16.07.2015 Views

Taiteesta iloa! - Turun Seudun Invalidit ry.

Taiteesta iloa! - Turun Seudun Invalidit ry.

Taiteesta iloa! - Turun Seudun Invalidit ry.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI-Turina34. vuosikertaOsoite:TI-turinaAsesepänkatu 120810 TurkuPUHEENJOHTAJANPALSTAPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050-465 1267satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiToimitusTiedotustoimikuntaLokakuussa ilmestyväänTI-Turinaan aineisto11.8.2008 mennessä!TilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.Muut kuin jäsenet: 11 euroaIlmoitusmyyntiPainatusPainola, T. Nieminen OyKaarina 2008Kansikuva:Hannu Huotarin valokuvatTaulijen tekijät, yläkuvatSilja LinkinenTalvi on taas tämän vuoden osalta ohitettu.Sekä yhdistys että eri toimikunnat ovat jo pitkäänsuunnitelleet tulevaa kesää lomakodilla.Kaikki eivät varmaan pysty ajattelemaan, kuinkatärkeä lomakoti on monelle jäsenelle. Siihenpanostetaan voimavaroja ainakin ajatuksissajo pitkin talvea.On ilahduttavaa, että niin monet ovat myösruvenneet tekemään päiväkäyntejä. Johtuisikose emännän hyvästä ruuasta, kauniista luonnostavai meistä siellä olevista ihanista kesäasukkaista?Olkoon syy mikä tahansa - tai eimikään näistä - tervetuloa alueelle! Lomakotion meidän kaikkien jäsenten yhteinen virkistysalue,toisille tosin myös työmaa. Olemmeväliin saaneet moitteita sisäänlämpiävästä porukasta.Toivon, että tämä kaikki olisi taaksejäänyttä. Aina emme varmaan ole parhaimmillammealueella, mutta yrittäkää silloin ymmärtää.Emme ole vain lomailijoita, vaan meillä onmyös lomakodilla normaalit päivätouhumme,mitkä ne sitten kenelläkin ovat.Alue tuottaa myös paljon työtä, mikä vaatiitekijänsä. Lomakodille on aina saatu jäseniä,jotka ovat ottaneet ison vastuun alueen toiminnasta-kiitos heille kaikille. Alueen toimintaavoitaisiin hoitaa myös muulla tavalla. Täl-3


KEVÄTKOKOUS 30.3.2008 yhdistyksen toimistolla Asesepänkadulla.6


Teksti: Leila Häkkinen<strong>Turun</strong> ja Kaarinan Seurakuntayhtymänvammaisneuvoston terveiset<strong>Turun</strong> ja Kaarinan Seurakuntayhtymäon ensimmäisenä perustanutKirkko kaikille – ohjelman mukaisenseurakunnallisen vammaisneuvoston12.1.2006. Tästä olemme erittäinotettuja.Vammaisneuvoston taustaaSeurakuntayhtymään perustettiinvammaistyö<strong>ry</strong>hmä 30 vuotta sitten.Vammaistyö<strong>ry</strong>hmässä on tällähetkellä 23 eri vammaisjärjestöä.Tällä <strong>ry</strong>hmällä ei ole enempää ollutpäätäntävaltaa, vaikka monenlaisiaehdotuksia on vuosien mittaanesitetty. Tämän toiminnan allaon toiminut myös ns. tiloja tutkivatyö<strong>ry</strong>hmä, joka on käynyt tarkastamassaseurakunnan tiloja vammaistennäkökulmasta. Vammaisjärjestötovat valinneet omat edustajansavammaistyö<strong>ry</strong>hmään. Vammaisneuvostoaperustettaessa vammaistyö<strong>ry</strong>hmäteki ehdotuksen vammaisjärjestöäedustavista jäsenistäyhteiselle kirkkoneuvostolle.Meitä on kolme vammaisjärjestöjenedustajaa sekä jokaiselle oma varajäsen.Ensimmäisessä kokouksessasovimme, että varajäsenet voivatolla mukana kaikissa kokouksissa.Seurakuntayhtymä nimitti omatedustajansa ja varajäsenensä seurakuntayhtymäntyöntekijöistä jaluottamushenkilöistä. Vammaisneuvostontoimikausi on kaksi vuotta japuheenjohtajuus vuorottelee toimikausittainseurakunnan viranhaltioi-7


den ja vammaisjärjestöjen kesken.Ensimmäinen puheenjohtaja olidiakonijohtaja Hannu Suihkonen javarapuheenjohtaja Leila Häkkinen<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:stä. Haluankorostaa, että vammaisjärjestönedustajat eivät edusta omaa yhdistystäänvaan koko vammaiskenttää.Vammaisneuvostoon ehdokkaita valittaessaolemme halunneet huomioidaerityisesti ne vammais<strong>ry</strong>hmät,joita esteellisyys erityisesti koskettaa;mm. liikunta-, näkö-, kehitysvammaja mielenterveys.Minun täytyy kehaista vammaisedustajia,sillä meillä kaikilla on hyvinlaaja näkemys koko kentästä.Toiminta-ajatuksena on edistää seurakunnallistenpalvelujen saatavuuttaja soveltuvuutta kaikille. Tavoitteenaon myös vammaisten ihmistenosallistumismahdollisuuksien edistäminenja vaikuttaminen seurakunta-yhtymänpäätöksentekoon. Vammaisneuvostotoimii osallistumisenesteiden poistamiseksi koulutuksenja tiedotuksen avulla sekä pitää yhteyttäyhteistyökumppaneihin jalaatii seurakuntayhtymän vammaisohjelman.Heti aluksi oli siis selvää,että teemme seurakunta-yhtymälleoman vammaisohjelman.Hyvänä pohjana oli KIRKKO KAI-KILLE – ohjelma vuodelta 2003. Työvaatikin monet työ<strong>ry</strong>hmät ja kokoukset.Tällä hetkellä olemme jo siinävaiheessa, että vammaisohjelma onlähtenyt lausuntakierrokselle yhteisenkirkkoneuvoston kautta seurakuntiin.Toivomme saavamme ohjelmanjulkaistuksi lokakuussa, kunjuhlimme seurakunnan vammaistyön30- vuotis -taivalta.aikaansaan-”Vammaisneuvostonnoksia”Olemme olleet yhteydessä <strong>Turun</strong> kaupunkiinvammaisbussin saamiseksisekä liikennevalojen äänioppaista.Todettiin mm. diakonikeskuksen,Mikaelin kirkon ja seurakuntatalonympäristö erittäin vaarallisiksi näkövammaisilleliikkua. Lisäksi olemmeantaneet lausunnot Poikluoman seurakuntatalonuudisrakennuksesta.sekä Henrikin kirkon peruskorjausjalaajennussuunnitelmaan.Yritimme saada viime seurakuntavaaleihinvammaisia ehdokkaiksi.Järjestimme eettisyysiltapäivän Arvotyhjiöstäarvokkuuteen. Alustajanatoimi pastori Sami Mustakallio.<strong>Turun</strong> kirkkopäivillä olimme mukanajärjestämässä mm. esteetön yhteysseminaaria,jossa Jukka Kumpuvuoritoimi alustajana aiheesta; YK:nvammaisten henkilöiden oikeuksiakoskevasta yleissopimuksesta. Pimécafé osoittautui taas kerran erittäinsuosituksi. Kokemus on kaikille näkevilleerittäin suositeltavaa. Menkääihmeessä, jos tulee mahdollisuus.Niille joille, pimeä kahvila eisano mitään voin kertoa, että kaikkiovat siellä samassa asemassa, kukaanei näe. Ei tarjoilijat eikä asiakkaat.Itse sähköpyörätuolilla liikkuvanaolen uskaltautunut joukkoonmukaan. Kirkkopäivien päätöspäivänäoli Jazz-messu. Tämä järjestettiinTuomikirkon edustalla. Se olimieleenpainuva ja lämminhenkinentilaisuus.Viimeisessä vammaisneuvoston kokouksessakeskustelimme hyvinpitkään tämän vuoden yhteisvastuukeräyksestä.Tänä vuonna YV:n8


kotimaan kohteena on kehitysvammaistentyöllistäminen. Tämä työllistäminenkirkolle näyttää vieläolevan erittäin vierasta. Muita kohde<strong>ry</strong>hmiämeidänkin seurakunnastalöytyy työllistettyjen kohdalla.Tämä aihe aiheuttikin erittäin vilkastakeskustelua ja pohdintaa. Jäisellainen kuva, että asia myös seurakunnanpuolelta siirtyi askeleeneteenpäin. Tällä hetkellä seurakuntayhtymässäon menossa kartoitusvälityömarkkinapaikoista.Minun mielestä meillä on erittäininnostunut ja toimiva vammaisneuvosto.Edessä on paljon tehtävääsekä henkisen että fyysisen esteettömyydenpuolella, kun tiedetäänkirkkojen ja rakennusten jopa hautausmaidenliikkumisen esteet. Kaikkisaadaan pienin askelin muutettuakaikille sopiviksi niissä puitteissa,kun on mahdollista. Henkinen esteettömyyson paljon vaikeampaa.Millä keinoilla saadaan kanssakulkijammehyväksymään erilaisuus?Meidän jokaisen pitää tarkistaa omiaasenteitamme. Jokaisella on oikeustulla hyväksytyksi sellaisena, mitkäeväät on reppuunsa saanut.Meillä on myös toivomus saadaseurakunnan omat työntekijät tuntemaanparemmin elämää meidänkannalta. Joskus tuntuu, että elämmekuin eri maailmassa. Kuinka monion valmis lähtemään johonkin tilaisuuteenensin ottamalla selvää eriasioista? Pääsenkö sisälle mihin olenmenossa, onko tila esteetön? Onkoinduktiosilmukka käytössä, onko sepäällä pyytämättä. Onko tila sopiva,jos olen heikkonäköinen? Entä, josolen sokea, pystynkö esteettä liikkumaan.Onko pistevirsikirjat saatavilla,kuulutetaanko laulettavat virret?Tiedänkö etukäteen mitä lauletaan,että ei tarvitse kantaa mukana kaikkiapistekirjoituskansioita (painavatmonta k<strong>iloa</strong>)? Onko tila sellainen,että pystyn astman tai muun hengityssairaudentai allergian takiatulemaan tapahtumaan? Tulenkoymmärretyksi jos puheeni ei oikeintoimi? Voinko tulla, jos kärsin pakkoliikkeistä?Olenko niin erilainen,etten voin tulla? Kysymyksiä lukemattomia.Silti jokaisella on samaoikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksiomana itsenään. Erilaisuus onsuuri rikkaus. Elämä on itsestäänarvoitus, kukaan ei tiedä, mitä onitselle tulossa.Katsomme luottavaisin mielin eteenpäin.Yritämme omalta osaltammetehdä elämää helpommaksi monillekanssakulkeville. Yksin emme siihenkykene. Apua ja auttavia henkilöitätarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa.Lyhyesti toimintasuunnitelmammevuodelle 2008Seurakuntayhtymän vammaisohjelmanjulkaiseminen sekä edistääsen toteutumista. Edistää seurakunnallistenpalvelujen saatavuutta jasoveltuvuutta kaikille. Lisätä seurakunnantyöntekijöiden ja luottamushenkilöidensekä seurakuntalaistenosaamista vammaisten ihmistenkohtaamisessa.Artikkeli on julkaistuDiakonia 2/08-lehdessä.9


Teksti Leila HäkkinenTAITEESTA ILOAMaaliskuun lopulla Invalidiliittojärjesti kyseisen kurssin Siikarannassa.Kurssilta oli tarkoitus saadainspiraatioita tai uusia ideoita yhdistyksentoimintaan. Meitä oli noin20 henkeä ympäri Suomea. Kurssiaohjasi tekstiilitaiteilija Jenni-JuuliaWallinheimo. Liiton puolelta ohjelmaaorganisoi koulutussuunnittelijaAuli Tynkkynen.Perjantaina olimme odotustatäynnä. Meillä ei ollut mitään tietoa,mikä meitä odotti.Sillä hetkellä, kun ensimmäinen työmeille annettiin, oli aivan hiljaista.Hiukan pälyilimme toisiamme jatoisten reaktioita. Itselläni oli aivantyhjä ja ontto olo.Vielä enemmän järkytyin, kun Martti<strong>ry</strong>htyi heti töihin. Meidän piti piirtämällä,maalaamalla, sabluunamenetelmääkäyttäen,paperista leikellentai kuinkavain tuoda esilleoma sisäinenkuvamme, omatmuistikuvamme.Tunsin olevanitäysin vieraassaympäristössä.Seurailin toisia.Martin lisäksi jokutoinenkin oli täydessätyön touhussa.Onneksihavaitsin muitakinhölmistyneitäkatseita.Pikku hiljaa joitakin ideoita rupesisyntymään. No, minähän sain aikaaneri tekniikoilla värikkään mökkirinteen.Sehän oli Koivukankareenrinnemökkialue, saunarannasta katsoen.Martilla teos esitti tietysti merta,venettä ja kaloja. Meidän kaikkientöistä vetäjä Jenni-Juulia käyttisanaa teos. Se oli minun mielestänihämmentävä sana kuvaamaan ainakinomia räpellyksiäni.Ensimmäisenä iltana teimme töitäkymmeneen asti. Mitä pidemmälleilta venyi, sitä innostuneempaaporukka oli. Alusta asti kyllä näki,kuka oli taidetta harrastanut jo pidempään.Sen ei kuitenkaan annettulannistaa. Lauantaina jatkettiinsamasta aiheesta. Jokainen saitehdä niin monta työtä kuin ehti taihalusi. Iltapäivällä lähdimme Espoo-10


seen nykytaiteen museoEmmaan. Siellä näimme”oikeiden taiteilijoiden”töitä. Oli hienoja tauluja,veistoksia ja sitten vähemmänhienoja. En oletähän saakka ajatelluttaiteeksi laatikkoa, jokaon puolillaan ruosteisianauloja. Reissu oli kyllämieleenpainuva. Illallajatkui jälleen pajatyöskentely.Viimeisiä innokkaitataiteilijoita ei meinattusaada lopettamaanlainkaan.Sunnuntaina asetimmekaikki työt näytteille. Jokainen joutuimyös selittämään omia teoksiaanja toiset saivat kysellä ja arvioida.Meillä oli myös ns. oikea näyttelymaljoineen.Oli haikeaa lähteä kotimatkalle. Jälleenkerran oli aivan ihana, innostavavetäjä Jenni- Juulia, ja aina yhtähyvä ja miellyttävä liiton edustajaAuli.Mikäli joku yhdistyksestä kiinnostuu,olemme valmiita tuomaanoppimme muidenkin jäsenten käyttöön.Emme ole opettajia, mutta yhdessätekeminen on hauskaa.Leila ja Martti11


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalletai soita lajin vetäjälle tai toimistoon, niin pääset mukavastialkuun. Joissakin liikuntamuodoissa on kesätaukoja. Asian saatvarmistettua soittamalla toimistoon.Kunto kasvaa, poltat rasvaa, etkä anna vatsan kasvaa!Uintivuoro Laukkavuoren uimahallissa, Västäräkinpolku1 keskiviikkoisin klo 18-20. Mukana uintiavustaja.Uintimaksu on 3 euroa/kerta. Huom! Kesätauko uinnissa19.6.-5.8. Laskut lähetetään uimareille kahdestivuodessa, syksyn kaudesta joulukuussa ja kesän kaudesta ennen kesätaukoa.Pöytätennis maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20 Invalidiliiton<strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä, Hippoksentie 29. YhteyshenkilöJukka Kumpuvuori, puh. 050-5520 024.Pyörätuolirugbyn keskiviikkoisin klo 17.30-19.00 Hannunniitunkoululla, Virmuntie 3. Yhteyshenkilö Juha Salminen, puh.040-7063 793.Pyörätuolikoripallo Peltolan Ammattikoululla maanantaisin klo20–22. Yhteyshenkilö Jonne Laurila, puh. 0400-655 159.Istumalentopallo Sirkkalan koululla Sirkkalankatu 20, torstaisin klo20 - 21.30. Yhteyshenkilö Raimo Lehtonen, puh. 040–766 7754.Ilma-aseammunta Kupittaan Urheiluhallilla, Paavo Nurmentie1 tiistaisin ja torstaisin klo 10- 13. Käytettävissä yhdistyksenilmakivääri, jonka saa lainaksi hallin valvojalta.Keilailu maanantaisin klo 14–15 ja torstaisin klo 13–14Kupittaan keilahallissa, Kupittaankuja 1. Vuoromme voivattoisinaan olla kilpailukäytössä. Varmistu asiastasoittamalla hallille, puh. 2331 335.Joogaajat! Hetta Häy<strong>ry</strong>sen johdolla sovellettua joogaa torstaisin11.9.-27.11. Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 klo 12-14. 3 euroa/kerta.12


TiedotteetInvalidiliitto valitsi Terveysrahastonkumppanikseenasumispalvelujen kehittämiseen25.4.2008Invalidiliitto <strong>ry</strong> ja Terveysrahasto Oy ovat päättäneet yhteistyöstä asumispalveluidentuottamisessa ja kehittämisessä vammaisille ja vanhuksille. TerveysrahastoOy on hankkinut suunnatussa osakeannissa 25 % osuuden InvalidiliitonAsumispalvelut Oy:n osakekannasta.Vammaisuuden, sairauden ja ikääntymisen vuoksi tukea itsenäiseen selviytymiseentarvitsevien ihmisten määrä kasvaa Suomessa voimakkaasti lähivuosina.Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on yhdessä sidos<strong>ry</strong>hmiensä kanssa kehittänytvaltakunnallisen palveluverkoston, jonka avulla vammainen henkilö voiyksilöllisesti räätälöityjen palvelujen avulla asua ja elää turvallisesti.- Uskomme, että Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:llä on tulevaisuudessa entistämerkittävämpi valtakunnallinen rooli itsenäistä selviytymistä tukevien palveluidenjärjestämisessä eri asiakas<strong>ry</strong>hmille, toteaa Terveysrahasto Oy:n toimitusjohtajaVesa Lehtomäki.- Olemme tyytyväisiä Terveysrahasto Oy:n mukaantuloon yrityksemme kehittämiseennyt, kun näemme palvelurakenteen muutosvaiheen alkaneen.Terveysrahasto Oy on sijoittajana sitoutunut turvaamaan nykyisen asiakaskuntammepalveluiden jatkuvuuden, sanoo Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:ntoimitusjohtaja Risto Hämäläinen.Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on osa Invalidiliitto-konsernia. Se tuottaa korkealaatuisiavammaisten asumispalveluja sekä vammaisten itsenäistä asumistaja elämää auttavia tukipalveluja. Yhtiö toimii valtakunnallisesti lähes 20paikkakunnalla. Sen liikevaihto vuonna 2007 oli 33,3 miljoonaa euroa ja senpalveluksessa on yli 900 henkilöä.Terveysrahasto Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle erikoistunut pääomasijoitusrahasto,joka edistää kohdeyritystensä kautta parhaiden käytäntöjenleviämistä sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.Lisätietoja:Invalidiliiton Asumispalvelut OyToimitusjohtaja Risto Hämäläinenpuh. 040 512 6827risto.hamalainen@invalidiliitto.fi13


Markkinatori Koivukankareellasunnuntaina 10.08.2008 klo 12 – 15- hyvää musiikkia- yhteislaulua- erilaisia myyntipöytiä- kirpputoripöytiä- lettujen paistoa, ym.Jos olet kiinnostunut myymään tuotteita tapahtumassa,soittele Leilalle 040 5495025. Pöytämaksu 3 €.järj. Kirppulan väkiEsitys KoivukankareellaSambialaisen sisarjärjestömme ZNAPDin edustajiavierailee Turussa 29.5.Vieraamme pitävät esityksen Lomakodilla torstaina 29.5. klo 19,jossa he kertovat omasta toiminnastaan jatyöstään vammaisten ihmisten parissa Sambiassa.Tervetuloa!Kutsu yhdistysväelleSalon <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> kutsuu <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong>viettämään kanssaan kesäpäivää kesäpaikkaansaVähä-Rytköön lauantaina 5.7.2008 klo 12.Paluumatkalle lähdemme n. klo 17.Ruokamaksu 4 € / henkilö, lisäksi korvaus matkasta.Ilmoittautuminen 28.6. mennessä. <strong>Turun</strong> yhdistyksen toimisto ottaa vastaanilmoittautumisia 19.6. saakka (puh. 235 6439),minkä jälkeen voi ilmoittautua Leilalle 040 549 5025.14


Lomakodin kesätapahtumia 2008Tervetuloa Lomakodille nauttimaan kesästä!Invabussin esittely 25.5. klo 11.30 ennen avajaisia.Kesäkauden avajaisia juhlitaan sunnuntaina 25.5. klo 13.00Avajaisten jälkeen palosammutinharjoitukset.Kirpputori Keltaisessa talossa keskiviikkoisin ja lauantaisinklo 15.30-19.00 muulloin sopimuksen mukaan (040 549 5025 Leila).Näytelmä Sambialaisten vieraittemme esittämänä to 29.5. klo 19.00Leikkimielistä bingoa• Lomakotitoimikunnan bingo (Keltaisessa talossa) la 7.6. klo 19.30• Tiedotustoimikunnan bingo (ravintolassa) la 12.7. klo 19.30• Naistoimikunnan bingo (ravintolassa) la 26.7. klo 19.30• Tiedotustoimikunnan bingo la 9.8. klo 19.30• Matkailutoimikunnan bingo la 23.8 klo 19.30Askartelua 10.6.-26.8. Keltaisessa talossa tiistaisin klo 17.00.Kesäisiä liikuntahetkiä Heidi Haverisen johdolla:• liikunnallinen iltapäivätunti su 15.6. ja 23.8. klo 14. ulkonaasuntolan edustalla sään salliessa, muutoin asuntolan aulassa• uintia ja vesijuoksuvyön kokeilua su 27.7. klo 14.Tavataan asuntolan edessä.Juhannusjuhlat pe 20.6. klo 18.00.Aloitetaan saappaanheitolla klo 17.Urheilu- ja pelipäivä sunnuntaina 13.7. klo 13.00.Aloitetaan boccia-turnauksella!Hattujuhlat perjantaina 1.8. klo 19.00.Markkinatori sunnuntaina 10.8. klo 12.00-15.00Päiväbingo sunnuntaina 17.8. klo 14.00Kesäkauden päättäjäiset lauantaina 30.8. klo 19.00Lomakodin syystalkoot lauantaina 27.9. klo 9 -Tervetuloa mukaan!15


TERVETULOALOMAKOTI KOIVUKANKAREELLE!AsuntovaunupaikatKESÄN HINNASTO 2008Jäsenet 1 vrk 9 euroa1 viikko 33 euroavuosipaikka (sis.30 ruokalippua) 433 euroaSisa<strong>ry</strong>hdistys 1 vrk 10 euroa1 viikko 38 euroaVieraat 1 vrk 16 euroaViikoittaiset saunavuorot KoivukankareellaKeskiviikkoLauantaiNaiset 17 -19 14 - 16Miehet 19 - 20.30 16 - 19Saunavuoro 1 euro/henkilöTilaussaunatMökkiläiset, jäsenet ja heidän vieraat- tilaus Leilalta 040 549 5025Muut- tilaus yrittäjältä Vesalta12 euroa/tunti25 euroa/tuntiAsuntolan sauna <strong>ry</strong>hmille12 euroa/tunti- varaus yrittäjän kautta 2 euro/hlö ke, laKota metsän reunalla (1-20 henkilöä)Viihtyisä telttakota- varaus yrittäjän kautta15 euroa/tunti16


Yöpyminen asuntolahuoneessa (hlö/vrk)Jäsenetkuukausikaksi (2) viikkoa20 euroa/ensimm. yö,seuraavat 15 euroa370 euroa195 euroa3 – 10 vuotiaat 12 euroaalle 3-vuotiaatmaksuttayhden hengen huone, lisämaksu5 euroa/vrkPesukone1 euro/koneellinenHuoneet luovutetaan asiakkaalle saapumispäivänä klo 14.00.Huoneiden luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. Liinavaatteet ja ALV sisältyväthintaan.Kysy <strong>ry</strong>hmähintaa lomakeskuksesta! Vesa Virtanen, puh. 040-825 6922Ravintola Kuusisto ma-to klo 9-19pe klo 9-19->la klo 9-19->su klo 9-19Avoinna tarvittaessa pidempään!Jäsenten ruokailuhinnat: aamiainen klo 09.00 - 10.00 5,00 euroa lounas noutopöydästä klo 11.00 – 15.00 6,80 euroaHuom! alkaen jo 12.5.Vieraiden ruokailuhinnat: lounaspöytä (ma-pe)7,00 euroa lounaspöytä (la-su)12,00 euroaRavintolan aukioloaikana myös listaruokia sekä a-oikeudet4 – 10 -vuotiaat puoleen hintaanalle 4-vuotiaatilmaiseksiErityisruokavalioista, ym. toiveista soita Tuire Ylitalolle,puh. 0400-868 831Jäsenkorttia näyttämällä sopimushintaan.Jäsenkortti on henkilökohtainen.17


LOMAKESKUS KUUSISTOSSAKesä 2008Terveisiä Kuusistosta. Täällä on vietetty vähälumista talvea jaKuusiston salmikaan ei kunnolla jäätynyt, joten mm. pilkkikilpailutja muut talviaktiviteetit siirtyivät ensi talveen. Nyt kuitenkinon kesä edessä, lintujen viser<strong>ry</strong>s on alkanut ja luonto heräätalvihorroksesta.Lomakeskus avaa ovensa äitienpäivänä, jonka jälkeen ravintola-ja majoitustoimintaa päivittäin on aina syksyyn saakka.Kevät täyttyy virkistys- ja tykypäivistä, jolloin <strong>ry</strong>hmien kanssapeuhataan merellä, metsässä ja välillä ilmassakin. Kesällä leiritja lomalaiset vilkastuttavat aluetta, jolloin vilinää ja vilskettä onvauvasta vaariin.Toivotamme vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleeksi LomakeskusKuusistoon.Lomakeskus KuusistoVesa VirtanenMunkkentie 251, 21620 KuusistoPuh. 040 825 69 22Sähköposti: info@lomakeskuskuusisto.fiKotisivut: www.lomakeskuskuusisto.fi18


Ravintola KuusistoMunkkentie 251, KuusistoRavintoloitsija Tuire Ylitalogsm 0400 868 831Juhlatilat merinäköalalla n. 100:lleKatettu kesäterassiA-oikeudetMyös asiakkaan omiin tiloihinJuhlapalvelu kaikkiin elämäsi juhliin:-Ristiäiset-Valmistujaisjuhlat- Häät-Muistotilaisuudet<strong>Turun</strong> Lakitieto OyAsesepänkatu 1, 20810 TURKUwww.turunlaki.fiHappy Housen kevään ja kesän tietojaAvoimet ovet ja kesäkauden avajaiset ke 21.5.Aukioloajat: 1.-2.5. HH suljettuJuhannukseen asti normaali toiminta ja normaalit aukioloajat.23.6.-25.7. avoinna arkipäivisin klo 11-15 (ei erityistä päiväohjelmaa)28.7.-1.8. HH on suljettu4.8. alkaen normaalit aukioloajatSyyskuussa alkaa päivätoiminta.1.9. klo 12-15 Happy Housen 4-vuotissynttärit19


Teksti: Vappu ViemeröV eraskynäVoiko hyvinvoinnistaan huolehtivakuluttaja enää luottaa mihinkään?Päivittäin saa lukea erilaisista kulutustutkimuksista,jotka ovat ristiriidassaaikaisempien tutkimustulostenkanssa tai jopa täysin kyseenalaistavataiempaa tietoa.Kahvi on kuulunut ja kuuluu edelleenkinnäihin juupas-eipäs tuotteisiin.Aikoinaan kahvi kiellettiin ihmisillehaitallisena nautintoaineena jaaina on varoiteltu kahvin liiallisestakäytöstä. Nyt kuitenkin tutkimusosoittaa, että kahvi hidastaa esim.parkinsonintaudin etenemistä ja ehkäiseedementiaa, varsinkin naisilla.Tupakan vaarallisuudesta on puhuttupitkään ja nykyään tupakoitsijoiltaollaan viemässä ihmisoikeutuskokonaan. Kohta varmaan laaditaanerityinen hälytysjärjestelmä kontrolloimaankotona tupakoitsemista.Toisaalla on havaittu, että esim.MS- ja parkinsonintauti etenevät hitaammintupakoitsevilla henkilöilläja aiheuttavat vähemmän vakaviaongelmia sairauden edetessä. Tupakanvaarallisuudesta keuhkosyövänsyntymiselle paasataan jatkuvasti.Noin 17 prosentilla tupakoitsijoistaon keuhkosyöpä. Samanaikaisestilähes 25 prosentilla väkivaltaa katselleistalapsista on korkea aggressiivisuudenja väkivaltaisuuden taso.Siitä ei paasaa kukaan.Alkoholi on saanut oman osansahaukuista, eikä varmaankaan suotta,siksi paljon ongelmia liiallinenalkoholin käyttö aiheuttaa yhteiskunnalleja yksittäiselle ihmiselle.Nykyään kuitenkin suositellaan muutamaalasillista punaviiniä päivittäinestämään solujen härskiintymistä jaennenaikaista vanhenemista.Vihanneksia on kautta aikojenkehotettu syömään runsaasti, se pitääsuoliston kunnossa, ei tuo tullessaanylimääräisiä kiloja ja takaamonipuolisen vitamiinien saannin.Nyt huomattiinkin, että useat vihreätvihannekset ja mausteyrtit sisältävätnitraattia, joka muuttuuruuansulatuksessa vaaralliseksi nitriitiksi.Jopa muutama lehti rukolasalaattiapizzan päällä voi koituakohtalokkaaksi.Jos olet halunnut välttää suolanliiallisen käytön aiheuttamia ongelmia,on ollut turvallista käyttääHerbamare-tuotteita, eli yrttisuolatuotteita.Uusimmat tutkimuksetväittävät niiden aiheuttavan maksavaurioita.Suomalaiset kärsivät osteoporoosista,luiden haurastumisesta ja20


meitä kehotetaan syömään D-vitamiiniaja lääkkeitä sen estämiseksi.Normaali suomalainen saisi D-vitamiininsaauringosta, mutta liiallinenauringossa oleminen vanhentaa ihoaja aiheuttaa ihosyöpää. Jotkut lääkäritovat hanakoita määräämäänosteoporoosilääkkeitä. Toisten mielestäniillä ei ole mitään merkitystäosteoporoosin kannalta ja että meilläei ole edes luotettavia välineitämitata luuston haurastumista.Olemme usein kahden yhtä huononvaihtoehdon edessä terveytemmehoidossa, mutta sama tuntuupitävän paikkansa rahapussimmesuhteen. Meille on iät kaiket saarnattu,että suomalaiselle talvi jaensimmäiset jääkelit tulevat ainayllättäen. Tänä vuonna (tai oikeastaanjo viime vuonna) vaihdoimmetalvirenkaat suhteellisen ajoissa.Nyt kun lunta ei ollut maassa vielämaaliskuussakaan, nastarenkaidenkäyttäjiä halutaan rangaista ylimääräisenveron muodossa, koska nastatkuluttavat asfalttia ja aiheuttavatsiten ilmanlaadun huonontumista japölyn lisääntymistä.Tiedote Avustajakeskuksesta:MUUTAMME väliaikaisiin tiloihin.Tervetuloa tutustumaan toukokuussa!Puhelinnumeromme säilyvät ennallaan.Tilamme ovat esteettömät.Tutun henkilökuntamme löydät jatkossa osoitteesta:Varkkakuja 2, 20320 TurkuMeille pääset kätevästi seuraavilla busseilla:190, 19, 11,110, 28, 88Avoinna kesäaikaan normaalisti!21


Teksti Hilkka HuotariPystytkylläeroontupakastaKirja on tuttua Hippokrates -sarjaa jaKustannus Oy Duodecimin julkaisema.Kirjoittajina ovat toimineet: toimittajaEija Aatela, vieroitusohjaaja/kouluttajaKarin Iivonen, vieroitusohjaaja/kouluttaja ja LT Kristiina Patja, jokaon Kansanterveyslaitoksen tupakkaasiantuntijalääkäri.Kristiina Patja on ollut mukana tekemässätupakasta vieroituksen KäypäHoito –suositusta, kehittämässä vieroitusmenetelmiäja toiminut käytännönlääkärinä.Eija Aatela on kirjoittajatiimissä maallikonja tupakoitsijan näkökulma. Häntyöskentelee Me naiset -lehdessä jakirjoittaa muun muassa terveyden jahyvän olon aiheista.Kaarina Iivonen on työskennellyt tupakastavieroituksen parissa kahdeksanvuotta; viisi vuotta Vantaan tupakkaklinikanvieroitusohjaajana jasen jälkeen tupakasta vieroituksen<strong>ry</strong>hmänohjaajana sekä <strong>ry</strong>hmäohjauksenkouluttajana. Hän on ollut mukanalaatimassa tupakasta vieroituksenKäypä Hoito -suositusta.Suomessa tupakoi päivittäin 880 000aikuista. Tämä kirja ei pyri tuomitsemaanketään, vaan yrittää etsiä tupakoinnintakana vaikuttavia käyttäytymiseenja ihmisenä olemiseen liittyviätaustatekijöitä.”Tupakka on ainoa asia, jonka kanssaolen seurustellut kaksikymmentäkertaa joka päivä yli kolmenkymmenenvuoden ajan, se on ollut mukanajokaisessa merkittävässä elämäntilanteessa.”Näin totesi eräs lopettaja,josta kirjassa kerrotaan. Lopettaminenon usein matka itseen ja sillämatkalla tarvitaan uusia ystäviä tupakantilalle.Kirjoituksessaan lukijalle kirjoittajattoivovat, että kirjasta löytyisiajatuksia ja vinkkejä, jotka voisivatauttaa löytämään polkuja ja teitä tupakoimattomaanelämään, tai tupakoinninvähentämiseen. Mukana ontutkittua tietoa, mutta koska tieto eitee ketään viisaaksi, on mukaan liitettytupakoijien omia kokemuksia jaajatuksia tupakasta.Omaan nuoruuteeni liittyi tällainenkovan tupakoitsijan kokemus. En itsepolttanut, mutta lapsuuteni perheessäpoltti seitsemän henkeä sisällä. Seoli tapa seurustella. Olin olosuhteidenpakosta mukana. En purnannut. Olihanse kotini.Kirjassa on tällaisena isompana otsikkonaTupakka osana arkea ja juhlaa,Miten lopettaisin tupakoinnin,Tupakoinnin lopettaminen, Tupakatonelämä edessä, Tupakka elimistössä,Lopettamisen avuksi, Tupakka ja sairaudet,Totta vai tarua, uskomuksiatupakasta, Kirjallisuutta ja internetsivujaja liitteet.Totta vai tarua kohdasta aloin hetietsiä niitä uskomuksia, joita joskuskuulin isältäni. Isäni sairasti tupakanaiheuttamaa keuhkosairautta ja hänuskoi, ettei voi lopettaa, koska sittenvarmasti kuolee irtoavaan limaan,joka puhdistaa keuhkoista tervaa.Kyllä tämä uskomus löytyi listoilta.Osa uskomuksessa oli totta. Tupak-22


kayskä olisi parantunut ainoastaan lopettamallatupakointi, joka olisi aluksilisännyt yskää, mutta paraneminenolisi ollut mahdollista vain lopettamallatupakointi. Ihmettelin kyllä joskus,kuinka kova tupakan tarve voi olla,koska isäni oli loppuaikanaan keuhkosairaalassa,eikä itse päässyt tupakkahuoneeseen,koska ei jaksanut siirtääkynnyksen yli tarvitsemiaan hoitolaitteita,ja hoitajat olivat kieltäytyneethäntä sinne avustamasta. Isä kulkilaitteineen tupakkahuoneen oveneteen ja odotteli, kun parempikuntoinenpotilas, tai jonkun toisen vierastuli, ja auttoi hänet yli kynnyksen tupakkahuoneeseen,tähän taivaalliseennautintoon, joka koitui hänen kohtalokseenmyöhemmin. Me lapset saimmetietää hänen kuolemansa jälkeen,että hän sairasti myös keuhkosyöpää,jonka hoitamisesta isäni oli omalla tavallaankieltäytynyt.Monet naiset varsinkin sanovat - olenkyllä miesten myös kuullut sanovanettätupakka laihduttaa. Naisten onvaikeampi lopettaa tupakointia, kuinmiesten, tupakalla on riskiraja terveyshaitoille,satunaistupakointi ei olevaarallista… varmasti haluaisit tietää,mikä on totta ja mikä uskomusta nykytietämyksenmukaan.Vielä joitakin uskomuksia: tupakointion seksikästä, tupakoiva on eleganttija nuorekas, tupakka ei ole haitallista,onhan se laillista, tupakka rauhoittaaja helpottaa stressiä. Muistan, kuinkaäitini käytti joskus sanontaa, nyt onpakko vetää rauhan savut ja jatkaavasta sitten. Se oli luvallinen tapa pitäätauko työskentelyssä. Aivan kuinmyöhemmin työpaikallani muistan,kuinka tunnin välein suuri joukkotyötovereitani kulki huoneeni ohi tupakalleja taukoa pitämään. Tulivatsilloin mieleeni äitini rauhan savut jalupa pitää taukoa.Uskomusten joukkoon kuuluvat myös:Oma tupakointi on keskimääräistävähäisempää ja sairastumisriskini alhaisempi,kuin muilla tupakoijilla. Tupakoijatmaksavat veroillaan tupakkasairauksienkustannukset. Tupakkaauttaa poistamaan sosiaalisia pelkojaja jännityksiä. Lasten tupakoinninaloittamisen estäminen on tärkeämpääkuin aikuisten tupakointiin puuttuminen.Isäni oli aloittanut tupakoinninkuusivuotiaana, kun hänen äitinsäoli kuollut ja hän jäi asumaan isänsäemännöimään huusholliin.Totta sen sijaan on kirjan mukaan:Kun olet polttanut viimeisen savukkeen,elimistössä alkaa tapahtua suotuisiamuutoksia. 20:en minuutin kuluttuaverenpaine laskee normaaliksi.Syke laskee normaaliksi. Käsien jajalkojen lämpötila kohoaa normaaliksi.Kahdeksan tunnin kuluttua verenhiilimonoksidipitoisuus laskee normaaliksi.Veren happipitoisuus nouseenormaaliksi. Kahdenkymmenenneljäntunnin kuluttua sydänkohtauksenvaara pienenee. Miltä tuntuu miettiätosiasioita? Uskon, että kirja herättääkokonaisuudessaan ajatuksia. Mitä tapahtuukaan48 tunnin kuluttua, mitäviikkojen…kuukausien päästä tupakoinninlopettamisesta?Edellä mainittujen seikkojen lisäksimukavia ja hyödyllisiä tosiasioita tupakoinninlopettamisesta on lukuisia.Jos vähänkin tunnet kiinnostusta tupakanriskejä ja tupakoinnin lopettamisenhyötyjä kohtaan ja tarvitsisituusien polkujen löytämiseen jotakinapukeinoja, tästä kirjasta ”Pystyt kylläeroon tupakasta” on sinulle varmastihyötyä. Kirja on kirjoitettu hyvälläsuomenkielellä ja teksti on helppolukuista.Hyviä lukuhetkiä!Hilkka23


MINNE MENNÄTARJOLLA ASIAA, VIIHDETTÄ SEKÄ MATKOJA. TULE MUKAAN!Ruokaile Koivukankareella! Jäsenemme voivat ostaa Ravintola Koivukankareenruokalippuja nyt myös toimistolta. Lounaspöytä on katettu päivittäin12.5. alkaen.TVJ:n yhteinen kuntosalivuoro Visiitissä vielä toukokuun ajan tiistaisin klo17-18.30. Osoite on Rantayrttikatu 1, Kaarina.Taidepiiri - tervetuloa maalaamaan torstaisin klo 13.00 -17.00. Toukokuunloppuun asti maalarit kokoontuvat yhdistyksen toimitilassa Asesepänkadulla,kesäkuukausina (kesä-, heinä-, ja elokuussa) Lomakoti Koivukankareella.Lisää tietoa Hilkka Huotarilta 0500- 936 767.Tervetuloa tutustumaan invabussiin 25.5. klo 11.30 -13 Lomakoti Koivukankareelle.Esittelijänä yrittäjä Jari Mäki. Käy katsomassa myös nettisivutwww.jumbolans.se.Kirpputori Lomakodilla avoinna 28.5. alkaen keskiviikkoisin ja lauantaisinklo 15.30-19 Keltaisessa talossa (ja muulloinkin, sopimuksen mukaansoittamalla Leilalle 040-549 5025). Tervetuloa erittäin edullisille ostoksille!Otamme kiitollisena vastaan lahjoituksia. Haluamme lämpimästi kiittääkaikkia lahjoittajia. Rahat käytetään Lomakoti Koivukankareen korjauksiin.Terveisin Kirppulan väki.Esitys Koivukankareella: Sambialaisen sisarjärjestömme ZNAPDin edustajiavierailee Turussa 29.5. Vieraamme pitävät esityksen Lomakodilla torstaina29.5. klo 19, jossa he kertovat omasta toiminnastaan ja työstään vammaistenihmisten parissa Sambiassa. Tervetuloa!Lähde kanssamme Samppalinnan Kesäteatteriin katsomaan musikaalikomediaaHääkeikka keskiviikkona 16.7.2008 klo 15. Ilmoittaudu toimistolle2.6. mennessä. Huom! Olemme varanneet myös pyörätuolipaikkojaKaikille tarkoitettu askartelu jatkuu tänäkin kesänä 10.6. – 26.8. Keltaisessatalossa Lomakoti Koivukankareella tiistaisin klo 17. Syksyllä askarteluajatketaan toimistolla, mikäli kiinnostusta löytyy. Tule innostuneena ja hyvienideoiden kanssa –tai ilman!24


Kesäpäivän vietto Salon <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n kesäpaikassa: Salon <strong>Seudun</strong><strong>Invalidit</strong> kutsuvat yhdistyksemme jäsenet viettämään mukavaa kesäpäivääkanssaan lauantaina 5.7. klo 12 alkaen. Paluumatka n. klo 17. Ruokamaksuon 4€ henkilö, lisäksi korvaus matkasta. Ilmoittaudu 28.6. mennessä!Toimisto ottaa vastaan ilmoittautumisia 19.6. asti, minkä jälkeen voi ilmoittautuaLeilalle 040-549 5025.Kesäliikuntaa Kuusistossa Heidi Haverisen johdolla! Liikunnallinen iltapäivätuntisu 15.6. ja 23.8. klo 14.00 asuntolan lähettyvillä ulkona (sään salliessa)tai asuntolan aulassa. Uintia ja vesijuoksuvyön kokeilua 27.7. klo14.00. Kokoonnumme asuntolan edustalla.Alueelliset koulutus- ja virkistyspäivät Koivukankareella 20.-21.9.2008.Jäsenemme ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ohjelmaan, muttamajoittuminen asuntolassa ei kyseisinä päivinä ole mahdollista. Luennoitsijoiksiovat lupautuneet mm. Invalidiliiton järjestöpäällikkö Marja Pihnala,ja järjestötyön suunnittelija Aila Peräjoki, <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> Reumayhdistyksentoiminnanjohtaja Satu Gustafsson, psykologian dosentti Vappu Viemerö.Ilmoittautuminen ja lisää tietoa toimistolta.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä aloittaa toimintansa syksyllä. Seuraa ilmoituksiaTreffi-lehdessä!Matkailutoimikunnan leikkimielistä bingoa yhdistyksen toimitilassa 28.9.,26.10. ja 30.11. klo 13.Invalidiliiton 70-vuotisjuhla 11.10.2008 Hotelli Holiday Club Caribiassa.Konsertti alkaa klo 15, mitä ennen kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton.Lisää tietoa tulossa lähempänä ajankohtaa.Pysy ajan tasalla seuraamalla nettisivujamme osoitteessa www.turunseuduninvalidit.fi.Seurakunnan vammaistyö<strong>ry</strong>hmä• Päiväretki Toimiva koti -näyttelyyn Helsinkiin 11.09.2008.• OIKEUS ELÄMÄÄN opintopiiri alkaa 03.09.2008 klo 18.00. Paikka on vieläavoin.Tiedustelut ja ilmoittautuminen Helvi Lähteenmäki p. 261 7244.25


EkinpakinaVALTTIKORTTEIJallu huamas Virtase ja moikkas. Vastaust ei tullu, vaikk Virtane meinaskävellä suaraa päisi.-En mää mittää huamakkaa, se naurahti nolona. Mää olen kiärtäny kokokaupa enkä mistää löydä tuulilasipyyhkijöi. Virtane pyyhkis hikee ottaltas.- Luulis tämmöses kaupas oleva, Jallu totes ja silmäili Piilteema uutta hallii.-Tavaraa on mont hehtaarii.-Ja luulis ett o myyjii, mut ennen ku näet simmose ja ehdit kohdal, se o johävinny.-Tual on tiatokonei, jos niitten kans haetaa.-Tuleek tavara koneest sit kans? Virtane päästi epätoivose hörähdykse.-Katotaa, nauro Jallu ja kelas konee viäree. Yks oli nii matalal ett tualinkans ylettys. –Jaa nyt tarvitaa tuattee numero. Kato luettelost.-Ei mul ol lasei muka, Virtane yritti tihrustella.Jallu löysi lopultas hylly numero ja vihro Virtane sai sulkas.-Täytyy varmaa mennä tiatokone-, varastomiäs- ja myyjäkursseil, ett selviiostoksistas, se mutisi nääntyneenä. –Ja mennä kuntosalil ett jaksaa rampatakaupois.- Maksamist ei kumminkaa ol viäl siirretty ittepalveluks! Sitä Jallun ei olispitäny sannoo. Ku hän oli suarittanu ostokses ja meinas maksaa kortil, tulikitoppi. Kassalikka sanos, ett pankki ei vastaa.-Häh! sanos Jallu.-Sampo-pankis o jottai häikkää.-Taas! Jallu punotti. Hän selas lompsaas, mut käteist ei ollu. Hän joutusjättämää ostokses tiskil.Jallu tajus, ett nyt jää toinenki ostosreissu tekemätt. Hän oli luvannu Ellulkäydä marketis.Ku Ellu tuli töist, oli lähel ettei syntyny perheriita ku se kattos tyhjää jääkaappii.-Syytä Sampo-pankkii, tokasi Jallu.-Simmost se on ku eletää kortin varas!-Nii sanos Kanervaki. Kortt tua, kortti viä.-SIM-kortti taitaa olla eri asia. Pankkikortti ei tua eikä viäkkää.-Kuka se oli ku laulo elämä valttikorteist, Ellu naurahti.-Se oli enne se, sillon ku kaupat oli ihmisii varte ja oli myyjii ja palvelui. Taino, poikkeuksiiki o, pankit o aina ollu samallaisii.EKI26


Perinteiset Syyspäivät<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n lomakodillaKoivukankareella 20.–21.9.2008v mielenkiintoisia luentoja mm. liiton teemasta, esteettömästä rakentamisestaja korjaamisesta, jaksamisestav hyviä luennoitsijoita, mm. Invalidiliiton järjestöpäällikkö Marja Pihnala,psykologian dosentti Vappu Viemerö, Paraisten Invalidien puheenjohtajaSven Olof Isaksonv hauskaa liikkumistav tanssitv saunomistav maukasta ruokaav mukavaa yhdessäoloa luonnonkauniissa Kaarinan KuusistossaPäivien aikataulu:Lauantaina ohjelma alkaa yhdistyksen puheenjohtajan Leila Häkkisen tervehdykselläklo 10.Tervehdystä seuraavat luennot jatkuvat ruokailu- ja kahvitaukoineen klo 16asti. Päivällisen jälkeen on mahdollisuus saunoa. Iltaohjelma alkaa klo 20.Sunnuntaina luennot alkavat klo 10.15. Viikonlopun luento-osuus päättyyiltapäivällä päätöskahveihin klo 14.30.Osallistuminen luennoille on ilmainen. Ruokailun hinta 25 e/lauantai,16 e/sunnuntai. Majoituksesta veloitetaan erikseen.Muista ilmoittautua, vaikka osallistuisitkin vainluennoille! Haluamme varmistaa, että kaikilleriittää istumapaikkoja!Ilmoittautumiset ja tiedustelut31.8. mennessä toimistoltapuh. 02-235 6439 taitoimisto@turunseuduninvalidit.fiTervetuloa!


Koivukankareen KesäKuusiston kesä on kertomuksia täynnäOn tapahtumaa, toimintaa, talkoitaVirkistystä, viihdettä ja virvelöintiä vesilläKoulutusta, kirpputoria ja kuumaa saunaa.Kaveria siis kädestä ota jaKuusiston kesästä tee itsellesi tottaTuiren terassilla tuopillinen nauti javaro ettei makkaraperunoihiniski himotauti.Tikanheitosta taiteen tekemiseen varaa kesällä aikaaäläkä nukkumiseen suvella tuhlaa aikaa.Tärkeää on että itse viihdyt ja voimia keräätja että linnunlauluun aamullaystävän kainalosta heräät.Satu Järviö

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!