Leca harkkorakenteet - Taloon.com

taloon.info

Leca harkkorakenteet - Taloon.com

SISÄLTÖ1 LECA ® PERUSTUSTYYPIT 32 LECA ® SEINÄRAKENTEET 33 VALMISTELEVAT TYÖT 44 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN 55 PERUSTUKSEN PINTAKÄSITTELYT JA ERISTYKSET 76 PILARIPERUSTUS 87 LECA ® DESIGN SEINÄRAKENTEET(LTH-380 ja LTH-420 -harkkorakenteet) 88 LECA ® TERM LTH-300 -SEINÄRAKENNE 119 IKKUNOIDEN JA OVIEN ASENNUS 1410 SÄHKÖASENNUKSET JA SEINIEN PAIKKAUKSET 1511 SEINIEN PINNOITUKSET 16Perusmuurin pinnoitusUlkoseinän pinnoitusSisäseinien tasoitus12 RAUDOITTEET, PALKIT JA TYÖVÄLINEET 1713 LECA ® -HARKOT 18JULKI­SIVUT­­­•­­­LATTIAT­­­•­­­LAATOITUS­­­•­­­TEKNISET LAASTIT­­­•­­­SISÄPINNAT­­­•­­­MUURAUSLAASTIT •­­­LECA ® SORA JA -ERIKOISHIEKAT­­­• LECA ® HARKOT JA -HORMIT •­­­KAHI-TIILET JA -HARKOT


3 VALMISTELEVAT TYÖT1.121.1. Selvitä rakennuspohjan laatu mahdollisimmanKarkeasti jo ennen tontinaikaisessa ostamista ja yksityiskohtaisesti vaiheessa. ennen kuinKar-päätät talon sijoittamisesta tontille. Pohjatutkimuksen tarkoitus on saadaSelvitä rakennuspohjan laatu mahdollisimman aikaisessa tietoa perustamistavan ja -syvyyden valitsemista varten.keasti jo ennen tontin ostamista jayksityiskohtaisesti 1ennen kuin päätättalon sijoittamisesta tontille. Pohjatutkimuksentarkoituksena on saadatietoa perustamistavan ja -syvyydenva­litsemista varten.2. Ennen kuin teet mitään tontilla, pyydä rakennusvalvonnalta rakennuksen nurkkapisteetja perustusten korkeusasema. Rakenna linjapukit riittävän kauas tulevanrakennuksen reunasta ja merkitse niihin seinälinjojen paikat käyttäen apuna linjalankojaja rakennusvalvontaviranomaisten merkitsemiä nurkkapisteitä.Nurkkapisteet voit merkata myös käyttämällä elektronisia mittalaitteita, jolloinet tarvitse linjapukkeja.3 4Ennen kuin teet mitään tontilla, pyydä rakennusvalvonnalta rakennuksen nurkkapisteet japerustusten korkeusasema.Rakenna linjapukit riittävän kauas tulevan rakennuksen reunasta ja merkitse niihinseinälinjojen paikat käyttäen apuna linjalankoja ja rakennusvalvontaviranomaistenmerkitsemiä nurkkapisteitä.23. Ennen varsinaisia kaivutöitä raivaapuut ja poista turve, multa ym. humuskerrosrakennuspaikalta (myös 2–3 mn varsinaisia kaivutöitä raivaa puut ja poista turve, multa ym. humuskerrosnuspaikalta (myös 2-3 m seinälinjojen ulkopuolelta).lähistön puut kannattaa suojata esim. pystylaudoituksella.seinälinjo­jen ulkopuolelta). Muut lähistönpuut kannattaa suojata esim.pysty­lau­doituksella.4. Suunnittele kaivusyvyys huomioiden perustamissyvyys rakennesuunnitelmissa.Kaivutyö tehdään siten, että maa viettää keskeltä kaivannon reunoille päin. Pyydäpohjakatselmus rakennusvalvonnalta kaivutöiden jälkeen.3Suunnittele kaivusyvyys huomioiden perustamissyvyyden minimivaatimus(routivilla mailla 0,6 m). Kaivutyö tehdään siten, että maa viettää keskeltäkaivannon reunoille päin.Kaivutöiden jälkeen pyydä pohjakatselmus rakennusvalvonnalta44


4 ANTURAN JA PERUSMUURIN RAKENTAMINEN5 6 85. Asenna anturan alle tuleva tasaus-Asenna anturan alle tuleva tasaussorakerros. Anturan tullessa suoraanvettä läpäisemättömän maakerroksen päälle anturaan tulee asentaa riittävästiputkia sisäpuolisen veden ohjaamiseksi salaojiin.Asennasorakerros.salaojaputket huomioiden ainakinAnturanseuraavat rakentamismääräystentullessa suoraanvaatimukset: Salaojaputken korkeimmankin kohdan tulee olla joka kohdassa viereisenseinäanturan alapintaa alempana. Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksen tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 0,1 m ja päällävähintään 0,2 m.vettä läpäisemättömän maakerroksenpäälle tulee anturaan 5 asentaa riittävästiputkia sisäpuolisen veden ohjaamiseksisalaojiin.Asenna salaojaputket huomioidenainakin seuraavat rakentamismääräystenvaatimukset:- Salaojaputken yläpinnan tulee ollajoka kohdassa viereisen seinäanturanalapintaa alempana.- Salaojaputkea ympäröivän salaojituskerroksentulee olla putken alla jasivuilla vähintään 0,1 m ja päällä vähintään0,2 m.6. Mittaa Mittaa ja merkitse anturan ja nurkkapisteet merkitse linjapukkeja ja linjalankaa anturan apuna käyttäen. nurkkapisteetlinjapukkeja ja linjalankaaapuna käyttäen.67. Rakenna betonianturan muotti linjalankojaapuna käyttäen. Asenna tarvittavatteräkset anturaan ja huolehdi,että ne pysyvät valun aikana suunnitellussaasemassaan.Kiinnitä huomiota anturan yläpinnankorkeusasemaan ensimmäisenharkkokerroksen muuraustyön helpottamiseksi.8. Tarkista ristimitat. Merkitse perus­muu­rinnurkkapisteet betoni­anturaanlin­ja­puk­keja ja -lankoja apuna käyttäen.Purettua­si betonianturan muotinkiinnitä muurausjohteet perusmuurinmuurausta varten. 7 Merkitse pystyssäoleviin muurausjohteisiin harkkomuurauskerrostenkorkeusetenemä(200 mm). Mikäli anturan yläpinnassaon pienoista korkeuseroa, aloita mittauskorkeimmasta kohdasta.Tarkista ristimitat. Merkitse perusmuurin nurkkapisteet betonianturaan linjapukkeja ja -lankoja apunakäyttäen.Vinkki: Nosta harkkolavat ja tarvittavat laastit anturan sisäpuolelle.Purettuasi betonianturan muotin kiinnitä linjalaudat perusmuurin muurausta varten. Merkitse pystyssäoleviin linjalautoihin harkkomuurauskerrosten korkeusetenemä (200 mm). Mikäli anturan yläpinnassa onpienoista korkeuseroa, aloita mittaus korkeimmasta kohdasta.VINKKI: Tarkistettuasi ristimitat nosta harkkolavatja tarvittavat laastit anturan sisäpuolelle.9 1. 10 119. Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvinkantavalle perusmaalle, voit käyttääanturaharkkoja betonianturan sijasta.Mikäli rakennat tasaiselle ja hyvin kantavalle perusmaalle, voit käyttää anturaharkkoja Asenna anturaharkkojen yläpinnan kouruun kaksi ø10 mm harjaterästankoa ja täytä kourubetonianturan sijasta. Lado soratäytön päälle. TarkastaKulmissa käytetään kulmaharkkoja, joiden raudoitusuriin teräkset sopivat harkkoa työstämättä.Lado anturaharkot tiivistetyn sora-betonilla (K30-2) tai Vetonit weber.vetonit Sementtilaasti S30:lla. S 30 Sementti-anturaharkkojen sijainti linjalangalla ja hierrä tai kopauta kumivasaralla harkot tiiviistiMikäli haluat muurauksen etenevän puolenkiven vaakalimityksellä, tulee sinun leikata työmaallaalustaa vasten.Harkkomuuraus lähtee ja etenee anturaharkkojen päältä aivan kuten betonianturan päältäkin. vakiosovituskappale (oranssi), jonka pituus on 170 mm (RUH-380 muuraus) tai 210 mm (RUH-340muuraus). Muissa leveyksissä noin puolen kiven limitys toteutuu ilman vakiosovituskappaletta.täytön päälle. Tarkasta anturaharkkojensijainti linjalangalla ja hierrä taikopauta kumivasaralla harkot tiiviistialustaa vasten. 810. Asenna anturaharkkojen yläpinnankouruun kolme ø 8 mm harjaterästankoaja täytä kouru betonilla C25/30laastilla.Harkkomuuraus lähtee jaetenee anturaharkkojen päältä aivankuten betonianturan päältäkin.911. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja,joiden raudoitusuriin teräksetsopivat harkkoa työstämättä.VINKKI: Ensimmäinen laastisauma voi ollanormaalia (5 mm) paksumpi.Huomioi tämä laastimenekissä!105


1. 12131412. Seinän toiseen päähän tulee yleensäsovituskappale, jonka pituus riippuuseinän pituudesta. Tämän kappaleenpituuden tulee kuitenkin olla vähintään100 mm, joten joudut mahdollisestilyhentämään kahta viimeistä harkkoa.einän toiseen päähän tulee yleensä sovituskappale, jonka pituus riippuu seinän pituudesta.ämän kappaleen pituuden tulee kuitenkin olla vähintään 100 mm, joten joudut mahdollisestihentämään kahta viimeistä harkkoa.uolen kiven vaakalimitys tarvitaan ulkonäkösyistä esim. kun harkkokuvio jätetäänäkyviin, muuten harkkojen muurauksessa minimilimitys on 100 mm.Puolen­kiven vaakalimitys tarvitaan ulkonäkö­syistä12esim. kun harkkokuvio jätetäännäkyviin, muuten harkkojen muurauk­ses­saminimilimitys on 100 mm.13. Mikäli haluat muurauksen etenevänpuolenkiven vaakalimityksellä,sinun tu­lee leikata työmaalla vakiosovituskappale,jonka pituus on 320 mm(RUH-420 limitys toteutuu ilman muuraus), vakiosovituskappaletta. 360 mm (RUH-380 muuraus) tai 400 mm (RUH-34013muuraus). Muissa harkkoleveyksissänoin puolen kiven limitys toteutuuilman vakiosovituskappaletta.Mikäli haluat muurauksen etenevän puolenkiven vaakalimityksellä, tulee sinun leikatatyömaalla vakiosovituskappale, jonka pituus on 320 mm (RUH-420 muuraus), 360 mm (RUH-380 muuraus) tai 400 mm (RUH-340 muuraus). Muissa harkkoleveyksissä noin puolen kiven14. Harkkomuuraus etenee nurkastaaloit­taen kerros eli varvi kerrallaan.Harkkomuuraus etenee nurkasta aloittaen kerros eli varvi kerrallaan. Nosta linjalangatmuurauksen edetessä tulevan harkkokerroksen yläreunan tasolle.Nosta linjalangat muurauksen edetessätulevan harkkokerroksen yläreunantasolle. Koska pystysaumalaastiaei tarvita, voit nostaa 13 harkot suoraanharkkolavalta paikalleen laastikarheenpäälle.151615. Leca® harkot muurataan weber.vetonitML Leca® Laastilla (talviolosuhteissaweber.vetonit ML Leca® P Pakkaslaastilla)5 mm:n saumapaksuudella, jolloinharkkojen korkeusetenemä on 200 mm.195 mm korkeiden harkkojen korkeusetenemätyötä ja takaaon moitteettoman 200 lopputuloksen. mm. Leca® harkko-Leca-harkkojen muuraustekniikka on helppo oppia. Vaivattomimminlevität laastin Leca-muurauskelkalla. Se säästää jopa kolmanneksen laastia,nopeuttaajen muuraustekniikka on helppo oppia.Vaivattomimmin levität laastin Leca®muurauskelkalla. Se 14 säästää jopa kolmanneksenlaastia, nopeuttaa työtä jatakaa moitteettoman lopputuloksen.Leca-perusharkot muurataan Leca-laastilla 5 mm:n saumapaksuudella, jolloin 195 mm korkeiden17. Täytä harkon raudoitusurat laastillaennen harjaterästen asentamista.Paina uriin suunnitelmien mukaisetharjateräkset. Tee raudoitus kuvienosoittamalla tavalla. Jatkospituudenminimiarvo on 8 mm:n harjateräksillä700 mm.16. Muuraa 200 mm ja sitä leveämmät harkot ns. rakosaumalla. Muuraa tätä ohuemmatharkot umpisaumalla. Harkko­jen pystysaumoissa ei käytetä laastia, poikkeuksenakatkaistut harkot, joiden leikattujen päiden pystysaumoissa käytetään laastia, sekä kunharkon pontattu pääty liittyy toisen harkon kylkeen. Harkkoja muuratessasi työnnäharkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske se sen jälkeen alas valmiinlaastikerroksen päälle. Kopauta harkko lopullisesti kumivasaralla paikalleen. Älä liikutaharkkoa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.17Muuraa 200 mm ja sitä leveämmät harkot ns. rakosaumalla. Muuraa tätä ohuemmat harkotumpisaumalla.Harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia, poikkeuksena katkaistut harkot, joiden leikattujen päidenpystysaumoissa käytetään laastia, sekä kun harkon pontattu pääty liittyy toisen harkon kylkeen.Harkkoja muuratessasi työnnä harkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske se sen jälkeen alasvalmiin laastikerroksen päälle.Kopauta harkko lopullisesti kumivasaralla paikalleen.Älä liikuta harkkoa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.17615Muurattuasi ensimmäisen uraharkkokerroksen täytä urat laastilla. Paina uriin suunnitelmienmukaiset harjateräkset. Tee raudoitus kuvan osoittamalla tavalla. Jatkospituuden minimiarvoon 8 mm:n harjateräksillä 700 mm.


1818. Poista laastipurseet ajoittainennen laastin jäykistymistä.1. 19VINKKI: Hio samalla laasti­saumat esim.styrox- tai uretaani­palalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.19. Voit katkaista harkon kovametalliteräiselläsahalla, tarkoitukseen tehdylläsähkö­sahalla tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.Isolle työmaalle kannattaavuokrata koneellinen harkkosaha.Voit katkaista harkon kovametalliteräisellä sahalla, tarkoitukseen tehdyllä sähkösahalla taiisoteräisellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.19Poista laastipurseet välittömästi, ja tee puhtaaksimuurattavien seinien saumaus muuraustyönyhteydessä. Vinkki: Hio päivän päätteeksi laastisaumat esim. styrox- tai uretaanipalalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.5 PERUSTUKSEN 18 PINTAKÄSITTELYT JA ERISTYKSET20 1.21 1.22 1.20. Tee anturan yläpintaan, sokkeliliittymäänviiste esim. weber.vetonit­S 30 Sementtilaastilla. Pinnoita matala-21. Kellarillisen rakennuksen perusmuurinmaan alle jäävä osa on ainaeristettävä kosteudelta. Olosuhteissa,joissa perusmuuriin ei kohdistu suoranaistavedenpainetta, voidaan käyttääepäjatkuvia vedeneristeitä, kutenperusmuurilevyjä. Vaativimmissa kosteusolosuhteissakäytetään jatkuviavedeneristeitä, esim. bitumieristeitä.21Vie vedeneristys aina niin alas, etteivesi jää anturan päälle, vaan valuusalaojiin. Pinnoita myös vedeneristeentaakse jäävä seinä 137 Oikaisulaastilla,tai 410 Ohutrappauslaastilla.­Rakenteen toiminnan varmistamiseksiasenna mahdollinen lisälämmöneristysvedeneristeen ulkopuolelle.perustuksissa harkkopinta weber.vetonit­137 Oikaisulaastilla tai 410 Ohut­rappaus­laastillasekä maan päälle että allejäävältä osaltaan. Pinnoituksella saavutetaanriittävä ilmatiiviys ja suljetaanharkon pintahuokoset.Saat maanpinnan yläpuoliset osattyylikkäiksi esim. weber.vetonit rouhepinnoituksella,SokkeliPinnoitteella tai ­SokkeliMaalilla.Eristä tarvittaessa maanpinnan alapuolisetosat kosteudelta perusmuurilevyllätai bitumilla.Voit käyttää lämmöneristeenä EPS/XPS-levyjä ja Weberin ladottavia Geosäkkejä.Geosäkki on suodatinkan-Kellarillisen rakennuksen perusmuurin maan alle jäävä osa on aina eristettävä kosteudelta. Olosuhteissa, joissaTee anturan yläpintaan, sokkeliliittymään viiste esim. Vetonit Sementtilaastilla S30.perusmuuriin ei kohdistu suoranaista vedenpainetta, voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä, kutenPinnoita matalaperustuksissa harkkopinta Serpo 137 Sokkeli- japerusmuurilevyjä. Vaativimmissa kosteusolosuhteissa käytetään jatkuvia vedeneristeitä, esim. bitumieristeitä. Eristä tiili- ja puurakenteet harkkopinnasta esimerkiksi bitumihuopakaistaleen avulla.oikaisulaastilla tai Serpo 410 Ohutrappauslaastilla sekä maan päälle että alle jäävältä osaltaan.kaasta Huolehdi tehty lisäksi sauman säkki, ilmatiiviydestä. jonka sisällä onPinnoituksella saavutetaan riittävä ilmatiiviys ja suljetaan harkon pintahuokoset.Vie vedeneristys aina niin alas, ettei vesi jää anturan päälle, vaan valuu salaojiin.Kiinnitä puurakenteisen seinän alajuoksu harkkoon tarkoitukseen soveltuvillaSaat maanpinnan yläpuoliset osat tyylikkäiksi esim. Vetonit-rouhepinnoituksella, maxitPinnoita myös vedeneristeen taakse jäävä seinä Serpo 137 Sokkeli- ja oikaisulaastilla, tai Serpo 410Sokkelipinnoitteella tai maalilla.Leca® kevytbetoniruuveilla soraa. Geosäkit tai tulpallisilla kiinnikkeillä. muodostavatOhutrappauslaastilla. Rakenteen toiminnan varmistamiseksi asenna mahdollinen lisälämmöneristys vedeneristeenEristä tarvittaessa maanpinnan alapuoliset osat kosteudelta esim. maxitin Superflex 10 bitumieristeelläulkopuolelle.samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen.Muussa tapauksessa perus-tai perusmuurilevyllä.Voit käyttää lämmöneristeenä EPS-levyjä ja maxitin ladottavia Geosäkkejä. Geosäkki on suodatinkankaasta tehtysäkki, jonka sisällä on Leca-soraa. Geosäkit muodostavat samalla pystysuuntaisen salaojakerroksen.20Muussa tapauksessa perusmuurin ulkopuoliset salaojituskerrokset (min. 200 mm) asennetaan täyttöjenyhteydessä.muurin ulkopuoliset salaojituskerrokset(min. 200 mm) asennetaan täyttö-22jen yhteydessä.22. Eristä tiili- ja puuraketeet harkkopinnastaesimerkiksi bitumihuopakaistaleenavulla. Huolehdi lisäksi saumanilma­tiiviydestä. Kiinnitä puurakenteisenseinän alajuoksu harkkoon tarkoitukseensoveltuvilla kevytbetoniruuveillatai tulpallisilla kiinnikkeillä.7


36 PILARIPERUSTUS23 1.24 1.25 1.23. Keveiden perustusten perustusten kuten kesämökkien ja autokatosten perustuksissa kuten kesämökkienja autokatosten perustuksissaon edullista käyttää Leca-pilariharkkoja. Kaiva routivalla maapohjalla pilariperustusroudattomaan syvyyteen tai routaeristä esim. Leca-soralla.on edullista käyttää Leca® pilariharkkoja.Kaiva routivalla 23 maapohjalla pilariperustusroudattomaan syvyyteen tairoutaeristä esim. Leca® soralla.24. Pilariperustusten antura mitoitetaanmaan­pohjan kantavuudenPilariperustusten antura mitoitetaan maanpohjan kantavuuden mukaan.Asenna anturaan yksi 12 mm:n harjateräs tartunnaksi pilarille.mukaan. Asenna anturaan esim. yksi12 mm:n harjateräs tartunnaksi pilarille.24pilarin, asenna pilariharkon reikään 12 mm:n harjateräs ja vala reikä täyteen notkeaabetonimassaa (K30). Pilariharkon reiän tilavuus on 2,65 dm , joten betonia, esim. Vetonit Sementtilaastia25. Muurattuasi.S30 tarvitaan n. 5,8 kg/harkko Pilariharkkoperustus pilarin, kestää tuentatavasta asenna ja korkeudesta riippuenpilari-harkon reikään 12 mm:n harjateräs ja50100 kN:n kuorman.25vala reikä täyteen notkeaa betonimassaaC25/30 (K30). Pilariharkon reiäntilavuus on 2,65 dm 3 , joten betonia,esim. S 30 Sementtilaastia tarvitaann. 5,5 kg/harkko. Pilariharkkoperustuskestää tuentatavasta ja korkeudestariippuen 50–100 kN:n kuorman.7 LECA ® DESIGN SEINÄRAKENTEET(LTH-380 ja LTH-420 -harkkorakenteet)ULKOSEINÄN TAI KELLARIKERROKSEN ULKOILMAA VASTEN OLEVAN SEINÄN RAKENTAMINENLeca® Design LTH-380 ja LTH-420 -harkot muurataan järjestelmäänkehitetyllä weber.vetonit ML Leca® Laastilla(talviolosuhteissa -ML Leca® P Pakkaslaastilla) noin5 mm:n vaakasaumalla. Järjestelmään kuuluvat tikasraudoitteet,joita on helppo käsitellä ja joilla saadaan hyvätartunta laastiin. Järjestelmän kylmäsillattomia palkkiharkkojatäydentää oma Aukonylitysraudoite sekä valuunkäytettävä C25/30 (K30) lujuusluokiteltu weber.vetonit ­S 30 Sementtilaasti. Leca® Design konsepteihin kuuluvatmyös niihin kehitetyt muuraussiteet ja muurauskelkka.Rakenna Leca® Design talojen perustusten maanvastaisetosat Leca® Lex perusharkoista (RUH-380 tai RUH-420).­Muuraa ulkoilmaa vasten tulevat osat ja kellarillisissataloissa myös kaksi harkkokerrosta maanpinnan alapuolellaLTH-380 tai LTH-420 -eristeharkoista. LTH-380ja LTH-420 -harkkojen muuraustyö etenee kuten perusharkkojenkin,eli aloita nurkasta ja pyri muuraamaankerros kerrallaan.Nosta linjalangat muurauksen edetessä tulevanharkkokerroksen yläreunan tasolle. Muurattaessa kerroksia,joiden alapuoliseen saumaan tulee raudoitteidenjatkoksia ja muuraussiteitä, harkkojen yläpinnansaaminen oikeaan korkoon saattaa olla työlästä. Tämäsinun kannattaa huomioida muuraamalla muut harkkokerroksetmahdollisuuksien mukaan hieman linjalanganalapuolelle.26. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja,joita on harkkolavalla oikea- ja vasenkätisinä.Muuraa kulmaharkot tarvittaessamuurauskauhaa käyttäen. Varmistakulmaharkkojen eristeiden liittyminenpystysaumoissa tiiviisti suorienharkkojen eristeeseen vähän paisuvallapolyuretaanivaahdolla.Lähde muuraamaan kulmasta pääsääntöisestitäysillä harkoilla. Muurauksenpäättyessä kulmaan tai aukkoon,katkaise harkko sopivaan mittaan.MINIMILIMITYS ON 100 MM!826Epäsymmetrisissä LTH-380 ja LTH-420-harkoissa on omat kulmaharkkonsa26Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoa matalampi ja sekäännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti. Kulmaharkot muurataan paksummallalaastisaumallasekämuurauskauhaaulkokäyttäen.että sisäkulmaan.Kulmaharkkojen(Kuvassaeristeiden liittyminenulkokulmaharkko.)pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojen eristeeseenvarmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksen päättyessä kulmaantai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.Minimilimitys on 100 mm!Epäsymmetrisissä Leca Design harkoissa on oma kulmaharkkonsa sekä ulko- että sisäkulmaan.26


1. 271. 281. 2927. Eristeharkkojen muurauksessakannattaa käyttää Leca® muurauskelkaa,jolloin vaakasaumaan laastikarheidenväliin jää sopiva ilmarako, laastinmenekki pienenee ja työ nopeutuu.Kelkkaa on järkevää käyttää ainakinpitkillä aukottomilla seinillä. Laastiatulee käyttää saumassa siten, että27laasti ei juuri pursua harkon ulkopuolelletai eristeen päälle. Harkkojen pystysaumoissaei käytetä laastia. Tämähelpottaa ja nopeuttaa muuraustyötä.Leca Design -harkkojen muurauksessa kannattaa käyttää Leca-muurauskelkaa, jolloinvaakasaumaan laastikarheiden väliin jää sopiva ilmarako, laastin menekki pienenee ja työ nopeutuu.Kelkkaa on järkevää käyttää ainakin pitkillä aukottomilla seinillä. Lyhyillä seinäpätkillä ja nurkissaperinteinen muurauskauhan käyttö on kätevin tapa muurata.lopullisesti paikoilleen. Älä liikutaLaastia tulee käyttää saumassa siten, että laasti ei juuri pursua harkon ulkopuolelle tai eristeen päälle. Työnnä kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske se valmiinLeca Design -harkkojen pystysaumoissa ei käytetä laastia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa muuraustyötä. laastikerroksen harkkoa päälle. Kopauta laastikerroksen harkko tarvittaessa kumivasaralla päällä lopullisesti niin, paikoilleen. Älä liikutaharkkoa laastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.Poista laastipurseet ajoittain ennen laastin jäykistymistä.30 1.28. Työnnä harkko kiinni edellisenharkon päätypintaan, ja laske se valmiinlaastikerroksen päälle. Kopautaharkko tarvittaessa kumivasarallaettä harkon ja laastin tartuntakärsii. Poista laastipurseet ajoittainennen laastin jäykistymistä.VINKKI: Hio samalla laasti­saumat 28 esim.styrox- tai uretaanipalalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.1. 3129. Jos haluat käyttää vaakasaumassajotain lisäeristettä, paras vaihtoehto onvähän paisuva polyuretaanivaahto. Pursotase kahtena kaistana saumauspistoolinavulla. Asenna kaistat muurauslaastinlevittämisen jälkeen.Jos haluat käyttää vaakasaumassa jotain lisäeristettä, paras vaihtoehto on vähän paisuvapolyuretaanivaahto. Pursota se kahtena kaistana saumauspistoolin avulla. Asenna kaistat muurauslaastinlevittämisen jälkeen.1. 3229Leca Design -harkko on helppo katkaista tarkoitukseen kehitetyllä kovametalliteräisellä sahalla taiisoteräisellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.30. Harkko on helppo katkaista tarkoitukseenkehitetyllä kovametalliteräiselläsahalla tai isoteräisellä kulmahiomakoneella.Isolle työmaalle kannattaavuokrata koneellinen harkkosaha.333033. Täytä urat laastilla ennen raudoitteiden asentamista. Paina uriin suunnitelmienmukaiset raudoitteet. Mikäli käytät tikas­raudoitteita katkaise kulmissa ulommainenraudoitteiden teräksistä ja taivuta raudoite kulman muotoon kuvan osoittamallatavalla. Jatkospituuden minimiarvo on 8 mm:n harjateräksillä 700 mm ja1. 33Täytä urat laastilla ennen raudoitteiden asentamista. Paina uriin suunnitelmien mukaiset raudoitteet.Mikäli käytät tikasraudoitteita tikasraudoitteilla katkaise kulmissa 400 ulommainen mm. raudoitteiden teräksistä ja taivuta raudoitekulman muotoon kuvan osoittamalla tavalla. Jatkospituuden minimiarvo on 8 mm:n harjateräksillä 700mm ja tikasraudoitteilla 400 mm.31. Asenna aukkojen pieliin ohjurilaudat,jotta saat pystypielistä suorat. Huomioi,Asenna aukkojen että pieliin aukon ohjurilaudat, jotta ja saat karmin pystypielistä suorat. joka Huomioi, että sivulleaukon ja karmin joka sivulle jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/tiivistysvara!jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/­tiivistysvara!4632. Sijoita raudoitukset suunnitelmienSijoita raudoitukset suunnitelmien mukaisesti. kutistumaraudoitukseksimukaisesti. Asenna kutistumaraudoitukseksisaumaan. Aukkojen ala- molempiin ja yläpuolisen raudoituksen harkkokuoriintulee ulottua vähintään terästensaumaan. Tämän lisäksi raudoitus on asennettava ikkuna-aukon alapuoliseen saumaan ja aukkojenyläpuolisen palkkiharkon saumaan sekä ylimpään jaalimpaanjatkospituuden verran aukon reunojen yli. Jatkospituuden minimiarvot ovat8 mm harjateräksellä 700 mm ja 4 tikasraudoitteilla 400 mm.vähintään 8 mm:n harjateräkset tai ­varsilla) alueella tulee harkkojen ulkokuoressa käyttää sinkittyä tai ruostumatonta terästä.Asenna teräkset niin, että laasti ympäröi niitä.ø 4 mm tikasraudoitteet joka kolmanteensaumaan. Tämän lisäksi raudoituson asennettava ikkuna-aukon ala-31puoliseen saumaan ja aukkojen yläpuolisenpalkkiharkon saumaan sekäylimpään ja alimpaan saumaan. Aukkojenala- ja yläpuolisen raudoituksentulee ulottua vähintään terästenjatkospituuden verran aukon reunojenyli. Rakennettaessa ympäristöluokanMX4 (suolarasitetut kohteet esim.merenrannalla tai suolattujen teidenvarsilla) alueella tulee harkkojen ulkokuoressakäyttää sinkittyä tai ruostumatontaterästä. Asenna teräkset niin,että laasti ympäröi niitä.molempiin harkkokuoriin vähintään 8 mm:n harjateräkset tai ø 4 mm tikasraudoitteet joka kolmanteenRakennettaessa ympäristöluokan MX4 (suolarasitetut kohteet esim. merenrannalla tai suolattujen teiden9


Aukot voidaan ylittää myös LTP-380 tai LTP-420 palkkiharkkojen avulla. Muuraa3435 3634. Sido väliseinät ja ulkoseinät toisiinsamuuraussiteillä. Sijoita muuraussidejokaiseen harkkosaumaan.Useimmiten väliseinät muurataan runkomuurauksenjälkeen.Sido väliseinät ja ulkoseinät toisiinsa muuraussiteillä. Sijoita muurausside jokaiseenharkkosaumaan. Useimmiten väliseinät muurataan runkomuurauksen jälkeen.373335.–36. Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15 cmetäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustana tarvittaessakäytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä vaakasaumatAsenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustanatarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistävaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asennaapukarmia.aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asenna apukarmia.37. Tee puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkkokerros seinän leveydestäriippuen LTP-380 tai LTP-420 palkkiharkoista. Tällöin 34/35 palkkiharkon uraantehtävä valu ja teräkset muodostavat rakennuksen kiertävän rengaspalkin. Käytäraudoituksena esim. 10 mm harjateräksiä. Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta,johon rengasteräkset voidaan asentaa, erillistä palkkiharkkokerrosta ei tarvita.Asenna ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan muuraus­siteet ­(1 kpl/harkko). Asenna muuraussiteet myös välipohjan kummallekin puolelle 1 kpl/harkko. Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi käyttää 4 kpl/m 2koko seinän alueel­la.1038Tee puurakenteisen väli- tai yläpohjan alapuolinen harkkokerros seinän leveydestäriippuen LTP-380 tai LTP-420 palkkiharkoista. Tällöin palkkiharkon uraan tehtävävalu ja teräkset muodostavat rakennuksen kiertävän rengaspalkin. Käytäraudoituksena esim. 10 mm harjateräksiä.Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta, johon rengasteräkset voidaan asentaa, erillistäpalkkiharkkokerrosta ei tarvita.36Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustanatarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistävaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asennaapukarmia.38. LTH-380 ja LTH-420 harkkorakenteessaolevat aukot 34/35 kannattaa ylittääensisijaisesti Leca® valmispalkkien LP-140-pituus avulla, jolloin aukon ylityksiinei tarvita väliaikaista tuentaa. Valmispalkinleveys on 140 mm ja eristeharkkoseinässäniitä asennetaan kaksirinnakkain. Kiinnitä palkkien väliin työmaallasopivan levyinen EPS- tai polyuretaanieriste.Huolehdi, että valmispalkkienpää tulee vähintään 250 mmtuelle. Voit jatkaa muuraustyötä hetipalkkien asentamisen jälkeen.39. Aukot voidaan ylittää myös LTP-380 tai LTP-420 palkkiharkkojen avulla. Muuraapalkkiharkot samoin kuin LTH-380 ja LTH-420 -harkot eli ilman pystysaumalaastia.Muuratessasi aukkojen päälle, rakenna aukon kohdalle väliaikaiset tuet puutavarastaja lado palkkiharkot niiden päälle. Huolehdi, että palkkiharkon pää tulee vähintään250­­mm tuelle. Käyttäessäsi kahta palkkiharkkokerrosta päällekkäin, tulee niidenvälisen vaakasauman olla harkon levyinen. Asenna palkkiharkon uraan suunnitelmienmukainen raudoite. Aukonylitysraudoitteet helpottavat asennustyötä ja varmistavatteräksille riittävät suojaetäisyydet. Palkkiharkot ja raudoitus tulee ulottaavähintään 250 mm aukon reunan yli. Tukipinnan ollessa alle 250 mm, tulee suunnittelijantarkistaa paikallinen puristuskestävyys aukon pielissä.LTH-380 ja LTH-420 harkkorakenteessa olevat aukot kannattaa ylittää ensisijaisestiLeca-valmispalkkien LP-140-pituus avulla, jolloin aukon ylityksiin ei tarvitaväliaikaista tuentaa.Valmispalkin leveys on 140 mm ja eristeharkkoseinässä niitä asennetaan kaksirinnakkain. Kiinnitä palkkien väliin työmaalla sopivan levyinen EPS- taipolyuretaanieriste.Huolehdi, että valmispalkkien pää tulee vähintään 250 mm tuelle. Voit jatkaamuuraustyötä heti palkkien asentamisen jälkeen.39


4040. Vala palkkiharkon kourut betonilla C25/30 (K30-2), tai valmiilla kuivatuotteella,joka täyttää vaaditun lujuusluokan, kuten weber.vetonit S 30 Sementtilaasti.Palkkiharkkojen LTP-380 ja LTP-420 kouruihin tarvitaan betonia n. 9,4 dm 3eli n. 19,3 kg/harkko. Betonin tulee olla riittävän notkeaa, jotta se tunkeutuu hyvinterästen väliin ja täyttää palkkiharkon uran. Tiivistä betoni esimerkiksi laudanavulla. Palkkiharkkorakennetta saa kuormittaa ilman tukia 2 viikon kuluttua valutyönsuorittamisesta, jos kuivumisolosuhteet betonille ovat olleet suotuisat.HUOM! MUURAUSLAASTIA EI SAA KÄYTTÄÄ PALKKIHARKKOJEN VALUUN.Vala palkkiharkon kourut betonilla K30-2, tai valmiilla kuivatuotteella, joka täyttäävaaditun lujuusluokan kuten Vetonit Sementtilaasti S30.3Palkkiharkkojen LTP-380 ja LTP-420 kouruihin tarvitaan betonia n. 9,4 dm eli n.19,3 kg/harkkoBetonin tulee olla riittävän notkeaa, jotta se tunkeutuu hyvin terästen väliin ja täyttääpalkkiharkon uran. Tiivistä betoni esimerkiksi laudan avulla.Palkkiharkkorakennetta saa kuormittaa ilman tukia 2 viikon kuluttua valutyönsuorittamisesta, jos kuivumisolosuhteet betonille ovat olleet suotuisat.8 LECA ® TERM LTH-300 SEINÄRAKENNEHUOM! Muurauslaastia ei saa käyttää palkkiharkkojen valuun.39ULKOSEINÄN TAI KELLARIKERROKSEN ULKOILMAA VASTEN OLEVAN SEINÄN RAKENTAMINENLeca® Term LTH-300 harkkoja voidaan Suomen rakentamismääräyskokoelmanosan C3 Rakennusten lämmöneristysMääräykset 2010, mukaisesti käyttää puolilämpimientilojen rakentamiseen. Rakenna kellarinseinien maanvastaiset osat Leca® Lex perusharkoistaja raudoita suunnitelmien mukaisesti maanpainettavastaan.Rakentaessasi kellaritiloista puolilämpimiä tiloja,käytä Leca® Term harkkoja ulkoilmaa vasten olevissarakenteissa ja maata vasten olevissa rakenteissa siten,että kaksi harkkokerrosta maanpinnan alapuolella onLeca® Term harkkoja.Parempaan lämmöneristyskykyyn kellaritiloissapääset käyttämällä ulkopuolista lisäeristystä maanpinnanalla vedeneristyksen ulkopuolella.Voit parantaa ulkoseinärakenteiden lämmöneristyskykyäkäyttämällä vaakasaumoissa vähän paisuvaapolyuretaanivaahtoa.Eristeharkkojen muuraustyö etenee kuten perusharkkojenkin,eli aloita nurkasta ja pyri muuraamaankerros kerrallaan. Nosta linjalangat muurauksen edetessätulevan harkkokerroksen yläreunan tasolle.41. Kulmissa käytetään kulmaharkkoja,joita on harkkolavalla oikea- ja vasenkätisenä.Muuraa kulmaharkot tarvittaessamuurauskauhaa käyttäen. Varmista kulmaharkkojeneristeiden liittyminen pystysaumoissatiiviisti suorien harkkojeneristeeseen vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.Lähde muuraamaan kulmasta pääsääntöisestitäysillä harkoilla. Muurauksenpäättyessä kulmaan tai aukkoon,katkaise harkko sopivaan mittaan.HARKKOJEN MINIMILIMITYS ON 100 MM!41 41Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoamatalampi ja se käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti.Kulmaharkot muurataan paksummalla laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojeneristeeseen varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksenpäättyessä kulmaan tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.Minimilimitys on 100 mm!Kulmissa käytetään kulmaharkkoja. Kulmaharkko on 10 mm suoraa harkkoamatalampi ja se käännetään joka toisessa harkkokerroksessa kuvan mukaisesti.Kulmaharkot muurataan paksummalla laastisaumalla muurauskauhaa käyttäen.Kulmaharkkojen eristeiden liittyminen pystysaumoissa tiiviisti suorien harkkojeneristeeseen varmistetaan myös vähän paisuvalla polyuretaanivaahdolla.Kulmasta lähdetään muuraamaan pääsääntöisesti täysillä harkoilla. Muurauksenpäättyessä kulmaan tai aukkoon harkko katkaistaan sopivaan mittaan.Minimilimitys on 100 mm!11


1. 4243 1.44 1.42. Leca® Term harkot muurataanweber.vetonit ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissaLecaterm-harkot muurataan Vetonit Leca-laastilla (talviolosuhteissa Leca-pakkaslaastilla) 5mm:n vaakasaumalla, jolloin 195MLmm korkeidenLeca®harkkojenPkorkeusetenemäksiPakkaslaastilla)Lecaterm-harkkojen 5 mm:n pystysaumoissa vaakasaumalla, ei käytetä laastia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa jollointulee 200 mm.Lecaterm-harkot kannattaa muurata Leca-muurauskelkan avulla, jolloin vaakasaumaanlaastikarheiden väliin jää sopiva ilmarako, laastin menekki pienenee ja työ nopeutuu.muuraustyötä.195 mm korkeiden harkkojen korkeusetenemäksitulee 200 mm. Leca® Termharkot kannattaa muurata 41 Leca® muurauskelkanavulla, jolloin vaakasaumaanlaastikarheiden väliin jää sopiva ilmarako,laastin menekki pienenee ja työnopeutuu. Leca® Term harkkojen pystysaumoissaei käytetä laastia. Tämähelpottaa ja nopeuttaa muuraustyötä.43. Työnnä harkko kiinni edellisenharkon päätypintaan ja laske valmiinTyönnä harkko kiinni edellisen harkon päätypintaan ja laske valmiin laastikerroksenpäälle.laastikerroksen päälle. Kopauta harkkoKopauta harkko lopullisesti paikoilleen kumivasaralla. Älä liikuta harkkoalaastikerroksen päällä niin, että harkon ja laastin tartunta kärsii.lopullisesti paikoilleen kumivasaralla.Älä liikuta harkkoa laastikerroksenpäällä niin, että harkon ja laastin tartuntakärsii.4244. Poista laastipurseet ajoittainennen laastin jäykistymistä.VINKKI: Hio samalla laasti­saumat esim.styrox- tai uretaanipalalla, mikä helpottaajatkossa pinnoitustyön suorittamista.Poista laastipurseet ajoittain ennen laastin jäykistymistä.VINKKI: Hio samalla laastisaumat esim. styrox- tai uretaanipalalla, mikähelpottaa jatkossa pinnoitustyön suorittamista.4345 1.46 1.1. 4745. Haluttaessa parempaa lämmöneristyskykyäkäytetään vaakasaumassalisäeristeenä vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa.Pursota se kahtena kaistanasaumauspistoolin avulla. Asennakaistat muurauslaastin levittämisenjälkeen.46. Leca® Term harkko on helppo katkaistatarkoitukseen kehitetyllä kovametalliteräiselläsahalla tai isoteräi-Lecaterm-harkko on helppo katkaista tarkoitukseen kehitetyllä kovametalliteräisellä sahalla tai isoteräiselläkulmahiomakoneella. Isolle työmaalle kannattaa vuokrata koneellinen harkkosaha.sellä kulmahiomakoneella. Isolle työmaallekannattaa vuokrata koneellinen45harkkosaha.47. Asenna aukkojen pieliin ohjurilaudat,jotta saat pystypielistä suorat.Huomioi, Asenna aukkojen pieliin että ohjurilaudat, aukon jotta saat pystypielistä ja suorat. karmin Huomioi, että jokaaukon ja karmin joka sivulle jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/tiivistysvara!sivulle jää riittävä, noin 15 mm:n asennus/tiivistysvara!4648Haluttaessa parempaa lämmöneristyskykyä käytetään vaakasaumassalisäeristeenä vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa. Pursota se kahtena sekaistana saumauspistoolin avulla. Asenna kaistat muurauslaastin levittämisenjälkeen.44Sijoita raudoitukset suunnitelmien mukaisesti. Asenna kutistumaraudoitukseksimolempiin harkkokuoriin vähintään 8 mm:n harjateräkset tai tikasraudoitteet joka kolmanteen saumaan.Aukkojen ala- ja yläpuolisen raudoituksen tulee ulottua vähintään terästen jatkospituuden verran aukonreunojen yli. Jatkospituuden minimiarvot ovat8 mm 12harjateräksellä 700 mm ja 4 mm tikasraudoitteilla 400 mm. Rakennettaessa ympäristöluokan MX4(suolarasitetut kohteet esim. meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) alueella tulee harkkojenulkokuoressa käyttää sinkittyä tai ruostumatonta terästä.Asenna teräkset niin, että laasti ympäröi niitä.48. Sijoita raudoitukset suunnitelmien mukaisesti. Asenna kutistumaraudoitukseksimolempiin harkkokuoriin vähintään 8 mm:n harjateräkset tai ø 4 mm tikasraudoitteetjoka kolmanteen saumaan. Tämän lisäksi raudoitus on asennettavaikkuna-aukon alapuoliseen saumaan ja aukkojen yläpuolisten palkkiharkkojensaumaan sekä ylimpään ja alimpaan saumaan. Aukkojen ala- ja yläpuolisen raudoituksentulee ulottua vähintään terästen jatkospituuden verran aukon reunojenyli. Jatkospituuden minimiarvot ovat 8 mm harjateräksellä 700 mm ja 4 mmtikasraudoitteilla 400 mm. Rakennettaessa ympäristöluokan MX4 (suolarasitetutkohteet esim. meren rannalla tai suolattujen teiden varsilla) alueella tulee harkkojenulkokuoressa käyttää sinkittyä tai ruostumatonta terästä. Asenna teräksetniin, että laasti ympäröi niitä.


49 5049. Asenna raudoitus harkkosaumanraudoitusuraan laastin levittämisenjälkeen. Leca® Term harkon raudoituksenon jatkuttava yhtenäisenä nurkanympäri.50. Sido väliseinät ja ulkoseinät toisiinsamuuraussiteillä. Sijoita muuraussidejokaiseen harkkosaumaan. Useimmitenväliseinät muurataan runkomuurauksenjälkeen.51Asenna raudoitus harkkosauman raudoitusuraan laastin levittämisen jälkeen. Lecaterm-harkon raudoituksenon jatkuttava yhtenäisenä nurkan ympäri.4852Asenna raudoitus harkkosauman raudoitusuraan laastinlevittämisen jälkeen. Lecaterm-harkon raudoituksen on jatkuttavayhtenäisenä nurkan ympäri.4951.–52. Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojenpieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappalejoka saumaan. Asenna muuraussiteetvähintään 15 cm etäisyydelle harkonpäädystä, jotta voit asentaa karmienkiinnitysalustana tarvittaessa käytettävätapukarmit, niille eristeeseen tehtyihinuriin. Tiivistä vaakasaumat aukkojenpielissä esim. polyuretaanivaahdolla,jollet asenna apukarmia.53.–54. Tee puurakenteisen väli- taiyläpohjan alapuolinen harkkokerrosLPH-140 palkkiharkoista (kuva 53). Pursotapalkkien väliin vähän paisuvaapolyuretaanivaahtoa tai asenna palkkienväliin ohut levyeriste. Palkkiharkonuraan tehtävä valu ja teräkset muodostavatrakennuksen kiertävän rengaspalkin.Käytä raudoituksena esim. 10 mmharjateräksiä. Ulkopuolisen palkkiharkonvoit tarvittaessa korvata esim. pitkittäinhalkaistulla LTH-300 harkollaAsenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15cm etäisyydelle(kuvaharkon54),päädystä,jolloinjottasaatvoit asentaakasvatettuakarmien kiinnitysalustanaeristepaksuutta.aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asennatarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistävaakasaumatapukarmia.Asenna kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin 4 mm:n ruostumattomiamuuraussiteitä, yksi kappale joka saumaan. Asenna muuraussiteet vähintään 15cm etäisyydelle harkon päädystä, jotta voit asentaa karmien kiinnitysalustanatarvittaessa käytettävät apukarmit, niille eristeeseen tehtyihin uriin. Tiivistä53 54vaakasaumat aukkojen pielissä esim. polyuretaanivaahdolla, jollet asennaapukarmia.5550/51Kun harkkojen päälle tulee betonilaatta,johon rengasteräkset voidaanasentaa, erillistä palkkiharkkokerrosta 50/51eitarvita. Asenna ylimmän harkkokerroksenalapuoliseen vaakasaumaan muuraussiteet(1 kpl/harkko). Asenna muuraussiteetmyös välipohjan kummallekin 52). Pursota 52). Pursota palkkien palkkien väliin vähän väliin paisuvaa vähän paisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna tai asenna palkkien palkkien väliin ohut väliin ohutTee puurakenteisen Tee puurakenteisen väli- tai väli- yläpohjan tai yläpohjan alapuolinen alapuolinen harkkokerros harkkokerros LPH-140 LPH-140 palkkiharkoista palkkiharkoista (kuva (kuvalevyeriste. levyeriste. Palkkiharkon Palkkiharkon uraan tehtävä uraan tehtävä valu ja teräkset valu ja teräkset muodostavat muodostavat rakennuksen rakennuksen kiertävän kiertävänpuolelle 1 kpl/harkko. Yli 3,5 m korkeissarengaspalkin. rengaspalkin. Käytä raudoituksena Käytä raudoituksena esim. 10 esim. mm 10 harjateräksiä. mm harjateräksiä.seinissä muuraussiteitä tulee lisäksiUlkopuolisen Ulkopuolisen palkkiharkon palkkiharkon voit tarvittaessa voit tarvittaessa korvata korvata esim. pitkittäin esim. pitkittäin halkaistulla halkaistulla LTH-300 LTH-300 harkolla harkollakäyttää 4 kpl/m 2 koko seinän alueella. (kuva 53), (kuva 56. jolloin LTH-300 53), saat jolloin harkkorakenteessa kasvatettua saat kasvatettua eristepaksuutta. olevat eristepaksuutta. Pursota palkkien väliin vähän paisuvaapolyuretaanivaahtoa tai asennaaukot kannattaa ylittää ensisijaisesti55. Sidottaessa rakenne rengasterästykselläpalkkiharkkokerros kiertää palkkiharkkokerrosta kokojolloin aukon sahaamalla palkkiharkot ei ylityksiin tarvita.sopivaan ei kulmaan. ei tarvita.väliai-Huolehdi, että valmispalkkien pääKun harkkojen Kun valmispalkkien harkkojen päälle tulee päälle LP-140-pituus, betonilaatta, tulee betonilaatta, avulla, johon rengasteräkset johon ohut rengasteräkset levyeriste. voidaan voidaan asentaa, asentaa, erillistä erillistäSidottaessa rakenne rengasterästyksellä palkkiharkkokerros kiertääkoko rakennuksen ympäri. Tee tällöin kulmaratkaisu kuvan mukaisestirakennuksen ympäri. Tee tällöin kulmaratkaisukuvan mukaisesti sahaamalla (1 kpl/harkko). (1140 kpl/harkko). mm ja eristeharkkoseinässä 54niitä jatkaa muuraustyötä heti palkkienAsenna Asenna ylimmän kaista tuentaa. ylimmän harkkokerroksen Valmispalkin harkkokerroksen alapuoliseen leveys alapuoliseen on vaakasaumaan tulee vaakasaumaan vähintään muuraussiteet 250 muuraussiteetmm tuelle. Voitpalkkiharkot sopivaan kulmaanAsenna Asenna muuraussiteetasennetaanmuuraussiteetkaksimyösrinnakkain.välipohjan myös välipohjan kummallekin kummallekinasentamisenpuolelle puolelle 1 kpl/harkko.jälkeen.1 kpl/harkko.22Yli 3,5 Yli m korkeissa 3,5 m korkeissa seinissä seinissä muuraussiteitä muuraussiteitä tulee lisäksi tulee käyttää lisäksi käyttää 4 kpl/m 4 koko kpl/m seinän koko alueella. seinän alueella.5652/53 52/5313LTH-300 harkkorakenteessa olevat aukot kannattaa ylittää ensisijaisestivalmispalkkien LP-140-pituus, avulla, jolloin aukon ylityksiin ei tarvitaväliaikaista tuentaa. Valmispalkin leveys on 140 mm jaeristeharkkoseinässä niitä asennetaan kaksi rinnakkain. Pursota


5757. Voit ylittää LTH-300 harkkoseinienaukot myös LPH-140 palkkiharkkojenavulla. Mikäli käytät palkkiharkkoja,muuraa ne ilman pystysaumalaastia.Muuratessasi aukkojen päälle rakennaaukon kohdalle väliaikaiset tuet puutavarastaja lado palkkiharkot niidenpäälle. Huolehdi, että palkkiharkon päätulee vähintään 250 mm tuelle. Palkkiharkonleveys on 140 mm ja ulko- jasisäkuoren harkot toimitetaan työmaalleirrallisina.56Asenna palkkiharkotrinnakkain ja pursota niiden väliinvähän paisuvaa polyuretaanivaahtoatai asenna ohut levyeriste.Asenna palkkiharkon uraan suunnitelmienmukainen raudoite (esim.Voit ylittää LTH-300 harkkoseinien aukot myös LPH-140 palkkiharkkojen avulla.Mikäli käytät palkkiharkkoja, muuraa ne ilman pystysaumalaastia.Muuratessasi aukkojen päälle rakenna aukon kohdalle väliaikaiset tuet puutavarasta jalado palkkiharkot niiden päälle. Huolehdi, että palkkiharkon pää tulee vähintään 250mm tuelle. Palkkiharkon leveys on 140 mm ja ulko- ja sisäkuoren harkot toimitetaantyömaalle irrallisina. Asenna palkkiharkot rinnakkain ja pursota niiden väliin vähänpaisuvaa polyuretaanivaahtoa tai asenna ohut levyeriste.58Aukonylitysraudoite). Raudoituksia eisaa jatkaa ylitettävän aukon kohdalla,ja ne on ulotettava 250 mm aukonreunan yli.Tukipinnan ollessa alle 250 mm,Palkkiharkkojen kourut tulee valetaan suunnittelijan betonilla K30-2 tai tarkistaa valmiilla kuivatuotteella, paikallinenSementtilaasti puristuskestävyys S30. aukon pielissä.joka täyttää vaaditunlujuusluokan kuten Vetonit3Palkkiharkon LPH-140 kouruun tarvitaan betonia n. 4,7 dm eli n. 9,6 kg/harkko.Betonin tulee olla riittävän notkeaa, jotta se tunkeutuu hyvin terästen väliin ja täyttää palkkiharkonuran. Tiivistä betoni esimerkiksi laudan avulla.HUOM! Muurauslaastia ei saa käyttää palkkiharkkojen valuun.9 IKKUNOIDEN JA OVIEN ASENNUSPalkkiharkkorakennetta saa ilman tukia kuormittaa 2 viikon kuluttua valutyön suorittamisesta, joskuivumisolosuhteet betonille ovat olleet suotuisat.59 60 615758. Palkkiharkkojen kourut valetaanbetonilla C25/30 (K30-2) tai valmiillakuivatuotteella, joka täyttää vaaditunlujuusluokan kuten weber.vetonit S 30Sementtilaasti.Palkkiharkon LPH-140 kouruun tarvitaanbetonia noin 9,6 dm 3 eli, noin20 kg /metri.Betonin tulee olla riittävän notkeaa,jotta se tunkeutuu hyvin terästenväliin ja täyttää palkkiharkon uran. Tiivistäbetoni esimerkiksi laudan avulla.HUOM! MUURAUSLAASTIA EI SAA KÄYTTÄÄPALKKIHARKKOJEN VALUUN..Palkkiharkkorakennetta saa ilman tukiakuormittaa 2 viikon kuluttua valutyönsuorittamisesta, jos kuivumisolosuhteetbetonille ovat olleet suotuisat.59. Kiinnitä ikkunat ja ovet esimerkiksieristeharkkoihin asentamiisi apukarmeihin.Ennen apukarmin asennustatulee eristeharkkojen eriste poistaatarvittavalta alueelta. Kiinnitä apukarmieristetilaan polyuretaanivaahdolla.60. Tiivistä ikkunoiden sisäpuoli, 2/3Tiivistä ikkunoiden sisäpuoli, 2/3 karmin polyuretaanisaumavaahdolla ja ulko-osakarminmineraalivillalla.syvyydestä, polyuretaanisaumavaahdollaja ulko-osa mineraalivillalla.Varmista ikkunoiden tiiviys elastisellasamausmassalla 59 ikkunoiden sisäpuolelta.61. Asenna ikkuna- ja ovipieliin ohjauslaudatoikaisukerroksen paksuudenmukaan. Oikaise ja täytä pielet esim.Asenna ikkuna- ja ovipieliin ohjauslaudat oikaisukerroksen paksuudenmukaan. Oikaise ja täytä pielet esim. Serpo 410 Ohutrappauslaastilla tai Serpoweber.vetonit 414 Unirenderillä. 410 Ohutrappauslaastillatai 414 Unirenderillä. VarmistaVarmista Serpo 414 Unirenderin tartunta alustaan tarvittaessa Serpo 410Ohutrappauslaastilla tehdyllä tartuntakerroksella.414 Unirenderin tartunta alustaantarvittaessa 410 Ohutrappauslaastilla60tehdyllä tartuntakerroksella.14


6310 SÄHKÖASENNUKSET JA SEINIEN PAIKKAUKSET626362. Harkon työstäminen onnistuu tavallisilla käsityövälineillä.Sähkörasioiden vaatimat upotukset voit tehdä rasiaporalla.63. Urat syntyvät parhaiten sähkökäyttöisellä roilokoneella.Pyri tekemään urat seinän pystysuunnassa. Vaakasuorauritus saattaa vaikuttaa seinän kantokykyyn, jolloin asiastatulee neuvotella rakennesuunnittelijan kanssa.Urat syntyvät parhaiten sähkökäyttöisellä roilokoneella. Pyri tekemään urat seinänpystysuunnassa. Vaakasuora uritus saattaa vaikuttaa seinän kantokykyyn, jolloinasiasta tulee neuvotella rakennesuunnittelijan kanssa.VINKKI: Harkoissa olevia pystyreikiä kannattaa hyödyntää mahdollisuuksienputkien asennuksissa. mukaan Tämä putkien vähentää asennuksissa. roiloamista. Tämä vähentääVINKKI: Harkoissa olevia pystyreikiä kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaanroiloamista.Harkon työstäminen onnistuu tavallisilla käsityövälineillä.Sähkörasioiden vaatimat upotukset voit tehdä rasiaporalla.6264616564. Kiinnitä sähköputket roiloihin esimerkiksi nauloilla. Täytäroilot weber.vetonit ML Leca® Laastilla, 414 Unirenderillä taiPTM Pikatäyttömassalla ennen varsinaista pintakäsittelyä.Varmista laastipaikkauksen tartunta sähköputkiin tai ainakinputkiryhmiin sivelemällä niihin tuuhealla maalaussiveltimelläweber.vetonit RF Saneerauslaastia.Kiinnitä sähköputket roiloihin esimerkiksi nauloilla. Täytä roilot Lecalaastilla,Serpo 414 Unirenderillä tai Vetonit Pikatäyttömassalla ennenvarsinaista pintakäsittelyä.Varmista laastipaikkauksen tartunta sähköputkiin tai ainakin putkiryhmiinsivelemällä niihin tuuhealla maalaussiveltimellä Vetonit Saneerauslaastia.65. Tee tarvittavat paikkaukset ja korjaukset esim. ML Leca®Laastilla 2–3 päivää ennen rappauksen aloittamista.Poista laastijätteet, pöly ja suolahärme kaapimalla taiharjaamalla. Puhdista pinnat ulkona paineilmalla tai paine-Tee tarvittavat paikkaukset ja korjaukset esim. Leca-laastilla 2-3 päivää ennenrappauksen aloittamista.Poista laastijätteet, pöly ja suolahärme kaapimalla tai harjaamalla. Puhdistapinnat ulkona paineilmalla tai painepesurilla ja sisällä imurilla.pesurilla ja sisällä imurilla.Jotta sähköputkien läpiviennit eivät heikennä talon tiiviyttä,seinän ja yläpohjan liitoskohta tulee tiivistää tarkoitukseenvalmistetulla teipillä tai valmiilla tiivistyslaipoilla.6415


LECA® HARKOTMitat, mmlev. x pit. x kork.kpl/m 2 kg/kpl (n.) kpl/lava Laastimenekkikg/harkko (n.)PERUSHARKOT SFS-176, harkkolaatu 3/700 (3 MN/m 2 puristuslujuus, tiheys 700 kg/m 3 )Leca® Lex harkko H-75 75x498x195 10 5,1 182 0,5Leca® Lex harkko UH-100 100x498x195 10 6,6 140 1,5Leca® Lex harkko UH-125 125x498x195 10 8,3 112 1,5Leca® Lex harkko UH-150 150x498x195 10 10,0 98 1,5Leca® Lex harkko RUH-200 200x498x195 10 11,6 80 2,5Leca® Lex harkko RUH-200 kulma 200x498x195 5/m 13,3 60 2,5Leca® Lex harkko RUH-250 250x498x195 10 14,5 64 2,5Leca® Lex harkko RUH-250 kulma 250x498x195 5/m 15,4 48 2,5Leca® Lex harkko RUH-300 300x498x195 10 16,5 64 2,5Leca® Lex harkko RUH-300 kulma 300x498x195 5/m 17,1 36 3,0Leca® Lex harkko RUH-340 340x498x195 10 18,8 48 2,5Leca® Lex harkko RUH-340 kulma 340x498x195 5/m 20,0 36 3,0Leca® Lex harkko RUH-380 380x498x195 10 21,0 48 2,5Leca® Lex harkko RUH-380 kulma 380x498x195 5/m 21,4 36 3,5Leca® Lex harkko RUH-420 420x498x195 10 22,0 48 2,5Leca® Lex harkko RUH-420 kulma 420x498x195 5/m 22,8 36 3,5Leca® Lex pilariharkko P-240 240x240x195 5/m 6,7 120 0,5 1)ERIKOISHARKOTLeca® harkko LPH-140 palkki 140x498x195 2/m 7,6 84 1,0 2)Leca® anturaharkko LA-400 400x590x190 1,8/m 32 363)Leca® katelaatta LL-500 500x250x60 8 9,2 96LECA® ERISTEHARKOT Harkkolaatu 4/750 (4 MN/m 2 puristuslujuus, tiheys 750 kg/m 3 )Leca® Term harkko LTH-300 300x498x195 10 15,1 64 2,0Leca® Term harkko LTH-300 kulma 300x200x195 5/m 5,8 32 0,7Leca® Design harkko LTH-380 380x498x195 10 16,8 48 2,5Leca® Design harkko LTH-380 ulkokulma 380x250x195 5/m 7,3 32 0,9Leca® Design harkko LTH-380 sisäkulma 380x290x195 5/m 10,3 32 1,1Leca® Design harkko LTP-380 palkki 380x498x195 2/m 14,6 48 1,5 4)Leca® Design harkko LTH-420 420x498x195 10 16,9 48 2,5Leca® Design harkko LTH-420 ulkokulma 420x290x195 5/m 8,5 32 0,9Leca® Design harkko LTH-420 sisäkulma 420x330x195 5/m 11,9 24 1,3Leca® Design harkko LTP-420 palkki 420x498x195 2/m 14,8 48 1,5 4)Leca® Valueristeharkko LTV-380 380x498x195 10 13,6 36 1,5 5)Leca® Valueristeharkko LTV-420 420x498x195 10 13,6 36 1,5 6)LECA® PALKITPalkin leveys 140 mm tai 200 mm, korkeus 195 mmLP-140-1500 (pituus 1500 mm) 140x1500x195 56LP-140-2000 (pituus 2000 mm) 140x2000x195 76LP-140-2500 (pituus 2500 mm) 140x2500x195 95LP-140-3000 (pituus 3000 mm) 140x3000x195 113LP-140-3500 (pituus 3500 mm) 140x3500x195 132LP-200-1500 (pituus 1500 mm) 200x1500x195 98MUUT LECA® TUOTTEETPakkauskokoLeca® Term LTH-300 Muurausside50 kplLeca® Design LTH-380 Muurausside50 kplLeca® Design LTH-420 Muurausside50 kplTikasrauta BI 37R, rst-teräs LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 raketeisiin10 kpl x 4000 mmTikasrauta BI 40, LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 raketeisiin10 kpl x 4000 mmAukonylitysraudoite B500K, 1+1 halk. 10 mm LPH-140, LTP-380 ja LTP-420 palkkiharkoihin1 kpl x 3600mm, korkeus 130 mmMUURAUSKELKAT LAASTIN LEVITYKSEENPakkauskokoLeca® kelkka UH-1251 kplLeca® kelkka UH-1501 kplLeca® kelkka RUH-2001 kplLeca® kelkka 200-420 S Kelkka suljettavissa ja leveys säädettävissä.1 kplSoveltuu RUH-200…RUH-420 ja LTH-300 -harkkojen muuraukseenLeca® Design-kelkka 380-420 S Kelkka suljettavissa ja leveys säädettävissä.1 kplSoveltuu LTH-380 ja LTH-420 harkkojen muuraukseenLeca® kelkan lisäosa S Lisäosa suljettavaan ja säädettävään Leca-kelkkaan 200-420. Lisäosan myötä1 kplkelkka soveltuu RUH-200...RUH-420, LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 -harkkojen muuraukseen.Leca® perusharkot, Leca® Term harkot ja Leca® Design harkot muurataan weber.vetonit ML Leca® Laastilla,talviolosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaastilla.1)Lisäksi P-240 harkon reiän valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.5,5 kg/harkko2)Lisäksi LPH-140 harkon kourun valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n. 9,6 kg/harkko3)Lisäksi LA-400 harkon kourun valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.12,5 kg/harkko4)Lisäksi LTP-380 ja LTP-420 harkkojen kourujen valuun weber.vetonit S 30 Sementtilaastia tai vastaavaa n.19,3 kg/harkko5)Lisäksi LTV-380 harkon betonointiin saumausbetonia n.12,8 l/harkko6)Lisäksi LTV-420 harkon betonointiin saumausbetonia n.14,6 l/harkko19


Saint-Gobain Weber Oy AbStrömberginkuja 2 (PL 70)00380 Helsinkipuhelin 010 44 22 00telekopio 010 44 22 295www.e-weber.fiTilaukset ja toimituksia koskevat kysymyksetAsiakaspalvelukeskusJälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11Rakennusliikkeet ja urakoitsijatpuhelin 010 44 22 313telekopio 010 44 22 300tilaukset@e-weber.fiMyyntiRautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

More magazines by this user
Similar magazines