RAKENNUSTAPAOHJEET - anttilanmaki.fi

anttilanmaki.fi

RAKENNUSTAPAOHJEET - anttilanmaki.fi

kunnossapito ja korjausVANHOJEN RAKENNUSTEN KUNNOSSA-PITO JA KORJAUSENNEN VUOTTA 1960 RAKENNETUTRAKENNUKSETKaavassa nämä rakennukset on esitetty sr-5 merkinnällä.sr-5Suojeltava asuinrakennus. Alkuperäistäasuinrakennusta ei saa purkaa. Rakennuksenpurkaminen edellyttää poikkeuslupaa.Rakennuksille ei ole merkitty rakennusoikeutta.Rakennuksia voidaan laajentaa ullakolleja kellarissa olemassa olevan vaipan sisälläpohjavesiolosuhteet huomioiden. Käyttämätönrakennusoikeus on merkitty laajennusalanatontin rakentamiskelpoisuus huomioiden.Rakennusta laajennettaessa sekäkorjaus- ja muutostöissä on noudatettavarakennustapaohjeita. Rakennuksen alkuperäiseentyyliin sopeutumattomat muutoksettulee korjata. Korjaustöissä julkisivujen javesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellistaarvoa ei saa turmella.Rakennusoikeudet on tutkittu tonttikohtaisesti. Käyttämätönrakennusoikeus on pyritty osoittamaan tonteilleantamalla rakennuksille laajennusmahdollisuus taiosoittamalla tontille uudisrakentamista. Lisärakentamisenarvioinnissa on otettu huomioon tontin rakentamiskelpoisuusja olemassa olevat rakennukset.Anttilanmäen vanhat rakennukset ovat oleellinen osaalueen miljöötä, joten niiden säilyttäminen on kaavanensisijainen tavoite. Vanhan rakennuksen luonteeseenkuuluvat usein ajan jättämät kulumajäljet. Vanha rakennuskestää myös nykyaikaista elämäntapaa suhteellisenhyvin, mutta asukkaiden on silti hyväksyttäväjoitakin vanhan rakennuksen puutteita, kuten esimerkiksikapeat ja jyrkät portaat tai piharakennukseen sijoitetutsaunatilat.Korjauksen tulee perustua kuntoarvioon. Korjaaminentulee aina edullisemmaksi mitä aikaisemmassa vaiheessavauriot havaitaan. Ennen suunnittelu- ja korjaustoimenpiteisiinryhtymistä asukkaan on hyvä asuaasunnossaan jonkin aikaa, jotta todelliset muutostarpeettulevat esiin. Rakennuksen kuntoarvion laatiminen,korjaus ja suunnittelu on annettava kokeneenasiantuntijan tehtäväksi. Huolellinen rakennukseentutustuminen sekä suunnittelu säästävät oleellisestityökustannuksia, sekä vähentävät virheitä.Vanhat rakenteet säilytetään perinteisiä työtapoja noudattaentukemalla, vahvistamalla sekä paikkaamalla.Vaurioituneita osia voidaan yleensä vahvistaa tukemallaniitä uusilla rakenteilla, jolloin saadaan säästöjäkorjauskustannuksissa. Korjaukset on tehtävä siten,että korjattu rakennusosa voidaan tarvittaessa uusiajos aikaisempi korjaus osoittautuu virheelliseksi.Useimmiten pienin ja huolella harkittu korjausvaihtoehtoosoittautuu parhaaksi.Purkaminen ja uusiminen on viimeinen vaihtoehto,kun korjaus ei enää ole mahdollista. Uusituissa rakennusosissahuomioidaan niiden luonteva liittyminenvanhaan rakennukseen ja ympäristöön. Uusittaviarakennusosia kannattaa myös etsiä vanhojenrakennusosien kierrätyskeskuksista, varaosapankeistasekä purkutyömailta. Liika uusiminen johtaa useintasapainottomaan ja häiritsevään lopputulokseen.Rakennuksen korjaamista suunniteltaessa kannattaatutustua Lahden kaupunginmuseon kuva-arkistonvanhoihin Anttilanmäen valokuviin. Museovirastonkorjauskorteissa on tietoa vanhojen rakennusten korjausmenetelmistä.Anttilanmäen vanhimpien säilyneiden rakennustenjulkisivujen pituudet ovat keskimäärin noin 8 – 10 metriä.Runkosyvyys on vaihdellut 4,5 – 8 metrin välillä.Ikkuna-aukot olivat yleensä pystysuuntaisia ja symmetrisestisijoiteltuja.Vanhan rakennuksen korjaamisessa tärkeitä huomioonotettavia tekijöitä ovat sen historia, rakennustekniikkasekä rakentamisessa käytetyt materiaalit. Korjausrakentamisessasuositellaan käytettäväksi samojamateriaaleja sekä vanhoja hyviksi koettuja työtapoja,kuin alkuperäisessäkin rakennuksessa. Vanhoissapuutaloissa on käytetty hengittäviä, puupohjaisiamateriaaleja, kuten hirttä, lautaa, sahanpurua, kutterinlastua,pellavarivettä, puukuitulevyä, pahvia sekäpaperia.Aikojen kuluessa asuinrakennuksia on yleensä muuteltuja niihin on tehty laajennuksia. Kaikki nämä eriaikojen rakennusvaiheet muodostavat olemassa olevanrakennuksen ja sen historian, joten aikaisempienmuutosten poistaminen ja rakennuksen palauttaminenalkuperäiseen asuun ei yleensä ole suotavaa.Poikkeuksena voidaan mainita rakennusvirheet sekäerityisen häiritsevät rakennuksen historiaan sekä ympäristöönsoveltumattomat rakennusosat (minerit,aaltopeltikatto). Rakennuksen tulevat korjaustyöt jalaajennukset ovat siis uusia kerrostumia sen historiassa.Rakennuksen julkisivut korjataan paikkaamalla, jolloin vainkorjauskelvottomat laudat vaihdetaan (kuvassa tummennetutosat). Tällä menetelmällä rakennus säilyttää parhaitenhistorialliset kerrostumansa.

More magazines by this user
Similar magazines