lehti - Avun kasvot

mearra.com

lehti - Avun kasvot

Puolet maailman humanitaarisestaavusta tulee Euroopan unionistaLähes puolet kansainvälisestä humanitaarisestaavusta toteutetaanEuroopan unionin ja sen jäsenvaltioidenrahoilla.EU:n humanitaarisen avun toimistoECHO toimii partnereidenkautta. Vuonna 2010 ECHO:lla olinoin 200 yhteistyökumppania, jakaikkiaan ECHO rahoitti 1248 erilaistahumanitaarisen avun hanketta.Punainen Risti on ECHO:n kumppaneistatoiseksi suurin. Vuonna 2010se sai ECHO:lta rahoitusta 134,5 miljoonaneuron verran, Punaisen Ristinkansainvälinen komitea yksinään67,5 miljoonaa. ECHO:n suurinkumppani on Yhdistyneiden kansakuntienosana toimiva Maailmanruokaohjelma (WFP). Vuonna 2010ECHO rahoitti sen ruoka-apua 190,3miljoonalla eurolla.Suomen Punainen Risti on ollutECHO:n kumppani vuodesta 1996.ECHO on vuosien varrella myöntänytSPR:lle rahaa 46 hankkeeseen,yhteensä noin 29,7 miljoonan euronarvosta. Vuonna 2010 ECHOrahoitti Suomen Punaisen Ristinhankkeista seitsemää, yhteensä 3,5miljoonalla eurolla. Tähän asti SPRon ollut ECHO:n ainoa suomalainenkumppani.Niin kutsuttujen unohdettujenkatastrofien rahoittajana ECHO onylivoimainen. Noin 13 prosenttiaECHO:n maantieteelliseen käyttöönnimetystä budjetista käytetäänapuun paikoissa joissa televisioryhmienvalot ovat sammuneetjo vuosia sitten.Kärsimys kadonnuttutkakatveeseenTyypillinen unohdettu katastrofion pitkään jatkunut konflikti, jossakärsimys on kadonnut maailmanmedian tutkakatveeseen. EsimerkiksiMyanmarista suuri yleisösaattaa vielä muistaa hirmumyrskyNargiksen aiheuttaman katastrofin,mutta harva tietää maassa vuosikymmeniäjatkuneesta etnisestäkonfliktista tai sen seurauksista.Unohdettujen katastrofien kohdallaECHO:n ja Punaisen Ristintyötavat kohtaavat aivan erityisellätavalla. ECHO erottuu siksi, ettäse rahoittaa työtä tuntuvasti sielläkinmissä tarjolla ei ole mediajulkisuutta.Punaisen Ristin perhetaas on erityinen toimija koska senjäsenyhdistykset ovat pysyvästiläsnä ja aktiivisia kaikkialla maailmassa,aivan erityisesti kohteissajoista emme uutisissa kuule.Maantieteellisesti suurin osa,noin 42 prosenttia ECHO:n avustakohdistuu Afrikkaan. Aasian ja Tyynenmeren alueelle ECHO:n avustamenee 25,2 prosenttia, Itä-Euroopan,Kaukasian, Välimeren ja Lähiidänalueelle 8,8 prosenttia. LatinalainenAmerikka yhdessä Karibianalueen kanssa saa ECHO:n avustanoin 14,2 prosenttia.Vuonna 2010 39 prosenttiaECHO:n humanitaarisesta avustaoli ruoka-apua. Terveydenhoito,mukaan lukien psykososiaalinentuki katastrofien uhreille, vie 14prosenttia, vesi- ja sanitaatioprojektit13 prosenttia avustusvaroista.ECHO:n suurin yksittäinenoperaatio vuonna 2010 oli Haitinmaanjäristys. Euroopan komissiomyönsi Haitin katastrofityöhönyhteensä 120 miljoonaa euroa.EU-maiden kansalliset hallituksetmyönsivät samaan tarkoitukseenlisäksi yhteensä 180 miljoonaa.Mitä onhumanitaarinenapu?Humanitaarinen apu on puolueetonta avustustoimintaa,jonka tavoitteena on lievittää konfliktien jakatastrofien seurauksia. Humanitaarinen apu on tasapuolista,riippumatonta ja puolueetonta.Humanitaarisen avun tavoitteena on pelastaa henkiäja lievittää ihmisten kärsimystä äkillisten kriisien aikana.Humanitaarisen avun toimijat tulevat apuun, kunkyseessä on konflikti tai katastrofi, esimerkiksi vakavamaanjäristys tai tautiepidemia. Konfliktitilanteissa humanitaarinenapu pitää sisällään siviilien ja sodastakärsivien suojelun.Humanitaarista apua annetaan tasapuolisuuden,riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteidenmukaisesti.− Apua toimittavat organisaatiot eivät ota kantaa taivalitse puolia, mikä on erityisen tärkeää konflikteissa.Humanitaarisen avun antajat pyrkivät tavoittamaankaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ja enitenapua tarvitsevat ihmiset riippumatta siitä, mitä kansallisuutta,etnistä ryhmää, uskontoa tai sukupuolta nämäihmiset edustavat, sanoo Euroopan komission humanitaarisenavun toimiston neuvonantaja Simon Horner.Humanitaarisella avulla autetaan ihmiset pahimmanyli. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytyksiäsille, että paikalliset yhteisöt voivat itse ottaa vastuunomasta toimeentulostaan, kun kriisi on ohitse.Hätään joutuneiden ihmisten auttamisesta vastaavataina ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Kunmaan omat voimavarat eivät riitä, tulee kansainvälinenyhteisö apuun.– Kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus auttaa,kun iso katastrofi iskee. Tämä periaate on laajasti hyväksytty.Ihmisille, joita tragedia koskettaa, kyse onyksinkertaisesti selviytymisestä: humanitaarista apuatarvitaan, että ihmisiä voidaan pelastaa ja kärsimyksiälieventää, sanoo Horner.teksti: kirsi koivuporrasApua sinne,missä hätäon suurinteksti: kirsi koivuporras kuva: mongolian punainen ristiEuroopan komissio on yksi maailmansuurimmista humanitaarisenavun rahoittajista. Punaisten Ristienja Punaisten Puolikuiden yhdistyksettaas muodostavat maailman laajimmanhumanitaarisen verkoston.Kumppaneina ne toimittavat avunkaikkein haavoittuvimmille.Euroopan komission humanitaarisenavun toimisto ECHO on tehnyt yhteistyötäPunaisen Ristin ja PunaisenPuolikuun kanssa ensimmäisistä toimintavuosistaanlähtien: kumppanuussolmittiin vuonna 1994, kaksi vuottaECHO:n perustamisen jälkeen.Kun yhteen lasketaan Euroopankomission oma rahoitus ja sen jäsenvaltioidenantama tuki, on Euroopanunioni maailman suurin rahoittaja −se kattaa lähes puolet koko maailmanhumanitaarisesta avusta.Avun toimeenpanosta vastaavatECHO:n kumppanit. Vuonna 2010noin 13 prosenttia ECHO:n antamastarahoituksesta kanavoitiin PunaisenRistin kautta.– Vanhimpana ja yhtenä kaikkeinarvostetuimmista humanitaarisistaorganisaatioista, Punainen Risti onselkeästi yksi ECHO:n avainkumppaneista,sanoo ECHO:n neuvonantajaSimon Horner.Punainen Risti ja ECHOjakavat yhteiset arvotKumppaneina ECHO ja Punainen Ristijakavat myös samat arvot ja periaatteet.Humanitaarisen avun kohteenaovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassaolevat ihmiset, katastrofien jakonfliktien uhrit. Avun periaatteitaovat tasapuolisuus, riippumattomuus,puolueettomuus ja inhimillisyys.Apu perustuu tarpeeseen – ihmisiäautetaan välittömästi katastrofintapahduttua, kun kyseisen valtion voimavarateivät yksin riitä uhrien auttamiseen.– ECHO solmii ensimmäisen rahoitussopimuksenkumppaneidensakanssa useimmiten 72 tunnin kuluessakatastrofin tapahtumisesta, sanooHorner.Punaiset Ristit ja Punaiset Puolikuutmuodostavat maailman laajimmanhumanitaarisen verkoston: kansallisiayhdistyksiä on 186 maassa,jäseniä miltei 100 miljoonaa, ja aktiivivapaaehtoisia13,1 miljoonaa.Kussakin maassa voi olla vain yksiPunaisen Ristin tai Punaisen Puolikuunyhdistys. Kaikki kansalliset yhdistyksetovat keskenään tasavertaisia ja niilläon yhtäläiset velvollisuudet auttaa toisiaan.Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.– Punaisen Ristin verkosto tavoittaamiltei jokaisen maailman kolkan, jase tekee järjestöstä erityisen. PunaisenRistin ihmiset ovat yleensä niitä, jotkaensimmäisenä järjestäytyvät antamaanapua, huomauttaa Horner.4

More magazines by this user
Similar magazines