Asukasyhdistyksen lausunto yleiskaavaluonnoksesta - anttilanmaki.fi

anttilanmaki.fi

Asukasyhdistyksen lausunto yleiskaavaluonnoksesta - anttilanmaki.fi

tuuriympäristön valtakunnallista merkitystä ja asemanseudun alueen historiallisesti merkittävienrakennusten ja kasvillisuuden säilymisedellytyksiä. Asukasyhdistys katsoo, että asiakirjoista eiole tehokkuutta kuvaavien mitoitustietojen ja matkakeskuksen sijainnin puuttuessa mahdollistamuodostaa käsitystä kaavoittajan tavoittelemasta kaupunkikuvallisesta kokonaisuudesta.Uudet keskustatoimintojen alueet radan eteläpuolella toteutunevat vanhaa lähiympäristöään tehokkaampana.Näin ollen jo yleiskaavassa tulee varmistaa erityyppisten alueiden väliset siirtymätjoustavasti ja luontevasti. Pienimittakaavaisen alueen ympärille tulee kaavaan sisällyttää ns.vaihettumisvyöhykkeitä, joilla estetään uuden ja vanhan rakentamisen tehokkuuserojen räikeätkontrastit maisemassa. Esitämme vaihettumisvyöhykkeen ratkaisuksi ekologisen käytävän varaustaAnttilanmäen pientaloalueen ja uuden keskustatoimintojen alueen väliin. Kulttuuriympäristötekijöidenohella elinympäristöjen viihtyisyydellä sekä kasvillisuuden ja eliöstön monimuotoisuudellaon merkitystä myös tiivistyvässä ja ekologisesti tasapainoisessa kaupunkirakenteessa.Kerintien 1980-luvun asuinpientalojen viereen ns. Lepikon alueelle on esitetty uutta asuinrakentamista.Myös tämän alueen tehokkuudesta kertovat mitoitustiedot tulee esittää osallisten arvioitavaksi.Asuinalueidemme ja niiden yhteyteen rakentuvien uusien asuinalueiden tulevaisuutta ontarkasteltava pienimittakaavaista ja ekologista elämänmuotoa edustavan kulttuuriympäristönominaispiirteiden ja sen säilymisedellytysten näkökulmasta. Esitämme vaihettumisvyöhykkeenratkaisuksi ekologisen käytävän varausta myös Kerintien omakotitalojen ja asuinalueeksi muuttuvanteollisuusalueen väliin.Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen pääväylät. Kaupunginasukasmäärän voimakas kasvu lisää moottoriajoneuvoliikennettä kaupungin sisäisillä väylillä jasamalla kaupunki-ilman saastuneisuutta. Yleiskaavaluonnos ei tuo kuitenkaan oleellista ratkaisuaLahden hajanaisen yhdyskuntarakenteen liikenteellisiin ongelmiin, eikä keskustan tiivistämiselläsaavuteta todellisia vaikutuksia kaupunkiliikenteen kokonaispäästöihin Lahden alueella.Yhdistyksen mielestä laajempi ja koko kaupunkia koskeva liikenneratkaisu olisi ollut perusteltuaesittää jo tämän yleiskaavaluonnoksen yhteydessä, jolloin myös liikenteen ja asukasmääränkasvun seuraukset olisivat olleet edes jollakin tasolla osallisten arvioitavissa.Lahdessa 30.6.2011Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ryHanna VanhanenpuheenjohtajaVirpi Tervonensihteeri2

More magazines by this user
Similar magazines