VAV Vuosikertomus 2013

omnipress

VUOSIKERTOMUS 2013


SISÄLTÖ

3 Toimitusjohtajan katsaus

4 Hallituksen toimintakertomus

4 Hallinto

5 VAV-konsernin avaintietoja

6 Kiinteistöt

9 Vuokra-asunnon hakijat

9 Asukastoiminta

11 Tiedottaminen

11 Henkilöstö

11 Talous

14 Rahoitukselliset riskit

14 Ympäristö

15 Katsaus tulevaisuuteen

15 Ehdotus tuloksen käyttämisestä

16 Tuloslaskelmat

17 Taseet

19 Rahoituslaskelmat

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

26 Tilintarkastuskertomus

2

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VAV Asunnot Oy:n toiminnan

kannalta vuosi 2013 onnistui hyvin.

Asuntomarkkinoilla vuokra-asuntojen

kysyntä on pysynyt suurena, ja valtion

tarjoamat tuet helpottavat tuotannon

aloituspäätöksiä. Alhainen korkotaso ja

rakennusalan kova kilpailu ovat jonkin

verran myös hillinneet hintatason

nousua. Alhaiseen korkotasoon myös

perustui yhtiön budjetoitua parempi

tulos. Suotuisasta toimintaympäristöstä

huolimatta valtion tukemia vuokraasuntoja

ei synny kysyntää vastaavasti,

sillä tukijärjestelmä on osin vanhentunut

ja kaipaa uudistuksia, jotka kannustavat

tuotantoon. Valtion taholta onkin

käynnissä useita eri selvityksiä, joista

odotetaan suuntaviivoja mahdollisille

tukijärjestelmäuudistuksille.

VAVn vuokra-asuntojen kysyntä on pysynyt

yhtä suurena kuin muinakin vuosina

tämän vuosikymmenen puolella. Vuokrausaste

on erinomainen ja asunnot

ovat käytännössä kaikki vuokrattuina.

Asunnonhakijan kannalta tilanne on

edelleen vaikea, sillä vaihtuvuus on

vähäistä. Lähivuosina uudistuotanto tuo

helpotusta hakijoille. VAV:lle valmistui

toimintavuonna 91 uutta asuntoa ja se

aloitti 217 uuden asunnon rakentamisen.

Valmistuneista uusista asunnoista

33 rakentui VAV Palvelukodit Oy:lle palveluasunnoiksi

mielenterveyskuntoutujille.

Kohde on osa Vantaan kaupungin

pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa,

ja VAV yhteistyökumppanina

toteuttaa osan sen hankkeista.

Uudet asunnot tulevat sijoittumaan eri

puolille kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien

varteen.

Yhtiön hallituksen linjaamat strategiset

tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaa.

Pitkän aikavälin linjauksena on

vahvistaa talouden rakenteita, pitää

kiinteistökanta hyvässä kunnossa ja

vuokrat kohtuullisina. Näihin linjauksiin

perustuvat toimenpiteet toteutuivat

menneenä vuonna suunnitellusti. Vaikka

vuokrankorotuspaineet ovat korjaustarpeiden

ja muiden vuokratasoa kohottavien

kustannusten takia kovat, VAV

on onnistunut hillitsemään asuntojensa

vuokratason alemmaksi kuin muilla

suurilla vuokranantajilla.

VAV on mukana asumista kehittävissä

hankkeissa ja painopisteenä ovat ympäristön

kestävyyttä parantavat hankkeet.

Vantaalla vuonna 2015 järjestettäville

asuntomessuille yhtiö rakennuttaa

kerrostalon, jossa käytetään uusio- ja

kierrätysmateriaaleja. Hankkeen kehitysvaihe

päättyi toimintavuonna, ja sen

suunnittelu käynnistyi. Yhtiön ympäristöohjelma

päivitettiin vastaamaan

tämän päivän tarpeisiin.

VAV:lla on osaava ja innostava henkilöstö,

jota kiitän lämpimästi hyvin tehdystä

työstä. Hallitusta haluan kiittää miellyttävästä

yhteistyöstä ja luottamuksesta

kuluneen toimintavuoden aikana. Kiitos

kuuluu myös asukkaillemme, Vantaan

kaupungille ja muille sidosryhmille

hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden

aikana. VAV:lla on aina hyvä asua!

Teija Ojankoski

Toimitusjohtaja

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 3


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2013

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin

kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa

ja omistaa vuokra-asuntoja.

Vuoden 2013 päättyessä yhtiön ja sen

tytäryhtiön omistuksessa oli eri puolilla

Vantaata 9 874 asuntoa, joissa asui noin

20 000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä

on 4 553 755.

VAV aloitti toimintansa vuonna 1986.

Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin

kaikki kaupungin kokonaan omistamat

vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

VAV tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia

koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan

suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan

niiden arvon säilyminen sekä

asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden

kanssa.

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso

kohtuullisena ja oikeudenmukaisena

yleisistä taloudellisista heilahteluista

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen

pääomakuluja tasattu.

HALLITUS AJALLA 1.1.–12.5.2013

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Vesa Nevander, varapuheenjohtaja

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja

Kurt Eklund, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Maija Hurri, jäsen

Jari Keränen, asukasjäsen

Tuula Laukkanen, jäsen

Arja Niemelä, jäsen

Kaisa Niskanen, jäsen

Tuula Saastamoinen, jäsen

Visa Tammi, jäsen

Liisa Tilander, asukasjäsen

Marko Varalahti, jäsen

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen

Tapani Keurulainen, varajäsen

Anne Sinkkonen, varajäsen

Juha-Veikko Nikulainen,

asiantuntijajäsen

HALLITUS AJALLA 13.5.–31.12.2013

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Pekka Virkamäki, varapuheenjohtaja

Mika Niikko, 2. varapuheenjohtaja

Eija Grönfors, jäsen

Pentti Hakulinen, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Johanna Jurva, jäsen 13.5.–1.10.2013

Ahti Kara , jäsen

Jari Keränen, asukasjäsen

Tapani Keurulainen, asukasjäsen

Ari Männikkö, jäsen

Arja Niemelä, jäsen 2.10.–31.12.2013

Sirpa Pajunen. jäsen

Visa Tammi, jäsen

Sirpa Tuuva, jäsen

Johanna Zalagh, jäsen

Anne Sinkkonen, varajäsen

Liisa Tilander, varajäsen

Juha-veikko Nikulainen, asiantuntijajäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.

hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri

Sanna Lesch. Hallitus kokoontui yksitoista

(11) kertaa vuoden 2013 aikana.

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte

& Touche Oy, vastuunalaisena tarkastajanaan

Tuomo Vesanen (KHT), sekä

asukastilintarkastaja Heidi Vierros (KHT).

VAV-konsernin tytäryhtiö VAV Palvelukodit

Oy on perustettu 1.3.2011. Vantaan

kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

vuokraa tytäryhtiön asunnot erityisryhmien

asumiskäyttöön.

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin

13.5.2013. Ylimääräinen yhtiökokous

pidettiin 2.10.2013.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen

toimikausi on kaksi vuotta.

4

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


Yhtiö

tarjoaa laadukkaita

ja kohtuuhintaisia

koteja

vantaalaisille.

VAV-KONSERNIN AVAINTIETOJA

2013 2012 2011

Liikevaihto, M € 80,3 76,4 72,2

Liikevoitto, M € 22,1 17,8 13,4

Liikevoitto, % liikevaihdosta 27 23 18

Taseen loppusumma, M € 563,4 560,3 562,0

Pitkäaikaiset lainat, M € 473,3 482,9 490,2

Varaukset ja oma pääoma, M € 50,7 43,3 40,3

Oman pääoman tuotto, % (emo) 39,4 15,9 10,6

Omavaraisuusaste, % (emo) 10,4 8,5 7,8

Poistot, M € 19,2 19,0 18,7

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M € 13,8 10,6 24,7

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,1 1,3

Korkorasite, % liikevaihdosta 14,4 19,8 19,8

Asunnot 9 841 9 750 9 664

Asuinhuoneistoneliöt 579 051 574 560 576 116

Valmistuneet asunnot 91 86 149

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 2 2 3

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 99,4 99,2 99,4

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,3 1,02 1,2

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,4 0,15 0,2

Keskivuokra, €/m²/kk (emo) 10,97 10,58 10,04

Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk (emo) 8,96–13,60 8,87–12,46 8,63–11,92

Keskivuokra 1.3.2014 alkaen, €/m2/kk (emo): 11,45

Valmistuvat asunnot vuonna 2014: 101 kpl

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2014: 2 kpl

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2014 alkaen, €/m²/kk (emo): 9,12–14,34

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 5


KIINTEISTÖT

UUSTUOTANTO

Yhtiö solmi toimintavuonna kolmen

vuokratalokohteen ja yhden muistihäiriöisille

vanhuksille tarkoitetun kohteen

urakkasopimukset, yhteismäärältään

31,6 miljoonaa euroa. Kohteiden

keskimääräinen hankinta-arvo on

3 289 €/asm2. Vuonna 2013 aloitettiin

217 asunnon rakentaminen viidessä

kohteessa:

VAV Pakkalanrinne 6 (35 asuntoa),

VAV Husbackankuja 1 (66 asuntoa),

VAV Lehtikallio 2 (67 asuntoa) ja

VAV Hämeenkyläntie 77 (71 asuntoa)

sekä VAV Malminiitty

VAV Palvelukodit Oy:lle (44 asuntoa).

Vuonna 2013 valmistui 91 asuntoa

kahdessa kohteessa:

VAV Satukuja 1 (58 asuntoa) sekä

VAV Pähkinärinteentie 31 (33 asuntoa)

VAV Palvelukodit Oy:lle.

Vuoden 2013 aloitettu asuntotuotanto

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla

ja Asumisen rahoitus- ja

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja

erityisryhmien investointiavustuksilla.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Kiinteistöjen korjauskulut olivat

13,7 miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten

korjausten osuus oli

6,5 miljoonaa euroa, eli 47 %.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin

pitkän aikavälin korjaussuunnitelman

mukaisesti. Toimintavuonna rahoitus

kerättiin korjattavien kiinteistöjen

omarahoitusosuudella sekä sisällyttämällä

kaikkien kiinteistöjen vuokriin

0,90 €/m²/kk.

Vuonna 2013 VAV:lle valmistui viihtyisä uusi

pientalokohde Satukuja 1:een.

Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset

painottuivat edellisten vuosien

tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin

(60 %) ja keittiökorjauksiin (17 %).

Vesikattokorjausten osuus oli 7 % ja

julkisivujen kunnostusten osuus 5 %.

6

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


Satukujalle nousi idyllinen pientalokohde

VAV:lle valmistui vuoden 2013 aikana

kaksi uutta kohdetta. Pähkinärinteeseen

nousi maaliskuussa uusi palvelutalo

VAV:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy:n

omistukseen. Samassa kuussa emoyhtiölle

valmistui Ilolaan 58 asunnon pienkerrostalokohde,

Satukuja 1.

Luonnonläheisellä asuinalueella sijaitsevan

Satukujan yhdeksän kaksikerroksista

taloa muodostavat viihtyisän pihapiirin.

Talojen keskelle jää asukaspiha lasten

leikkipaikkoineen ja pyörävarastoineen.

Kohteen lämpimänpunaiset, tiiliseinäiset

talot kirvoittivat positiivisia kommentteja

ohikulkijoilta jo rakennusvaiheessa.

Satukuja 1:n uudet asukkaat valittiin vuoden

2012 lopulla, ja muuttamaan tuliteriin

asuntoihinsa he pääsivät helmikuun 2013

lopussa. Idyllinen pientalokohde osoittaa,

ettei kohtuuhintaisessakaan asumisessa

tarvitse tinkiä laadusta tai estetiikasta.

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 7


Uudessa hallituksessa

on monta uutta kasvoa

VAV:n yhtiökokous valitsi 13.5. uuden hallituksen

kaksivuotiskaudelle 2013–2015.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa jo

edellisellä kaudella tehtävää hoitanut

Juhani Paajanen, joka on aiemmin

toiminut muun muassa Vantaan kaupunginjohtajana.

Molemmat hallituksen

varapuheenjohtajat sen sijaan vaihtuivat:

ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin

Vantaan kaupungin rakennusvalvontajohtajana

työskentelevä Pekka Virkamäki

ja toiseksi kansanedustajana tunnettu

Mika Niikko.

Edellisen hallituksen 16 jäsenestä vain viisi

jatkaa myös nykyisessä, joten hallitukseen

saatiin monta uutta kasvoa. Vantaan kaupunkia

edustavana asiantuntijajäsenenä

hallituksessa jatkaa edelleen apulaiskaupunginjohtaja

Juha-Veikko Nikulainen.

VAV:n asukaskuntaa edustaa hallituksessa

kaksi asukasjäsentä, jotka valittiin keväällä

luottamushenkilöiden suorassa vaalissa.

Jo edellisellä kaudella hallituksen asukasjäsenenä

toiminut YTE 9 -alueen puheenjohtaja

Jari Keränen säilytti vaaleissa

paikkansa. Sen sijaan toinen hallituksen

asukasjäsen vaihtui, kun tähän tehtävään

valittiin YTE 1 -alueen puheenjohtaja

Tapani Keurulainen.

Hallituksen jäsenet sekä VAV:n ja Vantaan edustajat hallituksen kokouksissa

Kuvan henkilöt alkaen etummaisesta rivistä, vasemmalta oikealle:

Visa Tammi, Ari Männikkö, Juha-Veikko Nikulainen, Sirpa Pajunen, Mika Niikko,

Arja Niemelä, Ahti Kara, Sirpa Tuuva, Jari Keränen, Johanna Zalagh,

Pentti Hakulinen, Liisa Tilander (varajäsen), Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja),

Eija Grönfors, Marja Heikkinen, Pekka Virkamäki, Sanna Lesch (hallituksen sihteeri).

Kuvasta puuttuvat: Juhani Paajanen, Tapani Keurulainen.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Paajanen

8

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


Uuden rivipeltikaton

käyttöikä on

kaksinkertainen vanhaan

verrattuna.

VUOKRA-ASUNNON

HAKIJAT

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita

oli rekisterissä noin 4 800.

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain

4 700:n ja 5 200:n välillä. Hakijoista lähes

60 % haki asuntoa yksin. Vuoden 2013

aikana asuntoja vapautui keskimäärin

90 kpl kuukaudessa, yhteensä 1 120 kpl.

Asuntojen vaihtuvuus vuonna 2013 oli

11,3 %. Vaihtuvuusaste laski noin prosenttiyksikön

vuoden 2012 lukemasta,

joka oli 12,2 %.

ASUKASTOIMINTA

Asukasdemokratia antaa jokaiselle

asukkaalle mahdollisuuden osallistua

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa

maksamiinsa kustannuksiin.

Toimintavuonna VAV Asunnot Oy:llä

oli yhteensä 187 arava- tai korkotukilainoitettua

vuokranmääritysyksikköä.

Näistä kohteista asukastoimintaa oli

161 kiinteistössä.

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta muun

muassa asukaskokousten kokouskäytännöistä

sekä asumisen energiatehokkuudesta.

Vaijeritien katot vaihdettiin uusiin

VAV:n rivitalokohde Vaijeritie 1:n kaikki katot vaihdettiin vuonna 2013 uusiin. Vaihtotyö

pystyttiin tekemään siten, että asukkaat pystyivät asumaan talossa koko ajan. Aiemmin

katolla ollut varttikate korvattiin urakan aikana uudella rivipeltikatteella.

Vaijeritie ei ollut ensimmäinen VAV:n kiinteistö, jossa varttikate vaihdettiin peltiseen.

Aiemmin vastaava remontti on tehty viidessä rivitalo- ja yhdessä kerrostalokohteessa.

Syynä vaihtoihin on varttikatteen käyttöikä, joka on kattomateriaaliksi lyhyt: vain noin

25 vuotta. Varttikate on aallonmuotoista asbestisementtilevyä, joka ei kestä hyvin sään

rasitusta vaan haurastuu ikääntyessään. Tilalle vaihdetun rivipeltikaton käyttöikä on puolestaan

kaksinkertainen, noin 50–60 vuotta.

Varttikatteen huonon kestävyyden vuoksi VAV päätti laittaa sen tilalle peltikaton kaikissa

niissä kohteissa, joissa tätä materiaalia on käytetty. Jo suoritetun seitsemän remontin

jälkeen edessä on vielä kahden kerrostalokohteen katon vaihto.

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013

9


Ympäristöohjelma uudistui

VAV otti syksyllä käyttöönsä uuden

ympäristöohjelman. Hallitus hyväksyi

marraskuun kokouksessaan uusitun

ohjelman, jossa on määritelty VAV:n

ympäristötavoitteet sekä keinot niiden

saavuttamiseksi. Uuden ympäristöohjelman

avulla yhtiö pyrkii entistäkin

ekologisempaan ja energiatehokkaampaan

toimintaan vuokrataloja rakennuttavana

ja hallinnoivana toimijana.

Ympäristöohjelmassa määritellään

muun muassa yhtiön energiansäästötavoitteet

vuodelle 2016 ja kerrotaan,

miten se pyrkii vähentämään veden,

lämmön ja sähkön kulutusta kiinteistöissään.

Samaten määritellään VAV:n

periaatteet ympäristöystävälliselle rakentamiselle

ja kiinteistöjen ylläpidolle.

VAV:n normaalin vuokraus- ja rakennuttamistoiminnan

lisäksi yhtiö

toteuttaa ympäristöarvoja erilaisissa

koerakentamisen hankkeissa. Näihin

lukeutuu esimerkiksi vuoden 2015

asuntomessuille valmistuva luonnon-

varatasapainoinen kerrostalo, jonka

rakentamisessa hyödynnetään uusio- ja

kierrätysmateriaaleja.

VAV:n ympäristöohjelman toteutuminen

varmistetaan siten, että kullekin

ympäristötavoitteelle on määritelty

siitä vastuussa oleva taho sekä toteutusaikataulu.

Ohjelmaan voi tutustua

VAV:n kotisivujen www.vav.fi osiossa

”Ympäristö”.

10 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


TIEDOTTAMINEN

Yhtiön asukaslehti VAV-viesti ilmestyi

vuonna 2013 neljä kertaa. Asukaslehti

toteutettiin yhteistyössä Omnipress

Oy:n kanssa.

Vuoden 2013 aikana kehitettiin Wodemedia

Oy:n ja Agenteq Oy:n kanssa

VAV:n uusia kotisivuja ja kohteiden

omia yksittäisiä talosivuja. Viivästyksistä

johtuen sivustojen julkaisu siirtyi vuoden

2014 puolelle.

Toimintavuoden aikana käynnistettiin

VAV:n markkinointiviestinnän kehittäminen.

HENKILÖSTÖ

VAV:N HENKILÖSTÖN

KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ:

2013 2012 2011

43 40 41

TALOUS

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto

oli 79,9 miljoonaa euroa, kasvua oli

edelliseen tilikauteen 4,8 %. Liikevaihdosta

varsinaiset asuntovuokratuotot

olivat 78,6 miljoonaa euroa. Uusien

kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi

tuloutuksista 0,9 miljoonaa euroa, ja

muut kiinteistötuotot olivat 0,4 miljoonaa

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita

0,32 miljoonaa euroa. Vuokrasaatavista

kirjattuja luottotappioita on

0,14 miljoonaa euroa, ja lisäksi vuokraustoiminnan

vahingonkorvausvaateista ja

perinnän kuluista 0,18 miljoonaa euroa.

Vahingonkorvausvaateet ja perinnän

kulut eivät ole aiemmin sisältyneet taseeseen,

vaan niitä on seurattu vain reskontrassa.

Luottotappiot ovat pääosin

vuoden 2012 käräjäoikeuden tuomioita.

Luottotappioksi kirjattuja saatavia

korkoineen tuloutettiin toimintavuonna

yhteensä 0,15 miljoonaa euroa.

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat

tilinpäätöksessä ovat 0,8 miljoonaa

euroa. Saatavat ovat pysyneet edellisvuoden

tasossa. Tilinpäätös sisältää

0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen

odotettavissa olevien menetysten

varalle.

Liikevoitto oli 21,8 miljoonaa euroa,

eli 27 % liikevaihdosta. Suunnitelman

mukaisesti sillä kyettiin kattamaan

pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen

korkokulut. Lisäksi varauduttiin

12,5 miljoonan euron asuintalovarauksella

kiinteistöjen tuleviin korjauksiin.

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman

mukaan. Poistoperusteena on

kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot

noudattavat lainanlyhennysten määrää.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella,

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen

vuokriin sisältyvästä lainojen

lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eriikäisiä

kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten

mukainen poiston määrä vastaa siten

myös kiinteistöjen teknistä kulumista.

Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen

poiston määrän, joka on laskettu

vuoteen 2012 50 vuoden tasapoistolla ja

toimintavuodesta 30 vuoden tasapoistolla.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin

19,2 miljoonaa euroa, joista rakennusten

poistot ilman rakennusten kalustoa

olivat 18,3 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ YKSIKÖITTÄIN VUODEN LOPUSSA:

VAV ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:

Naisia Miehiä

Yht.

M € % Vuosimuutos, M €

Hallinto 14 1 15

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9

Kiinteistönpito ja rakennuttaminen 8 12 20

Yhteensä 30 14 44

PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KEHITYS:

2013 2012 2011

2,04 M € 1,82 M € 1,77 M €

Aravalainat 222 46 - 9

Korkotukilainat 172 35 + 6

Rahalaitoslainat 52 11 - 6

Kaupungin lainat 41 8 0

Yhteensä 487 100 -9

Lainatakaukset M € Vuosimuutos, M €

Valtion täytetakaus 177 + 3

Kaupungin omavelkainen takaus 46,7 - 2,3

Helsingin ja

Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 0,5 –

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 11


Uusia asuntoja alettiin

rakentaa enemmän

kuin vuosiin

Vuonna 2013 VAV käynnisti koko joukon

uusia vuokratalohankkeita. Vuoden aikana

alettiin rakentaa yhteensä 318 uutta

asuntoa viidessä eri kohteessa, ja lisäksi

suunnitteluvaiheessa oli useampi sata

asuntoa lisää. Rakenteilla ja suunnitteilla

olevan uustuotannon volyymi oli suurempi

kuin kertakaan aiemmin 2000-luvulla.

Rakenteille lähteneestä viidestä uudiskohteesta

neljä on VAV Asunnot Oy:n

normaalia kerrostalokohteita ja yksi VAV

Palvelukodit Oy:lle valmistuva erityisryhmien

asumis- ja palvelukeskus. Viimeksi

mainittu rakentuu Simonkylään, osoitteeseen

Uusiniityntie 3, ja sen arvioidaan

valmistuvan vuoden 2015 alussa.

Vuoden 2013 päättyessä rakenteilla

olleista kohteista pisimmällä oli Pakkalan

Pakkalanrinne 6, jonka valmistumispäivä

oli arvioitu helmikuulle 2014. Asukkaat

tämän kohteen 35 asuntoon valittiin

jo vuoden 2013 puolella. Seuraavana

jonossa on Kaivokselan Husbackankuja 1,

66-asuntoinen kerrostalo, jonka arvioidaan

valmistuvan kesäkuun 2014 lopulla.

Vuoden 2015 alussa valmistuu Uusiniityntien

palvelutalon lisäksi myös normaali

67 huoneiston vuokratalo Lehtikallio 2:een

Hämeenkylään. Viimeisenä vuonna 2013

käynnistyneistä rakennushankkeista

nousee Hämevaaran Hämeenkyläntie 77,

jonka 71 vuokra-asunnon arvioidaan

olevaan valmiit kesäkuussa 2015.

12 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 13


RAHOITUKSELLISET

RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat

heinäkuun kuluttajahintaindeksin

muutoksia. Indeksin muutos oli viime

heinäkuussa 1,6 %, mikä nostaa Valtiokonttorin

yhtenäislainojen vuosimaksua

vastaavasti. Vuosimaksulainojen

markkinakorkoja korkeampi korkotaso ei

mahdollista lainojen riittäviä lyhennyksiä

vaan pidentää niiden takaisinmaksua.

Konvertoitaessa Valtiokonttorin yhtenäislainoja

valtion täytetakauksella

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi markkinakorkojen

muutokset vaikuttavat pää-

omavuokraan täysimääräisesti. Yhtiön

rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut

kuitenkin pysynevät kokonaisuutena

arvioidulla tasolla.

Arava- ja korkotukilainojen pitkät

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien

takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan

rahoitusta.

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset

ongelmat aiheuttavat yhtiölle

luottotappioriskin kasvua.

YMPÄRISTÖ

Yhtiössä otettiin käyttöön VAV:n oma

ympäristöohjelma, jossa on määritelty

seurattavat ympäristöä koskevat mittarit.

Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan

ja mittausten tuloksena

saadaan kiinteistöjen energiatodistus

suoraan kiinteistötietokanta Tampuurista.

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS

2013 2012 2011

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)

46,0 46,9 47,0

Vesi, l/rm 3

490 479 475

Sähkö, kWh/rm 3

4,8 4,8 4,6

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten

energiatehokkuussopimus 2009–

2016, jossa VAV on mukana. Sopimuksen

tarkoituksena on vähentää rakennusten

energiankulutusta ja päästöjä.

14 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


KATSAUS TULEVAISUUTEEN

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella,

ja sen taloudellisen aseman

arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden

hyvänä.

Yhtiö selkiyttää tulevaisuudessa yhtiörakennettaan

keskittämällä palveluasumisen

kiinteistöt VAV Palvelukodit

Oy:lle.

Yhtiö on sopinut Vantaan kaupungin

kanssa tonttiohjelmasta, jolla varmistetaan

tonttitarjonta lähivuosien asuntotuotantoon.

Tavoitteena on kaupungin

asunto-ohjelman ja valtion kanssa

solmitun aiesopimuksen mukaisesti

150–200 asunnon tuotanto vuosittain.

Tavanomaiset vuokra-asuntokiinteistöt

toteutetaan emoyhtiön omistukseen ja

palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiön

omistukseen.

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä

olevien asunto-osakkeiden

myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat.

VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan

pysyvän nykyisellä tasolla. Suurin

kysyntä kohdistuu yksiöihin ja pieniin

kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä

huolimatta perheasuntojen kysyntä on

pysynyt maltillisena. Vapaarahoitteisten

asuntojen tarjonnan lisääntymisen

arvioidaan vaikuttavan yhtiön asuntojen

kysyntään lähivuosina.

ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina suunnitellut

peruskorjaukset perustuvat

kiinteistökannan kokonaisvaltaiseen

tarkasteluun ja salkutukseen. Korjaamisen

tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden,

käytettävissä olevan

rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella

tähdätään kiinteistön arvon

säilyttämiseen sekä hyvien asumisolosuhteiden

ja asuntojen vuokrattavuuden

varmistamiseen.

Yhtiön korjaustoiminnan painopiste

on vuosina 1989–1995 valmistuneessa

tai peruskorjatuissa kiinteistöissä. Kiinteistöt

muodostavat noin 40 % yhtiön

kiinteistökannasta.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset

täyttäviin hankkeisiin

haetaan aina tarjolla olevia avustusta.

UUDISTUOTANTO

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun

tarjoushintaindeksin mukaan

asuinrakentamisen hinnat olivat vuo-

den 2013 marraskuussa 6,6 prosenttia

pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Hintojen odotetaan edelleen jatkavan

hienoista laskua tai pysyvän ennallaan

alkuvuoden 2014 aikana. Kilpailu asuinrakennusurakoista

näkyy lisääntyneenä

kiinnostuksena tarjota urakoita yhtiön

urakkakilpailuissa.

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden

2014 aikana yhteensä 267 uuden asunnon

rakentamisen.

KEHITTÄMINEN

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan

omarahoitusosuuden kattamiseksi

ilman lainaa yhtiö valmistelee rajoituksista

vapautuvien kiinteistöjen myyntiä.

Yhtiö valmistelee myös vuokrien jyvityksen

muutosta vuodelle 2015.

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan

kaupungin perustehtäviä.

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan

kehittämisessä painopisteenä

ovat edelleen muun muassa viestintä-,

energia- ja turvallisuusasiat.

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta

ja että emoyhtiön tilikauden voitto

6 017,66 euroa kirjataan vapaaseen

omaan pääomaan.

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 15


TULOSLASKELMAT

(1000 €)

VAV-konserni

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

LIIKEVAIHTO 80 350 76 419

Muut kiinteistön tuotot 944 1 567

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 040 -1 819

Eläkekulut -365 -317

Muut henkilösivukulut -67 -65

-2 473 -2 200

Poistot -19 239 -19 046

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto -597 -623

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 001 -3 008

Ulkoalueiden hoitopalvelut -776 -898

Siivouspalvelut -1 494 -1 575

Lämmitys -8 457 -7 979

Vesi- ja jätevesi -3 599 -3 544

Sähkö -1 374 -1 377

Jätehuolto -1 623 -1 566

Vahinkovakuutukset -261 -250

Vuokrat -144 -112

Kiinteistövero -2 027 -2 018

Korjaukset -12 849 -14 688

Muut hoitokulut -679 -606

-36 879 -38 243

Luottotappiot -317 -137

Muut kiinteistön kulut -329 -509

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 22 058 17 851

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 1 0

Muut korko- ja rahoitustuotot 216 230

Arvonalentumiset vaihtuvien vast. rahoi 0

Korkokulut ja muut rahoituskulut -11 564 -15 268

-11 347 -15 037

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

79 918 76 248

969 1 566

-2 041 -1 819

-365 -317

-67 -65

-2 473 -2 200

-19 180 -18 955

-595 -598

-2 981 -2 992

-768 -895

-1 484 -1 563

-8 429 -7 948

-3 593 -3 532

-1 362 -1 370

-1 616 -1 558

-258 -247

-144 -187

-2 012 -2 007

-12 830 -14 673

-678 -605

-36 750 -38 174

-317 -137

-329 -509

21 839 17 840

0

216 230

0

-11 476 -15 241

-11 260 -15 011

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA 10 711 2 813

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Vapaaehtoisten varausten muutos

10 579 2 829

1 887 1 442

-12 460 -4 268

Tuloverot

Laskennallisen verovelan muutos -2 121 -692

Vähemmistöosuus 0 -1

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 8 590 2 120

6 3

16 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


TASEET

(1000 €)

VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

3

6

3

6

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

Saamiset konsernin yrityksiltä

Muut osakkeet ja osuudet

94 079

398 723

694

577

24 021

518 094

22 836

4 452

27 288

94 554

406 075

656

628

17 112

519 025

19 162

3 863

23 025

93 619

394 901

694

576

17 918

507 707

3

25 870

4 477

30 349

92 070

400 170

655

627

13 796

507 317

2 568

23 014

3 863

29 445

Pysyvät vastaavat yhteensä

545 385

542 057

538 060

536 768

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Saamiset kiinteistön tuotoista

Muut saamiset

Siirtosaamiset

1 076

9 860

529

11 464

765

9 649

358

10 772

1 076

9 843

132

11 050

765

9 632

201

10 597

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

5 000

1 511

5 000

2 447

5 000

1 052

5 000

1 655

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

17 975

37 382

17 102

17 252

VASTAAVAA YHTEENSÄ

563 360

560 276

555 161

554 021

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 17


VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Muut rahastot

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 272

26 860

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 092

26 679

Edell. tilik.voitto/tappio

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)

15 291

8 590

23 882

13 171

2 120

15 291

153

6

159

150

3

153

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuus

50 561

0

42 152

948

26 838

26 832

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

Muut varaukset

Pakolliset varaukset

90

120

3 843

26 814

90

5 730

14 354

120

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Laskennalliset verot

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verot

473 288

4 920

478 207

22 077

1 366

2 197

3 675

3 041

2 146

34 501

482 853

4 228

487 082

17 665

1 327

2 575

4 133

3 583

692

29 975

465 328

465 328

22 052

1 366

2 188

3 638

3 005

32 248

478 407

478 407

17 650

1 326

2 563

3 466

3 572

28 577

Vieras pääoma yhteensä

512 709

517 057

497 576

506 984

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

563 360

560 276

555 161

554 021

18 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


RAHOITUSLASKELMAT

(1000 €)

VASTAAVAA

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

VAV-konserni

VAV Asunnot Oy

2013 2012 2013 2012

Vuokrauksesta saadut maksut 80 022 76 867

Tuloslaskelman liikevaihto 80 350 76 419

Vuokraustoiminnan muista

tuotoista saadut maksut 969 1 567

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 40 328 40 030

Tuloslaskelman ostot 39 997 41 089

Vuokraustoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja 40 663 38 404

Maksetut korot ja maksut

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 12 119 15 610

Korkokulut ja muut rahoituskulut 11 564 15 268

Saadut korot vuokraustoiminnasta 129 124

Korkotuotot 129 124

Konsernirakenteen muutos

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 28 673 22 918

79 828

79 918

969

40 188

39 868

40 610

12 055

11 476

129

129

28 684

76 612

76 248

1 566

39 990

41 020

38 188

15 595

15 241

124

124

22 717

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin 18 304 15 503

Investoinnit muihin sijoituksiin 4 262 18 405

Muut saamiset 211 -22 976

Rahoitusarvopaperit 0 5 000

Muut velat 636 -666

Konsernirakenteen muutos 1 129 -572

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 24 542 14 694

19 568

-858

1 988

0

20 698

9 208

-1 320

-2 142

5 000

10 745

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 12 421 13 017

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -17 575 -19 772

Saadut osingot

Saadut korot 87 107

Korkotuotot ja myyntituotot 87 107

Myyntitappiot

Tuloslaskelman arvonalennukset

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -5 067 -6 648

Rahavarojen muutos (A+B+C) -936 1 576

Rahavarat tilikauden alussa 2 447 872

Rahavarat tilikauden lopussa 1 511 2 447

-936 1 576

8 878

-17 555

87

-8 591

-604

1 655

1 052

-604

8 548

-19 764

106

-11 110

862

793

1 655

862

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 19


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2013

Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.

VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiö

VAV Palvelukodit Oy. Lisäksi osakkuusyhtiö Asunto Oy Vantaan Normannilaakson

tulos on huomioitu omistuksen suhteessa, oman pääoman muutoksia ei osakkuusyhtiössä

toimintavuonna ole ollut.

Konserniin kuuluvaa yhtiötä Kivikirveen Autopaikoitus Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiön

taseen loppusumma on 0,03 M € ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M €.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja

velat eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen.

Konsernisaamiset sisältävät varoja 22 835 706,14 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin

konsernipankkitiliä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii

omakustannusperiaatteella, ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot,

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.

TILIKAUDEN POISTOT

Poistot eriteltynä: 2013 2012

suunnitelmapoistot

aineettomat oikeudet 3 137,84 3 298,88

rakennukset ja rakennelmat 18 951 289,10 18 754 155,14

koneet ja kalusto 221 496,24 218 504,50

muista aineellisista hyödykkeistä 62 781,47 69 742,76

19 238 704,65 19 045 701,28

Vantaan kaupunkikonsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten

poistoylitys 31.12.2013 yhteensä 29 000 739 € (ed. vuoden poistoylitys 21 497 876 €).

Ennen vuotta 2013 poistosuunnitelmassa rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun,

vuodesta 2013 rakennukset poistetaan 30 vuodessa.

20 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


2013 2012

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12

Asumisoikeusmaksurahasto tilikauden alussa

Vähennys

* Saldo tilikauden lopussa

Lainanlyhennysrahasto tilikauden alussa 180 855,82 246 727,43

Vähennys -180 855,82 -65 871,61

* Saldo tilikauden lopussa 0 180 855,82

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 15 291 380,33 13 171 009,80

Tilikauden voitto 8 590 286,37 2 120 370,53

* Saldo tilikauden lopussa 23 881 666,70 15 291 380,33

Oma pääoma tilikauden lopussa 50 560 943,55 42 151 513,00

Vähemmistöosuus 0 947 714,51

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun

toteutuminen on epätodennäköistä.

2013 2012

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 919 579,34 4 920 539,55

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 21


PYSYVÄT VASTAAVAT

2013 2012

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 6 275,68 9 574,56

poisto -3 137,84 -3 298,88

* Saldo tilikauden lopussa 3 137,84 6 275,68

Aineettomat hyödykkeet yht. 3 137,84 6 275,68

2013 2012

Maa-alueet tilikauden alussa 94 554 327,96 90 130 878,96

lisäys 1 549 096,56 4 810 400,00

vähennys -2 024 441,23 -386 951,00

* Saldo tilikauden lopussa 94 078 983,29 94 554 327,96

Rakennukset ja rakennelmat 2013 2012

tilikauden alussa 406 075 397,41 410 851 374,25

lisäys 13 792 854,99 13 978 178,30

vähennys -2 193 524,64

poisto -18 951 289,10 -18 754 155,14

* Saldo tilikauden lopussa 398 723 438,66 406 075 397,41

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 655 513,48 607 403,06

lisäys 281 304,30 266 614,92

vähennykset -21 539,77

poisto -221 496,24 -218 504,50

* Saldo tilikauden lopussa 693 781,77 655 513,48

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 627 686,01 592 500,70

lisäys 12 013,91 104 928,07

vähennys

poisto -62 781,47 -69 742,76

* Saldo tilikauden lopussa 576 918,45 627 686,01

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat tilikauden alussa 17 112 407,85 20 382 676,68

lisäys 27 211 491,81 15 421 683,57

vähennys -20 303 079,51 -18 691 952,40

* Saldo tilikauden lopussa 24 020 820,15 17 112 407,85

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 19 162 477,11 23 140 145,21

lisäys / vähennys 3 673 229,03 -3 977 668,10

* Saldo tilikauden lopussa 22 835 706,14 19 162 477,11

Muut osakkeet tilikauden alussa 3 862 957,25 4 620 182,67

lisäys 1 025 284,67 2 628,04

vähennys (myynnit) -436 389,69 -759 853,46

* Saldo tilikauden lopussa 4 451 852,23 3 862 957,25

Pysyvät vastaavat yhteensä 545 384 638,53 542 057 042,75

22 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


SIJOITUKSET

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET

kpl osuus, %

Huoltoyhtiöiden osakkeet

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77

11 765,01

Autopaikkayhtiöiden osakkeet

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00

Asunto Oy Viljapelto 21 23,33 2 628,04

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10

203 187,39

Muut osakkeet ja osuudet

kpl

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49

Yhtiö omistaa 25 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 370 462,07

4 261 877,56

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 23


2013 2012

VASTUUSITOUMUKSET

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:

Lainat rahoituslaitoksilta 406 342 565 408 577 423

Annetut kiinnitykset 830 946 571 825 011 756

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 46 711 072 48 974 571

Velat, joissa HUS:in takaus 433 719 459 231

Johdannaissopimukset

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypä arvo

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 578 908 736 965

Annetut pantit 42 400 0

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 707 1 697

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 0 849

707 2 546

Autopaikkavastuut

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115

Eläkevastuut

Emoyhtiöllä on 5 toimihenkilöä, joilla on

oikeus täyteen eläkkeeseen 63-vuotiaana. 74 712 86 362

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

2013 2011

Rahalaitoslainat 42 747 511,30 35 820 617,21

Vantaan kaupungin lainat 38 679 074,06 39 177 034,99

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 0,00 661 861,59

Muut pitkäaikaiset velat 113 432 767,12 113 834 506,41

194 859 352,48 189 494 020,20

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 211 988 488,18 218 614 797,99

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta 324 883,81 157 611,08

Muut siirtosaamiset 175 581,61 42 942,70

500 465,42 200 553,78

24 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


2013 2012

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset

Liittymismaksut 9 859 746,68 9 648 544,35

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset konsernin yrityksiltä 22 835 706,14 19 162 477,11

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 803 476,88 765 279,34

Muut saamiset 300 508,67 157 611,08

Saamiset yhteensä 34 299 903,79 29 934 465,66

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Korkojaksotusvelat 2 965 319,03 3 520 626,47

Muut siirtovelat 75 272,55 62 742,70

yhteensä 3 040 591,58 3 583 369,17

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Lomapalkkavelat 370 660,00 307 828,00

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 118 158,87 3 003 113,69

Muut velat 186 399,66 821 820,90

yhteensä 3 675 218,53 4 132 762,59

VARAUKSET

Tilikauden aikana on vähennetty rakennuttamiseen liittyvää

pakollista varausta 30 000 euroa, joten pakollinen varaus on 90 000 euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 43 40

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 190 886,93 186 586,40

KONSERNISAAMISET JA -VELAT

Pitkäaikaiset velat 2013 2012

Vantaan kaupungin lainat 40 678 173,05 41 216 411,70

* lyhytaikainen osuus 375 244,06 521 262,01

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 25


TILINTARKASTUSKERTOMUS

VAV ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet VAV Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme

suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko

tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet

tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä

kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa,

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vantaalla 3. päivänä maaliskuuta 2014

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen

Heidi Vierros

KHT

KHT

Deloitte & Touche Oy

KPMG Oy

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000

26 VAV | VUOSIKERTOMUS 2013


VAV ASUNNOT OY

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaa, 4. helmikuuta 2014

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Pekka Virkamäki

Mika Niikko

Eija Grönfors

Pentti Hakulinen

Marja Heikkinen

Ahti Kara

Jari Keränen

Ari Männikkö

Arja Niemelä

Sirpa Pajunen

Visa Tammi

Sirpa Tuuva

Johanna Zalagh

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, 3. maaliskuuta 2014

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen, KHT

Heidi Vierros, KHT

VAV | VUOSIKERTOMUS 2013 27


VAV ASUNNOT OY

p. 010 235 1450

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila

PL 39, 01301 Vantaa

Fax. 010 235 1451

ULKOASU JA TAITTO Vaula Aunola, Harri Viitala

KUVAT Timo Porthan, Vaula Aunola, Tapio Rosengren,VAV, Shutterstock


TOIMINTAKERTOMUS 2012

More magazines by this user