13.10.2016 Views

VAV Vuosikertomus 2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


SISÄLTÖ<br />

3 Toimitusjohtajan katsaus<br />

4 Hallituksen toimintakertomus<br />

4 Hallinto<br />

5 <strong>VAV</strong>-konsernin avaintietoja<br />

6 Kiinteistöt<br />

9 Vuokra-asunnon hakijat<br />

9 Asukastoiminta<br />

11 Tiedottaminen<br />

11 Henkilöstö<br />

11 Talous<br />

14 Rahoitukselliset riskit<br />

14 Ympäristö<br />

15 Katsaus tulevaisuuteen<br />

15 Ehdotus tuloksen käyttämisestä<br />

16 Tuloslaskelmat<br />

17 Taseet<br />

19 Rahoituslaskelmat<br />

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot<br />

26 Tilintarkastuskertomus<br />

2<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toiminnan<br />

kannalta vuosi <strong>2013</strong> onnistui hyvin.<br />

Asuntomarkkinoilla vuokra-asuntojen<br />

kysyntä on pysynyt suurena, ja valtion<br />

tarjoamat tuet helpottavat tuotannon<br />

aloituspäätöksiä. Alhainen korkotaso ja<br />

rakennusalan kova kilpailu ovat jonkin<br />

verran myös hillinneet hintatason<br />

nousua. Alhaiseen korkotasoon myös<br />

perustui yhtiön budjetoitua parempi<br />

tulos. Suotuisasta toimintaympäristöstä<br />

huolimatta valtion tukemia vuokraasuntoja<br />

ei synny kysyntää vastaavasti,<br />

sillä tukijärjestelmä on osin vanhentunut<br />

ja kaipaa uudistuksia, jotka kannustavat<br />

tuotantoon. Valtion taholta onkin<br />

käynnissä useita eri selvityksiä, joista<br />

odotetaan suuntaviivoja mahdollisille<br />

tukijärjestelmäuudistuksille.<br />

<strong>VAV</strong>n vuokra-asuntojen kysyntä on pysynyt<br />

yhtä suurena kuin muinakin vuosina<br />

tämän vuosikymmenen puolella. Vuokrausaste<br />

on erinomainen ja asunnot<br />

ovat käytännössä kaikki vuokrattuina.<br />

Asunnonhakijan kannalta tilanne on<br />

edelleen vaikea, sillä vaihtuvuus on<br />

vähäistä. Lähivuosina uudistuotanto tuo<br />

helpotusta hakijoille. <strong>VAV</strong>:lle valmistui<br />

toimintavuonna 91 uutta asuntoa ja se<br />

aloitti 217 uuden asunnon rakentamisen.<br />

Valmistuneista uusista asunnoista<br />

33 rakentui <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle palveluasunnoiksi<br />

mielenterveyskuntoutujille.<br />

Kohde on osa Vantaan kaupungin<br />

pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa,<br />

ja <strong>VAV</strong> yhteistyökumppanina<br />

toteuttaa osan sen hankkeista.<br />

Uudet asunnot tulevat sijoittumaan eri<br />

puolille kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien<br />

varteen.<br />

Yhtiön hallituksen linjaamat strategiset<br />

tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaa.<br />

Pitkän aikavälin linjauksena on<br />

vahvistaa talouden rakenteita, pitää<br />

kiinteistökanta hyvässä kunnossa ja<br />

vuokrat kohtuullisina. Näihin linjauksiin<br />

perustuvat toimenpiteet toteutuivat<br />

menneenä vuonna suunnitellusti. Vaikka<br />

vuokrankorotuspaineet ovat korjaustarpeiden<br />

ja muiden vuokratasoa kohottavien<br />

kustannusten takia kovat, <strong>VAV</strong><br />

on onnistunut hillitsemään asuntojensa<br />

vuokratason alemmaksi kuin muilla<br />

suurilla vuokranantajilla.<br />

<strong>VAV</strong> on mukana asumista kehittävissä<br />

hankkeissa ja painopisteenä ovat ympäristön<br />

kestävyyttä parantavat hankkeet.<br />

Vantaalla vuonna 2015 järjestettäville<br />

asuntomessuille yhtiö rakennuttaa<br />

kerrostalon, jossa käytetään uusio- ja<br />

kierrätysmateriaaleja. Hankkeen kehitysvaihe<br />

päättyi toimintavuonna, ja sen<br />

suunnittelu käynnistyi. Yhtiön ympäristöohjelma<br />

päivitettiin vastaamaan<br />

tämän päivän tarpeisiin.<br />

<strong>VAV</strong>:lla on osaava ja innostava henkilöstö,<br />

jota kiitän lämpimästi hyvin tehdystä<br />

työstä. Hallitusta haluan kiittää miellyttävästä<br />

yhteistyöstä ja luottamuksesta<br />

kuluneen toimintavuoden aikana. Kiitos<br />

kuuluu myös asukkaillemme, Vantaan<br />

kaupungille ja muille sidosryhmille<br />

hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden<br />

aikana. <strong>VAV</strong>:lla on aina hyvä asua!<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 3


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS<br />

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.<strong>2013</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin<br />

kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa<br />

ja omistaa vuokra-asuntoja.<br />

Vuoden <strong>2013</strong> päättyessä yhtiön ja sen<br />

tytäryhtiön omistuksessa oli eri puolilla<br />

Vantaata 9 874 asuntoa, joissa asui noin<br />

20 000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä<br />

on 4 553 755.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986.<br />

Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin<br />

kaikki kaupungin kokonaan omistamat<br />

vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

<strong>VAV</strong> tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan<br />

suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan<br />

niiden arvon säilyminen sekä<br />

asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden<br />

kanssa.<br />

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso<br />

kohtuullisena ja oikeudenmukaisena<br />

yleisistä taloudellisista heilahteluista<br />

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen<br />

pääomakuluja tasattu.<br />

HALLITUS AJALLA 1.1.–12.5.<strong>2013</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Vesa Nevander, varapuheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />

Kurt Eklund, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Maija Hurri, jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen<br />

Tuula Laukkanen, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Kaisa Niskanen, jäsen<br />

Tuula Saastamoinen, jäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Liisa Tilander, asukasjäsen<br />

Marko Varalahti, jäsen<br />

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />

Tapani Keurulainen, varajäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Juha-Veikko Nikulainen,<br />

asiantuntijajäsen<br />

HALLITUS AJALLA 13.5.–31.12.<strong>2013</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Pekka Virkamäki, varapuheenjohtaja<br />

Mika Niikko, 2. varapuheenjohtaja<br />

Eija Grönfors, jäsen<br />

Pentti Hakulinen, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Johanna Jurva, jäsen 13.5.–1.10.<strong>2013</strong><br />

Ahti Kara , jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen<br />

Tapani Keurulainen, asukasjäsen<br />

Ari Männikkö, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen 2.10.–31.12.<strong>2013</strong><br />

Sirpa Pajunen. jäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Sirpa Tuuva, jäsen<br />

Johanna Zalagh, jäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Liisa Tilander, varajäsen<br />

Juha-veikko Nikulainen, asiantuntijajäsen<br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.<br />

hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri<br />

Sanna Lesch. Hallitus kokoontui yksitoista<br />

(11) kertaa vuoden <strong>2013</strong> aikana.<br />

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte<br />

& Touche Oy, vastuunalaisena tarkastajanaan<br />

Tuomo Vesanen (KHT), sekä<br />

asukastilintarkastaja Heidi Vierros (KHT).<br />

<strong>VAV</strong>-konsernin tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy on perustettu 1.3.2011. Vantaan<br />

kaupungin sosiaali- ja terveystoimi<br />

vuokraa tytäryhtiön asunnot erityisryhmien<br />

asumiskäyttöön.<br />

HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin<br />

13.5.<strong>2013</strong>. Ylimääräinen yhtiökokous<br />

pidettiin 2.10.<strong>2013</strong>.<br />

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen<br />

toimikausi on kaksi vuotta.<br />

4<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


Yhtiö<br />

tarjoaa laadukkaita<br />

ja kohtuuhintaisia<br />

koteja<br />

vantaalaisille.<br />

<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2013</strong> 2012 2011<br />

Liikevaihto, M € 80,3 76,4 72,2<br />

Liikevoitto, M € 22,1 17,8 13,4<br />

Liikevoitto, % liikevaihdosta 27 23 18<br />

Taseen loppusumma, M € 563,4 560,3 562,0<br />

Pitkäaikaiset lainat, M € 473,3 482,9 490,2<br />

Varaukset ja oma pääoma, M € 50,7 43,3 40,3<br />

Oman pääoman tuotto, % (emo) 39,4 15,9 10,6<br />

Omavaraisuusaste, % (emo) 10,4 8,5 7,8<br />

Poistot, M € 19,2 19,0 18,7<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M € 13,8 10,6 24,7<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,1 1,3<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta 14,4 19,8 19,8<br />

Asunnot 9 841 9 750 9 664<br />

Asuinhuoneistoneliöt 579 051 574 560 576 116<br />

Valmistuneet asunnot 91 86 149<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 2 2 3<br />

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 99,4 99,2 99,4<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,3 1,02 1,2<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,4 0,15 0,2<br />

Keskivuokra, €/m²/kk (emo) 10,97 10,58 10,04<br />

Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk (emo) 8,96–13,60 8,87–12,46 8,63–11,92<br />

Keskivuokra 1.3.2014 alkaen, €/m2/kk (emo): 11,45<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2014: 101 kpl<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2014: 2 kpl<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2014 alkaen, €/m²/kk (emo): 9,12–14,34<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 5


KIINTEISTÖT<br />

UUSTUOTANTO<br />

Yhtiö solmi toimintavuonna kolmen<br />

vuokratalokohteen ja yhden muistihäiriöisille<br />

vanhuksille tarkoitetun kohteen<br />

urakkasopimukset, yhteismäärältään<br />

31,6 miljoonaa euroa. Kohteiden<br />

keskimääräinen hankinta-arvo on<br />

3 289 €/asm2. Vuonna <strong>2013</strong> aloitettiin<br />

217 asunnon rakentaminen viidessä<br />

kohteessa:<br />

<strong>VAV</strong> Pakkalanrinne 6 (35 asuntoa),<br />

<strong>VAV</strong> Husbackankuja 1 (66 asuntoa),<br />

<strong>VAV</strong> Lehtikallio 2 (67 asuntoa) ja<br />

<strong>VAV</strong> Hämeenkyläntie 77 (71 asuntoa)<br />

sekä <strong>VAV</strong> Malminiitty<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle (44 asuntoa).<br />

Vuonna <strong>2013</strong> valmistui 91 asuntoa<br />

kahdessa kohteessa:<br />

<strong>VAV</strong> Satukuja 1 (58 asuntoa) sekä<br />

<strong>VAV</strong> Pähkinärinteentie 31 (33 asuntoa)<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle.<br />

Vuoden <strong>2013</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla<br />

ja Asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja<br />

erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />

KORJAUSRAKENTAMINEN<br />

Kiinteistöjen korjauskulut olivat<br />

13,7 miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten<br />

korjausten osuus oli<br />

6,5 miljoonaa euroa, eli 47 %.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin<br />

pitkän aikavälin korjaussuunnitelman<br />

mukaisesti. Toimintavuonna rahoitus<br />

kerättiin korjattavien kiinteistöjen<br />

omarahoitusosuudella sekä sisällyttämällä<br />

kaikkien kiinteistöjen vuokriin<br />

0,90 €/m²/kk.<br />

Vuonna <strong>2013</strong> <strong>VAV</strong>:lle valmistui viihtyisä uusi<br />

pientalokohde Satukuja 1:een.<br />

Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset<br />

painottuivat edellisten vuosien<br />

tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin<br />

(60 %) ja keittiökorjauksiin (17 %).<br />

Vesikattokorjausten osuus oli 7 % ja<br />

julkisivujen kunnostusten osuus 5 %.<br />

6<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


Satukujalle nousi idyllinen pientalokohde<br />

<strong>VAV</strong>:lle valmistui vuoden <strong>2013</strong> aikana<br />

kaksi uutta kohdetta. Pähkinärinteeseen<br />

nousi maaliskuussa uusi palvelutalo<br />

<strong>VAV</strong>:n tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:n<br />

omistukseen. Samassa kuussa emoyhtiölle<br />

valmistui Ilolaan 58 asunnon pienkerrostalokohde,<br />

Satukuja 1.<br />

Luonnonläheisellä asuinalueella sijaitsevan<br />

Satukujan yhdeksän kaksikerroksista<br />

taloa muodostavat viihtyisän pihapiirin.<br />

Talojen keskelle jää asukaspiha lasten<br />

leikkipaikkoineen ja pyörävarastoineen.<br />

Kohteen lämpimänpunaiset, tiiliseinäiset<br />

talot kirvoittivat positiivisia kommentteja<br />

ohikulkijoilta jo rakennusvaiheessa.<br />

Satukuja 1:n uudet asukkaat valittiin vuoden<br />

2012 lopulla, ja muuttamaan tuliteriin<br />

asuntoihinsa he pääsivät helmikuun <strong>2013</strong><br />

lopussa. Idyllinen pientalokohde osoittaa,<br />

ettei kohtuuhintaisessakaan asumisessa<br />

tarvitse tinkiä laadusta tai estetiikasta.<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 7


Uudessa hallituksessa<br />

on monta uutta kasvoa<br />

<strong>VAV</strong>:n yhtiökokous valitsi 13.5. uuden hallituksen<br />

kaksivuotiskaudelle <strong>2013</strong>–2015.<br />

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa jo<br />

edellisellä kaudella tehtävää hoitanut<br />

Juhani Paajanen, joka on aiemmin<br />

toiminut muun muassa Vantaan kaupunginjohtajana.<br />

Molemmat hallituksen<br />

varapuheenjohtajat sen sijaan vaihtuivat:<br />

ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin<br />

Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtajana<br />

työskentelevä Pekka Virkamäki<br />

ja toiseksi kansanedustajana tunnettu<br />

Mika Niikko.<br />

Edellisen hallituksen 16 jäsenestä vain viisi<br />

jatkaa myös nykyisessä, joten hallitukseen<br />

saatiin monta uutta kasvoa. Vantaan kaupunkia<br />

edustavana asiantuntijajäsenenä<br />

hallituksessa jatkaa edelleen apulaiskaupunginjohtaja<br />

Juha-Veikko Nikulainen.<br />

<strong>VAV</strong>:n asukaskuntaa edustaa hallituksessa<br />

kaksi asukasjäsentä, jotka valittiin keväällä<br />

luottamushenkilöiden suorassa vaalissa.<br />

Jo edellisellä kaudella hallituksen asukasjäsenenä<br />

toiminut YTE 9 -alueen puheenjohtaja<br />

Jari Keränen säilytti vaaleissa<br />

paikkansa. Sen sijaan toinen hallituksen<br />

asukasjäsen vaihtui, kun tähän tehtävään<br />

valittiin YTE 1 -alueen puheenjohtaja<br />

Tapani Keurulainen.<br />

Hallituksen jäsenet sekä <strong>VAV</strong>:n ja Vantaan edustajat hallituksen kokouksissa<br />

Kuvan henkilöt alkaen etummaisesta rivistä, vasemmalta oikealle:<br />

Visa Tammi, Ari Männikkö, Juha-Veikko Nikulainen, Sirpa Pajunen, Mika Niikko,<br />

Arja Niemelä, Ahti Kara, Sirpa Tuuva, Jari Keränen, Johanna Zalagh,<br />

Pentti Hakulinen, Liisa Tilander (varajäsen), Teija Ojankoski (<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimitusjohtaja),<br />

Eija Grönfors, Marja Heikkinen, Pekka Virkamäki, Sanna Lesch (hallituksen sihteeri).<br />

Kuvasta puuttuvat: Juhani Paajanen, Tapani Keurulainen.<br />

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Paajanen<br />

8<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


Uuden rivipeltikaton<br />

käyttöikä on<br />

kaksinkertainen vanhaan<br />

verrattuna.<br />

VUOKRA-ASUNNON<br />

HAKIJAT<br />

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita<br />

oli rekisterissä noin 4 800.<br />

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain<br />

4 700:n ja 5 200:n välillä. Hakijoista lähes<br />

60 % haki asuntoa yksin. Vuoden <strong>2013</strong><br />

aikana asuntoja vapautui keskimäärin<br />

90 kpl kuukaudessa, yhteensä 1 120 kpl.<br />

Asuntojen vaihtuvuus vuonna <strong>2013</strong> oli<br />

11,3 %. Vaihtuvuusaste laski noin prosenttiyksikön<br />

vuoden 2012 lukemasta,<br />

joka oli 12,2 %.<br />

ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle<br />

asukkaalle mahdollisuuden osallistua<br />

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa<br />

maksamiinsa kustannuksiin.<br />

Toimintavuonna <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä<br />

oli yhteensä 187 arava- tai korkotukilainoitettua<br />

vuokranmääritysyksikköä.<br />

Näistä kohteista asukastoimintaa oli<br />

161 kiinteistössä.<br />

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta muun<br />

muassa asukaskokousten kokouskäytännöistä<br />

sekä asumisen energiatehokkuudesta.<br />

Vaijeritien katot vaihdettiin uusiin<br />

<strong>VAV</strong>:n rivitalokohde Vaijeritie 1:n kaikki katot vaihdettiin vuonna <strong>2013</strong> uusiin. Vaihtotyö<br />

pystyttiin tekemään siten, että asukkaat pystyivät asumaan talossa koko ajan. Aiemmin<br />

katolla ollut varttikate korvattiin urakan aikana uudella rivipeltikatteella.<br />

Vaijeritie ei ollut ensimmäinen <strong>VAV</strong>:n kiinteistö, jossa varttikate vaihdettiin peltiseen.<br />

Aiemmin vastaava remontti on tehty viidessä rivitalo- ja yhdessä kerrostalokohteessa.<br />

Syynä vaihtoihin on varttikatteen käyttöikä, joka on kattomateriaaliksi lyhyt: vain noin<br />

25 vuotta. Varttikate on aallonmuotoista asbestisementtilevyä, joka ei kestä hyvin sään<br />

rasitusta vaan haurastuu ikääntyessään. Tilalle vaihdetun rivipeltikaton käyttöikä on puolestaan<br />

kaksinkertainen, noin 50–60 vuotta.<br />

Varttikatteen huonon kestävyyden vuoksi <strong>VAV</strong> päätti laittaa sen tilalle peltikaton kaikissa<br />

niissä kohteissa, joissa tätä materiaalia on käytetty. Jo suoritetun seitsemän remontin<br />

jälkeen edessä on vielä kahden kerrostalokohteen katon vaihto.<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong><br />

9


Ympäristöohjelma uudistui<br />

<strong>VAV</strong> otti syksyllä käyttöönsä uuden<br />

ympäristöohjelman. Hallitus hyväksyi<br />

marraskuun kokouksessaan uusitun<br />

ohjelman, jossa on määritelty <strong>VAV</strong>:n<br />

ympäristötavoitteet sekä keinot niiden<br />

saavuttamiseksi. Uuden ympäristöohjelman<br />

avulla yhtiö pyrkii entistäkin<br />

ekologisempaan ja energiatehokkaampaan<br />

toimintaan vuokrataloja rakennuttavana<br />

ja hallinnoivana toimijana.<br />

Ympäristöohjelmassa määritellään<br />

muun muassa yhtiön energiansäästötavoitteet<br />

vuodelle 2016 ja kerrotaan,<br />

miten se pyrkii vähentämään veden,<br />

lämmön ja sähkön kulutusta kiinteistöissään.<br />

Samaten määritellään <strong>VAV</strong>:n<br />

periaatteet ympäristöystävälliselle rakentamiselle<br />

ja kiinteistöjen ylläpidolle.<br />

<strong>VAV</strong>:n normaalin vuokraus- ja rakennuttamistoiminnan<br />

lisäksi yhtiö<br />

toteuttaa ympäristöarvoja erilaisissa<br />

koerakentamisen hankkeissa. Näihin<br />

lukeutuu esimerkiksi vuoden 2015<br />

asuntomessuille valmistuva luonnon-<br />

varatasapainoinen kerrostalo, jonka<br />

rakentamisessa hyödynnetään uusio- ja<br />

kierrätysmateriaaleja.<br />

<strong>VAV</strong>:n ympäristöohjelman toteutuminen<br />

varmistetaan siten, että kullekin<br />

ympäristötavoitteelle on määritelty<br />

siitä vastuussa oleva taho sekä toteutusaikataulu.<br />

Ohjelmaan voi tutustua<br />

<strong>VAV</strong>:n kotisivujen www.vav.fi osiossa<br />

”Ympäristö”.<br />

10 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti <strong>VAV</strong>-viesti ilmestyi<br />

vuonna <strong>2013</strong> neljä kertaa. Asukaslehti<br />

toteutettiin yhteistyössä Omnipress<br />

Oy:n kanssa.<br />

Vuoden <strong>2013</strong> aikana kehitettiin Wodemedia<br />

Oy:n ja Agenteq Oy:n kanssa<br />

<strong>VAV</strong>:n uusia kotisivuja ja kohteiden<br />

omia yksittäisiä talosivuja. Viivästyksistä<br />

johtuen sivustojen julkaisu siirtyi vuoden<br />

2014 puolelle.<br />

Toimintavuoden aikana käynnistettiin<br />

<strong>VAV</strong>:n markkinointiviestinnän kehittäminen.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

<strong>VAV</strong>:N HENKILÖSTÖN<br />

KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ:<br />

<strong>2013</strong> 2012 2011<br />

43 40 41<br />

TALOUS<br />

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto<br />

oli 79,9 miljoonaa euroa, kasvua oli<br />

edelliseen tilikauteen 4,8 %. Liikevaihdosta<br />

varsinaiset asuntovuokratuotot<br />

olivat 78,6 miljoonaa euroa. Uusien<br />

kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi<br />

tuloutuksista 0,9 miljoonaa euroa, ja<br />

muut kiinteistötuotot olivat 0,4 miljoonaa<br />

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita<br />

0,32 miljoonaa euroa. Vuokrasaatavista<br />

kirjattuja luottotappioita on<br />

0,14 miljoonaa euroa, ja lisäksi vuokraustoiminnan<br />

vahingonkorvausvaateista ja<br />

perinnän kuluista 0,18 miljoonaa euroa.<br />

Vahingonkorvausvaateet ja perinnän<br />

kulut eivät ole aiemmin sisältyneet taseeseen,<br />

vaan niitä on seurattu vain reskontrassa.<br />

Luottotappiot ovat pääosin<br />

vuoden 2012 käräjäoikeuden tuomioita.<br />

Luottotappioksi kirjattuja saatavia<br />

korkoineen tuloutettiin toimintavuonna<br />

yhteensä 0,15 miljoonaa euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat<br />

tilinpäätöksessä ovat 0,8 miljoonaa<br />

euroa. Saatavat ovat pysyneet edellisvuoden<br />

tasossa. Tilinpäätös sisältää<br />

0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen<br />

odotettavissa olevien menetysten<br />

varalle.<br />

Liikevoitto oli 21,8 miljoonaa euroa,<br />

eli 27 % liikevaihdosta. Suunnitelman<br />

mukaisesti sillä kyettiin kattamaan<br />

pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen<br />

korkokulut. Lisäksi varauduttiin<br />

12,5 miljoonan euron asuintalovarauksella<br />

kiinteistöjen tuleviin korjauksiin.<br />

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman<br />

mukaan. Poistoperusteena on<br />

kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot<br />

noudattavat lainanlyhennysten määrää.<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella,<br />

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />

vuokriin sisältyvästä lainojen<br />

lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eriikäisiä<br />

kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten<br />

mukainen poiston määrä vastaa siten<br />

myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen<br />

poiston määrän, joka on laskettu<br />

vuoteen 2012 50 vuoden tasapoistolla ja<br />

toimintavuodesta 30 vuoden tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin<br />

19,2 miljoonaa euroa, joista rakennusten<br />

poistot ilman rakennusten kalustoa<br />

olivat 18,3 miljoonaa euroa.<br />

HENKILÖSTÖ YKSIKÖITTÄIN VUODEN LOPUSSA:<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:<br />

Naisia Miehiä<br />

Yht.<br />

M € % Vuosimuutos, M €<br />

Hallinto 14 1 15<br />

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9<br />

Kiinteistönpito ja rakennuttaminen 8 12 20<br />

Yhteensä 30 14 44<br />

PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KEHITYS:<br />

<strong>2013</strong> 2012 2011<br />

2,04 M € 1,82 M € 1,77 M €<br />

Aravalainat 222 46 - 9<br />

Korkotukilainat 172 35 + 6<br />

Rahalaitoslainat 52 11 - 6<br />

Kaupungin lainat 41 8 0<br />

Yhteensä 487 100 -9<br />

Lainatakaukset M € Vuosimuutos, M €<br />

Valtion täytetakaus 177 + 3<br />

Kaupungin omavelkainen takaus 46,7 - 2,3<br />

Helsingin ja<br />

Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 0,5 –<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 11


Uusia asuntoja alettiin<br />

rakentaa enemmän<br />

kuin vuosiin<br />

Vuonna <strong>2013</strong> <strong>VAV</strong> käynnisti koko joukon<br />

uusia vuokratalohankkeita. Vuoden aikana<br />

alettiin rakentaa yhteensä 318 uutta<br />

asuntoa viidessä eri kohteessa, ja lisäksi<br />

suunnitteluvaiheessa oli useampi sata<br />

asuntoa lisää. Rakenteilla ja suunnitteilla<br />

olevan uustuotannon volyymi oli suurempi<br />

kuin kertakaan aiemmin 2000-luvulla.<br />

Rakenteille lähteneestä viidestä uudiskohteesta<br />

neljä on <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n<br />

normaalia kerrostalokohteita ja yksi <strong>VAV</strong><br />

Palvelukodit Oy:lle valmistuva erityisryhmien<br />

asumis- ja palvelukeskus. Viimeksi<br />

mainittu rakentuu Simonkylään, osoitteeseen<br />

Uusiniityntie 3, ja sen arvioidaan<br />

valmistuvan vuoden 2015 alussa.<br />

Vuoden <strong>2013</strong> päättyessä rakenteilla<br />

olleista kohteista pisimmällä oli Pakkalan<br />

Pakkalanrinne 6, jonka valmistumispäivä<br />

oli arvioitu helmikuulle 2014. Asukkaat<br />

tämän kohteen 35 asuntoon valittiin<br />

jo vuoden <strong>2013</strong> puolella. Seuraavana<br />

jonossa on Kaivokselan Husbackankuja 1,<br />

66-asuntoinen kerrostalo, jonka arvioidaan<br />

valmistuvan kesäkuun 2014 lopulla.<br />

Vuoden 2015 alussa valmistuu Uusiniityntien<br />

palvelutalon lisäksi myös normaali<br />

67 huoneiston vuokratalo Lehtikallio 2:een<br />

Hämeenkylään. Viimeisenä vuonna <strong>2013</strong><br />

käynnistyneistä rakennushankkeista<br />

nousee Hämevaaran Hämeenkyläntie 77,<br />

jonka 71 vuokra-asunnon arvioidaan<br />

olevaan valmiit kesäkuussa 2015.<br />

12 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 13


RAHOITUKSELLISET<br />

RISKIT<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat<br />

heinäkuun kuluttajahintaindeksin<br />

muutoksia. Indeksin muutos oli viime<br />

heinäkuussa 1,6 %, mikä nostaa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainojen vuosimaksua<br />

vastaavasti. Vuosimaksulainojen<br />

markkinakorkoja korkeampi korkotaso ei<br />

mahdollista lainojen riittäviä lyhennyksiä<br />

vaan pidentää niiden takaisinmaksua.<br />

Konvertoitaessa Valtiokonttorin yhtenäislainoja<br />

valtion täytetakauksella<br />

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi markkinakorkojen<br />

muutokset vaikuttavat pää-<br />

omavuokraan täysimääräisesti. Yhtiön<br />

rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut<br />

kuitenkin pysynevät kokonaisuutena<br />

arvioidulla tasolla.<br />

Arava- ja korkotukilainojen pitkät<br />

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien<br />

takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan<br />

rahoitusta.<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset<br />

ongelmat aiheuttavat yhtiölle<br />

luottotappioriskin kasvua.<br />

YMPÄRISTÖ<br />

Yhtiössä otettiin käyttöön <strong>VAV</strong>:n oma<br />

ympäristöohjelma, jossa on määritelty<br />

seurattavat ympäristöä koskevat mittarit.<br />

Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan<br />

ja mittausten tuloksena<br />

saadaan kiinteistöjen energiatodistus<br />

suoraan kiinteistötietokanta Tampuurista.<br />

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS<br />

<strong>2013</strong> 2012 2011<br />

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)<br />

46,0 46,9 47,0<br />

Vesi, l/rm 3<br />

490 479 475<br />

Sähkö, kWh/rm 3<br />

4,8 4,8 4,6<br />

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS<br />

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten<br />

energiatehokkuussopimus 2009–<br />

2016, jossa <strong>VAV</strong> on mukana. Sopimuksen<br />

tarkoituksena on vähentää rakennusten<br />

energiankulutusta ja päästöjä.<br />

14 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella,<br />

ja sen taloudellisen aseman<br />

arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />

hyvänä.<br />

Yhtiö selkiyttää tulevaisuudessa yhtiörakennettaan<br />

keskittämällä palveluasumisen<br />

kiinteistöt <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:lle.<br />

Yhtiö on sopinut Vantaan kaupungin<br />

kanssa tonttiohjelmasta, jolla varmistetaan<br />

tonttitarjonta lähivuosien asuntotuotantoon.<br />

Tavoitteena on kaupungin<br />

asunto-ohjelman ja valtion kanssa<br />

solmitun aiesopimuksen mukaisesti<br />

150–200 asunnon tuotanto vuosittain.<br />

Tavanomaiset vuokra-asuntokiinteistöt<br />

toteutetaan emoyhtiön omistukseen ja<br />

palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiön<br />

omistukseen.<br />

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä<br />

olevien asunto-osakkeiden<br />

myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat.<br />

VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan<br />

pysyvän nykyisellä tasolla. Suurin<br />

kysyntä kohdistuu yksiöihin ja pieniin<br />

kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä<br />

huolimatta perheasuntojen kysyntä on<br />

pysynyt maltillisena. Vapaarahoitteisten<br />

asuntojen tarjonnan lisääntymisen<br />

arvioidaan vaikuttavan yhtiön asuntojen<br />

kysyntään lähivuosina.<br />

ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA<br />

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina suunnitellut<br />

peruskorjaukset perustuvat<br />

kiinteistökannan kokonaisvaltaiseen<br />

tarkasteluun ja salkutukseen. Korjaamisen<br />

tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden,<br />

käytettävissä olevan<br />

rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan<br />

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella<br />

tähdätään kiinteistön arvon<br />

säilyttämiseen sekä hyvien asumisolosuhteiden<br />

ja asuntojen vuokrattavuuden<br />

varmistamiseen.<br />

Yhtiön korjaustoiminnan painopiste<br />

on vuosina 1989–1995 valmistuneessa<br />

tai peruskorjatuissa kiinteistöissä. Kiinteistöt<br />

muodostavat noin 40 % yhtiön<br />

kiinteistökannasta.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset<br />

täyttäviin hankkeisiin<br />

haetaan aina tarjolla olevia avustusta.<br />

UUDISTUOTANTO<br />

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun<br />

tarjoushintaindeksin mukaan<br />

asuinrakentamisen hinnat olivat vuo-<br />

den <strong>2013</strong> marraskuussa 6,6 prosenttia<br />

pienemmät kuin vuotta aiemmin.<br />

Hintojen odotetaan edelleen jatkavan<br />

hienoista laskua tai pysyvän ennallaan<br />

alkuvuoden 2014 aikana. Kilpailu asuinrakennusurakoista<br />

näkyy lisääntyneenä<br />

kiinnostuksena tarjota urakoita yhtiön<br />

urakkakilpailuissa.<br />

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden<br />

2014 aikana yhteensä 267 uuden asunnon<br />

rakentamisen.<br />

KEHITTÄMINEN<br />

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan<br />

omarahoitusosuuden kattamiseksi<br />

ilman lainaa yhtiö valmistelee rajoituksista<br />

vapautuvien kiinteistöjen myyntiä.<br />

Yhtiö valmistelee myös vuokrien jyvityksen<br />

muutosta vuodelle 2015.<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin<br />

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan<br />

kaupungin perustehtäviä.<br />

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan<br />

kehittämisessä painopisteenä<br />

ovat edelleen muun muassa viestintä-,<br />

energia- ja turvallisuusasiat.<br />

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta<br />

ja että emoyhtiön tilikauden voitto<br />

6 017,66 euroa kirjataan vapaaseen<br />

omaan pääomaan.<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 15


TULOSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012<br />

LIIKEVAIHTO 80 350 76 419<br />

Muut kiinteistön tuotot 944 1 567<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -2 040 -1 819<br />

Eläkekulut -365 -317<br />

Muut henkilösivukulut -67 -65<br />

-2 473 -2 200<br />

Poistot -19 239 -19 046<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallinto -597 -623<br />

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 001 -3 008<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -776 -898<br />

Siivouspalvelut -1 494 -1 575<br />

Lämmitys -8 457 -7 979<br />

Vesi- ja jätevesi -3 599 -3 544<br />

Sähkö -1 374 -1 377<br />

Jätehuolto -1 623 -1 566<br />

Vahinkovakuutukset -261 -250<br />

Vuokrat -144 -112<br />

Kiinteistövero -2 027 -2 018<br />

Korjaukset -12 849 -14 688<br />

Muut hoitokulut -679 -606<br />

-36 879 -38 243<br />

Luottotappiot -317 -137<br />

Muut kiinteistön kulut -329 -509<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 22 058 17 851<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 1 0<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 216 230<br />

Arvonalentumiset vaihtuvien vast. rahoi 0<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -11 564 -15 268<br />

-11 347 -15 037<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012<br />

79 918 76 248<br />

969 1 566<br />

-2 041 -1 819<br />

-365 -317<br />

-67 -65<br />

-2 473 -2 200<br />

-19 180 -18 955<br />

-595 -598<br />

-2 981 -2 992<br />

-768 -895<br />

-1 484 -1 563<br />

-8 429 -7 948<br />

-3 593 -3 532<br />

-1 362 -1 370<br />

-1 616 -1 558<br />

-258 -247<br />

-144 -187<br />

-2 012 -2 007<br />

-12 830 -14 673<br />

-678 -605<br />

-36 750 -38 174<br />

-317 -137<br />

-329 -509<br />

21 839 17 840<br />

0<br />

216 230<br />

0<br />

-11 476 -15 241<br />

-11 260 -15 011<br />

Satunnaiset erät<br />

Satunnaiset tuotot<br />

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 10 711 2 813<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos<br />

Vapaaehtoisten varausten muutos<br />

10 579 2 829<br />

1 887 1 442<br />

-12 460 -4 268<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -2 121 -692<br />

Vähemmistöosuus 0 -1<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 8 590 2 120<br />

6 3<br />

16 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


TASEET<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012<br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

3<br />

6<br />

3<br />

6<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

94 079<br />

398 723<br />

694<br />

577<br />

24 021<br />

518 094<br />

22 836<br />

4 452<br />

27 288<br />

94 554<br />

406 075<br />

656<br />

628<br />

17 112<br />

519 025<br />

19 162<br />

3 863<br />

23 025<br />

93 619<br />

394 901<br />

694<br />

576<br />

17 918<br />

507 707<br />

3<br />

25 870<br />

4 477<br />

30 349<br />

92 070<br />

400 170<br />

655<br />

627<br />

13 796<br />

507 317<br />

2 568<br />

23 014<br />

3 863<br />

29 445<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

545 385<br />

542 057<br />

538 060<br />

536 768<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista<br />

Muut saamiset<br />

Siirtosaamiset<br />

1 076<br />

9 860<br />

529<br />

11 464<br />

765<br />

9 649<br />

358<br />

10 772<br />

1 076<br />

9 843<br />

132<br />

11 050<br />

765<br />

9 632<br />

201<br />

10 597<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Muut arvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

5 000<br />

1 511<br />

5 000<br />

2 447<br />

5 000<br />

1 052<br />

5 000<br />

1 655<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

17 975<br />

37 382<br />

17 102<br />

17 252<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ<br />

563 360<br />

560 276<br />

555 161<br />

554 021<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 17


<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.<strong>2013</strong> 1.1.–31.12.2012<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma<br />

Ylikurssirahasto<br />

Muut rahastot<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 272<br />

26 860<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

Edell. tilik.voitto/tappio<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)<br />

15 291<br />

8 590<br />

23 882<br />

13 171<br />

2 120<br />

15 291<br />

153<br />

6<br />

159<br />

150<br />

3<br />

153<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

Vähemmistöosuus<br />

50 561<br />

0<br />

42 152<br />

948<br />

26 838<br />

26 832<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset<br />

Pakolliset varaukset<br />

90<br />

120<br />

3 843<br />

26 814<br />

90<br />

5 730<br />

14 354<br />

120<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Laskennalliset verot<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Saadut ennakot<br />

Ostovelat<br />

Muut velat<br />

Siirtovelat<br />

Laskennalliset verot<br />

473 288<br />

4 920<br />

478 207<br />

22 077<br />

1 366<br />

2 197<br />

3 675<br />

3 041<br />

2 146<br />

34 501<br />

482 853<br />

4 228<br />

487 082<br />

17 665<br />

1 327<br />

2 575<br />

4 133<br />

3 583<br />

692<br />

29 975<br />

465 328<br />

465 328<br />

22 052<br />

1 366<br />

2 188<br />

3 638<br />

3 005<br />

32 248<br />

478 407<br />

478 407<br />

17 650<br />

1 326<br />

2 563<br />

3 466<br />

3 572<br />

28 577<br />

Vieras pääoma yhteensä<br />

512 709<br />

517 057<br />

497 576<br />

506 984<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ<br />

563 360<br />

560 276<br />

555 161<br />

554 021<br />

18 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


RAHOITUSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

VASTAAVAA<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 80 022 76 867<br />

Tuloslaskelman liikevaihto 80 350 76 419<br />

Vuokraustoiminnan muista<br />

tuotoista saadut maksut 969 1 567<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 40 328 40 030<br />

Tuloslaskelman ostot 39 997 41 089<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta<br />

ennen rahoituseriä ja veroja 40 663 38 404<br />

Maksetut korot ja maksut<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 12 119 15 610<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut 11 564 15 268<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 129 124<br />

Korkotuotot 129 124<br />

Konsernirakenteen muutos<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 28 673 22 918<br />

79 828<br />

79 918<br />

969<br />

40 188<br />

39 868<br />

40 610<br />

12 055<br />

11 476<br />

129<br />

129<br />

28 684<br />

76 612<br />

76 248<br />

1 566<br />

39 990<br />

41 020<br />

38 188<br />

15 595<br />

15 241<br />

124<br />

124<br />

22 717<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja<br />

aineettomiin hyödykkeisiin 18 304 15 503<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin 4 262 18 405<br />

Muut saamiset 211 -22 976<br />

Rahoitusarvopaperit 0 5 000<br />

Muut velat 636 -666<br />

Konsernirakenteen muutos 1 129 -572<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 24 542 14 694<br />

19 568<br />

-858<br />

1 988<br />

0<br />

20 698<br />

9 208<br />

-1 320<br />

-2 142<br />

5 000<br />

10 745<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 12 421 13 017<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -17 575 -19 772<br />

Saadut osingot<br />

Saadut korot 87 107<br />

Korkotuotot ja myyntituotot 87 107<br />

Myyntitappiot<br />

Tuloslaskelman arvonalennukset<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -5 067 -6 648<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) -936 1 576<br />

Rahavarat tilikauden alussa 2 447 872<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 1 511 2 447<br />

-936 1 576<br />

8 878<br />

-17 555<br />

87<br />

-8 591<br />

-604<br />

1 655<br />

1 052<br />

-604<br />

8 548<br />

-19 764<br />

106<br />

-11 110<br />

862<br />

793<br />

1 655<br />

862<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 19


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.<strong>2013</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiö<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy. Lisäksi osakkuusyhtiö Asunto Oy Vantaan Normannilaakson<br />

tulos on huomioitu omistuksen suhteessa, oman pääoman muutoksia ei osakkuusyhtiössä<br />

toimintavuonna ole ollut.<br />

Konserniin kuuluvaa yhtiötä Kivikirveen Autopaikoitus Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />

taseen loppusumma on 0,03 M € ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M €.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja<br />

velat eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen.<br />

Konsernisaamiset sisältävät varoja 22 835 706,14 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin<br />

konsernipankkitiliä.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />

omakustannusperiaatteella, ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot,<br />

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2013</strong> 2012<br />

suunnitelmapoistot<br />

aineettomat oikeudet 3 137,84 3 298,88<br />

rakennukset ja rakennelmat 18 951 289,10 18 754 155,14<br />

koneet ja kalusto 221 496,24 218 504,50<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 62 781,47 69 742,76<br />

19 238 704,65 19 045 701,28<br />

Vantaan kaupunkikonsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />

poistoylitys 31.12.<strong>2013</strong> yhteensä 29 000 739 € (ed. vuoden poistoylitys 21 497 876 €).<br />

Ennen vuotta <strong>2013</strong> poistosuunnitelmassa rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun,<br />

vuodesta <strong>2013</strong> rakennukset poistetaan 30 vuodessa.<br />

20 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


<strong>2013</strong> 2012<br />

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Asumisoikeusmaksurahasto tilikauden alussa<br />

Vähennys<br />

* Saldo tilikauden lopussa<br />

Lainanlyhennysrahasto tilikauden alussa 180 855,82 246 727,43<br />

Vähennys -180 855,82 -65 871,61<br />

* Saldo tilikauden lopussa 0 180 855,82<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 15 291 380,33 13 171 009,80<br />

Tilikauden voitto 8 590 286,37 2 120 370,53<br />

* Saldo tilikauden lopussa 23 881 666,70 15 291 380,33<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 50 560 943,55 42 151 513,00<br />

Vähemmistöosuus 0 947 714,51<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />

toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2013</strong> 2012<br />

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 919 579,34 4 920 539,55<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 21


PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

<strong>2013</strong> 2012<br />

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 6 275,68 9 574,56<br />

poisto -3 137,84 -3 298,88<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 137,84 6 275,68<br />

Aineettomat hyödykkeet yht. 3 137,84 6 275,68<br />

<strong>2013</strong> 2012<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 94 554 327,96 90 130 878,96<br />

lisäys 1 549 096,56 4 810 400,00<br />

vähennys -2 024 441,23 -386 951,00<br />

* Saldo tilikauden lopussa 94 078 983,29 94 554 327,96<br />

Rakennukset ja rakennelmat <strong>2013</strong> 2012<br />

tilikauden alussa 406 075 397,41 410 851 374,25<br />

lisäys 13 792 854,99 13 978 178,30<br />

vähennys -2 193 524,64<br />

poisto -18 951 289,10 -18 754 155,14<br />

* Saldo tilikauden lopussa 398 723 438,66 406 075 397,41<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 655 513,48 607 403,06<br />

lisäys 281 304,30 266 614,92<br />

vähennykset -21 539,77<br />

poisto -221 496,24 -218 504,50<br />

* Saldo tilikauden lopussa 693 781,77 655 513,48<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 627 686,01 592 500,70<br />

lisäys 12 013,91 104 928,07<br />

vähennys<br />

poisto -62 781,47 -69 742,76<br />

* Saldo tilikauden lopussa 576 918,45 627 686,01<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 17 112 407,85 20 382 676,68<br />

lisäys 27 211 491,81 15 421 683,57<br />

vähennys -20 303 079,51 -18 691 952,40<br />

* Saldo tilikauden lopussa 24 020 820,15 17 112 407,85<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 19 162 477,11 23 140 145,21<br />

lisäys / vähennys 3 673 229,03 -3 977 668,10<br />

* Saldo tilikauden lopussa 22 835 706,14 19 162 477,11<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 3 862 957,25 4 620 182,67<br />

lisäys 1 025 284,67 2 628,04<br />

vähennys (myynnit) -436 389,69 -759 853,46<br />

* Saldo tilikauden lopussa 4 451 852,23 3 862 957,25<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 545 384 638,53 542 057 042,75<br />

22 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

kpl osuus, %<br />

Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />

11 765,01<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />

Asunto Oy Viljapelto 21 23,33 2 628,04<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />

203 187,39<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

kpl<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Yhtiö omistaa 25 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 370 462,07<br />

4 261 877,56<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 23


<strong>2013</strong> 2012<br />

VASTUUSITOUMUKSET<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 406 342 565 408 577 423<br />

Annetut kiinnitykset 830 946 571 825 011 756<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 46 711 072 48 974 571<br />

Velat, joissa HUS:in takaus 433 719 459 231<br />

Johdannaissopimukset<br />

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypä arvo<br />

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 578 908 736 965<br />

Annetut pantit 42 400 0<br />

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 707 1 697<br />

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 0 849<br />

707 2 546<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />

Eläkevastuut<br />

Emoyhtiöllä on 5 toimihenkilöä, joilla on<br />

oikeus täyteen eläkkeeseen 63-vuotiaana. 74 712 86 362<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI<br />

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2013</strong> 2011<br />

Rahalaitoslainat 42 747 511,30 35 820 617,21<br />

Vantaan kaupungin lainat 38 679 074,06 39 177 034,99<br />

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 0,00 661 861,59<br />

Muut pitkäaikaiset velat 113 432 767,12 113 834 506,41<br />

194 859 352,48 189 494 020,20<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 211 988 488,18 218 614 797,99<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta 324 883,81 157 611,08<br />

Muut siirtosaamiset 175 581,61 42 942,70<br />

500 465,42 200 553,78<br />

24 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


<strong>2013</strong> 2012<br />

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Liittymismaksut 9 859 746,68 9 648 544,35<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä 22 835 706,14 19 162 477,11<br />

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 803 476,88 765 279,34<br />

Muut saamiset 300 508,67 157 611,08<br />

Saamiset yhteensä 34 299 903,79 29 934 465,66<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 2 965 319,03 3 520 626,47<br />

Muut siirtovelat 75 272,55 62 742,70<br />

yhteensä 3 040 591,58 3 583 369,17<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lomapalkkavelat 370 660,00 307 828,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 118 158,87 3 003 113,69<br />

Muut velat 186 399,66 821 820,90<br />

yhteensä 3 675 218,53 4 132 762,59<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on vähennetty rakennuttamiseen liittyvää<br />

pakollista varausta 30 000 euroa, joten pakollinen varaus on 90 000 euroa.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 43 40<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 190 886,93 186 586,40<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat <strong>2013</strong> 2012<br />

Vantaan kaupungin lainat 40 678 173,05 41 216 411,70<br />

* lyhytaikainen osuus 375 244,06 521 262,01<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 25


TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE<br />

Olemme tilintarkastaneet <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta<br />

1.1.–31.12.<strong>2013</strong>. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja<br />

liitetiedot.<br />

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat<br />

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten<br />

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja<br />

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.<br />

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET<br />

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä<br />

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme<br />

suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa<br />

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko<br />

tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet<br />

tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä<br />

kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.<br />

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen<br />

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan<br />

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä<br />

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät<br />

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa<br />

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa,<br />

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen<br />

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden<br />

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.<br />

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa<br />

tilintarkastusevidenssiä.<br />

LAUSUNTO<br />

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja<br />

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön<br />

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.<br />

Vantaalla 3. päivänä maaliskuuta 2014<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen<br />

Heidi Vierros<br />

KHT<br />

KHT<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KPMG Oy<br />

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki<br />

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000<br />

26 <strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong>


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 4. helmikuuta 2014<br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Pekka Virkamäki<br />

Mika Niikko<br />

Eija Grönfors<br />

Pentti Hakulinen<br />

Marja Heikkinen<br />

Ahti Kara<br />

Jari Keränen<br />

Ari Männikkö<br />

Arja Niemelä<br />

Sirpa Pajunen<br />

Visa Tammi<br />

Sirpa Tuuva<br />

Johanna Zalagh<br />

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ<br />

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 3. maaliskuuta 2014<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen, KHT<br />

Heidi Vierros, KHT<br />

<strong>VAV</strong> | VUOSIKERTOMUS <strong>2013</strong> 27


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

p. 010 235 1450<br />

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila<br />

PL 39, 01301 Vantaa<br />

Fax. 010 235 1451<br />

ULKOASU JA TAITTO Vaula Aunola, Harri Viitala<br />

KUVAT Timo Porthan, Vaula Aunola, Tapio Rosengren,<strong>VAV</strong>, Shutterstock


TOIMINTAKERTOMUS 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!