Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus HLJ 2011:ssa - HSL

hsl.fi

Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus HLJ 2011:ssa - HSL

Liikenteen hallinta ja liikkumisenohjaus HLJ 2011:ssaOsaselvityksen päätulokset


Määritelmiä• Liikenteen hallinta ja älyliikenteen hyödyntäminen– Liikenteen hallinta on liikenteen ohjausta, tiedottamista, häiriönhallintaa, kysynnän hallintaa, kuljettajan tukijärjestelmiä sekä kalustonja kuljetusten hallintaa– Tavoitteena olemassa olevan verkon kapasiteetin parempihyödyntäminen– Älyliikenne on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteessä– Liikenteen hallinta on liikenneverkon operointia, ei vain teknologiaa• Liikkumisen ohjaus– Tavoitteena ympäristöystävällisiin liikkumistottumuksiinkannustaminen ja auton käytön vähentäminen– Tiedollinen ohjaus (mm. neuvonta, informaatio, markkinointi,liikkumisen suunnittelu)– Liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen sekä senvarmistaminen, että kestävä liikkuminen otetaan huomioon eriprosesseissa ja päätöksissä (mm. kaavoitus, väylähankkeet)– Hyödyntää myös tieto- ja viestintätekniikkaa


Selvityksen tavoite• Luodaan HLJ-alueen toimijoiden yhteinen tahtotila ja strategialiikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksen toteuttamiseksiosana HLJ-suunnitelmaa.• Esitetään, mitä liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaustarkoittavat LJS-tasolla, miten ne suhtautuvat toisiinsa ja mitenne tukevat muita kehittämistoimenpiteitä.• Toimintalinjat• 1. jakson keinot vuoteen 2020 mennessä• Pitkän tähtäimen kehitysnäkymät ja keinot (~toimintalinjat)• Lopputuloksena ”toimenpidepaketit” hankkeistettuna


YHTEENVETOTOIMINTAYMPÄRISTÖNMUUTOKSISTA JATOIMIJOIDEN STRATEGISISTALINJAUKSISTA


Toimintaympäristön keskeisetmuutokset• Ilmastonmuutos asettaa ankarat CO2-vähennystavoitteet• Globalisaatio muuttaa Suomen teollisuuden rakennetta– Satamat läpivirtaussatamia, pullonkaulat maaliikenteessä– ITS-palveluiden vientimahdollisuudet• Julkisen rahoituksen niukkuus jatkuu pitkälle tulevaisuuteen– Väestö ikääntyy, tuottavuutta parannettava• Teknologia ja ubiikkiyhteiskunta mahdollistavat tuottavuudennoston• Älyn määrä ajoneuvoissa lisääntyy voimakkaasti– Keskenään keskustelevat ajoneuvot markkinoille 2015, mutta tuskinyleistyvät merkittävästi ennen vuotta 2025• Liikennetietopalvelujen markkinalähtöinen kehittyminen (Nokia,Google, TomTom, jne.)– Vuonna 2015 puolessa ajoneuvoista mahdollisuus vastaanottaa varoituksianavigaattoreihin ja älypuhelimiin• Asiakkaiden laatutietoisuus ja vaatimukset kasvavat


Aktiivinen liikenneverkon operointi tuleeTieliikenteen hallinnan toimintalinjat (LIIVI 2009)• Operoinnilla minimoidaan häiriöiden vaikutukset ja estetäänennalta niiden syntymistä. Tavoitteena on liikkumisen jakuljettamisen ennakoitavuus ja luotettavuus.• Operaattorina toimii Liikenneviraston tieliikennekeskus• Työkaluksi toteutetaan yhtenäinen tietojärjestelmä, jollapäivystäjä pysyy jatkuvasti tietoisena liikenneverkon tilasta jasen ennakoidusta kehittymisestä• Päivystäjien ja muiden viranomaisten toimenpiteet perustuvatliikenteenhallintasuunnitelmiin• Liikenteen hallinnan toimenpiteitä ovat mm. varareittiensuunnittelu, viitoitus ja käyttöönotto, liikennevalo-ohjauksenaktiivinen käyttö, liikenteen ohjausvaunujen ja häiriöidenpurkuun sopivien ajoneuvojen käyttö, vaihtuva liikenteen ohjauspääteiden vilkkaimmilla yhteysväleillä, työmaiden liikenteenlaajamittainen hallinta sekä joukkotiedotus yhdessäkumppaneiden kanssa.


Tieliikenteen hallinnan toimintalinjat (LIIVI 2009)Keskeiset tavoitellut vaikuttavuudet ja niiden kannalta tehokkaimmat keinotHaluttu vaikutus 1. keino 2. keinoKuolemien ja vammautumistenvähentäminenLiikennesääntöjennoudattaminenAutomaattivalvontaAutomaattivalvontaVaihtuva ohjausVaihtuva ohjausEnnustettavuus Häiriöiden hallinta TurvallisuustiedotusLuotettavuus Häiriöiden hallinta TienkäyttömaksutHäiriöttömyys Vaihtuva ohjaus VarareititKävelyn, pyöräilyn jajoukkoliikenteenhoukuttelevuusHenkilöautoliikenteen kasvunhillintäTienkäyttömaksutTienkäyttömaksutMultimodaali reittipalveluMultimodaali tiedotusIlmastonmuutoksen torjunta Tienkäyttömaksut Häiriöiden hallintaIkääntyvien liikkuminen Kuljettajan tuki tiedotuspalvelut


Kärkihankkeita kansallisessa älyliikenteenstrategiassa (LVM 2009)Kärkihanke Tavoitetaso (lyhennelmä) Aika‐taulu Kustannus Vastuu ja rahoitus1. Joukkoliikenteen palvelutvaltakunnallinenjoukkoliikenteenmaksujärjestelmämobiilimaksaminen ja tunnistaminen on laajassakäytössä joukkoliikenteessä ja pysäköinnin jaliikkumisen palveluissa.2010‐2015 10‐20 M€ matkakorttifoorumi,liikenteenharjoittajat,matkahuolto, kunnatlangaton laajakaista Joukkoliikenteen matkustajalla on mahdollisuuskaikkiin keskeisten jatkuvaan internetyhteyteen ja etätyöhön.runkoreittien henkilöjuniin Matkustajan päätelaitteella on jatkuvastija linja‐autoihin ajantasaista informaatiota.2010‐2015 1 M€ Liikenteenharjoittajat, yritykset,liikennevirasto, TEKES, EUJoukkoliikenteenliikennevaloetuudetsuurilla kaupunkiseuduillaavoin joukkoliikenteenkoontitietokanta2. Liikenteen hallinta jaohjaus3. TieliikenteenautomaattivalvontaJoukkoliikenteellä on liikennevaloetuus paikallis‐ jakaukoliikenteessä valtakunnallisesti yhtenäisellätavalla suurilla kaupunkiseuduilla. Uusitaan 1500liikennevaloristeystä.Joukkoliikenteen matkustajalla on käytössäänluotettavia, helppokäyttöisiä ja ajantasaisia, läpimatkaketjun toimivia matkustajan infopalveluja,jotka on toteutettu koontitietokannan avulla.Kaikkien liikennemuotojen ohjauskeskustenohjaus‐ ja hallintajärjestelmät on uudistettu.Liikennettä hallitaan aktiivisesti ja ennakoivasti.Tieliikenteen ohjausjärjestelmät ja kriittisettieosuudet kuten tunnelit edellyttävättehokkaampia ja älykkäämpiä tietoja yhdisteleviäjärjestelmiä. Eri tilanteisiin varaudutaanliikenteenhallintasuunnitelmin.Tieliikenteen automaattista valvontaa on lisätty.Sitä käytetään hyväksi perinteisennopeusvalvonnan lisäksi mm. keskinopeuksien,ajokäyttäytymisen, joukkoliikennekaistojen käytönja risteysten valvonnassa.2012‐2015 12 M€ Liikennevirasto, kunnat,liikenteenharjoittajat2010‐2012 3,8 M€ Liikennevirasto,liikenteenharjoittajat, kunnatinvestoinnit Raide 602010‐ M€,2015Tie 110 M€Liikennevirasto, kunnat,liikenteen turvallisuusvirasto,ilmailulaitos2010‐2015 3,7 M€ SM, liikennevirasto, kunnat


Kärkihanke Tavoitetaso (lyhennelmä) Aika‐taulu Kustannus Vastuu ja rahoitus4. Ajoneuvojenturvajärjestelmät (eCall,alkolukko, tasoristeystenvaroitusjärjestelmä)Kärkihankkeita kansallisessa älyliikenteenstrategiassaLainsäädännöllä ja kannustimilla on edistettytehokkaiden turvajärjestelmien käyttöämaantieajoneuvoissa ja saatu ne merkittävästileviämään.2010‐2015 50 M€ SM, LVM, liikenteenturv.virasto, Liikennevirasto,ajoneuvojen omistajat, kunnat5. Toimintamallitonnettomuuksissa jahäiriötilanteissaViranomaisyhteistyössä käytetäänälyliikenteeseen perustuvia tehokkaitatoimintamalleja eri liikennemuotojenonnettomuus‐ ja häiriötilanteiden hoitamiseksi.2010‐2011 ei merkittäviäSM, liikennevirasto, LVM,kunnat, liikenteenharjoittajat6. Maksujärjestelmienkokeilut7. Kuljetusten sähköisettoimintamallitHankitaan kokemuksia erilaisista maksamisensovelluksista ja niiden varaan rakennettavistaliiketoimintamalleista. Varaudutaansatelliittipaikannukseen perustuvaantiemaksujärjestelmään valmistelemallasäädöspuitteet.Sähköisten kuljetustilausten käytön esteet onselvitetty ja poistettu älykkäiden ratkaisujenavulla. Markkinoilla on sähköisiin tilauksiinsopivia edullisia ja helppokäyttöisiä palveluja.8. Julkisen tiedon käyttö Yritysten ja viranomaisten yhteinen palvelu”liikenteen tietotori” tarjoaa yritysten käyttöönviranomaisten tuottamia staattisia jaajantasaisia liikenteen perustietoja. Julkinentieto on helposti kaikkien saatavilla maksutta taiedullisesti.2010‐2011 5‐15 M€(kokeilut)Palveluntuottajat, LVM, VM,kunnat jne.2010‐2015 säästöjä Logistiikkayritykset, SKAL ym.


HSL: Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014 (LIJ2014)ja Taksa- ja lippujärjestelmä 2014 (TLJ2014)Lippu- ja informaatiojärjestelmä• Nykyisten matkustajainformaatiojärjestelmien uudistaminen jayhtenäistäminen• Koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kulkuneuvojenpaikannus ja ajantasaisen matkustajainformaation tarjoaminen• Seudullisen joukkoliikenteen liikennevaloetuuspalvelun toteutusTaksa- ja lippujärjestelmä• Yhtenäiset lippujärjestelmät 14 kunnan alueelle, uudentariffipoliikan kehittäminen• Edellyttää matkustajainformaatiota uuden järjestelmänhahmottamiseksi:– Matkan hintatiedot vaihtoehtoisia reittejä käyttäen (jos matkanpituuteen perustuvat arvoliput)– Sopivimman lipputyypin valinta (riippuen matkareiteistä jamatkustuksen säännöllisyydestä)


Liikkuminen ja liikenne hallinnassa 2015Kärkihankkeiden päivitys 20081. Hakamäentien lähiverkon kehittäminen (tehty)– Verkollisen hallinnan pilottikohde2. Liityntäpysäköinti-informaation kehittäminen (tekeillä)3. Kimppakyytiselvitys4. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen5. Liikenteenhallinta- ja infokeskusten yhteistyösuunnitelma6. Multimodaaliset palvelut– Liikenneinfo-portaalin ja reittioppaan kehittämispolkuSeurattavat hankkeet• Bussikaistavalvonta• LIJ2014 järjestelmään liittyvät viranomaistarpeet• Yhteistyö ICT-SHOK innovaatiohankkeen kanssa• Julkisten tietovarantojen luovutus• Metropolialueen kysyntäohjautuva joukkoliikenne• Ruuhkamaksuselvitys


HSL:n rooli liikkumisen ohjauksessalaajentuvalla pääkaupunkiseudulla• Liikkumisen ohjaus on kiinteä osa HSL:n toimintaa• Liikkumisen ohjaus on nimetty ensisijaisestiJoukkoliikennesuunnitteluosaston kehittämisryhmän tehtäväksi,koko organisaatio osallistuu• Liikkumisen ohjauksen hankkeisiin on budjetoitu 130 000 euroavuodelle 2010. Lisäksi on budjetoitu 190 000 euroaasiakaslähtöisyyden ja käytettävyyden sekä 177 000 euroaluotettavuuden ja energiatehokkuuden parantamishankkeisiin.Nämä hankkeet tukevat myös liikkumisen ohjauksen tavoitteita.• Laadittu alustava toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Seurantaatullaan tekemään jo olemassa olevilla menetelmillä, lisäksikehitetään tarvittaessa uusia.• Ollaan mukana liikkumisen ohjausta tukevissa projekteissa,edistetään palveluja, kehitetään uusia• Sitoudutaan pitkäjänteisesti.


LIIKENTEEN HALLINNAN JALIIKKUMISEN OHJAUKSENSTRATEGINEN MERKITYS JAKESKEISIMMÄTTOIMINTALINJAT HLJ 2011:STA


Liikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksenasemointi LJS:ssä1.2.Kestävän kehityksenmukainen yhdyskuntarakenneja maankäyttöJoukkoliikenteen, jalankulunja pyöräilyn yhteydet japalvelutLiikkumisenohjaus3.4.Liikkumisen ohjaus,hinnoittelu ja sääntelyLiikenteen infrastruktuuriMuodostetaan yksiyhteinen strategia5.Liikenteen operointija ylläpitoLiikenteenhallinta


StrategisetkehittämistasotKestävän kehityksenmukainen yhdyskuntarakenneja maankäyttöLiikenteen hallinnanja älyliikenteenkeinotAsukkaiden jatoimintojen sijoittumisenohjaus informaatiopalvelujenavullaLiikkumisen ohjauksenkeinotKaavoituksenja rakentamisen käytäntöjenkehittäminen siten, ettäkestävän liikkumisenedellytykset huomioidaanaikaisempaa paremminJoukkoliikenteen, jalankulunja pyöräilyn yhteydet japalvelutLiikkumisen ohjaus,hinnoittelu ja sääntelyLiikenteen infrastruktuuriLiikennejärjestelmän operointija ylläpitoMatkan ja matkaketjujensuunnittelun ja seurannanhelpottaminenMaksujärjestelmienkehittäminen ja kokeilutTieto- ja viestintätekniikaninfrastruktuurin rakentaminenliikennejärjestelmän keskeisiinosiinVarautuminensuunnitelmin ja riittävin resursseinerilaisiin liikennetilanteisiin jaliikenteen ohjaaminen operatiivisintoimenpiteinKestävän liikkumisen jakuljettamisen palvelujenkäyttäjälähtöinensuunnitteluKestävienliikkumistottumustensynnyttäminen tiedollisenohjauksen sekä tarjonnanhinnoittelun ja sääntelynkauttaKestävän liikkumiseninfrastruktuurin toteuttaminenKestävän liikkumiseninfrastruktuurin kunnossapidonlaatutason parantaminen


Toimintalinjat, toimenpiteet jahankkeet• Seuraavilla kalvoilla on lueteltu kunkin kehittämistasontoimintalinjat, kriittiset asiat sekä kärkihankkeet.• Kriittiset asiat ja hankkeet on johdettu tarkemmastatoimenpidelistasta (excel-taulukko).• Liikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksen toimenpiteetliittyvät tyypillisesti muihin keinoihin ja olisi syytä integroidaosaksi jatkuvaa toimintaa (kyse ei ole vain erillisistähankkeista).• Siksi tarkempaan toimenpidelistaan on hyvä palata HLJprosessinmyöhemmissä vaiheissa sekä ylipäänsä kaikkialiikennehankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa.


Toimintalinjat, kriittiset asiat ja ehdotus hankkeistaKestävän kehityksenmukainen yhdyskuntarakenneja maankäyttöAsukkaiden jatoimintojen sijoittumisenohjaus informaatiopalvelujenavullaKaavoituksenja rakentamisen käytäntöjenkehittäminen siten, ettäkestävän liikkumisenedellytykset huomioidaanaikaisempaa paremmin.ToimintalinjatOtetaan kävely-, pyöräily-, joukkoliikennejaautokaupunkivyöhykejakoyleiskaavoituksen lähtökohdaksiVakiinnutetaan auton käyttämättömyyssuunnitteluperiaatteena erityisesti kävely-,pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeidenasemakaavoituksessaOhjataan ja neuvotaan rakennuttajiahuomioimaan kävely, pyöräily,joukkoliikenne ja ekotehokas autoilurakennushankkeissaKehitetään menetelmiä ja organisointitapojakestävän liikkumisen edistämiseenrakennetun ympäristön suunnittelussa jatoimintojen sijoittumisessa.Otetaan huomioon kestävän liikkumisenmahdollisuudet julkisen palveluverkonsuunnittelussa ja muuttamisessaKriittiset asiatAsetetaan tavoitteet kestävän liikkumisenkulkutapaosuuksille ja muille indikaattoreillevyöhykkeittäin.Käyttäjien tarpeet erilaisilla matkaketjuilla onselvitettävä.Erityisesti pyöräilyn ja ekotehokkaanautonkäytön edellytykset ja mahdollisuudettulee ottaa entistä paremmin huomioon.Varmistetaan, että kaavoituksessa asetetuttavoitteet toteutuvat myös käytännössä.Isoilta rakennushankkeilta edellytetäänliikkumissuunnitelman tekemistä.Luodaan kestävän liikkumisensuunnitteluohjeistus ja valvotaan tavoitteidentoteutumista kaavoitus- jarakentamisprosessin eri vaiheissa.Keskitettyjen pysäköintiratkaisujen jaalueellisten palveluyhtiöiden kehittäminen.Arvioidaan palvelujen sijaintipäätöstenvaikutukset kestävän liikkumisenmahdollisuuksiin.Hankkeistus HLJ-suunnitelmaa vartenPilottiosayleiskaava valitulla alueellaPilottiasemakaava jollain valitulla (osayleiskaavan)alueellaPilottitoimenpiteitä jollain/joillain aluerakentamisalueillaPilottihanke keskitetystä pysäköintiratkaisusta jaalueellisesta palveluyhtiöstä kestävän liikkumisenpalvelujen tarjoajana jonkin aluehankkeen yhteydessäPilotti joukkoliikennelipun ja yhteiskäyttöautonkuukausimaksun sisällyttämisestä asunnon hintaanToteutetaan tietojärjestelmä ja rajapinnat, joillakaupallisille asunnonhakuportaaleille voidaan tarjotaliikkumiseen liittyviä tietojaSelvitetään joidenkin koulujen, päiväkotien,terveysasemien lakkautuksen liikenteelliset vaikutukset


Toimintalinjat, kriittiset asiat ja ehdotus hankkeistaJoukkoliikenteen, jalankulunja pyöräilyn yhteydet japalvelutMatkan ja matkaketjujensuunnittelun ja seurannanhelpottaminenKestävän liikkumisen jakuljettamisen palvelujenkäyttäjälähtöinensuunnitteluToimintalinjat Kriittiset asiat Hankkeistus HLJ-suunnitelmaa vartenKehitetään joukkoliikenteen ajantasaistainformaatiota ja sähköisiä tiedotuskanaviaKehitetään liikkumisen palvelupaketteja jasujuvoitetaan matkaketjuja älykkäilläpalveluillaJoukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulunpalvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisestiSuunnitellaan kestävää liikkumistahelpottavia uusia palveluja jatoimintamallejaKehitetään palveluja pyöräilijöilleJoukkoliikenteen ja kevyen liikenteenkäytön oltava lähtökohtaisestiluotettavaa ja helppoa. Tarjoamallainformaatiota ja palveluja tuetaan jamotivoidaan kestävienliikkumismuotojen käyttöön.Kehitetään reittioppaan multimodaalia sisältöä jaHSL:n ajantasaista tietoa hyödyntäviäinfopalveluja ja lisätään informaationäyttöjä.Luodaan liikkumisen palvelupaketti ja kantaasiakkuus,joka sisältää joukkoliikennettä, autojenyhteiskäyttöä, pyöräilyä, taksipalveluja ja autonvuokrausta.Määritellään tyyppimatkaketjut ja –liikkujatkäyttäjälähtöisen suunnittelun työkaluksiLaaditaan ja toteutetaan autojen yhteiskäytönedistämisen toimintasuunnitelmaLaaditaan ja toteutetaan seudullinen suunnitelma,jolla parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöidenopastusta maastossa sekä informaatiopalveluissa.// Toteutetaan kaupunkipyöräpalvelu //Toteutetaan pyöräkeskukset esimerkiksi Helsinginkeskustaan ja Marja-Vantaalle


Toimintalinjat, kriittiset asiat ja ehdotus hankkeistaLiikkumisen ohjaus,hinnoittelu ja sääntelyMaksujärjestelmienkehittäminen ja kokeilutKestävienliikkumistottumustensynnyttäminen tiedollisenohjauksen sekä tarjonnanhinnoittelun ja sääntelynkautta.Toimintalinjat Kriittiset asiat Hankkeistus HLJ-suunnitelmaavartenVaikutetaan kulkutavan valintaanpysäköintipaikkatarjonnalla ja –hinnoittelullaParannetaan joukkoliikenteenhintakilpailukykyä suhteessaautoliikenteeseenVakinaistetaan kestävän liikkumisenneuvonta ja markkinointi osaksi HSL:ntoimintaa ja seudun liikennepolitiikkaaEsteenä henkilöauton käytölle suotuisahinnoittelu ja sääntely sekäepäedulliseen suuntaan johtavatkannustimet, kuten pysäköintipaikattyöpaikan vieressä.Sovitaan seudullisestapysäköintipolitiikasta kuntien ja valtiontoimijoiden kesken.Sovitaan pitkäjänteinen seudullinentariffipolitiikka kuntien ja valtion kesken//Toteutetaan ruuhkamaksupilottiLaaditaan toimintasuunnitelma, jollatyönantajat, koulut ja muut liikkumistaaiheuttavat tahot sitoutetaanedistämään kestävää liikkumista. Esim.edistetään liikkumissuunnitelmienkäyttöönottoa.HLJ-suunnitelman osapuolet sitoutuvattoteuttamaan omissaorganisaatioissaanliikkumissuunnitelmat.


Toimintalinjat, kriittiset asiat ja ehdotus hankkeistaLiikenteen infrastruktuuriTieto- ja viestintätekniikaninfrastruktuurin rakentaminenliikennejärjestelmän keskeisiinosiinKestävän liikkumiseninfrastruktuurin toteuttaminenToimintalinjat Kriittiset asiat Hankkeistus HLJ-suunnitelmaa vartenToteutetaan joukkoliikenteen kilpailukykyäparantava ja tieliikenteen operoinnin jatietopalvelujen vaatima tieto- javiestintätekniikan infrastruktuuriOsallistutaan älykkäidenajoneuvojärjestelmien kehittämiseenOtetaan kestävän liikkumisen edellytyksethuomioon tarpeeksi varhaisessa vaiheessainfrastruktuurihankkeissaHelpotetaan kulkumuotojen yhdistämistäsolmukohdissaKehitetään joukkoliikenne-, kävely- japyöräilyinfrastruktuuriaVaatii monen toimijan yhteistyötä jayhteistä tahtotilaa sekä riittävät määrärahatja toimenpiteiden oikean ajoituksen.Panostetaan liikenteen tieto- javiestintätekniikan infrastruktuuriin Helsinginseudulla seuraavan 10 vuoden aikananoudattaen kansallista älyliikenteenstrategiaa.Toteutetaan laajoja uusienajoneuvojärjestelmien (esim. alkolukko)pilotteja mm. kuntien ostamassaliikenteessä.Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli, jokavarmistaa että infrastruktuurihankkeidensuunnitteluun osallistuu kävelyn, pyöräilynja joukkoliikenteen asiantuntijoita kokohankkeen ajan.Suunnitellaan ja toteutetaan Kehäradan jaLänsimetron toteutuksen yhteydessämuutama pilottiterminaali, joissa erikulkumuotojen yhdistämiseen onpanostettu.Suunnitellaan julkinenpyöräpysäköintikonsepti ja toteutetaan seesimerkiksi Helsingin kantakaupunginalueella ja Marja-Vantaalla


Toimintalinjat, kriittiset asiat ja ehdotus hankkeistaLiikennejärjestelmän operointija ylläpitoVarautuminensuunnitelmin ja riittävin resursseinerilaisiin liikennetilanteisiin jaliikenteen ohjaaminen operatiivisintoimenpitein.Kestävän liikkumiseninfrastruktuurin kunnossapidonlaatutason parantaminenToimintalinjat Kriittiset asiat Hankkeistus HLJ-suunnitelmaa vartenVaraudutaanliikennejärjestelmätasoiseenhäiriönhallintaanEdistetään liikenteen turvallisuutta jasujuvuutta lisäämällä ajotapojenautomaattista valvontaaKehitetään liikenneinformaatiopalvelujaParannetaan joukkoliikennekaluston,bussipysäkkien, jalkakäytävien japyöräteiden kunnossapidon laatua,valaistusta ja turvallisuuttaVarmistettava, että prosessit, resurssit jaihmisten asiantuntemus riittäväthoitamaan vaativatkin tilanteetHaltijavastuuseen siirtyminen ja lievienrikkomusten dekriminalisointi avainasiaKaupallisille palveluille luovutettavienreaaliaikaisten tietojen ehtona, ettäopastaa saa vain väylille, joille siirtyväliikenne sopiiNykyistä enemmän rahaa ja lisäksipanostusta pitkien alihankintaketjujentyön laadun hallintaanLaaditaan ja toteutetaan erikulkumuotojen liikenteen hallinnanoperatiivisten keskusten välinenyhteistyömalli ja varautumissuunnitelmaterilaisiin häiriötilanteisiinLisätään automaattivalvontalaitteistojenmäärää ja valvonnan vaatimiahenkilöresursseja.Kehitetään eri seurantajärjestelmientiedot kokoava operaattorintilannekuvajärjestelmä, ja tarjotaan sentiedot rajapinnasta kaupallisilleliikennetietopalvelujen tuottajille.Määritellään riittävän korkeat, seudullisetkunnossapidon laatustandarditbussipysäkkien sekä kävely- japyöräteiden eri osille ja kehitetäänkunnossapidon hankintaa jalaadunvalvontaa.


Vaikuttavuus kärkitavoitteisiin 1/2Kärkitavoite1. Liikenteen yhteiskuntataloudellinentehokkuus paranee2. Joukkoliikenteen taloudellinentehokkuus paranee3. Joukkoliikenteen kilpailukykyparanee suhteessa henkilöautoon4. Jalankulun ja pyöräilynedellytykset paranevat5. Ruuhkautuminen ei haittaatavaraliikenteen toimivuutta6. Liikenteenkasvihuonekaasupäästöt laskevattavoitteiden mukaisesti7. Liikenteen päästöille ja melullealtistuminen ja terveyshaitatvähenevätLiikenteen hallinnanvaikuttavuusParantaa, koska kapasiteetti voidaanhyödyntää tehokkaamminJoukkoliikenteen infopalvelujen h/k on useinkorkeampi kuin muiden toimenpiteidenParanee merkittävästi joukkoliikenteennopeuttamisen ja saavutettavuuden kauttaInfopalvelut voivat hieman lisätä jalankulkuaja pyöräilyä.Sujuvuus- ja tienvarsi-info -1…-3 %Valoetuudet -1…-2 %Älykäs tienkäyttömaksu -10…-20 %Häiriön hallinta -5…-20 % (Kulmala Risto(2009) Yhteenveto älykkään liikenteensovellusten vaikutuksista jakannattavuudesta Suomen oloissa)Sujuvuus- ja tienvarsi-info -0,5…-3 %Valoetuudet -1…-3 %Älykäs tienkäyttömaksu -10…-20 %Häiriön hallinta -5…-15 %(Kulmala Risto (2009) Yhteenveto älykkäänliikenteen sovellusten vaikutuksista jakannattavuudesta Suomen oloissa)Voi lisätä päästöjä ja meluja asuinalueilla, josliikenneverkon kuormitusta tasapainotetaanja suoritetta siirtyy katuverkolle.Liikkumisen ohjauksenvaikuttavuusParantaa, kun autoilun ulkoiset haitatpienenevät ja mm. terveyshyödyt kasvavatParantaa, koska nykyisiin palveluihinsaadaan houkuteltua lisää käyttäjiäParanee kun joukkoliikenne huomioidaanparemmin suunnitteluprosesseissa, myösimagovaikutuksen kauttaVaikuttaa merkittävästi kevyen liikenteenkäyttöön. Vaikutusmekanismisuunnitteluprosessien muutoksen kautta.Autoilun vähentäminen vähentäähenkilöautoliikenteestä johtuvia,tavaraliikennettä haittaavia, ruuhkiaVaikutus erittäin merkittävä, arvioidenmukaan -2,5…-11 % (esim. Phil Goodwin,Professor of Transport Policy,University of the West of England)Autoilun vähentyminen vähentää myöspäästöjä. Toisaalta kevyen liikenteenlisääntyminen voi lisätä päästöillealtistumista.


Vaikuttavuus kärkitavoitteisiin 2/2Kärkitavoite8. Päivittäispalveluiden ja työpaikkojensaavutettavuus ilman henkilöautoa paranee9. Liikkumisen hinta ei rajoitaperusliikkumistarpeita10. Maankäyttöratkaisuilla tuetaan jalankulunja pyöräilyn edellytyksiä11. Uusi maankäyttö sijoitetaanjoukkoliikennekaupunkialueille12. Vakavat henkilöliikenneonnettomuudetvähenevätLiikenteen hallinnanvaikuttavuusVoi hieman parantaa, jos infopalvelutohjaavat ihmiset ja yrityksetsijoittautumaan hyvän saavutettavuudenalueille.Liikkumisen ohjauksenvaikuttavuusSaavutettavuus paranee erityisestiasemakaavoituksen toimenpiteilläMyös yhteistyö muiden sektoreidenkanssa voi parantaa tilannetta, esim.julkiset palvelut.- Vähentää kotitalouksienliikkumiskustannuksia, kun matkojaohjautuu edullisiin kulkumuotoihin- Kts. 4.- Kts. 3Tienvarsivaroitukset, kuolleet -2…-5 %Automaattivalvonta, kuolleet – 35 %ESC, kuolleet – 17 %Kaistalla pysymisen tuki, kuolleet – 15 %Autojen ylinopeusvaroitus, kuolleet -9 %Ecall, kuolleet -4…-8 %(Kulmala Risto (2009) Yhteenvetoälykkään liikenteen sovellustenvaikutuksista ja kannattavuudestaSuomen oloissa)Autoilun suoritteen vähentäminenvähentää jonkin verranonnettomuuksia. Toisaalta pyöräilynlisääntyminen voi kokonaisuudessaanlisätä onnettomuusmäärää, elleipyöräilyn olosuhteita paranneta.Toisaalta taas pyöräilijöiden määränkasvu lisää autoilijoiden tietoisuuttapyöräilijöistä ja vaikuttaa sitenturvallisuutta parantavasti.

More magazines by this user
Similar magazines