13.10.2016 Views

VAV Vuosikertomus 2014

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


SISÄLTÖ<br />

4 Toimitusjohtajan katsaus<br />

6 Opaali on asuntomessujen helmi<br />

10 Valmistuvien asuntojen määrä kasvaa<br />

12 Kiinteistöt ovat tulossa korjausikään<br />

14 Puretaan vanha ja rakennetaan tilalle uusi<br />

16 <strong>VAV</strong>.n kotisivut uudistuivat<br />

17 Hallitus päätti korjauksista, uusista taloista ja uudesta<br />

yhtiörakenteesta<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimintakertomus <strong>2014</strong><br />

20 Toimintakertomus<br />

28 Tuloslaskelmat<br />

29 Taseet<br />

31 Rahoituslaskelmat<br />

32 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot<br />

38 Tilintarkastuskertomus<br />

2<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Viihtyisää ja<br />

kohtuuhintaista<br />

vuokraasumista<br />

Vantaalla.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 3


4<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Toimitusjohtajan katsaus<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on tärkeässä<br />

roolissa Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun<br />

vuokramarkkinoilla.<br />

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkuvasti<br />

suuri kasvukeskusseudulla,<br />

ja erityisen suuri kysyntä kohdistuu<br />

kohtuuhintaisiin asuntoihin. Seutu<br />

kasvaa ja kehittyy muuttoliikkeen,<br />

syntyvyyden ja pitkän eliniän myötä.<br />

Uusien asuntojen tarve näyttää loputtomalta,<br />

vaikka taloustaantuma<br />

varjostaa myös asuntotuotantoa.<br />

Toisaalta taloudellisesti heikkoina<br />

aikoina talonrakentamisen urakkakilpailuissa<br />

hintataso asettuu<br />

kohtuulliseksi, mikä kääntyy lopulta<br />

aina asukkaan eduksi.<br />

Vuosi <strong>2014</strong> onnistui <strong>VAV</strong>:n kannalta<br />

hyvin. Yhtiön liikevaihto kasvoi<br />

budjetoidusti ja tulos oli hyvä, mitä<br />

auttoi alhainen korkotaso ja joidenkin<br />

korjaushankkeiden ajoittuminen<br />

suunniteltua myöhäisemmäksi.<br />

Vuokrausaste on erinomainen, ja<br />

asunnot ovat käytännössä kaikki<br />

vuokrattuina. <strong>VAV</strong>:n vuokra-asuntojen<br />

suosiosta kertovat erityisen<br />

suuret hakijamäärät valmistuneisiin<br />

uudiskohteisiin. Hakijamäärä on<br />

ylittänyt kussakin kohteessa 2 000<br />

hakijan rajan. Asunnonhakijan<br />

kannalta tilanne on silti vaikea, sillä<br />

vaihtuvuus on vähäistä.<br />

Vilkas uudistuotanto parantaa<br />

asuntotarjontaa lähivuosina. Yhtiöllä<br />

ja Vantaan kaupungilla on yhteinen<br />

tonttiohjelma, joka varmistaa<br />

tontit lähivuosien rakentamiselle.<br />

<strong>VAV</strong>:lle valmistui toimintavuonna<br />

182 uutta asuntoa ja se aloitti 170<br />

uuden asunnon rakentamisen.<br />

Valmistuneista uusista asunnoista<br />

44 rakentui <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle<br />

palveluasunnoiksi vanhuksille.<br />

Pitkän ajan keskiarvotavoite on noin<br />

200 asunnon vuosituotanto, mikä<br />

on neljänneksen enemmän kuin<br />

aiempina vuosina.<br />

Yhtiön kiinteistökanta on tullut<br />

siihen ikään, että korjausten lisäksi<br />

tarvitaan kannan kehittämiseksi<br />

muitakin toimenpiteitä. Yhtiö on<br />

päättänyt purkaa ensimmäisen kohteensa,<br />

ja sen tilalle tullaan rakentamaan<br />

uusi paremmin kysyntään<br />

vastaava asuinkerrostalo. Vastaavia<br />

yksittäisiä uudelleenkaavoitushankkeita<br />

tullaan toteuttamaan tulevaisuudessakin.<br />

Hankkeet toteutetaan<br />

yhteistyössä Vantaan kaupungin<br />

kanssa, ja samassa yhteydessä<br />

pystytään parantamaan asuinalueita<br />

laajemminkin.<br />

Yhtiön toiminta on pitkäjänteistä,<br />

ja toiminnan taloudellisen vakauden<br />

varmistaminen luo edellytykset<br />

myös asumisen turvalle. Yhtiön<br />

hallituksen linjaamana keskeisenä<br />

strategisena tavoitteena on velkamäärän<br />

hallinta ja omavaraisuusasteen<br />

vähittäinen parantaminen.<br />

Nämä ovat tärkeät elementit, joilla<br />

vuokrien kehitys pidetään vakaana.<br />

Vaikka lainanhoitokulujen lisäksi<br />

korjaustarpeet ja muut kustannukset<br />

luovat jatkuvia vuokrankorotuspaineita,<br />

<strong>VAV</strong> on kuluneella<br />

kaudella onnistunut hillitsemään<br />

asuntojensa vuokratason alemmaksi<br />

kuin muilla paikallisilla suurilla vuokranantajilla.<br />

<strong>VAV</strong>:n toiminnassa ympäristöasioiden<br />

merkitys on kasvanut<br />

vuosi vuodelta. Yhtiön linjana on<br />

asumista kehittävissä hankkeissa<br />

painottaa ympäristön kestävyyden<br />

näkökulmaa. Vuonna 2015 yhtiölle<br />

valmistuu Vantaan Asuntomessuille<br />

kerrostalo, jossa hiilijalanjälkeä on<br />

onnistuttu pienentämään 20 prosenttia<br />

tavanomaiseen kerrostaloon<br />

verrattuna. Hankkeen kokemuksia<br />

tullaan jakamaan myös muille ja<br />

hyödyntämään yhtiön tulevassa<br />

rakentamisessa.<br />

Yhteistyö kaikkien sidosryhmien<br />

kanssa on ainoa tie onnistumiseen.<br />

Kiitän lämmöllä henkilöstöä<br />

osaavasta ja tinkimättömästä työstä.<br />

Kiitän myös hallitusta yhteistyöstä<br />

ja arvokkaasta tuesta kuluneella<br />

toimintakaudella. Kiitos kuuluu<br />

myös Vantaan kaupungille ja muille<br />

sidosryhmille, mutta ennen kaikkea<br />

asukkaillemme, joita varten tätä<br />

työtä teemme. <strong>VAV</strong>:lla on aina hyvä<br />

asua.<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

<strong>VAV</strong>:in toimitusjohtaja Teija Ojankoski.<br />

Kuva: Vaula Aunola.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 5


Opaali on<br />

asuntomessujen<br />

helmi<br />

Luonnonvaroja säästäen<br />

ja kierrätysmateriaaleja<br />

käyttäen rakennettu<br />

vuokrakerrostalo tuo<br />

asumiseen ekologista<br />

ajattelua.<br />

6<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Ympäristöystävällinen<br />

kerrostalo<br />

Opaali sijaitsee<br />

Kivistössä<br />

osoitteessa<br />

Lipputie 14.<br />

Lisätietoja:<br />

opaalitalo.fi<br />

Opaalin ulkoseiniin tulee infografiikkaa, joka kertoo talon historiasta<br />

ja ekologisista ominaisuuksista.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 7


VANTAAN KIVISTÖSSÄ koetaan<br />

kesällä 2015 asuntomessut. <strong>VAV</strong><br />

Asunnot Oy rakennuttaa messualueelle<br />

luonnonvaroja säästäen<br />

ja kierrätysmateriaalia käyttäen<br />

vuokrakerrostalo Opaalin, joka tuo<br />

asumiseen ekologista ajattelua.<br />

Talon rakennustyöt aloitettiin <strong>2014</strong><br />

ja se valmistuu toukokuussa 2015.<br />

– Olemme pyrkineet vähentämään<br />

rakentamisen hiilijalanjälkeä.<br />

Betonirunkoiseen verrokkitaloon<br />

nähden olemme saaneet sen noin<br />

20 prosenttia pienemmäksi, <strong>VAV</strong><br />

Asunnot Oy:n rakennuttajapäällikkö<br />

Kari Nauska kertoo.<br />

Luonnonvaratasapainoinen talo<br />

ei ole Nauskan mukaan oleellisesti<br />

kalliimpi rakentaa kuin perinteinen<br />

kerrostalo.<br />

– Tavoitteemme on tehdä kohtuuhintaisia<br />

vuokra-asuntoja, joten<br />

rakennuskustannukset eivät saa<br />

karata kovin korkeiksi. Suunnitteluvaiheessa<br />

joudutaan kuitenkin<br />

panostamaan enemmän määrättyihin<br />

asioihin, esimerkiksi optimoinnit<br />

tehdään eri tavalla.<br />

Opaali saikin kehitysvaiheessa<br />

ARA:n kehitysavustusta.<br />

– Betoni on kaikista pahin hiilijalanjäljen<br />

aiheuttaja, joten sitä on<br />

yritetty vähentää mahdollisimman<br />

paljon keventämällä runkorakennetta.<br />

Väliseinissä on käytetty poikkeavia<br />

rakenteita, osa niistä on korvattu<br />

kevyillä väliseinillä. Olemme yrittäneet<br />

minimoida raskaat rakenteet.<br />

Rakennuksen julkisivut ovat kevytrakenteisia;<br />

osa on levyrakenteisia,<br />

osassa on pinta rapattu. Pohjoisjulkisivut<br />

on verhoiltu puulla, materiaalina<br />

käsittelemätön kuusi.<br />

– Asukkaat näkevät talon ekologisuuden<br />

ehkä selkeimmin talon<br />

julkisivumateriaaleissa. Huoneisto-<br />

jen sisällä asukas ei huomaa eroa,<br />

asunnot ovat samanlaisia kuin<br />

muutkin uudet asuntomme, Nauska<br />

sanoo.<br />

Pihavarasto hamppubetonista<br />

Ekologisuus näkyy myös Opaalin<br />

pihapiirissä. Pihalla olevat varastot<br />

on rakennettu hamppubetonista,<br />

joka perustuu vanhoihin, toimiviksi<br />

havaittuihin ja terveellisiin<br />

rakennusmateriaaleihin. Hamppubetoni<br />

valmistetaan sekoittamalla<br />

hamppupäistärettä kalkin ja veden<br />

kanssa.<br />

– Kokeilemme hamppubetonia<br />

eristemateriaalina, ja se tulee<br />

varmasti kiinnostamaan mediaakin.<br />

Hamppua ei ole käytetty pitkään<br />

aikaan rakentamiseen. Hamppu<br />

toimii kosteusteknisesti hyvin, se<br />

pystyy hyvin sitomaan ja luovuttamaan<br />

kosteutta ilman että rakenne<br />

8<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Luonnonvaratasapainoinen<br />

kerrostalo ei<br />

ole oleellisesti<br />

normitaloa kalliimpi<br />

rakentaa.<br />

Opaali sai kehitysvaiheessa<br />

ARA:n kehitysavustusta.<br />

vaurioituisi, Nauska kuvailee.<br />

– Hamppubetoni on ollut aikoinaan<br />

hyvinkin perinteinen materiaali,<br />

ei ehkä Suomessa mutta muualla<br />

maailmassa.<br />

Asunnot asutetaan lokakuussa<br />

Opaali-talon valmistuttua toukokuun<br />

2015 lopussa asutetaan kolme<br />

talon portaista. Neljäs porras jäämessukäyttöön<br />

ja Vantaan kaupungin<br />

nuorisopalvelut ja kaupunginmuseo<br />

sisustavat omalla tyylillään<br />

näytteillä olevia asuntoja.<br />

– Messuasunnot asutetaan lokakuun<br />

alussa, jolloin niihin on tehty<br />

messujen jälkeen tarvittavat muutostyöt,<br />

Kari Nauska kuvailee.<br />

Opaalissa pääpaino on pienissä<br />

asunnoissa, joille on Vantaalla runsaasti<br />

kysyntää. Asunnot on otettu<br />

hyvin vastaan, joskin joitain ihmisiä<br />

on mietityttänyt, miten kulkuyhteydet<br />

tulevat toimimaan ja minkälaisia<br />

palveluja alueella on. Kivistön alue<br />

kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti,<br />

mutta aivan alussa kaupunginosa ei<br />

välttämättä täytä kaikkia asukkaiden<br />

toiveita. Kasvavan asukasmäärän<br />

myötä alueelle on kuitenkin paljon<br />

uusia palveluita, kuten uusi koulu,<br />

päiväkoti, kauppakeskus ja bussiterminaali.<br />

Kivistön julkisen liikenteen<br />

yhteydet paranevat merkittävästi<br />

jo heinäkuussa 2015, kun Vantaan<br />

uusi Kehärata valmistuu. Uusi junaasema<br />

on noin puolen kilometrin<br />

päässä Opaali-talosta, joten talon<br />

asukkaiden on helppo matkustaa<br />

ekologisesti sekä Länsi- että Itä-<br />

Vantaalle tai aina Helsingin keskustaan<br />

saakka.<br />

Teksti: Kari Martiala<br />

Kuvat: Henrik Kettunen<br />

Vantaan nuorisopalveluiden työpajanuoret<br />

sisustavat Opaaliin kaksion asuntomessuille<br />

nähtäväksi.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 9


Valmistuvien asuntojen<br />

määrä kasvaa<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:LLE valmistui<br />

<strong>2014</strong> neljä uutta kohdetta: Pakkalanrinne<br />

6, Husbackankuja 1, Rajatie 5a<br />

sekä palvelutalo osoitteeseen Uusiniityntie<br />

3. Vuosittain valmistuvien<br />

asuntojen määrä on ollut jatkuvasti<br />

kasvussa. Vuosina 2000–2010 yhtiölle<br />

valmistui noin 100 uutta asuntoa<br />

vuodessa.<br />

– Viime vuonna valmistui jo 182<br />

asuntoa, ja vuonna 2015 niitä valmistuu<br />

273. Lisäksi käynnistämme lähes<br />

400 uuden asunnon rakentamisen,<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n rakennuttajapäällikkö<br />

Kari Nauska laskee.<br />

– Vantaan kaupungin asettamien<br />

tavoitteiden mukaan kohtuuhintaisia<br />

vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa 400<br />

asunnon vuosivauhtia, jotta kaupungissa<br />

turvataan hallittu kasvu.<br />

– Meidän tavoitteemme on ollut<br />

rakentaa niistä neljännes eli 100<br />

asuntoa, mutta nyt ylitämme reilusti<br />

tuon tavoitteen. Kaikki valmistuvat<br />

asunnot on onnistuttu vuokraamaan,<br />

joten uusille asunnoille on jatkuvasti<br />

tarvetta, hän kuvailee.<br />

– Olemme saaneet hyvin tonttimaata<br />

ja meillä on maata ”varastossa”.<br />

Tiedämme vuoteen 2018 saakka<br />

mitä tulemme rakentamaan. Pitää<br />

vain suunnitella hankkeet, kilpailuttaa<br />

urakat ja saada työt käyntiin.<br />

Asuntoja eri ryhmien tarpeisiin<br />

Viime vuonna valmistuneista kohteista<br />

Pakkalanrinteessä on 35 asuntoa,<br />

Husbackankujalla 66, Rajatiellä on 37<br />

ja Uusiniityntien palvelutalossa 44.<br />

Husbackankujan asunnoista 46 vuokrataan<br />

normaalin asunnonhaun kautta,<br />

ja 20 on korvamerkitty itsenäisesti<br />

asuville kehitysvammaisille. Talon<br />

liiketiloissa toimii myös Vantaan<br />

vammaispalvelujen käsityöverstas ja<br />

putiikki Käenkukka.<br />

– Husbackankuja on yhteistyöprojekti<br />

NCC:n kanssa. Ostimme yhtiön<br />

NCC:ltä jo ennen kuin talo rakennettiin,<br />

eli pystyimme vaikuttamaan siihen,<br />

minkälainen taso talossa tulee<br />

olemaan, kertoo Kari Nauska.<br />

– Uusiniityntien 3:n palvelutalo<br />

valmistui joulukuussa, ja se on jo<br />

kovassa käytössä. Uudessa talossa<br />

on aina pientä säätämistä, vie oman<br />

aikansa, että järjestelmät saadaan<br />

toimimaan niin kuin halutaan. Asukkaat<br />

ovat olleet kuitenkin tyytyväisiä<br />

taloonsa.<br />

Rivitalomaista asumista<br />

luhtitalossa<br />

<strong>VAV</strong>:n uusissa taloissa hakijoita on<br />

yleensä monikymmenkertainen<br />

määrä suhteessa valmistuviin asuntoihin.<br />

Talon suosio vaihtelee usein<br />

sen mukaan, mille alueelle se on<br />

valmistumassa. Kynnys vaihtaa toiselle<br />

puolelle kaupunkia on korkea<br />

etenkin lapsiperheillä, joilla lasten<br />

kaverit ja koulut ovat yleensä samassa<br />

kaupunginosassa kuin asuntokin.<br />

Rajatie 5a:n uudiskohteen osalta<br />

<strong>VAV</strong>:lla ei ollut aikaisempaa tietoa<br />

kaupunginosan haluttavuudesta,<br />

sillä se oli yhtiön ensimmäinen<br />

Vaaralaan valmistunut asuintalo.<br />

Luhtitalokohde osoittautui kuitenkin<br />

erittäin suosituksi, eikä asukkaita<br />

siihen ollut vaikea löytää.<br />

Rajatie edustaa matalaa pientalomaista<br />

rakentamista, asuinrakennukset<br />

ovat kaksikerroksisia puuverhottuja<br />

luhtitaloja. Taloon muuttaneiden<br />

ihmisten mielestä se tuo mieleen<br />

rivitaloasumisen.<br />

– Kyllähän se sellaiselta näyttääkin,<br />

vaikka toki kummassakin kerroksessa<br />

on eri asukkaat, Kari Nauska toteaa.<br />

Yleisesti ottaen <strong>VAV</strong>:n uudiskohteiden<br />

suosio on joka tapauksessa ollut<br />

suurta. Laadukas vastavalmistunut<br />

asunto hyvällä sijainnilla ja kohtuullisella<br />

vuokralla kiinnostaa monia.<br />

Teksti:Kari Martiala<br />

Joulukuussa<br />

<strong>2014</strong> valmistunut<br />

Husbackankuja 1<br />

sijaitsee Kaivokselassa.<br />

10 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Vuonna <strong>2014</strong><br />

valmistui<br />

186 uutta<br />

asuntoa, ja<br />

vuonna 2015<br />

niitä valmistuu<br />

273.<br />

RITVA KARTTUNEN on asunut Husbackankujalla<br />

Kaivokselassa joulukuusta <strong>2014</strong><br />

lähtien, eikä voisi olla tyytyväisempi. Uuden<br />

kerrostalon toimiva kaksio avokeittiöineen ja<br />

lasitettuine parvekkeineen on täydellinen koti<br />

yksin asuvalle, aktiiviselle eläkeläiselle.<br />

55-neliöisen asunnon tyylikkään valkoista, pelkistettyä<br />

yleisilmettä piristävät tarkoin harkitut<br />

värikkäät yksityiskohdat.<br />

– Värit tarttuivat mukaani aurinkoisesta Kreikasta,<br />

itsekin kirkkaaseen punaiseen ja leopardikuvioon<br />

pukeutunut Karttunen sanoo.<br />

Myös talon yhteiset tilat hohtavat uutuuttaan.<br />

Energiaa säästävät hämäräkytkimet tunnistavat<br />

käytävillä liikkujan ja huoneistokohtaisissa<br />

varastoissa riittää neliöitä. Täydellisesti<br />

varustellun pesutuvan nähtyään Karttunen oli<br />

valmis luopumaan jopa omasta pyykinpesukoneestaan.<br />

Lähin kauppa löytyy lyhyen kävelymatkan päästä<br />

ja lenkki palveluja pursuavaan kauppakeskus<br />

Myyrmanniin käy päivän hyötyliikunnasta. Tyttären<br />

perheen luo Tikkurilaan pääsee kätevästi<br />

julkisilla.<br />

– Myönnettävä on, että suhtauduin vuokraasumiseen<br />

aluksi epäillen, mutta tässä talossa<br />

ennakkoluulot ovat osoittautuneet vääriksi.<br />

Paremmin ei voisi olla!<br />

Teksti ja kuvat: Terhi Pääskylä-Malmström<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 11


Kiinteistöt ovat<br />

tulossa korjausikään<br />

TILASTOKESKUKSEN mukaan<br />

talorakentamisen arvo Suomessa<br />

oli 22,4 miljardia euroa vuonna<br />

2013. Korjausrakentamisen osuus<br />

summasta oli hieman yli puolet, eli<br />

uudisrakentamista suurempi.<br />

Eräs syy korjausrakentamisen<br />

kasvulle on ikääntyvien kiinteistöjen<br />

tulo korjausikään. Toinen syy korjaustarpeeseen<br />

ovat asumisen muuttuneet<br />

standardit, kuten energiatehokkuuden<br />

vaatimukset. Osittain<br />

edellä mainittuihin seikkoihin viitaten<br />

korjausvelan – rahasumman,<br />

joka rakennuksiin pitäisi investoida,<br />

jotta ne olisivat käytön kannalta<br />

hyvässä kunnossa – kokonaismääräksi<br />

on arvioitu valtakunnallisesti<br />

30–50 miljardia euroa. Arvio kattaa<br />

kaikki rakennukset, mutta ei kerro<br />

asuinrakennusten korjaustarvetta.<br />

Summa ei myöskään ota huomioon<br />

rakennuksia, jotka ovat tai tulevat<br />

jäämään tyhjiksi.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kiinteistökanta<br />

Vantaan Mikkolan<br />

Marsinkuja<br />

4:n julkisivuremontti<br />

sujui hyvin,<br />

ja asunnoissa<br />

voitiin asua<br />

koko remontin<br />

ajan. Kiinteistön<br />

kunto on nyt<br />

uutta vastaava.<br />

painottuu 1990-luvun alun asuinrakennuksiin:<br />

vuosina 1989–1995<br />

valmistuneiden kiinteistöjen<br />

määrä on neljäkymmentä prosenttia<br />

kaikista taloista, käsittäen nelisen<br />

tuhatta asuntoa. 1970-luvulla valmistuneiden<br />

rakennusten määrä on<br />

kymmenen prosenttia eli noin tuhat<br />

asuntoa. Kun asuintalojen korjaussykli<br />

on normaalisti 20–30 vuotta,<br />

jopa puolet <strong>VAV</strong>:n kiinteistöistä<br />

on tulevina vuosina korjausten<br />

edessä. Muun muassa Itä-Vantaan<br />

Länsimäen alueella sekä Myyrmäen<br />

vanhemmissa kohteissa on edessä<br />

linjasaneeraus tai julkisivukorjaus.<br />

Vuonna <strong>2014</strong> suurimmat menoerät<br />

kohdistuivat kylpyhuoneremontteihin:<br />

kaikkiaan 14 kohteessa eli noin<br />

kolmessasadassa asunnossa tehtiin<br />

perusparannustason korjaukset,<br />

joiden kokonaissumma nousi yli<br />

3,3 miljoonaan euroon. Yli puolet<br />

kohteista oli rivitaloja.<br />

Keittiöremontteja tehtiin kuudessa<br />

kohteessa, yhteensä kahdessasadassa<br />

keittiössä. Keittiöremonttien<br />

hinta nousi hieman yli miljoonaan<br />

euroon.<br />

Remonttien yhteisarvo oli<br />

noin 6,9 miljoonaa<br />

Hissiremontteja <strong>VAV</strong>:lla tehtiin<br />

vuonna <strong>2014</strong> vain yksi; vuoden 2015<br />

arvio on neljästä viiteen.<br />

<strong>VAV</strong>:n pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman<br />

(PTS) mukaisten<br />

remonttien määrä nousi vuonna<br />

<strong>2014</strong> edellisistä vuosista ja selvää<br />

nousua on odotettavissa myös vuodelle<br />

2015. Remonttien yhteisarvo<br />

oli vuonna <strong>2014</strong> noin 6,9 miljoonaa<br />

euroa, kun vuoden 2015 arvio on<br />

noin yhdeksän miljoonaa euroa.<br />

Tulevina vuosina suunnitelmien ja<br />

kiinteistökartoitusten mukaisesti<br />

PTS-korjaustarpeen on arvioitu<br />

olevan vuositasolla jopa 1,5-kertainen<br />

vuodelle 2015 budjetoituun<br />

korjausmäärään verrattuna. Edellä<br />

mainittu korjaustarve ja kohtuuhintaisen<br />

asumisen varmistaminen ovat<br />

yhtiölle jatkossa suuria haasteita.<br />

Korjausten aikataulutuksessa ja<br />

toteutuksessa joudutaan suorittamaan<br />

tarkkaa priorisointia.<br />

<strong>VAV</strong> on linjannut, että kiinteistöjen<br />

korjaukset pyritään viimeiseen asti<br />

suunnittelemaan ja hoitamaan niin,<br />

että asukkaiden ei tarvitse lähteä<br />

kodeistaan. Yhtiön tavoitteena<br />

on tarjota kiinteistöjen kunnon<br />

osalta tasa-arvoista ja pitkäaikaista<br />

asumista.<br />

Marsinkuja 4, ei-niin pientä<br />

pintaremonttia<br />

Vuoden <strong>2014</strong> suurimpia korjaushankkeita<br />

oli Vantaan Mikkolassa<br />

sijaitsevan Marsinkuja 4:n julkisivuremontti.<br />

1970-luvulla valmistuneessa<br />

rakennuksessa uudistettiin<br />

ulkokuori, lämmön eristeet,<br />

12 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


vesikatto, parvekkeet sekä salaojat,<br />

pelastustiet, vesikaton talotekniikka<br />

ja hissi. Lisäksi taloon asennettiin<br />

poistoilman lämpöpumppu, joka<br />

ottaa hukkalämmön talteen ja<br />

siirtää sen lämpöpatteriverkkoon.<br />

Hissit valmistuivat vuoden 2015<br />

helmikuussa; kiinteistön piha-alueen<br />

viimeistely jää niin ikään tehtäväksi<br />

kevään aikana. Putkiremontti<br />

kiinteistössä oli tehty aikaisemmin<br />

vuonna 2008.<br />

Remontin taustalla on aiemmin<br />

2000-luvulla tehty kuntotutkimus<br />

ja vuonna 2013 tehty suunnittelun<br />

aikainen kuntotutkimus, josta selvisi,<br />

että rakenteet olivat tulleet tiensä<br />

päähän. Rakenteellisten tekijöiden<br />

lisäksi kiinteistön ulkonäkö oli rapistunut,<br />

ja remontti olikin paikallaan<br />

myös esteettisistä syistä.<br />

Asukkaat pystyivät asumaan<br />

remontin ajan<br />

Julkisivuremontti toteutui aikataulun<br />

mukaisesti alkaen elokuussa<br />

<strong>2014</strong> ja päättyen helmikuussa 2015.<br />

Remontti oli suunniteltu toteutettavaksi<br />

niin, että asukkaat pystyivät<br />

asumaan kodeissaan koko ajan.<br />

Logistiikkaa varten asukaspysäköintitila<br />

oli vapautettu urakoitsijan<br />

käyttöön. Eniten asumis- ja<br />

meluhaittaa syntyi vanhan betonin<br />

irrottamisesta piikkaamalla. Betonin<br />

irrottaminen muulla tavoin ei ollut<br />

mahdollista vanhan rakennuksen<br />

stabiliteetin säilyttämiseksi.<br />

Kokonaisuudessaan asukkaat<br />

olivat remontin toteuttamistapaan<br />

ja tiedottamiseen tyytyväisiä. Asukkaiden<br />

taholta tuli yksi reklamaatio,<br />

joka saatiin käsiteltyä pikaisesti ja<br />

yhteisymmärryksessä.<br />

Julkisivuremontin jälkeen kiinteistön<br />

kunto on uutta vastaava.<br />

Vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastuksessa<br />

kiitosta tuli myös<br />

asukkailta. Ensimmäiset tulokset kulutusseurannasta<br />

antavat osviittaa,<br />

että energiakulutuksessa kaukolämmön<br />

osuudessa on huomattavia<br />

säästöjä. Lopulliset säästöt selviävät<br />

talven 2015–2016 jälkeen.<br />

Teksti: Hanna Ojanpää<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 13


Puretaan vanha<br />

ja rakennetaan tilalle uusi<br />

KUN vanhasta ei saada uutta<br />

tekemälläkään tai kulut nousisivat<br />

kohtuuttomiksi, niin mitä tehdään?<br />

Puretaan 40 vuotta vanha Marsinkuja<br />

1:n kiinteistö ja rakennetaan uusi<br />

ja monipuolisempi tilalle. Samalla<br />

modernisoidaan alueen ilmettä ja<br />

saadaan myös asumisoikeustalo<br />

samaan kortteliin.<br />

<strong>VAV</strong> purkaa Mikkolan Marsinkuja<br />

1:n neljä tekniseltä kunnoltaan<br />

heikentynyttä asuintaloa ja rakentaa<br />

niiden paikalle uudet talot. Asuntoja<br />

tulee lisää, ja niiden koot vastaavat<br />

alueen kysyntää. Purkutyöt tontilla<br />

aloitetaan elokuussa 2015.<br />

sulatilat sekä irtainvarastot sijoittuvat<br />

pohjakerrokseen.<br />

Nauska kertoo, että <strong>VAV</strong>:lla on<br />

eniten kysyntää pienistä asunnoista,<br />

minkä vuoksi uudiskohteessa asuntokokoa<br />

pienennetään.<br />

– Voi melkein sanoa, että asuntokoot<br />

osin puolittuvat. Pois jäävät<br />

esimerkiksi 97 neliön asunnot, ja<br />

tilalle tulee pienempiä asuntoja,<br />

uusien asuntojen keskipinta-alaksi<br />

tulee 45,8 m 2 . Talojen asuntotyypit<br />

ovat yksiöistä kolmioihin.<br />

Marsinkuja 1:ssä on nyt 105<br />

asuntoa. Uudiskohteessa asuntojen<br />

määrä tulee olemaan 147. Lisäksi<br />

asumisoikeustaloon valmistuu 37<br />

asuntoa.<br />

Uusi raikas ilme<br />

Kari Nauskan mukaan uudiskohteen<br />

julkisivussa käytetään muun muassa<br />

pieniä määriä lasitiiltä, graafista<br />

betonia ja värillistä rapattua betonia.<br />

Pihapiiriin tulee myös 4–6 sähköautojen<br />

latauspaikkaa ja kiinteä<br />

valaistus led-valaisimilla.<br />

– Valmistuessaan Marsinkuja 1<br />

Tehokkaampaa tilankäyttöä<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö<br />

Kari Nauska kertoo, että Marsinkuja<br />

1:n 1970-luvulla rakennettujen<br />

lamellitalojen korjaaminen olisi<br />

tullut lähes yhtä kalliiksi kuin uusien<br />

rakentaminen.<br />

– Neljä uusista rakennuksista tulee<br />

<strong>VAV</strong>:n käyttöön. Yhden rakennuksen<br />

tontti on lohkottu myytäväksi<br />

asumisoikeustuotantoon. Myymällä<br />

tontin <strong>VAV</strong> saa rahaa rakentamiskustannuksiin,<br />

ja näin saadaan samalla<br />

erilaisia asumismuotoja alueelle,<br />

Nauska kuvailee.<br />

Taloissa on yhteensä 11 porrasta,<br />

ja jokaiseen rappuun tulevat myös<br />

hissit, jotka puuttuvat Marsinkuja 1:n<br />

nykyisestä kiinteistöstä. Sauna ja penostaa<br />

alueen arvoa, ja uskon, että<br />

kohteesta tulee kysytty.<br />

Asukkaille korvaavat asunnot<br />

Marsinkuja 1:n asukkaille talon<br />

purkusuunnitelmista tiedotettiin<br />

ensimmäisen kerran jo vuonna 2012.<br />

Kun purkamisen ja uuden kiinteistön<br />

rakentamisen aikataulu vahvistui,<br />

asukkaille pidettiin marraskuussa<br />

<strong>2014</strong> tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin<br />

heidän vuokrasopimustensa<br />

päättyvän kesäkuun 2015 loppuun<br />

mennessä.<br />

Tieto kotitalon purkamisesta otettiin<br />

asukkaiden keskuudessa vastaan<br />

ymmärtävästi, olihan kiinteistön<br />

tekninen kunto myös heidän tiedossaan.<br />

Asukkaiden mieltä rauhoitti<br />

Havainnekuva kohteesta.<br />

Marsinkuja 1. Asuntoja 147 kappaletta.<br />

Kerrosneliöitä tulee olemaan 11 474. Arvioitu<br />

rakennusaika on 18–20 kuukautta. Rakennustyöt<br />

on tarkoitus käynnistää 2015 elo- ja syyskuun<br />

vaihteessa.<br />

14 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Joskus<br />

korjaaminen<br />

ei kannata.<br />

Marsinkuja<br />

1:seen<br />

nousee<br />

purettavan<br />

kiinteistön<br />

tilalle uusi.<br />

tieto siitä, että <strong>VAV</strong> tarjoaa korvaavan<br />

asunnon kaikille niille, jotka haluavat<br />

jatkaa <strong>VAV</strong>:n vuokralaisena. Moni<br />

pitkäaikainen asukas toivoi uuden<br />

kodin löytyvän Mikkolan alueelta,<br />

josta on vuosien mittaan tullut heille<br />

tuttu ja rakas asuinalue.<br />

Mittava rakennusprojekti<br />

Ennakkoarvioiden mukaan uuden<br />

kiinteistön rakennusbudjetti tulee<br />

olemaan noin 22 miljoonaa euroa.<br />

Nykyiset asukkaat muuttavat pois kesäkuun<br />

loppuun mennessä. Elokuussa<br />

puretaan ensin kunnallistekniset<br />

liittymät (sähkö, vesi ja kaukolämpö)<br />

alueelta, sen jälkeen arviolta syyskuussa<br />

sisätiloista kaikki mahdollinen<br />

irrotettava materiaali. Osa saadaan<br />

uusiokäyttöön.<br />

– Tulossa on melkoinen rekkaralli,<br />

ennustaa Kari Nauska.<br />

– Satoja rekkoja vie pois vanhaa<br />

talorypästä. Suurempiin liikennejärjestelyihin<br />

ei kuitenkaan ole tarvetta.<br />

Raivauskalusto saadaan hyvin paikalle<br />

ja uskoisin, että projekti sujuu<br />

sutjakasti.<br />

Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan<br />

alkukesästä 2017, jolloin uudet<br />

asukkaat pääsevät muuttamaan<br />

muodonmuutoksen kokeneeseen<br />

Marsinkuja 1:een.<br />

Teksti: Hanna Ojanpää<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 15


<strong>VAV</strong>:n kotisivut<br />

uudistuivat<br />

OSOITTEESSA www.vav.fi sijaitsevat<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kotisivut<br />

uudistuivat kesällä <strong>2014</strong>. Sivujen<br />

rakenne muutettiin uudistuksen<br />

myötä selkeämmäksi, minkä ansiosta<br />

oikean tiedon löytäminen on<br />

sivujen käyttäjille entistä helpompaa.<br />

Kotisivuille otettiin käyttöön myös<br />

kokonaan uusi osio nimeltä Talosivut,<br />

josta asukkaat ja asukasaktiivit<br />

saavat tietoa kotitalostaan.<br />

<strong>VAV</strong>:n kotisivujen kaksi tärkeintä<br />

käyttäjäryhmää ovat <strong>VAV</strong>:n asunnoista<br />

kiinnostuneet sekä niissä jo<br />

asuvat asukkaat. Näitä kahta ryhmää<br />

kiinnostavat hyvin erityyppiset asiat,<br />

minkä vuoksi kotisivu-uudistuksen<br />

myötä sivut kahteen selkeästi toisistaan<br />

erotettuun osaan.<br />

Asunnon hakeminen -osio on<br />

tarkoitettu asunnon hakemisesta tai<br />

vaihtamisesta kiinnostuneille ihmisille,<br />

jotka löytävät sieltä helposti<br />

<strong>VAV</strong>:n asuntohakemuksen ja ohjeet<br />

sen täyttämiseen. Osiossa myös<br />

kerrotaan <strong>VAV</strong>:n asukasvalinnan<br />

kriteereistä ja vastataan yleisimpiin<br />

asunnon hakemista koskeviin kysymyksiin.<br />

Asuminen-osio on puolestaan<br />

tarkoitettu <strong>VAV</strong>:n asukkaille: sieltä<br />

löytyvät asumista koskevat ohjeet,<br />

suositukset ja vinkit. Tietoa tarjotaan<br />

myös <strong>VAV</strong>:n asukastoiminnasta ja<br />

asukasdemokratiasta, ja osiosta<br />

löytyy lisäksi asukaslehti <strong>VAV</strong>-viestin<br />

nettiversio ja lehden arkisto.<br />

Kotisivujen uusi Talosivut-osio<br />

luotiin palvelemaan asukkaita ja<br />

<strong>VAV</strong>:n asukastoiminnassa mukana<br />

olevia. Jokaisella <strong>VAV</strong>:n asuintalolle<br />

perustettiin osioon oma sivu,<br />

josta löytyy lisätietoa kyseisestä<br />

kiinteistöstä. Kunkin talon oman<br />

sivun alle on koottu sen keskeiset<br />

tiedot, kuten asuntojen ja yleisten<br />

tilojen lukumäärä, neliövuokra sekä<br />

isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot.<br />

Asukastoiminnan kannalta<br />

olennainen uutuus on sähköinen<br />

ilmoitustaulu, jollainen löytyy jokaiselta<br />

talosivulta. Isännöitsijä ja talon<br />

luottamushenkilö voivat lisätä ilmoitustaululle<br />

tiedotteita asukaskokouksista,<br />

talkoista ja muista asukkaita<br />

kiinnostavista asioista.<br />

<strong>VAV</strong>:n internet-palveluiden kehittäminen<br />

ei pysähtynyt www.vav.fi<br />

-sivuston uudistuksiin. Yhtiö pyrkii<br />

ottamaan huomioon erityyppisten<br />

asiakkaittensa erilaiset tarpeet, ja<br />

siksi se on päättänyt toteuttaa omat<br />

erilliset kotisivut <strong>VAV</strong>:n palvelutaloille<br />

sekä vapaarahoitteisille asuntokohteille.<br />

Näiden uusien sivustojen kehitystyö<br />

käynnistyi vuonna <strong>2014</strong>, ja ne<br />

on tarkoitus julkaista vuonna 2015.<br />

Teksti: Tuomas Alho<br />

16 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Kotisivujen uusi<br />

Talosivut-osio<br />

luotiin palvelemaan<br />

asukkaita<br />

ja <strong>VAV</strong>:n asukastoiminnassa<br />

mukana olevia.


Hallitus päätti korjauksista,<br />

uusista taloista ja uudesta<br />

yhtiörakenteesta<br />

<strong>VAV</strong>:n hallitus kokouksessa. Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Sirpa Pajunen, Sirpa Tuuva, Ari Männikkö, Mika Niikko,<br />

Sanna Lesch (hallituksen sihteeri), Arja Niemelä, Pekka Virkamäki, Liisa Tilander (varajäsen), Teija Ojankoski (<strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:n toimitusjohtaja), Eija Grönfors, Marja Heikkinen, Ahti Kara, Jari Keränen.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N hallituksen<br />

vuoteen <strong>2014</strong> mahtui niin pieniä<br />

kuin suuriakin päätöksiä. Normaaliin<br />

tapaan hallitus päätti muun muassa<br />

viherhoito- ja siivoussopimuksista.<br />

Uusia talonhankkeita lähti vuoden<br />

aikana liikkeelle useita, ja myös<br />

remonteista ja korjaustöistä tehtiin<br />

merkittäviä päätöksiä. Loppuvuodesta<br />

<strong>2014</strong> hallitus teki koko yhtiön<br />

toiminnan kannalta merkittävän<br />

ratkaisun, kun se päätti uuden palveluasuntoyhtiön<br />

perustamisesta.<br />

<strong>VAV</strong>:n uudisrakentaminen on viime<br />

vuosina ollut vilkasta, ja vuonna<br />

<strong>2014</strong> yhtiön hallitus päätti hakea<br />

rahoitusta neljälle uudelle talohankkeelle.<br />

Vuoden alussa hallitus joutui<br />

harvinaisemman tilanteen eteen,<br />

kun rakenteilla olevan uudiskohteen<br />

urakoitsija piti vaihtaa toiseen.<br />

Hämeenkylän Lehtikallio 2:ta<br />

rakentanut Quattrorakennus meni<br />

konkurssiin marraskuussa 2013, eikä<br />

konkurssipesä voinut jatkaa rakennustöitä.<br />

Tilalle valittiin Skanska,<br />

joka oli rakennusurakan alkuperäisessä<br />

kilpailutuksessa antanut<br />

Quattrorakennuksen jälkeen toiseksi<br />

halvimman tarjouksen. Urakoitsijan<br />

vaihto sujui lopulta suuremmitta<br />

ongelmitta, eikä se vaikuttanut talon<br />

valmistumisaikatauluun.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 17


Hallitus<br />

varautuu<br />

tulevaan,<br />

jotta <strong>VAV</strong> voi<br />

jatkossakin<br />

tarjota<br />

kohtuuhintaisia<br />

vuokrakoteja<br />

vantaalaisille.<br />

Suuri osa <strong>VAV</strong>:n kiinteistöistä on<br />

rakennettu 1990-luvun alkupuoliskolla,<br />

ja kun asuintalojen suuret<br />

korjaukset pitää yleensä toteuttaa<br />

20–30 vuoden sykleissä, tulee moni<br />

<strong>VAV</strong>:n talo korjausikään 2010-luvulla.<br />

Vuonna <strong>2014</strong> hallitus päätti muun<br />

muassa Mikkolan Marsinkuja 4:n<br />

julkisivuremontista, jonka toteuttajaksi<br />

valittiin kilpailutuksen perusteella<br />

NHK Rakennus. Laajamittaisen<br />

remontin myötä Marsinkuja 4:n talo<br />

saa kokonaan uuden ulkokuoren, ja<br />

sen energiatehokkuus paranee myös<br />

merkittävästi.<br />

Remontteja ei tietenkään voi tehdä<br />

ilman rahaa. Koska 1990-luvulla<br />

rakennettujen talojen korjaustarve<br />

on niin laaja, yhtiön mahdollisuuksia<br />

varautua tuleviin korjauksiin koettiin<br />

tarpeelliseksi parantaa. Hallitus päätti<br />

lokakuussa, että jatkossa <strong>VAV</strong>:n<br />

kiinteistöjen hoitokulujen ylijäämää<br />

voidaan käyttää korjausten rahoittamiseen<br />

yhden kuukauden ylijäämän<br />

ylittävältä osalta. Näin korjauksia<br />

voidaan rahoittaa osin omilla varoilla<br />

ja lainan tarve pienenee. Samassa<br />

yhteydessä hallitus päätti myös<br />

pts-korjausten eli pitkän tähtäimen<br />

suunnitelmalla toteutettavien<br />

korjausten määrärahoja 10 sentillä<br />

jokaisen asuinneliön kuukausivuokraa<br />

kohden.<br />

<strong>VAV</strong> katsoo kohti tulevaisuutta<br />

myös erilaisten pioneeri- ja kehityshankkeiden<br />

kautta. Hallitus hyväksyi<br />

kesällä <strong>2014</strong> yhteistyösopimuksen<br />

Fira Oy:n kanssa uudesta hankkeesta,<br />

jonka tavoitteena on kehittää<br />

rakennusten elinkaaren hallintaa<br />

mallintamisen avulla. Hankkeessa<br />

pyritään käyttämään nykyaikaisia<br />

tietomallintamisen menetelmiä niin,<br />

että rakennuksen koko elinkaarta<br />

voidaan hahmottaa jo rakentamisvaiheessa.<br />

Elinkaarihallinnan kautta<br />

voidaan näin toteuttaa kestävämpiä<br />

sekä taloudellisesti ja ekologisesti<br />

tehokkaampia taloja. Mallintamista<br />

kokeillaan ensi kertaa Kivistön<br />

uudelle asuinalueelle valmistuvassa<br />

kerrostalossa, jonka rakentaminen<br />

alkaa 2015.<br />

Vuoden <strong>2014</strong> viimeisessä kokouksessa<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n hallitus teki<br />

koko <strong>VAV</strong>-konsernin kannalta merkittävän<br />

ratkaisun, kun se päätti perustaa<br />

uuden tytäryhtiön. Tytäryhtiön<br />

alle siirretään kaikki <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:n palvelutalot. Tämä selkiyttää<br />

yhtiörakennetta, tekee toiminnasta<br />

läpinäkyvämpää ja hallittavampaa.<br />

Tekemällä yhtiöjärjestelyn kaltaisia<br />

ratkaisuja <strong>VAV</strong>:n hallitus varautuu<br />

tulevaan, jotta yhtiö kykenee jatkossakin<br />

toteuttamaan keskeisintä<br />

tehtäväänsä: tarjota kohtuuhintaisia<br />

vuokrakoteja vantaalaisille.<br />

Teksti: Tuomas Alho<br />

18 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

toimintakertomus <strong>2014</strong><br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong><br />

19


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS<br />

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.<strong>2014</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan<br />

kaupungin kokonaan omistama<br />

yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa<br />

vuokra-asuntoja. Vuoden <strong>2014</strong><br />

päättyessä yhtiön ja sen tytäryhtiön<br />

omistuksessa oli eri puolilla<br />

Vantaata 10 056 asuntoa, joissa<br />

asui noin 20 000 ihmistä. Yhtiön<br />

osakkeiden lukumäärä on 4 553<br />

755.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna<br />

1986. Yhtiön perustamisen myötä<br />

fuusioitiin kaikki kaupungin kokonaan<br />

omistamat vuokrataloyhtiöt<br />

yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

koteja vantaalaisille.<br />

Kiinteistökannan suunnitelmallisilla<br />

korjauksilla varmistetaan niiden<br />

arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys<br />

yhteistyössä asukkaiden<br />

kanssa.<br />

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää<br />

vuokrataso kohtuullisena ja<br />

oikeudenmukaisena yleisistä<br />

taloudellisista heilahteluista huolimatta.<br />

Yhtiön sisällä on arava- ja<br />

korkotukirahoitteisten kiinteistöjen<br />

pääomakuluja tasattu.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tytäryhtiö <strong>VAV</strong><br />

Palvelukodit Oy on perustettu<br />

1.3.2011. Vantaan kaupungin sosiaali-<br />

ja terveystoimi vuokraa yhtiön<br />

asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön<br />

HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin<br />

16.4.<strong>2014</strong>.<br />

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti halli-<br />

<strong>VAV</strong>:in<br />

rakennuttama<br />

Malminiityn<br />

erityisryhmien<br />

asumis- ja<br />

palvelukeskus<br />

otettiin<br />

käyttöön<br />

vuoden <strong>2014</strong><br />

lopussa.<br />

20 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


tuksen toimikausi on kaksi vuotta.<br />

Hallitus ajalla 1.1. – 31.12.<strong>2014</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Pekka Virkamäki,<br />

varapuheenjohtaja<br />

Mika Niikko,<br />

2. varapuheenjohtaja<br />

Eija Grönfors, jäsen<br />

Pentti Hakulinen, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Ahti Kara, jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen<br />

Tapani Keurulainen, asukasjäsen<br />

Ari Männikkö, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Sirpa Pajunen, jäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Sirpa Tuuva, jäsen<br />

Johanna Zalagh, jäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Liisa Tilander, varajäsen<br />

Juha-veikko Nikulainen,<br />

asiantuntijajäsen<br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi<br />

Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä<br />

oli hallintosihteeri Sanna Lesch.<br />

Hallitus kokoontui kymmenen<br />

(10) kertaa vuoden <strong>2014</strong> aikana.<br />

Tilintarkastajina toimivat KHTyhteisö<br />

Deloitte & Touche Oy vastuunalaisena<br />

tarkastajanaan Tuomo<br />

Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana<br />

Heidi Vierros, KHT.<br />

<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2014</strong> 2013 2012<br />

Liikevaihto, M € 84,1 80,3 76,4<br />

Liikevoitto, M € 24,4 22,1 17,8<br />

Liikevoitto, % liikevaihdosta 29,0 27 23<br />

Taseen loppusumma, M € 597,6 563,4 560,3<br />

Pitkäaikaiset lainat, M € 484,4 473,3 482,9<br />

Varaukset ja oma pääoma, M € 62,4 50,7 43,3<br />

Oman pääoman tuotto, % (emo) 55,3 39,4 15,9<br />

Omavaraisuusaste, % (emo) 12,4 10,4 8,5<br />

Poistot, M € 21,2 19,2 19,0<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M € 37,6 13,8 10,6<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,0 1,1<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta 11,6 14,4 19,8<br />

Asunnot 10 056 9 874 9 750<br />

Asuinhuoneistoneliöt 587 468 579 051 574 560<br />

Valmistuneet asunnot 182 91 86<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 4 2 2<br />

Asuntojen käyttöaste, %(emo) 99,4 99,4 99,2<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 0,9 1,3 1,02<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,1 0,4 0,15<br />

Keskivuokra, €/m²/kk (emo) 11,45 10,97 10,58<br />

Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk (emo) 9,12– 14,34 8,96–13,60 8,87–12,46<br />

Keskivuokra 1.3.2015 alkaen, €/m2/kk (emo): 11,72<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2015, kpl: 273<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2015, kpl: 4<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2015 alkaen, €/m²/kk (emo): 9,28–14,67<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 21


22 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong><br />

Eräs <strong>VAV</strong>:n<br />

vuonna <strong>2014</strong><br />

valmistuneista<br />

kohteista on<br />

Hämeenkylässä<br />

sijaitseva<br />

Lehtikallio 2,<br />

jossa on 67


KIINTEISTÖT<br />

Uustuotanto<br />

Toimintavuonna solmittiin kolmen<br />

vuokratalokohteen urakkasopimukset,<br />

yhteismäärältään 25,4 miljoonaa<br />

euroa. Kohteiden keskimääräinen<br />

hankinta-arvo on 3 667 €/asm².<br />

Vuonna <strong>2014</strong> aloitettiin 172 asunnon<br />

rakentaminen: Rajatie 5a (37<br />

asuntoa), Opaali / Lipputie 14 (87<br />

asuntoa) ja Jänönhäntä 1 (48 asuntoa).<br />

Lipputie 14 ja Jänönhäntä 1<br />

valmistuvat vuonna 2015. Kiinteistö<br />

Oy Vantaan Jänönhäntä 1 on fuusioitu<br />

yhtiöön 23.12.<strong>2014</strong>.<br />

Vuonna 2013 aloitettuja, toimintavuoden<br />

aikana rakenteilla olevia<br />

ja vuonna 2015 valmistuvia kohteita<br />

oli toimintavuoden aikana rakenteilla<br />

138 asuntoa: Lehtikallio 2 (67<br />

asuntoa) ja Hämeenkyläntie 77 (71<br />

asuntoa).<br />

Toimintavuoden aikana valmistui<br />

182 asuntoa: Pakkalanrinne 6 (35<br />

asuntoa), Husbackankuja 1 (66<br />

asuntoa), Rajatie 5a (37 asuntoa) ja<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle Malminiityn<br />

asumis- ja palvelukeskus, Uusiniityntie<br />

3 (44 asuntoa)<br />

Vuonna <strong>2014</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella<br />

korkotukilainalla ja Asumisen<br />

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n<br />

käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />

Korjausrakentaminen<br />

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1<br />

miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten<br />

korjausten osuus oli 6,9<br />

miljoonaa euroa, eli 49 %.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt<br />

toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman<br />

mukaisesti. Rahoitus<br />

toimintavuonna kerättiin korjattavien<br />

kiinteistöjen omarahoitusosuudella<br />

ja sisällyttämällä kaikkien<br />

kiinteistöjen vuokriin 0,90 €/m²/kk.<br />

Kiinteistöjen suunnitelmalliset<br />

korjaukset painottuivat edellisten<br />

vuosien tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin<br />

(48 %) ja keittiökorjauksiin<br />

(15 %). Lisäksi julkisivujen<br />

kunnostusten osuus korjauksista oli<br />

15 %.<br />

Yhtiön kiinteistöjen omaisuus- ja<br />

vastuuvakuutukset ovat Pohjola<br />

Vakuutus Oy:ssä.<br />

.<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 23


VUOKRA-ASUNNON<br />

HAKIJAT<br />

Toimintavuoden lopussa asunnon-<br />

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita<br />

oli rekisterissä noin 5 000.<br />

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain<br />

4 900:n ja 5 500:n välillä.<br />

Hakijoista lähes 60 % haki asuntoa<br />

yksin. Vuoden <strong>2014</strong> aikana asuntoja<br />

vapautui keskimäärin 100 kpl<br />

kuukaudessa, yhteensä 1 259 kpl.<br />

Asuntojen vaihtuvuus vuonna <strong>2014</strong><br />

oli 12,0 %. Vaihtuvuusaste nousi vajaan<br />

prosenttiyksikön vuoden 2013<br />

lukemasta, joka oli 11,3 %.<br />

ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle<br />

asukkaalle mahdollisuuden osallistua<br />

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa<br />

maksamiinsa kustannuksiin.<br />

Toimintavuonna <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:llä oli yhteensä 172 arava- tai<br />

korkotukilainoitettua vuokranmääritysyksikköä.<br />

Näistä kohteista asukastoimintaa<br />

oli 157 kiinteistössä.<br />

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta<br />

mm. asukastoimintaan perehdyttämisestä<br />

uusille luottamushenkilöille,<br />

naapuruus- ja monikulttuurisuudesta<br />

sekä asumisen energiatehokkuudesta.<br />

Metsolan<br />

Otavantie 9:ssä<br />

vietettiin syksyllä<br />

<strong>2014</strong> talon<br />

30-vuotisjuhlia.<br />

Noy Budsuebsai<br />

paistaa thaimaalaisia<br />

kookoslettuja juhlaväelle.<br />

– Huolehdimme<br />

ympäristöstä yhdessä,<br />

talon luottamushenkilö<br />

Sven-Olof Sontag kertoo.<br />

Veljekset Mikko (oik) ja<br />

Jarno Niilola muuttivat<br />

taloon pikkupoikina.<br />

24 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti <strong>VAV</strong>-viesti<br />

ilmestyi vuonna <strong>2014</strong> neljä kertaa.<br />

Asukaslehti toteutettiin yhteistyössä<br />

Omnipress Oy:n kanssa.<br />

Vuonna <strong>2014</strong> <strong>VAV</strong>:n kotisivut<br />

uudistettiin ja sivujen alle perustettiin<br />

omat talosivut kullekin yksittäiselle<br />

kohteelle. Lisäksi vuoden<br />

2015 asuntomessuille valmistuvalle<br />

luonnonvaratasapainoiselle kerrostalokohteelle<br />

perustettiin erilliset<br />

kotisivut. Nämä projektit toteutettiin<br />

yhteistyössä Wodemedia Oy:n<br />

kanssa.<br />

<strong>VAV</strong>:n printtimainosten visuaalinen<br />

ilme uudistettiin ja yhtiön asuntojen<br />

verkkomarkkinointi käynnistettiin<br />

yhteistyössä mainostoimisto Seven-1<br />

Oy:n kanssa.<br />

TALOUS<br />

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto<br />

oli 83,6 miljoonaa euroa, kasvua<br />

oli edelliseen tilikauteen 4,6 %.<br />

Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot<br />

olivat 82,3 miljoonaa<br />

euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja<br />

kertyi tuloutuksista<br />

0,9 miljoonaa euroa, ja muut<br />

kiinteistötuotot olivat 0,4 miljoonaa<br />

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy<br />

vuokrasaatavista luottotappioita 0,1<br />

miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan<br />

vahingonkorvausvaateita ja perinnän<br />

kuluja vuokrareskontrassa on<br />

0,2 miljoonaa euroa. Luottotappiot<br />

ovat pääosin vuoden 2013 käräjäoikeuden<br />

tuomioita. Luottotappioksi<br />

kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin<br />

toimintavuonna yhteensä<br />

0,16 miljoonaa euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat<br />

tilinpäätöksessä ovat 0,7 miljoonaa<br />

euroa. Saatavat ovat laskeneet<br />

edellisvuodesta melkein 8 %. Tilinpäätös<br />

sisältää 0,1 miljoonan euron<br />

luottotappiovarauksen odotettavissa<br />

olevien menetysten varalle.<br />

Liikevoitto oli 24,2 miljoonaa<br />

euroa eli 29 % liikevaihdosta. Suunnitelman<br />

mukaisesti sillä kyettiin<br />

kattamaan pitkäaikaisten rakennusja<br />

korjauslainojen korkokulut. Lisäksi<br />

varauduttiin 18,9 miljoonan euron<br />

asuintalovarauksella kiinteistöjen<br />

tuleviin korjauksiin.<br />

Poistot tehtiin ennalta laaditun<br />

suunnitelman mukaan. Poistoperusteena<br />

on kiinteistöjen tulontuottamiskyky.<br />

Poistot noudattavat<br />

lainanlyhennysten määrää. Yhtiö<br />

toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja tulokertymä on siten suoraan<br />

riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä<br />

on eri-ikäisiä kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten<br />

mukainen poiston määrä<br />

vastaa siten myös kiinteistöjen<br />

teknistä kulumista. Yhtiö ilmoittaa<br />

erikseen sen laskennallisen poiston<br />

määrän, joka on laskettu vuoteen<br />

2012 50 vuoden tasapoistolla ja<br />

vuodesta 2013 alkaen 30 vuoden<br />

tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja<br />

tehtiin 21,1 miljoonaa euroa, joista<br />

rakennusten poistot ilman rakennusten<br />

kalustoa olivat 20,2 miljoonaa<br />

euroa.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

<strong>VAV</strong>:n henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />

<strong>2014</strong> 2013 2012<br />

46 43 40<br />

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />

Naisia Miehiä Yht.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:<br />

M € % Vuosimuutos, M €<br />

Aravalainat 204 41 - 18<br />

Korkotukilainat 201 40 + 29<br />

Rahalaitoslainat 57 11 + 5<br />

Kaupungin lainat 40 8 - 1<br />

Yhteensä 502 100 + 15<br />

Hallinto 14 1 15<br />

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9<br />

Kiinteistönpito<br />

ja rakennuttaminen 8 15 23<br />

Yhteensä 30 17 47<br />

Lainatakaukset M € Vuosimuutos, M €<br />

Valtion täytetakaus 177 + 0<br />

Kaupungin omavelkainen takaus 43,8 - 2,9<br />

Helsingin ja Uudenmaan<br />

sairaanhoitopiiri HUS 0,5 -<br />

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />

<strong>2014</strong> 2013 2012<br />

2,11 M € 2,04 M € 1,82 M €<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 25


<strong>VAV</strong> on mukana<br />

kiinteistöalan<br />

energiatehokkuussopimuksessa,<br />

jonka<br />

tarkoituksena on<br />

vähentää rakennusten<br />

energiankulutusta<br />

ja<br />

päästöjä.<br />

RAHOITUKSELLISET<br />

RISKIT<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut<br />

noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin<br />

muutoksia. Indeksin<br />

muutos oli viime heinäkuussa<br />

0,8 %, mikä nostaa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainojen vuosimaksua<br />

vastaavasti. Vuosimaksulainojen<br />

markkinakorkoja korkeampi korkotaso<br />

ei mahdollista lainojen riittäviä<br />

lyhennyksiä vaan pidentää niiden<br />

takaisinmaksua.<br />

Konvertoitaessa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainoja valtion täytetakauksella<br />

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi<br />

markkinakorkojen muutokset vaikuttavat<br />

pääomavuokraan täysimääräisesti.<br />

Yhtiön rahoitusrakenteesta<br />

johtuen pääomakulut kuitenkin pysynevät<br />

kokonaisuutena arvioidulla<br />

tasolla.<br />

Arava- ja korkotukilainojen pitkät<br />

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien<br />

takapainoisuus vaikeuttavat<br />

korjaustoiminnan rahoitusta.<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden<br />

taloudelliset ongelmat aiheuttavat<br />

yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />

YMPÄRISTÖ<br />

Yhtiössä otettiin käyttöön <strong>VAV</strong>:n<br />

oma ympäristöohjelma, jossa on<br />

määritelty seurattavat ympäristöä<br />

koskevat mittarit. Kuukausittain<br />

tapahtuvan energiaseurannan ja<br />

mittausten tuloksena saadaan kiinteistöjen<br />

energiatodistus suoraan<br />

kiinteistöohjelma Tampuurista.<br />

Energian ja veden kulutus<br />

<strong>2014</strong> 2013 2012<br />

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)<br />

46,5 46,0 46,9<br />

Vesi, l/rm 3<br />

486 490 479<br />

Sähkö, kWh/rm 3<br />

4,6 4,8 4,8<br />

Energiatehokkuussopimus<br />

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten<br />

energiatehokkuussopimus<br />

2009–2016, jossa <strong>VAV</strong> on mukana.<br />

Sopimuksen tarkoituksena on<br />

vähentää rakennusten energiankulutusta<br />

ja päästöjä.<br />

26 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja sen taloudellisen aseman<br />

arvioidaan pysyvän vakaana ja<br />

maksuvalmiuden hyvänä.<br />

Yhtiö selkiyttää yhtiörakennettaan<br />

keskittämällä palveluasumisen<br />

kiinteistöt <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle.<br />

Yhtiö on sopinut Vantaan kaupungin<br />

kanssa tonttiohjelmasta, jolla<br />

varmistetaan tonttitarjonta lähivuosien<br />

asuntotuotantoon. Tavoitteena<br />

on kaupungin asunto-ohjelman<br />

ja Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen<br />

mukaisesti 150–200 asunnon<br />

tuotanto vuosittain. Tavanomaiset<br />

vuokra-asuntokiinteistöt<br />

toteutetaan emoyhtiön omistukseen<br />

ja palveluasumisen kiinteistöt<br />

tytäryhtiön omistukseen.<br />

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokraasuntokäytössä<br />

olevien asuntoosakkeiden<br />

myymistä sitä mukaa<br />

kun ne vapautuvat.<br />

Yhtiö myy täydennyskaavoituksen<br />

yhteydessä tonteilleen syntynyttä<br />

lisärakennusoikeutta silloin, kun se<br />

on tarkoituksenmukaista.<br />

Vuokra-asuntojen kysyntä<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan<br />

pysyvän nykyisellä tasolla.<br />

Suurin kysyntä kohdistuu yksiöihin<br />

ja pieniin kaksioihin. Suuresta<br />

hakijamäärästä huolimatta perheasuntojen<br />

kysyntä on pysynyt<br />

vähäisenä.<br />

Asuntojen korjaustoiminta<br />

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina<br />

suunnitellut peruskorjaukset<br />

perustuvat kiinteistökannan<br />

kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja<br />

salkutukseen. Korjaamisen tarvetta<br />

priorisoidaan välttämättömyyden,<br />

käytettävissä olevan rahan,<br />

tehokkuuden sekä ennakoivan<br />

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella<br />

tähdätään kiinteistön<br />

arvon säilyttämiseen sekä hyvien<br />

asumisolosuhteiden ja asuntojen<br />

vuokrattavuuden varmistamiseen.<br />

Yhtiön korjaustoiminnan painopiste<br />

on vuosina 1970–1975<br />

ja 1989–1995 valmistuneissa tai<br />

peruskorjatuissa kiinteistöissä.<br />

Kiinteistöt muodostavat noin 55 %<br />

yhtiön kiinteistökannasta.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten<br />

hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin<br />

haetaan aina tarjolla olevia<br />

avustusta.<br />

Uudistuotanto<br />

Urakkahintoja mittaavan tarjoushintaindeksin<br />

mukaan asuinrakentamisen<br />

hinnat olivat vuoden <strong>2014</strong><br />

joulukuussa 1,1 prosenttia pienemmät<br />

kuin vuotta aiemmin. Hintojen<br />

odotetaan lievästi nousevan tai<br />

pysyvän ennallaan alkuvuoden<br />

2015 aikana. Kilpailu asuinrakennusurakoista<br />

näkyy lisääntyneenä<br />

kiinnostuksena tarjota urakoita<br />

yhtiön urakkakilpailuissa.<br />

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden<br />

2015 aikana arviolta 393 uuden<br />

asunnon rakentamisen.<br />

Kehittäminen<br />

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan<br />

omarahoitusosuuden kattamiseksi<br />

ilman lainaa yhtiö valmistelee<br />

rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen<br />

myyntiä.<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin<br />

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan<br />

kaupungin perustehtäviä.<br />

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan<br />

kehittämisessä painopisteenä<br />

on edelleen muun muassa<br />

viestintä-, energia- ja turvallisuusasiat.<br />

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön<br />

tilikauden tappio 209 960,59 euroa kirjataan vapaaseen<br />

omaan pääomaan.<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 27


TULOSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013<br />

LIIKEVAIHTO 84 146 80 350<br />

Muut kiinteistön tuotot 1 996 944<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -2 105 -2 041<br />

Eläkekulut -368 -365<br />

Muut henkilösivukulut -77 -67<br />

-2 550 -2 473<br />

Poistot - 21 173 -19 239<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallinto -651 -597<br />

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 042 -3 001<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -592 -776<br />

Siivouspalvelut -1 553 -1 494<br />

Lämmitys -7 799 -8 457<br />

Vesi- ja jätevesi -3 901 -3 599<br />

Sähkö -1 241 -1 374<br />

Jätehuolto - 1685 -1 623<br />

Vahinkovakuutukset -290 -261<br />

Vuokrat -93 -144<br />

Kiinteistövero -2 075 -2 027<br />

Korjaukset -13 700 -12 849<br />

Muut hoitokulut -619 -679<br />

-37 241 -36 879<br />

Luottotappiot -100 -317<br />

Muut kiinteistön kulut -643 -329<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 24 436 22 058<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0 1<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 158 216<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut - 9 750 -11 564<br />

-9 592 -11 347<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013<br />

83 635 79 918<br />

1 996 969<br />

-2 105 -2 041<br />

-368 -365<br />

-77 -67<br />

-2 550 -2 473<br />

-21 052 -19 180<br />

-648 -595<br />

-3 022 -2 981<br />

-588 -768<br />

-1 543 -1 484<br />

-7 764 -8 429<br />

-3 881 -3 593<br />

-1 229 -1 362<br />

-1 677 -1 616<br />

-284 -258<br />

-93 -144<br />

-2 058 -2 012<br />

-13 666 -12 830<br />

-618 -678<br />

-37 070 -36 750<br />

-100 -317<br />

-643 -329<br />

24 216 21 839<br />

0<br />

158 216<br />

-9 634 -11 476<br />

-9 476 -11 260<br />

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 14 844 10 711<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos<br />

vapaaehtoisten varausten muutos<br />

14 740 10 579<br />

3 843 1 887<br />

-18 793 -12 460<br />

Satunnaiset erät<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -3 011 -2 121<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 11 833 8 590<br />

-210 6<br />

28 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


TASEET<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013<br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

-<br />

3<br />

-<br />

3<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

97 089<br />

395 665<br />

547<br />

884<br />

49 705<br />

543 890<br />

29 012<br />

4 287<br />

33 299<br />

94 079<br />

398 079<br />

694<br />

577<br />

24 021<br />

518 094<br />

22 836<br />

5 096<br />

27 288<br />

95 884<br />

389 131<br />

547<br />

882<br />

43 196<br />

529 640<br />

3<br />

34 191<br />

4 287<br />

38 480<br />

93 619<br />

394 901<br />

694<br />

576<br />

17 918<br />

507 707<br />

3<br />

25 870<br />

4 477<br />

30 349<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

577 189<br />

545 385<br />

568 120<br />

538 060<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista<br />

Muut saamiset<br />

Siirtosaamiset<br />

742<br />

10 096<br />

365<br />

11 203<br />

1 076<br />

9 860<br />

529<br />

11 464<br />

742<br />

10 046<br />

159<br />

10 948<br />

1 076<br />

9 843<br />

132<br />

11 050<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Muut arvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

5 035<br />

4 185<br />

5 000<br />

1 511<br />

5 035<br />

826<br />

5 000<br />

1 052<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

20 423<br />

17 975<br />

16 809<br />

17 102<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ<br />

597 612<br />

563 360<br />

584 929<br />

555 161<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 29


<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.<strong>2014</strong> 1.1.–31.12.2013<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma<br />

Ylikurssirahasto<br />

Muut rahastot<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

Edell. tilik.voitto/tappio<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)<br />

23 882<br />

11 833<br />

35 715<br />

15 291<br />

8 590<br />

23 882<br />

159<br />

-210<br />

-51<br />

153<br />

6<br />

159<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

Vähemmistöosuus<br />

62 394<br />

0<br />

50 561<br />

0<br />

26 628<br />

26 838<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset<br />

Pakolliset varaukset<br />

270<br />

90<br />

-<br />

45 606<br />

270<br />

3 843<br />

26 814<br />

90<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Laskennalliset verot<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Saadut ennakot<br />

Ostovelat<br />

Muut velat<br />

Siirtovelat<br />

Laskennalliset verot<br />

484 415<br />

7 090<br />

491 506<br />

29 911<br />

1 415<br />

2 639<br />

3 922<br />

2 544<br />

3 011<br />

43 442<br />

473 288<br />

4 920<br />

478 207<br />

22 077<br />

1 366<br />

2 197<br />

3 675<br />

3 041<br />

2 146<br />

34 501<br />

472 140<br />

472 140<br />

29 878<br />

1 415<br />

2 594<br />

3 892<br />

2 504<br />

40 284<br />

465 328<br />

465 328<br />

22 052<br />

1 366<br />

2 188<br />

3 638<br />

3 005<br />

32 248<br />

Vieras pääoma yhteensä<br />

534 947<br />

512 709<br />

512 424<br />

497 576<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ<br />

597 612<br />

563 360<br />

584 929<br />

555 161<br />

30 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


RAHOITUSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

VASTAAVAA<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2014</strong> 2013 <strong>2014</strong> 2013<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 84 867 80 022<br />

Tuloslaskelman liikevaihto 84 146 80 350<br />

Vuokraustoiminnan muista<br />

tuotoista saadut maksut 1996 969<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 39 821 40 328<br />

Tuloslaskelman ostot 40 533 39 997<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta<br />

ennen rahoituseriä ja veroja 47 043 40 663<br />

Maksetut korot ja maksut<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 10 265 12 119<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 750 11 564<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 103 129<br />

84 165<br />

83 635<br />

1 996<br />

39 679<br />

40 363<br />

46 482<br />

10 154<br />

9 634<br />

103<br />

79 828<br />

79 918<br />

969<br />

40 188<br />

39 868<br />

40 610<br />

12 055<br />

11 476<br />

129<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 36 880 28 673<br />

36 431<br />

28 684<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja<br />

aineettomiin hyödykkeisiin 46 992 18 304<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin -191 589<br />

Muut saamiset 6 412 3 884<br />

Rahoitusarvopaperit 35 0<br />

Muut velat - 636<br />

Konsernirakenteen muutos -26 1 129<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 53 222 24 543<br />

42 982<br />

-190<br />

8 527<br />

35<br />

51 353<br />

19 568<br />

-858<br />

1 988<br />

0<br />

20 698<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 47 366 12 421<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -28 405 -17 575<br />

Saadut korot 55 87<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) 19 017 -5 067<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) 2 676 -936<br />

Rahavarat tilikauden alussa 1 511 2 447<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 4 185 1 511<br />

2 676 -936<br />

42 990<br />

-28 351<br />

55<br />

-14 694<br />

-228<br />

1 052<br />

826<br />

-228<br />

8 878<br />

-17 555<br />

87<br />

-8 591<br />

-604<br />

1 655<br />

1 052<br />

-604<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 31


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT<br />

31.12.<strong>2014</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy ja tytäryhtiö<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy. Osakkuusyhtiö Asunto Oy Vantaan Normannilaaksoa ei ole huomioitu<br />

konsernitilinpäätöksessä, koska yhtiön omistuksesta ollaan luopumassa ja omistuksen merkitys<br />

konsernissa on vähäinen.<br />

Konserniin kuuluvia autopaikoitusyhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy, Kiinteistö Oy Viljapelto,<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki ja Metsolan Pysäköinti Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiöiden taseiden<br />

loppusummat ovat 2,0 M € ja osuus omasta pääomasta on 0,7 M €. Konsernin osuus<br />

oman pääoman muutoksesta on 0,04 M € ja tilikauden tuloksesta noin 6 tuhatta euroa.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu<br />

hankintamenomenetelmää käyttäen.<br />

Konsernisaamiset sisältävät varoja 29 021 114,24 euroa, jotka ovat<br />

osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.<br />

Metsolan Pysäköinti Oy:n osakkeiden hankintamenoon on tehty korjaus rakennusten hankinta-arvosta<br />

vastaamaan osakkeiden hankinta-arvoa. Korjaus on tehty jo vuoden 2013 lukuihin.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon.<br />

Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky.<br />

Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä<br />

on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen<br />

teknistä kulumista. Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot poikkeuksena<br />

5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2014</strong> 2013<br />

suunnitelmapoistot<br />

aineettomat oikeudet 3 137,84 3 137,84<br />

rakennukset ja rakennelmat 20 350 595,56 18 951 289,10<br />

koneet ja kalusto 720 984,87 221 496,24<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 98 274,53 62 781,47<br />

21 172 992,80 19 238 704,65<br />

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten poistoalitus<br />

31.12.<strong>2014</strong> yhteensä 46 072 975 € (ed. vuosi poistoalitus 28 871 844 €). Ennen vuotta 2013 poistosuunnitelmassa<br />

rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun, vuodesta 2013 rakennukset poistetaan<br />

30 vuodessa.<br />

32 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


<strong>2014</strong> 2013<br />

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa 26 679 276,85 26 679 276,85<br />

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa - 180 855,82<br />

Vähennys - -180 855,82<br />

* Saldo tilikauden lopussa - -<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 23 881 666,71 15 291 380,33<br />

Tilikauden voitto 11 833 437,24 8 590 286,37<br />

* Saldo tilikauden lopussa 35 715 103,95 23 881 666,71<br />

Vapaa pääoma tilikauden lopussa 35 715 103,95 23 881 666,71<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 62 394 380,80 50 560 943,56<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostus mahdollisuudet veromaksun<br />

toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2014</strong> 2013<br />

Laskennalliset verovelat<br />

tilinpäätössiirroista 10 101 236,59 7 065 398,85<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 33


PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

<strong>2014</strong> 2013<br />

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 3 137,84 6 275,68<br />

poisto -3 137,84 -3 137,84<br />

* Saldo tilikauden lopussa 0 3 137,84<br />

Aineettomat hyödykkeet yht. 0 3 137,84<br />

<strong>2014</strong> 2013<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 94 078 983,29 94 554 327,96<br />

lisäys 3 179 870,43 1 549 096,56<br />

vähennys -170 161,79 -2 024 441,23<br />

* Saldo tilikauden lopussa 97 088 691,93 94 078 983,29<br />

Rakennukset ja rakennelmat <strong>2014</strong> 2013<br />

tilikauden alussa 398 079 278,66 405 431 237,41<br />

lisäys 18 475 353,76 13 792 854,99<br />

vähennys 0 -2 193 524,64<br />

poisto -20 889 350,72 -18 951 289,10<br />

* Saldo tilikauden lopussa 395 665 281,70 398 079 278,66<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 693 781,77 655 513,48<br />

lisäys 41 121,89 281 304,30<br />

vähennykset -5 984,82 -21 539,77<br />

poisto -182 229,71 -221 496,24<br />

* Saldo tilikauden lopussa 546 689,13 693 781,77<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 576 918,45 627 686,01<br />

lisäys 405 826,84 12 013,91<br />

vähennys<br />

poisto -98 274,53 -62 781,47<br />

* Saldo tilikauden lopussa 884 470,76 576 918,45<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 24 020 820,15 17 112 407,85<br />

lisäys 47 147 671,46 27 211 491,81<br />

vähennys -21 463 736,32 -20 303 079,51<br />

* Saldo tilikauden lopussa 49 704 755,29 24 020 820,15<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 22 835 706,14 19 162 477,11<br />

lisäys / vähennys 6 176 408,10 3 673 229,03<br />

* Saldo tilikauden lopussa 29 012 114,24 22 835 706,14<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 096 012,23 4 507 117,25<br />

lisäys 429,00 1 025 284,67<br />

vähennys (myynnit) -809 831,42 -436 389,69<br />

* Saldo tilikauden lopussa 4 286 609,81 5 096 012,23<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 577 188 612,86 545 384 638,53<br />

34 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

kpl osuus, % kp-arvo<br />

Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,6 5 624,20<br />

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,4 74,84<br />

Koivu-yhtiöt Oy 874 6,3 3 132,77<br />

11 765,01<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,4 0<br />

Asunto Oy Viljapelto 21 23,3 2 628,04<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,8 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikat Oy 22 1,1 178 790,49<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 33,3 4 431,75<br />

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki 39 16,6 429,00<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35,5 661 202,10<br />

847 776,39<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

kpl<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Yhtiö omistaa 21 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 1 535 652,92<br />

3 427 068,41<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 35


<strong>2014</strong> 2013<br />

VASTUUSITOUMUKSET<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 429 700 097 406 342 565<br />

Annetut kiinnitykset 902 339 339 830 946 571<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 43 923 300 46 711 072<br />

Velat, joissa HUS:in takaus 408 207 433 719<br />

Johdannaissopimukset<br />

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypä arvo<br />

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 023 925 1 726 351<br />

Annetut pantit 0 42 400<br />

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 0 707<br />

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 0 0<br />

0 707<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />

Eläkevastuut<br />

Emoyhtiöllä on 5 toimihenkilöä, joilla on<br />

oikeus täyteen eläkkeeseen 63-vuotiaana. 64 935 74 712<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI<br />

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2014</strong> 2013<br />

Rahalaitoslainat 45 744 433,95 42 747 511,30<br />

Vantaan kaupungin lainat 38 162 164,34 38 679 074,06<br />

Muut pitkäaikaiset velat 151 167 627,90 113 432 767,12<br />

235 074 226,19 194 859 352,48<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 197 825 106,74 211 988 488,18<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta 143 798,37 324 883,81<br />

Muut siirtosaamiset 221 110,74 175 581,61<br />

364 909,11 500 465,42<br />

36 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


<strong>2014</strong> 2013<br />

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Liittymismaksut 10 095 633,65 9 859 746,68<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä 29 012 114,24 22 835 706,14<br />

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 742 461,23 803 476,88<br />

Muut saamiset 20 071,69 300 508,67<br />

Saamiset yhteensä 40 235 189,92 34 299 903,79<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 2 450 148,19 2 965 319,03<br />

Muut siirtovelat 93 488,23 75 272,55<br />

yhteensä 2 543 636,42 3 040 591,58<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lomapalkkavelat 395 866,00 370 660,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 292 750,66 3 118 158,87<br />

Muut velat 233 301,33 186 399,66<br />

yhteensä 3 921 917,99 3 675 218,53<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 180.000 euroa,<br />

joten pakollinen varaus on 270.000 euroa.<br />

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT<br />

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden<br />

myyntivoitot 1 554 454,49 448 364,90<br />

Muut tuotot 441 954,11 496 104,70<br />

1 996 408,60 944 469,60<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskim. 46 43<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 177 397,00 190 886,93<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat <strong>2014</strong> 2013<br />

Vantaan kaupungin lainat 39 908 854,53 40 678 173,05<br />

* lyhytaikainen osuus 385 909,58 375 244,06<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 37


TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE<br />

Olemme tilintarkastaneet <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta<br />

1.1. - 31.12.<strong>2014</strong>. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja<br />

liitetiedot.<br />

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat<br />

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten<br />

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja<br />

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.<br />

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET<br />

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä<br />

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.<br />

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa<br />

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden<br />

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen<br />

jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus<br />

yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.<br />

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen<br />

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan<br />

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä<br />

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät<br />

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa<br />

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,<br />

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen<br />

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden<br />

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.<br />

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa<br />

tilintarkastusevidenssiä.<br />

LAUSUNTO<br />

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja<br />

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön<br />

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.<br />

Vantaalla 2. päivänä maaliskuuta 2015<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen<br />

Heidi Vierros<br />

KHT<br />

KHT<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KPMG Oy<br />

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki<br />

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000<br />

38 <strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong>


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 4. helmikuuta <strong>2014</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Pekka Virkamäki<br />

Mika Niikko<br />

Eija Grönfors<br />

Pentti Hakulinen<br />

Marja Heikkinen<br />

Ahti Kara<br />

Jari Keränen<br />

Ari Männikkö<br />

Arja Niemelä<br />

Sirpa Pajunen<br />

Anne Sinkkonen<br />

Visa Tammi<br />

Sirpa Tuuva<br />

Johanna Zalagh<br />

Juha-Veikko Nikulainen<br />

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ<br />

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 2. maaliskuuta 2015<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen, KHT<br />

Heidi Vierros, KHT<br />

<strong>VAV</strong> VUOSIKERTOMUS <strong>2014</strong> 39


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

p. 010 235 1450<br />

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila<br />

PL 39, 01301 Vantaa<br />

Fax. 010 235 1451<br />

TAITTO OMNIPRESS/VAULA AUNOLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!