VAV Toimintakertomus 2010

omnipress

Toimintakertomus 2010

www.vav.fi


Toimitusjohtajan katsaus

VAV Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia

koteja vantaalaisille. Tämä perustehtävä on pysyvä,

mutta sen käytännön toteutus elää ajassa. VAV:n hallitus

teki viime vuonna strategisia linjauksia yhtiön toimintaan

ja keskeisinä tavoitteina pysyivät kohtuuhintaisuudesta kiinnipitäminen

ja asuntojen kunnossapito. Uudistuotannon

merkitys kasvaa vuosi vuodelta, sillä pääkaupunkiseudun

väestönkasvu ja vuokramarkkinoiden muutokset ovat tehneet

kunnallisista vuokra-asuntoyhtiöistä entistä tärkeämpiä

vuokra-asuntojen tarjoajia.

Viime vuonna VAV:lle valmistui 231 asuntoa ja yhtiö aloitti

149 asunnon rakentaminen. Asunnot valmistuivat taloussuhdanteiden

näkökulmasta oikeaan aikaan, sillä vuokra-asuntojen

kysyntä kasvoi samanaikaisesti, kun 2008 alkanut lama

heijastui hieman viiveellä asuntomarkkinoille. Asunnot valmistuivat

hyville paikoille eri puolille Vantaata ja hakijoita

kaikkiin kohteisiin oli toista tuhatta. Aloitetusta uudistuotannosta

60 asuntoa rakennetaan palveluasunnoiksi Koivukylän

vanhustenkeskukseen. Näillä ja myös tulevilla palveluasunnoilla

vastataan ikääntyvien vantaalaisten palveluasuntotarpeisiin.

Kohtuuhintaisuuden säilyttämiseksi yhtiössä alettiin etsiä

uusia keinoja entisten lisäksi. Taustalla on eri suunnista tulevat

paineet korottaa vuokria: lainojen korkojen ennustetaan

kasvavan lähivuosina, kiinteistöjen korjaustarpeet ja -kustannukset

lisääntyvät koko ajan ja energiakustannusten kohoamiselle

ei näy loppua. Keinot ovat olleet sekä yhtiötasoisia

että arkisia ja jokaista asukasta koskettavia. Yhtiötasoisista

toimenpiteistä toteutui esimerkiksi VAV Kiinteistöt Oy:n sulautuminen

emoyhtiöön ja vuoden lopulla alettiin valmistella

VAV Asumisoikeus Oy:n myyntiä TA Asumisoikeus Oy:lle.

Yhtiössä otettiin käyttöön myös useita uusia tietoteknisiä

järjestelmiä. Asukkaille suunnatut koulutukset ja heidän

kanssaan toteutettu 4V-hanke puolestaan ovat esimerkkeinä

asukkaiden arjessa näkyvistä toimenpiteistä, joilla edistetään

asumismukavuutta ja hillitään asumistavoista syntyviä kustannuksia

ja vuokrankorotuspaineita. Energian säästö ja veden

kulutuksen vähentäminen olivat ja ovat näiden koulutusten

kestoaiheita.

Toimenpiteitä yhtiön talouden kestävyyden vahvistamiseksi

ja asumisen kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi jatketaan tulevina

vuosina. Erityisen tarkasti tullaan harkitsemaan ja aikatauluttamaan

kaikki korjaustoimenpiteet. Korjattavaa riittää,

sillä kiinteistökanta ikääntyy ja eri vuosikymmenien kiinteistöt

vaativat erilaisia toimenpiteitä. Myös uudis- ja korjausrakentamista

koskeva lainsäädäntö ja määräykset ovat uudistuneet

tai uudistumassa, mikä tuo yhtiölle sekä kustannuspaineita

että tarpeen ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.

Yhtiön kaikissa haasteissa tärkein on oma henkilökunta ja

yhteistyökumppanit. Ammattimaisella ja hyväntuulisella

asenteella ja tinkimättömällä työllä yhtiö teki viime vuonna

hienon tuloksen. Esitän henkilöstölle lämpimät kiitokset onnistuneesta

ja mukavasta vuodesta.

Kiitän myös asukkaitamme, Vantaan kaupunkia, kumppaneita

ja hallituksen jäseniä sekä muita sidosryhmiä yhteistyöstä kohtuuhintaisen

vuokra-asumisen tavoitteen toteuttamisessa.

Teija Ojankoski

Toimitusjohtaja

Kohtuuhintaisuuden tavoite ei kuitenkaan onnistu yksin yhtiön

ja asukkaiden voimin. Vuokrasta puolet kuluu lainojen lyhennyksiin

ja korkokuluihin. Näistä valtaosa on valtion myöntämiä aravalainoja

tai takaamia korkotukilainoja. Nämä lainat ovat markkinahintoihin

verrattuna kalliita ja monimutkaisia hallinnoida,

mistä syystä ne eivät enää alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti

edistä kohtuuhintaisuuden tavoitetta. Jotta kohtuuhintaisuuden

tavoite on vastaisuudessa mahdollista aidosti saavuttaa, pitää

valtion myöntämien ja tukemien lainojen järjestelmään tehdä

selkeyttäviä ja kohtuuhintaisuutta tukevia muutoksia.

2 VAV toimintakertomus 2010


Hallituksen toimintakertomus

tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa

ja omistaa vuokra-asuntoja. Vuoden 2010 päättyessä yhtiön ja sen

tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10.158 asuntoa, joissa asui

noin 21.000 ihmistä.

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan

suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä

asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Tytäryhtiö VAV Asumisoikeus Oy omistaa ja rakennuttaa asumisoikeusasuntoja.

Tytäryhtiö VAV Kiinteistöt Oy sulautui emoyhtiöön 6.8.2010.

VAV aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin

kaikki kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

Vuodesta 1990 VAV on itse rakennuttanut omistukseensa tulevat uudet

asunnot.

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena

yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen

pääomakuluja tasattu.

3 VAV toimintakertomus 2010


• HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.2010.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen

toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus

Ajalla 1.1. – 31.12.2010

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja

Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Vuokra 9,71 €/m2/kk

hoitokulut 3,33 – korjauskulut 1,72 – pääomakulut 4,74

55 52 52 51 49 55 52 45 47 48

12 16 15 16 18

15 16

33 33 33 34 34 31 32 33 37 34

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

hoitokulut korjaukset rahoituskulut

22 16 18

Kurt Eklund, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Maija Hurri, jäsen 11.5.-31.12.2010

Tapani Keurulainen, asukasjäsen

Kaija Laalo-Lipponen, jäsen 1.1.-10.5.2010

Tuula Laukkanen, jäsen

Arja Niemelä, jäsen

Kaisa Olin, jäsen

Tuula Saastamoinen, jäsen

Heikki Seppälä, asukasjäsen

Visa Tammi, jäsen

Marko Varalahti, jäsen

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen

Anne Sinkkonen, varajäsen

Liisa Tilander, varajäsen

%

19 %

18 %

17 %

16 %

15 %

14 %

13 %

12 %

11 %

10 %

Vaihtuvuus asuinhuoneistojen

lukumäärään suhteutettuna

14,2 %

13,5 %

Vaihtuvuus 1999 - 2010

18,5 %

17,9 %

14,2 %

11,8 %

10,8 %

15,7 %

15,9 %

17,2 %

14,9 %

12,2 %

11,2 %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.

Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna

Lesch. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden

2010 aikana.

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &

Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo

Vesanen, KHT ja asukastilintarkastajana Kimmo

Rautvuori, KHT sekä varatilintarkastajana Tom Turja,

KHT.

4 VAV toimintakertomus 2010


VAV KONSERNIN AVAINTIETOJA

2010 2009 2008

Liikevaihto, M€...............................................................74,5......................... 71,8..................... 68,4

Taseen loppusumma, M€ ................................ 605,8....................... 603,6.................... 603,6

Pitkäaikaiset lainat, M€............................................ 522,5....................... 523,7.................... 530,8

Varaukset ja oma pääoma, M€.................................49,7......................... 45,6.......................43,5

Poistot, M€.......................................................................19,8..........................15,5.......................14,4

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.....................32,2............................ 3,2............................. -

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)..............................1,2............................ 1,4 ........................ 1,5

Korkorasite, % liikevaihdosta....................................17,8..........................27,7 .................... 30,8

Asunnot....................................................................... 10 158....................... 9 927.................... 9 906

Valmistuneet asunnot................................................. 321............................. 21............................. -

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet......................5................................2............................. -

Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................. 99,0........................ 99,4..................... 99,3

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %........................ 1,16..........................1,09.......................0,97

Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................... 0,20..........................0,19.......................0,33

Keskivuokra, €/m2/kk (emo)................................. 9,71..........................9,53.......................9,04

Vuokrien vaihteluväli (emo) .........................8,18-11,90............. 8,18-11,25 ......... 7,92-10,89

Keskivuokra 1.3.2011 alkaen (emo)..................................... 10,04 €/m2/kk

Valmistuvat asunnot vuonna 2011.....................................................205 kpl

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita....................................................3 kpl

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2011 alkaen (emo).......................... 8,63 - 11,92

5 VAV toimintakertomus 2010


Uustuotanto

Toimintavuonna solmittiin kolmen vuokratalokohteen

urakkasopimukset yhteismäärältään 20,6 miljoonaa euroa.

Kohteiden keskimääräinen hankinta-arvo on 2.840

€/m2. Vuonna 2010 aloitettiin 149 asunnon rakentaminen:

VAV Lippukuja 2 (50 asuntoa), VAV Maarukanrinne

5 (39 asuntoa) ja Koivukylän vanhustenkeskus (60 asuntoa

ja 2 kpl 12 henkilön ryhmäkoteja).

Vuoden 2010 aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion

pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.

Korjausrakentaminen

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 11,4 miljoonaa euroa, josta

jaksottaisten korjausten osuus oli 4,7 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin jaksottaisten

korjausten suunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna

toteutettiin siten, että vuokriin sisällytettiin 0,75 €/

m2/kk.

• KIINTEISTÖT

Peruskorjaus

Sahatie 2:n peruskorjaushanke, jossa parannettiin kohteen

energiataloudellisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Viimeisetkin

asukkaista pääsevät muuttamaan takaisin koteihinsa

21.2.2011. Projekti on yhteispohjoismaisen Kestävän korjausrakentamisen

– Elinkaaren (SURE, Sustainable Refurbishment)

hallinnan kehitysprojektin pilottikohde.

Sahatie 2:n peruskorjauksen kustannukset ovat 3,3 miljoonaa

euroa. Peruskorjaus rahoitetaan korkotukilainalla, energia-avustuksella

ja vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.

Vuokra-asunnon hakijat

Toimintavuoden lopussa asunnon hakijoita oli noin 4.500.

Hakijamäärä on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen

verrattuna. 56 % hakijoista hakee asuntoa yksin. Vuoden

2010 aikana asuntoja vapautui keskimäärin 95 kpl kuukaudessa,

yhteensä 1.146 kpl. Vaihtuvuus aleni 11,2 %:iin (ed.

vuosi 12,2 %).

Taseeseen aktivoitiin lisäksi korjauskuluja 2,9 miljoonaa

euroa. Korjauksilla parannettiin asumisturvallisuutta

asentamalla kahteen palvelutaloon sprinklerijärjestelmät

sekä korjaamalla neljän kiinteistön julkisivut ja ikkunat.

Lainoitettavat korjaukset rahoitetaan korkotukilainalla ja

vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.

2500

2000

1500

1000

500

0

SAAPUNEET HAKEMUKSET 2007-2010

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

2007 2008 2009 2010

6 VAV toimintakertomus 2010


• ASUKASTOIMINTA

Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden

osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa maksamiinsa

kustannuksiin. Myönteisesti aktiivinen asukastoiminta

auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee asumisesta viihtyisämpää

ja edullisempaa, sillä talkoohenkinen asukastoiminta

vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia kustannuksia.

Vuonna 2010 VAV Asunnot Oy:llä oli yhteensä 191 vuokrauskohdetta.

Asukastoimintaa oli 173 kiinteistössä.

Huhtikuussa järjestettiin asukastoiminnan aktivointityöryhmän

aloitteesta luottamushenkilöiden ja muiden asukasaktiivien

yhteinen koulutustilaisuus, johon osallistui yli 100 henkilöä.

Tilaisuudessa käsiteltiin asumiseen ja asukastoimintaan

liittyviä teemoja.

Syyskuun alusta VAV:n asukasmies- ja tiedotustehtävien vastuunjakoa

uudistettiin niin, että tästä eteenpäin isännöitsijät

hoitavat varsinaiset asukasasiamiehen tehtävät. Tiedottaja

tukee isännöitsijöitä asukkaille tiedottamisessa.

Syksyn aikana alueellisten yhteistyöelinten (YTE) puheenjohtajat

opastivat kiinteistöjen asukkaita ja asukastoimikuntia

vuokranmäärityksessä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden

kanssa.

4V-hanke toteutti vuoden mittaan erilaisia asukkaiden aktivoimisprojekteja

VAV:n kiinteistöillä yhdessä asukasaktiivien ja

isännöitsijöiden kanssa. VAV ja muut 4V:n yhteistyökumppanit

auttoivat hanketta toteuttamaan asukkaille tarkoitettuja esitteitä,

jotka julkaistiin joulukuussa 2010. Esitteistä Onko keke

kokona? opastaa asukkaita kestävän kehityksen mukaiseen

asumiseen ja Vinkkejä asumiseen tarjoaa helppotajuista tietoa

asumisesta esimerkiksi maahanmuuttajille.

4V-hankkeen materiaali jaetaan tammikuussa 2011 YTE-puheenjohtajille

sekä -varapuheenjohtajille, ja hankeen esiin

nostamat hyvät käytännöt pyritään vuonna 2011 saamaan

osaksi VAV:n asukastoimintaa.

Kotisivujen osoite on www.vav.fi.

Syyskuussa järjestettiin Myyrmäessä Vaskivuorentie 20:n ja

Meripihkatori 2:n asukkaiden lapsille yhteinen leikki-iltapäivä,

johon osallistui runsaasti talojen lapsia.

7 VAV toimintakertomus 2010


• TALOUS

Toimintavuoden liikevaihto nousi 69,0 miljoonaan euroon,

mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta

varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 67,0 miljoonaa

euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi

tuloutuksista 1,6 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot

olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita

vuokrasaatavista 0,14 miljoonaa euroa, pääosin

vuoden 2009 käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi

kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin toimintavuonna

yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,8

miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna saatavien

määrä on kasvanut 15 %. Tilinpää-tökseen sisältyy odotettavissa

olevien menetysten varalta 0,17 miljoonan euron luottotappiovaraus.

VAV Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:

M€ M€ % % muutos M€

Aravalainat.................................................... 287.............58..............-18

287..............58

Korkotukilainat............................................ 143.............29............. 143..............29 +37

Rahalaitoslainat..............................................23............... Rahalaitoslainat.....................................23............... 5...............-12 5

Kaupungin lainat............................................41............... lainat...................................41............... 8................+1 8

Yhteensä......................................................... 494............100.............+ 8

Korkotukilainojen ja ensisijaislainojen korot on arvioitu noin

3 %:n tasoon. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, on

varauduttu korkotason maltilliseen nousuun kuluvana vuonna.

Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät

kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen

asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja ennustettavuus.

Vuosi-

Lainatakaukset M€

Vuosi-

Lainatakaukset M€ muutos M€

Valtion täytetakaus..................................... 412

Valtion täytetakaus............................. 412.................................+8

Kaupungin omavelkainen takaus............37

Kaupungin omavelkainen vakaus..37.................................. -5

Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa eli 24 % liikevaihdosta.

Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten

rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi tehtiin 5,4 miljoonan

euron asuintalovaraus kiinteistöjen korjauksiin.

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot

noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen

vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä.

Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainan lyhennystenmukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä

kulumista. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen

poiston määrän, joka on laskettu 50-vuoden tasapoistolla.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,4 miljoonaa euroa,

joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa

olivat 17,4 miljoonaa euroa.

• RAHOITUKSELLISET RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut on sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksiin.

Indeksin muutos oli viime heinäkuussa

1,1 % ja se tulee nostamaan yhtenäislainojen vuosimaksuja

vastaavasti. Indeksin muutos nostaa myös vastaavasti vuosimaksun

sisällä pääoman korkoprosenttia.

Toteutuneet hoitokulut vuonna 2010

Muut hoitokulut

Kiinteistövero

8 %

5 %

Siivous

4 %

Muut hoitokulut

Hallinto

Kiinteistövero

8 %

5 %

5 %

Siivous

4 %

5,05

Huolto sisHallinto

ulkoal. 8

€/m2/kk

% 5 %

Vesi

10 %

5,05

€/m2/kk

Lämmitys

18 %

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat

aiheuttanevat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.

Toteutuneet hoitokulut vuonna 2010

Huolto sis ulkoal. 8

%

Korjaukset

20 %

Korjaukset

20 %

Jaksottaiset korj. 14

%

Jaksottaiset korj. 14

%

Vesi

Keskimääräinen

10 %

vuokra Lämmitys 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk

18 %

8 VAV toimintakertomus 2010

Keskimääräinen vuokra 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk


• YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Energian kulutuksen seurantapalvelu ostettiin Suomen Talokeskus

Oy:ltä. Palvelu sisälsi energian käytön mittauksen

ja analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen

energian säästämiseksi.

Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen

tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan

kiinteistöohjelma Tampuurista. Energiatodistuksen isännöitsijä

tulostaa omalta koneeltaan.

Energian ja veden kulutus:

• Energiatehokkuus-

• sopimus

Kiinteistöalalla on tehty asuinrakennusten energiatehokkuussopimus

2009 - 2016, jonka tarkoituksena on vähentää

rakennusten energian kulutusta ja päästöjä.

Yhtiö sai valtiolta avustusta 36 kiinteistölle suoritettaviin energiakatselmuksiin.

Katselmukset suoritettiin 2010 talvella.

2010 2009 2008

Lämpö kWh / rm 3 (normeerattu)......47,6.......... 50,4...........51,7

Vesi l / rm3.............................................. 486............482............ 506

Sähkö kWh / rm 3 ................................... 4,6............. 4,5............. 4,6

9 VAV toimintakertomus 2010


VAV OY: N A S U K A S L E H T I • 1.2010

VAV OY: N A S U K A S L E H T I l 2.2010

Vantaalla

on kohta

asukkaita

jo 200 000

VAV OY: N A S U K A S L E H T I • 3.2010

Luottamushenkilöt

koulutuksessa

Myyrmäen lapsilla

iloinen leikkipäivä

VAV OY: N A S U K A S L E H T I • 4.2010

www.vav.fi

VAV 1. 2010 1

www.vav.fi

VAV 2. 2010 1

Vuonna 2010 ilmestyneet VAV Viestit

Hyvää joulua!

www.vav.fi

VAV 3. 2010 1

www.vav.fi

VAV 4. 2010 1

• TIEDOTTAMINEN

Yhtiön asukaslehti, VAV Viesti, ilmestyi 4 kertaa.

VAV Asunnot Oy:n kotisivut uudistuivat vuonna 2009. Vuonna

2010 sivujen sisältöä kehitettiin johdonmukaisempaan ja

informatiivisempaan suuntaan. Kotisivujen osoite on

www.vav.fi.

Yhtiön tiedottamista kehitettiin yhdenmukaisemmaksi, jotta

kaikki tiedotteet olisivat visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa

keskenään.

Uusille vuokralaisille jaettava asukasopas uudistettiin syksyllä.

• HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:

2010 2009 2008

43....................... 40.................... 39

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:

naisia / miehiä

Hallinto........................................16...........15............ 1

Markkinointi ja

asiakaspalvelu...........................10............ 9............. 1

Kiinteistönpito ja

rakennuttaminen.....................16............ 8............. 8

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:

2010 2009 2008

1,8 M€...............1,6 M€..............1,5 M€

10 VAV toimintakertomus 2010


• KATSAUS TULEVAISUUTEEN

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja sen taloudellisen

aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden

hyvänä.

Yhtiö selkiyttää konsernirakennettaan luopumalla asumisoikeusyhtiöstään

ja keskittymällä pelkästään vuokra-asuntoihin.

Kasvavan palveluasuntokannan hallinnointia varten

yhtiöön perustetaan uusi palveluasuntojen tytäryhtiö, johon

nykyiset ja tulevat palveluasunnot keskitetään. Lisäksi yhtiö

myy yksittäisiä vuokra-asuntokäytössä olevia asunto-osakkeitaan

sitä mukaa kun ne vapautuvat.

Vuokra-asuntojen kysyntä

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisen kaltaisena.

Suurin kysyntä kohdistuu yhä edelleen yksiöihin ja

pieniin kaksioihin. Asunnon hakijoista kolme viidestä on yhden

hengen ruokakuntia. Perheasuntojen kysyntä pysynee

viime vuoden tasolla. Perheasuntojen vuokrattavuutta vaikeuttaa

edelleen jonkin verran perheiden heikentynyt maksukyky.

Perheasuntojen vuokrattavuutta tullaan parantamaan

erilaisilla toimenpiteillä.

Eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen asuntopoliittinen

ohjelma tullee vaikuttamaan asuntomarkkinoihin ja

vuokra-asuntojen tuotantoon. Yleiseen asumistukeen on

suunnitteilla uudistuksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat

vuokra-asuntokysynnän kohdentumiseen ja asuntojen

vuokrattavuuteen.

Asuntojen korjaustoiminta

Yhtiön asuntokanta on melko nuorta, mistä syystä peruskorjauksia

toteutetaan vain yksittäin lähivuosina. Muun suunnitelmallisen

korjaustoiminnan parantamiseksi ja kustannustehokkaaksi

toteuttamiseksi kaikille kiinteistöille laaditaan

pitkän aikavälin korjaussuunnitelma.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin

hankkeisiin haetaan aina avustusta.

Uudistuotanto

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin

mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden

2010 lokakuussa 2,2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Hintakehitystä mittaavan Rapal Oy:n mukaan hinnat

olivat edelleen noususuunnassa vuoden 2010 loppua kohti

mentäessä. Noususta ei kuitenkaan tulle pitkäaikaista vaan

vuoden 2011 loppupuolella hinnat lähtenevät jälleen laskuun

ja urakoitsijoiden kilpailu asuinrakennusurakoista kiristynee

vuoden 2010 tasosta.

Vuoden 2010 aikana valmistui koko maassa n. 12 000 ARAasuntoa,

mikä oli jonkin veran enemmän kuin vielä kesällä

ennustettiin. Vuonna 2011 toteutettavien ARA-asuntojen

määrän on arvioitu vähenevän jonkin verran vuoden 2010

tasosta. Korkotukiasuntojen käynnistysavustus, Helsinkiseudulla

15 000 €/asunto, putoaa 10 000 euroon vuoden

2011 alusta.

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden 2011 aikana yhteensä

n.140 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on

sitoutunut Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen

2008-2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi

ja linjannut täten Vantaan kaupungin asunto-ohjelmassa,

että VAV tuottaa vähintään kolmanneksen vuosittaisesta

400 valtion tukeman vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.

Kehittäminen

Yhtiö etsii keinoja uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden

kattamiseksi ilman lainaa.

Yhtiö edistää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten

toimintamallien käyttöönottoa uudisrakentamisessa, korjaustoiminnassa

ja muussa kiinteistönpidossa ja varautuu

mm. vuonna 2012 voimaan astuviin nykyistä tiukempiin

energiamääräyksiin.

Yhtiö vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön

osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin

työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla

toiminnallaan kaupungin perustehtäviä.

Asumisviihtyvyyttä ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteenä

on edelleen mm. viestintä, energia- ja turvallisuusasiat.

• EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 36.737,53

euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

11 VAV toimintakertomus 2010


Tuloslaskelmat

(1000 €)

VAV Konserni

emoyhtiö

1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.2009 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.2009

LIIKEVAIHTO 74 468 71 883 69 045 66 023

Muut kiinteistön tuotot 573 990 606 323

Henkilöstökulut 75 041 72 872 69 651 66 346

Palkat ja palkkiot -1 785 -1 621 -1 781 -1 617

Henkilösivukulut

Eläkekulut -312 -274 -312 -274

Muut henkilösivukulut -64 -55 -64 -55

-2 162 -1 950 -2 157 -1 946

Poistot

Poistot -19 887 -15 575 -18 395 -14 060

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallintopalvelut -600 -476 -561 -437

Käyttö-ja huoltopalvelut -3 078 -3 050 -2 821 -2 805

Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 154 -628 -1 057 -591

Siivouspalvelut -1 328 -1 310 -1 302 -1 268

Lämmitys -6 521 -6 428 -6 080 -5 962

Vesi ja jätevesi -3 626 -3 591 -3 382 -3 324

Sähkö -1 255 -1 148 -1 188 -1 079

Jätehuolto -1 253 -1 456 -1 172 -1 352

Vahinkovakuutukset -236 -238 -203 -205

Vuokrat -1 171 -2 237 -1 088 -2 059

Kiinteistövero -1 776 -1 622 -1 618 -1 465

Korjaukset -11 536 -10 297 -10 910 -9 530

Muut hoitokulut -545 -564 -530 -548

-34 079 -33 045 -31 912 -30 625

Luottotappiot -145 -137 -145 -124

Muut kiinteistön kulut -529 -200 -529 -200

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 18 239 21 965 16 513 19 391

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 267 19 266 18

Muut korko- ja rahoitustuotot 533 813 527 855

Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 5 115 5 115

Korkokulut ja muut rahoituskulut -13 293 -19 914 -12 008 -17 805

-12 488 -18 967 -11 211 -16 817

Satunnaiset erät

VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA 5 752 2 998 5 302 2 574

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 332 -2 675

Vapaaehtoisten varausten muutos -5 598 20

Tuloverot

Laskennallisen verovelan muutos -1 471 -805

Vähemmistöosuus 1

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 4 281 2 193 37 -81

12 VAV toimintakertomus 2010


Taseet

(1000 €)

VAV Konserni

emoyhtiö

VASTAAVAA 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 14 10 14 10

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 76 132 72 176 68 540 63 077

Rakennukset ja rakennelmat 467 993 454 389 419 461 397 650

Koneet ja kalusto 466 405 456 395

Muut aineelliset hyödykkeet 636 670 627 648

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 21 028 28 388 21 028 28 388

566 256 556 028 510 113 490 159

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 465 2 876

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 339

Muut osakkeet ja osuudet 5 282 5 498 5 282 2 113

5 282 5 498 7 748 7 328

Pysyvät vastaavat yhteensä 571 552 561 536 517 874 497 496

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16

Saamiset kiinteistön tuotoista 864 782 848 735

Muut saamiset 10 499 10 379 9 386 9 130

Siirtosaamiset 609 1 244 539 1 235

11 972 12 404 10 773 11 116

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 4 582 20 302 4 576 16 296

Rahat ja pankkisaamiset 17 731 9 598 12 061 7 562

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 285 42 305 27 410 34 973

VASTAAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469

13 VAV toimintakertomus 2010


VASTATTAVAA

konserni

emoyhtiö

2010 2009 2010 2009

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659

Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929

Muut rahastot 12 531 12 612 3 092 3 092

36 119 36 199 26 679 26 679

Edell.tilik. voitto/tappio 9 352 7 159 -84 -3

Tilikauden voitto(+)/tappio(-) 4 281 2 193 37 -81

Konsernirakenteen muutos -52

13 581 9 352 -47 -84

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 49 700 45 551 26 632 26 595

Vähemmistöosuus 0,85 % 309 309

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 8 083 8 415

Vapaaehtoiset varaukset

Muut varaukset 7 451 150

Pakolliset varaukset 85 70 85 70

85 70 15 619 8 635

VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta 522 502 523 696 477 065 469 270

Laskennalliset verot 2 861 2 513

525 364 526 209 477 065 469 270

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 18 254 18 708 16 821 17 232

Saadut ennakot 1 295 1 846 1 205 1 724

Ostovelat 1 855 1 132 1 781 1 104

Muut velat 4 092 4 039 3 410 3 265

Siirtovelat 2 930 5 170 2 752 4 645

Laskennalliset verot 1 953 805

30 379 31 701 25 969 27 969

Vieras pääoma yhteensä 555 743 557 910 503 034 497 239

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469

14 VAV toimintakertomus 2010


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010

Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.

VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiöt

VAV Asumisoikeus Oy sekä Asunto Oy Vantaan Normannilaakso.

Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön

taseen loppusumma on 0,04 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M€.

VAV Kiinteistöt Oy sulautui VAV Asunnot Oy:öön 6.8.2010. Fuusiovoitto 68.790,53 euroa

kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.

Vantaan kaupunki omistaa VAV Asumisoikeus Oy:stä 0,039 %.

VAV Asumisoikeus Oy:n osakkeisiin kohdistuu Asumisoikeuslain 51 §:n mukaiset rajoitukset.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Rahoitusarvopapereihin

on kirjattu arvonalennuksia 7 532,71 euroa alimman arvon periaatteella.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.

TILIKAUDEN POISTOT

Poistot eriteltynä: 2010 2009

suunnitelmapoistot

aineettomat oikeudet 11 371,96 8 234,12

rakennukset ja rakennelmat 19 644 354,36 15 350 481,62

koneet ja kalusto 155 259,89 135 237,66

muista aineellisista hyödykkeistä 76 430,30 81 657,88

19 887 416,51 15 575 611,28

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten

poistoylitys 31.12.2010 yhteensä 10.278.871,76 € (ed. vuosi poistoylitys 4.803.917,53 €). Näissä

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.

15 VAV toimintakertomus 2010


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

2010 2009

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 273 276,08 9 380 637,32

Lisäys, luovutetut 1 022 467,91 1 463 982,54

Vähennys, lunastetut -1 103 055,98 -1 571 343,78

* Saldo tilikauden lopussa 9 192 688,01 9 273 276,08

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 897,27 239 914,13

Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85 6 983,14

* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 897,27

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 9 352 013,32 7 158 533,84

Tilikauden voitto 4 280 516,46 2 193 479,47

Konsernirakenteen muutos -51 527,01

* Saldo tilikauden lopussa 13 581 002,77 9 352 013,32

Oma pääoma tilikauden lopussa 49 699 695,06 45 551 463,52

Vähemmistöosuus 309 404,15 309 403,31

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun

toteutuminen on epätodennäköistä.

2010 2009

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 814 035,21 3 317 822,47

16 VAV toimintakertomus 2010


PYSYVÄT VASTAAVAT

2010 2009

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 528,89 17 763,01

lisäys 15 689,20

poisto -11 371,96 -8 234,12

* Saldo tilikauden lopussa 13 846,13 9 528,89

Aineettomat hyödykkeet yht. 13 846,13 9 528,89

Maa-alueet tilikauden alussa 72 175 698,75 72 139 291,08

lisäys 3 956 541,21 36 407,67

* Saldo tilikauden lopussa 76 132 239,96 72 175 698,75

Rakennukset ja rakennelmat

tilikauden alussa 454 389 336,92 468 906 563,32

lisäys 33 248 361,44 833 255,22

poisto -19 644 354,36 -15 350 481,62

* Saldo tilikauden lopussa 467 993 344,00 454 389 336,92

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 405 389,27 315 138,61

lisäys 235 667,11 225 488,32

vähennykset -19 992,94

poisto -155 259,89 -135 237,66

* Saldo tilikauden lopussa 465 803,55 405 389,27

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 669 667,07 751 324,95

lisäys 42 741,05

poisto -76 430,30 -81 657,88

* Saldo tilikauden lopussa 635 977,82 669 667,07

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat tilikauden alussa 28 388 102,93 6 438 866,87

lisäys 25 931 470,60 22 456 376,08

vähennys -33 291 102,49 -507 140,02

* Saldo tilikauden lopussa 21 028 471,04 28 388 102,93

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 498 324,01 4 521 347,16

lisäys Kuntarahoitus Oy/merkintä 976 985,60

vähennys (3 osakehuoneistoa myyty) -216 274,85 -8,75

* Saldo tilikauden lopussa 5 282 049,16 5 498 324,01

Osuudet ja osakkeet yht. 5 282 049,16 5 498 324,01

17 VAV toimintakertomus 2010


SIJOITUKSET

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy 50 500 20,94 9 089,38

Hakunilan Huolto Oy 301 1,98 451,43

21 305,82

Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49

KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10

200 559,35

Muut osakkeet ja osuudet

kpl

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49

Yhtiö omistaa 43 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 3 168 768,50

5 060 183,99

TASEARVON JA JÄLLEENHANKINTAHINNAN EROTUS

SEURAAVISTA KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPEREISTA

jälleenhankinta-arvo kp-arvo

Danske Capitalin omaisuudenhoitosalkku 2 432 182,10 2 424 649,35

Pohjola Varainhoidon omaisuudenhoitosalkku 2 084 010,18 2 084 010,21

Sampo A 3 420 68 571,00 5 468,09

Elisa Communications Oyj 16 333 264 921,26 68 143,35

4 849 684,54 4 582 271,00

18 VAV toimintakertomus 2010


VASTUUSITOUMUKSET

2010 2009

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:

Lainat rahoituslaitoksilta 458 609 907 454 184 389

Annetut kiinnitykset 865 503 865 820 780 412

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 37 387 383 46 930 755

Annetut pantit 53 000 3 364

Velkojen vakuudeksi annetut pantit:

Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 385 707,45 411 048,68

Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47

Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 1 299 168,14 1 386 262,78

Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 305 281,66 318 859,89

VAV Asumisoikeus Oy:n vastuu asumisoikeusmaksuista

11 975 434 11 740 898

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 418 6 144

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 3 408

3 418 9 552

Autopaikkavastuut

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115

Eläkevastuut

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.

111 009 139 333

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

2010 2009

Rahalaitoslainat 45 820 906,03 53 431 545,03

Vakuutusyhtiölainat 225 708,19 819 242,14

Vantaan kaupungin lainat 39 692 740,89 38 409 071,67

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 4 100 886,55 6 424 366,21

Muut pitkäaikaiset velat 96 074 403,44 83 622 049,03

185 914 645,10 182 706 274,08

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 299 491 588,00 308 966 324,51

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Korkotuotot 6 601,87 40 404,73

Muut siirtosaamiset 386 583,83 804 285,99

393 185,70 844 690,72

19 VAV toimintakertomus 2010


MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset 2010 2009

Liittymismaksut 10 390 979,00 10 030 677,95

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 270 268,52

Lyhytaikaiset saamiset

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 862 905,12 782 373,14

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 324 046,22 476 432,04

Muut saamiset 1 279,00 0,00

11 579 209,34 11 559 751,65

Saamiset yhteensä 11 972 395,04 12 404 442,37

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Korkojaksotusvelat 2 912 194,41 5 012 875,38

Muut siirtovelat 17 494,24 157 503,57

yhteensä 2 929 688,65 5 170 378,95

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94 283 781,94

Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)

Lomapalkkavelat 268 496,00 290 348,00

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 503 054,05 3 338 966,63

Muut velat 36 773,34 126 199,91

yhteensä 4 092 105,33 4 039 296,48

VARAUKSET

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 15.000,- €, joten

pakollinen varaus on 85.000,- €.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskim. 43 40

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 174 729,54 134 616,53

KONSERNISAAMISET JA -VELAT

Pitkäaikaiset velat 2010 2009

Vantaan kaupungin lainat 41 095 541,02 41 330 959,81

- lyhytaikainen osuus 245 914,79 137 778,95

Konsolidoimaton kiinteistötytäryhtiö: Kivikirveen Autopaikoitus Oy

Konsolidoimaton osakkuusyhtiö: Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy

20 VAV toimintakertomus 2010


VAV ASUMISOIKEUS OY

(1000 €)

VASTIKKEIDEN JÄLKILASKELMA

1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009

HOITOPUOLEN TULOT

Hoitovastikkeet 2 142 1 848

Käyttökorvaukset 20 18

Muut kiinteistön tuotot 15 21

Hoitotulot yhteensä 2 177 1 887

HOITOPUOLEN MENOT

Hoitokulut -1 946 -1 730

Hoitomenot yhteensä -1 946 -1 730

HOITOVASTIKEJÄÄMÄ 231 157

PÄÄOMAVASTIKE

TULOT

Pääomavastikkeet 2 565 2 783

Muut tuotot 47 62

Tulot yhteensä 2 612 2 845

MENOT

Korot -1 133 -1 805

Lyhennykset -1 264 -1 135

Menot yhteensä -2 397 -2 940

PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 215 -95

INVESTOINNIT

Asumisoikeusmaksut -81 -108

Investointien jäämä -81 -108

YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 365 -46

AIK.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄT 4 413 4 459

KOKONAISYLIJÄÄMÄ 4 778 4 413

TARKISTUS KIRJANPITOON

Rahoitusomaisuus 5 800 5 662

Lyhytaikainen vieras pääoma -1 022 -1 249

Taseen rahoitusasema 4 778 4 413

21 VAV toimintakertomus 2010


RAHOITUSLASKELMA

(1000 €)

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

VAV Konserni

VAV Asunnot Oy

2010 2009 2010 2009

Vuokrauksesta saadut maksut 74 089 71 888 69 081 65 475

Vuokraustoiminnan muista 573 349 606 323

tuotoista saadut maksut

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 36 380 34 771 32 492 32 393

Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 38 282 37 466 37 194 33 404

rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut 15 383 20 454 13 763 18 293

muista liiketoiminnan rahoituskuluista

Saadut korot vuokraustoiminnasta 53 130 53 152

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 22 951 17 143 23 485 15 263

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja 30 133 22 737 38 354 22 742

aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit muihin sijoituksiin -216 960 2 759 977

Lainasaamisen takaisinmaksut 0 -107 -2 339 410

Muut saamiset -386 -311 50 -477

Rahoitusarvopaperit -15 720 -4 099 -11 720 -8 098

Muut velat 496 -117 0 0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 14 307 19 064 27 103 15 555

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 22 692 13 478 30 353 13 479

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 946 -16 657 -22 969 -13 345

Saadut osingot 267 19 266 18

Saadut korot 480 703 473 703

Myyntitappiot -10 -34 -10 -33

Tuloslaskelman arvonalennukset 5 115 5 115

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -512 -2 375 8 118 937

Rahavarojen muutos (A+B+C) 8 132 -4 297 4 500 645

Rahavarat tilikauden alussa 9 598 13 895 7 562 6 916

Rahavarat tilikauden lopussa 17 731 9 598 12 061 7 562

8 132 -4 297 4 500 645

22 VAV toimintakertomus 2010


VAV ASUNNOT OY

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaa, 8. helmikuuta 2011

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja

Hanna Valtanen

Marja Heikkinen

Tapani Keurulainen

Arja Niemelä

Tuula Saastamoinen

Visa Tammi

Merja-Liisa Vasarainen

Vesa Nevander

kurt Eklund

maija Hurri

tuula Laukkanen

kaisa Olin

Heikki Seppälä

marko Varalahti

teija Ojankoski, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, 28. helmikuuta 2011

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen, KHt

kimmo Rautvuori, KHT

23 VAV toimintakertomus 2010

23 VAV toimintakertomus 2010


• TILINTARKASTUSKERTOMUS

24 VAV toimintakertomus 2010


25 VAV toimintakertomus 2010

VAV Asunnot Oy,

Pl 39 01301, Vantaa,

www.vav.fi

More magazines by this user