CG RID u&m 06-Cop 2.gr

manuals.ggp.group.com
  • No tags were found...

CG RID u&m 06-Cop 2.gr

★★★★★GGP ITALY SPA • Via del Lavoro, 6 • I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALYRealizzazione: EDIPROM / bergamo - PRINTED IN ITALYGRESSKLIPPER “RIDER”GRÄSKLIPPARE “RIDER”PLÆNEKLIPPER “RIDER”“RIDER” OHJATTAVA RUOHONLEIKKURISEKAČKA NA TRÁVU «RIDER»NO BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLDSV BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLLDA INSTRUKTIONSMANUALFI KÄYTTÖOPASCSNÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ71503770/2


JOHDANTOFI 1JOHDANTOArvoisa Asiakas,Kiitämme tuotteemme valinnasta ja toivomme että uusi ruohonleikkurinne vastaaodotuksianne kaikilta osin.Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa «Rider» ohjattavan ruohonleikkurinkäyttäjää tutustumaan laitteeseen paremmin ja käyttämään sitä turvallisesti jatehokkaasti. Muista, että käyttöopas kuuluu olennaisena osana laitteeseen japidä se aina käden ulottuvilla. Luovuta se laitteen uudelle omistajalle mahdollisenmyynnin yhteydessä.Ruohonleikkurimme on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien määräystenmukaisesti ja sen käyttö on turvallista, mikäli sitä käytetään ruohon leikkuuseenja keräykseen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti (sallittu käyttö).Kaikkea muun tyyppistä käyttöä tai käytön, huollon ja korjausten turvallisuussäännöstenlaiminlyömistä voidaan pitää “ruohonleikkurin sopimattomana”käyttönä, jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskäänvastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö- ja omaisuusvahingoista.Käyttöoppaan tiedot voivat poiketa hieman käytössänne olevasta ruohonleikkurista.Laitteitamme kehitellään jatkuvasti, jonka vuoksi käyttöoppaan tietoja onvoitu muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Tärkeimmät turvallisuutta ja toimintaakoskevat laitteen ominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Ota yhteys jälleenmyyjääsitai valtuutettuun huoltopalveluun, mikäli kaipaat lisätietoja. Turvallistatyöpäivää!HUOLTOPALVELUKäyttöopas sisältää kaikki ruohonleikkurin käyttöön ja käyttäjän suorittamaanoikeaan perushuoltoon tarvittavat ohjeet.Käänny alueesi jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltopalvelun puoleen, mikäli laitteeseenjoudutaan suorittamaan toimenpiteitä joita ei ole kuvattu tässä oppaassa.Jälleenmyyjä on palveluksessanne ja voi tarvittaessa suunnitella ja suorittaa laitteeseensen käyttömäärään perustuvan huolto-ohjelman, jonka avulla hankkimannelaitteen suorituskyky pysyy muuttumattomana vuosien myötä. Näin säästyyaikaa ja rahaa.


FI 2SISÄLTÖSISÄLTÖ1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET .................................................................... 3Tämä kappale sisältää ruohonleikkurin turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS ........................................................ 7Tämä kappale opastaa laitteen ja sen tärkeimpien osien tunnistamisessa3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN ................ 9Tämä kappale selvittää, kuinka ruohonleikkuri tulee purkaa pakkauksestaan jakuinka sen purettuna toimitetut osat on koottava4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT .................................................. 13Tämä kappale osoittaa hallintalaitteiden paikat ja niiden tehtävät5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT ............................................................. 17Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin turvalliseen ja oikeaan käyttöönliittyvät ohjeet5.1 Ennen työskentelyn aloittamista suoritettavat esivalmistelut ................. 175.2 Käynnistys ja ajaminen ........................................................................... 205.3 Ruohon leikkuu ....................................................................................... 225.4 Puhdistus ja varastointi .......................................................................... 276. HUOLTO ........................................................................................................ 29Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin suorituskyvyn säilyttämiseenliittyvät tiedot7. VIANETSINTÄKAAVIO .................................................................................. 41Tämän kaavion avulla voit selvittää toimintahäiriöiden aiheuttamat ongelmatnopeasti8. SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET ....................................................... 44Tässä kappaleessa esittelemme saatavilla olevat lisävarusteet, joita voidaankäyttää erityistoimenpiteitä suoritettaessa9. TEKNISET OMINAISUUDET ........................................................................ 45Tässä kappaleessa on esitelty laitteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSETFI 31. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSETKÄYTTÖOPPAAN LUKEMINENOhjekirjassa käsitellään sekä mekaanisella että hydrostaattisella vaihteistollavarustettu laite ja versiot, jotka on muodostettu erilaisilla varusteilla ja lisälaitteilla,joita ei aina ole saatavilla eri myyntialueilla.Symboli ➤ osoittaa eroa käyttötarkoituksessa. Sen vieressä mainitaan vaihteistotyyppitai versio, johon se viittaa.Käyttöoppaan tekstissä jotkin tärkeää tietoa sisältävät kappaleet on merkittyerityisillä tunnuksilla, joiden merkitykset ovat seuraavat:HUOM tai TÄRKEÄÄ Tarkentavat tai antavat lisätietoa joaiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoituksena on estää laitteen vaurioituminentai vahinkojen syntyminen.! VAROITUS! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteenkäyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden loukkaantumiseen.! VAARA! Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa laitteenkäyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden vakavaanloukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET(lue huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa)A) KOULUTUS1) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja laitteen oikeaan käyttöön. Opipysäyttämään moottori nopeasti.2) Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen eli ruohon leikkuuseenja keräykseen. Laitteen käyttö muihin tarkoituksiin voi osoittautua vaaralliseksi tai aiheuttaalaitteen vahingoittumisen. Tämän ohjeen laiminlyönti aiheuttaa laitteen takuun raukeamisen,jolloin valmistaja vapautuu kaikesta laitetta koskevasta vastuusta.3) Älä anna lasten tai laitetta tuntemattomien, kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta.Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi ikärajan, jota tulee ehdottomastinoudattaa.4) Älä koskaan käytä leikkuria silloin, kun:– laitteen läheisyydessä on asiattomia henkilöitä, erityisesti lapsia tai eläimiä;– olet nauttinut lääkkeitä tai aineita, jotka voivat haitata keskittymistä ja refleksien toimintaa.5) Muista että laitteen käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän


TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSETFI 5– älä koskaan leikkaa ruohoa rinteessä poikittain.7) Poista terä käytöstä silloin, kun menet ruohottoman alueen poikki. Aseta tällöin myösleikkuutaso korkeammalle.8) Älä koskaan käytä laitetta ruohonleikkuuseen silloin, kun sen suojat ovat vahingoittuneettai silloin, kun sen ruohonkeruusäkki tai kivisuoja eivät ole paikoillaan.9) Älä muuta moottorin säätöjä tai käytä moottoria liian nopeilla kierroksilla.10) Ennen paikalta poistumista:– poista terä käytöstä;– aseta vaihde vapaaseen asentoon ( ➤ mekaanisella vaihteistolla varustetuissa versioissa)tai varmista, että nopeuden säätövipu on palannut vapaaseen asentoon ( ➤hydro-staattisella vaihteistolla varustetuissa versioissa). Aseta seisontajarru päälle;– sammuta moottori ja poista avain.11) Poista terä käytöstä, sammuta moottori ja poista avain:– aina ennen leikkuutason alle suoritettavien toimenpiteiden aloittamista tai jätteidenkerääjän puhdistamista;– ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa;– vieraaseen esineeseen osumisen jälkeen. Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut ja korjaamahdolliset vauriot ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa;– mikäli laite alkaa täristä normaalista poikkeavalla tavalla. (Tutki tärinän syy välittömästija suorita tarvittavat korjaukset).12) Poista terä käytöstä kuljetuksen ajaksi ja aina silloin, kun sitä ei käytetä. Pane terä poiskäytöstä ja odota, että se pysähtyy aina ruohonkeruusäkin tyhjennyksen yhteydessä.13) Pysäytä moottori ja poista terä käytöstä:– ennen polttoainetäydennystä;– aina ruohonkeruusäkin poiston ja uudelleenasennuksen yhteydessä.14) Vähennä kaasua ennen moottorin pysäyttämistä. Sulje polttoaineen syöttö työskentelynloputtua käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.15) Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien lähelle. Pysy kaukana poistoaukon luota.D) HUOLTO JA VARASTOINTI1) Pidä ruuvit ja mutterit hyvin kiristettyinä, jotta laitteen käyttö on aina turvallista.Säännölliset huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä laitteen turvallisen ja parhaan mahdollisensuorituksen kannalta.2) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa polttoaineen höyryt voivat syttyäliekistä, kipinästä tai erittäin kuumasta lämmönlähteestä.3) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin.4) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori, pakoputken äänenvaimennin,akun tila ja bensiinin varastotila vapaina ruohon jätteistä, lehdista tai liiasta rasvasta.Tyhjennä ruohonkeruusäkki aina ja älä säilytä leikattua ruohoa suljetuissa tiloissa.5) Tarkista kivisuojan, ruohonkeruusäkin ja imujärjestelmän ritilän kunto usein. Tarkistaetteivät ne ole vaurioituneet tai kuluneet ja vaihda ne tarvittaessa uusiin.6) Älä koskaan käytä laitetta silloin, kun sen osat ovat vaurioituneet tai kuluneet. Käyttöturvallisuudenkannalta on tärkeää, että rikkoutuneet osat vaihdetaan uusiin, eikä niitäkorjata. Käytä alkuperäisiä varaosia (terässä tulee olla aina merkki ). Heikkotasoisetvaraosat voivat vahingoittaa laitetta ja vaarantaa laitteen käyttäjän turvallisuuden.7) Mikäli tankki joudutaan tyhjentämään, suorita tämä toimenpide aina ulkotiloissa jamoottorin ollessa kylmän.8) Käytä työhansikkaita terän poiston ja asennuksen yhteydessä.9) Varmista, että terä on tasapainossa teroituksen jälkeen.10) Laske leikkuutaso alas, kun asetat laitteen varastoon tai kun poistut sen luota.11) Älä koskaan jätä avaimia paikoilleen tai lasten tai asiattomien henkilöiden ulottuville.Poista avaimet aina ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.E) KULJETUS1) Laske leikkuutaso alas, mikäli laitetta kuljetetaan kuorma-autolla tai peräkärryssä. Asetalaitteen seisontajarru ja kiinnitä se hyvin kuljetusajoneuvoon köysiä, kaapeleita tai ketjujakäyttämällä.


FI 6TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSETTURVAKYLTITOle varovainen laitetta käyttäessäsi. Laitteeseen on asetettu turvakylttejä, jotkaosoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Nämä turvakyltit muodostavatlaitteen olennaisen osan.Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli etiketti irtoaa tai repeää, jotta se saadaan vaihdettuauuteen mahdollisimman pian. Turvakylttien merkitys on osoitettu alapuolella.Varoitus!: Lue käyttöohjeetennen laitteen käyttöä.Varoitus!: Poista avain ja luekäyttöohjeet ennen minkäänhuolto- tai korjaustoimenpiteensuorittamista.Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara:Aseta kivisuoja tairuohonkeruusäkki aina ennentyöskentelyn aloittamista.Vaara: Esineiden sinkoutumisvaara:Älä anna asiattomienhenkilöiden oleskella työskentelyalueella.Vaara: Laitteen kumoonkaatumisen vaara: Äläkäytä laitetta rinteissä, joidenkallistuskulma on yli10°.Vaara: Ruhjoutumisenvaara: Varmista, etteivätlapset tule laitteen lähellesen moottorin toimiessa.Ruhjoutumisen vaara. Liikkuva terä. Älä aseta käsiäsi tai jalkojasiterätilaan.Varo etteivät liikkuvat hihnat pääse aiheuttamaan vammoja. Käytälaitetta ainoastaan silloin, kun sen suojat on asennettu paikoilleen.Pysy kaukana hihnoista.


LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUSFI 72. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUSLAITTEEN TUNNISTUSOhjaajan istuimen alle sijoitettuun tarraanon kirjattu jokaisen laitteentärkeimmät tiedot ja sarjanumero (6).Laitteen sarjanumero on erittäin tärkeäaina teknistä apua pyydettäessä taivaraosia tilattaessa.1. Laitteen melutaso direktiivin2000/14/CE mukaisesti2. Yhdenmukaisuuden merkkiEU-direktiivin 98/37 mukaisesti8 5 4 73. Valmistusvuosi4. Moottorin käyttönopeus kierr./min (josannettu)5. Ruohonleikkurin malli6. Sarjanumeromin -1 kgS/N3 9 6 2 1LWAdB7. Paino kiloina8. Valmistajan nimi ja osoite9. Vaihteiston tyyppi (jos annettu)✍Kirjoittakaa laitteenne sarjanumero tähänTÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUSLaitteen tärkeimpiin komponentteihin kuuluvat:11. Leikkuutaso: suoja, joka sisältää pyörivän terän.12. Terä: ruohon leikkuuseen tarkoitettu elementti. Niiden päihin asetetut siivekkeetedesauttavat leikatun ruohon siirtymistä poistoputkea kohden.


FI 8LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS13. Poistoputki: Leikkuutason ja ruohonkeruusäkin liittävä elementti.14. Ruohonkeruusäkki: ruohon keruun lisäksi säkin tehtävä on estää leikkuuteränmahdollisesti keräämien esineiden sinkoutuminen kauaksi laitteesta.Näin se toimii myös tärkeänä turvalaitteena.15. Kivisuoja tai suojalevy: säkin paikalle asetettuna estää leikkuuterän mahdollisestikeräämien esineiden sinkoutumisen kauaksi laitteesta.16. Moottori: saa aikaan terien pyörinnän sekä pyörien vedon. Moottorin ominaisuudeton esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa.17. Akku: tuottaa moottorin käynnistykseen tarvittaman energian. Akun ominaisuudeton esitelty sen erityisessä käyttöoppaassa.18. Ohjaajan istuin: laitteen käyttäjän työskentelypaikka. Se on varustettu anturilla,joka havaitsee kuljettajan paikalla olon, jolloin turvalaite tarvittaessakeskeyttää laitteen toiminnan.19. Ohje- ja turvaetiketit: näissä on esitelty tärkeimmät turvalliseen käyttöönliittyvät ohjeet. Niiden merkitykset on selvitetty kappaleessa 1.20. Luukku: Tämän avulla sytytystulppaan, polttoainehanaan ja moottorin kannenkiinnitysmutteriin päästään helposti käsiksi.21. Imujärjestelmän ritilä: Edesauttaa leikkuutason sisäistä ilmanvirtausta jaestää vieraiden esineiden sinkoutumisen edestäpäin.14 16 18 2019 171513 12 1121


PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINENFI 93. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINENKuljetus- ja varastointiteknisistä syistä jotkin laitteen osat toimitetaan purettuina.Niiden kokoaminen tapahtuu pakkauksesta purkamisen jälkeen, joka voidaansuorittaa seuraavassa annettujen yksinkertaisten ohjeiden avulla.TÄRKEÄÄ Kuljetusteknisistä syistä laite toimitetaan ilman moottoriöljyätai polttoainetta. Suorita öljyn ja polttoaineen täydennys ennen moottorin käynnistämistäkäyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.PAKKAUKSESTA PURKAMINENOle huolellinen laitteen purkamisen yhteydessä, etteivät mitkään laitteen mukanatoimitettavat osat ja välineet joudu hukkaan tai ettei leikkuutaso pääse vahingoittumaan,kun laitetta lasketaan kuljetusalustalta alas.Laitteen pakkaukseen kuuluvat tavallisesti:– itse laite;– akku;– ohjauspyörä;– istuin;– keruusäkin osat;– pussi, joka käsittää käyttöoppaan, laitteen asiakirjat ja ruuvitarvikkeet, joihinkuuluvat myös kaksi virta-avainta, ohjauspyörän lukitustappi ja yksi 10 Amperevaihtosulake.AKUN ASENTAMINEN JA KYTKENTÄIrrota pilarista kahdella ruuvilla (2) kiinnitettytakakotelo (1) ja kahdella ruuvilla (4)kiinnitetty etukotelo (3).Aseta akku (5) paikoilleen ja kiinnitä kiin-21434


FI 10PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINENnikkeellä (6) ja siihen kuuluvalla mutterilla(7).Kytke 3 punaista johtoa (8) positiiviseennapaan (+) ja 3 mustaa johtoa (9) negatiiviseennapaan (–) varusteena olevien ruuvienavulla annetussa järjestyksessä.79Aseta pilarin kannet (3) ja (1)paikoilleenoikein niihin kuuluvien ruuvien (4) ja (2)avulla.568Suorita uudelleenlataus akun valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.TÄRKEÄÄ Käynnistä moottori vasta sen jälkeen kun akku on latautunutkokonaisuudessaan, ettei elektroninen piirikortti aiheuta laitteen toiminnankeskeytymistä!! VAROITUS! Seuraa akun valmistajan antamia akun käsittelyyn jahävitykseen liittyviä ohjeita erittäin huolellisesti.OHJAUSPYÖRÄN KOKOAMINENAseta laite tasaiselle maaperälle ja linjoitaetupyörät.Aseta ohjauspyörä (1) ulos työntyvään akseliin(2) siten, että ohjauspyörän kädensijatjäävät istuimen puolelle.231Linjoita ohjauspyörän navan reikä akselinkanssa ja aseta varusteena oleva tappi (3).Työnnä tappi sisään vasaran avulla ja varo,ettei se tule kokonaan ulos toiselta puolelta.HUOM Ole varovainen, ettet vahingoita ohjauspyörää vasaralla. Tämävoidaan välttää työntämällä tappia lopuksi taltalla tai ruuvimeisselin avulla.


PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINENFI 11ISTUIMEN ASENNUSAsenna istuin (1) levylle (2) ruuvien (3)avulla.2331RUOHONKERUUSÄKIN ASENNUS8 10 9 8111016654 - 54LR1 22363 2 121313 12Asenna ensiksi runko liittämällä suun käsittävä yläosa (1) alaosaan (2) vakiovarusteenaolevia ruuveja ja muttereita (3) käyttämällä. Kiinnitä ne annetussajärjestyksessä.Aseta kulmalevyt (4) ja (5) oikean (R) ja vasemman puolen (L), merkkienmukaisesti. Kiinnitä ne runkoon neljää itsekierteyttävää ruuvia käyttämällä (6).Aseta näin muodostunut runko kankaan sisään ja varmista, että se asettuu oikeinpaikoilleen perustan ympärille.


FI 12PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINENKiinnitä kaikki muoviprofiilit rungonputkiin ruuvimeisselin (7) avulla.7Aseta kahva (8) kannen reikiin (9), kiinnitäkoko runko ruuvien (10) avulla annetussajärjestyksessä ja kiinnitä lopuksi neljällätaaimmaisella ja etummaisella itsekierteyttävälläruuvilla (11)CLAKAseta lopuksi vahvistukseksi tarkoitettupoikkikappale (12) rungon alle ja pidätasaista osaa alaspäin käännettynä. Käytä tarkoitukseen vakiovarusteena oleviamuttereita (13) osoitetussa järjestyksessä.3 (x 2) 6 (x 4) 10 (x 2) 11 (x 4) 13 (x 2)


HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTITFI 134. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT1. OHJAUSPYÖRÄOhjauspyörän avulla ohjataan etupyöriä.2. KAASUTINVIPUSäätää moottorin kierrosnopeutta. Sen asennot on osoitettu tarrassa, jossaesiintyvät seuraavat symbolit:«KÄYNNISTYS»«HIDAS»«NOPEA»asento käynnistykseenasento matalilla kierroksilla työskentelyynasento korkeilla kierroksilla työskentelyyn5 41BAB36A712345672


FI 14HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTITValitse «HITAAN» ja «NOPEAN» työskentelyn välimuodot siirtymisvaiheiden aikana.Leikkauksen aikana vipu voidaan asettaa «NOPEA» asentoon.3. SEISONTAJARRUTätä vipua käytetään laitteen liikkumisen estämiseen sen jälkeen, kun se onpysäköity paikoilleen. Aseta se aina paikoilleen ennen laitteen luota poistumista.Jarru menee päälle, kun poljin (11 - 21) painetaan kokonaan alas, jolloin vipusiirtyy «A» asentoon. Kun jalka nostetaan polkimelta, se jää alas vivun lukitsemana.Seisontajarru saadaan pois päältä painamalla poljinta uudelleen jolloin vipusiirtyy «B» asentoon.4. AVAINKATKAISINAvaimella on kolme asentoa:«PYSÄYTYS»«KÄYNNISSÄ»«KÄYNNISTYS»kaikki toiminnot sammutettuina;aktivoi kaikki toiminnot;käynnistysmoottori käynnistyy. Avain palaa takaisinautomaattisesti «KÄYNNISSÄ»- asentoon,kun avain vapautetaan tästä asennosta.5. MERKKIVALO JA MERKINANTOLAITTEETTämä merkkivalo syttyy silloin, kun avain (4) on «KÄYNNISSÄ» asennossa japalaa jatkuvasti toiminnan aikana.Sen vilkkuminen ilmoittaa, että moottorin käynnistyksen edellytykset puuttuvat(katso sivu 26).Terän toimiessa kuultava äänimerkki ilmoittaa, että ruohonkeruusäkki on täynnä.6. TERÄN ASETUSVIPU JA TERÄN JARRUTällä vivulla on kaksi kyltin osoittamaa asentoa:Asento «A»Asento «B»= TERÄ POISSA PÄÄLTÄ= TERÄ PÄÄLLÄ


HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTITFI 15Mikäli terä pannaan päälle annettujen turvallisuussäännösten vastaisesti, moottorisammuu (katso sivu 26).Terän päältä pois asetuksen yhteydessä (Ase. A) toimii samanaikaisesti myösjarru, joka pysäyttää terän pyörinnän viiden sekunnin kuluessa.7. LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPUTässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka on osoitettu kyltissä olevilla numeroilla1-7. Vivun avulla leikkauskorkeutta voidaan säätää seitsemälle eri korkeudelle,jotka vaihtelevat 3 ja 8 cm välillä.Yhdestä asennosta toiseen päästään siirtämällä vipua sivuttain ja asettamalla seyhteen kiinnitysuraan.➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:11. KYTKIN / JARRUPOLJINTämä poljin suorittaa kaksi toimintoa: iskun alkuosassa se toimii kytkimentavoin asettamalla pyörien vedon päälle tai pois päältä. Sen iskun toisessaosassa se toimii puolestaan jarruna, jolloin jarrutus kohdistuu takarenkaisiin.Varo ettet aseta kytkintä liian hitaasti, jolloin voimansiirtohihnat voisivat lämmetäliikaa. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa voimansiirtohihnoja erittäinpahasti.HUOM Älä pidä jalkaasipolkimen päällä ajon aikana.12. NOPEUDEN VAIHTOVIPUTässä vivussa on seitsemän asentoa,jotka vastaavat viittä eteenpäinmenonvaihdetta, vapaata vaihdetta «N» japeruutusvaihdetta «R». Vaihteelta toisellevoidaan siirtyä painamalla poljin(11) puoliväliin ja siirtämällä vipua kyltissäolevien ohjeiden mukaisesti.! VAROITUS! Peruutusvaihteensaa panna päälle ainoastaanpysähtyneenä oltaessa.11RN121 2 3 4 5


FI 16HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:21. JARRUPOLJINHydrostaattisella vaihteistollavarustetuissamalleissa poljin käyttääainoastaan takapyörienjarrua.2122. NOPEUDEN SÄÄTÖVIPUVivun tarkoituksena onRasettaa pyörät liikkeeseenja säätää laitteennopeutta sekä kuljettaessaeteenpäin ettäperuutettaessa.Laitteen nopeuslisääntyy eteenpäinkuljettaessa vähitellen,kun vipua siirretään «F»23A-suuntaan. Peruutus kytketään päälle siirtämälläBvipua «R»-suuntaan.Paluu vapaaseen asentoon «N» tapahtuu automaattisesti käytettäessä jarrupoljinta(21) tai käsin, jos jarrupoljinta ei käytetä.TÄRKEÄÄ Kun seisontajarru (3) kytketään päälle, vipu lukkiutuu asentoon«N». Sitä ei voida liikuttaa ennen kuin jarru kytketään pois päältä japoljin vapautetaan.22NF23. HYDROSTAATTISEN VAIHTEISTON VAPAUTUSVIPUVivulla on kaksi asentoa, jotka on osoitettu kyltissä:Asento «A» = Vaihteisto kytketty päälle: kaikissa käyttöolosuhteissa,moottorin ollessa päällä ja ruohonleikkuun aikana;Asento «B» = Vaihteisto vapautettu: keventää huomattavasti laitteenliikuttamista käsin, kun moottori on pois päältä.TÄRKEÄÄ Jotta vaihteisto ei vaurioidu, toimenpide tulee suorittaaainoastaan moottori sammutettuna vipu (22) asennossa “N”.


HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTITFI 175. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT! VAARA! MUISTA ETTÄ LAITTEEN KÄYTTÄJÄ ON AINA VASTUUS-SA MUILLE HENKILÖILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. Lue kappaleessa2 olevat turvaohjeet erittäin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.Ole erittäin huolellinen, kun ajat laitteella tai käytät sitä rinteissä.Laitteen käyttäjän on itsensä arvioitava työalueeseen liittyvät riskit ja toimittavaniiden edellyttämällä tavalla, oman turvallisuutensa takaamiseksi.Noudata erityistä varovaisuutta rinteissä, epätasaisessa maastossa sekäliukkailla tai epävakailla maaperillä työskennellessäsi. Laite ei saa työskennellämaaperillä, joiden kaltevuusaste on yli 10° (17%).! VAROITUS! Asenna laitteeseen vastapainot (toimitetaan pyynnöstä)mikäli laitetta käytetään pääasiallisesti rinteissä (maks. 10°). Nämä sijoitetaanrungon etuosaan, jolloin ne lisäävät etuosan vakautta ja vähentävätkumoonkaatumisvaaraa.TÄRKEÄÄKaikki ohjauslaitteiden paikat on esitelty kappaleessa 4.5.1 ESIVALMISTELUT ENNEN TYÖSKENTELYN ALOITTAMISTAISTUIMEN SÄÄTÖIstuin on kiinnitetty paikoilleen neljän ruuvin(1) avulla, joiden löysäämisen jälkeenistuimen asentoa voidaan vaihtaa antamallasen liukua tukiuria pitkin.Kiristä neljä ruuvia huolellisesti oikeanasennon löytämisen jälkeen.11POLTTOAINETÄYDENNYKSETHUOMkäyttöoppaassa.Käytettävät bensiini- ja öljytyypit on esitelty moottorinÖljytikkuun päästään käsiksi kääntämällä istuinta ja aukaisemalla sen alla olevaluukku.


FI 18KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTMAXMINTarkista moottoriöljyn taso moottorin ollessa pysähtyneenä. Tason tulee olla öljytikunMIN- ja MAX- merkkien välillä.Suorita polttoainetäydennys suppilon avulla. Älä täytä säiliötä kokonaan.Polttoainesäiliön tilavuus on noin 4 litraa.! VAARA! Polttoainetäydennys tulee suorittaa hyvin ilmastoidussatilassa tai ulkona moottorin ollessa sammutettuna. Muista, että polttoaineenhöyryt ovat tulenarkoja. ÄLÄ VIE AVOTULIA SÄILIÖN SUUN LÄHEL-LE TASON TARKISTAMISEKSI JA ÄLÄ TUPAKOI TOIMENPITEEN AIKANA.TÄRKEÄÄ Varo, ettei bensiiniä kaadu muoviosille, sillä ne saattavat vaurioitua;jos bensiiniä valuu vahingossa, huuhtele osat heti vedellä.RENGASPAINEETRenkaiden oikea paine on erittäin tärkeäleikkuutason tasaisuuden kannalta. Näinsillä on tärkeä vaikutus myös leikkaustuloksentasaisuuteen.Irrota suojakapselit ja kytke venttiilit painemittarillavarustettuun paineilmalaitteeseen.Rengaspaineiden tulee olla:ETUMMAINENTAAIMMAINEN1,5 bar1,0 bar


KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTFI 19POISTOSUOJIEN ASENNUS(SÄKKI TAI KIVISUOJA)1! VAROITUS! Älä koskaan käytä laitettailman siihen asennettuja poistosuojia!Nosta liikutettava kansi (1) ja kiinnitä säkkiasettamalla kaksi niveltappia (2) kahden tuen(3) uriin.Mikäli haluat työskennellä ilman säkkiä, saatavillaon myös pyynnöstä kivisuojasarja (4),joka tulee koota kuvien osoittamalla tavalla.323! VAROITUS! Mikrokatkaisin pysäyttää moottorinja estää sen käynnistyksen terän ollessapäällä silloin, kun säkki tai kivisuojat eivät olepaikoillaan. ON ERITTÄIN VAARALLISTA MUUT-TAA TAI RAJOITTAA TÄMÄN KATKAISIMEN TOI-MINTAA TAI TEHOKKUUTTA!4TURVAJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUDEN TARKISTUSTarkista ennen jokaista käyttöönottoa, että turvajärjestelmät toimivat tehokkaasti.Tämä tapahtuu jäljittelemällä kaikki sivun 26 taulukon käyttöolosuhteet ja tarkistamalla,että jokaisessa tilanteessa turvajärjestelmät toimivat aina taulukonosoittamalla tavalla.JARRUJÄRJESTELMÄN TARKISTUSVarmista että koneen jarrutusteho on käyttötarkoitukseen sopiva. Älä aloita työtämikäli epäilet jarrun tehoa. Tarpeen vaatiessa säädä jarru (☛ 6.3.4) ja mikäli et olevarma tehosta, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.TERÄN TARKISTUSTarkista, että terä on terävä ja että se on hyvin kiinni napakeskiössään. Tylsä terärepii ruohon ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen.


FI 20KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT5.2 KÄYNNISTYS JA AJAMINENKÄYNNISTYS! VAARA! Käynnistystoimenpiteet on suoritettava ulkosalla taihyvin ilmastoiduissa tiloissa! MUISTA, ETTÄ MOOTTORIN PAKOKAASUTOVAT MYRKYLLISIÄ!Ennen moottorin käynnistystä:– aukaise bensiinihana (1) (milloin asennettu),jota päästään käsittelemään vasemmantakapyörän aukosta käsin– aseta vaihdevipu ( ➤ mekaanisella vaihteistollavarustetut mallit) tai nopeuden säätövipu( ➤ hydrostaattisella vaihteistolla varustetutmallit) vapaaseen asentoon («N»);– poista terä käytöstä;– aseta rinteessä ollessasi seisontajarru päälle.1Suorita seuraavat toimenpiteet:– aseta kaasutinvipu kyltissä osoitettuun «KÄYNNISTYS»- asentoon silloin, kunmoottori on kylmä tai aseta se «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille, mikälimoottori on jo kuuma;– aseta avain lukkoon, käännä se asentoon «KÄYNNISSÄ», jotta sähköpiiri käynnistyy.Vie se tämän jälkeen «KÄYNNISTYS»- asentoon, jolloin moottori käynnistyyja vapauta se käynnistyksen jälkeen.Aseta kaasutin «HIDAS»- asentoon moottorin käynnistymisen jälkeen.HUOM Älä jatka pitkään käyttömoottorin käynnistystä, mikälikäynnistyksessä ilmenee vaikeuksia, sillä tällöin akun lataus kuluu loppuun jamoottori voi tulvia.Aseta avain «PYSÄYTYS»- asentoon, odota muutaman sekunnin verran ja toistatoimenpide. Mikäli moottori ei käynnisty tämän jälkeen, katso tämän käyttöoppaankappaleessa «7» annettuja ohjeita ja itse moottorin käyttöopasta.TÄRKEÄÄMuista, että turvalaitteet estävät moottorin käynnistyksen sil-


KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTFI 21loin, kun turvallisuusehtoja (katso sivu 26) ei ole noudatettu.Tässä tapauksessa merkkivalo alkaa vilkkumaan muutama sekunti sen jälkeen,kun avainta pidetään «KÄYNNISTYS»- asennossa.AJAMINEN! VAROITUS! Laitetta ei ole tyyppihyväksytty yleisillä teillä käytettäväksi.Sitä tulee käyttää (tieturvallisuussääntöjen mukaisesti) ainoastaanyksityisillä liikennöimättömillä alueilla.HUOM Ajon aikana terän tulee olla poissa päältä. Aseta leikkuutasokorkeimpaan mahdolliseen asentoon (asento «7»).➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille ja nopeuden valintavipu1. vaihteelle.Pidä poljinta painettuna ja vapauta seisontajarru. Vapauta poljin hitaasti, jokasiirtyy näin «jarru» toiminnosta «kytkin» toimintaan ja käynnistää takapyörät.Vapauta poljin hitaasti, sillä laite saattaa nousta pystyyn mikäli asetus suoritetaanliian nopeasti. Tästä voisi olla seurauksena laitteen hallinnan menetys.Lähesty haluamaasi nopeutta hitaasti kiihdyttimen ja vaihteiden avulla. Käytäkytkintä vaihtaessasi vaihteelta toiselle. Kytkimen käyttö tapahtuu painamallapoljinta sen keskiväliin saakka.➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Aseta kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» -asentojen välille; paina jarrupoljintakytkeäksesi seisontajarrun pois päältä. Vapauta poljin.Siirrä nopeuden säätövipua «F» -suuntaan ja lähesty haluamaasi nopeuttakäyttämällä tarpeen mukaan nopeuden säätö- ja kaasutinvipua.


FI 22KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTVipua tulee liikuttaa hitaasti, jotta pyörien liian äkillinen liikkeelle lähtö vältetään.Muuten laite saattaa nousta pystyyn, minkä seurauksena saattaa ollahallinnan menettäminen.JARRUTUS➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Vähennä nopeutta ensin kaasuttimen avulla, jonka jälkeen jarrutus voidaansuorittaa painamalla poljin loppuun saakka. Näin jarruttamalla jarrujärjestelmäänkohdistuva kuormitus vähenee.➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Jarruta painamalla jarrupoljinta. Nopeuden säätövipu palaa samalla «N» -asentoon.PERUUTUS➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Peruutusvaihteen asetus tulee suorittaa laitteen ollessa PYSÄHTYNEENÄ.Pysäytä laite polkimen avulla ja aseta peruutusvaihde siirtämällä vipua sivuttain«R»- asentoon. Vapauta poljin hitaasti, jotta kytkin asettuu paikoilleen jaaloita peruutus.➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Peruutusvaihteen asetus TÄYTYY suorittaa laitteen ollessa pysähtyneenä. Kunlaite on pysäytetty, aloita peruuttaminen siirtämällä nopeuden säätövipu «R» -asentoon.5.3 RUOHON LEIKKUUTERÄN PÄÄLLE PANO JA ETENEMINENLeikattavalle nurmikolle saapumisen jälkeen:– aseta kaasutin «NOPEA»- asentoon;– aseta terä päälle asettamalla vipu «B»- asentoon;


KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTFI 23– aloita eteneminen säätämällä nopeuden säätölaitteita. Muista vapauttaa poljinerittäin hitaasti ja varovasti, kuten edellä on kuvattu.Aseta terä päälle ainoastaan silloin, kun leikkuutaso on ylhäällä, jonka jälkeenhaluttu leikkuutaso voidaan saavuttaa hitaasti. Valitse etenemisnopeus leikattavanruohon määrän (korkeus ja tiiviys) sekä nurmikon kosteuden mukaan, jottasäkki täyttyy parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta leikkaustuloksesta muodostuumahdollisimman tasainen.Noudata ( ➤ mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa) seuraavassaannettuja ohjeita:– Ruoho korkea ja tiheä - nurmikko kostea 1. vaihde– Ruohon kunto keskinkertainen 2. - 3. vaihde– Ruoho matalaa - nurmikko kuiva 4. vaihdeHUOMajoon.Viides vaihde on tarkoitettu ainoastaan tasaisella maalla➤Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa nopeus valitaan nurmikonolosuhteiden mukaan vähitellen ja portaattomasti nopeuden säätövivulla.Suosittelemme joka tapauksessa nopeuden vähentämistä aina silloin, kun moottorinkierrosten havaitaan laskevan. Muista, ettei lopputulos ole koskaan parasmahdollinen mikäli etenemisnopeus on liian korkea.Pane terä pois päältä ja aseta leikkuutaso ylimpään mahdolliseen asentoon ainasilloin, kun jokin este joudutaan ylittämään.LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÄMINENLeikkuukorkeus voidaan säätää vivunavulla, jossa on seitsemän mahdollistaasentoa.1 2PARAS MAHDOLLINEN LEIKKUUTULOS1. Nurmikosta tulee kauniin näköinen,kun leikkaukset suoritetaan vuorottainkahteen suuntaan samalla korkeudella.2. Vähennä etenemisnopeutta, mikäliruoho tukkii jätteiden kerääjän sillä


FI 24KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTnopeus voi olla liian korkea nurmikon olosuhteisiin katsoen. Mikäli ongelma kuitenkinjatkuu, siihen voivat olla syynä tylsät terät tai siivekkeiden vääristyminen(katso kappaletta 7).3. Suorita ruohon leikkuu kaksi kertaa, mikäli ruoho on erittäin korkeaa.Ensimmäinen leikkuu tulee suorittaa maksimikorkeudella ja pienemmälläleikkausleveydellä ja toinen halutulla korkeudella.4. Ole erittäin varovainen pensaiden tai matalien reunakiveysten läheisyydessätyöskennellessäsi, etteivät ne pääse vahingoittamaan terää tai vääristämäänleikkuutason tasapainoa tai reunaa.RINTEETMuista noudattaa annettuja kaltevuusrajoja.Rinteissä tulee ajaa ylös/alassuunnassa, eikä koskaan poikittain. Oleerittäin varovainen suunnan vaihtojenyhteydessä etteivät yläpuolen renkaatkohtaa esteitä (kiviä, oksia, juuria jne.)jotka voisivat aiheuttaa sivuttaistaluisumista, kumoon menon tai laitteenhallinnan menetyksen.VÄÄRIN!max 10° (17%)OIKEIN!! VAARA! VÄHENNÄ NOPEUTTA AINA ENNEN RINTEISSÄ TAPAH-TUVAA SUUNNANVAIHTOA ja aseta seisontajarru päälle aina ennen laitteenluota poistumista.! VAROITUS! Rinteissä ajettaessa eteenpäin ajaminen tulee aloittaaerityisen varovasti, jotta laitteen pystyyn nousemiselta vältytään.➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:! VAARA! Älä koskaan aja alamäessä vaihde vapaassa asennossatai kytkin pois päältä! Aseta alhainen vaihde päälle aina ennen laitteenluota poistumista.


KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTFI 25➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:Aja alamäessä nopeuden säätövipu «N» asennossa (hydrostaattisen vaihteistonjarruvaikutuksen käyttämiseksi). Vähennä tarvittaessa nopeutta lisää jarrulla.! VAARA! Älä aseta koskaan peruutusvaihdetta päälle nopeudenvähentämiseksi alamäessä. Seurauksena saattaa olla laitteen hallinnanmenetys erityisesti liukkaalla maaperällä.RUOHONKERUUSÄKIN TYHJENTÄMINENHUOM Tämä toimenpide voidaansuorittaa ainoastaan silloin, kun terä on poissapäältä. Muussa tapauksessa moottori sammuu.Äänimerkki ilmoittaa säkin täyttymisestä.PYSÄYTÄ ETENEMINEN, jotta poistoputki eipääse tukkiutumaan. Pane terä pois päältä ja äänimerkkihiljenee.Tyhjennä säkki nostamalla sitä tarkoitukseen olevankahvan avulla.HUOM Säkin tyhjentämisen jälkeen merkkiääni voi käynnistyä uudelleenterän päälle panon yhteydessä. Tämä johtuu merkkiantomikron tuntolaitteellejääneestä ruohosta. Poista jäljelle jäänyt ruoho tai pane terä pois päältä jaheti uudelleen päälle, jolloin merkkiääni lakkaa.POISTOPUTKEN TYHJENTÄMINENErittäin korkean, märän tai yhteen liimautuvan ruohon leikkaaminen liian kovillanopeuksilla voi aiheuttaa poistoputken tukkiutumisen. Toimi tässä tapauksessaseuraavasti:– pysäytä eteneminen, poista terä päältä ja pysäytä moottori;– poista säkki tai kivisuoja;– poista kerääntynyt ruoho putken poistoaukon kautta.! VAROITUS!Tämä toimenpide voidaan suorittaa ainoastaan sen


FI 26KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTjälkeen, kun moottori on sammutettu.TÄRKEIMPIEN KÄYTTÖEDELLYTYSTEN TAI TURVALAITTEIDEN TOIMINTOJEN LUETTELOTurvalaitteet toimivat kahden periaatteen mukaisesti:– estävät moottorin käynnistyksen, mikäli kaikkia turvaedellytyksiä ei ole täytetty;– pysäyttävät moottorin vaikka vain yksi turvaedellytys puuttuu.a) Moottorin käynnistymisen edellytyksenä on joka tapauksessa, että:– vaihteet ovat ”vapaalla”;– terä on päällä;– laitteen käyttäjä istuu paikoillaan tai seisontajarru on päällä.b) Moottori pysähtyy silloin, kun:– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja terä on päällä;– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja vaihteet eivät ole ”vapaalla”;– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja vaihteet ovat ”vapaalla”, mutta seisontajarruei ole päällä;– keräyssäkki nostetaan tai kivisuoja poistetaan terän ollessa päällä;– seisontajarru on laitettu päälle poistamatta terää käytöstä.Seuraavassa taulukossa on esitelty joitakin huoltotoimenpiteitä sekä toimenpiteisiinjohtaneet syyt.KÄYTTÄJÄ SÄKKI TERÄ VAIHTEISTO JARRU MOOTTORIA) KÄYNNISTYS (Avain asennossa «KÄYNNISTYS»)Istuallaan Ei vaikuttava Poissa päältä 1....5 - F/R Kytketty EI käynnistyIstuallaan Ei vaikuttava Päällä «N» Kytketty EI käynnistyPoissa Ei vaikuttava Poissa päältä «N» Poiskytketty EI käynnistyB) RUOHONLEIKKUUN AIKANA (Avain asennossa «KÄYNNISSÄ»)Poissa KYLLÄ Päällä Ei vaikuttava Kytketty PysähtyyPoissa Ei vaikuttava Poissa päältä 1....5 - F/R Poiskytketty PysähtyyPoissa KYLLÄ Poissa päältä «N» Poiskytketty PysähtyyIstuallaan NO Päällä Ei vaikuttava Poiskytketty PysähtyyIstuallaan KYLLÄ Päällä Ei vaikuttava Ei vaikuttava PysähtyyPIIRIKORTIN SUOJALAITEElektroninen piirikortti on varustettu itsekäynnistyvällä suojalla, joka keskeyttääpiirin sähkölaitteistoon tulevien toimintahäiriöiden yhteydessä. Tästä on seurauk-


KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTFI 27sena moottorin pysähtyminen, joka ilmoitetaan merkkivalon sammumisella.Piiri käynnistyy automaattisesti uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Poistatoimintahäiriön aiheuttaja, jotta tila ei pääse toistumaan.TÄRKEÄÄ Suojan aktivoituminen voidaan välttää seuraavasti:– Älä vaihda akun polariteettejä keskenään;– Käytä laitetta ainoastaan silloin, kun akku on asennettu paikoilleen. Näinlataussäätäjän toimintahäiriöiden aiheuttamilta keskeytyksiltä vältytään;– Älä aiheuta oikosulkuja.TYÖSKENTELYN PÄÄTYTTYÄPysäytä terä ruohonleikkuun päätyttyä ja asetaleikkuutaso uudelleen korkeimpaan mahdolliseenasentoonsa mahdollisen ajon ajaksi.Pysäytä laite, aseta seisontajarru ja sammutamoottori asettamalla avain «PYSÄYTYS»-asentoon.Sulje polttoainehana (1) moottorin sammuttua(milloin asennettu).1! VAROITUS! Aseta kaasutin «HIDAS»- asentoon noin 20 sekunninajaksi ennen moottorin sammuttamista, jotta mahdollisilta liekin takaisinlyönniltävältytään.! VAROITUS!Poista avain aina ennen laitteen luota poistumista!TÄRKEÄÄ Akun tyhjenemisen estämiseksi ei avainta pidä jättää “KÄYN-NISSÄ” asentoon, jos moottori ei ole käynnistettynä.5.4 PUHDISTUS JA VARASTOINTIPUHDISTUSPuhdista laitteen ulkopuoli aina laitteen käytön jälkeen. Tyhjennä säkki ja ravistasitä, jotta kaikki ruohon ja mullan jätteet saadaan poistettua.Puhdista laitteen rungon muoviosat veteen ja pesuaineeseen kastetulla sienellä.Varo, etteivät moottori, sähkölaitteiston komponentit ja kojelaudan alla olevaelektroninen piirikortti pääse kastumaan.TÄRKEÄÄ Älä koskaan käytä paineruiskuja tai voimakkaita pesuaineitalaitteen rungon tai moottorin pesuun!


FI 28KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖTLEIKKUUTASON SISÄOSIEN PESUTämä toimenpide tulee suorittaa vakaalla maaperällä säkin tai kivisuojan ollessapaikoillaan. Leikkuutason sisäosien ja poistoputken pesu suoritetaan kytkemällävesiletku tarkoitusta varten olevaan liittimeen (1) ja antamalla veden valua muutamanminuutin verran siten, että:– laitteen käyttäjä on istuimella;– moottori on käynnissä;– vaihde vapaassa asennossa;– terä on päällä.1Pesun aikana leikkuutason tulee olla täysin alaslaskettuna.Poista säkki tämän jälkeen, tyhjennä ja aseta sesiten että se pääsee kuivumaan mahdollisimmannopeasti.UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA PITKÄT SEISOKKIAJATIrrota akun johdot moottorin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti,mikäli seisokkiajasta muodostuu pitkä (yli kuukausi). Voitele tämän lisäksi kaikkinivelet kappaleessa 6 annettujen ohjeiden mukaisesti.! VAROITUS! Poista moottorin ja pakoputkenäänenvaimentimen läheisyyteenkerääntynyt kuivat ruohonjätteet. Kuiva ruohovoi syttyä tuleen laitetta uudelleen käynnistettäessä!Tyhjennä polttoainesäiliö irrottamalla bensiinisuodattimen(1) syöttöön asetettu letku. Suoritatyhjennys moottorin käyttöoppaassa annettujenohjeiden mukaisesti.1TÄRKEÄÄ Varastoi akku kuivassa ja viileässä tilassa. Lataa akku ainaennen pitkää seisokkiaikaa (yli kuukausi) ja lataa se uudelleen ennen uuttakäyttöönottoa ( kappaleessa 6).Varmista ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa, ettei bensiiniä vuoda putkista,hanoista tai kaasuttimesta.


HUOLTOFI 296. HUOLTO! VAROITUS! Poista virta-avain ja lue ohjeet huolellisesti ennenminkään puhdistus-, huolto- tai korjaustoimenpiteen suorittamista. Käytätarkoitukseen sopivaa vaatetusta ja työhansikkaita.TÄRKEÄÄ Älä heitä käytettyjä öljyjä, bensiiniä tai muita saastuttaviatuotteita ympäristöön vaan hävitä ne luonnonsuojelulakien mukaisesti!MEKAANISIIN OSIIN PÄÄSY1 3 4 6Käännä moottorin kansi (1), jonka jälkeen moottoriinja sen alle sijoitettuihin mekaanisiinyksiköihin päästään käsiksi.Toimenpide suoritetaan seuraavasti:– aseta laite tasaiselle alustalle, siirrä leikkuutasosuurimmalle mahdolliselle korkeudelle ja asetareunan alle noin 65 - 70 mm:n välikappaleet(2). Näiden tarkoituksena on kannattaa tasoaseuraavien toimenpiteiden aikana:➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:– aseta seisontajarru päälle;2765➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:– aseta vaihteiston vapautusvipu asentoon«PÄÄLLÄ» (ks. luku 4, nro 23). Aseta seisontajarrupois päältä, jotta nopeuden säätövipupääsee liikkumaan;10– poista ruohonkeruusäkki tai kivisuoja;– ruuvaa vivun nuppi (3) irti ja aseta vipu vapaaseenasentoon «N» ( ➤ mekaanisella vaihteistollavarustetuissa malleissa) tai asentoon «R»8( ➤ hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissamalleissa);– aukaise luukku (4) ja ruuvaa kiinnitysmutteri (5) irti 13 mm:n avaimella;


FI 30HUOLTO– vapauta vipu (6), niin että leikkuutaso asettuuvälikappaleiden päälle. Pidä vipu sivuttain siirrettynä,jotta se ei asetu johonkin kiinnitysurista.Ota kiinni istuimen perustasta (7) ja käännä kansitaaksepäin.8Sulkeminen:– varmista, että putki (8) on asianmukaisesti tuessa(9) ja vasten oikeanpuoleista ohjainta.– aseta vipu (3) asentoon «R» ja laske kansi (1)vipujen (3) ja (6) tasolle.– aseta ensimmäinen vipu (6) paikalleen. Asetatämän jälkeen vipu (3) paikalleen ja laske kansi,kunnes kiinnitysruuvi on keskitetty.101189HUOM Kun kansi (1) on laskettu alas, tarkista että:– putken (8) suu asettuu asianmukaisesti takatason (10) aukon kohdalleja vasten tukea (11).Tämän jälkeen:– kiristä kiinnitysmutteri (5) tiukasti kiinni;– aseta vipu (6) asentoon «7» asettamalla se vastaavaan kiinnitysuraan;– poista välikappaleet (2) ja kiinnitä vivun nuppi (3) sekä luukku (4) uudelleen.MOOTTORISeuraa kaikkia moottorin käyttöoppaassa annettujaohjeita.Moottorin öljynpoisto suoritetaan kiertämällä täyttötulppa(1) auki ruiskun avulla.aseta putki (2) ruiskuun (3) ja työnnä se aukonpohjaan, kokonaan pois säiliöstä, ottaen huomioonettä täydellinen tyhjennys vaatii toimenpiteen toistamistamuutaman kerran.31TAKA-AKSELIAkseli on kestovoideltu, joten sen öljyä ei tarvitsevaihtaa.2


HUOLTOFI 31AKKUHuolla akku huolellisesti, jotta se säilyy parhaassa käyttökunnossa mahdollisimmanpitkään.Akku tulee ehdottomasti ladata:– Ennen uuden laitteen ensimmäistä käyttöä;– Aina ennen laitteen pitkää seisonta-aikaa;– Ennen ensimmäistä käynnistystä pitkän seisonnan jälkeen.– Lue ja noudata akun mukana toimitetussa käyttöoppaassa annettuja latausohjeitahuolellisesti. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakaviavaurioita akun elementeille.– Lataa tyhjennyt akku välittömästi uudelleen.TÄRKEÄÄ Latauksen on tapahduttava vakiojännitelaitteella. Muidentyyppisten latausjärjestelmien käyttö voi aiheuttaa akun vahingoittumisen korvauskelvottomaksi.Laite on varustettu lataukseen tarkoitetulla liittimellä(1), joka on kytkettävä ylläpitoakkulaturin"CB01" vastaavaan liittimeen. Ylläpitoakkulaturion voitu toimittaa joko laitteen mukanatai se voidaan toimittaa pyynnöstä (kappaleessa8).1TÄRKEÄÄ Tätä liitintä saa käyttääainoastaan ylläpitoakkulaturin "CB01"kytkentään. Ylläpitoakkulaturin käyttö:– noudata vastaavissa käyttöohjeissa annettuja neuvoja;– seuraa akun käyttöoppaassa annettuja neuvoja.1SULAKKEEN VAIHTOLaitteessa on muutamia eriarvoisia sulakkeita(1), joiden toiminnot ja ominaisuudet ovat:– 10 A sulake = yleisten piirien suoja ja elektronisenkortin tehon suoja. Sulakkeen aktivoituminensaa aikaan laitteen pysähtymisen


FI 32HUOLTOsekä kojelaudassa olevien merkkivalojen sammumisen– 25 A sulake = latauspiirin suoja, jonka aktivoituminen näkyy akun latauksenpurkautumisena ja siitä johtuvina käynnistysvaikeuksina.Sulakkeen arvo on annettu sulakkeessa.TÄRKEÄÄ Käytetty sulake tulee aina vaihtaa uuteen samantyyppiseensulakkeeseen. Sitä ei saa koskaan vaihtaa eri kapasiteetin omaavaan sulakkeeseen.Käänny valtuutetun huoltopalvelun puoleen, mikäli et kykene itse poistamaan toimintahäiriönaiheuttajaa.PYÖRIEN VAIHTAMINENAseta tukikappaleita laitteen rungontukielementin alle vaihdettavan pyöränpuolelle laitteen ollessa tasaisella alustalla.Pyörät pysyvät paikoillaan elastisenrenkaan (1) avulla, joka saadaan poistettuaruuvimeisselin avulla.Takarenkaat on kiilattu suoraan puoliakseleillepyörän napakeskiöön asetetunliukukiilan avulla.2 1Levitä rasvaa akselille ennen pyörän asettamista ja aseta lopuksi elastinen rengasja varmistuslaatta (2) huolellisesti paikoilleen.HUOM Tarkista, että laitteessa käytetyt pyörät ovat saman kokoisia,mikäli toinen tai molemmat takapyörät joudutaan vaihtamaan. Tarkista, ettämyös leikkuutaso on täysin tasallaan, jotta leikkuutuloksesta tulee mahdollisimmantasainen.RENKAIDEN KORJAUS TAI VAIHTAMINENRenkaat ovat sisäkumittomia «Tubeless» ja tämän vuoksi niiden vaihto tai korjaustulee antaa aina erikoistuneen rengaskorjaamon suoritettaviksi. Korjaus tuleesuorittaa pinnoitteen tyypin mukaisesti.


HUOLTOFI 33HIHNOJEN VAIHTOMoottorista taka-akseliin ja terään tapahtuva liikkeenvälitys tapahtuu kahden kiilahihnanvälityksellä, joiden kestoikä riippuu ennen kaikkea siitä, miten laitettakäytetään.Hihnojen vaihdon yhteydessä joudutaan suorittamaan suhteellisen vaativiasäätöjä ja poistoja, joten niiden vaihto on syytä jättää valtuutetun huoltopalvelunsuoritettavaksi.HUOM Vaihda hihnat heti, kun niissä esiintyy kulumisen merkkejä!KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN ALKUPERÄISIÄ HIHNOJA!LEIKKUUTASON SÄÄTÖLeikkuutason oikea säätö on tasaisesti leikatunnurmikon ehdoton edellytys. Leikkuutasoakannattelee kolme nivellettyä vipua ja senkorkeutta voidaan vaihtaa. Säädöt tulee suorittaatasaisella maaperällä oikean rengaspaineentarkistuksen jälkeen.HUOM Parhaan leikkaustuloksensaavuttamiseksi suosittelemme etuosanjättämistä noin 2 – 4 mm takaosaa alemmaksi.Leikkuutason yhdensuuntaisuutta maaperäännähden voidaan säätää seuraavasti:2134– aseta 26 mm välikappale (1) tason etureunanalle, yksi 32 mm välikappale (2) takareunanalle ja aseta nostovipu «1», asentoonsijoittamalla se vastaavaan uraan;56– löysää muttereita (3 - 5 - 7) ja vastamuttereita(4 - 6 - 8) siten, että taso lepää tukevastivälikappaleiden päällä;78– käännä mutteria (3), kunnes tason oikeanpuoleinentakaosa alkaa nousemaan jalukitse vastaavalla vastamutterilla (4);


FI 34HUOLTO– kierrä mutteria (5) akselilla, kunnes tason oikeanpuoleinen etuosa alkaa nousemaanja lukitse vastaavalla vastamutterilla (6);– kierrä vasemmanpuoleisen etutuen mutteria (7) kunnes tämä alue alkaa nousemaanja lukitse se vastaavalla vastamutterilla (8).Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, mikäli yhdensuuntaisuuden asettamisessailmenee vaikeuksia.JARRUN SÄÄTÄMINENSäätö tulee suorittaa seisontajarrun ollessa päällä.31446 - 48mm➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:Löysää uloketuen (2) kiinnittävää mutteria (1)ja käännä mutteria (3), kunnes aluslaattojensisällä olevan jousen (4) pituus on 46 – 48mm.Kiristä mutteri (1) säädön suorittamisenjälkeen.➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:Käännä mutteria (5), kunnes aluslaattojensisällä olevan jousen (6) pituus on 45 – 47mm.45 - 47mm625TÄRKEÄÄ Älä käytä näitä arvoja pienempiä kiristysarvoja, jottei jarruyksikköjoudu liian kovalle rasitukselle.VEDON ASENNUKSEN SÄÄTÄMINEN➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:86 mmEtenemistä voidaan tarvittaessa säätääsäätömutterin (1) avulla, johon päästään2käsiksi istuimen perustaan sijoitetun luukun 1 3kautta. Ruuvia löysättäessä jousi (2) pitenee,jolloin vedon tehokkuus kasvaa. Jousen paras mahdollinen pituus on 86mm välillä kierteiden ulkopuolelta mitattaessa. Lukitse vastamutteri (3) säädönsuorittamisen jälkeen. Jousen liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa kytkimen liiannopean kytkennän, josta voi olla seurauksena laitteen kumoon kaatuminen.


HUOLTOFI 35TERÄN KÄYNNISTYKSEN JA JARRUN SÄÄTÖJos terä ei käynnisty asianmukaisesti taipysähtyminen sammuttamisen jälkeenkestää yli viisi sekuntia, jousen (1) kireyttätulee säätää.Suorita toimenpide löysäämällä tai ruuvaamallakiinni ohjaustangon (3) mutterit (2),kunnes kiinnittimen (4) ja välirenkaan sisäpuolen(5) välinen arvo on 77-79 mm teränollessa käynnissä ja leikkuukorkeuden säätövipuasennossa “1”.Kiristä mutterit (2) uudelleen säädön jälkeen.77 - 79 mmA4 1523➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:NOPEUDEN SÄÄTÖVIVUN SÄÄTÖNopeuden säätövipu on varustettu kitkalaitteella,joka pitää sen halutussa asennossa käynnin aikanaja mahdollistaa sen palaamisen vapaaseen asentoonkäytettäessä jarrua.Jos vipu ei pysy paikallaan työskentelyn aikana taipalautuu vaikeasti vapaaseen asentoon, säädä tarpeenmukaan säätömutteria (1), kunnes toiminta on asianmukaista.1TERÄN TEROITUSTarkista, että terä on terävä ja että se on hyvin kiinni napakeskiössään.– Tylsä terä repii ruohon ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen.– Löysästi kiinnittynyt terä aiheuttaa tärinää ja voi olla vaarallinen.! VAROITUS! Kaikki terää koskevat toimenpiteet (irrotus, teroitus,tasapainotus, uudelleenkiinnitys ja/tai vaihto) ovat vaativia toimenpiteitä,jotka vaativat oikeiden työkalujen käytön lisäksi erityispätevyyttä. Turvallisuudenvuoksi suosittelemme, että nämä toimenpiteet suoritetaan tähänerikoistuneissa keskuksissa, jos käytettävissä ei ole sopivia työkaluja tairiittävää tuntemusta.


FI 36HUOLTOTerän poistaminen tapahtuu ottamallaterästä lujasti kiinni (käytä työhansikkaita)ja irrottamalla keskellä oleva ruuvi (1).Teroita molemmat leikkaavat terätkeskikarkealla laikalla ja tarkista, että teräon tasapainossa pitämällä se ylhäällä 18mm läpimitan omaavan pyöreän tapinavulla, joka tulee asettaa terän keskelläolevaan reikään.1Laitteen moitteettoman ja tärinättömäntoiminnan kannalta on välttämätöntä, ettäterän kahden osan välinen epätasapainoei ylitä yhtä grammaa.Tämä voidaan tarkistaa helposti asettamallayhden gramman paino teränkevyempään päähän. Mikäli tämä laskeutuutasapainotuslinjan alapuolelle, tasapainotuson oikea. Mikäli se pysyypaikoillaan, tee toinen pääty kevyemmäksi.1 gØ 18 mm! VAROITUS! Vaihda aina vioittuneettai vääntyneet terät uusiin. Äläyritä korjata niitä! KÄYTÄ AINAALKUPERÄISIÄ TERIÄ, JOISSA ONMERKKI !! VAROITUS! Noudata asennuksenyhteydessä annettua järjestystäja varmista, että terien siivekkeetsuuntautuvat tason sisään päin jaettä muovisen levyn (1) kovero osapainautuu teriä vasten. Kiinnitä kiinnitysruuvit(2) dynamometriselläavaimella, joka on kalibroitu arvoon45-50 Nm. Mikäli terän purkamisenaikana napakeskiö (3) on irronnutakselista, varmista että liukukiila (4)on asetettuna tukevasti paikoilleen.1 g12VÄÄRIN!1 gOIKEIN!4312


HUOLTOFI 37VOITELU JA YLEISHUOLTOSeuraa taulukkoa jossa on selvitetty tarkistuskohteet, voitelu ja määräaikaishuollotsekä käytettävät voiteluainetyypit ja toimenpiteiden suoritustiheys.a) MääräaikaishuoltoTUNNIT10 25 50 1001.101.91.81.1 1.21.5 1.62 1)1.71.3 1.41.11


FI 38HUOLTOb) Voitelu➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:➤ Hydrostaattisella vaihteistolla varustetuissa malleissa:RASVAÖLJY - SAE 30


HUOLTOFI 39MÄÄRÄAIKAISHUOLLON OPASTämän taulukon tarkoituksena on auttaa säilyttämään laite tehokkaana ja turvallisena.Siinä on esitelty tärkeimmät huolto- ja voitelutoimenpiteet sekä niiden suoritustiheydet.Jokaisen toimenpiteen viereen on asetettu sarakkeita, joihin toimenpiteensuorituspäivä tai työtuntien määrät voidaan kirjata.TOIMENPIDE TUNNIT SUORITETTU (PVM TAI TUNNIT)1. LAITE1.1 Terän kiinnityksen ja terävyyden tarkistus 251.2 Terän vaihto 1001.3 Voimansiirtohihnan tarkistus 251.4 Voimansiirtohihnan vaihto 2) –1.5 Terän ohjaushihnan tarkistus 251.6 Terän ohjaushihnan vaihto 2) –1.7 Jarrun tarkistus ja säätäminen 101.8 Vedon tarkistus ja säätäminen 101.9 Terän asetuksen ja jarrun tarkistus 101.10 Kaikkien kiinnitysten tarkistus 251.11 Yleisvoitelu 3) 252. MOTTORI 1)2.1 Moottoriöljyn vaihto .....2.2 Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus .....2.3 Ilmansuodattimen vaihto .....2.4 Polttoainesuodattimen tarkistus .....2.5 Polttoainesuodattimen vaihto .....2.6 Sytytystulpan kosketusten tarkastus .....2.7 Sytytystulpan vaihtaminen .....1)Katso moottorin käyttöopasta, joka sisältää täydellisen luettelon ja toimenpiteidensuoritusohjeet.2)Vaihda heti ensimmäisten kulumisen merkkien ilmetessä. Ota yhteys valtuutettuunhuoltopalveluun.3)Suorita yleisvoitelu aina ennen laitteen pidempiä seisokkiaikoja.


FI 40HUOLTOLAITTEEN ASETTAMINEN SIVULLEENMikäli haluat päästä vaivatta käsiksi laitteenalaosiin, se voidaan asettaa sivulleen.Poista ensin ruohonkeruusäkki jatyhjennä polttoainesäiliö kokonaan.Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle,pane seisontajarru päälle, aseta leikkuutasoasentoon «7», ota käsipyörästä jaistuimesta tiukasti kiinni ja käännä laitesivulleen oikealta puolelta. Tue laiteruohonkeruusäkkiä vasten (kuten kuvassaon osoitettu) ja ole erittäin varovainen,etteivät muoviosat pääse vahingoittumaan.! VAARA! Varmista ennen toimenpiteidensuorittamista, että laiteon tukevasti paikoillaan. Vältä toimenpiteitä,jotka voivat aiheuttaasen kaatumisen.


VIANETSINTÄKAAVIOFI 417. VIANETSINTÄKAAVIOTOIMINTAHÄIRIÖ TILA MAHDOLLINEN SYY KORJAUS1. MerkkivalosammunutAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoripysähtynytTurvapiirikortti on pysäyttänyt laitteentoiminnan koska:– akku on kytketty väärin– akku on purkautunut tai sille onmuodostunut sulfaattia– akun navat ovat vaihtuneetkeskenään– sulake on palanut– maadoitusta ei ole kytkettyoikein– piirikortti on märkä– mikrokatkaisimet koskettavatmaadoitustaAseta avain «PYSÄYTYS»-asentoon ja etsi toimintahäiriönsyy:– tarkista kytkennät– lataa akku uudelleen– suorita kytkentä oikein– vaihda sulake (10 A)– tarkista kytkennät– kuivaa ilmalla– tarkista kytkennät2. KäynnistysmoottorieipyörähdäAvain «KÄYN-NISTYS»-asennossa jamerkkivalopalaa– akku ei ole tarpeeksi latautunut– latauksen sulake rikki– lataa akku (mikäli ongelmajatkuu, ota yhteys valtuutettuunhuoltopalveluun)– vaihda sulake (25 A)– maadoitusta ei ole kytketty oikein– tarkista kytkennätAvain «KÄYN-NISTYS»-asennossa jamerkkivalovilkkuu– käynnistyksen edellytykset puuttuvat– tarkista, että käynnistysolosuhteetovat oikeat (katsosivu 26/a).3. Moottori eikäynnistyAvain «KÄYN-NISTYS»-asennossa– polttoaineen virtaus puuttuu– tarkista polttoainesäiliöntaso– aukaise hana (milloin asennettu)– tarkista polttoaineen aukaisunohjauksen johdotus(milloin asennettu)– tarkista polttoainesuodatin– käynnistys viallinen– tarkista sulakkeen hupunkiinnitys– tarkista elektrodien puhtausja oikea etäisyys


FI 42VIANETSINTÄKAAVIOTOIMINTAHÄIRIÖ TILA MAHDOLLINEN SYY KORJAUS4. Käynnistys eitapahdu helpostitai moottorin toimintaepätasaistaAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossaMoottoriliikkuu– kaasuttimessa on ongelmia– puhdista tai vaihda ilmansuodattimet– puhdista uimurikammio– tyhjennä polttoainesäiliö japane sinne uutta, puhdastapolttoainetta– tarkista ja tarvittaessa vaihdapolttoainesuodatin5. Moottorintehokkuusheikentynytleikkuun aikanaAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuu– nopeus liian korkea leikattavanruohon korkeuteen nähden– vähennä nopeutta ja/tainosta leikkuutasoa6. Moottori sammuuja merkkivalovilkkuuAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuu– turvalaitteet ovat aktivoituneet– tarkista, että käynnistysolosuhteetovat oikeat (katsosivu 26/b).7.Moottori sammuuja merkkivalosammuuAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuuTurvapiirikortti on pysäyttänyt laitteentoiminnan koska:– mikrokatkaisimet koskettavatmaadoitusta– akku on purkautunut– lataussäätimen aiheuttama ylijännite– akku on kytketty väärin(kytkennät eivät ole oikein paikallaan)– moottorin maadoitus ei paikoillaanAseta avain «PYSÄYTYS»-asentoon ja etsi häiriön syy:– tarkista kytkennät– lataa akku– ota yhteys valtuutettuunhuoltopalveluun– tarkista akun kytkennät– tarkista moottorin maadoitus8. Moottori sammuuja merkkivalopalaaAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuu– moottorissa esiintyy häiriöitä– käänny valtuutetun huoltokeskuksenpuoleen9. Leikkausjälkiepätasaista jaruohoaei keräydy tarpeeksiAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuu– leikkuutaso ei ole yhdensuuntainenmaaperän kanssa– terä ei ole tarpeeksi tehokas– tarkista rengaspaine– tarkista leikkuutason jamaaperän yhdensuuntaisuus– tarkista, että terä on asetettuoikein– teroita tai vaihda terä– tarkista hihnan kireys


VIANETSINTÄKAAVIOFI 43TOIMINTAHÄIRIÖ TILA MAHDOLLINEN SYY KORJAUS– etenemisnopeus liian korkealeikattavan ruohon korkeuteennähden– poistoputki tukossa– leikkuutaso tukossa– vähennä nopeutta ja/tainosta leikkuutasoa– odota, että ruoho kuivuu– poista säkki ja tyhjennäputki.– puhdista leikkuutaso10. Epätavallistatärinää laitteentoiminnan aikanaAvain «KÄYN-NISSÄ»- asennossamoottoriliikkuu– terä ei ole tasapainossa– terä on löystynyt– kiinnitykset ovat löystyneet– leikkuutaso tukossa– tasapainota tai vaihda vioittunutterä– tarkista terän kiinnitys– tarkista ja kiinnitä moottorinja laitteen kiinnitysruuvit– poista säkki, tyhjennä putkija puhdista leikkuutasonsisäosatOta yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, mikäli toimintahäiriöt jatkuvat edellämainittujen korjaustoimenpiteiden jälkeenkin.! VAROITUS! Älä koskaan yritä suorittaa vaikeita korjaustöitä ilmantarvittavaa teknistä tuntemusta ja työkaluja. Jokainen laiminlyödensuoritettu toimenpide aiheuttaa takuun raukeamisen, jolloin valmistajavapautuu kaikesta laitteen vastuusta.


FI 44SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET8. SAATAVANA OLEVA LISÄLAITTEET1. ETUPAINOSARJAParantaa laitteen etutasapainoa ennen kaikkea silloin,kun laitetta käytetään rinteissä.12. KIVISUOJASARJA2Voidaan käyttää säkin sijaan silloin, kun ruohoa eikerätä.3. YLLÄPITOAKKULATURI "CB01"Ylläpitoakkulaturin avulla voit säilyttää akun moitteettomassakunnossa laitteen seisokkiaikojenaikana, joka puolestaan takaa parhaan mahdollisenlataustason sekä akun pitkän käyttöiän.34. “MULCHING” SARJAVaihtoehtoisena ruohonkeruusäkille, hienontaaruohon pieneksi silpuksi ja jättää sen nurmikkoon.4


TEKNISET OMINAISUUDETFI 459. TEKNISET OMINAISUUDETSähkölaitteisto .............................. 12 VAkku ............................................ 18 Ah➤ Mekaanisella vaihteistolla varustetuissamalleissa:Eturenkaat ............................... 11 x 4-4Takarenkaat ..............................15 x 6-6Eturenkaiden täyttöpaine ...........1,5 barTakarenkaiden täyttöpaine ........ 1,0 barKokonaispaino ................ 159 ÷ 168 kgOhjauksen sisäläpimitta (leikkaamattomanruohon minimiläpimitta) ....... 1,4 mLeikkuukorkeus ...................... 3 ÷ 8 cmLeikkuuleveys ............................. 71 cmSäkin tilavuus ........................ 170 litraaEtenemisnopeus (viitteellinen) 3000min -1 :1. vaihteella .................... 1,5 km/h2. vaihteella ................... 2,7 km/h3. vaihteella .................... 4,0 km/h4. vaihteella .................... 4,5 km/h5. vaihteella .................... 6,8 km/hPeruutusvaihteella ......... 2,0 km/h➤ Hydrostaattisella vaihteistollavarustetuissa malleissa:Etenemisnopeus (3000 min -1 ):Eteenpäin ajettaessa 0 ÷ 8,6 km/hPeruutusvaihteella ... 0 ÷ 3,2 km/h8601100113015461863706750760

More magazines by this user
Similar magazines