Kahi Facade -harkkojulkisivu - Taloon.com

taloon.info

Kahi Facade -harkkojulkisivu - Taloon.com

Kuva 1. Ohutsaumalaastin levitys muurauskelkan avulla.SISÄLTÖ1 YLEISTÄ 32 OMINAISUUDET 32.1 LÄMMÖNERISTÄVYYS 32.2 ÄÄNENERISTÄVYYS 32.3 PALONKESTÄVYYS 33 KUTISTUMATERÄKSET 44 AUKKOJEN YLITYKSET 55 MUURAUSSITEET 106 LIIKUNTASAUMAT 117 KAHI FACADE JULKISIVUN RAPPAAMINEN 128 KAHI FACADE JULKISIVUN TARVIKKEET 13Tuote on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n luokkaan M1,johon liittyvät tiedot on saatavissa osoitteestawww.e-weber.fiWeberillä on ISO 14001 -standardin mukainenympäristö- sekä ISO 9001 -standardin mukainenlaatujärjestelmäJULKI­SIVUT­­­•­­­LATTIAT­­­•­­­LAATOITUS­­­•­­­TEKNISET LAASTIT­­­•­­­SISÄPINNAT­­­•­­­MUURAUSLAASTIT •­­­LECA ® SORA JA -ERIKOISHIEKAT­­­•­­ LECA ® HARKOT JA -HORMIT •­­­KAHI-TIILET JA -HARKOT


73,53 5 1 5 373,53 576,573,59 81 9 83 0 01 YLEISTÄ2 4 0DESIBELIPONTTI H98Kahi Facade harkot + kaksikerrosrappauson kustannustehokas tapa toteuttaarapattava, 3 5 kiviaineinen julkisivu 73,5 niin76,5kerros- kuin pientaloonkin.Facade harkot ovat päistään pontattuja,1 9 8 ohutsaumamuurattavia kalkkihiekkaharkkoja.Isot muurauskappaleet,ohutsaumamuuraus ja valmiit aukonylityspalkitnopeuttavat työtä.Ohutsaumamuurauksessa 2 4 01 5 0tarvittavanlaastin määrä on alle kymmenesosaperinteisessä muurauksessa tarvittavastalaastimäärästä. Tämä tietääDESIBELIPONTTI L1501 5 02 4 0DESIBELIPONTTI L150selvää säästöä niin laastin sekoitukseentarvittavan työn, laastin siirtojen, kuinkuljetuskustannustenkin osalta.3 5Facade harkot muurataan yleensä½-harkon limityksellä. Laastina käytetäänweber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastia(talviolosuhteissa OL 1 915 8 P Pakkasohutsaumalaastia),joka levitetäänharkkoihin muurauskelkalla tai lastalla.Harkkojen3 0 0pontatuissa8pystysaumoissaei käytetä laastia, poikkeuksena5aukkojenKAHIyläpuolisetFACADEharkkokerrokset,85joissa laastia käytetään kuvien 9, 11­­ja14 mukaisesti.Kahi Facade harkkoja valmistetaan85 mm ja 130 mm levyisinä. Kummankinharkon yläpinnassa on n. 6 mm syvävaakaura muuraussiteiden ja raudoitteidenasentamista varten.Kahi Facade harkoista muuratun jakaksikerrosrappauksella pinnoitetun julkisivun(ks. kappale 7) säänkestävyys onerinomainen. Rakenne kestää 100 syklinsäänkestävyyskokeen ilman vaurioita.3 55 57 41 5 0 7 41 9 81 9 88 03 0 08 5KAHI FACADE 853 0 01 3 0KAHI FACADE 130Kuva 2. Kahi Facade 85 ja Kahi Facade 130 -harkko5 57 41 5 02 OMINAISUUDET7 41 9 88 02.1 LÄMMÖNERISTÄVYYSKahi Facade ratkaisu on joustava rakenteeneristepaksuuden 3 0 0suhteen. 1 3 0Eriste-paksuutta muuttamalla päästäänmääräysten KAHI FACADE mukaisesta 130 U-arvosta(U=0,17 W/m 2 K) aina passiivitalonU-arvotasolle asti.Lämmöneristeen ja tuuletusraonulkopuolinen, massiivinen Kahi-julkisivupienentää merkittävästi rakennuksenjulkisivun energiankulutusta.Kahi Facade ratkaisun lämpö- ja kosteustekninentoimivuus on varmistettuU-arvotasolle 0,08 W/m 2 K asti.2.2 ÄÄNENERISTÄVYYSVTT:n tekemissä mittauksissa KahiFacade ulkoseinärakenteille on mitattutaulukossa 1. esitetyt ilmaääneneristysluvunR W- ja liikennemelun ilmaääneneristysluvunR W+ C trarvot. KahiFacade ulkoseinärakenteita saadaankäyttää kaikilla Suomessa asuin- tai toimistokäyttöönsallituilla alueilla.Taulukko 1. Kahi Facade ulkoseinärakenteiden ilmaääneneristävyysSEINÄRAKENNE R WR W+ C trKahi Facade-verhottu Kahi-runkoinen seinä 62 56Kahi Facade-verhottu betoniseinä 71 / 63 1) 57 / 56 1)Kahi Facade-verhottu puuelementtiseinä 56 511)Arvot osittain laskennollisesti määritettyjä ulkoseinärakenteille, joissa120/80 mm:n paksuinen betoninen sisäkuori. ­2.3 PALONKESTÄVYYSKahi Facade ratkaisun palonkestoluokkamääräytyy sisäpuolisen rungonpalonkeston mukaan. Korkeissa rakenteissatarvittavat palokatkot on helppototeuttaa kaksikuorirakenteen eristekerrokseen.Kahi-rakenteiden palotekninenmitoitus on esitetty 4-33 Kahi-talotsuunnitteluohjeessa.3


3 KUTISTUMATERÄKSET• Kutistumateräksinä käytetään jokotikasrautoja BI 37R rst tai harjateräksiä2 ø 5 rst, jotka sopivat suoraan harkkojenraudoitusuraan.• Alimman ja toiseksi ylimmän harkkokerroksenyläpinnan uraan sijoitetaanyhtenäinen raudoitus, joka jatkuu liikuntasaumastaliikuntasaumaan.• Ikkunoiden ala- ja yläpuolelle tuleekutistumaraudoitus, jonka tartuntapituuson vähintään 500 mm.• Lähidetaljit kutistumaterästen sijainnistakuvissa 9, 10, 11 ja 12.LSLSLSLSLSKuva 3. Kutistumaterästen sijainti kuorimuurauksessaLS=LiikuntasaumaLS = Liikuntasauma25Facade 130-harkkoKuva 4. Ikkunan alapuolisen kutistumaraudoituksen Ankkuritangot toteuttaminen tikasraudoitteella (vasemmalla)tai harjateräsraudoitteella (oikealla).VaakateräksetJuotosbetoniKuva 5. Tikasraudoite4


4 AUKKOJEN YLITYKSETKahi Facade -harkkoulkokuoressa oleviinaukkojen ylityksiin on useita tapoja.EI-KANTAVISSA ULKOKUORISSAOLEVAT AUKOT VOIDAAN YLITTÄÄ:• Valmiilla aukonylityspalkeilla:Kahi-väliseinäpalkeilla VHR/VH (85 mm)tai Kahi-runkopalkeilla RH (130 mm),ulkokuoren paksuudesta riippuen, kuvat6-10. Palkkien ja seinän liittymäkohdassasuositellaan käytettäväksi weberLasikuituverkosta leikattuja vahvikkeita,ks. kappale 7.• Betonipalkeilla:Palkkien kanssa on käytettävä edelläkuvattuja nurkkavahvikkeita.KAHI-PALKIT• Työmaalla tehtävien raudoitettujenharkkopalkkien avulla, kuvat 11 ja 12.Tällöin raudoitukseksi riittävät 1200 mmaukkopituuteen asti vaakateräkset.Pidemmillä aukkopituuksilla on vaakaterästenlisäksi käytettävä harkkojenpystyreikiin juotettavia, vaakateräksiin1 3 0ankkuroitavia, vähintään harkkopalkin7 5korkuisia ø 7 rst ankkuritankoja. Aukkojenyläpuolisissa harkkopalkeissa tuleekäyttää harkkojen välillä pystysaumalaastia.Taulukossa 2 on esitetty harkkopalkeiltavaadittu minimikorkeus eriaukkopituuksilla.KAHI-PALKITKANTAVISSA 130 MM LEVEISSÄSEINISSÄ OLEVAT AUKOT VOIDAANYLITTTÄÄ:• Valmiilla aukonylityspalkeilla:Kahi-runkopalkkeilla RH, joiden kantavuudeton esitetty Kahi-talojen suunnitteluohjeessa4-33.• Betonipalkeilla:Raudoitukset: Lwww. e-weber.fiNurkkaikkunoiden kannatus, kuvat 13-17TIILIPALKKI NKH NT4-101 3 07 5L8 58 5LTIILIPALKKI MKH MT4-10TIILIPALKKI NKH NT4-108 58 5L8 51 9 8LTIILIPALKKI MKH MT4-10VÄLISEINÄPALKKI VH4-10Kuva 6. Aukon ylitys käy kätevästi valmiin aukonylityspalkin avulla. Väliaikaisia tukia ei tarvita.8 51 3 01 9 8L1 9 8LVÄLISEINÄPALKKI VH4-10Kuva 7. Kahi-väliseinäpalkki VHR/VH(Lx85x198) mm, L= 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm,2400 mm, 3000 mm ja 3300 mm.RUNKOPALKKI RH3-10Kuva 8. Kahi-runkopalkki RH(Lx130x198) L= 900 mm, - 3600 mm, 300 mm:n välein1 3 01 3 01 9 8L5


aint-Gobain Weber Oy AbTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 70)380 HELSINKIUH. 010 44 22 00Kahi Facade-harkkojulkisivuAukon ylitys paikalla tehdyllä harkkopalkilla F31 10 0201.11.2010≥≥Facade 85: Harkkopalkinalueella käytetään reiällistäVäliseinäpontti 300 -harkkoa.Facade 130: Harkkopalkinalueella käytetään normaaliaFacade 130 -harkkoa.Kuva 12.Kuva 11. Aukkojen ylitys paikalla tehdyillä harkkopalkeilla.Raudoituksen tartuntapituus ≥ 500 mm. Yhtenäinen kutistumaraudoitus asennetaanalimman ja toiseksi ylimmän harkkokerroksen uraan. Harkko voidaan raudoituksensijoittamista varten muurata myös urapuoli alaspäin. Kutistumaraudoitus F31 10 02 01.11.2010 Korvaa 22.12.2006≥tulee lisäksi aukkojen ala- ja yläpuolelle.Harkkojen pystysaumoissa on käytettävä laastia harkkopalkin korkeudella(400 mm - 1200 mm) taulukon 2 mukaisesti.Taulukko 2. Vaatimukset ei-kantaviin seiniin Kahi-harkoista työmaalla tehtävilleharkkopalkeille.AUKON LEVEYS(MM)HARKKOPALKINKORKEUS (MM)VAADITTU VAAKA-RAUDOITUSVAADITTUPYSTYRAUDOITUS1200 ≥ 400 2Ø5 tai 1*BI 37R Ei tarvita1700 400 2Ø5 tai 1*BI 37R Tarvitaan3200 600 2Ø5 tai 1*BI 37R Tarvitaan4200 800 2Ø5 tai 1*BI 37R Tarvitaan4700 1000 3Ø5 tai 2*BI 37R Tarvitaan5200 1200 3Ø5 tai 2*BI 37R Tarvitaan31 10 02 01.11.2010 Korvaa 22.12.20067


Kahi Kahi Facade-harkkojulkisivuSaint-Gobain Weber Weber Oy Oy Ab AbSTRÖMBERGINKUJA 2 (PL 2 (PL 70) 70)00380 HELSINKIPienten kannatus F31 10 0300380 HELSINKIPienten nurkkaikkunoiden kannatus F31 10 03PUH. PUH. 010 010 44 22 440022 0001.11.2010 01.11.2010Kuva 13. Pienten nurkkaikkunoiden kannatus.Korkeintaan 1000 mm leveät nurkkaikkunat voidaan kannattaa myös valmistiilipalkeilla, jotka on tuettu vetotangoilla.Kuva 14. Pienten (≤ 1000 mm) nurkkaikkunoiden kannatus.F31 F31 10 03 10 03RST-vetotangot juotetaan 01.11.2010 01.11.2010kiinni harkkojen Korvaa Korvaapystyreikiin 22.12.2006 22.12.2006weber.vetonit JB 600/3 Juotoslaastilla.Harkkojen pystysaumoissa on käytettävä laastia rst-vetotangon korkeudelta, kuvan mukaisesti.8


GINKUJA 2 (PL 70)INKI4 22 00Suurten nurkkaikkunoiden kannatus F31 10 0401.11.2010Kuva 16.Tiilipalkki ja teräskonsolikannatusF31 10 04 01.11.2010 Korvaa 22.12.2006Kuva 15. Suurten nurkkaikkunoiden kannatus.Tyypilliset maksimiaukkomitat rakennusrungosta kannatetuille nurkkaikkunoille.Runkoratkaisu määrää maksimimittojen suuruuden.Viereisissä kuvissa 16 ja 17 on esitetty kaksi kannatustapaa.Kuva 17.TeräsleukapalkkikannatusF31 10 04 01.11.2010 Korvaa 22.12.200601.11.2010 Korvaa 22.12.20069


5 MUURAUSSITEETKahi Facade -kuorimuuraus sidotaanrunkoon muuraussiteiden avulla. Muuraussiteinävoidaan käyttää normaaleja4 mm paksuja rst-siteitä. Kiinnitys runkoonvoidaan tehdä joko ennen kuorimuuraustatai sen aikana.Side kiinnitetään kuorimuuraukseenpoistamalla Facade harkon yläpinnassaoleva ohut kannas siteen kohdalta esim.muurarinvasaralla tai kulmahiomakoneella.Tämän jälkeen siteen pää taivutetaanharkon keskellä olevaan, pituussuuntaiseenuraan. Ura peitetään siteenkohdalta laastilla.Muuraussiteitä asennetaan seinäpinnallenormaalisti vähintään 4 kpl/m 2sekä nurkkien, aukonpielien ja liikuntasaumojenkohdilla 6 kpl /m 2 .Kuva 18. Harkon yläpinnassa olevan kannaksen poisto muurarinvasarallaKuva 18. Kuorimuurauksen sitominen runkoon muuraussiteiden avulla.10


6 LIIKUNTASAUMAT600Kuva 20. Liikuntasaumojen sijoitus8-10~15Kuva 21. Liikuntasauman rakenneJoka kolmaspystysauma aukiAukollisen kuorimuurauksen pystysuuntaistenliikuntasaumojen enimmäisvälion 8–10 m. Aukottomissa seinissä maksimiliikuntasaumaväliriippuu seinänkorkeudesta. Yksi- tai kaksikerroksisentalon seinäkorkeuksilla pystysuuntaistenliikuntasaumojen maksimiväliaukottomalla seinällä = 2*Kahi Facade-harkkoseinän korkeus + 4 metriä.Esimerkiksi julkisivumuurauksen korkeudenollessa 3 metriä on maksimi liikuntasaumaväli2 x 3 m + 4 m = 10 metriä.Liikuntasaumat sijoitetaan kohtiinjoissa halkeaman syntyminen ontodennäköistä, kuten nurkkiin, erkkereihin,julkisivujen suurien korkeus-/ jäykkyyserojenkohdalle, aukkojen kohdalle,erilaisten kannatustapojen kohdalle,perustusten porrastuksiin ja perustustenliikuntasaumojen kohdille. Liikuntasaumanpaikkaa voidaan siirtää tarvit-Joka kolmaspystysauma taessa auki raudoituksella.Sokkelin ja julkisivumuurauksenBitumihuopakaistajoka muodostaa vaakasuuntaisen lii-väliin sijoitetaan bitumihuopakaista,kuntasauman.Alin muurauskerros muurataan85 mm leveässä kuorimuurauksessaesim. Väliseinäpontti H=98 (300x85x98)mm harkoista tai MKH85 (285x85x85)mm tiilistä ja 130 mm leveässä kuorimuurauksessaesim. Runkopontti H=98(300x130x98) mm -harkoista tai NKH(270x130x75) mm -tiilistä.Muuraus tehdään weber.vetonitML 5 M100/600 Muurauslaastilla.Alimmasta harkko- / tiilikerroksestavähintään joka kolmas pystysauma jätetäänauki. Tuuletusrakojen leveytenä onkäytettävä vähintään 15 mm ja korkeutena85 mm. 600Liikuntasaumojen sijoittelun periaatteitaon esitetty tarkemmin ohjeissa:­6-12 Pientalojen julkisivumuurausohjeetja 6-70 Kahi-julkisivumuurausSuunnitteluohje..BitumihuopakaistaKuva 22. Kuorimuurin liitos sokkeliinElastinensaumausmassaUmpisolumuovinauha8-10Kuva 23. Kuorimuurin liitos sokkeliin60011


7 KAHI FACADE JULKISIVUN RAPPAAMINENKahi Facade harkkojulkisivu pinnoitetaankaksikerrosrappauksella. Tarvittavattuotteet on esitetty taulukossa 5.Rappauksen kokonaispaksuudentulee olla n. 10 mm säänkestävyyden japeittävyyden varmistamiseksi.Rappaukseen on valittavana kaksi erivaihtoehtoa joissa pinnoite voi olla:1. silikonihartsipohjainen tai2. mineraalinen.VAIHTOEHTO 1. Silikonihartsipohjaisentuotteen etuna on tasavärisyys ja härmehtimättömyys:weber.vetonit 410Ohutrappauslaasti, pohja- ja täyttölaastina,sekä pinnoitteena silikonihartsipohjaisetweber.vetonit SilcoMaali ja-SilcoPinnoite.VAIHTOEHTO 2. Sementtipohjainen,läpivärjätty weber.vetonit 432 KahiFacade Pinnoite, jolloin koko kaksikerrosrappaustehdään samalla laastilla. pystysaumaJoka kolmasauki8-10~15ElastinensaumausmassaAukkojen ylityksissä käytettävien Bitumihuopakaistapalkkien päiden kohdalle asennetaanweber Lasikuituverkosta leikatut vahvikkeet.Vahvikkeet asennetaan ensimmäiseentuoreeseen rappauskerrokseensiten että verkko jää kokonaan laastinympäröimäksi. Vahvikkeiden kooksi suositellaan600 mm x 600 mm ja vahvikkeetasennetaan niin että ne peittävätkoko palkin pään (kuva 26). Lopuksi tehdäänvärillinen pintarappaus.UmpisolumuovinauhaKuva 24. Kahi Facade julkisivurakenteen toimivuus on testattu taulukossa 3 mainituillalaasteilla. Rakenne on läpäissyt vaativan 100 kierroksen jäädytyssulatustestin.Taulukko 5. Kahi Facade -harkkojulkisivun kaksikerrosrappauksessa käytettävätweber.vetonit tuotteetRAPPAUS TUOTTEET (VAIHTOEHTO 1) TUOTTEET (VAIHTOEHTO 2)Pohjarappaus 410 Ohutrappauslaasti 432 Kahi Facade PinnoiteTäyttörappaus 410 Ohutrappauslaasti 432 Kahi Facade PinnoitePintarappaus SilcoMaali + SilcoPinnoite 432 Kahi Facade Pinnoite600600Kuva 25. Kaksikerrosrappaus,rakennekerroksetKuva 26. weber Lasikuituverkkovahvikkeiden asentaminen palkkien tukialueille12

More magazines by this user
Similar magazines