli kaikin puolinerittäin onnistunut, ja mielestäni ontärkeää että järjestämme yhdistyksenänuorille verkostoitumispaikkojaja kerromme toiminnastamme”,Rami Järvinen tiivisti tunnelmia ottelunjälkeen.Teksti ja kuvat: Jari Kostiainen14 hrmy


YHDISTYS tiedottaaUUDET JÄSENETEija Heinola Erkka Mehtälä Teemu HautalaTervetuloa!VETERAANIKERHO• Huhtikuu, kuukausitapaaminen toimistolla22.4.20<strong>13</strong> klo <strong>13</strong>.00.• Toukokuu, kevätkauden päätöstilaisuus Kallioniemessä20.5.20<strong>13</strong> klo <strong>13</strong>.00RAKENNUSMESTARIENROUVATViitaten edelliseen ilmoitukseemme:”KEVÄTRETKI 22.5.20<strong>13</strong>”Retken hinta 30 €/ Rouvaja noin 90 €/ Rouvan seuralainen.Sitovat ilmoittautumiset 7.5. mennessämaksamalla kyseinen summa Rouvien tililleFI 591 3233000 101248.Lisätietoja:Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 563 0838* * * * * * * * * * * * *HUHTIKUUN ILTAPoikkeuksellisesti 18.4.20<strong>13</strong> klo 18.00Rakennusmestarien talolla yhdistyksentiloissa (kuudes kerros).Tervetuloa toivottaa N-Y kirjainryhmä* * * * * * * * * * * * *SYKSYN TAPAAMISET12.9. klo 18.00 johtokunta10.10. klo 18.00 ohjelmatoimikunta14.11. klo 17.30 L – M/ askarrellaan helmistäerilaisia koruja24.11. klo 11.00–14.00 myyjäisetHALLITUKSENYHTEYSTIEDOTVUONNA 20<strong>13</strong>PuheenjohtajaAri Autio, 050-4412 000ari.autio@consrak.fi1. varapuheenjohtajaJari Raukko, 040-3182 <strong>13</strong>2/t., 040-7777 075jari.raukko@kerava.fijari.raukko@kolumbus.fi2. varapuheenjohtajaTimo Saarikko, 0400-356 818timo.saarikko@yit.fiOlli Heire, 0400-894 811olli.heire@gmail.comReino Holappa, 040-532 2272reino.holappa@tts.fiRami Järvinen, 050-563 9<strong>13</strong>4rami.jarvinen@lemminkainen.comMika Kuukkanen, 044-316 <strong>13</strong><strong>13</strong>mika.kuukkanen@peab.fiKari Mikonsaari, 050-3673 110kari.mikonsaari@ncc.fiTimo Rissanen, 050-593 6671rissanentimo@hotmail.comMartti Saarinen, 050-5580 639martti.e.saarinen@elisanet.fiJari Tiimonen, 040-7594 339jari.tiimonen@welho.comjari.tiimonen@rakennuspartio.fiHannu Vehviläinen, 0400-204 530hvehvilainen@gmail.comJoulukuussa N - Y ryhmäläiset järjestävät Rouvillepikkujoulun (aika ja paikka avoin)hrmy15


YHDISTYS tiedottaaRAKENNUS-MESTARIKLUBI RYPerinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaantiistaina 7.5.20<strong>13</strong> klo 16.30 alkaenmukaan pääsee kello 17.30 asti.Pelipaikan osoite onFredrikinkatu 51- 53, Helsinki.Sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta.KevättalkootjaKevätkokousWuoriolassa4.5.20<strong>13</strong>Tervetuloa Vihtiin!Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.KallioniemessäKEVÄTTALKOOTHallitusAsuntomessumatkaelokuussaAsuntomessut pidetään kesällä20<strong>13</strong> Hyvinkäällä.<strong>13</strong>. ja 20. huhtikuuta alkaen klo 10VENEILYKAUDENAVAJAISET jaLIPUNNOSTO4. toukokuuta klo 15Tervetuloa!Lisätietoja toukokuun jäsenlehdessä!URHEILUAGOLF-JAOSVUOSIKOKOUSpidetään maanantaina 8.4.20<strong>13</strong> klo 17.00 yhdistyksen toimistossa.Esillä sääntöjen määräämät asiat, tulevan kauden tapahtumat sekä mestaruuskilpailujen mitalien jako. Tervetuloa16 hrmy


URHEILUA<strong>Yhdistyksen</strong>hiihtomestaruuskilpailut<strong>Yhdistyksen</strong> perinteisen tyylin hiihtomestaruuksistakilpailtiin 12.2. 20<strong>13</strong> Paloheinän maastossa.Kilpailun aikana vallitsi jälleen lumisade, joka tekivoitelusta hieman hankalan. Pakkasta oli -2 o C.Matkana oli 5 km ja yli 70-vuotiailla ja rouvilla3km.TuloksetM35 1. Juha Leivonen 18,35,7M 45 1. Ari Rantamaa 18,<strong>13</strong>,52. Kai Juurtela 28,<strong>13</strong>,0M60 1. Risto Jokiniemi 17,38,72. Paavo Tomminen 19,07,4M65 1. Raimo Hartonen 18,40,62. Kalevi Vikman 22,07,23. Ilkka Wastimo 22,28.5M70 1. Esko Kuoksa 11,51,72. Voitto Torniainen <strong>13</strong>,55,23. Jaakko Virtanen 14,08,24. Veikko Luode 15,59,2M75 1. Kauko Wira <strong>13</strong>,45,62. Taisto Malinen 14,10,23. Kalevi Vartiainen 18,07,8Rouvat 1. Eila Hartonen 14,29,1Hiihto- ja yleisurheilujaostoKEVÄT MAASTOJUOKSU-MESTARUUSKILPAILUTPirkkolan pururadalla torstaina 25.4.20<strong>13</strong> klo 18.00Lähtö yläparkkipaikan puoleltaSarjat 5-vuoden väleinMatkat Y-55v 6 km, 60-65v 4km yli 70v 2kmNaiset 4kmEnnakkoilmoittautumisetRaimolle rharton1@welho.com tai 044- 2244521jälki-ilmoittautumiset kilpailupaikalla viimeistään 17.15Kilpailupaikalla ilmoittautuessasi muista mainita, ettäolet yhdistyksen jäsen, koska samassa yhteydessä onmyös Sporttiveteraanien mestaruuskilpailut.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *YLEISURHEILUMESTA-RUUSKILPAILUTVuosaaren kentällä torstaina 29.8.20<strong>13</strong> klo 18 00Lajit. 100m, 1500m, pituus ja kuulaSYYSMAASTOJUOKSUTPirkkolan pururadalla torstaina 5.9. klo 18.00Tervetuloa myös oppilasjäsenet!Jäsenetu: LIIKUNTA- ja KULTTUURISETELI<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenten liikunta- ja kulttuurisetelietua on päivitetty. Erillisten Liikuntaseteli ja Liikunta- ja kulttuuriseteliensijasta jäsenet saavat jatkossa Liikunta- ja kulttuuriseteliedun, joka käy maksuvälineenä sekäkulttuuri- että liikuntapalveluihin.Jäsen voi vuoden aikana ostaa 5 euron arvoisia Liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 42 kpl á-hintaan2,5 € (yhteisarvo 105 €).Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia,museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Sillä voimyös maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalvelujasellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.Liikunta- ja kulttuurisetelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A,6. krs. puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voikäyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta Tietoa liikunta- ja kulttuuriseteleistä käyttöpaikat. <strong>Helsingin</strong> seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!hrmy17


HIMOKSELLE JÄSENETUNA<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisematsopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia,marjastusta, sienestystä.Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa kielletty.Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta Kirsi Takkiseltapuh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.Vas. A-taloOik. B-taloHuom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.Varausmaksut 20<strong>13</strong>:- viikot 1–7:350 €/viikko- viikot 8–10(koulujen hiihtolomaviikot):450 €/viikko- viikot 11–<strong>13</strong>:350 €/viikko- viikko 14 (Pääsiäinen):450 €/viikko- viikot 15-48:200 €/viikko- viikot 49-51(Itsenäisyyspäivä –joulunalusviikot):350 €/viikko- viikko 52 (Joulu):450 €/viikkoNESTORI -majaVihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.Hinta syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppuVaraukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 34318 hrmy


Leikkaa tästäErikoiskilpailukalenteri 20<strong>13</strong>7.5.20<strong>13</strong> <strong>Helsingin</strong> RIA mestaruuskilpailut21.5.20<strong>13</strong> Sprintti - kisa4.6.20<strong>13</strong> Pitkät matkat / H:gin RKM yhdistys mestaruusk.- Yritysten välinen joukkuekilpailu18.6.20<strong>13</strong> RKM - viesti / kiertopalkinto Arkin kannu,lähtö klo 17.00<strong>13</strong>.8.20<strong>13</strong> H:gin RKM yhd. ja Espoon RKM yhd.mestaruuskilpailut<strong>13</strong>.8.20<strong>13</strong> RIL:n mestaruuskilpailut24 - 25.8.20<strong>13</strong> Rakentajien SM-suunnistus mestaruusk.Siikaranta Espoo27.8.20<strong>13</strong> Rakentaja- Rastit ry:n mestaruuskilpailu24.9.20<strong>13</strong> Yö-mestaruuskilpailut.A- ja B sarjat lähtö klo 20.00 jälkeenHistoriaSuunnistuksissamme 40 vuoden aikanaon kertynyt 93666 kilpailusuoritusta.Tervetuloa mukaan!Lisätietoja saa hallituksen jäseniltä.36 RKM –viestiKeimolan Kaiunmaja18.6.20<strong>13</strong>Viestin lähtö klo 17.003 x 3 km mies / naisjoukkuein.Kiertopalkinto Arkin Kannu.Palkintojaon yhteydessä yllätyspalkintojaMaksu 15.00 € / joukkueRakentaja - Rastit Ry tili FI72 80<strong>13</strong> 0710 2746 38Liity Rakentaja-Rastit ry:n jäseneksiKotisivuiltamme: http://rakentajarastit.comlöytyy jäsenhakemus ja muutosilmoitus lomake.Sen avulla voit liittyä jäseneksi ja ilmoittaa muuttuneita tietoja.Muista ilmoittaa muutoksetRakentaja - Rastit Ry:n Hallitus 20<strong>13</strong>Olkkonen, Arvo kunnia pj. 050 309 7802arvo.olkkonen@pp.inet.fiSnellman, Jouko pj. 040 726 8702jouko.snellman@hel.fiPärssinen, Matti siht. 050 546 6285mparssinen@gmail.comCederlöf, Bror - Erik 050 501 0402bror.cederlof@kolumbus.fiKivelä, Tuomas 040 746 8408tuomaskivela@hotmail.comLahtinen Jari 040 583 9868jaril@outlook.comLehtomäki Vesa 050 337 6969vesa.lehtomaki@koronainvest.fiLuoma, Simo 050 407 0811simohelena.luoma@gmail.comMuikku, Kauko 040 722 0574kauko.muikku@kolumbus.fiMäättä, Raino 0400 870 533raino.maatta@mnrakennuspalvelu.fiNyman, Pekka 040 768 1011pekka.tapani.nyman@gmail.comRanki Ari 0400 870 418ari.ranki@srv.fiWastimo, Ilkka 045 270 2201elina.wastimo@elisanet.fiVäyrynen, Eero 0400 706 904mikko.e.vayrynen@saunalahti.fiSuunnistusmatkoja 20<strong>13</strong>WMOC 20<strong>13</strong>Veteraanien MM-kisat 3-11.8.20<strong>13</strong>Milano ja Italian alpit, TorinoIlmoittautumiset – esitteetWORLDWIDE COMPASS OyRAKENTAJA-RASTIT20<strong>13</strong>hrmy19


RAKENTAJA-RASTIT RySuunnistuksen osanotto-oikeus kaikilla rakennusalallatyöskentelevillä henkilöillä perheenjäsenineen.Radat kansallisten kilpailujen tasoaSuunnistusradat ovat seuraavatA - rata On tarkoitettu alle H 45.Radan pituus 7 - 8 kmPitkät matkat 10 - 11 kmB - rata On tarkoitettu H 45 - H 60Radan pituus 5 - 6 kmPitkät matkat 7 - 8 kmC - rata On tarkoitettu naisille sekä miehille H 65 -.Radan pituus 2.5 - 3.5 kmPitkät matkat 4.5 - 5.0 kmSprinttiradat A-radan pituus 2.2 - 3.0 kmB-radan pituus 1.8 - 2.5 kmC-radan pituus 1.5 - 2.0 kmKaikilla radoilla käydäänseuraavat kilpailut1. Kaikkien osallistujien välinen sarjakilpailu,jossa huomioidaan osallistujan 12-parasta kilpailua.Tulokset ikäsarjoittain2. Kaikkien osallistuneiden välinen kausikilpailu,jossa huomioidaan kaikkien kilpailujen tulokset.Ratojen kolme parasta palkitaan.Palkinnot1. Kaikkiin 17 kilpailuun osallistuneet palkitaan.2. Kaikkien niiden kesken, jotka ovat osallistuneet vähintään12 kilpailuun, arvotaan 250 € arvoinen lahjakortti.Tulokset lasketaan siten, että sarjan voittaja saa1000 pistettä ja jokainen 10 sekunnin häviö voittajallemerkitsee yhden (1) pisteen menetystä.Kotisivut ja tulospalveluOsoite: http://rakentajarastit.comHuom! Kartta osoittaa mistäkilpailun opastus alkaa.Kilpailupaikan opasteet ovatpaikoillaan klo 15.45.Lähtö 16.15-18.30 välisenä aikana,syyskuussa 16.15.-17.30RAKENTAJA - RASTIT RY SUUNNISTUSOHJELMA v - 20<strong>13</strong>20 hrmy


HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RYTOIMINTAKERTOMUS 2012107. toimintavuosiYLEISTÄRakentamisen määrän arvioitiin vähentyvänvuoden 2012 aikana noin 2-4 %. Osasyynärakentamisen vähenemiseen saattaaolla vuokra-asuntotuotannon vähäinenkysyntä. Valtion tukemien kohteiden kysyntäon ollut vähäistä rakentajilla ja rakennuttajilla.Uusia asuntoja rakennettiin noin 27.000-28.000. Asuntojen korjaaminen pysyi edelleenhyvällä tasolla ja sen ennustetaanjatkuvan tasaisena vielä vuonna 20<strong>13</strong>. Vaikkarakentamisen puolella oli lievää laskua,maa- ja vesirakentamisessa oli näkyvissälievää kasvua.Rahoitusmarkkinoilla korkotaso pysyiedelleen alhaisena, mutta paineita korkeampiinlainamarginaaleihin oli olemassa.Loppuvuodesta vakuusvaateille asetettiintiukempia ehtoja.Ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujentilasta keskusteltiin paljon. Suurtenikäryhmien siirtyessä nyt eläkkeelle,uusien rakennusmestareiden ja insinöörienriittävyys huolestuttaa. Varsinkin infrapuolellatilanteen nähtiin olevan huolestuttava.Pelkona on, ettei valmistuvien rakennusalanammattilaisten määrä riitäkattamaan suuren ikäryhmän poistumista.Rakennusala työllisti hieman vähemmänhenkilöitä kuin edellisenä vuonna. Työttömientyönhakijoiden tilanteessa oli myöskäänne huonompaan, työttömänä oli noin5 % enemmän kuin vuonna 2011. Avoimiatyöpaikkoja oli tarjolla 10-15 % vähemmänedelliseen vuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudullaoli kuitenkin mestareiden jainsinöörien työtilanne vielä hyvällä tasolla.Suuret alueelliset erot rakentamisessa näkyivät,mutta rakentaminen <strong>Helsingin</strong> seudullaja kasvukunnissa oli kuitenkin kohtuullisellatasolla.hrmyYHDISTYSTOIMINTAVuosi 2012 oli yhdistyksen 107. toimintavuosi.<strong>Yhdistyksen</strong> opiskelijajäsenet kokoontuivat3.-5.2. Himoksella. Tilaisuus oli yhdistyksenja RKL:n yhteistyössä järjestämä.Hallituksen kokouksessa <strong>13</strong>.2. perustettiinprojektiryhmä AMK-opiskelijayhteistyönkehittämiseksi. Projektiryhmän vetäjäksinimettiin Timo Saarikko ja jäseniksi MikaKuukkanen, Rami Järvinen ja Aki Puikkonen.Myöhemmin ryhmää täydensi EskoVarpula.6.3. kutsuttiin opiskelijajäseniä JYP-HIFKjääkiekko-otteluun. Ennen ottelua tarjottiiniltapala. Tilaisuuteen osallistui 21 opiskelijaa.<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenet perheineen suuntasivat21.3. Musiikkitaloon Radion sinfoniaorkesterinkoko perheen konserttiin ”KattiMatikainen ja Nakkirakki”. Tilaisuuteenosallistui 58 henkilöä.Huhtikuussa 19.4. järjestettiin perhetapahtumanaRisto Räppääjä ja Viileä Venla -elokuvaesitysTennispalatsissa. Elokuvaesityksenkatsoi 49 aikuista ja lasta.Keski-Uudenmaan rakennusmestarit ja -insinööritAMK kutsui yhdistyksemme jäsenetKeravalle 21.4. järjestettävään Kosteus-ja homevauriot -koulutustilaisuuteen.23.4. Rakennusmestarien talon ravintolasalissajärjestettiin koulutustilaisuus Työmaanja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudenhallinta. Kouluttajana oli Keijo KovanenSuomen Sisäilmakeskus Oy:stä.7.5. järjestettiin koulutustilaisuus, jonkaaiheena oli Taloyhtiön ja kiinteistön PTS.Rkm Matti Antikainen Warmpoint Oy:stäoli kouluttajana Rakennusmestarien talossajärjestetyssä tilaisuudessa.21Yhdistys oli varannut 40 lippua jäsenilleseuralaisineen Tampereen Komediateatterinulkoilmanäyttämöllä 19.6. esitettyynnäytelmään Lainahöyhenissä. Ennen teatteriesitystämatkalaiset vierailivat TampereenKivimuseon näyttelyssä.Perinteinen asuntomessumatka tehtiin31.7. HeRIAlaisten kanssa Tampereen Vuorekseen.RKL:n Kesäpäivät olivat Hankasalmella18.-19.8.Hallituksen jäsenet suunnittelivat yhdistyksentulevaa toimintaa 31.8.-1.9. seminaarissaTallinnassa. Rami Järvinen, MikaKuukkanen ja Aki Puikkonen olivat mukanasuunnittelemassa nuorjäsentoimintaa.Syyskuun jäsenlehden mukana postitettiinInfrarakentaminen -teemalehti.Jari Raukko ja Tommi Savolainen/RKL kävivät5.9. RKL:n aikuisopiskelijaluokan luona.Syyskuussa 18.9. yhdistyksen jäseniä seuralaisineenkävi Tennispalatsissa katsomassaPuhdistus -elokuvan, joka kertoi Vironvaietusta lähihistoriasta. Elokuvan kävikatsomassa 124 yhdistyksen jäsentä jaseuralaista.24.9. oli RKL:n Kosteus- ja hometalkootkoulutustilaisuus Metropolian ammattikorkeakoulussa.<strong>Yhdistyksen</strong> toimisto muutti lokakuunalussa uusiin tiloihin saman rapun 6. kerrokseen.Syyskuun ajan toimisto oli väliaikaisestiRakennusmestarien Säätiön tiloissa2. kerroksessa.<strong>Yhdistyksen</strong> hallituksen ja HeRIAn hallituksenyhteistyötapaaminen oli 18.10.HeRIAn toimiessa isäntänä.RKL:n <strong>Helsingin</strong> piirin kokous pidettiin22.10. yhdistyksen toimistolla.


Marraskuussa 12.11. perinteisen Mestari-illansijasta yhdistyksen jäseniä seuralaisineenkävi Teatteristudio Pasilassa katsomassaThere’s no Harri, miehet vuokrahaalareissa,-näytelmän. Tilaisuuteen osallistui162 jäsentä ja seuralaista.14.11. Passiivitalo -koulutustilaisuus Metropoliaammattikorkeakoulussa. Kouluttajinaolivat rkm Matti Antikainen ja RI OulaSoininen, Warmpoint Oy:stä.<strong>Yhdistyksen</strong> nimeämät kokousedustajatosallistuivat 18.11. RKL:n liittokokoukseenEspoon Hanasaaressa. <strong>Yhdistyksen</strong> edustajatonnittelivat 105 vuotta täyttävääSvenska byggmästareföreningen i Helsingforsia.Joulukuussa ei pidetty Mestari-iltaa. Sensijaan jäsenet seuralaisineen, 110 henkeä,viettivät Pikkujoulua Tallinnassa.<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenten käytössä on Himoksellasijaitsevat lomamajat Himoslakka Aja B, vapaa-ajanviettopaikka Kallioniemi<strong>Helsingin</strong> Laajasalossa ja Nestori-maja Vihdissä.Jäsenten käytössä on myös RakennusmestarienKuntokeskuksen omistamaPuolangan Konkaalla sijaitseva Konkaankämppä.Jäsenetuina on ollut liikunta- ja kulttuurisetelitja liikuntasetelit jäsenten ja oppilasjäsentenkäyttöön. Oppilasjäsenet voivathankkia seteleitä puolet siitä määrästä,joka yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuuskäyttää kalenterivuoden aikana.MESTARI-ILLAT JA VUOSIKOKOUKSET• Tammikuun Mestari-illassa 9.1. KiiltoOy:n Jari Kurosen aiheena oli tietoiskuvedeneristyksestä. Yhdistysosuudenveti Jari Raukko, hallituksen kokouksessauudelleen valittu 1. varapuheenjohtaja.Toisena puheenjohtajana jatkaahallituksen kokouksessa valittu TimoSaarikko.• Helmikuun Mestari-ilta <strong>13</strong>.2. poikkesitavanomaisesta. Ohjelmassa oli tanssinopetustaja tanssia. TanssinopettajaKatja Ruohonen herätteli henkiinVanhan ajan Maestron tunnelmia. Jäsenetoli kutsuttu tilaisuuteen avecinkera.• Maaliskuussa 12.3. Paroc Oy:n markkinointipalvelupäällikköTuula Nordberginaiheena oli kerrostalon passiivisaneeraus.Porvoon seudun yhdistyksestävieraanamme oli 15 jäsentä.<strong>Yhdistyksen</strong> puheenjohtaja Tero Nurmeesitti porvoolaisten tervehdyksenja toi tuomisina porvooaiheisen taideteoksen.Ari Autio luovutti yhdistyksenhallituksen joulukuussa myöntämätstipendit vastavalmistuneillemestareille Niko Malilalle ja TommiPeuhkurille. Ennen iltapalaa kuultiinyhdistyskuulumiset Jari Raukon vetämänä.• Huhtikuussa 16.4. oli yhdistyksen virallinenkevätkokous. Puheenjohtajaksivalittiin Arvo Olkkonen. Kokouksessahyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätösja toimintakertomus, luettiin tilintarkastajanja toiminnantarkastajan lausuntosekä myönnettiin vastuuvapaudetvuodelta 2011. Raimo Hartonenkutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttilajakoi yhdessä Ari Aution kanssa ansioituneillejäsenille liiton huomionosoituksiasekä liittoon 50- ja 25- vuottakuuluneille jäsenille 25- ja 50-vuotismerkit.Timo Saarikko veti Mestari-illanennen iltapalaa.• Kevään viimeisessä Mestari-illassa14.5. oli luennoitsijana RTV-YhtymäOy:n projektimyynnistä Timo Salo.Hän esitteli julkisten tilojen lattiapäällysteitäja keraamisia laattoja, lattiarakenteentuuletusjärjestelmä IV-matonsekä kostean betonin päällystämiseenkäyvää Greom-kosteus- ja emässulkua.• Syksyn ensimmäisessä Mestari-illassaRudus Oy:n tuotepäällikkö Jani Pieksemäkertoi betoni- ja tiilimurskeen valmistamisestaBetorock-tuotteeksi jasen hyödyntämisestä infrakohteissa.Samaa aihetta esiteltiin myös syyskuunalussa ilmestyneessä yhdistyksenvuoden 2012 Teema-lehdessä. JariRaukko veti Mestari-illan.• Lokakuussa 8.10. pidettiin yhdistyksenSyyskokous ja Mestari-ilta. Syykokouksenpuheenjohtajaksi valittiin KaleviBerlin. Vuoden 20<strong>13</strong> toimintasuunnitelmasekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.Uutena toimintamuotona on vuodenvaihteessa aloittava Nuorten kerho,jonka tavoitteena on aktivoidatyössäkäyviä jäseniä sekä opiskelijoitayhdistyksen toimintaan mukaan sekäuusien nuorten jäsenten hankinta. AriAutio valittiin yksimielisesti toiselle2-vuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat20<strong>13</strong>-2014 erovuorossa 31.12.2012olleet Jari Raukko, Martti Saarinen jaJari Tiimonen, uusina hallituksen jäseninäaloittavat Reino Holappa, RamiJärvinen ja Mika Kuukkanen. Ari Autiovaramiehenään Timo Saarikko valittiinyhdistyksen ehdokkaaksi liittohallitukseen.<strong>Yhdistyksen</strong> ehdokas RKL:n urheilutoimikuntaanoli Raimo Hartonen.Kokouksessa valittiin myös 32yhdistyksen edustajaa RKL:n <strong>Helsingin</strong>piirin kokoukseen 22.10 ja liittokokoukseen18.11. Yhdistyskuulumiset kuultiinTimo Saarikon vetämänä.HALLITUS<strong>Yhdistyksen</strong> hallitus on kokoontunut kertomusvuodenaikana yhdeksän kertaa.Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenetja he ovat osallistuneet kokouksiinseuraavasti:Puheenjohtaja Ari AutioI varapuheenjohtaja Jari RaukkoII varapuheenjohtaja Timo SaarikkoErovuorossa 31.12.2012Ari Autio 9Kalevi Hiltunen 6Jukka Multanen 7Jari Raukko 8Martti Saarinen 8Esa Säntti 2Jari Tiimonen 8Erovuorossa 31.12.20<strong>13</strong>Olli Heire 8Kari Mikonsaari 7Timo Rissanen 6Timo Saarikko 9Hannu Vehviläinen 7Kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuorion osallistunut kokouksiin kutsuttuna.Sihteerinä on toiminut Kirsi TakkinenHallituksen ryhmäjakoTaloustoimikuntaAri Autio pj.Olli HeireJari TiimonenRyhmä on seurannut yhdistyksen taloudellisentilanteen kehittymistä tehden hallitukselleehdotuksia tarkoituksenmukaisistatoimenpiteistä talouden hoitamiseksisekä valmistellut yhdistyksen talousarvionja tilinpäätöksen.Jäsen- ja huomionosoitustoimikuntaJari Raukko pj.Jukka MultanenMartti SaarinenHannu VehviläinenRyhmä on valmistellut ja esittänyt hallitukselleyhdistyksen myöntämät huomionosoituksetsekä RKL:lle lähetettävät huomionosoitusanomukset.Ryhmä on myöskäsitellyt ja esitellyt hallitukselle jäsenhakemuksetsekä jäsenmaksujen vapautusanomukset.Ammatti- ja koulutustoimikuntaJari Raukko pj.Kari MikonsaariEsa SänttiRyhmä on vastannut ammatillisen osaamisenmarkkinoinnista sekä suunnitellut ohjelmatja hankkinut esitelmöitsijät kokouksiin.Tiedotus- ja ohjelmatoimikuntaTimo Saarikko pj.Kalevi HiltunenTimo RissanenRyhmä on huolehtinut yhdistyksen sisäiseenja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvätasiat ja koordinoinut toimintakertomuksenkokoamista.22 hrmy


TyömaajohtotoimikuntaHarri SirénRKL:n huomionosoituksetRakentajan kunniamerkkiJukka KarilaHopeinen ansiomerkkiKai Juurtela, Reino Kukkonen, Pentti Paavolaja Esa SänttiPronssinen ansiomerkkiErkki Ahvenainen, Kaj Grönroos, SakariHeikkinen, Kalevi Hiltunen, Markku Pennanen,Reijo Pulkkinen, Timo Rissanen jaMartti Saarinen<strong>Yhdistyksen</strong> huomionosoituksetKultainen ansiomerkkiOlli Heire, Jukka Multanen, Raimo Seppänen,Esa Säntti ja Reijo Varakas<strong>Yhdistyksen</strong> pöytästandaariJouko KarjalainenMyönnetyt stipenditPekka Ahonen 200 €Antti Tölkkö 200 €RKL:n 50-vuotismerkin saajatKari Honkanen, Olli Hyvönen, Teuvo Häyrynen,Jukka Karila, Reino Knaappila. TaunoKukkonen, Antero Kääriäinen, JuhaLanu, Pentti Lilja, Per-Olof Lindström,Hannu Marttila, Eino Menlös, Pertti Miettinen,Pentti Mäki, Leo Paananen, KaleviSainio, Tapio Sundell, Hannu Särkilahti,Armas Tulonen, Raimo Uimonen ja VjatscheslavSandin.RKL:n 25-vuotismerkkien saajatLea Asmi, Leila Ellonen, Jukka Finnilä, SeijaFrondelius, Juha Jalava, Jouni Jauhiainen,Esa Juntunen, Jyri Kajander, Markus Kalliomaa,Kari Karri, Harri Kultti, Jari Kylmänen,Jari Lappalainen, Martti Passi, MattiPenttinen, Pekka Sainio, Kari Suomala, SimoTastula, Pekka Turpeinen, Juhani Vahteri,Juha Vesa ja Markku Viljakkala.JÄSENISTÖJäsenmäärä 1.1.2012 <strong>13</strong>79Liittyneet 67Kuolleet 11Eronneet 33Jäsenmäärä 31.12.2012 1402Muutoksia jäsenistössäUudet jäsenetAntti Jussi Ala-Luoma, Ari Valtteri Alho,Antti Juhani Alakoskela, Mikael ChristianEkman, Joni Kristian Johannes Engström,Kari Niklas Enkvist, Marko Juhani Hakkarainen,Samu Tahvo Harmainen, PerttuYrjänä Hautala, Seppo Antero Heikkilä,Janne Mikael Heinilä, Hannu Hiltunen,Pertti Juhani Hirvi, Markku Mikael Hovilampi,Niilo Anton Hämäläinen, Jari JuhaniJussila, Juho Antero Jäkälä, Rami TapaniJärvinen, Juuso Jaakko Anttoni Jäväjä,Janne Kristian Kajander, Jari Kankainen,Okko Henrik Kankkunen, Jukka JohannesKansanoja, Timo Antero Kokko, HeikkiPaavo Koskinen, Raimo Olavi Ensio Kovalainen,Jari Antero Lahtinen, Petri JuhaniLaine, Kari Matti Liimu, Jarkko Hannu UoleviLukkarinen, Niko Matias Malila, JukkaPaavo Antero Manninen, Jonne IlmariMelleri, Ari Marko Tapio Mohell, Jari AnteroMulari, Ville Oskari Mäenpää, Asko Mäkeläinen,Leila Kyllikki Nieminen, TuomasJuhani Nousiainen, Janne Ilmari Paaso,Ville Eemeli Palmu, Timo Andreas Parviainen,Esko Tapio Paukkonen, Pentti JuhaniPeitsi, Tommi Sakari Peuhkuri, Saku KristianPuumala, Jukka Timo Tapani Rahkonen,Hannu Juhani Rantala, Martti ArmasRaulus, Riku Albert Raunisto, Joni JuhaniRuuth, Jorma Kalervo Ryynänen, AimoAntero Saarinen, Vesa Samuli Saira, IiroPetteri Salonen, Mikko Tapani Savolainen,Juho Otto Aulis Selenius, Kari Tapio Särkelä,Auvo Juhani Takkinen, Tapio SakariTakkinen, Teemu Joonas Tervo, Jonne AlbertTokola, Ari Markus Turunen, AlpoAntero Veteläinen, Antti Lauri Eerikki Viitaniemi,Mikko Petteri Vornanen ja JussiAntero Yrjänä.Jäsenmaksun maksamattomuuden johdostatodetaan eronneiksiTuukka Haapio, Janne Mikael Heinilä, RistoOlavi Hyvärinta, Hannu Heikki Häyrinen,Paul Bertel Järvinen, Jarmo Johannes Kivinen,Juhani Ensio Koskinen, AleksanteriJuho Kuntu, Tuomo Ilmari Lahikainen, RistoOlavi Manninen, Markku Antero Multanen,Harri Mikael Oinonen, Jukka RudolfPetersohn, Merja Piironen, Tarmo KullervoRajavuori, Hannu Juhani Rantala, KariKalevi Ryöti, Jouko Armas Sisättö, MattiEemeli Tiihonen, Heikki Juhani Tolonen,Tarmo Olavi Uusitalo, Mauri Antero Virtanen,Antti Juhani Vähäniemi ja Heikki TuomasVäisänen.Muista syistä eronneetRomero Alexander Espinosa, Toimi Hallenberg,Harri Juhani Järvinen, Jonne Melleri,Antti Juhani Nousiainen, Jukka Ilmari Nyberg,Juho Henri Samuel Peltola, KostiEnsio Saarakkala ja Valto Ilmari Sirviö.KuolleetPentti Aaltola, Pentti Huttunen, KyllikkiKivimäki, Pauli Olavi Koskinen, Jaakko JohannesLaine, Eino Armas Raitala, SeppoArto Juhani Sundelin, Eino Henrik Stenberg,Hannu Armas Tiilikainen, Pertti HeikkiKalevi Tikkainen ja Olavi Hannes Viitanen24 hrmy


MERKKIPÄIVÄT 201206.01. Aarno Lauri Lumio Lähteinen 85 v.07.01. Antti Kauppo Nurminen 80 v.18.01. Jouko Antero Nieminen 75 v.20.01. Reijo Olavi Kivistö 75 v.21.01. Veikko Edvard Paananen 75 v.22.01. Torsten Hilding Lemström 70 v.17.01. Veli Matti Hyle 60 v.18.01. Jorma Antero Kajander 60 v.24.01. Hannes Tapio Vahijärvi 60 v.28.01. Veli Kalle Seppänen 60 v.06.02. Väinö Olavi Itkonen 85 v.01.02. Taavi Aatos Kivinen 75 v.08.02. Kari Risto Kaarlo Juhani 75 v.22.02. Viljo Pietiäinen 75 v.08.02. Toivo Johannes Nevalainen 70 v.09.02. Seppo Juhani Havia 70 v.07.02. Eero Tapani Porkka 60 v.14.02. Pirkko Anneli Auvinen 60 v.17.02. Juha Tapio Lindell 60 v.26.02. Petri Olavi Ahonen 50 v.08.03. Per-Erik Lindholm 80 v.12.03. Martti Kalevi Nygren 80 v.25.03. Arvo Gunnar Olkkonen 80 v.27.03. Veikko Armas Olavi Koskinen 80 v.18.03. Kalevi Seppo Sainio 75 v.05.03. Matti Arvi Matias Haapaniemi 70 v.30.03. Heikki Veijo Ollula 70 v.16.03. Ilkka Juhani Kattilakoski 60 v.18.03. Reijo Ilmari Tamminen 60 v.21.03. Pentti Wahrman 60 v.31.03. Eero Juhani Kyllönen 60 v.20.03. Pekka Harri Sinisaari 50 v.29.03. Seppo Antero Heikkilä 50 v.29.03. Arto Kalevi Blomqvist 50 v.04.04. Kauko Olavi Hotokka 85 v.14.04. Risto Olavi Lahtinen 85 v.24.04. Niilo Albert Tapaninen 85 v.09.04. Eero Armas Linna 80 v.11.04. Olli Armas Hyvönen 80 v.12.04. Raimo Ensio Eilimo 75 v.12.04. Eino Maijala 75 v.20.04. Olavi Antero Malminen 75 v.27.04. Matti Juhani Vuorensola 70 v.15.04. Risto Olavi Manninen 60 v.28.04. Timo Antero Katalkin 50 v.10.05. Osmo Olavi Saarinen 95 v.08.05. Eino Martti Johannes Papinniemi 85 v.<strong>13</strong>.05. Antti Untamo Korkee 80 v.17.05. Kenneth Karl Johan Schröder 80 v.22.05. Pauli Arimo Heikkilä 80 v.16.05. Guy Gunnar Grönlund 75 v.19.05. Voitto Salomon Korkeamäki 75 v.15.05. Raimo Juhani Vankalo 70 v.18.05. Kari Torsten Ahonen 70 v.18.05. Erkki Enrico Albert Afonso Vuoristo 60 v.25.05. Timo Juhani Arrasvuori 60 v.10.05. Ilkka Mikael Huuskonen 50 v.21.05. Lasse Johannes Toivonen 50 v.26.05. Ahti Tapio Aalto 50 v.28.05. Keijo Tapio Rautiainen 50 v.12.06. Esko Armas Mäkinen 85 v.19.06. Mikko Kostilainen 85 v.24.06. Juhani Jaakko Hiienkoski 85 v.03.06. Seppo Sakari Kontto 80 v.07.06. Terho Juhani Marttinen 80 v.<strong>13</strong>.06. Pellervo Väinö Johannes Haaga 75 v.14.06. Juhani August Lipponen 70 v.14.06. Jouko Juhani Siitonen 70 v.16.06. Kai Erwin Larvanko 70 v.19.06. Esa Erkki K Juntunen 70 v.25.06. Arto Erkki Järviluoma 70 v.29.06. Raimo Juhani Sormunen 70 v.30.06. Kalevi Aarre Ojanen 70 v.01.06. Jukka Pekka Järvinen 50 v.02.07. Kaapo Vesander 80 v.06.07. Raimo Jorma Kalervo Uimonen 80 v.10.07. Tauno Olavi Säteri 80 v.10.07. Matti Jalmari Lehtinen 80 v.18.07. Rainer Olavi Laaksonen 80 v.25.07. Jaakko Juhani Myllylä 80 v.31.07. Seppo Juhani Veijonen 70 v.05.07. Harri Juhani Holopainen 60 v.10.07. Kari Antero Isomäki 60 v.18.07. Erkki Tapani Mäkinen 60 v.19.07. Vesa Pekka Terimo 60 v.29.07. Pentti Olavi Juutilainen 60 v.01.07. Kyösti Olavi Kontio 50 v.<strong>13</strong>.07. Jarmo Ari Tapani Sarja 50 v.16.08. Aarre William Aavaharju 95 v.07.08. Helmer Jarl Johansson 90 v.24.08. Teuvo Olavi Innanen 90 v.03.08. Pekka Koskelainen 85 v.07.08. Lasse Olavi Larne 85 v.22.08. Reino Olavi Ranta 85 v.06.08. Toimi Antero Väntsi 80 v.10.08. Raine Kalervo Rahikka 80 v.20.08. Pentti Kalevi Auvinen 80 v.06.08. Heikki Kalervo Ylitervo 75 v07.08. Jarmo Henrik Nilson 75 v.10.08. Arvo Juho Mäkinen 75 v.16.08. Ismo Tero Tapio Öblom 75 v.08.08. Jorma Olavi Lehtojuuri 70 v.09.08. Leo Kalervo Helminen 70 v.21.08. Pentti Risto Kalervo Paavola 70 v.08.08. Esko Olavi Ruusila 50 v.01.09. Tauno Reunanen 85 v.06.09. Ragnar Valdemar Lindqvist 85 v.19.09. Jaali Kalevi Vepsäläinen 85 v.26.09. Per-Olof Lindström 85 v.09.09. Ossi Verner Jussila 80 v.06.09. Veikko Saukko 75 v.09.09. Matti Olavi Juvonen 75 v.16.09. Teuvo Vesa Veli Häyrynen 75 v.18.09. Mauri Tapio Harjumaaskola 75 v.27.09. Tuomo Henrik Saukkonen 75 v24.09. Seppo Ilmari Posti 70 v.14.09. Tero Sakari Laine 60 v.27.09. Eija Lehmusoksa 60 v.22.09. Jari Juhani Keränen 50 v.02.10. Mikko Eemeli Huhtaniemi 80 v.26.10 Raimo Emerik Säde 80 v.28.10. Pentti Olavi Mäki 80 v.09.10. Martti Sakari Räihä 75 v.22.10. Olavi Kaliste 75 v.19.10. Yrjö Jalmari Keränen 70 v.31.10. Seppo Kalervo Häyrinen 70 v.07.10. Ossi Aulis Ensio Hatara 60 v.17.10. Harri Pekka Holmgren 60 v.26.10. Seppo Kalervo Saarinen 60 v.09.10. Juha Pekka Kontturi 50 v.09.10. Jarmo Tapio Nevalainen 50 v.25.10. Pasi Tapio Varis 50 v.08.11. Aimo Aatos Häyrynen 85 v.14.11. Tapani Antero Maaperä 85 v.22.11. Veikko Johannes Juuti 85 v.07.11. Lauri Aarre Tuominen 75 v.<strong>13</strong>.11. Matti Aarno Kalervo Tuure 70 v.01.11. Matti Juhani Lehtinen 60 v.02.11. Paavo Johannes Hakkarainen 50 v.12.11. Tapio Kalervo Vuorinen 50 v.15.11. Sari Soilikki Ruohonen 50 v.22.11. Esa Iisakki Säntti 50 v.31.12. Matti Soivi Seppälä 90 v.05.12 Pentti Ilmari Ryyppö 80 v.07.12. Martti Rainer Kutvonen 75 v.31.12. Kauko Kalervo Wira 75 v.04.12 Osmo Kalevii Pipinen 70 v.07.12. Bjarne Emil Forstén 70 v.08.12. Harri Ilmari Kultti 50 v.25.12. Jarmo Johannes Kivinen 50 v.hrmy25


<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ryTuloslaskelma 31.12.20122012 2011VARSINAINEN TOIMINTAJulkaisutoimintaTuototKulut -47.224,55 -44.542,00KoulutustoimintaTuototKulut -1.742,50KallioniemiVuokratuotot 4.970,00 7.<strong>13</strong>2,00Muut tuotot 600,00 589,70Toiminta-avustus 26.950,00 24.400,0032.520,00 32.<strong>13</strong>0,70Kulut -22.264,59 -15520,4810.255,41 16610,32Nestori-majaTuotot 2.051,00 1.873,30Toiminta-avustus 3.400,00 4.000,005.451,00 5.873,30Kulut -3.791,16 -6.816,611.659,84 -943,31AmmuntaToiminta-avustus 1.280,00 1.480,00Kulut -1.084,20 -1.022,75195,80 457,25GolfTuotot 2.500,00 2.775,00Toiminta-avustus 6.400,00 5.200,008.900,00 7.975,00Kulut -5.285,98 -7.724,293.614,02 250,71Hiihto- ja yleisurheiluRKL:n mest kilp. 700,00Toiminta-avustus 6.000,00 4.700,006.770,00Kulut -3.400,33 -3.<strong>13</strong>8,103.369,67 1.561,90LasketteluToiminta-avustus 1.500,00 1.500,00Kulut -1.232,80 -1.242,10267,20 257,90LentopalloToiminta-avustus 1.250,00 1.250,00Kulut 1.225,79 -1.706,1724,21 -456,17HimosVuokratuotot 7.250,00 9.350,00Toiminta-avustus 9.200,0016.450,00Kulut -19.454,85 -22.795,16-3.004,85 -<strong>13</strong>.445,1626 hrmy


RakennusmestariveteraanitMuut tuotot <strong>13</strong>.896,97 28.972,88Toiminta-avustus 8.750,00 8.750,0022.646,97 37.722,66Kulut -26.010,47 -38.508,26-3.363,50 -785,38Rakennusmestarien RouvatTuotot 9.451,19 1.500,38Toiminta-avustus 1.000,00 2.000,0010.451,19 3.500,38Kulut -12.514,99 -3.706,07-2.063,80 -205,69SuunnistusTuotot 7,80 5,43Toiminta-avustus 4.500,00 3.000,004.507,80 3.005,43Kulut -7.663,55 -3.719,90-3.155,75 -714,47Kulttuuri- ja perinnekerhoToiminta-avustus 3.700,00 -3.100,00Muut tuotot 1.698,00 570,005.398,00 3.670,00Kulut -6.005,03 -2.700,42-607,03 969,58MailapelijaosToiminta-avustusKulut -173,00 -330,00-173,00 -330,00UintiToiminta-avustus 4.010,00 4.000,00Kulut -1.191,40 -1.536,352.818,60 2.463,65Henkilöstökulut -47.467,35 -47.499,91Hallinnon kulut -18.850,54 -22.238,00Kokoukset -22.073,37 -20.223,65Muut kulut -50.851,19 -46.409,43Varsinainen toiminta -176.630,18 -177.040,31VARAINHANKINTAJäsenmaksut 16.542,00 16.408,37Muut tuotot 6,60SijoituksetOsinkotuotot 52.676,92 16.184,53Satunnaiset tuotot ja kulutMuut tuotot 193.294,95Muut kulut -249,48 -378,50AVUSTUKSETToiminta-avustusRakennusmestarien Säätiö 180.000,00 210.000,00- toiminta-avustus alaosastoille -77.940,00 -62.380,00102.060,00 147.620,00TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIOTilikauden tulos -5.600,74 196.095,64hrmy27


VASTATTAVAAOma pääomaToimintapääoma -79.754,27 -79.754,27Muu oma pääomaEdellisten tilikausien voitto -244.975,03 -47.941,03Tilikauden ali/ylijäämä 5.600,74 -196.095,64Oma pääoma -319.128,56 -323.790,94Vieras pääomaLyhytaikainen -1.030,00Ennakko Veteraanit 4.800,00Ostovelat -8.556,70 -6.284,67Ostovelat Veteraanit -316,90 -160,62Ostovelat Kulttuuri- ja perinnekerho -721,65 -1.510,66-9.595,25 -7.955,95Muut lyhytaikaiset velatEnnakonpidätykset 216,97 346,03Sotu-maksut -185,34 -181,28RKL -443,00 -963,00Mestari-Laulajat ry -30,00 -30,00Veteraanit -17,38 -17,83TAEL -102,56 -102,56Siirtovelat Veteraanit -400,00 -400,00Vieras pääoma -5.757,01 -10.334,59VASTATTAVAA YHTEENSÄ -324.885,57 -334.125,53hrmy29


30 hrmy


hrmy31


ALAOSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2012HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI ryKulunut vuosi oli Klubin 116:s toimintavuosi.Vuosikokous pidettiin 31.1.2012Kokouksissa valittu hallitus on ollut:valittu 2011Esa Annala puheenjohtajaHeikki Lehmusmies sihteeriHannu Marttila varapuheenjohtajaRaikas RissanenSeppo Nuolikoski varajäsenvalittu 2012Väinö ItkonenMikko OjalaJorma RissanenVeikko Saukko klubimestariPauli Pesonen varajäsenHallitus on kokoontunut toimikautena 4kertaa.Tilintarkastajina ovat olleet Voitto Korkeamäkija Hannu Wartiala sekä varalla NiiloTapaninen ja Kaisa Aho. Tilikirjanpidon ontehnyt rouva Helena Rissanen.Pöydän paikka on ollut joulukuun 2003lopulta lähtien keskellä kiinteistöä kellarikerroksessa.Klubin toiminta on ollut lähinnä biljardinpeluuta ja tilassa on ollut muutama yksityistilaisuus.Tilinpäätös on alijäämäinen 69,88 €. Käteiskassavarannoton pidetty erillisessäkassalippaassa pankkikulujen takia.Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu kisattiin15.5.2012 Rakennusmestarien talonpelitilassa. Jännittävän ja tasaisen kilpailunvoitti Veikko Saukko, toinen oli SeppoNuolikoski ja kolmas Heikki Lehmusmies.Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi kisapelattiin lauantaina 8.12.2012 Rakennusmestariklubinpelitilassa. Kisan tulokset: 1.Esa Annala 2.Veikko Saukko 3. Jorma Rissanen.Pelit olivat erittäin tasaisia ja lopullinenjärjestys ratkesi vasta viimeisessä pelissä.Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit,piparit ja kahvit vanhan tavan mukaisesti.Viikkobiljardin pelipäivä on ollut tiistai.RAKENNUSMESTARIVETERAANITKerhon hallitus vuonna 2012Puheenjohtaja Pentti PaavolaVarapuheenjohtaja Eino MenlösSihteeri Martti SaarinenHeikki Autio, Mikko Ojala, Reino Kukkonenja Olli HeireToimintakauden aikana hallitus kokoontuiyhdeksän kertaa.Kerhon toimintaa toteutettiin hallituksenlaatiman toimintasuunnitelman mukaisestikuukausitapaamisten, tutustumiskäyntien,retkien, virkistysmatkojen ja kuntoilutapahtumienmuodossa.• 14.1.2012 Opastettu vierailu Tennispalatsissakulttuurikerhon järjestämäänAkseli Gallen-Kallelan mielenkiintoiseenEurooppalainen mestari näyttelyynja veteraanit joukolla mukana.• 24.1.12 klo <strong>13</strong>.00 Kevätvuosikokous. Kokouksenpuheenjohtajaksi valittiin MikkoOjala, ja sihteeriksi Eino Menlös. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänten laskijoiksivalittiin Niilo Tapaninen ja AlpoSalmi. Hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomusja läsnä 25 veteraania.• 30.1.2012 Hallituksen kevätvuosikokoustoimistolla. Puheenjohtajana toimiedelleen Pentti Paavola. Varapuheenjohtajaksitoimintakaudelle 2012 valittiinEino Menlös. Sihteeriksi valittiinMartti Saarinen. Lisäksi keskusteltiinkevätkauden toiminnasta. Mukana 18jäsentä.• 1.2.2012 <strong>Yhdistyksen</strong> hiihtomestaruuskilpailutPaloheinässä. Kilpailuun osallistuiuseita kilpahiihtoa harrastaviaveteraaneja.• 27.2.2012 Ulkoilu – kuntoilupäivä Paloheinänladuilla ja maastossa. Mukana21 kuntoilijaa mukavassa talvisäässä.Ulkoilun jälkeen nautimme pullakahvitPaloheinän majan kahvion tiloissa.RKL:n hiihtomestaruuskilpailut MäntsälänHirvihaarassa. Mukana myöskinveteraaneja.• 5.3.2012 KUPE:n järjestämä Viini jajuusto ilta yhdistyksen toimistolla, johonosallistui myös useita veteraanikerhonjäseniä.• 26.3.2012 klo 11.30 Hallituksen kokoustoimiston tiloissa. Käytiin läpi tuleviatapahtumia.• 26.3.2012 klo <strong>13</strong>.00 Veteraanikerhonkuukausitapaaminen mukana oli 23jäsentä. Tilaisuudessa <strong>Helsingin</strong> pelastuslaitoksenturvallisuuspäällikkö KatariinaJanhunen esitelmöi asuntojenpaloturvallisuudesta.• 11.4.2012 Opastettu mielenkiintoinentutustuminen Tekniikan Museoon.Mukana 19 jäsentä.• 11.-22.4.2012 Teimme virkistys- ja kuntoilumatkanViroon. Matkakohteemmeoli Viimsi Tervis SPA hotelli, jokasijaitsee noin 9 km Tallinnan keskustastaitään. Hotellissa on erinomaisetmahdollisuudet virkistys- ja kuntohoitoihin.Vapaasti käytössä on 25 muima-allas, seitsemän erilaista saunaaja monipuolisin laittein varustettu kuntosali.Matkalaiset olivat tyytyväisiäpalveluihin. Reippaita kuntoilijoita olimatkalla 59. Matkanjohtajana toimiansiokkaasti Mikko Ojala.• 7.5.2012 Kevätretki Lepaan puutarhakeskukseen.Menomatkalla tutustuimmeHattulan Pyhän Ristin kirkkoon,joka on rakennettu <strong>13</strong>00-1400-luvulla.Tiilikirkko tunnetaan pyhiinvaelluskohteenaseiniä peittävistä seinämaalauksistavuosilta 1514 -1516. Lepaallaoli opastettu historiakierros, jostasaimme hyvän kokonaiskuvan alueesta.Alue tunnetaan lähinnä puutarhakeskuksenaja viinin valmistajana, jokaalkoi vuonna 1996. Lounaan jälkeenteimme ostoksia puutarhamyymälässä.Mukana 28 kiinnostunutta matkailijaa.• 21.5.2012 klo 11.30 Hallituksen kokous,jonka jälkeen veteraanikerhon kuukausitapaaminenKallioniemessä. Kahvinja pullan merkeissä, jonka jälkeensaunottiin ja nautittiin grillatusta makkarastaja oluesta. Mukana 16 jäsentä.• 23.5.2012 Veteraanikerho mukanaKUPE:n ja HERIA:n järjestämässä tilaisuudessa,kohteena pääpostitalonäyttely.• 9.6.2012 Tutustuminen KUPE:n varaamaanHelen Schjerfbeckin taidenäyttelyynAteneumin taidemuseossa. Mukana10 veteraania.• 19.6.2012 Teatterimatka Tampereelle.Tampereen komediateatteri esitti tosihauskan näytelmän Lainahöyhenissä.Matkalla tutustuimme DI Korhosenkeräämään kivimuseoon. Esillä oli noin7000 esineen kokoelma. Jossa oli esilläjalo- ja korukiviä, raakakiviä, koralleja,meteoriitteja ja fossiileja, jotka on kerätty82 eri maasta. Matkalla mukana46 henkilöä.• 29.7.2012 Oltiin mukana KUPE:n järjestämällämatkalla Hamina Tattootapahtumassa. Kuuntelimme kaartinsotilassoittokuntaa eläkkeelle jäävän32 hrmy


kapellimestari Raine Ampujan johdollasekä kansainvälistä sotilaallista ja kevyempiämusiikkiesityksiä. Maneesi olitäynnä iloisia ihmisiä. Mukana myöskinmeidän 38 hengen ryhmä.• 30.8.2012 Hallituksen kokous toimistolla.Käytiin läpi kerhon taloudellinentilanne sekä toiminta-, että avustussuunnitelmatsekä toimintasuunnitelmavuodelle 20<strong>13</strong>.• 6.9.2012 KUPE:n järjestämä viinikurssikoskien valkoviinejä / vinoteekki. Tilaisuudessaoli mukana veteraaneja.• 20.9.2012 KUPE:n järjestämä viinikurssi,jossa oli viinialueen esittely / vinoteekki.Tilaisuudessa oli mukana veteraaneja.• 24.9.2012 klo 11.30 Hallituksen kokoussäätiön toimistolla. Käytiin läpi kerhontaloudellinen tilanne sekä syksyn toimintasuunnitelma.• 24.9.2012 klo <strong>13</strong>.00 Syyskokous säätiöntoimistolla. Puheenjohtajaksi valittiinPauli Pesonen ja sihteeriksi MarttiSaarinen. Käytiin läpi perinteiset syyskokouksenasiat. Hallituksen jäseniksivalittiin Pentti Paavola, Olli Heire,Martti Saarinen. Hallituksessa mukanaHeikki Autio, Reino Kukkonen, EinoMenlös ja Mikko Ojala. Mukana oli 15jäsentä.• 27.9.2012 SyysmaastojuoksukilpailutPirkkolan pururadalla. Mukana myöskinuseita veteraaneja.• 22.10.2012 klo 11.30 Hallituksen kokousyhdistyksen uusissa tiloissa kuudennessakerroksessa. Suunniteltiin loppuvuodenja kevään 20<strong>13</strong> ohjelmaa.• 22.10.2012 klo <strong>13</strong>.00 Veteraanien kuukausitapaaminenyhdistyksen uusissatiloissa. Puheenjohtaja Pentti Paavolakertoi jäsenille tulevista tapahtumista.• 23.-25.2012 Veteraanien syysristeilyTukholmaan. Oppaana oli Tukholmankiertoajelulla Tukholmassa 25 vuottaasunut henkilö. Mukana 38 tyytyväistäristeilijää.• 12.11.2012 Erittäin hauska teatteriesitysThere’s no Harri teatteristudio Pasilassa,olimme joukolla mukana.• 17.11.2012 RKL-Seniorit vuosikokousHanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa.Mikko Ojala jatkaa puheenjohtajana.• 22.11.2012 KUPE:n järjestämä glögi-ilta,jossa tutustuttiin erilaisiin glögeihinVeikko Mönkkösen opastuksella ja mukanaveteraaneja.• 26.11.2012 klo 11.30 Hallituksen kokousyhdistyksen tiloissa. Varapuheenjohtajaksivalittiin Olli Heire ja sihteeriksiMartti Saarinen vuodeksi 20<strong>13</strong>.• 26.11.2012 klo <strong>13</strong>.00 Veteraanien kuukausitapaaminenyhdistyksen tiloissa.Puheenjohtaja Pentti Paavola kertoihallituksen sopimista vuoden 20<strong>13</strong>suunnitelmista. Väinö Virnes esittelikuvia ja kertoi mielenkiintoisen matkakertomuksenKaukoidän matkastaan.• 1.-2.12.2012 <strong>Yhdistyksen</strong> pikkujouluTallink Spa hotellissa Tallinnassa. Pikkujouluaoli viettämässä lukuisa määräkerhomme jäseniä puolisoineen.• 17.12.2012 Veteraanikerhon ja kulttuurikerhonyhteinen pikkujoulu. Vietimmeyhdessä jo perinteiseksi muodostunuttaJoulujuhlaa glögi- ja torttukahvitarjoilustanautiskellen. Nautimme myös MarkusStenforsin laulu- ja soittoesityksestä.Vuoden 2012 on Mikko Ojala toiminut RKLsenioreidenpuheenjohtajana. Veteraanienhallituksessa vuonna 2012 ovat toimineetPentti Paavola puheenjohtajana,Martti Saarinen sihteerinä, Olli Heire, HeikkiAutio, Reino Kukkonen, Mikko Ojala jaEino Menlös hallituksen jäseninä.Vuonna 2012 <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n mestari-iltoihinosallistuimme runsaslukuisesti. <strong>Yhdistyksen</strong>hallituksessa olivat mukana Olli Heireja Martti Saarinen.RAKENNUSMESTARIEN ROUVATToimintavuosi 2012 oli 96:s vuosi - ja meaina vain yhtä nuoria ja reippaita toimimaan.”Rouvat” kävivätkin kiitettävästikerhoilloissa ja järjestetyissä tapahtumissa.Lunta ja pakkasta riitti yllin kyllin. Odotettukesä oli taas viileyttä ja sadetta, onneksimuutamia hellepäiviäkin joukossa.Myyjäisten tuotto oli tyydyttävä plus, noin950 euroa. Avustuksemme annoimme”Rosa nauha” -keräykseen, 500 euroa.Suurin muutos oli muutto yhdistyksen toimistonmukana Rakennusmestarien talonkolmannesta kerroksesta kuudenteen.Olemme olleet tyytyväisiä muutokseen.Varsinainen toimintaJohtokunnan kokouksetJohtokunta kokoontui toimintavuoden aikanaseitsemän (7) kertaa. Kaikki päätöksetovat olleet yksimielisiä.Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiinseuraavasti: Haatainen 6, Kirjavainen 7,Lianko 6, Luoma 5, Nissinen 6, Penttilä 5kertaa. Puheenjohtaja Toivonen 7 kertaa javarapuheenjohtaja Korkeamäki 7 kertaa.ToimikunnatAskartelija Enni ja ”käsityöläiset” ovatkokoontuneet keskiviikkoisin. Ohjelmatoimikuntajärjesti kaksi ohjelmailtaa. Matkailutoimikuntajärjesti kevätretken sekäRiikan matkan että virkistysmatkan Kisakallioonja vielä risteilyn Tallinnaan.Kerhoillat• Toimintavuosi aloitettiin vuosikokouksella19.01, läsnä 14 jäsentä.• 9.2. ohjelmatoimikunnan ilta. Ilta kiteytyimuutaman jäsenen juhlahetkeen,kun olivat täyttäneet 2011 ”vuosia”- ja sitten vielä saimme 4 uuttajäsentä, hurraa! Tätä oli todistamassa16 ”vanhaa”.• 8.3. A-K kirjainryhmän järjestämä ilta.Vietimme sen Naistenpäivän merkeissä,16 jäsentä mukana.• 12.4. L-M kirjanryhmä oli järjestänytkäynnin Kansallismuseoon sieltä mentiin”talolle” kahville. 16 jäsentä kahvitteli.• 22.5. kevätretki Sastamalaan ja pääkohdeoli Tyrvään vanha uudistettukirkko. Näkemisen arvoinen. Mukanaretkellä oli 19 omia ja vieraitamme.• <strong>13</strong>.9. syyskauden avajaiset. Vietimmeiltaa säätiön tiloissa, koska muuttoyläkertaan oli juuri käynnissä. Oli kylläaika sekamelska, melkein kaaos, tavaroidenkanssa. Hauska ilta oli kumminkinja sitä oli viettämässä 15 jäsentä.• 11.10. ohjelmatoimikunnan ilta. Se vietettiintietokilpailun merkeissä. Aiheoli Tuntematon Sotilas. Ja tietoa riittipaikalla olleelta 18:sta jäseneltä.• 18.11. kirjainryhmä M-Ö järjesti kivatjoulukorttien tekotalkoot. Iltahan kuluikinrattoisasti glögin ja piparkakkujenkera. 16 tekijää.• <strong>13</strong>.12. M-Ö kirjainryhmä järjesti pikkujoulunravintola Nyyrikissä. Ensin joimmeglögit ja yllätys yllätys joulupukkisaapui lahjoineen. Iloa oli jakamassa 16jäsentä.Muu toiminta• 8.-10.6. matka Latviaan/Riikaan. Pitiolla kukkamessut, mutta ei ollutkaan.Tilalla oli käynti Jurmalassa. 12 mukana.• 17.-19.9. ”virkistyspäivät” Kisakalliossa.10 virkistäytyi.• 25.11. myyjäiset, 9 Rouvaa hääri kovasti,mutta asiakkaita ei vaan tullutvähempää enemmän. Siitä huolimattatulos oli tyydyttävä.• 17.-28.11. risteily Tallinnaan. Kolme tangokuningastaviihdytti laivalla ja sehänpassasi meille. ”Vähän” tuuli tullessaja laiva keinui tuulen säestyksellä. Kaikilleei ruoka maistunut! Mukana oli 18osanottajaa.Kaikkiin tapahtumiin ja toimintaan osallistuivuoden aikana noin 240 Rouvaa.Toimintavuoden jäsenmaksu oli 11 euroa jakertakaikkinen 100 euroa.Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 54jäsentä.ToimihenkilötPuheenjohtaja Tuula ToivonenVarapuheenjohtaja Aune KorkeamäkiJohtokunnan jäsenet:Leena Haatainenhrmy33


Pirkko KirjavainenEnni LiankoMaila LuomaRaija NissinenAnja PenttiläSihteeri Pirkko KirjavainenRahastonhoitaja Maila LuomaTilintarkastajat Raija Lehtola jaMarjatta NiemiVaratilintarkastajat Irma Nevalainen jaTuula SalminenToimikunnat- ohjelma Raija Lehtola pj.- käsityö Pirkko Kirjavainen pj.- askartelu Enni Lianko pj.- matkailu Aune Korkeamäki pj.Kirjainryhmien yhdyshenkilöt- A-K Leena Haatainen ja Liisa Kaasalainen- L-M Raija Lehtola ja Maila Luoma- N-Ö Marjatta Niemi ja Anja PenttiläTaas painui vanha vuosi selän taa iloineenja suruineen. Toivottavasti muistot jää japalaavat mieliimme tarvittaessa. Johtokuntatoivottaa jäsenistölle mitä parhaintauutta vuotta 20<strong>13</strong>!HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV ryHallitus ja toimihenkilöt:Kommodori Kaj GrönroosKunniakommodori Pauli PesonenVarakommodori Hannu MarttilaRahastonhoitaja Mirjam PesonenSihteeri Jouni Hiltunen1.-satamakapteeni Jorma HokkanenHallituksen jäsenetMarkku SiikanenKimmo SaloJouni HiltunenJorma LindströmToiminnantarkastajatHeikki KylliäinenMartti KutvonenVaratoiminnantarkastajatEsa-Pekka PennanenMatti NevalainenKatsastuspäällikköKimmo SaloVuosi oli Rakennusmestariveneilijät HRVry:n 36 toimintavuosi. Sääntömääräinenkevätkokous pidettiin lauantaina 3.3. Kallioniemessä.Veneilykauden ja Kallioniemenavajaiset ja lipunnosto pidettiin 5:nätoukokuuta. Kausi päätettiin syyskokoukseen20:nä lokakuuta.Jäsenien merkkipäiviä muistettiin toimintavuonnaneljä kertaa, joko adressein tai”vuolukivitakka”-laatalla.Kallioniemen sekä laitureiden kunnostustalkoitapidettiin keväällä kolmena ja syksylläkahtena lauantaipäivänä. Sukeltajattarkistivat laiturien ankkurointeja lokakuussa.Ison laiturin itäpäästä myytiin pois noin12 metrin pala tarpeettomana, lisäksi siirreltiinpoijuja sekä asennettiin 3 kpl uusiapoijuja.Perinteinen juhannuksen vastaanotto Kallioniemessäkeräsi tänäkin vuonna jäseniäyhteiseen juhlaan. Yhteistoiminta MerihaanVeneseuran kanssa jatkui Onaksensaaritukikohdassa, jossa monena viikonloppunavieraili veneitämme. Elokuun lopussavietimme Onaksessa viikonloppuaMVS:n järjestämillä perinteisillä ”silakkafestareilla”/SmallShip Race tapahtumalla.HRV:stä mukana oli neljä venettä. Meiltäoli myös edustus Onaksen syystalkoissamarraskuussa pyhäinpäivänä.Kesän aikana asennettiin laiturialueilla valvontakameroita2 kpl. Samalla paranneltiinmyös valaistusta. Kauden 2012 kokemustenperusteella todettiin, että valaistuksenparantelua joudutaan jatkamaanmyös kaudella 20<strong>13</strong>.Syksyn talkoissa todettiin isomman laiturinpuurakenteiden olevan niin huonossakunnossa, että ne joudutaan uusimaan.Talven 2012 – 20<strong>13</strong> aikana uusitaan kyseisenlaiturin länsipää.Saimme Rakennusmestarien Säätiöltätoiminta-avustusta kunnostamistöihin.Kunnostamistyöt tehdään venepaikan haltijoidenkanssa yhdessä talkootöinä.Yövartioinnit jatkuivat satamassammeelokuun lopusta lokakuun puoleen väliin.Yövartioinnit sujuivat ilman häiriöitä.Vuonna 2012 uusia jäseniä liittyi kerhoomme5 henkilöä ja 1 ilmoitti eroavansa. Jäsenmääräoli vuoden 2012 lopussa 69.Laitureissamme oli veneilykaudella 2012, 7purjevenettä ja 15 moottorivenettä. Kaikkisatamassa olevat veneemme katsastettiin,seuramme omien katsastajien voimintouko- ja kesäkuussa. Runkokatsastuksettehtiin talkoiden yhteydessä huhtikuussa.HRV ry: n hallitus kokoontui kuluvan kaudenaikana yhdeksän kertaa.Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisestaveneilykaudesta sekä satamamme jaKallioniemen eteen tehdyistä talkootunneista.Hallitus kiittää Kallioniemenisännistöä ja Tuula Halosta hyvästäyhteistyöstä kuluneena vuotena.HIMOS<strong>Helsingin</strong> yhdistyksen jäsenten käytössäoli Rakennusmestarien Säätiön omistamatHimoslakka A- ja B-nimiset vapaa-ajanasunnot.Ne sijaitsevat Jämsän Länsi-HimoksenHimoslaaksossa osoitteessa Laaksolankuja10. Asunnoissa on 3 huonetta,keittiö, ruokailu- ja saunatilat sekä avaraparvi, asuinpinta-ala on 88 neliötä.<strong>Yhdistyksen</strong> varsinaiset jäsenet voivatvarata kohteita viikoksi kerrallaan hallituksenvahvistamaan käyttökustannuksiavastaavaan omakustannushintaan.Himoksen alue sopii oivallisesti ympärivuotiseenkäyttöön. Laskettelumahdollisuuksienohella Himoksella on parannettuerityisesti latuverkostoa. Himoksenmaastot sopivat talvikauden ulkopuolellaesimerkiksi patikointiin, marjastukseen jasienestykseen.Vapaa-ajanasunnot ovat olleet hyvin suosittujavarsinkin talvikaudella. Jäsenistönkäytön lisäksi tiloissa on järjestetty viikonlopunpituinen oppilastilaisuus sekä laskettelujaoksentapahtuma. Molemmissaasunnoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksennimellä olevaa hissilippua.Molempiin majoihin asennettiin lämpöpumput.Vuoden 20<strong>13</strong> viikkoja koskevat ennakkovarauksetotettiin vastaan 2012 lokakuunloppuun mennessä. Vapaaksi jääneitä javapautuvia viikkoja voi hakea pitkin vuottatoimittamalla varaushakemuksen noinkuukautta ennen aiottu käyttöä.34 hrmy


KALLIONIEMI<strong>Yhdistyksen</strong> vapaa-ajan kiinteistö Kallioniemisijaitsee Laajasalossa merenrannallaosoitteessa Keulakuvantie 18.Käyttötarkoituksensa mukaisesti se onollut touko-syyskuun 2012 yhdistyksen jäsenkunnanja sen alaosastojen käytössä.Tilaisuuksia oli kauden aikana 33 kpl.Voimaan astui uusi vuokrasopimus <strong>Helsingin</strong>kaupungin tilakeskuksen kanssa vuodenalussa. Keväällä paikkaa katselmoitiinyhdessä tilakeskuksen isännöitsijän KaiSuomalaisen kanssa. Esille tuli mm. päätalonmaalaustarve, joka uuden sopimuksenvastuunjaon mukaan kuuluu vuokranantajalle.Kiinteistön todettiin olevan hyvin hoidettuja melko hyvässä kunnossa muutoin.Toimintavuoden aikana pidettiin perinteisetkevät- ja syystalkoot, avajaiset sekätehtiin normaaleja huoltotoimenpiteitä.Ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuottapaikan vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.Vuoden 20<strong>13</strong> tilaisuutta vartenalettiin suunnitella juhlia ja kokoamaankronikkaa.Kallioniemen toimintaa hoiti viisihenkinenisännistö. Isännistö kokoontui vuoden aikana3 kertaa.Kallioniemen isännistöön kuului tällä kaudella:Kai Juurtela pj, Hannu Marttila, KariMikonsaari, Jouni Hiltunen ja Timo Rissanen.Kiinteistönhoitajan tehtäviä hoiti TuulaHalonen.NESTORI-MAJANestori-majan käyttöaste on viime vuosinahieman lisääntynyt ja vuokrat ovat pysyneetedellisvuosien edullisella tasolla. Talvellakäyttöaste voisi tosin olla suurempikin.Majassa on tehty vuotokorjauksia uretaanilla,jolloin lattialämpö on saatu hiemannousemaan. Nyt tarkenee villasukat jalassatalvella jopa - 10...-15 asteen pakkasella,jolloin kylmin lattialämpö on noin +10 o C.Majan yleiskunto on hyvä. Pieniä korjauksiaon tehty: työpöytätaso on uusittu, ulkovalovaihdettu ja sen alle on asennettumaadoitettu pistorasia. Valaistus ja kaikkipistorasiat ovat saman 10 Amp sulakkeenalla. Majassa on myös 21” väri-tv, jossa onmyös DVD-soitin.Kevät- ja syystalkoissa on tehty yleisiä korjauksiaja kunnostuksia, pihatöitä, laituri veteen,veneet vesille ja polttopuita varastoon.Mökin isännöitsijä on Olavi Järvi. Mökin varauksettehdään yhdistyksen toimistolta.MESTARI-LAULAJAT ryMestari-Laulajat -kuoron 97. toimintavuonnaylläpidettiin ja kehitettiin jäsentenkuorolauluharrastusta, järjestettiinkonsertteja ja muita esiintymistilaisuuksiasekä osallistuttiin rakennusmestariyhteisöjentilaisuuksiin. Kohokohta oli osallistuminenSulasolin laulujuhlille Kuopiossakesäkuussa.Kuoron kevätlaulukausi alkoi keskiviikkona11. tammikuuta harjoituksilla ja päättyilaulujuhliin Kuopiossa 7. - 10.6. Syyslaulukausialkoi 22.8. ja päättyi 21.12. joulukonserttiinMikael Agricolan kirkossa. Vakituisetharjoitukset pidettiin keskiviikkoisinalkaen kello 17.30 RKL:n toimitalossa Länsi-Pasilassa.Kuoro oli <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry:n ja SULASOlin / SuomenMieskuoroliiton jäsen. Kuorossa olikeskimäärin 55 jäsentä. Kuoron kunniapuheenjohtajaoli Risto Louhos, kunniajäsenetPentti Autere (k. 22.8.) ja MattiYlitalo. Jäsenmaksu oli 50 euroa. Kunniapuheenjohtajaja kunniajäsenet olivat vapautetutjäsenmaksusta.<strong>Yhdistyksen</strong> puheenjohtaja oli Hannu Ahokanto,varapuheenjohtaja Jouko Kuusela,isäntä Matti Koivula. Muut hallituksenjäsenet olivat: Kaj Eklund, Sauli Helenius,Jorma Honkaniemi, Ossi Laurila, Esko Niemi,Esa-Pekka Pennanen, Heikki Svenn jaRaimo Vankalo. Hallitus kokoontui neljäkertaa.Kuoron laulunjohtajana toimi Director musicesMärt Ratassepp. Muina toimihenkilöinäolivat sihteeri Matti Terho, tiedotussihteeriEino Uikkanen ja rahastonhoitajaYrjö Liimatainen, joka toimi myös arkistonhoitajana.Nuotiston hoitajana toimi IsmoPatrikainen.Musiikkilautakuntaan kuuluivat: MärtRatassepp (puh. joht.), I tenorista PerttiKosonen ja Iiro Rannema, II tenorista EskoNiemi, Erkki Saarits, I bassosta Timo Dahl,Kari Ryöti ja II bassosta Jukka Arovirta,Arvo Mähönen.Äänten valvojina olivat I tenorissa PerttiKosonen, Heikki Svenn, II tenorissa EskoNiemi ja Erkki Saarits, I bassossa PenttiKoskinen ja Kari Ryöti ja II bassossa RaimoVankalo ja Arvo MähönenJärjestelytoimikuntaan kuuluivat: MattiKoivula (isäntä), Pentti Koskinen, KariRyöti, Erkki Saarits, Kari Louhos, Karl-JohanWennerström.Kuoron taloudellinen tilanne oli vakaa jatulos lähes talousarvion mukainen. Konserttituototolivat lähes edellisen vuodentasoa. Kuoron toiminnantarkastajina olivatPentti Koskinen ja Eero Utunen.Vuoden 2012 varsinaiset tapahtumataikajärjestyksessä• 29.1. Perinteinen vierailu ”Tammisunnuntaina”Espooseen Kuusikotiin.Kuorolaisia 27, kuulijoita n. 100. Ohjelmaansisältyivät mm. Kaunehin maa,Oi kallis Suomen maa, Sotilaskuorooopperasta Faust, Sinitakkien marssi,jossa solistina Usko Backman. Juhlapuheenpiti opetusneuvos Antti Henttonen.• 17.3. Esiintyminen <strong>Helsingin</strong> suomalaisellaklubilla Rakennusmestariensäätiön 60-vuotisjuhlassa. Ohjelmanjuontajana oli Anna-Liisa Tilus.• 28.3. Kuoron kevätkokous RKL:n Pasilantoimitalon harjoitustilassa. Perinteinenohjelma.• 16.4. <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry:n vuosikokouksessaRakennusmestarien talossa. Esitettiinlaulut Uljaana tuuleen, Suomalainenrukous sekä Stadin kesis ja When I´mSixty Four. Paikalla noin 35 Mestari-Laulajaa.• 2.5. Onnittelukäynnillä kuoron kunniajäsenenPentti Autereen 90-vuotis-päivilläPakilan vanhainkodissa.• 21.4. Kevätrieha Kaivohuoneella seuralaisetmukana.• 16.5. Kevään viimeinen vakioharjoituskerta16.5. Ylimääräinen harjoituskertaKuopioon lähteville 6.6.• 8.-10.6. Mestari-Laulajien kesäretkiSulasolin järjestämille laulujuhlille Kuopioon.Yhteislaulut Sulasolin lauluvihkosta:Savolaisten laulu, Venematka,Sortunut ääni, Ahma, Dálvi duoddarluohti, Kiitoslaalu Kuopijolle, Suomenlaulu ja Finlandia. Lisäksi Stadin laulu-hrmy35


ja: Sörkan gibojen marssi, Stadin kundinkaiho, Stadin kesis, Kolmatta linjaatakaisin, Kun kundit ne gartsalla (sanatH. Ahokanto), Rööperiin ja Pariisi-Helsinki.• 22.8. Syyskauden ensimmäinen kuoroharjoitus.• 8.10. Kuorolla esiintyminen <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestari ja -insinöörit AMKry:n syyskokouksessa Rakennusmestarientalolla. Laulettiin <strong>Yhdistyksen</strong>lippulaulun Uljaana tuuleen, Oh Lord jaSateenkaaren tuolla puolen. Kuulijoitanoin 50.• 19.10. Osakuoron esiintyminen <strong>Helsingin</strong>suomalaisella klubilla RakennusmestarienSäätiön hallituksen jäsenenVoitto Korkeamäen 75-vuotisjuhlassa.• 3.11. Pyhäinpäivän konsertti Temppeliaukionkirkossa klo <strong>13</strong>. Laulut: Largo,Kellot kaikuu, Oi, katso mikä aamu,Pyhä herra on, Kiitoslaulu, 1.osa Introit,Requemista, Laupeuden ääni, Muukalainen,Nobody Knows the TroubleI’ve Seen, Loppukuoro oopperasta“Porgy ja Bess”, Kuoro oopperastaNabucco ja lopuksi Finlandia-hymni.Avustajina Tapio Tiitu (urut), Aet Ratassepp(viulu) ja Greta Ernesaks (sello).Juontajana oli Risto Louhos.• 10.11. Kuoron laululeiri NiittylounaassaOlarissa.• 18.11. Esiintyminen RKL:n liittokokouksessaHanasaaren KulttuurikeskuksellaEspoossa• 14.12. Mestari-laulajien joulukonsertti<strong>Helsingin</strong> vanhassa kirkossa klo 19.Solistina Tommi Hakala, säestäjänäVille Urponen. Yleisöä noin 400 henkeä.Kuoron laulut: Alta trinita beata,Joulujuhla, Tuikkikaa oi joulun tähtöset,Mä kanssa paimenten, Nu tändastusen juleljus, Sydämeeni joulun teen,Tollite Hostias, Kaunein yö, Jouluyö,juhlayö. Juontajana oli Hannu Ahokanto.• 15.12. Mestari-laulajien joulukonserttiKäpylän kirkossa klo 18. Solistina JohannaTuomi. Ei varsinaista säestäjää.Kirkkoherra Kataja puhui Joulunmerkityksestä. Yleisöä noin 80 henkeä.Kuoron laulut: Alta trinita beata,Joulujuhla, Tuikkikaa oi joulun tähtöset,Mä kanssa paimenten Nu tändastusen juleljus, Sydämeeni joulun teen,Tollite Hostias, Kaunein yö ja Jouluyö,juhlayö. Juontajana oli Hannu Ahokanto.• 21.12. Mestari-laulajien ja Aikamiestenjoulukonsertti Agricolan kirkossa klo19. Solistina Jyrki Anttila, säestäjänäVille Urponen. Yleisöä runsaat 500henkeä. Mestari-Laulajien laulut: Altatrinita beata, Joulujuhla, Tuikkikaa oijoulun tähtöset, Mä kanssa paimenten,Sydämeeni joulun teen, Jouluyö,juhlayö, Tollite Hostias, Kaunein yö,Jouluyö, juhlayö, Psalmi 24. Juontajanaoli Hannu Ahokanto.KULTTUURI- JA PERINNEKERHOVuonna 1964 perustettu Taidekerho toimiinykyisin <strong>Helsingin</strong> RakennusmestarienKulttuuri- ja perinnekerho (Hels. RKM-KU-PE) nimisenä. Tavoitteena on saada enemmänkulttuurin ja perinteen harrastajiamukaan varsinaisten taiteilijoiden lisäksiosallistumaan kerhon toimintaan.Jokainen <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK:n jäsen on myös kerhonjäsen. Kerho ei peri jäsenmaksua vaansaa vuotuisen toiminta-avustuksen yhdistykseltä/ Rakennusmestarien Säätiöltä.Pidemmillä ja kalliimmilla retkillä osanottajiltaon kerätty retkikohtaisesti päätetty”omakustannusosuus” ja avecit ovat maksaneetomat kulunsa.Yleensä kaikissa näyttelyissä, museoissaym. on ollut asiantunteva opastus, jolloinnähdystä on saatu irti paljon enemmänkuin yksityisesti tutustuen.Vuonna 2012 kerhon puheenjohtajanatoimi Heikki Autio, varapuheenjohtajanaHarri Holopainen ja sihteerinä Anna-RiittaKallinen, muina hallituksen jäseninä RaimoJärvelä, Eino Menlös ja Martti Saarinen.• Tammikuussa järjestettiin 14.1 AkseliGallen-Kallela - Eurooppalainen mestari-näyttelyyn tutustuminen• Maaliskuussa järjestettiin 5.3 Viini jajuusto kurssi-ilta• Toukokuussa 10.5 järjestettiin kuohuviinikurssisekä tutustuttiin 23.5 KeskipisteenäPääpostitalo - näyttelyynyhdessä HeRIA ry:n kanssa• Kesäkuussa 9.6 tutustuttiin Ateneumintaidemuseon Helene Schjerfbecknäyttelyyn• Heinäkuussa 29.7 järjestettiin retkiHamina-tattoo tapahtumaan• Syyskuussa 6.9 järjestettiin valkoviinitkurssi ja 20.9 viinialue kurssi• Marraskuussa 10.11 TutustuminenUrho Kekkosen museoon Tamminiemeenja 22.11 glögikurssi• Joulukuussa vietettiin pikkujoulua yhdessäRakennusmestariveteraanienkanssa. Kerhon jäsenet kävivät kuuntelemassaMestari-Laulajien joulukonsertteja.Viinikurssien opastuksesta vastasi viiniharrastajaVeikko Mönkkönen. Hels. RKM-KUPE:n tapahtumista on kerrottu jäsenlehdessätapahtumien ilmoituksien yhteydessätarkemmin sanoin ja kuvin.Kerhon vuosikokous pidettiin lokakuussa8.10.2012 ja käsiteltiin sääntömääräiset asiatja valittiin v. 20<strong>13</strong> toimihenkilöt. Hallituksenkokouksia pidettiin v.2012 yhteensä 4kappaletta.<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarien Kulttuuri ja-perinnekerhon hallituksen kunniajäsenRaimo Järvelä toimi v. 2012 RKL:n Kulttuuri-ja perinnetoimikunnassa (RKL-KUPE)varanpuheenjohtajana. RKL-KUPE:n puheenjohtajanatoimi yhdistyksen jäsen AriAngervuori.URHEILUTOIMIKUNTAUrheilutoimikunta muodostuu yhdistyksenurheilua harrastavien alaosastojenpuheenjohtajista. Urheilutoimikunnan puheenjohtajanaja sihteerinä toimi RaimoHartonen.Urheilutoimikunta tekee tarvittaessa ehdotuksiaja antaa lausuntoja liiton urheilutoimikunnalle.Urheilutoimikunta valitsee vuosittain mestariurheilijankilpailusaavutusten perusteella.Vuoden 2012 mestari urheilijaksivalittiin jälleen Åke Lund. Hänellä oli saavutuksenaMM-kilpailussa 4. sija ja Suomenmestaruuskilpailuissa 2 hopeaa ja 1 pronssi.Urheilutoimikunta päätti, että vuosittainurheilutoimikunta valitsee mestariurheilijanlisäksi harrastuspalkinnon saajanjaostojen esityksen perusteella. Palkintomyönnetään muun kuin kilpailussa menestymisenaktiivisuuden perusteella. Ensimmäisenaktiivisuuspalkinnon saajaksi valittiinlaskettelujaoksen Eero Tiinus.RKL.n urheilutoimikunnan puheenjohtajanavuonna 2012 toimi Raimo Hartonen.36 hrmy


LASKETTELULaskettelujaos järjesti 20. - 22.1.2012 matkanHimokselle. Mukana oli <strong>13</strong> henkilöälaskettelemassa.23 - 25.3 2012 tehtiin laskettelumatka Tahkovuorelle.Sille osallistui 4 henkilöä.Laskettelujaoksen yhdyshenkilönä toimiTimo Arrasvuori.HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTOHiihto- ja yleisurheilujaoston tehtävänä onhuolehtia yhdistyksen jäsenten hiihdon,maastojuoksun ja yleisurheilun kilpailutoiminnanjärjestämisestä yhdistyksenjäsenille, sekä harrastustoiminnan ylläpitämisestä.Hiihto- ja yleisurheilujaostoon vuonna2012 kuuluivat:Raimo Hartonen, puheenjohtaja ja sihteeriEsko Kuoksa, Kalevi Vikman, Jaakko Virtanenja Ilkka WastimoTalvi 2011-2012 oli lyhyt. Tammikuun puolivälinjälkeen lunta oli riittävästi. Pääkaupunkiseudunlatuverkosto oli jälleen hyvinhoidettu.<strong>Yhdistyksen</strong> kannalta huomattavin tapahtumaoli RKL:n hiihtomestaruuskilpailujenjärjestäminen. Kilpailut vietiin pois pääkaupunkiseudunruuhkaisilta laduilta 3.-4.2012 Mäntsälän Hirvihaaraan. Kilpailutonnistuivat järjestelyiltään erinomaisestiaurinkoisen talvisään vallitessa. Yhdistyksestämmesaimme mukaan 12 kilpailijaa jamenestys oli erinomainen. Henkilökohtaisissakilpailuissa tuli 7 mestaruutta, 3 hopeaaja 1 pronssi.Juha-Matti Valkama M45 sarjassa oli kilpailujennopein hiihtäjä sprintissä ja 5 km:llä.Marko Hartonen M40 ja Rouvien Eila Hartonenvoitti myös molemmat matkat. RistoJokiniemi M60 voitti 3 km matkan ja olihopealla sprintissä. Kauko Wira M75 voitti2 km matkan. Jukka Rahkonen M50 oli 5km:lla hopealla ja sprintissä pronssilla. AriRantama M45 oli pronssilla sprintissä.Viestin A-sarjan Helsinki voitti joukkueellaMarko Hartonen, Jukka Rahkonen, Juha-Matti Valkama. Samoin B-sarjan voitti Helsinkijoukkueella Jukka Pettershon, JuhaLeppänen, Risto Jokiniemi. HopeajoukkueemmeB-sarjassa oli Jaakko Virtanen, IlkkaWastimo Pentti Kuntsi.<strong>Yhdistyksen</strong> hiihtomestaruuskilpailut pidettiinPaloheinän maastossa. Perinteisenhiihtotavan kilpailu jouduttiin myrskyvahinkojenvuoksi siirtämään pidettäväksi25.1 ja vapaan hiihtotavan kilpailu 15.2pidettäväksi kovan pakkasen johdosta.Osanottajia oli perinteisellä hiihtotavalla 7ja vapaalla hiihtotavalla 12.RKL:n kesäpäivät oli 18.-19.8 Hankasalmella.Niiden yhteydessä kilpailtiin maastojuoksunja yleisurheilun liiton mestaruuksista.Yhdistyksestämme oli mukana 6 kilpailijaa.Parhaiten menestyi Raimo HartonenM65 sarjassa voittamalla 60 m, 1000m ja maastojuoksun sekä ollen kuulassapronssilla. Jaakko Virtanen M70 voittimaastojuoksun ja sai hopeaa 60 metrillä japituudessa ja pronssia 1000 metrillä. KaleviHänninen M70 sai hopeaa 1000 metrilläja maastojuoksussa. Lisäksi Ilkka WastimoM65 sai hopeaa maastojuoksussa.RKL:n maratonmestaruuksista kilpailtiinHelsinki-City maratonin yhteydessä 18.8.Jukka Rahkonen saavutti hopeaa M50 sarjassa.<strong>Yhdistyksen</strong> maastojuoksut juostiin Pirkkolanpururadalla. Keväällä juostiin 26.4. Osallistujiaoli 11 ja syksyllä 27.9 osallistujia oli 7.Yleisurheilumestaruuksista kilpailtiin 30.8Vuosaaren kentällä. Lajeina oli 100 m, 1500m, pituus ja kuula. Osallistujia oli 9 ja lajisuorituksiakertyi 29.Lassen pyttyjen saajat olivat: hiihto RistoJokiniemi, maastojuoksu Ilkka Wastimo jayleisurheilu Jaakko Virtanen. Esko Kuoksavoitti pistekilpailun, jonka lajeina olivathiihto, maastojuoksu ja yleisurheilu.HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT ryKausi 2011 - 2012Seuramme 53. toimintakausi noudatti joperinteeksi tullutta edellisten vuosienohjelmaa. Kolmikaupunkiottelut Turun jaTampereen rkm-keilaajia vastaan (Turussaja Tampereella), joka syksy ja kevät Talissapelattavat ottelut mm. HakPa’a, Telaaja MTH’ta vastaan kuuluivat ohjelmaan.Seuramme sisäisiä kilpailuja olivat kuukausikilpailu,kolmannen keskiviikon kilpailu,pudotuskilpailu sekä Kinkkukisa. Keväälläheitettiin Remonttikisa. Kilpailusuorituksianähtiin tällä kertaa 427. Aikaisempienvuosien tapaan osallistuimme aktiivisesti<strong>Helsingin</strong> Bowlingliiton sarjoihin yhdeksälläjoukkueella.Seuran 1-joukkue pelasi HBL:n mestaruussarjassapudoten 1.divisioonaan. Veteraanienvaltakunnan 4-miehinen joukkuevoitti lohkon 5 ja nousi mestaruussarjaan.Seuran mestaruuden voitti A- sarjassaMarkku Pennanen, B- sarjassa Antti Kuparinenja veteraaneissa Raimo Säde. Pudotuskilpailunvoitti Markku Pennanen. Kolmannenkeskiviikon kilpailun voitti OlaviArminen.Seurassamme oli kauden alussa 72 jäsentä,joista rekisteröityjä 46. Keskuudestammepoistui 08.09.2011 Unto Sutinen.Kuukausikokoukset pidettiin perinteisestijoka kuukauden toisena keskiviikkona. Kokouksiinosallistui keskimäärin 25 jäsentä.Kokouksia oli yhdeksän.Hallitus kokoontui kauden aikana 10 kertaa.Remonttikisan järjestelyistä vastasipääosin järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajanatoimi edellisvuosien tapaanRaimo Toivanen.HallitusKunniapuheenjohtajaElias AlhoPuheenjohtajaMarkku Pennanen(osallistui 10 kokoukseen)Varapuheenjohtaja Raimo Toivanen (9)JäsenetVesa Heikkola (9)Ilkka Jaakkola (10)Tauno Lahikainen (9)Leo Paananen (10)Raimo Säde (10)Lars Ånäs (9)ToimihenkilötSihteeriAimo Peltonen (7)RahastonhoitajaVeijo Piispanen (8)Palkintojen hoitajaVesa HeikkolaJulkaisutoimintaTauno LahikainenPankki ja vakuutusasiatMarkku PennanenToiminnantarkastajatMauno Lemmetyinen, Olavi ArminenVaratilintarkastajaReijo SyteläRatamestaritTauno Lahikainen, Jouni Jauhiainenhrmy37


KilpailutoimintaHBL-sarja 1-joukkue: Ilkka JaakkolaHBL:n muut sarjat: Vesa HeikkolaHBL Trio: Jouni JauhiainenSeuraottelut: Raimo ToivanenRKL:n, SKL:n, HBL:n ja RKM:n mestaruuskilpailut:Leo PaananenSeuran sisäiset kilpailut: Tauno LahikainenVeteraanitoiminta: Raimo SädeNoviisit-Vihtorit: Timo NieminenSeniorit (valtak.sarja+HBL): Reijo Heinänen5 x 5 sarjaa: Raimo SädeSeniorit 3 x 3: Lars ÅnäsHallituksen erovuoroiset jäsenet ovatVesa Heikkola, Raimo Toivanen ja LarsÅnäs. Hallituksessa jatkavat Ilkka Jaakkola,Tauno Lahikainen, Leo Paananen ja RaimoSäde.Seuramme jäseniä on toiminut mm. seuraavissaluottamustehtävissä:Timo NieminenRKM-säätiön hallituksen jäsenHannu Vehviläinen<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry hallituksen jäsenAimo Peltonen<strong>Helsingin</strong> Veteraanikeilaajat hallituksenjäsenKauden aikana ovat merkkipäiviään viettäneetseuraavat seuramme jäsenet:85 v. Niilo Tapaninen, Eino Papinniemi,Esko Mäkinen80 v. Seppo Kontto, Matti Lehtinen75 v. Veikko Paananen, Taavi Kivinen,Viljo Pietiäinen, Raimo Eilimo70 v. Raimo J. Sormunen60 v. Jaakko ToijanahoAMPUJATVuosi 2012 oli ampujien 44. toimintavuosi.Ammunnan harrastus jatkuu tasaisena kaikistauusista haasteista huolimatta. Tämänvuoden kilpailutuloksia löytyy yhdistyksennettisivuilta www.hrmy.fiVuoden ammunnat sujuivat SipoossaSMY:n radalla haulikon merkeissä. 6.6.metsästysammunnalla, <strong>13</strong>.6 skeet ammunnalla.Jatkuen 8. 8. metsästystrapilla. 15. 8.ammuttiin hirviammunnan täyskilpailu eli4+6+10 laukausta.Ammunnoissa oli tällä kertaa säiden haltiamyötä ja sadekelin kilpailuja ei nähty.Keskusliiton Kesäkisat ammuttiin Sipoossaja <strong>Helsingin</strong> yhdistys huolehti järjestelyistä.Kilpailujen tuloksia löytyy RKL:nnettisivuilta.Useimmat harrastajista ovat metsästystaustaisiaja siksi olemme liikkeellä hyvinkinopastavalla ja kannustavalla asenteella. Ratakäyttäytyminenja turvallisuus ovat hyvinpainotettuja asioita, joissa olemme valmiitamyös opastamaan ja neuvomaan tarvittaessaniin uusia kuin jo kokemusta omaaviaharrastajia. Kilpailut ovat mukavaa ja haastavaavastapainoa arjen keskellä. Saattaapaolla että joku yllättää itsensä ja muut.Olemme paikalla koska tämä laji on haastavaja haastaja löytyy korvien välistä.Vuoden 20<strong>13</strong> Keskusliiton kesäpäivien yhteydessäpidettävät kilpailut järjestetäänPorissa. Kisoihin valmistautuminen alkaahuhti-toukokuussa, kun radat taas avataanja aurinko kiipeää korkeammalle. Ratojalöytyy Sipoon lisäksi myös Karkkilasta,mikäli matka sattuu paremmin.SUUNNISTUSKuntosuunnistuksia pidettiin vuonna 2012tiistaisin 17 kertaa ja yhdet yökisat kaudenpäätteeksi Ilolassa. Kävijämäärä tapahtumissaoli keskimäärin 117 kuntoilijaa. Kilpasuorituksiaoli yhteensä 1994.Tiistai-suunnistusten yhteydessä pidettiinpitkienmatkojen-, Ril-, HeRia-, Hrmy-,Ermy- ja Rakentaja-Rastien mestaruuskilpailut.Tiistaisten kilpailujen tulokset olivat kaikkienluettavissa pääsääntöisesti samanviikon keskiviikkona internet-kotisivuiltaositteessa www.kolumbus.fi/rakentajarastit.ry.Perinteiset yhteenvetolistat kesänsuunnistuksista ovat nähtävillä ja saatavilla(printattavissa) samoilta sivuilta.Osallistuttiin Rovaniemellä järjestettyihinRakennusalan Suomenmestaruuskilpailuihin,johon on osallistumisoikeus RKL:n,RIL:n, RIA:n sekä Rakentaja-Rastien jäsenillä.Mestaruuskilpailut kisailtiin 1-2.9.2012.<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK:sta osallistujia oli henkilökohtaisessakisassa 21 ja viestissä 6 joukkuetta.<strong>Helsingin</strong> mitalisaalis oli merkittävä niinhenkilökohtaisissa sarjoissa kuin viesteissä.Kauden päättäjäiset vietettiin Kallioniemenmajalla 2.10.2012. Tilaisuudessa jaettiinmitalit ja palkinnot.Suunnistusjaosto piti useita puhelinkokouksiavuoden aikana.SuunnistusjaostoEsimies/rahastonhoitaja Sakari HeikkinenJäsenetLea AsmiEero VäyrynenBjarne ForsténArvo OlkkonenUINTIUimakilpailut pidettiin Helsingissä Mäkelänrinteenuintikeskuksessa marraskuussa.Vanhempia uimareita oli siirtynytkuntouinnin ja vesijuoksun pariin, muttauusia uimareita oli tullut vanhojen tilalle.Keskusliiton uimakilpailut järjestettiin liittokokouksenyhteydessä Helsingissä. Kotkalaisetolivat saaneet uimarit hyvin liikkeelleja saatiin hyvät kisat. Helsinki voittiyhdistyksen välisen 3 x 25 m viestiuinnin.Lisäksi uimarit osallistuivat perinteiseen500 m kuntouintitapahtumaanVuoden 20<strong>13</strong> keskusliiton kisat pidetäänMikkelissä marraskuussa toivotaan runsastaosanottoa. <strong>Yhdistyksen</strong> uintikisatpidetään 20<strong>13</strong> loka- marraskuulla.38 hrmy


SUKELLUSSukellusjaoksemme käy kesäisin yhdessäsukeltamassa lähinnä Kallioniemessä, jossakäymme pääasiallisesti tarkastamassavenekerhon laitureiden ja poijujen kiinnityksiäja tarvittaessa korjaamassa niitä.Viime syksynä kävimme sukeltamassaHangossa kahdella hylyllä. Talvisin käymmeharjoittelemassa Veikkolan altaassa.Järjestämme Veikkolaan sukellus-introkursseja,joissa voi tutustua laitteisiin jakokeilla sukellusta täysin turvallisesti kouluttajanopastuksella. Sukellusjaos maksaaintroon osallistujien kustannuksistapuolet. Jos sukellusharrastus kiinnostaa jahaluaa käydä sukelluskorttikoulutuksen,osallistumme koulutuskustannuksiin. Viimevuonna saimme tätä kautta uuden jäsenenja tänä vuonna on yksi yhdistyksenjäsen sukelluskurssilla. Jos sinulla on josukelluskortti ja olet kiinnostunut toiminnastamme,ota yhteyttä sukellusjaoksenyhdyshenkilöön.LENTOPALLOLentopalloa harrastavat ammattikunnanedustajat ovat kokoontuneet Viikin monitoimihallissapidettäviin harjoituksiintorstaisin klo 17:00 – 19:00. Salivuorossaon kesätauko kesä- elokuu, jolloin kukintahollaan on pitänyt lajituntumaa yllä vaikkabeachin parissa. Viikissä jälkipelit onpuitu heti saunassa, silloin kun se ei oleremontissa, ja yläkerran kahvilan pöydässä.Kerrattu vielä menikö pisteiden laskuoikein ja oliko pallo rajojen sisällä vai ulkona.Samalla tarinoitu yleensä kuulumiset.Vanhaa kaartia ja muutamia uusia kasvojaon käynyt harjoituksissa sen verran ettäon saatu pelit pyörimään. Mukaan kyllä sopiiuusia asiasta kiinnostuneita, tervetuloakatsastamaan.Yhdistykseltä on saatu toiminta-avustustanoin puolet kuluista joka on mahdollistanutharrastustoiminnan jatkumisen.Jatkamme pallon pompottelua ja pisteistätaistelua hurtilla huumorilla Viikissä. Kyllätämä ja kaikki liikunta sohvalla löhöämisenvoittaa.MAILAPELIJAOS / TENNIS / SQUASH /SULKAPALLOMailapelijaoksen kolmannen toimintavuodenaikana ovat jaoksen vetäjät keskittyneetlähinnä tenniksen perustaitojenopettamiseen aloitteleville harrastajille jaaikaisemmin pelanneiden pelitaitojen parantamiseen.Taitojen kehittyessä ohjataanpelaajia kunto- jopa kilpatenniksen pariin.Useimmat yhdistyksemme tenniksenharrastajat pelaavat itse varaamillaan pelivuoroillaeri puolilla pääkaupunkiseutuasijaitsevilla tennishalleilla. Pelaajat maksavatitse pelivuoronsa käyttäen yhdistyksenjäsenetuna olevia liikuntaseteleitä ja pelaavatmyös itse hankkimillaan pelivälineillä.Jaostomme on saanut yhdistykseltä avustustaaloittelevien harrastajien pelivälineidenhankkimiseen. Kilpailevat pelaajatmaksavat pelivälineensä ja harjoittelusekäkilpailukulunsa itse.Monet yhdistyksemme pelaajat ovat osallistuneetuseiden tennishallien kaksin- janelinpelisarjoihin. Muutamat pelaavatmyös kansallisissa kilpailuissa.Tenniksen pelaamisen aloittaminen aikuisiässätuntuu ehkä vaikealta, muttapelin perusteiden oppiminen tuo harrastukseenvarmuutta ja helppoutta. Tervetuloasiis kokeilemaan kaikki tenniksestäkiinnostuneet työikäiset ja myös veteraanikerhonjäsenet. Ikä ei ole tenniksenaloittamisen este.Jaostomme etsii yhdistyksen jäsenistönjoukosta squash- ja sulkapalloharjoitustenvetäjiä. Asiasta kiinnostuneita pyydämmeottamaan yhteyttä jaoston vetäjiin. MarttiRissanen p. 050 526 9729, Eino Menlös p.045 678 1933 tai sähköpostitse martti.rissanen@evl.fija eino.menlos@luukku.com.Jaoston toiminnasta tiedotamme yhdistyksemmejäsenlehdessä ja sähköpostinvälityksellä. Kunnossa kaiken ikää - toivottavattenniksen vetäjät.GOLF-JAOSPäättynyt kausi oli yhdistyksen golf-jaoksen22. toimintakausi.Jaoksen tarkoituksena on antaa jäsenillemahdollisuus yhdessä yhden suosituimmistaliikuntamuodoista eli golfin harrastamiseenharjoitusten ja kilpailujen merkeissä.Golf on suosittu liikuntamuoto,joka sopii kaikenikäisille harrastajille.Jaoksemme ei ole golf-seura, vaan jäsenistömmekuuluu noin 40:een eri golfseuraan.Näin ollen on tärkeää, että ainakinpari kertaa kesässä saamme jäsenetyhteisiin kilpailuihin ja siten tutustumaantoisiinsa. Näin kohotamme mestareidenurheilu- ja yhteishenkeä.Jaoston puheenjohtajana on toiminut RaimoKostiainen, sihteerinä ja kilpailutoiminnanvetäjänä Matti Väätänen.JäsenistöJaoston jäsenmäärä oli kauden päättyessä 92.KokouksetJaoston vuosikokous pidettiin 2.4.2012.Vuosikokouksen lisäksi kokouksen valitsematyöryhmä on pitänyt omia palavereitaanja monia puhelin- ja sähköpostineuvotteluja.KilpailutJatkoimme neljän kaupungin RKM-yhdistystenkesken pelattavaa kaupunkiotteluidensarjaa. Kilpailu pidettiin 30.7. NevasGolfin kentällä <strong>Helsingin</strong> yhdistyksenjärjestämänä. Helsingon joukkue voittikilpailun.Toinen kaupunkiottelu käytiin 5.9. <strong>Helsingin</strong>ja Tampereen yhdistysten kesken Tampereenyhdistyksen järjestämänä LakeSide Golfin Pirunpelto kentällä. Kaupunkiottelunvoitti <strong>Helsingin</strong> joukkue.RKL:n golf-mestaruudet ratkottiin 18.8.Hankasalmella Revontuli Golfin kentälläJyväskylän yhdistyksen vastatessa kilpailunjärjestelyistä. Oman yhdistyksemmejäseniä oli mukana 23. Jäsenemme saivatuseita palkintosijoituksia. Kilpailun tulokseton julkaistu RKL:n nettisivuilla.<strong>Yhdistyksen</strong> omat mestaruuskilpailut, järjestettiinKeimolan Kirkka-kentällä 6.9.Osallistujia oli tällä kertaa 27. Kilpailun tulokseton julkaistu jäsenlehdessä 8/2012.TiedottaminenJaosto tiedottaa kokouksistaan ja kilpailuistaanpääsääntöisesti jäsenlehdessä,sekä jäsenille postitetuilla tiedotteilla jasähköposteilla.hrmy39


RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖNTOIMINTAKERTOMUS 201261. TOIMINTAVUOSIYleinen toimintaVuosi 2012 oli juhlavuosi, säätiö täytti 60vuotta. Tapahtumaa juhlistettiin 17.03.20<strong>13</strong>järjestetyssä tilaisuudessa, jossa myös julkaistiinfil. kand. Lauri Seppäsen laatimahistoriikki ”Mestarien tukena 2002-2012”,joka oli jatkoa vuonna 2002 Lauri Seppäsenkirjoittamalle säätiön historiikille vuosille1952-2002. Kirjaa jaettiin yhdistyksenjäsenille kuukausikokouksissa.Edellisen vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiinhallituksen varsinaisessa sääntömääräisessäkokouksessa helmikuun 29.päivänä 2012. Vahvistetun tilikauden 2011tulos osoitti ylijäämää 2.5<strong>13</strong>.198,47 €, jostasäätiön sääntöjen mukaisesti päätettiin 20% siirtää peruspääomaan, eli 502.639,70 €ja 80 % käyttörahastoon, siis 2.010.558,77 €.Puheenjohtajaksi seuraavaan varsinaiseenkokoukseen saakka valittiin Raimo Seppänenja varapuheenjohtajaksi Jouko Karjalainen.Rakennusmestarien talon vuokralaisetSäätiön vuokralaisina Rakennusmestarientalon kolmannen kerroksen toimistotiloissatoimivat Maestro Ravintolat Oy, TilitoimistoCasa Oy sekä Thominvest Oy.Seure Henkilöstöpalvelut Oy oli edelleentalon suurin vuokralainen, jolle oli vuokrattunakoko neljäs ja kuudes kerros. Seureluopui A-portaan 6. kerroksen vuonna2009 asunnoista toimistoiksi muunnetuistatiloista ja korvaavana tilana heille vuokrattiin01.10.2012 alkaen saman suuruinentila A-portaan kolmannesta kerroksesta.Ko. tiloissa aiemmin toiminut <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:ntoimisto siirtyi 01.10.2012 Seurelta vapautuneisiintiloihin. Molemmissa tiloissa suoritettiinkesän aikana käyttäjien toivomiamuutoksia.Energiateollisuus ry toimi edelleen vuokralaisenatalon koko 5. kerroksessa. Liikehuoneistojenvuokralaisina katutasossaolivat edelleen valokuvaukseen erikoistunutFotoyks/Kuva-Ahti Oy, kampaamontiloissa Tmi Tuija Hänninen/Salone BellaTesta sekä keittiökalusteliike HTH KeittiöforumOy sekä B-portaan liiketilassa MulperipuuOy.Ravintolatilojen vuokralaisina olivat EerikinkadunKulttuuriravintola Oy ja Ravintola<strong>Helsingin</strong> Kaivohuone Oy/Fredan Tivoli.Vuoden vaihteessa kaikki Rakennusmestarientalon tilat olivat vuokrattuina.Muut vuokralaisetSäätiön omistuksessa olevista 18 asuinhuoneistoistaoli neljä vuokrattuna <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinöörit AMKry:n jäsenille ja muut ulkopuolisille.Huoneistoissa oli jonkin verran vaihtuvuutta,mutta pääsääntöisesti vuokralaisetovat olleet pysyviä ja vuokrasaatavia eiole ollut. As Oy Leppäsuon Palvelutalossavapautui kaksi asuntoa, jotka saatiin edelleenvuokrattua <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n seniorijäsenille.Korjaustyöt eri kiinteistöissäKuluneen vuoden aikana kiinteistössä jaasunnoissa suoritetuista korjaus- ja saneeraustöitä,sekä niihin liittyvistä suunnittelu-ja valvontatöistä aiheutui säätiölle kustannuksiayhteensä 85.383,40 €.Kiinteistöyhtiö Fredrikinkatu 51-53:n maksamatkorjauskulut säätiö maksoi yhtiövastikkeenkautta.Rakennusmestarien taloRakennusmestarien talossa tehtyjä korjaustöitäolivat mm. Mulperipuu Oy:llevuokratun liiketilan valaistuksen parannusja A-portaan 3. ja 6. kerroksissa tehdytmuutostyöt.Muut kohteet<strong>Helsingin</strong> yhdistyksen käytössä oleviinlomamökkeihin Jämsän Himoksella asennettiinlämpöpumput, kustannus, 3.700 €,sisällytettiin Koy Jämsän Himoksen yhtiövastikkeeseen.As Oy Leppäsuonpalvelutalon asunnoissaA 7 ja A 17 suoritettiin pintaremontit, ennenuusien asukkaiden muuttoa.SijoituksetSäätiön osakesijoitukset pysyivät ennallaanedellisvuoteen verrattuna, ainoastaanmuutama Rakennusmestarien RetkeilykeskusOy:n osake ostettiin yhtiönyksittäisiltä osakkeenomistajilta.Kesäkuun kokouksessa säätiön hallituspäätti sijoittaa varoja IC Housing Feeder IIIKy kiinteistöpääomarahastoon. Sijoitettavapääoma suoritetaan rahastolle erissäviiden vuoden aikana. Sijoituksen tuottosaadaan vuosittain asuntojen vuokraustoiminnantulosta ja kymmenen vuodenmääräajan päättyessä kohteiden myynnistäsaadusta arvonnoususta.Vuoden lopussa säätiö osti syksyllä selvitystilaanasetetun RakennusmestarienRetkeilykeskus Oy:n omistaman kiinteistönLuostolla. Tarkoituksena on kunnostaamaja nykypäivän tarpeita vastaavaksija jakaa tila kolmeksi eri huoneistoksi.Päämääränä on, että majat olisivat ainakinosittain rakennusmestariammattikunnankäytössä.Vuonna 2012 jaetut stipendit ja avustuksetRakennusmestarien Säätiön tarkoituksenaon saamansa ja hoitamansa omaisuudentuotolla tukea maamme rakennusmestariammattikuntaa.Sääntöjen mukaisentarkoituksen toteuttamiseksi säätiö pyrkiitukemaan rakennusalan hyväksi työskenteleviäyhteisöjä ja henkilöitä avustuksinja stipendein. Lisäksi säätiö avustaa vuosittainlahjakirjan velvoittamana <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:nja sen alaosastojen toimintaa.Tilikauden 2012 aikana säätiö jakoi avustuksiaja stipendejä seuraavasti:• Säätiö on tukenut <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:ntoimintaa antamalla lahjakirjan mukaisestiyhdistyksen käyttöön toimisto-(157/158 m 2 ), kerho- (26 m 2 ) ja kokousjavarastotilat Rakennusmestarientalossa veloituksetta, joiden arvioituvuosivuokra oli noin 42.000 €. Edelleenyhdistyksen käyttöön veloituksettaannettujen, Himoksella sijaitsevienvapaa-ajanasuntojen arvioitu vuokravuoden ajalta oli noin 60.000 €.Avustukset yhdistyksille ja muille tahoille• <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry- toiminnan tukemiseen 2012,180.000,00 €• Mestari-Laulajat ry- toiminnan tukemiseen 2012,14.200,00 €• <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarikeilaajat ry- toiminnan tukemiseen 2012,3.250,00 €• RKL:n Seniorit- matka-avustus, 8.600,00 €• Turun RKM Seniorit- toiminnan tukemiseen 2012,2.000,00 €40 hrmy


• Aurinkorannikon Rakentajat ry- toiminnan tukemiseen 2012,3.000,00 €• Sporttiveteraanit ry- toiminnan tukemiseen 2012,2.500,00 €• Pieksämäen Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry- yhdistyksen Viron Saarenmaallesuuntautuvan matkan tukemiseen1.000,00 €• Armi Ry 2.000,00 €• Mank Ry 1.000,00 €• Oulun ja Lapin piirien yhteisavustus3.750,00 €• Svenska Byggmästareföreningen- 105-vuotta 10.000,00 €• Suomen Insinöörikoulutus 100-vuotta1.000,00 €• Porin Rkm Seniorikerho 2.250,00 €• Rakentaja Rastit 2.200,00 €• RKL:n opiskelijatoimikunta- matka-avustus insinööriopiskelijapäiville1.000,00 €• Valtakunnallinen Hyvä Joulumielikeräys2.000,00 €• Vuoden 2012 nuori rakennusmestari/insinööri 1.000,00 €- Veera KehtolaRKL:n palkintolautakunnassa, joka valitseenuoren rakennusmestarin/insinöörin,säätiötä edusti säätiön puheenjohtaja RaimoSeppänen.Järjestetyt stipendimatkatja stipendien saajatToimintavuonna järjestettiin kuusi stipendimatkaa,mutta hakijoiden vähyyden takiaEspanjan Fuengirolan matka jouduttiinperuuttamaan. Matkalle hyväksytyt huomioidaanmyöhemmässä vaiheessa.Vuoden aikana toteutuneita matkoja olivat:Egyptin kiertomatka 27.01.-05.02.2012Edellisenä vuonna Egyptin kansannousuntakia peruuntunut matka toteutettiin samallakokoonpanolla, joka oli hyväksyttylähtemään matkalle 2011, stipendin saajatolivat:Angervuori Ari, Mäkilä Rauno, OlkkonenArvo, Raukko Jari, Rissanen Martti, SavolainenOlavi, Similä Sami, Reth Kaj (<strong>Helsingin</strong>piiri), Järvinen Veikko (Keski-Suomenpiiri), Widell Raimo (Kuntien piiri), PesonenAira (Kuopion piiri), Merttala Timo(Kymen piiri), Manninen Jorma (Mikkelinpiiri), Laitala Esko (Oulun piiri), MutanenArvo (Pohjois-Karjalan piiri), CederholmLeif (Ruotsinkielisten piiri), Kulmala Sini(Turun ja Porin piiri), Rintaniemi Pekka(Vaasan piiri), Huuskonen Viljo (Valtion piiri),Viitanen Aulis (Uudenmaan piiri)20 x 2.760,00 €, yht. 55.200,00 €Bautec-messut Berliinissä 23.-26.02.2012Valtakunnallinen stipendimatka on tarkoitettuammattikorkeakouluissa opiskeleville2. lukuvuoden rakennusmestariopiskelijoille:Hietala Henri, Kärki Petteri, Lahtinen Veli-Matti, Kumpumäki Joni-Pekka, LiikkanenHenri, Jokinen Jukka, Lyytinen Pekka,Varpula Esko (Metropolia), Eloranta Olli,Kilpi Ilkka, Tommila Tuomas (Hämeen Ammattikorkeakoulu),Kauppi Melina, AlatarvasMikko (Oulun Ammattikorkeakoulu),Pietiläinen Juha, Suoniemi Hannu, HaavistoHannele, Kauko Ville, Haapa Juuso,Franssila Veli-Pekka (Tampereen Ammattikorkeakoulu),Valjanen Veli-Pekka (TurunAmmattikorkeakoulu)20 x 852,<strong>13</strong> €, yht. 17.042,55 €Andalusian kiertomatka 17.-27.05.2012Matkalle oli mahdollisuus hakea RKL:nkaikkien piirien jäsenyhdistysten jäsenet.<strong>Helsingin</strong> piiristä valittiin 10 stipendisaajaaja muista yksi kustakin hakijapiiristä. Matkastipendimyönnettiin seuraaville jäsenille:Autio Heikki, Grönroos Kaj,Passi Martti,Kuhanen Jyrki, Löfgren Jukka, KekkonenRaimo, Menlös Eino, Utunen Eero, RepoRisto, Appelroth Carl (<strong>Helsingin</strong> piiri), KoskinenJaakko (Hämeen piiri), Keski-MattinenVille (Keski-Suomen piiri), PucilowskiPetri (Kuntien piiri), Laavola Teiju (Kuopionpiiri), Klami Juha (Kymen piiri), PukemaHenry (Lapin piiri), Tossavainen Heikki(Mikkelin piiri), Virsu Eino (Oulun piiri), SihvolaReino (Pohjois-Karjalan piiri), GustafssonLeo (Ruotsinkielinen piiri), ToivonenTiina (Turun ja Porin piiri), Pakarinen Unto(Uudenmaan piiri), Viitamäki Leo (Vaasanpiiri), Kostiainen Kalevi (Valtion piiri)24 x 2.170,00 €, yht. 52.080,00Laatokan ja Äänisen risteily 16.-21.07.2012Stipendimatka oli tarkoitettu <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:nsekä Uudenmaan piirin yhdistysten kaikenikäisillejäsenille. Matkalla olivat seuraavatjäsenet:Kärpänen Pertti (Keski-Uusimaa), LaineAki (Länsi-Uusimaa), Pitkänen Pekka(Länsi-Uusimaa), Leimunen Sakari (Keski-Uusimaa), Korpioja Markku (Helsinki),Souranmaa Arto (Länsi-Uusimaa), JokelaAntero (Länsi-Uusimaa), Nieminen Pertti(Luoteis-Uusimaa), Virta Pertti (Luoteis-Uusimaa), Uski Markku (Helsinki)10 x 1.345,00 €, yht. <strong>13</strong>.450,00Hoito- ja virkistysmatka Viron Pärnuun26.08.-09.09.2012Hoito- ja virkistysmatkaa oli mahdollisuushakea sekä <strong>Helsingin</strong>, että Uudenmaan piirienyhdistysten veteraani-seniorijäsenet.Stipendi myönnettiin seuraaville jäsenille:Koskelainen Pekka, Söderholm Kai, KukkonenReino, Hyvönen Olli, Oksanen Pentti,Mäkipää Tapani, Eilimo Raimo, TappolaKeijo, Malinen Taisto, Aapro Ossi, VeijonenJuhani (Helsinki), Luosma Risto (Porvoo),Haapamäki Kai (Espoon Kunnallisrakennusmestaritry), Toikka Kari, Rönkkö Rauli,Ahokas Raimo (Hyvinkää)16 x 990,00 €, yht. 15.840,00 €Säätiö jakoi rahallista avustus tilivuoden2012 aikana yhteensä 394.362,55 €hrmy41


RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN HENKILÖLUETTELO VUONNA 2012HallitusIns. Amk Raimo SeppänenRkm Jouko KarjalainenRkm Kalevi BerlinRkm Ari AutioRkm Asko JärvinenRkm Voitto KorkeamäkiRkm Markku NiemiRakennusneuvos Timo NieminenRkm Juhani NurminenKiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriToimistoKaisa AhoTilintarkastajatVarsinaiset:KHT Asko VuorenalustaKHT Juha SelänneVaralla:BDO Oy, KHT-yhteisöpuheenjohtajavarapuheenjohtajajäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsentoimistonhoitajaJohtoryhmäIns. AMK Raimo SeppänenRkm Jouko KarjalainenKiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriStipendiryhmäRakennusneuvos Timo NieminenRkm Asko JärvinenRkm Voitto KorkeamäkiRkm Juhani NurminenKiinteistöryhmäRkm Kalevi BerlinRkm Ari AutoRkm Markku NiemiIns. AMK Raimo SeppänenKirjanpidon tositteiden tarkastajaRkm Asko JärvinenpuheenjohtajajäsenjäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenSÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA VUONNA 2012Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53Rkm Kalevi BerlinRkm Asko JärvinenIns. AMK Raimo SeppänenRkm Ari AutioKiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1Kiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriRkm Voitto KorkeamäkiRkm Juhani NurminenAs Oy Leppäsuon PalvelutaloRkm Jouko KarjalainenAs Oy <strong>Helsingin</strong> VentusRakennusneuvos Timo NieminenKiinteistö Oy LumikeloRkm Markku NiemipuheenjohtajajäsenjäsenvarajäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenpuheenjohtajapuheenjohtajaKiinteistö Oy Jämsän Himos TimiRkm Jouko KarjalainenIns. AMK Raimo SeppänenRkm Kalevi BerlinRakennusmestarien Retkeilykeskus OyRkm Jouko KarjalainenRkm Kalevi BerlinRkm Ari AutioIns. AMK Raimo SeppänenRkm Markku NiemipuheenjohtajajäsenvarajäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenjäsenSäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa, johtoryhmä11 kertaa, stipendiryhmä 12 kertaa sekä kiinteistöryhmä11 kertaa.Hallituksen jäsenyys on sääntöjen mukaisesti luottamustoimi eikäsiitä makseta palkkiota.42 hrmy


Jäsenlehdet vuonna 2012


tapahtumakalenteri 20<strong>13</strong>Huhtikuu8.4. <strong>Yhdistyksen</strong> Kevätvuosikokous,Rakennusmestarien talo, klo 18.308.4. Huhtikuun Mestari-ilta,Rakennusmestarien talo8.4. Golf-jaoksen vuosikokous,yhdistyksen toimisto, klo 17.0011.4. Kosteus- ja homevauriot koulutustilaisuus,Keravan Keuda Auditorio, klo 17.00<strong>13</strong>.4. Suomen Ilmailumuseoon tutustuminen,KUPE, bussi Kiasman edestä klo 10.00<strong>13</strong>.4. Talkoot Kallioniemessä, alkaen klo 10.0018.4. Huhtikuun ilta, RakennusmestarienRouvat, yhdistyksen toimisto, klo 18.0020.4. Talkoot Kallioniemessä, alkaen klo 10.0022.4. Veteraanikerho, kuukausitapaaminen,yhdistyksen toimisto, klo <strong>13</strong>.0025.4. <strong>Yhdistyksen</strong> kevätmaastojuoksut,Pirkkolan pururata, klo 18.00Toukokuu4.5. Kallioniemi, veneilykauden avajaisetja lipunnosto, klo 15.004.5. Wuoriola, kevättalkoot ja kevätkokous,Vihti7.5. Kesäkasi biljardikisa,Rakennusmestariklubi, klo 16.30<strong>13</strong>.5. Toukokuun Mestari-ilta,Rakennusmestarien talo, klo 18.3020.5. Veteraanikerho, kevätkaudenpäätöstilaisuus, Kallioniemi, klo <strong>13</strong>.0022.5. Rakennusmestarien rouvat, Kevätretki29.5. Rkm-keilaajien keilakauden päättäjäisetja yhdistyksen keilamestaruuskilpailujenpalkintojenjako, Ravintola Pikku Ranska,Ulvilantie 19, klo 19.15Kesäkuu4.6. Metsästys ammuntakilpailu SMY:n radallaSipoossa klo 17.0011.6. Skeet ammuntakilpailut SMY:n radallaSipoossa klo 17.00Elokuu6.8. Trap ammuntakilpailut SMY:n radallaSipoossa klo 17.0014.8. Hirviammuntakilpailut SSG:n radallaSipoossa klo 17.0029.8. <strong>Yhdistyksen</strong> yleisurheilumestaruuskilpailut,Vuosaaren kenttä, klo 18.00Syyskuu3.–5.9. Suomalaisten rakentajien Viipuri,KUPE ja Veteraanikerho5.9. <strong>Yhdistyksen</strong> syysmaastojuoksut,Pirkkolan pururata, klo 18.0012.9. Rakennusmestarien Rouvat, Johtokunta,yhdistyksen toimisto, klo 18.00YHDYSHENKILÖT 20<strong>13</strong><strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ryMESTARI-LAULAJAT RYHannu Ahokanto 040-5318063RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RYMarkku Pennanen 040-590 1466RAKENNUSMESTARIKLUBI RYEsa Annala 0400-400 636, 8392 34<strong>13</strong>RKM-VENEILIJÄT HRV RYKaj Grönroos 0400-946 070AMPUJATEsa Säntti 044-3491491GOLFRaimo Kostiainen 0400-409 800HIIHTO- JA YLEISURHEILURaimo Hartonen 044-224 4521KALLIONIEMIKari Mikonsaari 050-367 3110KULTTUURI- JA PERINNEKERHOHeikki Autio 050-572 7491LASKETTELUTimo Arrasvuori 040-465 9190LENTOPALLOErkki Ahvenainen 0400-217 614MAILAPELITEino Menlös 045-678 1933NESTORI-MAJAOlavi Järvi 050-341 7502RAKENNUSMESTARIEN ROUVATTuula Toivonen 050-435 1127RKM-VETERAANITPentti Paavola 0400-933 003SUUNNISTUSSakari Heikkinen 050-354 3085UINTI JA SUKELLUSKari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)Täydennykset tapahtumakalenteriin:kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!