14.10.2016 Views

VAV Toimintakertomus 2010

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Toimintakertomus</strong> <strong>2010</strong><br />

www.vav.fi


Toimitusjohtajan katsaus<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

koteja vantaalaisille. Tämä perustehtävä on pysyvä,<br />

mutta sen käytännön toteutus elää ajassa. <strong>VAV</strong>:n hallitus<br />

teki viime vuonna strategisia linjauksia yhtiön toimintaan<br />

ja keskeisinä tavoitteina pysyivät kohtuuhintaisuudesta kiinnipitäminen<br />

ja asuntojen kunnossapito. Uudistuotannon<br />

merkitys kasvaa vuosi vuodelta, sillä pääkaupunkiseudun<br />

väestönkasvu ja vuokramarkkinoiden muutokset ovat tehneet<br />

kunnallisista vuokra-asuntoyhtiöistä entistä tärkeämpiä<br />

vuokra-asuntojen tarjoajia.<br />

Viime vuonna <strong>VAV</strong>:lle valmistui 231 asuntoa ja yhtiö aloitti<br />

149 asunnon rakentaminen. Asunnot valmistuivat taloussuhdanteiden<br />

näkökulmasta oikeaan aikaan, sillä vuokra-asuntojen<br />

kysyntä kasvoi samanaikaisesti, kun 2008 alkanut lama<br />

heijastui hieman viiveellä asuntomarkkinoille. Asunnot valmistuivat<br />

hyville paikoille eri puolille Vantaata ja hakijoita<br />

kaikkiin kohteisiin oli toista tuhatta. Aloitetusta uudistuotannosta<br />

60 asuntoa rakennetaan palveluasunnoiksi Koivukylän<br />

vanhustenkeskukseen. Näillä ja myös tulevilla palveluasunnoilla<br />

vastataan ikääntyvien vantaalaisten palveluasuntotarpeisiin.<br />

Kohtuuhintaisuuden säilyttämiseksi yhtiössä alettiin etsiä<br />

uusia keinoja entisten lisäksi. Taustalla on eri suunnista tulevat<br />

paineet korottaa vuokria: lainojen korkojen ennustetaan<br />

kasvavan lähivuosina, kiinteistöjen korjaustarpeet ja -kustannukset<br />

lisääntyvät koko ajan ja energiakustannusten kohoamiselle<br />

ei näy loppua. Keinot ovat olleet sekä yhtiötasoisia<br />

että arkisia ja jokaista asukasta koskettavia. Yhtiötasoisista<br />

toimenpiteistä toteutui esimerkiksi <strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy:n sulautuminen<br />

emoyhtiöön ja vuoden lopulla alettiin valmistella<br />

<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n myyntiä TA Asumisoikeus Oy:lle.<br />

Yhtiössä otettiin käyttöön myös useita uusia tietoteknisiä<br />

järjestelmiä. Asukkaille suunnatut koulutukset ja heidän<br />

kanssaan toteutettu 4V-hanke puolestaan ovat esimerkkeinä<br />

asukkaiden arjessa näkyvistä toimenpiteistä, joilla edistetään<br />

asumismukavuutta ja hillitään asumistavoista syntyviä kustannuksia<br />

ja vuokrankorotuspaineita. Energian säästö ja veden<br />

kulutuksen vähentäminen olivat ja ovat näiden koulutusten<br />

kestoaiheita.<br />

Toimenpiteitä yhtiön talouden kestävyyden vahvistamiseksi<br />

ja asumisen kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi jatketaan tulevina<br />

vuosina. Erityisen tarkasti tullaan harkitsemaan ja aikatauluttamaan<br />

kaikki korjaustoimenpiteet. Korjattavaa riittää,<br />

sillä kiinteistökanta ikääntyy ja eri vuosikymmenien kiinteistöt<br />

vaativat erilaisia toimenpiteitä. Myös uudis- ja korjausrakentamista<br />

koskeva lainsäädäntö ja määräykset ovat uudistuneet<br />

tai uudistumassa, mikä tuo yhtiölle sekä kustannuspaineita<br />

että tarpeen ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.<br />

Yhtiön kaikissa haasteissa tärkein on oma henkilökunta ja<br />

yhteistyökumppanit. Ammattimaisella ja hyväntuulisella<br />

asenteella ja tinkimättömällä työllä yhtiö teki viime vuonna<br />

hienon tuloksen. Esitän henkilöstölle lämpimät kiitokset onnistuneesta<br />

ja mukavasta vuodesta.<br />

Kiitän myös asukkaitamme, Vantaan kaupunkia, kumppaneita<br />

ja hallituksen jäseniä sekä muita sidosryhmiä yhteistyöstä kohtuuhintaisen<br />

vuokra-asumisen tavoitteen toteuttamisessa.<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

Kohtuuhintaisuuden tavoite ei kuitenkaan onnistu yksin yhtiön<br />

ja asukkaiden voimin. Vuokrasta puolet kuluu lainojen lyhennyksiin<br />

ja korkokuluihin. Näistä valtaosa on valtion myöntämiä aravalainoja<br />

tai takaamia korkotukilainoja. Nämä lainat ovat markkinahintoihin<br />

verrattuna kalliita ja monimutkaisia hallinnoida,<br />

mistä syystä ne eivät enää alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti<br />

edistä kohtuuhintaisuuden tavoitetta. Jotta kohtuuhintaisuuden<br />

tavoite on vastaisuudessa mahdollista aidosti saavuttaa, pitää<br />

valtion myöntämien ja tukemien lainojen järjestelmään tehdä<br />

selkeyttäviä ja kohtuuhintaisuutta tukevia muutoksia.<br />

2 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


Hallituksen toimintakertomus<br />

tilikaudelta 1.1. – 31.12.<strong>2010</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa<br />

ja omistaa vuokra-asuntoja. Vuoden <strong>2010</strong> päättyessä yhtiön ja sen<br />

tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10.158 asuntoa, joissa asui<br />

noin 21.000 ihmistä.<br />

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan<br />

suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä<br />

asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa.<br />

Tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy omistaa ja rakennuttaa asumisoikeusasuntoja.<br />

Tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy sulautui emoyhtiöön 6.8.<strong>2010</strong>.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin<br />

kaikki kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

Vuodesta 1990 <strong>VAV</strong> on itse rakennuttanut omistukseensa tulevat uudet<br />

asunnot.<br />

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena<br />

yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen<br />

pääomakuluja tasattu.<br />

3 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.<strong>2010</strong>.<br />

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen<br />

toimikausi on kaksi vuotta.<br />

Hallitus<br />

Ajalla 1.1. – 31.12.<strong>2010</strong><br />

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja<br />

Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />

100 %<br />

90 %<br />

80 %<br />

70 %<br />

60 %<br />

50 %<br />

40 %<br />

30 %<br />

20 %<br />

10 %<br />

0 %<br />

Vuokra 9,71 €/m2/kk<br />

hoitokulut 3,33 – korjauskulut 1,72 – pääomakulut 4,74<br />

55 52 52 51 49 55 52 45 47 48<br />

12 16 15 16 18<br />

15 16<br />

33 33 33 34 34 31 32 33 37 34<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

hoitokulut korjaukset rahoituskulut<br />

22 16 18<br />

Kurt Eklund, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Maija Hurri, jäsen 11.5.-31.12.<strong>2010</strong><br />

Tapani Keurulainen, asukasjäsen<br />

Kaija Laalo-Lipponen, jäsen 1.1.-10.5.<strong>2010</strong><br />

Tuula Laukkanen, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Kaisa Olin, jäsen<br />

Tuula Saastamoinen, jäsen<br />

Heikki Seppälä, asukasjäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Marko Varalahti, jäsen<br />

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Liisa Tilander, varajäsen<br />

%<br />

19 %<br />

18 %<br />

17 %<br />

16 %<br />

15 %<br />

14 %<br />

13 %<br />

12 %<br />

11 %<br />

10 %<br />

Vaihtuvuus asuinhuoneistojen<br />

lukumäärään suhteutettuna<br />

14,2 %<br />

13,5 %<br />

Vaihtuvuus 1999 - <strong>2010</strong><br />

18,5 %<br />

17,9 %<br />

14,2 %<br />

11,8 %<br />

10,8 %<br />

15,7 %<br />

15,9 %<br />

17,2 %<br />

14,9 %<br />

12,2 %<br />

11,2 %<br />

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.<br />

Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna<br />

Lesch. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden<br />

<strong>2010</strong> aikana.<br />

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &<br />

Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo<br />

Vesanen, KHT ja asukastilintarkastajana Kimmo<br />

Rautvuori, KHT sekä varatilintarkastajana Tom Turja,<br />

KHT.<br />

4 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• <strong>VAV</strong> KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2010</strong> 2009 2008<br />

Liikevaihto, M€...............................................................74,5......................... 71,8..................... 68,4<br />

Taseen loppusumma, M€ ................................ 605,8....................... 603,6.................... 603,6<br />

Pitkäaikaiset lainat, M€............................................ 522,5....................... 523,7.................... 530,8<br />

Varaukset ja oma pääoma, M€.................................49,7......................... 45,6.......................43,5<br />

Poistot, M€.......................................................................19,8..........................15,5.......................14,4<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.....................32,2............................ 3,2............................. -<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)..............................1,2............................ 1,4 ........................ 1,5<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta....................................17,8..........................27,7 .................... 30,8<br />

Asunnot....................................................................... 10 158....................... 9 927.................... 9 906<br />

Valmistuneet asunnot................................................. 321............................. 21............................. -<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet......................5................................2............................. -<br />

Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................. 99,0........................ 99,4..................... 99,3<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %........................ 1,16..........................1,09.......................0,97<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................... 0,20..........................0,19.......................0,33<br />

Keskivuokra, €/m2/kk (emo)................................. 9,71..........................9,53.......................9,04<br />

Vuokrien vaihteluväli (emo) .........................8,18-11,90............. 8,18-11,25 ......... 7,92-10,89<br />

Keskivuokra 1.3.2011 alkaen (emo)..................................... 10,04 €/m2/kk<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2011.....................................................205 kpl<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita....................................................3 kpl<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2011 alkaen (emo).......................... 8,63 - 11,92<br />

5 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


Uustuotanto<br />

Toimintavuonna solmittiin kolmen vuokratalokohteen<br />

urakkasopimukset yhteismäärältään 20,6 miljoonaa euroa.<br />

Kohteiden keskimääräinen hankinta-arvo on 2.840<br />

€/m2. Vuonna <strong>2010</strong> aloitettiin 149 asunnon rakentaminen:<br />

<strong>VAV</strong> Lippukuja 2 (50 asuntoa), <strong>VAV</strong> Maarukanrinne<br />

5 (39 asuntoa) ja Koivukylän vanhustenkeskus (60 asuntoa<br />

ja 2 kpl 12 henkilön ryhmäkoteja).<br />

Vuoden <strong>2010</strong> aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion<br />

pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />

Korjausrakentaminen<br />

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 11,4 miljoonaa euroa, josta<br />

jaksottaisten korjausten osuus oli 4,7 miljoonaa euroa.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin jaksottaisten<br />

korjausten suunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna<br />

toteutettiin siten, että vuokriin sisällytettiin 0,75 €/<br />

m2/kk.<br />

• KIINTEISTÖT<br />

Peruskorjaus<br />

Sahatie 2:n peruskorjaushanke, jossa parannettiin kohteen<br />

energiataloudellisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Viimeisetkin<br />

asukkaista pääsevät muuttamaan takaisin koteihinsa<br />

21.2.2011. Projekti on yhteispohjoismaisen Kestävän korjausrakentamisen<br />

– Elinkaaren (SURE, Sustainable Refurbishment)<br />

hallinnan kehitysprojektin pilottikohde.<br />

Sahatie 2:n peruskorjauksen kustannukset ovat 3,3 miljoonaa<br />

euroa. Peruskorjaus rahoitetaan korkotukilainalla, energia-avustuksella<br />

ja vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.<br />

Vuokra-asunnon hakijat<br />

Toimintavuoden lopussa asunnon hakijoita oli noin 4.500.<br />

Hakijamäärä on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen<br />

verrattuna. 56 % hakijoista hakee asuntoa yksin. Vuoden<br />

<strong>2010</strong> aikana asuntoja vapautui keskimäärin 95 kpl kuukaudessa,<br />

yhteensä 1.146 kpl. Vaihtuvuus aleni 11,2 %:iin (ed.<br />

vuosi 12,2 %).<br />

Taseeseen aktivoitiin lisäksi korjauskuluja 2,9 miljoonaa<br />

euroa. Korjauksilla parannettiin asumisturvallisuutta<br />

asentamalla kahteen palvelutaloon sprinklerijärjestelmät<br />

sekä korjaamalla neljän kiinteistön julkisivut ja ikkunat.<br />

Lainoitettavat korjaukset rahoitetaan korkotukilainalla ja<br />

vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

SAAPUNEET HAKEMUKSET 2007-<strong>2010</strong><br />

Tammikuu<br />

Helmikuu<br />

Maaliskuu<br />

Huhtikuu<br />

Toukokuu<br />

Kesäkuu<br />

Heinäkuu<br />

Elokuu<br />

Syyskuu<br />

Lokakuu<br />

Marraskuu<br />

Joulukuu<br />

2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />

6 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden<br />

osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa maksamiinsa<br />

kustannuksiin. Myönteisesti aktiivinen asukastoiminta<br />

auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee asumisesta viihtyisämpää<br />

ja edullisempaa, sillä talkoohenkinen asukastoiminta<br />

vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia kustannuksia.<br />

Vuonna <strong>2010</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä oli yhteensä 191 vuokrauskohdetta.<br />

Asukastoimintaa oli 173 kiinteistössä.<br />

Huhtikuussa järjestettiin asukastoiminnan aktivointityöryhmän<br />

aloitteesta luottamushenkilöiden ja muiden asukasaktiivien<br />

yhteinen koulutustilaisuus, johon osallistui yli 100 henkilöä.<br />

Tilaisuudessa käsiteltiin asumiseen ja asukastoimintaan<br />

liittyviä teemoja.<br />

Syyskuun alusta <strong>VAV</strong>:n asukasmies- ja tiedotustehtävien vastuunjakoa<br />

uudistettiin niin, että tästä eteenpäin isännöitsijät<br />

hoitavat varsinaiset asukasasiamiehen tehtävät. Tiedottaja<br />

tukee isännöitsijöitä asukkaille tiedottamisessa.<br />

Syksyn aikana alueellisten yhteistyöelinten (YTE) puheenjohtajat<br />

opastivat kiinteistöjen asukkaita ja asukastoimikuntia<br />

vuokranmäärityksessä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden<br />

kanssa.<br />

4V-hanke toteutti vuoden mittaan erilaisia asukkaiden aktivoimisprojekteja<br />

<strong>VAV</strong>:n kiinteistöillä yhdessä asukasaktiivien ja<br />

isännöitsijöiden kanssa. <strong>VAV</strong> ja muut 4V:n yhteistyökumppanit<br />

auttoivat hanketta toteuttamaan asukkaille tarkoitettuja esitteitä,<br />

jotka julkaistiin joulukuussa <strong>2010</strong>. Esitteistä Onko keke<br />

kokona? opastaa asukkaita kestävän kehityksen mukaiseen<br />

asumiseen ja Vinkkejä asumiseen tarjoaa helppotajuista tietoa<br />

asumisesta esimerkiksi maahanmuuttajille.<br />

4V-hankkeen materiaali jaetaan tammikuussa 2011 YTE-puheenjohtajille<br />

sekä -varapuheenjohtajille, ja hankeen esiin<br />

nostamat hyvät käytännöt pyritään vuonna 2011 saamaan<br />

osaksi <strong>VAV</strong>:n asukastoimintaa.<br />

Kotisivujen osoite on www.vav.fi.<br />

Syyskuussa järjestettiin Myyrmäessä Vaskivuorentie 20:n ja<br />

Meripihkatori 2:n asukkaiden lapsille yhteinen leikki-iltapäivä,<br />

johon osallistui runsaasti talojen lapsia.<br />

7 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• TALOUS<br />

Toimintavuoden liikevaihto nousi 69,0 miljoonaan euroon,<br />

mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta<br />

varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 67,0 miljoonaa<br />

euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi<br />

tuloutuksista 1,6 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot<br />

olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita<br />

vuokrasaatavista 0,14 miljoonaa euroa, pääosin<br />

vuoden 2009 käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi<br />

kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin toimintavuonna<br />

yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,8<br />

miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna saatavien<br />

määrä on kasvanut 15 %. Tilinpää-tökseen sisältyy odotettavissa<br />

olevien menetysten varalta 0,17 miljoonan euron luottotappiovaraus.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:<br />

M€ M€ % % muutos M€<br />

Aravalainat.................................................... 287.............58..............-18<br />

287..............58<br />

Korkotukilainat............................................ 143.............29............. 143..............29 +37<br />

Rahalaitoslainat..............................................23............... Rahalaitoslainat.....................................23............... 5...............-12 5<br />

Kaupungin lainat............................................41............... lainat...................................41............... 8................+1 8<br />

Yhteensä......................................................... 494............100.............+ 8<br />

Korkotukilainojen ja ensisijaislainojen korot on arvioitu noin<br />

3 %:n tasoon. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, on<br />

varauduttu korkotason maltilliseen nousuun kuluvana vuonna.<br />

Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät<br />

kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen<br />

asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja ennustettavuus.<br />

Vuosi-<br />

Lainatakaukset M€<br />

Vuosi-<br />

Lainatakaukset M€ muutos M€<br />

Valtion täytetakaus..................................... 412<br />

Valtion täytetakaus............................. 412.................................+8<br />

Kaupungin omavelkainen takaus............37<br />

Kaupungin omavelkainen vakaus..37.................................. -5<br />

Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa eli 24 % liikevaihdosta.<br />

Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten<br />

rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi tehtiin 5,4 miljoonan<br />

euron asuintalovaraus kiinteistöjen korjauksiin.<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan.<br />

Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot<br />

noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />

vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä.<br />

Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainan lyhennystenmukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä<br />

kulumista. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen<br />

poiston määrän, joka on laskettu 50-vuoden tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,4 miljoonaa euroa,<br />

joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa<br />

olivat 17,4 miljoonaa euroa.<br />

• RAHOITUKSELLISET RISKIT<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut on sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksiin.<br />

Indeksin muutos oli viime heinäkuussa<br />

1,1 % ja se tulee nostamaan yhtenäislainojen vuosimaksuja<br />

vastaavasti. Indeksin muutos nostaa myös vastaavasti vuosimaksun<br />

sisällä pääoman korkoprosenttia.<br />

Toteutuneet hoitokulut vuonna <strong>2010</strong><br />

Muut hoitokulut<br />

Kiinteistövero<br />

8 %<br />

5 %<br />

Siivous<br />

4 %<br />

Muut hoitokulut<br />

Hallinto<br />

Kiinteistövero<br />

8 %<br />

5 %<br />

5 %<br />

Siivous<br />

4 %<br />

5,05<br />

Huolto sisHallinto<br />

ulkoal. 8<br />

€/m2/kk<br />

% 5 %<br />

Vesi<br />

10 %<br />

5,05<br />

€/m2/kk<br />

Lämmitys<br />

18 %<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat<br />

aiheuttanevat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />

Toteutuneet hoitokulut vuonna <strong>2010</strong><br />

Huolto sis ulkoal. 8<br />

%<br />

Korjaukset<br />

20 %<br />

Korjaukset<br />

20 %<br />

Jaksottaiset korj. 14<br />

%<br />

Jaksottaiset korj. 14<br />

%<br />

Vesi<br />

Keskimääräinen<br />

10 %<br />

vuokra Lämmitys 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk<br />

18 %<br />

8 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />

Keskimääräinen vuokra 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk


• YMPÄRISTÖTEKIJÄT<br />

Energian kulutuksen seurantapalvelu ostettiin Suomen Talokeskus<br />

Oy:ltä. Palvelu sisälsi energian käytön mittauksen<br />

ja analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen<br />

energian säästämiseksi.<br />

Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen<br />

tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan<br />

kiinteistöohjelma Tampuurista. Energiatodistuksen isännöitsijä<br />

tulostaa omalta koneeltaan.<br />

Energian ja veden kulutus:<br />

• Energiatehokkuus-<br />

• sopimus<br />

Kiinteistöalalla on tehty asuinrakennusten energiatehokkuussopimus<br />

2009 - 2016, jonka tarkoituksena on vähentää<br />

rakennusten energian kulutusta ja päästöjä.<br />

Yhtiö sai valtiolta avustusta 36 kiinteistölle suoritettaviin energiakatselmuksiin.<br />

Katselmukset suoritettiin <strong>2010</strong> talvella.<br />

<strong>2010</strong> 2009 2008<br />

Lämpö kWh / rm 3 (normeerattu)......47,6.......... 50,4...........51,7<br />

Vesi l / rm3.............................................. 486............482............ 506<br />

Sähkö kWh / rm 3 ................................... 4,6............. 4,5............. 4,6<br />

9 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 1.<strong>2010</strong><br />

<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I l 2.<strong>2010</strong><br />

Vantaalla<br />

on kohta<br />

asukkaita<br />

jo 200 000<br />

<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 3.<strong>2010</strong><br />

Luottamushenkilöt<br />

koulutuksessa<br />

Myyrmäen lapsilla<br />

iloinen leikkipäivä<br />

<strong>VAV</strong> OY: N A S U K A S L E H T I • 4.<strong>2010</strong><br />

www.vav.fi<br />

<strong>VAV</strong> 1. <strong>2010</strong> 1<br />

www.vav.fi<br />

<strong>VAV</strong> 2. <strong>2010</strong> 1<br />

Vuonna <strong>2010</strong> ilmestyneet <strong>VAV</strong> Viestit<br />

Hyvää joulua!<br />

www.vav.fi<br />

<strong>VAV</strong> 3. <strong>2010</strong> 1<br />

www.vav.fi<br />

<strong>VAV</strong> 4. <strong>2010</strong> 1<br />

• TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti, <strong>VAV</strong> Viesti, ilmestyi 4 kertaa.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n kotisivut uudistuivat vuonna 2009. Vuonna<br />

<strong>2010</strong> sivujen sisältöä kehitettiin johdonmukaisempaan ja<br />

informatiivisempaan suuntaan. Kotisivujen osoite on<br />

www.vav.fi.<br />

Yhtiön tiedottamista kehitettiin yhdenmukaisemmaksi, jotta<br />

kaikki tiedotteet olisivat visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa<br />

keskenään.<br />

Uusille vuokralaisille jaettava asukasopas uudistettiin syksyllä.<br />

• HENKILÖSTÖ<br />

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />

<strong>2010</strong> 2009 2008<br />

43....................... 40.................... 39<br />

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />

naisia / miehiä<br />

Hallinto........................................16...........15............ 1<br />

Markkinointi ja<br />

asiakaspalvelu...........................10............ 9............. 1<br />

Kiinteistönpito ja<br />

rakennuttaminen.....................16............ 8............. 8<br />

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />

<strong>2010</strong> 2009 2008<br />

1,8 M€...............1,6 M€..............1,5 M€<br />

10 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja sen taloudellisen<br />

aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />

hyvänä.<br />

Yhtiö selkiyttää konsernirakennettaan luopumalla asumisoikeusyhtiöstään<br />

ja keskittymällä pelkästään vuokra-asuntoihin.<br />

Kasvavan palveluasuntokannan hallinnointia varten<br />

yhtiöön perustetaan uusi palveluasuntojen tytäryhtiö, johon<br />

nykyiset ja tulevat palveluasunnot keskitetään. Lisäksi yhtiö<br />

myy yksittäisiä vuokra-asuntokäytössä olevia asunto-osakkeitaan<br />

sitä mukaa kun ne vapautuvat.<br />

Vuokra-asuntojen kysyntä<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisen kaltaisena.<br />

Suurin kysyntä kohdistuu yhä edelleen yksiöihin ja<br />

pieniin kaksioihin. Asunnon hakijoista kolme viidestä on yhden<br />

hengen ruokakuntia. Perheasuntojen kysyntä pysynee<br />

viime vuoden tasolla. Perheasuntojen vuokrattavuutta vaikeuttaa<br />

edelleen jonkin verran perheiden heikentynyt maksukyky.<br />

Perheasuntojen vuokrattavuutta tullaan parantamaan<br />

erilaisilla toimenpiteillä.<br />

Eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen asuntopoliittinen<br />

ohjelma tullee vaikuttamaan asuntomarkkinoihin ja<br />

vuokra-asuntojen tuotantoon. Yleiseen asumistukeen on<br />

suunnitteilla uudistuksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat<br />

vuokra-asuntokysynnän kohdentumiseen ja asuntojen<br />

vuokrattavuuteen.<br />

Asuntojen korjaustoiminta<br />

Yhtiön asuntokanta on melko nuorta, mistä syystä peruskorjauksia<br />

toteutetaan vain yksittäin lähivuosina. Muun suunnitelmallisen<br />

korjaustoiminnan parantamiseksi ja kustannustehokkaaksi<br />

toteuttamiseksi kaikille kiinteistöille laaditaan<br />

pitkän aikavälin korjaussuunnitelma.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin<br />

hankkeisiin haetaan aina avustusta.<br />

Uudistuotanto<br />

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin<br />

mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden<br />

<strong>2010</strong> lokakuussa 2,2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.<br />

Hintakehitystä mittaavan Rapal Oy:n mukaan hinnat<br />

olivat edelleen noususuunnassa vuoden <strong>2010</strong> loppua kohti<br />

mentäessä. Noususta ei kuitenkaan tulle pitkäaikaista vaan<br />

vuoden 2011 loppupuolella hinnat lähtenevät jälleen laskuun<br />

ja urakoitsijoiden kilpailu asuinrakennusurakoista kiristynee<br />

vuoden <strong>2010</strong> tasosta.<br />

Vuoden <strong>2010</strong> aikana valmistui koko maassa n. 12 000 ARAasuntoa,<br />

mikä oli jonkin veran enemmän kuin vielä kesällä<br />

ennustettiin. Vuonna 2011 toteutettavien ARA-asuntojen<br />

määrän on arvioitu vähenevän jonkin verran vuoden <strong>2010</strong><br />

tasosta. Korkotukiasuntojen käynnistysavustus, Helsinkiseudulla<br />

15 000 €/asunto, putoaa 10 000 euroon vuoden<br />

2011 alusta.<br />

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden 2011 aikana yhteensä<br />

n.140 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on<br />

sitoutunut Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen<br />

2008-2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi<br />

ja linjannut täten Vantaan kaupungin asunto-ohjelmassa,<br />

että <strong>VAV</strong> tuottaa vähintään kolmanneksen vuosittaisesta<br />

400 valtion tukeman vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.<br />

Kehittäminen<br />

Yhtiö etsii keinoja uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden<br />

kattamiseksi ilman lainaa.<br />

Yhtiö edistää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten<br />

toimintamallien käyttöönottoa uudisrakentamisessa, korjaustoiminnassa<br />

ja muussa kiinteistönpidossa ja varautuu<br />

mm. vuonna 2012 voimaan astuviin nykyistä tiukempiin<br />

energiamääräyksiin.<br />

Yhtiö vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön<br />

osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin<br />

työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla<br />

toiminnallaan kaupungin perustehtäviä.<br />

Asumisviihtyvyyttä ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteenä<br />

on edelleen mm. viestintä, energia- ja turvallisuusasiat.<br />

• EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 36.737,53<br />

euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.<br />

11 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


Tuloslaskelmat<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

emoyhtiö<br />

1.1.- 31.12.<strong>2010</strong> 1.1.- 31.12.2009 1.1.- 31.12.<strong>2010</strong> 1.1.- 31.12.2009<br />

LIIKEVAIHTO 74 468 71 883 69 045 66 023<br />

Muut kiinteistön tuotot 573 990 606 323<br />

Henkilöstökulut 75 041 72 872 69 651 66 346<br />

Palkat ja palkkiot -1 785 -1 621 -1 781 -1 617<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut -312 -274 -312 -274<br />

Muut henkilösivukulut -64 -55 -64 -55<br />

-2 162 -1 950 -2 157 -1 946<br />

Poistot<br />

Poistot -19 887 -15 575 -18 395 -14 060<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallintopalvelut -600 -476 -561 -437<br />

Käyttö-ja huoltopalvelut -3 078 -3 050 -2 821 -2 805<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 154 -628 -1 057 -591<br />

Siivouspalvelut -1 328 -1 310 -1 302 -1 268<br />

Lämmitys -6 521 -6 428 -6 080 -5 962<br />

Vesi ja jätevesi -3 626 -3 591 -3 382 -3 324<br />

Sähkö -1 255 -1 148 -1 188 -1 079<br />

Jätehuolto -1 253 -1 456 -1 172 -1 352<br />

Vahinkovakuutukset -236 -238 -203 -205<br />

Vuokrat -1 171 -2 237 -1 088 -2 059<br />

Kiinteistövero -1 776 -1 622 -1 618 -1 465<br />

Korjaukset -11 536 -10 297 -10 910 -9 530<br />

Muut hoitokulut -545 -564 -530 -548<br />

-34 079 -33 045 -31 912 -30 625<br />

Luottotappiot -145 -137 -145 -124<br />

Muut kiinteistön kulut -529 -200 -529 -200<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 18 239 21 965 16 513 19 391<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 267 19 266 18<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 533 813 527 855<br />

Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 5 115 5 115<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -13 293 -19 914 -12 008 -17 805<br />

-12 488 -18 967 -11 211 -16 817<br />

Satunnaiset erät<br />

VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 5 752 2 998 5 302 2 574<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos 332 -2 675<br />

Vapaaehtoisten varausten muutos -5 598 20<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -1 471 -805<br />

Vähemmistöosuus 1<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 4 281 2 193 37 -81<br />

12 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


Taseet<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

emoyhtiö<br />

VASTAAVAA 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009 31.12.<strong>2010</strong> 31.12.2009<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 14 10 14 10<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 76 132 72 176 68 540 63 077<br />

Rakennukset ja rakennelmat 467 993 454 389 419 461 397 650<br />

Koneet ja kalusto 466 405 456 395<br />

Muut aineelliset hyödykkeet 636 670 627 648<br />

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 21 028 28 388 21 028 28 388<br />

566 256 556 028 510 113 490 159<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 465 2 876<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 339<br />

Muut osakkeet ja osuudet 5 282 5 498 5 282 2 113<br />

5 282 5 498 7 748 7 328<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 571 552 561 536 517 874 497 496<br />

Vaihtuvat vastaavat<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista 864 782 848 735<br />

Muut saamiset 10 499 10 379 9 386 9 130<br />

Siirtosaamiset 609 1 244 539 1 235<br />

11 972 12 404 10 773 11 116<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Muut arvopaperit 4 582 20 302 4 576 16 296<br />

Rahat ja pankkisaamiset 17 731 9 598 12 061 7 562<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 285 42 305 27 410 34 973<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469<br />

13 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


VASTATTAVAA<br />

konserni<br />

emoyhtiö<br />

<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659<br />

Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929<br />

Muut rahastot 12 531 12 612 3 092 3 092<br />

36 119 36 199 26 679 26 679<br />

Edell.tilik. voitto/tappio 9 352 7 159 -84 -3<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-) 4 281 2 193 37 -81<br />

Konsernirakenteen muutos -52<br />

13 581 9 352 -47 -84<br />

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 49 700 45 551 26 632 26 595<br />

Vähemmistöosuus 0,85 % 309 309<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero 8 083 8 415<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset 7 451 150<br />

Pakolliset varaukset 85 70 85 70<br />

85 70 15 619 8 635<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 522 502 523 696 477 065 469 270<br />

Laskennalliset verot 2 861 2 513<br />

525 364 526 209 477 065 469 270<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 18 254 18 708 16 821 17 232<br />

Saadut ennakot 1 295 1 846 1 205 1 724<br />

Ostovelat 1 855 1 132 1 781 1 104<br />

Muut velat 4 092 4 039 3 410 3 265<br />

Siirtovelat 2 930 5 170 2 752 4 645<br />

Laskennalliset verot 1 953 805<br />

30 379 31 701 25 969 27 969<br />

Vieras pääoma yhteensä 555 743 557 910 503 034 497 239<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469<br />

14 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.<strong>2010</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiöt<br />

<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy sekä Asunto Oy Vantaan Normannilaakso.<br />

Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />

taseen loppusumma on 0,04 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M€.<br />

<strong>VAV</strong> Kiinteistöt Oy sulautui <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:öön 6.8.<strong>2010</strong>. Fuusiovoitto 68.790,53 euroa<br />

kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.<br />

Vantaan kaupunki omistaa <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:stä 0,039 %.<br />

<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n osakkeisiin kohdistuu Asumisoikeuslain 51 §:n mukaiset rajoitukset.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen<br />

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin<br />

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Rahoitusarvopapereihin<br />

on kirjattu arvonalennuksia 7 532,71 euroa alimman arvon periaatteella.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot<br />

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2010</strong> 2009<br />

suunnitelmapoistot<br />

aineettomat oikeudet 11 371,96 8 234,12<br />

rakennukset ja rakennelmat 19 644 354,36 15 350 481,62<br />

koneet ja kalusto 155 259,89 135 237,66<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 76 430,30 81 657,88<br />

19 887 416,51 15 575 611,28<br />

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />

poistoylitys 31.12.<strong>2010</strong> yhteensä 10.278.871,76 € (ed. vuosi poistoylitys 4.803.917,53 €). Näissä<br />

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.<br />

15 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 273 276,08 9 380 637,32<br />

Lisäys, luovutetut 1 022 467,91 1 463 982,54<br />

Vähennys, lunastetut -1 103 055,98 -1 571 343,78<br />

* Saldo tilikauden lopussa 9 192 688,01 9 273 276,08<br />

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 897,27 239 914,13<br />

Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85 6 983,14<br />

* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 897,27<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 9 352 013,32 7 158 533,84<br />

Tilikauden voitto 4 280 516,46 2 193 479,47<br />

Konsernirakenteen muutos -51 527,01<br />

* Saldo tilikauden lopussa 13 581 002,77 9 352 013,32<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 49 699 695,06 45 551 463,52<br />

Vähemmistöosuus 309 404,15 309 403,31<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />

toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 814 035,21 3 317 822,47<br />

16 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 528,89 17 763,01<br />

lisäys 15 689,20<br />

poisto -11 371,96 -8 234,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 13 846,13 9 528,89<br />

Aineettomat hyödykkeet yht. 13 846,13 9 528,89<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 72 175 698,75 72 139 291,08<br />

lisäys 3 956 541,21 36 407,67<br />

* Saldo tilikauden lopussa 76 132 239,96 72 175 698,75<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

tilikauden alussa 454 389 336,92 468 906 563,32<br />

lisäys 33 248 361,44 833 255,22<br />

poisto -19 644 354,36 -15 350 481,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 467 993 344,00 454 389 336,92<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 405 389,27 315 138,61<br />

lisäys 235 667,11 225 488,32<br />

vähennykset -19 992,94<br />

poisto -155 259,89 -135 237,66<br />

* Saldo tilikauden lopussa 465 803,55 405 389,27<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 669 667,07 751 324,95<br />

lisäys 42 741,05<br />

poisto -76 430,30 -81 657,88<br />

* Saldo tilikauden lopussa 635 977,82 669 667,07<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 28 388 102,93 6 438 866,87<br />

lisäys 25 931 470,60 22 456 376,08<br />

vähennys -33 291 102,49 -507 140,02<br />

* Saldo tilikauden lopussa 21 028 471,04 28 388 102,93<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 498 324,01 4 521 347,16<br />

lisäys Kuntarahoitus Oy/merkintä 976 985,60<br />

vähennys (3 osakehuoneistoa myyty) -216 274,85 -8,75<br />

* Saldo tilikauden lopussa 5 282 049,16 5 498 324,01<br />

Osuudet ja osakkeet yht. 5 282 049,16 5 498 324,01<br />

17 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy 50 500 20,94 9 089,38<br />

Hakunilan Huolto Oy 301 1,98 451,43<br />

21 305,82<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />

KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />

200 559,35<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

kpl<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Yhtiö omistaa 43 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 3 168 768,50<br />

5 060 183,99<br />

TASEARVON JA JÄLLEENHANKINTAHINNAN EROTUS<br />

SEURAAVISTA KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPEREISTA<br />

jälleenhankinta-arvo kp-arvo<br />

Danske Capitalin omaisuudenhoitosalkku 2 432 182,10 2 424 649,35<br />

Pohjola Varainhoidon omaisuudenhoitosalkku 2 084 010,18 2 084 010,21<br />

Sampo A 3 420 68 571,00 5 468,09<br />

Elisa Communications Oyj 16 333 264 921,26 68 143,35<br />

4 849 684,54 4 582 271,00<br />

18 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


VASTUUSITOUMUKSET<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 458 609 907 454 184 389<br />

Annetut kiinnitykset 865 503 865 820 780 412<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 37 387 383 46 930 755<br />

Annetut pantit 53 000 3 364<br />

Velkojen vakuudeksi annetut pantit:<br />

Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27<br />

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 385 707,45 411 048,68<br />

Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47<br />

Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 1 299 168,14 1 386 262,78<br />

Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84<br />

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 305 281,66 318 859,89<br />

<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n vastuu asumisoikeusmaksuista<br />

11 975 434 11 740 898<br />

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 418 6 144<br />

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 3 408<br />

3 418 9 552<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />

Eläkevastuut<br />

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.<br />

111 009 139 333<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Rahalaitoslainat 45 820 906,03 53 431 545,03<br />

Vakuutusyhtiölainat 225 708,19 819 242,14<br />

Vantaan kaupungin lainat 39 692 740,89 38 409 071,67<br />

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 4 100 886,55 6 424 366,21<br />

Muut pitkäaikaiset velat 96 074 403,44 83 622 049,03<br />

185 914 645,10 182 706 274,08<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 299 491 588,00 308 966 324,51<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkotuotot 6 601,87 40 404,73<br />

Muut siirtosaamiset 386 583,83 804 285,99<br />

393 185,70 844 690,72<br />

19 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset <strong>2010</strong> 2009<br />

Liittymismaksut 10 390 979,00 10 030 677,95<br />

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 270 268,52<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 862 905,12 782 373,14<br />

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 324 046,22 476 432,04<br />

Muut saamiset 1 279,00 0,00<br />

11 579 209,34 11 559 751,65<br />

Saamiset yhteensä 11 972 395,04 12 404 442,37<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 2 912 194,41 5 012 875,38<br />

Muut siirtovelat 17 494,24 157 503,57<br />

yhteensä 2 929 688,65 5 170 378,95<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-<strong>2010</strong> 283 781,94 283 781,94<br />

Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)<br />

Lomapalkkavelat 268 496,00 290 348,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 503 054,05 3 338 966,63<br />

Muut velat 36 773,34 126 199,91<br />

yhteensä 4 092 105,33 4 039 296,48<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 15.000,- €, joten<br />

pakollinen varaus on 85.000,- €.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskim. 43 40<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 174 729,54 134 616,53<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat <strong>2010</strong> 2009<br />

Vantaan kaupungin lainat 41 095 541,02 41 330 959,81<br />

- lyhytaikainen osuus 245 914,79 137 778,95<br />

Konsolidoimaton kiinteistötytäryhtiö: Kivikirveen Autopaikoitus Oy<br />

Konsolidoimaton osakkuusyhtiö: Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy<br />

20 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


<strong>VAV</strong> ASUMISOIKEUS OY<br />

(1000 €)<br />

VASTIKKEIDEN JÄLKILASKELMA<br />

1.1. - 31.12.<strong>2010</strong> 1.1. - 31.12.2009<br />

HOITOPUOLEN TULOT<br />

Hoitovastikkeet 2 142 1 848<br />

Käyttökorvaukset 20 18<br />

Muut kiinteistön tuotot 15 21<br />

Hoitotulot yhteensä 2 177 1 887<br />

HOITOPUOLEN MENOT<br />

Hoitokulut -1 946 -1 730<br />

Hoitomenot yhteensä -1 946 -1 730<br />

HOITOVASTIKEJÄÄMÄ 231 157<br />

PÄÄOMAVASTIKE<br />

TULOT<br />

Pääomavastikkeet 2 565 2 783<br />

Muut tuotot 47 62<br />

Tulot yhteensä 2 612 2 845<br />

MENOT<br />

Korot -1 133 -1 805<br />

Lyhennykset -1 264 -1 135<br />

Menot yhteensä -2 397 -2 940<br />

PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 215 -95<br />

INVESTOINNIT<br />

Asumisoikeusmaksut -81 -108<br />

Investointien jäämä -81 -108<br />

YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 365 -46<br />

AIK.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄT 4 413 4 459<br />

KOKONAISYLIJÄÄMÄ 4 778 4 413<br />

TARKISTUS KIRJANPITOON<br />

Rahoitusomaisuus 5 800 5 662<br />

Lyhytaikainen vieras pääoma -1 022 -1 249<br />

Taseen rahoitusasema 4 778 4 413<br />

21 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


RAHOITUSLASKELMA<br />

(1000 €)<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 74 089 71 888 69 081 65 475<br />

Vuokraustoiminnan muista 573 349 606 323<br />

tuotoista saadut maksut<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 36 380 34 771 32 492 32 393<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 38 282 37 466 37 194 33 404<br />

rahoituseriä ja veroja<br />

Maksetut korot ja maksut 15 383 20 454 13 763 18 293<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 53 130 53 152<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 22 951 17 143 23 485 15 263<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja 30 133 22 737 38 354 22 742<br />

aineettomiin hyödykkeisiin<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin -216 960 2 759 977<br />

Lainasaamisen takaisinmaksut 0 -107 -2 339 410<br />

Muut saamiset -386 -311 50 -477<br />

Rahoitusarvopaperit -15 720 -4 099 -11 720 -8 098<br />

Muut velat 496 -117 0 0<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 14 307 19 064 27 103 15 555<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 22 692 13 478 30 353 13 479<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 946 -16 657 -22 969 -13 345<br />

Saadut osingot 267 19 266 18<br />

Saadut korot 480 703 473 703<br />

Myyntitappiot -10 -34 -10 -33<br />

Tuloslaskelman arvonalennukset 5 115 5 115<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -512 -2 375 8 118 937<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) 8 132 -4 297 4 500 645<br />

Rahavarat tilikauden alussa 9 598 13 895 7 562 6 916<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 17 731 9 598 12 061 7 562<br />

8 132 -4 297 4 500 645<br />

22 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 8. helmikuuta 2011<br />

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen<br />

Marja Heikkinen<br />

Tapani Keurulainen<br />

Arja Niemelä<br />

Tuula Saastamoinen<br />

Visa Tammi<br />

Merja-Liisa Vasarainen<br />

Vesa Nevander<br />

kurt Eklund<br />

maija Hurri<br />

tuula Laukkanen<br />

kaisa Olin<br />

Heikki Seppälä<br />

marko Varalahti<br />

teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />

Tilinpäätösmerkintä<br />

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 28. helmikuuta 2011<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen, KHt<br />

kimmo Rautvuori, KHT<br />

23 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />

23 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


• TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

24 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong>


25 <strong>VAV</strong> toimintakertomus <strong>2010</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy,<br />

Pl 39 01301, Vantaa,<br />

www.vav.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!