16.07.2015 Views

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 1/2010

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 1/2010

Turun Seudun Invalidit ry Jäsenlehti 1/2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TI-TURINA36. vuosikertaPUHEENJOHTAJANPALSTAOsoiteTI-Turina<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>Asesepänkatu 120810 TurkuPäätoimittajaLeila Häkkinenleila.hakkinen@pp.inet.fiToimitussihteeriSatu Järviöpuh. 050 465 1267satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiToimitus<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>/TiedotustoimikuntaTilaushinnatJäsenille jakannattajajäsenillejäsenetuna ilmainen.IlmoitusmyyntiToimisto puh. (02) 235 6439Taitto ja painatusPainotalo Painolawww.painola.comKaarina <strong>2010</strong>TI-Turina 2/<strong>2010</strong>Toukokuussa ilmestyväänlehteen aineisto19.4.<strong>2010</strong> mennessä.JÄSENYYS YHDISTYKSESSÄKANNATTAA!Talvinen tervehdys teille kaikille lehden lukijoille.Jokaisella meillä on omat mielipiteemmerunsaslumisesta talvesta. Liikuntaesteiselleei aina ole mahdollisuutta liikkuavaltavien lumikasojen lomassa ja hyvin epätasaisillakulkuväylillä. Moni onkin ajatellutmahdollisuutta asua talvet lumettomassamaassa. Itse olen ollut tyytyväinen kunnontalveen. Vaikkakin vaatteita pitää olla paljonpäällä ”sähkärillä” liikkuessa. Aina tämäilma jatkuvan vesisateen voittaa.Invalidiliitto oli myös tänä talvena ottanuthuomioon talvikelit Talvisia jännitysnäytelmiä-kampanjassaan. Yhdessä Judoliitonkanssa otettiin esiin turvallisemman kaatumistavanharjoitteet. Tammikuussa oli yhdistyksemmeväki kokoontunut paikallisenjudoyhdistyksen kanssa yhteiseen iltaan.Toivon, että opit menivät edes jotenkin perilleja olette jatkaneet harjoituksia.3


Terveiset teille kaikille puheenjohtajienjärjestöpäiviltä. Aiheena tänävuonna oli tukea puheenjohtajanajaksamista ja kehittymistä. Luennotolivat hyviä, samoin paneeli ja <strong>ry</strong>hmätyö.Mistäköhän johtuu, että itsevalitsin <strong>ry</strong>hmätyöskentelyyn aiheeksineuvottelutaidot. Itse ajattelinmonesti päivän aikana sitä, kuinkaerilaista olisi olla puheenjohtajanapienessä yhdistyksessä. Meillä kaikillakun sattuu ongelmat olemaanniin erilaisia.Viime viikonloppuna valittiin uusialueellinen ohjaus<strong>ry</strong>hmä myös meidänalueelle. Emme ole enää Turku-Pori vaan Lounais-Suomi. Toivotanvalituille onnea ja työiloa seuraavaksineljäksi vuodeksi.Nyt jäämme odottamaan lumiensulamista ja kaunista kevättä. Toivottavastinähdään yhdistyksen tapahtumissa.Haluan lopuksi kiittääkaikkia yhdistyksen jäseniä, jotkaovat eri tavoin muistaneet ja tukeneetminua tämän erittäin haastavantalven aikana. Kaunis kiitos toimistontiedottaja Ullalle valtavastaavusta. Työ jatkuu, toivottavasti onrinnallani kulkijoita.Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille,jotka osallistuivat lumen poistoonLomakodin asuntolan katolta.Panoksenne oli tärkeä!Leila HäkkinenKokous- ja juhlatilat edullisesti<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong> vuokraa toimitilojensa yhteydessäAsesepänkatu 1:ssä sijaitsevaa isohkoa kokoushuonetta.Takallinen tila on varustettu av-välineillä ja sinne mahtuu40–50 henkeä. Hintaan sisältyy myös keittiön ja astiastonkäyttöoikeus. Lisäksi yhdistys vuokraa kokoustilojenyhteydessä sijaitsevaa saunaa.Hinnasto:Kokoustila 40 € / 4 tuntia. Koko päivän (klo 9 - 16) hinta 70 €.Sauna (sis. kokoustilan ja keittiön käyttöoikeuden)80 € / 4 tuntia.(Sauna vuokrattavissa ma, ti, ke, la ja su klo 16–22).Jäsenet saavat 30 % alennuksen.Mikäli vuokraaja ei huolehdi tilojen siivoamisesta jälkeensä,veloitamme 20 € siivouslisän.Varaukset toimistosta p. (02) 235 6439 ma-to klo 9-14.4


TURUN VALIDIA-PALVELUT ESITTÄYTYY<strong>Turun</strong> Validia-talo on InvalidiliitonAsumispalvelut Oy:n Etelä-Suomenalueen suurin yksittäinen talo, jossakehitetään ja tuotetaan fyysisestivammaisille henkilöille tarkoitettujaasumispalveluita ja muita hyvinvointipalveluita.Pitkän, 28 vuotisentoimintahistorian aikana talon palvelutarjontaon laajentunut yhdestäpalvelusta yli kymmenen palvelunpaletiksi.Ympärivuorokautinen palveluasuminenon edelleen ydinpalvelu.Talossa on kaikkiaan 68 asuntoa,joista 8 on kaksioita. Vakituisia palveluidenpiiriin kuuluvia asukkaita ontällä hetkellä 60. Palveluasumiseenkuuluu asukkaan avustaminen ympärivuorokautisestihänen yksilöllisentarpeensa mukaan niissä arjentoimissa, jotka hän tekisi itse, muttajoista ei selviydy vammansa tai sairautensaalentaman toimintakyvynvuoksi.Tunnettu tosiasia on, että Turussa onvammaisille soveltuvia asuntoja liianvähän tarpeeseen nähden. Tilannettahelpottaa vuoden 2011 helmikuussaVasaramäen Validia-asuntojen valmistuminen.Uudet asunnot tulevatsijaitsemaan nykyisen Validia-talonnaapurissa osoitteessa Hippoksentie31 b. VVO:n rakennuttaman vuokratalonkaikkiaan noin kuudestakymmenestäasunnosta on 17 varattu <strong>Turun</strong>Validia-palveluiden asiakkaille. UusissaValidia-asunnoissa työskenteleeoma henkilökunta aamu seitsemästäilta kymmeneen. Uudet asunnot soveltuvatsiis henkilöille, jotka eivättarvitse yöaikaan apua. Ympärivuorokautisenpalvelun Validia-talostavapautuu asuntoja vähemmän apuatarvitsevien henkilöiden muutettua.<strong>Turun</strong> Validia-talon neljä asuntoa onvarattu määräaikaiseen käyttöön.Näitä varusteltuja ja kalustettujaasuntoja käytetään asumiskokeilussaja -valmennuksessa sekämääräaikaisessa asumisessa.Asumiskokeilu- ja valmennusjaksoillemääritellään tavoitteet ja pituusyhdessä asiakkaan ja maksaja-asiakkaankanssa. Asumisen arviointitoteutetaan ammattitaitoisesti käyttäenerilaisia hyväksyttyjä ja standardoitujaarviointimenetelmiä.Arvioinnin pohjalta suunnitellaan valmennuksentavoitteet tai jatkosuositukset.Asumisvalmennus sisältääesimerkiksi päivittäisten toimintojen,kodinhoidon tai asioinnin sekä vapaaajantoimintojenohjaamista. Asumisenarviointi ja valmennus on tulevaisuudessamahdollista toteuttaaasiakkaan omassa kodissa. Kotikäynteinätoteutettava asumisen arviointija valmennus soveltuu erilaistenasiakas<strong>ry</strong>hmien tarpeisiin, kutenesim. senioreille, ikäihmisille, vastavammautuneilleja laitoshoidostaomaan kotiin kotiutuville asiakkaillesekä asiakkaille, joiden toimintakykyomassa kodissa on laskenut. Asiakkainaovat myös itsenäistymässä olevatvaikeasti vammaiset nuoret.Kesä on vilkasta aikaa <strong>Turun</strong> Validiatalossa.Perinteisesti kesäkuukausinaon järjestetty nuorille 15–25-vuotiaille itsenäistävää asumisvalmennusta.Niin tapahtuu tänävuonnakin heinäkuussa. Taloon saapuunuoria harjoittelemaan itsenäistäasumista. Nuoret opettelevat arkielämänaskareita ja asioita, joita itsenäisessäasumisessa tarvitaan, omientavoitteidensa mukaisesti.5


Nuoren sosiaaliset taidot harjaantuvathänen toimiessaan yhdessä muidennuorten kanssa. Ryhmässä toteutuumyös vertaistuki.Jakson yleisinä tavoitteina on nuorentoimintakykyisyyden ja itsenäisyystaitojenkehittämisen ohella omienvoimavarojen löytäminen ja käyttöönottopäämääränä oman elämänhallinta.Asumisvalmennusjaksolla paneudutaanmyös mielekkääseen vapaaajanviettoonja osallistutaan erilaisiintapahtumiin. Down by the laituri jaRuisrock ovat kestosuosikkeja vuodestatoiseen!Määräaikaisella palveluasumisellavoidaan turvata esim. omaishoitajanvapaa. Perheen vammainenhenkilö asuu sovitun ajan valmiiksivarustellussa asunnossa ja saa tarvitsemansaavun ympärivuorokautisestitalon koulutetulta henkilökunnalta.Omainen saa tarvitsemansa levonympärivuorokautisesta työstään.Määräaikaisissa asunnoissa voi myösasua muusta kuin edellä mainituistasyistä. Esimerkiksi pitkäaikaissairaudentilanvaihtelusta johtuva tilapäinenlisääntynyt avuntarve voidaantyydyttää näin. Joskus omassa kodissavoi tulla tilanne, että joutuulähtemään ”evakkoon” vaikkapa remontistajohtuen, tai henkilökohtainenavustaja on yllättäen poissa.Vuoden <strong>2010</strong> alussa <strong>Turun</strong> kaupunkion hyväksynyt meidät omaishoidontuen palveluseteliyrittäjäksi sekäalle että yli 18-vuotiaiden palveluun,joten voimme tarvittaessa tuodaavustamispalvelun myös asiakkaanomaan kotiin. Niin ikään tarjoammemyös henkilökohtaista apua.<strong>Turun</strong> Validia-talossa järjestetäänvammaispalvelulain mukaista kuntouttavaapäivätoimintaa, joka ontavoitteellista toimintaa, jolla pyritäänvahvistamaan ja /tai ylläpitämäänniitä taitoja, joita vammaisethenkilöt tarvitsevat selviytyäkseenmahdollisimman omatoimisesti japitkään arkielämän toiminnoistaanomassa kodissaan. Päivätoiminnanavulla edistetään asiakkaan sosiaalisiataitoja, mikä parantaa elämänlaatua sekä en¬nalta ehkäiseepsyykkisiä vaikeuksia. Päivätoiminta<strong>ry</strong>tmittää vaikeavammaisen henkilönarkea ja tarjoaa sosiaalisia kontaktejaja vertaistukea. Päivätoiminnanavulla myös mahdollinen omaishoitajasaa tukea jaksamiselleen. Päivätoimintaon tarkoitettu kotona asuvillevaikeavammaisille henkilöille sekäasumispalveluyksi¬kön asukkaille.Asiakas tarvitsee kunnan maksusitoumuksen.Ryhmäkoko määräytyyasiakkaiden avuntarpeen ja päivänsisällön mukaan.<strong>Turun</strong> Validia-talon palvelut ovatmyös kouluikäisille, fyysisesti vammaisillelapsille ja nuorille soveltuvia.Lasten ja nuorten yksikössä järjestetääniltapäiväkerhotoimintaajoka arkipäivä klo 12–17. Kerhossaon sekä ohjattua toimintaa että myösaikaa omiin tekemisiin ja kavereidenkanssa oleiluun. Kerholaisten mieleenovat erilaiset pelit sekä yhteisetprojektityöt kuten oman kirjan tekeminen.Myös juhlapäivät ja muutajankohtaiset asiat huomioidaan kerhossa.Koulujen loma-aikoina yksikössä onkokopäivätoimintaa arkipäivisin klo7-17. Myös päivätoiminnassa on päivänaikana sekä ohjattua toimintaaettä vapaata olemista. Kokopäivätoimintamahdollistaa myös pienten6


etkien tekemisen lähiympäristöön.Tapahtumat ja pienet reissut piristävätkummasti arkea. Samanikäistenkanssa hengailu on niin siistiä!Lasten ja nuorten yksikössä on mahdollisuusmyös iltahoitoon sekä ympärivuorokautiseentilapäishoitoon.Lapsi/nuori voi olla hoidossasäännöllisesti viikoittain tai jonakinerikseen sovittuna ajankohtana perheidentarpeisiin vastaten.Lasten ja nuorten yksikössä järjestetäänmyös viikonlopputoimintaakerran kuukaudessa kahdessaeri <strong>ry</strong>hmässä. Molemmissa <strong>ry</strong>hmissäon lapsia ja nuoria kahdeksastakymmeneen. Viikonloppujen toimintasuunnitellaan etukäteen lastentoiveet huomioiden. Suosikkeja ovaterilaiset teemaviikonloput kuten erimaat tai vaikka musiikkipainotteisetviikonloput. Erilaiset pelit ja kädentaitohommatovat suosittuja – etenkinruoanlaitto ja leivonta. Diskoillatja karaokelaulu eivät jää yhtään heikompaanasemaan.Lasten ja nuorten yksikössä on myöslastensuojelun sijaishuoltotoimintaa.Sijaishuollon tavoitteena on turvatalapselle/nuorelle hyvähoito ja kasvatus sekähänen ikäänsä ja kehitystasoonsanähden tarpeellinenvalvonta ja huolenpitoturvallisessa ja virikkeellisessäympäristössä. Olemmesitoutuneet koko sijoitusajanlapsen/nuorenkokonaisvaltaisen kasvun,hyvinvoinnin ja terveydenja itsenäistymisen edistämiseen,minkä tavoitteenaon vastuullinen aikuistuminen.Kaikkiin palveluihin sisältyy virikkeellisentoiminnan ohjauksen lisäksiavustaminen päivittäisissä toimissalapsen ja nuoren vamman vaatimallatavalla. Toiminnan toteutuksestaja suunnittelusta vastaa moniammatillinentyö<strong>ry</strong>hmä, johon kuuluu sekälähihoitajia että sosiaalikasvattaja/sosionomeja.Monipuolista palvelutarjontaa täydentävättukipalvelut. Maukas ja ravitsevakotiruoka on tarjolla päivittäinkolme kertaa, mikä pitää vauhdissa.Pyörätuolin kumin puhkeaminenkaanei vauhtia haittaa, sillä talon huoltomiestaitaa korjauksen. Poiketa voimyös sairaanhoitajan vastaanotolla,jos vauhti tuntuu nostavan verenpainettaliikaa. Tulevaisuudessa kotisairaanhoitoakinon saatavilla, kunhanterveyspalvelun tuottamisen lupa onkunnossa.Palvelutarjonta on siis runsas ja takaatoimivan arjen. Kunnan ja asiakkaanvälinen palvelusuunnitelma on tärkeäasiakirja palveluiden toteuttamisenlaajuuden määrittelyssä!Teksti: Eija Kosunen, aluejohtaja, InvalidiliitonAsumispalvelut OyNUORTEN ASUMISVALMENNUS<strong>Turun</strong> Validia-palvelut järjestää1.7. – 31.7.<strong>2010</strong> määräaikaista (31 vrk)asumisvalmennusta 15-25 -vuotiailleliikuntavammaisille nuorille. Jaksonaikana nuori harjaannuttaa moniammatillisentyö<strong>ry</strong>hmän ohjauksellaitsenäiseen elämiseen ja asumiseenvaadittavia taitoja.Valmennus on sekäyksilöllistä että <strong>ry</strong>hmässä tapahtuvaa,jolloin nuoren sosiaaliset taidot saavatharjoitusta. Jakson aikana kartoitetaannuoren avuntarve ja häntä ohjataantutustumaan erilaisiin harrastus- javapaa-ajanvietto mahdollisuuksiin.Hakemuslomakkeita, joiden tuleeolla perillä 30.4. mennessä saa<strong>Turun</strong> Validia-palveluistaHippoksentie 29, 20720 Turkupuh. 02 284 8700Tiedustelut arkisin 8 – 16Anita Eriksson puh. 02 284 8708anita.eriksson@invalidiliitto.fiMikko Kerminen puh. 02 284 8709mikko.kerminen@invalidiliitto.fiInvalidiliiton Asumispalvelut Oy, www.validia.fiIT_1_2_10_93x65_Validia.indd 1 13.1.<strong>2010</strong> 14:30:517


Tätä kirjoittaessani olen Jyväskylässäja matkasin tänne siis Turusta. Olenkyllä sellainen ihminen, joka ei paljonkotinsa lattioita kotona olemalla kuluta.Joten ympäri Suomea olen matkustanutja useimmiten juna on olluttuo kulkuväline.Junasta on vuosien varrella tulluthelpompi käyttää nyt, kun melkeinkaikkialle pääsee IC2 junalla, jonneei tarvitse odottaa apujoukkoja.Yksi huono puoli IC2 junissa on, ja sepuute on: ravintolavaunuun ei pääsetuolilla. Turku – Helsinki -välillä onvaunumyyntiä, joten vammainen saaaamukahvinsa ja nälkäänsä tyydytetyksi.Onneksi jotkut ”konnarit” kysyvät,tarvitsemmeko jotain, hän kylläsen tuo.Sopu tilaa antaa, kun junassa on lastenvaunuja.Ja joskus harvoin samaanjunaan osuu muutama pyörätuoli,mutta aina on mahduttu ja määränpäähänpäästy. Turkuun päin tultaessatäytyy muistaa, mistä päin olet tulossa.Jos olet tulossa rantaradan varrelta,Pendolinolla käytännön vinkkion se, että ota kahvisi kannella, etteise läiky junan kallistuessa. Samastasyystä huolla pyörätuolisi jarrut.Joskus junavuoro korvataan bussilla.Jos käytät liikkumiseesi pyörätuolia,VR on velvollinen antamaan sinulletaksimatkan seuraavalle mahdollisellejunan pysähdyspaikalle. Joskus jopamääränpäähän asti.Itse olin menossa jouluksi 2008 Jyväskylään.Lähtöpäivä tuli ja minämenin rautatieasemalle. Siellä taksikuskinisanoi, ettei hän uskalla sanoa,mitä tuossa raidetaulussa lukee,kun mää en olisi sitä uskonut, muttasiinä tosiaan luki, että ”Vuoro korvataanbussilla”. Asemalle vaan sisälle jaselvittämään, miten tästä eteenpäin.Saimme luvan ajaa Tampereelle astiinvataksin kanssa. Tampereen asemallameitä vastassa oli sininen pikajuna,jossa ei ollut hissiä. Joten matkanijatkui Jyväskylään asti taksilla.Jouluni pelastettiin.Tekstin omista kokemuksistaan kirjoittiRaisa HerpiöVUOKRATTAVANA PELTOMÖKKI KUUSISTOSSAYhdistys vuokraa Lomakoti Koivukankareella Kuusistossa sijaitsevaapeltomökki Kakkosta vuorokausiperiaatteella. Mökin voivuokrata enintään 2 viikoksi kerrallaan.Hinnat: jäsen 20 euroa/vrk, ei-jäsen 30 euroa/vrk.Vuokralainen on velvoitettu siivoamaan mökin ennen lähtöään.Varaukset toimistolle p. 235 6439 (ma-to klo 9-14)8


ME YHDESSÄ -STOPPIA SYRJÄYTYMISEN JAYKSINÄISYYDEN TUNTEMUKSILLEJäsen, toinen jäsen, kerho, porukka,isompi porukka, koko yhdistys,lähiyhdistys, Lounais-Suomen alue,muut alueet = liitto = ME YHDESSÄ.Yhdessä tekemällä, toisistamme välittäen,luomme yhteenkuuluvuudentunnetta, joka kantaa vaikeinakinhetkinä. Yhdessä menemällä emmeole enää yksin. Voisiko yhteisöllisyyttäparemmin ilmaista?Invalidiliiton jäsenyhdistyksellä ontärkeä tehtävä yhteisöllisyyden lisääjänä.Yhteiset tapahtumat jayhdessä tekeminen ovat sitä, milläomalta osaltamme ehkäisemmesyrjäytymistä. Teeman uskommeinnostavan osallistumiseen sekä toisistammevälittämiseen. Yhteisöllisyydenparas vaikutus syntyy, kunse voimaannuttaa yksittäistä jäsentähuolehtimaan ja välittämään itsestäänja läheisistään. Seuraamallaja viestimällä paikallisia asioita japäätöksentekoa jokainen teistä voiolla tärkeä linkki, kun asioista myösviestitään liittoon, jotta sen valtakunnallinentyö oikeuksien toteutumiseksivoisi vaikuttavalla tavallaonnistua.Toistemme kohtaaminen vaatii joskusrohkeutta sekä valmiutta hyväksyätoisen erilaisuus avoimestiilman ennakkoluuloja. Liikkumisenesteettömyys ja vaivattomuus edellyttävätkäytännön tekoja meiltäkaikilta. Yhdessä voimme kuitenkinmurtaa turhia asenteita ja vääriäennakkoluuloja. Yhdessä menemälläja tekemällä tietoisuus lisääntyy,ja sitä kautta myös asenteilla onmahdollisuus muuttua. Milloin Sinäviimeksi osallistuit ja koit yhteisöllisyydenvoimaa?Asenne ratkaisee aina – niin se vainon. Näin on tehty ennenkin ja näintehdään nyt, siinäpä asenne, jokavoi toimintojen sujumisen ja kehittämisenkannalta osoittautua varsinhankalaksi. Niinpä itselleni merkittäväksikannustimeksi on noussutaforismi Taito tehdä asiat tänääntoisin kuin eilen erottaa viisaat jääräpäistä.Mielenkiintoista, eikö vain?Annapa tässä kohtaa ajatusten virrallehetki aikaa. Anna mielikuvienkulkea vapaasti yhdistystoiminnaneri tilanteissa, pysähdy niissä kohdin,missä löydät itsesi ajattelemasta,miksi tuokin asia tehdään ainanoin? Miksei kukaan…On varmaan hyvä yhdessä muistaa,että yhdistyksenne yliarvostettu jäsenJoku muu sattui juuri hiljattainkuolemaan. Oletko löytänyt itse-9


si sanomasta, eiks nyt Joku muu…Yhteisöllisyys ja sen voima ei synnyyhdestä eikä kahdesta toimijasta,eikä yhdistyksessä edes hallituksesta,vaan jäsenistön yhdessä osallistumisesta.Kukaan ei voi tehdäkaikkea, mutta jokainen voi tehdäjotain. Me ihmiset vain emme näytäaina osaavan arvostaa pienenpienistä puroista muodostuvaa tekemisenja osallistumisen voimaa.Kun olemme yhdistyksissä käyneetpitämässä yhdistystoiminnan kehittämispäivää,niin on ollut varsininnostavaa huomata se tunnelma,jolla tehtävään on antauduttu jamillaisin tuloksin.Voimaannuttava arviointi kokoaa yhteenkaiken sen onnistumisen, mitäon yhdessä koettu ja saatu aikaanja onnistumisten muisteleminenpuolestaan lisää onnistumisia. Onvoimaannuttavaa osata arvioida aidostija arvostelematta. Entäpä, josyhteisöllisyyden osana satsaisimmetänä vuonna tähän enemmän.Teksti: Aila Peräjoki, järjestötyönsuunnittelija, InvalidiliittoAVUSTAJAKESKUS PALVELEEma-to klo 9 -12Välitetään liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisilleAVUSTAJIAvapaaehtoistyöntekijöiksi ja palkkatyöhön.<strong>Turun</strong> ja Salon seutu, p. 02 251 8549Vakka-Suomi ja Etelä-Satakunta, p. 02 850 16451VAPAAEHTOISTYÖSSÄ asiakas korvaa avustajan kulut.Ei kodinhoidollisiin eikä sairaanhoidollisiin tehtäviin.Avustajapyyntö mielellään 3 päivää aikaisemmin.PALKALLISTA avustajaa haettaessa päätös henkilökohtaisestaavustajasta tai vapaa-ajanavustajasta.www.avustajakeskus.fi.10


MINNE MENNÄTARJOLLA KOKEMUKSIA, RENTOUTUSTA, ASIAA. TULE MUKAAN!Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 28.4. klo 18toimistolla.Sunnuntaiolohuone kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan,kahvittelemaan, askartelemaan, pelaamaan, tekemään (omia) käsitöitätms. Vanhat valokuvatkin ovat edelleen työn alla. Kevätkaudella kokoonnutaantoimistolla vielä 29.3. klo 13–17.Amputaatiovertaistuki<strong>ry</strong>hmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin11.3, 15.4. ja 6.5. klo 18. toimistolla.Taidepiiri kokoontuu joka viikko torstaisin klo 13 -17 toimistolla. Lisätietojavoit kysellä Hilkka Huotarilta, p. 0500 936 767.West Side Sto<strong>ry</strong> –musikaali Samppalinnan kesäteatterissa. Lähde kanssammekatsomaan musikaalimaailman suurinta rakkaustarinaa keskiviikkona14.7. klo 15. Olemme varanneet 35 paikkaa, joista viisi on varattupyörätuolinkäyttäjille. Lipun hinta on 26 euroa. Varaukset toimistoon 15.6.mennessä.SEURAKUNNAN VAMMAISTYÖ JÄRJESTÄÄ:Pääsiäisvaellus 30.3. klo 18 Vivamossa. Ilmoittautuminen aulaisännälle12.3. mennessä p. (02) 261 7340.Vammaistyön yhteinen kirkkopyhä su 18.4. klo 10 EkumeenisessaTaidekappelissa, Seiskarinkatu 35. Ilmoittaudu ke 14.4. mennessä mikäliosallistut ruokailuun Merikarinassa.Retki Lotta-museoon ja Tuusulan rantatielle ti 18.5. Hinta 30 €. Ilm.7.5. mennessä (02) 261 7340. Tiedustelut Helvi 040 341 7244.1. Sinapin yhteisleiri 24.–28.5. teemalla Luonnon herääminen. Leirinhinta on 102 € / henkilö. Leirille voi tulla myös päiväkävijänä (hinta 19,10€). Ilmoittautuminen aulaisännälle 23.4. mennessä.11


LOMAKOTI KOIVUKANKAREENKESÄKAUSI <strong>2010</strong>Tervetuloa Lomakoti Koivukankareelle viettämään kesää jaosallistumaan tapahtumiimme!Kevättalkoot lauantaina 24.4. alk. klo 9Kesäkauden avajaiset sunnuntaina 23.5. klo 13Lomakodin bingo lauantaina 5.6. klo 19.30 Keltaisessa talossaJuhannusjuhlat perjantaina 25.6. alkavat lipunnostolla klo 18Tiedottamis- ja vaikuttamistoimikunnan bingo lauantaina10.7. klo 19.30Urheilu- ja pelipäivä sunnuntaina 11.7. klo 13Naistoimikunnan bingo lauantaina 24.7. klo 19.30Hattujuhlat perjantaina 30.7. klo 19Lomakodin 65-vuotisillanvietto lauantaina 14.8.Lomakotitoimikunnan päiväbingo sunnuntaina 15.8klo 14.00Markkinatori sunnuntaina 22.8. klo 12–15Kesäkauden päättäjäiset lauantaina 4.9. klo 19Lomakodin syystalkoot lauantaina 25.9. alk. klo 9Lomakoti Koivukankare ja lomakeskus Kuusisto,Munkkentie 251, 21620 KUUSISTOSatakunnantie 100 TurkuNiemeläntie 2 KaarinaAvoinnaArk. klo 09.00-18.00La klo 09.00-14.00Suomalaista perheyrittäjyyttä lähes 60 vuotta12


V eraskynäSyksyllä 1991 Käpylän kuntoutuslaitoksenlääkäri ehdotti minulleavustajaa. Olisin silloin tarvinnutavustajaa työssäni, apuna matkoillakongresseihin ja esitelmäpaikoille. Eimitään mahdollisuuksia.Kun apu muuttui subjektiiviseksioikeudeksi syyskuussa 2009, hainuudelleen. Neurologini kirjoitti lääkärinlausunnonja TYKSin soskulähetti kaavakkeen ja antoi neuvoja.Lähetin hakemuksen syyskuun loppupuolella.Kotikaupunkini Raision vammaistyöntekijäsoitti sopiakseen ajan palvelusuunnitelmantekoon (15.10). Kunsanoin olevani parhaillaan toisellapaikkakunnalla, josta en pääse murtuneenolkapääni vuoksi tulemaanRaisioon, hän sanoi, että tehdäänse kun pääset. Koska tiesin, ettäolkapään paraneminen veisi runsaastiaikaa, ehdotin, että hän tulisiJäkeen, jossa silloin olin. Tai, ettähaastattelu tehtäisi puhelimitse. Hänsanoi haluavansa nähdä asiakkaansaomassa ympäristössään. Ei käynyt”eettisistä syistä”, että hän toimisipuhelinhaastattelun pohjalta eikähän voi tuhlata kokonaista työpäiväälähtemällä toiselle paikkakunnalle.Asiaa ei myöskään hänen mukaansavoisi delegoida toisen paikkakunnanvastaavalle työntekijälle.Tyttäreni on ammattinsa puolestaollut Kuntaliiton neuvottelijana kyseistälakia laadittaessa. Laadimmehänen kanssaan seuraavana päivänä(16.10) e-mailin, jonka lähetin vammaissoskulleja hänen pomolleen.Ei kuulunut mitään. Lähetin sittenkirjeen, jossa muistutin asiasta. Eimitään vastausta. Tyttäreni yrittisoittaa 5.1.<strong>2010</strong> Raision vammaisasioistavastaavalle soskulle. Kyseinenhenkilö ei ollut tavattavissa. Tyttärenijätti soittopyynnön.13


Loppiaisen jälkeen tuli lopulta puhelinsoitto.Vammaissosku yrittiedelleen venkoilla, mutta tyttäreniilmoitti asiallisesti, että nyt liikutaanjo lain määrittelemien rajojen ulkopuolella,jotka edellyttävät kanteluatai valitusta lääninoikeuteen. Lainvelvoittama kolmen kuukauden aikaoli ylitetty pätemättömin perustein.Vammaisella henkilöllä on oikeusoleskella haluamallaan paikkakunnallaihan samalla tavalla kuin vammattomallakin.Samana päivänä minulle soitti Jäkenvammaisasioiden hoitaja, jonkakanssa sovimme tapaamisajasta,14.1.<strong>2010</strong>. Hän oli erittäin asiallinenja pitkään ammatissaan ollut henkilö,joka ei heti leimannut asiakastaanturhan marisijaksi. Pari viikkoamyöhemmin hän lähetti laatimansapalvelusuunnitelman, joka lähti myösRaision soskulle.Tätä kirjoittaessani eletään helmikuunpuoliväliä eikä asiasta ole kuulunutmitään. Nyt ollaan jo ylitettylain edellyttämä kolmen kuukaudenaika. Odotan jännityksellä, milläperusteella Raision sosku pakottaaminut valittamaan päätöksestään.Vappu ViemeröPARALYMPIALAISET 12.3.–21.3.<strong>2010</strong>Seuraa suomalaisurheilijoiden menestystäVancouverin paralympialaisissa 12.3. – 21.3.<strong>2010</strong>.Mukana ovat seuraavat 5 urheilijaa:- Rudolf Klemetti (maastohiihto, näkövammaiset),- Katja Saarinen (alppihiihto, jalka-amputaatio),- Jarmo Ollanketo (maasto- ja ampumahiihto, näkövammaiset),- Maija Löytynoja (maasto- ja ampumahiihto, liikuntavammaisetpystyhiihtäjät) ja- Ilkka Tuomisto (maastohiihto, liikuntavammaiset pystyhiihtäjät).YLE TV2 lähettää kisaohjelmaa paikan päältä päivittäin, tarkatohjelma-ajat löytyvät päivän lehdestä, YLE:n nettisivuilta taiosoitteesta www.paralympialaiset.fi14


LIIKKEELLE – SE KANNATTAA!Kunto kasvaa, rasva palaa eikä vatsa kasva!Kun joku liikuntamuoto kiinnostaa, mene katsomaan harjoituspaikalle taikysele lisää vaikkapa yhteyshenkilöltä. Huomioithan, että joissakin liikuntamuodoissasaattaa olla taukoja. Asian saat varmistettua soittamallatoimistolle.UUTUUS: Tennis pe 10.30–12.30 (alkaen 12.3.) Manhattan Sport Centerissä, Pitkämäenkatu4, 20250 Turku. Lisätiedot Kai Hyvärinen p. 050 569 7109.Keilailu ke klo 13–14 Kupittaan keilahallissa, Kupittaankuja 1.Vuoromme voivat toisinaan olla kilpailukäytössä. Varmistu asiastasoittamalla hallille, puh. 020 787 0335.Uintivuoro ke klo 18 – 20 Laukkavuoren uimahallissa, Västäräkinpolku1. Mukana on uintiavustaja. Uintimaksu on 3euroa/kerta, laskut lähetetään uimareille kevään kaudestakesäkuussa.Jooga to klo 12–14 Ruusukorttelissa, Puistokatu 11. 3 euroa/kerta.Pyörätuolikoripallo to klo 20–22 Peltolan Ammatti-instituutissa, Hamppukatu2. Yhteyshenkilö Jonne Laurila, p. 0400 655 159.Pyörätuolirugby ma klo 17 -19 ja ke klo 17 -19 Hannunniitun koululla,Virmuntie 3. Yhteyshenkilö Juha Salminen, p. 040 706 3793.Pöytätennis ma klo 18 - 20 ja ke klo 18–20 Invalidiliiton <strong>Turun</strong> Asumispalveluyksikössä,Hippoksentie 29. Yhteyshenkilö Jukka Kumpuvuori, p.050 552 0024.Ilma-aseammunta ti klo 10 - 13 ja to klo 10 - 13 Kupittaan urheiluhallilla,Paavo Nurmentie 1. Käytettävissä yhdistyksen ilmakivääri,jonka saa lainaksi hallin valvojalta.Esteetön ja helppokäyttöinen Visiitin kuntosali on käytettävissäsi Kaarinassa,Rantayrttikatu 2:ssä. Lisätiedot toimistosta tai www.kaarina.fi > liikunta ja ulkoilu> kuntosalit >HUOM! Vuoden <strong>2010</strong> alusta lukien keräämme seuraavien lajien harrastajilta 25 euronlukukausimaksun: Tennis, keilailu, pt-koris ja pt-rugby. Olethan ystävällinen jasuoritat lukukausimaksusi.15


Alueemme yhdistyksistä 12 kokoontuiedustajiensa kautta alueellisenohjaus<strong>ry</strong>hmän valintakokoukseenkaudelle <strong>2010</strong>–2013 Euran yhdistyksenInvapirtille.Ohjaus<strong>ry</strong>hmä korvaa aikaisemmintoimineen johto<strong>ry</strong>hmän. Nimemmevaihtui vuoden alusta Turku-PoristaLounais-Suomeksi uusien aluehallintovirastojenrajojen mukaan.Ohjaus<strong>ry</strong>hmän valintaan päästiinlounaan jälkeen. Yhdistykset olivatetukäteen kirjallisten suostumistenja hallitustensa kokouksissa tehneetesityksiä ohjaus<strong>ry</strong>hmän puheenjohtajaksija jäseniksi.Valtakirjojen tarkistuksen jälkeentuli selville, että puheenjohtajaehdokkaitaoli esitetty vain yksi, Kankaanpään<strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n puheenjohtajaHeli Karjalainen. Näinhänet valittiin onnittelujen kera innostavaantehtävään.Ohjaus<strong>ry</strong>hmään ehdokkaiksi tulivatyhdistystensä esitysten mukaisestiLiisa Leppäkorpi (Harjavalta), HannuRenfors (Vakka-Suomi), ChristianAndersson (Parainen), Aatos Tall(Pori), Juhani Merikallio (Kokemäki)ja Tapani Roukka (Huittinen).Äänestyksessä äänet jakautuivatseuraavasti: Liisa Leppäkorpi 9 ääntä,Christian Andersson 9 ääntä,Hannu Renfors 9 ääntä, Juhani Merikallio8, Aatos Tall 6 ääntä ja TapaniRoukka 4 ääntä. Näin viisi enitenääniä saanutta henkilöä valittiin ohjaus<strong>ry</strong>hmänvarsinaisiksi jäseniksi jaTapani Roukka varajäseneksi. Yksivarajäsenpaikka jäi täyttämättä,koska ehdokkaita ei ollut. Ohjaus<strong>ry</strong>hmänulkopuoliseksi sihteeriksivalittiin Satu Järviö.Teksti: Satu JärviöSpeedy Rakentajat OyTilhenkatu 21 E 88, 20610 Turkupuh. 0400 433 436 fax 02 244 3431Hiekkapuhallus ja maalaustyötliikkuvalla kalustolla16


HALLITUKSEN UUDET JÄSENETESITTÄYTYVÄT<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n hallitukseenvalittiin 3 uutta jäsentä syyskokouksessa.Seuraavassa he kertovathieman itsestään.HANNU HUOTARI1. Esittele itsesiVahtimestari. Lukeminen, ristikot,mökkeily, vaunuilu ja ukkeilu.2. Miksi olet liittynyt mukaan yhdistyksentoimintaan?Iän karttuessa kiinnostus vammaisasioihinlisääntyi.3. Mitä asioita haluat nostaa esillehallitustyöskentelyssäsi, mitä pidättärkeänä?Yhteistyöllä ja yhteisin ponnistuksinvammaisten oikeudet ja etuudetajan tasalle.4. Motto tms.Motoksi sopii, että paistaa se päivärisukasaankin.ANTTI KOSONEN1. Esittele itsesiNimeni on Antti Kosonen, olen 55-vuotias yrittäjä. Harrastan penkkiurheiluaja jonkin verran matkailuayleensä kotimaassa.2. Miksi olet liittynyt mukaan yhdistyksentoimintaan?Tulimme tutustumaan Koivukankareenalueeseen pari vuotta sitten.Viihdyimme, vuokrasimme vaunupaikanja siitä se alkoi.3. Mitä asioita haluat nostaa esillehallitustyöskentelyssäsi, mitä pidättärkeänä?Minusta tuntuu, että kaiken normaalintoiminnan lisäksi nyt on pakkokeskittyä taloudenhoitoon entistätarkemmin ja pyrkiä poistamaankaikki turhat kulut sekä kehittämäänvarainhankintaa. Yhteistyöllä selviämmevarmasti näistäkin vaikeistaajoista.4. Motto tms.Asioilla on taipumus järjestyä.SINIKKA SANTAMÄKI1. Esittele itsesiNimeni on Sinikka Santamäki. Yhdistyksenjäsenenä olen ollut vastakolmisen vuotta. Eläkkeellä olenollut muutaman vuoden työstänikirjastovirkailijana <strong>Turun</strong> kaupunginkirjastossa.Iältäni en mielestänikuitenkaan ole vielä liian vanha kokeilemaanjotain uutta elämässäni.Martta-yhdistyksen toiminnassa olenollut mukana noin 8 vuotta ja sielläolen opetellut myös hallituksessa istumistamuutaman vuoden.Mummina oleminen poikani 10- ja11-vuotiaille tytöille on ollut yksielämäni tärkeimpiä tehtäviä. Meilläon myöskin vanha Vihtori-kissa javälillä poikani perheen Vasko-koira,17


joiden hoitaminen on mukavaa, koskapidän eläimistä.2. Miksi olet liittynyt mukaan yhdistyksentoimintaan?Kun kesällä 2008 ensimmäisen kerrantulimme viettämään JuhannustaKoivukankareelle ja tutustuin alueellakesää viettäviin mukaviin ihmisiin,alueen sijaintiin ja hienoon ympäristöön,tunsin itseni tervetulleeksi. Siitäse sitten alkoi. Liityin jäseneksi jahalusin saada enemmän tietoa yhdistyksentoiminnasta.3. Mitä asioita haluat nostaa esillehallitustyöskentelyssäsi, mitä pidättärkeänä?yhdistyksen taloudellinen tilanne tällähetkellä on todella raskas ja huolestuttava.Toivoisin, että löytyisikeinoja ja apuja ja viisaita päätöksiäsekä hallitustyöskentelyn että yhdistyksenjäsenten puolelta, jotta tästäselviämme.Vammaisten edunvalvonta, kurssitukset,liikuntaharrastukset jne. toimintaei saisi vaarantua.Yhteen hiileen puhaltaminen on nyttodella tärkeää ja kyllä me siihenpystymme. Toivon meille kaikille valoisaaja toiveikasta tulevaisuutta.4. Motto, elämänohje tms.Kun yrittää pitää yllä positiivista elämänasennetta,vaikka se ei tietenkäänaina onnistu, ja kun katselee jaajattelee asioita monesta näkökulmasta,niin asioita, ongelmia ja ratkaisujaalkaa ymmärtää paremmin.HAPPY HOUSE, <strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> vammaisjärjestöt <strong>ry</strong>Ursininkatu 11, <strong>2010</strong>0 Turku, p. (02) 251 8421,www.tvj.fiMonitoimikeskus Happy House on kaikille avoin,esteetön toiminta- ja kohtaamispaikka.Arkisin tarjolla ohjelmaa ja kursseja!Avoinna ma 12–16, ti 10–16, ke 12–19 , to 10–16,pe 10–14.18


TURUN SEUDUN INVALIDIT RY:NHALLITUS v. <strong>2010</strong>PuheenjohtajaLeila Häkkinen , Puistokatu 11 D 1, <strong>2010</strong>0 Turku,040 549 5025, leila.hakkinen@pp.inet.fiVarapuheenjohtajaSatu Järviö, Temppelinkatu 2 B 29, 20810 Turku,050 465 1276, satu.jarvio@turunseuduninvalidit.fiHallituksen jäsenetJouko And, Raatimiehenpolku 8 A 2, 20750 Turku,050 917 5368Jorma Hakanen, Vesivuotavantie 6, 20250 Turku,050 552 9250, jorma.hakanen@turku.fi,Hannu Huotari, Kemppilänkatu 3 A 9, 20240 Turku,0400 516 652, (02) 241 0555, hannu.huotari@pp2.inet.fiHilkka Huotari, Kemppilänkatu 3 A 9, 20240 Turku,0500 936 767, hilkka.huotari@pp2.inet.fi,Kai Hyvärinen, Laitiokatu 1 B 12, 21260 Raisio,050 569 7109, kai.hyvarinen@yahoo.comMartti Kankare, Puistokatu 11 D 1, <strong>2010</strong>0 Turku,040 567 7661, leila.hakkinen@pp.inet.fiAntti Kosonen, Tilhenkatu 21 E 88, 20610 Turku,0400 433 436, speedy.rakentajat@co.inet.fiSinikka Santamäki, Tilhenkatu 21 E 88, 20610 Turku,0440 433 436, (02) 244 3430Lisäksi sihteeri<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n tiedottaja Ulla Piippo,(02) 235 6439, toimisto@turunseuduninvalidit.fi19


<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUSkeskiviikkona 28.4.<strong>2010</strong> klo 18<strong>Turun</strong> <strong>Seudun</strong> <strong>Invalidit</strong> <strong>ry</strong>:n toimitiloissa Asesepänkatu 1:ssäKokouksessa käsitellään• hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös v. 2009• tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen• vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muilletilivelvollisille kalenterivuodelta 2009• valtuuksien myöntäminen hallitukselle As. Oy Eerikinhovinosakkeiden numerot 3502–3541 myymiseen• muut kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyt asiatTERVETULOAHallitus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!