VAV Vuosikertomus 2014

omnipress

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

VUOSIKERTOMUS 2014


SISÄLTÖ

4 Toimitusjohtajan katsaus

6 Opaali on asuntomessujen helmi

10 Valmistuvien asuntojen määrä kasvaa

12 Kiinteistöt ovat tulossa korjausikään

14 Puretaan vanha ja rakennetaan tilalle uusi

16 VAV.n kotisivut uudistuivat

17 Hallitus päätti korjauksista, uusista taloista ja uudesta

yhtiörakenteesta

VAV Asunnot Oy:n toimintakertomus 2014

20 Toimintakertomus

28 Tuloslaskelmat

29 Taseet

31 Rahoituslaskelmat

32 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

38 Tilintarkastuskertomus

2

VAV ASUNNOT OY


Viihtyisää ja

kohtuuhintaista

vuokraasumista

Vantaalla.

VAV ASUNNOT OY 3


4

VAV ASUNNOT OY


Toimitusjohtajan katsaus

VAV Asunnot Oy on tärkeässä

roolissa Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun

vuokramarkkinoilla.

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkuvasti

suuri kasvukeskusseudulla,

ja erityisen suuri kysyntä kohdistuu

kohtuuhintaisiin asuntoihin. Seutu

kasvaa ja kehittyy muuttoliikkeen,

syntyvyyden ja pitkän eliniän myötä.

Uusien asuntojen tarve näyttää loputtomalta,

vaikka taloustaantuma

varjostaa myös asuntotuotantoa.

Toisaalta taloudellisesti heikkoina

aikoina talonrakentamisen urakkakilpailuissa

hintataso asettuu

kohtuulliseksi, mikä kääntyy lopulta

aina asukkaan eduksi.

Vuosi 2014 onnistui VAV:n kannalta

hyvin. Yhtiön liikevaihto kasvoi

budjetoidusti ja tulos oli hyvä, mitä

auttoi alhainen korkotaso ja joidenkin

korjaushankkeiden ajoittuminen

suunniteltua myöhäisemmäksi.

Vuokrausaste on erinomainen, ja

asunnot ovat käytännössä kaikki

vuokrattuina. VAV:n vuokra-asuntojen

suosiosta kertovat erityisen

suuret hakijamäärät valmistuneisiin

uudiskohteisiin. Hakijamäärä on

ylittänyt kussakin kohteessa 2 000

hakijan rajan. Asunnonhakijan

kannalta tilanne on silti vaikea, sillä

vaihtuvuus on vähäistä.

Vilkas uudistuotanto parantaa

asuntotarjontaa lähivuosina. Yhtiöllä

ja Vantaan kaupungilla on yhteinen

tonttiohjelma, joka varmistaa

tontit lähivuosien rakentamiselle.

VAV:lle valmistui toimintavuonna

182 uutta asuntoa ja se aloitti 170

uuden asunnon rakentamisen.

Valmistuneista uusista asunnoista

44 rakentui VAV Palvelukodit Oy:lle

palveluasunnoiksi vanhuksille.

Pitkän ajan keskiarvotavoite on noin

200 asunnon vuosituotanto, mikä

on neljänneksen enemmän kuin

aiempina vuosina.

Yhtiön kiinteistökanta on tullut

siihen ikään, että korjausten lisäksi

tarvitaan kannan kehittämiseksi

muitakin toimenpiteitä. Yhtiö on

päättänyt purkaa ensimmäisen kohteensa,

ja sen tilalle tullaan rakentamaan

uusi paremmin kysyntään

vastaava asuinkerrostalo. Vastaavia

yksittäisiä uudelleenkaavoitushankkeita

tullaan toteuttamaan tulevaisuudessakin.

Hankkeet toteutetaan

yhteistyössä Vantaan kaupungin

kanssa, ja samassa yhteydessä

pystytään parantamaan asuinalueita

laajemminkin.

Yhtiön toiminta on pitkäjänteistä,

ja toiminnan taloudellisen vakauden

varmistaminen luo edellytykset

myös asumisen turvalle. Yhtiön

hallituksen linjaamana keskeisenä

strategisena tavoitteena on velkamäärän

hallinta ja omavaraisuusasteen

vähittäinen parantaminen.

Nämä ovat tärkeät elementit, joilla

vuokrien kehitys pidetään vakaana.

Vaikka lainanhoitokulujen lisäksi

korjaustarpeet ja muut kustannukset

luovat jatkuvia vuokrankorotuspaineita,

VAV on kuluneella

kaudella onnistunut hillitsemään

asuntojensa vuokratason alemmaksi

kuin muilla paikallisilla suurilla vuokranantajilla.

VAV:n toiminnassa ympäristöasioiden

merkitys on kasvanut

vuosi vuodelta. Yhtiön linjana on

asumista kehittävissä hankkeissa

painottaa ympäristön kestävyyden

näkökulmaa. Vuonna 2015 yhtiölle

valmistuu Vantaan Asuntomessuille

kerrostalo, jossa hiilijalanjälkeä on

onnistuttu pienentämään 20 prosenttia

tavanomaiseen kerrostaloon

verrattuna. Hankkeen kokemuksia

tullaan jakamaan myös muille ja

hyödyntämään yhtiön tulevassa

rakentamisessa.

Yhteistyö kaikkien sidosryhmien

kanssa on ainoa tie onnistumiseen.

Kiitän lämmöllä henkilöstöä

osaavasta ja tinkimättömästä työstä.

Kiitän myös hallitusta yhteistyöstä

ja arvokkaasta tuesta kuluneella

toimintakaudella. Kiitos kuuluu

myös Vantaan kaupungille ja muille

sidosryhmille, mutta ennen kaikkea

asukkaillemme, joita varten tätä

työtä teemme. VAV:lla on aina hyvä

asua.

Teija Ojankoski

Toimitusjohtaja

VAV:in toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Kuva: Vaula Aunola.

VAV ASUNNOT OY 5


Opaali on

asuntomessujen

helmi

Luonnonvaroja säästäen

ja kierrätysmateriaaleja

käyttäen rakennettu

vuokrakerrostalo tuo

asumiseen ekologista

ajattelua.

6

VAV ASUNNOT OY


Ympäristöystävällinen

kerrostalo

Opaali sijaitsee

Kivistössä

osoitteessa

Lipputie 14.

Lisätietoja:

opaalitalo.fi

Opaalin ulkoseiniin tulee infografiikkaa, joka kertoo talon historiasta

ja ekologisista ominaisuuksista.

VAV ASUNNOT OY 7


VANTAAN KIVISTÖSSÄ koetaan

kesällä 2015 asuntomessut. VAV

Asunnot Oy rakennuttaa messualueelle

luonnonvaroja säästäen

ja kierrätysmateriaalia käyttäen

vuokrakerrostalo Opaalin, joka tuo

asumiseen ekologista ajattelua.

Talon rakennustyöt aloitettiin 2014

ja se valmistuu toukokuussa 2015.

– Olemme pyrkineet vähentämään

rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Betonirunkoiseen verrokkitaloon

nähden olemme saaneet sen noin

20 prosenttia pienemmäksi, VAV

Asunnot Oy:n rakennuttajapäällikkö

Kari Nauska kertoo.

Luonnonvaratasapainoinen talo

ei ole Nauskan mukaan oleellisesti

kalliimpi rakentaa kuin perinteinen

kerrostalo.

– Tavoitteemme on tehdä kohtuuhintaisia

vuokra-asuntoja, joten

rakennuskustannukset eivät saa

karata kovin korkeiksi. Suunnitteluvaiheessa

joudutaan kuitenkin

panostamaan enemmän määrättyihin

asioihin, esimerkiksi optimoinnit

tehdään eri tavalla.

Opaali saikin kehitysvaiheessa

ARA:n kehitysavustusta.

– Betoni on kaikista pahin hiilijalanjäljen

aiheuttaja, joten sitä on

yritetty vähentää mahdollisimman

paljon keventämällä runkorakennetta.

Väliseinissä on käytetty poikkeavia

rakenteita, osa niistä on korvattu

kevyillä väliseinillä. Olemme yrittäneet

minimoida raskaat rakenteet.

Rakennuksen julkisivut ovat kevytrakenteisia;

osa on levyrakenteisia,

osassa on pinta rapattu. Pohjoisjulkisivut

on verhoiltu puulla, materiaalina

käsittelemätön kuusi.

– Asukkaat näkevät talon ekologisuuden

ehkä selkeimmin talon

julkisivumateriaaleissa. Huoneisto-

jen sisällä asukas ei huomaa eroa,

asunnot ovat samanlaisia kuin

muutkin uudet asuntomme, Nauska

sanoo.

Pihavarasto hamppubetonista

Ekologisuus näkyy myös Opaalin

pihapiirissä. Pihalla olevat varastot

on rakennettu hamppubetonista,

joka perustuu vanhoihin, toimiviksi

havaittuihin ja terveellisiin

rakennusmateriaaleihin. Hamppubetoni

valmistetaan sekoittamalla

hamppupäistärettä kalkin ja veden

kanssa.

– Kokeilemme hamppubetonia

eristemateriaalina, ja se tulee

varmasti kiinnostamaan mediaakin.

Hamppua ei ole käytetty pitkään

aikaan rakentamiseen. Hamppu

toimii kosteusteknisesti hyvin, se

pystyy hyvin sitomaan ja luovuttamaan

kosteutta ilman että rakenne

8

VAV ASUNNOT OY


Luonnonvaratasapainoinen

kerrostalo ei

ole oleellisesti

normitaloa kalliimpi

rakentaa.

Opaali sai kehitysvaiheessa

ARA:n kehitysavustusta.

vaurioituisi, Nauska kuvailee.

– Hamppubetoni on ollut aikoinaan

hyvinkin perinteinen materiaali,

ei ehkä Suomessa mutta muualla

maailmassa.

Asunnot asutetaan lokakuussa

Opaali-talon valmistuttua toukokuun

2015 lopussa asutetaan kolme

talon portaista. Neljäs porras jäämessukäyttöön

ja Vantaan kaupungin

nuorisopalvelut ja kaupunginmuseo

sisustavat omalla tyylillään

näytteillä olevia asuntoja.

– Messuasunnot asutetaan lokakuun

alussa, jolloin niihin on tehty

messujen jälkeen tarvittavat muutostyöt,

Kari Nauska kuvailee.

Opaalissa pääpaino on pienissä

asunnoissa, joille on Vantaalla runsaasti

kysyntää. Asunnot on otettu

hyvin vastaan, joskin joitain ihmisiä

on mietityttänyt, miten kulkuyhteydet

tulevat toimimaan ja minkälaisia

palveluja alueella on. Kivistön alue

kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti,

mutta aivan alussa kaupunginosa ei

välttämättä täytä kaikkia asukkaiden

toiveita. Kasvavan asukasmäärän

myötä alueelle on kuitenkin paljon

uusia palveluita, kuten uusi koulu,

päiväkoti, kauppakeskus ja bussiterminaali.

Kivistön julkisen liikenteen

yhteydet paranevat merkittävästi

jo heinäkuussa 2015, kun Vantaan

uusi Kehärata valmistuu. Uusi junaasema

on noin puolen kilometrin

päässä Opaali-talosta, joten talon

asukkaiden on helppo matkustaa

ekologisesti sekä Länsi- että Itä-

Vantaalle tai aina Helsingin keskustaan

saakka.

Teksti: Kari Martiala

Kuvat: Henrik Kettunen

Vantaan nuorisopalveluiden työpajanuoret

sisustavat Opaaliin kaksion asuntomessuille

nähtäväksi.

VAV ASUNNOT OY 9


Valmistuvien asuntojen

määrä kasvaa

VAV ASUNNOT OY:LLE valmistui

2014 neljä uutta kohdetta: Pakkalanrinne

6, Husbackankuja 1, Rajatie 5a

sekä palvelutalo osoitteeseen Uusiniityntie

3. Vuosittain valmistuvien

asuntojen määrä on ollut jatkuvasti

kasvussa. Vuosina 2000–2010 yhtiölle

valmistui noin 100 uutta asuntoa

vuodessa.

– Viime vuonna valmistui jo 182

asuntoa, ja vuonna 2015 niitä valmistuu

273. Lisäksi käynnistämme lähes

400 uuden asunnon rakentamisen,

VAV Asunnot Oy:n rakennuttajapäällikkö

Kari Nauska laskee.

– Vantaan kaupungin asettamien

tavoitteiden mukaan kohtuuhintaisia

vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa 400

asunnon vuosivauhtia, jotta kaupungissa

turvataan hallittu kasvu.

– Meidän tavoitteemme on ollut

rakentaa niistä neljännes eli 100

asuntoa, mutta nyt ylitämme reilusti

tuon tavoitteen. Kaikki valmistuvat

asunnot on onnistuttu vuokraamaan,

joten uusille asunnoille on jatkuvasti

tarvetta, hän kuvailee.

– Olemme saaneet hyvin tonttimaata

ja meillä on maata ”varastossa”.

Tiedämme vuoteen 2018 saakka

mitä tulemme rakentamaan. Pitää

vain suunnitella hankkeet, kilpailuttaa

urakat ja saada työt käyntiin.

Asuntoja eri ryhmien tarpeisiin

Viime vuonna valmistuneista kohteista

Pakkalanrinteessä on 35 asuntoa,

Husbackankujalla 66, Rajatiellä on 37

ja Uusiniityntien palvelutalossa 44.

Husbackankujan asunnoista 46 vuokrataan

normaalin asunnonhaun kautta,

ja 20 on korvamerkitty itsenäisesti

asuville kehitysvammaisille. Talon

liiketiloissa toimii myös Vantaan

vammaispalvelujen käsityöverstas ja

putiikki Käenkukka.

– Husbackankuja on yhteistyöprojekti

NCC:n kanssa. Ostimme yhtiön

NCC:ltä jo ennen kuin talo rakennettiin,

eli pystyimme vaikuttamaan siihen,

minkälainen taso talossa tulee

olemaan, kertoo Kari Nauska.

– Uusiniityntien 3:n palvelutalo

valmistui joulukuussa, ja se on jo

kovassa käytössä. Uudessa talossa

on aina pientä säätämistä, vie oman

aikansa, että järjestelmät saadaan

toimimaan niin kuin halutaan. Asukkaat

ovat olleet kuitenkin tyytyväisiä

taloonsa.

Rivitalomaista asumista

luhtitalossa

VAV:n uusissa taloissa hakijoita on

yleensä monikymmenkertainen

määrä suhteessa valmistuviin asuntoihin.

Talon suosio vaihtelee usein

sen mukaan, mille alueelle se on

valmistumassa. Kynnys vaihtaa toiselle

puolelle kaupunkia on korkea

etenkin lapsiperheillä, joilla lasten

kaverit ja koulut ovat yleensä samassa

kaupunginosassa kuin asuntokin.

Rajatie 5a:n uudiskohteen osalta

VAV:lla ei ollut aikaisempaa tietoa

kaupunginosan haluttavuudesta,

sillä se oli yhtiön ensimmäinen

Vaaralaan valmistunut asuintalo.

Luhtitalokohde osoittautui kuitenkin

erittäin suosituksi, eikä asukkaita

siihen ollut vaikea löytää.

Rajatie edustaa matalaa pientalomaista

rakentamista, asuinrakennukset

ovat kaksikerroksisia puuverhottuja

luhtitaloja. Taloon muuttaneiden

ihmisten mielestä se tuo mieleen

rivitaloasumisen.

– Kyllähän se sellaiselta näyttääkin,

vaikka toki kummassakin kerroksessa

on eri asukkaat, Kari Nauska toteaa.

Yleisesti ottaen VAV:n uudiskohteiden

suosio on joka tapauksessa ollut

suurta. Laadukas vastavalmistunut

asunto hyvällä sijainnilla ja kohtuullisella

vuokralla kiinnostaa monia.

Teksti:Kari Martiala

Joulukuussa

2014 valmistunut

Husbackankuja 1

sijaitsee Kaivokselassa.

10 VAV ASUNNOT OY


Vuonna 2014

valmistui

186 uutta

asuntoa, ja

vuonna 2015

niitä valmistuu

273.

RITVA KARTTUNEN on asunut Husbackankujalla

Kaivokselassa joulukuusta 2014

lähtien, eikä voisi olla tyytyväisempi. Uuden

kerrostalon toimiva kaksio avokeittiöineen ja

lasitettuine parvekkeineen on täydellinen koti

yksin asuvalle, aktiiviselle eläkeläiselle.

55-neliöisen asunnon tyylikkään valkoista, pelkistettyä

yleisilmettä piristävät tarkoin harkitut

värikkäät yksityiskohdat.

– Värit tarttuivat mukaani aurinkoisesta Kreikasta,

itsekin kirkkaaseen punaiseen ja leopardikuvioon

pukeutunut Karttunen sanoo.

Myös talon yhteiset tilat hohtavat uutuuttaan.

Energiaa säästävät hämäräkytkimet tunnistavat

käytävillä liikkujan ja huoneistokohtaisissa

varastoissa riittää neliöitä. Täydellisesti

varustellun pesutuvan nähtyään Karttunen oli

valmis luopumaan jopa omasta pyykinpesukoneestaan.

Lähin kauppa löytyy lyhyen kävelymatkan päästä

ja lenkki palveluja pursuavaan kauppakeskus

Myyrmanniin käy päivän hyötyliikunnasta. Tyttären

perheen luo Tikkurilaan pääsee kätevästi

julkisilla.

– Myönnettävä on, että suhtauduin vuokraasumiseen

aluksi epäillen, mutta tässä talossa

ennakkoluulot ovat osoittautuneet vääriksi.

Paremmin ei voisi olla!

Teksti ja kuvat: Terhi Pääskylä-Malmström

VAV ASUNNOT OY 11


Kiinteistöt ovat

tulossa korjausikään

TILASTOKESKUKSEN mukaan

talorakentamisen arvo Suomessa

oli 22,4 miljardia euroa vuonna

2013. Korjausrakentamisen osuus

summasta oli hieman yli puolet, eli

uudisrakentamista suurempi.

Eräs syy korjausrakentamisen

kasvulle on ikääntyvien kiinteistöjen

tulo korjausikään. Toinen syy korjaustarpeeseen

ovat asumisen muuttuneet

standardit, kuten energiatehokkuuden

vaatimukset. Osittain

edellä mainittuihin seikkoihin viitaten

korjausvelan – rahasumman,

joka rakennuksiin pitäisi investoida,

jotta ne olisivat käytön kannalta

hyvässä kunnossa – kokonaismääräksi

on arvioitu valtakunnallisesti

30–50 miljardia euroa. Arvio kattaa

kaikki rakennukset, mutta ei kerro

asuinrakennusten korjaustarvetta.

Summa ei myöskään ota huomioon

rakennuksia, jotka ovat tai tulevat

jäämään tyhjiksi.

VAV Asunnot Oy:n kiinteistökanta

Vantaan Mikkolan

Marsinkuja

4:n julkisivuremontti

sujui hyvin,

ja asunnoissa

voitiin asua

koko remontin

ajan. Kiinteistön

kunto on nyt

uutta vastaava.

painottuu 1990-luvun alun asuinrakennuksiin:

vuosina 1989–1995

valmistuneiden kiinteistöjen

määrä on neljäkymmentä prosenttia

kaikista taloista, käsittäen nelisen

tuhatta asuntoa. 1970-luvulla valmistuneiden

rakennusten määrä on

kymmenen prosenttia eli noin tuhat

asuntoa. Kun asuintalojen korjaussykli

on normaalisti 20–30 vuotta,

jopa puolet VAV:n kiinteistöistä

on tulevina vuosina korjausten

edessä. Muun muassa Itä-Vantaan

Länsimäen alueella sekä Myyrmäen

vanhemmissa kohteissa on edessä

linjasaneeraus tai julkisivukorjaus.

Vuonna 2014 suurimmat menoerät

kohdistuivat kylpyhuoneremontteihin:

kaikkiaan 14 kohteessa eli noin

kolmessasadassa asunnossa tehtiin

perusparannustason korjaukset,

joiden kokonaissumma nousi yli

3,3 miljoonaan euroon. Yli puolet

kohteista oli rivitaloja.

Keittiöremontteja tehtiin kuudessa

kohteessa, yhteensä kahdessasadassa

keittiössä. Keittiöremonttien

hinta nousi hieman yli miljoonaan

euroon.

Remonttien yhteisarvo oli

noin 6,9 miljoonaa

Hissiremontteja VAV:lla tehtiin

vuonna 2014 vain yksi; vuoden 2015

arvio on neljästä viiteen.

VAV:n pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman

(PTS) mukaisten

remonttien määrä nousi vuonna

2014 edellisistä vuosista ja selvää

nousua on odotettavissa myös vuodelle

2015. Remonttien yhteisarvo

oli vuonna 2014 noin 6,9 miljoonaa

euroa, kun vuoden 2015 arvio on

noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Tulevina vuosina suunnitelmien ja

kiinteistökartoitusten mukaisesti

PTS-korjaustarpeen on arvioitu

olevan vuositasolla jopa 1,5-kertainen

vuodelle 2015 budjetoituun

korjausmäärään verrattuna. Edellä

mainittu korjaustarve ja kohtuuhintaisen

asumisen varmistaminen ovat

yhtiölle jatkossa suuria haasteita.

Korjausten aikataulutuksessa ja

toteutuksessa joudutaan suorittamaan

tarkkaa priorisointia.

VAV on linjannut, että kiinteistöjen

korjaukset pyritään viimeiseen asti

suunnittelemaan ja hoitamaan niin,

että asukkaiden ei tarvitse lähteä

kodeistaan. Yhtiön tavoitteena

on tarjota kiinteistöjen kunnon

osalta tasa-arvoista ja pitkäaikaista

asumista.

Marsinkuja 4, ei-niin pientä

pintaremonttia

Vuoden 2014 suurimpia korjaushankkeita

oli Vantaan Mikkolassa

sijaitsevan Marsinkuja 4:n julkisivuremontti.

1970-luvulla valmistuneessa

rakennuksessa uudistettiin

ulkokuori, lämmön eristeet,

12 VAV ASUNNOT OY


vesikatto, parvekkeet sekä salaojat,

pelastustiet, vesikaton talotekniikka

ja hissi. Lisäksi taloon asennettiin

poistoilman lämpöpumppu, joka

ottaa hukkalämmön talteen ja

siirtää sen lämpöpatteriverkkoon.

Hissit valmistuivat vuoden 2015

helmikuussa; kiinteistön piha-alueen

viimeistely jää niin ikään tehtäväksi

kevään aikana. Putkiremontti

kiinteistössä oli tehty aikaisemmin

vuonna 2008.

Remontin taustalla on aiemmin

2000-luvulla tehty kuntotutkimus

ja vuonna 2013 tehty suunnittelun

aikainen kuntotutkimus, josta selvisi,

että rakenteet olivat tulleet tiensä

päähän. Rakenteellisten tekijöiden

lisäksi kiinteistön ulkonäkö oli rapistunut,

ja remontti olikin paikallaan

myös esteettisistä syistä.

Asukkaat pystyivät asumaan

remontin ajan

Julkisivuremontti toteutui aikataulun

mukaisesti alkaen elokuussa

2014 ja päättyen helmikuussa 2015.

Remontti oli suunniteltu toteutettavaksi

niin, että asukkaat pystyivät

asumaan kodeissaan koko ajan.

Logistiikkaa varten asukaspysäköintitila

oli vapautettu urakoitsijan

käyttöön. Eniten asumis- ja

meluhaittaa syntyi vanhan betonin

irrottamisesta piikkaamalla. Betonin

irrottaminen muulla tavoin ei ollut

mahdollista vanhan rakennuksen

stabiliteetin säilyttämiseksi.

Kokonaisuudessaan asukkaat

olivat remontin toteuttamistapaan

ja tiedottamiseen tyytyväisiä. Asukkaiden

taholta tuli yksi reklamaatio,

joka saatiin käsiteltyä pikaisesti ja

yhteisymmärryksessä.

Julkisivuremontin jälkeen kiinteistön

kunto on uutta vastaava.

Vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastuksessa

kiitosta tuli myös

asukkailta. Ensimmäiset tulokset kulutusseurannasta

antavat osviittaa,

että energiakulutuksessa kaukolämmön

osuudessa on huomattavia

säästöjä. Lopulliset säästöt selviävät

talven 2015–2016 jälkeen.

Teksti: Hanna Ojanpää

VAV ASUNNOT OY 13


Puretaan vanha

ja rakennetaan tilalle uusi

KUN vanhasta ei saada uutta

tekemälläkään tai kulut nousisivat

kohtuuttomiksi, niin mitä tehdään?

Puretaan 40 vuotta vanha Marsinkuja

1:n kiinteistö ja rakennetaan uusi

ja monipuolisempi tilalle. Samalla

modernisoidaan alueen ilmettä ja

saadaan myös asumisoikeustalo

samaan kortteliin.

VAV purkaa Mikkolan Marsinkuja

1:n neljä tekniseltä kunnoltaan

heikentynyttä asuintaloa ja rakentaa

niiden paikalle uudet talot. Asuntoja

tulee lisää, ja niiden koot vastaavat

alueen kysyntää. Purkutyöt tontilla

aloitetaan elokuussa 2015.

sulatilat sekä irtainvarastot sijoittuvat

pohjakerrokseen.

Nauska kertoo, että VAV:lla on

eniten kysyntää pienistä asunnoista,

minkä vuoksi uudiskohteessa asuntokokoa

pienennetään.

– Voi melkein sanoa, että asuntokoot

osin puolittuvat. Pois jäävät

esimerkiksi 97 neliön asunnot, ja

tilalle tulee pienempiä asuntoja,

uusien asuntojen keskipinta-alaksi

tulee 45,8 m 2 . Talojen asuntotyypit

ovat yksiöistä kolmioihin.

Marsinkuja 1:ssä on nyt 105

asuntoa. Uudiskohteessa asuntojen

määrä tulee olemaan 147. Lisäksi

asumisoikeustaloon valmistuu 37

asuntoa.

Uusi raikas ilme

Kari Nauskan mukaan uudiskohteen

julkisivussa käytetään muun muassa

pieniä määriä lasitiiltä, graafista

betonia ja värillistä rapattua betonia.

Pihapiiriin tulee myös 4–6 sähköautojen

latauspaikkaa ja kiinteä

valaistus led-valaisimilla.

– Valmistuessaan Marsinkuja 1

Tehokkaampaa tilankäyttöä

VAV Asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö

Kari Nauska kertoo, että Marsinkuja

1:n 1970-luvulla rakennettujen

lamellitalojen korjaaminen olisi

tullut lähes yhtä kalliiksi kuin uusien

rakentaminen.

– Neljä uusista rakennuksista tulee

VAV:n käyttöön. Yhden rakennuksen

tontti on lohkottu myytäväksi

asumisoikeustuotantoon. Myymällä

tontin VAV saa rahaa rakentamiskustannuksiin,

ja näin saadaan samalla

erilaisia asumismuotoja alueelle,

Nauska kuvailee.

Taloissa on yhteensä 11 porrasta,

ja jokaiseen rappuun tulevat myös

hissit, jotka puuttuvat Marsinkuja 1:n

nykyisestä kiinteistöstä. Sauna ja penostaa

alueen arvoa, ja uskon, että

kohteesta tulee kysytty.

Asukkaille korvaavat asunnot

Marsinkuja 1:n asukkaille talon

purkusuunnitelmista tiedotettiin

ensimmäisen kerran jo vuonna 2012.

Kun purkamisen ja uuden kiinteistön

rakentamisen aikataulu vahvistui,

asukkaille pidettiin marraskuussa

2014 tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin

heidän vuokrasopimustensa

päättyvän kesäkuun 2015 loppuun

mennessä.

Tieto kotitalon purkamisesta otettiin

asukkaiden keskuudessa vastaan

ymmärtävästi, olihan kiinteistön

tekninen kunto myös heidän tiedossaan.

Asukkaiden mieltä rauhoitti

Havainnekuva kohteesta.

Marsinkuja 1. Asuntoja 147 kappaletta.

Kerrosneliöitä tulee olemaan 11 474. Arvioitu

rakennusaika on 18–20 kuukautta. Rakennustyöt

on tarkoitus käynnistää 2015 elo- ja syyskuun

vaihteessa.

14 VAV ASUNNOT OY


Joskus

korjaaminen

ei kannata.

Marsinkuja

1:seen

nousee

purettavan

kiinteistön

tilalle uusi.

tieto siitä, että VAV tarjoaa korvaavan

asunnon kaikille niille, jotka haluavat

jatkaa VAV:n vuokralaisena. Moni

pitkäaikainen asukas toivoi uuden

kodin löytyvän Mikkolan alueelta,

josta on vuosien mittaan tullut heille

tuttu ja rakas asuinalue.

Mittava rakennusprojekti

Ennakkoarvioiden mukaan uuden

kiinteistön rakennusbudjetti tulee

olemaan noin 22 miljoonaa euroa.

Nykyiset asukkaat muuttavat pois kesäkuun

loppuun mennessä. Elokuussa

puretaan ensin kunnallistekniset

liittymät (sähkö, vesi ja kaukolämpö)

alueelta, sen jälkeen arviolta syyskuussa

sisätiloista kaikki mahdollinen

irrotettava materiaali. Osa saadaan

uusiokäyttöön.

– Tulossa on melkoinen rekkaralli,

ennustaa Kari Nauska.

– Satoja rekkoja vie pois vanhaa

talorypästä. Suurempiin liikennejärjestelyihin

ei kuitenkaan ole tarvetta.

Raivauskalusto saadaan hyvin paikalle

ja uskoisin, että projekti sujuu

sutjakasti.

Rakennustöiden arvioidaan valmistuvan

alkukesästä 2017, jolloin uudet

asukkaat pääsevät muuttamaan

muodonmuutoksen kokeneeseen

Marsinkuja 1:een.

Teksti: Hanna Ojanpää

VAV ASUNNOT OY 15


VAV:n kotisivut

uudistuivat

OSOITTEESSA www.vav.fi sijaitsevat

VAV Asunnot Oy:n kotisivut

uudistuivat kesällä 2014. Sivujen

rakenne muutettiin uudistuksen

myötä selkeämmäksi, minkä ansiosta

oikean tiedon löytäminen on

sivujen käyttäjille entistä helpompaa.

Kotisivuille otettiin käyttöön myös

kokonaan uusi osio nimeltä Talosivut,

josta asukkaat ja asukasaktiivit

saavat tietoa kotitalostaan.

VAV:n kotisivujen kaksi tärkeintä

käyttäjäryhmää ovat VAV:n asunnoista

kiinnostuneet sekä niissä jo

asuvat asukkaat. Näitä kahta ryhmää

kiinnostavat hyvin erityyppiset asiat,

minkä vuoksi kotisivu-uudistuksen

myötä sivut kahteen selkeästi toisistaan

erotettuun osaan.

Asunnon hakeminen -osio on

tarkoitettu asunnon hakemisesta tai

vaihtamisesta kiinnostuneille ihmisille,

jotka löytävät sieltä helposti

VAV:n asuntohakemuksen ja ohjeet

sen täyttämiseen. Osiossa myös

kerrotaan VAV:n asukasvalinnan

kriteereistä ja vastataan yleisimpiin

asunnon hakemista koskeviin kysymyksiin.

Asuminen-osio on puolestaan

tarkoitettu VAV:n asukkaille: sieltä

löytyvät asumista koskevat ohjeet,

suositukset ja vinkit. Tietoa tarjotaan

myös VAV:n asukastoiminnasta ja

asukasdemokratiasta, ja osiosta

löytyy lisäksi asukaslehti VAV-viestin

nettiversio ja lehden arkisto.

Kotisivujen uusi Talosivut-osio

luotiin palvelemaan asukkaita ja

VAV:n asukastoiminnassa mukana

olevia. Jokaisella VAV:n asuintalolle

perustettiin osioon oma sivu,

josta löytyy lisätietoa kyseisestä

kiinteistöstä. Kunkin talon oman

sivun alle on koottu sen keskeiset

tiedot, kuten asuntojen ja yleisten

tilojen lukumäärä, neliövuokra sekä

isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot.

Asukastoiminnan kannalta

olennainen uutuus on sähköinen

ilmoitustaulu, jollainen löytyy jokaiselta

talosivulta. Isännöitsijä ja talon

luottamushenkilö voivat lisätä ilmoitustaululle

tiedotteita asukaskokouksista,

talkoista ja muista asukkaita

kiinnostavista asioista.

VAV:n internet-palveluiden kehittäminen

ei pysähtynyt www.vav.fi

-sivuston uudistuksiin. Yhtiö pyrkii

ottamaan huomioon erityyppisten

asiakkaittensa erilaiset tarpeet, ja

siksi se on päättänyt toteuttaa omat

erilliset kotisivut VAV:n palvelutaloille

sekä vapaarahoitteisille asuntokohteille.

Näiden uusien sivustojen kehitystyö

käynnistyi vuonna 2014, ja ne

on tarkoitus julkaista vuonna 2015.

Teksti: Tuomas Alho

16 VAV ASUNNOT OY

Kotisivujen uusi

Talosivut-osio

luotiin palvelemaan

asukkaita

ja VAV:n asukastoiminnassa

mukana olevia.


Hallitus päätti korjauksista,

uusista taloista ja uudesta

yhtiörakenteesta

VAV:n hallitus kokouksessa. Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Sirpa Pajunen, Sirpa Tuuva, Ari Männikkö, Mika Niikko,

Sanna Lesch (hallituksen sihteeri), Arja Niemelä, Pekka Virkamäki, Liisa Tilander (varajäsen), Teija Ojankoski (VAV Asunnot

Oy:n toimitusjohtaja), Eija Grönfors, Marja Heikkinen, Ahti Kara, Jari Keränen.

VAV ASUNNOT OY:N hallituksen

vuoteen 2014 mahtui niin pieniä

kuin suuriakin päätöksiä. Normaaliin

tapaan hallitus päätti muun muassa

viherhoito- ja siivoussopimuksista.

Uusia talonhankkeita lähti vuoden

aikana liikkeelle useita, ja myös

remonteista ja korjaustöistä tehtiin

merkittäviä päätöksiä. Loppuvuodesta

2014 hallitus teki koko yhtiön

toiminnan kannalta merkittävän

ratkaisun, kun se päätti uuden palveluasuntoyhtiön

perustamisesta.

VAV:n uudisrakentaminen on viime

vuosina ollut vilkasta, ja vuonna

2014 yhtiön hallitus päätti hakea

rahoitusta neljälle uudelle talohankkeelle.

Vuoden alussa hallitus joutui

harvinaisemman tilanteen eteen,

kun rakenteilla olevan uudiskohteen

urakoitsija piti vaihtaa toiseen.

Hämeenkylän Lehtikallio 2:ta

rakentanut Quattrorakennus meni

konkurssiin marraskuussa 2013, eikä

konkurssipesä voinut jatkaa rakennustöitä.

Tilalle valittiin Skanska,

joka oli rakennusurakan alkuperäisessä

kilpailutuksessa antanut

Quattrorakennuksen jälkeen toiseksi

halvimman tarjouksen. Urakoitsijan

vaihto sujui lopulta suuremmitta

ongelmitta, eikä se vaikuttanut talon

valmistumisaikatauluun.

VAV ASUNNOT OY 17


Hallitus

varautuu

tulevaan,

jotta VAV voi

jatkossakin

tarjota

kohtuuhintaisia

vuokrakoteja

vantaalaisille.

Suuri osa VAV:n kiinteistöistä on

rakennettu 1990-luvun alkupuoliskolla,

ja kun asuintalojen suuret

korjaukset pitää yleensä toteuttaa

20–30 vuoden sykleissä, tulee moni

VAV:n talo korjausikään 2010-luvulla.

Vuonna 2014 hallitus päätti muun

muassa Mikkolan Marsinkuja 4:n

julkisivuremontista, jonka toteuttajaksi

valittiin kilpailutuksen perusteella

NHK Rakennus. Laajamittaisen

remontin myötä Marsinkuja 4:n talo

saa kokonaan uuden ulkokuoren, ja

sen energiatehokkuus paranee myös

merkittävästi.

Remontteja ei tietenkään voi tehdä

ilman rahaa. Koska 1990-luvulla

rakennettujen talojen korjaustarve

on niin laaja, yhtiön mahdollisuuksia

varautua tuleviin korjauksiin koettiin

tarpeelliseksi parantaa. Hallitus päätti

lokakuussa, että jatkossa VAV:n

kiinteistöjen hoitokulujen ylijäämää

voidaan käyttää korjausten rahoittamiseen

yhden kuukauden ylijäämän

ylittävältä osalta. Näin korjauksia

voidaan rahoittaa osin omilla varoilla

ja lainan tarve pienenee. Samassa

yhteydessä hallitus päätti myös

pts-korjausten eli pitkän tähtäimen

suunnitelmalla toteutettavien

korjausten määrärahoja 10 sentillä

jokaisen asuinneliön kuukausivuokraa

kohden.

VAV katsoo kohti tulevaisuutta

myös erilaisten pioneeri- ja kehityshankkeiden

kautta. Hallitus hyväksyi

kesällä 2014 yhteistyösopimuksen

Fira Oy:n kanssa uudesta hankkeesta,

jonka tavoitteena on kehittää

rakennusten elinkaaren hallintaa

mallintamisen avulla. Hankkeessa

pyritään käyttämään nykyaikaisia

tietomallintamisen menetelmiä niin,

että rakennuksen koko elinkaarta

voidaan hahmottaa jo rakentamisvaiheessa.

Elinkaarihallinnan kautta

voidaan näin toteuttaa kestävämpiä

sekä taloudellisesti ja ekologisesti

tehokkaampia taloja. Mallintamista

kokeillaan ensi kertaa Kivistön

uudelle asuinalueelle valmistuvassa

kerrostalossa, jonka rakentaminen

alkaa 2015.

Vuoden 2014 viimeisessä kokouksessa

VAV Asunnot Oy:n hallitus teki

koko VAV-konsernin kannalta merkittävän

ratkaisun, kun se päätti perustaa

uuden tytäryhtiön. Tytäryhtiön

alle siirretään kaikki VAV Asunnot

Oy:n palvelutalot. Tämä selkiyttää

yhtiörakennetta, tekee toiminnasta

läpinäkyvämpää ja hallittavampaa.

Tekemällä yhtiöjärjestelyn kaltaisia

ratkaisuja VAV:n hallitus varautuu

tulevaan, jotta yhtiö kykenee jatkossakin

toteuttamaan keskeisintä

tehtäväänsä: tarjota kohtuuhintaisia

vuokrakoteja vantaalaisille.

Teksti: Tuomas Alho

18 VAV ASUNNOT OY


VAV Asunnot Oy

toimintakertomus 2014

VAV VUOSIKERTOMUS 2014

19


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2014

VAV Asunnot Oy on Vantaan

kaupungin kokonaan omistama

yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa

vuokra-asuntoja. Vuoden 2014

päättyessä yhtiön ja sen tytäryhtiön

omistuksessa oli eri puolilla

Vantaata 10 056 asuntoa, joissa

asui noin 20 000 ihmistä. Yhtiön

osakkeiden lukumäärä on 4 553

755.

VAV aloitti toimintansa vuonna

1986. Yhtiön perustamisen myötä

fuusioitiin kaikki kaupungin kokonaan

omistamat vuokrataloyhtiöt

yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia

koteja vantaalaisille.

Kiinteistökannan suunnitelmallisilla

korjauksilla varmistetaan niiden

arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys

yhteistyössä asukkaiden

kanssa.

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää

vuokrataso kohtuullisena ja

oikeudenmukaisena yleisistä

taloudellisista heilahteluista huolimatta.

Yhtiön sisällä on arava- ja

korkotukirahoitteisten kiinteistöjen

pääomakuluja tasattu.

VAV Konsernin tytäryhtiö VAV

Palvelukodit Oy on perustettu

1.3.2011. Vantaan kaupungin sosiaali-

ja terveystoimi vuokraa yhtiön

asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin

16.4.2014.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti halli-

VAV:in

rakennuttama

Malminiityn

erityisryhmien

asumis- ja

palvelukeskus

otettiin

käyttöön

vuoden 2014

lopussa.

20 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


tuksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus ajalla 1.1. – 31.12.2014

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Pekka Virkamäki,

varapuheenjohtaja

Mika Niikko,

2. varapuheenjohtaja

Eija Grönfors, jäsen

Pentti Hakulinen, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Ahti Kara, jäsen

Jari Keränen, asukasjäsen

Tapani Keurulainen, asukasjäsen

Ari Männikkö, jäsen

Arja Niemelä, jäsen

Sirpa Pajunen, jäsen

Visa Tammi, jäsen

Sirpa Tuuva, jäsen

Johanna Zalagh, jäsen

Anne Sinkkonen, varajäsen

Liisa Tilander, varajäsen

Juha-veikko Nikulainen,

asiantuntijajäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi

Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä

oli hallintosihteeri Sanna Lesch.

Hallitus kokoontui kymmenen

(10) kertaa vuoden 2014 aikana.

Tilintarkastajina toimivat KHTyhteisö

Deloitte & Touche Oy vastuunalaisena

tarkastajanaan Tuomo

Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana

Heidi Vierros, KHT.

VAV-KONSERNIN AVAINTIETOJA

2014 2013 2012

Liikevaihto, M € 84,1 80,3 76,4

Liikevoitto, M € 24,4 22,1 17,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta 29,0 27 23

Taseen loppusumma, M € 597,6 563,4 560,3

Pitkäaikaiset lainat, M € 484,4 473,3 482,9

Varaukset ja oma pääoma, M € 62,4 50,7 43,3

Oman pääoman tuotto, % (emo) 55,3 39,4 15,9

Omavaraisuusaste, % (emo) 12,4 10,4 8,5

Poistot, M € 21,2 19,2 19,0

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M € 37,6 13,8 10,6

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,0 1,1

Korkorasite, % liikevaihdosta 11,6 14,4 19,8

Asunnot 10 056 9 874 9 750

Asuinhuoneistoneliöt 587 468 579 051 574 560

Valmistuneet asunnot 182 91 86

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 4 2 2

Asuntojen käyttöaste, %(emo) 99,4 99,4 99,2

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 0,9 1,3 1,02

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,1 0,4 0,15

Keskivuokra, €/m²/kk (emo) 11,45 10,97 10,58

Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk (emo) 9,12– 14,34 8,96–13,60 8,87–12,46

Keskivuokra 1.3.2015 alkaen, €/m2/kk (emo): 11,72

Valmistuvat asunnot vuonna 2015, kpl: 273

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2015, kpl: 4

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2015 alkaen, €/m²/kk (emo): 9,28–14,67

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 21


22 VAV VUOSIKERTOMUS 2014

Eräs VAV:n

vuonna 2014

valmistuneista

kohteista on

Hämeenkylässä

sijaitseva

Lehtikallio 2,

jossa on 67


KIINTEISTÖT

Uustuotanto

Toimintavuonna solmittiin kolmen

vuokratalokohteen urakkasopimukset,

yhteismäärältään 25,4 miljoonaa

euroa. Kohteiden keskimääräinen

hankinta-arvo on 3 667 €/asm².

Vuonna 2014 aloitettiin 172 asunnon

rakentaminen: Rajatie 5a (37

asuntoa), Opaali / Lipputie 14 (87

asuntoa) ja Jänönhäntä 1 (48 asuntoa).

Lipputie 14 ja Jänönhäntä 1

valmistuvat vuonna 2015. Kiinteistö

Oy Vantaan Jänönhäntä 1 on fuusioitu

yhtiöön 23.12.2014.

Vuonna 2013 aloitettuja, toimintavuoden

aikana rakenteilla olevia

ja vuonna 2015 valmistuvia kohteita

oli toimintavuoden aikana rakenteilla

138 asuntoa: Lehtikallio 2 (67

asuntoa) ja Hämeenkyläntie 77 (71

asuntoa).

Toimintavuoden aikana valmistui

182 asuntoa: Pakkalanrinne 6 (35

asuntoa), Husbackankuja 1 (66

asuntoa), Rajatie 5a (37 asuntoa) ja

VAV Palvelukodit Oy:lle Malminiityn

asumis- ja palvelukeskus, Uusiniityntie

3 (44 asuntoa)

Vuonna 2014 aloitettu asuntotuotanto

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella

korkotukilainalla ja Asumisen

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n

käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.

Korjausrakentaminen

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1

miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten

korjausten osuus oli 6,9

miljoonaa euroa, eli 49 %.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt

toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman

mukaisesti. Rahoitus

toimintavuonna kerättiin korjattavien

kiinteistöjen omarahoitusosuudella

ja sisällyttämällä kaikkien

kiinteistöjen vuokriin 0,90 €/m²/kk.

Kiinteistöjen suunnitelmalliset

korjaukset painottuivat edellisten

vuosien tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin

(48 %) ja keittiökorjauksiin

(15 %). Lisäksi julkisivujen

kunnostusten osuus korjauksista oli

15 %.

Yhtiön kiinteistöjen omaisuus- ja

vastuuvakuutukset ovat Pohjola

Vakuutus Oy:ssä.

.

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 23


VUOKRA-ASUNNON

HAKIJAT

Toimintavuoden lopussa asunnon-

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita

oli rekisterissä noin 5 000.

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain

4 900:n ja 5 500:n välillä.

Hakijoista lähes 60 % haki asuntoa

yksin. Vuoden 2014 aikana asuntoja

vapautui keskimäärin 100 kpl

kuukaudessa, yhteensä 1 259 kpl.

Asuntojen vaihtuvuus vuonna 2014

oli 12,0 %. Vaihtuvuusaste nousi vajaan

prosenttiyksikön vuoden 2013

lukemasta, joka oli 11,3 %.

ASUKASTOIMINTA

Asukasdemokratia antaa jokaiselle

asukkaalle mahdollisuuden osallistua

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa

maksamiinsa kustannuksiin.

Toimintavuonna VAV Asunnot

Oy:llä oli yhteensä 172 arava- tai

korkotukilainoitettua vuokranmääritysyksikköä.

Näistä kohteista asukastoimintaa

oli 157 kiinteistössä.

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta

mm. asukastoimintaan perehdyttämisestä

uusille luottamushenkilöille,

naapuruus- ja monikulttuurisuudesta

sekä asumisen energiatehokkuudesta.

Metsolan

Otavantie 9:ssä

vietettiin syksyllä

2014 talon

30-vuotisjuhlia.

Noy Budsuebsai

paistaa thaimaalaisia

kookoslettuja juhlaväelle.

– Huolehdimme

ympäristöstä yhdessä,

talon luottamushenkilö

Sven-Olof Sontag kertoo.

Veljekset Mikko (oik) ja

Jarno Niilola muuttivat

taloon pikkupoikina.

24 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


TIEDOTTAMINEN

Yhtiön asukaslehti VAV-viesti

ilmestyi vuonna 2014 neljä kertaa.

Asukaslehti toteutettiin yhteistyössä

Omnipress Oy:n kanssa.

Vuonna 2014 VAV:n kotisivut

uudistettiin ja sivujen alle perustettiin

omat talosivut kullekin yksittäiselle

kohteelle. Lisäksi vuoden

2015 asuntomessuille valmistuvalle

luonnonvaratasapainoiselle kerrostalokohteelle

perustettiin erilliset

kotisivut. Nämä projektit toteutettiin

yhteistyössä Wodemedia Oy:n

kanssa.

VAV:n printtimainosten visuaalinen

ilme uudistettiin ja yhtiön asuntojen

verkkomarkkinointi käynnistettiin

yhteistyössä mainostoimisto Seven-1

Oy:n kanssa.

TALOUS

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto

oli 83,6 miljoonaa euroa, kasvua

oli edelliseen tilikauteen 4,6 %.

Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot

olivat 82,3 miljoonaa

euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja

kertyi tuloutuksista

0,9 miljoonaa euroa, ja muut

kiinteistötuotot olivat 0,4 miljoonaa

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy

vuokrasaatavista luottotappioita 0,1

miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan

vahingonkorvausvaateita ja perinnän

kuluja vuokrareskontrassa on

0,2 miljoonaa euroa. Luottotappiot

ovat pääosin vuoden 2013 käräjäoikeuden

tuomioita. Luottotappioksi

kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin

toimintavuonna yhteensä

0,16 miljoonaa euroa.

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat

tilinpäätöksessä ovat 0,7 miljoonaa

euroa. Saatavat ovat laskeneet

edellisvuodesta melkein 8 %. Tilinpäätös

sisältää 0,1 miljoonan euron

luottotappiovarauksen odotettavissa

olevien menetysten varalle.

Liikevoitto oli 24,2 miljoonaa

euroa eli 29 % liikevaihdosta. Suunnitelman

mukaisesti sillä kyettiin

kattamaan pitkäaikaisten rakennusja

korjauslainojen korkokulut. Lisäksi

varauduttiin 18,9 miljoonan euron

asuintalovarauksella kiinteistöjen

tuleviin korjauksiin.

Poistot tehtiin ennalta laaditun

suunnitelman mukaan. Poistoperusteena

on kiinteistöjen tulontuottamiskyky.

Poistot noudattavat

lainanlyhennysten määrää. Yhtiö

toimii omakustannusperiaatteella

ja tulokertymä on siten suoraan

riippuvainen vuokriin sisältyvästä

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä

on eri-ikäisiä kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten

mukainen poiston määrä

vastaa siten myös kiinteistöjen

teknistä kulumista. Yhtiö ilmoittaa

erikseen sen laskennallisen poiston

määrän, joka on laskettu vuoteen

2012 50 vuoden tasapoistolla ja

vuodesta 2013 alkaen 30 vuoden

tasapoistolla.

Suunnitelman mukaisia poistoja

tehtiin 21,1 miljoonaa euroa, joista

rakennusten poistot ilman rakennusten

kalustoa olivat 20,2 miljoonaa

euroa.

HENKILÖSTÖ

VAV:n henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:

2014 2013 2012

46 43 40

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:

Naisia Miehiä Yht.

VAV ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:

M € % Vuosimuutos, M €

Aravalainat 204 41 - 18

Korkotukilainat 201 40 + 29

Rahalaitoslainat 57 11 + 5

Kaupungin lainat 40 8 - 1

Yhteensä 502 100 + 15

Hallinto 14 1 15

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9

Kiinteistönpito

ja rakennuttaminen 8 15 23

Yhteensä 30 17 47

Lainatakaukset M € Vuosimuutos, M €

Valtion täytetakaus 177 + 0

Kaupungin omavelkainen takaus 43,8 - 2,9

Helsingin ja Uudenmaan

sairaanhoitopiiri HUS 0,5 -

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:

2014 2013 2012

2,11 M € 2,04 M € 1,82 M €

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 25


VAV on mukana

kiinteistöalan

energiatehokkuussopimuksessa,

jonka

tarkoituksena on

vähentää rakennusten

energiankulutusta

ja

päästöjä.

RAHOITUKSELLISET

RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut

noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin

muutoksia. Indeksin

muutos oli viime heinäkuussa

0,8 %, mikä nostaa Valtiokonttorin

yhtenäislainojen vuosimaksua

vastaavasti. Vuosimaksulainojen

markkinakorkoja korkeampi korkotaso

ei mahdollista lainojen riittäviä

lyhennyksiä vaan pidentää niiden

takaisinmaksua.

Konvertoitaessa Valtiokonttorin

yhtenäislainoja valtion täytetakauksella

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi

markkinakorkojen muutokset vaikuttavat

pääomavuokraan täysimääräisesti.

Yhtiön rahoitusrakenteesta

johtuen pääomakulut kuitenkin pysynevät

kokonaisuutena arvioidulla

tasolla.

Arava- ja korkotukilainojen pitkät

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien

takapainoisuus vaikeuttavat

korjaustoiminnan rahoitusta.

Työttömyys ja asuvien asukkaiden

taloudelliset ongelmat aiheuttavat

yhtiölle luottotappioriskin kasvua.

YMPÄRISTÖ

Yhtiössä otettiin käyttöön VAV:n

oma ympäristöohjelma, jossa on

määritelty seurattavat ympäristöä

koskevat mittarit. Kuukausittain

tapahtuvan energiaseurannan ja

mittausten tuloksena saadaan kiinteistöjen

energiatodistus suoraan

kiinteistöohjelma Tampuurista.

Energian ja veden kulutus

2014 2013 2012

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)

46,5 46,0 46,9

Vesi, l/rm 3

486 490 479

Sähkö, kWh/rm 3

4,6 4,8 4,8

Energiatehokkuussopimus

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten

energiatehokkuussopimus

2009–2016, jossa VAV on mukana.

Sopimuksen tarkoituksena on

vähentää rakennusten energiankulutusta

ja päästöjä.

26 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


KATSAUS TULEVAISUUTEEN

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja sen taloudellisen aseman

arvioidaan pysyvän vakaana ja

maksuvalmiuden hyvänä.

Yhtiö selkiyttää yhtiörakennettaan

keskittämällä palveluasumisen

kiinteistöt VAV Palvelukodit Oy:lle.

Yhtiö on sopinut Vantaan kaupungin

kanssa tonttiohjelmasta, jolla

varmistetaan tonttitarjonta lähivuosien

asuntotuotantoon. Tavoitteena

on kaupungin asunto-ohjelman

ja Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen

mukaisesti 150–200 asunnon

tuotanto vuosittain. Tavanomaiset

vuokra-asuntokiinteistöt

toteutetaan emoyhtiön omistukseen

ja palveluasumisen kiinteistöt

tytäryhtiön omistukseen.

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokraasuntokäytössä

olevien asuntoosakkeiden

myymistä sitä mukaa

kun ne vapautuvat.

Yhtiö myy täydennyskaavoituksen

yhteydessä tonteilleen syntynyttä

lisärakennusoikeutta silloin, kun se

on tarkoituksenmukaista.

Vuokra-asuntojen kysyntä

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan

pysyvän nykyisellä tasolla.

Suurin kysyntä kohdistuu yksiöihin

ja pieniin kaksioihin. Suuresta

hakijamäärästä huolimatta perheasuntojen

kysyntä on pysynyt

vähäisenä.

Asuntojen korjaustoiminta

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina

suunnitellut peruskorjaukset

perustuvat kiinteistökannan

kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja

salkutukseen. Korjaamisen tarvetta

priorisoidaan välttämättömyyden,

käytettävissä olevan rahan,

tehokkuuden sekä ennakoivan

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella

tähdätään kiinteistön

arvon säilyttämiseen sekä hyvien

asumisolosuhteiden ja asuntojen

vuokrattavuuden varmistamiseen.

Yhtiön korjaustoiminnan painopiste

on vuosina 1970–1975

ja 1989–1995 valmistuneissa tai

peruskorjatuissa kiinteistöissä.

Kiinteistöt muodostavat noin 55 %

yhtiön kiinteistökannasta.

Korjaus- ja energia-avustusten

hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin

haetaan aina tarjolla olevia

avustusta.

Uudistuotanto

Urakkahintoja mittaavan tarjoushintaindeksin

mukaan asuinrakentamisen

hinnat olivat vuoden 2014

joulukuussa 1,1 prosenttia pienemmät

kuin vuotta aiemmin. Hintojen

odotetaan lievästi nousevan tai

pysyvän ennallaan alkuvuoden

2015 aikana. Kilpailu asuinrakennusurakoista

näkyy lisääntyneenä

kiinnostuksena tarjota urakoita

yhtiön urakkakilpailuissa.

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden

2015 aikana arviolta 393 uuden

asunnon rakentamisen.

Kehittäminen

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan

omarahoitusosuuden kattamiseksi

ilman lainaa yhtiö valmistelee

rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen

myyntiä.

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan

kaupungin perustehtäviä.

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan

kehittämisessä painopisteenä

on edelleen muun muassa

viestintä-, energia- ja turvallisuusasiat.

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön

tilikauden tappio 209 960,59 euroa kirjataan vapaaseen

omaan pääomaan.

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 27


TULOSLASKELMAT

(1000 €)

VAV-konserni

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

LIIKEVAIHTO 84 146 80 350

Muut kiinteistön tuotot 1 996 944

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 105 -2 041

Eläkekulut -368 -365

Muut henkilösivukulut -77 -67

-2 550 -2 473

Poistot - 21 173 -19 239

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto -651 -597

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 042 -3 001

Ulkoalueiden hoitopalvelut -592 -776

Siivouspalvelut -1 553 -1 494

Lämmitys -7 799 -8 457

Vesi- ja jätevesi -3 901 -3 599

Sähkö -1 241 -1 374

Jätehuolto - 1685 -1 623

Vahinkovakuutukset -290 -261

Vuokrat -93 -144

Kiinteistövero -2 075 -2 027

Korjaukset -13 700 -12 849

Muut hoitokulut -619 -679

-37 241 -36 879

Luottotappiot -100 -317

Muut kiinteistön kulut -643 -329

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 24 436 22 058

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0 1

Muut korko- ja rahoitustuotot 158 216

Korkokulut ja muut rahoituskulut - 9 750 -11 564

-9 592 -11 347

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

83 635 79 918

1 996 969

-2 105 -2 041

-368 -365

-77 -67

-2 550 -2 473

-21 052 -19 180

-648 -595

-3 022 -2 981

-588 -768

-1 543 -1 484

-7 764 -8 429

-3 881 -3 593

-1 229 -1 362

-1 677 -1 616

-284 -258

-93 -144

-2 058 -2 012

-13 666 -12 830

-618 -678

-37 070 -36 750

-100 -317

-643 -329

24 216 21 839

0

158 216

-9 634 -11 476

-9 476 -11 260

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA 14 844 10 711

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

vapaaehtoisten varausten muutos

14 740 10 579

3 843 1 887

-18 793 -12 460

Satunnaiset erät

Tuloverot

Laskennallisen verovelan muutos -3 011 -2 121

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 11 833 8 590

-210 6

28 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


TASEET

(1000 €)

VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

-

3

-

3

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

Saamiset konsernin yrityksiltä

Muut osakkeet ja osuudet

97 089

395 665

547

884

49 705

543 890

29 012

4 287

33 299

94 079

398 079

694

577

24 021

518 094

22 836

5 096

27 288

95 884

389 131

547

882

43 196

529 640

3

34 191

4 287

38 480

93 619

394 901

694

576

17 918

507 707

3

25 870

4 477

30 349

Pysyvät vastaavat yhteensä

577 189

545 385

568 120

538 060

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Saamiset kiinteistön tuotoista

Muut saamiset

Siirtosaamiset

742

10 096

365

11 203

1 076

9 860

529

11 464

742

10 046

159

10 948

1 076

9 843

132

11 050

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

5 035

4 185

5 000

1 511

5 035

826

5 000

1 052

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

20 423

17 975

16 809

17 102

VASTAAVAA YHTEENSÄ

597 612

563 360

584 929

555 161

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 29


VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Muut rahastot

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 092

26 679

Edell. tilik.voitto/tappio

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)

23 882

11 833

35 715

15 291

8 590

23 882

159

-210

-51

153

6

159

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuus

62 394

0

50 561

0

26 628

26 838

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

Muut varaukset

Pakolliset varaukset

270

90

-

45 606

270

3 843

26 814

90

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Laskennalliset verot

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verot

484 415

7 090

491 506

29 911

1 415

2 639

3 922

2 544

3 011

43 442

473 288

4 920

478 207

22 077

1 366

2 197

3 675

3 041

2 146

34 501

472 140

472 140

29 878

1 415

2 594

3 892

2 504

40 284

465 328

465 328

22 052

1 366

2 188

3 638

3 005

32 248

Vieras pääoma yhteensä

534 947

512 709

512 424

497 576

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

597 612

563 360

584 929

555 161

30 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


RAHOITUSLASKELMAT

(1000 €)

VASTAAVAA

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

VAV-konserni

VAV Asunnot Oy

2014 2013 2014 2013

Vuokrauksesta saadut maksut 84 867 80 022

Tuloslaskelman liikevaihto 84 146 80 350

Vuokraustoiminnan muista

tuotoista saadut maksut 1996 969

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 39 821 40 328

Tuloslaskelman ostot 40 533 39 997

Vuokraustoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja 47 043 40 663

Maksetut korot ja maksut

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 10 265 12 119

Korkokulut ja muut rahoituskulut 9 750 11 564

Saadut korot vuokraustoiminnasta 103 129

84 165

83 635

1 996

39 679

40 363

46 482

10 154

9 634

103

79 828

79 918

969

40 188

39 868

40 610

12 055

11 476

129

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 36 880 28 673

36 431

28 684

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin 46 992 18 304

Investoinnit muihin sijoituksiin -191 589

Muut saamiset 6 412 3 884

Rahoitusarvopaperit 35 0

Muut velat - 636

Konsernirakenteen muutos -26 1 129

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 53 222 24 543

42 982

-190

8 527

35

51 353

19 568

-858

1 988

0

20 698

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 47 366 12 421

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -28 405 -17 575

Saadut korot 55 87

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) 19 017 -5 067

Rahavarojen muutos (A+B+C) 2 676 -936

Rahavarat tilikauden alussa 1 511 2 447

Rahavarat tilikauden lopussa 4 185 1 511

2 676 -936

42 990

-28 351

55

-14 694

-228

1 052

826

-228

8 878

-17 555

87

-8 591

-604

1 655

1 052

-604

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 31


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2014

Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.

VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy ja tytäryhtiö

VAV Palvelukodit Oy. Osakkuusyhtiö Asunto Oy Vantaan Normannilaaksoa ei ole huomioitu

konsernitilinpäätöksessä, koska yhtiön omistuksesta ollaan luopumassa ja omistuksen merkitys

konsernissa on vähäinen.

Konserniin kuuluvia autopaikoitusyhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy, Kiinteistö Oy Viljapelto,

Kiinteistö Oy Myyrinsärki ja Metsolan Pysäköinti Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiöiden taseiden

loppusummat ovat 2,0 M € ja osuus omasta pääomasta on 0,7 M €. Konsernin osuus

oman pääoman muutoksesta on 0,04 M € ja tilikauden tuloksesta noin 6 tuhatta euroa.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu

hankintamenomenetelmää käyttäen.

Konsernisaamiset sisältävät varoja 29 021 114,24 euroa, jotka ovat

osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.

Metsolan Pysäköinti Oy:n osakkeiden hankintamenoon on tehty korjaus rakennusten hankinta-arvosta

vastaamaan osakkeiden hankinta-arvoa. Korjaus on tehty jo vuoden 2013 lukuihin.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon.

Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky.

Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä

on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen

teknistä kulumista. Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot poikkeuksena

5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.

TILIKAUDEN POISTOT

Poistot eriteltynä: 2014 2013

suunnitelmapoistot

aineettomat oikeudet 3 137,84 3 137,84

rakennukset ja rakennelmat 20 350 595,56 18 951 289,10

koneet ja kalusto 720 984,87 221 496,24

muista aineellisista hyödykkeistä 98 274,53 62 781,47

21 172 992,80 19 238 704,65

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten poistoalitus

31.12.2014 yhteensä 46 072 975 € (ed. vuosi poistoalitus 28 871 844 €). Ennen vuotta 2013 poistosuunnitelmassa

rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun, vuodesta 2013 rakennukset poistetaan

30 vuodessa.

32 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


2014 2013

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12

Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa 26 679 276,85 26 679 276,85

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa - 180 855,82

Vähennys - -180 855,82

* Saldo tilikauden lopussa - -

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 23 881 666,71 15 291 380,33

Tilikauden voitto 11 833 437,24 8 590 286,37

* Saldo tilikauden lopussa 35 715 103,95 23 881 666,71

Vapaa pääoma tilikauden lopussa 35 715 103,95 23 881 666,71

Oma pääoma tilikauden lopussa 62 394 380,80 50 560 943,56

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostus mahdollisuudet veromaksun

toteutuminen on epätodennäköistä.

2014 2013

Laskennalliset verovelat

tilinpäätössiirroista 10 101 236,59 7 065 398,85

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 33


PYSYVÄT VASTAAVAT

2014 2013

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 3 137,84 6 275,68

poisto -3 137,84 -3 137,84

* Saldo tilikauden lopussa 0 3 137,84

Aineettomat hyödykkeet yht. 0 3 137,84

2014 2013

Maa-alueet tilikauden alussa 94 078 983,29 94 554 327,96

lisäys 3 179 870,43 1 549 096,56

vähennys -170 161,79 -2 024 441,23

* Saldo tilikauden lopussa 97 088 691,93 94 078 983,29

Rakennukset ja rakennelmat 2014 2013

tilikauden alussa 398 079 278,66 405 431 237,41

lisäys 18 475 353,76 13 792 854,99

vähennys 0 -2 193 524,64

poisto -20 889 350,72 -18 951 289,10

* Saldo tilikauden lopussa 395 665 281,70 398 079 278,66

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 693 781,77 655 513,48

lisäys 41 121,89 281 304,30

vähennykset -5 984,82 -21 539,77

poisto -182 229,71 -221 496,24

* Saldo tilikauden lopussa 546 689,13 693 781,77

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 576 918,45 627 686,01

lisäys 405 826,84 12 013,91

vähennys

poisto -98 274,53 -62 781,47

* Saldo tilikauden lopussa 884 470,76 576 918,45

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat tilikauden alussa 24 020 820,15 17 112 407,85

lisäys 47 147 671,46 27 211 491,81

vähennys -21 463 736,32 -20 303 079,51

* Saldo tilikauden lopussa 49 704 755,29 24 020 820,15

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 22 835 706,14 19 162 477,11

lisäys / vähennys 6 176 408,10 3 673 229,03

* Saldo tilikauden lopussa 29 012 114,24 22 835 706,14

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 096 012,23 4 507 117,25

lisäys 429,00 1 025 284,67

vähennys (myynnit) -809 831,42 -436 389,69

* Saldo tilikauden lopussa 4 286 609,81 5 096 012,23

Pysyvät vastaavat yhteensä 577 188 612,86 545 384 638,53

34 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


SIJOITUKSET

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET

kpl osuus, % kp-arvo

Huoltoyhtiöiden osakkeet

Pähkinähoito Oy 556 3,6 5 624,20

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,4 74,84

Koivu-yhtiöt Oy 874 6,3 3 132,77

11 765,01

Autopaikkayhtiöiden osakkeet

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,4 0

Asunto Oy Viljapelto 21 23,3 2 628,04

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,8 295,00

Ruukkukujan Autopaikat Oy 22 1,1 178 790,49

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 33,3 4 431,75

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki 39 16,6 429,00

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35,5 661 202,10

847 776,39

Muut osakkeet ja osuudet

kpl

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49

Yhtiö omistaa 21 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 1 535 652,92

3 427 068,41

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 35


2014 2013

VASTUUSITOUMUKSET

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:

Lainat rahoituslaitoksilta 429 700 097 406 342 565

Annetut kiinnitykset 902 339 339 830 946 571

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 43 923 300 46 711 072

Velat, joissa HUS:in takaus 408 207 433 719

Johdannaissopimukset

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypä arvo

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 023 925 1 726 351

Annetut pantit 0 42 400

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 0 707

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 0 0

0 707

Autopaikkavastuut

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115

Eläkevastuut

Emoyhtiöllä on 5 toimihenkilöä, joilla on

oikeus täyteen eläkkeeseen 63-vuotiaana. 64 935 74 712

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

2014 2013

Rahalaitoslainat 45 744 433,95 42 747 511,30

Vantaan kaupungin lainat 38 162 164,34 38 679 074,06

Muut pitkäaikaiset velat 151 167 627,90 113 432 767,12

235 074 226,19 194 859 352,48

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 197 825 106,74 211 988 488,18

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta 143 798,37 324 883,81

Muut siirtosaamiset 221 110,74 175 581,61

364 909,11 500 465,42

36 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


2014 2013

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset

Liittymismaksut 10 095 633,65 9 859 746,68

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset konsernin yrityksiltä 29 012 114,24 22 835 706,14

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 742 461,23 803 476,88

Muut saamiset 20 071,69 300 508,67

Saamiset yhteensä 40 235 189,92 34 299 903,79

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Korkojaksotusvelat 2 450 148,19 2 965 319,03

Muut siirtovelat 93 488,23 75 272,55

yhteensä 2 543 636,42 3 040 591,58

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Lomapalkkavelat 395 866,00 370 660,00

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 292 750,66 3 118 158,87

Muut velat 233 301,33 186 399,66

yhteensä 3 921 917,99 3 675 218,53

VARAUKSET

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 180.000 euroa,

joten pakollinen varaus on 270.000 euroa.

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden

myyntivoitot 1 554 454,49 448 364,90

Muut tuotot 441 954,11 496 104,70

1 996 408,60 944 469,60

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskim. 46 43

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 177 397,00 190 886,93

KONSERNISAAMISET JA -VELAT

Pitkäaikaiset velat 2014 2013

Vantaan kaupungin lainat 39 908 854,53 40 678 173,05

* lyhytaikainen osuus 385 909,58 375 244,06

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 37


TILINTARKASTUSKERTOMUS

VAV ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet VAV Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1. - 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen

jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus

yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vantaalla 2. päivänä maaliskuuta 2015

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen

Heidi Vierros

KHT

KHT

Deloitte & Touche Oy

KPMG Oy

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000

38 VAV VUOSIKERTOMUS 2014


VAV ASUNNOT OY

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaa, 4. helmikuuta 2014

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Pekka Virkamäki

Mika Niikko

Eija Grönfors

Pentti Hakulinen

Marja Heikkinen

Ahti Kara

Jari Keränen

Ari Männikkö

Arja Niemelä

Sirpa Pajunen

Anne Sinkkonen

Visa Tammi

Sirpa Tuuva

Johanna Zalagh

Juha-Veikko Nikulainen

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, 2. maaliskuuta 2015

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen, KHT

Heidi Vierros, KHT

VAV VUOSIKERTOMUS 2014 39


VAV ASUNNOT OY

p. 010 235 1450

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila

PL 39, 01301 Vantaa

Fax. 010 235 1451

TAITTO OMNIPRESS/VAULA AUNOLA

More magazines by this user