Koulutoimen toimintasuunnitelma 2016 - Pori

pori.fi

Koulutoimen toimintasuunnitelma 2016 - Pori

TOIMENPITEET TAVOITETASO 2010 – 20161. Toimiva kouluverkko1.1. Kouluverkon tarkastelu 1.1.11.1.21.1.3Perusopetuksen lähikoulualueiden joustava määrittelyToimivien lukiokokonaisuuksien muodostuminenKouluverkkosuunnitelman ylläpito1.2. Yhtenäisen perusopetuksenedistäminen2. Hyvä oppiminen1.2.11.2.21.2.31.2.4Yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen lisääminenAlueellisen lähiopetuksen turvaamien 7-9 lk:llaYhtenäisen perusopetuksen koulujen lisääminenErityisopetuksen rakenteiden vahvistaminen duaalimallinpohjalta2.1. Opetussuunnitelman kehittäminen 2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.92.1.102.1.112.2. Arviointi 2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.7Uuteen opetussuunnitelmatyöhön valmistautuminenUuden tuntijaon vaikutusten ennakointiLukiostrategian hyväksyminen ja toteutusPorilaisen kulttuuriops:n hyväksyminenKoulujen ja lukioiden kestävän kehityksen ohjelmienlaadintaTietotekniikan opetuskäytön lisääminen ja strategianpäivittäminenYhtenäiskoulujen ops:n päivittäminenEnglanninkielisen opetuksen laajentaminen1-sarjaiseksiMamu-opetuksen suunnitelmaKieliohjelman päivittäminenSuomi 2. kielenä opsToiminnan itsearviointiOppimistulosten seuranta ja arviointiVanhemmille ja opiskelijoille suunnatut arviointikyselytOpetussuunnitelmatyön arviointiAlueellinen koulujen vertaisarviointiLukioon siirtyvien oppilasarvioinnin seurantaLaatukriteerien käyttöönotto3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö3.1. Henkilöstön osaamisenkohottaminen3.1.13.1.23.1.33.1.4Oma henkilöstökoulutusjärjestelmäYhteinen täydennyskoulutus Karhukuntien jaRauman kanssaJohtamiskoulutusHenkilöstön info-koulutukset3.2. Työhyvinvointi 3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.3. Omat tukipalvelut 3.3.13.3.23.3.33.3.4Työhyvinvointikoulutus vuosittainHenkilöstön yhteistilaisuuksien järjestäminenSäännölliset kehittämiskeskustelutHenkilöstön työtyytyväisyyden mittaaminenKoulujen työhyvinvointisuunnitelmatVarhaisen puuttumisen ohjelman toteutusKouluhuoltopalveluiden kehittäminenHallintopalveluiden kehittäminenPalveluiden tuottaminen kaupunkiseudullaOpetusteknologiakeskuksen aseman vahvistaminentietotekniikan osaajana3.4. Rekrytointi 3.4.13.4.23.4.3Ajantasalla oleva henkilöstösuunnitelmaAmmattitaitoisen ja pätevän henkilöstön palkkaaminenOman henkilöstön rekry-suunnitelma


7.2.37.2.47.2.5Osallistumien Kiva-koulu hankkeeseenHyvis-hankkeen edistäminenTurvallisuussuunnitelman ajantasaisuusKOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMATKoulut laativat omat toimintasuunnitelmansa, jotka perustuvat koulun opetussuunnitelmaan,koulutoimen toimintasuunnitelmaan ja koulun oman toiminta-ajatuksenjatavoitetilan pohjalta tehtyyn kriittisten menestystekijöiden määrittelyyn. Koulujenuudet toimintasuunnitelmat laaditaan vuoden 2010 aikana. Ohjelmat sisältävätkriittisten menestystekijöiden määrittelyn, toimenpiteet ja tavoitetasot suunnitelmakaudelle2010 – 2016.Koulujen toimintasuunnitelmat noudattelevat samaa muotoa kuin koulutoimen toimintasuunnitelma.Koulutasolla vuosittaisen työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessämääritellään vuosittaiset tavoitetasot eri toimenpidekokonaisuuksille tavoiteja tuloskorttien (liitteenä malli) muodossa. Koulutoimen hallinto laatii vuosittaisettavoite- ja tuloskorttinsa koulutoimen vuosittaisen talousarvion yhteydessä tapahtuvaatavoitteenasettelua hyväksi käyttäen.TAVOITE- JA TULOSKORTTIKoulutoimen hallinto sekä koulut laativat vuosittain omat tuloskorttinsa (malli liitteenä),jossa ne esittävät vuosittaiset toimenpiteensä, jotka perustuvat koulutoimenstrategisiin painopistealueisiin, kriittisiin menestystekijöihin, vuosittaisiin budjettitavoitteisiinsekä oman toiminnan pohjalta tehtyyn tavoitemäärittelyyn. Toimenpiteetkonkretisoidaan tavoitetasoiksi ja niille määrätään mittarit sekä vastuuhenkilöt.Mittareiden konkreettisuuteen ja toteutumisen arvioitavuuteen tulee kiinnittäähuomiota.Tavoitetasojen määrittely perustuu seuraaviin BSC näkökulmiin: Vaikuttavuus Talous Prosessit OsaaminenTavoite- ja tuloskortissa nimetään kriittiset menestystekijät ja asettaan niille painoarvotjoiden yhteissummaksi tulee 100. Kriittinen menestystekijä kirjoitetaan näkyviintaulukon yläosaan ja se voi sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Tulospalkkioonvaikuttavat toimenpiteet esitetään tummennettuina ja niiden painoarvojenyhteissummaksi tulee kyseiselle kriittisen menestystekijän kohdallemääritelty summa. Muut tuloskorttiin merkityt toimenpiteet ohjaavat toimintaaja muodostavat hallinnon ja koulun vuosittaisen tavoitteiston eikä niille asetetapainoarvoja. Kaikille toimenpiteille asetetaan tavoitetasot sekä vastuuhenkilö.Sellaiset toimenpiteet ja tavoitetasot, jotka riippuvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksenpäätöksistä merkitään KV ja KH. Tavoitetason toteutumistaarvioidaan mittarilla, jonka hallinto ja koulu laatii yhdessä esimiehensäjohdolla. Koulujen tavoite- ja tuloskorttien arviointi toteutetaan työsuunnitelmienyhteydessä 30.9. mennessä. Hallinto arvioi omien tavoitteidensa toteutumista vuosittain30.1. mennessä.Tulosyksikön tulospalkkioprosentti muodostuu painoarvon toteutumien (tummennetuttoimenpiteet) yhteen lasketusta summasta. Jos yhteenlaskettusumma jää alle viidenkymmenen ei tulospalkkion maksamiseen ole edellytyksiä.KOULUTOIMEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIPERUSTEETPOL 21 § 2 mom. ja LL 16 § 2 mom.: "Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansakoulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin"


SiVM: "Tämä itsearviointi pitää sisällään sekä oppilaitostason että koulutuksen järjestäjätason,erityisesti kuntatason, arvioinnin.TARKOITUS Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata perusopetuslain ja lukiolain tarkoituksentoteuttamista ja tukea Koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä (POL 21 §,LL 16 §). Arviointitoiminnan avulla tuotetaan tietoa koulun ja koulutuksen järjestäjäntehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointitietoa hyödynnetään uudessatavoitteenasettelussa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta.Arviointitoiminta tarjoaa koulujen henkilöstölle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä kouluneri sidosryhmille mahdollisuuden olla mukana koulun toiminnan järjestämisessä, johon kuuluusekä suunnittelu, toteutus että arviointi.KÄSITTEETKunta-arviointi: Koulutuksen järjestäjän suorittama arviointi koulutuksen tavoitteidensaavuttamisesta.Koulun itsearviointi: Koulun suorittama omien tavoitteidensa saavuttamisen arviointi.Toimintasuunnitelma: Arviointityö edellyttää toimintasuunnitelmia sekä koulutuksen järjestäjältäettä kouluilta. Nämä ohjelmat mahdollistavat tavoitepohjaisen arvioinnin.PAIKALLISEN ARVIOINTITYÖN ORGANISOINTIKoulutKoulut vastaavat itse oppimistulosten arvioinnista ja osallistuvat tarvittaessa valtakunnallisiinotantaperusteisiin oppimistulosten arviointiin kohdistuviin kokeisiin. Koulut voivat hyödyntääyhteisiä kuntakohtaisia ja eri ainejärjestöjen kokeita. Lisäksi koulut tekevät yhteistyötäoppimistulosten arviointien vertailussa.Koulujen työn itsearviointiin osallistuvat henkilöstö, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Myösmuita työtä arvioivia ryhmiä tulee voida käyttää. Koulujen edellisen vuoden toiminnan arviointikootaan ns. työsuunnitelman (POA 9 §, LL 3 §) yhteydessä syyskuussa.KoulutoimiKoulutoimen eri toimintayksiköt vastaavat oman arviointinsa tuottamisesta. Koulutusvirastotuottaa vuosittain tarvittavan määrällisen vertailutiedon esim. tuntikertymät, taloudellisettunnusluvut yms. sekä laatii koulutoimen kokonaisarvioinnin.Yksityiskohtaisemmat tavoitteet arvioinnin toteuttamiselle määritellään vuosittaisissatavoitteenasettelussa, jonka pohjana on koulutoimen toimintasuunnitelma ja jonka suorittaakoulutuslautakunta budjettitavoitteita määritellessään.ARVIOINTIIN PERUSTUVIEN JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINENKoulutoimenjohtaja laatii yhteenvedon ja arviointiraportin edellä esitettyjen arviointipalautteidenpohjalta. Raportointipalautteilta edellytetään laadinta-vaiheessa tulkinnallista tarkastelua.Raportti ei sisällä tietoja, jotka voivat vahingoittaa yksittäistä koulua tai henkilöä. Raporttiliitetään osaksi koko kaupungin koulutuksen arviointiraporttia.Raportin pohjalta julkistetaan ne keskeiset tiedot, joilla on yleistä merkitystä. Julkistamisestapäättää koulutoimenjohtaja.LIITETavoite ja tuloskorttimalli


PERUSOPETUS / LUKIOKOULUTUS TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2008KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT7. Oppilaiden hyvinvointiTOIMENPIDEVASTUUHENKILÖTAVOITETASO MITTARI PAINOARVONTOTEUTUMAToimiva oppilashuoltoHelmi HuoletonVeli PontevaSisko SulavaLasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminenTommi ToipilasKatri KivaTopi TurvaOppilaiden vakiintunut osallisuustoimintaTurvallinen koulupäiväKoulun yhteishengen edistäminenTerveyskyselyjen analysointi ja hyödyntäminenOsallistutaan Kiva koulu –hankkeeseenTurvallisuussuunnitelman ajantasaisuusJärjestetty 5 luokkakokousta ja 2 koulukohtaistakokoustaOsallistuttu 2 kaupungin oppilasparlamenttiinOhjeet kiusaamisen ehkäisemiseksi käsiteltyluokissaKiusaamiskysely kerran lukukaudessaJärjestetty ystävänpäivätapahtuma1-2 luokan oppilaille määrätty kummioppilaatTerveyskyselyiden pohjalta valittu 3 hyvinvointiaedistävää toimenpidettäKiva koulu –hankkeen toimenpiteet toteutettukoulullaHenkilöstö koulutettuKoulutus opettajille ja oppilaille järjestettyRinga RopoHyvis-hankkeen toteutus koulullaKaikilla luokilla liikuntasuunnitelmatVälituntiliikuntatapahtumia 3 viikossa

More magazines by this user
Similar magazines