Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ... - Kunnat.net

kunnat.net

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ... - Kunnat.net

2KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN LAATIMINENJA MÄÄRÄÄMINEN1. Yleistä2. Valtion maksuperustelaistaUusi ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja siihen liittyvät liittyvät lait jalainmuutokset (87 - 112/2000) sekä ympäristönsuojeluasetus (169/2000)ja siihen liittyvät asetusmuutokset tulevat voimaan 1.3.2000. Laki ympäristönsuojelulainvoimaanpanosta (113/2000) on tullut voimaan9.2.2000.Ympäristönsuojelulain 105 §:ssä on säädetty käsittelymaksuista seuraavasti:Tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asiankäsittelystä valtion viranomaisessa voidaan periä maksu,jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtionmaksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassaympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Kunnalle perittävänmaksun perusteen on soveltuvin osin vastattavavaltion maksuperustelakia. Maksun perusteista määrätääntarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa.Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisenaloitteesta vireillepannun asian käsittelystä.Muiden vaatimuksesta vireillepannun asian käsittelystäsaadaan periä maksu, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisenperusteettomana.Vastaava säännös on myös vesilain (264/1961) 21 luvun 9 §:ssä (muutos88/2000) koskien ympäristölupaviraston ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisenvesilain mukaisten asioiden käsittelystä perittävää maksua.Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksujen perusteen tulee säädöstenmukaan soveltuvin osin vastata valtion maksuperustelakia, jonka2 luku käsittelee suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruudenyleisiä perusteita. Kunnalle perittävän maksun suuruuden määräämisenosalta näistä keskeisin on maksun perustuminen kyseisen suoritteentuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään eli omakustannusarvoon.Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 §:ssä on määritelty,mitä erilliskustannuksia omakustannusarvoon tulisi sisällyttää.Kunnan ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia maksuja koskevassasäännöksessä olevan viittauksen valtion maksuperustelakiin tavoitteenaon yhdenmukaistaa maksujen määräytymisperusteet niin valtion kuin


- palvelujen ostot (hallinto-, puhtaanapito-, palkanlaskenta- yms.palvelut)4- aineet, tarvikkeet ja tavarat (hallintoa palvelevat esim. toimistotarvikkeet,kalusto, ATK-laitteet yms)- vuokrat tai vuokra-arvot (hallintoa palvelevat tilat, laitteet yms.)- korot ja poistot (hallintopalveluihin kohdentuvat)- muut menot (ns. erittelemättömät hallinnon menot)Käyttötalousmenoihin ei katsota kuuluvan:- tutkimukseen, suunnitteluun ja ympäristön tilan seurantaan osoitetutmenot- valvontaan, mittauksiin yms. erikseen osoitetut menot- avustukset yms. menot, jotka eivät kuulu ns. yleishallintokuluihinNäillä perusteilla saatu nettomenojen kokonaissumma jaetaan ympäristönsuojelunammatillisten henkilöiden lukumäärällä ja saatu summa 12kuukaudella ja edelleen kuukauden työtuntimäärällä (esim. toimistotyössäkuukausipalkkajakaja on 152). Vastaava laskenta voidaan suorittaamyös käsittelijän tuntipalkan perusteella. Seuraavassa on esitetty esimerkkilaskelmatmolemmilla tavoilla.Käyttötalousmenojen perusteella- ympäristönsuojeluyksikkö, jossa on 3 ammatillista henkilöäja 2 toimistohenkilöä.- yksikön käyttötaloussuunnitelman mukaiset nettomenot1 500 000 mk- vähennetään avustukset sekä ympäristön tilan seurannanja valvontamenojen nettomenot, jolloin saadaanns. hallintomenoiksi 1 300 000 mk- saatu summa jaetaan yksikön ammatillisen henkilöstönvuoden henkilötyötuntimäärällä (1 300 000 / (3 x 12 x152), jolloin työtunnin omakustannusarvoksi saadaan238 mk/h.Käsittelijän kuukausipalkan perusteella- käsittelijän kuukausipalkka on 15 000 mk, joka jaetaankuukausipalkkajakajalla 152, jolloin saadaan tuntipalkaksi98,70 mk.- saatuun tuntipalkkaan lisätään osuus muista henkilöstökustannuksistamukaan lukien koulutus-, matka- yms.kustannukset sekä osuus muista yleishallintokustannuksista.Kustannusrakenteesta ja kunnasta riippuen kertoimensuuruus vaihtelee keskimäärin 2,25 - 3,00 välillä.


- laskelmassa käsittelijän tuntipalkkaan perustuva työtunninomakustannusarvo on kertoimesta riippuen keskimäärin259 mk/h.53.2 Käsittelyaikojen arvioiminenMolemmilla esitetyillä laskutavoilla päästään suurusluokaltaan samansuuruiseenkäsittelytunnin omakustannusarvoon.Käyttötalousmenoihin perustuva laskenta on taksan laadinnassa tarvittavaaomakustannusarvoa määrättäessä perusteltu, mutta esim. konsulttitoiminnassayleisesti käytettyä konsultin kuukausipalkkaan perustuvaalaskentaa voidaan tarvittaessa myös käyttää.Käsittelyaikojen arvioinnin perusteeksi voidaan ottaa ympäristölupamenettelylainmukaisten eri tyyppisten uuden ympäristönsuojeluasetuksenmukaiseen laitosluetteloon verrattavissa olevien laitosten tai toimintojenympäristölupien käsittelyyn tosiasiallisesti käytetty aika. Tulevia käsittelyaikojaarvioitaessa tulee ottaa huomioon, että ympäristönsuojelulainmukaisessa luvassa tulee kaikki ympäristön pilaantumista aiheuttavatelementit tarkastella kokonaisuutena samalla kertaa, joten sen voidaanolettaa jossain määrin lisäävän työmäärää ja siten myös käsittelyaikoja.Suomen Kuntaliitossa vuonna 1994 laaditun ympäristölupamenettelylainmukaisen ympäristölupataksan seurantaselvityksen mukaan uusien lupienkäsittelyaika vaihteli 5-125 tunnin ja muutoslupien puolestaan 10-69tunnin välillä. Yksi - kaksi osalupaa sisältävien lupien käsittelyaika olikeskimäärin 14 tuntia ja kolme - neljä osalupaa sisältävien lupien vastaavasti40 tuntia. Selvityksessä oli mukana kaikkiaan 75 kuntaa, joidenkaikkien ympäristölupien käsittelyajan keskiarvoksi saatiin 22 tuntia.Suomen ympäristökeskuksen 1997 laatiman Ympäristölupamenettely -selvityksen (SYKEn moniste nro 87, 1997) mukaan erityyppisten ympäristölupienkokonaiskäsittelyajat kunnissa (hakemuksen sisääntulostapäätöksentekoon) vaihtelivat 1-15 kuukauteen keskimääräisen ajan ollessanoin 3 kuukautta.Ympäristöministeriön 23.2.2000 tekemässä päätöksessä ympäristölupavirastojenja alueellisten ympäristökeskusten maksuista on esitetty myösarvio erityyppisten lupien keskimääräisen käsittelyajan pituudesta.Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laadinnassa on perusteltuaselvittää ja arvioida kunnassa tyypillisimpien ympäristölupien käsittelyyntosiasiallisesti käytetyt ajat ja arvioida muiden maksuluettelossaesitettyjen laitos- ja toimintatyyppien käsittelyajat niiden perusteella. Arvioinnissavoidaan ottaa huomioon myös edellä esitettyjen selvitystenyhteydessä todetut käsittelyajat sekä kunnan ja valtion viranomaisessakäsiteltävien samantyyppisten ja -laajuisten toimintojen käsittelyaikojenyhteneväisyys.


3.3 Kuulemis- ja tiedotuskustannukset63.4 Maksun suuruuden määrääminenKäsittelymaksuun tulee lisätä ko. asian käsittelyyn liittyvät keskimääräisetasian vireilletulon ilmoittamis-, asianosaisten kuulemis- ja päätöksestätiedottamiskustannukset. Nämä kustannukset muodostuvat kuulutuksenlaatimisesta ja kuuluttamisesta, kuulutuksesta ilmoittamisesta tarvittaessasanomalehdessä, naapurien ja muiden asianosaisten kuulemisesta,lausuntojen hankkimisesta sekä päätöksestä tiedottamisesta. Kuulutuksestasanomalehteen tehtävässä ilmoituksessa tulee ottaa huomioon,että ei ole tarkoitus joskus hyvinkin yksityiskohtaista ja laajaa kuulutustajulkaista lehdessä sellaisenaan, vaan lehdessä ilmoitetaan ainoastaan, ettäkyseistä laitosta tai toimintaa koskevasta hakemuksesta on kuulutusnähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä missä ja minkä ajan asiakirjatovat nähtävillä. Ilmoituksessa kuvataan lyhyesti olennaisilta osiltaan ko.laitoksen tai toiminnan hakija, toiminnan laatu ja sijaintipaikka. Lehtiilmoitustaei yleensä ole perusteltua julkaista kuin yhdessä toiminnanvaikutusalueella yleisimmin leviävässä sanomalehdessä ellei kielilain perusteellaole tarpeen julkaista ilmoitusta useammalla kielellä.Näiden kuulemis-, tiedotus- yms. kustannuksien suuruuden arvioinnissatulee toimia maltillisesti, koska ympäristönsuojelulain perusteella eivoida edellyttää hakijan kustantavan kohtuuttoman kalliita ja laajoja lehti-ilmoituksia.Eräissä tapauksissa kunnan ympäristölupaviranomainenon joutunut oikeuden päätöksellä palauttamaan hakijalle osan ko. toiminnanlaajuuteen verrattuna kohtuuttoman suuriksi nousseista kuulutuskustannuksista.Lisäksi ympäristönsuojelulaki ei asianosaisille kuulutuksestaerikseen tiedottamisen osalta edellytä todisteellista tiedottamista,jolloin vähimmillään riittää asianosaisille lähetetty ns. seitsemänpäivän kirje. Normaalitapauksessa voidaan arvioida keskimääräistenkuulemis- ja tiedoksiantokustannusten ja lehti-ilmoituksen olevan yhteensäsuuruudeltaan 1000-2000 mk.Käsittelymaksujen perusteena on em. keskimääräinen käsittelytunninhinta kerrottuna ko. asian käsittelyyn käytetyllä keskimääräisellä ajalla janäin saatuun maksuun lisätyillä keskimääräisillä kuulemis- ja tiedotuskustannuksilla.4. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan malliTämän yleiskirjeen liitteenä on esitetty kunnan ympäristönsuojeluviranomaisentaksan malli ja sen yksityiskohtaiset perustelut. Mallin liitteenäon kaksi maksutaulukkoesimerkkiä, joista toisessa on esitetty luettelonapääosin kaikki kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistaviksikuuluvat asiat ja toisessa niitä on pyritty ryhmittelemään toimintatyyppienja käsittelyn laajuuden perusteella yhtenäisiin ryhmiin.5. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminenTaksan hyväksyminen kuuluu säännöksen mukaan kunnalle. Kuntalain(365/1995) 13 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan suoritteista perittä-


vien maksujen yleisistä perusteista ja edelleen 14 §:n mukaan valtuustovoi johtosäännöllä siirtää muuta kuin sille laissa nimenomaisesti säädettyätoimivaltaansa muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.7Ympäristönsuojelu- ja vesilain maksuja koskevassa säännöksessä onviittauksella valtion maksuperustelakiin säännelty maksun yleisestä määräytymisperusteesta.Tämän vuoksi voidaan katsoa, että valtuuston tuleepäättää siitä, peritäänkö kunnassa kyseisten säännösten mukaisia maksujaja muilta osin taksan hyväksyminen voidaan siirtää johto- tai hallintosäännössäkunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva toimielimelle.Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n mukaan vireilläoleviin asioihin, joista on kuulutettu tai muutoin annettu tieto asianosaisilleennen 1.3.2000, sovelletaan aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä.Tällaisista ympäristölupahakemuksista maksu peritään ympäristölupamenettelylain(735/1991) perusteella määrätyn taksan mukaisesti.Edellä mainittua määritelmää myöhemmin vireille tulleiden asioidenkäsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa perittävänmaksun tulee perustua ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella määrättyyn,asian vireilletullessa voimassa olevaan taksaan.Uusi ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuva kunnan ympäristönsuojeluviranomaisentaksa tulisi saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti1.3.2000 jälkeen, joten uuden taksan valmisteluun on perusteltua ryhtyäkunnissa viipymättä.Taksan hyväksymistä koskevassa päätöksessä on perusteltua määrätä,että taksa astuu voimaan muutoksenhausta huolimatta taksassa määrättynäajankohtana. Tämä ajankohta tulee valita siten, että ennen kyseistäajankohtaa on taksan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja tarkastettuja asetettu nähtäville. Jos taksan hyväksymistä koskeva asia käsitelläänkunnanvaltuustossa, voidaan taksan voimaantulosta määrääminen siirtääkunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuustonpäätösten laillisuusvalvonta ja toimeenpano. Taksan hyväksymispäätökseenhaetaan muutosta kuntalain säännösten mukaisesti.SUOMEN KUNTALIITTOTimo KietäväinenvaratoimitusjohtajaMaija Hakanenympäristöpäällikkö


LIITE 12KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAPerustelut1. YleistäTaksamallissa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännönperiaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain 105 §:ssäedellytetään. Taksamalli mahdollistaa myös poikkeustilanteissa joustavan menettelynja tarvittavan maksujen kohtuullistamismahdollisuuden.Malliin on otettu kaksi eri tyyppistä maksuluetteloa:1) kaikki laitos- ja toimintatyypit eriteltyinä2) laitostoimintojen koon perusteella ryhmiksi kootut laitostyypitMaksuluettelona voidaan käyttää joko toista esitetyistä malleista tai laatia niiden perusteellasoveltuva yhdistelmä tai vastaava.2. Eurohintaiset maksut näkyviinKoska Euroopan yhtenäisvaluutan euron käyttöön siirrytään vuonna 2002, on jo tässäyhteydessä perusteltua ottaa taksaan mukaan maksut myös euroina, käyttäen voimassaolevaaeurokerrointa, joka on seuraava: 1 mk = 0,168187 euroa. Käytetty kerroin onperusteltua kirjata myös taksaan.3. Taksamallin yksityiskohtaiset perustelut1 § Soveltamisala1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) 105 §:n ja vesilain (264/1961) 21 luvun 9 §:n mukaankyseisten lakien mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäkunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa voidaan periä maksu, jonka perusteet tuleetarkemmin määrätä kunnan hyväksymässä taksassa.2 § Maksujen määräytymisperusteet2.1 Edellä 1.1 kohdassa mainittujen lainkohtien mukaan kunnalle perittävän maksun perusteidenon soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia (150/1992), jonka 6§:n mukaan maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannustenmäärää eli omakustannusarvoa2.2 Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 §:ssä on määritelty omakustannusarvoonkuuluvaksi suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi myös asiankäsittelyn aiheuttama osuus ns. yleishallintokustannuksista. Edelleen maksuperustelainsäädännönperiaatteiden mukaan tulisi kaikki asian käsittelystä aiheutuvat kustannuksetsisältyä taksan mukaisiin maksuihin. Tämän vuoksi myös asianomaisten kuulemisestasekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut, kuten sanomalehti-ilmoituksestaaiheutuvat kulut, tulisi olla kiinteässä maksussa mukana.


2.3 Poikkeustapauksissa, kuten taksan 10 §:n 2 momentin mukaisissa tilanteissa, asiankäsittelymaksun laskeminen asian käsittelyyn kuluneen työajan perusteella samoinkuin taksan liitteinä olevien maksutaulukoiden laskeminen edellyttää asian käsittelynomakustannusarvon selvittämistä ja esittämistä taksassa. Kuntaliiton tekemien selvitystenmukaan nykyisin voimassa olevien ympäristölupataksojen tuntiperusteinenmaksu on ollut keskimäärin suuruudeltaan 200 - 300 mk.33 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut3.1 Keskimääräiseen käsittelyaikaan ja omakustannusarvoon sekä keskimääräisiin kuulemis-ja tiedottamiskustannuksiin perustuvat maksut esitetään taksan liitteenä olevassamaksutaulukossa.4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut4.1 Erilaisten laitosten ja toimintojen lupien tai ilmoitusten käsittely voi lisäselvitysten jaasianosaisten kuulemiseen laajuuden osalta poiketa merkittävästi toisistaan. Tämänvuoksi on perusteltua ottaa taksaan mukaan mahdollisuus periä asiantuntijaviranomaiseltahankittavasta lausunnosta ja sen käsittelystä viranomaisessa lisämaksu sekä lisäksimahdollisuus periä erikseen hakijalta asiantuntijaviranomaisen mahdollisesti kunnanympäristönsuojeluviranomaiselta perimät lausuntokulut. Myös mahdollisesti tarvittavankonsultti- tai muun asiantuntijaselvityksen kustannukset on tarvittaessa oltavamahdollisuus periä hakijalta.Ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessalupa-asian selvittämiseksi järjestää kuulemistilaisuuden tai järjestää katselmuksenhallintomenettelylain säännösten mukaisesti. Tällaisten tapausten varalta onperusteltua taksassa olla mahdollisuus periä niistä aiheutuneet tilavuokra-, matka- jamuut vastaavat erikseen laskutetut kulut hakijalta sekä lisämaksu tilaisuuksien järjestämisestäviranomaiselle aiheutuneiden muiden kustannusten johdosta.5 § Maksun alentaminen5.1 Merkittävästi keskimääräistä vähäisemmän asian käsittelyn vaatiman työmäärän perusteellamaksua voitaisiin tarvittaessa alentaa.5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista taikka uudistamistakoskevan asian käsittely saattaa usein olla työmäärältään joko uuden luvan käsittelyävastaava tai sitten merkittävästi vähäisempi. Jos työmäärää voidaan pitää merkittävästivastaavaa uuden luvan käsittelyä pienempänä, voidaan maksua alentaa.5.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoinen muuttaminen tai muu lupamääräystenvähäinen muutos on yleensä työmäärältään huomattavan vähäinen verrattuna normaalikäsittelyyn,joten tällaisissa tapauksissa on perusteltua alentaa maksua.5.4 Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentin ja 7 §:n mukaistenasioiden käsittely on työmäärältään täysin uuden hakemuksen käsittelyä vastaava,joten maksun alentamiselle ei ole perusteita, vaikkakin on kyse olemassa olevientoimintojen uudelleen luvittamisesta.5.5 Ympäristönsuojeluasetuksen 9 §:n 2 momentin mukaan lupahakemuksessa tulee esittääselvitys käytettävästä energiasta ja sen käytön tehokkuudesta sekä mahdollisesta


ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä ja edelleen 19 §:n 3 momentin mukaan lupapäätöksenratkaisuosassa on tarvittaessa käytävä ilmi, miten ympäristöasioiden hallintajärjestelmättai energiansäästösopimuksiin perustuvat toimet ja raportointi onotettu huomioon lupamääräyksiä annettaessa.4Edellä mainittujen sopimusten ja järjestelmien voidaan katsoa vähentävän viranomaisenselvittämis- ja määräystenantotarvetta ja siten pienentävän asian vaatimaa käsittelyaikaa,joten näiden perusteella maksua voidaan alentaa.5.6 Vastaavasti kuin edellä, myös maatilojen osalta ympäristötukijärjestelmän mukaistenvapaaehtoisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen vähentää viranomaisen tarvettaselvittää lupakäsittelyssä erikseen näitä asioita ja toisaalta tällaisten tilojen osaltalupahakemuksen edellyttämien selvitysten ja tietojen saanti on helpompaa. Tällaistentilojen osalta maksua voitaisiin alentaa.5.7 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöönsoveltuvalle alueelle sijoitettavalle, mutta 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuavähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupa, jos toiminnasta voi aiheutuapohjaveden pilaantumisen vaaraa.Tällaisen vähäisemmän, mutta pohjavesialueelle sijoitettavana luvanvaraisen toiminnanosalta lienee perusteltua lupamaksua alentaa tapauksissa, joissa tällaisen luvan käsittelyon työmäärältään vähäisempi. Toisaalta voidaan perustellusti olettaa myös joissaintapauksissa tällaisen toiminnan luvanvaraisuuden arvioinnin aiheuttavan tavanomaistaenemmän lisätyötä viranomaiselle, jolloin alentamiselle ei ole perusteita.5.8 Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaan ympäristölupahakemusta koskevasta kuulutuksestaon ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässäsanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisentarpeetonta. Vastaavin perustein lain 54 §:n mukaan tulee tieto päätöksestä julkaistasanomalehdessä. Edelleen lain 60 - 62 §:ien mukaisen ilmoituksen vireilläolostaon ilmoitettava ja kuultava asianosaisia hallintomenettelylain säännösten mukaisesti.Myös näissä tapauksissa saattaa olla joissain tapauksissa tarpeen ilmoittaa asiasta sanomalehdessä.Sanomalehti-ilmoituksen julkaiseminen on pääsääntö ja siitä aiheutuvat kustannuksetsisältyvät taksan mukaisiin maksuihin. Ainoastaan poikkeustapauksissa, mikäli asianmerkitys on vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta, voidaan ilmoitusjättää julkaisematta. Näitä tapauksia varten on perusteltua taksassa olla mahdollisuusvähentää maksusta siihen sisältyvät keskimääräiset ilmoituskustannukset.6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen6.1 Asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa voi raueta siksi, että hakijaperuuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asia voi raueta muustamuusta syystä ennen viranomaisen päätöksen antamista. Tällaisten tapausten osaltavoisi olla kohtuullista alentaa käsittelymaksua. Usein tällaisissa tapauksissa viranomainenon ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi tai asian käsittelyon saatu lähes valmiiksi. Tällaisissa tapauksissa on perusteltua periä hakemuksen käsittelystäaiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset sekä erikseen määrättävä vähimmäis-osuus3 §:n mukaisesta maksusta.


57 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen7.1 Hylkäävään päätöksen käsittely vaatii vastaavat selvitykset ja usein huomattavastilaajemmat perustelut kuin myönteisen päätöksen käsittely. Tämän vuoksi on perusteltuaperiä hylkäävästä päätöksestä sama maksu kuin myönteisistäkin päätöksistä. Joissaintapauksissa hylkäysperuste on niin ilmeisen selvä, että asian käsittelyyn ei menepaljonkaan aikaa. Tällaisissa tapauksissa tulee olla mahdollista alentaa maksua.7.2 Päätös hakemuksen tai ilmoituksen jättämisestä tutkittavaksi ottamatta tapahtuu yleensänopeasti, koska tällaiset asiat ovat yleensä täysin selkeitä. Tällaisissa tapauksissamaksun perimiselle ei ole perusteita.8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu8.1 Mikäli tuomioistuin muutoksenhaun johdosta palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi,asian käsittelyä käytännössä jatketaan siitä, mihin se jäi aiemmassa käsittelyssä. Tämänvuoksi taksan mukaisesta käsittelymaksusta tulee vähentää, mitä samassa asiassaaikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.8.2 Mikäli tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakijaei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, on kohtuullista palauttaa hakijalle mahdollisestiperitty maksu kokonaisuudessaan. Tällaisessa asiassa voidaan katsoa tilanteenjohtuneen osittain myös viranomaisen virheellisistä tulkinnoista, jolloin maksunpalauttamiselle on myös tämä vuoksi perusteet.9 § Vakuuspäätöksen maksu9.1 Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi hakijan pyynnöstä määrä,että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen,jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksenkumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Tällaisen vakuudenhyväksymistä koskevan asian käsittelyssä viranomainen joutuu selvittämään mm. tekeekötoiminnan käynnistäminen muutoksenhaun hyödyttömäksi, mitä mahdollisestitarvittava ympäristön ennallistaminen tulisi maksamaan ja minkä laatuinen vakuusvoidaan hyväksyä. Tällaisissa tilanteissa on perusteltua periä hakijalta lisämaksu, jonkasuuruus on määrätty osuus toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa10.1 Taksan mukaisen maksun soveltaminen saattaa joissain tapauksissa asian luonne taimerkitys huomioon ottaen johtaa kohtuuttoman suureen maksuun, jolloin tulee ollamahdollisuus erityisistä syistä määrätä maksu taksasta poikkeavasti. Tällaisia erityisiäsyitä on määritelty maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa. Maksun tulee tällaisissakintilanteissa kattaa viranomaiselle hakemuksen käsittelyn edellyttämistä asiantuntijalausunnoistatms. aiheutuneet kustannukset. Koska hakemuksen käsittely aiheuttaaviranomaiselle aina kustannuksia, tulee niiden kattamiseksi periä joku osuus taksanmukaisesta maksusta.10.2 Tietyissä erityistapauksissa, esimerkiksi poikkeuksellisen laajan ja vaikean asian käsittelyntodelliset kustannukset saattavat muodostua merkittävästi taksan mukaisista


maksuista suuremmaksi. Tällaisissa tapauksissa niiden osalta tulee olla mahdollisuusperiä käsittelymaksu toteutuneitten kustannusten mukaisesti. Tällaisissa tilanteissa pitäätaksasta poikkeaminen perustella kustannusseurantaan perustuvalla laskelmalla jamuiden kustannusten erittelyselvityksellä. Tällaiset selvitykset tulee liittää myös käsittelymaksuakoskevaan laskuun.611 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen11.1 Ympäristönsuojelulain 96 §:n 3 momentin mukaan käsittelymaksusta valitetaan samassajärjestyksessä kuin pääasiasta. Tällä perusteella maksusta, maksun palauttamisesta,maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä tulee ympäristönsuojeluviranomaisenmäärätä pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavallaerillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös tulee päätös ja maksulippulähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva päätöskin lähetetään.12 § Maksun suorittaminen ja periminen12.1 Maksun suorittamisesta on perusteltua määrätä taksassa ja voidaan katsoa kohtuulliseksipääperiaatteeksi, että maksu suoritetaan määräajassa sen jälkeen, kun asiaa koskevapäätös on saanut lainvoiman. Myös viivästyneestä maksusta perittävästä viivästyskorostaon perusteltua olla maininta taksassa. Valtion maksuperusteasetuksen 3 §:nmukaan maksamattomalle määrälle peritään viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissatarkoitetun korkokannan mukaan.12.2 Mahdollisuus periä maksamaton maksu ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota taipäätöstä on informatiivisena asiana perustelua mainita taksassa. Asiaa koskeva säännöson valtion maksuperustelain 11 §:n 1 momentissa.13 § Taksan soveltaminen13.1 Koska taksa ei voi tulla takautuvasti voimaan, tulee taksassa mainita millä perusteellaarvioidaan asiat, joihin sitä voidaan soveltaa.13.3 Taksassa esitettyjen eurohintojen laskemisessa käytetty eurokerroin on perusteltuakirjoittaa myös taksassa näkyviin. Eurokerroin on seuraava: 1 mk = 0,168187 euroa.Eurosta saa tietoa mm. internetistä osoitteesta www.euro.fi14 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset14.1 Taksa tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian, koska maksuja ei voida periä takautuvasti.Taksan hyväksymistä koskevassa päätöksessä on perusteltua määrätä, että taksa astuuvoimaan muutoksenhausta huolimatta taksassa määrättynä ajankohtana. Tämä ajankohtatulee valita siten, että ennen kyseistä ajankohtaa on taksan hyväksymispäätöstäkoskeva pöytäkirja tarkastettu ja asetettu nähtäville. Jos taksan hyväksymistä koskevaasia käsitellään kunnanvaltuustossa, voidaan taksan voimaantulosta määrääminensiirtää kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuustonpäätösten laillisuusvalvonta ja toimeenpano. Taksan hyväksymispäätökseenhaetaan muutosta kuntalain säännösten mukaisesti.


14.2 Taksassa tulee selkeyden vuoksi mainita myös, mitä taksaa sovelletaan niissä asioissa,jotka ovat tulleet vireille ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa ja joihin sovelletaanmyös muilta osin vanhaa lainsäädäntöä.7


8KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISENTAKSA1 § Soveltamisala1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksentai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksutämän taksan mukaisesti.2 § Maksujen määräytymisperusteet2.1 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asiankäsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselleaiheutuneet kokonaiskustannukset.2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksikäsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekämuista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksiasianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvatkulut.2.3 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on . . .markkaa ( . . . euroa) tunnilta.3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenäolevassa maksutaulukossa.4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut4.1 Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä vähintään . . .markkaa (. . . euroa) lausunnoltab) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisestic) ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuudentai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä . . .markkaa (. . .euroa) tilaisuudelta5 § Maksun alentaminen5.1 Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,voidaan käsittelymaksu määrätä . . . prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.


5.2 Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamistakoskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan määrätä. . . prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.95.3 Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräystenvähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistäpienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä . . . prosenttia 3 §:n mukaista maksuapienemmäksi.5.4 Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 §:n 2 momentissa ja7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa peritään kuitenkin 3 §:n mukainen maksu, jos asiankäsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä.5.5 Hakemuksen kohteena olevan laitoksen tai toiminnan käytössä olevan varmennetunympäristöasioiden hallintajärjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän taikka energiasäästösopimuksien,joiden voidaan katsoa vähentävän tarvetta selvittää toimintaatai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, perusteella käsittelymaksuvoidaan määrätä . . . prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.5.6 Eläinsuojien käsittelymaksu, mikäli kyseisellä tilalla toteutetaan maatalouden ympäristötukijärjestelmäänliittyviä vapaaehtoisia vesiensuojelutoimenpiteitä, voidaan määrätä. . . prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.5.7 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan ympäristöluvankäsittelymaksu voidaan määrätä . . . prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.5.8 Jos hakemus koskee sellaista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamistasanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen tai muutoin pidettävä ilmeisen tarpeettomana,vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta . . . markkaa ( . . .euroa).6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen6.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittelykunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksenantamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi,peritään 3 §:n mukaisesta maksusta . . . prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystäaiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen7.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksanmukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asianlaajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä . . . prosenttia 3§:n mukaista maksua pienemmäksi.7.2 Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.


8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu108.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asiantämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemminannetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.8.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija eiole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.9 § Vakuuspäätöksen maksu9.1 Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystäperitään lisämaksu, joka on . . . prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3§:n mukaisesta maksusta.10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa10.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne jamerkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistäkäsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun tulee tällöinkinkattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja sen tulee ollasuuruudeltaan vähintään . . . prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.10.2 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelynlaajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityistapauksissakäsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista poiketen myös asiankäsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneidenerilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittäälaskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.11 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen11.1 Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestämäärää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä taisamanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinenpäätös tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaakoskeva päätöskin.12 § Maksun suorittaminen ja periminen12.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös onsaanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoakorkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.12.2 Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaanse periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessäkuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.


13 § Taksan soveltaminen1113.1 Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekäjoista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivänjälkeen.13.3 Taksassa käytetty eurokerroin on: 1 markka = 0,168187 euroa14 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset14.1 Tämä taksa tulee voimaan . . . päivänä maaliskuuta 2000.13.2 Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettutai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen ympäristönsuojelulain voimaantuloa,peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksanmukaisesti.Kunnan / kaupungin . . . . . . . . . . . . . on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään. . . päivänä maaliskuuta 2000 § . . . ..


MAKSUTAULUKKO (malli 1)Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaistenlupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäLAITOS TAI TOIMINTA Maksu Maksumarkkaa euroaYmpäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)Metsäteollisuus- sahalaitos tai viilutehdas- puunsuojakemikaaleja käyttävä laitosMetalliteollisuus- metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyäsuorittava laitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo,fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitosEnergiatuotanto- öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta poltettavaaainetta käyttävä voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitosKemian teollisuus- voiteluöljytehdas- pinta-aktiivisia aineita tai pesuaineita valmistava tehdasKemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely- polttonesteiden jakeluasema- muu vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto- kivihiilivarastoHaihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta- laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitäMalmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto- kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaanliittyvä kivenlouhinta- kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo,asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatusMineraalituotteiden valmistus- kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas- kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas- keramiikka- tai posliinitehdas- kuitusementtilevytehdasNahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely- tekstiilien vesipesula tai kemiallinen pesulaElintarvikkeiden tai rehujen valmistus- teurastamo


MAKSUTAULUKKO (malli 1)Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaistenlupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäLAITOS TAI TOIMINTA Maksu Maksumarkkaa euroa- lihanjalostuslaitos taikka muu lihaa tai lihatuotteitakäsittelevä laitos- kalastustuotteita käsittelevä laitos- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas- perunan tai juuresten käsittely- tai jalostuslaitos- vihannes-, juurikas-, hedelmä- tai marjavalmistetehdastaikka einestehdas- makeistehdas taikka leipomo- virvoitusjuomatehdas tai virvoitusjuomien pullottamo- panimo, mallastehdas taikka mallas- tai alkoholijuomienpullottamo- rehunsekoittamo- kahvipaahtimo tai tupakkatehdasEläinsuojat ja kalankasvatus- eläinsuoja- turkistarhaLiikenne- muu lentopaikka kuin lentoasema- linja-auto-, kuorma-auto- tai työkonevarikko- ulkona sijaitseva moottoriurheilurataJäte- ja vesihuolto- louhostoiminnassa syntyneen pysyvän jätteen kaatopaikka- laitos, jossa poltetaan maa- ja metsätalouden kasviperäistäjätettä ja käsittelemätöntä puujätettä- laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään siinätoiminnassa tai sillä paikalla syntyneitä ongelmajätteitä- kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassasyntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikka- kompostointilaitos- muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos taikkajätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikka- muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminentai käsittely- jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminen muuallekuin yleiseen viemäriinMuu toiminta- ulkona sijaitseva ampumarata- laitosmainen, pääosin ulkona tapahtuva hiekkapuhallus- eläintarha tai huvipuisto- krematorio


MAKSUTAULUKKO (malli 1)Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaistenlupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäLAITOS TAI TOIMINTA Maksu Maksumarkkaa euroaYmpäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, josta saattaa ympäristössäaiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuakohtuutonta rasitustaYmpäristönsuojelulain 10 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta- koeluontoinen toiminta- poikkeukselliset tilanteetVesilain mukaisten asioiden käsittely- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16§)- tutkimuslupa (VL 1:31§)- ojitusasiat (VL 6:12§)- vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9:18§; 10:7§)Muiden asioiden käsittely- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen- muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteestavireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely- muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, mk / tuntiKäytetty eurokerroin 1 mk = 0,168187 euroa


MAKSUTAULUKKO (malli 2)Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaistenlupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäLAITOS TAI TOIMINTA Maksu Maksumarkkaa euroaYmpäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)Metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden laitokset- YSA 7 §:n 1 mom. 1, 2 ja 4 kohdatEnergiatuotanto- YSA 7 §:n 1 mom. 3 kohtaKemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely- YSA 7 §:n 1 mom. 5 kohtaHaihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta- YSA 7 §:n 1 mom. 6 kohtaMalmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto- YSA 7 §:n 1 mom. 7 kohtaMineraalituotteiden valmistus- YSA 7 §:n 1 mom. 8 kohtaNahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely- YSA 7 §:n 1 mom. 9 kohtaElintarvikkeiden tai rehujen valmistus- YSA 7 §:n 1 mom. 10 kohtaEläinsuojat ja kalankasvatus- YSA 7 §:n 1 mom. 11 kohtaLiikenne- YSA 7 §:n 1 mom. 12 kohtaJäte- ja vesihuolto- YSA 7 §:n 1 mom. 13 kohta- jätehuolto- jätevesien puhdistamo tai jätevesien johtaminenMuu toiminta- YSA 7 §:n 1 mom. 14 kohta


MAKSUTAULUKKO (malli 2)Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaistenlupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystäLAITOS TAI TOIMINTA Maksu Maksumarkkaa euroaToiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteistaannetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta- YSL 28 §:n 2 mom. 3 kohtaIlmoitusten käsittely- YSL 60-62 §:t- tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta- koeluontoinen toiminta- poikkeukselliset tilanteetVesilain mukaisten asioiden käsittely- talousveden ottamisen rajoittaminen (VL 1:16§)- tutkimuslupa (VL 1:31§)- ojitusasiat (VL 6:12§)- vesijohdon tai viemärin rakentaminen (VL 9:18§; 10:7§)Muiden asioiden käsittely- tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen- muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteestavireillepaneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely- muu ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittely, mk / tuntiKäytetty eurokerroin 1 mk = 0,168187 euroa

More magazines by this user
Similar magazines