VAV Toimintakertomus 2012

omnipress

VAV Asunnot Oy on eräs keskeisimpiä vuokranantajia Vantaalla ja tärkeässä roolissa koko pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilla.

TOIMINTAKERTOMUS 2012


SISÄLTÖ

2 Toimitusjohtajan katsaus

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

4 Hallinto

5 VAV-konsernin avaintietoja

6 Kiinteistöt

9 Vuokra-asunnon hakijat

9 Asukastoiminta

11 Tiedottaminen

11 Henkilöstö

11 Talous

12 Rahoitukselliset riskit

12 Ympäristö

14 Katsaus tulevaisuuteen

15 Ehdotus tuloksen käyttämisestä

16 Tuloslaskelmat

17 Taseet

19 Rahoituslaskelmat

20 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

26 Tilintarkastuskertomus

2

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VUOSI 2012 oli VAV Asunnot Oy:n

kannalta onnistunut ja vakaa, vaikka

taloudessa yleisesti tapahtui taantumista

ja asuntomarkkinoilla näkyi epävarmuustekijöitä.

Yhtiön toimintaympäristössä

on jatkuvaa liikehdintää ja

asuntopolitiikka puhututtaa eri puolilla.

Eritoten valtion tukemia vuokra-asuntoja

ei ole syntynyt toivotulla tavalla.

Maan hallitukselta on toivottu aktiivisia

toimenpiteitä vuokra-asuntotuotannon

edistämiseksi ja asumisen hintakehityksen

hillitsemiseksi. Hallituksen kehysriihessä

tänä keväänä onkin esitetty

keinoja pääkaupunkiseudun vaikeaan

vuokra-asuntotilanteeseen. Näistä syistä

kunnalliseen vuokrataloyhtiöön kohdistuu

merkittäviä paineita tarjonnan

lisäämiseksi. VAV vastaa toiveisiin mahdollisuuksien

mukaan, vaikka samalla on

tärkeää, että useat toimijat ovat mukana

lisäämässä asuntoja ihmisten tarpeisiin.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena

linjauksena on vahvistaa talouden

rakenteita, pitää kiinteistökanta hyvässä

kunnossa ja vuokrat kohtuullisina. Näihin

linjauksiin perustuvat toimenpiteet

toteutuivat menneenä vuonna suunnitellusti.

Huoli kohoavasta vuokratasosta

on kuitenkin jatkuva, sillä kohoaminen

johtuu paljolti tekijöistä, joihin yhtiö

ei voi suoraan vaikuttaa. VAV on silti

onnistunut pitämään asuntojen vuokrat

alempina kuin muut Vantaalla toimivat

suuret vuokranantajat, mikä on suoraan

asukkaiden etu.

VAV:lle valmistui viime vuonna 86

asuntoa ja se aloitti 157 uuden asunnon

rakentamisen. Asuntoja valmistui vain

puolet keskimääräisestä vuosittaisesta

tavoitteesta, mutta pitkällä aikavälillä

tarkasteltuna tilanne tasoittuu, kun

uusien asuntojen valmistuminen kasautuu

samalle vuodelle. Viime vuonna

valmistuneista asunnoista 53 rakentui

Osmankäämintielle palveluasunnoiksi

pitkäaikaisasunnottomille. Vantaan

kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisasunnottomuuden

vähentämiseen ja VAV

yhteistyökumppanina toteuttaa osan

hankkeen asunnoista. Osmankäämintien

kohteessa kokeiltiin teräskennorakenteeseen

perustuvaa moduulirakentamista

ja kansallisesti ainutlaatuinen

hanke herätti laajaa mielenkiintoa

ammattilaisten ja tiedotusvälineiden

keskuudessa sekä houkutteli lukuisia

vierailijoita kohteelle.

Korjausrakentamisen tarvetta on paljon

ja siksi korjauksia priorisoidaan sekä pitkällä

että myös lyhyellä aikavälillä. Tämä

on tärkeää kustannusten hallitsemiseksi

ja siksi, että yhtiön linjana on hillitä

korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista.

Korjaustoiminta aiheuttaa asukkaille

tilapäistä haittaa, mutta vastineeksi

kärsivällisyydestä saa parantunutta

asumisviihtyvyyttä. Viime vuonna näistä

suunnitelmallisista korjauksista valtaosa

kohdistui kylpyhuoneisiin.

VAV:n väki ansaitsee lämpimän kiitokseni

ammattitaitoisesta panoksestaan

yhtiön onnistuneen toimintavuoden

eteen. Haluan kiittää myös hallitusta

miellyttävästä yhteistyöstä ja luottamuksesta

kuluneen toimintavuoden aikana.

Samoin esitän kiitokseni asukkaillemme,

Vantaan kaupungille ja muille sidosryhmille

hyvästä yhteistyöstä kuluneen

vuoden aikana.

Teija Ojankoski

Toimitusjohtaja

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 3


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2012

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin

kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa

ja omistaa vuokra-asuntoja.

Vuoden 2012 päättyessä yhtiön ja sen

tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri

puolilla Vantaata 9 750 asuntoa, joissa

asui noin 20 000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden

lukumäärä on 4 553 755.

VAV aloitti toimintansa vuonna 1986.

Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin

kaikki kaupungin kokonaan omistamat

vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia

koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan

suunnitelmallisilla korjauksilla

varmistetaan niiden arvon säilyminen

sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä

asukkaiden kanssa.

28.3.2013. Myös emoyhtiöön aiemmin

rakennutetut palvelutalokiinteistöt

siirretään tytäryhtiöön.

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin

25.4.2012. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti

hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

HALLITUS AJALLA 1.1.–31.12.2012

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Vesa Nevander, varapuheenjohtaja

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja

Kurt Eklund, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Maija Hurri, jäsen

Jari Keränen, asukasjäsen

Tuula Laukkanen, jäsen

Arja Niemelä, jäsen

Kaisa Niskanen, jäsen

Tuula Saastamoinen, jäsen

Visa Tammi, jäsen

Liisa Tilander, asukasjäsen

Marko Varalahti, jäsen

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen

Tapani Keurulainen, varajäsen

Anne Sinkkonen, varajäsen

Juha-Veikko Nikulainen,

asiantuntijaedustaja 26.4.–31.12.2012

Yhtiön toimitusjohtajana toimi

Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä

oli hallintosihteeri Sanna Lesch. Hallitus

kokoontui kymmenen kertaa.

Tilintarkastajina toimivat

KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy,

vastuunalaisena tarkastajanaan

Tuomo Vesanen, KHT, sekä asukastilintarkastajana

Heidi Vierros, KHT.

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso

kohtuullisena ja oikeudenmukaisena

yleisistä taloudellisista heilahteluista

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri

kiinteistöjen pääomakuluja tasattu.

VAV Konsernin tytäryhtiö

VAV Palvelukodit Oy on perustettu

1.3.2011. Vantaan kaupungin

sosiaali- ja terveystoimi

vuokraa yhtiön asunnot

erityisryhmien asumiskäyttöön.

Ensimmäinen

kiinteistö osoitteessa

Osmankäämintie 28 on

valmistunut kesäkuussa

2012. Pähkinärinteentie

31 -kiinteistö valmistuu

4

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


˝Kiinteistökannan

suunnitelmallisilla

korjauksilla varmistetaan

asuntojen arvon

säilyminen sekä

asumisviihtyvyys

yhteistyössä asukkaiden

kanssa.˝

VAV-KONSERNIN AVAINTIETOJA

2012 2011 2010

Liikevaihto, M€ 76,4 72,2 74,5

Liikevoitto, M€ 17,8 13,4 18,2

Liikevoitto, % liikevaihdosta 23 18 24

Taseen loppusumma, M€ 560,3 562,0 605,8

Pitkäaikaiset lainat, M€ 482,9 490,2 522,5

Varaukset ja oma pääoma, M€ 43,3 40,3 49,7

Oman pääoman tuotto % (emo) 15,9 10,6 21,2

Omavaraisuusaste % (emo) 8,5 7,8 7,7

Poistot, M€ 19,0 18,7 19,8

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€ 10,6 24,7 32,2

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 1,1 1,3 1,2

Korkorasite, % liikevaihdosta 19,8 19,8 17,8

Asunnot 9 750 9 664 10 158

Asuinhuoneistoneliöt 574 560 576 116 606 979

Valmistuneet asunnot 86 149 231

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 2 3 5

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 99,2 99,4 99,0

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,02 1,23 1,16

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,15 0,20 0,20

Keskivuokra,€/m²/kk (emo) 10,58 10,04 9,71

Vuokrien vaihteluväli,€/m²/kk (emo) 8,87–12,46 8,63–11,92 8,18–11,90

Keskivuokra 1.3.2013 alkaen, €/m 2 /kk (emo): 10,97

Valmistuvat asunnot vuonna 2013: 91 kpl

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2013: 2 kpl

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2013 alkaen,€/m²/kk (emo): 8,96–13,60

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 5


KIINTEISTÖT

UUSTUOTANTO

Toimintavuonna solmittiin kahden

vuokratalokohteen ja yhden mielenterveyskuntoutujille

tarkoitetun kohteen

urakkasopimukset, yhteismäärältään

24,0 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen

hankinta-arvo on

3 684 €/asm 2 . Vuonna 2012 aloitettiin

157 asunnon rakentaminen:

VAV Pähkinärinteentie 31 VAV Palvelukodit

Oy:lle (33 asuntoa), VAV Satukuja 1

(58 asuntoa) ja VAV Käenkukka (66 asuntoa).

Vuonna 2012 valmistui Osmankäämintie

28 (53 asuntoa) VAV Palvelukodit

Oy:lle ja VAV Kolohongankuja 6

(33 asuntoa).

Vuoden 2012 aloitettu asuntotuotanto

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla

ja Asumisen rahoitus- ja

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja

erityisryhmien investointiavustuksilla.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,7

miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten

korjausten osuus oli 7,0 miljoonaa

euroa, eli 47 %.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin

pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman

mukaisesti. Rahoitus

toimintavuonna kerättiin korjattavien

kiinteistöjen omarahoitusosuudella ja

sisällyttämällä kaikkien kiinteistöjen

vuokriin 0,90 €/m²/kk.

Vuonna 2012 siirryttiin neljän kuukauden

jaksoissa rullaavaan budjettiin. Tämä

mahdollistaa korjausten tarkemman

priorisoimisen myös budjettivuoden

aikana.

Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset

painottuivat edellisten vuosien

tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin

(59 %) ja keittiökorjauksiin (10 %).

Vesikattokorjausten osuus oli 17 % ja

julkisivujen kunnostusten osuus 7 %.

Moduulirakentamisessa asunnot rakennetaan lähes

valmiiksi tehtaalla.

6

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


Pioneerihanke valmistui

Kesällä 2012 valmistui VAV:n uraauurtava

moduulitalokohde Viertolan

Osmankäämintie 28:aan. Yhteistyössä

Neapo Oy:n kanssa toteutetun kohteen

rakentamisessa käytettiin uudenlaista

moduulitekniikkaa, joka on normaalia

rakentamista kustannustehokkaampaa

ja ympäristöystävällisempää.

Moduulirakentamisessa asunnot

rakennetaan lähes valmiiksi tehtaalla ja

kootaan yhteen rakennustyömaalla kuin

legopalikat konsanaan. Menetelmää on

aiemmin hyödynnetty lähinnä pientaloissa,

mutta nyt se on kehittynyt niin

hyväksi, että myös kerrostaloja voidaan

rakentaa samalla periaatteella. Osmankäämintien

kohde oli ensimmäinen

uudelle tekniikalla rakennettu asuinkerrostalo

Suomessa. Pioneerihanke

herätti suurta kiinnostusta, ja rakennusvaiheessa

siihen kävi tutustumassa

muun muassa Yhdysvaltain suurlähettiläs

Bruce Oreck.

Osmankäämintie 28 oli myös ensimmäinen

VAV:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit

Oy:lle rakennettu asuntokohde. Kohteen

huoneistot valmistuivat erityisasunnoiksi

pitkäaikaisasunnottomille.

Yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck (vas) kävi

tutustumassa moduulirakentamiseen.

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 7


Hallituksen jäsenet sekä VAV:n ja Vantaan edustajat

hallituksen kokouksissa

(vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas)

Marko Varalahti, Kurt Eklund,

Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja),

Sanna Lesch (VAV Asunnot Oy:n hallintosihteeri),

Marja Heikkinen, Jari Keränen (asukasedustaja),

Merja-Liisa Vasarainen, Tuula Saastamoinen,

Tuula Laukkanen, Arja Niemelä, Hanna Valtanen

(2. varapuheenjohtaja), Juha-Veikko Nikulainen

(Vantaan kaupungin asiantuntijaedustaja),

Maija Hurri, Liisa Tilander (asukasedustaja),

Vesa Nevander (1. varapuheenjohtaja),

Juhani Paajanen (hallituksen puheenjohtaja).

Kuvasta puuttuvat: Kaisa Olin ja Visa Tammi.

Hallitus päätti taloista

ja parkkipaikoista

VAV Asunnot Oy:n hallitus päätti vuonna

2012 kahdelle uuden vuokratalokohteen

urakkasopimuksista: nämä kohteet

valmistuvat vuonna 2014 Kaivokselaan

ja Pakkalaan. Lisäksi VAV Palvelukodit

Oy:n hallitus hyväksyi urakkasopimuksen

mielenterveyskuntoutujille tarkoitetulle

kohteelle, joka valmistuu vuonna

2013 Pähkinärinteeseen.

Uudisrakentamisen lisäksi VAV Asunnot

Oy:n hallitus päätti normaalin tapaan

nykyisen asuntokannan peruskorjauksista

ja perusparannuksista. Kesällä 2012

hallitus haki Vantaan kaupungilta kaava-

muutosta Marsinkuja 1:n kiinteistölle.

Tämän kiinteistön tekninen kunto on

heikentynyt siinä määrin, että se on

järkevä purkaa kokonaan ja rakentaa tilalle

uusi vuokrakohde. Samalla tontille

saadaan nykyistä enemmän asuntoja.

Uusien kiinteistöjen rakentaminen

ja vanhojen korjaaminen edellyttää

yhtiöltä omia varoja. Omavaraisuuden

turvaamiseksi hallitus antoi hyväksynnän

sille, että VAV:n omistamia yksittäisiä

asunto-osakkeita voidaan myydä

pois. Näiden osaketaloissa sijaitsevien

yksittäisten huoneistojen vuokralaisille

annetaan mahdollisuus ostaa asuntonsa

itse, muussa tapauksessa asunnot

myydään niiden vapautuessa.

Loppuvuodesta 2012 hallitus päätti,

että VAV:n kiinteistöjen autopaikkojen

vuokrissa siirrytään vuonna 2013

omakustannusperiaatteeseen. Aiemmin

autopaikkojen hoitokustannuksia on

tasattu kaikkien vuokralaisten kesken,

mutta 2013 alkaen kustannukset

peritään suoraan käyttäjältä autopaikan

kuukausimaksussa. Näin ne asukkaat,

jotka eivät parkkipaikkoja tarvitse, eivät

joudu maksamaan niiden ylläpidosta.

8 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


Harppuunapolku 1:n

kylpyhuoneremontissa

laatoitettiin uudestaan

seinät ja lattiat sekä

uusittiin kylpyhuonekalusteet

ja -varusteet.

VUOKRA-ASUNNON

HAKIJAT

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita

oli rekisterissä noin 4 900.

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain 4

800:n ja 5 200:n välillä. Hakijoista lähes

60 % haki asuntoa yksin. Vuoden 2012

aikana asuntoja vapautui keskimäärin

100 kpl kuukaudessa, yhteensä 1 196

kpl. Asuntojen vaihtuvuus vuonna 2012

oli 12,2 %. Vaihtuvuusaste kasvoi muutamalla

prosenttiyksiköllä vuoden 2011

lukemasta, joka oli 9,4 %.

ASUKASTOIMINTA

Asukasdemokratia antaa jokaiselle

asukkaalle mahdollisuuden osallistua

oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa

maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen

ja aktiivinen asukastoiminta auttaa

vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee

asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa,

sillä talkoohenkinen asukastoiminta

vähentää asukkaiden maksettavaksi

tulevia kustannuksia.

Toimintavuonna VAV Asunnot Oy:llä oli

yhteensä 187 arava- tai korkotukilainoitettua

vuokranmääritysyksikköä. Näistä

kohteista asukastoimintaa oli

161 kiinteistössä.

Yhtiö järjesti asukkaille koulutusta mm.

monikulttuurisesta naapuruudesta sekä

asumisen ja arkielämän turvallisuudesta.

Syksyllä alueellisten yhteistyöelinten

puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen

asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä

yhteistyössä kiinteistöjen

isännöitsijöiden kanssa.

Harppuunapolun kylpyhuoneet

uuteen uskoon

Eräs VAV:n korjausrakentamisen vuoden

2012 projekteista oli Harppuunapolku 1:n

kylpyhuoneiden remontoiminen.

Myyrmäessä sijaitsevan kohteen kaikki

42 kylpyhuonetta uusittiin kokonaan

yhteistyössä Urakkamestarit K & H Oy:n

kanssa. Remontin yhteydessä laatoitettiin

uudestaan seinät ja lattiat sekä uusittiin

kylpyhuonekalusteet ja -varusteet.

Kylpyhuoneremontti tehtiin vaiheittain

kesä–marraskuussa, ja sen hinnaksi tuli

421 000 euroa. Nyt Harppuunapolun

asukkaat voivat ihailla uusia kauniita

kylpytilojaan.

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012

9


Asukkaat toimivat aktiivisesti

Asukasdemokratia on VAV:n asukkaiden

keskeisin vaikuttamiskeino, ja

asukastoiminta mahdollistaa tehokkaan

viestinnän yhtiön henkilökunnan ja

asukkaiden välillä. Aktiivisella asukastoiminnalla

on myös tärkeä sija asuintalojen

viihtyisyyden ja turvallisuuden

lisäämisessä, sillä yhteinen toiminta

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja

ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia.

Vuonna 2012 VAV:lla oli yhteensä

187 arava- ja korkotukikiinteistöä, ja

asukastoimintaa oli niistä 161:ssä. Vuoden

mittaan järjestettiin perinteiseen

tapaan erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia

asukkaille. Kesäkuussa VAV:n

taloissa otettiin myös ensimmäistä

kertaa kansainväliseen naapuripäivään,

jonka tarkoituksen on tuoda naapurit

yhteen viettämään mukavaa aikaa

keskenään. Naapuripäivänä kahdentoista

eri kohteen asukkaat järjestivät

yhteistilaisuuksia, joihin VAV sponsoroi

kahvit ja keksit sekä lapsille mehut ja

väriliidut.

Asukkaiden YTE-puheenjohtajisto ja VAV:n

edustajat kokouksessa

Ylempi kuva (vasemmalta oikealla):

Tuomas Alho (VAV Asunnot Oy:n tiedottaja),

Sven-Olof Sontag, Jari Keränen, Erkki Nikkanen,

Jukka Aalto (VAV Asunnot Oy:n kiinteistöpäällikkö).

Alempi kuva (vasemmalta oikealle):

Liisa Tilander, Arja Niemelä, Anne Sinkkonen,

Kirsi Manner (1. varapuheenjohtaja),

Hannu Ahonen, Per-Åke Karlsson, Marja Kousa,

Heikki Seppänen, Irja Kuusela.

10 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


TIEDOTTAMINEN

Yhtiön asukaslehti VAV-viesti ilmestyi

vuonna 2012 neljä kertaa. Asukaslehden

toteutus kilpailutettiin keväällä ja

uudeksi yhteistyökumppaniksi valikoitui

Omnipress Oy, joka toteutti jo vuoden

viimeisen asukaslehden.

VAV:n tiedotusvalmiutta ja tiedotusosaamista

kehitettiin muun muassa johtoryhmää

kouluttamalla.

Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin

VAV:n kotisivujen kokonaisvaltainen

uudistus, joka valmistuu keväällä 2013.

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN

LUKUMÄÄRÄ:

2012 2011 2010

40 41 43

TALOUS

Toimintavuoden emoyhtiön liikevaihto

oli 76,3 miljoonaa euroa, kasvua oli

edelliseen tilikauteen 5,6 %. Liikevaihdosta

varsinaiset asuntovuokratuotot

olivat 75 miljoonaa euroa. Uusien

kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi

tuloutuksista 1,1 miljoonaa euroa, ja

muut kiinteistötuotot olivat 0,2 miljoonaa

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy

luottotappioita vuokrasaatavista 0,14

miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2011

käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi

kirjattuja saatavia korkoineen

tuloutettiin toimintavuonna yhteensä

0,18 miljoonaa euroa.

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä

ovat 0,8 miljoonaa euroa,

vähennystä edellisestä vuodesta oli 12

%. Tilinpäätös sisältää 0,17 miljoonan

euron luottotappiovarauksen odotettavissa

olevien menetysten varalle.

Liikevoitto oli 17,8 miljoonaa euroa

eli 23 % liikevaihdosta. Suunnitelman

mukaisesti sillä kyettiin kattamaan

pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen

korkokulut. Lisäksi varauduttiin

4,3 miljoonan euron asuintalovarauksella

kiinteistöjen tuleviin korjauksiin.

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman

mukaan. Poistoperusteena on

kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot

noudattavat lainanlyhennysten määrää.

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen

vuokriin sisältyvästä lainojen

lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä

kiinteistöjä, ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös

kiinteistöjen teknistä kulumista. Yhtiö

ilmoittaa erikseen sen laskennallisen

poiston määrän, joka on laskettu

50 vuoden tasapoistolla.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin

19,0 miljoonaa euroa, joista rakennusten

poistot ilman rakennusten kalustoa

olivat 18,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ YKSIKÖITTÄIN VUODEN LOPUSSA:

VAV ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:

Naisia Miehiä

Yht.

M€ % Vuosimuutos, M€

Hallinto 14 1 15

Markkinointi ja asiakaspalvelu 8 1 9

Kiinteistönpito ja rakennuttaminen 8 11 19

yhteensä 30 13 43

PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KEHITYS:

2012 2011 2010

1,82 M€ 1,77 M€ 1,78 M€

Aravalainat 231 47 - 39

Korkotukilainat 166 33 + 6

Rahalaitoslainat 58 12 + 23

Kaupungin lainat 41 8 - 1

Yhteensä 496 100 -11

Lainatakaukset M€ Vuosimuutos, M€

Valtion täytetakaus 404 - 9

Kaupungin omavelkainen takaus 49 - 0,2

Helsingin ja

Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS 0,5 –

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 11


RAHOITUKSELLISET

RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat

heinäkuun kuluttajahintaindeksin

muutoksia. Indeksin muutos oli viime

heinäkuussa 2,9 %, mikä nostaa Valtiokonttorin

yhtenäislainojen vuosimaksua

vastaavasti. Vuosimaksulainojen

markkinakorkoja korkeampi korkotaso ei

mahdollista lainojen riittäviä lyhennyksiä

vaan pidentää niiden takaisinmaksua.

Konvertoitaessa Valtiokonttorin yhtenäislainoja

valtion täytetakauksella

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi markkinakorkojen

muutokset vaikuttavat pääomavuokraan

täysimääräisesti. Yhtiön

rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut

kuitenkin pysynevät kokonaisuutena

arvioidulla tasolla.

Arava- ja korkotukilainojen pitkät

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien

takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan

rahoitusta.

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset

ongelmat aiheuttavat yhtiölle

luottotappioriskin kasvua.

YMPÄRISTÖ

Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan

ja mittausten tuloksena

saadaan kiinteistöjen energiatodistus

suoraan kiinteistöohjelma Tampuurista.

Energiankulutuksen seurantapalvelu

ostettiin Suomen Talokeskus Oy:ltä.

Palvelu sisälsi energiankäytön mittauksen

ja analysoinnin kuukausittain

sekä toimenpide-ehdotuksen energian

säästämiseksi.

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS

2012 2011 2010

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)

46,9 47,0 47,6

Vesi, l/rm 3

479 475 486

Sähkö, kWh/rm 3

4,8 4,6 4,6

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS

Kiinteistöalalla on tehty Asuinrakennusten

energiatehokkuussopimus

2009–2016, jossa VAV on mukana.

Sopimuksen tarkoituksena on vähentää

rakennusten energiankulutusta ja

päästöjä.

12 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


Ympäristöarvot korostuvat uudessa talohankkeessa

Ympäristöystävällisyys on jo pitkään ollut

tärkeä osa VAV:n toimintaa, ja yhtiö

on muun muassa mukana kiinteistöalan

energiatehokkuussopimuksessa vuosille

2009–2016. Erityisen vahvasti ympäristöarvot

näkyvät VAV:n luonnonvaratasapainoisessa

talohankkeessa, jonka

suunnitteluvaihe alkoi vuonna 2012.

Luonnonvaratasapainoinen talo on

VAV:n ja NCC:n yhteinen hanke, jossa

rakennetaan kerrostalokohde käyttäen

hyväksi uusio- ja kierrätysmateriaaleja.

Erilaisia vaihtoehtoja ympäristöystävällisiksi

rakennusmateriaaleiksi on useita,

ja ne lyödään lukkoon suunnittelun

edetessä. Talohankkeen tueksi VAV

teki asukkaidensa keskuudessa kyselyn,

jossa selvitettiin ihmisten suhtautumista

uusio- ja kierrätysmateriaalien

käyttöön asuintaloissa. Kysely osoitti

suhtautumisen olevan pitkälti myönteistä,

sillä 56,8 prosenttia vastaajista piti

tällaista rakentamista erittäin hyvänä ja

32,8 prosenttia melko hyvänä ajatuksena.

Ympäristöystävällisyys halutaan

huomioida myös kohteen rakentamisprosessissa

niin, että rakennustyömaan

hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.

Luonnonvaratasapainoinen talo valmis-

tuu vuoden 2015 asuntomessuille, jota

pidetään Vantaan Kivistössä. NCC:n

lisäksi hankkeen suunnittelussa ovat

olleet mukana muun muassa Ympäristöministeriö

ja Tampereen teknillinen

yliopisto.

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 13


KATSAUS TULEVAISUUTEEN

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja sen taloudellisen aseman arvioidaan

pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden

hyvänä.

Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit

uudistuotantoon ja vastatakseen vuokra-asuntokysyntään

yhtiö neuvottelee

kaupungin kanssa yhtiölle varattavien

tonttien luovutusaikataulusta. Tavoitteena

on kaupungin asunto-ohjelman

mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto

vuosittain. Tavanomaiset vuokraasuntokiinteistöt

toteutetaan emoyhtiön

omistukseen ja palveluasumisen

kiinteistöt tytäryhtiön omistukseen.

Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella

aloitettua kiinteistöjen salkuttamista

tavoitteena hallita aiempaa tehokkaammin

kiinteistöjen kehittämistä ja

korjaustoiminnan kustannuksia. Yhtiö

jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä

olevien asunto-osakkeiden

myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat.

VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan

pysyvän nykyisellä tasolla. Suurin

kysyntä kohdistuu yksiöihin ja pieniin

kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä

huolimatta perheasuntojen kysyntä ja

tarjonta eivät aina kohtaa. Perheasuntojen

vuokraamista vaikeuttaa myös

perheiden heikko maksukyky.

ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTA

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina suunnitellut

peruskorjaukset perustuvat

kiinteistökannan kokonaisvaltaiseen

tarkasteluun ja salkutukseen. Korjaamisen

tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden,

käytettävissä olevan

rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella

tähdätään kiinteistön arvon

säilyttämiseen sekä hyvien asumisolosuhteiden

ja asuntojen vuokrattavuuden

varmistamiseen.

Yhtiön omistuksessa olevien 1989–1995

valmistuneiden tai peruskorjattujen

kiinteistöjen asuntotilat, kaikkiaan 4.376

asuntoa, ovat nyt ja lähivuosina enenevän

korjauksen tarpeessa. Asuntojen

märkätilat ovat osoittautuneet alttiimmiksi

korjausta vaativille vaurioille.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset

täyttäviin hankkeisiin

haetaan aina avustusta.

UUDISTUOTANTO

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun

tarjoushintaindeksin mukaan

asuinrakentamisen hinnat olivat

vuoden 2012 joulukuussa 8,1 prosenttia

pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Hintojen odotetaankin edelleen

jatkavan hienoista laskua alkuvuoden

2013 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon

taittuminen on kiristänyt

urakoitsijoiden asuinrakennusurakoista

käymää kilpailua. Tästä kiristymisestä

on saatu selviä merkkejä koko vuoden

2012 urakkakilpailuissa.

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden

2013 aikana yhteensä 386 uuden asunnon

rakentamisen. Vantaan kaupunki

on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun

kuntien väliseen aiesopimukseen

2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan

lisäämiseksi ja linjannut täten Vantaan

kaupungin asunto-ohjelmassa, että

yhtiö tuottaa vähintään kolmanneksen

vuosittaisesta 400 valtion tukeman

vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.

KEHITTÄMINEN

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan

omarahoitusosuuden kattamiseksi

ilman lainaa yhtiö tarkentaa myytäväksi

aiotut kiinteistöt sekä tarkentaa muita

käytettävissä olevia keinoja.

Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa

ja rakentamis- ja korjaustoiminnan

suunnitteluohjeensa vastaamaan

uusia säädöksiä. Yhtiö myös kehittää

rakennuttamistoimintaansa kestävää

kehitystä tukevaan suuntaan.

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan

kaupungin perustehtäviä.

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan

kehittämisessä painopisteenä on edelleen

muun muassa viestintä-, energiaja

turvallisuusasiat.

14 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


EHDOTUS TULOKSEN

KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta

ja että emoyhtiön tilikauden voitto

2 795,47 euroa kirjataan vapaaseen

omaan pääomaan.

Lumisesta talvesta selvittiin

Kuten vuonna 2011, oli myös vuonna

2012 talvikausi poikkeuksellisen runsasluminen.

Koska pihat, tiet ja parkkipaikat

täytyy pitää käyttökunnossa ja katot siisteinä,

teetti talvi runsaasti työtä auraajille

ja lumenpudottajille. Aurauskoneiden

jälkeensä jättämät nietokset täplittivät

VAV:n pihoja.

Talvikaudesta selvittiin kuitenkin taloudellisesti

kunnialla. Vuonna 2011 lumentulo

korotti VAV:n lumitöiden kustannuksia

huomattavasti suunniteltua suuremmaksi,

mutta 2012 ei budjettiin tullut merkittävää

ylitystä. Runsaslumisuuteen oli jo

varauduttu.

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012

15


TULOSLASKELMAT

(1000 €)

VAV-konserni

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

LIIKEVAIHTO 76 419 72 572

Muut kiinteistön tuotot 1 567 -594

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 819 -1 773

Eläkekulut -317 -292

Muut henkilösivukulut -65 -63

-2 200 -2 127

Poistot -19 046 -18 681

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto -623 -581

Käyttö- ja huoltopalvelut -3 008 -2 996

Ulkoalueiden hoitopalvelut -898 -1 087

Siivouspalvelut -1 575 -1 390

Lämmitys -7 979 -7 711

Vesi- ja jätevesi -3 544 -3 563

Sähkö -1 377 -1 352

Jätehuolto -1 566 -1 554

Vahinkovakuutukset -250 -237

Vuokrat -112 -656

Kiinteistövero -2 018 -1 661

Korjaukset -14 688 -13 583

Muut hoitokulut -606 -802

-38 243 -37 173

Luottotappiot -137 -148

Muut kiinteistön kulut -509 -431

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 17 851 13 420

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0 259

Muut korko- ja rahoitustuotot 230 721

Arvonalentumiset vaihtuvien vast. rahoi 0 8

Korkokulut ja muut rahoituskulut -15 268 -14 394

-15 037 -13 407

Emoyhtiö

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

76 248 72 178

1 566 1 729

-1 819 -1 773

-317 -292

-65 -63

-2 200 -2 127

-18 955 -18 679

-598 -574

-2 992 -2 963

-895 -1 058

-1 563 -1 384

-7 948 -7 644

-3 532 -3 551

-1 370 -1 348

-1 558 -1 536

-247 -235

-187 -739

-2 007 -1 655

-14 673 -13 529

-605 -802

-38 174 -37 016

-137 -148

-509 -431

17 840 15 507

0 259

230 721

0 8

-15 241 -14 572

-15 011 -13 585

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA 2 813 13

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Vapaaehtoisten varausten muutos

2 829 1 922

1 442 911

-4 268 -2 635

Tuloverot

Laskennallisen verovelan muutos -692 -422

Vähemmistöosuus -1 0

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 2 120 -410

3 198

16 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


TASEET

(1000 €)

VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

6

10

6

10

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä

Muut osakkeet ja osuudet

94 554

406 075

656

628

17 112

519 025

3 863

3 863

90 131

410 851

607

593

20 383

522 565

4 620

4 620

92 070

400 170

655

627

13 796

507 317

2 568

3 863

6 431

89 827

408 648

606

593

17 386

517 060

2 037

4 620

6 657

Pysyvät vastaavat yhteensä

522 895

527 195

513 754

523 727

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Saamiset kiinteistön tuotoista

Muut saamiset

Siirtosaamiset

765

28 811

358

29 934

870

32 625

471

33 966

3 852

765

28 794

201

33 612

3 240

870

32 625

229

36 964

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 000

2 447

37 382

560 276

872

34 838

562 032

5 000

1 655

-

40 267

-

554 021

793

37 756

561 484

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 17


VAV-konserni

Emoyhtiö

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Muut rahastot

7 659

15 929

3 272

26 860

7 659

15 929

3 338

26 926

7 659

15 929

3 092

26 679

7 659

15 929

3 092

26 679

Edell. tilik.voitto/tappio

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)

13 171

2 120

15 291

13 581

-410

13 171

150

3

153

-47

198

150

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuus

42 152

948

40 097

310

26 832

26 830

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

Muut varaukset

Pakolliset varaukset

120

180

5 730

14 354

120

7 172

10 086

180

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Laskennalliset verot

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verot

482 853

4 228

487 082

17 665

1 327

2 575

4 133

3 583

692

29 975

490 172

3 806

493 978

17 101

1 211

1 556

3 309

3 867

422

27 467

478 407

478 407

17 650

1 326

2 563

3 466

3 572

28 577

490 172

490 172

17 101

1 211

1 556

3 309

3 867

27 044

Vieras pääoma yhteensä

517 057

521 445

506 984

517 216

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

560 276

562 032

554 021

561 484

18 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


RAHOITUSLASKELMAT

(1000 €)

VASTAAVAA

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

VAV-konserni

VAV Asunnot Oy

2012 2011 2012 2011

Vuokrauksesta saadut maksut 76 867 72 005

Vuokraustoiminnan muista

tuotoista saadut maksut 1 567 1 319

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 40 030 39 871

Vuokraustoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja 38 404 33 454

Maksetut korot ja maksut

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 610 13 419

Saadut korot vuokraustoiminnasta 124 62

Konsernirakenteen muutos -1 045

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 22 918 19 052

76 612

1 566

39 990

38 188

15 595

124

22 717

72 268

1 729

39 749

34 249

13 418

174

21 004

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin 15 503 -25 028

Investoinnit muihin sijoituksiin -757 -662

Muut saamiset -3 814 22 234

Rahoitusarvopaperit 5 000 -4 582

Muut velat -666 -9 476

Konsernirakenteen muutos -572 67 713

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 14 693 50 198

9 208

-1 320

-2 142

5 000

10 745

25 621

-1 090

26 209

-4 576

284

46 448

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 017 36 223

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -19 772 -22 836

Saadut osingot 259

8 548

-19 764

Saadut korot 107 659 106

Myyntitappiot -25

Tuloslaskelman arvonalennukset 8

36 223

-22 836

259

547

-25

8

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -6 648 14 287

Rahavarojen muutos (A+B+C) 1 576 -16 859

Rahavarat tilikauden alussa 872 17 731

Rahavarat tilikauden lopussa 2 447 872

1 576 -16 859

-11 110

862

793

1 655

862

14 175

-11 268

12 061

793

-11 268

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 19


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012

Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.

VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiöt

VAV Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä Asunto Oy Vantaan Käenkukka.

Konserniin kuuluvaa yhtiötä Kivikirveen Autopaikoitus Oy ei ole konsolidoitu. Yhtiön

taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.

Konsernisaamiset sisältävät varoja 19 162 477,11 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.

TILIKAUDEN POISTOT

Poistot eriteltynä: 2012 2011

suunnitelmapoistot

aineettomat oikeudet 3 298,88 4 271,57

rakennukset ja rakennelmat 18 754 155,14 18 408 096,79

koneet ja kalusto 218 504,50 202 467,70

muista aineellisista hyödykkeistä 69 742,76 65 833,45

19 045 701,28 18 680 669,51

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten

poistoylitys 31.12.2012 yhteensä 21 497 876 € (ed. vuosi poistoylitys 17 389 522 €). Näissä

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.

20 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


2012 2011

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 192 688,01

Vähennys -9 192 688,01

* Saldo tilikauden lopussa 0,00 0,00

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 727,43 246 727,43

Vähennys -65 871,61

* Saldo tilikauden lopussa 180 855,82 246 727,43

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 13 171 009,80 13 581 002,77

Tilikauden voitto 2 120 370,53 -409 992,97

* Saldo tilikauden lopussa 15 291 380,33 13 171 009,80

Oma pääoma tilikauden lopussa 42 151 513,00 40 097 014,08

Vähemmistöosuus 947 714,51 309 888,89

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun

toteutuminen on epätodennäköistä.

2012 2011

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 920 539,55 4 228 170,44

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 21


PYSYVÄT VASTAAVAT

2012 2011

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 574,56 13 846,13

poisto -3 298,88 -4 271,57

* Saldo tilikauden lopussa 6 275,68 9 574,56

Aineettomat hyödykkeet yht. 6 275,68 9 574,56

2012 2011

Maa-alueet tilikauden alussa 90 130 878,96 76 132 239,96

lisäys 4 810 400,00 21 510 016,78

vähennys -386 951,00 -7 511 377,78

* Saldo tilikauden lopussa 94 554 327,96 90 130 878,96

Rakennukset ja rakennelmat 2012 2011

tilikauden alussa 410 851 374,25 467 993 344,00

lisäys 13 978 178,30 9 432 806,64

vähennys -48 166 679,60

poisto -18 754 155,14 -18 408 096,79

* Saldo tilikauden lopussa 406 075 397,41 410 851 374,25

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 607 403,06 465 803,55

lisäys 266 614,92 362 454,26

vähennykset -18 387,05

poisto -218 504,50 -202 467,70

* Saldo tilikauden lopussa 655 513,48 607 403,06

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 592 500,70 635 977,82

lisäys 104 928,07 32 459,92

vähennys -10 103,59

poisto -69 742,76 -65 833,45

* Saldo tilikauden lopussa 627 686,01 592 500,70

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat tilikauden alussa 20 382 676,68 21 028 471,04

lisäys 15 421 683,57 9 304 105,87

vähennys -18 691 952,40 -9 949 900,23

* Saldo tilikauden lopussa 17 112 407,85 20 382 676,68

Muut osakkeet tilikauden alussa 4 620 182,67 5 282 049,16

lisäys 2 628,04

vähennys (myynnit) -759 853,46 -661 866,49

* Saldo tilikauden lopussa 3 862 957,25 4 620 182,67

Pysyvät vastaavat yhteensä 522 894 565,64 527 194 590,88

22 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


SIJOITUKSET

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET

kpl

osuus-%

Huoltoyhtiöiden osakkeet

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77

11 765,01

Autopaikkayhtiöiden osakkeet

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00

Asunto Oy Viljapelto 21 23,33 2 628,04

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10

203 187,39

Muut osakkeet ja osuudet

kpl

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49

Yhtiö omistaa 25 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 1 756 589,36

3 648 004,85

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 23


2012 2011

VASTUUSITOUMUKSET

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:

Lainat rahoituslaitoksilta 408 577 423 412 898 063

Annetut kiinnitykset 825 011 756 802 964 782

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 48 974 571 49 173 497

Velat, joissa HUS:in takaus 459 231 484 743

Johdannaissopimukset

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 16 133 891 1 035 465

Annetut pantit 53 000

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 1 697 3 408

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 849 2 546

2 546 5 954

Autopaikkavastuut

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115

Eläkevastuut

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on

oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana. 86 362 98 986

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

2012 2011

Rahalaitoslainat 35 820 617,21 35 712 426,19

Vantaan kaupungin lainat 39 177 034,99 40 188 465,33

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 661 861,59 1 982 208,91

Muut pitkäaikaiset velat 113 834 506,41 94 051 333,34

189 494 020,20 171 934 433,77

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 218 614 797,99 254 185 855,50

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Korkotuotot 9 029,66 25 506,13

Muut siirtosaamiset 191 524,12 203 386,18

200 553,78 228 892,31

24 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


2012 2011

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset

Liittymismaksut 9 648 544,35 9 484 972,67

Lyhytaikaiset saamiset

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 765 279,34 870 311,54

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 157 611,08 241 645,43

Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 19 162 477,11 23 140 145,21

Muut saamiset

29 733 911,88 33 737 074,85

Saamiset yhteensä 29 934 465,66 33 965 967,16

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Korkojaksotusvelat 3 520 626,47 3 862 557,54

Muut siirtovelat 62 742,70 4 528,22

yhteensä 3 583 369,17 3 867 085,76

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Lomapalkkavelat 307 828,00 298 445,00

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 003 113,69 2 887 715,09

Muut velat 821 820,90 123 013,85

yhteensä 4 132 762,59 3 309 173,94

VARAUKSET

Tilikauden aikana on vähennetty rakennuttamiseen liittyvää

pakollista varausta 60 000 €, joten pakollinen varaus on 120 000 €.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskim. 40 41

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 186 586,40 178 735,85

KONSERNISAAMISET JA -VELAT

Pitkäaikaiset velat

Vantaan kaupungin lainat 41 216 411,70 41 780 855,84

- lyhytaikainen osuus 521 262,01 367 740,31

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 25


TILINTARKASTUSKERTOMUS

VAV ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet VAV Asunnot Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

1.1. - 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja

liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat

ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja

siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa

edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen

jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus

yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä

riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät

tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa

pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa,

että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen

tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden

kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vantaalla 4. päivänä maaliskuuta 2013

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen

Heidi Vierros

KHT

KHT

Deloitte & Touche Oy

KPMG Oy

Porkkalankatu 24, 00181 Helsinki Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000

26 VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012


VAV ASUNNOT OY

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaa, 5. helmikuuta 2013

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Vesa Nevander

Hanna Valtanen

Kurt Eklund

Marja Heikkinen

Maija Hurri

Jari Keränen

Tuula Laukkanen

Arja Niemelä

Kaisa Niskanen

Tuula Saastamoinen

Visa Tammi

Liisa Tilander

Marko Varalahti

Merja-Liisa Vasarainen

Tapani Keurulainen

Anne Sinkkonen

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, 5. maaliskuuta 2012

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen, KHT Heidi Vierros, KHT

VAV | TOIMINTAKERTOMUS 2012 27


VAV ASUNNOT OY

p. 010 235 1450

Käyntiosoite Veturikuja 7, Tikkurila

PL 39, 01301 Vantaa

Fax. 010 235 1451

ULKOASU

Omnipress | Vaula Aunola

Kuvat: Tapio Rosengren, Vaula Aunola, Timo Porthan, VAV, Shutterstock

More magazines by this user