Innovaatiotoiminnan yhteistyöstrategia 2010-2016 - Keski ...

epliitto.fi

Innovaatiotoiminnan yhteistyöstrategia 2010-2016 - Keski ...

TAUSTA ▼Kädessäsi oleva Etelä-Pohjanmaan,Keski-Pohjanmaan jaPohjanmaan ylimaakunnallineninnovaatiostrategia on syntynytTekesin käynnistämän prosessin tuloksena.Työhön on osallistunut laajaja motivoitunut joukko pohjalaisiainnovaatiotoiminnan kehittäjiä.Strategian tarkoituksena on päivittäämaakunnallisia teknologiastrategioitavuosituhannen alusta jatäsmentää alueellisia innovaatiostrategioitaparin vuoden takaa. Innovaatiostrategiatukee maakuntaohjelmiaja ELY-keskusten strategioita.Maakunnissa tehdään – ja on tehtyjo pitkään – erittäin hyvää työtäyritysten innovaatiotoiminnankehittämisessä. Tämän strategiantavoitteena on KOOTA YHTEENpohjalaismaakunnissa tehtävää kehittämistyötäja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksiatoimijoiden välillä.Strategiaprosessin aikana on tunnistettuPOTENTIAALISIA YHTEIS-TYÖTEEMOJA, joilla voidaan tuottaaaitoa lisäarvoa toimijoiden omalletyölle. Strategialla avataan ovia yhteistyölleja kannustetaan toimijoitayhteistyöhön valituissa teemoissa.Strategian avainasemassa ovatpohjalaismaakuntien ihmiset - viimekädessä strategian toteutumisenratkaisee IHMISTEN TAHTO tehdäyhteistyötä.”AKTIIVISTENihmistenSTRATEGIA”2


3Pohjanmaan maakuntien aikaisemmatalueelliset strategiatyötovat olleet ominaisluonteeltaanmonitoimijaisia, jasaaneet siten osakseen sekä monitoimijaisuudenhyödyt että haitat:Yhteistyöllä tuotetaan paitsi erilaisiasyötteitä ja näkemyksiä, muttamyös yhteisiä resursseja. Vastaavastiuseista strategioista huokuu se, ettäniihin on yhteistoiminnallisten strategiaprosessienluonteen mukaisestipikemminkin niputettu eri organisaatioidenintressejä kuin rajattu niitäpois.Innovaatiotoimintaa ohjaavatstrategiat heijastavat ”strategiatodellisuudelle”tyypillisesti ajallisiakehittämistrendejä, jotka voivatvaihtua nopeasyklisemmin kuin reaalisetkehittämisen haasteet. Pohjanmaanmaakuntien viime vuosieninnovaatiotoimintaa ohjaavat strategiatovat sisällöiltään muuttuneetaiempaa laaja-alaisemmiksi. Teknologistakehitystä, arvoketjupohjaisiaklustereita sekä innovaatio- jayrityspalvelujärjestelmiä korostavaastrategiaotetta on täydennetty eiteknologisillaja palveluvetoisilla näkökulmilla.Strategia-analyysi paljastaa maakuntieninnovaatiotoiminnan kannaltatärkeiksi tunnistettuja asioita.Nämä teemat näkyvät myös tässästrategiassa, mutta niitä käsitelläänYLIMAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖNnäkökulmasta. Taustalla on analyysisiitä, missä teemoissa yhteistyötuottaa parhaimman lisäarvon suhteessamaakuntien tai seutukuntienomiin ponnistuksiin.▲ ANALYYSI


VALINNAT ▼Pohjalaismaakuntien innovaatiostrategian tarkoituksena eiole ennustaa yksittäisiä toimialoja tulevaisuuden menestyjinä,eikä ottaa kantaa innovaatiotoiminnan rakenteelliseenkehittämiseen. Sen sijaan tarkoituksena on keskittyä TOIMINTAAN.Monilla aloilla yhteistyökumppanit löytyvät maailmalta, muttamyös läheisyydessä on voimaa.Strategiaprosessissa on nostettu pohjalaismaakunnista esiin neYHTEISTYÖTEEMAT, joissa voidaan tuottaa lisäarvoa toimialakohtaiseenkehittämistyöhön ja yritysten uudistumiseen.InnovaatiopalvelutLiiketoimintaosaaminenPohjalaismaakunnissa yrityskanta rakentuusuurelta osin yrittäjäjohtoisten pkyritystenvaraan. Yrittäjyysperinne nähdäänstrategiassa uusin silmin – yrittäjänon hallittava monialainen johtamisenkenttä. Liiketoimintaosaamisen kehittämisellätähdätään yritysten toiminnanuudistamiseen painottaen erityisestiideoiden konseptointiin ja kaupallistamiseenliittyvän osaamisen kehittämistä.Innovaatiotoiminnan tukemiseen tähtäävienpalveluiden tuottaminen on yhteinenasia. Luotuja rakenteita on kyettävähyödyntämään tehokkaammin. Tämätarkoittaa olemassa olevien yhteyksien,verkostojen ja innovaatiopalveluidenlaajempaa käyttöä pohjalaismaakuntientoimijoiden kesken. Käytännön toimenpiteintulee edistää palveluiden välittämistäalueelta toiselle tai niiden tuottamistayhdessä uudella tavalla.4


5Uudet avauksetInnovaatiostrategian tehtävänä ei olenimetä tulevia menestysaloja. Sen sijaantärkeämpää on antaa mahdollisuuksiauusille avauksille, jotka uudistavat osaltaankoko alueen elinkeino- ja osaamisrakennetta.Uusia avauksia voi löytyäjoko olemassa olevien alojen sisältä tainiiden välisiltä rajapinnoilta. Strategianmukaisilla toimenpiteillä ja yhteistyölläluodaan keinoja ihmisten ja osaamisenkohtaamiseksi ja sattumien mahdollistamiseksi.


TAVOITE ▼Pohjalaismaakunnat tunnetaanitsellisenä, vahvatahtoisena jaomaan tekemiseen intohimoisestisuhtautuvana alueena. Alueellaon selkeä identiteetti ja muuallaSuomessa tunnetaan pohjalaistentinkimätön tapa toimia. Tulevaisuudessaitsenäiseen yrittämiseen perustuvaasenne ei enää riitä, kunkilpaillaan alueena kansainvälisilläareenoilla. On pakko tunnustaa, ettätoisten apua tarvitaan.Tämän strategian päätavoitteenaon vahvistaa alueen kasvua ja uudistumiskykyä.Tähän pyritään tunnistamallayhteistyömahdollisuuksiaja tiivistämällä yhteistyötä valituissateemoissa.Strategian toteutumisen kriittinenmenestystekijä on yhteistyökulttuuriinliittyvä AJATTELUTAVANMUUTOS pohjalaismaakuntien innovaatiotoimijoissa.Muutos ei tapahduhetkessä, mutta se lähtee liikkeellepienistä asioista.Kaikkea ei tarvitse tehdä yhdessä.Mutta tietyissä asioissa yhteistyöllävoidaan saada aikaan sellainen kokonaisuus,joka tuo uuden vaihteenkehittämistyöhön ja vahvistaa merkittävästialueen toimijoiden uudistumiskykyä.6


LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN ▼”Yrittäjästä liiketoiminnan osaajaksi”Yrittäjyys on pohjalaismaakuntia yhdistävä piirreja voimavara. Aloitteellisuus, mahdollisuuksiennäkeminen tai kyky tarttua toimeen yhdessärautaisen ammattitaidon kanssa muodostavat toimivankokonaisuuden. Tämä ei silti yksin riitä vaan tulevaisuudessakorostuu yritysten kyky tuotteistaa osaamista,konseptoida ainutlaatuisia liiketoimintamallejaja toimia kansainvälisesti.Ainekset ajattelutavan muutokseen ovat olemassa.Suuri osa suomalaisten suuryritysten johtajista onlähtöisin pohjalaismaakunnista ja alueella on vahvaaliiketoimintaosaamista niin käytännön yrityselämässäkuin koulutus- ja tutkimussektorillakin.Liiketoiminnan uudistaminen on strategian keskeinentavoite. Uudistumiseen vaaditaan toimivien peruspalveluidenja yrittäjätahdon rinnalla monialaistaliiketoiminnan osaamista sekä innovaatio- ja kasvumyönteisenkulttuurin kehittämistä alueen yrityksissä.Seuraavassa on esitetty keskeisimpiä yhteistyöteemojaliiketoimintaosaamisen kehittämisen alla.Monialainenjohtamisosaaminenkorostuu pk-yritysten johtamisessa.Omistaja-yrittäjät ovat johtamisalanmoniosaajia, joiden tulee hallitajohtamisen tehtäväkenttä kokonaisuudessaanhenkilöstöstä talouteenja hankinnoista tuotannon kehittämiseen.Johtamisosaamista voidaankehittää aktivoimalla mentori- jayrityskummitoimintaa, yksilöidyillävalmennusohjelmilla ja yrittäjienkeskinäisellä vertaiskehittämiselläsekä tukemalla kehitys- ja konsultointiprosesseja.Alkavien yritystentoiminnan kehittämisessätarvitaan perinteisestä hautomokonseptistapoikkeavaa tapaa, jokakohdistuu erityisesti osaamisintensiivisiinyrityksiin. Palvelukokonaisuudenkehittämisessä hyödynnetäänalueiden eri toimialaosaamistaja kootaan systemaattisesti yhteenolemassa olevia liiketoiminnan kehittämispalveluita.Uudessa palvelukonseptissavoidaan hyödyntää perinteisenliiketoimintasparraamisenlisäksi osaamispääomasijoittamistasekä kokeneiden yritysedustajienolemassa olevia verkostoja.8


9Omistajanvaihdostenhyödyntäminenyritysten toiminnan uudistamisessatarjoaa mahdollisuuksia kasvuun.Sukupolven- ja laajemmin omistajanvaihdoksiinliittyvää työtä ontehty jo paljon eri maakunnissa jakeskeinen yhteistyön muoto onkokemusten vaihto. Myös tietoamyynnissä olevista yrityksistä tuleevälittää maakuntien kesken, silläpotentiaalisimmat työn jatkajat löytyvättodennäköisesti läheltä.Teollisuudenpalveluliiketoimintaon noussut vahvistamaan yritystenliiketoiminnan uudistamista ja kasvua.Palveluliiketoiminnan kehittämisessäkorostuvat osaamisen tuotteistaminen,palveluiden konseptointi ja tarvittavaajattelutavan muutos – fyysisten tuotteidenrinnalla on osattava myydä myös palveluita.Kokonaisuutta voidaan kehittääesimerkiksi yhteisellä palveluliiketoiminnankehittämisohjelmalla, hyviä käytäntöjätunnistamalla ja vaihtamalla sekäyrityskohtaisilla kehittämishankkeilla.Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminenKansainvälisyys lisääntyy yritysten liiketoiminnassa ja se asettaa omat haasteensaosaamisen kehittämiselle. Kansainvälisyys on kaikkea kehittämistoimintaa poikkileikkaavateema ja sen edistämiseen liittyvää työtä on tehty paljon. Tärkeimpiäyhteistyön muotoja on hyvien käytäntöjen levittäminen toimijoiden kesken. Näitävoidaan löytää niin pohjalaismaakuntien sisältä kuin koko maasta.VISIOPOHJALAISMAAKUNNAT OVATLIIKETOIMINTAOSAAMISENKÄRKIALUE SUOMESSA.


INNOVAATIOPALVELUIDEN JA PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN ▼”Yksin tekemisestä yhdessä onnistumiseen”Yritysten uudistuminen ja innovaatiotoiminta ontunnistettu kaikissa maakunnissa keskeiseksihaasteeksi. Yritysten uudistumista pyritään tukemaanerilaisin palveluin, joita tuotetaan alueen kehittämisorganisaatioissa,kehitysohjelmissa ja hankkeissa.Jatkossa yrityksiä aktivoidaan uudistamaantoimintaansa hyödyntämällä ulkopuolisia tutkimus- jakehityspalveluita. Isona tavoitteena on lisätä merkittävästialueen yritysten kehitystoimintaa ja siihen käytettävääulkopuolista rahoitusta.Pohjalaismaakunnissa on tehty viime vuosien aikanamäärätietoista työtä yritysten innovaatiotoimintaatukevien palveluiden kehittämisessä. Monilta osin kehittäminenon kohdistunut palveluita tuottavien rakenteidenvahvistamiseen. Yhteistyön tiivistämineninnovaatiopalveluiden tuottamisessa on strategiantoinen keskeinen tavoite – nykyisestä rakenteesta onsaatava enemmän irti.Tarvittava ajattelutavan muutos liittyy siihen, etteikaikkia tutkimus- ja kehitystoiminnan palveluita tarvitsetuottaa paikallisesti pohjalaismaakuntien jokaisessaosassa. Sen sijaan olemassa olevia palveluitavoidaan välittää systemaattisemmin alueelta toiselle,kehittää palveluita vertaisoppimisen kautta tai tuottaakokonaan uusia palveluita yhteistyössä eri tutkimus-ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.Seuraavassa on esitetty tärkeimpiä yhteistyöteemojainnovaatiopalveluiden kehittämisessä.Asiantuntijaverkosto jayhteiset innovaatiotyökalutYritysten innovaatiotoimintaaedistäviä palvelumalleja on kehitettyT&K&I-asiantuntijoiden toimestaaktiivisesti. Moneen organisaatioonon kumuloitunut vahvaa erityisosaamista.Toiminnan kehittäminenkohdistuu asiantuntijaverkostojenyhteistyön tiivistämiseen sekäyhteisten yrityksille tarjottavieninnovaatiotyökalujen kehittämiseen.Etenkin helposti hyödynnettävillematalan kynnyksen innovaatiopalveluilleon kysyntää alueen pk-yrityksissä.AlkuvaiheenpääomasijoituspalvelutUusien yritysten jatkuva haaste onalkuvaiheen rahoituksen järjestäminen.Valtaosa nykyisistä pääomasijoittajistakiinnostuu yrityksistä vasta siinä vaiheessa,kun toiminta on vahvassa kasvussaja yrityksellä on osoittaa näyttöämenestyksestä. Pohjalaismaakunnissavoidaan yhdessä täyttää varhaisenvaiheen pääomasijoituspalveluidenpalvelukapeikkoa valmistelemalla uusiyhteinen rahasto, hyödyntämällä työssänykyistä paremmin julkisia varojatai osallistumalla kansallisella tasollauusien rahoitusmallien suunnitteluun.10


11Teknologia- jayritysasiamiestoimintaInnovaatiopalveluiden käyttökiteytyy yrityksen ja palveluntuottajanväliseen luottamukseen.Yrityksen keskeisin kumppani onusein paikallinen teknologia- taiyritysasiamies. Tällaista matalankynnyksen palvelua tulee lisätäalueella. Lisäksi pohjalaismaakunnissavoidaan koota yritystenkehittäjiä säännöllisesti yhteenvaihtamaan kokemuksia ja oppimaanyritysten kehityshankkeidenvalmistelusta ja johtamisesta.Tuotekehitysketjuntehostaminentarkoittaa tässä yritysten tuotekehitystätukevien palveluiden järjestämistänykyistä tehokkaammin. Moniyritys kohtaa haasteita ulkopuolisenosaamisen hankkimisessa omantuotekehityksen tueksi – palveluidensisällön ja laadun arvioiminentai ketjuttaminen on hankalaa.Jatkossa tavoitteena on koota eriorganisaatioiden erityisosaamisistaselkeämpiä ja helpommin ostettaviapalvelukokonaisuuksia, jotka yrityspystyy helposti hankkimaan osanatuotekehitysprosessiaan.VISIOPK-YRITYSTEN UUDISTUMISKYKYÄVAHVISTETAAN TUOTTAMALLAINNOVAATIOPALVELUTTEHOKKAASTI YHTEISTYÖSSÄ.


UUDET AVAUKSET OSAAMISALOJEN RAJAPINNOILTA ▼”Innovaatiokulttuuri on riskinottokykyä”Pohjalaismaakunnissa tunnistetut kärkialat jaerityisesti niiden kehittäminen keskittyy tietyillepaikkakunnille. Vahvat alat ovat usein varsinperinteisiä teollisuuden aloja. Koko alueen elinkeinorakennekohtaa lähivuosina merkittävän uudistumispaineenjohtuen muun muassa kansainvälisestäkilpailusta, väestön ikääntymisestä ja ilmastonmuutoksesta.Alueen menestymisen kannalta on keskeistä varmistaanykyisten kärkialojen kilpailukyvyn säilyminen.Työtä tehdään erilaisissa kehittämisohjelmissaja erityisesti yrityksissä. Pyrkimyksenä on vahvistaakoko alueen innovaatiokulttuuria ja uudistaa toimintaanäkemällä perinteiset vahvuudet uudessa valossa.Samalla tulee hakea aktiivisesti uusia menestys- jakasvualoja vahvojen alojen rinnalle.Jatkossa menestystä ei voida rakentaa yksinomaannykyisten vahvuuksien varaan, vaan alueen toimijoidenon säilytettävä herkkyys tunnistaa uusia, nouseviaaloja. Samalla tulee koota voimia yhteen ja lähteäyhdessä hakemaan rohkeasti uusia avauksia alueidenerilaisia vahvuuksia yhdistellen. Pohjalaismaakuntientulee kytkeytyä yhä vahvemmin mukaan kansallisiin jakansainvälisiin osaamisverkostoihin esimerkiksi ennakointitoiminnassa.Seuraavaan on koottu keskeisimpiä yhteistyöteemojauusien avauksien hakemisessa.Osaamisalojen rajapinnatUuden liiketoiminnan syntymisennäkökulmasta potentiaalisimpiapaikkoja uusille innovaatioille ovateri osaamisalojen väliset rajapinnat.Kun eri alojen osaajia sekoitetaankeskenään, syntyy mahdollisuuksiaradikaaleihin, uusiin innovaatioihin.Jatkossa uusia avauksia haetaanyhdistämällä pohjalaismaakuntieneri osaamista. Yhteistyössä voidaankehittää palveluita ja kohtaamispaikkojaerilaisen osaamisen yhdistämiselle.FoorumitoimintaFoorumit ja seminaarit ovat luontevapaikka tietojen ja ajatustenvaihtamiseen eri alojen asiantuntijoidenkesken. Tapahtumat tarjoavatmahdollisuuden ihmisten kohtaamiseenja sitä kautta sattumiensyntymiseen ja edelleen uusille avauksille.Erilaista foorumitoimintaaon olemassa paljon ja keskeisimmätyhteistyömahdollisuudet liittyvätseminaareista tiedottamiseen, yhteistentilaisuuksien järjestämiseenmaakuntien kesken ja systemaattiseenennakointitiedon jakamiseen.12


13Yksilöt esiinJokaisen innovaation takana onyksilö tai yksilöiden muodostamaryhmä. Kokonaan uusia toimialojavoi kehittyä huippuosaajien varaanrakentuvien tiimien ympärille.Liian usein aktiivisten yksilöidenrooli kuitenkin unohdetaaninnovaatiotoiminnassa. Jatkossatulee luoda erilaisia areenoita, joidenkautta voidaan nostaa esiinyksilöitä ja uusia avauksia – pieniätarinoita onnistumisesta.Avoin innovaatiotoimintanopeuttaa uusien avausten löytämistä,mutta ajattelun toteutumiseen vaaditaanyhteistyökulttuurin muutostasekä luottamuksellisten yhteistyösuhteidensyntymistä. Ideoiden esittäminenja niiden kehittäminen yhdessäkollegoiden, asiakkaiden, loppukäyttäjienja muiden sidosryhmien kanssaavaa täysin uudenlaisia näkemyksiäja mahdollisuuksia innovaatioidensyntymiselle. Yhteistyömahdollisuuksiatarjoavat esimerkiksi käyttäjäkeskeistenpalvelumallien kehittäminenja sosiaalisen median hyödyntämineninnovaatiotoiminnassa.VISIOALUEEN ELINKEINORAKENNEMONIPUOLISTUU UUSIA ALOJATUNNISTAMALLA JA NYKYISTENKILPAILUKYKYÄ KEHITTÄMÄLLÄ.


INNOVAATIOPALVELUIDEN JA PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN ▼”STRATEGIAon jatkuva prosessi, joka koostuuVALINNOISTA JA TOIMINNASTA”VALINNAT ▼• Liiketoimintaosaamisen kehittäminen• Innovaatiopalveluiden ja palvelurakenteiden kehittäminen• Uudet avaukset osaamisalojen rajapinnoiltaTOIMINTA ▼OHJAUS: Strategian toteutumista ohjataan maakuntien avainhenkilöistä muodostettavassajohtoryhmässä, joka kokoontuu vuosittain 1-3 kertaa. Johtoryhmän tehtävänä onnostaa esiin ajankohtaisia kehittämisteemoja ja huolehtia asioiden viemisestä päätöksentekoon.AKTIVOINTI: Strategian koordinaattori aktivoi maakuntien toimijoita yhteistyöhön tunnistamallamahdollisuuksia yhteisiin toimenpiteisiin ja kutsumalla toimijoita kokoon. Lisäksikoordinaattori kokoaa ja välittää tietoa maakunnissa käynnissä ja vireillä olevistatoimenpiteistä. Koordinaattori valmistelee ja raportoi toimenpiteet johtoryhmälle.TOTEUTUS: Viime kädessä strategian toteutumisesta ja toimeenpanosta vastaavat maakuntienaktiiviset ihmiset. Eri organisaatioissa toimivien ihmisten tehtävänä on huomioidayhteistyömahdollisuudet suunniteltaessa ja valmisteltaessa innovaatiotoimintaa edistäviätoimenpiteitä.14


15VALINNAT + TOIMINTALIIKETOIMINTA-OSAAMINENSTRATEGINENJOHTORYHMÄJohtoryhmä ohjaa,kokoontuu 2-4 kertaavuodessaINNOVAATIO-PALVELUTKOORDI-NAATTORIKoordinaattori aktivoi,valmistelee, raportoiUUDETAVAUKSETAKTIIVISETIHMISETAktiiviset ihmisettoteuttavat yhteistyössä


INNOVAATIOPALVELUIDEN JA PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN ▼LISÄTIETOJA:ETELÄ-POHJANMAAN LIITTOKESKI-POHJANMAAN LIITTOPOHJANMAAN LIITTOETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUSPOHJANMAAN ELY-KESKUS16TEKESwww.epliitto.fiwww.keski-pohjanmaa.fiwww.obotnia.fiwww.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaawww.ely-keskus.fi/pohjanmaawww.tekes.fi

More magazines by this user
Similar magazines