Sähköiset henkilörekisterit arkistonmuodostuksessa - Arkistolaitos

arkisto.fi

Sähköiset henkilörekisterit arkistonmuodostuksessa - Arkistolaitos

SÄHKÖISTEN HENKILÖREKISTERIENERIKOISASEMAHenkilötietolaki (523/1999),EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EC)• yksilönsuoja, tietosuoja• tutkimuksen vapaus


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)14 §, TutkimusHistoriallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietojakäsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos:- tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskeviatietoja ja jos rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määräntietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;- henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseentutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja taisiitä vastaava ryhmä;(jatkuu)


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)14 §, TutkimusHistoriallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietojakäsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos:- henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vainhistoriallista tai tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkintoimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastuulkopuolisille; sekä- henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sentiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistätunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeentutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuudenvarmistamiseksi. (jatkuu)


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)14 §, TutkimusMitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos siinätarkoitettu menettely henkilörekisteriin talletettujen tietojen ikä jalaatu huomioon ottaen on rekisteröityjen yksityisyyden suojanvuoksi ilmeisen tarpeetonta.


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)Hallituksen esitys 96/98, yksityiskohtaiset perustelu 3 §Ehdotuksessa ei nimenomaisesti säädettäisi syntymättömänlapsen tai kuolleen henkilön yksityisyyden suojasta. [- -]Nykyisessä [eli entisessä] henkilörekisterilaissa ei suoranaisestisäädetä kuolleiden tietosuojasta. Samalla on kuitenkin kiinnitettyhuomiota siihen, että yksityisyyden suojaamiseksi on [- -] joukkosalassapitosäännöksiä. Ottaen huomioon, että yksityisyydensuojaksi säädetty salassapitovelvollisuuskin päättyy määrätyn ajankuluttua, on katsottu, että henkilörekisterilain turvaamanyksityisyyden suojan tarve vähenee, kun tietoja kerätään kauansitten kuolleista.


JULKISUUSLAKI (621/1999)31 §, Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen[- -] Yksityiselämän suojaamiseksi 24 §:n 1 momentin 24–32kohdassa salassapidettäväksi säädetyn asiakirjan [- -]salassapitoaika on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jotaasiakirja koskee tai, jollei tästä ole tietoa, 100 vuotta.


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)34 §, HävittäminenHenkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnankannalta tarpeellinen, on hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietojaole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriäsiirretä 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.VERTAA:Arkistolaki 831/1994, 8 §, 3 mom.:Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvättiedot säilytetään pysyvästi.


HENKILÖTIETOLAKI (523/1999)35 §, Henkilötietojen siirto arkistoonArkistolaitokseen tai siihen verrattavaan arkistoon siirrettyjenhenkilörekistereiden käytöstä ja suojaamisesta sekä niissä olevientietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä erikseen säädetään.


JULKISUUSLAKI (621/1999)27 §, Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminenArkistolaissa säädetyssä järjestyksessä arkistoon siirretystä,salassa pidettäväksi säädetystä asiakirjasta saa antaa tietojatutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jolleisiirtänyt viranomainen ole toisin määrännyt. Tietojen antamistaharkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksenvapaus turvataan.(jatkuu)


JULKISUUSLAKI (621/1999)27 §, Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminenAsiakirjan saaneen on annettava kirjallinen sitoumus siitä, etteihän käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi,jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi taihalventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi,joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.(Arkistolaissa säädetyssä järjestyksessä arkistoon siirretytasiakirjat pääsääntöisesti yli 40 vuotta vanhoja)


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄSelvitystä ja lopputyötä varten FINLEX-tietokannasta kerättiinvoimassaolevat lait ja asetukset, jotka määrääväthenkilörekistereistä- yhteensä 179 säädöstä, jotka määrittelevät 239 rekisteriä- vanhin säädös vuodelta 1965, uusimmat vuodelta 2009- rekistereistä 197 määritelty vuosien 1999-2009 säädöksissäLISTA EI OLE TÄYDELLINEN TAI AUKOTON!


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄTaulukko 1. Säääädöksistksistä kerätyt henkilörekisterit rekisterinpitäjittjittäin,in,yhteensä 239 kplrekisterienlukumäääärä1981458410%83 %6 %2 %3 %2 %4 %rekisterinpitäjän n tyyppivaltionhallinnon organisaatiokunnallinen organisaatiojulkisoikeudellinen laitosmuu julkista tehtävää suorittava toimijauskonnollinen yhdyskuntayksityinen toiminnanharjoittaja, yritys tai järjestö


3025201510501517HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 1. Säädöksistä kerätyt henkilörekisterit 1965-2009,yhteensä 239 kpl26 25 25 2418 19 1210 965 4 4 3 21 1 1 2 2 20 0 0 0 0 0 1 1 20 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 119671965200520032001199919971995199319911989198719851983198119791977197519731971196920072009


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄTaulukko 2. Säääädöksistksistä kerätyt henkilörekisterit, tietojen poistaminen,yhteensä 239 kplRekisterienlukumäääärä4012013246%17 %0 %8 %55 %19 %tietojen poistamisen tyyppitiedot poistetaan arkistolain perusteellatiedot poistetaan henkilötietolain perusteellatiedot säilytetään pysyvästitietoja/tiedot poistetaansäädös ei määrittele tietojen poistamista


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄTaulukko 3. Säääädöksistksistä kerätyt henkilörekisterit 1999–2009,tietojen poistaminen, yhteensä 194 kplrekisterienlukumäääärä3911511824%20 %1 %8 %59 %12 %tietojen poistamisen tyyppitiedot poistetaan arkistolain perusteellatiedot poistetaan henkilötietolain perusteellatiedot säilytetään pysyvästitietoja/tiedot poistetaansäädös ei määrittele tietojen poistamista


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 5. Säädöksistä kerätyty rekisterit, jotka on määrätty pysyväänsäilytykseen tai arkistolain mukaan hävitettäviksi987654321051 10200920083020072006200541633871200420032002200120004160 0 00 0199919981997121 10 0 00 00 00 00 00 000199619951994199319921991199019891arkistolakisp


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄTaulukko 5. Arkistolain huomioivien säääädösten eri tyypittyyppiTietojen poistamisen perusteena ainoastaan arkistolaki taiarkistolaitos, sanamuodot selkeätTietojen poistaminen ja arkistolaki tai arkistolaitos mainittusamassa pykälässä, mutta erikseen, joten sanamuodotovat osittain epäselvätTietojen poistaminen ja arkistolaki tai arkistolaitosmainitaan eri pykälissä, yhteys on epäselväArkistolakia tai arkistolaitosta ei mainita, mutta viitataansäädökseen, jossa määrätään poistamisesta arkistolainmukaanArkistolakia tai arkistolaitosta ei suoraan mainitayhteensäsäääädökset4 kpl5 kpl6 kpl8 kpl1 kpl24 kplrekisterit7 kpl9 kpl13 kpl10 kpl1 kpl40 kpl


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄTaulukko 7. Pysyvääään säilytykseen määääräääävien säääädösten eri tyypittyyppisäääädöksetrekisterit”Tiedot säilytetään pysyvästi””Rekisteristä poistetun tiedot siirretään arkistoon jasäilytetään pysyvästi””Rekisteristä poistetut tiedot arkistoidaan”Sanamuoto ehdollinen tai epäselväyhteensä3 kpl4 kpl3 kpl5 kpl15 kpl3 kpl4 kpl9 kpl6 kpl20 kpl [1][1] Lukujen summa on 22, mutta yhtä mainituista rekistereistä määritellään kolmessa eri säädöksessä, joten eri rekistereitä on yhteensä 20 kappaletta.


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 6. Tietojen poistaminen rekistereistä 1971-2009, 132 rekisteriä20181918161412121412kaikki10864207200920073 361 1832 2620052003200119991 12 1199719951993199131 1 1 1 1 11989198719851984198219801978197619741972henkilötiedotterveystiedot


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 7. Tietojen poistaminen rekistereistä 1996-2009, 123 rekisteriä20181614121086420191814121287663 332 221 11 1 1 12009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996kaikkihenkilötiedotterveystiedot


HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 9. Henkilörekisterien tiedonsäilytysajan laskeminen, 129 rekisteriävuosilta 1971-2009merkinnäntekemisestä26%merkinnänvoimassaolonlakkaamisesta74%


40353025201510501HENKILÖREKISTERIT SÄÄDÖKSISSÄKaavio 10. Tietojen poistaminen henkilörekistereistä 1971-2009,yhteensä 132 rekisteriä. Säilytysajat3514121396 63 2 1 21 1 2 12 1214133 kkepäselvät2 v30 kk3 v5 vvoa + 30 v10 v20 v25 v30 v50 vvoavoa + 1 kkvoa + 2 kkvoa + 1 vvoa + 2 vvoa + 3 vvoa + 5 vvoa + 7voa + 10 v1 v


VALTIONHALLINNON HENKILÖREKISTERITSÄÄDÖKSISSÄ HALLINNONALOITTAINKaavio 12. Valtionhallinnon henkilörekisterit säädöksissähallinnonaloittain, yhteensä 204 kpl40353025201510502331 32 2025141599783100 0 02220 1LVM MMM OM OPM PM SM STM TEM UM VM YMalaiset virastotministeriö


VALTIONHALLINNON HENKILÖREKISTERITSÄÄDÖKSISSÄ HALLINNONALOITTAINKaavio 13. Henkilörekisterit sääöksissä hallinnonaloittain, yhteensä 198.Tietojen poistaminen40353025201510ei määritelläpoistetaan kaikkipoistetaan hlötiedotsparkistolaki50LVM MMM OM OPM PM SM STM TEM UM VM YM


VALTIONHALLINNON SELVITYSHenkilörekisteritietojen säilyttämisen ja poistamisen käytännötvaltionhallinnon organisaatioissa- kysely 31 organisaatioon marraskuussa 2009- vastaukset 20 organisaatiostakysymyksiä:- koska sähköinen rekisterinpito aloitettu, koska nykyinenjärjestelmä otettu käyttöön?- kuinka poistaminen toteutetaan, mikä on poistamisen peruste?


VALTIONHALLINNON SELVITYSKaavio 25. Sähköisen rekisterinpidon aloittaminen,yhteensä 78 rekisteriä vuosilta 1969-20091211108667421 1 1 1 11 1 2 1 2 2 3 4 12 2131 13 3 4 3121 1 1210196919711978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008


109876543210VALTIONHALLINNON SELVITYSKaavio 26. Nykyisten rekisterijärjestelmien käyttöönottovuosi,yhteensä 84 rekisteriä vuosilta 1983-2009895 5553 3 32 2 22 221 11143465200620072008200919841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420051983


Taulukko 12. Eviran säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterien tietojensäilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriSäääädössäääädöksenmääääräääämäpoistaminensäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavastauksessaannettusäilytysaikaEläinlääkärirekisteri29/2000poistetaankaikki tiedotuseitasäilytysaikojapoistetaan,mutta jäälokitietoihinEläinkuljettajarekisteri1429/2006poistetaankaikki tiedotvoa +5 vuottaSpLuonnonmukaisentuotannon rekisteri846/2008poistetaanhenkilötiedotvoa +5 vuottatoistaiseksi?


Taulukko 13. Maa- ja metsätalousministeritalousministeriön n säääädöksissksissä määääriteltyjenhenkilörekisterien tietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisterisäilytetäänmääräaikaisestiKalastuksenhoitomaksurekisteriKalastusalusrekisteriElinkeinokalataloudenrakennetukirekisteriMaaseutuelinkeinohallinnontietojärjestelmäsäääädös968/1996(286/1982)968/1996(1139/1994)1147/2006284/2008säääädöksenmääääräääämäpoistaminenei määritelläpoistetaankaikki tiedotpoistetaankaikki tiedotpoistetaankaikki tiedotsäääädöksenmääääräääämäsäilytysaika-voavoa +3 vuotta10 vuottavastauksessaannettusäilytysaikasäilytetäänpysyvästisäilytetääntoistaiseksitiedotsäilytetääntoistaiseksi


Taulukko 14. Maahanmuuttoviraston säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisteriUlkomaalaisrekisteri, useitaosarekistereitäsäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)305/2004(1270/1997)säääädöksenmääääräääämäpoistaminensäilytetäänpysyvästi(”rekisteristäpoistetut tiedotarkistoidaan”)Säääädök-senmääääräääämäsäilytysaikaspvastauksessa annettusäilytysaikasäilytetääntoistaiseksi


Taulukko 15. Oikeusrekisterikeskuksen säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisteriRikosrekisteriLiiketoimintakieltorekisteriVelkajärjestelyrekisteriKuulutusrekisteriSakkorekisteriKonkurssi- jayrityssaneerausrekisterisäääädös770/199364/1997(58/1993)1120/1997672/2002729/2003137/2004säääädöksenmääääräääämäpoistaminenpoistetaankaikki tiedotsppoistetaankaikki tiedotpoistetaankaikki tiedotpoistetaankaikki tiedotpoistetaankaikki tiedotsäääädöksensäilytysaikavaihtelee,voa – 90 vspvoa + 5 vvoa + 1-3 vvoavaihtelee,3 kk – voa+ 3 vvastauksessa annettusäilytysaikatiedot hävitetään, eimääritellä aikojatiedot siirretäänpassiivirekisteriintiedot hävitetään, voa +5 vtiedot hävitetään, voa +1 v tai voa + 5 vtiedot hävitetään, voa [1]tiedot hävitetään, voa [2]


Taulukko 16. Patentti- ja rekisterihallituksen säääädöksissksissä määääriteltyjenhenkilörekisterien tietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisteriKaupparekisteriYhdistysrekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)129/1979506/1989säääädöksenmääääräääämäpoistaminenpoistetaankaikki tiedotsäilytetäänpysyvästisäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavoa + 10 vspvastauksessa annettusäilytysaikatiedotsäilytetäänpysyvästitiedotsäilytetäänpysyvästi


Taulukko 17. Pääääesikunnan säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisteriAsevelvollisrekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)1438/2007säääädöksenmääääräääämäpoistaminentiedotsäilytetäänarkistolainmukaansäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavastauksessaannettusäilytysaikatiedothävitetäänlukuunottamattarekisteriotteita


Taulukko 18. Sisäasiainministeriasiainministeriön n poliisiosaston säääädöksissksissä määääriteltyjenhenkilörekisterien tietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenRekisteriPoliisiasiantietojärjestelmäEpäiltyjentietojärjestelmäPassirekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)761/2003761/2003456/2009(671/2006)säääädöksenmääääräääämäpoistaminentiedot säilytetäänarkistolainmukaantiedot säilytetäänarkistolainmukaantiedot säilytetäänarkistolainmukaansäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavastauksessa annettusäilytysaikatiedothävitetääntiedothävitetääntiedothävitetään


Taulukko 19. Säteilyturvakeskuksen säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriAnnosrekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)1142/1998säääädöksenmääääräääämäpoistaminenpoistetaanhenkilö- jaterveystiedotsäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavoa + 30 vvastauksessa annettusäilytysaikatiedotsäilytetääntoistaiseksi


Taulukko 20. Työterveyslaitoksen säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriASA-rekisteriTyöhygienistenaltistusmittaustenrekisteriBiologistenaltistusmittaustenrekisteriTyöperäistensairaustenrekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)717/200152/200652/200652/2006säääädöksenmääääräääämäpoistaminentiedot säilytetäänarkistolain mukaantiedot säilytetäänarkistolain mukaantiedot säilytetäänarkistolain mukaantiedot säilytetäänarkistolain mukaansäääädöksensäilytysaikavastauksessa annettusäilytysaikatiedotsäilytetäänpysyvästitiedotsäilytetäänpysyvästitiedotsäilytetäänpysyvästitiedotsäilytetäänpysyvästi


Taulukko 21. Ulkoasiainministeriön n säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriUlkomaalaisrekisterinviisumiasiainosarekisterisäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)305/2004(1270/1997)säääädöksenmääääräääämäpoistaminentiedotsäilytetäänpysyvästi(”poistetut tiedotarkistoidaan”)säääädöksenmääääräääämäsäilytysaikaspvastauksessa annettusäilytysaikatiedotsäilytetääntoistaiseksi


Taulukko 21. Väestestörekisterikeskuksen säääädöksissksissä määääriteltyjenhenkilörekisterien tietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriÄänioikeusrekisteriHolhousasioidenrekisteriVäestötietojärjestelmäsäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)714/1998422/1999527/1999(507/1993)säääädöksenmääääräääämäpoistaminenarkistotulosteetsäilytetäänpysyvästikaikki tiedotpoistetaanrekisteristätiedot säilytetäänpysyvästisäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikaspvoa + 10 vvastauksessa annettusäilytysaikatiedotsäilytetäänpysyvästitiedotsäilytetääntoistaiseksitiedotsäilytetäänpysyvästi


Taulukko 22. Ympäristristöministeriministeriön n säääädöksissksissä määääriteltyjen henkilörekisterientietojen säilyttilyttäminen ja poistaminenrekisteriLuonnonsuojeluntietojärjestelmäsäääädös(mahdollinenalkuperäinensäädös)694/1999(160/1997)säääädöksenmääääräääämäsäilyttilyttäminenpoistaminentietojensäilyttämistä japoistamista eimääritelläsäääädöksenmääääräääämäsäilytysaikavastauksessa annettusäilytysaikasäilytetäänpysyvästi


YHTEENVETOHenkilötietolaista tulevat salassapitoon ja tutkimuslupiin liittyvätkysymykset vaikuttavat selkeiltä- on yksiselitteiset säännöt siitä, kuka ja miten tietoja voi käyttäätutkimukseen- salassa pidettävän tiedon suojaamiseen kiinnitetään erityistähuomiota- tiedon ikä vaikuttaa sen salassapitoon – ennemmin taimyöhemmin kaikki tieto muuttuu sellaiseksi, ettei sensalassapitoon ole tarvetta (julkisuuslaki: 100 vuotta)


YHTEENVETOSähköisiä henkilörekistereitä ei välttämättä määritetä samallatapaa osaksi asiakirjahallintoa kuin esimerkiksi niitä edeltäneetpaperiset kortistot- henkilötietolain asettama erityisasema vaikuttaa- sähköisiä järjestelmiä ei ole lähdetty luomaan osanaasiakirjahallintoa – eivät välttämättä taivu asiakirjahallinnonedellytyksiin


YHTEENVETOSähköisiin henkilörekistereihin liittyvät käytänteet ovat vaikeita- vastanneista ainoastaan Oikeusturvakeskus toteuttaakokonaisuudessaan lain antamat määräykset tietojensäilyttämisestä ja poistamisesta- myös muutamilla muilla, kuten Väestörekisterikeskuksella jaPatentti- ja rekisterihallituksella, tilanne näyttää olevan hyvä- valtaosalla tilanne ei näytä olevan hyvä- paljon ristiriitaisuuksia, epäselvyyksiä (esim. Maaseutuvirastollakaksi rekisteriä, joiden tietojen säilytysarvoa ei ole määritelty >toisesta poistetaan tietoja, toisesta ei toistaiseksi poisteta tietoja)


YHTEENVETOUseat järjestelmät sellaisia, etteivät ne taivu asiakirjahallinnon jatietosuojan vaatimuksiin- osa rekistereistä saattaa olla kokonaisuudessaanasiakirjahallinnon ulkopuolella- useista rekistereistä ei tehdä poistoja, koska sellaistaominaisuutta ei ole olemassa- esim. Kansaneläkelaitoksen eräästä rekisteristä ei poistetatietoja, mutta kun järjestelmä vanhenee, se hävitetäänkokonaisuudessaanAihe liittyy laajempaan keskusteluun julkishallinnon sähköisistäjärjestelmistä


YHTEENVETOHenkilörekisterien sisältämän tiedon arvonmääritys- kuinka monen rekisterin sisältämien tietojen tutkimuksellista,historiallista tai kulttuurista arvoa on määritelty?- mitkä ovat olleet säilytys- ja poistamismääritelmien lähtökohdatsäädöksiä luotaessa?Arkistolaki asettaa arkistolaitoksen arvonmäärittelijäksi, mutta entäjos arkistolaitokselle ei anneta mahdollisuutta tehdä määrittelyä?


YHTEENVETOHenkilörekisterien sisältämän tiedon arvonmääritys- säädöksissä yleisin säilytysaika on voimassaoloaika (27 %rekistereistä, joiden tietojen säilytysaika määritellään)- kuinka luotettavaa tietoa tilanteesta voidaan saada, jos tiedotsäilytetään ainoastaan voimassaoloajan – eli ainoastaan tämänpäivän tilanne tiedetään?- tutkimuksen ohella tiedolle voi olla tarvetta esim.viranomaisvalvonnassa, toiminnan kehittämisessä, yksilöidenoikeusturvassa


YHTEENVETOSelvityksen antama kuva sähköisten henkilörekistereidenasiakirjahallinnosta on yllättävän lohduton.- selvitys ei kuitenkaan anna koko kuvaa, joten lisäselvityksetvoivat muuttaa käsityksiä kokonaistilanteesta


KIITOS!Outi Hupaniittu, Suomen historia, Turun yliopistoouti.hupaniittu@utu.fi

More magazines by this user
Similar magazines