13.10.2016 Views

VAV Toimintakertomus 2012

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


SISÄLTÖ<br />

2 Toimitusjohtajan katsaus<br />

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS<br />

4 Hallinto<br />

5 <strong>VAV</strong>-konsernin avaintietoja<br />

6 Kiinteistöt<br />

9 Vuokra-asunnon hakijat<br />

9 Asukastoiminta<br />

11 Tiedottaminen<br />

11 Henkilöstö<br />

11 Talous<br />

12 Rahoitukselliset riskit<br />

12 Ympäristö<br />

14 Katsaus tulevaisuuteen<br />

15 Ehdotus tuloksen käyttämisestä<br />

16 Tuloslaskelmat<br />

17 Taseet<br />

19 Rahoituslaskelmat<br />

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot<br />

26 Tilintarkastuskertomus<br />

2<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS<br />

VUOSI <strong>2012</strong> oli <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n<br />

kannalta onnistunut ja vakaa, vaikka<br />

taloudessa yleisesti tapahtui taantumista<br />

ja asuntomarkkinoilla näkyi epävarmuustekijöitä.<br />

Yhtiön toimintaympäristössä<br />

on jatkuvaa liikehdintää ja<br />

asuntopolitiikka puhututtaa eri puolilla.<br />

Eritoten valtion tukemia vuokra-asuntoja<br />

ei ole syntynyt toivotulla tavalla.<br />

Maan hallitukselta on toivottu aktiivisia<br />

toimenpiteitä vuokra-asuntotuotannon<br />

edistämiseksi ja asumisen hintakehityksen<br />

hillitsemiseksi. Hallituksen kehysriihessä<br />

tänä keväänä onkin esitetty<br />

keinoja pääkaupunkiseudun vaikeaan<br />

vuokra-asuntotilanteeseen. Näistä syistä<br />

kunnalliseen vuokrataloyhtiöön kohdistuu<br />

merkittäviä paineita tarjonnan<br />

lisäämiseksi. <strong>VAV</strong> vastaa toiveisiin mahdollisuuksien<br />

mukaan, vaikka samalla on<br />

tärkeää, että useat toimijat ovat mukana<br />

lisäämässä asuntoja ihmisten tarpeisiin.<br />

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena<br />

linjauksena on vahvistaa talouden<br />

rakenteita, pitää kiinteistökanta hyvässä<br />

kunnossa ja vuokrat kohtuullisina. Näihin<br />

linjauksiin perustuvat toimenpiteet<br />

toteutuivat menneenä vuonna suunnitellusti.<br />

Huoli kohoavasta vuokratasosta<br />

on kuitenkin jatkuva, sillä kohoaminen<br />

johtuu paljolti tekijöistä, joihin yhtiö<br />

ei voi suoraan vaikuttaa. <strong>VAV</strong> on silti<br />

onnistunut pitämään asuntojen vuokrat<br />

alempina kuin muut Vantaalla toimivat<br />

suuret vuokranantajat, mikä on suoraan<br />

asukkaiden etu.<br />

<strong>VAV</strong>:lle valmistui viime vuonna 86<br />

asuntoa ja se aloitti 157 uuden asunnon<br />

rakentamisen. Asuntoja valmistui vain<br />

puolet keskimääräisestä vuosittaisesta<br />

tavoitteesta, mutta pitkällä aikavälillä<br />

tarkasteltuna tilanne tasoittuu, kun<br />

uusien asuntojen valmistuminen kasautuu<br />

samalle vuodelle. Viime vuonna<br />

valmistuneista asunnoista 53 rakentui<br />

Osmankäämintielle palveluasunnoiksi<br />

pitkäaikaisasunnottomille. Vantaan<br />

kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisasunnottomuuden<br />

vähentämiseen ja <strong>VAV</strong><br />

yhteistyökumppanina toteuttaa osan<br />

hankkeen asunnoista. Osmankäämintien<br />

kohteessa kokeiltiin teräskennorakenteeseen<br />

perustuvaa moduulirakentamista<br />

ja kansallisesti ainutlaatuinen<br />

hanke herätti laajaa mielenkiintoa<br />

ammattilaisten ja tiedotusvälineiden<br />

keskuudessa sekä houkutteli lukuisia<br />

vierailijoita kohteelle.<br />

Korjausrakentamisen tarvetta on paljon<br />

ja siksi korjauksia priorisoidaan sekä pitkällä<br />

että myös lyhyellä aikavälillä. Tämä<br />

on tärkeää kustannusten hallitsemiseksi<br />

ja siksi, että yhtiön linjana on hillitä<br />

korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista.<br />

Korjaustoiminta aiheuttaa asukkaille<br />

tilapäistä haittaa, mutta vastineeksi<br />

kärsivällisyydestä saa parantunutta<br />

asumisviihtyvyyttä. Viime vuonna näistä<br />

suunnitelmallisista korjauksista valtaosa<br />

kohdistui kylpyhuoneisiin.<br />

<strong>VAV</strong>:n väki ansaitsee lämpimän kiitokseni<br />

ammattitaitoisesta panoksestaan<br />

yhtiön onnistuneen toimintavuoden<br />

eteen. Haluan kiittää myös hallitusta<br />

miellyttävästä yhteistyöstä ja luottamuksesta<br />

kuluneen toimintavuoden aikana.<br />

Samoin esitän kiitokseni asukkaillemme,<br />

Vantaan kaupungille ja muille sidosryhmille<br />

hyvästä yhteistyöstä kuluneen<br />

vuoden aikana.<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 3


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS<br />

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.<strong>2012</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin<br />

kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa<br />

ja omistaa vuokra-asuntoja.<br />

Vuoden <strong>2012</strong> päättyessä yhtiön ja sen<br />

tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri<br />

puolilla Vantaata 9 750 asuntoa, joissa<br />

asui noin 20 000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden<br />

lukumäärä on 4 553 755.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986.<br />

Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin<br />

kaikki kaupungin kokonaan omistamat<br />

vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan<br />

suunnitelmallisilla korjauksilla<br />

varmistetaan niiden arvon säilyminen<br />

sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä<br />

asukkaiden kanssa.<br />

28.3.2013. Myös emoyhtiöön aiemmin<br />

rakennutetut palvelutalokiinteistöt<br />

siirretään tytäryhtiöön.<br />

HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin<br />

25.4.<strong>2012</strong>. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti<br />

hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.<br />

HALLITUS AJALLA 1.1.–31.12.<strong>2012</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Vesa Nevander, varapuheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />

Kurt Eklund, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Maija Hurri, jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen<br />

Tuula Laukkanen, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Kaisa Niskanen, jäsen<br />

Tuula Saastamoinen, jäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Liisa Tilander, asukasjäsen<br />

Marko Varalahti, jäsen<br />

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />

Tapani Keurulainen, varajäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Juha-Veikko Nikulainen,<br />

asiantuntijaedustaja 26.4.–31.12.<strong>2012</strong><br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi<br />

Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä<br />

oli hallintosihteeri Sanna Lesch. Hallitus<br />

kokoontui kymmenen kertaa.<br />

Tilintarkastajina toimivat<br />

KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy,<br />

vastuunalaisena tarkastajanaan<br />

Tuomo Vesanen, KHT, sekä asukastilintarkastajana<br />

Heidi Vierros, KHT.<br />

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso<br />

kohtuullisena ja oikeudenmukaisena<br />

yleisistä taloudellisista heilahteluista<br />

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri<br />

kiinteistöjen pääomakuluja tasattu.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tytäryhtiö<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy on perustettu<br />

1.3.2011. Vantaan kaupungin<br />

sosiaali- ja terveystoimi<br />

vuokraa yhtiön asunnot<br />

erityisryhmien asumiskäyttöön.<br />

Ensimmäinen<br />

kiinteistö osoitteessa<br />

Osmankäämintie 28 on<br />

valmistunut kesäkuussa<br />

<strong>2012</strong>. Pähkinärinteentie<br />

31 -kiinteistö valmistuu<br />

4<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


˝Kiinteistökannan<br />

suunnitelmallisilla<br />

korjauksilla varmistetaan<br />

asuntojen arvon<br />

säilyminen sekä<br />

asumisviihtyvyys<br />

yhteistyössä asukkaiden<br />

kanssa.˝<br />

<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

Liikevaihto, M€ 76,4 72,2 74,5<br />

Liikevoitto, M€ 17,8 13,4 18,2<br />

Liikevoitto, % liikevaihdosta 23 18 24<br />

Taseen loppusumma, M€ 560,3 562,0 605,8<br />

Pitkäaikaiset lainat, M€ 482,9 490,2 522,5<br />

Varaukset ja oma pääoma, M€ 43,3 40,3 49,7<br />

Oman pääoman tuotto % (emo) 15,9 10,6 21,2<br />

Omavaraisuusaste % (emo) 8,5 7,8 7,7<br />

Poistot, M€ 19,0 18,7 19,8<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€ 10,6 24,7 32,2<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,3 1,2<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta 19,8 19,8 17,8<br />

Asunnot 9 750 9 664 10 158<br />

Asuinhuoneistoneliöt 574 560 576 116 606 979<br />

Valmistuneet asunnot 86 149 231<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 2 3 5<br />

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 99,2 99,4 99,0<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,02 1,23 1,16<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,15 0,20 0,20<br />

Keskivuokra,€/m²/kk (emo) 10,58 10,04 9,71<br />

Vuokrien vaihteluväli,€/m²/kk (emo) 8,87–12,46 8,63–11,92 8,18–11,90<br />

Keskivuokra 1.3.2013 alkaen, €/m 2 /kk (emo): 10,97<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2013: 91 kpl<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2013: 2 kpl<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2013 alkaen,€/m²/kk (emo): 8,96–13,60<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 5


KIINTEISTÖT<br />

UUSTUOTANTO<br />

Toimintavuonna solmittiin kahden<br />

vuokratalokohteen ja yhden mielenterveyskuntoutujille<br />

tarkoitetun kohteen<br />

urakkasopimukset, yhteismäärältään<br />

24,0 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen<br />

hankinta-arvo on<br />

3 684 €/asm 2 . Vuonna <strong>2012</strong> aloitettiin<br />

157 asunnon rakentaminen:<br />

<strong>VAV</strong> Pähkinärinteentie 31 <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:lle (33 asuntoa), <strong>VAV</strong> Satukuja 1<br />

(58 asuntoa) ja <strong>VAV</strong> Käenkukka (66 asuntoa).<br />

Vuonna <strong>2012</strong> valmistui Osmankäämintie<br />

28 (53 asuntoa) <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:lle ja <strong>VAV</strong> Kolohongankuja 6<br />

(33 asuntoa).<br />

Vuoden <strong>2012</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla<br />

ja Asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja<br />

erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />

KORJAUSRAKENTAMINEN<br />

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,7<br />

miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten<br />

korjausten osuus oli 7,0 miljoonaa<br />

euroa, eli 47 %.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin<br />

pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman<br />

mukaisesti. Rahoitus<br />

toimintavuonna kerättiin korjattavien<br />

kiinteistöjen omarahoitusosuudella ja<br />

sisällyttämällä kaikkien kiinteistöjen<br />

vuokriin 0,90 €/m²/kk.<br />

Vuonna <strong>2012</strong> siirryttiin neljän kuukauden<br />

jaksoissa rullaavaan budjettiin. Tämä<br />

mahdollistaa korjausten tarkemman<br />

priorisoimisen myös budjettivuoden<br />

aikana.<br />

Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset<br />

painottuivat edellisten vuosien<br />

tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin<br />

(59 %) ja keittiökorjauksiin (10 %).<br />

Vesikattokorjausten osuus oli 17 % ja<br />

julkisivujen kunnostusten osuus 7 %.<br />

Moduulirakentamisessa asunnot rakennetaan lähes<br />

valmiiksi tehtaalla.<br />

6<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


Pioneerihanke valmistui<br />

Kesällä <strong>2012</strong> valmistui <strong>VAV</strong>:n uraauurtava<br />

moduulitalokohde Viertolan<br />

Osmankäämintie 28:aan. Yhteistyössä<br />

Neapo Oy:n kanssa toteutetun kohteen<br />

rakentamisessa käytettiin uudenlaista<br />

moduulitekniikkaa, joka on normaalia<br />

rakentamista kustannustehokkaampaa<br />

ja ympäristöystävällisempää.<br />

Moduulirakentamisessa asunnot<br />

rakennetaan lähes valmiiksi tehtaalla ja<br />

kootaan yhteen rakennustyömaalla kuin<br />

legopalikat konsanaan. Menetelmää on<br />

aiemmin hyödynnetty lähinnä pientaloissa,<br />

mutta nyt se on kehittynyt niin<br />

hyväksi, että myös kerrostaloja voidaan<br />

rakentaa samalla periaatteella. Osmankäämintien<br />

kohde oli ensimmäinen<br />

uudelle tekniikalla rakennettu asuinkerrostalo<br />

Suomessa. Pioneerihanke<br />

herätti suurta kiinnostusta, ja rakennusvaiheessa<br />

siihen kävi tutustumassa<br />

muun muassa Yhdysvaltain suurlähettiläs<br />

Bruce Oreck.<br />

Osmankäämintie 28 oli myös ensimmäinen<br />

<strong>VAV</strong>:n tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:lle rakennettu asuntokohde. Kohteen<br />

huoneistot valmistuivat erityisasunnoiksi<br />

pitkäaikaisasunnottomille.<br />

Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck (vas) kävi<br />

tutustumassa moduulirakentamiseen.<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 7


Hallituksen jäsenet sekä <strong>VAV</strong>:n ja Vantaan edustajat<br />

hallituksen kokouksissa<br />

(vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas)<br />

Marko Varalahti, Kurt Eklund,<br />

Teija Ojankoski (<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimitusjohtaja),<br />

Sanna Lesch (<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n hallintosihteeri),<br />

Marja Heikkinen, Jari Keränen (asukasedustaja),<br />

Merja-Liisa Vasarainen, Tuula Saastamoinen,<br />

Tuula Laukkanen, Arja Niemelä, Hanna Valtanen<br />

(2. varapuheenjohtaja), Juha-Veikko Nikulainen<br />

(Vantaan kaupungin asiantuntijaedustaja),<br />

Maija Hurri, Liisa Tilander (asukasedustaja),<br />

Vesa Nevander (1. varapuheenjohtaja),<br />

Juhani Paajanen (hallituksen puheenjohtaja).<br />

Kuvasta puuttuvat: Kaisa Olin ja Visa Tammi.<br />

Hallitus päätti taloista<br />

ja parkkipaikoista<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n hallitus päätti vuonna<br />

<strong>2012</strong> kahdelle uuden vuokratalokohteen<br />

urakkasopimuksista: nämä kohteet<br />

valmistuvat vuonna 2014 Kaivokselaan<br />

ja Pakkalaan. Lisäksi <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:n hallitus hyväksyi urakkasopimuksen<br />

mielenterveyskuntoutujille tarkoitetulle<br />

kohteelle, joka valmistuu vuonna<br />

2013 Pähkinärinteeseen.<br />

Uudisrakentamisen lisäksi <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:n hallitus päätti normaalin tapaan<br />

nykyisen asuntokannan peruskorjauksista<br />

ja perusparannuksista. Kesällä <strong>2012</strong><br />

hallitus haki Vantaan kaupungilta kaava-<br />

muutosta Marsinkuja 1:n kiinteistölle.<br />

Tämän kiinteistön tekninen kunto on<br />

heikentynyt siinä määrin, että se on<br />

järkevä purkaa kokonaan ja rakentaa tilalle<br />

uusi vuokrakohde. Samalla tontille<br />

saadaan nykyistä enemmän asuntoja.<br />

Uusien kiinteistöjen rakentaminen<br />

ja vanhojen korjaaminen edellyttää<br />

yhtiöltä omia varoja. Omavaraisuuden<br />

turvaamiseksi hallitus antoi hyväksynnän<br />

sille, että <strong>VAV</strong>:n omistamia yksittäisiä<br />

asunto-osakkeita voidaan myydä<br />

pois. Näiden osaketaloissa sijaitsevien<br />

yksittäisten huoneistojen vuokralaisille<br />

annetaan mahdollisuus ostaa asuntonsa<br />

itse, muussa tapauksessa asunnot<br />

myydään niiden vapautuessa.<br />

Loppuvuodesta <strong>2012</strong> hallitus päätti,<br />

että <strong>VAV</strong>:n kiinteistöjen autopaikkojen<br />

vuokrissa siirrytään vuonna 2013<br />

omakustannusperiaatteeseen. Aiemmin<br />

autopaikkojen hoitokustannuksia on<br />

tasattu kaikkien vuokralaisten kesken,<br />

mutta 2013 alkaen kustannukset<br />

peritään suoraan käyttäjältä autopaikan<br />

kuukausimaksussa. Näin ne asukkaat,<br />

jotka eivät parkkipaikkoja tarvitse, eivät<br />

joudu maksamaan niiden ylläpidosta.<br />

8 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


Harppuunapolku 1:n<br />

kylpyhuoneremontissa<br />

laatoitettiin uudestaan<br />

seinät ja lattiat sekä<br />

uusittiin kylpyhuonekalusteet<br />

ja -varusteet.<br />

VUOKRA-ASUNNON<br />

HAKIJAT<br />

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita<br />

oli rekisterissä noin 4 900.<br />

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain 4<br />

800:n ja 5 200:n välillä. Hakijoista lähes<br />

60 % haki asuntoa yksin. Vuoden <strong>2012</strong><br />

aikana asuntoja vapautui keskimäärin<br />

100 kpl kuukaudessa, yhteensä 1 196<br />

kpl. Asuntojen vaihtuvuus vuonna <strong>2012</strong><br />

oli 12,2 %. Vaihtuvuusaste kasvoi muutamalla<br />

prosenttiyksiköllä vuoden 2011<br />

lukemasta, joka oli 9,4 %.<br />

ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle<br />

asukkaalle mahdollisuuden osallistua<br />

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa<br />

maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen<br />

ja aktiivinen asukastoiminta auttaa<br />

vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee<br />

asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa,<br />

sillä talkoohenkinen asukastoiminta<br />

vähentää asukkaiden maksettavaksi<br />

tulevia kustannuksia.<br />

Toimintavuonna <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä oli<br />

yhteensä 187 arava- tai korkotukilainoitettua<br />

vuokranmääritysyksikköä. Näistä<br />

kohteista asukastoimintaa oli<br />

161 kiinteistössä.<br />

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta mm.<br />

monikulttuurisesta naapuruudesta sekä<br />

asumisen ja arkielämän turvallisuudesta.<br />

Syksyllä alueellisten yhteistyöelinten<br />

puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen<br />

asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä<br />

yhteistyössä kiinteistöjen<br />

isännöitsijöiden kanssa.<br />

Harppuunapolun kylpyhuoneet<br />

uuteen uskoon<br />

Eräs <strong>VAV</strong>:n korjausrakentamisen vuoden<br />

<strong>2012</strong> projekteista oli Harppuunapolku 1:n<br />

kylpyhuoneiden remontoiminen.<br />

Myyrmäessä sijaitsevan kohteen kaikki<br />

42 kylpyhuonetta uusittiin kokonaan<br />

yhteistyössä Urakkamestarit K & H Oy:n<br />

kanssa. Remontin yhteydessä laatoitettiin<br />

uudestaan seinät ja lattiat sekä uusittiin<br />

kylpyhuonekalusteet ja -varusteet.<br />

Kylpyhuoneremontti tehtiin vaiheittain<br />

kesä–marraskuussa, ja sen hinnaksi tuli<br />

421 000 euroa. Nyt Harppuunapolun<br />

asukkaat voivat ihailla uusia kauniita<br />

kylpytilojaan.<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong><br />

9


Asukkaat toimivat aktiivisesti<br />

Asukasdemokratia on <strong>VAV</strong>:n asukkaiden<br />

keskeisin vaikuttamiskeino, ja<br />

asukastoiminta mahdollistaa tehokkaan<br />

viestinnän yhtiön henkilökunnan ja<br />

asukkaiden välillä. Aktiivisella asukastoiminnalla<br />

on myös tärkeä sija asuintalojen<br />

viihtyisyyden ja turvallisuuden<br />

lisäämisessä, sillä yhteinen toiminta<br />

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja<br />

ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia.<br />

Vuonna <strong>2012</strong> <strong>VAV</strong>:lla oli yhteensä<br />

187 arava- ja korkotukikiinteistöä, ja<br />

asukastoimintaa oli niistä 161:ssä. Vuoden<br />

mittaan järjestettiin perinteiseen<br />

tapaan erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia<br />

asukkaille. Kesäkuussa <strong>VAV</strong>:n<br />

taloissa otettiin myös ensimmäistä<br />

kertaa kansainväliseen naapuripäivään,<br />

jonka tarkoituksen on tuoda naapurit<br />

yhteen viettämään mukavaa aikaa<br />

keskenään. Naapuripäivänä kahdentoista<br />

eri kohteen asukkaat järjestivät<br />

yhteistilaisuuksia, joihin <strong>VAV</strong> sponsoroi<br />

kahvit ja keksit sekä lapsille mehut ja<br />

väriliidut.<br />

Asukkaiden YTE-puheenjohtajisto ja <strong>VAV</strong>:n<br />

edustajat kokouksessa<br />

Ylempi kuva (vasemmalta oikealla):<br />

Tuomas Alho (<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n tiedottaja),<br />

Sven-Olof Sontag, Jari Keränen, Erkki Nikkanen,<br />

Jukka Aalto (<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö).<br />

Alempi kuva (vasemmalta oikealle):<br />

Liisa Tilander, Arja Niemelä, Anne Sinkkonen,<br />

Kirsi Manner (1. varapuheenjohtaja),<br />

Hannu Ahonen, Per-Åke Karlsson, Marja Kousa,<br />

Heikki Seppänen, Irja Kuusela.<br />

10 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti <strong>VAV</strong>-viesti ilmestyi<br />

vuonna <strong>2012</strong> neljä kertaa. Asukaslehden<br />

toteutus kilpailutettiin keväällä ja<br />

uudeksi yhteistyökumppaniksi valikoitui<br />

Omnipress Oy, joka toteutti jo vuoden<br />

viimeisen asukaslehden.<br />

<strong>VAV</strong>:n tiedotusvalmiutta ja tiedotusosaamista<br />

kehitettiin muun muassa johtoryhmää<br />

kouluttamalla.<br />

Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin<br />

<strong>VAV</strong>:n kotisivujen kokonaisvaltainen<br />

uudistus, joka valmistuu keväällä 2013.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN<br />

LUKUMÄÄRÄ:<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

40 41 43<br />

TALOUS<br />

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto<br />

oli 76,3 miljoonaa euroa, kasvua oli<br />

edelliseen tilikauteen 5,6 %. Liikevaihdosta<br />

varsinaiset asuntovuokratuotot<br />

olivat 75 miljoonaa euroa. Uusien<br />

kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi<br />

tuloutuksista 1,1 miljoonaa euroa, ja<br />

muut kiinteistötuotot olivat 0,2 miljoonaa<br />

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy<br />

luottotappioita vuokrasaatavista 0,14<br />

miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2011<br />

käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi<br />

kirjattuja saatavia korkoineen<br />

tuloutettiin toimintavuonna yhteensä<br />

0,18 miljoonaa euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä<br />

ovat 0,8 miljoonaa euroa,<br />

vähennystä edellisestä vuodesta oli 12<br />

%. Tilinpäätös sisältää 0,17 miljoonan<br />

euron luottotappiovarauksen odotettavissa<br />

olevien menetysten varalle.<br />

Liikevoitto oli 17,8 miljoonaa euroa<br />

eli 23 % liikevaihdosta. Suunnitelman<br />

mukaisesti sillä kyettiin kattamaan<br />

pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen<br />

korkokulut. Lisäksi varauduttiin<br />

4,3 miljoonan euron asuintalovarauksella<br />

kiinteistöjen tuleviin korjauksiin.<br />

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman<br />

mukaan. Poistoperusteena on<br />

kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot<br />

noudattavat lainanlyhennysten määrää.<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />

vuokriin sisältyvästä lainojen<br />

lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä<br />

kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös<br />

kiinteistöjen teknistä kulumista. Yhtiö<br />

ilmoittaa erikseen sen laskennallisen<br />

poiston määrän, joka on laskettu<br />

50 vuoden tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin<br />

19,0 miljoonaa euroa, joista rakennusten<br />

poistot ilman rakennusten kalustoa<br />

olivat 18,0 miljoonaa euroa.<br />

HENKILÖSTÖ YKSIKÖITTÄIN VUODEN LOPUSSA:<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:<br />

Naisia Miehiä<br />

Yht.<br />

M€ % Vuosimuutos, M€<br />

Hallinto 14 1 15<br />

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9<br />

Kiinteistönpito ja rakennuttaminen 8 11 19<br />

yhteensä 30 13 43<br />

PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KEHITYS:<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

1,82 M€ 1,77 M€ 1,78 M€<br />

Aravalainat 231 47 - 39<br />

Korkotukilainat 166 33 + 6<br />

Rahalaitoslainat 58 12 + 23<br />

Kaupungin lainat 41 8 - 1<br />

Yhteensä 496 100 -11<br />

Lainatakaukset M€ Vuosimuutos, M€<br />

Valtion täytetakaus 404 - 9<br />

Kaupungin omavelkainen takaus 49 - 0,2<br />

Helsingin ja<br />

Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 0,5 –<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 11


RAHOITUKSELLISET<br />

RISKIT<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat<br />

heinäkuun kuluttajahintaindeksin<br />

muutoksia. Indeksin muutos oli viime<br />

heinäkuussa 2,9 %, mikä nostaa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainojen vuosimaksua<br />

vastaavasti. Vuosimaksulainojen<br />

markkinakorkoja korkeampi korkotaso ei<br />

mahdollista lainojen riittäviä lyhennyksiä<br />

vaan pidentää niiden takaisinmaksua.<br />

Konvertoitaessa Valtiokonttorin yhtenäislainoja<br />

valtion täytetakauksella<br />

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi markkinakorkojen<br />

muutokset vaikuttavat pääomavuokraan<br />

täysimääräisesti. Yhtiön<br />

rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut<br />

kuitenkin pysynevät kokonaisuutena<br />

arvioidulla tasolla.<br />

Arava- ja korkotukilainojen pitkät<br />

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien<br />

takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan<br />

rahoitusta.<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset<br />

ongelmat aiheuttavat yhtiölle<br />

luottotappioriskin kasvua.<br />

YMPÄRISTÖ<br />

Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan<br />

ja mittausten tuloksena<br />

saadaan kiinteistöjen energiatodistus<br />

suoraan kiinteistöohjelma Tampuurista.<br />

Energiankulutuksen seurantapalvelu<br />

ostettiin Suomen Talokeskus Oy:ltä.<br />

Palvelu sisälsi energiankäytön mittauksen<br />

ja analysoinnin kuukausittain<br />

sekä toimenpide-ehdotuksen energian<br />

säästämiseksi.<br />

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS<br />

<strong>2012</strong> 2011 2010<br />

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)<br />

46,9 47,0 47,6<br />

Vesi, l/rm 3<br />

479 475 486<br />

Sähkö, kWh/rm 3<br />

4,8 4,6 4,6<br />

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS<br />

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten<br />

energiatehokkuussopimus<br />

2009–2016, jossa <strong>VAV</strong> on mukana.<br />

Sopimuksen tarkoituksena on vähentää<br />

rakennusten energiankulutusta ja<br />

päästöjä.<br />

12 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


Ympäristöarvot korostuvat uudessa talohankkeessa<br />

Ympäristöystävällisyys on jo pitkään ollut<br />

tärkeä osa <strong>VAV</strong>:n toimintaa, ja yhtiö<br />

on muun muassa mukana kiinteistöalan<br />

energiatehokkuussopimuksessa vuosille<br />

2009–2016. Erityisen vahvasti ympäristöarvot<br />

näkyvät <strong>VAV</strong>:n luonnonvaratasapainoisessa<br />

talohankkeessa, jonka<br />

suunnitteluvaihe alkoi vuonna <strong>2012</strong>.<br />

Luonnonvaratasapainoinen talo on<br />

<strong>VAV</strong>:n ja NCC:n yhteinen hanke, jossa<br />

rakennetaan kerrostalokohde käyttäen<br />

hyväksi uusio- ja kierrätysmateriaaleja.<br />

Erilaisia vaihtoehtoja ympäristöystävällisiksi<br />

rakennusmateriaaleiksi on useita,<br />

ja ne lyödään lukkoon suunnittelun<br />

edetessä. Talohankkeen tueksi <strong>VAV</strong><br />

teki asukkaidensa keskuudessa kyselyn,<br />

jossa selvitettiin ihmisten suhtautumista<br />

uusio- ja kierrätysmateriaalien<br />

käyttöön asuintaloissa. Kysely osoitti<br />

suhtautumisen olevan pitkälti myönteistä,<br />

sillä 56,8 prosenttia vastaajista piti<br />

tällaista rakentamista erittäin hyvänä ja<br />

32,8 prosenttia melko hyvänä ajatuksena.<br />

Ympäristöystävällisyys halutaan<br />

huomioida myös kohteen rakentamisprosessissa<br />

niin, että rakennustyömaan<br />

hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.<br />

Luonnonvaratasapainoinen talo valmis-<br />

tuu vuoden 2015 asuntomessuille, jota<br />

pidetään Vantaan Kivistössä. NCC:n<br />

lisäksi hankkeen suunnittelussa ovat<br />

olleet mukana muun muassa Ympäristöministeriö<br />

ja Tampereen teknillinen<br />

yliopisto.<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 13


KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja sen taloudellisen aseman arvioidaan<br />

pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />

hyvänä.<br />

Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit<br />

uudistuotantoon ja vastatakseen vuokra-asuntokysyntään<br />

yhtiö neuvottelee<br />

kaupungin kanssa yhtiölle varattavien<br />

tonttien luovutusaikataulusta. Tavoitteena<br />

on kaupungin asunto-ohjelman<br />

mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto<br />

vuosittain. Tavanomaiset vuokraasuntokiinteistöt<br />

toteutetaan emoyhtiön<br />

omistukseen ja palveluasumisen<br />

kiinteistöt tytäryhtiön omistukseen.<br />

Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella<br />

aloitettua kiinteistöjen salkuttamista<br />

tavoitteena hallita aiempaa tehokkaammin<br />

kiinteistöjen kehittämistä ja<br />

korjaustoiminnan kustannuksia. Yhtiö<br />

jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä<br />

olevien asunto-osakkeiden<br />

myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat.<br />

VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan<br />

pysyvän nykyisellä tasolla. Suurin<br />

kysyntä kohdistuu yksiöihin ja pieniin<br />

kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä<br />

huolimatta perheasuntojen kysyntä ja<br />

tarjonta eivät aina kohtaa. Perheasuntojen<br />

vuokraamista vaikeuttaa myös<br />

perheiden heikko maksukyky.<br />

ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA<br />

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina suunnitellut<br />

peruskorjaukset perustuvat<br />

kiinteistökannan kokonaisvaltaiseen<br />

tarkasteluun ja salkutukseen. Korjaamisen<br />

tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden,<br />

käytettävissä olevan<br />

rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan<br />

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella<br />

tähdätään kiinteistön arvon<br />

säilyttämiseen sekä hyvien asumisolosuhteiden<br />

ja asuntojen vuokrattavuuden<br />

varmistamiseen.<br />

Yhtiön omistuksessa olevien 1989–1995<br />

valmistuneiden tai peruskorjattujen<br />

kiinteistöjen asuntotilat, kaikkiaan 4.376<br />

asuntoa, ovat nyt ja lähivuosina enenevän<br />

korjauksen tarpeessa. Asuntojen<br />

märkätilat ovat osoittautuneet alttiimmiksi<br />

korjausta vaativille vaurioille.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset<br />

täyttäviin hankkeisiin<br />

haetaan aina avustusta.<br />

UUDISTUOTANTO<br />

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun<br />

tarjoushintaindeksin mukaan<br />

asuinrakentamisen hinnat olivat<br />

vuoden <strong>2012</strong> joulukuussa 8,1 prosenttia<br />

pienemmät kuin vuotta aiemmin.<br />

Hintojen odotetaankin edelleen<br />

jatkavan hienoista laskua alkuvuoden<br />

2013 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon<br />

taittuminen on kiristänyt<br />

urakoitsijoiden asuinrakennusurakoista<br />

käymää kilpailua. Tästä kiristymisestä<br />

on saatu selviä merkkejä koko vuoden<br />

<strong>2012</strong> urakkakilpailuissa.<br />

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden<br />

2013 aikana yhteensä 386 uuden asunnon<br />

rakentamisen. Vantaan kaupunki<br />

on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun<br />

kuntien väliseen aiesopimukseen<br />

2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan<br />

lisäämiseksi ja linjannut täten Vantaan<br />

kaupungin asunto-ohjelmassa, että<br />

yhtiö tuottaa vähintään kolmanneksen<br />

vuosittaisesta 400 valtion tukeman<br />

vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.<br />

KEHITTÄMINEN<br />

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan<br />

omarahoitusosuuden kattamiseksi<br />

ilman lainaa yhtiö tarkentaa myytäväksi<br />

aiotut kiinteistöt sekä tarkentaa muita<br />

käytettävissä olevia keinoja.<br />

Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa<br />

ja rakentamis- ja korjaustoiminnan<br />

suunnitteluohjeensa vastaamaan<br />

uusia säädöksiä. Yhtiö myös kehittää<br />

rakennuttamistoimintaansa kestävää<br />

kehitystä tukevaan suuntaan.<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin<br />

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan<br />

kaupungin perustehtäviä.<br />

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan<br />

kehittämisessä painopisteenä on edelleen<br />

muun muassa viestintä-, energiaja<br />

turvallisuusasiat.<br />

14 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


EHDOTUS TULOKSEN<br />

KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta<br />

ja että emoyhtiön tilikauden voitto<br />

2 795,47 euroa kirjataan vapaaseen<br />

omaan pääomaan.<br />

Lumisesta talvesta selvittiin<br />

Kuten vuonna 2011, oli myös vuonna<br />

<strong>2012</strong> talvikausi poikkeuksellisen runsasluminen.<br />

Koska pihat, tiet ja parkkipaikat<br />

täytyy pitää käyttökunnossa ja katot siisteinä,<br />

teetti talvi runsaasti työtä auraajille<br />

ja lumenpudottajille. Aurauskoneiden<br />

jälkeensä jättämät nietokset täplittivät<br />

<strong>VAV</strong>:n pihoja.<br />

Talvikaudesta selvittiin kuitenkin taloudellisesti<br />

kunnialla. Vuonna 2011 lumentulo<br />

korotti <strong>VAV</strong>:n lumitöiden kustannuksia<br />

huomattavasti suunniteltua suuremmaksi,<br />

mutta <strong>2012</strong> ei budjettiin tullut merkittävää<br />

ylitystä. Runsaslumisuuteen oli jo<br />

varauduttu.<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong><br />

15


TULOSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011<br />

LIIKEVAIHTO 76 419 72 572<br />

Muut kiinteistön tuotot 1 567 -594<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -1 819 -1 773<br />

Eläkekulut -317 -292<br />

Muut henkilösivukulut -65 -63<br />

-2 200 -2 127<br />

Poistot -19 046 -18 681<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallinto -623 -581<br />

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 008 -2 996<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -898 -1 087<br />

Siivouspalvelut -1 575 -1 390<br />

Lämmitys -7 979 -7 711<br />

Vesi- ja jätevesi -3 544 -3 563<br />

Sähkö -1 377 -1 352<br />

Jätehuolto -1 566 -1 554<br />

Vahinkovakuutukset -250 -237<br />

Vuokrat -112 -656<br />

Kiinteistövero -2 018 -1 661<br />

Korjaukset -14 688 -13 583<br />

Muut hoitokulut -606 -802<br />

-38 243 -37 173<br />

Luottotappiot -137 -148<br />

Muut kiinteistön kulut -509 -431<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 17 851 13 420<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0 259<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 230 721<br />

Arvonalentumiset vaihtuvien vast. rahoi 0 8<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -15 268 -14 394<br />

-15 037 -13 407<br />

Emoyhtiö<br />

1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011<br />

76 248 72 178<br />

1 566 1 729<br />

-1 819 -1 773<br />

-317 -292<br />

-65 -63<br />

-2 200 -2 127<br />

-18 955 -18 679<br />

-598 -574<br />

-2 992 -2 963<br />

-895 -1 058<br />

-1 563 -1 384<br />

-7 948 -7 644<br />

-3 532 -3 551<br />

-1 370 -1 348<br />

-1 558 -1 536<br />

-247 -235<br />

-187 -739<br />

-2 007 -1 655<br />

-14 673 -13 529<br />

-605 -802<br />

-38 174 -37 016<br />

-137 -148<br />

-509 -431<br />

17 840 15 507<br />

0 259<br />

230 721<br />

0 8<br />

-15 241 -14 572<br />

-15 011 -13 585<br />

Satunnaiset erät<br />

Satunnaiset tuotot<br />

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 2 813 13<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos<br />

Vapaaehtoisten varausten muutos<br />

2 829 1 922<br />

1 442 911<br />

-4 268 -2 635<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -692 -422<br />

Vähemmistöosuus -1 0<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 2 120 -410<br />

3 198<br />

16 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


TASEET<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011<br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

6<br />

10<br />

6<br />

10<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

94 554<br />

406 075<br />

656<br />

628<br />

17 112<br />

519 025<br />

3 863<br />

3 863<br />

90 131<br />

410 851<br />

607<br />

593<br />

20 383<br />

522 565<br />

4 620<br />

4 620<br />

92 070<br />

400 170<br />

655<br />

627<br />

13 796<br />

507 317<br />

2 568<br />

3 863<br />

6 431<br />

89 827<br />

408 648<br />

606<br />

593<br />

17 386<br />

517 060<br />

2 037<br />

4 620<br />

6 657<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

522 895<br />

527 195<br />

513 754<br />

523 727<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista<br />

Muut saamiset<br />

Siirtosaamiset<br />

765<br />

28 811<br />

358<br />

29 934<br />

870<br />

32 625<br />

471<br />

33 966<br />

3 852<br />

765<br />

28 794<br />

201<br />

33 612<br />

3 240<br />

870<br />

32 625<br />

229<br />

36 964<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Muut arvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ<br />

5 000<br />

2 447<br />

37 382<br />

560 276<br />

872<br />

34 838<br />

562 032<br />

5 000<br />

1 655<br />

-<br />

40 267<br />

-<br />

554 021<br />

793<br />

37 756<br />

561 484<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 17


<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.<strong>2012</strong> 1.1. - 31.12.2011<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma<br />

Ylikurssirahasto<br />

Muut rahastot<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 272<br />

26 860<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 338<br />

26 926<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

Edell. tilik.voitto/tappio<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)<br />

13 171<br />

2 120<br />

15 291<br />

13 581<br />

-410<br />

13 171<br />

150<br />

3<br />

153<br />

-47<br />

198<br />

150<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

Vähemmistöosuus<br />

42 152<br />

948<br />

40 097<br />

310<br />

26 832<br />

26 830<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset<br />

Pakolliset varaukset<br />

120<br />

180<br />

5 730<br />

14 354<br />

120<br />

7 172<br />

10 086<br />

180<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Laskennalliset verot<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Saadut ennakot<br />

Ostovelat<br />

Muut velat<br />

Siirtovelat<br />

Laskennalliset verot<br />

482 853<br />

4 228<br />

487 082<br />

17 665<br />

1 327<br />

2 575<br />

4 133<br />

3 583<br />

692<br />

29 975<br />

490 172<br />

3 806<br />

493 978<br />

17 101<br />

1 211<br />

1 556<br />

3 309<br />

3 867<br />

422<br />

27 467<br />

478 407<br />

478 407<br />

17 650<br />

1 326<br />

2 563<br />

3 466<br />

3 572<br />

28 577<br />

490 172<br />

490 172<br />

17 101<br />

1 211<br />

1 556<br />

3 309<br />

3 867<br />

27 044<br />

Vieras pääoma yhteensä<br />

517 057<br />

521 445<br />

506 984<br />

517 216<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ<br />

560 276<br />

562 032<br />

554 021<br />

561 484<br />

18 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


RAHOITUSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

VASTAAVAA<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2012</strong> 2011 <strong>2012</strong> 2011<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 76 867 72 005<br />

Vuokraustoiminnan muista<br />

tuotoista saadut maksut 1 567 1 319<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 40 030 39 871<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta<br />

ennen rahoituseriä ja veroja 38 404 33 454<br />

Maksetut korot ja maksut<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 610 13 419<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 124 62<br />

Konsernirakenteen muutos -1 045<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 22 918 19 052<br />

76 612<br />

1 566<br />

39 990<br />

38 188<br />

15 595<br />

124<br />

22 717<br />

72 268<br />

1 729<br />

39 749<br />

34 249<br />

13 418<br />

174<br />

21 004<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja<br />

aineettomiin hyödykkeisiin 15 503 -25 028<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin -757 -662<br />

Muut saamiset -3 814 22 234<br />

Rahoitusarvopaperit 5 000 -4 582<br />

Muut velat -666 -9 476<br />

Konsernirakenteen muutos -572 67 713<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 14 693 50 198<br />

9 208<br />

-1 320<br />

-2 142<br />

5 000<br />

10 745<br />

25 621<br />

-1 090<br />

26 209<br />

-4 576<br />

284<br />

46 448<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 017 36 223<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -19 772 -22 836<br />

Saadut osingot 259<br />

8 548<br />

-19 764<br />

Saadut korot 107 659 106<br />

Myyntitappiot -25<br />

Tuloslaskelman arvonalennukset 8<br />

36 223<br />

-22 836<br />

259<br />

547<br />

-25<br />

8<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -6 648 14 287<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) 1 576 -16 859<br />

Rahavarat tilikauden alussa 872 17 731<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 2 447 872<br />

1 576 -16 859<br />

-11 110<br />

862<br />

793<br />

1 655<br />

862<br />

14 175<br />

-11 268<br />

12 061<br />

793<br />

-11 268<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 19


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.<strong>2012</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiöt<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä Asunto Oy Vantaan Käenkukka.<br />

Konserniin kuuluvaa yhtiötä Kivikirveen Autopaikoitus Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />

taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen<br />

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin<br />

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.<br />

Konsernisaamiset sisältävät varoja 19 162 477,11 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot<br />

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2012</strong> 2011<br />

suunnitelmapoistot<br />

aineettomat oikeudet 3 298,88 4 271,57<br />

rakennukset ja rakennelmat 18 754 155,14 18 408 096,79<br />

koneet ja kalusto 218 504,50 202 467,70<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 69 742,76 65 833,45<br />

19 045 701,28 18 680 669,51<br />

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />

poistoylitys 31.12.<strong>2012</strong> yhteensä 21 497 876 € (ed. vuosi poistoylitys 17 389 522 €). Näissä<br />

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.<br />

20 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


<strong>2012</strong> 2011<br />

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 192 688,01<br />

Vähennys -9 192 688,01<br />

* Saldo tilikauden lopussa 0,00 0,00<br />

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 727,43 246 727,43<br />

Vähennys -65 871,61<br />

* Saldo tilikauden lopussa 180 855,82 246 727,43<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 13 171 009,80 13 581 002,77<br />

Tilikauden voitto 2 120 370,53 -409 992,97<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 291 380,33 13 171 009,80<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 42 151 513,00 40 097 014,08<br />

Vähemmistöosuus 947 714,51 309 888,89<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />

toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 920 539,55 4 228 170,44<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 21


PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 574,56 13 846,13<br />

poisto -3 298,88 -4 271,57<br />

* Saldo tilikauden lopussa 6 275,68 9 574,56<br />

Aineettomat hyödykkeet yht. 6 275,68 9 574,56<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 90 130 878,96 76 132 239,96<br />

lisäys 4 810 400,00 21 510 016,78<br />

vähennys -386 951,00 -7 511 377,78<br />

* Saldo tilikauden lopussa 94 554 327,96 90 130 878,96<br />

Rakennukset ja rakennelmat <strong>2012</strong> 2011<br />

tilikauden alussa 410 851 374,25 467 993 344,00<br />

lisäys 13 978 178,30 9 432 806,64<br />

vähennys -48 166 679,60<br />

poisto -18 754 155,14 -18 408 096,79<br />

* Saldo tilikauden lopussa 406 075 397,41 410 851 374,25<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 607 403,06 465 803,55<br />

lisäys 266 614,92 362 454,26<br />

vähennykset -18 387,05<br />

poisto -218 504,50 -202 467,70<br />

* Saldo tilikauden lopussa 655 513,48 607 403,06<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 592 500,70 635 977,82<br />

lisäys 104 928,07 32 459,92<br />

vähennys -10 103,59<br />

poisto -69 742,76 -65 833,45<br />

* Saldo tilikauden lopussa 627 686,01 592 500,70<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 20 382 676,68 21 028 471,04<br />

lisäys 15 421 683,57 9 304 105,87<br />

vähennys -18 691 952,40 -9 949 900,23<br />

* Saldo tilikauden lopussa 17 112 407,85 20 382 676,68<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 4 620 182,67 5 282 049,16<br />

lisäys 2 628,04<br />

vähennys (myynnit) -759 853,46 -661 866,49<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 862 957,25 4 620 182,67<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 522 894 565,64 527 194 590,88<br />

22 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

kpl<br />

osuus-%<br />

Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />

11 765,01<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />

Asunto Oy Viljapelto 21 23,33 2 628,04<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />

203 187,39<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

kpl<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Yhtiö omistaa 25 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 1 756 589,36<br />

3 648 004,85<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 23


<strong>2012</strong> 2011<br />

VASTUUSITOUMUKSET<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 408 577 423 412 898 063<br />

Annetut kiinnitykset 825 011 756 802 964 782<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 48 974 571 49 173 497<br />

Velat, joissa HUS:in takaus 459 231 484 743<br />

Johdannaissopimukset<br />

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo<br />

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 16 133 891 1 035 465<br />

Annetut pantit 53 000<br />

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 1 697 3 408<br />

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 849 2 546<br />

2 546 5 954<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />

Eläkevastuut<br />

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on<br />

oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana. 86 362 98 986<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI<br />

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2012</strong> 2011<br />

Rahalaitoslainat 35 820 617,21 35 712 426,19<br />

Vantaan kaupungin lainat 39 177 034,99 40 188 465,33<br />

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 661 861,59 1 982 208,91<br />

Muut pitkäaikaiset velat 113 834 506,41 94 051 333,34<br />

189 494 020,20 171 934 433,77<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 218 614 797,99 254 185 855,50<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkotuotot 9 029,66 25 506,13<br />

Muut siirtosaamiset 191 524,12 203 386,18<br />

200 553,78 228 892,31<br />

24 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


<strong>2012</strong> 2011<br />

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Liittymismaksut 9 648 544,35 9 484 972,67<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 765 279,34 870 311,54<br />

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 157 611,08 241 645,43<br />

Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 19 162 477,11 23 140 145,21<br />

Muut saamiset<br />

29 733 911,88 33 737 074,85<br />

Saamiset yhteensä 29 934 465,66 33 965 967,16<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 3 520 626,47 3 862 557,54<br />

Muut siirtovelat 62 742,70 4 528,22<br />

yhteensä 3 583 369,17 3 867 085,76<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lomapalkkavelat 307 828,00 298 445,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 003 113,69 2 887 715,09<br />

Muut velat 821 820,90 123 013,85<br />

yhteensä 4 132 762,59 3 309 173,94<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on vähennetty rakennuttamiseen liittyvää<br />

pakollista varausta 60 000 €, joten pakollinen varaus on 120 000 €.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskim. 40 41<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 186 586,40 178 735,85<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat<br />

Vantaan kaupungin lainat 41 216 411,70 41 780 855,84<br />

- lyhytaikainen osuus 521 262,01 367 740,31<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 25


TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE<br />

Olemme tilintarkastaneet <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta<br />

1.1. - 31.12.<strong>2012</strong>. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja<br />

liitetiedot.<br />

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat<br />

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten<br />

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja<br />

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.<br />

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET<br />

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä<br />

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.<br />

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa<br />

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden<br />

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen<br />

jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus<br />

yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.<br />

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen<br />

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan<br />

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä<br />

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät<br />

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa<br />

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,<br />

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen<br />

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden<br />

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.<br />

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa<br />

tilintarkastusevidenssiä.<br />

LAUSUNTO<br />

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja<br />

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön<br />

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.<br />

Vantaalla 4. päivänä maaliskuuta 2013<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen<br />

Heidi Vierros<br />

KHT<br />

KHT<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KPMG Oy<br />

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki<br />

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000<br />

26 <strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong>


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 5. helmikuuta 2013<br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Vesa Nevander<br />

Hanna Valtanen<br />

Kurt Eklund<br />

Marja Heikkinen<br />

Maija Hurri<br />

Jari Keränen<br />

Tuula Laukkanen<br />

Arja Niemelä<br />

Kaisa Niskanen<br />

Tuula Saastamoinen<br />

Visa Tammi<br />

Liisa Tilander<br />

Marko Varalahti<br />

Merja-Liisa Vasarainen<br />

Tapani Keurulainen<br />

Anne Sinkkonen<br />

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ<br />

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 5. maaliskuuta <strong>2012</strong><br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen, KHT Heidi Vierros, KHT<br />

<strong>VAV</strong> | TOIMINTAKERTOMUS <strong>2012</strong> 27


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

p. 010 235 1450<br />

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila<br />

PL 39, 01301 Vantaa<br />

Fax. 010 235 1451<br />

ULKOASU<br />

Omnipress | Vaula Aunola<br />

Kuvat: Tapio Rosengren, Vaula Aunola, Timo Porthan, <strong>VAV</strong>, Shutterstock

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!