Kehke 2007 vuosik.pmd - Kehittämiskeskus Oy Häme

kehittamiskeskus.fi

Kehke 2007 vuosik.pmd - Kehittämiskeskus Oy Häme

SisällysluetteloToimitusjohtajan katsaus ...................................................................................... 3Johto, hallinto ja markkinointi ............................................................................... 4Yrityspalvelut ........................................................................................................ 6Yritysasiamiehet ............................................................................................... 6Virtaa Hämeeseen Oy ....................................................................................... 9Matkailu .............................................................................................................. 10Kehittämistoiminta ....................................................................................... 10Matkailuhankkeet .......................................................................................... 11Kokousmatkailu III -hanke ........................................................................ 11Matkailun pk-yritysten tuotekehitys -hanke ............................................. 12Matkailuneuvonta ......................................................................................... 14Aulankokeskus ........................................................................................ 14Linnatuuli ................................................................................................. 14Aluekehitys ......................................................................................................... 15Aluekeskusohjelma .................................................................................. 16Bepart-hanke ............................................................................................ 18Jylhä-hanke .............................................................................................. 19Talous ja kehitysnäkymät .................................................................................... 21Tilinpäätös 2007 .................................................................................................. 22Edustukset .......................................................................................................... 25Kansikuva: Asuntomessut Hämeenlinnassa 2007Kehittämiskeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudunkahdeksan kunnan omistama seudullinen elinkeinoyhtiö.Kehittämiskeskus Oy Hämeen asiakkailleen antama sitoumus.• Palvelemme ammattitaidolla kaikkia seudulla toimivia, aloittavia jaseudulle muuttavia yrityksiä yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.• Hankimme asiantuntijaverkostomme kautta ratkaisun asiakkaantarpeeseen.• Ylläpidämme osaamistamme ja kehitämme toimintaamme saamammepalautteen pohjalta..• Sovimme tarjoamistamme palveluista asiakkaan kanssa palvelusisällönja tavoiteaikataulun, jonka puitteissa palvelu tarjotaan.• Käsittelemme asiakkaidemme asioita luottamuksellisesti.2


Toimitusjohtajan katsausHämeenlinnan seudun hyvä kehitysjatkui vuonna 2007Kaksi vuotta sitten tehdyn seudullisenelinkeinostrategian tarkennuksen mukaanhalutaan seudusta muodostaaselkeä kasvukeskus ja tukea elinkeinoelämänkasvun tekijöitä. Tavoitteidenmukaisesti Suomen parhaalla kasvualueellaon vuoteen 2010 mennessävuosittain 400 uutta yritystä ja 700uutta työpaikkaa, yritysten liikevaihdonkasvaessa viisi prosenttia. Seudunväestön kokonaismäärä on tuolloinkaavailujen mukaan 92 000. Seudullanäkyy tekemisen meininki japositiivista kehitystä tukevat suurethankkeet (mm. Verkatehdas, Innopark,moottoritien kattaminen ja Asuntomessut).Elinkeinoelämän myönteinen kehityson jatkunut alueella edelleen jauusia yrityksiä on perustettu vuonna2007 ennätyksellinen määrä 537 kappalettaja samana aikana lakkautettiin179 yritystä. Vertailun vuoksi vuonna2000 vastaavat luvut olivat 239 ja 117.Uusien yritysten perustanta painottuupalvelualoihin.Alueen yritystoiminta on kehittynytvuonna 2007 pääosin myönteisesti eikälaajoja irtisanomisia ole esiintynyt.Metallin jalostus ja metallituotteidenvalmistus on Hämeenlinnan seudullahyvässä kasvussa. Metalliteollisuudenkasvun vetureina ovat toimineet Rautaruukki,Patria Vehicles, Konecranesja näiden suurten vanavedessä alueenlukuisat pk-yritykset. Alueen elintarviketeollisuudessaon vietettu myöskasvun aikaa mm. Nestlé FinlandinTurengin jäätelötehdas on nostanutmerkittävästi tuotantoaan ja Hämeenlinnanosuusmeijerillä vihittiin käyttöönuusi varastoterminaali. Samoin Kankaistenöljykasvien uusi tuotantohalliTurengissa oli käyttöönottovaiheessa.Rakentaminen on ollut seudullavoimakasta, rakentaminen on suuntautunutvahvasti palvelurakentamiseenja asuinrakentamiseen. Rakennusteollisuudenosalta Hämeenlinnan seudullatoimivat mm. kasvussa olevat Lamminbetoni ja Lammin ikkuna. Investoinnitkulttuuriin ja matkailuun mm.Aulangon ja Verkatehtaan osalta ovatolleet merkittäviä ja majoituskapasiteettiaon tuotettu lisää. Matkailu jakulttuuripalvelut ovat myös jatkossatodennäköisiä seudun kasvualoja.Seudun väestönkehitys on olluthyvin myönteistä, vaikka vuonna 2007ei ylletty vuoden 2006 ennätystulokseen.Väestönkasvua kertyi kuitenkin802 henkilön verran. Hämeenlinnanseutukunnan väkiluku 31.12.2007 onennakkotiedon mukaan 91 267. Seutuon onnistunut houkuttelemaan vanhojaasukkaitaan takaisin Hämeenlinnanseudulle. Suurimmat muuttajaikäryhmätovat alle 19-vuotiaat ja 25-29-vuotiaat.Hämeenlinnassa kesällä järjestetytasuntomessut olivat omiaan herättämäänkiinnostusta Hämeenlinnanseutua kohtaan asuinseutuna. Messutolivat järjestelyiltään ja kävijämäärältäänmenestys.Työvoiman kysyntä on jatkunutvilkkaana. Työvoiman saatavuudessaon ongelmia seuraavila aloilla: metalli,rakennus - sekä työnjohto että työntekijät- , terveydenhoito (sekä lääkäritettä hoitajat), siivous ja kuljetus. Osaavanhenkilöstön saaminen vaikuttaa joyritysten kasvumahdollisuuksiin, esim.rakennusalalla tarjousten jättämiseen.Seudun Ikärakenne alkaa vaikuttaa joheikentävästi työvoiman tarjontaan.Kuitenkin suurimman nettomuuttajaryhmän muodostavat 25–39-vuotiaat,mikä tasapainottaa seutukunnan väestörakennetta.Työttömyys on laskenutviimeisen vuoden ajan. Se on näkynytniin pitkäaikaistyöttömyydessä, nuortentyöttömyydessä kuin ikääntyneempienkinkohdalla.Hämeenlinnan seudun toimintaympäristöäon kehitetty viime vuosinamäärätietoisesti, mikä osaltaan vahvistaauskoa myös lähitulevaisuuteen.Alueen sijainti on hyvä pääkaupunkiseudunja Tampereen välisellä kasvu-Jouni Haajanen, toimitusjohtajakäytävällä. Koko alueen kehittyminennäyttää hyvältä osana laajentuvaapääkaupunkiseudun metropolialuetta.Muutoksen vuosiVuosi 2007 oli Kehittämiskeskuksenkuudes kokonainen toimintavuosi.Toimintavuotta leimasi keskustelu japäätökset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.Hämeenlinnan, Hauhon,Kalvolan, Lammin, Rengon jaTuuloksen kunnat päättivät muodostaauuden Hämeenlinnan kaupungin Hattulanja Janakkalan jättäytyessä kuntaliitoksenulkopuolelle. Vuonna 2009yhtiön omistajina toimivat siis Hämeenlinnankaupunki ja kaksi kuntaa;Hattula ja Janakkala. Suoranaista muutostakuntarakenteen muutos ei tuoyhtiön toimintaan, koska se on jo toiminutseudullisesti ja yritystoimintaatasapainoisesti palvellen seudun kaikkienkuntien alueella. Uudistus aiheuttaakuitenkin aina jännitteitä, jotka heijastuivatmyös yhtiön toimintaan vuonna2007.3


Johto, hallinto ja markkinointiJohto ja hallintoJouni Haajanen, toimitusjohtajaSeija Tähtivalo, toimistosihteeriKaarina Suvisuo, markkinointiassistenttiJohdon ja hallinnon tehtävänä on vastatayrityksen johtamisesta, kehittämisestä,tiedottamisesta, edustamisesta,taloudesta ja henkilöstöhallinnosta.HallitusYhtiön johtamisesta on vastannut hallitus,joka kokoontui vuoden aikana 6kertaa. Hallituksessa on puheenjohtajanatoiminut Tapani Hellstén Hämeenlinnastaja varapuheenjohtajana EsaSilvennoinen Janakkalasta sekä jäseninäKari Ventola Hattulasta, Juha MäkeläRengosta, Erkki Pekkanen Lammilta,Matti K. Hakala Hämeen ammattikorkeakoulustaja Juha KallioinenHämeenlinnan seudun yrittäjäyhdistystenedustajana sekä varajäseninäHeikki Seppälä Tuuloksesta, JukkaViitaniemi Kalvolasta ja Harri KokkalaHauholta. Hallituksen tukena on toiminuttyövaliokunta, joka on muodostunutseudun kunnanjohtajista. Työvaliokuntaon kokoontunut yhteensä 10kertaa toimintavuoden aikana.Yrityksen johdon tehtävänä on yhtiönpäätöksenteon valmistelu ja esittelytyövaliokunnalle ja hallitukselle.Toimitusjohtaja on lisäksi käynyt esittelemässäajankohtaisia asioita kutsuttunaseudun kuntien hallituksissa ja–valtuustoissa.VerkottuminenYhtiö on nähty tärkeänä yhteistyökumppaninaomistajien, asiakkaiden jaeri sidosryhmien keskuudessa seudunelinkeinoelämän kehittäjänä. Toimintavuodenaikana yhtiön henkilöstöä oliedustettuna lukuisissa hallituksissa,johtokunnissa, työryhmissä jne. Yhteensänäitä edustuksia oli toiminta-vuoden aikana n. 160 kpl. Edustustenkautta yhtiölle on muodostunut keskeinentehtävä seudun elinkeinojen kehittämistyönkoordinoijana. Toimintakertomuksenliitteenä on lista yhtiön eriedustuksista ja vastuuhenkilöistä.TaloushallintoYrityksen kirjanpidosta on vastannuttilitoimisto Vähätiitto Oy ja maksuliikennettäon hoitanut toimistosihteeri.Toimitusjohtaja on vastannut taloudenseurannasta ja hyväksynyt maksettavatlaskut. Vuoden 2007 talousarviolaadinnassa jatkettiin hyväksi koettuatoimintamallia eli yhtiön päätoiminnoillekohdistettiin sen menot ja tulot sekäbudjettivastuu. Näin yrityksen johdontehtäväksi jäi koota toimintalinjakohtaisetesitykset yhtenäiseksi talousarviokokonaisuudeksija hyväksyttää neyhtiön ja kuntien päättävissä elimissä.HenkilöstöhallintoYhtiö on palvelulaitosten työnantajayhdistyksenjäsen ja noudattaa alan työehtosopimusta.Vuoden aikana käytiinhenkilöstön kanssa kehityskeskustelutsekä tehtiin henkilöstötyytyväisyyskysely,minkä vastauksia hyödynnettiintyöilmapiirin kehittämisessä. Yhtiönhenkilöstö osallistui aktiivisestiulkopuolisiin omaa työtehtävää kehittäviinkoulutustilaisuuksiin, myös tieteellisiäjatko-opintoja suoritettiin.ProjektitoimintaYhtiön johto vastaa viime kädessämyös yhtiön hallinnoimista projekteista,mitkä on esitelty myöhemmin kohdassaprojektit. Lisäksi yhtiön johto onosallistunut kaikkiin yritys- ja hankeneuvotteluihin,jotka ovat vaatineetmerkittävää yhtiön tai omistajakuntienpanostusta. Yhtiön johdon vastuulla onmyös ollut lausuntojen antaminen elinkeinoasioistavaltion viranomaisillesekä seudun kunnille.Viestintä ja markkinointiYhtiön tiedotusta hoidettiin sähköisenuutiskirjeen, Kehittämiskeskus OyHäme tiedottaa, internet-sivujen, lehdistötilaisuuksienja -tiedotteiden, esitteidenja muiden julkaisujen välityksellä.Sähköisen uutiskirjeen toimitti toimittajaAnneli Heräjärvi ja se välitettiinheinäkuuta lukuun ottamatta kerrankuukaudessa noin 1000:n seudun toimijansähköpostiin. Yhtiön palveluistatiedotettiin myös mm. Elomessuilla jamuissa tapahtumissa ja seminaareissa.Yhtiön uudet internet-sivut julkistettiinhuhtikuussa. Sivuja kevennettiinja samalla ne saivat uuden ilmeen.Samaan uuteen ilmeeseen uudistettiinmyös yhtiön markkinointiviestintä. Yhtiöninternet-sivut ovat edelleen hyvinkäytettyjä, niillä vieraili toimintavuonna90 823 kävijää, joka teki keskimäärin7569 kävijää kuukaudessa.Seudun medioita lähestyttiin Kehketiedottaa–tiedotteilla 21 kertaa.Tiedotteet julkaistiin myös yhtiön internetsivuilla.Yhtiö ja sen edustajat mainittiinvarsin usein seudun medioissaja pääsääntöisesti positiivisessa mielessä.Yhtiön internet-sivuilla tiedotettiinahkerasti myös seudun eri toimijoidenuutisia ja ajankohtaisia tapahtumia.Vuonna 2006 avattu www.kehittamiskeskus.com–kuvapankki onosoittautunut käteväksi seudun viestinnäntyökaluksi.Vuoden aikana Hämeenlinnan seutuoli hyvin esillä valtakunnallisissajulkaisuissa. Yhtiön palveluja markkinoitiinaktiivisesti sekä valtakunnallisissaettä seudullisissa yrityslehdissäsekä kuntien palveluoppaissa. Yhtiö olivahvasti mukana tuottamassa sisältöämaaliskuussa lanseerattuun maakunnalliseentalousjulkaisuun, Taaleriin,joka ilmestyi neljä kertaa. KehittämiskeskusOy Häme koordinoi Hämeenlinnanseudun yrityspalvelukeskuksenyhteisen viestinnän ja sisäisen viestinnän.Hämeenlinnan seudun yrityspalvelukeskuksentoimijat ovat Hämeen4


kauppakamari, Hämeen Messut,Hämeen TE–keskuksen yritysneuvoja,Hämeen uusyrityskeskus, HämeenlinnanKaupunkikeskusta, Hämeenlinnanyrittäjät sekä KehittämiskeskusOy Häme. Yhtiö on myös aktiivisestimukana SEKES ry:n (Seudullisten Elinkeinoyhtiöidenliitto) toiminnassa.Yhtiö tarjosi vuonna 2007 näytönpaikkoja opiskelijoille. Tampereen yliopistossaaluetiedettä opiskeleva AnttiMikkola oli harjoittelijana toukokuustaelokuuhun. Hän tutki harjoittelutyönäännoin 40 seudullisen EU-hankkeenläpivientiä ja tuloksia ja teki tutkimustyöstäänkattavan loppuraportin. Liiketalouttaja kansainvälistä kauppaaVantaan Evtek -ammattikorkeakoulussaopiskeleva Samu Mäkeläinen olitalossa harjoittelijana syyskuun puolestavälistä marraskuun loppuun.Kiipulan ammattiopiston aikuiskoulutuksessaopiskelijana ollut Pehr Tammelanderoli työharjoittelussa yhtiössälokakuun. Yhtiössä oli suorittamassakoululaisia myös TET–jaksojaan.Häme-kampanjaMaakunnallisen Häme-kampanjan seutukoordinaattorinaon toiminut KaarinaSuvisuo, jonka vastuualueet olivat asumisenmarkkinoiminen sekä kampanjanrekrytointiosio. Häme-kampanjamenestyi jälleen hyvin KuntamarkkinoinninSM-kisoissa ja saavutti vuonna2007 Rekrytointisarjan hopeaa.Häme-kampanjan markkinoinnin pääpainooli vuonna 2007 asumisessa,rekrytoinnissa sekä matkailussa. Rekrytointikampanjallalähestyttiin pääkaupunkiseutulaisiaHoito- ja hoiva-alansekä Kone- ja metalliteollisuuden ammattilaisia.Kampanjalla osallistuttiinmyös valtakunnallisille Lääkäripäivillesekä Helsingissä että Tampereella sekävaltakunnallisille sairaanhoitajapäivilleHelsingissä. Mukana hoiva-alanrekrytointi-kampanjaa toteuttamassaolivat Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri,Hämeenlinnan seudun kansanterveystyönkuntayhtymä, muiden kuntienterveyskeskukset, Seutukeskus OyHämeen Sijaispalvelu, Hämeenlinnanseudun työvoimatoimisto, Hämeenammattikorkeakoulu sekä Hämeenliitto.Kone- ja metallikampanjassayhteistyökumppaneina olivat Kone-Cranes, Patria, Rautaruukki ja pksektorinyritykset.Asumista markkinointiin mm. yhdessäkuntien edustajien kanssa Omakoti2007 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa19–22.4. Vuoden 2007suuri ponnistus ja oikea seudullinenvoimainnäyttö sujuvasta yhteistyöstäoli kesän valtakunnallinen suurtapahtuma,Hämeenlinnan Asuntomessut13.7.- 12.8.Häme-osastolla palveli messukävijöitärintarinnan liki 80 seudun ihmistä.Osasto kattoi koko maakunnan, kolmeseutua ja 16 kuntaa. Esittelijöinä toimivatedustivat kuntia, joko kuntientyöntekijöinä tai luottamushenkilöinä,kehittämiskeskuksia, Hämeen liittoa,Hämeen Matkailua tai Työvoimahallintoa.Kaiken kaikkiaan esittelijöitä olinoin 150. Messut olivat avoinna 31päivää aamusta iltaan. Asuntomessujenaikaan järjestettiin Hämeenlinnankauppatorilla Hämeen liiton organisoimanaHämäläiset Tori-illat neljänä keskiviikkoiltana.Ei asuntomessuille ihan kylmiltäänlähdetty. 17.4. Kehittämiskeskus OyHämeen järjestämänä hyppäsi seudunasumisen markkinointia tekevät bussiinja tiiviin päivän aikana ehdittiinkiertää kaikki seudun kärkiasuntoalueet.Internetissä, www.hame.fi -sivuillaesiteltiin seudun yrittäjiä ja hankkeitaneljä kertaa. Seutukoordinaattori olikutsuttuna kolme kertaa esittelemäänseutua tilaisuuksiin, jossa vieraana olivaltion hajasijoitettavien yksiköidenhenkilökuntaa. Kuulijoita kaikissakolmessa tilaisuudessa oli yhteensänoin 150.5


YrityspalvelutYritysasiamiehetYritysasiamiespalveluiden tehtävänäon tarjota perusneuvontaa sekä välittääKehittämiskeskuksen ja kunnanpalveluja yrittäjille ja yrityksille. Lisäksiyritysasiamiehillä on vastuu nimetyntoimialan seuraamisesta ja kehittämisestäseudullisesti.HATTULAJukka Petterssonyritysasiamies, 3 pv/vkoHattulan kunnassa toimivia yrityksiäkehitettiin neuvontatapaamisin,joita yritysasiamies teki 96 kertaa.Lisäksi yhteyttä pidettiin puhelimitseja sähköpostitse. Elokuussa järjestettiinyrittäjäristeily, jossa palkittiin kunnanvalitsema Vuoden nuori yrittäjäVesa Visala. Yritystontteja myytiin neljäkappaletta ja yritysasiamies avustikuntaan muuttaneita yrityksiä. Kaikillevuoden aikana perustetuille yrityksillelähetettiin tietoa yrityspalveluista. Yritysasiamiespiti yhteyttä yrittäjiin käymälläHattulan Yrittäjät ry:n kokouksissakaksi kertaa. Toinen yhteydenpidonväylä oli yhdeksän kertaa kokoontunutkunnan Elinkeinotiimi, jossa yrittäjäjärjestönpuheenjohtaja on jäsenenä.Yritysasiamies osallistui yritysten avajaisiin,järjesti kahvitilaisuuden Mervenalueen yrittäjille sekä matkailuillanMierolassa. Yritysasiamies teki yrityskäyntejä,osallistui ohjausryhmien,yhteistyöryhmien ja hallitusten kokouksiin(Suomen Hopealinja ry:n hallitus,Jylhä-projektin ohjausryhmä,Lepaan teknologiakylän ohjausryhmä,Ideamaakuntaryhmä, Linnaseutu ry:nvuosikokous, Kehittämiskeskus OyHämeen yrityspalveluryhmä). Kunnallaoli Hattulan yrittäjäjärjestön kanssayhteinen osasto Lepaan Puutarhatekniikkamessuillakolmen päivän ajan.Esittelytoimintaan osallistui luottamushenkilöitä,yrittäjiä ja kunnan työntekijöitä.Yritysasiamies piti yhteyttä tiedotusvälineisiinkunnan elinkeinoasioissa.Kuntaa esiteltiin kahdelle ulko-maiselle ryhmälle. Yritysasiamiesmarkkinoi kuntaa ja seutua sekä päivittitietoverkossa ja painetussa aineistossaolevia tietoja.HAUHOHauholla elinkeinotoiminnot hoidettiinedelleen kunnan toimesta. Toiminnastaon vastannut elinkeinoasiamiesErkki Alhainen.HÄMEENLINNAAri Räsänen, yritysasiamies 5 pv/vkoYritysasiamies järjesti aamukahvitilaisuuksiakaupungin yrittäjille, joihinotti osaa myös kaupunginjohtajat.Aamukahveja järjestettiin kuusi kertaaja osallistujia oli reilut 150 henkilöä.Hämeen kauppakamarin Apila-ryhmän,jonka vetäjänä yritysasiamies toimi,tehtävänä oli hyödyntää kesän AsuntomessutHämeenlinnassa myös kaupallisesti.Apila-ryhmä kokoontui toimintaaikanaanseitsemän kertaa. Räsänentoimi myös Asuntomessujen Markkinointi-ja tiedotusryhmän edustajana.Ryhmästä vastasi Suomen AsuntomessutOsuuskunta.Yritysasiamies osallistui Hämeenlinnanyrittäjien hallituksen kokouksiinasiantuntijajäsenenä. Lisäksi yritysasiamiestoimi aktiivisena jäsenenä useidenelinkeinohankkeiden ohjaus- jatyöryhmissä. Coresma 2007 -tapahtumassa,Alihankinta 2007 -messuillasekä Hämeen yritysmafia 2007 -tapahtumassayritysasiamies toimi projektivastaavana.Yritysasiamiehen tärkein tehtäväon kontaktointi yritysten kanssa. Vuonna2007 yritysasiamies hoiti keskimäärinneljä–viisi kontaktia päivässä eliyhteensä noin 540 kontaktia ja tapasilähes 300 eri yrityksen edustajaa. Yrityskontaktitsisälsivät mm. rahoitushakemuksia,hanke- ja hakemusneuvontaa,toimitila/tonttikysymyksiä, kiinteistöyhtiönperustamista sekä liiketoimintaanliittyvää neuvontaa ja palvelua.Yritysasiamies osallistuu aktiivisestiseudulliseen yritysaluemarkkinointiin.Lisäksi yritysasiamies toimiiaktiivisena Intiimin eli yhtiön Informaationhallintatiiminjäsenenä. Yritysasiamiestoimi aktiivisesti yrittäjyyttä sekäyrittäjyyskasvatusta edistävässä Bepart–hankkeessa.JANAKKALAMarkku Lind, yritysasiamies, 5 pv/vko1.9.08 lähtien 3 pv/vkoYritysasiamiehellä oli 44 tutustumiskäyntiäkunnassa toimiviin yrityksiintoimintavuoden aikana. Aamukahvi/lounastilaisuuksia järjestettiin kunnassatoimiville yrityksille yhdessäJanakkalan Osuuspankin kanssa kaksikertaa.Yritysasiamies oli kaksi kertaa esitelmöimässäKiipulan aikuiskoulutuskeskuksentilaisuuksissa yrittäjäksiryhtymisestä Janakkalan kunnassa.Yrittäjille annettiin perusneuvontaa:toimitiloista (yhdessä Janakkalan TeollisuusalueetOy:n kanssa), yritystonteista,omistajanvaihdoksista, yrityksenperustamisesta ja tukirahoituksista.Yritysasiamies hoiti kunnan sisäistäja ulkoista yritysaluemarkkinointia.Seudullisesti yritysasiamies on osallistunutAlihankintamessujen järjestämiseen.Yritysasiamies toimi rakentamisentoimialaryhmän sihteerinä ja Innosteeliinkuuluvan teräsrakentamisenkoulutusketjut -hankkeen ohjausryhmänjäsenenä. Yritysasiamies toimimyös kunnan elinkeinotoimikunnansihteerinä, joka kokoontui neljä kertaa.Yritysasiamies toimi Rastikangas-projektinohjausryhmän puheenjohtajana.Yritysasiamies vastasi Rastikankaanyritysalueen kehittämishankkeenetenemisestä. Lisäksi yritysasiamiesoli mukana työryhmässä valmistelemassaHarvialan asuntoaluetta vuoden2007 asuntomessuihin sekä asunto-6


messujen hyödyntämistä Janakkalassa.KALVOLAJukka Pettersson, yritysasiamies, 2 pv/vkoKalvolan kunnan ja yrittäjien vuorovaikutuksenlisäämiseen kiinnitettiin vuodenaikana erityistä huomiota. Yrittäjienja kunnan edustajien kanssa tehtiinvuodeksi 2007 toimintasuunnitelma,jossa painopisteinä oli yritysten ja yritysalueidenkehittäminen, yrittäjäjärjestönkanssa tehtävä yhteistyö sekäyritystilaisuuksien järjestäminen sekäyrityskäynnit. Yrittäjyydestä kiinnostuneidenneuvonta tapahtui yhteistyössäHämeen Uusyrityskeskuksen kanssa.Yritysasiamiehellä oli 62 neuvontatapaamista.Osa asiakkaista ohjattiinyrittäjän tarpeen kartoituksen jälkeenerikoisasiantuntijalle. Yritysasiamiesosallistui Naivistit Iittalassa –näyttelynkehittämiseen, kunnan johtoryhmän,suunnittelutoimikunnan, yrittäjäjärjestönja seudun yrityspalveluryhmänkokouksiin. Yritysasiamies työskenteliAlihankintamessuilla Hämeenlinnanseudun osastolla. Kunta järjesti tilaisuudetIittalan keskustan ja Valtatienyritysalueen yrittäjille. SuunniteltiinValtatien alueen yritysten opastaulunrakentamista ja edettiin taulun tilaamisvaiheeseen.Yritysasiamies päivittipainetussa aineistossa ja Internetissäolevia kunnan ja seudun tietoja sekämarkkinoi kuntaa mm. tekemällä teknisentoimiston kanssa tarjouksiauutta sijoittumispaikkaa etsiville yrityksille.LAMMITimo Kärkkäinen, yritysasiamies, 3 pv/vkoYrityspalveluita tuotettiin lammilaisilleyrityksille kolme päivää viikossa jakaksi päivää viikossa sisälsi ProAgriaHämeen kanssa toteutettavaa SYPVESeudun yritykset hakivat Alihankinta 2007 -messuilla lisätunnettuutta jakaupantekomahdollisuuksia.– hankkeen toimenpiteitä. Aloittavienyrittäjien neuvonta toteutettiin yhdessäUusyrityskeskuksen kanssa.Toimivien yritysten neuvonta sisälsiinvestointeihin, rahoitukseen ja toimitiloihinliittyviä kysymyksiä sekämuita yritysten ajankohtaisia asioita.Uusia omistajanvaihdostarpeita ilmeni,mutta jatkajia on niukasti tarjolla.Vapaita teollisuustontteja ja toimitilojamarkkinoitiin Myötätuulen kotisivujenja Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitilarekisterinkautta.Kunnan edustajista ja Lammin KehitysosakeyhtiöMyötätuulen osakkeenomistajistakoostuvan elinkeinoasioihinkantaa ottava neuvottelukuntakäsitteli ensimmäisessä kokouksessaankesällä 2006 tehdyn tutkimuksenLammin kirkonkylän palveluista jakuluttajien ostokäyttäytymisestä sekämääritteli tulevat toimenpiteet.Toisessa kokouksessa käsiteltiinensimmäisestä kokouksesta yhtenätoimenpiteenä käynnistetty Kukka–hanke, jolla pyritään lisäämään kirkonkylänvetovoimaa. Lammin kauppiai-den kanssa kokoonnuttiin kaikkiaankuusi kertaa. Yhdessä YritysHäme –hankkeen ja SYPVE - hankkeen kanssajärjestettiin Nilsiän keskustan kehittämisenesittely ja kaksi asiakaspalvelukoulutusta.Kouluttajana toimi HeikkiPeltola. Lisäksi tehtiin tutustumismatkaTuuriin.Kuntokeskushanke jatkui ja laajenisisältämään uimahallin ja yritystilojenlisäksi liikuntahallin. Uuden kuntokeskuksenon tarkoitus valmistua syksyksi2009.Syksyllä pidettiin Jahkolassa avoimetovet. Jahkola on yksityisomistuksessaja kehittyy jatkuvasti; vuonna2007 alueelle rakennettiin kolme uuttahallia. Alueella on lisäksi kunnallistekniikkaja hakelämpöverkko.ProAgrian HoVa–hankkeen kanssajärjestettiin yksi seudullinen koulutustilaisuus.Lisäksi yhteistyötä tehtiinhoivayrittäjän oppaan tuottamisessa.Elintarviketoimialaryhmän “Food-Tavast”– konseptiin liittynyt hankeAgropoliksen yrityspalveluyksikönkäynnistämiseksi päättyi.7


YrityspalvelutLasertyöstön asiantuntijan, Laserplus Oy:ntaidonnäyte.RENKOMarkku Mäkeläinenyritysasiamies, 1,5 pv/vkoToiminta jatkui Rengossa entisenlaajuisena. Rengon kunnan väkilukuon kaiken aikaa hienoisessa kasvussa.Aloittavien yritysten lukumäärä on ollutsuurempi kuin lopettaneiden. Vaikkayritysten uusperustanta on ollut yhäenemmän muuta kuin perusmaataloudestalähtevää, ovat myös maatilayrityksetjoutuneet hakemaan lisäansioi-ta uusilta toimialoilta. Tiivis yhteistyökunnanjohtajan kanssa on antanutkäytännön työlle suuntaviivat. Samallaon saatu arvokasta taustatietoa neuvonnantueksi.Rengon kunnan alueella ollut matkailuhankesaatiin päätökseen. Sentuloksena syntyi pysyvä latupohja jasiihen liittyvät aktiviteetit. Hanke onmyös elvyttänyt jo toimivia pienyrityksiä.Kunnassa on lähdössä liikkeellemetsäenergiaan perustuva lämpölaitoshanke.Merkittävin teollinen tapahtumaoli syksyllä toteutunut kiinteistökauppa,jolla pitkään vajaakäytöllä ollutOy DME-Trading Ltd:n omistama kalustetehtaankiinteistö siirtyi alueellatoimivalle metallialan perheyritykselle.Kiinteistön saneeraustoimet on aloitettuja vuoden 2008 aikana toiminta alkaa.Oulun Peltituote Oy:n omistamallekiinteistölle löytyi myös alueella toimivayrittäjäomistaja, jonka tarkoituksenaon käyttää hallia metallialan toimintaan.Säännölliset yrityskäynnit toimivissayrityksissä, yhteistyö eri asiantuntijatahojenkanssa ja muut paikallisetkontaktit ovat antaneet liikenevälleajalle käyttöä. Sukupolvenvaihdoksetovat osa pitkäaikaista yhteistyötä vaativaatoimintaa.TUULOSMarkku Mäkeläinenyritysasiamies, 3,5 pv/vkoKauppakeskus Tuulosen laajennusprojektion leimannut koko vuodentyötä ja on vaatinut paljon yritysasiamiehenpanostusta. Tuuloksen kunnantilanne on muuttunut positiiviseensuuntaan. Väkiluku on kovassa kasvussa.Uusia yrityksiä syntyy ja kunnanverotulot ovat huomattavasti ylittymässä.Pitkäaikainen yhteistyö elinkeinoelämäneri toimijoiden kanssa onollut kitkatonta. Kunnan päätöksentekokoneistoon toiminut entiseen tapaantuloshakuisesti ja nopeasti.Uusien yritysten saaminen pieneenkuntaan on edellyttänyt liikkeelläoloalaajalti kunnan ulkopuolella.Koska uuteen Tuuloseen on tarvittuuseita kymmeniä uusia yrittäjiä, onkaikki kontaktit jouduttu tarkkaan käyttämään.Tässä työssä myös kunnanluottamusmiehet ovat olleet aktiivisiaja auttaneet huomattavasti.Kunnassa aloitti mm. uusi talotehdasTeijo-Talot Häme, joka avasi noin3.000 m2:n tehtaansa juuri asuntomessujenaikaan. Konepaja R. SaarmanOy aloitti syksyllä uuden n. 600m2:n tuotantohallin rakentamisen. Yritystyöllistää valmistuttuaan vaativissaerikoistöissä n. 10 henkilöä.Myös paikallinen autokauppiasAutotalo Timo Salonen Oy on ostanutkunnalta lisää tonttimaata.Yritysasiamies tapaa yrittäjiä säännöllisestija tiedonkulku on hyvää.Kunnassa järjestettiin syksyllä kahvitilaisuuskunnan toimijoille. Suurtenhankkeiden vaikutukset ja lopullinentoteutuminen näkyvät myönteisinäasioina tulevina vuosina. Mutkaton jasäännöllinen kanssakäyminen erivaikuttajatahojen kanssa on Tuuloksessakeskeisen tekijä vuosia jatkuneellemyönteiselle kehitykselle.Mekaanisen metsäteollisuudentoimialaryhmäHAMK:n, Kanta-Hämeen MHY:n ja ProAgria Hämeen hallinnoimat hankkeetovat olleet yhteistyöfoorumeina toimialaryhmälle.Hankkeet ovat sisältäneetyritysten kehittämistä ja erikoisestimetsäenergian toimintaketjun taloudellistasuunnittelua. Pro Agrian hankeon sisältänyt varsinaisten energialaitostenja lämpöverkkojen konsultointiaja taloudellista tukea. Hankkeet jatkuvatja tuloksia on odotettavissalähivuosina.Yritysasiamies on osallistunut toimialantapahtumiin.8


Virtaa Hämeeseen Oy(25.4.2007 saakka Virtaa Hämeeseen Ky)Sampsa Sysi-Aho, toimitusjohtajaMika Huuskonen, controllerAULANGON KYLPYLÄ OYYhtiön toiminnasta vastaaminenostopalvelusopimuksella.Jarmo Kulmala, kiinteistömanageriPäättynyt tilikausi oli AulangonKylpylä Oy:n neljäs. Yhtiö on Hämeenlinnankaupungin 51%:sti omistamatytäryhtiö. Yhtiön muut omistajat ovatKiinteistöosakeyhtiö Karlberg ja RantasipiOy, molemmat 24,5 %:n omistusosuudella.Kuluva tilikausi oli yhtiönensimmäinen täysi toimintavuosi.Vuoden aikana kylpylässä vierailinoin 140 000 asiakasta ja hotellin käyttöastenousi edelleen aiemman vuodentasosta. Yhtiön hallituksessa ovattoimineet Jorma Hassinen pj., AulisLähde ja Jari Laine.Jarmo Kulmala toimii AulangonKylpylä Oy:n lisäksi vuonna 2007perustettujen Hämeenlinnan PysäköintiOy:n ja Kiinteistö Oy HämeenlinnanVirvelinrannan toimitusjohtajana.Lisäksi hän on vetänyt uuden kulttuurijakongressikeskus Verkatehtaan jaHämeenlinnan jäähallin rakennuttamistöitä.Yhtiön toimialana on pääomasijoitustoiminta.Yhtiö tekee oman- ja vieraanpääomanehtoisia sijoituksia ensisijaisestiHämeenlinnan seutukunnan alueellerekisteröityihin yrityksiin. Sijoitustenavulla yhtiö vauhdittaa innovatiivistenyritysten syntyä seudulle jaturvaa seudulla olevien yritysten kasvua.Yhtiö voi tehdä sijoituksia myöstoisiin rahastoihin.Tilikausi 1.1.–31.12.2007 oli pääomasijoitusyhtiönkuudes tilikausi.Kommandiittiyhtiön yhtiömiehiäolivat: vastuunalainen yhtiömies KehittämiskeskusOy Häme sekä äänettömätyhtiömiehet Hämeenlinnan kaupunki,Vattenfall Oy, HämeenlinnanSeudun Osuuspankki ja JanakkalanOsuuspankki.Kommandiittiyhtiö muutettiin osakeyhtiöksija muutos osakeyhtiöksirekisteröitiin 26.4.2007 ja uusina osakkainamukaan tulivat Veraventure Oy,Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiösekä Hauhon Osuuspankki. Samassayhteydessä osa vanhoista yhtiömiehistäkorotti sijoituspääomaosuuttaan.Sijoituspääomaksi muodostui yhtiömuodonmuutoksen ja osakeanninjälkeen 5,8 milj. euroa.Rahastolle on esitetty tilikaudenaikana 21 sijoituskohdetta, joistamyönteisiä päätöksiä on tehty kuusikappaletta ja yhteensä 535.000 euroa.Näistä maksettiin 190.000 euroavuonna 2007 ja kaksi kappaletta yhteensä200.000 euroa maksetaan alkuvuonna2008.Rahaston toiminta-aikana on tehty36 myönteistä sijoituspäätöstä, yhteensä4.175.000 euroa ja vastaavastimaksettu sijoituksia yhteensä2.217.801 euroa. Ennenaikaisia takaisinmaksujakohdeyhtiöistä on kaksi.Osakeyhtiön hallituksen jäseninäovat toimineet: toimitusjohtaja TapioVekka puheenjohtajana, jäseninä pan-Virtaa Hämeeseen Oy:n toimitusjohtajaSampsa Sysi-Aho ja controller Mika Huuskonen.kinjohtaja Risto Salminen, talousjohtajaTommi Orkola, toimitusjohtaja VesaLehikoinen, aluejohtaja Pasi Pirinen,sijoitusjohtaja Petri J. Roininen sekätoimitusjohtaja Jouni Haajanen.Esittelijänä on toiminut toimitusjohtajaSampsa Sysi-Aho.Toimintavuoden aikana pidettiin 10sijoitusneuvoston/hallituksenkokousta.Virtaa Hämeeseen Oy on yhtiömiehenä/ sijoittajana Sention KasvurahastoKy:ssä.Sention Kasvurahaston sijoitusneuvostonjäsenenä on toiminut SampsaSysi-Aho.Virtaa Hämeeseen Oy:n hallinnoinnistaon hallinnointisopimuksen perusteellavastannut Kehittämiskeskus OyHäme.Odotukset vuodelle 2008 ovatpositiiviset; yhtiö on hyvin verkostoitunutja odotettavissa on irtaantumisiavarsin merkittävistä sijoituskohteista.Yritys on Suomen Pääomasijoitusyhdistysry:n jäsen.9


MatkailuMatkailutiimiKirsi Sippola , vs. matkailupäällikkö15.4.2007 astiLeena Pitkänen, matkailupäällikkö,opintovapaalla 1.1. – 30.4.2007Hannu Malkala, matkailusihteeri 30.4.2007astiAnne Repola, projektiassistenttiPäivi Taskinen, projektityöntekijäMirva Lemmetty, Linnatuulenmatkailupalvelut, vastaava matkailuneuvojaSusanne Romström, Linnatuulenmatkailupalvelut, vs. matkailuneuvoja30.8.20007 astiKaarina Suvisuo, markkinointiassistentti,Häme-kampanjaPk-yritysten tuotekehityshankkeeseen osallistuneet yrittäjät opintomatkalla Irlannissa.KEHITTÄMISTOIMINTAKehittämiskeskus Oy Hämeen matkailutiimintoiminnan tavoitteena onedesauttaa Hämeenlinnan seudunmatkailuyritysten kehittymistä sekäyritysten liiketoiminnan kasvua. Kehittämiskeskuksentehtäviin kuuluvatmm. matkailuyhteistyön organisointi,yritysten verkottaminen, yhteydenpitorahoittajiin, alueen tunnetuksi tekeminen,esitetuotanto sekä Linnatuulenmatkailupalvelupisteen ylläpitäminen.Vuoden 2007 matkailutoiminnassapanostettiin vielä vahvasti hanketyöhön.Sekä Kokousmatkailu III -hankkeenettä Matkailun pk-yritysten tuotekehitys-hankkeen saatua jatkorahoituksenkesällä 2007 pystyttiin jatkamaanprojektien koulutusohjelmia ainavuoden 2007 loppuun saakka. Molemmatprojektit jatkuvat maalis-huhtikuulle2008.Kokousmatkailu III-hankkeessa onmukana 38 kokousmatkailuyritystä/toimijaa ja Matkailun pk –yritysten tuotekehityshankkeessa30 matkailuyrittäjää/toimijaa.YritysneuvontaSeudun matkailuyrityksille suunnattuunyritysneuvonta on sisältänythenkilökohtaisia keskusteluja joko puhelimitsetai tapaamalla yrittäjiä. Neuvotteluissaon keskusteltu muunmuassa yritysten rahoitukseen, liikeideaanja markkinointiin liittyvistä asioista.Projektien ulkopuolista yritysneuvontaaoli vuoden 2007 aikana 10yrityksen kanssa.Hämeenlinnan kaupunginmatkailutoimesta vastaaminenHämeenlinnan kaupunki osti matkailutoimenmarkkinointipalvelut KehittämiskeskusOy Hämeeltä. Lisäksi KehittämiskeskusOy Häme organisoiAulanko-keskuksen ja AsuntomessujenHämeenlinna-aukion matkailuneuvonnanhenkilökunnan ja operatiivisentoiminnan.Markkinointitoimenpiteinä osallistuttiinmuun muassa Häme-esitteeseen,Matkailupalvelut -esitteeseen,Hopea Linja -esitteeseen, Matka 2007-messuille, Uppsalassa järjestettyynmyyntitapahtumaan ja ilmoitteluun erilaisissajulkaisuissa. Matkailupäällikköoli mukana Hämeenlinnan kaupunginnimeämänä edustajana Aulanko-Hämeenlinna-matkailuyhdistyksen hallituksessaja brändihankkeen ohjausryhmässä.Yhteistyö Hämeen MatkailunkanssaHämeen Matkailu Oy toteuttaa maakunnallistamatkailun yhteismarkkinointia,jossa Kehittämiskeskus OyHäme tekee yhteistyötä Hämeenlinnankaupungin ja seudun osalta. HämeenMatkailu Oy:n kanssa tehtiinyhteistyötä muun muassa Matka – jaKongressimessuilla sekä osallistuttiinesitteisiin ostamalla niistä ilmoitustilaayhteistyössä seudun kuntien kanssa.Matkailupäällikkö on Hämeen MatkailuOy:n hallituksen sekä Häme ConventionBureau Hämeenlinnan johtoryhmänjäsen.Yhteiset markkinointitoimenpiteetYhteisten markkinointitoimenpiteidentavoitteena on ollut alueen Hämebrändin vahvistaminen. Matkailun10


markkinoinnissa on käytetty Hämeilmettäjo usean vuoden ajan. Seudullisiamarkkinointitoimenpiteitä olivatmuun muassa Matkailupalvelut 2007 –esitteen tuottaminen (5000kpl) sekäHämeenlinnan kaupunki- ja seutukartantoteuttaminen (150 000 kpl). Projekteihinliittyvät lukuisat markkinointitoimenpiteetesitellään myöhemminerikseen.Esitteiden ja kartan paikallisjakelutoteutettiin Hämeenlinnan seudunmatkailuyrityksiin, kauppakeskuksiin,asuntomessuille ja matkailuneuvontoihin.Lisäksi karttaa sai KauppakeskusTuulosen, Puuhamaan ja Iittalan lasikeskuksenkartta-automaateista.TiedottaminenMatkailutiimin asioista tiedotettiinmm. Taalerissa, sähköisissä julkaisuissa,kuten Hämeen Matkailu Oy:n toimittamassamaakunnan matkailutiedotteessaja Kehke tiedottaa –uutiskirjeissäsekä henkilökohtaisesti eriyhteyksissä vuoden aikana. Lehdistötilaisuuksiajärjestettiin neljä ja yksittäisiätiedotteita lähetettiin neljä kappaletta.OppilaitosyhteistyöOppilaitosyhteistyötä on tehty oppilaitoksenkanssa ottamalla työharjoittelijoitamatkailuneuvontapisteisiin jaKehittämiskeskus Oy Hämeen matkailuprojekteihin.Lisäksi opiskelijoilta ontilattu erilaisia selvityksiä ja opinnäytetöitä.Koulutuskeskus Tavastialta harjoittelijoinaolivat Ansa Walden ja JaanaLaakso ja Evtek–ammattikorkeakoulustaSamu Mäkeläinen.KK-Tavastian matkailualan neuvottelukunnanjäseniksi pyydettiin LeenaPitkänen, Päivi Taskinen ja Mirva Lemmetty,jotka vuorottelivat kokouksiinosallistumista. Matkailupäällikkö olimukana Lahden ammattikorkeakoulunResto-hankkeen ohjausryhmässä(Restonomien koulutustarpeen selvitysKanta-Hämeessä).MuutaMatkailupäällikkö kartoitti uuden rahoituskaudenmahdollisuuksia olemallayhteydessä muun muassa seuraaviinyhteistyökumppaneihin; Tekes, TEkeskus,Kauppa- ja teollisuusministeriöja Opetusministeriö.Matkailutiimi kokoontui kerrankuussa käyden läpi matkailuun liittyviäyhteisiä asioita.Matkailupäällikkö osallistui pyydettynäValkeakoskelaisen delegaationmukana Kiinan matkalle elo-syyskuunvaihteessa. Teemana oli matkailuyhteistyö.Matkailupäällikkö toimi Rengonluontomatkailuhankkeen ohjausryhmänpuheenjohtajana.MATKAILUHANKKEETKehittämiskeskus Oy Hämeen tuottamiinmatkailuhankkeisiin osallistuiyhteensä 68 matkailuyritystä ja -toimijaa,joista 63 oli Hämeenlinnan seudulta.Kolme yritystä seudulta osallistuiuseampaan kuin yhteen projektiin vuodenaikana.Kokousmatkailu III, 1.2.2004 –30.9.2007, jatko-osa 1.7.2007 –30.4.2008Vuonna 2007 projektissa oli mukana38 matkailuyrittäjää ja -toimijaaHämeenlinnan seudulta, Riihimäeltä jaLopelta. Projektin tavoitteena on jatkaakokousmatkailupalveluita, luontojamaaseutupalveluita sekä liikelahjojatuottavien yritysten verkottamista, kehittääkokousmatkailupalveluille brändilupaussekä panostaa erityisestimukana olevien yritysten ja kohteidenlaadun parantamiseen. Projektin jatkoosassapaneuduttiin erityisesti uusienideoiden hakemiseen, luovuuteen jakansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin.Keväällä 2007, ennen projektinsaamaa jatkoaikaa, tehtiin projektilaisillekysely projektin vaikutuksista mukanaolijoidenyritystoimintaan. Kyselyynvastanneista 48 % (15 kpl) ilmoitti,että heidän liikevaihtonsa on kasvanut,45 % (14 kpl) että palveluiden jatuotteiden määrä on kasvanut ja 52 %(16 kpl), että heidän asiakasmääränsäon kasvanut projektin toimenpiteidenansiosta. Uusia työpaikkoja ilmoitettiintulleen 12, joista kahdeksan pysyvää.Lisäksi tulosten mukaan merkittävääparannusta oli syntynyt muun muassaseuraavilla osa-alueilla: yritysten jakohteiden ammatillinen osaaminen olilisääntynyt, yritysten tunnettuus kasvanut,verkottuminen projektilaistenkesken oli lisääntynyt, oli tullut uusiaasiakasryhmiä sekä toiminnan laatu oliparantunut.Vuoden 2007 aikana järjestettiin 11koulutuspäivää, jotka toteutettiin yhteistyössäMatkailun pk-yritysten tuotekehityshankkeenkanssa. Yhteistenkoulutuspäivien tavoitteena oli verkottaayrityksiä keskenään. Koulutuspäivienteemoja olivat mm. atk, sähköinenkaupankäynti, Luovuudella menestykseen,kansainvälistyminen/suomi-viruskansainväliseen levitykseen sekä tulevaisuudenhaasteet suomalaisellematkailulle. Kevään koulutuspäiviinosallistui keskimäärin seitsemän kokousprojektilaistaja syksyn koulutuspäiviin22 kokousprojektilaista. Koulutuspäivienpalautteiden keskiarvo oli4,3 (asteikko 1-5).Koulutuspäivien lisäksi toteutettiinkaksi seminaaripäivää yhdessä KoulutuskeskusTavastian kanssa, opintomatkaTampereen Matkamessuille,projektin päättäjäiset ja kysely projektinvaikutuksista mukana olleille.Kokousmatkailu –projekti oli mukanaTampereen yliopiston alueellisenkehittämisen tutkimusyksikön SentrenHämeenlinnan seutua ja Kanta-Hämettäkoskevassa “Luovien kehittämisalustojenja itseuudistumisen” tutkimushankeSEREssä.11


Matkailupainotukset on kartoitettu yrityksiltä7.4.2006 tehdyssä kyselyssä. Yrityksetovat myös useissa keskusteluissaesittäneet toiveen projektin jatkumisestaja lisäkoulutuksesta.Hankkeeseen lähti syksyllä 2005mukaan 31 Hämeenlinnan seudunmatkailukohdetta: 13 majoituskohdetta,14 käynti- ja ostoskohdetta ja 4aktiviteettikohdetta. Vuoden 2007aikana mukana olevien kohteidenmääräksi vakiintui 30.TavoiteMatkamessuilla palvelujaan esittelivät Mona Iso-Mustajärvi Voilà Ky:stä ja Jari MännistöHovinkartanon taidekeskuksesta.Kokousmatkailuun liittyvätmarkkinointitoimenpiteet• KokousHäme-esite yhteistyössäHämeen Matkailu Oy:n kanssa.Jakelu pääkaupunkiseudulle S&AjaSecretarius-lehtien välissä.Painosmäärä 16 200 kpl.• Kongressimessut 2007• Journee-Hämeeseen myyntitilaisuus.Journeelle osallistui 40 henkilöäHelsingin seudulta.• Osallistuminen alihankintamessuille• Osallistuminen HSO-sihteerien päiviinHämeenlinnassa• KokousTarmon kieliversioiden tekninenmahdollistaminen• Tulen Luo –tapahtuma, jossa aktivoitiinpaikallisia käyttämään seudunmatkailukohteita. Tapahtumankäytännön toteutuksessa ja suunnittelussaoli mukana harjoittelijaJaana Laakso ja se toteutettiinyhteistyössä Matkailun pk-yritystentuotekehityshankkeen kanssa.Järjestäjinä mukana oli 35 kokousmatkailuprojektilaistaja 26 pk-projektilaista.Asiakkaita tilaisuudessaoli 250 henkilöä.• Esitepäivitys vuoden 2008 Kokous-Häme -esitteeseen.• Kokoushakujärjestelmä KokousTarmonjatkokehittämien yhteistyössäHämeen Matkailu Oy:n kanssa.KokousTarmo helpottaa kokousjärjestäjientiedonhakua Hämeen kokouskohteistaja se löytyy osoitteestawww.hame.fi/kokoustarmo.Matkailun pk-yritysten tuotekehitys-projektiToteutusaika: 1.4.2005 – 30.3.2008Hankkeen alkuperäinen toteutusaikaoli 1.4.2005 - 30.11.2007. Hämeen TEkeskusmyönsi 22.8.2007 hankkeellejatko-osan 30.3.2008 saakka.Koulutusajalle haettiin pidennystä,koska mukana olevat yritykset olivaterittäin aktiivisia ja kiinnostuneitaoman toimintansa jatkokehittämisestä.Jatkoajalla toteutettiin koulutusohjelma,jonka erityisosa-alueina oli mm.sähköisen kaupankäynnin edistäminen,tuotekehitystyön jatkaminen, verkottaminensekä yrityskohtainen konsultointi.Koulutusohjelman teemat jaHankkeen tavoitteena on parantaamatkailun toimialalla toimivien pkyritystenavainhenkilöiden valmiuksiaharjoittaa kannattavaa liiketoimintaajärjestetyn koulutuksen avulla. Verkottamisenavulla kannustetaan mukanaolevia pk-yrityksiä liiketoiminnalliseenyhteistoimintaan sekä erityisesti ohjataanverkottumaan muihin alan toimijoihinsekä markkinoinnin jakeluteihin.Tavoitteena on tuotekehitystyönavulla saada alueelle sellaisia pk-yritystenyksittäisiä tai yhteisiä tuotteitaja tuotepaketteja, joita eri jakelutietvoivat myydä ja tuovat näin lisäarvoaseudun pk-yrityksille.Kunnilta saatava kuntarahoitusosuuskäytetään kohteiden ja projektinaikana syntyneiden tuotteiden markkinoimiseen.KyselytKeväällä 2007 tehtiin projektissamukana oleville kohteille koulutukseenja markkinointiin liittyvä tarvekysely.Vastausprosentti oli 70 %. Keväällä2007 kaikki projektissa mukana olleet30 kohdetta vastasivat myös yrityskohtaiseenkouluttaja/konsulttivalintaan.Projektin toimenpiteet on toteutettunäiden kyselyiden pohjalta.KoulutusVuoden 2007 aikana järjestettiin 1212


koulutuspäivää, joista neljä puolipäiväisenä.Koulutuspäivistä 11 järjestettiinyhdessä Kokousmatkailuhankkeenkanssa. Projektissa keskiarvo osallistuja/koulutuspäiväoli yhdeksän henkilöä.Keskiarvo palaute/koulutuspäiväoli 4 (asteikolla 1-5). Koulutusaiheina:messut, vaikuttaminen ja ihmistenkohtaaminen, Atk-koulutus (Word,Excel, Internetin perusteet, esitysgrafiikka),sähköisen liiketoiminnan suunnittelu,toteutus ja hallinta, kansainvälisyysja tulevaisuuden haasteet tämänpäivän matkailuyrityksille.Kokousmatkailuhankkeen hankkeenkanssa järjestettiin myös kaksipuolen päivän seminaaripäivää. Päivättoteutettiin yhteistyössä KoulutuskeskusTavastian kanssa. Aiheina: japanilaisetja venäläiset matkailijat ja heidänkulttuurinsa. Projektista seminaaripäivissäoli mukana seitsemän kohdetta.Syksyllä 2007 projektin kohteillejärjestettiin yhdeksän puolen päivänpienryhmäpäivää, joihin osallistui yhteensä25 projektissa mukana olevaakohdetta. Keskiarvopalaute/päivä oli4,2 (asteikolla 1-5). Aiheina: matkailunsähköinen markkinointi, markkinointija -myyntityö, taloushallinto, yritysverkostot,työssä jaksaminen ja henkinenhyvinvointi, myynnin ja markkinoinninpsykologia, verkottuminen ja kansainvälistyminen.Pienryhmäpäiviin liittyen toteutettiinmyös em. aiheiden alla yrityskohtainenkonsultointi (3,5 h/yritys). Konsultointeihinosallistui 21 projektissamukana olevaa kohdetta.OpintomatkatVuoden aikana tehtiin kaksi opintomatkaa.Opintomatka Kotimaan matkailumessuilleTampereelle 13.4.2007tehtiin yhdessä kokousmatkailuhankkeenkanssa. Projektista mukana oli 9kohdetta. Opintomatka 8.10.–12.10.2007 tehtiin Irlantiin, Dublinin seudulle.Osallistujina 23 projektin kohdetta.Tulen Luo -tapahtuma tarjosi seudun matkailuyrittäjille ja asiakkaille uusia kontakteja sekäyhteistyömahdollisuuksia.MarkkinointitoimenpiteetProjekti oli näytteilleasettajanaHämeen Matkailun Häme-osastollaMatka 2007 -messuilla 18.1.–21.1.2007. Messuille osallistui 19projektin kohdetta. Messuilla kaikkiprojektin kohteet olivat esillä Lomanpaikan – kuvaesityksessä Häme-osastollaolevassa yleisöpäätteessä.Matkamessuilla jaettiin 1000 kappalettaLoman paikan -kansiota (sisältönäsyksyllä 2006 tuotetut Lomamatkatja Ryhmäretket -esitteet). Messuillaprojektilaisia aktivoitiin myös yhteisilläasiakaskutsu/hinnasto/tarjoustoimenpiteillä.Messujen jälkeen projektilaisetsaivat käyttöönsä messuosastollakilpailuun osallistuneidenosoiterekisterin.Loman paikan Ryhmäretket-esitteensuorapostitus toteutettiin yhdessäHämeen Matkailun kanssa. Kahdentuhannen kappaleen esitepostitus tehtiinLoman paikan kirjekuorissa.Projekti toteutti Loman paikankäyntikorttipohjan. Yritykset maksoivatitse oman käyntikorttinsa painokulut.Loman paikan käyntikortin painatti 17projektin kohdetta.Projektilaiset saivat käyttöönsäsähköisen yrityskohtaisen tuotekortin(cd:llä ja myös keveämpänä sähköpostinliitetiedostona) hyödynnettäväksiomassa suoramarkkinoinnissa. Tuotekortitliitettiin myös www.hame.fi–sivuilla matkailukohteiden tietojenyhteyteen.Loman paikan Lomamatkat -esiteoli koko vuoden Comma Groupin esitetilauspalvelussa:lehdissä LomaSuomi/Matkalehtikesä 2007 ja sähköisestiosoitteissa www.lomasuomi.fi jawww.matkalehti.fi. Esitteitä tilattiinem. palvelujen kautta 900 kpl.Tilaajien osoiterekisteri toimitettiinprojektin/projektilaisten käyttöön hyödynnettäväksisuoramarkkinoinnissa.Comma Groupin 2006 esitetilauspalvelunkautta saatu Loman paikanosoiterekisteri hyödynnettiin 2007suorapostituksessa. Lomamatka 2007-esite postitettiin 800 kuluttajalle.Loman paikka. -yhteismarkkinointiatukeva ilmoitus toteutettiin Hämeenlinnanseutukartassa 2007 ja KesäHäme2007 -esitteessä.Hämeenlinnassa 15.3.2007 järjes-13


Matkailutettiin yhdessä Kokousmatkailuhankkeenkanssa Tulen Luo -tapahtuma.Tapahtuman toteutuksessa tehtiin yhteistyötämyös Koulutuskeskus Tavastiankanssa. Tapahtumassa markkinoitiinHämeenlinnan seudun matkailupalveluitasekä Hämeenlinnan seudunyritysten ja yhdistysten sihteereilleettä oppilaitosten edustajille. Projektistatapahtumaan osallistui 26 kohdetta.Asiakkaita tapahtumassa oli 250. Tapahtumaamarkkinoitiin Tulen Luo-kutsun ja näytteilleasettajakataloginavulla. Tapahtuman palautekyselynavulla matkailukohteet saivat käyttöönsätapahtumaan osallistuvienasiakkaiden osoitetiedot.Syksyllä 2007 projektin matkailukohteidentiedot päivitettiinwww.hame.fi –sivuille. Päivittäjänätoimi Linnatuulen matkailupalvelut.MATKAILUNEUVONTAAulankokeskus ja AsuntomessujenmatkailuneuvontaKehittämiskeskus Oy Häme organisoimatkailuneuvonnan Aulankokeskukseenja Asuntomessujen Hämeenlinna-aukiolle.Matkailuneuvonnat hoitivatkaupungin palkkaamat kolme kesätyötekijääAnni Puumalainen, JaanaRepola ja Nelli Kausti.Aulankokeskus oli avoinna 18.6.–12.8.2007 klo 11–18 ja siellä kävi 754asiakasta. Asuntomessuilla matkailuneuvojatolivat paikalla päivittäin klo11.30–19.LINNATUULENMATKAILUPALVELUTLinnatuulessa sijaitsevan matkailuneuvonnantehtävänä on houkutella seudullelisää matkailijoita ja opastaa heitäkäyttämään seudun matkailuyritystenpalveluita. Matkailuneuvonta tarjoaaseudun yrityksille ja kunnille mahdollisuudenesitellä ja myydä palveluitaanmatkailijoille.Linnatuulen matkailuneuvontavaihtoi 1.1.2007 nimensä Linnatuulenmatkailupalveluiksi. Uuden nimenavulla toimintaa haluttiin kuvata paremmin,sillä matkailuneuvontatyönlisäksi Linnatuulen matkailupalvelussamyös myydään lippuja, autetaan tielläliikkujia,tehdään majoitusvarauksia,vuokrataan käytäväkolmiotilaa ja päivitetäänuseita eri sähköisiä rekistereitä.Henkilöstö:Mirva Lemmetty, vastaavamatkailuneuvojaSusanne Romström matkailuneuvoja(31.8. asti).Kesätyöntekijä: Pauliina Karlakari.Extraajat: Sanna Simola, KaisaSistola, Johanna Mäkelä, JaanaRepola ja Päivi EsselströmKoulutuskeskus Tavastian matkailualanopiskelijat: Ansa Walden, JaanaLaakso, Krista Pihlaja ja Heli Peurasuorittivat matkailun neuvontapalveluidennäyttötutkinnon osan Linnatuulenmatkailupalveluissa.Tiehallinnon Hämeen Tiepiiri ja KehittämiskeskusOy Häme huolehtivatLinnatuulen matkailupalveluiden ylläpidostayhteisesti. Toiminnan kehittämisestäja päätöksistä vastasi työryhmä,joka kokoontui vuoden 2007 aikanakolme kertaa. Työryhmän jäseninäolivat:Jouni Haajanen, KehittämiskeskusOy HämeMatti Höyssä, TiehallintoJari Lehtoväre / Ninni Pulli,RiihimäkiMirva Lemmetty, LinnatuulenmatkailupalvelutTuula Pirinen, LoppiLeena Pitkänen, KehittämiskeskusOy HämeTimo Virtanen, KeskoLinnatuulen matkailupalveluidenavoimet tilat palvelivat edelleen tielläliikkujia24 h/vrk. Tieinfo-automaatti jaasiakasinternetpääte olivat käytettävissäyötä päivää omatoimiseen tietojenhakuun. Matkailupalveluiden laajastaesitevalikoimasta oli saatavillavuorokauden ympäri tietoa tapahtumista,nähtävyyksistä, Tiehallinnonpalveluista, matkailualueista, matkailukohteista,ruokailu- ja majoitusmahdollisuuksistalähialueelta sekä muualtaSuomesta.Matkailupalveluissa kävi vuonna2007 noin 98 400 matkailijaa ja tielläliikkujaa,mikä on 10 % vähemmänkuin vuonna 2006. Matkailuneuvojatopastivat tielläliikkujia maanantaistalauantaihin 9–17, kesäaikana 1.6.–15.8. maanantaista perjantaihin klo 9–19 ja sunnuntaisin klo 11–19.Koko Suomea kattavan tiedon jaonlisäksi matkailuneuvojat päivittivät sekätarvittaessa lisäsivät lähikuntientapahtumia ja matkailukohdetietojahame.fi ja virpi.net -sivustoille, välittivätLinnatuulen käytävällä sijaitsevaakäytäväkolmiota lähikuntien käsityöläisille,myivät lahjatavaroita, vuokrasivatja markkinoivat esitejakelupaikkojamuun Suomen matkailuyrittäjille,myivät tapahtumalippuja, olivat mukanatyöstämässä Hämeenlinnan seudunmatkailuesitteitä sekä avustivattarvittaessa Kauppakeskus Tuulosenmatkailuesitepisteen ylläpidossa.Linnatuulen matkailupalvelut laajensipalveluitaan Lippupiste Oy:nlipunmyynnillä. Lippupalvelun ja Lippupisteenlipunmyynnin kautta myytiinvuoden 2007 aikana yhteensä noin5500 lippua.Linnatuulen matkailupalvelut markkinoitoimintaansa muiden muassaseudun matkailupalveluita esittelevissämateriaaleissa, yhteistyökumppaneideninternetsivuilla sekä seudunkesälehdissä.14


AluekehitysOhjelmat ja hankkeetAluekeskusohjelmaMikko Koivulehto, ohjelmajohtaja,Markku Lind, 2 pv/vkoJukka Pettersson , 2 pv/vkoSampsa Sysi-AhoOuti Myllymaa, sihteeri 2,5 pv/vkoOhjelman koordinointi, hallinnointija tiedotustoimetHämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman2007 - 2010 ensimmäinen vuosikäynnistyi ja toteutui suunnitellusti.Aluekeskusohjelman ydinprosessitohjelmakaudella ovat 1) ohjelman johtaminenja hallinnointi, 2) seudunkehittämistarpeiden jatkuva kartoittaminen,3) ohjelmahankkeiden määrittely,suunnittelu ja käynnistäminen, 4)ohjelman prosessien ja hankkeidenjohtaminen/ tukeminen, 5) tuloksellisuudenja vaikuttavuuden seuranta ja6) viestintä. Aluekeskusohjelman kauttatunnistetaan kehittämisen kohteet,rakennetaan yhteistyön edellyttämätverkostot, käynnistetään ja koordinoidaanyhteistyö. Aluekeskusohjelmansiemenrahoitukselle odotetaan huomattavaageneroivaa vaikutusta. Pelkästäänvuoden 2007 aikana aloitettujentoimintaympäristöjen kehittämiseenliittyvien hankkeiden arvioitugeneroiva vaikutus on yli 100 Me.Aluekeskusohjelmassa on vuonna2007 toiminut koordinaattori sekä osaaikaisetsihteeri ja yritysasiamies. Senlisäksi Kehittämiskeskus Oy Hämeenhenkilökunta on osallistunut läheskokonaisuudessaan aluekeskusohjelmanhankkeiden toteuttamiseen.Ohjelman erityiseksi teemaksi valittiinuudelle ohjelmakaudelle “Työtä yhdessä”.Ohjelmatyöhön osallistui vuonna2007 useita kymmeniä organisaatioitaja satoja henkilöitä.Aluekeskusohjelman ja osaamiskeskusohjelmanlinjaamiseksi ja yhteensovittamiseksiperustettiin SONI,Seudun ohjelmaneuvosto, jossa onlaaja edustus seudun yrityksistä, oppilaitoksistasekä valtion ja kuntien toimijoilta.Juridisesta päätöksenteostaja operatiivisesta toiminnasta vastaaedelleen Kehittämiskeskus Oy Hämeenhallitus. Uudella organisoitumismallillapyritään myös parantamaanohjelmien yrityslähtöistä toteuttamista.Viestintää on kehitetty vahvasti jatuloksellisesti vuoden 2007 toiminnassa.Aluekeskusohjelmasta ja Ako-rahallatoteutetuista toimenpiteistä kerrottiinmm. Kehken sähköisissä uutiskirjeissäyhdeksän kertaa. Seudun medioitalähestyttiin tiedottein 10 kertaa.Talousalueen oma talousjulkaisu, Taaleri,ilmestyi vuonna 2007 neljä kertaa.Toimintavuoden aikana on panostettuerityisesti aluekeskusohjelman hankkeidensystemaattiseen viestintään.Hankkeet ovat saaneet runsaasti tilaaeri medioissa. Lisäksi aluekeskusohjelmankautta toteutettiin mm. Hämeenlinnanasuntomessujen toteutustatukevaa viestintää.TOIMIALOJEN KEHITTÄMINENToimialojen kehittämisen erityisinäpainopisteinä vuonna 2007 olivat kansainvälistyminenja toimialojen uusiutuminen.Vuonna 2007 valmistui maakunnallinenkansainvälistymisstrategia,joka linjaa toimintaa ja kehittämistoimenpiteitäerityisesti pk- yritystoiminnannäkökulmasta. Strategiantoteuttamisessa tehdään vahvaa maakunnallistayhteistyötä. Vuonna 2007tehtiin maakunnallisessa Innoreghankkeessamyös maakunnallineninnovaatiostrategia.Vuonna 2007 käynnistettiin työ,jonka tavoitteena on rakentaa toimintamalliPietarin palveluliiketoiminnankäynnistämiseksi. Tavoitteena on, ettäohjelmakauden aikana palvelun piiriinsaadaan 30 kansainvälistymispotentiaaliaomaavaa yritystä seutukunnasta.Palvelukonseptin kehittämisen yhteistyötärakennettiin yhdessäSEKESin ja muiden Pietarissa jo toimivienpalveluntuottajien kanssa. Lisäksirakennettiin malli pk- yritysten kansainvälistymiseksi.Hankkeen toteuttamiseksihaetaan rahoitusta Interreg –ohjelmasta vuonna 2008. Hankkeentoteutus perustuu vahvaan kansainväliseenkumppanuuteen ja toimiviinverkostoihin. Hankkeessa on mukanatoimijoita Eestistä, Latviasta, Liettuasta,Saksasta, Hollannista, Puolasta jaTanskasta.Vuonna 2007 perustettiin maakunnallinenhanketiimi, jonka tehtävänäkehittää maakunnallista yhteistyötärahoituksen hankkimiseksi kansainvälisistäohjelmista. Lisäksi käynnistettiinkansainvälisen INFIRE- sijoita jasijoitu viisaasti tapahtuman suunnittelu.Tapahtuma toteutetaan ensimmäistäkertaa vuonna 2008.Toimialojen uusiutuminenTampereen yliopiston alueellisenkehittämisen yksikkö Sente toteuttaaSERE- tutkimushanketta, jonka tavoitteenaon tutkia kaupunkiseutujen itseuudistumisenkapasiteettia. Mukana15


AluekehitysVuoden 2007 toimintaympäristöjenkehittämisen kokonaisuus jakaantuipalveluiden kehittämisen tukemiseenja toimintaympäristön kehittämiseen.Yhteistyössä Hämeenlinnan seudunkuntien kanssa käynnistettiin kuntienomiin vahvuuksiin pohjautuvia ja niidentavoitteiden mukaista profiloitumistatukevia hankkeita. Vuoden 2007toimintaan kuului Hämeenlinnan kaupunginsatama-alueen suunnittelu,Hauhon Luotian matkailu-alueen suunnittelu,Hattulan Lepaan alueen teknologiakylänja Merven teollisuusalueensuunnittelu, Kalvolan naivistitaiteenkeskuksen suunnittelu, Janakkalankaupungin Turengin keskusta-alueenkehittäminen sekä Tuuloksen kauppakeskuksentoisen vaiheen suunnittelu.Vuonna 2007 toteutettiin palvelumittaritutkimus,jossa selvitettiin kuntakeskuksissasijaitsevien palveluidennykytila, asiakastarpeet sekä tarjottavienpalveluiden laatu. Samalla rakennettiinmalli palveluiden kehittymisenseuraamiseksi ja mittaamiseksi kokoohjelmakaudelle. Tarkastelun kohteenaovat niin yksityiset kuin julkisetkinpalvelut. Tutkimus toteutetaan vuosittainkoko ohjelmakauden ajan.OSAAMISEN KEHITTÄMINENHämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman ohjelmajohtaja Mikko Koivulehto.hankkeessa ovat Oulu, Helsinki jaHämeenlinnan seutu. Hämeenlinnanseudun tutkimuskohteena on kaksiseudun kannalta merkittävää kypsäätoimialaa eli matkailu (kokousmatkailu)ja metalli (Innosteel). Hankkeessa selvitetäännäiden toimialojen uusiutumisenedellytyksiä ja mahdollisuuksia jasitä kautta tuetaan niiden kehitystä.Vuoden 2007 aikana hankkeessa tehtiinmm. laaja haastattelukierros, jollaselvitettiin ko. klusterien kehittämistä.Hämeenlinnassa järjestettiin myöslaaja seminaari aiheesta. Hanke onkolmevuotinen kokonaisuus.Toimialaryhmät ja yrittäjätilaisuudetToimialaryhmien kokoontumisia jayrittäjätilaisuuksia järjestettiin parisenkymmentä. Tavoitteeksi asetettiinvuonna 2007, että toimialaryhmienrakennetta uudistetaan vastaamaannykytilannetta. MaakunnallisessaReginno-hankkeessa valmisteltiinmaakunnallisia klustereita (wellbeing,ympäristöliiketoiminta ja valmistavateollisuus). Uusina avauksina on pohjustettuluovien alojen ja ympäristöalantoimialaryhmätoimintaa.Toimintaympäristön kehittäminenHämeenlinnan seudun aluekeskus- jaosaamiskeskusohjelma (digitaalisetsisällöt, asuminen, älykkäät koneet)muodostavat tiiviin kokonaisuuden.Aluekeskusohjelman kehittämiskohteenaovat osaamisen näkökulmastateräsrakentaminen ja ohutlevyteknologia(erillishanke), ympäristöala jaelintarvikeala (erillishanke).Aluekeskusohjelman osalta teräsrakentamisenja ohutlevyteknologiankehittämisen panostus kohdentuuInnosteel- kokonaisuuteen. Yhteistyönperustana on Hämeen ammattikorkeakoulun,Rautaruukin ja Hämeenlinnanseudun (Kehittämiskeskus Oy Häme)puitesopimus teräsrakentamisen jaohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä.Tavoitteena on yhteisenpuiteohjelman avulla hankkia näillealueille noin miljoonan euron vuosittainenkehityspanos viiden vuoden ajan.Vuonna 2007 aluekeskusohjelmanelintarvikealan kehittämisessä panostuskohteenaoli Agropolis Oy:n osallistuminenmaakunnallisena toimijanaliitännäisjäsenenä osaamiskeskusohjelmaan.Vuoden 2007 aluekeskusohjelmankeskeisenä toimenpiteenä oli Lamminbiologisen aseman kehittäminen jaympäristöprofessuurin tukeminen, jotkaovat keskeinen osa ympäristötoimialankokonaiskehittämistä ja ympäristötoimialaanliittyvän yritystoiminnankehittämistä. Hankkeen keskeisetpainopisteet vuonna 2007 olivat 1)alueellisen ympäristötutkimuksen jakoulutuksen kehittäminen, 2) Helsinginyliopiston ympäristötutkimuksen ja–opetuksen kehittäminen ja 3) kan-16


sainvälisen yhteistyö kehittäminen.Lisäksi vuonna 2007 käynnistettiin“Ympäristö kaupunkiseudun kilpailukyvynkehittäjänä” - ohjelman suunnittelu.ASUMINEN, HYVINVOINTI JATURVALLISUUSVuonna 2007 Hämeenlinnassa järjestettiinasuntomessut. Asuntomessujenaikana seutua ja sen asumisen mahdollisuuksiasekä osaamista ja yritystoimintaatuotiin laajasti esille (erillishanke).Virvelinrannan vaikeavammaistenja haasteellisesti käyttäytyvien resurssi-ja innovaatiokeskuksen kehittämishankeeteni suunnitellusti. Hanketulee olemaan yli 10 Me kehittämiskokonaisuus,jossa luodaan uusi innovatiivinentoimintamalli yhteistyölle,jossa ovat mukana Pääjärven ky,Hämeenlinnan perusturva, HAMK,Uudenmaan Vammaispalvelut Oy,Kehitysvammaisten tuki ry sekä kehittämisorganisaatiotja yritykset. Aluekeskusohjelmankautta rakennettiintoimintakonsepti kehittämiselle jayhteistyölle.ALUEKESKUSOHJELMANVERKOSTOJEN TOIMINTAHÄMEENLINNAN SEUDULLAVuonna 2007 Hämeenlinnan seutu toimikolmessa kansallisessa Ako-verkostossa,jotka ovat hyvinvointi-, innovaatio-ja kulttuuriverkosto. Verkostojenlaajuus on merkittävä; hyvinvointiverkostossaon mukana 28 aluetta,innovaatioverkostossa 24 aluetta jakulttuuriverkostossa 27 aluetta.Hämeenlinnan seudulla toimii hyvinvointiyrittäjienryhmä, joka linkittyykansalliseen hyvinvointiverkostoon.Innovaatioverkoston maakunnallisenavastinparina toimii ideamaakuntaryhmä.Luovien alojen kehittämiseksikäynnistettiin toimialaryhmätoiminnanVuonna 2007 käynnistettiin Virvelinrannan vammaispalvelukeskuksen kehittämishanke.käynnistämiseen tähtääviä toimenpiteitä.Toiminnan painopiste on ollut kansallistenverkostojen toiminnan seudullisessahyödyntämisessä, joka näkyyerityisesti yhteistyönä hankevalmistelussaja parhaiden käytäntöjenhankkimisessa seudulla hyödynnettäväksi.Lisäksi osallistuminen verkostojenkehittämistoimenpiteisiin on ollutaktiivista. Seutu on ollut mukana mm.Innodiileri pilotissa ja innovaatiovalmennusohjelmassa.Maakunnallisena kehityshankkeenakäynnistettiin HämePro, jonka tavoitteenaon suunnata maakunnassatoimivien kehittäjäorganisaatioidentoimintaa samansuuntaiseksi. Häme-Pro on laaja kehittämisprosessi, jokatukee organisaatioiden toiminnan strategistasuunnittelua ja lisää yhteistyötä.OHJELMAKAUDEN HAASTEETOhjelmakauden toteuttamiseen Hämeenlinnanseudulla vaikuttavat useatrinnakkain etenevät kehitysprosessit.Ohjelmakauden keskeisiä haasteitaovat ohjelmarakenteen uudistaminenja työ- ja elinkeinoministeriön perustamisenvaikutuksien hyödyntäminenkehittämisessä. Lisäksi aluehallinnonuudistus voi tuoda uusia haasteitaaluekeskusohjelmatyölle.Myös Hämeenlinnan seudun kuntapohjainentoimintaympäristö onvahvasti muuttumassa. Seudun kuusikuntaa, Hämeenlinna, Tuulos, Renko,Hauho, Kalvola ja Lammi yhdistyvät2009. Hattula ja Janakkala jäävät liitoksenulkopuolelle. Seutukunta muodostuuyhdistymisen jälkeen kolmestakunnasta. Vastaavasti Hämeenlinna ontulevaisuudessa kaupunki, jolla onmonta keskusta. Muutokseen vastaaminenedellyttää myös aluekeskusohjelmaltapalvelujen ja toimintaympäristönjatkuvaa kehittämistä muutoksethuomioiden.Hämeenlinnan seudun EU-rahoituksentason dramaattisen putoamisenmyötä hanketoiminnan volyyminturvaaminen edellyttää kansallisenrahoituksen tason uudelleen määrittelyäsekä kansainvälisen rahoituksen jateknologiarahoituksen monipuolistahyödyntämistä.17


AluekehitysProjektipäällikkö Hillevi Ahonen ja projektiassistentti Marja LaurikainenBEPART-HANKE(hankkeen kokonaiskesto 2004– 2007)Hillevi Ahonen, projektipäällikköMarja Laurikainen, projektiassistenttiOsittain Interreg IIIC –rahoitteinenBaltic Entrepreneurship Partners(Bepart) –hanke käynnistyi vuoden2004 heinäkuussa ja päättyi joulukuussa2007. Bepart-hankkeessaedistettiin seudun yritystoimintaa, seudullisenyrityspolitiikan toteutumista,yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyteenliittyvää korkea-asteen koulutusta kansainvälisenasiantuntijaverkoston avulla.Hankkeessa parannettiin mukanaolevien alueiden yrittäjyysvalmiuksiasekä kehitettiin alueiden yrittäjyyteenliittyvää toimintaympäristöä osana alueidenstrategista kehittämistä.Bepartissa oli mukana yhteensä 12partneria: yrittäjyyskoulutuksen yksiköitä,yrityshautomoita sekä kehitysyhtiöitäkahdeksasta eri maasta Itämerenympäriltä. Hankkeen kokonaisbudjettioli 1.900.000 e.Bepartin tavoitteena oli kolmenvuoden aikana edistää partnerialueidenelinkeinotoiminnan kehittymistä jakansainvälistymistä yrittäjyyden jayrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.Hanke palveli myös seudun yrityspalveluyksiköidenhenkilöstön koulutustarpeita.Hankkeessa järjestettiin sekäkansainvälisiä että paikallisia konferenssejaja muita tilaisuuksia, joidenaihealueita olivat mm. innovaatiot,yliopisto-teollisuus-hallinto –yhteistyö,yrittäjyyskasvatus ja -koulutus, verkostotja niiden evaluointi, liiketoimintasuunnitelmat,e-opetus, toiminnallinenja ryhmissä oppiminen sekä yrittäjyydenja yrittäjyyskasvatuksen tutkimus.Näihin tilaisuuksiin on Hämeen osaltaosallistunut koko projektin aikana noin45 eri yrityspalveluorganisaatioiden,oppilaitosten ja muiden kehittäjätahojenedustajia.Yhtenä teemana Bepart-projektissaon ollut yrittäjyyskoulutusmateriaalinja -metodien kehitystyö eri oppiasteidenkäyttöön. Aihe on ollut esillä mm.konferensseissa ja yhtenä projektintuloksena on Bepart Cases in EntrepreneurshipEducation & Promotion,joka sisältää eri tapoja ja menetelmiäopettaa yrittäjyyttä / yrittäjämäistätoimintatapaa. Seija Pajari-Stylman jaHeikki Hannula tekivät julkaisuunoman artikkelinsa Hämeen ammattikorkeakoulunyrittäjyyskasvatusmallista.Julkaisu tarkoituksena on toimiaapuna kaikkien oppiasteiden opettajilleyrittäjyyskasvatuksessa.Korkea-asteen koulutuksessa verkostonkunnianhimoisena tavoitteenaoli tuottaa Euroopan Unionin hyväksymäyrittäjyyskasvatuksen masters -tutkinnon malli. Samaan aikaan samanlainenkoulutus oli jo suunnitteillaTanskassa. Näin ollen masters-tasontutkinnon kehittämisestä luovuttiin jasen sijaan projektissa järjestettiin pilottikoulutus“Training of Trainers inEntrepreneurship Education (ToT)”,joka koostui eri aihealueista ja moduuleista.Koulutus järjestettiin partneriorganisaatioidentoimesta.Hämeen ammattikorkeakoulunAmmatillinen opettajakorkeakouluyhteistyössä Tampereen yliopistonAmmattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksenkanssa tarjosi pilottikoulutukseenyhden modulin,’Learning of Entrepreneurial Competences’.Tämä moduuli, ja koko pilottikoulutus,oli avoin kaikille seudunopettajille, luennoitsijoille, yrityshautomoidenvetäjille ja yritysneuvojille.Lisäksi kuusi opettajaa Hämeenammattikorkeakoulusta ja kaksi Hämeenlinnanyhteiskoulun lukiosta osallistuiJagiellonian yliopiston järjestämään“Creativity Methods in EntrepreneurshipEducation” (3 etcs) koulutusmoduuliin.Bepart-projektin toimijat halusivatjatkaa yhteistyötä ja projektin ohjausryhmävaltuutti Kehittämiskeskus OyHämeen yhdessä Oulun yliopistonkanssa valmistelemaan uutta kansainvälistä“Interregional EntrepreneurshipNetwork” –hanketta Interreg IVC –ohjelmaan. Hankkeen teemana olisipk-yritysten kansainvälistyminen jajulkisten kansainvälistymisyrityspalveluidenkehittäminen mm. uudenvirtuaalisen työkalun avulla. Myöhemminprosessiin tuli mukaan myösTeknologiakeskus Innopark Oy, joka18


otti hallinnointivastuun IntEntNet-hankkeestaryhtymällä lead partneriksi.JULKISTEN YRITYSPALVELUIDENLAATU HÄMEESSÄ ELI JYLHÄ-HANKE(hankkeen kokonaiskesto1.9.2005–31.8.2007)Hillevi Ahonen, projektipäällikköMarja Laurikainen, projektiassistenttiProjektin kuvaus ja tavoitteetJylhä -projekti liittyi oleellisestivaltakunnalliseen yrityspalvelujärjestelmänkehittämistyöhön (valtiosihteeriAnssi Paasivirran raportti, KTM 31.5.2005) ja sen tavoitteisiin sekä Hämeenlinnanseudun Elinkeinostrategiassaesitettyihin linjauksiin. Projektinavulla pystyttiin myös vahvistamaanedellytyksiä ja luomaan otollista maaperäävaltakunnallisen kehittämisprosessinuusille toimintamalleille kuntatasolla,mm. omaneuvojajärjestelmä japalvelusetelijärjestelmä.Projektin tavoitteena oli rakentaaseutukuntaa ja sen strategisia tavoitteitaparhaiten palveleva julkisten yrityspalveluidentoimintokokonaisuus,jossa seudullinen yrityspalveluverkostotoimii asiakaslähtöisesti, proaktiivisestija laadukkaasti, yhteistyössämarkkinaehtoisten yksityisten palveluidenkanssa.Projektin aikana syntyneitä käytäntöjäja toimintamalleja tullaan toteuttamaanmyös maakunnallisesti. Projektintarkoituksena oli yrityspalveluidenuudistus ja asiakaspalvelun parantaminen.Projektin toimenpiteetAsiakkaalle näkyvän yrityspalvelujärjestelmänpalveluprosessin kehittämisessäolennaista on luoda asiakasnäkökulmastakatsottuna laadullisestiyhtenäinen, tietyllä systeemillä toimiva,mutta silti joustava ja proaktiivinenJYLHÄ-projektin organisoimaan yritysneuvojakoulutukseen osallistui yli 40 henkilöä.seudullinen yrityspalveluiden toimintamalli.Lähtökohtana tässä oli Paasivirrantyöryhmän suunnitelma Yritys-Suomi–brandin alla toimivista viidestäpalveluprosessista:• Vuorovaikutteinen internet-palvelu,jossa valtakunnallisen yhteisenosoitteen tukena/alla paikallisetsivustot (www.hame.fi),• Valtakunnallinen puhelinpalvelu (callcenter),• Proaktiivinen seudullinen yrityspalvelupisteverkko,• Kasvuyrityspalvelu• Innovaatiopalvelu sekä omaneuvojajärjestelmä.Konkreettisina toimenpiteinä tässäprojektissa olivat:• Palveluprosessien kuvaus ja toimijoidenroolien selkiyttäminen japäällekkäisyyksien karsiminen seudullisestija maakunnallisesti• Asiakasrajapinnassa toimivien palveluneuvojientyönkuvien määrittelyja osaamisen kartoitus sekäkompetenssien määrittely• Asiakaspalveluhenkilöstön kouluttaminenuuden mallin mukaisiksi proaktiivisiksitoimijoiksi• Palveluiden tehokkaampi tiedotusja markkinointi yrityksille ja yrittäjiksiaikoville (mm. esitteet, nettisivut)seudullisesti ja maakunnallisesti.Projektissa tehtiin erilaisia selvityksiäkoulutusohjelman suunnittelun taustaksimm. osaamiskartoitus Sympa HR–ohjelmalla. Kartoitukseen osallistuinoin 20 henkilöä. Kartoitukseen kuuluisekä itsearviointi että esimiesarviointi.Lisäksi tehtiin Thomas International –työn analyysi sekä yritysasiamiehenettä yritysneuvojan työnkuva-analyysi.Konsultti Kari Ventola BN ConsultingOy:stä myös haastatteli 10 eriyrityspalveluyksikön esimiestä työnasettamista vaatimuksista yritysneuvojienhenkilökohtaisiin valmiuksiin jaalan osaamiseen. Kari Ventola ja LiisaMikkola (HAMK Täydennyskoulutus)haastattelivat myös muutamaa yritystäheidän yrityspalvelukokemuksistaan / -tarpeistaan. Haastateltavia yrityksiäolivat M-Components Oy, Nuutintupa,Voglia Oy sekä Kati Furniture Oy.Koulutusta suunnitteli erillinen työryhmä,johon kuuluivat professoritPekka Ruohotie (Tampereen Yliopiston19


AluekehitysYritysneuvojakoulutuksen suunnitteluun osallistuivat tiiviisti Maria-Elina Taipale,Hillevi Ahonen ja Liisa Mikkola.ammattikasva-tuksen tutkimus- ja koulutuskeskus)ja Matti Koiranen (JyväskylänYliopiston Taloustieteiden tiedekunta),Liisa Mikkola (HAMK Täydennyskoulutus,koulutussuunnittelija),Maria-Elina Taipale (Suomen YrittäjäopistonHämeenlinnan yksikön vetäjä,KT), Kari Ventola (BN Consulting Oy,konsultti) sekä Hillevi Ahonen (KehittämiskeskusOy Häme) ja sihteerinäMarja Laurikainen (KehittämiskeskusOy Häme). Työryhmä kokoontui erikokoonpanoilla yhteensä viisi kertaa.Yritysneuvojien koulutuksen suunnittelussaja järjestämisessä tehtiin myöstiivistä yhteistyötä valtakunnallisentyöryhmän kanssa, jossa projektipäällikköoli jäsenenä. JYLHÄ-projektin toimenpiteistä(mm. yritysneuvojienpilottikoulutuksen suunnittelusta) raportoitiinsäännöllisesti valtakunnalliselletyöryhmälle. Valtakunnallisentyöryhmän jäsenet Jarkko Huovinen(Kuntaliitto) ja Jusa Susia (PKT-säätiö)olivat tiiviisti mukana myös koulutuksentoteutuksessa.Pilottikoulutus starttasi vuoden2007 maaliskuussa ja päättyi samanvuoden marras-/joulukuussa. Koulutusrahoitettiin Hämeen TE-keskuksenhallinnoimasta Yritys-Häme –projektista(ESR). Koulutusryhmiä oli kaksi,yksi Kanta-Hämeessä ja toinen Päijät-Hämeessä. Molempiin ryhmiin osallistuinoin 22 yritysneuvojaa. Koulutuspainottui erityisesti innovaatio- ja kasvuyritysneuvontaan.Koulutus järjestettiinmoduulimaisena ja se koostui 5osa-alueesta:• Yritysneuvoja odotusten ristipaineessa• Tuumasta toimeen – ideasta markkinoille• Strategioinnin työkalut• Yritysneuvonta ohjaus- ja vuorovaikutustilanteena• Seudullinen menestyminen ja neuvonnantulevaisuusKouluttajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulunTäydennyskoulutus(moduulit 2, 3 ja 5) sekä Suomen YrittäjäopistoHäme (moduulit 1 ja 4).Projektilla saadut tuloksetTuloksena on uusi, tehokas asiakaslähtöinenpalvelujärjestelmä, jokatukee ja auttaa Hämeen maakunnallisenstrategian ja Hämeenlinnan seudunseudullisen elinkeinostrategiantoteuttamista ja mitattavien tulosten(uudet yritykset, lisääntyvät työpaikat,osaamistason kehittyminen, kansainvälistyminen,liikevaihdon ja kannattavuudenkasvu jne.) toteutumista. Projektissasuunnitellut ja toteutetut seudullisetyrityspalveluesitteet, “Minustakoyrittäjä?” ja “Kehittyvä yritys”,ovat osaltaan auttaneet toimijoidenroolituksessa ja päällekkäisyyksien vähentämisessä,mikä on tehnyt yrityspalveluistakustannustehokkaampia.Esitteitä on markkinoitu myös muilleseutukunnille ja ainakin muutamallaseutukunnalla on toteutettu seudullisetesitteet näiden pohjien mukaisesti.Tuloksena on myös asiakasrajapinnallatoimivien henkilöiden osaamistasonnousu, parantunut toimialatuntemusja toimintakenttätuntemussekä kyky tehdä analyysi yrityksentarvitsemista toimenpiteistä kehittämistäedellyttävässä tilanteessa. Koulutuksenmyötä yritysneuvojat ovatverkostoituneet ja oppineet tuntemaanparemmin toisia organisaatioita. Näinollen asiakkaiden palveluprosessi ontullut joustavammaksi, kun osataanneuvoa ja ohjata asiakasta oman organisaationja oman tietämyksen yli.Yritysneuvojien pilottikoulutus toimimyös pohjana Opetushallitukselletehtyyn ehdotukseen yritysneuvojienerikoisammattitutkinnosta. Päätösyritysneuvojien erikoisammattitutkintoontähtäävän koulutusrungon suunnittelemisestaja tutkinnon aloittamisestatuli vuoden 2008 alussa.Yritysneuvojien koulutuksesta ontehty myös projektiehdotus entiseenKTM:öön. Asia on uuden TEMin käsittelyssä.Projekti olisi 3-vuotinen ja sekoostuisi kolmesta osasta: A. peruskoulutus,johon pilottikoulutus on toiminutrunkona, B. erikoistavat opintokokonaisuudetja C. Ajankohtaiset,tietoiskutyyppiset koulutukset.20


Talous ja kehitysnäkymätTulot v. 2007 Menot v. 2007 KEHITYSNÄKYMÄTSeudun yritysten kasvaessa toimitilakysymyksetovat tulleet yhä tärkeämmiksi.Yhtiö tulee panostamaan jatkossasiihen, että seudulla olisi käytössäTeknologiakeskus Innoparkin ohellatoimiva toimitilayhtiö, mikä pystyisivastaamaan yritysten erilaisiin toimitilatarpeisiin.Samoin EU-ohjelmakaudenpäättyessä on seudulla tapahtunutvoimakas aluekehitysvarojen lasku,mikä näkyy vähentyvänä kehittämistoimintana.Yhtiö tulee näin osaltaanpanostamaan kansainvälistymiseen;Seudun yritysten kansainvälistymisentukemiseen ja kansainvälisiin projekteihin.TALOUSYhtiön liikevaihto ja tuotot pysyivätedellisvuoden tasolla. Yhtiön toimintaon vuonna 2007 jatkunut kannattavana.Taseen puolella yhtiön käyttöpääomaaaiemmin rasittanut lyhytaikaistensaamisten määrä on alentunutmerkittävästi. Saamiset koostuvatpääasiassa projektilaskutuksista, jotkamaksetaan jälkikäteen toteutuneidenkustannusten mukaan. Asiaan on vaikuttanutyhtiön oman projektitoiminnanvähentyminen EU-ohjelmakaudenpäättyessä.VoitonjakoesitysHallitus esittää yhtiökokoukselle,että tilikauden voitto 22 552,99 euroakirjataan yhtiön voitto/tappiotilille jaettei tilikaudelta jaeta osinkoa.21


Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2007–31.12.2007Tuloslaskelma1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006LIIKEVAIHTO 2 638 142,39 2 890 889,75Liiketoiminnan muut tuotot 562 219,31 641 585,59Materiaalit ja palvelutAineet ja tarvikkeet/TavaratOstot tilikauden aikana 2 353,31 3 554,93Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)-507,24 1 193,91Ulkopuoliset palvelut 1 693 128,58 1 772 449,15Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 694 974,65 -1 777 197,99HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 619 565,46 813 891,81HenkilösivukulutEläkekulut 122 021,97 142 723,36Muut henkilösivukulut 27 871,30 34 936,93Henkilöstökulut yhteensä -769 458,73 -991 552,10Poistot ja arvonalennuksetSuunnitelman mukaiset poistot -6 804,61 -13 276,12Liiketoiminnan muut kulut -711 383,48 -738 829,33LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO 17 740,23 11 619,80Rahoitustuotot ja -kulutMuut korko- ja rahoitustuotot 12 704,89 8 383,59Korkokulut ja muut rahoituskulut -275,68 -1 666,51Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 429,21 6 717,08VOITTO / TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 30 169,44 18 336,88VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIPÄÄTÖSSIIRTOJAJA VEROJA 30 169,44 18 336,88Tuloverot -7 616,45 -6 681,24TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 22 552,99 11 655,6422


Tase | vastaavaa31.12.2007 31.12.2006PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 223,33 231,44223,33 231,44Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 19 384,49 20 565,9919 384,49 20 565,99SijoituksetMuut osakkeet ja osuudet 31 573,19 4 344,6931 573,19 4 344,69VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuusValmiit tuotteet/Tavarat 1 594,44 1 087,201 594,44 1 087,20Saamiset, lyhytaikaisetMyyntisaamiset 227 388,98 212 334,03Muut saamiset 924,62 924,62Siirtosaamiset 133 882,46 409 606,47362 196,06 622 865,12Rahat ja pankkisaamiset 558 547,29 347 998,68VASTAAVAA YHTEENSÄ 973 518,80 997 093,1223


Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2007–31.12.2007Tase | vastattavaa31.12.2007 31.12.2006OMA PÄÄOMAOsakepääoma 42 046,98 42 046,98Edell.tilik. voitto/tappio 106 349,37 94 693,73Tilikauden voitto/tappio 22 552,99 11 655,64170 949,34 148 396,35VIERAS PÄÄOMALyhytaikainenSaadut ennakot 354 665,55 282 819,20Ostovelat 263 614,01 328 912,30Muut velat 73 500,64 86 976,85Siirtovelat 110 789,26 149 988,42802 569,46 848 696,77VASTATTAVAA YHTEENSÄ 973 518,80 997 093,1224


Kehittämiskeskuksen edustuksetTAHO TEHTÄVÄ HENKILÖYHTIÖT JA YHTEISÖT (hallitus)Agropolis Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenAulanko-Hämeenlinna matkailu ry hallituksen jäsen Leena PitkänenAulanko-Hämeenlinna matkailu ry hallituksen varajäsen Ari RäsänenFinn-korkki Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenHansalogistiikka Oy hallituksen jäsen Ari RäsänenHopealinja ry hallituksen puheenjohtaja Jouni HaajanenHämeen kauppakamari ry hallituksen jäsen Jouni HaajanenHämeen matkailu Oy hallituksen jäsen Leena PitkänenHämeen messut Oy hallituksen puheenjohtaja Jouni HaajanenHämeen uusyrityskeskus ry hallituksen jäsen Jouni HaajanenHämeen uusyrityskeskus ry työvaliokunnan jäsen Ari RäsänenHämeenlinnan opiskelija-asuntosäätiö hallituksen puheenjohtaja Jarmo KulmalaHämeenlinnan Kaupunkikeskusta ry hallituksen jäsen Ari RäsänenHämeenlinnan Kaupunkikeskusta ry työvaliokunnan jäsen Ari RäsänenInnosteel Factory Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenInnoventure Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenInnoventure Oy hallituksen varajäsen Ari RäsänenKantolan kiinteistöt Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenKiinteistö Oy Iittalan lasimäki hallituksen jäsen Jouni HaajanenLaiva Oy Matkailu hallituksen jäsen Jouni HaajanenLinnaseutu ry hallituksen jäsen Erkki AlhainenPikespo Oy ltd hallituksen jäsen Jouni HaajanenPikespo Oy ltd hallituksen varajäsen Ari RäsänenPikespo Invest Oy Ltd hallituksen varajäsen Sampsa Sysi-AhoProfile Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenRakennustietokeskus Tawastica Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenStarttihautomo osuuskunnan hallituksen jäsen Hillevi AhonenSention Kasvurahasto Ky sijoitusneuvoston jäsen Sampsa Sysi-AhoTeknologiakeskus Innopark Oy hallituksen puheenjohtaja Jouni HaajanenVirtaa Hämeeseen Ky sijoitusneuvoston jäsen Jouni HaajanenWetterhoff Oy hallituksen jäsen Jouni HaajanenOHJELMAT JA PROJEKTITAluekeskusohjelma ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenAsuntomessut 2007 markkinointiryh. jäsen Ari RäsänenAulangon vapaa-aikakeskus ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenAulanko brändi-hanke ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenAulanko brändi -hanke ohjausryhmän jäsen Ari RäsänenAulanko brändi -hanke ohjausryhmän jäsen Leena PitkänenBepart -hanke ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenCement ohjausryhmän jäsen Ari RäsänenEhäme -hanke ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenElacc -hanke ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenElacc-hanke ohjausryhmän jäsen Ari RäsänenEntredu -hanke ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenEtanoli- ja biokaasutehdas Hämeeseen 2 ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenHämeen kauppakamari asiamies Ari RäsänenHäme ammattikorkeakoulu Yrittäjyys-ohjelma hanke ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenHämeenlinna Convention Bureaun (HCB) johtoryhmän jäsen Leena PitkänenHämeenlinnan kaupungin rakennuslautakunta puheenjohtaja Jarmo KulmalaHäme-markkinointi -hanke ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenHäme-markkinointi -hanke markkinointityöryhmän jäsen Kaarina SuvisuoInnopark -hanke ohjausryhmän jäsen Jouni Haajanen25


Kehittämiskeskuksen edustuksetTAHO TEHTÄVÄ HENKILÖInnopeda –hanke ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenInnosteel factory /käynnistyshanke ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenInnoSteel Jatkokoulutusohjelma ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenJylhä-hanke ohjausryhmän pj Jouni HaajanenJylhä-hanke ohjausryhmän jäsen Jukka PetterssonKalvolan naivistikeskus -hanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoKaupunki-maaseutuohjelma ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenLepaan teknologiakylä -hanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoLepaan teknologiakylä -hanke jäsen Jukka PetterssonLinjajohto, Hämeen liitto ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenLinnaseudun hankereppu ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenLuontomatkailua Renkoon -hanke ohjausryhmän jäsen / pj. Leena PitkänenLuotia-hanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoLuotia-hanke ohjausryhmän sihteeri Erkki AlhainenPromo -pk-yritysten markkinointi -hanke 1.8.2006- ohjausryhmän jäsen Kaarina SuvisuoMake-hanke-pk-yritysten markkin. kehitys, päättyi 31.7. ohjausryhmän jäsen Kaarina SuvisuoMerven alueen kehittämishanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoMetallin toimialaryhmä ( Kanta-Häme) jäsen Ari RäsänenNaivistit Iittalassa-projekti suunnitteluryhmän jäsen Jukka PetterssonenOnnisen projektinjohtoryhmä sihteeri Jukka PetterssonPohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma Tourism-komponentin jäsen Leena PitkänenPohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma ohjausryhmän jäsen Leena PitkänenRegInno ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoSERE-hanke johtoryhmän jäsen Mikko KoivulehtoSeudun tietoyhteiskunta hanke, STYKKI ohjausryhmän jäsen Ari RäsänenSeudulliset yrityspalveluverkostot Hämeessä (Sypve) ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenRegInno ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoStroi-hanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoTaito-Häme ohjausryhmän jäsen Timo KärkkäinenTeräs- ja ohutlevyrakentamisen puitesopimus ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoTurengin keskustan kehittämishanke ohjausryhmän jäsen Mikko KoivulehtoTäydennyskoulutuksen Häme ohjausryhmän puheenjohtaja Jouni HaajanenVareke-hanke ohjausryhmän puheenjohtaja Mikko KoivulehtoVirvelinrannan kehittämishanke ohjausryhmän puheenjohtaja Mikko KoivulehtoVoimax-hanke ohjausryhmän jäsen Hillevi AhonenYrittäjyyden Häme -hanke ohjausryhmän puheenjohtaja Jouni HaajanenYrittäjyys ja innovaatiot metallituotteiden alalla ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenYritysHäme ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenYritys-Suomi-palvelujärjestelmän alueellinen ohjausryhmä ohjausryhmän jäsen Jouni HaajanenTYÖRYHMÄT JA MUUTAgropolis Tiedepuiston laaj. johtor. ja Tieto elämään -hanke jäsen Mikko KoivulehtoAluekeskusohjelman ohjelmajohtaja jäsen Mikko KoivulehtoElinkeinopoliittinen neuvottelukunta esittelijä Jouni HaajanenElinkeinotiimi Hattulassa sihteeri Jukka PetterssonElintarviketoimialaryhmä sihteeri Timo KärkkäinenEvon alueen kehittämistyöryhmä kutsuttuna Leena PitkänenEvon neuvottelukunta puheenjohtaja Jouni HaajanenHauhon kunnan markkinointi- ja elinkeinotoimikunta esittelijä / sihteeri Erkki AlhainenHauhon kunta Maaseutuelinkeinolautakunta esittelijä Erkki AlhainenHauhon Yrittäjät ry hallituksen kutsuttu jäsen Erkki AlhainenHattulan kunta elinkeinoryhmän jäsen Jukka PetterssonHattulan yrittäjät ry hallituksen asiantuntijajäsen Jukka PetterssonHHT -Kasvuvyöhyke jäsen Mikko KoivulehtoHml kaupunki, laajennettu johtoryhmä jäsen Ari Räsänen26


TAHO TEHTÄVÄ HENKILÖHml kaupunki, Kehittämis- ja hallintopalvelut ohjausryhmän jäsen Ari RäsänenHml kaupunki tonttiryhmän jäsen Ari RäsänenHml kaupunki, kaupunkikehitystiimi jäsen Jouni HaajanenHml kaupunki, valtuusto jäsen Jarmo KulmalaHml:n yrittäjät ry hallituksen asiantuntijajäsen Ari RäsänenHäme-markkinointi -hanke Ohry/Jouni Haajasen varajäsen Kaarina SuvisuoHämePro jäsen Mikko KoivulehtoHämeen Kauppakamarin teollisuusvaliokunta valiokunnan jäsen Jouni HaajanenHämeen kauppakamarin finanssivaliokunta valiokunnan jäsen Sampsa Sysi-AhoHämeen kauppakamarin asuntomessut 2007 jäsen Ari RäsänenHämeen kauppakamarin tavarantarkastajavaliokunta varapuheenjohtaja Jarmo KulmalaHämeen liitto markkinointityöryhmän jäsen Leena PitkänenHämeen tiedottajat jäsen Kaarina SuvisuoHämeenlinnan seudun kunnanjohtajakokous esittelijä Jouni HaajanenHämeenlinnan seudun seutuvaltuuskunta esittelijä Jouni HaajanenIdeamaakuntaryhmä jäsen Mikko KoivulehtoIdeamaakuntaryhmä jäsen Jukka PetterssonIittalan lasimäen kehittäminen työryhmän jäsen Jouni HaajanenInnovaatioverkosto jäsen Mikko KoivulehtoInnovaatiotyöryhmä jäsen Jukka PetterssonJanakkalan kunnan elinkeinotiimi jäsen Markku LindJanakkalan Yrittäjät ry hallituksen asiantuntijajäsen Markku LindKanta-Hämeen innovaatiotyöryhmä jäsen Mikko KoivulehtoKansallisen aluekeskusohjelman arviointityöryhmä jäsen Mikko KoivulehtoKiipulan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus johtokunnan jäsen Jouni HaajanenKone- ja metallitoimialaryhmä ryhmän jäsen Ari RäsänenKoulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen Mirva LemmettyKoulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen Leena PitkänenKoulutuskeskus Tavastia, matkailun neuvottelukunta jäsen Päivi TaskinenLammin kunta, Nuorten Noste – hanke ohjausryhmän jäsen Timo KärkkäinenLammin Yrittäjät ry hallituksen asiantuntijajäsen Timo KärkkäinenLinnatuulen työryhmä jäsen Jouni HaajanenLinnatuulen työryhmä jäsen Leena PitkänenLinnatuulen työryhmä sihteeri Mirva LemmettyLomalaidun/Aavan meren tällä puolen… työryhmän jäsen Leena PitkänenMaakunnan kv-tiimi jäsen Mikko KoivulehtoMaakunnan liittojen kv-toimijoiden verkosto jäsen Mikko KoivulehtoMaakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hml:n seutukunnan edustaja Mikko KoivulehtoMaakunnan yhteistyöryhmä asiantuntijajäsen Mikko KoivulehtoMaaseuturyhmä työryhmän puheenjohtaja Jouni HaajanenMaaseuturyhmä työryhmän jäsen Timo KärkkäinenMatkailun koordinaatioryhmä jäsen Jouni HaajanenMoottoritien kattaminen työryhmän jäsen Jouni HaajanenOpettajakoulutuksen neuvottelukunta (AOKK) varajäsen Jouni HaajanenRakentamisen toimialaryhmä sihteeri Markku LindRastikangas-projekti ohjausryhmän jäsen Markku LindSekes ry tiedotusvastaavien jäsen Kaarina SuvisuoSekes ry tilintarkastaja Jouni HaajanenSeudulliset Yrityspalvelut työryhmän jäsen Kaarina SuvisuoSeudun hallintojohtajakokous jäsen Mikko KoivulehtoSeudun kv-toimijoiden ryhmä puheenjohtaja Mikko KoivulehtoSeudun ohjelmaneuvosto SONI esittelijä Mikko KoivulehtoStrateginen kehittäminen ja maankäyttötyöryhmä jäsen Mikko KoivulehtoTeräsrakentamisen ohjausryhmä ohjausryhmän jäsen Markku LindYritys-Suomi innovaatiopalvelut työryhmä jäsen Mikko Koivulehto27

More magazines by this user
Similar magazines