13.07.2015 Views

Osavuosikatsaus Q3 - Fingrid

Osavuosikatsaus Q3 - Fingrid

Osavuosikatsaus Q3 - Fingrid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FINGRID OYJwww.fingrid.fi 24.10.2008Liite: <strong>Fingrid</strong> konsernin osavuosikatsauksen luvut 1.1.-30.9.2008Pörssitiedote 4 (6)Konsernin lyhennetty tuloslaskelma,1-9.2008 1-9.2007 Muutos 7-9.2008 7-9.2007 Muutos 1-12.2007milj. euroaLiikevaihto 280,3 234,3 46,0 87,1 73,3 13,8 334,6Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 1,5 0,1 0,6 0,5 0,0 1,9Poistot -44,5 -38,3 -6,2 -14,9 -12,8 -2,1 -55,5Liiketoiminnan kulut -176,0 -129,0 -47,0 -57,3 -45,5 -11,8 -190,3Liikevoitto 61,4 68,5 -7,0 15,5 15,5 0,0 90,7Rahoitustuotot ja -kulut -24,7 -28,0 3,3 -6,9 -8,3 1,5 -34,9Osuus osakkuusyht. tuloksesta0,6 0,5 0,1 0,8 0,2 0,6 0,7Voitto ennen veroja 37,3 40,9 -3,6 9,4 7,3 2,1 56,5Tuloverot -9,6 -10,5 1,0 -2,3 -1,9 -0,4 -14,5Tilikauden voitto 27,7 30,3 -2,7 7,2 5,5 1,7 41,9Emoyhtiön omistajille kuuluva 8 330 9 128 -798 2 156 1 645 512 12 616voitosta laskettu osakekohtainentulos (euroa)** laimennusvaikutusta ei oleKonsernin lyhennetty tase, milj. euroa 30.9.2008 30.9.2007 Muutos 31.12.2007VARATPitkäaikaiset varatLiikearvo 87,9 87,9 0,0 87,9Aineettomat hyödykkeet 84,6 80,7 3,9 84,4Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 096,2 1 082,9 13,3 1 085,6Sijoitukset 7,2 7,9 -0,7 7,4Saamiset 43,5 23,9 19,6 33,9Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 4,7 4,7 0,0 4,8Saamiset 35,1 30,3 4,8 48,8Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavatrahoitusvarat 212,3 206,9 5,4 209,0Rahavarat 0,8 14,6 -13,7 3,0Varat yhteensä 1 572,2 1 539,7 32,5 1 564,8OMA PÄÄOMA JA VELATEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOma pääoma 461,2 410,2 51,0 430,0Pitkäaikaiset velatKorolliset 685,9 768,3 -82,4 766,5Korottomat 122,3 103,8 18,5 110,5Lyhytaikaiset velatKorolliset 253,6 217,2 36,4 200,1Korottomat 49,3 40,2 9,1 57,7Oma pääoma ja velat yhteensä 1 572,2 1 539,7 32,5 1 564,8Konsernin tunnuslukuja, milj. euroa 1-9.2008 1-9.2007 1-12.2007Liikevaihto 280,3 234,3 334,6Investoinnit, brutto 55,1 55,7 79,2- liikevaihdosta % 19,7 23,8 23,7Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot 0,6 0,7 1,2- liikevaihdosta % 0,2 0,3 0,4Henkilöstö keskimäärin 240 240 241Liikevoitto 61,4 68,5 90,7- liikevaihdosta % 21,9 29,2 27,1Voitto ennen veroja 37,3 40,9 56,5- liikevaihdosta % 13,3 17,4 16,9Korolliset nettovelat* 726,4 764,0 754,6Omavaraisuusaste, %* 29,3 26,6 27,5Oma pääoma, milj. euroa* 461,2 410,2 430,0Oma pääoma/osake, euroa* 138 697 123 366 129 338Tulos/osake, euroa* 8 330 9 128 12 616* tilikauden lopussa


FINGRID OYJwww.fingrid.fi 24.10.2008Pörssitiedote 5 (6)Laskelma konsernin oman pääomanmuutoksista, milj. euroaOsakepääomaYlikurssirahastoArvonmuutosrahastotMuuntoerotKertyneetvoittovaratYhteensäOma pääoma 1.1.2007 55,9 55,9 0,0 0,1 273,6 385,5Rahavirran suojaukset 1,0 1,0Muuntoerot 0,3 0,3Osingonjako -6,9 -6,9Tilikauden voitto 30,3 30,3Oma pääoma 30.9.2007 55,9 55,9 1,0 0,3 297,0 410,2Rahavirran suojaukset 8,3 8,3Muuntoerot -0,1 -0,1Muut muutokset 0,0 0,0Tilikauden voitto 11,6 11,6Oma pääoma 31.12.2007 55,9 55,9 9,4 0,2 308,6 430,0Rahavirran suojaukset 10,7 10,7Muuntoerot -0,1 -0,1Osingonjako -7,2 -7,2Tilikauden voitto 27,7 27,7Oma pääoma 30.9.2008 55,9 55,9 20,1 0,1 329,1 461,2Konsernin rahavirtalaskelma, milj. euroa 1-9.2008 1-9.2007 1-12.2007Liiketoiminnan rahavirtaTilikauden voitto 27,7 30,3 41,9Oikaisut 80,2 63,9 92,0Käyttöpääoman muutokset 8,3 14,0 7,2Maksetut korot -29,6 -35,1 -45,2Saadut korot 6,5 5,7 8,5Maksetut verot -1,8 -1,2 -0,8Liiketoiminnan nettorahavirta 91,3 77,7 103,6Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -54,7 -63,7 -78,1Investoinnit aineettomiin käyttömaisuushyödykkeisiin -1,7 -1,9 -6,2Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 0,0Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,0 0,0Aneellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0Lainasaamisten takaisinmaksut 0,1 0,1 0,1Saadut osingot 0,6 0,0 0,7Investointien nettorahavirta -55,7 -65,5 -83,6Rahoituksen rahavirtaLainojen nostot 193,6 319,8 402,7Lainojen takaisinmaksut -221,6 -308,7 -408,7Maksetut osingot -7,2 -6,9 -6,9Rahoituksen nettorahavirta -35,1 4,2 -13,0Rahavarojen muutos 0,5 16,4 7,1Rahavarat tilikauden alussa 212,0 204,1 204,1Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus 0,6 1,0 0,8Rahavarat tilikauden lopussa 213,1 221,5 212,0


FINGRID OYJwww.fingrid.fi 24.10.2008Pörssitiedote 6 (6)Johdannaissopimukset, milj.euroaKäypänettoarvo30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007KäypänettoarvoKäypänettoarvoNimellisarvoNimellisarvoNimellisarvoKorko- ja valuuttajohdannaisetValuutanvaihtosopimukset -31 365 -45 382 -47 376Valuuttatermiinit 1 17 -6 138 -4 72Koronvaihtosopimukset 0 144 1 181 -1 181Ostetut korko-optiot 9 330 11 440 11 370Yhteensä -21 857 -39 1 141 -40 1 00030.9.2008 30.9.2007 31.12.2007SähköjohdannaisetSähkötermiinit, Nord Pool Clearing,suojauslasketut johdannaisetKäypänettoarvoMääräTWhKäypänettoarvoMääräTWhKäypänettoarvoMääräTWh34 3,56 11 3,17 19 3,03Sähkötermiinit, Nord Pool Clearing 0 0,00 -1 0,06 1 0,28Sähkötermiinit, muut 1 0,07 2 0,11 2 0,14Yhteensä 35 3,52 12 3,34 23 3,46Vastuusitoumukset, milj. euroa 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007Pantatut rahavarat 0 4 0Vuokravastuut 8 9 9Luotonvarausprovisiot 0 1 0Yhteensä 9 14 10Investointisitoumukset 234 74 71Muut taloudelliset vastuut 2 1 2Aineellisen käyttöomaisuuden30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007muutokset, milj. euroaKirjanpitoarvo kauden alussa 1 086 1 066 1 066Lisäykset 54 54 74Vähennykset 0 0Poistot ja arvonalentumiset -43 -37 -54Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 096 1 083 1 086Liiketoimet lähipiirin kanssa,30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007milj. euroaMyynnit 71 64 90Ostot 75 54 78Saamiset 7 3 8Velat 2 3 5Tilinpäätösperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin mukaisesti.<strong>Fingrid</strong> on noudattanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään2007.Segmenttiraportointi <strong>Fingrid</strong>-konsernin koko liiketoiminnan on katsottu olevan Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullistakantaverkkotoimintaa, joka muodostaa vain yhden segmentin. Yksittäisten tuotteiden japalvelujen riskeissä ja kannattavuudessa ei ole olennaisia poikkeavuuksia. Tämän vuoksi IAS 14 -standardinmukaista segemnttiraportointia ei esitetä.Yritysjärjestelyt Konsernin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia osavuosijaksolla.Kausiluonteisuus Konsernin toiminnalle ovat tyypillisiä voimakkaat kausivaihtelut.Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiinnäkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen taitoimialan tilanteen muutoksille.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!