3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

marttitala

3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

Keskimäärin maksetun ansiopäivärahan määrä Etuuspäätökset

laski hieman 70,98 eurosta 70,18 euroon.

Päätökset 2015 Muutos 2014 2013

ETA-maahan suuntautuneen työnhakumatkan

aikana päivärahaa sai viisi jäsentä ja Pohjoismaihin Ansiopäiväraha 75 055 –13 % 86 371 102 305

yksi jäsen.

Myönteiset 51 321 –13 % 60 600 50 677

Kielteiset 23 734 –14 % 41 705 42 120

Ansiopäivärahan saajien alueellinen jakauma 2015

Vuorottelukorvaus 495 –13 % 600 581

Ansiopäivärahan Myönteisetsaajat 2015457 –13 % 533 637

Helsinki-

Uusimaa

Kielteiset 38 –22 % 48 49

12 % Satakunta-

Varsinais-Suomi

22 %

Oulu-Lappi

15 %

Kaakkois-Suomi-

Savo-Karjala

15 %

Keski-Suomi-

Vaasa

17 %

Häme-Pirkanmaa

19 %

Ansiopäivärahan saajia oli eniten Satakunnan,

Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.

Vähiten saajia oli Helsingin ja Uudenmaan alueilla.

Yli puolet ansiopäivärahan saajista on yli

50-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita saajia oli vain

12 prosenttia kaikista ansiopäivärahan saajista.

Saajien ikäjakauma vastaa jäsenistön ikäjakaumaa.

Ansiopäivärahan saajien ikäjakauma 2015

Ansiopäivärahan saajien ikä Osuus kaikista saajista

Alle 30 -vuotiaat 12 %

30–39 -vuotiaat 18 %

40–49 -vuotiaat 19 %

50–59 -vuotiaat 26 %

60–65 -vuotiaat 26 %

Etuuspäätökset

Työttömyyskassa antaa etuusoikeudesta jäsenelle

valituskelpoisen päätöksen. Päätös annetaan

etuusoikeuden alkaessa, maksettavan etuuden

määrän muuttuessa sekä etuusoikeuden epäämisja

lakkauttamistilanteissa. Vuonna 2015 oikeudesta

ansiopäivärahaan ja vuorottelukorvaukseen

annettiin yhteensä 75 550 päätöstä, joista 75 055

koski ansiopäivärahaa ja 495 vuorottelukorvausta.

Päätösten määrä väheni noin 13 prosentilla edelliseen

vuoteen verrattuna.

Päätös 500 päivän enimmäismaksuajan täyttymisestä

annettiin 2 094 henkilölle vuonna 2015. Edellisenä

vuonna päätös annettiin 2 091 henkilölle.

Keskeisimmät ansiopäivärahaa koskevat

kielteiset päätökset 2015

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

500 päivää täyttynyt

Työtön vain omavastuuajan

Ei ole työtön

Ei ole työnhakijana

Omavastuuaika ei ole täyttynyt

Arkipyhäkorvaus

lomautuksen ajalta

2015

Käsittelyyn ottoaika ja käsittelyaika

Lakisääteinen työttömyysetuushakemusten käsittelyaikatakuu

on 30 päivää (työttömyysturvalaki 11.1a §).

Työttömyyskassan hallitus on linjannut uusien

hakemusten käsittelyaikatavoitteeksi noin kaksi

viikkoa. Työttömyyskassa seuraa hakemusten

käsittelyyn ottoaikaa säännöllisesti. Hakemusten

käsittelyyn ottoaika on hakemuksen saapumisen ja

käsittelyyn oton välinen aika päivien lukumääränä.

Lomautuksen tai työttömyyden alkaessa toimitetut

hakemukset (ns. ensihakemukset) otettiin

käsittelyyn keskimäärin kahdeksassa päivässä, mikä

on noin päivän nopeammin edelliseen vuoteen

verrattuna. Lyhimmillään käsittelyyn ottoaika

oli vuoden aikana kolme päivää ja pisimmillään

14 päivää. Vuonna 2014 käsittelyyn ottoaika oli

lyhimmillään neljä päivää ja pisimmillään 14 päivää.

Käsittelyyn ottoaikaa pidentävät muun muassa

samaan aikaan saapuneiden hakemusten suuri

määrä tai viikolla olevat arkipyhät.

Ensihakemusten käsittelyynottoajat keskimäärin 2015

viikkoa

4,5

KÄSITTELYAIKATAKUU

4

3,5

3

2,5

KASSAN OMA TAVOITE

2

Kokonaan

1,5

työtön

1

Lomautettu

0,5

0

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

Kassan antamien ansiopäivärahaoikeutta koskevien

päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli Finanssivalvonnan

etuuspäätösten käsittelyaikatilaston

perusteella 9,7 päivää ja mediaani viisi päivää.

Käsittelyaika oli parhaimmillaan vuoden keskivaiheilla

neljänneksellä ja heikoimmillaan ensimmäisellä

ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen 2014

verrattuna käsittelyaika oli kolme päivää lyhempi.

Kaikkien työttömyyskassojen keskimääräinen

käsittelyaika oli 12,2 päivää ja mediaani seitsemän

päivää.

Työvoimapoliittiset lausunnot

Työ- ja elinkeinotoimistoista saapui yhteensä

82 490 työvoimapoliittisia lausuntoa ja tiedotetta.

Korvauksetonta määräaikaa koskevia lausuntoja

annettiin 1 462 kappaletta, kasvua edellisvuodesta

16 prosenttia. Merkittävää nousua tapahtui myös

työstä kieltäytymisen tai työllistymissuunnitelman

noudattamatta jättämisen perusteella sekä toistuvan

työvoima poliittisesti moitittavan menettelyn perusteella

annettujen lausuntojen määrissä. Kasvua

selittää osin TE-toimistojen tekemien työtarjousten

määrän kasvu ja osittain aiempaa tarkempi seuranta.

Työ tarjouksiin reagoimista seurataan aiempaa

tarkemmin verkkopalvelun avulla. Prosentuaalisesti

merkittävä nousu oli lisäksi alle 25-vuotiaille

koulutukseen hakeutumattomuuden perusteella

annetuissa lausunnoissa.

Työvoimapoliittiset lausunnot

2015 Muutos 2014 2013

Lausunnot ja

tiedotteet

82 490 –14 % 95 764 86 602

Lausunnot

1 462 +16 % 1 257 1 135

korvauksettomasta

määräajasta

Muutoksenhaku

Työttömyyskassan antamasta etuusoikeutta koskevasta

päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan

muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan

päätöksestä voi valittaa edelleen

vakuutusoikeuteen, jonka antamasta päätöksestä

ei ole valitusoikeutta.

Työttömyyskassalle saapui yhteensä 311 valitusta,

mikä vastaa 0,4 prosenttia kaikista vuoden

aikana annetuista etuuspäätöksistä. Saapuneista

valituksista 293 koski työttömyyskassan antamaa

päätöstä ja 18 työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan

antamaa päätöstä. Valituksista suurin

osa koski työvoimapoliittisia asioita. Toiseksi

eniten valitettiin päivärahan määrästä ja sovitellusta

päivärahasta.

Muutoksenhakuasteet antoivat ratkaisun 176

kassan päätöstä koskevassa tapauksessa. Valituksista

137 hylättiin ja 9 tapauksessa valitus hyväksyttiin

kokonaan tai osittain. Muissa tapauksissa valitus

jätettiin tutkimatta, asia palautettiin kassalle,

valitus ei aiheuttanut toimenpiteitä tai jäsen perui

valituksen.

Muutoksenhakuasteiden ratkaisut 2015

Hyväksyttiin osittain

tai kokonaan 5 %

Jätettiin

tutkimatta 8 %

Palautettiin

käsittelyyn 8 %

Ei aihetta

toimenpiteisiin 1 %

Hylätyt

valitukset

78 %

Lainvoimaisen päätöksen poistohakemuksia

tehtiin työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle

54 tapauksessa. Päätökselle haetaan

tyypillisesti poistoa etuuden liikamaksutilanteissa.

Takaisinperinnät

Liikaa tai aiheettomasti maksettu etuus on pääsääntöisesti

perittävä takaisin. Laissa määritellyissä

tilanteissa takaisinperinnästä voidaan luopua tai

liikaa maksettu etuus voidaan jättää perimättä.

Työttömyyskassa antoi vuoden aikana 1 381

etuuden liikamaksun takaisinperintää koskevaa

päätöstä. Liikamaksujen yhteismäärä oli 1 495

503,38 euroa. Vuoden 2015 aikana takaisinperitty

bruttomäärä oli 1 585 029,67 euroa.

38 Metallityöväen työttömyyskassa 2015

TOIMINTAKERTOMUS 39

Similar magazines