SOL_Vastuullisuusraportti 2017

solpalvelut

www.sol.fi

Vastuullisuusraportti 2017

Arjen tekoja


2 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


4 Vastuullisuus – arjen tekoja

10 Organisaation taustakuvaus

14 Johtaminen SOLissa

22 Taloudellinen vastuu

24 Vastuut sidosryhmille

28 Ympäristövastuu

38 Sosiaalinen vastuu

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

3


1Vastuullisuus

– arjen tekoja

SOL Vastuullisuus -opas on seitsemäs tässä muodossa.

Opas julkaistaan suomeksi ja englanniksi

joka vuosi keväällä verkkosivuilla. Tämä on tullut

tarpeelliseksi, jotta entistä paremmin pystymme

ohjaamaan vastuullisuuden kehittämistä ja

johtamista sekä tunnistamaan vastuun tilan eri

muodoissa. Opas sisältää osin johdatusta asia-alueeseen

ja tunnuslukuja toteutuneesta sekä tulevaisuuden tavoitteita.

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen

liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka

määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella

ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen

liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta,

hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä,

ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä

työyhteisöstä, toisista ja asiakkaista välittämisestä, oikeasta

palkanmaksusta, osaamisen kehittämisestä ja lukuisista

pienistä asioista. Tavoitteemme on olla erinomainen

yrityskansalainen, missä oleellista on toiminnan jatkuvuus,

toimitusketjujen vastuullisuus, ylivoimainen palvelukokemus

asiakkaillemme, vastuullinen ympäristöasioista

huolehtiminen, työhyvinvointi sekä jatkuva kehittyminen ja

kehittäminen. Vastuullisuus on välttämätöntä ja globaalia.

Yhä enemmän eettiset ja vastuulliset valinnat sanelevat

myös hankintapäätöksiä ja kulutusta.

Raportoidut luvut ovat SOL-konsernin lukuja, ellei

tekstissä toisin mainita. Segmentteinä ovat Suomi ja

ulkomaan tytäryhtiöt ja toimintoina SOL Palvelut Oy:n

liiketoiminta-alueet: kiinteistöpalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut

sekä turvallisuuspalvelut, SOL Pesulapalvelut Oy:n

pesulapalvelut sekä SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpalvelut.

4 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Kansainvälistä

palvelua

paikallisesti

Liikevaihto

285

milj. eur

€€€€€

Henkilöstömäärä

13 500

Asiakastyytyväisyyskäynnit

26 278

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

5


1.1 Toimintaympäristön

kuvaus Suomessa

Suhdannetiedusteluissa kiinteistöpalveluiden näkymät

ovat kirkastuneet vuonna 2016 jonkin verran, kuten

palveluissa yleensäkin. Kiinteistöpalveluiden tuotanto on

parin heikon vuoden jälkeen kasvanut vuoden 2014 alusta

lähtien. Kiinteistön muut ylläpidon palvelut ovat kasvaneet

nopeammin kuin siivouspalvelut.

Kiinteistöpalveluiden tilastoitua kasvua on kirittänyt

ulkoistaminen, kun asiakasyritykset keskittyvät ydintoimintoihinsa

ja hankkivat siivouksen sekä muita ylläpito- ja

käyttäjäpalveluita ostopalveluna. Myös kuntasektorilla

ostopalvelut lisääntyvät, mutta tämä kehitys on selvästi

hitaampaa kuin yksityisellä sektorilla. Kunnissa toimintojen

ulkoistaminen on vielä vähäistä. Niissä työ tehdään yleensä

omien työntekijöiden voimin. Kunnat ovat ulkoistaneet

siivouspalveluista 20–25 %, kiinteistöhuollosta ja teknisistä

palveluista noin 40 %. Alalla on suuret potentiaaliset markkinat

ja kiinteistöpalvelu voi siten hyvin lisääntyä edelleen

lähivuosina.

Pesulapalveluiden liikevaihdon kasvu on ollut edellisinä

vuosina vaimeaa. Henkilöstöpalvelualalla on nyt meneillään

kasvun aika, mutta SOL Henkilöstöpalveluiden tulos

on ollut selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.

Kiinteistöpalveluiden suhdannenäkymät ja -tilanne

60

40

Saldo

Suhdannenäkymät

Suhdannetilanne

20

0

-20

-40

-6+

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Aurinkoenergian lähteillä

SOL

Arvot

• Aurinkoisen tyytyväinen asiakas

• Iloinen työn tekeminen

• Arkiluovuus

• Yrittäjyys

• Luotettavuus

SOL

Menestystekijät

• Asiakastyytyväisyys

• Osaava ja osallistuva henkilöstö

• Jatkuva kannattavuus

• Hyvä maine työnantajana

• Hyvät kumppanuussuhteet

6 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


1.2 SOL Future

SOL Futuressa on ennakoitu SOLin tulevaisuuden näkymää

kiinteistöpalvelumarkkinoilla ja henkilöstövuokrauksessa

vuoteen 2025 asti. Tulevaisuuden markkinoilla SOL on

vahva toimija.

Liikevaihtomme kasvutavoite vuoteen 2025 mennessä

on konsernitasolla 1001 milj. euroa, josta Suomen osuus

755 milj. euroa ja ulkomaiset tytäryhtiöt 246 milj. euroa,

jolloin ulkomaan osuus konsernin liikevaihdosta tulee

olemaan 25 %. Vastaavasti henkilöstömäärän arvioidaan

Suomessa kasvavan noin 20 000 henkilöön ja myös ulkomaisissa

tytäryhtiöissä kasvavan merkittävästi.

Ennakoimme jopa 60 % työntekijöistämme olevan

vuonna 2030 syntyisin muualta kuin Suomesta, kun tänä

päivänä osuus on n. 30 %. Työntekijöiltä tullaan odottamaan

entistä enemmän moniosaamista, jossa erilaisia

työtehtäviä yhdistetään keskenään. Keskeisimmät työpaikat

tulevat olemaan kiinteistön ylläpidon lisäksi logistiikan,

teollisuuden ja kaupan toimialoilla. Koulutukseen panostamalla

huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä.

Ikäohjelman avulla taas huomioidaan eri ikäryhmien

työllistymistarpeet. Ohjelmassa on huomioitu eri ryhmien

elämäntilanteet ja elämäntilanteeseen sopivia työtehtäviä.

Toimintatapojen digitalisoimista tullaan jatkamaan

vauhdilla.

Liikevaihtotavoite (milj. euroa)

Kuva 4. Konsernin liikevaihtotavoite vuoteen 2025

1010

1001

808

606

404

202

0

226,6

51,4

2015

274

404

107

2020

512

755

246

2025

Yhteensä

Ulkomaat

Suomi

SOL

Toiminta-ajatus

• Vapautamme asiakkaamme toteuttamaan omaa

toimintaansa tuottamalla elämyksiä

SOL

Visio

Tulevaisuuden

markkinoilla SOL

on vahva toimija.

• Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen

kumppani kaikissa palveluissamme

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

7


1.3 Riskienhallinta

Yhdessä vakuutusyhtiö OP:n kanssa olemme kartoittaneet

keskeisimmät riskit:

• Kannattavuusriskit: toimialan hintakilpailun vaikutus

kannattavuuteen

• Työkykyriskit

• Asiakasriskit

• Henkilöstönsaatavuusriskit

• It-projekteihin liittyvät riskit

Riskit priorisoidaan riskin tärkeyden mukaisesti arvioimalla

riskin toteutumisen vaikutusta, todennäköisyyttä ja riskin

hallinnan tasoa. Riskin toteutumisen vaikutusta arvioitaessa

otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös

mm. vaikutukset ihmisten hyvinvoinnille, ympäristölle ja

SOLin maineelle. Riskienarvioinnissa käytetään SOLissa

toimintajärjestelmän mukaisia työkaluja.

Riskienhallintatoimenpiteille on SOLissa vastuuhenkilöt,

jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta

ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään

toimintasuunnitelmiin ja seurantajärjestelmiin.

Riskienhallintatoimenpiteet kohdistetaan vaikuttavuudeltaan

merkittävimpiin riskeihin kustannustehokkailla ja

tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä.

SOLin johto seuraa säännöllisesti riskienhallinnan

toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskienhallintatoimenpiteiden

edistymisestä. Toimenpiteiden riittävyyttä ja

vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa.

Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Hyödykehintariskit

Kiinteistöjen

hintariski

Osakkeiden

hintariski Markkinariskit

Valuuttariski

Korkoriski

Ilmastonmuutos

Pohjavesien

saastuminen

Ympäristöriskit

Rekrytointiriski

Väärinkäytösriski

Avainhenkilöriski

Rahoitus- ja

likviditeettiriskit

Henkilöstöriskit

Henkilövahinkoriskit

Työtapaturmat

Työperäiset

sairaudet

Luottoriski

Selvitysriski Vastapuoliriski

Luottokelpoisuuden

Rahoitusriski

heikkeneminen

Markkinalikviditeetin

romahdus

Kassanhallintariski

Luottoriskit

Finanssiriskit

Vahinkoriskit

Kokonaisriski

Fyysisten

vahinkojen

riskit

Suunnitteluriski

Strategian muutos

Investointiriski

Johtamisriskit

Strategiset

riskit

Operatiiviset

riskit

Prosessiriskit

Omasiuusvahingot

Tuhotyöt Tulipalo

Toiminnan Tulva

keskeytymisriski Sähkökatkos

Muutosriski

Henkilöstöjohtamisen

riskit

Omistajapolitiikan

riskit

Markkina-asemaan

liittyvät riskit

Toimintaympäristön

riskit

Toimitusketjun

riskit

Juridiset riskit

Veroriski

Kilpailijariski

Maineriski

Avainasiakasriski

Kumppanuusriskit

Jakelukanavariskit

Tietojärjestelmä-

Oikeusjutut

Säännösten kiristymisen

riskit

riski

Tietoturvallisuusriskit

Järjestelmäriski

Puutteellinen IT-tuki

Prosessijohtamisen riskit

Kontrolliriskit

Laaturiskit

Kysyntä- / tarjontariski

Alihankkijariskit

Raaka-ainetoimittajariskit

Ulkoistusriskit

Sopimusriskit

Riskienhallinta

1.4 Vastuu palvelutuotannosta

ja palveluista

SOL vastaa siitä, että sen palvelut ovat turvallisia, luotettavia,

kestäviä ja että ne täyttävät laatunormiston, esim.

hygieniavaatimukset. Suosimme pitkäaikaisia, valikoituja

toimittajasuhteita ja edellytämme koko palvelutuotannoltamme

sitoutumista asettamiimme turvallisuus-, ympäristö-

ja työsuhdevaatimuksiin.

SOL toimii yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina

loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää

luotettavuutta ja turvallisuutta. Edellytämme toimittajakumppaneidemme

henkilökunnan tunnisteena kuvallista

henkilökorttia ja siinä olevaa veronumeroa osana harmaan

talouden estämistä.

Palvelutuotanto on tarkasti määritelty ja on valtaosin

suunniteltu ja kehitetty meillä. Kehitystyötä tehdään kaikkien

toimittajien kanssa yhteistyössä palvelutuotannon oikeellisuuden

varmistamiseksi. Kehityksen lähtökohtina ovat

turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys

ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.

SOL Henkilöstöpalvelut Oy:ssa asiakas käyttäjäyrityksenä

vastaa SOLin palveluosaajien turvallisuudesta. SOLin

roolina on rekrytoida, perehdyttää ja kouluttaa palveluosaajat

toimimaan asiakkaiden tarpeiden, ohjeiden ja

turvallisuusmääräysten mukaisesti.

8 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


SOL konsernin puikoissa

on nyt neljäs

sukupolvi Peppi

Kaira ja Juha-Pekka

Joronen.

1.5 Toimitusjohtajan katsaus

SOLin strategia perustuu Aurinkoisen tyytyväiseen asiakkaaseen,

osaavaan, osallistuvaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön,

tuottavuuteen ja kannattavaan kasvuun. Keskeistä

strategiassa on jatkuva kehittyminen. Vuonna 2016 kasvutavoitteet

saavutettiin SOLissa pääosin hyvin.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain sovituilla

asiakastyytyväisyyskäynneillä. Viime vuonna kasvokkain

tehtyjä asiakastyytyväisyyskyselyitä on kaikkinensa 26 278

kappaletta, palautteen ollessa loistavaa. SOL Palveluilla

tulos oli 99,5 %, Henkilöstöpalveluilla 98,7 % ja Pesulapalveluilla

99,8 %, (asteikko 0–100%). Henkilöstön kehittämiseen

panostetaan ja aloitettu koulutusuudistus on edennyt

odotusten mukaan. Erityisiä panostuksia on tehty esim.

verkkoperehdytyksen, lähikoulutuksen, työssä oppimisen

ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Viime vuonna

järjestettiin yhteensä 12 000 koulutuspäivää.

Panostuksemme SOL Life -työhyvinvointiohjelmaan on

tuottanut hyviä tuloksia: sairaus- ja tapaturmapoissaolot on

saatu laskuun, työkyvyttömyyseläkemenot ovat pienentyneet

ja henkilöstön työtyytyväisyyttä mittaava Ilopuntari on

hyvällä tasolla.

Liiketoiminnallisesti erityisen ilahduttavaa oli vuonna

2016 SOL Henkilöstöpalveluiden hurja kasvu, jossa yhtiö

nousi yhdeksi alan suurimmista valtakunnallisesti toimivista

yrityksistä. Liikevaihtoa kertyi yli 41 miljoonaa ja kasvua oli

yli 60 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Alalla on

nyt meneillään kasvun aika, mutta Henkilöstöpalveluiden

tulos oli selvästi yli alan keskimääräisten lukujen.

Myös kansainvälisesti kasvamme noin kymmenen prosentin

vuosivauhtia. Ruotsin yksikkö etenee oikein hyvin ja

Virossa olemme menestyneet alusta alkaen. Myös Venäjällä,

erityisesti Moskovassa, on päästy kovaan kasvuun.

Venäjän talous ei vielä näytä elpymisen merkkejä. Kasvu on

tulosta meidän hyvästä työstämme siellä. Olemme onnistuneet

saamaan isoja, hyviä asiakkaita.

SOL-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 285 milj. €.

Liikevoitto vuonna 2016 oli 5,2 milj.€, mikä on 1,8 % liikevaihdosta.

SOLin investoinnit vuonna 2016 olivat 6,9 milj. €.

SOLin maksuvalmius on ollut hyvä.

SOLin jatkuvuus on varmistettu myös tarkoituksenmukaisella

vakuutusturvalla. Näköpiirissä ei ole liiketoimintaan

tai rahoitukseen liittyviä merkittäviä riskejä. Valuuttojen

arvon vaihteluiden vuoksi riskejä kohdistuu Venäjän tytäryhtiöiden

euromääräiseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Uskomme, että SOL vahvana toimijana ja suunnan

näyttäjänä sekä palvelun edelläkävijänä ja kehittäjänä

pärjää edelleen. Pärjäämme toimimalla joustavasti ja ketterästi,

pitämällä erityisen hyvää huolta asiakkaistamme ja

omasta henkilöstöstä sekä kumppaneistamme ja tekemällä

töitä sovitusti.

Vuosi 2017 on kaikilla toimialoilla alkanut hyvin. Yhdessä

Postin kanssa perustetulla sisälogistiikan yhtiö Flexo Palvelut

Oy:llä on hyvät toimintaedellytykset.

Juhapekka Joronen

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

9


2Organisaation

taustakuvaus

SOL on Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.

SOLin johtamista ohjaavat arvot, joissa taloudellinen,

sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä.

SOLiin kuuluvat emoyhtiö SOLEMO Oy:n

kolme 100 % omistamaa tytäryhtiötä Suomessa

ja 5 ulkomailla. Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluita

Venäjällä, Pietarissa ja Moskovassa, sekä Virossa,

Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Kuluttajan pesulapalveluita

tarjoamme Moskovassa, Pietarissa ja Virossa osana

siivous- ja toimitilapalveluyritystä.

Pesulan kemiallisen pesun myymäläkonsepti alkoi Suomessa

2001. Viime vuonna palvelevia pesulamyymälöitä oli

Suomessa 58. Vuonna 2016 Helsingin Citycenterin ja Haagan

pesulat suljettiin. Itäkeskuksen toinen pesula lopetettiin.

Uusiin tiloihin siirryttiin Tampereella Kalevan Prisman

tiloissa. Pesulan kansainvälinen toiminta käynnistettiin

Virossa 2008, Pietarissa 2010 ja Moskovassa 2011. Vuonna

2009 aloitimme Henkilöstövuokrauksen ja -rekrytoinnin

asiakkaillemme Suomessa. Venäjällä Henkilöstövuokrausta

tehtiin v. 2013 –2015.

2.1 SOL-yhtiöt

Solemon Suomen yhtiöt koostuvat SOL Palvelut Oy:stä,

joka tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluita, kiinteistöpalveluita

sekä Turvallisuuspalveluita. SOL Henkilöstöpalvelut

on keskittynyt henkilöstövuokraukseen ja suorarekrytointiin.

SOL Pesulapalvelut Oy tarjoaa pesulapalveluita yksityisille,

yrityksille sekä julkisille yhteisöille.

Ulkomaalaisten tytäryhtiöt ovat:

• OOO SOL

• OOO SOL SP

• OOO SOL DC

SOL Baltics OÜ

• Solreneriet AB

• Reneriet Estonia OÜ

2.2 SOL on Aurinkokunta

– ylivoimaista

kumppanuutta ja laatua

SOL on Aurinkokunta, joka koostuu Aurinkovoimalasta

sekä henkilöstöpalveluista, kiinteistöpalveluista, pesulapalveluista,

siivouspalveluista, toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.

Haluamme jokaisen palvelun edustavan

alansa huippua ja tuottavan asiakkaillemme positiivisia

elämyksiä. Toimimme vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen

ja parhaiten palvellen. Olemme nopeita ja kustannustehokkaita.

Haluamme olla ylivoimainen kumppani kaikissa

palveluissamme ja palveluratkaisukokonaisuuksissa.

SOL vastuullisuuden parissa työskentelevät SOLin

johtoryhmän ja toimintokohtaisten kehitysryhmien lisäksi

koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä

kaikkia. Toimintaorganisaatio on muodostettu niin, että

palvelun, markkinoinnin, ja myynnin sekä kehityksen ja hallinnon

toiminnat tukevat operatiivista toimintaa kaikkialla.

Operatiivinen toiminta on rakennettu linjaorganisaatiosta,

joka palvelee paikallisesti ja tasalaatuisesti toimintajärjestelmän

perusteella. Kehitystoiminta kohdistuu palvelukonseptien

ja -prosessien rakentamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi kehitystyötä tehdään hankintatoimen ja logistiikan

alueella.

10 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


2.3 Raportointi

Liikevaihto (milj. euroa)

Kuva 1. Liikevaihdon kehitys 2012–2016 Suomi ja ulkomaat

25

20

205,7

217,5

221,5

222,6

230,8

15

Suomi

10

Ulkomaat

5

24,6

44,6

48,10

51,4

54,2

0

2012

2013

2014

2015

2016

Liikevoitto (milj. euroa)

Kuva 2. Liikevoiton kehitys vuosina 2012–2016

14

12

10

10,4

8

7,6

6

4,7

5,2

4

2

2,5

0

2012

2013

2014

2015

2016

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon kehitys 2012 –2016 (milj. euroa)

50

40

41,6

30

26

20

16,9

18,3

20,1

10

0

2012

2013

2014

2015

2016

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

11


Bruttoinvestoinnit (milj. euroa)

Kuva 3. Bruttoinvestoinnit vuosina 2010–2016

16

15,9

14

12

10

8

6

6,2

4

2

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Henkilöstömäärän kehitys 2012-2016

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

8144 8200

8692

3101 3282 3339

2012 2013 2014

9050

7484

3606 3747

2015 2016

Suomi

Ulkomaat

2.4 Missio, visio ja strategia

Missiomme on vahvistaa palveluillamme asiakkaidemme

yrityskuvaa. Palvelumme helpottavat asiakkaan arkea ja

ovat kokonaiskustannuksiltaan kustannustehokkaat. Toimimme

vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja.

Meidän kaikkien toiminta ja päätöksenteko perustuu

yhteisiin arvoihimme – aurinkoisen tyytyväinen asiakas,

kannattavuus, luotettavuus, yrittäjyys, arkiluovuus, iloinen

työn tekeminen. Olemme asiakasta varten.

Iloiset puna-keltaiset työvaatteemme symboloivat

SOL-arvoja ja brändiä ja vaikuttavat erottuvuudellaan myös

työturvallisuuteen.

Uskomme SOLissa positiiviseen ihmiskuvaan, jossa jokainen

haluaa tehdä työtä ja onnistua työssään ja jokainen

on erilainen, luova, ajatteleva, toimiva ja tunteva yksilö.

Haluamme kannustaa ja antaa palautetta työssä kehittymiseksi;

erityisesti onnistumiset ja kiitokset ovat meille

tärkeitä ja oleellisia työssä jaksamiselle.

Visiomme on olla ylivoimainen kumppani kaikissa palveluissamme

ja toiminta-ajatuksemme mukaan haluamme

vapauttaa asiakkaan omaan toimintaansa.

Haluamme kasvaa palvelukonseptiemme ja osaavan

henkilöstömme avulla kehitysyhteistyössä asiakkaidemme

kanssa. Lopputuloksena on kannattava, vakavarainen ja

erinomaisesti hoidettu SOL, jolla on aurinkoisen tyytyväiset

asiakkaat ja henkilöstö.

SOLin yrityskuva viestii markkinoille, sen kaikille sidosryhmille.

Brändimme kulmakivet ovat iloisuus, aurinkoisuus

– keltaisuus, innostunut palvelu, osaava- ja ammattitaitoinen

henkilöstö, joustavuus, helppous.

12 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Keltapunaisuus työasuissa

symboloi SOLin arvoja

SOL Filosofia

SOL ihmiskäsitys

• Ihminen on vastuuntuntoinen ja haluaa tehdä

hyvää työtä

• Ihmisellä on onnistumisen tarve

• Ihmiset ovat erilaisia

• Ihminen on aloitteellinen ja luova

• Ihminen on ajatteleva, toimiva ja tunteva

SOL vapaus

• Vapaus työpaikasta: tärkeää ei ole missä työ

tehdään, vaan mitä saadaan aikaan

• Vapaus statussymboleista: arvostus on ansaittava

• Vapaus työajasta: tulos ratkaisee

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

13


3Johtaminen

SOLissa

SOLin johtamiskulttuuri on rakennettu niin, että se

mahdollistaa luottamuksen rikastaman

vuorovaikutuksen ja arkiluovuuden ilmapiirin sekä

ihmisten kunnioittamisen ja vastuullisuuden.

SOLissa tavoitteena on palveleva johtaminen.

Olennaista on vastuun antaminen, luottamus ja

hyvän työyhteisön tukeminen.

Emoyhtiön hallituksessa toimivat puheenjohtajana

Juhapekka Joronen sekä varsinaisina

jäseninä Peppi Kaira ja Anja Eronen. SOL Palvelut Oy:n

toimitusjohtajana toimii Juhapekka Joronen, SOL Pesulapalvelut

Oy:n Peppi Kaira, SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n

Niilo Kemppe ja SOLEMO Oy:n Peppi Kaira. Anja Eronen

on toiminut SOLEMO Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtajana

31.8.2011 asti ja 1.9.2011 alkaen SOL Palvelut

Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

SOLin johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja

Anja Eronen, Suomen yritysten toimitusjohtajat,

henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, kehityksestä

vastaava johtaja Riitta Sirviö sekä henkilöstön edustajat

ylemmistä toimihenkilöistä, työntekijöistä ja muista toimihenkilöistä.

Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Toni Aaltonen

tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:stä.

Johtaminen on rakennettu mahdollisimman matalaksi

organisaatioksi, lähelle asiakasta ja henkilöstöämme. Operatiivisen

johtamisen seuranta ja kehitys- ja parannushankkeet

kuuluvat kunkin palvelusektorimme kehitysryhmälle.

Kaikki kokouskäytännöt on kuvattu toimintajärjestelmässä

ja tarkennettu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka

perusteella ne ovat myös aikataulutettu.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9000:2015

laatustandardiin, ISO 14001 -ympäristöstandardiin, OHSAS

18001-turvallisuusspesifikaattiin sekä ISO 31000 riskienhallintastandardiin.

Kullakin yrityksellä on oma toimintajärjestelmänsä

noudattaen konsernin perusjärjestelmää.

Asiakkaamme auditoivat toimintajärjestelmämme, jonka

pohjalta toimintaa kehitetään. SOLin Viron ja Latvian

yrityksillä on laatusertifikaatit. Hyvinvoinnin ohjelma on

rakennettu SOL Lifeen. Dokumentaatio tallennetaan keskitetysti

M-Files-ohjelmaan, joka sisältää myös asiakkuusjärjestelmän.

Järjestelmä hyödyntää SOLin omaa asiakastietojärjestelmää

(Sirkkeli).

Turvallisuusohjeet ovat oleellinen osa toiminnan

ohjaustamme. Ne ovat lisäksi helposti saatavilla sisäisestä

intranetistämme tai palvelupesulamyymälöidemme

erilliskansioista. Konsernissa ja sen yhtiöissä on nimetty

tieto-, ympäristö- ja työ- ja muusta turvallisuudesta vastaavat

henkilöt. Turvallisuusohjeiden ajan tasalla pitäminen

ja varhainen puuttuminen ja ennakoiminen ovat meille

tärkeää. Kaikessa viestinnässä korostamme henkilöstömme

vastuullisuutta ja sen mukaista toimintaa. Minkäänlaista

korruptiota tai lahjontaa emme salli. Toimintajärjestelmäämme

on kirjattu ohjeet lahjojen vastaanottamisesta ja

matkustamisesta.

Johtaminen on

rakennettu mahdollisimman

matalaksi

organisaatioksi,

lähelle asiakasta ja

henkilöstöämme.

14 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Johtamisen periaatteet - kuvaa matalaa organisaatiota ja sisäistä palvelua.

Yhteisen voiman

hyödyntäminen

Ohut keskushallinto

Selkeät tavoitteet,

mittarit ja seuranta

Valikoidut

konsernipalvelut

Hajautettu

organisaatio,

tulosvastuu

mahdollisimman

alhaalla

Jatkuva parantaminen

Yksilöt tekevät

tuloksen toistensa

kanssa yhteistyössä

Joustavuuden

lisääminen

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

15


3.1 SOLin eettiset

pelisäännöt – hyvän

liiketoiminnan periaatteet

3.1.1. Johdanto

SOLin toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen

ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen SOLin

työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:

Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen,

Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus.

SOLissa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä

työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja

vastuunottoon. Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti

suhteessa sidosryhmiimme. SOLin vastuullisuus

kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat,

alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat

toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten

järjestöjen kanssa.

Nämä pelisäännöt ovat osa SOLin Vastuullisuusraporttia.

Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa SOLin kotimaisissa ja

ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta

on jokaisella solilaisella.

3.1.2 Eettiset säännöt ja lainsäädäntö

SOL ja solilaiset noudattavat kaikessa toiminnassaan

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vallitsevia, yleisesti

hyväksyttäviä liiketoimintatapoja. Kiinteistötyönantajat

ry:n jäsenyrityksenä SOL ja solilaiset kehittävät toimialaa

noudattamalla alan eettisiä periaatteita. Jokaisen solilaisen

velvollisuus on hankkia riittävät tiedot omaa työtään

koskevista lainsäädäntömääräyksistä. Esimiehen velvollisuus

on varmistaa, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen

myös näihin pelisääntöihin. Epäselvässä tilanteessa

SOLin työntekijän tulee aina kääntyä oman esimiehensä

puoleen. SOLissa esimiesten velvollisuutena on varmistaa,

että lakeja, säännöksiä ja hyviä liiketoimintamenettelyjä

noudatetaan kaikilta osin. Saadessaan tiedon säännösten

vastaisesta toiminnasta työntekijän tulee ilmoittaa asia

omalle esimiehelle, jonka velvollisuus on viipymättä ryhtyä

asianmukaisiin toimenpiteisiin ja raportoida asiasta yhtiön

johdolle.

3.1.3 Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

SOLin työntekijöiden edellytetään edistävän SOLin etua ja

toimivan vastuullisesti. SOLin työntekijöiden on vältettävä

kaikkea toimintaa, joka saattaa johtaa eturistiriitaan.

Sovellamme

Kiinteistötyönantajat ry:n

julkaisemia eettisiä

ohjeita ja vahvistamme

kiinteistöpalvelualan

arvostusta

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti asiakkaille

annettuja lupauksia ja sitoumuksia noudattaen

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös yhteistyökumppaneiltamme

vastuullista toimintaa

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen

tiedon suhteen ja olemalla käyttämättä väärin

saamiaan tietoja

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa

sekä tuntemalla toimialansa normit

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä

ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista ja edistämällä

henkilöstönsä ja asiakasyritysten työturvallisuutta

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla

rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen

kuvallisen henkilökortin, jostailmenee henkilötietojen

lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan Tilaajavastuu.fi-palveluun

tilaajavastuulain edellyttämät tiedot

yrityksestään ja alihankkijoistaan

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden

edistämiseen

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja erilaisuuden

sekä monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä”

16 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


SOL kieltää korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassaan.

SOL ja sen työntekijät eivät saa maksaa, eivätkä

tarjota lahjuksia tai laittomia maksuja asiakkaille, esimiehille,

valtion ja kuntien viranomaisille tai muille osapuolille

saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa tai mistään

muusta vastaavasta syystä.

SOL ei anna suoraa tai epäsuoraa tukea poliittisille

puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.

SOLin työntekijät eivät saa vastaanottaa sidosryhmiltä

tai tavarantoimittajilta henkilökohtaisia etuja tai lahjoja,

jotka eivät noudata sovellettavia lakeja tai paikallisia

liiketoimintatapoja. Etuja tai lahjoja saa vastaanottaa vain,

jos ne annetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä ja ne

ovat tavanomaisia, kohtuullisia sekä arvoltaan vähäisiä.

Hyväksyttäviä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ovat yleensä

edut, jotka ovat:

• epäsäännöllisiä ja annettu tai vastaanotettu avoimesti,

ilman velvoitteita ja/tai odotuksia vastapalveluksesta

• organisaation sidosryhmien hyväksyttävissä ja kestävät

julkisen tarkastelun

• laillisia, tavanomaisia ja kohtuullisia rahalliselta arvoltaan

• Ennen yhteistyökumppanille annettavaa lahjaa tai etua

on selvitettävä ja huomioon otettava vastaanottajan

säännöt ja eettiset ohjeistukset lahjonnan torjumiseksi.

Suomessa julkista sektoria koskevan vieraanvaraisuuden

suhteen tulee noudattaa VM:n ohjetta 1592/2010: (www.

vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20100825Vieraa/Vieraanvaraisuudesta__eduista.pdf)

Esimerkkinä hyväksyttävästä vieraanvaraisuudesta ovat

mm. yhteistyötahon merkkipäivät ja eläkkeellelähtötilaisuudet,

joihin liittyen tavanomaisen lahjan antaminen on

sallittua. Samoin on tilanne sellaisten juhlatilaisuuksien

tai kulttuuritapahtumien suhteen, joiden yhteyteen liittyy

kokous tai koulutusohjelma.

Mikäli SOLin työntekijälle tarjottavan lahjan tai edun

arvo ylittää 100 euroa, tulee sen vastaanottamiseen saada

lupa palvelujohtajalta, liiketoimintajohtajalta tai toimitusjohtajalta.

toimimme vastuullisesti

tarjoamalla reiluja

vuokratöitä.

3.1.4. Vastuullista Henkilöstöpalvelua

SOL Henkilöstöpalvelut on Henkilöstöpalveluyritysten

Liiton auktorisoitu yritys ja kuulumme Palta ry työnantajaliittoon.

Auktorisoituna yrityksenä olemme sitoutuneet

noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan

vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.

3.1.5 Reiluja vuokratöitä

Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan,

että henkilöstövuokraus on aina reilua sekä työntekijän

että käyttäjäyrityksen kannalta. Auktorisoidut yritykset haluavat

tuoda esille oman sitoutuneisuutensa lain mukaisiin

ja eettisiin toimintatapoihin. Asiakasyritykset ja vuokratyöntekijät

taas haluavat tunnistaa alan rehelliset ja luotettavat

toimijat. Auktorisointisäännöt annetaan osapuolille

tiedoksi. Auktorisointisääntöjen noudattamista valvotaan.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta

sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot,

jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa

ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota

myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin. Yleisiä

sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen

ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa

on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten

velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta

ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä

vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa

sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Etua ei pidä antaa tai vastaanottaa, jos

• etu ylittää tavanomaisen ja kohtuullisen liike-elämän

käytännön

• etu on vastoin SOLin intressejä tai arvoja

• etu voisi vaikuttaa tai näyttäisi vaikuttavan liikesuhteen

osapuolen riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen

• etu on omiaan herättämään epäilyksen antajan motiiveista

tai järjestelyn vaikutuksesta liiketoiminnan

päätöksentekoon tai tulokseen

• syntyisi epäilys siitä, että asia näyttäytyisi julkisuudessa

SOLin kannalta negatiivisena

Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien

ja matkojen osalta noudatetaan pääsääntöä, että

SOL maksaa matkoista johtuvat kustannukset.

Aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen

sopivuudesta/säännösten mukaisuudesta, tulee siitä

kieltäytyä.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

17


3.2 Sidosryhmä

SOLin yhteiskuntavastuu kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat,

henkilöstön, alihankkijat, yhteistyökumppanit, omistajat,

viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median

sekä yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten

ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme

veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen

ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.

3.2.1 Henkilöstö

Työllistämme tällä hetkellä yli 13 500 työntekijää, joille

olemme sitoutuneet maksamaan palkkaa sopimusten mukaisesti

ja huolehtimaan työnantajamaksuista. Palvelemme

asiakasta henkilöstön kanssa ja kautta. Keskeinen arvomme

on iloinen työn tekeminen.

Tähtäämme oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan,

joka mahdollistaa työpaikkojen säilyvyyden ja korkean työtyytyväisyyden.

Henkilöstön jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

investoidaan, jotta se tuottaa parhaan mahdollisen

hyödyn asiakkaille ja työntekijöille sekä SOLille.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Aktivoimme

ja koulutamme henkilöstöämme osallistumaan oman

työn ja toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen niin

jokapäiväisessä työssä kuin pidemmän ajan suunnittelussa

ja kehittämisessä. Mm. vuotuisen toimintasuunnitelmamme

ja budjettimme rakennamme alhaalta ylöspäin, jolloin

mahdollisimman moni voi olla mukana. Suomessa henkilöstölle,

jotka työskentelevät vähintään 15 h / vko, tarjotaan

6 kk jälkeen yleislääkäritasoinen työterveydenhuolto

ja käytössämme on SOL Life, Jatkuvan välittämisen malli.

Työturvallisuuteen, riskien kartoitukseen ja ennakoitavuuteen

on panostettu suunnitelmallisesti kaikkialla. Tilanteen

mukaista nopeaa tiedottamista ja vuorovaikutusta on

edelleen lisätty.

Henkilöstön osaamista kehitetään omilla sekä lyhytettä

pitkäkestoisilla valmennuksilla ja koulutuksilla sekä

oppisopimuskoulutuksilla. SOLilla on aktiivinen tutor- ja

mentortoiminta kaikille henkilöstöryhmille sekä jatkuva

työtyytyväisyyden kysely Ilopuntarilla. Tavoitteista tuloksiin,

ta-tu-keskustelut auttavat tavoitteiden asettelussa ja tulosten

tekemisessä sekä oman itsensä ja toiminnan kehittämisessä.

Tuloskortilla seurataan ja ohjataan tavoitteiden

toteuttamista. Laatupassi on ollut pitkään työntekijöiden

hyvän työsuorituksen palkitsemisen väline.

SOLilla on hyvät ja toimivat yhteydet työntekijäjärjestöjen

kanssa.

3.2.2 Vastuulliset ja kasvolliset omistajat

SOLin omistajilla on perheyhtiönä keskeinen rooli ja pitkät

perinteet toiminnan ja yhtiön kehittämisessä. Omistajat

edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista, vastuullista toimintaa.

SOL on aktiivinen jäsen Suomessa Perheyritysten

liitto Ry:ssä, joka edistää perheyritysten toimintaedellytyksiä

ja vastuullista omistajuutta.

3.2.3 Aurinkoisen tyytyväinen ja uskollinen

asiakas on meille tärkein

SOLin toiminta on organisoitu asiakasvastuussa oleviin paikallisiin

palvelupiireihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.

Asiakastyytyväisyys

Kuva 5. Asiakastyytyväisyyden kehittyminen 2012-2016

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Nauru

Hymy

SOL Palvelut Oy

Viimeistely

SOL

Pesulapalvelut Oy

SOL

Henkilöstöpalvelut Oy

18 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


SOLilla on lähes 10 000 sopimusasiakasta. SOLille on kunnia-asia

täyttää sopimusvelvoitteensa. Sen myötä voimme

edellyttää vastaavaa myös sopimuskumppaneiltamme.

Toimintajärjestelmämme mukaan pyrimme ennalta ehkäisemään

ongelmatilanteita ja korjaamaan sekä kehittämään

palveluamme jatkuvasti.

Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaspysyvyyttä seurataan

kaikissa toiminnoissamme kuukausittain. Käytössämme

on jatkuva, SOLE-ohjeeseen ja vuotuiseen suunnitelmaan

perustuva asiakkaan kuunteleminen ja kysely, joka osalle

asiakkaistamme tehdään kuukausittain. SOLin asiakastyytyväisyys

on ollut vuosia erinomaisella tasolla.

Palveluidemme loppukäyttäjä on henkilöasiakas, jota

palvelemme parhaan kykymme mukaan. Tavoitteemme on,

että asiakas haluaa myös jatkossa asioida palveluitamme

käyttävissä yrityksissä ja yhteisöissä tai omissa palvelupesulamyymälöissämme.

3.2.4 Yhteistyökumppanit valitaan huolella

SOLin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelun- ja

tavarantoimittajat. Edellytämme kumppaneiltamme luotettavuutta,

ammattitaitoa ja vastuullisuutta ja panostamme

yhteistyöhön. Tarkempaa tietoa tästä on sosiaalisen

vastuun osiossa. Tavoitteemme kustannustehokkuuteen

haastaa myös kumppanimme.

3.2.5 Toimialan kehittäjä

SOLin juuret juontuvat syvälle Suomen talouselämään ja

toimintamme lasketaan alkaneen vuonna 1848, kun värjärimestari

C.A.Lindström perusti nykyisen eduskuntatalon

paikalle värjäriverstaan ja kaunopesulan.

SOL on merkittävästi nostanut alan imagoa hyvänä

työnantajana ja laadukkaiden palvelujen tuottajana. SOL

on tunnettu kiinteistöalan muuttamisesta palvelualaksi.

SOL on aktiivinen vaikuttaja Elinkeinoelämän keskusliitossa

ja Kiinteistötyönantajat ry:ssä sekä Henkilöstöpalvelualojen

liitto ry:ssä. SOL Palveluiden toimitusjohtaja

Juhapekka Joronen on EK:n hallituksen jäsen ja Kiinteistötyönantajien

hallituksen puheenjohtaja. Osallistumme

työskentelyyn myös muissa elimissä ja otamme vastaan

mahdolliset luottamus- ja asiantuntijatehtävät.

3.2.6 Viestintä ja media

Toimialamme ovat kaikkia kiinnostavia. SOL tähtää avoimeen

vuorovaikutukseen tiedostusvälineiden kanssa ja tiedottaa

säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle

kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka ovat myös www-sivuillamme.

Käytössämme ovat Suomessa sisäinen intra

ja SOLISTI-lehti sekä sähköinen uutiskirje web-sivujen ja

sosiaalisen median lisäksi. Kotisivut on käännetty kokonaisuudessaan

myös englanniksi. Viestintämme valmentaa ja

kouluttaa henkilöstöämme ja vastaa viestintäsuunnitelman

mukaisesti sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästämme.

Kerromme mielellämme tekemisistämme ja tuloksistamme.

Kannustamme asiantuntijoitamme julkisiin esiintymisiin

ja jakamaan osaamistaan konsernin ulkopuolella.

3.2.7 Globaali rooli entistä tärkeämpää

Yksilön oikeudet ja yhteinen vastuu kehittyvät. Roolimme

kolmansista maista tulevien työllistämiseksi vahvistuu ja

myös olojen parantaminen lähtömaissa on entistä enemmin

haasteemme.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

19


Olemme aloittaneet yhteistyön itsenäisen, voittoa

tavoittelemattoman Naisten Pankki vapaaehtoisyhteisön

kanssa. Naisten Pankki työskentelee sitoutuneesti keräämällä

lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon

kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein.

SOL on mukana FiBSin ja TEM:n organisoimassa

Monimuotoisuusverkostossa. Vuonna 2012 allekirjoitimme

Monimuotoisuussitoumuksen (Diversity Charter Finland),

jonka mukaisesti:

Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tunnistamme

ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita.

Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia.

Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

SOLilla toimii Monikulttuurinen kehitysryhmä, joka raportoi

suoraan johtoryhmälle. Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen

kerran SOLin monikulttuurisuusteko-palkinto. Sen sai

ansiokkaasta työstä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari

Crnobregin vetämä Monikulttuurisuustyöryhmä.

Palveluksessamme Suomessa oli vuonna 2016 4 000

ulkomaalaista.

Vuodesta 2007 asti SOLilla on toiminut Nuorisokehitysryhmä,

johon osallistuu eri toimialojen työntekijoitä.

Työryhmän tavoitteena on edistää nuorten asemaa ja

tuoda nuorten asioita esille. Keväällä 2016 Nuorisokehitysryhmä

järjesti tapahtuman SOL Cityssä jonne oli kutsuttu

nuoria eri oppilaitoksista ja pajoilta. Tätä tapahtumaa on

järjestetty vuodesta 2014. Nuorisopäivässä nuoret pääsivät

tutustumaan SOLin toimialoihin hauskojen rastien kautta

sekä osallistumaan CV-pajaan. Lisäksi Nuorisokehitysryhmäläiset

ovat osallistuneet eri rekrytointitapahtumiin vuoden

aikana, jossa he ovat innostaneet nuoria hakemaan

SOLille töihin.

SOL on Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan yhteistyökumppani.

3.2.8 Koulutustoimikunta- ja

tutkintotoimikuntayhteistyö

SOL tekee laajamuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa

lähtien peruskoulun yläasteen kummiluokkatoiminnasta.

Alamme ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut sekä

yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita koulutus-,

työharjoittelu- ja opetustyössä sekä tuottamaan ammattitaitoista

henkilöstöä.

SOLin koulutuksen johtaja toimii Opetushallituksen

asettamassa Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnassa.

Yhteistyömme ELY-keskusten kanssa eri puolella Suomea

on merkittävää ja toimivaa työvoimamme saatavuuden

varmistamiseksi.

Nuorten kehitysryhmä

20 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Noudatamme

toiminnassamme YK:n Global

Compact -periaatteita:

1. Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia

ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina

ihmisoikeuksien loukkauksiin.

3. Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen

neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

4. Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

5. Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta

poistamista.

6. Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen

yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

7. Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

8. Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta

ympäristöasioissa.

9. Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden

kehittämistä ja levittämistä.

10. Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja (mm.

kiristys ja lahjonta) vastaan.

MEILLÄ ON YLI 60 ERI

KANSALLISUUTTA ja

4000 ulkomaalaista

työntekijää.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

21


Taloudellinen

vastuu

SOLin taloudelliset tavoitteet perustuvat kannattavaan

kasvuun ja kannattavuuteen. Orgaanisen kasvun

lisäksi tehdään liiketoiminta- ja yritysostoja niiden

tukiessa toimintaamme. Pitkän tähtäimen tavoitteena

on sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.

4asvu

K

rahoitetaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste

on 43,7 %, joka mahdollistaa likviditeettivaihtelut

kustannustehokkaasti. Hyvä maksuvalmius

varmistaa maksuvelvoitteiden hoitamisen

sidosryhmille ja luo joustavuutta tehdä hankintoja

tarvittaessa nopeastikin. SOLin maksuvalmius on pysynyt

hyvällä tasolla. Palkansaajien ja viranomaismaksujen

lisäksi konsernin investoinnit ja muut hankinnat on kyetty

toteuttamaan suunnitelmien mukaan tulorahoituksella.

Haluamme varmistua siitä, että suoritamme kaikki maksuvelvoitteemme

sovittujen maksuehtojen mukaisesti ilman

viivytyksiä, ja samaa täsmällisyyttä edellytämme myös asiakassuorituksissa.

Maksuvalmiutta mitataan Quick ratiolla,

Quick ratio oli vuonna 2016 tavoitellut 1,3.

Kaikki palvelumme ovat paikallista toimintaa, ja olemme

organisoineet toimintamme sen mukaisesti. Liiketoimintojen

johto ja Suomessa sijaitsevan pääkonttorin, SOL Cityn

talous- ja henkilöstöhallinto tukevat paikallista toimintaamme.

Osa taloushallinosta toimii Seinäjoella ja Kouvolassa.

SOL Konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2011

38 %, ulkomaalaisten tytäryhtiöiden kasvu on ollut 184 %

ja suomen 23 %.

Vuonna 2016 Suomen liikevaihto jakautui 80,9 % kiinteistö-,

siivous- ja toimitilapalveluiden sekä turvallisuuspalvelut,

Henkilöstöpalvelut 14,6 % ja pesulapalvelut 4,5 %.

Vuonna 2016 Suomen toimintojen osuus 81 % ja ulkomaiden

19 %.

SOLin bruttoinvestoinnit vuonna 2016 olivat 6,9 milj.

euroa ja materiaalien ja palveluiden ostot maltilliset

11,7 %.

Toimimme

valtakunnallisesti,

palvelemme

paikallisesti.

22 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Konsernin liikevaihto, milj. eur. Liikevaihdon muutos, %

300

250

230,3

262,10 269,6 274,0

285,0

25

20

200

150

100

15

10

11,3

13,8

50

5

2,9

1,6

4,04

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

2012

2013

2014

2015

2016

Omavaraisuusaste, %

Sijoitetun pääoman tuotto, milj. eur.

60

60

50

40

30

20

10

39,6

41,4 42,9

44,8 43,7

50

40

30

20

10

31,6

20,5

7,2

12,6

12,9

0

2012

2013

2014

2015

2016

0

2012

2013

2014

2015

2016

Gearing, velkaantumisaste, %

Quick Ratio

-66,5

Ostot, milj. eur.

14

12

10

12,4 12,6 12,5

11,8

11,3

10,2

12,88

11,53

11,7

11,66

8

Palvelut

6

Materiaali

4

2

0

2012

2013

2014

2015

2016

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

23


Vastuut

sidosryhmille

SOL haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä arkeen.

Elämys arjessa ilahduttaa, innoittaa ja sykähdyttää.

Parhaimmillaan se tuo hyvän mielen, hyvän elämän,

hyvän arjen ja puhtauden sekä turvallisuuden tunteen.

55.1 Vastuut asiakkaille

Palvelumme toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti

sopimuksen edellyttämällä tavalla. Kehitämme palveluitamme

asiakkaidemme odotusten ja toiveiden perusteella.

Palveluratkaisumallimme mahdollistaa useiden palvelujen

saamisen SOLista, ja on myös kokonaistaloudellisesti

edullisin.

Tuottavuus ja tehokkuus ovat merkittäviä tavoitteita

prosessiemme kehittämisessä. Henkilöstömme hankinta ja

varamiesjärjestelmä ovat sähköisessä muodossa kaikissa

palveluissamme Suomessa. Henkilöstön perehdytys ja osa

koulutuksesta on verkossa, joka ei sido oppijaa paikkaan

eikä aikaan. Suomen laskuista lähes kaikki välittyy asiakkaillemme

paperittomassa muodossa. Myös ostolaskujen

sähköinen osuus on lähes 100 %. Saatavien hallintaan kiinnitetään

jatkuvasti huomiota, ja näin varmistetaan kaikille

asiakkaille tasapuolinen kohtelu.

Suomessa olemme tehostaneet tilaajavastuulain mukaista

raportointia. Olemme www.tilaajavastuu.fi verkkopalvelussa.

Palveluiden avulla asiakkaat voivat tarkastaa,

että täytämme omat velvollisuutemme yhteiskuntaa

kohtaan.

5.2 Vastuut työntekijöille

SOL on yritys, jossa henkilöstöllä on merkittävä rooli kaikessa

tekemisessä. Henkilöstökustannukset olivat v. 2016

80,5 % liikevaihdosta, kun niiden osuus 2011 oli 73,8 %.

Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 2016 olivat 180,5 milj.

euroa. SOL kantaa vastuuta työpaikkojen säilyttämisestä

myös pitkällä tähtäimellä. Työvoimamme koostuu pääasiassa

vakinaiseksi palkatuista henkilöistä, joista osa voi

olla osa-aikaisia työn luonteesta johtuen. Tilapäistyövoiman

osuus kasvaa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n toiminnan

laajentumisen myötä.

Henkilöstöä palkitaan hyvistä työsuorituksista. Seuranta

tapahtuu asiakastyytyväisyyden ja muun tasapainotetun

mittariston, tuloskortin avulla. Onnistumisista on palkittu

mm. vuoden palvelupiiri, vuoden myyjä, vuoden palveluohjaaja,

vuoden palveluesimies ja vuoden palvelujohtaja.

Lisäksi onnistumisista jaetaan puukukkia, elokuvalippuja

ym. pieniä huomionosoituksia.

SOL järjestää vuosittain Laatupalkintokilpailun, jossa on

sarjat palveluesimiehille, palvelupiireille ja myyjille. Lisäksi

jaetaan ympäristö- ja työhyvinvointipalkinnot. Kilpailuun

osallistutaan hakemuksella, jossa näkyvät eri osa-alueiden

budjetit, tulokset ja edellisen vuoden luvut.

Laatupalkinnon pohjana on Suomen Laatukeskuksen

kilpailu, joka on muunnettu SOLin tarpeisiin sopivammaksi.

Kilpailussa keskeisimmät kohdat ovat asiakassuuntautuneisuus,

henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset tulokset.

Käytäntö on ollut käytössä vuodesta 1996.

24 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Palveluesimiehet Tony Itkonen ja Vladlen

Melechko saivat SOL laatupalkinnon Viking

Linen laivasiivouksen esimiehenä. Viimeisin

suuri asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutettu

kehityshanke toteutettiin m/s Gabriellan

täysremontin yhteydessä.

5.3 Vastuut viranomaisille

SOLin ja sen henkilöiden tulee kaikissa maissa ja olosuhteissa

noudattaa maan lakeja ja määräyksiä. SOL maksaa

velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten

mukaisesti. SOL huolehtii työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista

työnantajana. Lisäksi SOL raportoi ja tilastoi

sovitusti viranomaisille. Vuonna 2016 SOLin Suomen

yritykset maksoivat arvonlisäveroa, tuloveroa, operatiivisia

veroja ja palkkojen ennakkopidätyksiä 66,4 milj. € vuonna

2011 58,8 milj. €. Pakollisia sosiaalikulu- ja eläkemaksuja

milj. v. 2016 39,5 milj. € ja vuonna 2015 36,1 milj.€.

5.4 Vastuut toimittajille ja

yhteistyökumppaneille

SOLissa ostetaan tuotteita, palveluita ja energiaa kiinteistö-,

siivous- ja toimitila- sekä pesulapalveluliiketoimintaa

varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten

jakelu- ja pesulapalvelua, ulkoalueiden kiinteistönhoitopalvelua

ja erilaisia siivouksen tilaustyöpalveluita. Lisäksi SOL

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

25


hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia

tuotteita ja palveluita.

Kaikkiin toimittajiin noudatetaan sopimusehtoja ja

maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Kaikki toimittajille

maksetut maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin.

Kaikenlainen lahjonta sekä harmaan työvoiman käyttö on

SOLissa ehdottomasti kielletty. Hyvää sopimuskäytäntöä

seurataan toimintajärjestelmän mukaisesti sisäisissä tarkastuksissa

ja auditoinneissa.

Suomen hankinnat vuonna 2016 tehtiin 100 prosenttisesti

EU-alueelta.

Toiminnan välilliset vaikutukset etenkin pienemmillä

paikkakunnilla ovat suuret. SOL toimii monien yrittäjien

pääasiallisena toimeksiantajana, ja näin vaikuttaa alihankkijoiden

työntekijöiden taloudelliseen hyvinvointiin.

5.5 Vastuut rahoituslaitoksille

SOLin tavoitteena on rahoittaa toimintansa tulorahoituksella.

Suomen yhtiöillä ei ole lyhyt- ja pitkäaikaisia pankkilainoja.

Konsernin ulkomaisilla tytäryhtiöillä on pankkilainoja.

SOL Palvelut Oy:llä on 3 miljoonan euron limiitti.

26 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Kaikkia hankintoja

ohjaavat kirjalliset

toimittajasopimukset ja

ennakkoon suunnitellut

logistiset ratkaisut.

Satunnaisia hankintoja ja

toimittajia ei käytetä.

Hankintaohjeemme sisältävät

mm. seuraavat osa-alueet:

• lainmukaisuus – kunkin maan voimassaolevan

lainsäädännön noudattaminen

• korruption ja lahjonnan kielto

• työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen

• lapsityövoiman käytön kieltäminen

• työntekijöiden turvallisuus ja terveys

• ympäristönsuojelu

• palveluketjun sujuvuus ja kokonais-taloudellisuus

• autokaluston CO2 päästöt max. 130 g/km

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

27


Ympäristövastuu

Meillä jokaisella on unelma paremmasta ja puhtaammasta

ympäristöstä, paikasta, jossa lapsemme ja lapsenlapsemme

voivat turvallisesti elää ja kasvaa. Ympäristön tilan

heikkeneminen täytyy pysäyttää. Me voimme vaikuttaa

tulevaisuuteen etsimällä aktiivisesti tapoja ja keinoja, joilla

tulevaisuuden ympäristö on puhtaampi ja terveellisempi.

66.1 Ympäristöpolitiikka

Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii

luonnonvarojen säilyttämiseen ja ympäristölle aiheutuvan

kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme palvelutoimintojemme

aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme

tuotteiden käyttäjänä ja jätteiden tuottajana ja otamme

ne huomioon päätöksenteon eri vaiheissa. Noudatamme

toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.

Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Hankimme ympäristön

kannalta parasta mahdollista käytettävissä olevaa

tekniikkaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteenamme on

käyttää luonnonvaroja ja energiaa niiden kulutus ja päästöt

minimoiden. Kehitämme jätteiden lajittelua ja pyrimme

osaltamme vähentämään jätteiden määrää.

Tiedotamme toiminnastamme avoimesti niin ulkopuolisille

sidosryhmille kuin omalle henkilöstölle. Tavoitteenamme

on pystyä opastamaan asiakkaitamme ympäristömyönteiseen

toimintatapaan ja tukea omalla osaamisellamme

heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamista. Tavoitteenamme

on olla ympäristöasioiden hoidossa asiakkaiden ja

henkilöstön mielestä paras toimija.

Koulutamme, neuvomme ja rohkaisemme henkilökuntaa

työskentelemään vastuullisella tavalla ja parantamaan

toimiaan ympäristöasioissa sekä työ- että vapaa-ajalla. Kehitämme

mittareita, joilla toiminnan ympäristövaikutuksien

muutoksia voidaan todentaa. Johto seuraa säännöllisesti

ympäristöasioiden tilaa. Toimialojen johdon katselmuksissa

arvioidaan ympäristöhallinnan tilaa ja niiden pohjalta käynnistetään

tarpeellisia toimenpiteitä.

6.2 Ympäristöpäämäärät

SOLin ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet määritellään

toimialoittain alla olevien ympäristöpäämäärien perusteella.

Kiinteistöalan toiminta on päästöintensiteetin mukaan

matalanpäästön toimiala.

• Hankinnoissa ja palvelutuotannossa huomioidaan

luonnonvarojen säilyminen ja ympäristölle aiheutuvan

kuormittumisen vähentäminen

• Henkilöstön ympäristöosaamisen lisääminen

• Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen

6.3 Ympäristötavoitteet

Ympäristöpäämäärien perusteella kaikille toimialoille yhteisiä

tavoitteita ovat:

• Tavarantoimittajat toimivat ympäristövastuullisesti ja

heillä on laatu- ja ympäristösertifikaatit

• Henkilöstö toimii ympäristönäkökohdat huomioiden

• Asiakkaan ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen

vaikuttaminen (esim. jätemäärän vähentäminen, jätteiden

lajittelu, energiansäästö)

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia.

28 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


SOL Ympäristötavoitteet

Vaikuttaa asiakkaan

ympäristömyötäisen

toiminnan

kehittämiseen

Paperin- ja energiankulutuksen

vähentäminen

Jätesäkkien,

muovipussien sekä

pakkausmuovin

käytön vähentäminen

Ympäristövastuulliset

tavarantoimittajat

Henkilöstö ottaa

huomioon sekä

asiakkaan omat että

sisäiset ympäristönäkökohdat

Kemikaalien sekä

pesu- ja puhdistusaineiden

kokonaiskulutuksen

vähentäminen

Ajoneuvojen ja

koneiden polttoaineen

kulutuksesta

aiheutuvien päästöjen

vähentäminen

Päästöintensiteetti

Lähde Tilastokeskus, Ilmanpäästöt toimialoittain ja Kansantalouden tilinpito.

Ilmaliikenne

Vesiliikenne

Energiahuolto

Maa-, kala- ja riistatalous

Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus

Vesi- ja jätehuolto

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus

Maaliikenne

Metsäteollisuus

Kaivostoiminta ja louhinta

Kaikki toimialat yhteensä

Rakentaminen

Elintarviketeollisuus ym.

Metsätalous

Muu teollisuus

Kauppa

Kiinteistöalan toiminta

Liikennettä palveleva toiminta, posti

Muut palvelut ja hallinto

0 2 000 4 000 6 000

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

29


6.4 Ilmastonmuutoksen

taloudelliset vastuut

Tietoisuus ja keskustelu ilmastonmuutoksesta elinympäristöömme

herättää kiinnostuksen ympäristömyönteisiin tuotteisiin

ja palveluihin. Valitsemme tuotteita, joiden elinkaari

on pitkä kertakäyttöisyyden sijaan. Tällä on merkitystä SOLin

liiketoimintojen laajentumiseen ja liikevaihdon kasvuun,

mutta myös kustannuksia nostavia vaikutuksia.

Palvelujemme logistiikkaan kiinnitetään enenevästi

huomiota toiminnan kustannustehokkaana ja ympäristötietoisena

pitämiseksi.

6.5 Ympäristönäkökohdat

Ympäristöpolitiikka, -päämäärät ja -tavoitteet perustuvat

toimintamme ja palveluidemme ympäristönäkökohtia

ja ympäristövaikutuksia koskevaan tietoon. Ympäristönäkökohtien

tunnistaminen ja arvottaminen on esitetty

ympäristönäkökohtien hallintajärjestelmässä. Ympäristönäkökohtien

merkityksen tunnistamisessa käytämme arviointimenetelmää,

joka perustuu omasta toiminnastamme

saatuun tietoon, vaikutusmahdollisuuksiimme ja ulkopuolisten

tutkimusten antamaan tietoon. Merkitystekijöiden

arvioinnissa otamme huomioon lakisääteiset vaatimukset,

merkityksen imagollemme, ympäristöhyödyt suhteessa

toteuttamiskustannuksiin ja ympäristövaikutusten vakavuus

ja vaikuttavuus.

Toimialakohtainen ympäristönäkökohtienarviointimenettely

ja arvottamisen perusteet on dokumentoitu

toimintajärjestelmämme ympäristötiedoissa. Toteutettaviksi

olemme valinneet menetelmän avulla korkeimman

painoarvon saaneet toiminnat.

Toimialakohtainen toimeenpano-ohjelma on laadittu

ja niistä selviää ympäristöpäämäärien ja –tavoitteiden

saavuttamisen toimintaohjeet, aikataulut, mittaustapa sekä

vastuut. Toimeenpano-ohjelmat on dokumentoitu toimintajärjestelmämme

ympäristötiedoissa.

Asiakaskohtaiset ympäristötavoitteet laaditaan asiakaskohtaisten

toimintasuunnitelmien yhteydessä.

Ympäristöryhmä koordinoi toimintaa kaikkien toimialojen

osalta.

Piirien ympäristövastaavien tehtävänä on seurata asiakaskohtaisten

ympäristötavoitteiden toteutumista ja tunnistaa

mahdollisesti uusia näkökohtia. Ympäristövastaavat

tekevät asiakaskohtaisia ympäristöselvityksiä ja raportoivat

niistä ympäristöryhmälle.

Ympäristönäkökohtien arviointi tehdään tarvittaessa ja

vähintään kolmen vuoden välein. Tarvittavat muutokset

toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin tehdään arvioinnin ja

seurannan perusteella.

Ympäristökatselmukset tehdään ympäristöryhmän

päättämän vuosisuunnitelman mukaisesti toimialoittain ja

paikkakunnittain.

Toimintasuunnitelmiin kirjattujen ympäristötavoitteiden

toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Piirit seuraavat

toimintasuunnitelmien toteutumista piirikokouksissaan.

Sisäisten auditointien yhteydessä arvioimme ympäristösuunnitelmien

toteutumisen.

6.6 Minä, sinä , SOL

ja ympäristö

Osana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta SOL

palvelutyönantajana on sitoutunut vahvistamaan SOLin

yhdenvertaista työyhteisöä. Hyvässä työyhteisössä on kulttuuriltaan,

iältään ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Olemme

kansainvälinen yritys, mutta arvomme ovat yhteiset maasta

riippumatta. Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa

tehdä hyvää työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden

kaikille. Solmimme Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

kesäkuussa 2016. Sitoumuksen tavoitteiden ja

toimenpiteet laadittiin yhdessä ympäristövastaaviemme,

ympäristöryhmän ja SOLin johdon kanssa.

Vakaana työllistäjänä sitoumuksemme käsittää myös viisaan

taloudenpidon ja kestävä työn luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Olemme viestineet Sitoumus 2050 tavoitteista

ja toimenpiteistä videolla, jolla tavoitetaan isompi määrä

henkilöstöstämme , asiakkaistamme ja sidosryhmistämme.

Sitoumus 2050 tavoitteet ja toimenpiteet

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

Sun SOL, kaikkien SOL. Meitä on moneksi ja kaikille on

paikka SOLissa. Arvostamme erilaisuutta ja pidämme sitä

voimavarana. Kehitämme johtamista SOLissa ja uskommekin,

että tulevaisuudessa johtamisemme on palvelevaa

30 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


johtamista. Meidän mielestämme hyvässä työyhteisössä

on eri-ikäisiä ja eri kulttuureita edustavia ihmisiä. Nyt 30

prosenttia työntekijöistämme ovat ulkomaalaisia. Ennustamme,

että vuonna 2050 muualta muuttaneita on jo 60

prosenttia. SOLissa on paljon myös nuoria työntekijöitä.

Alle 30-vuotiaiden työntekijöiden osuus on 42 prosenttia.

Ihmiskäsityksemme mukaan ihminen haluaa tehdä hyvää

työtä. Haluamme tarjota siihen mahdollisuuden kaikille.

Sitoudumme kehittämään SOLiin ikäohjelman

Ikäohjelman tavoitteena on edistää henkilöstön työkykyä

ja hyvinvointia, tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista,

vähentää sairauspoissaoloja, nostaa keskimääräistä

eläkeikää ja lisätä seniorien arvostusta sekä varmistaa

hiljaisen tiedon siirtyminen.

Ikäohjelma laadittu/ei laadittu

Sitoudumme edistämään maahanmuuttajien

urakehitystä

maahanmuuttajia on toimihenkilöinä jokaisessa

piirissämme toteutunut/ei toteutunut

2. Työtä kestävästi

Haluamme, että SOLissa työskentelee iloisia moniosaajia.

Koulutustoimintamme on vilkasta ja verkko-opiskelu

tuo opinnot jokaisen SOLilaisen lähelle heti alusta

lähtien. Kasvatamme ammattilaisia, jotka osaavat toimia

kerralla oikein ja kehittää työtä jatkuvasti pienin askelin

LEAN-oppien mukaan. SOL Life -ohjelma huolehtii työntekijöiden

hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koko työsuhteen

ajan. Haluamme, että meiltä lähdetään eläkkeelle

terveenä. Seuraamme aktiivisesti henkilöstön työtyytyväisyyttä

sekä sairauslomien, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden

määrää. Olemme määrittäneet niille tavoitteet,

joihin pyrimme.

Nyt haluamme varmistaa, että saamamme tieto työtyytyväisyysmittauksista

on oikeaa. Haluamme myös kehittää

uusia tapoja tukea työntekijöitämme. Arvomme ovat

iloinen työn tekeminen ja arkiluovuus.

Sitoudumme kehittämään työtämme niin, että Ilopuntari-työtyytyväisyyskyselyn

tulos on yli neljä ja vastausprosentti

on 80.

Ilopuntari: Tavoite yli 4 (asteikko 1-5) + vastaus

prosentti 80 kaikissa työntekijäryhmissä

toteutunut/ei toteutunut

Sitoudumme kehittämään esimiehen online-työkalua,

joka mahdollistaa jatkuvan läsnäolon ja työntekijän

hyvinvoinnin tukemisen.

Esimiehen online-työkalu 2050

toteutunut/ei toteutunut

Sitoumus 2050 Kesäjuhla 2.6.2016

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

31


3. Resurssiviisas talous

SOL on Aurinkokunta, joka tarjoaa palveluratkaisuja

asiakkailleen. Puramme keinotekoisia raja-aitoja eri

palveluiden väliltä. Työn ostaminen, hallinnointi ja

kehittäminen on asiakkaillemme yksinkertaisempaa ja

halvempaa, kun yhteistyökumppaneita on yksi. Asiakkaan

työaikaa säästyy ja me puolestamme voimme tarjota

uusia työmahdollisuuksia moniosaajille. Erilaisia tehtäviä

yhdistelemällä kokopäivätyö löytyy entistä useammin

omasta talosta. Esimies vastaa työvuorosuunnittelusta ja

työvuorojen tarjonnasta. Nyt haluamme tehdä työvuorojen

varaamisen työntekijöille helpoksi ja joustavaksi. Arvomme

on aurinkoisen tyytyväinen asiakas ja yrittäjyys.

Sitoudumme kehittämään sähköisen työvuorojen varausjärjestelmän.

sähköinen työvuorojen varausjärjestelmä

toteutunut/ei toteutunut

4. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Otamme työssämme ympäristön aina huomioon. Pyrimme

jatkuvasti vähentämään kuormitusta, joka ympäristölle

aiheutuu toiminnastamme. Olemme tehneet jo paljon ja

haluamme varmistaa, että työ jatkuu. Teemme pelisäännöt

hankinnoillemme. Arvomme on luotettavuus.

Sitoudumme laatimaan hankintaohjeet, joihin kirjaamme

meille tärkeät asiat:

• toimittajakumppaneilla on ympäristösertifikaatit

• suosimme kotimaisia toimittajia

• puhdistusaineita kulutetaan nykyistä vähemmän

• neitseellisen muovin käyttöä vähennetään

• käytetään ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita

(85 %)

Sitoudumme auditoimaan toimittajat ja oman hankintaprosessimme.

hankintaohjeita noudatetaan/ei noudateta

toimittaja-auditoinnit tehty/ei tehty

6.6.1 Kaikki alkaa perehdytyksestä

Aurinkokunnan perehdytysopas on aktiivisessa käytössä.

Palveluvastaavien nettiperehdytykseen on yhdistetty ympäristöosuus,

jossa opastamme ja kannustamme työntekijöitämme

alusta lähtien ympäristövastuulliseen toimintaan.

6.6.2 Ympäristökoulutukset

Kuluneen vuoden aikana SOLin ympäristövastaavat kokoontuivat

koulutukseen kaksi kertaa. Kevätkaudella Seinäjoella

aiheena oli sähköisen ympäristöauditointilomakkeen

käyttöönotto ja jätteiden lajittelu. Syyskauden kokoontuminen

oli Helsingissä ja aiheena oli GreenKey ympäristöohjelma

, kiertotalous ja SOLin sisäiset ympäristötavoitteet

sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristövastaavien järjestämät ympäristökoulutukset

ovat osa koulutusohjelmaamme. Ympäristövastaavat

järjestivät vuoden 2016 aikana 30 ympäristökoulutusta

piireissä ja asiakaskohteissamme. Ympäristökoulutuksilla

lisätään palveluvastaavien valmiuksia vastata nykypäivän

vaatimuksiin.

Joutsenmerkki ja Green Key perehdytykset

Jokainen Joutsenmerkityssä tai GreenKey merkityssä

hotellissa työskentelevä solilainen osallistui vuoden aikana

kohdekohtaiseen perehdytykseen. Tällä taataan ympäristömyönteinen

ja laadukas toiminta kohteissamme.

32 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


6.7 Oman toiminnan

kehittäminen

6.7.1 Uusi ote ympäristöauditoinneissa

SOLin ympäristöauditointilomake uudistettiin ja uudistettu,

sähköinen lomake otettiin käyttöön toukokuussa

2016. Uudistettu versio lisäsi asiakaskohteissa tehtävien

ympäristöauditointien määrää ja helpotti ympäristöauditointien

tuloksien analysointia sekä hyödyntämistä.

Ympäristöauditoinneissa seuraamme SOLin ympäristötavoitteiden

mukaisen toiminnan toteutumista ja

mittaroimme onnistumistamme piiri-, toimiala- ja asiakakohtaisesti.

Kehitysnäkökulma johtaa ympäristömyönteistä

toimintaamme. Asiakaskohtaisia ympäristöauditoiteja

tehtiin yhteensä 64 kappaletta.

6.7.2 SOL Reseptit

SOLin

ympäristövastaavat

työskentelevät

kestävämmän

kehityksen puolesta.

Olemme uudistaneet, ajanmukaistaneet ja yhtenäistäneet

SOLissa käytössä olevia palvelukonsepteja. Konseptointityössä

on ollut kantavana voimana tuotevalikoiman , siivousmenetelmien,

-aineiden ja –välineiden uudistaminen,

valikoiman yksinkertaistaminen ja tarpeenmukaistaminen.

Ympäristönäkökulmia on tarkasteltu jokaisen konseptin

osalta kriittisesti. Tuloksena syntyy SOL Reseptejä eri

konsepteille.

6.7.3 85 %:sti ympäristömerkityt

puhdistusaineet

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota puhdistusaineiden

ympäristövaikutuksien arviointiin ja pudistusaineiden

valintaan. Tästä syystä meillä SOLissa käytämme siivoustekstillien

pesussa ja astioiden pesussa vain ympäristömerkittyjä

tuotteita. Muiden puhdistusaineiden osalta käytössämme

on 85 %:sti Joutsenmerkityt aineet. Toimimme

yhteistyössä kotimaisen puhdistusainevalmistajan kanssa

ja panostamme tuotekehitykseen. Huolehdimme Joutsenmerkki-kriteerien

uudistamisesta säännöllisesti.

Vuoden 2016 aikana olemme vähentäneet klooripitoisten

puhdistusaineiden käyttöä 58 %. Vähennys on

tapahtunut tarkentamalla käyttökohteita ja valitsemalla

vaihtoehtoisia desinfektioaineita klooripitoisten tilalle.

Viisailla valinnoilla haluamme vaikuttaa ympäristön suojelemiseen

ja vesistöjen puhtaana pysymiseen.

6.7.4 Kloorin määrän vähentäminen

SOLissa aloitimme päämäärätietoisen työn klooripitoisten

desinfektioaineiden määrän vähentämiselle jo vuosia

sitten. Vuonna 2016 SOLissa vähennettiin 58 % klooripitoisten

puhdistusaineiden käyttöä. Vähentäminen on ollut

mahdollista tuotevalikoiman kehitystyöllä ja rajaamisella.

Ympäristömyötäisten menetelmien, esim. höyrypuhdistamisen

käyttöä lisäämällä kohteissa, joissa höyryn käyttö on

mahdollista.

6.7.5 Muovin vähentäminen

Hyödynnämme uutta Cleantech teknologiaa jätesäkkien

valmistuksessa. Tekniikka on vähentänyt merkittävästi ympäristökuormitusta,

keskimääräinen luonnonvarojen säästö

tällä tekniikalla on noin 28 %.

Ympäristömerkittyjen ja muiden pesuaineiden kulutuksen jakauma

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2012

2013

2014

2015

2016

Ympäristömerkityt pesuaineet

Muut pesuaineet

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

33


vastuu näkyy käytännön

valinnoissa.

Cleantech-jätesäkit ja -pussit takaavat myös työntekijöille

ja asiakkaille miellyttävän, turvallisen ja toimivan

työympäristön. Olemme vaikuttaneet valinnalla neitseellisen

raaka-aineen käyttöön, energiasäästöön, logistiikka

– ja varastointikustannuksiin sekä ympäristökuormitukseen.

Valinnoilla on vaikutettu myös jätemäärän vähentämiseen,

joka on tapahtunut käyttämällä tarkoituksenmukaisia

säkkikokoja ja värejä. Vuonna 2016 vähensimme jätesäkkien

ja pakkausmuovien osalla 50 000 kg jätteeksi päätyvän

muovin määrää.

Käytössämme on kestokäyttöisiä jätesäkkejä noin

1500 kpl. Kestokäyttöisten jätesäkkien käyttö on noussut

tasaisesti. Vuoden 2016 aikana toteutettiin useita kestosäkkikampanjoita

piireissämme.

6.7.6 Ympäristömerkityt siivousvälineet ja –

pyyhkeet.

Panostamme ympäristömerkittyihin siivoustekstiileihin,

kaikki käyttämämme moppien lankaosat ja mikrokuituiset

pyyhkeet ovat Joutsenmerkittyjä. Vastuullinen toiminta

on meille tärkeää. Valitsemme käyttöömme vain parhaat

tuotteet.

6.7.7 Kierrätyskuidun hyödyntäminen

SOL vastuullisuus näkyy SOLin käytännön valinnoissa.

Tähän mennessä olemme hyödyntäneet 100 000 kierrätysmuovipulloa.

Tuotteet, joihin kierrätysmuovipulloja on

käytetty ovat työpaitoja, kevytreppuja, kestosäkkejä ja

moppipusseja. Joka päivä maailmaan tuotetaan yli 1 000

000 muovipulloa, joten kierrätysmuovipullojen hyödyntäminen

uusiokankaana on iso ekovalinta!

SOL Palveluiden ”Make my bed collection” hotelli

palveluvastaavien mallisto on toteutettu pääosin

Ecostep-kankaista, joiden valmistuksessa huomioidaan

ympäristöystävällisyys. Eurooppalaiset laadukkaat työvaatekankaat

takaavat tuotteille pitkän elinkaaren. Tuotteet

valmistetaan auditoiduissa tehtaissa.

SOL on mukana myös Telaketju-hankkeessa yhdessä

mm VTT:n / Teksin ja TouchPointin kanssa suunnittelemassa

poistotekstiilien hyödyntämismalleja.

Suomessa poistotekstiilien määrä on jo noin 70 miljoonaa

kg/vuosi, joten haluamme olla mukana luomassa uusia

liiketoimintamalleja poistotekstiilien hyödyntämiseksi.

6.7.8 Ympäristömyönteinen liikkuminen

Ympäristömyönteinen liikkuminen henkilöautojemme CO2

päästörajaksi määritettiin vuodelle 2016, 130g/km. Autokalustomme

täytti tämän tavoitteen 61,6 %:sti

SOLin autohankinnat ja kuljettajien koulutus tähtäävät

pienempiin päästöihin ja taloudelliseen ajotapaan. Osa

autoista on hybridejä ja testattavina ovat myös kaasu- ja

täyssähköautot.

SOLin käytössä oli viime vuonna 381 ajoneuvoa, joista

224 henkilöautoa ja 157 pakettiautoa. Autojen pitoaika on

noin kuusi vuotta, jolloin autokannan keski-ikä on kolme

vuotta. Se tarkoittaa, että vuosittain hankitaan 60–70 uutta

autoa.

Hankintakaudella 2013–14 autohankintojen päästöraja,

tuotantoautot pois lukien, oli 140 grammaa hiilidioksidia

sadalla kilometrillä. Meneillään olevalla hankintakaudella

2016–17 raja on laskettu 130 grammaan.

Raja on pitänyt hyvin, sillä koko henkilöautokannan keskimääräiset

päästöt yhtä autoa kohden olivat viime vuonna

122 grammaa, ja viime vuoden aikana hankittujen osalta

126 grammaa. Pakettiautojen kohdalla vastaavat luvut

olivat 150 ja 131 grammaa.

Pakettiautojen kohdalla päästöarvoihin vaikuttaa auton

koko. Viime vuonna on hankittu aika isoja pakettiautoja

vaikka suurin osa käyttämistämme pakettiautoista on

melko pieniä.

SOLin pakettiautoista valtaosa on dieselkäyttöisiä, 95

prosenttia. Henkilöautoista 60 % käy bensalla. Hybridiautoja

on seitsemän, kaasu- ja sähköautoja on kumpiakin

yksi. Sähköauto on hankittu testimielessä.

Autokohtaisten päästöarvojen ohella SOLissa on kiinnitetty

huomiota taloudelliseen ajotapaan.

SOL on järjestänyt taloudellisen ja turvallisen ajon kursseja

yhdessä Pohjolan kanssa. Piireistä jo kaksi kolmesta

on käynyt tällaisen kurssin kahden viime vuoden aikana.

Loput piireistä tullaan mahdollisuuksien mukaan kouluttamaan

tämän ja ensi vuoden aikana.

6.7.9 SOL Cityn jätehuolto

Vuoden 2016 alussa saimme käyttöömme uusitun ja

ajanmukaisen jätetilan. Tila mahdollistaa lajittelun kiinteistössämme

ja tuo sen helpoksi ja taloudelliseksi kaikille

kiinteistön käyttäjille.

Uuden toteutuksen myötä jätteemme energiahyötyaste

on 23 % ja materiaalihyötyaste 77 %.

6.7.10 Tapahtumat ja kilpailut

Energiansäästöviikko

Osallistuimme kolmatta kertaa Motivan järjestämään energiansäästöviikkoon,

viikolla 41. Viikon teemaksi valitsimme

energiarosvojenmetsästämisen. Viikon aikana energiarosvoja

(jatkuvasti palavia valoja, vuotavia hanoja ja wc-istuimia,

liian matalia tai korkeita lämpötiloja) kirjattiin sähköiseen

järjestelmään ja laitettiin kuntoon kohteissamme .

Euroopan jätemäärän vähentämisen viikko

Vko 47 ja teemana oli Muoviton vaihtoehto, jolla vaikutamme

muovin määrään ja muovin muodostamiin ympäristöongelmiin

sen päätyessä jätteeksi.

Yrityksien biodiversiteettikilpailu

SOL osallistui ensimmäistä kertaa järjestettävään yrityksien

biodiversiteettikilpailuun.

34 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Jätteiden energiahyötyaste

23 %

Jätteiden materiaalihyötyaste

77 %

100 000

muovipullosta on tehty

26 240

työvaatetta, muovipusseja,

kestokäyttöisiä jätesäkkejä ja

pr-tuotteita

Kilpailun tarkoituksena oli nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden

suojeluun panostavien yritysten parhaat

liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt,

sekä kiinnittää kaikkien yritysten huomio tähän elintärkeään

haasteeseen, joka on myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus

kaikkien toimialojen yrityksille. Tällä kerralla

emme päässeet kovassa kilpailussa finaaliin, mutta saimme

upeaa palautetta muovin määrän vähentämisestä kohteissamme

ja kloorin määrän käytön vähentämisestä sekä

kiitosta tehokkaasta viestinnästämme ympäristöasioissa.

6.8 SOL Pesulapalvelut

SOL Pesulapalvelut panostaa ympäristöystävällisyyteen

sekä koneissa että aineissa. Kehitystä tapahtuu niin pesutekniikoissa

kuin aineissakin, mutta jatkuvalla koulutuksella

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

35


pesuloiden henkilöstö pysyy muutoksissa mukana. Myös

uusien tekijöiden koulutus on kattavaa.

Kemiallisen pesun ympäristövaikutuksia ajatellen suurin

muutos on ollut siirtyminen niin sanotusta per-pesusta

hiilivetypesuun. SOL Pesulapalvelut uudistaa jatkuvasti

konekantaa, hiilivetykoneita tulee vanhojen koneiden tilalle

noin kahdesta viiteen myymälään vuodessa. Vuonna 2016

vaihdettiin kahteen pesulaan uusi hiilivetykone, lisäksi kaksi

muuta pesulaa sai uuden hiilivetykoneen. Vanhoissa koneissa

käytetty perkloorietyleeni on luokiteltu haitalliseksi ja

ympäristölle vahingolliseksi aineeksi, kun taas hiilivetyliuotin

ei ole ympäristölle haitallista. Uudet hiilivetykoneet myös

tuottavat vähemmän jätettä.

Vesipesukoneiden annostelupumppujärjestelmiä asennetaan

useisiin pesuloihin vuodessa. Kun pesuaineiden

annostelu myös vesipesukoneisiin tapahtuu automaattisilla

annostelijoilla, henkilökunnan täytyy käsitellä eri aineita

paljon vähemmän kuin ennen. Samalla säästyy työaikaa

sekä tahranpoistoaineita sekä vältytään liika-annostelulta.

Tietokoneohjatut uudet vesipesukoneet käyttävät aineita ja

vettä tarkasti säädellyt määrät. Pesuaineet ovat mahdollisimman

ympäristöystävällisiä ja myös vedenkulutusta seurataan,

samoin sähkön. Myymälät pyrkivät optimoimaan koneiden

käytön, ja sulkemaan ne koneet, joita ei parhaillaan tarvita.

Myös ennen pesua tapahtuvassa tahranpoistossa henkilöstö

on koulutettu olemaan tarkkana, ettei aineita tuhlata.

Käytettäviin aineisiin on liitetty ainekohtaiset suojautumisohjeet,

ja jokaisessa myymälässä on myös toimintaohjeet

poikkeustilanteiden varalta.

Syksyllä 2015 on aloitettu myös pilotointi kemiallisen

pesukoneen jäähdytysveden talteenotosta vesipesuun.

Talteenotossa kem.koneen jäähdytysvesi putkitetaan erilliseen

vesisäiliöön. Tämä vesi on huoneenlämpötilaa lämpimämpää,

jopa 45-asteista, ja vesipesukone voi hyödyntää

tätä vettä. Saavutetaan myös sähkönsäästöä, kun kuivausrumpuun

laitetaan lämpimällä vedellä huuhdellut vaatteet.

Jatkossa uusiin pesuloihin asennetaan suoraan veden

talteenottojärjestelmä.

Pesulat ovat osallistuneet Euroopan jätteen vähentämisen

viikkoon jo useana vuonna, ja osallistuvat jälleen vuonna

2017. Teemana on muovijätteen vähentäminen muovisia

pakkausmateriaaleja vähentämällä. Viikon aikana asiakkailla

on mahdollisuus valita pakkausmuovin sijaan uusiokäyttöinen

kuitukassi veloituksetta. Yhä useampi myymälä on

nykyään ns. muoviton myymälä, eli tarjoaa asiakkaille pestyjä

vaatteita ilman pakkausmuovia. Muovin kulutuksessa on

vuonna 2016 saavutettu 6 % säästö edelliseen vuoteen

verrattuna. Muovin kulutus on pesulapalveluissa vähentynyt

tasaisesti joka vuosi.

Vuonna 2016 on aloitettu myös kierrätykseen menevien

tekstiilien keräys. Hakaniemen ja Sellon pesuloissa asiakas

voi jättää kierrätykseen menevät tekstiilinsä helposti ja vaivattomasti

keräyssäiliöön pesulassa asioidessaan.

Ympäristöteoista viestitään aktiivisesti eri sidosryhmille.

Asiakkaille on viestitty muun muassa henkarien palauttamisesta

ja tekstiilien suojakäsittelystä, joka pidentää tekstiilien

käyttöikää ja pesuväliä.

6.9 Ympäristöteko kilpailu

ja palkitseminen

Palkitsemme vuosittain laatupalkintokilpailun osana olevan

hakemuksen perusteella hyvästä ja innovaatisesta ympäristöteosta.

Vuonna 2016 palkittiin pitkäkestoista ja päämäärätietoista

ympäristötyötä yrityksessämme tehnyt kouluttaja Paula

Haanpää.

36 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Ympäristönäkökohdat SOL

Ympäristönäkökohdat SOL Palveluissa

Ympäristötiedosto

SOL

Ympäristökatselmusten ja ympäristöohjelman

perusteella ympäristönäkökohtien

arviointimenettelyn perusteet

MERKITYSTEKIJÄT

A = lakisääteiset vaatimukset

B = merkitys imagolle

C = ymp.hyödyt/kustannukset

D = ymp.vaikutusten vakavuus

E = vaikutusmahdollisuudet

yht. = (A+B+C+D)*E

MERKITTÄVYYSASTEIKKO

0 = lakisääteiset vaatimukset

1 = merkitys imagolle

2 = ymp.hyödyt/kustannukset

3 = ymp.vaikutusten vakavuus

TOIMINTA, PROSESSI TAI PALVELU YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA YMPÄRISTÖVAIKUTUS MERKITTÄVYYS

A B C D E yht.

TUOTE-, KONE-/TARVIKEHANKINNAT toimittajien valinta

tuotteiden tuotannosta aiheutuva

ympäristökuormitus

1 3 2 3 3 27

toimittajien valinta, siivouspalvelut

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

1 3 1 1 3 18

toimittajien valinta, kiinteistöpalvelut

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

1 3 1 1 3 18

toimittajien valinta, pesulapalvelut

kulutuksesta aiheutuva ympäristökuormitus

3 3 1 3 3 30

TUOTANTO/PALVELU

käytettävien aineiden oikea valinta,

annostelu ja käyttö

tarpeettoman pesuainekäytön aiheuttama

kuormitus jätevesiin

1 2 2 2 3 21

syntyvät jätevedet

vesivarojen kuluminen, puhdistuslaitosten

kuormittuminen

0 2 2 1 3 15

energian kulutus

luonnonvarojen kuluminen ja tuotannosta

syntyvät päästöt

1 1 1 1 2 8

- jäte omasta prosessista muovijäte

luonnonvarojen säästäminen, jätteiden

aiheuttama kuormitus ja päästöt

niiden loppusijoituksessa

1 2 2 2 3 21

vaarallinen jäte, PER-jäte,

Pesulapalvelut

jätteiden aiheuttama kuormitus ja

päästöt niiden loppusijoituksessa

3 2 2 3 3 30

liikkuminen ja kuljetus

polttonesteen kulutus / ajamisen

aiheuttamat päästöt

energiavarojen kuluminen, ilmakehän

kuormittuminen

1 2 2 1 2 12

ajokaluston ja koneiden kunnossapito kaluston käyttöikä luonnonvarojen säästyminen 2 1 2 1 2 12

HENKILÖSTÖN TOIMINTA

henkilöstön ympäristötietoisuus, ympäristönäkökohtien tunnistaminen

ympäristömyönteinen ja orientoitunut ja huomioonottaminen sekä työ- että

toiminta

vapaa-ajalla

0 3 2 2 3 21

kulutus ja ohjeistus

henkilöstön ympäristötietoisuuden ja

osaamisen lisääminen

parantaa henkilöstön kykyä toimia

työssään ympäristömyönteisesti

0 3 2 2 3 21

YHTEISTYÖ ASIAKKAIDEN KANSSA

asiakkaan ympäristötoiminnan

huomioiminen ja tukeminen

varmistetaan osaltamme asiakkaan

ympäristötavoitteiden saavuttaminen

3 3 2 1 3 27

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

37


Sosiaalinen

vastuu

Henkilöstön sitoutuminen ja tyytyväisyys tunnistetaan ja

henkilöstöasiat ovat keskeisiä konsernin strategiassa. Kaikilla

konsernin toimialoilla työ tehdään henkilöstön kanssa ja

kesken. Iloinen työntekeminen on SOLin keskeinen arvo.

77.1 Henkilöstöasiat keskeisiä

konsernin strategiassa

Henkilöstökustannukset ovat merkittävin osa kaikista kustannuksista.

Erityisen tärkeää on innostuksen aikaansaaminen

ja ylläpito palveluhalukkuuden ja-valmiuden sekä muun ammattitaidon

lisäksi. Näin varmistamme asiakkaille ylivertaisen

palvelukokemuksen. Henkilöstön sitoutuminen mahdollistaa

paremmin yhteisten ohjeiden noudattamisen ja pitkäjänteisen

ja laadukkaan toiminnan. Luottamus on kivijalka

työssämme. Osaavat ja oikein asennoituvat henkilöt oikeissa

tehtävissä, jatkuva henkilöstön kehittäminen, suoritusten

johtaminen ja palautteen antaminen sekä kannustavuus ovat

henkilöstöstrategiamme painopisteitä. Työn kokeminen

merkityksellisenä on jokaiselle tärkeää, näin voidaan tuntea

työn iloa. SOL perustaa henkilöstöstrategiansa positiiviseen

ihmiskuvaan, jossa jokainen haluaa tehdä hyvää työtä,

onnistua, olla ajatteleva ja tunteva ja jossa erilaisuus sallitaan.

Johtamiskulttuurimme pitää tukea luottamuksen rikastamaa

vuorovaikutusta ja luovuuden ilmapiiriä.

Henkilöstön kehittämisessä panostetaan henkilöä itseään

tukevaan perehdytykseen ja koulutukseen asiakaskohtaisen

tarpeen mukaisesti. Sitä seurataan koulutusindeksin avulla

työntekijä- ja asiakaskohtaisesti. Valmennuksen ja koulutuksen

tukena henkilökohtaisella tasolla on osaamisenkartoitus

ja oppimispassi. Jokainen SOLilainen verkkoperehdytyksen

ja esimies sekä tutor varmistavat kohdekohtaisen osaamisen

käytännön menetelmäkoulutuksilla ja kohdeperehdytyksillä

sekä jatkuvalla välittämisellä henkilöstön hyvinvoinnista. Jokainen

solilainen osallistuu myös koeajan päätteeksi SOL IN

koulutukseen omassa piirissään. Jokainen kuittaa saamansa

perehdytyksen.

SOLilla on pitkään ollut koulutuksen tukena työntekijöistä

koulutetut tutorit, jotka toimivat myös työnopastajina ja heidän

rooliaan on lisätty vuoden 2015 alusta kohdekohtaisten

koulutusten toteuttamisessa ja osaamisen varmistamiseksi.

Toimihenkilöillä on mentor- ja coachingtoiminta myynnissä ja

esimiestyössä. Palautteen apuvälineenä on edelleen pitkään

käytössä ollut työntekijäkohtainen laatupassi, johon palautemerkintä

tulee asiakkaan antaman positiivisen palautteen,

naurun tai hymyn, perusteella.

Konsernin sisällä halutaan antaa mahdollisuus työnkiertoon

ja uralla etenemiseen. Sisäinen rekrytointi ja ulkoinen,

nykyään pääasiassa sähköisessä muodossa tapahtuva, työhön

hakeutuminen luovat kasvavan toimintamme perustan.

Myös tavoitteista tuloksiin, ta-tu-keskusteluissa henkilön oma

näkemys ja tahtotila kehittyä ja edetä tulee vahvasti käsittelyyn.

Loppuvuonna julkaisimme SOL Ikäohjelman, joka edistää

kaikenikäisten työssä jaksamista. Ikäohjelman tavoitteena

on tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista, pitää yllä hyvää

työkuntoa ja vähentää sairauspoissaoloja sekä edistää positiivista

yhteistyötä eri ikäryhmien välillä. Erityistä huomiota

kiinnitämme nuoriin ja keltaisiin panttereihin.

Ikäohjelman tähtäimenä on myös nostaa keskimääräistä

eläkeikää. Tällä hetkellä SOLista jäädään vanhuuseläkkeelle

keskimäärin 63,5-vuotiaana ja sairaseläkkeelle 58,5-vuotiaana.

Emme hyväksy minkään ikäryhmän syrjintää.

SOL Ikäohjelman tavoitteita tukee SOL Life -hyvinvointiohjelma,

joka on ollut meillä käytössä jo pitkään.

Osana SOL Life toimintaa kehitetty Onnen reppu -hanke

on saanut jatkoa. Työpajatoimintaa ja työhyvinvointimentorien

käyttö on laajentunut käsittämään jokaista piiriä, jossa

jokaiselle on valittu oma työhyvinvointivastaava.

38 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Palkat ja sosiaalikulut (milj. euroa)

Palkat ja palkkiot, pakolliset henkilösivukulut sekä edut 2012–2016

200

175

161,3

169,0

172,2

180,5

150

140,1

125

100

75

50

25

0

33,6

3,2

2012

41,0

4,5

2013

44,0

4,7

2014

44,9

3,6

2015

49,0

3,3

2016

Palkat ja palkkiot

Henkilöstösivukulut

Vapaaehtoiset sosiaalimenot

Maksetut verot (milj. euroa)

50

40

41,0

42,4

35,9 36,1

43,5

39,5

30

20

22,0

22,3

21,8

Maksetut ennakkoverot

Maksetut ALVit

Tuloverot

10

Sosiaalivakuutusmaksut

0

1,1

2014

2015

1,5 1,1

2016

VAKUUTUSMAKSUT JA TYEL 2015 2016

Maksettavat työelämämaksut ja työttömyysvakuutusmaksut, työntekijän osuus 9,6 milj. € 10,8 milj. €

Maksettavat soty-, Tyel-, Tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutuskulut, työnantajan

osuus

36,1 milj € 39,5 milj. €

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

39


7.2 Henkilöstön määrä

ja työsuhteiden laatu

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosittain on laskettu

kunkin kuukauden viimeisen päivän henkilöstömäärän keskiarvosta,

ja jokainen henkilö on luvussa mukana riippumatta

työajan pituudesta (ei FTE-luku).

Vuonna 2016 koko SOLin konsernissa oli 12862 henkilöä

(2015 12031). Henkilöstö määrä on kasvanut 831 henkilöllä.

Suomessa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 9290 henkilöä,

kokoaikaiseksi muutettuna 7484 ja ulkomaiden tytäryhtiöissä

työskenteli keskimäärin 3275 henkilöä. SOL palkkaa

Suomessa vuosittain yli 800 kesätyöntekijää. Olemme

kumppanina Vastuullinen Kesäduuni -ohjelmassa.

Vuonna 2016 Suomen yhtiöissä oli vakituisessa työsuhteessa

92 % , kun vastaava luku vuonna 2015 oli 93 % .

Päätoimisesti Suomessa työskentelevien osuus on

93 %. Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli hoitovapaalla,

äitiys- tai hoitovapaalla sekä vuorottelu- ja opintovapaalla

yhteensä 128 henkilöä. Luvut eivät sisällä SOL Henkilöstöpalveluiden

vuokratyöntekijöiden lukuja.

Työsuhteet solmitaan pääasiassa toistaiseksi voimassa

oleviksi, paitsi SOL Henkilöstöpalveluissa, joissa pääosa

työsuhteista solmitaan määräaikaisiksi.

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin Ilmarisesta 67 kpl vuonna

2016 (vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke). Osa-aikaeläke

myönnettiin yhdelle. Työkyvyttömyyseläkkeitä

myönnettiin yhteensä 24 kpl, joista 5 oli osa-aikaista

työkyvyttömyyseläkettä. SOLin keskimääräinen eläkeikä

on noussut vuosien saatossa. Vuonna 2016 keskimääräinen

vanhuuseläkeikä oli 63,5 v.

SOL Life työhyvinvointiohjelmassa tehdään tuloksellista

yhteistyötä työterveyshuollon (Terveystalo), tapaturmavakuutusyhtiön

(OP) ja eläkeyhtiön (Ilmarinen) kanssa.

Työsuhteiden laatu 31.12.2016

(SOL Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa mukana).

HENKILÖMÄÄRÄ SUOMI ULKOMAAN TYTÄRYHTIÖT SOL YHT.

Vakituinen työsuhde 6913 2783 9696

Määräaikainen työsuhde 489 819 1308

Kokoaikainen työsuhde 3997 1399 5396

Päätoiminen työsuhde 7110 1969 9079

Työsuhteiden pituus

Henkilöstön ikärakenne

5%

6%

alle 20 vuotta

14%

20%

29%

29%

6% 2% alle 1 vuosi

1–2 vuotta

3–5 vuotta

6–10 vuotta

11–20 vuotta

yli 20 vuotta

15%

15%

23%

18%

17%

20–24 vuotta

25–29 vuotta

30–39 vuotta

40–49 vuotta

50–60 vuotta

yli 60 vuotta

40 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Esimiehen tueksi on kehitetty SOLin Jatkuvan välittämisen

malli. Sirius-ohjelma auttaa esimiehiä varhain tunnistamaan

työkyvyttömyysriskejä.

Työnantajan tekemiä koeaikaisten työsuhteiden purkuja

seurataan esimies- ja piiritasolla tuloskortilla kuukausittain.

Työpäivän pituus SOLin toimihenkilöillä vuonna 2016

oli 7,5 h, Työpäivän pituus SOLin työntekijöillä vaihtelee

yhtiöittäin. SOL Palveluiden työntekijöiden työpäivän

keskimääräinen pituus oli 5,2 h, Henkilöstöpalveluiden oli

4,85 h ja SOL Pesulapalveluiden 5,84 h.

7.3 Henkilöstön ikä ja

työsuhteiden pituus

-vuotiaita 6 %, 25–29 -vuotiaita 16,8 % 30–39 -vuotiaita

23,6 %, 40–49 -vuotiaita 15 % ja 50–60 -vuotiaita 17 % ja yli

60 -vuotiaita 4,5 %.

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteiden

kestoissa on merkittävä ero. Suomessa työsuhteiden

keskimääräinen pituus on ollut hieman kasvusuuntainen

viime vuosina. Työntekijöillä 3,7 vuotta ja toimihenkilöillä

8,7 vuotta. Suomen kaikista toimihenkilöistä on alle kolme

vuotta olleita 25 % ja yli 11 vuotta olleita 32 %. Työntekijöistä

alle kolme vuotta olleita on 68 % ja yli 6 vuotta

olleita 16 %. Pisimmät työsuhteet ovat jo edellisen konsernin

ajalta, yli 40 vuotta. Kansainvälisissä toiminnoissa alle

vuoden työsuhteita on 19 % ja yli 5 vuoden työsuhteita

27 %. Pisin jatkuva työsuhde on 21 vuotta.

Suomen yhtiöiden keski-ikä oli vuonna 2016 37 vuotta

(2015: 38 vuotta). Pesulapalveluissa keski-ikä oli 39 vuotta.

SOL Palveluissa keski-ikä oli 36 vuotta ja SOLEMOssa keski-ikä

oli 45 vuotta. SOL Henkilöstöpalveluiden keski-ikä

oli 30 v. toimihenkilöiden keski-ikä oli 36 vuotta. Henkilöstön

jakauma Suomessa ikäryhmittäin jakaantuu 20–24

Ilopuntari, SOL Työntekijät

Ilopuntari, SOL Toimihenkilöt

5

4

3,9 3,8 4 3,9 3,9

5

4

4,2

4,7

4,2

4,5

4,4

3

3

2

2

1

1

0

Minä ja työ

Minä ja asiakas Minä ja esimies Minä ja turvallisuus

SOL Kokonaisuutena

0

Minä ja työ

Minä ja asiakas Minä ja esimiesMinä ja turvallisuusSOL Kokonaisuutena

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

41


SOL Life jatkuvan välittämisen malli

Terveysongelma

Esimies varaa työntekijälle

ajan työterveyshuoltoon

1. työkyvyn

arvioon ja 2. esimiehen,

työntekijän ja

työterveyslääkärin

väliseen kolmikantakeskusteluun

Tyntekijän suoriutuminen on heikentynyt

tai sairauspoissaolojen raja-arvot ylittyneet

ESIMIES PITÄÄ VÄLITTÄMISEN MALLIN

MUKAISEN KESKUSTELUN

Ongelma työyhteisössä

Esimies keskustelee henkilökohtaisesti

jokaisen työyhteisön jäsenen kesken

PE raportoi PJ:lle

käydystä keskustelusta

Yksityiselämän ongelma

Työajan tilapäinen lyhentäminen,

palkaton vapaa,

aikaistettu vuosiloma,

työaikajoustot

Työterveyshuolto

antaa työntekijälle

ja esimiehelle arvion

tilanteesta ja käynnistää

mahdolliset

hoitotoimenpiteet

Työkyvyttömyyseläkkeen

uhka

Esimies tekee toimenpiteet työolosuhteiden

ja -ilmapiirin kohentamiseksi

Parantava hoito

Suositukset työnkuvan

tai työaikojen

muuttamisesta

Työterveyshuolto

ohjaa työntekijän

hakemaan Ilmarisen

ammatillista

kuntoutusta tai

KELAn lääkinnällistä

kuntoutusta

Esimies järjestää tarvittaessa työpaikalla

kevennettyjä/korvaavia

työtehtäviä ja/tai työaikajoustoja

määräaikaisesti/pysyvästi

Työkykyinen

työntekijä

70

60

50

40

30

20

10

Työtapaturmataajuus

Kuva 19. Tapaturmataajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohden 2012-2016

Työpaikalla

Väh 3 pv

Alle 3 pv

Työmatkalla

0

2012

2013

2014

2015

2016

42 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


7.4 Henkilöstön

sukupuolijakaumassa on

tapahtunut muutoksia

SOLin henkilöstöstä oli naisia 63 % (koko SOL). Suomessa

naisia oli 69 % (SOL Henkilöstöpalvelut eivät ole luvuissa

mukana). Kansainvälisissä toiminnoissa naisten osuus

henkilöstöstä on 66 %. SOLin johtoryhmän yhdeksästä

jäsenestä kuusi on naisia. SOLEMO Oy:n kolmehenkisessä

hallituksessa on kaksi naista. Naisten osuus Suomen yhtiöiden

johtotehtävissä oli vuoden 2016 lopussa 69 %.

7.5 Henkilöstön työkykyyn

panostaminen

Suomessa sairauksien ennalta ehkäisyyn ja hoitoon käytettiin

vuonna 2016 noin 264 euroa työntekijää kohti. SOLissa

seurataan sairauspoissaoloja tehdystä työajasta, ns. sata %.

Sairastavuus Suomessa vuonna 2016 oli 4,11 %. Edellisvuoteen

verrattuna sairastavuus on noussut 0,05 prosenttiyksiköllä.

Tärkeimmät sairauspoissaoloja aiheuttavat syyt ovat

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiot ja tapaturmat.

SOL Lifen Varhaisen välittämisen mallin avulla esimiehet

puuttuvat työkykyongelmiin jo niiden alkuvaiheessa.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen, tapaturmien

vähentäminen sekä ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden

torjuminen ovat päätavoitteita. SOL Palvelut Oy

osallistui v. 2016 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston

(EU-OSHA) hyvien käytäntöjen työhyvinvointikilpailuun.

Työtapaturmista johtuva sairastuvuus Suomessa oli

0,23 %. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 547 ja

työmatkalla 103. Sairauspäiviä työpaikalla tapahtuneista

tapaturmista aiheutui 3127 merkiten noin 6 sairaspäivä/

vahinko. Työmatkalla tapahtuneista tapaturmista aiheutui

979 sairaspäivää merkiten 9,5 sairaspäivää /vahinko. Syksyllä

2016 otettiin käyttöön sähköinen turvattomuustyökalu,

jonka avulla jokainen voi ilmoittaa turvattomuushavainnon

ja läheltä piti-tilanteet nopeasti. Kun havainnot on siirretty

käsiteltäväksi ja mahdolliset puitteet korjattu, lähtee tieto

käsittelystä lähettäjän sähköpostiin.

Työ- ja asiakaskohteiden turvallisuuden riskikartoituksia

ja niiden vaatimia toimenpiteitä esimiehet tekevät

suunnitellusti ja jatkuvasti. Näissä mukana on useimmiten

myös työsuojeluvaltuutettu. Työ suojelutoimikunta toimii

valtakunnallisesti ja kokoontuu 5 kertaa vuodessa. Turvallisuudessa

vastuu on jokaisella SOLilaisella, ja ennalta

ehkäisevä toiminta peruskivi.

Riskikartoitusten perusteella tehdään erillinen kohteen

riskilista ja siihen liittyvä työsuojeluohjeistus. Riskilista ohjeineen

perehdytetään työntekijöille erikseen kuitatusti.

Tapaturman sattuessa ohjeemme on, että siitä tiedotetaan

välittömästi suoraan myös työsuojelupäällikölle ja

asianomaiselle liiketoimintajohtajalle sekä toimitusjohtajalle.

Kerrotaan tapahtuma ja mitä tehdään tapaturman

toistumisen estämiseksi.

Jokainen tapaturma tutkitaan dokumentoidusti juurisyyn

selvittämiseksi, käsitellään työpaikalla ja tehdään

korjaavat toimenpiteet. Tämän jälkeen seuraavassa palvelujohtoalueen

piirikokouksessa käsitellään ja todetaan

Sähköinen työturvallisuustyökalu:

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Riskien arviointi: 181

Turvattomuushavainto: 215

Turvattomuushavaintojen luokittelu:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Henkilöstösuojaimet, vaatetus: 5

Kemikaalit, ilman puhtaus: 5

Koneet, laitteet, telineet: 17

Kulkutiet, poistumistiet: 39

Laskeutuminen: 3

Liukastuminen, kaatuminen: 44

Melu, valaistus, lämpötila: 2

Nostaminen: 5

Pään kolhiminen: 12

Riskinotto: 4

Terävät esineet: 27

Väkivallan uhka: 6

Väliin puristuminen: 5

Muu: 20

Sähköisesti tehtyjen turvattomuushavaintojen

yhteenveto.

Havainnot kohdistuu meillä

myös eniten tapaturmia aiheuttaneisiin

tekijöihin. Hyvä kehitys

tapaturmien vähentymisenä

voidaankin osoittaa suorana

seurauksena huomion kiinnittämisestä

näihin tekijöihin.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

43


250 tutkintoon

johtavaa

oppisopimusta ja

12 000 koulutuksiin

osallistujaa

Erityisosaaminen ja

erikoistumisopinnot

Kohde- ja tehtäväkohtaiset

koulututkset, moniosaajat

Palveluosaaminen ja

asiakaspalvelu

Palkitseminen, henkilöstöedut, urasuunnitelma, työhyvinvointi

kaikkien tiedoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet. Pöytäkirjaotteet

lähetetään työsuojelupäällikölle.

Työsuojelupäällikkö seuraa kuukausittain tapaturmatilaston

kehittymistä, TRIF-lukua ja tiedottaa huomioista

ja asioista, joihin on syytä kiinnittää huomio työpaikalla

tarvittavin uusin ohjein tai toimenpitein.

Sairaus- ja tapaturmatilasto on säännöllisesti esillä johdon

katselmuksissa.

7.6 Henkilöstön koulutus

osaamisen varmistamisessa

Pitkäjänteinen ja järjestelmällinen henkilöstön osaamisen

kehittäminen on meille elintärkeää. Toimialoillamme

Suomessa on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

arviolta noin 25 %:lla henkilöstöstä. Konsernin

päätoiminen kouluttajavahvuus on SOL Palveluissa viisi

ja Pesulapalveluilla yksi joilla on opettajapätevyys. Lisäksi

konsernin muita henkilöitä on valmennettu pitämään

koulutuksia.

Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaiden

tarpeet ja vaatimukset, yrityksen tarpeet ja henkilöstön

tarpeet, ja suunnittelu konkretisoidaan päivitetyksi

koulutusohjelmaksi vuosittain, josta esimiehet laativat

omalle henkilöstölleen osaamissuunnitelman ja niitä päivitetään

tarpeen mukaan.

Vuonna 2016 koulutuksiin osallistui 11 000 henkilöä.

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa

olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan

sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia

asiantuntijoita.

Koulutus jakautuu osaamista ylläpitävään ja osaamista

kehittävään täsmäkoulutukseen sekä pitkäkestoiseen

tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joka toteutetaan

moduuli- ja monimuoto/verkkokoulutuksena. Koulutuksen

tavoitteena on myös luoda pohjaa henkilön mahdollisuuteen

suorittaa tutkinto näyttötutkintona sekä tunnistaa ja

tunnustaa työssä hankittu osaaminen sekä SOLin antama

koulutus henkilökohtaistamissuunnitelmaa laadittaessa.

Monimuotoinen henkilöstömme haastaa meitä jatkuvasti

kehittämään koulutusohjelmiamme ja olemmekin monissa

hankkeissa mukana mm. SAFHY -hankkeessa, joissa

tuotetaan digitaalista oppimismateriaalia mm. videoita ja

testejä laaditaan sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön

Viroon ja Suomeen. Materiaali tehdään suomeksi, viroksi,

venäjäksi ja englanniksi. Aineisto sisältää tekstejä, videoita,

valokuvia, testejä sekä ammattisanaston

(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda hallinnoi

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Central Balticin

rahoittamaa SAFHY hanketta)

Lähivalmennusten lisäksi panostamme verkkokoulutusten

kehittämiseen. Tavoitteenamme on edelleen panostaa

perehdyttämiseen ja konseptien mukaisen toimintatavan

jalkauttamiseen. Jatkamme myös jo aloitettua työtä

kohdekohtaisissa startti- ja kehittämiskoulutuksien osalta ja

lisäämme kouluttajien tekemiä kohdeauditointeja ja lean

toimintamallin jalkauttamista. Koulutuksessa keskitymme

tutoreitten, palveluohjaajien ja työhyvinvointimentoreitten

44 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


valmentamiseen sekä verkkokoulutusten ja monimuotoisen

valmentamisen kehittämiseen verkko- ja lähivalmentamisen

lisäksi webinaareihin ja coachingiin.

Tavoitteenamme on vähentää lähipäivien määrää ja sen

sijaan hyödyntää verkkoa enemmän osana oppimista.

SOLin urakehityspolku on malli siitä, kuinka työntekijä

voi sisäisen koulutuksemme avulla lisätä osaamistaan ja

laajentaa työtehtäviään. Kullekin portaalle sisältyy useampia

koulutuksia. Perustana ovat SOLin sisäiset koulutukset,

mutta ne voivat sisältää myös alamme tutkintoja tai

muiden organisaatioiden järjestämiä erityisosaamiskoulutuksia.

Oppisopimuskoulutuksiin on vuonna 2016 Suomessa osallistunut

210 henkilöä eri tutkinnoissa mm.

• Tekstiilihuoltajan perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

• Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

• Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

• Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

• Johtamisen erikoisammattitutkinto

• Vartijan ammattitutkinto

• Turvallisuusvalvojan erikoisammatitutkinto

• Näyttömestarin tutkinto

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• Virastomestarin erikoisammattitutkinto

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Turvallisuusalan

erikoistutkinnon

suoritti 22 SOLilaista

Viime vuonna erityiset koulutuspanostukset laitettiin Turvallisuusvalvojan

erikoisammattitutkinnon koulutukseen,

jonka suoritti 22 palvelupäällikköä ja palvelujohtajaa.

Helsingin oppisopimustoimisto palkitsi SOL Palvelut

Oy:n vuoden 2011 oppisopimuskouluttajatyönantajana

(koskee koko maata). Lapin oppisopimuskeskus valisti SO-

Lista vuoden 2013 oppisopimusopiskelijan, oppisopimusyrityksen,

työpaikkakouluttajan ja oppisopimuskouluttajan

perustuen aktiiviseen ja myönteiseen toimintaan oppisopimuskoulutuksen

parissa.

SOLissa on 8 Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittanutta

työelämän taitajaa. Heillä on valmiuksia arvioida

työntekijöiden aikaisempaa osaamista suhteessa työtehtäviin

ja virallisiin tutkintovaatimuksiin sekä toimia tutkintosuoritusten

arvioijina. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen

edistäminen ja SOLin henkilöstökoulutukset on integroitu

vastaamaan tutkintojen perusteita ja näin ne edistävät

näyttötutkintojen suorittamista ja yhteistyötä oppisopimustoimistojen

ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain toistuvia erillisiä, teemakohtaisia päiviä

järjestetään mm. tutoreille, palveluohjaajille, koulutus-, ympäristö

ja rekrytointivastaaville, palveluesimiehille, myynnille,

palvelupesuloiden henkilöstölle ja asiakaspalvelulle.

Teemme yhteistyötä merkittävien oppilaitosten kanssa

ympäri Suomea. Keudan kanssa yhteistyötä ja on tehty yli

15 vuotta ja kumppanuus on kehittynyt vuosien saatossa.

Erityisesti kiinteistöpalvelujen perus – ja ammattitkintoja

on suoritettu sekä oppisopimus- että omaehtoisina koulutuksina.

Amiedun kanssa on yhteistyötä tehty erityisesti kiinteistöpalvelujen

täsmäkoulutusten ja Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnon

osalta, josta valmistui viime vuonna

8 henkilöä

Koulutusindeksillä seurataan asiakkaittain siellä työskentelevien

palveluvastaavien koulutuksen tilaa ja sen avulla

ohjataan henkilöt heille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Perehdyttäminen

Palveluvastaavien verkkoperehdytys uudistettiin vuoden

2016 lopulla suomeksi ja työ jatkuu 2017 englannin ja

venäjän osalta. Samoin teemme uusia verkkokursseja ja

osaamistestejä/-kartoituksia eri toimintaympäristöihin ja

asiakaspalveluun tavoitteenamme kehittää henkilöstömme

osaamista ja vastata asiakkaidemme osaamisvaatimuksiin.

Toimihenkilöiden verkkoperehdytyskoulutus uudistettiin

2016 aikana SOL Opeen, jossa uusi toimihenkilö suorittaa

verkkokurssin ennen SOLin lähiperehdytysworkshoppeja,

joissa käsitellään SOLin toimintatapaa ja prosesseja, viestintää,

osaamisen kehittämistä, peredytystä ja henkilöstön,

talouden ja asiakkuuksien johtamista sekä täsmälaskentaa.

Myös Opeen rakennetaan uusia verkkokursseja henkilöstölle

vuoden 2017 aikana. Näin jokainen voi opiskella

itselleen sopivana ajankohtana ja kertailla asioita tarpeen

mukaan.

7.7 Henkilöstön

järjestäytyminen

Suomessa siivous-, kiinteistö- ja toimitilapalveluiden

työntekijöihin sovelletaan Kiinteistötyönantajat ry:n ja

Palvelualojen Ammattiliiton PAM ry:n välistä Kiinteistöpalvelualan

työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta ja

toimihenkilöihin Kiinteistöpalvelualan ja toimihenkilöitä

koskevaa työehtosopimusta (KITA Ry ja ammattiliitto PRO

ry) . Turvallisuusalan tehtävissä toimiviin työntekijöihin

sovelletaan pääsääntöisesti vartiointialan työehtosopimusta.

Pesuloiden henkilöstöön sovelletaan Tekstiilihuoltoalan

työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Kemianalan työehtosopimusta.

Henkilöstöpalveluiden vuokrahenkilöihin ja

palveluosaajiin, sovelletaan asiakasyritysten työehtosopimusta

ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n toimihenkilöihin

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta.

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi pääluottamusmiesten

ja johdon välistä tapaamista, joissa käsitellään

taloudelliset asiat, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstöraportit

sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja

painopisteet.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

45


Henkilöstöllä on kaikissa toimintamaissa täydellinen

järjestäytymisvapaus. Ulkomaiden tytäryhtiömaissa ei

ole Suomen kaltaista työehtosopimusmenettelyä, joten

työhön sovelletaan paikallista työlainsäädäntöä ja SOLin

sisäisiä käytäntöjä.

SOL Palvelut oy on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat

ry.n jäsen, SOL Pesulapalvelut on Yleinen Teollisuusliitto

ry.n jäsen ja SOL Henkilöstöpalvelut Oy Palvelualojen työnantajat

PALTA ry:n jäsen.

7.8 SOL on monikulttuurinen

työyhteisö

SOL on monikulttuurinen työyhteisö, joka tarjoaa yhtäläiset

mahdollisuudet kaikille työntekijöille. SOL Palveluiden

työntekijöistä yli 30% oli ulkomaalaisia.

Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja

ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa. (Esim. iästä,

alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta,

mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,

perhesuhteista, terveydentilasta,

vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta

tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuva syrjintä on

ehdottomasti kielletty).

SOLiin on vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen

työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä

tulevien työntekijöiden integroitumista SOLin

toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut mm. vuosittaisen

maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen

pyhäpäivät. Työryhmä on tuottanut yhdessä PAMin (Palvelualan

työnantajat ry) kanssa uusille työntekijöille videon,

joka perehdyttää työntekijän moniin tärkeisiin asioihin.

– Videolla esiintyjät ovat tietenkin itsekin SOLilaisia.

Video on moderni ja eloisampi kanava kertoa työntekijälle

tärkeistä asioista, ja kuvan avulla katsoja saa myös tärkeää

mielikuvaa työnantajasta, työkavereista, työyhteisöstä ja

työelämän pelisäännöistä.

SOL on mukana Monika-naisten koordinoima Osaavat

naiset -hankkeessa, joka tukee monin tavoin maahanmuuttajanaisten

työllistymistä. SOL on hankkeen aktiivinen

kumppani ja on tarjonnut jo nyt työmahdollisuuksia

monille naisille.

Maahanmuuttajataustaisten naisia opastetaan työnhakuun,

opetetaan mm. atk-taitoja ja ohjataan kieliopintoihin

ja muiden koulutuksien pariin. SOLin Hr:n edustaja on

käynyt useita kertoja kertomassa Monika-naisille, millainen

SOL on työnantajana ja minkälaisia työpaikkoja on tarjolla.

Osaavat naiset -projektia rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Työryhmä raportoi suoraan johtoryhmälle.

Jokaisen työntekijän perehdyttäminen on

meille kunnia-asia.

46 Vastuullisuus 2017 | www.sol.fi


Olemme kaikki yhdenvertaisia

SOL tunnetaan hyvin monikulttuurisena työyhteisönä.

– Monikulttuurisen kehitysryhmän työssä korostuvat perehdyttäminen

SOLin työtehtäviin ja juurtuminen suomalaiseen

työkulttuuriin, kertoo Monikulttuurisen työryhmän

puheenjohtaja Sari Crnobreg.

SOLilla on työntekijöitä jo yli 60 eri maasta ja kaikista

maanosista. Crnobreg korostaa, että erilaisuudesta huolimatta

kaikki SOLilaiset ovat yhdenvertaisia.

– Haluamme tarjota kaikille samanarvoiset mahdollisuudet

urapolkuun ja työssä oppimiseen sekä työhyvinvointiin.

Työtapojen harmonisointi ja asioimisen helppous ovat

tärkeitä. Olemme muun muassa kääntäneet koulutusmateriaaleja

useille eri kielille.

– Yksi tärkeimmistä haasteista on monikulttuuristen

työntekijöiden osaamisen nykyistä tehokkaampi kartoitus

ja hyödyntäminen.

Hyvä vuorovaikutus syntyy Crnobregin mukaan sitä

kautta, että työnantajalla on selkeä käsitys ihmisten taustojen

erilaisuudesta. Kotouttamisesta huolimatta on tärkeää,

että ihmisen oma identiteetti säilyy.

– Perheitä on kotoutettu myös SOLin avulla. Eheällä

perheellä on valtava positiivinen merkitys työntekijän elämään,

ja siitä kantautuu hyötyjä työelämäänkin.

Crnobregin mielestä on ilahduttavaa, että SOLissa työskentelee

nykyistä enemmän pariskuntia, mikä mahdollistaa

heille myös tulevaisuuden suunnittelun ihan uudella tasolla

uudessa kotimaassaan.

– Omia juuria ja identiteettiä ei pidä unohtaa – päinvastoin.

Monikulttuurisuus on monimuotoinen rikkaus, ja

oman identiteetin kanssa kannattaa olla sinut.

Vuonna 2016 jaettiin ensimmäisen kerran SOLin monikulttuurisuusteko-

palkinto. Sen sai ansiokkaasta työstä

yhdenvertaisuuden edistämiseksi Sari Crnobregin vetämä

Monikulttuurisuustyöryhmä.

Mukavaa yhdessäoloa

Monikulttuurisuusryhmän järjestämät tapahtumat ovat

olleet suosittuja.

– Ne tuovat iloa arjen keskelle, ja eri kulttuureista tulevat

SOLilaiset tutustuvat toisiinsa.

Monikulttuurinen kehitysryhmä myös ylläpitää maailmankalenteriaan,

josta löytyvät eri maiden juhlapyhät.

– Tämä on tärkeä työsuunnittelun työkalu esimiehille.

Maailman juhlat ovat meille yhteisiä, ja erilaisista tapakulttuureista

voimme itse kukin oppia uusia, kiinnostavia ja innostavia

asioita. Tutustumalla eri maihin ja niiden tapoihin

olemme myös paremmin ja aidommin läsnä työkavereina.

Tule mukaan vaikuttamaan

Sari Crnobreg toteaa, että kehitysryhmällä on runsaasti

uusia tavoitteita ja koko ajan tarvitaan lisää innokkaita

vaikuttajia, sillä kehitysryhmän jäsenistö elää työtehtävien

ja niiden mahdollisten muutosten mukana.

– Esimerkiksi Etelä-Aasiasta kotoisin olevia kaivattaisiin

kovasti mukaan. On tärkeää, että meillä on kattava edustus

eri maanosista.

Crnobreg muistuttaa, että monikulttuurinen työryhmä

kannustaa kaikkia SOLin työntekijöitä aloitteellisuuteen.

– Ideoita ei hänen mukaan ole koskaan liikaa, ja yhteistyöllä

voidaan aikaansaada ihan uudenlaisiakin juttuja.

Monikulttuurista kehitysryhmää vetävä Sari

Crnobreg (kesk.) ja palveluvastaavat Makhan

Khatrin (vas.) ja Shahana Aktherin.

www.sol.fi | Vastuullisuus 2017

47

More magazines by this user