3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

marttitala

3ba11fdd-41cd-425d-90a8-3891af0b8715

Henkilöstöresurssien arviointi

Työttömyyskassalle laadittiin henkilöstösuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelmassa on määritelty

henkilöstösuunnittelun tavoitteet, luotu katsaus

henkilöstötilanteeseen sekä arvioitu henkilöstön

määrän ja rakenteen kehittymistä.

Työttömyyskassan henkilöstömäärä ja -rakenne

on sidottu metallialojen ja yleiseen työllisyys- ja

taloustilanteeseen. Työttömyyskassa pyrkii toimimaan

kustannustehokkaasti ja reagoimaan nopeasti

heikentyvään työllisyystilanteeseen.

Työhyvinvointi ja työyhteisön

kehittäminen

Henkilökunnan työhyvinvoinvointia tuettiin sekä

päivittäistä työhyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä

että pidempikestoisilla ja -vaikutteisilla toiminnoilla.

Toteutuneista työhyvinvointia tukevista

toimista raportoidaan tarkemmin vuosittaisessa

henkilöstö- ja koulutusraportissa.

Työterveyshuolto ja työsuojelu

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin. Työttömyyskassan

ja liiton työterveyspalvelujen tuottajaksi

valittiin Mehiläinen Oy 1.12.2015 alkaen. Tätä

ennen työttömyyskassan työterveyshuollon palveluntarjoajana

toimi Diacor terveyspalvelut Oy.

Työterveyden toimintasuunnitelma laaditaan

kolmen vuoden ajanjaksolle ja se tarkastetaan

vuosittain.

Työterveyshuollon kuluja kertyi yhteensä

134 134,80 euroa.

Työttömyyskassan ja liiton yhteinen työsuojelutoimikunta

vastaa työsuojelun toimintaohjelmasta

ja sen päivittämisestä vuosittain. Työsuojelutoimikuntaan

kuuluu työttömyyskassan ja liiton työnantajien

ja työntekijöiden edustajat.

Tasa-arvo

Työttömyyskassalla on tasa-arvosuunnitelma.

Henkilöstön tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen

kohteluun kuuluu hyvän työilmapiirin edistäminen,

häirinnän ja epäasiallisen kohtelun torjunta sekä

syrjinnän kielto.

Tasa-arvon toteutumista seurataan vuosittain

laadittavan tasa-arvosuunnitelman seurantaraportin

avulla sekä joka toinen vuosi toteutettavalla

tasa-arvo kyselyllä, joka tehdään vuorovuosin

työilmapiiri kyselyn kanssa.

Työttömyyskassan ja liiton yhteinen tasa-arvotyöryhmä

laatii tasa-arvosuunnitelman ja sen

seuranta raportit sekä toteuttaa tasa-arvokyselyt.

Työryhmään kuuluu työttömyyskassan ja liiton

työnantajan ja työntekijöiden edustajat.

Vuonna 2015 toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

sekä laadittiin kyselyn yhteenvetoraportti.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstökoulutuksen periaatteet on kirjattu

työttömyyskassan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan

ja toteutuneet koulutukset raportoidaan

vuosittain henkilöstö- ja koulutusraportissa.

Henkilöstökoulutus on jaettu työttömyyskassan

toimintojen perusteella eri asiakokonaisuuksiin.

Koulutusta järjestetään työtehtävän perusteella ja

sen edellyttämässä laajuudessa. Työntekijän ammatillisen

osaamisen tukemiseksi laaditaan tarvittaessa

henkilökohtainen koulutussuunnitelma.

Henkilöstökoulutuksen osalta tehtiin yhteistyötä

TYJ:n, SAK:n koulutuskeskuksen ja SAK-työttömyyskassojen

kanssa.

SAK- työttömyyskassat järjestivät 22.–23.10.2015

koulutuspäivät Virossa Laulasmaalla. Yhteisillä

luennoilla käsiteltiin perustuloa, työttömyysturvan

muutoksia, TE-toimiston lausuntokäytäntöjä sekä

sähkö postitse tapahtuvaa asiakaspalvelua. Lisäksi

Eesti Töötükassa esitteli koulutuspäivillä toimintaansa

ja Viron tulorekisteriä.

Koulutuspäiviä kertyi vuonna 2015 yhteensä

298 ja koulutuksiin osallistui 81 eri henkilöä.

Henkilöstökoulutukset

Koulutuksen kohteet Koulutuspäiviä Osallis tuneet

Työttömyysturvakoulutus 139,5 78

Suomen kielen koulutus 35,5 69

Esimieskoulutus 28 3

Asiantuntijakoulutus 20 13

Maksatusjärjestelmäkoulutus 16 51

Asiakaspalvelukoulutus 7,5 44

Tietojärjestelmäkoulutus 7 3

Kielikoulutus 2,5 1

Muu koulutus 42 22

Yhteensä 298 81

Talous

Rahoitus

Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassan

jäsenmaksut on määrättävä siten, että niitä voidaan

pitää valtionosuuden ja työttömyysvakuutusrahaston

(TVR) osuuden kanssa riittävinä kassan

vastuiden eli etuuksien ja hallintokulujen kattamiseen.

Finanssivalvonta vahvistaa vuosittain työttömyyskassan

jäsenmaksun suuruuden kassan 15.10.

mennessä tekemän esityksen pohjalta.

Etuuksien rahoitus

Valtio

Peruspäivärahan

euromäärää vastaava

osuus ilman lapsi korotusta

(32,80 euroa)

Valtio ei osallistu

korotusosan rahoitukseen

Valtio ei osallistu lisäpäivien

ja lomautusajan

päivärahojen rahoitukseen

Suhdeluku peruspäivärahaa

vastaavan osuuden

laskemiseksi sovitelluissa

ja vähennetyissä

päivä rahoissa

Työttömyyskassa

(jäsenet)

Työttömyysvakuutusrahasto

(työnantajat)

5,5 % loput

– 100 %

5,5 % loput

5,5 % loput

Työttömyyskassalle maksetaan työttömyyspäivärahaa

vastaava rahoitus vuorottelukorvauksiin.

Hallintokulujen rahoitus

Hallintokuluihin kohdistuvana valtionosuutena ja

Työttömyysvakuutusrahaston osuutena maksetaan

peruspäivärahaa vastaava määrä kutakin alkavaa

100 jäsentä kohti. Työttömyyskassa saa korvausta

kalenterivuoden aikana maksetuista etuusmenoista

0,35 prosenttia ja jokaista ansiopäivärahapäätöstä

kohti kaksi euroa.

Työttömyyskassa hakee TVR:lta kuukausittain

maksettavaa ennakkoa etuuksien maksamista ja

hallintokuluja varten edellisen vuoden lokakuun

puoliväliin mennessä. Lopullista rahoitusta edellisen

vuoden menoihin kassan on haettava seuraavan

vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksun tasaus

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto

vahvistaa vuosittain tasaukseen käytettävän määrärahan

rahaston talousarvioon ja sen hallitus päättää

tasauksen jakamisesta. Tasausta maksetaan niille

palkansaajakassoille, joiden maksamien työttömyysetuuspäivien

lukumäärä edellisenä vuonna on ylittänyt

olennaisesti kaikkien kassojen jäsentä kohti lasketut

keskimääräiset työttömyysetuuspäivät.

Työttömyyskassa sai vuonna 2015 jäsenmaksun

tasausta korkealla pysyneen ansiopäivärahan saajien

määrän vuoksi 1 438 696 euroa. Jäsenmaksutasausta

saatiin 869 254 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Jäsenmaksut

Finanssivalvonta vahvisti työttömyyskassan vuoden

2015 jäsenmaksuksi 0,65 prosenttia ansiotulosta.

Jäsenmaksu pysyi edellisvuoden tasolla. Työttömyyskassan

maksamista etuuksista ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksutuloja kertyi yhteensä 18 288 888,34

euroa. Vuonna 2014 jäsenmaksukertymä oli

18 552 445,88 euroa. Jäsenmaksutuotto laski noin

1,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Hallintokulut

Hallintokulut olivat yhteensä 7 364 072,08 euroa.

Hallintokuluista kassan omalla vastuulla oli

5 502 390,70 euroa eli 74,7 prosenttia kaikista

hallintokuluista.

Hallintokulut vähenivät 382 952,28 eurolla

edellisvuoteen verrattuna ja jäivät hieman

budje toitua alhaisemmiksi.

Henkilöstökulut muodostivat suurimman

osan hallintokuluista. Henkilöstökuluja kertyi

yhteensä 3 980 429,74 euroa, eli 54 prosenttia

kaikista hallinto kuluista. Etuuksien maksatuskulut

olivat 1122 722,59 euroa, mikä vastaa 15,2 prosenttia

hallintokuluista. Muilta ostettujen muiden palveluiden

määrä laski edellisvuodesta 16 prosentilla

132 274,45 euroon.

Hallintokulut 2 015 Muutos 2 014 2 013

Hallintokulu korvaukset 1 861 681,38 –7,05 % 2 002 826,21 1 993 380,12

Omalla vastuulla 5 502 390,70 –4,21 % 5 744 198,15 5 776 836,61

Yhteensä 7 364 072,08 –4,94 % 7 747 024,36 7 770 216,73

44 Metallityöväen työttömyyskassa 2015

TOIMINTAKERTOMUS 45

Similar magazines