Asukasyhdistyksen muistutus yleiskaavaehdotuksesta - anttilanmaki.fi

anttilanmaki.fi

Asukasyhdistyksen muistutus yleiskaavaehdotuksesta - anttilanmaki.fi

Lahden tekninen ja ympäristötoimialaMaankäyttöMUISTUTUS LAHDEN YLEISKAAVA 2025 -EHDOTUKSESTAAnttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry on käsitellyt tässä muistutuksessa esiin tuotavia,Lahden yleiskaavaehdotukseen liittyviä asioita sekä kaava- ja liikennetyöryhmässään13.2.2012 että johtokunnan kokouksessaan 20.2.2012. Asukasyhdistys haluaa muistuttaaseuraavaa:Yleiskaavaehdotuksen suunnittelua ja kaavoitusta ohjaava mitoitusAsukasyhdistys on jättänyt 30.6.2011 yleiskaavaluonnoksesta lausunnon, jossa edellytimmekaavaluonnoksesta puuttuvia, rakentamisen aluetehokkuuksista kertovia mitoitustietoja mm.siitä, millaista kaupunkikuvaa ja tiiviyttä oikeusvaikutteisella yleiskaavalla todellisuudessatavoitellaan.Strateginen lähtökohta yleiskaavasuunnittelussa on ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen.Yleiskaavaehdotuksen oheisaineiston teemakartat sisältävät karttapohjaista tietoa mm. asukasmäärienmuutoksesta 20102025 sekä arvioidun väestötiheyden vuonna 2025.Oikeusvaikutteisessa yleiskaavaehdotuksessa ei kuitenkaan määritellä täsmällisesti, kuinkatiivistä ja kuinka tehokasta rakennetta tavoitellaan. Yleiskaava 2025 vaikutusarvioinnissa31.10.2011 todetaan:Yleiskaavaluonnoksen tavoitteena on mahdollistaa lähes 20 000 uuden asukkaan sijoittaminenLahteen. Tavoitteeseen vastataan vuoteen 2025 mennessä ensisijaisesti keskustaalueenlaajentamisella ja tiivistämisellä, olemassa olevien asuinalueiden täydennysrakentamisellaja työpaikka- tai teollisuusalueiden käyttötarkoituksen muuttamisella asuinalueiksi.Luonnosvaiheen kuulemisessa edellyttämämme mitoitustiedot puuttuvat edelleen. Yleiskaavaehdotuksessaesitettyjen ja esim. Anttilanmäen lähiympäristöön kohdentuvien muutostenvaikutuksia Anttilanmäen asuinalueeseen ja sen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteensekä asuinalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisedellytyksiin ei voida esitetynkaavaehdotuksen ja sen liiteasiakirjojen perusteella luotettavasti arvioida.1/4


YleiskaavamääräyksetKaavamääräyksiin tulee sisällyttää maininta kulttuurihistoriallisten alueiden vaihettumisvyöhykkeistä.Tällä hetkellä asuinalueita koskevassa kaavamääräyksessä korostetaan vainviihtyisyyttä.Suunnittelumääräyksissä toistuva alueen henki -maininta on riittämätön esim. Anttilanmäenasuinalueen kohdalla, kun tehokkaan rakentamisen muutokset koskevat sen naapurialueita.Lisäksi alueen henki – maininta on erittäin vaikeasti määriteltävissä, mikä ei selkiytä eikäedesauta suunnittelutyötä.Asuinalueita koskeva kulttuurihistoriallisia rakennetun ympäristön arvoja koskeva suunnitteluohje”Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön tai sen läheisyyteenkohdistuvat muutokset tulee suunnitella paikan henkeä kunnioittaen” on yleispiirteinen jatulkinnanvarainen, eikä sillä suunnitteluohjeena ole asemakaavoituksen ja muun suunnittelunohjaukseen kohdentuvia oikeusvaikutuksia.Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita (RKY, MARY, LaRY) janiiden läheisyyteen kohdistuvia muutoksia koskeva ohje tulee sisällyttää osaksi yleiskaavanko. kaavamääräystä ja saattaa ohjausvaikutukseltaan lainvoimaiseksi, esim. lisäyksenäyleiskaavaehdotuksen asuinalueille kohdistuvaan määräykseen.ASUINALUE.Alue varataan pääasiassa asumiselle. Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetäänerityistä huomiota elinympäristöjen viihtyisyyteen.ja lisäys määräyksen kohtaanKulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennetun ympäristön arvoja (RKY, MARY, La-RY) ei saa vähentää eikä vaarantaa. Lähialueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussaja rakentamisen ohjauksessa on otettava huomioon rajautuminen arvokkaaseenkulttuuriympäristöön.Kevyen liikenteen väylätUudenmaankadun varsi rautatieasemalta etelään on kaupungin keskustaan kuuluvaa kävelyvyöhykettä,jolla jalankulun olosuhteita tulee parantaa. Kevyenliikenteen väylä tulee osoittaaUudenmaankadun molemmille puolille siten, että siirtyminen alueen palvelujen välillä onmyös kävellen joustavaa ja turvallista.Matkakeskuksen suunnittelu valtakunnallisesti arvokkaalla alueellaAsukasyhdistys pitää tärkeänä, että valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö - Asemapäälliköntalo ja puisto säilyvät. Puistolla pitää olla suojavyöhyke, joka turvaa puiden vedensaannin.Maanalaista rakentamista ei tule sallia puiston lähelle.Eteläisen Lahden virkistysalueetLiipolan – Pippon ulkoilureittejä ei saa huonontaa Launeen ohitieratkaisulla. Launeen ohitieratkaisupoistaa nykyisin käytetyn alikulkutunnelin, jolle ei ole esitetty korvaavaa yhteyttä.Virkistysalueet pienenevät ja niiden virkistysarvo heikkenee lisääntyvän melun takia. Ulkoilu-2/4


eittitoimituksella muodostettu Renkomäen ulkoilureitti on väestöltään kasvavan eteläisenLahden merkittävin reitti kaupungin eteläpuolisille virkistysalueille.Yleiskaavassa tulee esittää Pippon moottoriurheilualueen kautta Renkomäkeen kulkevan,maakuntatakaavassa esitetyn virkistysyhteyden (vy 11) kulku Ämmälän uusien asuntoalueidenläpi.VT 12 varausVT 12 Launeen linjaus kulkee Launeen pohjavesialueilla pohjavedenpinnan alapuolella. Launeenlähteen luonnollinen vedentaso on vielä metriä korkeammalla, joten Uudenmaankaduntasausta joudutaan korottamaan ja tien meluvaikutukset ovat paljon arvioituja suuremmat.Uudenmaankadun liikennemäärät ja nopeudet ovat häiritsevän suuret jo nyt saati sitten, kuneteläinen kehätie johtaa enemmän sisääntuloliikennettä Launeen kautta Lahden keskustaanja Helsinkiin päin suuntautuvaa liikennettä Launeen kautta Renkomäkeen. Launeen linjausaiheuttaa myös lisääntyvää liikennettä Saksalankadulle, jonka leventämistä nelikaistaiseksiyhdistys vastustaa.Rautatieaseman ja matkakeskuksen kautta kulkeva vt 12 voidaan parantaa nykyisellä paikallaan,tunneliratkaisuin, jolloin asema-aukiota voidaan kehittää osana kaupunkikeskustan kävelyvyöhykettä.Matkakeskuksen kävely- ja pyöräily-yhteydet ovat ensisijaisia kehittämiskohteitajoukkoliikenteen solmupisteen toteutuksessa. VT 12 nykyinen linjaus mahdollistaa sujuvatyhteydet matkakeskukseen häiritsemättä kaupungin sisäistä liikennettä. Näin VT 12 voitaisiinparantaa vaiheittain ja samalla se tukisi kaupungin keskustan liikenneratkaisuja sekämatkakeskuksen toteuttamista.Renkomäen soranottoSoranottoa virkistyskäytöltään merkittävän Renkomäen alueelta ei tule sallia yleiskaavassanykyisten ottamislupien määrittelemän ottamisalueen pohjoispuolelle. Suunnittelumääräyksenäesitämme lisättäväksi, että soranotto tulee suunnitella riittävän laajana kokonaisuutenapalvelemaan alueen tulevaa virkistyskäyttöä.Teivaan hotellivarausTeivaan hotellialuevaraus sijoittuu maakuntakaavan virkistysalueelle ja on maakuntakaavanvastainen. Teivaanrinne on kaupungin sisään työntyvänä geologisena muodostumana arvokasmaisemanähtävyys.Kaavan vaiheiden dokumentointi ja perustelutYleiskaavaluonnoksessa, josta pyydettiin yleisön ja sidosryhmien lausuntoja, oli esitetty uusialuonnonsuojelualueita perusteltuihin selvityksiin liittyen. Yleiskaavaluonnoksen vaikutustenarvioinnissaolivat mukana myös nämä uudet luonnonsuojelualuevaraukset.Yleiskaavaehdotuksesta nämä uudet luonnonsuojelualueet ovat jääneet pois. Kaavaselostuksestaja OAS dokumentista ei kuitenkaan ilmene, mihin seikkoihin perustuen poistaminenon tehty. Muutoinkaan kaikista yleiskaavaluonnokseen tehdyistä muutoksista ei löydy kaavaasiakirjoissaperusteita. Missään lausunnossa tai mielipiteessä ei tiettävästi vastustettu uusienluonnonsuojelualueiden varauksia.3/4


Teknisen lautakunnan päätös suojelualueiden poistamisesta ei perustunut mihinkään dokumentoituunselvitykseen. Menettely ohittaa siis kaavan huolellisen valmistelun ja sitä koskevankuulemisen ja osallisten mielipiteet sekä vaikutusten arvioinnin täysin.Vaikutusten arviointi on suojelualueiden poiston ja Teivaanmäen hotellivarauksen osalta tehtäväuudelleen ennen valtuustokäsittelyä, koska muuten perusteellisesti tehty vaikutustenarviointiei koske nyt käsiteltävänä olevaa ehdotusta.Pyydämme vastauksenne muistutukseemme kirjallisena osoitteella:Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ryPuheenjohtaja Hanna VanhanenMartinkatu 1815100 LAHTILahdessa 29.2.2012Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ryHanna Vanhanen, puheenjohtajaTapio Nortunen, varapuheenjohtajaVirpi Tervonen, sihteeri4/4

More magazines by this user
Similar magazines