16.07.2015 Views

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 4/2010

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 4/2010

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 4/2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI-TURINAJäsenlehti 4/<strong>2010</strong><strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>


TURUN SEUDUNINVALIDIT RYInvalidiliitto <strong>ry</strong>:njäsenyhdistysToimistoAsesepänkatu 120810 TURKUpuh. (02) 235 6439toimisto@turunseuduninvalidit.fiwww.turunseuduninvalidit.fiAukioloajatma - to 9–14perjantaisin suljettusuljettu 17.12.<strong>2010</strong>-9.1.2011Toimistossa palvelevatSatu JärviöUlla PiippoPankkitiliTOP 571097-259915Tue työtämme!Lomakoti KoivukankareAsuntolan ja ravintolanvaraukset Tuire Ylitalo040 825 6922TOIMISTOTIEDOTTAA:Tervetuloa Toimiston Joulukahveille tiistaina14.12. klo 12-14 Asesepänkatu 1:een.Yhdistyksen rahatilanteesta johtuen jäsenlehtiTI – TURINAn painaminen lopetetaan tämännumeron jälkeen toistaiseksi. Suuret kiitoksetkaikille lehteen vuosien varrella kirjoittaneille.Erityiskiitokset vakiopalstaa pitäneille!Jatkamme jäsentiedottamista lehden tilalle tulevallajäsentiedotteella. Ensimmäinen jäsentiedoteilmestyy keväällä 2011.Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaansähköpostiosoitteesi osoitteeseen toimisto@turunseuduninvalidit.fi, mikäli haluat jäsentiedotteensähköpostiisi. Muut kuin sähköpostiosoitteensailmoittaneet saavat jäsentiedotteenautomaattisesti paperiversiona kotiinsa postintuomana.Suuret kiitokset kaikille teille, jotka teitte rahallisenlahjoituksen yhdistyksen hyväksi!Jos et ole vielä yhdistyksemme jäsen, voit tilatajäsenhakemuskaavakkeen toimistolta taitulostaa sen nettisivuiltamme www.turunseuduninvalidit.fi/ijaseneksi.html.Muistathan tehdä osoitteenmuutoksen toimistolle,kun muutat. Näin varmistat jäsentiedotteenja muun postin perille tulon. Posti ei ilmoitameille osoitteenmuutoksista.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong><strong>ry</strong> edistää jäsentensämahdollisuuksiatoimia yhteiskunnantasa-arvoisinaja täysivaltaisinajäseninä sekä valvooheidän oikeuksiaanyhteiskunnassa.Kun tarvitset neuvontaa vammaisasioissa,soita toimistolle/Satu Järviö ja varaa itsellesineuvonta-aika.Toimiston aukioloajat: ma - to klo 9 – 14.Huom! Toimisto on suljettuna 17.12.<strong>2010</strong>–9.1.2011.Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!2


TI-TURINA36. vuosikertaPUHEENJOHTAJANPALSTAOsoiteTI-Turina<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>Asesepänkatu 120810 TurkuPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeritSatu JärviöUlla PiippoToimitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>/TiedotustoimikuntaTilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.IlmoitusmyyntiSatu Järviö p. (02) 235 6439Taitto ja painatusPainotalo Painolawww.painola.comKaarina <strong>2010</strong>KansikuvaPiirros Anja RantanenJäsentiedote 1/2011ilmestyy keväällä 2011JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄKANNATTAA AINA!Tätä kirjoittaessa ovat tulevat näkymät täysinavoinna. Kun luette tätä, on vuosikokouspidetty. Toivon, että mahdollisimmanmoni yhdistyksen jäsen on silloin ollut paikalla.Seuraavaakin hallitusta odottavat erittäin suurethaasteet ja työmäärä. Taloudelliset voimavaratovat heikot. Kaikki mahdollinen on tämän hallituksenaikana jouduttu karsimaan tai lopettamaan.Uusia ideoita ja toimintatapoja tarvitaan.Unohtamatta jo vanhoja hyväksi koettuja toimintamalleja.Jäseniltä odotetaan myös voimakasta panostayhteisen asian eteen. Teillä on se tieto ja taito,mitä yhdistys tällä hetkellä tarvitsee. Rohkeastiottamaan yhteyttä ja kertomaan, mitä voi taihaluaa tehdä. Yhdistyksen alusta alkaen jäsenetovatkin olleet suurin voimavara. Siitä vielä kerrankaikille ns. veteraanijäsenille suuret kiitokset.Jatkossa yhdistyksen pitää panostaa paljonvoimakkaammin päätehtäväämme, fyysisesti3


vammaisten edunvalvontaan. Kaikkienyhdistyksen hallitusten jäsenten pitäisiensisijaisesti pitää tämä mielessä.Suomi ei ole vieläkään ratifioinut YK:nvammaisoikeussopimusta. Valtakunnallinenvammaispoliittinen ohjelmaVAMPO vuosille <strong>2010</strong> – 2015 on saatutehtyä. Ohjelman punaisena lankanaon itsenäinen elämä ja tasavertainenosallisuus. Ohjelma käsittää 122 toimenpide-ehdotusta14:sta eri sektorista.Tämän ohjelman täytäntöönpanossariittää seurantaa.Palvelusuunnitelma pitäisi myös ollakaikkien sitä tarvitsevien tiedossa. Invalidiliitonteema jatkuu vielä ensi vuodenMennään YHDESSÄ. Siis me kaikkimennään ja toimitaan yhdessä hyväntulevaisuuden puolesta.Lomakodille saamme uudet yrittäjät.Toivomme heidät lämpimästi tervetulleiksijoukkoomme. Haikein mielinjoudumme myös luopumaan entisestäyrittäjästä hänen omasta toivomuksestaan.Kaikkea hyvää hänelle jatkossa jasuuret kiitokset panoksestasi meidänhyväksemme.Kiitän Teitä kaikkia kuluneesta vuodestatoivottaen Hyvää Joulua ja OnnellistaUutta Vuotta.Leila Häkkinen 4


Vampo on valmis– mitä saimme?Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisenaseman turvaamiseksi onlaadittu hallituksen vammaispoliittinenohjelma VAMPO, jossa on linjattuvammaispolitiikan seuraavienvuosien keskeiset toimenpiteet.Ohjelman tavoitteena on olla vahvapohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle,yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle.Päämääränä on yhteiskunta, jokasoveltuu myös vammaisille ihmisille.Työskentelyn keskeiset lähtökohdat ovatolleet valtioneuvoston vuonna 2006eduskunnalle antama maamme ensimmäinenVammaispoliittinen selonteko jaSuomen vuonna 2007 allekirjoittamatYK:n yleissopimus vammaisten henkilöidenoikeuksista ja yksilövalitusmekanisminsisältävä valinnainen pöytäkirja.Lähtökohtien voidaan siis katsoa olleenkunnossa, kun vammaispoliittista ohjelmaaon lähdetty tekemään. Ohjelmaatehtäessä työhön on osallistunut yhdeksänministeriötä. Vammaispolitiikka eiole vain terveys- ja sosiaalipolitiikkaa.Mukana valmistelussa ovat tietysti olleetmyös esim. Valtakunnallinen Vammaisneuvosto(VANE), ja Suomen Kuntaliittosekä THL (Terveyden- ja HyvinvoinninLaitos).Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteidenjuridinen velvoittavuus,perustavan laatuisuus tai kauaskantoisuusovat eritasoisia. Yhteiskuntakehitystäsuuntaavia toimenpiteitä ovatvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen,yhteiskunnan esteettömyyteenja asenteisiin liittyvät toimenpiteetKaikki toimenpiteet, myös kertaluonteiset,vahvistavat vammaisten henkilöidenyhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisiamahdollisuuksia.Vammaisjärjestöjen edustajat vaikuttuvatvammaispoliittisen ohjelman laatimiseenvoimakkaasti eri puolella Suomeaolleissa kuulemistilaisuuksissa jaantamalla lausuntoja ja vaikuttamallatyö<strong>ry</strong>hmissä. Vammaisjärjestöt vaikuttivatkeskeisesti seuraaviin siihen, ettäseuraavat viisi toimenpidettä nousisivatVAMPO:ssa keskeisiksi:Ensisijaista on niiden säädösten muuttaminen,jotka ovat käytännössä estäneetSuomen täytäntöön panemastaallekirjoittamaansa YK:n yleissopimustavammaisten henkilöiden oikeuksista.Sopimuksen edellyttämät säädösmuutoksetliittyvät vammaisten henkilöidenitsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen.Kyse on vammaisten henkilöidenoikeudesta valita kotikuntansa, itsemääräämisoikeudenvahvistamisestaja sen rajoittamista koskevan sääntelynselkiyttämisestä. Rajoittava säädöstökoskee mielenterveys- ja kehitysvammahuollossakäytettäviä pakkohoitotoimia.Toiseksi painotetaan toimenpiteitä, joillaparannetaan vammaisten henkilöidensosioekonomista asemaa ja torjutaanköyhyyttä. Työnteon tulee olla siihenensisijainen keino. Silloin kun se ei olemahdollista, tarvitaan hyvinvoinnin turvanariittävä sosiaaliturva. Kenenkäänei ole kohtuullista elää elämäänsä ilmanmahdollisuutta elinolosuhteidensa kohentamiseen.Kolmanneksi tulevat ne toimenpiteet,joilla varmistetaan yksilöllisiä tarpeitavastaavien ja oikea-aikaisten erityispalvelujensaatavuus maan eri puolilla.Myös mukautustoimien saatavuuttavahvistetaan. Neljänneksi on välttämätöntälisätä toimenpiteitä, joilla rakennetaanesteetön ja saavutettava yhteis-5


tutaan epäkohtiin. Työssä huomioidaanerityisesti moniperusteisen syrjinnänriskille alttiina olevat vammaiset ihmiset.Perussuomalaisten Varsinais-Suomenpiiri <strong>ry</strong>:n puheenjohtaja FT LauriHeikkiläKysymys 1:Perussuomalaisten eduskunta<strong>ry</strong>hmäon tuonut esiin puolueemme kannan.Olemme olleet ja olemme edelleen tukemassavammaisten ja invalidien asemanparantamista. Olemme tuoneetesiin kolmannen sektorin yhdistystentoiminnan tukemisen tarpeellisuuttayhteiskunnan turvaverkon täydentämiseksi.Tämä on tärkeää vähäosaistenja etenkin invalidien kohdalla. <strong>Invalidit</strong>joutuvat heikompien lähtökohtiensavuoksi taistelemaan kovemmin selviytyäkseenjokapäiväisestä elämästä. Perussuomalaisetovat monesti muistuttaneethallituspuolueita mm. invalidiensaamasta puutteellisesta tuesta. Uskon,että kuntatasolla toimivat valtuutettummeovat valmiita tekemään esityksiäinvalidien aseman parantamiseksi.Kysymys 2:Tutustuin tuohon Vammaispoliittiseenohjelmaan ja siinä näkyi olevan peräti 122konkreettista toimenpide-ehdotusta.Seuraavien kolmen pääkohdan totuttaminenvoisi auttaa parhaiten vammaisia:1. vammaisten henkilöiden sosioekonomisenaseman parantaminen ja köyhyydentorjunta.2. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuudenja laadun varmistaminenmaan eri puolilla.3. yhteiskunnan esteettömyyden laajaalainenvahvistaminen ja lisääminen.Tärkein toimenpide on se, että me Perussuomalaisetvaadimme hallituspuolueitaosoittamaan myös varat näidenparannusten toteuttamiseen, jotta hyväasia ei jäisi sanahelinäksi.Teksti: Satu JärviöOLETKO KIINNOSTUNUT VARAINHANKINNASTA?- RYHDY VAPAAEHTOISEKSI!Peräänkuulutamme varainhankinnasta ja varainkeruusta kiinnostuneita ihmisiä.Erityisesti listakerääjiä yhdistys tarvitsee lisää!Ota yhteyttä toimistoomme, p. (02) 235 6439, ja kysy lisää.Jokaisen panos on tarpeellinen ja tervetullut!9


Haluatko tukea yhdistyksemme toimintaa?- Tee yhdistykselle lahjoitus!Tekemällä rahallisen lahjoituksen tuet merkittävällä tavalla yhdistystämmeja olet mukana turvaamassa sen tulevaisuutta.Kaikki sata euroa lahjoittaneet saavat nimilaatan yhdistyksen ”lahjoittajapuuhun”lomakodin aulan seinälle.Tilinumeromme on TOP 571097-259915.Viestikenttään nimesi ja sana LAHJOITUS.Suuret kiitokset tuestasi!<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>KOKOUS- JA JUHLATILAT EDULLISESTI<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> vuokraa toimitilojensa yhteydessä Asesepänkatu 1:ssäsijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta. Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinnemahtuu 40–50 henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiaston käyttöoikeus.Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojen yhteydessä sijaitsevaa saunaa.Hinnasto:Kokoustila 40 € / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9 -16) hinta 70 €.Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden) 80 € / 4 tuntia.(Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16–22).Jäsenet saavat 30 % alennuksen.Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä, veloitamme 20 € siivouslisän.Varaukset toimistosta p. (02) 235 6439 ma-to klo 9-14.10


LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011LOMAKOTI KOIVUKANKAREEN VUOKRAT 2011Haluatteko vuokrata Lomakoti Koivukankareelta mökin, huoneen tai asuntovaunupaikan?Palauttakaa oheinen hakemus täytettynä toimistolle 31.1.2011 mennessä.Vuokra € Ruokaliput € Jätemaksu € Yhteensä €Peltomökki1. 617 225 20 8623. 617 225 20 8624. 617 225 20 8625. 462 225 20 7076. 462 225 20 7077. 462 225 20 7078. 462 225 20 7079. 462 225 20 70710. 617 225 20 86211. 617 225 20 86212. 617 225 20 86213. 617 225 20 86214. 617 225 20 86215. 617 225 20 86216. 617 225 20 86217. 800 225 20 1 04518. 617 225 20 862Rinnemökki3. 316 225 20 5614. 355 225 20 6005.* 316 225 20 5617. 316 225 20 5618. 316 225 20 5619.* 316 225 20 56110.* 316 225 20 56111.* 355 225 20 60012.* 355 225 20 60013.* 355 225 20 600Hermunken huoneA. 478 225 20 723B. 322 225 20 567C. 478 225 20 723Keltaisen talon huoneA. 355 225 20 600D. 355 225 20 600Hirsiaitta* 728 225 20 973Asuntovaunupaikka 311 225 20 556Asuntovaunupaikkojen vuokra on noussut viime vuodesta 15 %, muilla 10 %.Mökkien ja asuntovaunupaikkojen jätemaksu on 20 euroa.Ruokalipun hinta on 7,5 euroa/kpl.Käyttösähkön hinta 16 c/kWh laskutetaan kulutuksen mukaan.Jokainen vuokralainen maksaa kulutuksensa lisäksi alueen sähköstä 5 euroa.* Vuokralaisen vaihtuessa vuokra tullaan tarkistamaan!


HAKEMUS ja VUOKRASOPIMUSHAKIJA/VUOKRALAINEN Nimi: ______________________________________________________Katuosoite:Postiosoite:Puhelin:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________VUOKRAUSKOHDE Peltomökki n:o _____________________Rinnemökkin:o _____________________Huonetalo / n:o _________________Asuntovaunupaikka n:o _____________________VUOKRA-AIKA Voimassaolo: 1.4.2011 - 31.3.2012Vuokrakausi on yksi vuosi. Vuokralaisella on etuoikeus saada vuokrauskohdehakemuksesta uudelleen vuokralle, ellei hän ole laiminlyönyt jäsen- tai muitayhdistyksen maksuja, vuokrauskohteen maksuja tai hoitoa tai viettänyt alueellahäiritsevää elämää.VUOKRA Vuokra: _________ euroa vuokrakaudelta.Sähkö:Laskutetaan erikseen kulutuksen perusteella.Lisäksi 5 euroa yleissähköstä.Vesi:Vesipostit käytössä ilman eri korvausta.Jätemaksu:20 euroa vuokrakaudelta.Eräpäivät: 31.3. ja 31.5.2011.MUUT EHDOTVuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokralainen lunastaa 30 ruokalippua.Liput toimitetaan, kun vuokra ja ruokalippukorvaus on kokonaisuudessaan maksettu.Kohde vuokrataan sinä kunnossa kuin se on. Vuokrakauden alkaessa ja päättyessäsuorittavat vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä vuokrauskohteessa katselmuksen.Vuokralainen sitoutuu pitämään vuokrauksen kohteen kunnossa. Vuokralainen onvelvollinen korvaamaan vuokrauksen kohteelle aiheuttamansa vahingon. Mahdollisistamuutos- ja parannustöistä, riippumatta siitä, kuka vastaa kustannuksista, on sovittavavuokranantajan kanssa etukäteen.Vuokrauksen kohde on vuokrasopimuksen päättyessä luovutettava siivottuna.Asuntovaunupaikan vuokraajan on käytettävä vain ulkokäyttöön soveltuvaasähkökaapelia sähkön siirrossa.Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekinosapuolelle.PAIKKA JA ALLEKIRJOITUKSETTurussa ___ .___ .______Hakijan allekirjoitusVuokranantajan allekirjoitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>13


Talviset jännitysnäytelmättulevat taasInvalidiliiton perinteinen talvikampanjaTalvisia jännitysnäytelmiäkäynnistyy tammikuussa. Kampanjassakeskitytään liukastumisvammojenennaltaehkäisyyn. Lisäksi rohkaistaanliukastumispelkoisia lähtemään turvallisemminliikkeelle.Liukastumisonnettomuus ja sen vakavatseuraukset voivat kohdata meistäjokaisen. Maassamme tapahtuu vuosittaintalviaikaan noin 50 000 onnettomuutta,joista lonkkamurtumia on noin7 000.<strong>Turun</strong> tapahtuma 18.1.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> on mukanaedesauttamassa turvalliseen talviliikuntaan.Yhteistyössä Judoliiton kanssajärjestetään Turussa kampanjatilaisuustiistaina 18.1.2011 alkaen kello17, <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invalidien toimitiloissa,Asesepänkatu 1:ssä.Invalidiliiton ja Judoliiton edustajien lisäksitilaisuuteen tulee paikallinen judoseuralainen,joka neuvoo konkreettisestiturvallista talviliikuntaa ja antaasamalla opetusta oikeaoppiseen kaatumiseenja tasapainoharjoitteluun. Luvassaon myös muita ohjeita ja materiaalia.Tilaisuus on jäsenille maksuton.aatumista kannattaa opetellaliiton yhteisessä liuaopetellaan kaatuikuussaalkava kamiukastumisvammojenliukastumispelkoistenllisemmin liikkeelle.ytelmiä –nimisessätaan mm. tasapainoisenennaltaehkäisyätumistapaa.on alkuvuodestatapahtuma on <strong>Turun</strong>:n toimitiloissa Aseaina19.1. klo 18. Paionedustaja. Tilaisuusaluksi pullakahvit!14Tutustu kampanjan verkkosivuihinosoitteessa www.liukastumis.info.


HELPOTUSTA OMAISHOITAJAN ARKEENJännittää. Tuleva tehtäväni on tavallaanuutta, tavallaan vanhaa. Kohtaanihmisen, mutta kohtaamisennäkökulma on erilainen kuin aiemmin.Tässä on kehitettävää sekä itselle ettäValidia-palveluille. On kunnia olla mukanakehittämässä uutta toimintaa,jonka seurauksena voin myös jakaa jakehittää kokemuksiani työkavereidenkanssa ja ehkäpä näin ollen myös helpottaauusin ideoin omaishoitajan arkea.Mistä on kyse?Kyse on <strong>Turun</strong> Validia-palveluiden uudestapalvelusta, joka on palveluseteleillämaksettua omaishoitajalomitusta.Tällöin asiakkaan kunta antaa palveluseteleitäomaishoitajalle tietyn tuntimääränverran kuukautta kohden. Omainenvoi hankkia palvelun yksityiseltä yritykseltäesimerkiksi Validia-palvelulta,joiden työntekijöillä on osaamista varsinkinliikuntavammaisten avustamisesta.Tarkoituksena on, että kuka tahansaValidia-palveluiden koulutetuistatyöntekijöistä voisi hoitaa lomituksen.Työ toteutetaan asiakkaan kotona, taipalvelusetelissä sovitulla tavalla, ja työajatsovitaan omaishoitajan tarpeisiinsopivaksi. Työn suunnittelussa on huomioitumyös, että varsinkin työsuhteenalkuvaiheessa on hyvä sekä avustajalleettä asiakkaalle että avustaja olisi samatai vain muutama avustaja kävisi samassapaikassa. Se tuo luotettavuudenja turvallisuuden tunnetta sekä asiakkaalle,omaishoitajalle että avustajalle.Omaishoitajan lomittajana olen omaisenseurana, jotta omaishoitaja pääseetekemään omia juttujaan tuntemattahuolta hoidettavansa hyvinvoinnista.Omaishoitaja saa olla itselleen tärkeäja hoitaa itseään. Sinä hetkenä meilleavustajille syntyy tärkeä rooli. Roolimmeon olla vierellä kulkijana ja avustajanaomaisen askareissa, kuten esimerkiksipeseytymisessä, ulkoilussa taivaikkapa lehdenluvussa.Ensimmäinen kertaMatkalla ensimmäiseen paikkaan herääkysymyksiä. Miten kohtaan asiakkaanavoimesti, kuitenkaan syöksymättätoisten kotiin, niin että syntyypelko ihmisarvon ja yksityisyyden menetyksestä?Vastassa voi olla myös sukupolvienvälinen kynnys, jota olenajatellut jo etukäteen. Päätän selvitäsiitä rohkeudella ja avoimuudella.Tällä kertaa työni on auttaa perushoidollisissatoimissa, miettiä siirtotekniikkaaomaisen kanssa ja miettiä tuleviakertoja. Vastassani on kaksi pirteääikäihmistä. Pariskunta, joista toisellaon vanhuuden tuoma liikuntavamma.Asunto on minulle uusi ja vieras.Tavarat eivät löydy heti ja toimiminenei ole niin mutkatonta kuin Validia-palveluidenpalvelutalossa. Ilmassa on vieläpientä hapuilua. Otan maalaisjärjenkäyttöön ja mietimme yhdessä asiakkaankanssa, että mistäs se ääni televisioontulikaan, kun kaukosäädin onrikki. Tai voisikohan sittenkin syödä vielätoisen pullan kahvin kanssa, vaikkadiabetes jo vähän vaivaa. Päivän uutisialuemme kumpikin omasta lehdestämmehiljaisuuden vallitessa, sillä koko ajan eitarvitse tehdä jotain puuhakkaasti. Kolmentunnin kuluttua omaishoitaja pyyhältääreissultaan sisään. Tänä aikanaon auto saanut talvirenkaat allensa ja15


omaishoitaja nähnyt ystäviään kahvittelunmerkeissä.Olimme varmaan kaikki yhtä jännittyneitä;jälkikäteen minulla oli sellainenolo että teinköhän tarpeeksi. Omaishoitajanoli vaikeaa luovuttaa työnsä minulleedes parin tunnin ajaksi, onhanhän tottunut tekemään aina kaiken itse.Omaistakin taisi jännittää, kenties häntunsi olonsa vaivautuneeksi. Tai kentieshän oli helpottunut. Mutta ensi kerrallaon jo helpompaa, olemmehan jo kohdanneetaiemmin.Validia-palveluissa vastataan omaishoidonlomitukseen liittyvissä kysymyksissäarkisin puhelimitse tai sähköpostitse.Palveluvaraukset ja kyselyt: Anna Huttunen,palveluvastaava, p. (02) 2848711, anna.huttunen@invalidiliitto.fiKyselyt myös: Annukka Teittinen, palvelupäällikkö,p. 044 765 0754, annukka.teittinen@invalidiliitto.fiUusi asiakas on jo näköpiirissä. Ja tilannetulee olemaan täysin erilainen kuinennen. Monipuolista. Jännittävää.Teksti:Sari Seppälä, avustaja, lähihoitajaMaksuttomat kuntoutussuunnitelmatHuomaathan: Kun kyseessä on sellaisen kuntoutussuunnitelmanlaatiminen, joka vaaditaan Kelan kuntoutuksen saamiseksijulkiselta terveydenhuollolta, tulee todistuksen olla maksuton.Kuljetukset tarpeidesi mukaanTaksi Arena Oy0400-222 222Laadukasta invataksipalvelua Sinulle ja <strong>ry</strong>hmille!Hyvä kuljetuskalustoHyvät Joulun ja Uuden Vuoden toivotukset kaikille TI-Turinan lukijoille!16


TUETUT LOMAT V. 2011Tuetut lomat (5 vrk) ovat ennen kaikkea sosiaalisia lomia. Niitämyönnettäessä kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseenja erityisesti vamman vaikeuteen sekä muuhun terveydentilaan.Myös taloudellinen asema ja mahdolliset muut seikat voivat vaikuttaavalintoihin.Lomia ei voida myöntää peräkkäisinä eikä edes lähekkäisinä vuosina.Omavastuuosuudet vaihtelevat. Pääsääntöisesti jokaiselle jäämaksettavaksi matkat (myös avustajan) kotoa lomakohteeseen. Lomatukivoidaan myöntää myös vaikeavammaisen henkilön tarvitsemalleavustajalle. Palkkaa ei hänelle kuitenkaan makseta. Lomansaajan tulee itse hankkia avustaja. Avustajan on kyettävä loman saajaaavustamaan, koska avustavaa henkilökuntaa ei lomakodeilla ole.Hakemuksia voi tilata Invalidiliitosta Kaija Heikkilältä,p. 044 765 0667 tai vaihde (09) 6131 91tai kaija.heikkila@invalidiliitto.fi.Hakemukset lähetetään suoraan Invalidiliittoon.Hakuaika päättyy 31.3.2011.Invalidiliitto myöntää vuonna 2011 tuettuja lomiamäärärahan puitteissa.<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Invataksit <strong>ry</strong>tilauskeskus 02 233 2233www.invataksi.comHYVÄÄ JOULUA JAILOISTA UUTTA VUOTTA 201117


Vekon VitsitMake oli saanut flunssan ja ihmetteli:-On se kummaa, jos jalat kastuu niin kurkku ei toimi,jos taas kurkku kastuu niin jalat ei toimi.Joulupukki on äijä, joka ilmestyy kerran vuodessa leikkikalutmukanaan ja lähtiessään suutelee äitiä.Ilmoitus lehdessä: ”Kadonnut lompakko. Sisältää mm.karkkipaperin, 20 senttiä rahaa sekä nipun laskuja. Rehellistälöytäjää pyydetään maksamaan laskut, jotkalöytyvät lompakosta.”Otteita lääkärien saneluista:- Potilas tamperelainen, ei muuta vikaa.- Oikea käsi murtunut, kipsataan vasen.- 2 tablettia aamuin illoin vasempaan korvaan.- Otetaan valokuva potilaasta ja annetaan mukaan.- Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään.- Naispotilaan virtsa tulee suihkuna. Poistetaan nappi.- Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat.- Kotona koira, aivan normaali.- Alaraajoissa todetaan 1,5 m pituusero.Rattoisaa JouluaT. Veko18


MINNE MENNÄTARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN!TVJ:n Perinteiset Joulumyyjäiset sunnuntaina 12.12. klo 10–13 Ruusukorttelissa,Puistokatu 11 B.Toimiston Joulukahvit tiistaina 14.12. klo 12–14 Asesepänkatu 1:ssä.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisinklo 18 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinen kokoontuminen on 13.1. jaseuraavat 10.2., 10.3. ja 14.4. Lisätiedot Hannu Huotari p. 0400 516 652.Askartelu joka toinen torstai klo 16 toimistolla. Vuoden 2011 ensimmäinenkokoontuminen on 20.1. ja seuraavat 4.2., 17.2., 3.3., 17.3. ja 7.4.Lisätiedot Leila Häkkinen p. 040 549 5025.Taidepiirissä maalataan joka torstai klo 13–17 toimistolla 16.12. saakka.Joulutauon jälkeen maalarit aloittavat 13.1.2011. Lisätiedot Hilkka Huotarip. 0500 936 767.Talvisia jännitysnäytelmiä – liukastumiskampanjan <strong>Turun</strong> tapahtumatiistaina 18.1.2011 klo 17 toimistolla.Suomen ja Viron yhdistysten Kulttuuripäivät täällä Turussa 27.–28.8.2011.LIIKUNTAEsteetön kuntosali löytyy Kaarinasta. Lisätietoja Visiitin kuntosalista(Rantayrttikatu 2) p. 588 4000 tai www.kaarina.fi/liikunta_ja_ulkoilu/kuntosalit.Pöytätennistä voi käydä pelaamassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo18–20 <strong>Turun</strong> Validia-talolla, Hippoksentie 29. Lisätiedot Jukka Kumpuvuorip. 050 552 0024.Ilma-aseammuntaa voi harrastaa tiistaisin ja torstaisin klo 10–13 Kupittaanurheiluhallilla, Paavo Nurmentie 1. Käytettävissäsi on yhdistyksenilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvojalta. (Huomioi mahdolliset joulutauot).19


Onnin muistolleONNI VILLIRUUSUs. 1936, k. <strong>2010</strong>Yksi ahkera uurastaja on joukostamme poissa. Olit henkeen ja vereen voimakasyhdistys ihminen. Sen työn, jonka otit tehtäväksi, myös teit. Viimeiseensaakka olit arpojen ja ”pinssien” myyjä sekä ilmoitushankkija omaan lehteemme. Hoidit monetasiat yhdistyksen puolesta omalla kotipaikallasi. Vuosia kuuluit yhdistyksen johtokuntaan, toimienmyös puheenjohtajana.Olit erittäin kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, vaikka et itse enää jaksanut niin aktiivisestitoimia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset olivat sinulle erittäin tärkeitä. Samoin lomakodin kesäkaudenavajaiset ja päättäjäiset. Tiesin, että nyt kaikki ei ole kunnossa, kun sinua ei nähty tämänvuoden kesäkauden päättäjäisissä. Olit ainoa entisistä puheenjohtajista, joka piti minuun yhteyttäerilaisista asioista. Joskus vain turistiin niitä näitä, koska sinulla oli erittäin hyvä huumorintaju.Olit myös ihminen, joka aina kiitti pienemmästäkin asiasta, mitä oli hyväksesi tehty. Annoit myöspalautetta, jos asiat eivät menneet mielestäsi oikein. Se, jos mikä on rehdin ja rehellisen henkilönkuva.Sinun tekemisestä kaikkien ihmisten parhaaksi saisi kokoon kirjan. Niin moninaiset ovat tekemisesiolleet. Kaikesta sinua kiittäen.Leila HäkkinenPois aurinko painui, lankesi ilta,jäi taivaan rannalle säihkyvä silta,mut kaukaa korven tummuvan yöstäsoi laulu ihmisen työstä.(Eino Leino)20


Vappu ViemeröV eraskynäOlen useissa yhteyksissä puhunutalemmuuden ja huonommuudentunteesta, vammaisen henkilöntunteesta, että hän on vähempiarvoinenkuin vammaton henkilö. Moni vammainenhenkilö kokee epämiellyttävänä,että häntä ja hänen liikkumistaan katsotaan.Hän pelkää, että hänen vammansahuomataan eikä niin ollen uskaltaudulainkaan julkisiin tiloihin tai muidenihmisten seuraan. Tämä on jo sinänsähankala rasite, josta pitäisi oppia eroon,koska se aiheuttaa turhaa stressiä. Pahempiasia on, että alemmuudentunneon piirre, joka tuo mukanaan kateuden.Kateus merkitsee toisen paremmuuden,menestyksen tai muun sellaisenaiheuttaman mitättömyyden, huonommuuden,vihan, alemmuuden, kykenemättömyyden,syyllisyyden tai harminsekaisen pahansuopuuden tunnetta. Sevoi ilmetä inhona, panetteluna ja toisenvastoinkäymisestä iloitsemisena.Me kaikki olemme kateellisia, toisetenemmän, toiset vähemmän eikä semissään nimessä ole tyypillistä vainvammaisille henkilöille. Kateutta onkaikkialla ympärillämme. Me vammaisethenkilöt olemme kateellisia vammattomilleja hyvin liikkuville kanssaihmisillemme.Olemme kateellisia, koskakaikilla meillä ei ole samanveroisiamahdollisuuksia koulutukseen ja työnsaantiin. Meidän kykyjämme epäilläänlähes kaikilla aloilla lähtien fyysisestäjaksamisesta älylliseen toimintaan. Ne,joilla ei ole liikuntarajoitteita, kadehtivatpuolestaan vammaisen henkilönsaamaa taloudellista tukea asumiseenja elämiseen, auton hankintaa ilmanveroa, parkkipaikkaa ja siihen oikeuttavaalupaa jne. Kun kohtaamme kommenttejaeduistamme, huomautammeheti olevamme valmiit vaihtamaanosia. Mahdollisesti myös toivomme, ettäkommentoija joskus on samanlaisessatilanteessa.Naiset kadehtivat miehiä paremmastapalkasta, mahdollisuudesta saadaparempi ammatti tai toimi, mahdollisuudestasaada korkeampi asema yhteiskunnassa.Miehet puolestaan ovatkateellisia naisille, jotka saavat olla masentuneitaja väsyneitä esim. vauvansynnyttyä perheeseen. He saavat myöspitkiä äitiyslomia eikä heidän tarvitseraataa joka päivä työmaalla. Näin ainakinerään lehden mukaan isänpäivänpohdinnoissa.Viime aikoina on huomiotani kiinnittänytsuoranainen kateuden lietsonta21


median taholta. Ensin puhuttiin suurjohtajiensuurista palkoista, eläkkeistäja optiotuloista. Liikuttiin summissa,joiden käsittäminen ei ollut edes mahdollista.Eräskin lehti laski, että eräänsuurtuloisen kuukausipalkan ansaitsemiseenkuluisi tavalliselta tallaajaltatoista sataa vuotta. Seuraavaksi lehdetkäyttivät runsaasti palstatilaa veroluetteloidenjulkaisemiseen. Listattiin maansuurtuloisimmat miehet ja naiset erikseen,mässäiltiin julkkisten ja kansanedustajienkuukausituloilla sekä omaisuudellahankitulla tulolla.Kateus sai suorastaan naurettavia piirteitäpuhuttaessa eduskuntaan hankituistatorkkupeitoista. Niillä lähes 35000eurolla, jonka nuo peitot maksoivat, olisihankittu asevelvollisille kunnon kengättai mitä tahansa järkevämpää. Ja lisäksi,torkkuvatko meidän eduskuntaanvalitsemamme edustajat työpaikallaan.On minullakin torkkupeitto, 5 euroamaksava Jyskistä ostettu ja ihan tarkoitukseensakelpaava. Edellä esitetynkaltainen rahankäytön holtittomuus herättääansaittua kateutta ja vihaa muissakinkuin minussa.Tasapuolisuuden nimissä on mainittava,että kateudesta saattaa syntyä hyvääkin.Se motivoi ihmistä työskentelemäänahkerammin saadakseen kunnonkoulutuksen, aseman yhteiskunnassatai osatakseen tehdä asioita oikein, olemaanrehellinen ja ottamaan toisetkinhuomioon toimissaan.ARVOISA YHDISTYKSEMME JÄSENYhdistyksen rahatilanteesta johtuen TI – TURINA lehtenä loppuutähän numeroon. Tilalle tuomme viestintäämme edullisemmanjäsentiedotteen, jonka toivomme palvelevan jäsenistöämme mahdollisimmanhyvin.Pyydämme sinua ystävällisesti lähettämään meille sähköpostiaosoitteeseen toimisto@turunseuduninvalidit.fi, mikäli haluat saadajäsentiedotteen sähköpostiisi.Kaikille muille jäsenille lähetämme automaattisesti paperisen jäsentiedotteen.22


JoulutervehdyksiäOikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme!Emme lähetä tänä vuonna joulutervehdyksiä erikseen.-<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>• • •Loistaa kuu ja illan tähti, tontut ne hämyssä liikkeelle lähti.Minne vain kulkee tonttujen retki, siellä on ilon ja riemun hetki.Hauskaa Joulua Teille Kaikille ja Onnekasta Uutta Vuotta-Lomakotitoimikunta• • •Lapsen lailla jouluun kulje. Kuusen luona silmät sulje.Muista joulut entiset. Tiedän, että hymyilet.Rauhallista Joulua, Hyvää Uutta Vuotta-Naistoimikunta• • •Kun taivas on tumma ja pohjoisesta tulee,silloin enkelin laulun tuulessa kuulee.Se rakkautta ja lämpöä koteihin laulaa ja kaikille toivottaa joulurauhaa.Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta-Tiedotus- ja vaikuttamistoimikunta• • •Jos iltaisin kuulet ikkunan takaa kilinäätai sänkysi alta mörinää, älä pelästy.Se on vain meidän salaa lähettämä pieni tonttu,joka salaa katsoo, että sinulla on kaikki hyvin.Jos näet ikkunastasi loistavan kirkkaan tähden,se on sen taskulamppu, jonka se kiireissään jätti.Kuluneesta vuodesta kiittäen,Jouluiloa ja Onnellista Uutta Vuotta-Leila ja Martti• • •Lämmintä Joulua jaOnnellista Vuotta 2011 kaikille-Hannele ja Antero Tuominen23


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:nsyyskokous koolla 29.11.<strong>2010</strong>Syyskokouksen pitopaikkana toimi Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen ruokasali,jonne kokoontui 46 yhdistyksemme varsinaista jäsentä. Kokousvirkailijoiden valinnanjälkeen esiteltiin hallituksen tekemät esitykset toiminta- ja talousarvioiksivuodelle 2011, jotka hyväksyttiin muutaman kysymyksen jälkeen. Yhdistyksen jäsenmaksutpidettiin entisellään.Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Leila Häkkinenseuraavalle kaksivuotiskaudelle 2011 - 2012. Leila Häkkisen kiitettyä luottamuksestapäästiin varapuheenjohtaja valintaan, josta äänestettiin. Äänet jakautuivatseuraavasti Satu Järviö 23, Hannu Huotari, 14 ja Heikki Paasonen 9, joten valituksivarapuheenjohtajaksi myös kaksivuotiskaudeksi tuli Satu Järviö. Kiitostenjälkeen seurasi hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle.Neljää hallituspaikkaa tavoitteli 6 ehdokasta, joista tuli valituksi:Martti Kankare 33, Heikki Paasonen 27, Päivi Holm 26 ja Jorma Hakanen22. Ehdokkaista Kai Hyvärinen sai 21 ääntä ja Jouko And 14. Kaikki valituksi tulleetkiittivät luottamuksesta.Hallituksessa jatkavat jäljellä olevan yksivuotiskauden: Hannu Huotari, HilkkaHuotari, Antti Kosonen ja Sinikka Santamaki.Kokouskutsu vuosikokoukseen tullaan ilmoittamaanjäsentiedotteessa sekä IT-lehdessä.Tiedotteen ollessa ensisijainen ilmoitustapa.Kokous päättyi hyvän joulun toivotuksiin.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!