03.07.2017 Views

SOL_Vastuullisuusraportti 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.sol.fi<br />

<strong>Vastuullisuusraportti</strong> <strong>2017</strong><br />

Arjen tekoja


2 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


4 Vastuullisuus – arjen tekoja<br />

10 Organisaation taustakuvaus<br />

14 Johtaminen <strong>SOL</strong>issa<br />

22 Taloudellinen vastuu<br />

24 Vastuut sidosryhmille<br />

28 Ympäristövastuu<br />

38 Sosiaalinen vastuu<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

3


1Vastuullisuus<br />

– arjen tekoja<br />

<strong>SOL</strong> Vastuullisuus -opas on seitsemäs tässä muodossa.<br />

Opas julkaistaan suomeksi ja englanniksi<br />

joka vuosi keväällä verkkosivuilla. Tämä on tullut<br />

tarpeelliseksi, jotta entistä paremmin pystymme<br />

ohjaamaan vastuullisuuden kehittämistä ja<br />

johtamista sekä tunnistamaan vastuun tilan eri<br />

muodoissa. Opas sisältää osin johdatusta asia-alueeseen<br />

ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden tavoitteita.<br />

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa <strong>SOL</strong>issa yrityksen<br />

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka<br />

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella<br />

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.<br />

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen<br />

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,<br />

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,<br />

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä<br />

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta<br />

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista<br />

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen<br />

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,<br />

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus<br />

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista<br />

huolehtiminen, työhyvinvointi sekä jatkuva kehittyminen ja<br />

kehittäminen. Vastuullisuus on välttämätöntä ja globaalia.<br />

Yhä enemmän eettiset ja vastuulliset valinnat sanelevat<br />

myös hankintapäätöksiä ja kulutusta.<br />

Raportoidut luvut ovat <strong>SOL</strong>-konsernin lukuja, ellei<br />

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja<br />

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut<br />

sekä turvallisuuspalvelut, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy:n<br />

pesulapalvelut sekä <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.<br />

4 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Kansainvälistä<br />

palvelua<br />

paikallisesti<br />

Liikevaihto<br />

285<br />

milj. eur<br />

€€€€€<br />

Henkilöstömäärä<br />

13 500<br />

Asiakastyytyväisyyskäynnit<br />

26 278<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

5


1.1 Toimintaympäristön<br />

kuvaus Suomessa<br />

Suhdannetiedusteluissa kiinteistöpalveluiden näkymät<br />

ovat kirkastuneet vuonna 2016 jonkin verran, kuten<br />

palveluissa yleensäkin. Kiinteistöpalveluiden tuotanto on<br />

parin heikon vuoden jälkeen kasvanut vuoden 2014 alusta<br />

lähtien. Kiinteistön muut ylläpidon palvelut ovat kasvaneet<br />

nopeammin kuin siivouspalvelut.<br />

Kiinteistöpalveluiden tilastoitua kasvua on kirittänyt<br />

ulkoistaminen, kun asiakasyritykset keskittyvät ydintoimintoihinsa<br />

ja hankkivat siivouksen sekä muita ylläpito- ja<br />

käyttäjäpalveluita ostopalveluna. Myös kuntasektorilla<br />

ostopalvelut lisääntyvät, mutta tämä kehitys on selvästi<br />

hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla. Kunnissa toimintojen<br />

ulkoistaminen on vielä vähäistä. Niissä työ tehdään yleensä<br />

omien työntekijöiden voimin. Kunnat ovat ulkoistaneet<br />

siivouspalveluista 20–25 %, kiinteistöhuollosta ja teknisistä<br />

palveluista noin 40 %. Alalla on suuret potentiaaliset markkinat<br />

ja kiinteistöpalvelu voi siten hyvin lisääntyä edelleen<br />

lähivuosina.<br />

Pesulapalveluiden liikevaihdon kasvu on ollut edellisinä<br />

vuosina vaimeaa. Henkilöstöpalvelualalla on nyt meneillään<br />

kasvun aika, mutta <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden tulos<br />

on ollut selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.<br />

Kiinteistöpalveluiden suhdannenäkymät ja -tilanne<br />

60<br />

40<br />

Saldo<br />

Suhdannenäkymät<br />

Suhdannetilanne<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-6+<br />

Lähde: EK:n Suhdannebarometri<br />

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16<br />

Aurinkoenergian lähteillä<br />

<strong>SOL</strong><br />

Arvot<br />

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas<br />

• Iloinen työn tekeminen<br />

• Arkiluovuus<br />

• Yrittäjyys<br />

• Luotettavuus<br />

<strong>SOL</strong><br />

Menestystekijät<br />

• Asiakastyytyväisyys<br />

• Osaava ja osallistuva henkilöstö<br />

• Jatkuva kannattavuus<br />

• Hyvä maine työnantajana<br />

• Hyvät kumppanuussuhteet<br />

6 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


1.2 <strong>SOL</strong> Future<br />

<strong>SOL</strong> Futuressa on ennakoitu <strong>SOL</strong>in tulevaisuuden näkymää<br />

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa<br />

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla <strong>SOL</strong> on<br />

vahva toimija.<br />

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä<br />

on konsernitasolla 1001 milj. euroa, josta Suomen osuus<br />

755 milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa,<br />

jolloin ulkomaan osuus konsernin liikevaihdosta tulee<br />

olemaan 25 %. Vastaavasti henkilöstömäärän arvioidaan<br />

Suomessa kasvavan noin 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa<br />

tytäryhtiöissä kasvavan merkittävästi.<br />

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan<br />

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä<br />

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan<br />

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia<br />

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat<br />

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,<br />

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla<br />

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.<br />

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien<br />

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien<br />

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.<br />

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan<br />

vauhdilla.<br />

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)<br />

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025<br />

1010<br />

1001<br />

808<br />

606<br />

404<br />

202<br />

0<br />

226,6<br />

51,4<br />

2015<br />

274<br />

404<br />

107<br />

2020<br />

512<br />

755<br />

246<br />

2025<br />

Yhteensä<br />

Ulkomaat<br />

Suomi<br />

<strong>SOL</strong><br />

Toiminta-ajatus<br />

• Vapautamme asiakkaamme toteuttamaan omaa<br />

toimintaansa tuottamalla elämyksiä<br />

<strong>SOL</strong><br />

Visio<br />

Tulevaisuuden<br />

markkinoilla <strong>SOL</strong><br />

on vahva toimija.<br />

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen<br />

kumppani kaikissa palveluissamme<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

7


1.3 Riskienhallinta<br />

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme kartoittaneet<br />

keskeisimmät riskit:<br />

• Kannattavuusriskit: toimialan hintakilpailun vaikutus<br />

kannattavuuteen<br />

• Työkykyriskit<br />

• Asiakasriskit<br />

• Henkilöstönsaatavuusriskit<br />

• It-projekteihin liittyvät riskit<br />

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla<br />

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä ja riskin<br />

hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta arvioitaessa<br />

otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös<br />

mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle ja<br />

<strong>SOL</strong>in maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään <strong>SOL</strong>issa<br />

toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.<br />

Riskienhallintatoimenpiteille on <strong>SOL</strong>issa vastuuhenkilöt,<br />

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta<br />

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään<br />

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.<br />

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan<br />

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja<br />

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.<br />

<strong>SOL</strong>in johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan<br />

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden<br />

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja<br />

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.<br />

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.<br />

Hyödykehintariskit<br />

Kiinteistöjen<br />

hintariski<br />

Osakkeiden<br />

hintariski Markkinariskit<br />

Valuuttariski<br />

Korkoriski<br />

Ilmastonmuutos<br />

Pohjavesien<br />

saastuminen<br />

Ympäristöriskit<br />

Rekrytointiriski<br />

Väärinkäytösriski<br />

Avainhenkilöriski<br />

Rahoitus- ja<br />

likviditeettiriskit<br />

Henkilöstöriskit<br />

Henkilövahinkoriskit<br />

Työtapaturmat<br />

Työperäiset<br />

sairaudet<br />

Luottoriski<br />

Selvitysriski Vastapuoliriski<br />

Luottokelpoisuuden<br />

Rahoitusriski<br />

heikkeneminen<br />

Markkinalikviditeetin<br />

romahdus<br />

Kassanhallintariski<br />

Luottoriskit<br />

Finanssiriskit<br />

Vahinkoriskit<br />

Kokonaisriski<br />

Fyysisten<br />

vahinkojen<br />

riskit<br />

Suunnitteluriski<br />

Strategian muutos<br />

Investointiriski<br />

Johtamisriskit<br />

Strategiset<br />

riskit<br />

Operatiiviset<br />

riskit<br />

Prosessiriskit<br />

Omasiuusvahingot<br />

Tuhotyöt Tulipalo<br />

Toiminnan Tulva<br />

keskeytymisriski Sähkökatkos<br />

Muutosriski<br />

Henkilöstöjohtamisen<br />

riskit<br />

Omistajapolitiikan<br />

riskit<br />

Markkina-asemaan<br />

liittyvät riskit<br />

Toimintaympäristön<br />

riskit<br />

Toimitusketjun<br />

riskit<br />

Juridiset riskit<br />

Veroriski<br />

Kilpailijariski<br />

Maineriski<br />

Avainasiakasriski<br />

Kumppanuusriskit<br />

Jakelukanavariskit<br />

Tietojärjestelmä-<br />

Oikeusjutut<br />

Säännösten kiristymisen<br />

riskit<br />

riski<br />

Tietoturvallisuusriskit<br />

Järjestelmäriski<br />

Puutteellinen IT-tuki<br />

Prosessijohtamisen riskit<br />

Kontrolliriskit<br />

Laaturiskit<br />

Kysyntä- / tarjontariski<br />

Alihankkijariskit<br />

Raaka-ainetoimittajariskit<br />

Ulkoistusriskit<br />

Sopimusriskit<br />

Riskienhallinta<br />

1.4 Vastuu palvelutuotannosta<br />

ja palveluista<br />

<strong>SOL</strong> vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,<br />

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.<br />

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja<br />

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme<br />

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-<br />

ja työsuhdevaatimuksiin.<br />

<strong>SOL</strong> toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina<br />

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää<br />

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme<br />

henkilökunnan tunnisteena kuvallista<br />

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan<br />

talouden estämistä.<br />

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin<br />

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien<br />

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden<br />

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat<br />

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys<br />

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä<br />

vastaa <strong>SOL</strong>in palveluosaajien turvallisuudesta. <strong>SOL</strong>in<br />

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat<br />

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja<br />

turvallisuusmääräysten mukaisesti.<br />

8 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


<strong>SOL</strong> konsernin puikoissa<br />

on nyt neljäs<br />

sukupolvi Peppi<br />

Kaira ja Juha-Pekka<br />

Joronen.<br />

1.5 Toimitusjohtajan katsaus<br />

<strong>SOL</strong>in strategia perustuu Aurinkoisen tyytyväiseen asiakkaaseen,<br />

osaavaan, osallistuvaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön,<br />

tuottavuuteen ja kannattavaan kasvuun. Keskeistä<br />

strategiassa on jatkuva kehittyminen. Vuonna 2016 kasvutavoitteet<br />

saavutettiin <strong>SOL</strong>issa pääosin hyvin.<br />

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain sovituilla<br />

asiakastyytyväisyyskäynneillä. Viime vuonna kasvokkain<br />

tehtyjä asiakastyytyväisyyskyselyitä on kaikkinensa 26 278<br />

kappaletta, palautteen ollessa loistavaa. <strong>SOL</strong> Palveluilla<br />

tulos oli 99,5 %, Henkilöstöpalveluilla 98,7 % ja Pesulapalveluilla<br />

99,8 %, (asteikko 0–100%). Henkilöstön kehittämiseen<br />

panostetaan ja aloitettu koulutusuudistus on edennyt<br />

odotusten mukaan. Erityisiä panostuksia on tehty esim.<br />

verkkoperehdytyksen, lähikoulutuksen, työssä oppimisen<br />

ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Viime vuonna<br />

järjestettiin yhteensä 12 000 koulutuspäivää.<br />

Panostuksemme <strong>SOL</strong> Life -työhyvinvointiohjelmaan on<br />

tuottanut hyviä tuloksia: sairaus- ja tapaturmapoissaolot on<br />

saatu laskuun, työkyvyttömyyseläkemenot ovat pienentyneet<br />

ja henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Ilopuntari on<br />

hyvällä tasolla.<br />

Liiketoiminnallisesti erityisen ilahduttavaa oli vuonna<br />

2016 <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden hurja kasvu, jossa yhtiö<br />

nousi yhdeksi alan suurimmista valtakunnallisesti toimivista<br />

yrityksistä. Liikevaihtoa kertyi yli 41 miljoonaa ja kasvua oli<br />

yli 60 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Alalla on<br />

nyt meneillään kasvun aika, mutta Henkilöstöpalveluiden<br />

tulos oli selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.<br />

Myös kansainvälisesti kasvamme noin kymmenen prosentin<br />

vuosivauhtia. Ruotsin yksikkö etenee oikein hyvin ja<br />

Virossa olemme menestyneet alusta alkaen. Myös Venäjällä,<br />

erityisesti Moskovassa, on päästy kovaan kasvuun.<br />

Venäjän talous ei vielä näytä elpymisen merkkejä. Kasvu on<br />

tulosta meidän hyvästä työstämme siellä. Olemme onnistuneet<br />

saamaan isoja, hyviä asiakkaita.<br />

<strong>SOL</strong>-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 285 milj. €.<br />

Liikevoitto vuonna 2016 oli 5,2 milj.€, mikä on 1,8 % liikevaihdosta.<br />

<strong>SOL</strong>in investoinnit vuonna 2016 olivat 6,9 milj. €.<br />

<strong>SOL</strong>in maksuvalmius on ollut hyvä.<br />

<strong>SOL</strong>in jatkuvuus on varmistettu myös tarkoituksenmukaisella<br />

vakuutusturvalla. Näköpiirissä ei ole liiketoimintaan<br />

tai rahoitukseen liittyviä merkittäviä riskejä. Valuuttojen<br />

arvon vaihteluiden vuoksi riskejä kohdistuu Venäjän tytäryhtiöiden<br />

euromääräiseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.<br />

Uskomme, että <strong>SOL</strong> vahvana toimijana ja suunnan<br />

näyttäjänä sekä palvelun edelläkävijänä ja kehittäjänä<br />

pärjää edelleen. Pärjäämme toimimalla joustavasti ja ketterästi,<br />

pitämällä erityisen hyvää huolta asiakkaistamme ja<br />

omasta henkilöstöstä sekä kumppaneistamme ja tekemällä<br />

töitä sovitusti.<br />

Vuosi <strong>2017</strong> on kaikilla toimialoilla alkanut hyvin. Yhdessä<br />

Postin kanssa perustetulla sisälogistiikan yhtiö Flexo Palvelut<br />

Oy:llä on hyvät toimintaedellytykset.<br />

Juhapekka Joronen<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

9


2Organisaation<br />

taustakuvaus<br />

<strong>SOL</strong> on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.<br />

<strong>SOL</strong>in johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,<br />

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.<br />

<strong>SOL</strong>iin kuuluvat emoyhtiö <strong>SOL</strong>EMO Oy:n<br />

kolme 100 % omistamaa tytäryhtiötä Suomessa<br />

ja 5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita<br />

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,<br />

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita<br />

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana<br />

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.<br />

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa<br />

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli<br />

Suomessa 58. Vuonna 2016 Helsingin Citycenterin ja Haagan<br />

pesulat suljettiin. Itäkeskuksen toinen pesula lopetettiin.<br />

Uusiin tiloihin siirryttiin Tampereella Kalevan Prisman<br />

tiloissa. Pesulan kansainvälinen toiminta käynnistettiin<br />

Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa 2011. Vuonna<br />

2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja -rekrytoinnin<br />

asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta<br />

tehtiin v. 2013 –2015.<br />

2.1 <strong>SOL</strong>-yhtiöt<br />

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:stä,<br />

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita<br />

sekä Turvallisuuspalveluita. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut<br />

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,<br />

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.<br />

Ulkomaalaisten tytäryhtiöt ovat:<br />

• OOO <strong>SOL</strong><br />

• OOO <strong>SOL</strong> SP<br />

• OOO <strong>SOL</strong> DC<br />

• <strong>SOL</strong> Baltics OÜ<br />

• Solreneriet AB<br />

• Reneriet Estonia OÜ<br />

2.2 <strong>SOL</strong> on Aurinkokunta<br />

– ylivoimaista<br />

kumppanuutta ja laatua<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta<br />

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,<br />

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.<br />

Haluamme jokaisen palvelun edustavan<br />

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia<br />

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen<br />

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.<br />

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa<br />

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.<br />

<strong>SOL</strong> vastuullisuuden parissa työskentelevät <strong>SOL</strong>in<br />

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi<br />

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä<br />

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että<br />

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon<br />

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.<br />

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,<br />

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän<br />

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien<br />

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.<br />

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan<br />

alueella.<br />

10 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


2.3 Raportointi<br />

Liikevaihto (milj. euroa)<br />

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2012–2016 Suomi ja ulkomaat<br />

25<br />

20<br />

205,7<br />

217,5<br />

221,5<br />

222,6<br />

230,8<br />

15<br />

Suomi<br />

10<br />

Ulkomaat<br />

5<br />

24,6<br />

44,6<br />

48,10<br />

51,4<br />

54,2<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Liikevoitto (milj. euroa)<br />

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2012–2016<br />

14<br />

12<br />

10<br />

10,4<br />

8<br />

7,6<br />

6<br />

4,7<br />

5,2<br />

4<br />

2<br />

2,5<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2012 –2016 (milj. euroa)<br />

50<br />

40<br />

41,6<br />

30<br />

26<br />

20<br />

16,9<br />

18,3<br />

20,1<br />

10<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

11


Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)<br />

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2010–2016<br />

16<br />

15,9<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

6,2<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Henkilöstömäärän kehitys 2012-2016<br />

10000<br />

9000<br />

8000<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

8144 8200<br />

8692<br />

3101 3282 3339<br />

2012 2013 2014<br />

9050<br />

7484<br />

3606 3747<br />

2015 2016<br />

Suomi<br />

Ulkomaat<br />

2.4 Missio, visio ja strategia<br />

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme<br />

yrityskuvaa. Palvelumme helpottavat asiakkaan arkea ja<br />

ovat kokonaiskustannuksiltaan kustannustehokkaat. Toimimme<br />

vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja.<br />

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu<br />

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas,<br />

kannattavuus, luotettavuus, yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen<br />

työn tekeminen. Olemme asiakasta varten.<br />

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat<br />

<strong>SOL</strong>-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös<br />

työturvallisuuteen.<br />

Uskomme <strong>SOL</strong>issa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen<br />

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen<br />

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.<br />

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;<br />

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille<br />

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.<br />

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme<br />

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme<br />

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.<br />

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan<br />

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme<br />

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja<br />

erinomaisesti hoidettu <strong>SOL</strong>, jolla on aurinkoisen tyytyväiset<br />

asiakkaat ja henkilöstö.<br />

<strong>SOL</strong>in yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.<br />

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus<br />

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen<br />

henkilöstö, joustavuus, helppous.<br />

12 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Keltapunaisuus työasuissa<br />

symboloi <strong>SOL</strong>in arvoja<br />

<strong>SOL</strong> Filosofia<br />

<strong>SOL</strong> ihmiskäsitys<br />

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä<br />

hyvää työtä<br />

• Ihmisellä on onnistumisen tarve<br />

• Ihmiset ovat erilaisia<br />

• Ihminen on aloitteellinen ja luova<br />

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva<br />

<strong>SOL</strong> vapaus<br />

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ<br />

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan<br />

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava<br />

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

13


3Johtaminen<br />

<strong>SOL</strong>issa<br />

<strong>SOL</strong>in johtamiskulttuuri on rakennettu niin, että se<br />

mahdollistaa luottamuksen rikastaman<br />

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä<br />

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.<br />

<strong>SOL</strong>issa tavoitteena on palveleva johtaminen.<br />

Olennaista on vastuun antaminen, luottamus ja<br />

hyvän työyhteisön tukeminen.<br />

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana<br />

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina<br />

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen. <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n<br />

toimitusjohtajana toimii Juhapekka Joronen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

Oy:n Peppi Kaira, <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n<br />

Niilo Kemppe ja <strong>SOL</strong>EMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen<br />

on toiminut <strong>SOL</strong>EMO Oy:n ja <strong>SOL</strong> Palvelut Oy:n toimitusjohtajana<br />

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen <strong>SOL</strong> Palvelut<br />

Oy:n hallituksen puheenjohtajana.<br />

<strong>SOL</strong>in johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja<br />

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,<br />

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä<br />

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat<br />

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.<br />

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen<br />

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.<br />

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi<br />

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen<br />

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet<br />

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.<br />

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä<br />

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka<br />

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.<br />

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015<br />

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS<br />

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.<br />

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä<br />

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.<br />

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka<br />

pohjalta toimintaa kehitetään. <strong>SOL</strong>in Viron ja Latvian<br />

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on<br />

rakennettu <strong>SOL</strong> Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan keskitetysti<br />

M-Files-ohjelmaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.<br />

Järjestelmä hyödyntää <strong>SOL</strong>in omaa asiakastietojärjestelmää<br />

(Sirkkeli).<br />

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan<br />

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä<br />

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme<br />

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty<br />

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat<br />

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen<br />

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille<br />

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme<br />

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista<br />

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme<br />

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja<br />

matkustamisesta.<br />

Johtaminen on<br />

rakennettu mahdollisimman<br />

matalaksi<br />

organisaatioksi,<br />

lähelle asiakasta ja<br />

henkilöstöämme.<br />

14 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.<br />

Yhteisen voiman<br />

hyödyntäminen<br />

Ohut keskushallinto<br />

Selkeät tavoitteet,<br />

mittarit ja seuranta<br />

Valikoidut<br />

konsernipalvelut<br />

Hajautettu<br />

organisaatio,<br />

tulosvastuu<br />

mahdollisimman<br />

alhaalla<br />

Jatkuva parantaminen<br />

Yksilöt tekevät<br />

tuloksen toistensa<br />

kanssa yhteistyössä<br />

Joustavuuden<br />

lisääminen<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

15


3.1 <strong>SOL</strong>in eettiset<br />

pelisäännöt – hyvän<br />

liiketoiminnan periaatteet<br />

3.1.1. Johdanto<br />

<strong>SOL</strong>in toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen<br />

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen <strong>SOL</strong>in<br />

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:<br />

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,<br />

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.<br />

<strong>SOL</strong>issa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä<br />

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja<br />

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti<br />

suhteessa sidosryhmiimme. <strong>SOL</strong>in vastuullisuus<br />

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,<br />

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat<br />

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten<br />

järjestöjen kanssa.<br />

Nämä pelisäännöt ovat osa <strong>SOL</strong>in <strong>Vastuullisuusraportti</strong>a.<br />

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa <strong>SOL</strong>in kotimaisissa ja<br />

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta<br />

on jokaisella solilaisella.<br />

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö<br />

<strong>SOL</strong> ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan<br />

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti<br />

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat<br />

ry:n jäsenyrityksenä <strong>SOL</strong> ja solilaiset kehittävät toimialaa<br />

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen<br />

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään<br />

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus<br />

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen<br />

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä<br />

puoleen. <strong>SOL</strong>issa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,<br />

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä<br />

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten<br />

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia<br />

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä<br />

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön<br />

johdolle.<br />

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijöiden edellytetään edistävän <strong>SOL</strong>in etua ja<br />

toimivan vastuullisesti. <strong>SOL</strong>in työntekijöiden on vältettävä<br />

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.<br />

Sovellamme<br />

Kiinteistötyönantajat ry:n<br />

julkaisemia eettisiä<br />

ohjeita ja vahvistamme<br />

kiinteistöpalvelualan<br />

arvostusta<br />

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti asiakkaille<br />

annettuja lupauksia ja sitoumuksia noudattaen<br />

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös yhteistyökumppaneiltamme<br />

vastuullista toimintaa<br />

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen<br />

tiedon suhteen ja olemalla käyttämättä väärin<br />

saamiaan tietoja<br />

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa<br />

sekä tuntemalla toimialansa normit<br />

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä<br />

ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista ja edistämällä<br />

henkilöstönsä ja asiakasyritysten työturvallisuutta<br />

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla<br />

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan<br />

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen<br />

kuvallisen henkilökortin, jostailmenee henkilötietojen<br />

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan Tilaajavastuu.fi-palveluun<br />

tilaajavastuulain edellyttämät tiedot<br />

yrityksestään ja alihankkijoistaan<br />

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden<br />

edistämiseen<br />

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja erilaisuuden<br />

sekä monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä”<br />

16 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


<strong>SOL</strong> kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.<br />

<strong>SOL</strong> ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä<br />

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,<br />

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille<br />

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään<br />

muusta vastaavasta syystä.<br />

<strong>SOL</strong> ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille<br />

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.<br />

<strong>SOL</strong>in työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä<br />

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,<br />

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia<br />

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,<br />

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne<br />

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.<br />

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä<br />

edut, jotka ovat:<br />

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,<br />

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta<br />

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät<br />

julkisen tarkastelun<br />

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan<br />

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua<br />

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan<br />

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.<br />

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden<br />

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.<br />

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)<br />

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat<br />

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,<br />

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on<br />

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien<br />

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy<br />

kokous tai koulutusohjelma.<br />

Mikäli <strong>SOL</strong>in työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun<br />

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada<br />

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.<br />

toimimme vastuullisesti<br />

tarjoamalla reiluja<br />

vuokratöitä.<br />

3.1.4. Vastuullista Henkilöstöpalvelua<br />

<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten<br />

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.<br />

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet<br />

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan<br />

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.<br />

3.1.5 Reiluja vuokratöitä<br />

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,<br />

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän<br />

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat<br />

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin<br />

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät<br />

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat<br />

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille<br />

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.<br />

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta<br />

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,<br />

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa<br />

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota<br />

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä<br />

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen<br />

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa<br />

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten<br />

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta<br />

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä<br />

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa<br />

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.<br />

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos<br />

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän<br />

käytännön<br />

• etu on vastoin <strong>SOL</strong>in intressejä tai arvoja<br />

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen<br />

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen<br />

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista<br />

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan<br />

päätöksentekoon tai tulokseen<br />

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa<br />

<strong>SOL</strong>in kannalta negatiivisena<br />

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien<br />

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että<br />

<strong>SOL</strong> maksaa matkoista johtuvat kustannukset.<br />

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen<br />

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä<br />

kieltäytyä.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

17


3.2 Sidosryhmä<br />

<strong>SOL</strong>in yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,<br />

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,<br />

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median<br />

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.<br />

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten<br />

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme<br />

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen<br />

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.<br />

3.2.1 Henkilöstö<br />

Työllistämme tällä hetkellä yli 13 500 työntekijää, joille<br />

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti<br />

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme<br />

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme<br />

on iloinen työn tekeminen.<br />

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,<br />

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.<br />

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen<br />

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen<br />

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä <strong>SOL</strong>ille.<br />

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme<br />

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan oman<br />

työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin<br />

jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnittelussa<br />

ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme<br />

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin, jolloin<br />

mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa henkilöstölle,<br />

jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko, tarjotaan<br />

6 kk jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto<br />

ja käytössämme on <strong>SOL</strong> Life, Jatkuvan välittämisen malli.<br />

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen<br />

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen<br />

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on<br />

edelleen lisätty.<br />

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä<br />

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä<br />

oppisopimuskoulutuksilla. <strong>SOL</strong>illa on aktiivinen tutor- ja<br />

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva<br />

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,<br />

ta-tu-keskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa ja tulosten<br />

tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan kehittämisessä.<br />

Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden<br />

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden<br />

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.<br />

<strong>SOL</strong>illa on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen<br />

kanssa.<br />

3.2.2 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat<br />

<strong>SOL</strong>in omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät<br />

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat<br />

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten<br />

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä<br />

ja vastuullista omistajuutta.<br />

3.2.3 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen<br />

asiakas on meille tärkein<br />

<strong>SOL</strong>in toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin<br />

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.<br />

Asiakastyytyväisyys<br />

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2012-2016<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016<br />

Nauru<br />

Hymy<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy<br />

Viimeistely<br />

<strong>SOL</strong><br />

Pesulapalvelut Oy<br />

<strong>SOL</strong><br />

Henkilöstöpalvelut Oy<br />

18 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


<strong>SOL</strong>illa on lähes 10 000 sopimusasiakasta. <strong>SOL</strong>ille on kunnia-asia<br />

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme<br />

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.<br />

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään<br />

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään<br />

palveluamme jatkuvasti.<br />

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan<br />

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme<br />

on jatkuva, <strong>SOL</strong>E-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan<br />

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle<br />

asiakkaistamme tehdään kuukausittain. <strong>SOL</strong>in asiakastyytyväisyys<br />

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.<br />

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota<br />

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,<br />

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme<br />

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa palvelupesulamyymälöissämme.<br />

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella<br />

<strong>SOL</strong>in yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja<br />

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,<br />

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme<br />

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen<br />

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen<br />

haastaa myös kumppanimme.<br />

3.2.5 Toimialan kehittäjä<br />

<strong>SOL</strong>in juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja<br />

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari<br />

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon<br />

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.<br />

<strong>SOL</strong> on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä<br />

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. <strong>SOL</strong><br />

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.<br />

<strong>SOL</strong> on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa<br />

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Henkilöstöpalvelualojen<br />

liitto ry:ssä. <strong>SOL</strong> Palveluiden toimitusjohtaja<br />

Juhapekka Joronen on EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien<br />

hallituksen puheenjohtaja. Osallistumme<br />

työskentelyyn myös muissa elimissä ja otamme vastaan<br />

mahdolliset luottamus- ja asiantuntijatehtävät.<br />

3.2.6 Viestintä ja media<br />

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. <strong>SOL</strong> tähtää avoimeen<br />

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa<br />

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle<br />

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.<br />

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra<br />

ja <strong>SOL</strong>ISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja<br />

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan<br />

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja<br />

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman<br />

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.<br />

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.<br />

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin<br />

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.<br />

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää<br />

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme<br />

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja<br />

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin<br />

haasteemme.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

19


Olemme aloittaneet yhteistyön itsenäisen, voittoa<br />

tavoittelemattoman Naisten Pankki vapaaehtoisyhteisön<br />

kanssa. Naisten Pankki työskentelee sitoutuneesti keräämällä<br />

lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon<br />

kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana FiBSin ja TEM:n organisoimassa<br />

Monimuotoisuusverkostossa. Vuonna 2012 allekirjoitimme<br />

Monimuotoisuussitoumuksen (Diversity Charter Finland),<br />

jonka mukaisesti:<br />

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme<br />

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.<br />

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.<br />

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.<br />

<strong>SOL</strong>illa toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi<br />

suoraan johtoryhmälle. Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen<br />

kerran <strong>SOL</strong>in monikulttuurisuusteko-palkinto. Sen sai<br />

ansiokkaasta työstä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari<br />

Crnobregin vetämä Monikulttuurisuustyöryhmä.<br />

Palveluksessamme Suomessa oli vuonna 2016 4 000<br />

ulkomaalaista.<br />

Vuodesta 2007 asti <strong>SOL</strong>illa on toiminut Nuorisokehitysryhmä,<br />

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä.<br />

Työryhmän tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja<br />

tuoda nuorten asioita esille. Keväällä 2016 Nuorisokehitysryhmä<br />

järjesti tapahtuman <strong>SOL</strong> Cityssä jonne oli kutsuttu<br />

nuoria eri oppilaitoksista ja pajoilta. Tätä tapahtumaa on<br />

järjestetty vuodesta 2014. Nuorisopäivässä nuoret pääsivät<br />

tutustumaan <strong>SOL</strong>in toimialoihin hauskojen rastien kautta<br />

sekä osallistumaan CV-pajaan. Lisäksi Nuorisokehitysryhmäläiset<br />

ovat osallistuneet eri rekrytointitapahtumiin vuoden<br />

aikana, jossa he ovat innostaneet nuoria hakemaan<br />

<strong>SOL</strong>ille töihin.<br />

<strong>SOL</strong> on Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan yhteistyökumppani.<br />

3.2.8 Koulutustoimikunta- ja<br />

tutkintotoimikuntayhteistyö<br />

<strong>SOL</strong> tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa<br />

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.<br />

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä<br />

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,<br />

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista<br />

henkilöstöä.<br />

<strong>SOL</strong>in koulutuksen johtaja toimii Opetushallituksen<br />

asettamassa Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnassa.<br />

Yhteistyömme ELY-keskusten kanssa eri puolella Suomea<br />

on merkittävää ja toimivaa työvoimamme saatavuuden<br />

varmistamiseksi.<br />

Nuorten kehitysryhmä<br />

20 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Noudatamme<br />

toiminnassamme YK:n Global<br />

Compact -periaatteita:<br />

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia<br />

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.<br />

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina<br />

ihmisoikeuksien loukkauksiin.<br />

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen<br />

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.<br />

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.<br />

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta<br />

poistamista.<br />

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen<br />

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.<br />

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.<br />

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta<br />

ympäristöasioissa.<br />

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden<br />

kehittämistä ja levittämistä.<br />

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja (mm.<br />

kiristys ja lahjonta) vastaan.<br />

MEILLÄ ON YLI 60 ERI<br />

KANSALLISUUTTA ja<br />

4000 ulkomaalaista<br />

työntekijää.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

21


Taloudellinen<br />

vastuu<br />

<strong>SOL</strong>in taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan<br />

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun<br />

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden<br />

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena<br />

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.<br />

4asvu<br />

K<br />

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste<br />

on 43,7 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut<br />

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius<br />

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen<br />

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja<br />

tarvittaessa nopeastikin. <strong>SOL</strong>in maksuvalmius on pysynyt<br />

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen<br />

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty<br />

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.<br />

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme<br />

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman<br />

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.<br />

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,<br />

Quick ratio oli vuonna 2016 tavoitellut 1,3.<br />

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme<br />

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen<br />

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, <strong>SOL</strong> Cityn<br />

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.<br />

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.<br />

<strong>SOL</strong> Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2011<br />

38 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut 184 %<br />

ja suomen 23 %.<br />

Vuonna 2016 Suomen liikevaihto jakautui 80,9 % kiinteistö-,<br />

siivous- ja toimitilapalveluiden sekä turvallisuuspalvelut,<br />

Henkilöstöpalvelut 14,6 % ja pesulapalvelut 4,5 %.<br />

Vuonna 2016 Suomen toimintojen osuus 81 % ja ulkomaiden<br />

19 %.<br />

<strong>SOL</strong>in bruttoinvestoinnit vuonna 2016 olivat 6,9 milj.<br />

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset<br />

11,7 %.<br />

Toimimme<br />

valtakunnallisesti,<br />

palvelemme<br />

paikallisesti.<br />

22 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %<br />

300<br />

250<br />

230,3<br />

262,10 269,6 274,0<br />

285,0<br />

25<br />

20<br />

200<br />

150<br />

100<br />

15<br />

10<br />

11,3<br />

13,8<br />

50<br />

5<br />

2,9<br />

1,6<br />

4,04<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Omavaraisuusaste, %<br />

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.<br />

60<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

39,6<br />

41,4 42,9<br />

44,8 43,7<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

31,6<br />

20,5<br />

7,2<br />

12,6<br />

12,9<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Gearing, velkaantumisaste, %<br />

Quick Ratio<br />

-66,5<br />

Ostot, milj. eur.<br />

14<br />

12<br />

10<br />

12,4 12,6 12,5<br />

11,8<br />

11,3<br />

10,2<br />

12,88<br />

11,53<br />

11,7<br />

11,66<br />

8<br />

Palvelut<br />

6<br />

Materiaali<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

23


Vastuut<br />

sidosryhmille<br />

<strong>SOL</strong> haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.<br />

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.<br />

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,<br />

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.<br />

55.1 Vastuut asiakkaille<br />

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti<br />

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme<br />

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.<br />

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen<br />

saamisen <strong>SOL</strong>ista, ja on myös kokonaistaloudellisesti<br />

edullisin.<br />

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita<br />

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja<br />

varamiesjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa<br />

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa<br />

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan<br />

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme<br />

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen<br />

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään<br />

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille<br />

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.<br />

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista<br />

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.<br />

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,<br />

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa<br />

kohtaan.<br />

5.2 Vastuut työntekijöille<br />

<strong>SOL</strong> on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa<br />

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2016<br />

80,5 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2011 oli 73,8 %.<br />

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2016 olivat 180,5 milj.<br />

euroa. <strong>SOL</strong> kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä<br />

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa<br />

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi<br />

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman<br />

osuus kasvaa <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan<br />

laajentumisen myötä.<br />

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta<br />

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun<br />

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu<br />

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,<br />

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.<br />

Lisäksi onnistumisista jaetaan puukukkia, elokuvalippuja<br />

ym. pieniä huomionosoituksia.<br />

<strong>SOL</strong> järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on<br />

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi<br />

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun<br />

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden<br />

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.<br />

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen<br />

kilpailu, joka on muunnettu <strong>SOL</strong>in tarpeisiin sopivammaksi.<br />

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,<br />

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.<br />

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.<br />

24 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Palveluesimiehet Tony Itkonen ja Vladlen<br />

Melechko saivat <strong>SOL</strong> laatupalkinnon Viking<br />

Linen laivasiivouksen esimiehenä. Viimeisin<br />

suuri asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutettu<br />

kehityshanke toteutettiin m/s Gabriellan<br />

täysremontin yhteydessä.<br />

5.3 Vastuut viranomaisille<br />

<strong>SOL</strong>in ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa<br />

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. <strong>SOL</strong> maksaa<br />

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten<br />

mukaisesti. <strong>SOL</strong> huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista<br />

työnantajana. Lisäksi <strong>SOL</strong> raportoi ja tilastoi<br />

sovitusti viranomaisille. Vuonna 2016 <strong>SOL</strong>in Suomen<br />

yritykset maksoivat arvonlisäveroa, tuloveroa, operatiivisia<br />

veroja ja palkkojen ennakkopidätyksiä 66,4 milj. € vuonna<br />

2011 58,8 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja<br />

milj. v. 2016 39,5 milj. € ja vuonna 2015 36,1 milj.€.<br />

5.4 Vastuut toimittajille ja<br />

yhteistyökumppaneille<br />

<strong>SOL</strong>issa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,<br />

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa<br />

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten<br />

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua<br />

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi <strong>SOL</strong><br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

25


hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia<br />

tuotteita ja palveluita.<br />

Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja<br />

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille<br />

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.<br />

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on<br />

<strong>SOL</strong>issa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä<br />

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa<br />

ja auditoinneissa.<br />

Suomen hankinnat vuonna 2016 tehtiin 100 prosenttisesti<br />

EU-alueelta.<br />

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä<br />

paikkakunnilla ovat suuret. <strong>SOL</strong> toimii monien yrittäjien<br />

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden<br />

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin.<br />

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille<br />

<strong>SOL</strong>in tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.<br />

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.<br />

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.<br />

26 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Kaikkia hankintoja<br />

ohjaavat kirjalliset<br />

toimittajasopimukset ja<br />

ennakkoon suunnitellut<br />

logistiset ratkaisut.<br />

Satunnaisia hankintoja ja<br />

toimittajia ei käytetä.<br />

Hankintaohjeemme sisältävät<br />

mm. seuraavat osa-alueet:<br />

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan<br />

lainsäädännön noudattaminen<br />

• korruption ja lahjonnan kielto<br />

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen<br />

• lapsityövoiman käytön kieltäminen<br />

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys<br />

• ympäristönsuojelu<br />

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus<br />

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

27


Ympäristövastuu<br />

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta<br />

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme<br />

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan<br />

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa<br />

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla<br />

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.<br />

66.1 Ympäristöpolitiikka<br />

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii<br />

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan<br />

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme<br />

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme<br />

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme<br />

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme<br />

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.<br />

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja<br />

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön<br />

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa<br />

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on<br />

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt<br />

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme<br />

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.<br />

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille<br />

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme<br />

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen<br />

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme<br />

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme<br />

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja<br />

henkilöstön mielestä paras toimija.<br />

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa<br />

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan<br />

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme<br />

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien<br />

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti<br />

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa<br />

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään<br />

tarpeellisia toimenpiteitä.<br />

6.2 Ympäristöpäämäärät<br />

<strong>SOL</strong>in ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet määritellään<br />

toimialoittain alla olevien ympäristöpäämäärien perusteella.<br />

Kiinteistöalan toiminta on päästöintensiteetin mukaan<br />

matalanpäästön toimiala.<br />

• Hankinnoissa ja palvelutuotannossa huomioidaan<br />

luonnonvarojen säilyminen ja ympäristölle aiheutuvan<br />

kuormittumisen vähentäminen<br />

• Henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen<br />

• Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen<br />

6.3 Ympäristötavoitteet<br />

Ympäristöpäämäärien perusteella kaikille toimialoille yhteisiä<br />

tavoitteita ovat:<br />

• Tavarantoimittajat toimivat ympäristövastuullisesti ja<br />

heillä on laatu- ja ympäristösertifikaatit<br />

• Henkilöstö toimii ympäristönäkökohdat huomioiden<br />

• Asiakkaan ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen<br />

vaikuttaminen (esim. jätemäärän vähentäminen, jätteiden<br />

lajittelu, energiansäästö)<br />

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.<br />

28 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


<strong>SOL</strong> Ympäristötavoitteet<br />

Vaikuttaa asiakkaan<br />

ympäristömyötäisen<br />

toiminnan<br />

kehittämiseen<br />

Paperin- ja energiankulutuksen<br />

vähentäminen<br />

Jätesäkkien,<br />

muovipussien sekä<br />

pakkausmuovin<br />

käytön vähentäminen<br />

Ympäristövastuulliset<br />

tavarantoimittajat<br />

Henkilöstö ottaa<br />

huomioon sekä<br />

asiakkaan omat että<br />

sisäiset ympäristönäkökohdat<br />

Kemikaalien sekä<br />

pesu- ja puhdistusaineiden<br />

kokonaiskulutuksen<br />

vähentäminen<br />

Ajoneuvojen ja<br />

koneiden polttoaineen<br />

kulutuksesta<br />

aiheutuvien päästöjen<br />

vähentäminen<br />

Päästöintensiteetti<br />

Lähde Tilastokeskus, Ilmanpäästöt toimialoittain ja Kansantalouden tilinpito.<br />

Ilmaliikenne<br />

Vesiliikenne<br />

Energiahuolto<br />

Maa-, kala- ja riistatalous<br />

Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus<br />

Vesi- ja jätehuolto<br />

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus<br />

Maaliikenne<br />

Metsäteollisuus<br />

Kaivostoiminta ja louhinta<br />

Kaikki toimialat yhteensä<br />

Rakentaminen<br />

Elintarviketeollisuus ym.<br />

Metsätalous<br />

Muu teollisuus<br />

Kauppa<br />

Kiinteistöalan toiminta<br />

Liikennettä palveleva toiminta, posti<br />

Muut palvelut ja hallinto<br />

0 2 000 4 000 6 000<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

29


6.4 Ilmastonmuutoksen<br />

taloudelliset vastuut<br />

Tietoisuus ja keskustelu ilmastonmuutoksesta elinympäristöömme<br />

herättää kiinnostuksen ympäristömyönteisiin tuotteisiin<br />

ja palveluihin. Valitsemme tuotteita, joiden elinkaari<br />

on pitkä kertakäyttöisyyden sijaan. Tällä on merkitystä <strong>SOL</strong>in<br />

liiketoimintojen laajentumiseen ja liikevaihdon kasvuun,<br />

mutta myös kustannuksia nostavia vaikutuksia.<br />

Palvelujemme logistiikkaan kiinnitetään enenevästi<br />

huomiota toiminnan kustannustehokkaana ja ympäristötietoisena<br />

pitämiseksi.<br />

6.5 Ympäristönäkökohdat<br />

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat<br />

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia<br />

ja ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien<br />

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty<br />

ympäristönäkökohtien hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien<br />

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,<br />

joka perustuu omasta toiminnastamme<br />

saatuun tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten<br />

tutkimusten antamaan tietoon. Merkitystekijöiden<br />

arvioinnissa otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset,<br />

merkityksen imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa<br />

toteuttamiskustannuksiin ja ympäristövaikutusten vakavuus<br />

ja vaikuttavuus.<br />

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely<br />

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu<br />

toimintajärjestelmämme ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi<br />

olemme valinneet menetelmän avulla korkeimman<br />

painoarvon saaneet toiminnat.<br />

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu<br />

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden<br />

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä<br />

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme<br />

ympäristötiedoissa.<br />

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten<br />

toimintasuunnitelmien yhteydessä.<br />

Ympäristöryhmä koordinoi toimintaa kaikkien toimialojen<br />

osalta.<br />

Piirien ympäristövastaavien tehtävänä on seurata asiakaskohtaisten<br />

ympäristötavoitteiden toteutumista ja tunnistaa<br />

mahdollisesti uusia näkökohtia. Ympäristövastaavat<br />

tekevät asiakaskohtaisia ympäristöselvityksiä ja raportoivat<br />

niistä ympäristöryhmälle.<br />

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja<br />

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset<br />

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja<br />

seurannan perusteella.<br />

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän<br />

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja<br />

paikkakunnittain.<br />

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden<br />

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat<br />

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.<br />

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien<br />

toteutumisen.<br />

6.6 Minä, sinä , <strong>SOL</strong><br />

ja ympäristö<br />

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta <strong>SOL</strong><br />

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan <strong>SOL</strong>in<br />

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,<br />

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme<br />

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta<br />

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa<br />

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden<br />

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen<br />

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja<br />

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,<br />

ympäristöryhmän ja <strong>SOL</strong>in johdon kanssa.<br />

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan<br />

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.<br />

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista<br />

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä<br />

henkilöstöstämme , asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.<br />

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet<br />

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin<br />

Sun <strong>SOL</strong>, kaikkien <strong>SOL</strong>. Meitä on moneksi ja kaikille on<br />

paikka <strong>SOL</strong>issa. Arvostamme erilaisuutta ja pidämme sitä<br />

voimavarana. Kehitämme johtamista <strong>SOL</strong>issa ja uskommekin,<br />

että tulevaisuudessa johtamisemme on palvelevaa<br />

30 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


johtamista. Meidän mielestämme hyvässä työyhteisössä<br />

on eri-ikäisiä ja eri kulttuureita edustavia ihmisiä. Nyt 30<br />

prosenttia työntekijöistämme ovat ulkomaalaisia. Ennustamme,<br />

että vuonna 2050 muualta muuttaneita on jo 60<br />

prosenttia. <strong>SOL</strong>issa on paljon myös nuoria työntekijöitä.<br />

Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden osuus on 42 prosenttia.<br />

Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää<br />

työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille.<br />

Sitoudumme kehittämään <strong>SOL</strong>iin ikäohjelman<br />

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä<br />

ja hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista,<br />

vähentää sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä<br />

eläkeikää ja lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa<br />

hiljaisen tiedon siirtyminen.<br />

Ikäohjelma laadittu/ei laadittu<br />

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien<br />

urakehitystä<br />

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa<br />

piirissämme toteutunut/ei toteutunut<br />

2. Työtä kestävästi<br />

Haluamme, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee iloisia moniosaajia.<br />

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu<br />

tuo opinnot jokaisen <strong>SOL</strong>ilaisen lähelle heti alusta<br />

lähtien. Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia<br />

kerralla oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin<br />

LEAN-oppien mukaan. <strong>SOL</strong> Life -ohjelma huolehtii työntekijöiden<br />

hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko työsuhteen<br />

ajan. Haluamme, että meiltä lähdetään eläkkeelle<br />

terveenä. Seuraamme aktiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä<br />

sekä sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

määrää. Olemme määrittäneet niille tavoitteet,<br />

joihin pyrimme.<br />

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto työtyytyväisyysmittauksista<br />

on oikeaa. Haluamme myös kehittää<br />

uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme ovat<br />

iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus.<br />

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn<br />

tulos on yli neljä ja vastausprosentti<br />

on 80.<br />

Ilopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus<br />

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,<br />

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän<br />

hyvinvoinnin tukemisen.<br />

Esimiehen online-työkalu 2050<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

Sitoumus 2050 Kesäjuhla 2.6.2016<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

31


3. Resurssiviisas talous<br />

<strong>SOL</strong> on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja<br />

asiakkailleen. Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri<br />

palveluiden väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja<br />

kehittäminen on asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja<br />

halvempaa, kun yhteistyökumppaneita on yksi. Asiakkaan<br />

työaikaa säästyy ja me puolestamme voimme tarjota<br />

uusia työmahdollisuuksia moniosaajille. Erilaisia tehtäviä<br />

yhdistelemällä kokopäivätyö löytyy entistä useammin<br />

omasta talosta. Esimies vastaa työvuorosuunnittelusta ja<br />

työvuorojen tarjonnasta. Nyt haluamme tehdä työvuorojen<br />

varaamisen työntekijöille helpoksi ja joustavaksi. Arvomme<br />

on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.<br />

Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.<br />

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä<br />

toteutunut/ei toteutunut<br />

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko<br />

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme<br />

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle<br />

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja<br />

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt<br />

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.<br />

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme<br />

meille tärkeät asiat:<br />

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit<br />

• suosimme kotimaisia toimittajia<br />

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän<br />

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään<br />

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita<br />

(85 %)<br />

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.<br />

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta<br />

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty<br />

6.6.1 Kaikki alkaa perehdytyksestä<br />

Aurinkokunnan perehdytysopas on aktiivisessa käytössä.<br />

Palveluvastaavien nettiperehdytykseen on yhdistetty ympäristöosuus,<br />

jossa opastamme ja kannustamme työntekijöitämme<br />

alusta lähtien ympäristövastuulliseen toimintaan.<br />

6.6.2 Ympäristökoulutukset<br />

Kuluneen vuoden aikana <strong>SOL</strong>in ympäristövastaavat kokoontuivat<br />

koulutukseen kaksi kertaa. Kevätkaudella Seinäjoella<br />

aiheena oli sähköisen ympäristöauditointilomakkeen<br />

käyttöönotto ja jätteiden lajittelu. Syyskauden kokoontuminen<br />

oli Helsingissä ja aiheena oli GreenKey ympäristöohjelma<br />

, kiertotalous ja <strong>SOL</strong>in sisäiset ympäristötavoitteet<br />

sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.<br />

Ympäristövastaavien järjestämät ympäristökoulutukset<br />

ovat osa koulutusohjelmaamme. Ympäristövastaavat<br />

järjestivät vuoden 2016 aikana 30 ympäristökoulutusta<br />

piireissä ja asiakaskohteissamme. Ympäristökoulutuksilla<br />

lisätään palveluvastaavien valmiuksia vastata nykypäivän<br />

vaatimuksiin.<br />

Joutsenmerkki ja Green Key perehdytykset<br />

Jokainen Joutsenmerkityssä tai GreenKey merkityssä<br />

hotellissa työskentelevä solilainen osallistui vuoden aikana<br />

kohdekohtaiseen perehdytykseen. Tällä taataan ympäristömyönteinen<br />

ja laadukas toiminta kohteissamme.<br />

32 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


6.7 Oman toiminnan<br />

kehittäminen<br />

6.7.1 Uusi ote ympäristöauditoinneissa<br />

<strong>SOL</strong>in ympäristöauditointilomake uudistettiin ja uudistettu,<br />

sähköinen lomake otettiin käyttöön toukokuussa<br />

2016. Uudistettu versio lisäsi asiakaskohteissa tehtävien<br />

ympäristöauditointien määrää ja helpotti ympäristöauditointien<br />

tuloksien analysointia sekä hyödyntämistä.<br />

Ympäristöauditoinneissa seuraamme <strong>SOL</strong>in ympäristötavoitteiden<br />

mukaisen toiminnan toteutumista ja<br />

mittaroimme onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakakohtaisesti.<br />

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä<br />

toimintaamme. Asiakaskohtaisia ympäristöauditoiteja<br />

tehtiin yhteensä 64 kappaletta.<br />

6.7.2 <strong>SOL</strong> Reseptit<br />

<strong>SOL</strong>in<br />

ympäristövastaavat<br />

työskentelevät<br />

kestävämmän<br />

kehityksen puolesta.<br />

Olemme uudistaneet, ajanmukaistaneet ja yhtenäistäneet<br />

<strong>SOL</strong>issa käytössä olevia palvelukonsepteja. Konseptointityössä<br />

on ollut kantavana voimana tuotevalikoiman , siivousmenetelmien,<br />

-aineiden ja –välineiden uudistaminen,<br />

valikoiman yksinkertaistaminen ja tarpeenmukaistaminen.<br />

Ympäristönäkökulmia on tarkasteltu jokaisen konseptin<br />

osalta kriittisesti. Tuloksena syntyy <strong>SOL</strong> Reseptejä eri<br />

konsepteille.<br />

6.7.3 85 %:sti ympäristömerkityt<br />

puhdistusaineet<br />

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden<br />

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden<br />

valintaan. Tästä syystä meillä <strong>SOL</strong>issa käytämme siivoustekstillien<br />

pesussa ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä<br />

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme<br />

on 85 %:sti Joutsenmerkityt aineet. Toimimme<br />

yhteistyössä kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa<br />

ja panostamme tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkki-kriteerien<br />

uudistamisesta säännöllisesti.<br />

Vuoden 2016 aikana olemme vähentäneet klooripitoisten<br />

puhdistusaineiden käyttöä 58 %. Vähennys on<br />

tapahtunut tarkentamalla käyttökohteita ja valitsemalla<br />

vaihtoehtoisia desinfektioaineita klooripitoisten tilalle.<br />

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa ympäristön suojelemiseen<br />

ja vesistöjen puhtaana pysymiseen.<br />

6.7.4 Kloorin määrän vähentäminen<br />

<strong>SOL</strong>issa aloitimme päämäärätietoisen työn klooripitoisten<br />

desinfektioaineiden määrän vähentämiselle jo vuosia<br />

sitten. Vuonna 2016 <strong>SOL</strong>issa vähennettiin 58 % klooripitoisten<br />

puhdistusaineiden käyttöä. Vähentäminen on ollut<br />

mahdollista tuotevalikoiman kehitystyöllä ja rajaamisella.<br />

Ympäristömyötäisten menetelmien, esim. höyrypuhdistamisen<br />

käyttöä lisäämällä kohteissa, joissa höyryn käyttö on<br />

mahdollista.<br />

6.7.5 Muovin vähentäminen<br />

Hyödynnämme uutta Cleantech teknologiaa jätesäkkien<br />

valmistuksessa. Tekniikka on vähentänyt merkittävästi ympäristökuormitusta,<br />

keskimääräinen luonnonvarojen säästö<br />

tällä tekniikalla on noin 28 %.<br />

Ympäristömerkittyjen ja muiden pesuaineiden kulutuksen jakauma<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Ympäristömerkityt pesuaineet<br />

Muut pesuaineet<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

33


vastuu näkyy käytännön<br />

valinnoissa.<br />

Cleantech-jätesäkit ja -pussit takaavat myös työntekijöille<br />

ja asiakkaille miellyttävän, turvallisen ja toimivan<br />

työympäristön. Olemme vaikuttaneet valinnalla neitseellisen<br />

raaka-aineen käyttöön, energiasäästöön, logistiikka<br />

– ja varastointikustannuksiin sekä ympäristökuormitukseen.<br />

Valinnoilla on vaikutettu myös jätemäärän vähentämiseen,<br />

joka on tapahtunut käyttämällä tarkoituksenmukaisia<br />

säkkikokoja ja värejä. Vuonna 2016 vähensimme jätesäkkien<br />

ja pakkausmuovien osalla 50 000 kg jätteeksi päätyvän<br />

muovin määrää.<br />

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin<br />

1500 kpl. Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut<br />

tasaisesti. Vuoden 2016 aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita<br />

piireissämme.<br />

6.7.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –<br />

pyyhkeet.<br />

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,<br />

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset<br />

pyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä. Vastuullinen toiminta<br />

on meille tärkeää. Valitsemme käyttöömme vain parhaat<br />

tuotteet.<br />

6.7.7 Kierrätyskuidun hyödyntäminen<br />

<strong>SOL</strong> vastuullisuus näkyy <strong>SOL</strong>in käytännön valinnoissa.<br />

Tähän mennessä olemme hyödyntäneet 100 000 kierrätysmuovipulloa.<br />

Tuotteet, joihin kierrätysmuovipulloja on<br />

käytetty ovat työpaitoja, kevytreppuja, kestosäkkejä ja<br />

moppipusseja. Joka päivä maailmaan tuotetaan yli 1 000<br />

000 muovipulloa, joten kierrätysmuovipullojen hyödyntäminen<br />

uusiokankaana on iso ekovalinta!<br />

<strong>SOL</strong> Palveluiden ”Make my bed collection” hotelli<br />

palveluvastaavien mallisto on toteutettu pääosin<br />

Ecostep-kankaista, joiden valmistuksessa huomioidaan<br />

ympäristöystävällisyys. Eurooppalaiset laadukkaat työvaatekankaat<br />

takaavat tuotteille pitkän elinkaaren. Tuotteet<br />

valmistetaan auditoiduissa tehtaissa.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana myös Telaketju-hankkeessa yhdessä<br />

mm VTT:n / Teksin ja TouchPointin kanssa suunnittelemassa<br />

poistotekstiilien hyödyntämismalleja.<br />

Suomessa poistotekstiilien määrä on jo noin 70 miljoonaa<br />

kg/vuosi, joten haluamme olla mukana luomassa uusia<br />

liiketoimintamalleja poistotekstiilien hyödyntämiseksi.<br />

6.7.8 Ympäristömyönteinen liikkuminen<br />

Ympäristömyönteinen liikkuminen henkilöautojemme CO2<br />

päästörajaksi määritettiin vuodelle 2016, 130g/km. Autokalustomme<br />

täytti tämän tavoitteen 61,6 %:sti<br />

<strong>SOL</strong>in autohankinnat ja kuljettajien koulutus tähtäävät<br />

pienempiin päästöihin ja taloudelliseen ajotapaan. Osa<br />

autoista on hybridejä ja testattavina ovat myös kaasu- ja<br />

täyssähköautot.<br />

<strong>SOL</strong>in käytössä oli viime vuonna 381 ajoneuvoa, joista<br />

224 henkilöautoa ja 157 pakettiautoa. Autojen pitoaika on<br />

noin kuusi vuotta, jolloin autokannan keski-ikä on kolme<br />

vuotta. Se tarkoittaa, että vuosittain hankitaan 60–70 uutta<br />

autoa.<br />

Hankintakaudella 2013–14 autohankintojen päästöraja,<br />

tuotantoautot pois lukien, oli 140 grammaa hiilidioksidia<br />

sadalla kilometrillä. Meneillään olevalla hankintakaudella<br />

2016–17 raja on laskettu 130 grammaan.<br />

Raja on pitänyt hyvin, sillä koko henkilöautokannan keskimääräiset<br />

päästöt yhtä autoa kohden olivat viime vuonna<br />

122 grammaa, ja viime vuoden aikana hankittujen osalta<br />

126 grammaa. Pakettiautojen kohdalla vastaavat luvut<br />

olivat 150 ja 131 grammaa.<br />

Pakettiautojen kohdalla päästöarvoihin vaikuttaa auton<br />

koko. Viime vuonna on hankittu aika isoja pakettiautoja<br />

vaikka suurin osa käyttämistämme pakettiautoista on<br />

melko pieniä.<br />

<strong>SOL</strong>in pakettiautoista valtaosa on dieselkäyttöisiä, 95<br />

prosenttia. Henkilöautoista 60 % käy bensalla. Hybridiautoja<br />

on seitsemän, kaasu- ja sähköautoja on kumpiakin<br />

yksi. Sähköauto on hankittu testimielessä.<br />

Autokohtaisten päästöarvojen ohella <strong>SOL</strong>issa on kiinnitetty<br />

huomiota taloudelliseen ajotapaan.<br />

<strong>SOL</strong> on järjestänyt taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja<br />

yhdessä Pohjolan kanssa. Piireistä jo kaksi kolmesta<br />

on käynyt tällaisen kurssin kahden viime vuoden aikana.<br />

Loput piireistä tullaan mahdollisuuksien mukaan kouluttamaan<br />

tämän ja ensi vuoden aikana.<br />

6.7.9 <strong>SOL</strong> Cityn jätehuolto<br />

Vuoden 2016 alussa saimme käyttöömme uusitun ja<br />

ajanmukaisen jätetilan. Tila mahdollistaa lajittelun kiinteistössämme<br />

ja tuo sen helpoksi ja taloudelliseksi kaikille<br />

kiinteistön käyttäjille.<br />

Uuden toteutuksen myötä jätteemme energiahyötyaste<br />

on 23 % ja materiaalihyötyaste 77 %.<br />

6.7.10 Tapahtumat ja kilpailut<br />

Energiansäästöviikko<br />

Osallistuimme kolmatta kertaa Motivan järjestämään energiansäästöviikkoon,<br />

viikolla 41. Viikon teemaksi valitsimme<br />

energiarosvojenmetsästämisen. Viikon aikana energiarosvoja<br />

(jatkuvasti palavia valoja, vuotavia hanoja ja wc-istuimia,<br />

liian matalia tai korkeita lämpötiloja) kirjattiin sähköiseen<br />

järjestelmään ja laitettiin kuntoon kohteissamme .<br />

Euroopan jätemäärän vähentämisen viikko<br />

Vko 47 ja teemana oli Muoviton vaihtoehto, jolla vaikutamme<br />

muovin määrään ja muovin muodostamiin ympäristöongelmiin<br />

sen päätyessä jätteeksi.<br />

Yrityksien biodiversiteettikilpailu<br />

<strong>SOL</strong> osallistui ensimmäistä kertaa järjestettävään yrityksien<br />

biodiversiteettikilpailuun.<br />

34 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Jätteiden energiahyötyaste<br />

23 %<br />

Jätteiden materiaalihyötyaste<br />

77 %<br />

100 000<br />

muovipullosta on tehty<br />

26 240<br />

työvaatetta, muovipusseja,<br />

kestokäyttöisiä jätesäkkejä ja<br />

pr-tuotteita<br />

Kilpailun tarkoituksena oli nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden<br />

suojeluun panostavien yritysten parhaat<br />

liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt,<br />

sekä kiinnittää kaikkien yritysten huomio tähän elintärkeään<br />

haasteeseen, joka on myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus<br />

kaikkien toimialojen yrityksille. Tällä kerralla<br />

emme päässeet kovassa kilpailussa finaaliin, mutta saimme<br />

upeaa palautetta muovin määrän vähentämisestä kohteissamme<br />

ja kloorin määrän käytön vähentämisestä sekä<br />

kiitosta tehokkaasta viestinnästämme ympäristöasioissa.<br />

6.8 <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut<br />

<strong>SOL</strong> Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen<br />

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa<br />

kuin aineissakin, mutta jatkuvalla koulutuksella<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

35


pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Myös<br />

uusien tekijöiden koulutus on kattavaa.<br />

Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin<br />

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta<br />

hiilivetypesuun. <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti<br />

konekantaa, hiilivetykoneita tulee vanhojen koneiden tilalle<br />

noin kahdesta viiteen myymälään vuodessa. Vuonna 2016<br />

vaihdettiin kahteen pesulaan uusi hiilivetykone, lisäksi kaksi<br />

muuta pesulaa sai uuden hiilivetykoneen. Vanhoissa koneissa<br />

käytetty perkloorietyleeni on luokiteltu haitalliseksi ja<br />

ympäristölle vahingolliseksi aineeksi, kun taas hiilivetyliuotin<br />

ei ole ympäristölle haitallista. Uudet hiilivetykoneet myös<br />

tuottavat vähemmän jätettä.<br />

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmiä asennetaan<br />

useisiin pesuloihin vuodessa. Kun pesuaineiden<br />

annostelu myös vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla<br />

annostelijoilla, henkilökunnan täytyy käsitellä eri aineita<br />

paljon vähemmän kuin ennen. Samalla säästyy työaikaa<br />

sekä tahranpoistoaineita sekä vältytään liika-annostelulta.<br />

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät aineita ja<br />

vettä tarkasti säädellyt määrät. Pesuaineet ovat mahdollisimman<br />

ympäristöystävällisiä ja myös vedenkulutusta seurataan,<br />

samoin sähkön. Myymälät pyrkivät optimoimaan koneiden<br />

käytön, ja sulkemaan ne koneet, joita ei parhaillaan tarvita.<br />

Myös ennen pesua tapahtuvassa tahranpoistossa henkilöstö<br />

on koulutettu olemaan tarkkana, ettei aineita tuhlata.<br />

Käytettäviin aineisiin on liitetty ainekohtaiset suojautumisohjeet,<br />

ja jokaisessa myymälässä on myös toimintaohjeet<br />

poikkeustilanteiden varalta.<br />

Syksyllä 2015 on aloitettu myös pilotointi kemiallisen<br />

pesukoneen jäähdytysveden talteenotosta vesipesuun.<br />

Talteenotossa kem.koneen jäähdytysvesi putkitetaan erilliseen<br />

vesisäiliöön. Tämä vesi on huoneenlämpötilaa lämpimämpää,<br />

jopa 45-asteista, ja vesipesukone voi hyödyntää<br />

tätä vettä. Saavutetaan myös sähkönsäästöä, kun kuivausrumpuun<br />

laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut vaatteet.<br />

Jatkossa uusiin pesuloihin asennetaan suoraan veden<br />

talteenottojärjestelmä.<br />

Pesulat ovat osallistuneet Euroopan jätteen vähentämisen<br />

viikkoon jo useana vuonna, ja osallistuvat jälleen vuonna<br />

<strong>2017</strong>. Teemana on muovijätteen vähentäminen muovisia<br />

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Viikon aikana asiakkailla<br />

on mahdollisuus valita pakkausmuovin sijaan uusiokäyttöinen<br />

kuitukassi veloituksetta. Yhä useampi myymälä on<br />

nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille pestyjä<br />

vaatteita ilman pakkausmuovia. Muovin kulutuksessa on<br />

vuonna 2016 saavutettu 6 % säästö edelliseen vuoteen<br />

verrattuna. Muovin kulutus on pesulapalveluissa vähentynyt<br />

tasaisesti joka vuosi.<br />

Vuonna 2016 on aloitettu myös kierrätykseen menevien<br />

tekstiilien keräys. Hakaniemen ja Sellon pesuloissa asiakas<br />

voi jättää kierrätykseen menevät tekstiilinsä helposti ja vaivattomasti<br />

keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan.<br />

Ympäristöteoista viestitään aktiivisesti eri sidosryhmille.<br />

Asiakkaille on viestitty muun muassa henkarien palauttamisesta<br />

ja tekstiilien suojakäsittelystä, joka pidentää tekstiilien<br />

käyttöikää ja pesuväliä.<br />

6.9 Ympäristöteko kilpailu<br />

ja palkitseminen<br />

Palkitsemme vuosittain laatupalkintokilpailun osana olevan<br />

hakemuksen perusteella hyvästä ja innovaatisesta ympäristöteosta.<br />

Vuonna 2016 palkittiin pitkäkestoista ja päämäärätietoista<br />

ympäristötyötä yrityksessämme tehnyt kouluttaja Paula<br />

Haanpää.<br />

36 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong><br />

Ympäristönäkökohdat <strong>SOL</strong> Palveluissa<br />

Ympäristötiedosto<br />

<strong>SOL</strong><br />

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman<br />

perusteella ympäristönäkökohtien<br />

arviointimenettelyn perusteet<br />

MERKITYSTEKIJÄT<br />

A = lakisääteiset vaatimukset<br />

B = merkitys imagolle<br />

C = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

D = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

E = vaikutusmahdollisuudet<br />

yht. = (A+B+C+D)*E<br />

MERKITTÄVYYSASTEIKKO<br />

0 = lakisääteiset vaatimukset<br />

1 = merkitys imagolle<br />

2 = ymp.hyödyt/kustannukset<br />

3 = ymp.vaikutusten vakavuus<br />

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS<br />

A B C D E yht.<br />

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta<br />

tuotteiden tuotannosta aiheutuva<br />

ympäristökuormitus<br />

1 3 2 3 3 27<br />

toimittajien valinta, siivouspalvelut<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

1 3 1 1 3 18<br />

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

1 3 1 1 3 18<br />

toimittajien valinta, pesulapalvelut<br />

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus<br />

3 3 1 3 3 30<br />

TUOTANTO/PALVELU<br />

käytettävien aineiden oikea valinta,<br />

annostelu ja käyttö<br />

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama<br />

kuormitus jätevesiin<br />

1 2 2 2 3 21<br />

syntyvät jätevedet<br />

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten<br />

kuormittuminen<br />

0 2 2 1 3 15<br />

energian kulutus<br />

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta<br />

syntyvät päästöt<br />

1 1 1 1 2 8<br />

- jäte omasta prosessista muovijäte<br />

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden<br />

aiheuttama kuormitus ja päästöt<br />

niiden loppusijoituksessa<br />

1 2 2 2 3 21<br />

vaarallinen jäte, PER-jäte,<br />

Pesulapalvelut<br />

jätteiden aiheuttama kuormitus ja<br />

päästöt niiden loppusijoituksessa<br />

3 2 2 3 3 30<br />

liikkuminen ja kuljetus<br />

polttonesteen kulutus / ajamisen<br />

aiheuttamat päästöt<br />

energiavarojen kuluminen, ilmakehän<br />

kuormittuminen<br />

1 2 2 1 2 12<br />

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12<br />

HENKILÖSTÖN TOIMINTA<br />

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen<br />

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että<br />

toiminta<br />

vapaa-ajalla<br />

0 3 2 2 3 21<br />

kulutus ja ohjeistus<br />

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja<br />

osaamisen lisääminen<br />

parantaa henkilöstön kykyä toimia<br />

työssään ympäristömyönteisesti<br />

0 3 2 2 3 21<br />

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA<br />

asiakkaan ympäristötoiminnan<br />

huomioiminen ja tukeminen<br />

varmistetaan osaltamme asiakkaan<br />

ympäristötavoitteiden saavuttaminen<br />

3 3 2 1 3 27<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

37


Sosiaalinen<br />

vastuu<br />

Henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys tunnistetaan ja<br />

henkilöstöasiat ovat keskeisiä konsernin strategiassa. Kaikilla<br />

konsernin toimialoilla työ tehdään henkilöstön kanssa ja<br />

kesken. Iloinen työntekeminen on <strong>SOL</strong>in keskeinen arvo.<br />

77.1 Henkilöstöasiat keskeisiä<br />

konsernin strategiassa<br />

Henkilöstökustannukset ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.<br />

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen<br />

ja ylläpito palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon<br />

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen<br />

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa<br />

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen<br />

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka<br />

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa<br />

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten<br />

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat<br />

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen<br />

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea<br />

työn iloa. <strong>SOL</strong> perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen<br />

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,<br />

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.<br />

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa<br />

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä.<br />

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään<br />

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen<br />

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla<br />

työntekijä- ja asiakaskohtaisesti. Valmennuksen ja koulutuksen<br />

tukena henkilökohtaisella tasolla on osaamisenkartoitus<br />

ja oppimispassi. Jokainen <strong>SOL</strong>ilainen verkkoperehdytyksen<br />

ja esimies sekä tutor varmistavat kohdekohtaisen osaamisen<br />

käytännön menetelmäkoulutuksilla ja kohdeperehdytyksillä<br />

sekä jatkuvalla välittämisellä henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen<br />

solilainen osallistuu myös koeajan päätteeksi <strong>SOL</strong> IN<br />

koulutukseen omassa piirissään. Jokainen kuittaa saamansa<br />

perehdytyksen.<br />

<strong>SOL</strong>illa on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä<br />

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän<br />

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten<br />

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.<br />

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja<br />

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään<br />

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä<br />

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,<br />

naurun tai hymyn, perusteella.<br />

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon<br />

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,<br />

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva, työhön<br />

hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.<br />

Myös tavoitteista tuloksiin, ta-tu-keskusteluissa henkilön oma<br />

näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee vahvasti käsittelyyn.<br />

Loppuvuonna julkaisimme <strong>SOL</strong> Ikäohjelman, joka edistää<br />

kaikenikäisten työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena<br />

on tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää<br />

työkuntoa ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista<br />

yhteistyötä eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota<br />

kiinnitämme nuoriin ja keltaisiin panttereihin.<br />

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä<br />

eläkeikää. Tällä hetkellä <strong>SOL</strong>ista jäädään vanhuuseläkkeelle<br />

keskimäärin 63,5-vuotiaana ja sairaseläkkeelle 58,5-vuotiaana.<br />

Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.<br />

<strong>SOL</strong> Ikäohjelman tavoitteita tukee <strong>SOL</strong> Life -hyvinvointiohjelma,<br />

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.<br />

Osana <strong>SOL</strong> Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke<br />

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien<br />

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa<br />

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.<br />

38 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)<br />

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2012–2016<br />

200<br />

175<br />

161,3<br />

169,0<br />

172,2<br />

180,5<br />

150<br />

140,1<br />

125<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

33,6<br />

3,2<br />

2012<br />

41,0<br />

4,5<br />

2013<br />

44,0<br />

4,7<br />

2014<br />

44,9<br />

3,6<br />

2015<br />

49,0<br />

3,3<br />

2016<br />

Palkat ja palkkiot<br />

Henkilöstösivukulut<br />

Vapaaehtoiset sosiaalimenot<br />

Maksetut verot (milj. euroa)<br />

50<br />

40<br />

41,0<br />

42,4<br />

35,9 36,1<br />

43,5<br />

39,5<br />

30<br />

20<br />

22,0<br />

22,3<br />

21,8<br />

Maksetut ennakkoverot<br />

Maksetut ALVit<br />

Tuloverot<br />

10<br />

Sosiaalivakuutusmaksut<br />

0<br />

1,1<br />

2014<br />

2015<br />

1,5 1,1<br />

2016<br />

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2015 2016<br />

Maksettavat työelämämaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 9,6 milj. € 10,8 milj. €<br />

Maksettavat soty-, Tyel-, Tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutuskulut, työnantajan<br />

osuus<br />

36,1 milj € 39,5 milj. €<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

39


7.2 Henkilöstön määrä<br />

ja työsuhteiden laatu<br />

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu<br />

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän keskiarvosta,<br />

ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta<br />

työajan pituudesta (ei FTE-luku).<br />

Vuonna 2016 koko <strong>SOL</strong>in konsernissa oli 12862 henkilöä<br />

(2015 12031). Henkilöstö määrä on kasvanut 831 henkilöllä.<br />

Suomessa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 9290 henkilöä,<br />

kokoaikaiseksi muutettuna 7484 ja ulkomaiden tytäryhtiöissä<br />

työskenteli keskimäärin 3275 henkilöä. <strong>SOL</strong> palkkaa<br />

Suomessa vuosittain yli 800 kesätyöntekijää. Olemme<br />

kumppanina Vastuullinen Kesäduuni -ohjelmassa.<br />

Vuonna 2016 Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuhteessa<br />

92 % , kun vastaava luku vuonna 2015 oli 93 % .<br />

Päätoimisesti Suomessa työskentelevien osuus on<br />

93 %. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli hoitovapaalla,<br />

äitiys- tai hoitovapaalla sekä vuorottelu- ja opintovapaalla<br />

yhteensä 128 henkilöä. Luvut eivät sisällä <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden<br />

vuokratyöntekijöiden lukuja.<br />

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa<br />

oleviksi, paitsi <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa<br />

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.<br />

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Ilmarisesta 67 kpl vuonna<br />

2016 (vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke). Osa-aikaeläke<br />

myönnettiin yhdelle. Työkyvyttömyyseläkkeitä<br />

myönnettiin yhteensä 24 kpl, joista 5 oli osa-aikaista<br />

työkyvyttömyyseläkettä. <strong>SOL</strong>in keskimääräinen eläkeikä<br />

on noussut vuosien saatossa. Vuonna 2016 keskimääräinen<br />

vanhuuseläkeikä oli 63,5 v.<br />

<strong>SOL</strong> Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista<br />

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön<br />

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.<br />

Työsuhteiden laatu 31.12.2016<br />

(<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).<br />

HENKILÖMÄÄRÄ SUOMI ULKOMAAN TYTÄRYHTIÖT <strong>SOL</strong> YHT.<br />

Vakituinen työsuhde 6913 2783 9696<br />

Määräaikainen työsuhde 489 819 1308<br />

Kokoaikainen työsuhde 3997 1399 5396<br />

Päätoiminen työsuhde 7110 1969 9079<br />

Työsuhteiden pituus<br />

Henkilöstön ikärakenne<br />

5%<br />

6%<br />

alle 20 vuotta<br />

14%<br />

20%<br />

29%<br />

29%<br />

6% 2% alle 1 vuosi<br />

1–2 vuotta<br />

3–5 vuotta<br />

6–10 vuotta<br />

11–20 vuotta<br />

yli 20 vuotta<br />

15%<br />

15%<br />

23%<br />

18%<br />

17%<br />

20–24 vuotta<br />

25–29 vuotta<br />

30–39 vuotta<br />

40–49 vuotta<br />

50–60 vuotta<br />

yli 60 vuotta<br />

40 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Esimiehen tueksi on kehitetty <strong>SOL</strong>in Jatkuvan välittämisen<br />

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan<br />

työkyvyttömyysriskejä.<br />

Työnantajan tekemiä koeaikaisten työsuhteiden purkuja<br />

seurataan esimies- ja piiritasolla tuloskortilla kuukausittain.<br />

Työpäivän pituus <strong>SOL</strong>in toimihenkilöillä vuonna 2016<br />

oli 7,5 h, Työpäivän pituus <strong>SOL</strong>in työntekijöillä vaihtelee<br />

yhtiöittäin. <strong>SOL</strong> Palveluiden työntekijöiden työpäivän<br />

keskimääräinen pituus oli 5,2 h, Henkilöstöpalveluiden oli<br />

4,85 h ja <strong>SOL</strong> Pesulapalveluiden 5,84 h.<br />

7.3 Henkilöstön ikä ja<br />

työsuhteiden pituus<br />

-vuotiaita 6 %, 25–29 -vuotiaita 16,8 % 30–39 -vuotiaita<br />

23,6 %, 40–49 -vuotiaita 15 % ja 50–60 -vuotiaita 17 % ja yli<br />

60 -vuotiaita 4,5 %.<br />

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteiden<br />

kestoissa on merkittävä ero. Suomessa työsuhteiden<br />

keskimääräinen pituus on ollut hieman kasvusuuntainen<br />

viime vuosina. Työntekijöillä 3,7 vuotta ja toimihenkilöillä<br />

8,7 vuotta. Suomen kaikista toimihenkilöistä on alle kolme<br />

vuotta olleita 25 % ja yli 11 vuotta olleita 32 %. Työntekijöistä<br />

alle kolme vuotta olleita on 68 % ja yli 6 vuotta<br />

olleita 16 %. Pisimmät työsuhteet ovat jo edellisen konsernin<br />

ajalta, yli 40 vuotta. Kansainvälisissä toiminnoissa alle<br />

vuoden työsuhteita on 19 % ja yli 5 vuoden työsuhteita<br />

27 %. Pisin jatkuva työsuhde on 21 vuotta.<br />

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna 2016 37 vuotta<br />

(2015: 38 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.<br />

<strong>SOL</strong> Palveluissa keski-ikä oli 36 vuotta ja <strong>SOL</strong>EMOssa keski-ikä<br />

oli 45 vuotta. <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalveluiden keski-ikä<br />

oli 30 v. toimihenkilöiden keski-ikä oli 36 vuotta. Henkilöstön<br />

jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu 20–24<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Työntekijät<br />

Ilopuntari, <strong>SOL</strong> Toimihenkilöt<br />

5<br />

4<br />

3,9 3,8 4 3,9 3,9<br />

5<br />

4<br />

4,2<br />

4,7<br />

4,2<br />

4,5<br />

4,4<br />

3<br />

3<br />

2<br />

2<br />

1<br />

1<br />

0<br />

Minä ja työ<br />

Minä ja asiakas Minä ja esimies Minä ja turvallisuus<br />

<strong>SOL</strong> Kokonaisuutena<br />

0<br />

Minä ja työ<br />

Minä ja asiakas Minä ja esimiesMinä ja turvallisuus<strong>SOL</strong> Kokonaisuutena<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

41


<strong>SOL</strong> Life jatkuvan välittämisen malli<br />

Terveysongelma<br />

Esimies varaa työntekijälle<br />

ajan työterveyshuoltoon<br />

1. työkyvyn<br />

arvioon ja 2. esimiehen,<br />

työntekijän ja<br />

työterveyslääkärin<br />

väliseen kolmikantakeskusteluun<br />

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt<br />

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet<br />

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN<br />

MUKAISEN KESKUSTELUN<br />

Ongelma työyhteisössä<br />

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti<br />

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken<br />

PE raportoi PJ:lle<br />

käydystä keskustelusta<br />

Yksityiselämän ongelma<br />

Työajan tilapäinen lyhentäminen,<br />

palkaton vapaa,<br />

aikaistettu vuosiloma,<br />

työaikajoustot<br />

Työterveyshuolto<br />

antaa työntekijälle<br />

ja esimiehelle arvion<br />

tilanteesta ja käynnistää<br />

mahdolliset<br />

hoitotoimenpiteet<br />

Työkyvyttömyyseläkkeen<br />

uhka<br />

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden<br />

ja -ilmapiirin kohentamiseksi<br />

Parantava hoito<br />

Suositukset työnkuvan<br />

tai työaikojen<br />

muuttamisesta<br />

Työterveyshuolto<br />

ohjaa työntekijän<br />

hakemaan Ilmarisen<br />

ammatillista<br />

kuntoutusta tai<br />

KELAn lääkinnällistä<br />

kuntoutusta<br />

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla<br />

kevennettyjä/korvaavia<br />

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja<br />

määräaikaisesti/pysyvästi<br />

Työkykyinen<br />

työntekijä<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

Työtapaturmataajuus<br />

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2012-2016<br />

Työpaikalla<br />

Väh 3 pv<br />

Alle 3 pv<br />

Työmatkalla<br />

0<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

42 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


7.4 Henkilöstön<br />

sukupuolijakaumassa on<br />

tapahtunut muutoksia<br />

<strong>SOL</strong>in henkilöstöstä oli naisia 63 % (koko <strong>SOL</strong>). Suomessa<br />

naisia oli 69 % (<strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa<br />

mukana). Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus<br />

henkilöstöstä on 66 %. <strong>SOL</strong>in johtoryhmän yhdeksästä<br />

jäsenestä kuusi on naisia. <strong>SOL</strong>EMO Oy:n kolmehenkisessä<br />

hallituksessa on kaksi naista. Naisten osuus Suomen yhtiöiden<br />

johtotehtävissä oli vuoden 2016 lopussa 69 %.<br />

7.5 Henkilöstön työkykyyn<br />

panostaminen<br />

Suomessa sairauksien ennalta ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin<br />

vuonna 2016 noin 264 euroa työntekijää kohti. <strong>SOL</strong>issa<br />

seurataan sairauspoissaoloja tehdystä työajasta, ns. sata %.<br />

Sairastavuus Suomessa vuonna 2016 oli 4,11 %. Edellisvuoteen<br />

verrattuna sairastavuus on noussut 0,05 prosenttiyksiköllä.<br />

Tärkeimmät sairauspoissaoloja aiheuttavat syyt ovat<br />

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot ja tapaturmat.<br />

<strong>SOL</strong> Lifen Varhaisen välittämisen mallin avulla esimiehet<br />

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.<br />

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien<br />

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden<br />

torjuminen ovat päätavoitteita. <strong>SOL</strong> Palvelut Oy<br />

osallistui v. 2016 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston<br />

(EU-OSHA) hyvien käytäntöjen työhyvinvointikilpailuun.<br />

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli<br />

0,23 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 547 ja<br />

työmatkalla 103. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista<br />

tapaturmista aiheutui 3127 merkiten noin 6 sairaspäivä/<br />

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui<br />

979 sairaspäivää merkiten 9,5 sairaspäivää /vahinko. Syksyllä<br />

2016 otettiin käyttöön sähköinen turvattomuustyökalu,<br />

jonka avulla jokainen voi ilmoittaa turvattomuushavainnon<br />

ja läheltä piti-tilanteet nopeasti. Kun havainnot on siirretty<br />

käsiteltäväksi ja mahdolliset puitteet korjattu, lähtee tieto<br />

käsittelystä lähettäjän sähköpostiin.<br />

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia<br />

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät<br />

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten<br />

myös työsuojeluvaltuutettu. Työ suojelutoimikunta toimii<br />

valtakunnallisesti ja kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Turvallisuudessa<br />

vastuu on jokaisella <strong>SOL</strong>ilaisella, ja ennalta<br />

ehkäisevä toiminta peruskivi.<br />

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen<br />

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen<br />

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.<br />

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan<br />

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja<br />

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.<br />

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman<br />

toistumisen estämiseksi.<br />

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn<br />

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään<br />

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen<br />

piirikokouksessa käsitellään ja todetaan<br />

Sähköinen työturvallisuustyökalu:<br />

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220<br />

Riskien arviointi: 181<br />

Turvattomuushavainto: 215<br />

Turvattomuushavaintojen luokittelu:<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45<br />

Henkilöstösuojaimet, vaatetus: 5<br />

Kemikaalit, ilman puhtaus: 5<br />

Koneet, laitteet, telineet: 17<br />

Kulkutiet, poistumistiet: 39<br />

Laskeutuminen: 3<br />

Liukastuminen, kaatuminen: 44<br />

Melu, valaistus, lämpötila: 2<br />

Nostaminen: 5<br />

Pään kolhiminen: 12<br />

Riskinotto: 4<br />

Terävät esineet: 27<br />

Väkivallan uhka: 6<br />

Väliin puristuminen: 5<br />

Muu: 20<br />

Sähköisesti tehtyjen turvattomuushavaintojen<br />

yhteenveto.<br />

Havainnot kohdistuu meillä<br />

myös eniten tapaturmia aiheuttaneisiin<br />

tekijöihin. Hyvä kehitys<br />

tapaturmien vähentymisenä<br />

voidaankin osoittaa suorana<br />

seurauksena huomion kiinnittämisestä<br />

näihin tekijöihin.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

43


250 tutkintoon<br />

johtavaa<br />

oppisopimusta ja<br />

12 000 koulutuksiin<br />

osallistujaa<br />

Erityisosaaminen ja<br />

erikoistumisopinnot<br />

Kohde- ja tehtäväkohtaiset<br />

koulututkset, moniosaajat<br />

Palveluosaaminen ja<br />

asiakaspalvelu<br />

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi<br />

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet<br />

lähetetään työsuojelupäällikölle.<br />

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston<br />

kehittymistä, TRIF-lukua ja tiedottaa huomioista<br />

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla<br />

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.<br />

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon<br />

katselmuksissa.<br />

7.6 Henkilöstön koulutus<br />

osaamisen varmistamisessa<br />

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen<br />

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme<br />

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto<br />

arviolta noin 25 %:lla henkilöstöstä. Konsernin<br />

päätoiminen kouluttajavahvuus on <strong>SOL</strong> Palveluissa viisi<br />

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi<br />

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään<br />

koulutuksia.<br />

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden<br />

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön<br />

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi<br />

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat<br />

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään<br />

tarpeen mukaan.<br />

Vuonna 2016 koulutuksiin osallistui 11 000 henkilöä.<br />

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa<br />

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan<br />

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia<br />

asiantuntijoita.<br />

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista<br />

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen<br />

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan<br />

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen<br />

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen<br />

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja<br />

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä <strong>SOL</strong>in antama<br />

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.<br />

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti<br />

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa<br />

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa<br />

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja<br />

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön<br />

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,<br />

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,<br />

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston<br />

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi<br />

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin<br />

rahoittamaa SAFHY hanketta)<br />

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten<br />

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa<br />

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan<br />

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä<br />

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja<br />

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean<br />

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme<br />

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten<br />

44 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


valmentamiseen sekä verkkokoulutusten ja monimuotoisen<br />

valmentamisen kehittämiseen verkko- ja lähivalmentamisen<br />

lisäksi webinaareihin ja coachingiin.<br />

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen<br />

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.<br />

<strong>SOL</strong>in urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä<br />

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja<br />

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia<br />

koulutuksia. Perustana ovat <strong>SOL</strong>in sisäiset koulutukset,<br />

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai<br />

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.<br />

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna 2016 Suomessa osallistunut<br />

210 henkilöä eri tutkinnoissa mm.<br />

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto<br />

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto<br />

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto<br />

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto<br />

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto<br />

• Johtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Vartijan ammattitutkinto<br />

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto<br />

• Näyttömestarin tutkinto<br />

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto<br />

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto<br />

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto<br />

Turvallisuusalan<br />

erikoistutkinnon<br />

suoritti 22 <strong>SOL</strong>ilaista<br />

Viime vuonna erityiset koulutuspanostukset laitettiin Turvallisuusvalvojan<br />

erikoisammattitutkinnon koulutukseen,<br />

jonka suoritti 22 palvelupäällikköä ja palvelujohtajaa.<br />

Helsingin oppisopimustoimisto palkitsi <strong>SOL</strong> Palvelut<br />

Oy:n vuoden 2011 oppisopimuskouluttajatyönantajana<br />

(koskee koko maata). Lapin oppisopimuskeskus valisti SO-<br />

Lista vuoden 2013 oppisopimusopiskelijan, oppisopimusyrityksen,<br />

työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskouluttajan<br />

perustuen aktiiviseen ja myönteiseen toimintaan oppisopimuskoulutuksen<br />

parissa.<br />

<strong>SOL</strong>issa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta<br />

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida<br />

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin<br />

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten<br />

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen<br />

edistäminen ja <strong>SOL</strong>in henkilöstökoulutukset on integroitu<br />

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät<br />

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen<br />

ja oppilaitosten kanssa.<br />

Vuosittain toistuvia erillisiä, teemakohtaisia päiviä<br />

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö<br />

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,<br />

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.<br />

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa<br />

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli<br />

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.<br />

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitkintoja<br />

on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.<br />

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen<br />

täsmäkoulutusten ja Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon<br />

osalta, josta valmistui viime vuonna<br />

8 henkilöä<br />

Koulutusindeksillä seurataan asiakkaittain siellä työskentelevien<br />

palveluvastaavien koulutuksen tilaa ja sen avulla<br />

ohjataan henkilöt heille tarkoitettuihin koulutuksiin.<br />

Perehdyttäminen<br />

Palveluvastaavien verkkoperehdytys uudistettiin vuoden<br />

2016 lopulla suomeksi ja työ jatkuu <strong>2017</strong> englannin ja<br />

venäjän osalta. Samoin teemme uusia verkkokursseja ja<br />

osaamistestejä/-kartoituksia eri toimintaympäristöihin ja<br />

asiakaspalveluun tavoitteenamme kehittää henkilöstömme<br />

osaamista ja vastata asiakkaidemme osaamisvaatimuksiin.<br />

Toimihenkilöiden verkkoperehdytyskoulutus uudistettiin<br />

2016 aikana <strong>SOL</strong> Opeen, jossa uusi toimihenkilö suorittaa<br />

verkkokurssin ennen <strong>SOL</strong>in lähiperehdytysworkshoppeja,<br />

joissa käsitellään <strong>SOL</strong>in toimintatapaa ja prosesseja, viestintää,<br />

osaamisen kehittämistä, peredytystä ja henkilöstön,<br />

talouden ja asiakkuuksien johtamista sekä täsmälaskentaa.<br />

Myös Opeen rakennetaan uusia verkkokursseja henkilöstölle<br />

vuoden <strong>2017</strong> aikana. Näin jokainen voi opiskella<br />

itselleen sopivana ajankohtana ja kertailla asioita tarpeen<br />

mukaan.<br />

7.7 Henkilöstön<br />

järjestäytyminen<br />

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden<br />

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja<br />

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan<br />

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja<br />

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä<br />

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO<br />

ry) . Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin<br />

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.<br />

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan<br />

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.<br />

Henkilöstöpalveluiden vuokrahenkilöihin ja<br />

palveluosaajiin, sovelletaan asiakasyritysten työehtosopimusta<br />

ja <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy:n toimihenkilöihin<br />

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta.<br />

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten<br />

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään<br />

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit<br />

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja<br />

painopisteet.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

45


Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen<br />

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei<br />

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten<br />

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja <strong>SOL</strong>in<br />

sisäisiä käytäntöjä.<br />

<strong>SOL</strong> Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat<br />

ry.n jäsen, <strong>SOL</strong> Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto<br />

ry.n jäsen ja <strong>SOL</strong> Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat<br />

PALTA ry:n jäsen.<br />

7.8 <strong>SOL</strong> on monikulttuurinen<br />

työyhteisö<br />

<strong>SOL</strong> on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset<br />

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. <strong>SOL</strong> Palveluiden<br />

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.<br />

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja<br />

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,<br />

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,<br />

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,<br />

perhesuhteista, terveydentilasta,<br />

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta<br />

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on<br />

ehdottomasti kielletty).<br />

<strong>SOL</strong>iin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen<br />

työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä<br />

tulevien työntekijöiden integroitumista <strong>SOL</strong>in<br />

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.<br />

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen<br />

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen<br />

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan<br />

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,<br />

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.<br />

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin <strong>SOL</strong>ilaisia.<br />

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle<br />

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää<br />

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja<br />

työelämän pelisäännöistä.<br />

<strong>SOL</strong> on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat<br />

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten<br />

työllistymistä. <strong>SOL</strong> on hankkeen aktiivinen<br />

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia<br />

monille naisille.<br />

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,<br />

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin<br />

ja muiden koulutuksien pariin. <strong>SOL</strong>in Hr:n edustaja on<br />

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen<br />

<strong>SOL</strong> on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.<br />

Osaavat naiset -projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.<br />

Työryhmä raportoi suoraan johtoryhmälle.<br />

Jokaisen työntekijän perehdyttäminen on<br />

meille kunnia-asia.<br />

46 Vastuullisuus <strong>2017</strong> | www.sol.fi


Olemme kaikki yhdenvertaisia<br />

<strong>SOL</strong> tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.<br />

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen<br />

<strong>SOL</strong>in työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen<br />

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän<br />

puheenjohtaja Sari Crnobreg.<br />

<strong>SOL</strong>illa on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista<br />

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta<br />

kaikki <strong>SOL</strong>ilaiset ovat yhdenvertaisia.<br />

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet<br />

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.<br />

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat<br />

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja<br />

useille eri kielille.<br />

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen<br />

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus<br />

ja hyödyntäminen.<br />

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä<br />

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen<br />

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,<br />

että ihmisen oma identiteetti säilyy.<br />

– Perheitä on kotoutettu myös <strong>SOL</strong>in avulla. Eheällä<br />

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,<br />

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.<br />

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että <strong>SOL</strong>issa työskentelee<br />

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa<br />

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla<br />

uudessa kotimaassaan.<br />

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.<br />

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja<br />

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.<br />

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran <strong>SOL</strong>in monikulttuurisuusteko-<br />

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä<br />

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä<br />

Monikulttuurisuustyöryhmä.<br />

Mukavaa yhdessäoloa<br />

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat<br />

olleet suosittuja.<br />

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat<br />

<strong>SOL</strong>ilaiset tutustuvat toisiinsa.<br />

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,<br />

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.<br />

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.<br />

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista<br />

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia<br />

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin<br />

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.<br />

Tule mukaan vaikuttamaan<br />

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti<br />

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita<br />

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien<br />

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.<br />

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin<br />

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus<br />

eri maanosista.<br />

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä<br />

kannustaa kaikkia <strong>SOL</strong>in työntekijöitä aloitteellisuuteen.<br />

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä<br />

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.<br />

Monikulttuurista kehitysryhmää vetävä Sari<br />

Crnobreg (kesk.) ja palveluvastaavat Makhan<br />

Khatrin (vas.) ja Shahana Aktherin.<br />

www.sol.fi | Vastuullisuus <strong>2017</strong><br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!