Tiedon jakaminen tiimityössä - Työterveyslaitos

ttl.fi

Tiedon jakaminen tiimityössä - Työterveyslaitos

TUTKIMUKSEN TAUSTAVahvoja linkkejä ilmentävä keskeisyys jaetaan vastaanottajakeskeisyyteen,joka kertoo siitä, miten paljon verkoston muut toimijat ovathenkilöön yhteydessä, ja lähettäjäkeskeisyyteen, joka ilmentää sitä, mitenpaljon kyseinen henkilö on itse aktiivisesti yhteydessä muihin toimijoihin(Freeman, 1979; ks. myös Scott, 2001). Erityisesti verkoston vastaanottajakeskeisyyson todettu tiedonkulun hallinnan kannalta keskeiseksiominaisuudeksi (esim. Brass, 1992; Ibarra, 1993). Mitä useammat henkilötilmoittavat olevansa tiettyyn henkilöön yhteydessä, sitä keskeisempitämä henkilö on kyseisessä verkostossa (ks. esim. Scott, 2001; Brass,1992). Vastaanottajakeskeisyydellä eli tiedon saajan roolilla on havaittuolevan myös yhteys tuottavuuteen. Sparrowen ym. (2001, 321) mukaanyksittäisen työntekijän keskeisyys ryhmässä eli tähden keskustan asemasosiaalisessa verkostossa lisää keskeisessä asemassa olevan työntekijäntuottavuutta.Kuitenkaan kaikki vuorovaikutus ei tuo valtaa, sillä sosiaalisetkontaktit voivat tuoda myös sellaista informaatiota, mikä ei vaikutatiedon saajan asemaan vallan näkökulmasta (Reagans & Zuckerman,2008, 935–936). Myös verkostossa kulkevan tiedon sisältö on tärkeää.Verkostoteoria on kuitenkin valitettavan usein jättänyt linkin sisällönmerkityksen huomiotta. Sisällön näkökulmasta harvinaiset resurssit, jotatiedonkulun näkökulmasta kuvaa tavalla tai toisella harvinainen tieto,on näin ajateltuna muuta tietoa tärkeämpää (vrt. Brass, 1992). Tämä ontärkeää ottaa huomioon, kun pohditaan valtaa verkostoperusteisestanäkökulmasta. Colemanin (1988; ks. myös Borgatti & Cross, 2003, 435)mukaan tiedon harvinaisuuden ohella mahdolliset kustannukset vaikuttavatsiihen, kuinka halukkaita ollaan hankkimaan tietoa. Tämä liittyy vuorovaikutuksenvastavuoroisuuden periaatteeseen: mikäli kommunikaatioja neuvonta ovat vastavuoroista, ei synny velkasuhdetta, jossa osapuoletovat epätasa-arvoisessa asemassa. Kuitenkin kulttuuriset tekijät voivatvaikuttaa siihen, missä määrin tieto on tiimin jäsenten saavutettavissa.Organisaation toimintatavat voivat määrittää joidenkin asioiden kuuluvanvain virallisille johtajille kuten tiimien vetäjille, tai epävirallisille johtajille,joita keskeiset henkilöt tiimin tiedonkulun verkostossa ovat (ks. Astley &Sachdeva, 1984, 105–106). Tällöin tieto ei ole kulttuurisista syistä tiiminkaikkien jäsenten saavutettavissa.Edelleen, linkin sisällön näkökulmasta tiedon antajan rooli, verkostotermeinlähettäjäkeskeisyys, voi olla tiedon saajan roolia kuvaavaa vas-35

More magazines by this user
Similar magazines