06.04.2018 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2018

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA MERELLÄ ILMASSA 2/2018 kuljetusjalogistiikka.com

Flexon kasvu

sisälogistiikassa

jatkuu

Flexo on nopeasti kasvava ja kehittyvä yritys. Palvelemme asiakkaitamme sisälogistiikassa asiakkaan

omissa tiloissa niin arjessa kuin sesongissa. Yrityskulttuurimme nojaa ihmisläheisiin arvoihin, jossa jokainen

työntekijä saa osallistua, vaikuttaa ja kehittää työtään. Asiakaskuntamme rakentuu Suomessa toimivista

yrityksistä edustaen toimialojen terävintä kärkeä.

Sisälogistiikan käsittelypalvelut varastoissa, terminaaleissa ja tuotantolaitoksissa

Ulkoistusratkaisut I Varastot I Tilaratkaisut I WMS-järjestelmät

Asennus- ja huoltopalvelut I Hyllytyspalvelut I Projektit

Flexo Palvelut Oy palvelee jo nyt:

270 asiakasta

15 toimipistettä

yli 1000 työntekijää

www.flexo.fi


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut,

jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta

tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät

monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai

suoraan kuluttajille.

WWW.PORTOFTURKU.FI

2


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Rauman meriväylä

– syvästi älykäs....................... 4

Nesteytetyn maakaasun

kysyntä kasvaa

Pohjoismaiden

merenkulussa.................... 8

Kaskisten satama

– joustava, osaava,

tehokas.................................10

Näkymätön vaara............... 14

Ratakuorma-autotähti

testasi uuden

Renault Trucksin .................. 26

Yepzonin uusin

paikannuslaite seuraa

kuljetuksia ja

omaisuutta ........................ 28

Koeaja Volvon raskaat

kuorma-autot ja tutustu

kiertueella Aitoihin

Volvo Varaosiin..................... 35

Pääkirjoitus

Algoritmit mylläävät

kuljetuspalvelujen

ostamisen

Perinteinen tapa ostaa ja myydä kuljetuspalveluita muuttuu optimointijärjestelmien

tuomien läpinäkyvyyden ja algoritmien sekä

sujuvan tilausprosessin kautta.

Kuljetuspalveluita ostavien yritysten käyttämät optimointijärjestelmät

muuttavat nopeasti perinteistä tapaa kilpailuttaa ja käyttää

kuljetuspalveluita päivittäisessä liiketoiminnassa.

Ohjelmistorobotiikkaan perustuvat optimointijärjestelmät asettavat

kaikki kuljetuspalvelut keskinäiseen vertailuun tehostaen hankintaprosessia.

Kuljetuspalveluita ostava yritys pystyy vertailutiedon

avulla tehokkaasti ohjaamaan kuljetustilaukset parhaille kuljetuskumppaneilleen

esimerkiksi toimitusnopeuteen, hintaan, toimitusvarmuuteen,

lisäpalveluihin, hiilijalanjälkeen tai asiakkaan toiveeseen

perustuen.

Kuljetuspalvelujen ostajien kannalta tämä tarkoittaa, että tavarat

siirtyvät entistä edullisemmin, varmemmin ja asiakkaan toiveen

mukaisesti paikasta toiseen. Kuljetuksia voi olla kannattavaa

ohjata useammalle kuljetusliikkeelle, koska siten voidaan parantaa

toimitusvarmuutta ja hyödyntää kuljetusliikkeiden eri vahvuuksia.

Kuljetusliikkeitä alan murros ohjaa erikoistumaan ja kehittämään

edelleen toiminnan tehokkuutta. Omien vahvuuksien tunnistaminen,

aidon lisäarvon luonti ja sen selkeä kommunikointi asiakkaille

on tärkeää, jotta vältytään pelkältä hintakilpailulta.

Talouden yleinen positiivinen vire auttaa nyt kuljetuspalveluiden ostajia

investoimaan uusiin kuljetustehokkuutta parantaviin järjestelmiin

ja toisaalta kasvaneet kuljetusmäärät antavat kuljetusyrityksille

sopeutumiseen lisäaikaa. On kuitenkin kaikkien etu, että

kuljetukset hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti niin tuonnissa,

viennissä kuin kotimaan sisälläkin.

Uutta teknologiaa

erikoiskuljetuksiin................39

Hyväntekeväisyyskalenteri

2019......................44

Eero Valovirta

COO, Co-founder

Logentia Oy

www.logentia.com

Maastoajoa & Pitoa

– pilottikoulutus

kippiautojen

kuljettajille....................... 52

Sedu - koulutuskeskus

lentokentän kupeessa.........60

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku

lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. +358 40 717 5686, lehti@kuljetuslogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. +358 40 9125 983, tiina.isomäki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetuslogistiikka.com

21. vsk


Digitalisaatio yhdistää tehokkuuden ja turvallisuuden

Rauman meriväylä

– syvästi älykäs

Kuinka paljon vettä jää laivan ja merenpohjan väliin 12 metriä syvällä

väylällä? Riippuu olosuhteista ja laivasta lasteineen. Älykäs meriväylä

vastaa kysymykseen aina tarkalleen.

4


Rauman meriväylä on

sekä syvä että

älykäs. Merimerkkien valotehoa voi

säätää puhelimella, väylä ennustaa ja

arvioi meriveden korkeuden ja aallokon

sekä piirtää tarkan 3D-mallin pohjan

topografiasta. Nyt ei puhuta tulevaisuudesta,

vaan olemassa olevasta

maailmasta.

- Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia

tietotuotteita, joilla voidaan parantaa

sekä tehokkuutta että turvallisuutta.

Älyväylähankkeessa on kyse

ratkaisuista, jotka palvelevat kaikkia

väylän käyttäjiä, alustaa Liikenneviraston

ylitarkastaja Jorma Timonen.

Hankkeessa on pohdittu, kehitetty ja

testattu tietopalveluja, jotka parantaisivat

väylää käyttävän toimijan turvallisuutta

sekä tehokkuutta. Liikkeelle

Liikenneviraston hanke lähti siitä, että

mitä tietoa olisi mahdollista tuottaa.

Toisessa vaiheessa testataan, miten

tietoa saadaan tuotettua sekä käytettyä

tavalla, joka palvelee navigointijärjestelmiä

sujuvasti. Vaiheet kulkevat

tällä hetkellä limittäin.

- Merenpohjan todellisen tilan tarkka

mallintaminen on olemassa oleva

tietotuote, mutta sen saattaminen

asiakkaiden käyttöön vaatii vielä oikeanlaisen

alustan sekä sitä operoivan

toimijan. Käytännössä on kyse siitä,

miten tietotuote integroidaan navigointijärjestelmään,

selvittää Timonen.

Väylän vesitilan todellisen ja tilannekohtaisen

mallintamisen lisäksi älyväylä

tuottaa tietoa meriveden korkeudesta

sekä aallokosta.

- Todellinen tila sekä ennustettavuus

ja ennusteisiin liittyvät todennäköisyyslaskelmat

ovat keskeisessä

asemassa turvallisuuden ja tehokkuuden

kannalta. Yhteistyötahojen kanssa

kehitämme navigoinnin ja luotsauksen

tarpeisiin tietoon perustuvia

palveluita, jotka tukevat esimerkiksi

lastauksen ja väylän ajamisen suunnittelua.

Ilmatieteen laitos vastaa vedenkorkeushavaintojen

ja -ennusteiden

tuottamisesta ja Liikennevirasto pilotoi

niiden yhdistämistä syvyysmalliin.

Lisäksi Liikennevirasto on hankkinut

koekäyttöön palveluita, joilla voidaan

hankkia tietoa aallokosta ja virtauksista

väylällä.

Turvallisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta

näkyvä esimerkki digitalisaation

mahdollisuuksista ovat merimerkit.

Meritaito Oy asensi Rauman

sataman ja Liikenneviraston väylälle

33 älykästä merimerkkiä. Syyskuusta

lähtien Liikenneviraston meriliikennekeskuksesta

on voitu säätää uusien

merimerkkien valotehoa ja sama mahdollisuus

toteutetaan myöhemmin

myös luotseille .

Uusia avauksia

Älyväylän kehittämishankkeen aikana

on noussut esiin myös uusia ajatuksia

digitalisaation mahdollisuuksista. Väylien

käyttäjien tarpeista ja tulevaisuuden

näkymistä on avautunut ajatus,

että voitaisiinko Liikenneviraston väyläinfraa

hyödyntää vesiväylien tietoliikenneratkaisujen

kehittämisessä.

- Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole

löydetty vielä sellaisia käyttötapauksia,

joita varten turvalaitteiden valjastamista

tietoliikenteen käyttöön

kannattaisi kokeilla. Asiaan varmasti

palataan myöhemmin, kun käyttäjien

tarpeet täsmentyvät, Timonen kertoo.

Aivan omanlaisen alustan asioiden

testaamiseen luo elokuussa Rauman

edustalle avattu alue: Jaakonmeri on

maailman ensimmäinen kaikille avoin

testialue. DIMECC Oy hallinnoi aluetta,

jossa kuka tahansa toimija voi testaa

autonomisten pinta-alusten vaatimia

teknologioita.

- One Sea -ekosysteemi on erittäin

kiinnostava mahdollisuus testata ja

hankkia asiakaskokemuksia. Lähdimme

kehittämään älyväylähanketta

nykyisen liikenteen tarpeisiin, mutta

olemme myös aktiivisesti mukana

mahdollistamassa autonomisen meriliikenteen

kehittymistä.

- Parempi olla mukana tekemässä

tulevaisuutta kuin odotella sitä.

Välkyt merimerkit

”Älyväylä palvelee nykyistä meriliikennettä ja tasoittaa tietä

autonomiselle liikenteelle.”

Liikenneviraston ylitarkastaja Jorma Timonen.

5


Kuva: Liikennevirasto

kuvaaja: Jarmo Vehkakoski

Uusi ohjelmisto tehostaa

kaukovalvontaa vesiväylillä

Uusi kaukovalvontadatan

analyysiohjelmisto otettiin vesiväylillä

käyttöön. Järjestelmä

kokoaa yhteen eri turvalaitteiden

lähettämät tiedot ja nostaa

esiin vikoja sekä poikkeamia.

Näin mahdollisia ongelmia

voidaan ennakoida ajoissa.

Kauas on tultu niistä ajoista, jolloin

majakanvartija nousi aina hämärän

tultua sytyttämään valon laivoja

opastamaan. Majakat ohjaavat liikennettä

edelleen, mutta toiminta

on pitkälti automatisoitunut. Majakat

ovat merenkulun kiinteitä turvalaitteita

samoin kuin esimerkiksi linjamerkit

ja kummelit. Kelluviin turvalaitteisiin

puolestaan kuuluvat viitat

ja poijut. Vesiväylillä sijaitsee kaikkiaan

noin 25 000 Liikenneviraston ylläpitämää

turvalaitetta, joista reilut

900 on kaukovalvonnassa.

Kaukovalvotut turvalaitteet lähettävät

päivittäin automaattisesti tietoja

toiminnastaan, kuten energiatasosta

tai sijainnista. Helmikuun lopussa

otettiin käyttöön uusi kaukovalvontadatan

analyysiohjelmisto, joka

helpottaa huomattavasti näiden tietojen

hyödyntämistä. Järjestelmä käy

6

dataa läpi nostaen esiin vikoja ja poikkeamia,

joihin on syytä kiinnittää huomiota.

Lisäksi se tuottaa ennusmalleja,

joiden avulla toimintaa voi suunnitella

etukäteen. Näin on mahdollista

esimerkiksi korjata vikoja ennen niiden

näkymistä käyttäjälle.

"Uusi ohjelmisto mahdollistaa laitteiden

tarkemman seurannan ja antaa

aiempaa paremman kuvan turvalaitteiden

tilasta ja kunnosta. Aikaisemmin

saimme tietoa usein vasta siinä

vaiheessa, kun laitteessa oli jotain vikaa,

mutta nyt voimme myös ennakoida

ongelmia", kertoo diplomi-insinööri

Sami Lasma Liikennevirastosta.

Energian riittävyys lähempään

tarkkailuun

Kaukovalvonta aloitettiin vesistöillä

nykymuodossaan vuonna 2008. Aluksi

turvalaitteita oli vain 20, ja ne kaikki

tulivat samalta toimittajalta. Nykyisin

kaukovalvontatoimittajia on kolme.

Turvalaitteiden määrän vuosien

mittaan moninkertaistuessa tuli tarve

kehittää keino tietojen hallinnointiin.

Vuonna 2015 tähän tarkoitukseen

avattiinkin Liikenneviraston kaukovalvontarajapinta.

Sen kautta kaikki kaukovalvottujen

turvalaitteiden lähettämä

informaatio kerätään väylänhoidon

Reimari-tietokantaan eri järjestelmien

hyödynnettäväksi. Uusi kaukovalvontadatan

analyysiohjelmisto on

kehitetty Reimari-tietokannan pohjalta.

Ohjelmiston suunnittelu alkoi helmikuussa

2017, ja käyttöön se otettiin

vuotta myöhemmin. Toteutuksesta on

vastannut Digia Oy.

Toistaiseksi uudessa ohjelmistossa

on keskitytty pääasiassa energian

riittävyyden seurantaan. Järjestelmä

mahdollistaa tehokkaasti muun muassa

turvalaitteiden energiankulutuksen

ja aurinkoenergian tuoton tarkkailun.

Kelluvat turvalaitteet toimivat

paristoilla, kun taas kiinteät hyödyntävät

aurinkoenergiaa ja verkkosähköä.

Analyysiohjelmiston kautta

on mahdollista seurata tarkasti yksittäisenkin

laitteen energiamääriä, ja

havaita ajoissa mahdolliset poikkeavuudet.

Ohjelmistolla voidaan valvoa

myös koko kaukovalvontajärjestelmän

toimintavarmuutta tiedonsiirron

säännöllisyyttä ja katkoksia seuraamalla.

Lisäksi kohteiden huoltoa voi

suunnitella paremmin, jolloin niin meri-

kuin työturvallisuuskin paranevat.

"Tällä hetkellä hoidamme huoltoa

ajastetusti turvalaitteiden kevätja

syyskierroksilla, mutta jatkossa sitä

kenties pystyttäisiin tekemään yhä

enemmän tarpeen vaatiessa. Näin turhat

huoltokäynnit vähenisivät", Lasma

pohtii.


Älyllä säästöjä merenkulkuun

Oululainen Navidium valjasti

älyteknologian tuomaan säästöjä

merenkulkuun. Yritys hakee

palveluillaan kasvua kansainvälisillä

markkinoilla.

Älyä, digitalisaatiota ja pohjoista

osaamista. Näillä eväillä oululainen

merenkulun digitaaliseen teknologiaan

perehtynyt Navidium tähyää entistä

voimakkaammin kasvua kansainvälisillä

markkinoilla. Käytännössä tämä

tapahtuu tarjoamalla merenkulkijoille

järjestelmiä, joiden avulla voi reaaliaikaisesti

seurata säätä, polttoainetta

ja jäätilannetta.

Sovellusten avulla saatu säästö on

merkittävä, sillä polttoainekustannusten

osuus laivaliikenteestä on jopa

60 prosenttia.

– Sovelluksia on pilotoitu Itämerellä

eri tyyppisillä aluksilla ja säästöt ovat

olleet huomattavia, jopa kymmenen

prosentin luokkaa. Tulokset ovat olleet

hyviä ja tuotteemme ovat herät-

täneet mielenkiintoa kansainvälisesti

myös, mistä osoituksena on ensimmäiset

sopimukset kansainvälisillä

markkinoilla, kertoo Navidiumin toimitusjohtaja

Arto Koistinen.

Navidium arvioi liikevaihtonsa viisinkertaistuvan

seuraavan vuoden kuluessa.

Alalla on samantyyppisiä palveluntarjoajia,

mutta Koistinen ei ole

huolissaan.

– Erottaudumme muista kyllä, mutta

miten, se on liikesalaisuus, hän sanoo.

Jotain yrityksen kiidosta kertoo

sen nopea, vain muutamia vuosia kestänyt,

pääsy konservatiivisille meriteollisuusmarkkinoille.

Tulevaisuudessa

myös Koillisväylä lisää kysyntää yrityksen

tuotteille.

www.navidium.com

7


Nesteytetyn maakaasun kys

Pohjoismaiden merenkuluss

Gasumin tytäryhtiö Skangas suoritti

1 000 nesteytetyn maakaasun (LNG)

bunkrausoperaatiota vuonna 2017, eli

60 prosenttia enemmän kuin aiempina

vuosina. Nesteytetyn maakaasun

kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa

huimaa vauhtia.

Skangasin mukaan kysynnän kasvun

takana ovat toimitukset sekä säännölliseen

reittiliikenteeseen että hakurahti-

ja spot-rahtiliikenteeseen käyttöön

otetuille uusille aluksille. Markkinoilla

on odotettu uusia LNG-bunkrausaluksia,

joilla toimitetaan nesteytettyä

maakaasua sitä polttoaineenaan käyttäville

aluksille.

Puhtaan polttoaineen

tarve lisää kysyntää

”Yhä useampi varustaja muuntaa

aluksiaan puhtaalle polttoaineelle joko

LNG- tai kaksoispolttoainemoottorien

avulla, joten kysyntä on kasvanut

huomattavasti. Tämä koskee erityisesti

Euroopan merialueita, joissa suurin

osa liikenteestä on viime aikoihin asti

ollut autolauttaliikennettä ja säännöllistä

reittiä kulkevia RoPax-risteilyautolauttoja.

Nykyään palveltava aluskanta

on monimuotoisempaa ja vaatii

monentyyppisiä bunkrausratkaisuja.

Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla

markkinoille monia eri ratkaisuja”,

kertoo Skangasin Marine-liiketoiminnan

myyntijohtaja Gunnar

Helmen.

Nesteytetty maakaasu on puhtain

saatavilla oleva polttoaine merenkulun

tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa

yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas

vaihtoehto. Nesteytetty

maakaasu sopii kaikentyyppisiin

aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin,

säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin,

huoltoaluksiin ja konttilaivoihin.

Se tarjoaa monia etuja vähentämällä

saastumista niin paikallisesti

kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen

nesteytetyn maakaasun käyttöön

poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt

sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa

85 prosentilla. Lisäksi se vähentää

hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla.

Nesteytetyn maakaasun käyttö

laivojen polttoaineena tekee niistä

tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten

mukaisia.

Bunkrausalus Coralius

edesauttaa laivasta laivaan

-bunkrausta

Skangas ennakoi merenkulkualan

puhtaampien polttoaineiden kysyntää

pyrkimällä yhteistoimin parantamaan

nesteytetyn maakaasun saata-

8


yntä kasvaa

a

vuutta. Infrastruktuurin laajentamisen

ja bunkraustekniikoiden kehittämisen

ohella yhtiö otti vuonna 2017

käyttöön uuden bunkraus- ja jakelualuksen,

Coraliuksen. Se tuo nesteytetyn

maakaasun bunkraukseen aivan

uudenlaista tehokkuutta.

Coralius toimittaa nesteytettyä

maakaasua laivoille merellä laivasta

laivaan -bunkrauksena. Se tarjoaa

yhtiölle lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia

palvella aluksia, joiden on

saatava nesteytettyä maakaasua poikkeamatta

sitä varten terminaaliin tai

satamaan. Laivasta laivaan ‐bunkraus

on Skangasille vain yksi tapa toimittaa

nesteytettyä maakaasua. Alukset voivat

myös hakea polttoaineen jostakin

Skangasin terminaaliverkoston terminaalista,

suoraan tuotantolaitokselta

Stavangerista tai säiliöautosta laivaan

-bunkrauksena Pohjoismaiden satamista.

9


Kaskisten satama

– joustava, osaava, tehokas

Satamista kauttakulkevien volyymien muutos

on herkkä mittari talouden tilasta, koska se kulkee

käsi kädessä teollisuuden tilausten kanssa.

Kaskisten Satama Oy:n toimitusjohtaja Patrik

Hellmanin mukaan talouden käänteet näkyvät

satamassa usein paljon ennen tilastoja.

Noin 90 % Suomen tuonnista ja

viennistä kulkee satamien kautta.

Satama on aina indikaattori talouden

laajemmasta tilasta, sillä siellä näkyy

ensimmäisenä hyvät ja huonot ajat,

Patrik Hellman toteaa.

Operaattoreiden

ammattitaito ja tehokkuus

ovat sataman kulmakiviä

10

Oy Kaskisten satama Ab on osakeyhtiö,

joka tuottaa satamapalveluja.

Satamassa työskentelee noin 40

henkilöä. Kaskisten satamassa toimii

neljä vakituista ja erikoistunutta operaattoria,

jotka ylläpitävät varastoja,

koneita ja kalustoa sekä tarjoavat

erilaisia satamapalveluja. Nämä ovat

Silva Shipping Oy, Baltic Tank Oy,

Revisol Oy ja Baltic Bulk Oy.

-Tavaroiden lastaus ja purku eri kuljetusmuotojen

välillä sekä varastointi

ovat ammattitaitoisten toimijoiden

käsissä, Hellman sanoo. - Satama voi

käsitellä päivässä yli 15 000 tonnia

rahtia. Tavallisesti käsittelemme tällä

hetkellä päivittäin noin 5000 -10000

tonnia rahtia.

Kaskisten satama on Suomen

Kaskisissa länsirannikolla sijaitseva

satama, jonka liikenneyhteyksiä ovat

kantatie 67 yhteydellä valtatie 8:aan

ja Suupohjan rata. Hyvät logistiset

yhteydet ovat houkutelleet alueelle

puunjalostusteollisuuden yrityksiä,


joiden ympärille on kehittynyt elinvoimainen

yritysverkosto. Kaskisten

satama on myös TEN-T kattavan

verkon satama joka tarkoittaa, että

satama on osaa EU:n liikenne- ja väyläverkostoa.

Satama on monen muun

satamaan verrattuna rakennettu

erillään asutuksesta mahdollistaen

esteettömiä liikenneyhteyksiä suoraan

satamaan.

-Kaskisten satama on maamme

tärkeimpiä sahatavaran ja sellun vientisatamia.

Kaskisissa sijaitsee Metsä

Board Oyj:n Kaskisten tehdas, joka

valmistaa kartonginvalmistuksessa

tarvittavaa kemihierrettä yli 300 000

tonnia vuodessa. Kemihierre yhdessä

sahatavaran kanssa muodostaa

yhteensä puolet sataman liiketoiminnasta.

Lisäksi sataman kautta

menee vientiin mm. energiapuuta,

puupellettiä, rautaromua ja kauraa,

sekä tuodaan mm. lannoitteita, kuitupuuta

ja lipeää Hellman kertoo.

Satama ja lähialue kehittyy

Kaskisten sataman liikenne moninkertaistui

2000-luvulla. Kasvun

takaa löytyy mittavia investointeja

ja toimivaa yhteistyötä. Nyt sataman

monipuoliset tilat nopeuttavat ja

tehostavat tavarankäsittelyä luoden

teollisuudelle hyvät sijoittumis- ja

kehittymismahdollisuudet. Kaskisten

hyvin suunniteltu ja moderni satama

takaa turvallisen ja kustannustehokaan

tavarankäsittelyn.

-Kehitämme satamaa tulevaisuuden

haasteet huomioiden. Satama

investoi noin miljoona euroa bulklaiturin

pidentämiseen, johon on

tarkoitus siirtää pölyävän tavaran

käsittely. Satama koostuu kahdesta

osasta, syväsatamasta, joka on kilometrin

pituinen sekä pienemmästä

ulkosatamasta. Ulkosatamassa on

35 metrin pituinen laituri, jota pidennetään

55 metrillä, jolloin pystymme

ottamaan tavallisimmat,

100-120 metriset laivat vastaan. Sataman

läheisyydessä olevat yritykset

investoivat myös noin 10 milj €

tänä vuonna, Hellman kertoo.

Kaskisten sataman väyläsyvyys on

9,0 metriä, joka Hellmanin mukaan

on tällä hetkellä riittävä. -Kun laivat

ja tavaraerät suurenevat, niin silloin

täytyy olla mahdollisuus kuljettaa

isommilla aluksilla. Sataman kilpailuasetelmien

parantamiseksi Maakunnan

liikennesuunnitelmassa onkin 1,5

metrin väyläsyventäminen 10,5 metriin.

Suurin säännöllinen alus, joka

tällä hetkellä liikennöi on Saksasta

kerran viikossa tuleva 166 metrinen

RoRo-alus, Hellman mainitsee.

Tilaa kasvaa ja tarjota

yrityksille

etabloitumismahdollisuuksia

- Vuoteen 2016 verrattuna Kaskisten

sataman liikenne oli volyymiltaan

viime vuonna suunnilleen samanlainen.

Sataman kautta kulki noin 900

tuhatta tonnia tavaraa. Uutta volyymiä

syntyi aika paljon mutta päätuotteissa

oli vuoden aikana väliaikaisia

häiriöitä, joka verotti lopputulosta.

Taloudellisesti teimme noin 3%:n

parannuksen budjettiin verrattuna,

Hellman kertoo.

-Kun halutaan varmistaa kilpailukyvyn

säilyminen, on katsottava

rohkeasti kohti tulevaisuutta ja panostettava

investointeihin, Hellman

korostaa.

- Meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Satamaan mahtuu lisää toimijoita.

Esimerkiksi sataman vieressä on

16 hehtaarin teollisuusalue, jonka

lähellä kunnallistekniikka on valmiina.

Lisäksi sataman välittömässä

läheisyydessä on 5 hehtaarin valmis

teollisuustontti, Hellman selvittää.

- Tavoitteemme on olla jatkossakin

moderni ja kilpailukykyinen satama.

Kaskisten satama on hyvä kasvualusta

ja erittäin tehokas logistiikan keskus

kaikenlaiselle toiminnalle. Olemme

partneri, joka tulevaisuudessa

haluaa palvella kaikkia Itämerellä

kulkevia aluksia. Kaskisten satama

logistiikan solmukohtana pyrkii jatkossa

olemaan aktiivisesti mukana

luomassa monenlaisia mahdollisuuksia

Suomelle, Patrik Hellman linjaa.

11


Olemme suunnitelleet ratkaisun, joka tekee asiakkaidemme varastonhallinnasta helpompaa.

Logistiikkaa ja varastointia verkkokaupoille

Verkkokauppojen omistajat voivat ottaa räätälöidyt varastointipalvelut

nopeasti käyttöönsä, kun Blue Water hoitaa

kaiken kuljetuksesta, varastonhallinnasta, keräilystä ja

paketoinnista aina kuljetukseen asti.

”Olemme tehneet kaikki valmistelut etukäteen ja tekninen

valmius on valmiina. Tämän ansiosta pystymme toimittamaan

asiakkaillemme räätälöidyt varastoratkaisut riippumatta

siitä, onko järjestelmään liittyvällä verkkokaupalla 100

tai 10 asiakasta päivittäin. Olemme suunnitelleet ratkaisun,

joka tekee asiakkaidemme varastonhallinnasta helpompaa”,

kertoo Daniel Mortensen, Blue Waterin verkkokaupan ja

varastoratkaisujen kehitysjohtaja.

Verkkopohjainen varastonhallintajärjestelmä (WMS)

voidaan helposti integroida asiakkaan verkkokauppaan ja

on käytössä 24/7.

”Asiakkaat voivat yhdistää kauppansa joko Blue Waterin

WMS:n tai valikoida jonkin muun tarjoamistamme standardi-integraatioista.

Molemmat vaihtoehdot tarjoavat helpon

ja kustannustehokkaan ratkaisun niin suurille kuin pienillekin

verkkokaupoille, koska kaikki valmistelutyöt on jo tehty”,

Daniel Mortensen kertoo.

Kilpailukykyisiä mahdollisuuksia logistiikassa

Blue Water on Tanskalaisen verkkokauppajärjestö FDIH:n

jäsen. Järjestön tarkoituksena on nostaa verkkokaupan

standardeja Tanskassa. Jäsenyytensä kautta Blue Waterilla

on käytössään asiantuntijoiden neuvonta ja ohjeet, jotka

muodostavat perustan houkuttelevien ratkaisujen tarjoamiseen

asiakkaille.

”FDIH toimii aktiivisesti varmistaakseen, että sen jäsenet

saavat tietoa ja ovat valmiina hallitsemaan kasvussa olevan

verkkokaupan, etenkin kansainvälisestä näkökulmasta. Tästä

syystä on mielenkiintoista nähdä miten yritykset kuten

Blue Water Shipping kehittävät logistiikan ratkaisuja, jotka

yleisellä tasolla vahvistavat markkinoita joustaville logistiikkaratkaisuille

kilpailukykyisillä hinnoilla ja laadulla”, sanoo

FDIH:n jäsenten manageri Niels Preysz.

12


land

Export Finlandin julkaisema Laivauskäsikirja sisältää 190

maan keskeiset tuontimääräykset.

Se on alansa kattavin suomenkielinen hakuteos. Sisältö on

räätälöity vastaamaan suomalaisen viejän tarpeita viennin eri

vaiheissa.

190 maan tiedot aina ajan tasalla

Laivauskäsikirja 2018

Laivauskäsikirja

Laivauskäsikirjan Internet-tietokantaa pidetään jatkuvasti

ajan tasalla Export Finlandin verkkopalveluissa. Käsikirjaan

tehdyistä muutoksista kerrotaan palvelun etusivulla ja asiantuntijat

ovat puhelinpalvelussa käytettävissä. Opas julkaistaan

myös painettuna käsikirjana kerran vuodessa.

Laivauskäsikirja sisältää mm. seuraavat tiedot maittain:

• tuontirajoitukset

• vapaakauppasopimukset

• vaadittavat asiakirjat ja erityistodistukset

• asiakirjojen vahvistaminen ja laillistaminen

• tuotteiden pakkaus-, merkintä- ja muut erityismääräykset

• tavaranäytteiden lähettäminen

Laivauskäsikirja luotsaa tarjouksesta tavaran toimitukseen

Laivauskäsikirjasta on apua tavaran koko toimitusketjussa:

• määrämaiden vaatimuksiin voi tutustua jo tarjousvaiheessa

www.exportfinland.fi/laivauskasikirja

Laivauskäsikirja

• ajantasaisten tietojen pohjalta kauppaneuvottelut sujuvat

paremmin

• tavarat kulkevat joustavasti oikeilla asiakirjoilla

• tullaus 190 määrämaassa maan keskeiset ei viivästy tuontimääräykset

puuttuvien tai virheellisten

asiakirjojen takia

• tavara ei juutu tulliin väärän pakkausmateriaalin takia

• asiakastyytyväisyys paranee

2018

SELKÄ

LED-vilkkumajakka - 1603-412000

12-24V, keltainen, tasokiinnitys (3-pultti), voimakas

10 LEDin elementti, 11 välähdysohjelmaa,

ECE-R65 /-R10, kork. 128mm, Ø142mm.

LED-vilkkumajakka - 1603-412000

12-24V, keltainen,

taipuisa tappikiinnitys (DIN),

voimakas 10 LEDin elementti,

11 välähdysohjelmaa,

ECE-R65 /-R10,

kork. 202mm, Ø128mm.

KAAPELINSUOJAUS

Teollisuuden käyttökohteisiin

Yksi liitosratkaisu

kaikkiin sovelluksiin

FRÄNKISCHE Industrial Pipesin kaapelinsuojausjärjestelmää

voidaan käyttää laajasti erilaisiin

sovelluksiin, kuten teollisuusasennuksiin sekä

koneisiin ja laitteisiin. Kohteen vaatimusten

mukaisesti on tarjolla useita eri materiaalivaihtoehtoja.

+ varma ja luotettava

+ esiasennettu ja valmis käyttöön

+ nopea ja helppo asennus

+ vaati vähän käsittelyä

+ kustannustehokas ratkaisut

LED-työvalo 60° - 1603-300376

12-60V, nimellisteho 30W, valokeila 60°, virrankulutus

12V 1,8A / 24V 0,9A, 4000K, 2700LM, IP67,

tärinänkesto 20G rms 24 - 2000Hz, EMC CISPR 25 Class 4,

alumiinirunko, polykarbonaattilinssi, kiinnitys rosteria 316,

liitinpistoke integroitu Deutsch, 85x101,5x88mm.

LED-työvalo 60° - 1603-300382

12-60V, nimellisteho 120W, valokeila 60°, virrankulutus

12V 8,1A / 24V 4A, 400K, 10800LM, IP67,

tärinänkesto 20G rms 24 - 2000Hz, EMC CISPR 25 Class 4,

alumiinirunko, polykarbonaattilinssi, kiinnitys rosteria 316,

liitinpistoke integroitu Deutsch, 135x130x95mm.

Löydät meidät TurunNavigate-messuilta 16.-17.5.2018 osastolta B64!

13

www.startax.net


Näkymätön vaara

Suomessakaan ei ole vältytty

varastokalusteiden

sortumisten aiheuttamilta

henkilö- ja ainevahingoilta.

TTS kouluttaa kuormalavahyllystöjen

säännöllisiin

tarkastuksiin.

Työtehoseuran selvityksen mukaan

vain murto-osa yrityksistä

tiedostaa kuormalavahyllystöjen

kuntoon liittyvät riskit. Usein ne

ovat näkymättömiä tai vähäpätöiseltä

tuntuvia. Usein varastoitavan tavaran

koko tai painomuutokset voivat

vaatia muutoksia kuormalavahyllystöön,

mutta jo yhden vaakapalkin korkeuden

muutos voi leikata kantokykyä

kymmenillä prosenteilla, ja varastotyöntekijät

ovat täysin tietämättömiä

tapahtuneesta muutoksesta kuormalavahyllystön

kantokyvyssä.

Kantavuus voi laskea ratkaisevasti

pienistäkin kuormalava hyllyyn kohdistuneista

vaurioista.

"Vaurioituneita osia ei korjata, vaan

ne pitää vaihtaa. Ikävä kyllä markkinoilta

löytyy yrityksiä jotka lupaavat

korjata esimerkiksi vaurioituneita pystypylväitä

hydraulisesti puristamalla.

Vaurioitunut metallinen pylväs ei korjaannu

puristamalla sitä. Tätä monet

asiakkaat eivät tiedosta", lisäksi tämän

tyyppisen "korjauksen" jälkeen

alkuperäiset kuormituskyltissä mainitut

kuormitustiedot eivät ole enää

voimassa.kertoo TTS:n kouluttaja Sami

Niskala.

Vahingon sattuessa seurauksena on

pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja

ja tuotantoseisokkeja. Ikävä kyllä

välillä törmään hengenvaarallisessa

kunnossa oleviin kuormalahyllyihin.

Eräässä tapauksessa keskisuomalaisen

rautakaupan varaston hylly oli

lähtenyt taipumaan kohti käytävää

huomattavan ylikuormituksen seurauksena.

Yritys oli yrittänyt ratkaista

ongelman kiinnittämällä 15.000 kilon

kuormituksen alla olevan kaatumassa

olevan hyllyn takana olleeseen cyprok

seinään yhdellä ruuvilla!

14


Myös työnantajan järjestämällä perehdytyksellä

ja esimiestoiminnalla

on erittäin suuri merkitys varaston

turvallisuuteen. Kävin vasta Tarkastamassa

suuren kansainvälisen logistiika-alan

yrityksen varastojen kuormalava

hyllystöjä, heidän kahdessa

eri toimipisteessä molemmat varastot

olivat uudehkoja ja verrattain samankokoisia

(5.000 lavapaikaa). Ensimmäisessä

varastossa jo yleisilme oli

siisti ja kuormalahahyllyturvallisuuteen

oli selkeästi panostettu. Tämän

varasto tarkastuksessa löysin varastosta

11 vauriota jotka johtivat 4:n lavapaikan

käyttökieltoon ja noin 1000e

korjauskustannuksiin töineen. Toisessa

varastossa tavarat olivat ”hujanhajan”

ja varastossa oli erittäin paljon

roskia joka puolella. Tässä varastossa

tarkastuksen yhteydessä löysin 166

vakaa vauriota kuormalavahyllystössä

jotka johtivat 884 kuormalavapaikan

käyttökieltoon. Pelkästään kyseisten

vaurioiden korjaus tulee maksamaan

töineen noin 150.000-200.000 euroa.

Lisäksi yritys joutuu etsimään korjausten

ajaksi sijoituspaikan noin 1000:lle

lavalle asiakkaidensa tuotteita, tämä

tulee merkitsemään todella merkittävän

tavaramäärän siirtämistä alihankkijoiden

varastoon ja todennäköisesti

johtaa suuriin toimintavaikeuksiin ja

erittäin suuriin lisäkustannuksiin.

Sami Niskala tietää, mistä puhuu.

Hän on toiminut kuormalavahyllystöjen

ammatillisena tarkastajana suomalaisissa

varastoissa vuodesta 2016

alkaen. Hän on myös kouluttanut yritysten

varastopäälliköitä ja turvallisuusasiantuntijoita

huolehtimaan varastokalusteiden

kunnosta ammatillisen

tarkastajan silmin. Sami suoritti

ensimmäisenä suomalaisena SE-

MAn varastokalusteiden ammatillisen

tarkastajan koulutuksen vuonna

2016, joka antoi hänelle pätevyyden

suorittaa varastokalusteiden tarkastuksia

sekä niihin liittyvää koulutusta.

Tätä tarkastajan koulutusta Suomessa

ei ole. Sertifikaatin saaneella tarkastajalla

on pätevyys tarkastaa ja hyväksyä

kuormalavahyllystöt käyttöön tai

käyttökieltoon.

Ammatillisen tarkastan osaamista

testataan joka vuosi päivityskoulutuksen

jälkeisellä kokeella Englannissa.

Tämän lisäksi Samin tulee raportoida

SEMAlle kaikista varastoturvallisuuteen

liittyvistä koulutuksista sekä tarkastuksista

joita hän suorittaa.

Näin SEMA valvoo, että ammattitaito

sertifikaatin saaneella henkilöllä

pysyy yllä. SEMA on englantilainen

hyllykalustovalmistajien keskusliitto.

SEMAn järjestämään varastokalusteiden

ammatillisen tarkastajan koulutukseen

on kovat pääsyvaatimukset.

Koulutukseen ei pääse ilmoittautumisperiaatteella,

vaan pääsy edellyttää

vankkaa kokemusta logistiikkaalalta

sekä varastoturvallisuuden parista.

Sami Niskala suoritti koulutuksen

Englannissa 2015- 2016. Kansainvälisessä

ryhmässä oli tuolloin oppilaita

Englannin ja Irlannin lisäksi mm.

Arabiemiraateista. Sami kertoi koulutuksen

olleen todella kovatasoinen ja

kouluttajat vaativia. ”ennakkotehtävien

ja vuonna 2015 Englannissa saamansa

tiedostavan koulutuksen lisäksi

Suoritimme ammatillisen tarkastajanteoriakoulutuksen

jonka päätteeksi

oli laaja teoriakoe. Teoriakokeen päät-

15


teeksi oli tarkastamisen näyttökoe aidossa

ympäristössä.” Samin näyttökoepaikaksi

valikoitui Keski-Englannissa

oleva ARGOS-ketjun keskusvarasto.

Tarkastus Näytössä meidän piti tehdä

varastokalusteiden (hyllyjen) tarkastus

varastossa ja laatia siitä kirjallinen

raportti englanniksi. 16-sivuinen

raporttini sisälsi löydetyt vauriot ja

niihin korjausehdotukset sekä turvallisuutta

parantavat toimenpiteet, kertoi

Sami. Kokeessa mitattiin ammatillisen

osaamisen lisäksi myös kirjallista

tuotosta.

Samin suorittaman koulutuksen

myötä TTS voi toimia jatkossa itsenäisenä,

riippumattomana, organisaationa

joka pystyy tarjoamaan asiakkaalle

varastokalusteiden tarkastuksen sekä

siihen liittyvän koulutuksen. Tarkastuksen

yhteydessä asiakas saa SEMAN

hyväksymän raportin jossa kerrotaan

asiakkaalle parannusehdotukset, joilla

toimintaa voi tehostaa ja tuottavuutta

parantaa. Raportti on myös erittäin

tärkeä dokumentti aluevalvontavirastoa

varten.

TTS:n järjestämää Varastokalusteiden

turvallisuus- ja tarkastuskoulutuskoulutuksen

sisältöä Sami on käynyt

läpi Aluevalvontaviraston ja TVL

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

kanssa, jotka ovat todenneet TTS:n

järjestämän koulutuksen hyväksi ja

laajaksi.

Miksi tarkastuksia

tarvitaan?

Rikkinäiset, väärin kasatut/asennetut

ja omatoimisesti muutetut kuormalava

hyllyrakenteet kasvattavat työtapaturmien

ja onnettomuuksien riskiä

ja näin ollen myös työpoissaoloja

ja vahinkoja. Työtehoseuran teettämässä

tutkimuksessa 50% kyselyyn

osallistuneista oman varaston omaavista

yrityksistä kokee tarvitsevansa

työntekijöilleen lisäkoulutusta varaston

turvallisuuteen liittyen. 75% vastanneista

yrityksistä ei osannut sanoa

tarkastetaanko kuormalavahyllystöt

standartin mukaisesti. Standardi sfsen

15635 on astunut voimaan Euroopan

laajuisena jo vuonna 2008. Standardi

velvoittaa yritykset valvomaan

kuormalahyllyturvallisuutta asiantuntijan

tekemillä tarkastuksilla ( vähintään

kerran vuodessa), tarkastus

tulee myös kirjallisesti dokumentoida.

Osa varaston omaavista yrityksistä

vastasi, ettei heidän varastojen kuormalava

hyllyjä ollut koskaan tarkastettu

asiantuntijan toimesta.

TTS:n suorittamasta kyselystä selvisi,

että vain yksi yritys 47 vastanneesta

yrityksestä osasi tarkastaa kuormalavahyllystöt

standardin vaatimalla tavalla.

Koska varastossa tapahtuvat työtapaturmat,

sekä varaston kokonaistilan

heikko käytettävyys vähentävät varaston

tehokkuutta on asiantuntijan tekemä

Kuormalavahylly tarkastus tarpeellinen.

TTS:n kuormalavahylly tarkastus

on varastokalusteiden valmistajista

riippumaton puolueeton tarkastus.

Hyöty

Tarkastetut hyllyrakenteet joissa toimenpide

ehdotuksia on noudatettu

ovat turvallisia ja ovat tehokkaassa

käytössä. Tarkastus Yhteistyötä tarkastusten

osalta on tehty mm. Seuraavien

yritysten kanssa. DHL, Assistor

oy, Kuehne-Nagel oy sekä Boliden

Oy. Lisäksi TTS tarjoaa varaston kuormalavahylly

tarkastus koulutusta yrityksille,

jolloin yrityksessä voidaan

tarkastaminen suorittaa oman henkilöstön

toimesta. Tätä yhteistyötä on

tehty mm. BRP Oy.n, Amcor oy:n sekä

Boliden kevitsa Oyn kanssa

TTS on valtakunnallinen asiantuntija-,

tutkimus- ja koulutusorganisaatio.

TTS kouluttaa hyllyturvallisuuden SFS-

EN 15635 -standardiin, joka varmistaa

riittävän osaamisen ja ammattitaidon

yrityksen omien varastokalusteiden

säännölliseen tarkastamiseen.

Koulutus on parhaimmillaan asiakkaan

luona. Tällöin koulutus voidaan

suorittaa oikeassa paikassa ja samalla

saadaan täsmällinen kuva kuormalavahyllystöjen

kunnosta."

16


Säännölliset tarkastukset lisäävät

hyllystön käyttöikää ja turvallisuutta

Varaston turvallisuus syntyy

sekä huolellisesta työn suorittamisesta

että hyvin suunnitelluista

ja säännöllisesti huolletuista

varastohyllystöistä.

Constructor Finlandilla on pitkä

kokemus kuormalavahyllystön

suunnittelusta, valmistuksesta,

asentamisesta ja tarkastamisesta.

Varastossa piilee monia vaaroja: vaurioitunut

hyllystö, puutteita turvallisuudessa,

puuttuvia osia tai puutteita käyttäjäkoulutuksessa.

Osa riskikohteista on

helpommin havaittavissa, mutta monet

ovat piileviä ja niiden huomiotta jättäminen

voi johtaa varaston vaurioitumiseen

tai henkilövahinkoihin.

Aikainen riskin havaitseminen minimoi

tulevat korjaustarpeet ja pidentää varastokalusteiden

elinkaarta. Työnjohdon

on huolehdittava siitä, että hyllyjärjestelmän

käyttö on toimittajan ohjeiden

mukaista ja että käytettävät trukit ovat

hyllystörakenteille sopivia. Hyllystöön

tehdyt muutokset saattavat vaikuttaa

sen kuormitettavuuteen ja siksi niistä on

aina keskusteltava valmistajan kanssa.

Tarkastusten tärkeys

Kasten-tuotteiden myyntipäällikkö Jukka

Tuomi kertoo, että v. 2009 kansalliseksi

standardiksi vahvistetussa standardissa

SFS-EN 15635 ”Kiinteät teräksiset

hyllystöjärjestelmät - Varastointilaitteiden

käyttö ja kunnossapito” on ohjeet

hyllystön rakenteen tarkastamisesta.

Jukka Tuomen mukaan tarkastuksen

yhteydessä havaitut vauriot luokitellaan

ja merkitään SFS-EN-15635 vaurioluokituksen

mukaan. Havaittu vaurio merkitään

vihreällä, oranssilla tai punaisella

tarralla. Tarkastuksen voi suorittaa siihen

pätevöitynyt yrityksen oma työntekijä,

ulkopuolinen asiantuntija tai valmistajan

tekninen henkilö.

Tärkeimmät tarkastuskohteet ovat

hyllystön rakenneosat, hyllystön kuormitus,

turvallisuusosat ja niiden käyttö

sekä kuormalavojen sijoittelu ja niiden

kunto. Tarkastuksesta laaditaan selkeä

kirjallinen raportti, josta selviävät mahdolliset

seurattavat kohteet tai välittömiä

toimenpiteitä vaativat vauriokohdat.

Raportti on oltava tarvittaessa esitettävissä

viranomaisille.

Yleisimmät vaaratilanteet ja hyllystövauriot

syntyvät erilaisista käsittelyvirheistä

tai väärästä hyllyjen kuormittamisesta.

Hyllyjen kunnon tarkkailu pitäisi olla

jokapäiväistä ja koulutetun tarkastajan

tekemä perusteellinen tarkastus on tehtävä

1–4 kertaa vuodessa.

17


Naantalin sataman liikenne kasvussa

Naantalin sataman laitureiden

ja/tai vesialueitten kautta

(sis. Nesteen öljyjalostamon

liikenteen) kuljetettiin vuonna

2017 yhteensä noin 6,6 miljoonaa

tonnia rahtia. Rahtimäärillä

mitaten Naantalin satama oli

maan neljänneksi suurin yleinen

satama. Kuluvan vuoden 2018

tammi-helmikuun aikana rahtia

on satama-alueen kautta

kuljetettu yhteensä hieman yli

1,27 miljoonaa tonnia, missä

kasvua edellisen vuoden 2017

vastaavaan ajankohtaan verrattuna

23 %. Aluksia Naantalin

satamassa on tammihelmikuun

aikana vieraillut

yhteensä 244 kappaletta, joiden

yhteenlaskettu nettovetoisuus

oli noin 1,58 miljoonaa NT.

Kantasataman ja Luonnonmaan

satamanosan rahtiliikenne kokonaisliikenteestä

oli tammi-helmikuun aikana

noin 410 000 tonnia, missä kasvua

toistaiseksi yhteensä 17 %. Aluskäyntejä

Kantasatamassa ja Luonnonmaan

puolella on alkuvuoden aikana ollut

yhteensä 193 kappaletta.

Erityisesti liikenne on kasvanut Naantalissa

lauttaliikenteessä. Rekkoja,

perävaunuja sekä erilaisia kumipyöräyhdistelmiä

on kulkenut RoRo-/Ropaxaluksilla

peräti 25 % enemmän edelliseen

vuoteen verrattuna. Tämä johtuu

osin yleisestä talouden elpymisestä ja

kasvusta, mutta erityisesti naapurisatamassa

Turussa liikennöivien varustamojen

alusten pitkäksi venyneistä alkuvuoden

telakoinneista. Rahtiliikenteen

kokonaismarkkinat lauttaliikenteessä

Varsinais-Suomen ja Ruotsin satamien

välillä on kasvanut noin 4 %.

Finnlines hyötyy laiturikapasiteetin

lisäyksestä

Sataman ja sataman asiakkaiden

toimintaedellytysten turvaamiseksi

Naantalin Satama käynnisti strategiaansa

tukevat investoinnit ja rakennustyöt

syyskuussa 2017 pidentääkseen

Sahanrannassa sijaitsevaa RoRo-pistolaituria.

Pitempi merenpuoleinen sivu

RoRo-pistolaiturista eli laituripaikka

No. 27 piteni entisestä 178 metristä 228

metriin ja lyhempi sivu eli laituripaikka

No. 26 puolestaan 148 metristä 198

metriin. Urakoitsijana hankkeessa toimi

Terramare (Boskalis). Rakennustyöt

ovat viimeistelyvaiheessa – varustelu ja

sähköistykset saatetaan valmiiksi kuluvan

vuoden 2018 huhtikuun loppuun

mennessä. Tällä hetkellä laaditaan

sataman kenttäalueelle myös liikennesuunnitelmaa.

Liikenteen sujuvoittamiseksi

määritetään mm. ajokaistat

eri raskaan liikenteen ajoneuvoille

ja –yhdistelmille sekä henkilöautoille,

odotusalueet, aitalinjaukset, porttien

ja liikenneporttaalin paikat, lippukopit,

sosiaalitilat, huoltorakennukset,

valomastot sekä jätepisteet.

Hanke tukee erityisesti Finnlinesin

suunnitelmia laajentaa liikennettään

Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin

välillä mahdollistaen samalla Finnlinesin

isompien esimerkiksi Star-luokan

alusten liikennöinnin satamaan. Starluokalla

liikenne käynnistyy Naantalissa

toukokuun aikana. Investointi

maksaa satamalle kokonaisuudessaan

yhteensä noin 4 miljoonaa euroa ja se

kuoletetaan pitkäaikaisella liikennöintisopimuksella.

Trendinä Itämerellä

on, että varustamot ottavat mittakaavaetuja

hyödyntääkseen käyttöönsä

yhä suurempia aluksia. Naantalin

vastasatamaan Kapellskäriin Ruotsissa

on myös investoitu ja siellä on nyt

yhteensä viisi modernia laituripaikkaa.

Kuten Finnlines on jo itse julkisuudessa

useaan kertaan todennut niin nämä

investoinnit Naantaliin ja Kapellskäriin

vahvistavat heidän strategiaansa optimoida

käytettäviä aluksia ja reittejä.

Tämä mahdollistaa sen, että Finnlines

voi joustavammin hyödyntää kaikkia

heidän alustyyppejään ja koko laivastoaan.

Nämä investoinnit vahvistavat

Finnlinesin palvelutarjontaa. He voivat

entistä paremmin palvella asiakkaitaan

ja vastata laadukkaan merirahtikuljetus-

ja matkustajaliikennepalveluiden

kasvavaan kysyntään.

Satama mukana EU-projekteissa

Naantalin Satama osallistui hiljattain

päättyneeseen EU hankkeeseen ”The

Northern ScanMed Ports – Developing

Sustainable Maritime Links”. Projektiin

liittyen Naantalin Satama rakensi

HELCOMin suositusten mukaisesti

alusjätevesien vastaanottojärjestel-

18


män, joka liitettiin osaksi kunnallista

jätevesiverkkoa. Rakennushanke Naantalin

Sataman osalta maksoi yhteensä

noin 1,2 M€, johon saatiin EU:lta CEFhankerahoitusta

noin 30 % eli 360 000

euroa.

Naantalin Satama osallistuu myös

toiseen EU:n tukemaan projektiin.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn

ja hallintaan keskittyvässä HAZARDhankkeessa

tarkastellaan kuljetusten

turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen

satamissa. Satamat sijaitsevat

usein lähellä asutusta ja onnettomuuden

sattuessa suuri määrä asukkaita

voi altistua vaaralle. Tavoitteena on

kehittää turvallisuuskäytäntöjä sekä

helpottaa muuttuvien ja tarkentuvien

turvallisuussäännösten ja -vaatimusten

kanssa toimimista. Näihin tavoitteisiin

pyritään esimerkiksi satamatoimijoiden

ja pelastusviranomaisten

yhteisharjoitusten kautta. Koko hankkeen

budjetti on 4,3 M€ ja se on saanut

osarahoituksen Interreg Baltic Sea

Region -ohjelmalta vuosille 2016–2019.

Hanketta hallinnoi Turun yliopisto.

Naantalin Sataman osuus budjetista

on noin 250 000 euroa, josta omarahoitusosuus

62 000 euroa. Projektiin

osallistuessaan Naantalin satama

saa hyötyä ja oppia turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä

ja kriisiviestinnän

kehittämiseen sekä riskienhallintaan.

Liikenteen kasvunäkymät jatkossakin

hyvät

Talous kasvaa, mikä näkyy positiivisesti

myös liikennemäärien kasvuna Naantalin

satamassa. Uutta potentiaalia

satama näkee mahdollisessa Venäjän

vientitransitoliikenteessä. Viljan tuotannon

ylijäämä Venäjällä voi johtaa

siihen, että viljaa tuodaan rautateitse

Suomen satamiin, josta se laivataan

maailmalle. Naantalin etuna ovat

Suomen Viljavan omistamat viljasiilot

ja –lastaimet sekä panamax-luokan

aluksille riittävän syvä väylä. Naantalin

satama on omalta osaltaan varautunut

liikenteeseen kunnostamalla rautatiekiskot

ja vaihteet alueellaan sekä

parantamalla turvallisuutta lisäämällä

mm. huomiovaloja risteyksiin sekä laatimalla

turvallisuusluvan edellyttämää

ohjeistusta.

Satama näkee potentiaalia myös

kiertotaloudessa ja mahdollisessa

laivanromutuksessa ja kierrätysmetallien

kuljettamisessa Naantalin kautta.

Hiljattain kierrätysmetallien laivausten

yhteydessä suoritetut melumittaukset

osoittavat, että ympäristöön ei

melusta ainakaan aiheudu sellaista

häiritsevää tekijää, mikä haittaisi uutta

liiketoimintaa.

Tiedossa on myös, että TSE (Turun

Seudun Energia Oy) vähentää hiilen

käyttöä hiljattain valmistuneella mo

nipolttoainevoimalaitoksellaan ja toisaalta

nostaa biopolttoaineen käytön

osuuden 60–70 prosenttiin lähivuosien

aikana. Tämä tulee kasvattamaan sataman

liikennettä. TSE:n mukaan on

taloudellisempaa tuoda metsähaketta

vesitse kuin kasvattaa kotimaan kuljetusetäisyyksiä

kohtuuttomasti ja siksi

on haketta ostettava tulevaisuudessa

myös kauempaa. Tuontiin lähtö taas

vaatii kuljetinjärjestelmän, joka siirtää

hakkeen satamaan tulevista rahtilaivoista

suoraan laitoksen varastoon.

TSE onkin rakentamassa parhaillaan

hakekuljetinjärjestelmää Naantalin

sataman ja voimalaitoksensa välille.

Kuljettimen on arvioitu valmistuvan

marraskuussa 2018. Koska liikenne

Naantalin sataman laiturilinjalla 15-

16-17 kasvaa, myös satama harkitsee

uutena investointina laiturilinjan

pidentämistä palvelu- ja läpäisykyvyn

säilyttämiseksi.

19


Varmista sujuva toimitusketju

Kiinasta Suomeen

Jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tavaran tilaamista, Varovan asiantuntijat

voivat neuvoa eri kuljetusmuodoissa. Valitse sopivin vaihtoehto huomioon

ottaen kustannukset, kuljetusaika ja ympäristötekijät.

Järjestelyt Kiinassa hoituvat sujuvasti paikallisen kumppanimme avulla.

Huolintaosastomme hoitaa tullauksen Suomeen ja toimituksen perille.

Varova Oy

PL 18, 00501 Helsinki

Puh. 09 773 96 300

myynti@varova.fi

www.varova.fi

LENTORAHTI RAUTATIEKULJETUKSET MERIRAHTI

Shanghai-Helsinki

1-7 vrk

Shanghai-Helsinki

18-24 vrk

Shanghai-Helsinki

35-45 vrk

20

CO2 CO2 CO2


Autopilotti ohjaa

väistämistilanteissa ja

rantautumisessa

Uutta teknologiaa on

kehitetty navigointijärjestelmiin

ja autopilottiin,

jotka ohjaavat automaattisesti

alusta.

Tulevaisuuden laivoja ohjaa pitkälti tekoäly.

Näitä miehittämättömiä autonomisia

aluksia on kuitenkin ammattilaisten

kyettävä tarkkailemaan ja

ohjaamaan hallitusti maista käsin. Tämä

asettaa uusia haasteita autonomisen

laivan navigointijärjestelmille, joiden

on kyettävä ohjaamaan laivaa eri

tilanteissa.

”VTT on tehnyt pitkään autonomisten

laivojen luotettavuuden ja turvallisuuden

kehitystyötä. Nyt erityisosaamisesta

on syntynyt autonomisen

aluksen navigointijärjestelmiä”, sanoo

VTT:n erikoistutkija Jussi Martio. Tähän

tarvitaan autopilottia, joilla ohjataan

liikkuvaa alusta myös erilaisissa

väistämistilanteissa meriteiden sääntöjen

mukaisesti.

Apilot-autopilotti

Apilot-autopilotissa on kolme tilaa:

väyläajo, väistäminen ja hidas joystick-ohjaus

esimerkiksi rantautumista

varten.

Väyläajossa Apilot ohjaa laivaa ennalta

suunniteltua reittiä pitkin. Jos

alus havaitsee toisen väistettävän laivan,

autopilot vaihtaa heading-tilaan.

Tällöin Apilot väistää muuttamalla

aluksen suuntakulmaa. Väistämisen

jälkeen autopilot palautuu väyläajoon.

Joystick-tilassa kontrolli- ja propulsiolaitteita

säädetään sopiviksi hitaita

nopeuksia vaativiin olosuhteisiin. Apilot

asettaa aluksen haluttuun liiketilaan,

esimerkiksi kulkemaan sivuttain

laituriin.

Kaikissa tiloissa autopilotti huolehtii,

että alus pysyy annetun etäisyyden

päässä suunnitellusta reitistä. Jos kyseiset

varorajat ylitetään, autopilotti

antaa varoituksen ja laiva pitää ottaa

etäohjaukseen.

Käyttäjälähtöinen

merenkulku

Aluksen automaattisen ohjauksen

suunnittelu edellyttää inhimillisten

tekijöiden huomioimista. VTT on selvittänyt

ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta

meriliikenteessä ja kehittänyt

uusia konsepteja tulevaisuuden

laivojen komentosiltoihin sekä

autonomisten laivojen etäohjauskeskuksiin.

Tällaisessa suunnittelussa pyritään

turvalliseen, tehokkaaseen ja

miellyttävään toimintaan hakemalla

uusia ratkaisuja toimintatapojen sekä

teknologian käytettävyyden ja käyttökokemuksen

parantamiseksi.

21


Europortsin uusi STS-nosturi

saapui Raumalle

Euroports Finlandin mittavin

investointi, uusi satamakonttinosturi

saapui Rauman satamaan

maaliskuussa. Uusi STS-nosturi on huomattavasti

suurempi kuin aikaisemmat

ja mahdollistaa entistä suurempien,

postpanamax-luokan alusten tehokkaan

operoinnin.

Liebherrin tehtaalla Irlannissa valmistettu

STS-nosturi on massiivinen

kokonaisuus. Sen suurin korkeus on

yli 70 metriä ja ulottuvuus on laiturin

reunasta 50 metriä. Nosturin käytettävyydessä

on huomioitu Europortsin

työntekijöiden palaute suunnitteluvaiheessa.

”Tavoitteemme on palvella kaikkia

nykyisiä ja uusia asiakkaita kattavasti

ja joustavasti. Uuden nosturimme ansiosta

pystymme vastaamaan asiakkaidemme

haasteisiin entistä paremmin,

turvallisemmin ja tehokkaammin,” sanoo

tuotantojohtaja Juha Rehmonen.

Uusi nosturi otetaan käyttöön pystytyksen

ja testausten jälkeen toukokuun

lopulla.

”Seitsemän miljoonan investointimme

uuteen satamanosturiin tehtiin

juuri oikeaan aikaan. Konttiliikenteen

kasvu oli viime vuonna lähes kymmenen

prosenttia, ja talouden näkymät

ovat hyvät”, iloitsee Euroports Finlandin

toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

Euroports Rauman historian suurin

investointi täydentää Rauman Sataman

ja Liikenneviraston tekemät

mittavat investoinnit, joita ovat väylän

syventäminen 12 metriin, konttilaiturin

pidentäminen yli 500 metriin sekä

kontti- ja varastokenttien laajentaminen.

Meidät tapaa myös

Navigate- messuilla

16.-17.5.2018

Merinäköala kaikilla mausteilla

Seaside Industry Park Rauma on itsenäisistä yrityksistä koostuva raskaan teollisuuden teollisuuspuistokokonaisuus. Puisto tarjoaa yrityksille tehokkaan

toimintaympäristön, jossa voi hyödyntää yhteistä ympäristölupaa, yhteistä infrastruktuuria ja yhteisiä palveluja.

Seaside Industry Parkissa toimii tällä hetkellä mm. Rolls-Royce Oy Ab, Rauma Marine Constructions Oy sekä 30 muuta yritystä, jotka työllistävät alueella n.

700 työntekijää.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy hallinnoi, koordinoi ja kehittää teollisuuspuistokokonaisuutta. Toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja on käytettävissä

joustavasti sekä projekteihin että pysyvästi.

22

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Luukkonen, puh. 0405501942

www.seasideindustry.com


Hangon Satama Oy on vastaanottanut

uuden peruskorjatun laiturin (KOV 1)

Koverharin satamassa

Hangon Satama Oy on vastaanottanut peruskorjatun ja

pidennetyn KOV 1 laiturin yhtiön Koverharin satamassa.

Peruskorjaustyöt käynnistyivät kesällä 2017 ja laituri on ollut

suljettuna siitä lähtien. Rakentajana on toiminut YIT Oyj. Töiden

aikana laituria on pidennetty noin 10 m ja satama-allasta

on syvennetty 11 metriin (vanha oli 4,5-9,5 m). Käytännössä on

rakennettu täysin uusi 250 metrin pituinen laituri. Kokonaisinvestoinnin

arvo on n. 6 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Koverharin sataman kapasiteetti on täydessä

käytössä. Nordstream 2 kaasuputkihanke käyttää Koverharin

sataman kapasiteetista lähes kaiken. Projekti käynnistyi viime

vuonna ja tällä hetkellä satamassa on varastoituna yli 20 000

putkea. Putkihankkeen rakennusvaiheessa putket on tarkoitus

laivata Koverharista merelle. Lisäksi ruotsalaisen rakennuskonserni

Peab Ab:n tytäryhtiö Sewcem Ab tuo sementtiä Suomeen

Koverharin sataman kautta.

23


Pidä huolta varastosi turvallisuudesta...

Havaitse puutteet ajoissa

Onnettomuuksia tapahtuu kaikissa varastoissa joka vuosi, mutta

säännöllisillä tarkastuksilla niitä voidaan vähentää ja niiden

vaikutuksia minimoida.

Valtuuttamamme tarkastajat tarjoavat kätevän, kattavan

ja kustannustehokkaan tavan varastosi turvallisuuden

säilyttämiseksi. Aikainen riskin havaitseminen minimoi tulevat

korjaustarpeet ja pidentää varastokalusteiden elinkaarta.

Säännöllisin välein tehtävä tarkastus takaa varastokalusteiden

pysyvän turvallisina ja ajanmukaisina. Tarvittavat korjauskohteet

selviävät selkeästä raportista, jonka pohjalta uudistukset

on helppo toteuttaa. Valtuuttamamme tarkastaja neuvoo

varastohenkilökuntaa hyllystöjen turvallisessa käytössä.

Kasten hyllystötarkastuksen hyödyt:

• Kokeneet ja pätevät tarkastajat

• Henkilö- ja esinevahinkojen ennaltaehkäisy

• Aikainen riskien havaitseminen minimoi tulevat korjaustarpeet

• Yksityiskohtainen tarkastusraportti

• Varastokalusteiden elinkaaren pidentäminen

• Korjaustoimenpiteet voidaan tehdä nopeasti

Pidä huolta varastosi turvallisuudesta. Ota yhteyttä s-postilla myynti@kasten.fi jo tänään. Anna meille mahdollisuus

tunnistaa merkit ennen kuin on myöhäistä.

24

Tutustu www.kasten.fi/varaston-turvallisuus

Constructor Finland Oy, Lohja | Puh. (019) 36251 | www.kasten.fi


Uuden tutkimuksen mukaan neljännes

merenkulun työntekijöistä

kärsii masennuksesta

”Tutkimuksen tulokset ovat

tarpeellinen herätys alalle siitä,

kuinka suuret vaikutukset työoloilla

on merenkulun työntekijöiden

mielenterveyteen.”

Uusi Yalen yliopiston sekä International

maritime charity Sailors’ Societyn

yhdessä tekemässä tutkimus paljastaa,

että yli neljänneksellä merenkulun

työntekijöistä on merkkejä masennuksesta,

johon monet ovat haluttomia

hakemaan apua.

Tutkimus keskittyi merenkulun

työntekijöiden mielenterveyteen ja

paljasti, että n. 26 % vastaajista tunsi

olevansa ”alakuloisia, masentuneita

tai toivottomia” useina päivinä kyselyä

edeltäneen kahden viikon aikana.

Työntekijöiden kertoman mukaan

aluksilla olevan ruuan laatu ja määrä,

erossaolo perheistä sekä työsopimusten

kestolla voi olla merkittävä vaikutus

mielentilaan.

Tutkimuksessa myös selvisi, että 45

% masennuksen oireista kertoneista ei

ole kertonut oireistaan kenellekään tai

hakeneet apua.

Lähes kolmannes vastaajista kertoi

kuitenkin kääntyneensä perheidensä

ja ystäviensä puoleen masennuksen

hoidossa. Ainoastaan 21 % vastaajista

kertoi keskustelleensa asiasta muiden

työntekijöiden kanssa, vaikka viettävät

pitkiä aikoja heidän kanssa samalla

aluksella.

Tutkimukseen vastasi yli 1000 merenkulun

työntekijää, hieman yli kuudesosa

vastaajista oli Iso-Britanniasta.

Sailors’ Societyn varatoimitusjohtaja

Sandra Welch kertoo: ”Merenkulkijat

viettävät kuukausia kerrallaan merellä,

kohdaten joitain vaikeimmista

olosuhteista millään alalla – Eristystä,

ahtaita asuinoloja, melua, kuumuttaa,

myrskyjä – joskus he eivät pysty edes

syömään aluksilla olevaa ruokaa”

”Tutkimuksen tulokset ovat tarpeellinen

herätys alalle siitä, kuinka suuret

vaikutukset työoloilla on merenkulun

työntekijöiden mielenterveyteen.”,

Welch jatkaa.

”Teemme yhteistyötä varustamojen

kanssa auttaaksemme heitä tarjoamaan

parasta mahdollista huolenpitoa

työntekijöilleen. Työntekijät ovat

alamme sekä kansainvälisen talouden

elinehto.”

Sailors’ Society tekee yhteistyötä

merenkulun työntekijöiden kanssa 91

satamassa maailmanlaajuisesti tarjoten

neuvontaa ja tukea masennuksen

oireista kärsiville.

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

25


Ratakuorma-autotähti testasi

uuden Renault Trucksin

EM-osakilpailumestari Mika Mäkinen on ajanut kilpaa

MANilla, Ivecolla ja Sisulla, mutta ison Renaultin ratissa

hän ei ole ollut koskaan. Kuten ei moni muukaan

suomalainen. Renault Trucksin uusien maansiirtoautojen

Road Show tarjosi kuitenkin koeajoon tilaisuuden.

Teksti ja kuvat Sari Järvinen

Volvo Trucks Centerin pihalle

Lietoon on parkkeerattu riviin

järeältä näyttäviä neliakselisia

ajoneuvoja, Renault Trucksin Road

Show’n tähdet. Koukkuauton mustasta

täysrautapuskurista roikkuu

pieniä jääpuikkoja, sillä lopputalven

pakkanen on pisteliäs. Renaultin C- ja

K-sarjalaisten tulisikin kestää kovaa

käyttöä, sillä ne on tarkoitettu maansiirtoon

ja raskaaseen maansiirtoon.

Mikkelistä maaliskuussa alkanut Renault

Trucksin Road Show on lajissaan

historiallinen. Raskasta maansiirtoautoa

ei ranskalaisvalmistajalla ole hetkeen

ollut Suomessa tarjolla.

– Meillä ei ole koskaan ollut Suomessa

näin laajaa kiertuetta. Olemme

panostaneet tähän siis todella

paljon, Renault Trucksin myyntijohtaja

Pasi Gerpe kertoo.

Vanha unelma

Renaultilla ei ole hetkeen ollut tarjolla maansiirtoautoja

Suomen markkinoilla, mutta Sami

Mäkinen on ehtinyt ajaa C460:lla jo viime vuodesta

lähtien.

Auralainen Mika Mäkinen vilkaisee

pihalla seisovaa kasettiyhdistelmää.

C 520:ssa on melkein 70 tonnin kokonaispaino.

Vetoautossa on neljä akselia,

samoin täysperävaunussa. Edessä

on rautajouset, takana kuopat pehmennetään

ilmajousilla.

Mäkinen tunnetaan julkisuudessa

parhaiten menestyksestään ratakuorma-autokilpailuissa,

mutta harva tietää,

että miehellä on myös vuodesta

1983 asti toiminut maarakennusyritys:

Maarakennus Mäkinen M. Oy.

– Eniten meillä on Volvoja, mutta

on kaivinkoneissa myös Hyundaita,

Kubotaa ja Kobelcoa. En osaa sanoa

miksi olemme kallistuneet enimmäkseen

Volvoon, ehkä siksi että niitä vain

oli aikoinaan ja merkki todettiin hyväksi.

Ei mitään ongelmia oikeastaan

ole koskaan ollut. Kyllähän Volvo on

vähän hintavampi, mutta niin on jälleenmyyntiarvokin.

Mitä mieltä auralaisautoilija on Renault

Trucksista?

– Minulla oli joskus haaveena ajaa

Renaultilla kilpaa, mutta koskaan en

ole sillä ajanut. Muistan, kun Renault

voitti Euroopan mestaruuden, sitä mainostettiin

näyttävästi Suomessakin.

Autoihin teipattiin ykköstä kylkeen.

Vihdoin maaliskuussa 2018 Mäkisellekin

tarjoutui tilaisuus nousta Renaultin

ohjaamoon – vaikka tällä kertaa

ei kilpurilla painellakaan.

Perehdytys ensin

Ohjaamossa on uuden auton tuoksu ja

Mäkisen edessä on kojelaudan verran

nappuloita, valoja ja tietotekniikkaa.

Ennen kuin vieraalla merkillä lähtee

liikkeelle, on hyvä käydä tärkeimmät

toiminnot läpi.

– Kun kuljettajakortti on piirturissa,

laitetaan täältä ajovalot päälle. Tästä

saa käyttöön Optiroll-vaihteiston

rullaustoiminnon, jos haluat säästää

polttoainetta, Renault Trucksin tuotepäällikkö

Ville Mamia sanoo.

Kun esittely on ohi, painava sorakuorma

lähtee Mäkisen käsissä pehmeän

tasaisesti liikkeelle.

– Kyllä uudet autot ovat hienoja.

Kaikki toimii itsellään: on automaattivaihteet

ja käsijarru lähtee automaattisesti

pois päältä. Penkki tuntuu mukavalta,

lisätukia on monessa kohtaa,

Mäkinen tuumaa.

26


Enemmän tehoa

C-sarjan kasettiyhdistelmä kulkee

kuusisylinterisen rividieselin DTI 13:n

turvin. Enimmäisvääntöä siitä löytyy 2

550 Nm:ä (1 000 - 1430 rpm).

Mäkinen on juuri käynyt testipenkissä

Iveconsa kanssa, joka hyvässä

tapauksessa nähdään ensi kesänä EMkisaradoilla.

Siinä tehoa riittää moninkertaisesti.

Voi olla, että tämän vertailukohdan

vuoksi tuhdissa lastissa oleva Renault

tuntuu aavistuksen laiskalta.

– Kyllä tämäkin riittävästi kiihtyy,

huomaamattomasti ja hiljaisesti. On

painoakin melkein 70 tonnia, Mäkinen

sanoo.

Välityssuhteista

monta mieltä

Osa C 520:lla ajaneista on epäillyt,

että onko auton välityssuhde liian harva.

Vauhdikkaimmat kuljettajat mielivät

päästä mäen päälle vauhdilla.

– Ammattikouluttajien mielestä välityssuhde

on oikein. Kyseinen kasettiyhdistelmä

on rakennettu maantiekäyttöä ajatellen, ei se ole

mikään puhdas monttuauto, Gerpe toteaa.

Mitä mieltä Mäkinen on vaihteista?

– Kun meillä oli Scania, siinä ne toimivat mielestäni huonommin.

Tämä vaihtaa nätimmin ja nopeammin. Scaniassa

kesti aika kauan, ennen kuin vaihde vaihtui, tosin oli autokin

kymmenen vuotta vanha.

Testiajon jälkeen auralaisautoilija ajaa täysperävaunulastin

takaisin Trucks Centerin pihaan. Mäkinen vilkaisee olkansa yli

ja katsoo takaikkunan kautta näkyvää soralastia.

– Kuormakin pysyi kyydissä, vaikkei ollut sidottu, mies hymähtää

tyytyväisenä koeajoautoon.

Ratakuorma-autojen viisinkertainen Suomen mestari Mika Mäkinen pääsi

ensi kertaa kokeilemaan Renault Trucksilla ajoa.

C 520 8x4 (2+2)

kasettiyhdistelmä

ELGin lava, Jykin perävaunu

13 l. moottori, 520 hevosvoimaa

12-vaihteinen Optidriver ATO 2612F automatisoitu vaihteisto

Napaperä PMR2661

Välityssuhde 3,76

Optibrake pakokaasujarru (382 kW)

Perusakseliväli 4900 mm

Tekninen etuakselimassa 18t, rautajouset

Tekninen taka-akselimassa 26t, ilmajouset

Tekninen kokonaismassa 44t (tieliikenne 34,3t)

Tekninen yhdistelmämassa 80t (tieliikenne 76t 5-akselisella perävaunulla)

C 520 8x4 Tridem

Hiabin koukku

13 l. moottori, 520 hevosvoimaa

12-vaihteinen Optidriver AT2612F automatisoitu vaihteisto

Optibrake pakokaasujarru (382 kW)

Napaperä PMR2191

Välityssuhde 3,22

Perusakseliväli 3900 mm

Tekninen etuakselimassa 9t, rautajouset

Tekninen taka-akselimassa 30t, ilmajouset

Koeajossa olleessa kasettiyhdistelmässä oli ELGin lava ja Jykin

perävaunu.

T 520 High 6x2

puoliperävaunuyhdistelmä

13 l. moottori, 520 hevosvoimaa

12-vaihteinen Optidriver AT 2612F automatisoitu vaihteisto

Akseliperä P13170-D

Välityssuhde 2,64

Optibrake pakokaasujarru (382 kW)

Akseliväli 3000 mm

Tekninen etuakselimassa 8t, ilmajouset

Tekninen taka-akselimassa 21t, ilmajouset

27


Yepzonin uusin paikannuslaite se

– nyt myös pienempien yritysten ja

kuluttajien saataville

Paikannusteknologiaa ja -laitteita

kehittävä Yepzon Oy laajentaa

uusimman paikantimensa,

Yepzon Assetin saatavuutta.

Yhtiö tuo ensisijaisesti

teollisuuden ja logistiikan

tarpeisiin suunnitellun paikantimensa

nyt myös pienten ja

keskisuurten yritysten sekä kuluttajien

saataville.

Yepzon Asset yhdistää korkealuokkaisen

GPS-paikannusteknologian sekä

törmäys-, lämpötila- ja kosteusanturin

tarjoten perinteistä seurantaa

monipuolisemman ja jatkuvan tiedon

siitä, missä ja miten kuljetus tai kalusto

liikkuu. Sen avulla voidaan seurata

erilaisia rahtikuljetuksia ja toimituksia

tarkasti.

– Suuria määriä tai arvokkaita kuljetuksia

toimittavilla yrityksillä on tarve

seurata omia toimituksiaan niiden

koko matkan ajan. Esimerkiksi RFIDtunnisteisiin

perustuvassa toimituksenseurannassa

saadaan tieto ainoastaan

siitä, kun toimitus on saapunut

määränpäähänsä. Yepzon Asset

mahdollistaa laadunvalvonnan kuljetuksen

aikana sekä reagoinnin mahdollisiin

reitin aikana tapahtuviin vahinkoihin,

kertoo Yepzon Oy:n perustaja

Otto Linna.

Yepzon Asset soveltuu paitsi rahdin

seurantaan myös omaisuuden hallintaan

ja kaluston turvaamiseen esimerkiksi

työmailla ja satamissa. Tähän

mennessä laitetta on toimitettu vain

suurina tilauksina ja osana suurempia

projekteja. Paikannin sopii kuitenkin

yhtä hyvin niin pienten kuin suurten

yritysten ja kuluttajien tarpeisiin,

sillä palveluun voidaan liittää yksi tai

useampia seurattavia kohteita. Koska

laitteen palvelu kattaa yli 150 maata,

kuluttajat voivat hyödyntää laitetta

helposti vaikkapa arvokkaan tavaran

paikantamiseen.

Selainpohjainen käyttöliittymä tai

integrointi omaan järjestelmään

Yepzon Assetia hallinnoidaan maksuttoman,

selainpohjaisen Yepzon

Yepzon Assetin avulla voidaan

seurata erilaisia rahtikuljetuksia

ja toimituksia tarkasti.

Pro -käyttöliittymän kautta. Se paikantaa

kohdetta oletuksena tunnin

paikannusvälein ja näyttää tapahtumat

reitin varrelta, kuten minimi- ja

maksimilämpötilat ja maksimikiihtyvyyden.

Mikäli yrityksellä on olemassa

oma järjestelmä, Yepzon Asset

-laitteet voidaan integroida osaksi si-

28


uraa kuljetuksia ja omaisuutta

Yepzon Assetia hallinnoidaan maksuttoman,

selainpohjaisen Yepzon

Pro -käyttöliittymän kautta.

– Yepzonin rajapinnassa tarvitsemamme

tiedot olivat helposti saatavilla

ja kommunikaatio saatiin toimimaan

vain muutamalla komennolla.

Yepzonin teknologian manuaali on

selkeä ja yksinkertainen, joten ohjelmoijamme

pystyivät hyödyntämään

sitä itsenäisesti, kertoo Valmetin prosessiautomaation

tuotepäällikkö Esa

Sairanen.

Yepzon Asset on saatavilla hyvin

varustetuilta jälleenmyyjiltä, muun

muassa: Verkkokauppa.com, Motonet,

Etra, Gigantti sekä Pohjoismaissa

Elkjøp.

www.yepzon.com

tä. Laitteen toiminnallisuuksia ja sen

tarjoamaa dataa voidaan myös räätälöidä

vaivattomasti Yepzonin rajapinnan

kautta.

Yksi Yepzon Assetin osaksi omaa

automaatiojärjestelmäänsä integroineita

yhtiöitä on Valmet, joka halusi

tarjota asiakkailleen vaihtoehdon perinteisesti

konttien paikantamisessa

käytettäville RFID-lukijoille ja -tunnisteille.

Ensimmäinen Valmetin asiakas

otti laitteet osana Valmetin seurantapalvelua

käyttöönsä vuoden alussa.

Valmet valitsi Yepzonin yhteistyökumppanikseen

valmiin rajapinnan olemassaolon

ja sen helppouden vuoksi.

Yepzon Asset soveltuu paitsi rahdin

seurantaan myös omaisuuden hallintaan

ja kaluston turvaamiseen esimerkiksi

työmailla ja satamissa.

29


Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys -suunnitteluhankkeen

merkittävin kohde on Espoo-Salo-oikorata. 95 kilometrin

yleissuunnittelukohteen tekijöiksi on valittu Sitowise

Oy (Espoo-Lohja,) Pöyry Finland Oy (Lohja-Suomusjärvi)

ja Ramboll Finland Oy (Suomusjärvi-Salo).

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelu

on osa Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden

suunnittelukokonaisuutta.

Kokonaisuuden muut osat ovat Espoon

kaupunkirata, Salo-Turku-rataväli sekä

Turun ratapihat. Näistä Espoon kaupunkirata

on ratasuunnitelmavaiheessa

eli käytännössä pisimmällä.

"Tavoittelemme yleissuunnittelussa

laadukasta lopputulosta ja myös hankinta

tehtiin innovatiivisesti. Hankinnassa

kävimme neuvottelut palveluntarjoajien

kanssa ja itse suunnitteluhanke

käynnistyy noin kolmen kuukauden

kehitysvaiheella. Tämän jälkeen siirrymme

varsinaiseen suunnittelun toteutusvaiheeseen",

kertoo suunnitteluhankkeen

projektipäällikkö Heidi Mäenpää.

Maantieteellisesti haastava mutta

kiinnostava kokonaisuus

Suomessa suunnitellaan enää harvoin rataa

alueelle, jossa sitä ei ennestään ole.

Haasteellista alkuosuudella Espoo-

Lohja välillä on radan profiilin sovittaminen

maastollisesti monimuotoiseen

ympäristöön ja paikoin hyvin lähelle

asutusta.

”Alkuosuudella Kehä III alitetaan pit-

30

kässä tunnelissa, jonka jälkeen ratalinjaus

siirtyy taas pitkälle sillalle, ohitetaan

luonnonsuojelualueita ja ylitetään

Turun moottoritie eritasoliittymän kohdalta

pitkällä sillalla. Veikkolassa ratalinjaus

kulkee moottoritien ja järven välisessä

kapeassa tilassa, osin asutuksen

keskellä. Nummenkylän laakso ylitetään

korkealla ja pitkällä sillalla, jonka

jälkeen ratalinjaus jatkuu lähes kohtisuoraan

Lohjanharjun läpi, joten suunniteltavaa

riittää”, toteaa Seppo Veijovuori

Sitowisesta.

”Olemme koonneet suunnittelijoista

mahdollisimman korkeatasoisen ryhmän,

jolla on laaja-alaista kokemusta

vaativien hankkeiden toteutuksesta.

Ryhmässämme on edellisen suunnitteluvaiheen

tuntevia asiantuntijoita sekä

E18-toteutussuunnittelussa mukana olleita

asiantuntijoita, joiden paikallistietämystä

pystymme käyttämään hankkeen

eduksi”, kertoo Pöyryn Kari Fagerholm

Lohja-Suomusjärvi -välisestä

osuudesta.

Suomusjärvi-Salo-osuuden suunnittelussa

keskeisiä huomioitavia asioita ovat

luonto- ja arkeologiset kohteet, ekologiset

yhteydet ja virtavesien ylitykset.

”Luonnon lisäksi suunnittelussa täytyy

tietenkin huomioida myös maa- ja

metsätaloudelle sekä loma-asutukselle

aiheutuvien haittojen torjunta ja vaikutusten

lieventäminen”, Markku Salo

Rambollista toteaa.

”Uuden radan liittyminen nykyiseen

rantarataan Salon kaupungissa

on teknisesti monipuolisin ja haasteellisin

suunnittelukohde tällä osuudella.

Saloon on ajettu junalla mutkittelevaa

rantarataa pitkin 1800-luvun lopulta.

Hienoa päästä suunnittelemaan

kaupunkiin johtava uusi, aiempaa jouhevampi

2020-luvun ratayhteys”, Salo

täydentää.

Helsinki-Turku välin nopealla ratayhteydellä

olisi toteutuessaan myönteisiä

vaikutuksia kansainväliseen kilpailukykyyn

osana kansainvälisiä liikenneyhteyksiä,

elinkeinoelämään mm. Helsinki-Turku-Tampere

kasvukolmiossa sekä

alueellisesti ratayhteyden varrella oleville

kunnille. Suunnittelukokonaisuuteen

kuuluu tarvittavien kehittämistoimenpiteiden

suunnittelu nykyiselle

Rantaradalle. Suunnittelu kestää vuoden

2020 loppuun.


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA

TEHOKKUUS SAMASSA LAIVASSA

Kestävän kehityksen edelläkävijyys on meille kunnia-asia: yhdistämmehän

Itämeren liikekeskuksia seitsemällä reitillä, yli 200 lähdöllä viikoittain.

tallinksilja.com/cargo | cargo.sales@tallinksilja.com | tel. +358 203 74266

ISO 14001:2004

environmental

certificate

by Lloyds Register

31


Wärtsilä hankkii Transasin vauhdittam

merenkulun älykkäästä ekosysteemistä

Wärtsilä ecosystem

Teknologiakonserni Wärtsilä hankkii maailmanlaajuisesti toimivan

Transasin, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa.

Yrityskauppa edistää Wärtsilän Smart Marine -strategiaa

merenkulun älykkään ekosysteemin toteuttamiseksi. Vuonna

1990 perustettu Transas on kansainvälisesti johtava meren-

ELINVOIMAINEN

MASKUN

RIVIERA

kulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää

täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja

karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi-

ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa,

valvonnassa ja tukipalveluissa. Transas on luonut koneoppimista

ja tekoälyä hyödyntävän yhtenäisen pilvipohjaisen

alustan, jonka avulla voidaan ohjata kaikkia merenkulun

ekosysteemin toimintoja.

Transasin nykyinen liikevaihto on noin 140 M€. Yhtiöllä

on 22 toimipistettä ympäri maailman ja 120 maahan ulottuva

jakeluverkosto. Yhtiöllä on noin 1 000 työntekijää, jotka

siirtyvät osaksi Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintayksikköä.

Yhtiön kattava ohjelmistoinsinööritiimi on jatkossa

avainasemassa tukemassa Wärtsilän älytuotteiden

ja digialustan kehitystyötä.

Yrityskaupalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään

kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä

teknologialla. Transas tukee myös lupausta uudistaa alaa

disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet

läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla

sovelluksilla.

Yrityskaupan arvo on 210 miljoonaa euroa (yritysarvo),

ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Wärtsilän merenkulun älykäs ekosysteemi on visio, jossa

älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla varustettuihin

satamiin sekä niiden ulkopuolelle, hyödyttäen toimialaa

kolmella merkittävällä tavalla: resurssien käyttö ja toiminnan

tehokkuus maksimoidaan, ympäristövaikutukset ja

VARAA PARHAAT

TONTTIPAIKAT NYT

Arto Oikarinen, kunnanjohtaja

puh: 044 7388 300

arto.oikarinen@masku.fi

SIJOITU

KASVUN

YTIMEEN

VARSINAIS-SUOMEN

KASVUA SIIVITTÄÄ

KUKOISTAVA AUTO-

JA MERITEOLLISUUS.

Näiden solmukohdassa sijaitsee

kehittyvä Maskun Rivieran

yritysalue, joka tarjoaa

ainutlaatuista potentiaalia

yrittäjille aivan kasvun ytimessä.

MEYER

TURKU

VALMET

AUTOMOTIVE

RIVIERA

Älykkäiden alusten linkittyminen älyteknologialla

varustettuihin satamiin

tuo merkittäviä etuja merenkulkusektorille.

TURKU

maskunkunta@masku.fi

WWW.MASKU.FI

32


aan visiotaan

-riskit minimoidaan sekä saavutetaan paras mahdollinen

turvallisuustaso. Wärtsilä hyödyntää tiedon integrointia,

verkottamista ja pilvipohjaista teknologiaa parantaakseen

merenkulun tehokkuutta vähentämällä

alan ylikapasiteettia, odotusaikoja satamissa sekä optimoimalla

koko reitin aikaista polttoaineen kulutusta.

“Transasin yhdistyminen Wärtsilään edistää merkittävästi

merenkulun älykästä ekosysteemiä. Wärtsilän

tuotevalikoimaan, joka tunnetaan merenkulkualan

kattavimpana, voidaan nyt yhdistää Transasin ratkaisut:

laivaliikenteen ohjaus, simulaattorit, navigointiratkaisut

ja aluskannan käyttöratkaisut. Tuotevalikoimien

yhdistelmä parantaa entisestään asiakkaidemme

alusten mahdollisuuksia liikennöidä mahdollisimman

kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti”, sanoo

johtaja Roger Holm Wärtsilä Marine Solutionsista.

”On erittäin jännittävää saada olla mukana yhdistymässä

Wärtsilään ja toteuttamassa meriliikenteen tulevaisuutta.

Meillä on yhteinen visio: turvallisempi, tehokkaampi

ja ympäristöystävällisempi meriteollisuus.

Transas omaa merkittävää teknologiaosaamista ja sillä

on maailmanlaajuisesti tunnustettu johtava asema

navigaatio-, simulointi ja liikenteenohjausjärjestelmissä.

Näiden lisääminen Wärtsilän kattavaan laadukkaasen

tuote- ja palveluvalikoimaan antaa ennennäkemättömän

mahdollisuuden uudelle meriliikenteen ekosysteemille“,

toteaa Transasin toimitusjohtaja Frank Coles.

Kehittyvä Aura

Varsinais-Suomen

keskellä

Aura sijaitsee liikenteellisesti

keskellä puolen miljoonan

asukkaan Varsinais-Suomea.

Hyvät liikenneyhteydet takaavat

nopean pääsyn eri

puolelle eteläistä Suomea.

Valtatie 9 vie vartissa Turun lentoasemalle ja siitä edelleen hetkessä

Turun keskustaan ja satamaan. Keskeinen sijainti takaa

toimivan logistiikan lisäksi yrityksille myös osaavan työvoiman

saannin.

Auran yritystontit sijoittuvat parhaille paikoille Valtatie 9

varteen. Auranportin yritysalue sijaitsee valtatie 9 ja kantatie

41 välissä ja tarjoaa tontteja niin teollisuuden kuin logistiikan

tarpeisiin. Kunnan keskustan yhteyteen on kaavallisesti

päivitetty uusi erityisesti kaupan ja palveluiden tarpeisiin

suunniteltu alue. Molemmilla alueilla on kunnallistekniikka

valmiina, joten oman hankkeen käynnistäminen on nopeaa

ja vaivatonta. Aktiivinen yritystoiminta ja toimivat palvelut

helpottavat osaltaan liikkeelle lähtöä.

Lounais-Suomen poikkeuksellisen vahva talouskasvu ja alueelle

syntyvät 30 000 uutta työpaikkaa luovat aivan uudenlaisen

kasvumahdollisuuden yrityksille. Nyt kannattaa sijoittua

viisaasti keskelle tätä kasvua.

www.wartsila.com

33


Koeaja Volvon raskaat kuorma-autot ja tu

Volvo Trucks varaosat ja raskaiden kuorma-autojen koeajokiertue

kiertävät Suomea koko kevään Puunkuormaajamestarikilpailun

kanssa. Aitoja Volvo Varaosia esittelevä kiertue ja samalla

raskaiden kuorma-autojen koeajokiertue kiertävät 20 paikkakuntaa.

Kiertue alkaa 13. huhtikuuta 2018 Mansen mörinöistä ja

päättyy 8. kesäkuuta Jyväskylään.

Volvon Raskaat -koeajokiertueella

pääsee kokemaan Volvon raskaisiin

kuljetustehtäviin suunniteltujen kuorma-autojen

ominaisuudet ja vahvuudet.

Volvon varaosakiertue ja näyttelyauto

esittelevät konkreettisesti ja

havainnollisesti alkuperäisosien käytöstä

koituvat hyödyt kuorma-auton

käyttöasteelle.

– Kattaus on niin monipuolinen ja

kiinnostava, että luvassa on kaikkien

aikojen kiertuekevät. Jännittävän

Puunkuormauskilpailun lisäksi on siis

mahdollista kokea käytännössä Volvon

teknisten ratkaisujen toimivuus

ja tutustua Aitojen Volvo varasosien

hyötyihin. Kannattaa hyödyntää tämä

ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Volvon

vahvuuksiin, Volvo Trucksin Suomen

myyntijohtaja Reino Manninen

sanoo.

Asiakkaat voivat Volvo Raskaat

-koeajokiertueella tutustua muun muassa

ohjausta keventävään Volvo Dynamic

Steering -ohjaukseen, haastavissa

olosuhteissa liikkeellelähdön takaavaan

ryömintävaihteistoon tai ilma-

ja rautajousitukseen. Lisäksi Volvon

asiantuntijat kertovat heti ajoon

valmiista WoodPro -konseptiautoista,

joiden valinta lyhentää toimitusaikaa

ja tekee auton hankinnasta helpompaa.

Alkuperäisten Volvo varaosien

hyödyt valokeilassa

Varaosakiertuetta varten on rakennettu

näyttelyauto, jossa esitellään

Aitojen Volvo Varaosien edut ja ainutlaatuista

kahden vuoden täystakuuta

Volvon asentamille varaosille.

– Aidot Volvo Varaosat ovat tärkeä

lenkki kuorma-auton käyttöasteen

varmistamisessa. Kun kuorma-auto

tuodaan huoltoon, asiakas ei välttä-

34


tustu kiertueella Aitoihin Volvo Varaosiin

mättä näe, mitä varaosia konepellin

alle asennetaan. Varaosakiertue nostaa

varaosien merkityksen valokeilaan,

Volvo Finland Ab:n jälkimarkkinajohtaja

Tommy Lindholm sanoo.

Kahden vuoden täystakuu kattaa varaosien

ja työn lisäksi seurannaisvauriot

ilman kilometrirajoituksia. Mikäli

Volvon huollossa asennettu osa rikkoo

esimerkiksi moottorilohkon, asiakas

saa lohkon ja muut vaurioituneet

osat vaihdettua takuun korvaamina.

Takuu koskee myös Volvon alkuperäisiä

vaihto-osia ja lisävarusteita. Lisäksi

hinaukset kuuluvat takuun piiriin.

– Se, että voimme tarjoa näin kattavan

takuun, on monen tekijän summa.

Huoltoverkoston osaaminen on jatkuvan

koulutuksen ansiosta huipputasoa.

Mekaanikoilla on käytössään tehokkaat

diagnostiikkajärjestelmät,

ajantasaiset huolto-oppaat ja kaikki

tarvittavat erikoistyökalut. Alkuperäiset

varaosat ovat vahvan ketjun viimeinen

linkki, Lindholm kertoo.

Laatu, saatavuus ja logistiikka

huippuluokkaa

Aitojen Volvo Varaosien laatu on pitkän

ja huolellisen tuotekehityksen ansiosta

kiistattomasti parempi kuin

vaihtoehtoisilla osilla. Myös Aitojen

Volvo Varaosien saatavuus on erinomaista

luokkaa: 95 prosenttia varaosista,

joita ei löydy huoltopisteistä,

voidaan toimittaa seuraavaksi aamuksi.

Varaosien hyvä saatavuus kattaa

myös vanhemmat mallit.

– Aidot Volvo Varaosat ovat turvallisia

ostaa ja turvallisia käyttää. Volvo

pysyy Volvona, kun osaavat mekaanikot

asentavat laadukkaat osat oikein.

Näin kuorma-auto toimii paremmin,

ja sen kaikki hyvät ominaisuudet säilyvät.

Alkuperäiset osat ovat taatusti

yhteensopivia, mikä säästää aikaa ja

rahaa huolloissa, Lindholm toteaa.

Volvon varaosakiertue on hyvä mahdollisuus

nähdä ja kokea Aitojen Volvo

Varaosien edut. Näyttelykävijät voivat

myös osallistua kilpailuun, jonka

pääpalkinto on VIP-matka kesäkuussa

Volvo Ocean Race 2017–2018- tapahtuman

huipennukseen Hollannin

Haagiin.

Volvo Raskaat koeajo- ja

varaosakiertueen aikataulu:

13.-14.4. Tampere, Volvo Truck Center

17.4. Pori, Volvo Truck Center

18.4. Raasepori, Volvo Truck Center

19.4. Forssa, Volvo Truck Center

23.-24.4. Lappeenranta, Auto-Kilta Trucks

25.4. Savonlinna, Auto-Kilta Trucks Oy

26.4. Mikkeli, Raskaspari Oy

3.5. Kotka, Raskaspari Oy

4.5. Lahti, Volvo Truck Center

14.-15.5. Joensuu, Raskaspari Oy

16.5. Kuopio, Volvo Truck Center

17.5. Iisalmi, Raskaspari Oy

21.5. Kajaani, Wetteri Power Oy

22.5. Kuusamo, Wetteri Oy

23.-24.5. Rovaniemi, Wetteri Power Oy

28.-29.5. Oulu, Wetteri Power Oy

30.5. Nivala, Viihdekeskus Tuiskula

31.5. Pietarsaari, Ess-Crane Oy

6.6. Seinäjoki, Käyttöauto Oy

7.-8.6. Jyväskylä, Volvo Truck Center

Puunkuormaajamestari 2018 -finaali

31.8. FinnMetko, Jämsä

Volvo Raskaat kiertueen

koeajokalusto:

Heti ajoon valmis Volvo FH16 WoodPro

750hv 8x4 Tag Tridem, jossa on mm. Volvo

Dynamic Steering -ohjaus, ryömintävaihteet,

täysilmajousitus, Globetrotterohjaamo,

Z-nosturi ja Jykin perävaunu.

Volvo FH16 750hv ”Steel Pro” 8x4 Pusher

Tridem, jossa on mm. rautajousitus,

ilmajousitettu nouseva Pusher akseli

pidennetyllä telivälillä, Volvo Dynamic

Steering -ohjaus, ryömintävaihteet ja tilava

Globetrotter-ohjaamo.

Suomalaisiin oloihin viimeistelty heti valmis

Volvo FH16 WoodPro 750hv Pusher

Tridem, jossa on mm. Volvo Dynamic

Steering -ohjaus, ryömintävaihteet, täysilmajousitus

ja Globetrotter-ohjaamo.

Volvo FH 540hv 10x4, heti ajoon valmis

XPro –maansiirtoauto, jossa on mm.

täysilmajousitus, tilava FH makuuohjaamo,

Volvo Dynamic Steering -ohjaus, ryömintävaihteet,

13-litran moottori ja ELG

– kasettiyhdistelmä.

35


Mercedes-Benz panostaa vahvasti

uusiin puhtaisiin dieseleihin

Huhut dieselin häviämisestä

ovat vahvasti liioiteltuja

Päivän uutisia seuraamalla voisi päätellä,

että dieselmoottorin elämä käy

varsin tukalaksi. Nykyaikaisten dieselautojen

rekisteröintiä ja päästöjä

oikeasti tarkasteltaessa tämä ei pidä

paikkaansa. Autoalan Tiedotuskeskuksen

liikenteen erityisasiantuntija

Hanna Kalenojan kokoamien tietojen

perusteella dieselautojen osuus

henkilöautojen ensirekisteröinneistä

oli 30 prosenttia vuonna 2017. Lukujen

valossa osuus on vähentynyt tasaisesti

huippuvuodesta 2008. Kuitenkin

koko henkilöautokannasta dieseleiden

osuus kasvaa koska dieselautokanta

on myös keskimääräistä nuorempaa:

suomalaisten dieselautojen

keski-ikä on 8,8 vuotta, mutta bensiinikäyttöisten

13,2 vuotta. Diesel on

edelleen merkittävin voimanlähde

isoissa autoissa sekä katumaastureissa.

Sen sijaan pienten autojen kokoluokissa

mallit ovat nykyään lähes yksinomaan

bensiinikäyttöisiä, joita romutuspalkkiojärjestelmän

kautta alkuvuonna

on rekisteröity jo yhteensä

runsaat 1700 kappaletta. Romutuspalkkioautojen

osuus johtaa omalta

osaltaan keskustelua dieselautojen

osuudesta kokonaismarkkinoilla harhaan.

Suurten moottorialan julkaisuiden,

kuten saksalaisen Auto Zeitunglehden

(https://www.autozeitung.

de/diesel-abgastest-190786.html#)

mittausten mukaan, uusimpien Euro

6-päästönormin mukaiset SCR-järjestelmää

hyödyntävät dieselit ovat mm.

typen oksidien osalta 96 % puhtaampia

kuin uusi RDE-testi edellyttää. Kyseisessä

testissä esimerkkiautona oli

Mercedes-Benz E 220d.

Mercedes-Benz panostaa sekä

puhtaisiin dieseleihin että

sähköautomallistoon

Mercedes-Benzin tuotestrategiassa

puhtailla Euro 6 -päästönormit

täyttävillä dieselmoottoreilla – jotka

on varustettu NOx-päästöt minimiin

puhdistavalla moninkertaisella

pakokaasujen takaisinkierrätyksellä ja

SCR-puhdistusjärjestelmällä – on yhä

erittäin tärkeä rooli. Uusia 4- ja 6-sylinterisiä

dieselmoottoreita hyödynnetään

esimerkiksi tuoreissa E 200d-

, E 220d-, E 350d-, CLS 350d- ja CLS

400d- malleissa, joissa CO2-päästöt

jäävät alimmillaan 102 grammaan kilometrillä.

Geneven autonäyttelyssä

C-sarjaan puolestaan esiteltiin ensimmäinen

ladattava dieselhybridimalli C

300de, jonka CO2-päästöt jäävät alle

50 grammaan kilometrillä.

Polttomoottorivaihtoehtojen rinnalla

kehitetään monipuolisesti sähköisiä

voimanlähteitä sekä 48 V sähköjärjestelmää.

Uuden täyssähkömalliston

ensimmäinen tuote, SUV-luokan

EQC lanseerataan vuonna 2019. Kehitteillä

on myös vastaava polttokennoauto

GLC F-CELL, jonka voimalinjassa

hyödynnetään vetypolttokennoa sekä

ulkoisesti ladattavaa akkua. Molempien

mallien kylmätestejä on ajettu kuluneen

talven aikana Ruotsin Arjeplogissa

Napapiirin tuntumassa. Suomen

markkinoille F-CELL-polttokennoautoa

joudutaan kuitenkin odottamaan

vielä tovi, sillä maassamme on toistaiseksi

vain yksi vedyn tankkausasema.

Ilman kattavaa tankkausasemien

verkostoa vetyautoja ei Suomeen voida

tuoda. Jokaiseen Mercedes-Benz-mallisarjaan

on luvassa sähkökäyttöinen

versio vuoteen 2022 mennessä. Kaikkiaan

sähköautoihin investoidaan lähivuosien

aikana noin 10 miljardia euroa.

36


Turvateräksinen ja

lukittu turvatankki

tekee varkauden lähes mahdottomaksi

Ifin arvion mukaan Rausteelturvatankki

on erinomainen

tapa ennaltaehkäistä polttoainevarkauksia

ja samalla vähentää

varkauksista ja tankin

rikkomisista aiheutuvia turhia

liiketoiminnan häiriöitä.

Dieselvarkaudet hyötyajoneuvoista

ovat harmaata taloutta

pahimmillaan ja kuljetusalan

piina. Enää ei tarvitse jättää

tankin korkkia auki ja avoimia

ovia varkaille, tai tankata

pakkasilla vasta aamulla varkaiden

pelossa. Suojausteräksinen

tankki on lukittu, sekä iskun-

ja luodinkestävä. Se tuo

vapauden toimia lainkuuliaisten

säännöillä.

”Ammattiautoilijan tankillinen on

500, jopa 700 litraa ja rahallisesti siis

kelpo saalis varkaalle. Joskus tankki

myös rikotaan ja polttoainetta valuu

maahan. Tällöin laskuun lisätään

ympäristövahingon siivous, sekä tankin

korjaus ja ajoneuvon käyttökatkos.

Summa on jopa viisinumeroinen”, arvioi

Rausteel Oy:n toimitusjohtaja Samu

Rautiainen.

Aiemmin ei ole ollut varmaa keinoa

torjua varkautta. Nyt Rausteelin turvateräksinen

ja lukittu turvatankki tekee

varkauden lähes mahdottomaksi.

Mikäli polttoaine kaikesta huolimatta

onnistutaan varastamaan Rausteelturvatankista,

If korvaa myös polttoaineen

arvon, jota ei muuten vakuutuksesta

korvata.

Edellytyksenä on vähintään osakaskon

tasoinen vakuutus sekä vakuutuksesta

korvattava tankin vahinko.

”Vakuutusyhtiö Ifin ja Rausteelin yhteistyöllä

helpotetaan suomalaisen

kuljetusyrittäjän arkea, parannetaan

kilpailukykyä ja toimintavarmuutta

sekä minimoidaan riskit kotimaan

ja ulkomaan liikenteessä”, linjaa asiakaspalvelupäällikkö

Niko Satto Ifistä.

Halvalle varastetulle polttoaineelle

löytyy valitettavasti aina ostajia ja

vartioimatta oleva pysäköity kuljetuskalusto

on helppo iskukohde varkaille.

37


UUTTA TEKNOLOGIAA ER

Sisun vahva panostus kaikkein raskaimpiin

ajotehtäviin tuottaa jälleen

uutta, asiakasvaatimuksiin vastaavaa

ajoneuvoteknologiaa. Norjaan Johs.

J. Syltern as:lle toimitettu SISU Polar

Hauler 8x4 raskasveturi on varustettu

uudella 10 tonnin kantavuuden omaavalla

nousevalla ja ohjaavalla kakkosakselilla.

Uudella akselistorakenteella

saavutetaan suurempi tieliikenteessä

sallittu kokonaispaino ja akselipainojen

tasaisempi jakautuminen. Tällä

toteutuksella ajoneuvon teknisesti

suurimmat sallitut akselimassat ilman

nopeudenrajoitusta ovat 10 t +

10 t + 16 t + 16 t. Nostettava 2-akseli

yhdessä vedonvapautuksen ja hydraulisen

telinnoston kanssa lisäävät

entisestään Sisun polttoainetaloudellisuutta

sekä parantavat ajoneuvon

etenemiskykyä Norjan haastavissa

olosuhteissa.

SISU Hauler on uuden 2-akselin lisäksi

varustettu valmiudella irrotettavalle

viidennelle akselille. Asiakkaan

toivomusten mukaisesti uuden SI-

SU Polar Haulerin ohjaamosta löytyy

2-akselin ja 5-akselin portaaton jousipaineensäätö.

Portaattomasti säädettävissä

olevan jousituspaineen avulla

ajoneuvolle saavutetaan aina optimaalinen

akselipainojakauma.

Norjan mäkisissä maastoissa työskentelyä

varten Sisun etutasauspyörästö

on varustettu erillisellä öljypumpulla.

Lisäksi toimitettu auto on

varustettu erikoismatalalla 36 tonnin

siirrettävällä vetopöydällä, hiekoittimilla

ja muun muassa säätötilavuushydrauliikalla

lavetti- ja kippiperävaunujen

käyttö huomioiden. Asiakasvaatimusten

mukaan räätälöidyt varusteet

mahdollistavat tehdasvalmiin

38


IKOISKULJETUKSIIN

ajoneuvon monipuolisen käytön.

Kymmenen tonnin ohjaava

nostettava akseli

Uusi akseli on levyjarrullinen ja mekaanisesti

ohjattu. Sisun FSND10P akseli

on varustettu täysin uudella nelipalkeisella

ilmajousituksella ja ilmatoimisella

nostojärjestelmällä. Akselin kantavuutta

voidaan säätää automaattisesti

tai manuaalisesti kuljettajan toimesta.

Uudentyyppisellä jousituksen

tuennalla ilmajousitetulle akselille on

saavutettu jopa 60 mm normaalia pidempi

joustomatka. Ilmajousitusjärjestelmän

tuenta pitää jousitasot aina

kohtisuorassa toisiinsa nähden, jolloin

jousituksen maksimiliikkeitä ei tarvitse

rajoittaa. Lisäksi akseli voidaan varustaa

kallistuksenvakaajalla.

39


Scania ja Ahola Transport solmivat

sopimuksen letka-ajotestauksesta

Scania on tehnyt kumppanuussopimuksen suomalaisyhtiö

Ahola Transportin kanssa uusien kuljetusteknologioiden

käyttöönotosta pohjoismaisilla teillä. Tämä on

lajissaan ensimmäinen sopimus Euroopassa puoliautonomisen

letka-ajon (platooning) toteuttamisesta normaaliliikenteessä.

Yhteistyö käsittää myös muiden kuljettajaa

avustavien uusien teknologioiden kehittämistä.

Ahola Transport Oyj tulee käyttämään

Scania-kuorma-autoja ja -teknologiaa

suomalaisilla moottoriteillä

testatakseen puoliautonomista letka-ajoa

eri muodoissa. Letka muodostuu

kolmesta tai useammasta

etäyhteydellä toisiinsa kytketystä yhdistelmäajoneuvosta.

Testeissä kaikissa

ajoneuvoissa on ajon aikana kuljettaja.

Letka-ajossa ensimmäisen yhdistelmän

kuljettaja kuitenkin ohjaa

koko letkaa ja muut kytketyt ajoneuvot

seuraavat autonomisesti perässä.

Uusien kuljetusteknologioiden

laajempi käyttöönotto edellyttää

myös lainsäädännön ja yleisen hyväksynnän

edistymistä samanaikaisesti.

Kokemukset todellisissa liikenne-

ja sääolosuhteissa ovat siksi

hyvin keskeisiä. Tämä sopimus edustaa

merkittävää askelta kohti kaupallisesti

hyödynnettävää puoliautonomista

letka-ajoa.

Hans Ahola, Ahola Transportin

konsernijohtaja toteaa: “Meille on

tärkeää helpottaa kuljettajiemme

työtä ja tehtäviä uuden teknologian

avulla. Uusilla ratkaisuilla voimme

myös vastata paremmin asiakkaiden

odotuksiin entistä nopeammista toimituksista

ja yhteisistä ympäristötavoitteista.

Yhteistyömme Scanian

kanssa on alkanut ensimmäisen

kuorma-auton ostosta jo vuonna

1959 ja olemme tyytyväisiä toiminnan

laajentumisesta myös näihin uusiin

ratkaisuihin.”

Letka-ajoon yhdistetyt uudet kuljettajaa

avustavat toiminnot helpottavat

kuljetusaikatauluja ja tehokkuutta

myös reitti- ja nopeusoptimoinnin

avulla. Positiivisia ympäristövaikutuksia

saadaan sujuvan

liikennevirran lisäksi myös pienentyneen

ilmanvastuksen myötä alhaisemmalla

polttoainekulutuksella ja

vähentyneillä hiilidioksidipäästöillä.

Näillä uusilla teknologioilla on

mahdollista kehittää ja monipuolistaa

kuljettajan tehtäviä. Koska ensimmäinen

ajoneuvo ohjaa jonoa,

seuraavien kuorma-autojen kuljettajilla

on mahdollisuus suorittaa

esimerkiksi muita kuljetuksiin liittyviä

tehtäviä. Joustavammilla ajoaika-

ja lepotaukosäännöksillä letkaajo

voisi lisätä pitkänmatkan kuljettajien

mahdollisuuksia päästä kotiin

sen sijaan että he yöpyvät autossa.

“Ahola Transport on kehittyvä yhtiö,

joka on panostanut digitalisaation

hyödyntämiseen kuljetusratkaisujen

ja reittisuunnittelun optimoinnissa”,

toteaa Anders Dewoon, Scanian

uusien liiketoimintaratkaisujen

johtaja. ”Ahola Transportin kaltaisten

kumppaneiden kanssa voimme

yhdessä testata uusia teknologioita,

jotka tulevat olemaan osa tulevaisuuden

kuljetusekosysteemiä ja

osoittamaan, että ne ovat sekä tehokkaita

että turvallisia.”

40


Loisto Mariner

-navigointisovellus

tuo tarkat

merikartat

mobiililaitteisiin

Karttakeskuksen uuden navigointisovelluksen

meri- ja maastokarttanäkymät

muistuttavat ulkonäöltään painettua

karttaa. Ympäristön hahmottamista helpottaa

3d-näkymä, jonka ansiosta karttaa

voi katsella myös lintuperspektiivistä.

Loisto Mariner on Suomen merija

järvialueilla liikkuville veneilijöille

tarkoitettu helppokäyttöinen

navigointisovellus, joka toimii sekä

Android- että iOS-käyttöjärjestelmissä.

Sovelluksen suunnittelussa on ollut

mukana veneilyn asiantuntijoita sekä

Karttakeskuksen omassa tuotekehitystiimissä

että avustaneessa testiryhmässä.

Loisto Mariner sisältää Suomen merialueiden

sekä suurimpien sisävesien

tarkat vektorimuotoiset merikartat,

jotka perustuvat Liikenneviraston alkuperäisaineistoon.

Mukana on myös koko Suomen vektorimuotoinen

maastokartasto, joka

perustuu tarkimpaan saatavilla olevaan

Maanmittauslaitoksen aineistoon.

Maastokartat saa yhdistelmäkerroksena

merikarttojen päälle.

"Loisto Mariner on kehitetty auttamaan

veneilijää paitsi vesillä myös kuivalla

maalla. Tuttujen tarkkojen karttojen

ansiosta veneilijä saa tarkan kuvan

vesialueista, rannoista ja maastosta.

Kustakin karttakohdasta näkyy myös Ilmatieteen

laitoksen kahden vuorokauden

sääennuste, ja mukana on myös

Suomen Vierassatamat Oy:n käyntisatamat

palvelutietoineen", johtaja Janne

Kostamo Karttakeskuksesta korostaa.

Kartta-aineistot voi tallentaa mobiililaitteeseen

alueittain tai niitä voi selata

datayhteydellä. Oma GPS-sijainti näkyy

kartalla. Sovellukseen voi luoda ja tallentaa

omia paikkamerkkejä sekä reittejä.

Sovellus näyttää reittipisteiden väliset

etäisyydet, reitin pituuden ja keston.

Loisto Mariner on ladattavissa Android-

tai iOS-sovelluskaupoista.

cgi.fi

41


Näiden lisäaineiden avulla upea

kesäautosi kulkee moitteettomasti

Jotta vanhempikin klassikkoauto kulkisi mahdollisimman jouhevasti,

on hyvä hankkia sille muutama hyödyllinen lisäaine. Lisäaineiden

avulla ikääntyneemmänkin ajokin polttoainejärjestelmä

ja moottori pysyvät kunnossa ja pääset taas valloittamaan kuumat

kesäkadut tyylillä.

Meiltä ja muualta

Polttoainejärjestelmän

puhdistusaine voitelee ja

suojaa korroosiolta

Polttoainejärjestelmään kertyy ajan kuluessa

helposti kosteutta, mikä edesauttaa

bakteerimassan ja karstan syntyä,

mitkä puolestaan voivat tukkia auton

polttoainesuodattimen. Näitä ongelmia

on kuitenkin mahdollista välttää

käyttämällä säännöllisesti SONAX

bensiiniruiskutusjärjestelmän puhdistusainetta.

Toimenpide on hyvä tehdä

esimerkiksi aina kevään tullen, kun kesäauto

otetaan taas esiin.

SONAX bensiiniruiskutuksen puhdistusaine,

Fuel Injection & Carburettor

Cleaner, puhdistaa koko polttoainejärjestelmän,

voitelee sekä antaa suojan

korroosiota vastaan. Puhdas polttoainejärjestelmä

kuluttaa myös vähemmän

polttoainetta ja tuottaa vähemmän

haitallisia päästöjä.

Polttoainejärjestelmän puhdistuskäsittely

on erittäin helppo ja edullinen

toteuttaa; pullollinen puhdistusainetta

vain kaadetaan tankilliseen bensiiniä

(40-60 litraa). Puhdistusaine ei vaadi

mitään lisätoimia, vaan ajoneuvoa voi

heti käyttää normaalisti.

Moottoriöljyn lisäaine pidentää

moottorin ikää

Hurmaavat klassikkoautot ovat omistajilleen

korvaamattomia, sillä niihin

liittyy usein paljon muistoja eikä vastaavaa

ole noin vain saatavilla. Autosta

ja sen järjestelmistä kannattaa siis pitää

hyvin huolta, jotta auto jaksaa palvella

mahdollisimman pitkään.

Moottorin ikää on mahdollista pidentää

esimerkiksi käyttämällä SO-

NAX Oil Enhancer -moottoriöljyn lisäsuoja-ainetta,

joka vähentää auton

moottoriöljyn kulutusta, parantaa

moottorin käyntiä ja pienentää kitkaa

liuku- ja laakeripinnoilla. Lisäsuoja-aine

muodostaa kestävän ja voitelevan

kalvon kaikille liukupinnoille sekä auttaa

pitämään öljyn viskositeetin vakaana.

Myös moottoriöljyn lisäsuoja-aineen

käyttö on tehty helpoksi; annat

vain moottorin käydä ensin lämpimäksi,

sammutat auton ja lisäät sitten aineen

moottoriöljyyn. Yksi pullo riittää

neljään litraan moottoriöljyä ja se soveltuu

käytettäväksi sekä bensiini- että

diesel-moottoreihin.

Oktaaninkohottaja on tarpeellinen

lisäaine vanhemmille autoille

Vanhempien autojen moottorit on

usein suunniteltu korkeaoktaaniselle

polttoaineelle, jota ei enää tänä päivänä

jokaiselta pumpulta saa. Näissä ajoneuvoissa

on usein jopa erikseen kielletty

alle 98-oktaanisen bensiinin käyttö.

SONAXin tuotevalikoimasta löytyvä

Octane Power -oktaaninkohottaja on

ihanteellinen tuote vanhempien autojen

omistajille, sillä sen avulla bensiinin

oktaaniarvoa saadaan kohotettua

2-3 yksikköä, joten autoa voidaan tankata

tavallisella bensa-asemalla. SO-

NAX oktaaninkohottajan käyttö myös

pienentää ajoneuvon polttoaineen kulutusta

ja suojaa nakutuksen aiheuttamilta

vaurioilta. Lisäaineen käyttö on

yksinkertaista; lisää pullollinen auton

polttoainesäiliöön ja tankkaa sitten

säiliö täyteen.

Lyijyn korvikkeella

moottori käy ongelmitta

Lyijyn korvike on monelle vanhemmalle

kesäautolle pakollinen lisäaine, sillä

nykyaikainen, lyijytön bensiini vahingoittaa

auton moottoria. SONAX

Lead Add -lyijylisäaine voitelee moottoria

ja vähentää venttiilien kulumista,

joten lyijyttömän bensiinin haitat

saadaan minimoitua ja ajoneuvolla on

mahdollista huristella myös nykyaikaisella

polttoaineella.

SONAX Lead Add -lisäainetta lisätään

lyijyttömään bensiiniin suhteessa

1:1000. Yhden, 250 millilitran, pullon

sisältö riittää näin ollen 250 litraan

bensiiniä.

42


Kuvan creditiksi: Shutterstock

Suomi hakee kärkipaikkaa

Euroopan akku- markkinoilla

Akkujen tarve yli kymmenkertaistuu maailmassa vuosina 2015–

2020. Tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan

energian käytön lisääntyminen. Business Finland on käynnistänyt

akkutoimialalle kaksivuotisen Batteries from Finland -aktivointikokonaisuuden,

jolla Suomi pääsee mukaan eurooppalaiseen ja

globaaliin akkuverkostoon.

Maailman akuista 80 prosenttia valmistetaan

Aasiassa, missä tuotetaan

paljon nimenomaan perusakkuja.

Myös Euroopassa on monipuolista akkuteknologista

osaamista. Euroopan

komission energiaunionista vastaavana

varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič

kannustaa kehittämään akuista pitkäkestoisempia

ja turvallisempia. Hän

korostaa, että tätä akkuosaamista pitää

kehittää edelleen Euroopassa.

Suomessa on akkuihin tarvittavia

raaka-aineita ja kemikaaleja. Nyt tavoitteena

on saada tulevina vuosina

haltuun myös akkuihin liittyvä korkeamman

lisäarvon osuus eli tekeminen

kennojen kehittämiseen asti. Suomi

panostaa myös kierrätysosaamiseen.

"Suomella on kaikki edellytykset

merkittävän akkuklusterin luomiseen,

jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa

Suomessa. Meiltä löytyy ainutlaatuinen

yhdistelmä raaka-aineista,

jalostukseen ja energia-alan osaamiseen

järkevän kokoiselta maantieteelliseltä

alueelta", sanoo elinkeinoministeri

Mika Lintilä.

"Suomi ei halua olla ainoastaan akkujen

raaka-ainetuottaja. Yrityksiltämme

löytyy kilpailukykyisiä konsepteja

ja tietotaitoa useassa arvoketjun

osassa. Markkina kasvaa voimakkaasti,

joten lähdemme ensisijaisesti hakemaan

siivua uudesta markkinasta,

emme niinkään kilpailemaan olemassa

olevan toiminnan kanssa. Business

Finland näkee tässä suuren mahdollisuuden

Suomelle", sanoo Business

Finlandin pääjohtaja Pekka Soini.

Suomi houkutteleva

investointikohde

kaivostoiminnalle

Kasvava akkutuotanto tarvitsee uutta

kaivostoimintaa, koska jo käytössä

olevat mineraalit eivät kierrätettynäkään

riitä teollisuuden nopeasti kasvaviin

tarpeisiin. Suomi on kansainvälisesti

vertaillen houkutteleva investointikohde

kaivosteollisuudelle.

"Suomessa on ainutlaatuiset raaka-ainevarannot

sekä vahvaa geologista

ja kaivosalan osaamista. Suomi

houkuttelee kaivosalan toimijoita

maailman kattavimmilla geotietoaineistoilla

ja hyvällä toimintaympäristöllä.

Meillä on erittäin hyvää kemian

alan ja materiaalitutkimusta, ja osaamisemme

yltää globaalien raaka-ainevirtojen

analysointiin. Suomella on

näin hyvät edellytykset nousta akkumarkkinoiden

eurooppalaiseksi kärkimaaksi",

toteaa Geologian tutkimuskeskuksen

pääjohtaja Mika Nykänen.

Liikenne ja uusiutuva energia

kasvattavat akkumarkkinaa

Erityisesti sähköinen liikenne kasvattaa

akkumarkkinaa. Päästövähennystavoitteet

ohjaavat sähköautojen,

-bussien, -polkupyörien ja -skoottereiden

käyttöön ja niistä on tullut

hinnaltaan kilpailukykyisempiä. Moni

suurkaupunki on jo ilmoittanut suunnitelmista

rajoittaa aikaa, jolloin polttomoottoriautoilla

voi ajaa keskustassa.

Myös lauttaliikenne sähköistyy, samoin

kaivos- ja metsätyökoneet.

Toinen akkumarkkinaa kasvattava

tekijä ovat sähköverkkoon liitettävät

akut. Uusiutuvien tuuli- ja aurinkovoiman

haaste on, että energiaa tulee silloin,

kun tuulee tai aurinko paistaa, ei

välttämättä silloin, kun energiaa tarvitaan.

"Akkuja käytetään enenevässä määrin

huippuvoimalaitosten korvaamiseksi.

Kulutushuippuja varten on jouduttu

rakentamaan voimalaitoksia,

joiden rakentamista voidaan tulevaisuudessa

ainakin osittain korvata sähkövarastoinnilla.

Vastaavasti kuluttajatasolla

myös kotitaloudet voivat käyttää

akkuja ja kerätä talteen esimerkiksi

aurinkoenergiaa"”, Business Finlandin

toimialajohtaja Vesa Koivisto sanoo.

"Kestävän kehityksen näkökulmasta

akkujen kierrätys tulee jatkossa olemaan

keskeinen kehitysalue. Kierrätys

voi myös tarkoittaa tuotekehitystä akkujen

uudelleen käytössä: esimerkiksi

sähköauton akkua voitaisiin käyttää

uudestaan kodin sähköverkossa",

muistuttaa Vesa Koivisto.

www.businessfinland.fi

Meiltä ja muualta

43


HYVÄNTEKEVÄISYYSKAL

44


ENTERI 2019

Kuten sanonta kuuluu ”Uusi vuosi, uudet kujeet”,

oli kirjaimellisesti juuri sitä parille kymmenelle

maanrakennus- ja kuljetusalalla toimivalle

naiselle.

Kaikki sai alkunsa alkuvuodesta 2018 sosiaalisessa mediassa,

facebookissa, jossa syntyi ryhmä, joka kokosi ajan saatossa

yhteen satoja naisia, jotka toimivat miesvaltaisilla aloilla, niin

maanrakennuspuolen kuin kuljetusalan tehtävissä.

Kuten kyseisillä aloilla ilmenee yleisestikin, myös tämä ryhmä

loi yhteishenkeä jokaiselle jäsenelleen ja toi rohkeutta luoda

jotain uutta ja erikoista.

Huumorin ja vitsailuiden syrjästä lensi ilmoille ajatus hyväntekeväisyyskalenterista,

jolla kyseisten alojen naiset voisivat

tuoda omaa osaamistaan ja asennettaan esille seksikkäällä ja

hieman pikkutuhmalla tavalla.

Parinkymmenen naisen ryhmä lähti viemään kalenteriprojektia

täydellä höyryllä eteenpäin, silmissä siintäen lopputulos,

jonka avulla saataisiin paljon hyvää aikaiseksi.

Tämä pienehkö, mutta sitäkin toimeliaampi ryhmä naisia perusti

yhdistyksen (Maarakennus- ja Kuljetusalan Naiset Ry),

jonka avulla tulevaisuudessakin saataisiin erinäisiä tempauksia

tehtyä hyväntekeväisyyden nimissä.

Kun puhutaan hyväntekeväisyydestä, on myös ensiarvoisen

tärkeää saada apu sitä tarvitseville.

Moni ryhmänedustaja on äiti, jolloin huolehtinen ja välittäminen

pienemmästä on arkipäivää, näin ollen valikoitui kalenterituoton

kohteeksi lasten- ja nuorten mielenterveystyö,

jonne rahallinen apu ohjautuu Lastenklinikoiden Kummit ry:n

kautta.

Löytyykö maastamme apua tarjoavia? - Kyllä löytyy!

Jo alle viikossa oli löytynyt jokaiselle kuukaudelle sponsori ja

nimi- ja logopaikatkin täyttyivät hetkessä.

Suuri kiinnostus kalenteria kohtaan on tavoittanut monen

tiellä liikkujan ja kannustava palaute saa onnistumisenhalun

nousemaan uudelle tasolleen, tässä emme voi kuin onnistua.

Kuvauksia lähdettiin organisoimaan vauhdilla. Kalenterin

''Tonneja takana, rautaa alla.'' Henna Rahkonen

viemässä rautakuormaa Seinäjoelle.

Jonna Björk on useamman vuoden

ajanut maansiirtoautoa työkseen ja

lempinimestä #hullusisunainen voinee

päätellä, mikä automerkki eniten

työnteossa miellyttää.

Kuvassa Koneurakointi Aki Sammalisto Oy:n hakeauto kesällä 2017, kuljettajana

Jenni Liimatainen.

45


myyntitavoitteeksi on otettu vähintään 4000 kpl, jonka naiset

toivovat jäävän alimitoitetuksi määräksi. Toiveissa olisi kerätä

muhkea lahjoitus kaikille heille tärkeään kohteeseen.

Jutun julkaisuhetkellä on ovat kuvaukset jo hyvässä vauhdissa

ja pari maistiaista on jo julkaistu, joista kalenterin itselleen haluavat

voivat nähdä mitä tuleman pitää.

Monilahjakkuus ei ole näille naisille lainkaan erikoinen piirre,

sillä Maarakennus- ja kuljetusalan naisten joukosta löytyi myös

taitava valokuvaaja, joka haluaa ikuistaa kuviinsa sen tunteen ja

asenteen, mitä nämä naiset kantavat itsellään.

Naiset painottavat, että kyseessä ei ole kalenteri, mikä paljastaa

kaiken mitä työvaatteiden alta löytyy, vaan kuvat ovat hyvällä

maulla otettuja, pientä seksikkyyttä sisällään pitäen.

Paljon toivottu kalenteri ilmestyy lokakuussa!

Projektin etenemistä voit seurata:

Instagramista: @mknaisetry

Facebookissa projektia voi seurata sivulla maarakennus- ja kuljetusalan

naiset hyväntekeväisyyskalenteri 2019 !

Krekilä Netta, mukana tienhoitohommissa teinistä

asti pyöräkoneella. 18-kesäisenä sai kuorma-autolla

lähtä isommille teille!

Iloisia päiviä ja positiivista ilmapiiriä työmaille luo

Maanrakennus V.Inolan kesäkissa Sannika Lahti!

Pirita Pakanen syksyllä 2017, Lapin ammattiopiston

autolla keikalla Kittilässä.

Marja-liisa Tikkanen ajanut T.Sillanpäällä puoliperävaunuyhdistelmää

1,5-vuotta.

46


47


VIESTI-etätukiratkaisu apuna

korjaus- ja huoltotöissä

VIESTI-etätukiratkaisun

avulla yrityksen asiantuntijat

voivat neuvoa

kentällä olevia teknikkoja

live-videon välityksellä.

VIESTIn avulla asiantuntija-apua

vianmääritykseen

Etätukiratkaisun avulla yrityksen tai

laitevalmistajan asiantuntijat voivat

neuvoa kentällä olevia teknikkoja livevideon

välityksellä. VIESTI auttaa vianmäärityksessä

ja ongelmanratkaisussa

yhdistäen kenttätyöntekijät ja asiantuntijat

reaaliaikaisesti videon, äänen

ja chatin avulla paikasta riippumatta.

– Mikäli teknikko ei syystä tai toisesta

pysty määrittämään vikaa tai ratkaisemaan

ongelmaa yksin, hän voi lähettää

VIESTIn kautta tukipyynnön ja

saada saman tien apua asiantuntijalta,

sanoo Softabilityn myyntipäällikkö

Mikko Luukkonen.

Ratko ongelmat live-videon välityksellä

yhdessä asiantuntijan kanssa

Työntekijä pystyy VIESTI-mobiilisovelluksen

avulla näyttämään ongelman

mobiililaitteelta live-videon

avulla etänä olevalle asiantuntijalle.

Asiantuntija näkee videon välityksellä

tarkan tilanteen, ja yhdessä he pystyvät

VIESTI-tukiportaalin ja videon välityksellä

ratkomaan ongelmat nopeammin

ja fiksummin. Lisäksi asiantuntija

voi ottaa live-videosta kuvakaappauksia

ja tehdä niiden päälle merkintöjä

ja ohjeita annotaatio-/merkintätyökalulla.

Asiantuntijan tuki ja selkeät

visuaaliset ohjeet nopeuttavat ongelman

ratkaisua ja vähentävät virheitä.

VIESTI-etätukiratkaisu sisältää tukipyyntöjen

hallintaan tarkoitetun

ExpertHUBin eli älykkään portaalin

asiantuntijoille. Sovellus ohjaa tukipyynnöt

oikealle asiantuntijalle mahdollistaen

reaaliaikaisen videoetäneuvonnan

ja vaihe vaiheelta ohjeistuksen.

Lisäksi se tallentaa tukipyyntöihin

liittyvät tiedot (kuvauksen, ohjekuvat,

tiedostot, linkit jne.) työlokiin mahdollista

myöhempää käyttöä varten.

VIESTI tehostaa kenttätyötä

Työntekijät ja asiantuntijat voivat

työskennellä tehokkaammin VIES-

TIn avulla. Aikaa ja rahaa säästyy,

kun asiantuntija voi auttaa työntekijää

etänä matkustamatta itse paikan

päälle. VIESTIn käyttö parantaa työntekijöiden

tuottavuutta: ongelmat

saadaan ratkaistua nopeammin ja asiantuntijan

apu vähentää virheitä ja jopa

seisokkeja.

VIESTI on suunniteltu teollisuus- ja

palveluyrityksille, joiden työntekijät

työskentelevät kentällä tai eri toimipaikoissa

ja hyötyvät asiantuntijoiden

tuesta erilaisissa työtehtävissä esim.

huoltotehtävissä, asennuksessa, korjaustyössä,

valmistuksessa, koulutuksessa

ja tarkastuksissa. VIESTIä voidaan

käyttää mobiililaitteella tai älylaseilla

missä tahansa paikassa, jossa

on Wi-Fi, internet- tai satelliittiyhteys.

– VIESTI on skaalautuva ja joustava

ratkaisu, joka sopii niin pienten

kuin suurtenkin yritysten tarpeisiin ja

se voidaan integroida yrityksen muihin

järjestelmiin. VIESTI voidaan myös

räätälöidä asiakaskohtaisesti ja siihen

voidaan lisätä lisätyn todellisuuden

AR-ominaisuuksia, sanoo Luukkonen.

www.softability.fi

48


NYT HYVÄT LAVATARJOUKSET!

YLEISLAVA

21 m 3

6 X 1,5 m


YLEISLAVA

16 m 3

6 X 1,2 m


KAIKKIIN

LAVOIHIN

MYÖS

LEASING!

49


Paraneeko turvallisuus

tutkimalla vai hutkimalla?

Tänään ja varsinkin huomenna me kaikki

tarvitsemme kuljetuksia ja ammattiautoilijoita.

Hesa, Jyväskylä tai Enontekiön

Hetta ei ole omavarainen kaupunki tai

kylä, vaan me kaikki olemme tänne

tuotavien tavaroiden ja elintarvikkeiden

varassa.

Olisi todella hyvä, että tavaroita

kuskaavilla ammattikuljettajilla olisi

työrauha. Noh, ammattikuskilla ei taida

aina olla niin leppoisaa, vaan mutkaisen

tien lisäksi on muitakin vaaroja ja mutkia

matkalla tänne meikäläisten aamupalapöytiin.

Osaa vaaroista eli kuljetusalan rikoksista

on aivan mahdottoman vaikeaa

tutkia. Ja myös haastavaa hutkia – eli

rangaista, koska syyllisiä ei saada kiinni.

Niihin suurimpiin rikoksiin toki puututaan,

sitten kun ne ovat jo tapahtuneet.

Ennaltaehkäisyssä ja asennemaailmassa

sen sijaan on vielä paljon työtä.

Siitä osan tekevät alan järjestöt, kuten

SKAL, AKT, ALT, Rahtarit ja Logistiikkayritysten

liitto. Alan lehdet, kuten meidän

oma Kuljetus- ja Logistiikka ja muut

mediat tekevät oman osansa. Toinen

osa kuuluu tietysti lainsäätäjille ja viranomaisilla.

Kolmantena on tietysti meitä

pienempiä ja suurempia yrityksiä, jotka

voivat tuotteillaan osaltaan parantaa

turvallisuutta.

Tutkia kuitenkin pitää, koska tutkimalla

selviää ammattilaisille ja maalikoillekin

tärkeitä syy-seuraussuhteita.

Nyt ihan äsken ruotsalainen Henrik

Sternberg on tutkinut kuljetusalan rikoksia

Ruotsissa. Vaikka naapurimaassa

on hieman meitä paremmat poliisin

tilastot kuljetusalan rikoksista, Stern-

50

bergin tutkimukseen toi huomattavaa

kattavuutta ns. joukkoistaminen (engl.

crowdsourcing), eli kuljettajien kännykkä

appsilla keräämä puolen miljoonaa

havaintoa. (Samaisella tutkijaporukalla

on myös kabotaasitutkimusta meneillään.

Toisaalta tilastotietoa poliisilla ja

viranomaisilla ei kaikesta edes ole, koska

pienempien varkauksien raportointi ei

maksa vaivaa. Syyllisiä ei saada edes kiinni,

saati rangaistua.)

Tutkimus osoitti, että kansainvälistyvä

kuljetusliikenne lisää mm. polttoainevarkauksien

mahdollisuutta. Selityskin

löytyy, sillä EU:n alueella ajelee huomattavan

eri asemassa olevia kuljettajia.

Paremmissa työsuhteissa kuljetuksia

tekevät saavat jopa kymmenkertaiset

ansiot verrattuna heikompien maiden

kuskeihin. Samat heikommin ansaitsevat

ajavat käymättä kotona enemmän

kuin 7 viikkoa putkeen. Irrallaan oleva

”paimentolainen” harhautuu helpommin

rötöstelemään, koska hän ei kuulu

yhteiskuntaan samalla tapaa kuin kotimainen

tai järkevillä työehdoilla ajava

kuski. Helpoin tapa tien päällä parantaa

harmaiden kuljetusten kannattavuutta

on polttoainevarkaus.

Tätä taustatietoa ja tutkimusta tarvitaan

lisää. Myös täällä meillä Suomessa.

Haastammekin alan toimijoita mukaan

tutkimustoimintaan, SKAL:lla tästä on

jo hyvänä esimerkkinä vuosittainen baronmetri

verkossa. LOGY:lla puolestaan

on Lastiturvallisuus-työryhmä, jossa tutkaillaan

turvallisuutta monelta kulmalta.

Toivottavasti päästään vielä tilanteeseen,

jossa kuskien ei tarvitse pelata

varkaiden säännöillä ja väistellä

tien päällä rötösteleviä polttoainevarkaita

tai muita rikosten tekijöitä.

Jospa jatkossa poliisi ei neuvokaan, miten

polttoainevarkauden vahinkojen minimoimiseen

paras keino on ”jätä korkki

auki”, tai kuljetusyrittäjä ei opastakaan

kuskia ”tankkaa vasta aamulla, ettei

vorot vie yöllä naftaa”. (Yllämainittuja

kommentteja kun kuulen ihan päivittäin

asiakaspuheluissa)

Noh, tavoitteita on aina hyvä olla!

Turvallista matkaa!

Teksti ja kuvat:

Paula Saastamoinen

www.rausteel.com

Paula kyselee kuljetusalan ammattilaisten

kuulumisia päivittäin

Rausteel turvatankkien

myynnissä "ratin takana".


Kaupunkialueilla käytettäväksi

tarkoitettu MAN eTGE siirtyy

massatuotantoon heinäkuussa

Jopa 160 kilometrin toimintasäde

ja 950-1700 kg kuormauskyky

tekee sähkökäyttöisestä

MAN TGE:stä ideaalin vaihtoehdon

jakelukäyttöön.

Noin kymmenen vuoden ajan MAN

kuorma- ja Linja-autot on työskennellyt

kehittääkseen innovatiivisia konsepteja

käytettäväksi kaupunkialueiden

materiaalikuljetuksissa. Yhä useammin

kaupungit löytävät edestään haasteen,

jossa pitää sovittaa yhteen terveellinen

ilmanlaatu, viihtyvyys sekä asukkaiden

elämänlaadun asettamat vaatimukset

tavaroiden ja lähetysten kuljetuksen

osalta. Ongelman ratkaisu sisältää liikennemäärien

vähentämistä tiettyinä

ajankohtina siirtämällä se kaupungin

ulkopuolelle, uusia lähestymistapoja

maankäytölle sekä uusia kuljetus- ja

ajamisvaihtoehtoja. Nyt myyntiin tulevan

täysin sähköisen MAN eTGE:n on

tarkoitus olla osa ongelman ratkaisuja.

Noin 70 prosenttia kaupunkialueella

käytetyistä kevyistä kaupallisista ajoneuvoista

ajaa vähemmän kuin 100

km päivässä, keskinopeuksien pysyessä

alhaisina. Tästä syystä eTGE:n teoreettinen

160 kilometrin toimintasäde on

riittävä kattamaan jopa kolme neljännestä

kaupunkien ydinkeskustojen

kuljetuksista. Tulevaisuudessa tulee

olemaan täysin normaalia kytkeä

sähköauto laturiin yön ajaksi tulevan

päivän koitoksia varten – ihan kuin

matkapuhelimet.

Mallisto suunnattu pääasiassa

kuljetusyrityksille

Latausajat kuitenkin vaihtelevat. Latausasema

40kW laturilla täyttää

akun jopa 80 prosentin varaukseen

45 minuutin aikana. Täyteen toimintavalmiuteen

MAN eTGE latautuu 5,5

tunnissa, kun käytetään tehokasta seinälaturia.

Tavallisella 220 V vaihtovirtalaturilla

vaaditaan 9 tunnin latausaika.

Oikealla akun ylläpidolla ajoneuvon 36

kWh akusto menettää ainoastaan 15 %

kapasiteetistaan kymmenen vuoden

tai 2000 lataussyklin jälkeen. Akuston

huoltoa ja käyttöikää pidentää

mahdollisuus vaihtaa yksittäisiä 6 tai

12 kennon akkumoduuleja. Moduulit

sijaitsevat hieman korotetun kuormaalustan

alla.

Etuvetoisen TGE:n voimanlähteeksi

valittiin kestomagnetoitu 100 kW

maksimitehon tarjoava synkronimoottori.

Välitöntä vääntöä moottori

tarjoaa 290 Nm joka on käytössä koko

nopeusalueen ajan, joka mahdollistaa

ajoneuvon erittäin ketterän käsittelyn.

Yhdistettynä 90 km/h maksiminopeuteen,

päästään kulutuksessa 20 kWh:n

sadalla kilometrillä.

Kuormauskyvyn lisäksi kuljettajaa

avustavat järjestelmät ovat pysyneet

ennallaan, sähkömoottorista huolimatta.

Vakiovarustelista eTGE:ssä on

siis kattava, sisältäen navigaation,

lämmitetyn tuulilasin ja muita ominaisuuksia,

jotka tekevät ajamisesta mukavampaa

ja turvallisempaa. Luonnollisesti,

kuten kaikissa TGE-malleissa,

myös sähköversion vakiovarusteisiin

kuuluu EBA-hätäjarruavustin.

Tuotannon alkuvaiheessa MAN eTGE:n

voi tilata standardilla akselivälillä

sekä korotetulla katolla. Mallisto on

pääasiassa suunnattu kuljetusyrityksille,

joille tarjotaan myös räätälöityä

huolto-ohjelmaa. Ensimmäiset toimitussopimukset

asiakkaille MAN

eTGE:stä on jo allekirjoitettu 69 500 €

kappalehintaan. Ensimmäiset sähkökäyttöiset

MAN pakettiautot tulevat

käyttöön Saksan, Itävallan, Belgian,

Ranskan, Norjan sekä Alankomaiden

pääkaupunkien alueella.

51


Maastoajoa & Pitoa – pilottikoulut

osana MAN ProfiDrive® -kokonaisuutta

MAN ProfiDriven® ensimmäinen

”Maastoajoa &

Pitoa” harjoituskurssi tulee

osaksi uudelleensuunniteltua

kuljettajakoulutusta,

joka on suunnattu erityisesti

maastokelpoisten MAN

Maanrakennusajoneuvojen

kuljettajille. Helmikuun lopussa

ensimmäistä kertaa

järjestetty pilottikoulutus

sisälsi harjoittelujakson

ammattilaisten kanssa

käytettäessä Meiller-Kipperin

ylärakenteita.

Viiden erilaisen MAN kippiauton sekä

kolmen ProfiDrive®-kouluttajan avulla

”Maastoajoa & Pitoa” kurssille osallistuneet

oppivat käyttämään MAN ajoneuvojen

useita erilaisia ajotoimintoja

käytännön harjoituksissa. Harjoitukset

järjestettiin tilapäisesti suljetulla louhoksella

Simmelsdorfin alueella Saksassa.

Louhos on monipuolisuudessaan

erityisen hyvä paikka harjoitella kaluston

käyttöä, joten MAN ProfiDrive®

-kursseja tullaan järjestämään siellä

myös tulevaisuudessa.

Kurssit ovat aina kohdennettuja

tietylle sektorille, ja jokainen kurssi

räätälöidään vastaamaan asiakkaan

tarpeita. Käytännön opetuksen lisäksi

kuljettajien osaamista vahvistetaan

teoriaosuudella. Pilottikoulutuksen

teoriaosuus sisälsi kippilavoja valmistavan

Meillerin asiantuntijoiden

osuuden, jossa käsiteltiin lavojen käyttöön

liittyviä vaaroja muiden aiheiden

lisäksi. Yhteistyö lavojen ja muiden

ylärakenteiden valmistajien kanssa

onkin olennainen osa koulutuskokonaisuutta,

”Näillä kursseilla haluamme näyttää

asiakkaillemme mitä MAN-ajoneuvoilla

on mahdollista tehdä ja

52

miten niitä voi hyödyntää tehokkaasti

huomioiden eri sektorien tarpeet”,

kuvailee ProfiDrive-kouluttaja Markus

Ulbricht. Koulutuksen aikana Ulbricht

opasti osallistuja ajamaan kaivoksen

nousuja ja laskuja eri kaltevuuksilla

tuoden samalla esiin ongelmakohtia

ja antaen sekä positiivisia että negatiivisa

esimerkkejä eri ajotavoista.

Opastuksen jälkeen kuljettajat saivat

itse kokeilla eri ajotapoja ja huomata,

kuinka suuri ero hyvillä ja huonoilla

tavoilla oli. ”Alamäkeen ajossa olennaista

ovat tekniset mahdollisuudet

taloudelliselle ja jarrujen kulumiselta

vapaalle hidastamiselle sekä tietenkin

eteneminen turvallisesti haastavilla

pinnoilla”, kouluttaja kertoo. ”Ylämäkeen

ajettaessa taas keskitymme

lukkojen oikeaoppiseen hallintaan sekä

muihin valinnaisiin kuljettajaa avustaviin

toimintoihin”.

Samalla toinen ryhmä havaitsi, miten

kuorma-auton ohjaus ja ajokäytös

muuttuvat, jos edellä mainittujen

avustavien toimintojen käyttö ei vastaa

ajo-olosuhteita. Osallistujat jotka

kuljettivat nelivetoista ajoneuvoa tai


us kippiautojen kuljettajille

epätasainen sijainti ja kuormaus voi

pahimmillaan johtaa tahattomaan

”kippaukseen”.

Kuljettajiensa kanssa kurssille osallistunut

Bärnreuther Transport GmbH:n

toimitusjohtaja Christian Schlögel

korostaa, kuinka hyvin räätälöidyt

MAN ProfiDrive® kurssit ja seminaarit

on otettu yrityksessä vastaan.

”Meillä on 85 ajoneuvoa, puolet niistä

on MAN:n valmistamia. Jos käytän

yli 100 000 euroa ajoneuvoon, en aio

säästää 300 tai 400 euroa kuljettajan

koulutuksessa. Tarkoituksenani on

tuoda enemmän lisäarvoa osien kulumisen

ja vahinkojen vähentämisellä.

Uuden ja modernin teknologian opettelu

on tärkeää, jotta tiedät mitä olet

tekemässä. Ammattikuljettajiemme

kouluttamisen lisäksi haluan myös lisätä

heidän motivaatiota työhön. Tästä

syystä on mahtavaa, että pystyimme

kehittämään MAN ProfiDriven kanssa

kursseja, jotka ovat meille oikeasti

hyödyllisiä ja vastaavat tarpeitamme.”

neliakselista HydroDrive -mallia saivat

havaita lukkojen käytön vaikutuksen

kääntösäteeseen tasaisella maalla,

kun harjoitusalueelta meinasi loppua

tila kesken.

Käytännön vaaratilanteita kippaustilanteissa

demonstroitiin käyttämällä

vaakaa auton akselien alla. Näin voitiin

havaita, kuinka merkittävästi akseli- ja

pyöräpainot muuttuvat kippauksen

aikana. Lasermittarin avulla voitiin

havaita myös lavan hetkellinen vääntyminen

kipatessa. Mittauksen tarkoituksena

oli osoittaa, kuinka ajoneuvon

53


Naantalin

Venemessuilla

yritetään

Guinnessin

ennätystenkirjaan

Naantalin venemessuilla yritetään

moottoripyörällä veden päällä ajon

nopeusennätystä Guinnessin ennätystenkirjaan.

Motocross-pyörien selässä nähdään

extreme-tähdet Lauri Keränen ja Matias

Kivisaari.

Naantalin Venemessuilla yritetään

tänä vuonna huimaa maailmanennätystä,

kun suomalaiset

extreme-tähdet Lauri Keränen

ja Matias Kivisaari saapuvat

Naantaliin vedenpäällä

ajettavien moottoripyöriensä

kanssa. Guinnessin ennätystenkirjaan

on tarkoitus kirjoittaa

nopeusennätys moottoripyörällä

veden päällä ajossa.

Tämän hetkinen epävirallinen

nopeusennätys on italialaisen

Luca Colombon 80 km/h.

Maailmassa on vain kourallinen veden

päällä ajoon soveltuvia moottoripyöriä

ja näiden kuljettajia. Italilaisen Luca

Colombon ohella yksi tunnetuimmista

lajin taitajista on australialainen

Robbie “Maddo”

Maddison, jonka matka-ajon maailmanennätyksen

Matias Kivisaari rikkoi

syyskuussa 2017. Viikkoa myöhemmin

Lauri Keränen paranteli matka-ajon

maailmanennätyksen vielä nykyisiin

lukemiin; 50,2 km.

-Olisihan se mahtava olla sekä matka-ajossa

että nopeudessa ME-tuloksen

haltija. Olemme kehittäneet kalustoa

eteenpäin koko talven ja uskon,

54

että ennätys menee rikki Naantalissa.

Helppoa se ei silti tule olemaan, Colombon

80km/h on kova tulos. Ennätyksen

rikkominen on mahdollista jos

pyörä, mies ja keli ovat kunnossa, Lauri

Keränen miettii.

Maailmanennätysyritys tapahtuu

Naantalin Venemessuilla sunnuntaina

27.5. klo 15.00. Sääennusteesta riippuen

kellonaikaa voidaan muuttaa vielä

viikonlopun aikana ja siitä tiedotetaan

Venemessujen nettisivuilla ja Facebookissa.

Tarkoituksena on ajoittaa

ME-yritys siten, ettei aallokko ja tuuli

häiritse ajamista. ME-yritys ajetaan

Naantalin Vierasvenesataman edustalla

ja virallisen nopeuden tulee mittaamaan

venepoliisin partio. Lisäksi

paikalla ovat Guinnessin ennätystenkirjan

vaatimat 4 virallista valvojaa.

-Olemme pitkään miettineet jonkin

Guinnessin ennätyksen tekemistä

Venemessujen yhteydessä. Moottoripyörällä

ajo veden päällä kuulosti sen

verran hullulle touhulle, että se sopii

meille todella hyvin.

Mahtava juttu, että Suomesta löytyy

tämänkin vauhtilajin maailman

huiput, toteaa Naantalin Venemessujen

toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

Keräsen ja Kivisaaren moottoripyörät

ovat erikoisrakenteisia motocross-pyöriä.

Miehet ovat itse rakentaneet pyöriin

sukset jotka kannattelevat pyörää

Kuvaaja: Mika Ala-Vesa

ajon aikana. Takapyörä on erikoisvalmisteinen,

leveillä lavoilla varustettu

rengas, jollaisia saa ostettua tällä hetkellä

vain USA:sta. Pyörien moottorit ja

polttoainetankit on tehty täysin tiiviiksi,

jotta niistä ei pääse öljyä tai bensaa

veteen missään tilanteessa.

-Lajin isoimmat riskit liittyvät tietenkin

siihen, että teknisestä ongelmasta

tai ajovirheestä johtuen pyörä

uppoaa. Silloin pitää olla varuillaan,

ettei itse takerru pyörään kiinni ja painu

pohjaan saakka.

Tähän mennessä pyörä on uponnut

27 kertaa, mutta sukeltajakavereiden

avulla se on aina saatu ylös, Matias

Kivisaari kertoo.

Naantalin Venemessuilla nähdään

tänä vuonna Keräsen ja Kivisaaren lisäksi

myös muita Suomen extremehuippuja.

Flyboard-taituri Vadim Nekhaev

on luvannut esitellä Venemessuilla

selkään asennettavan jetpackin,

jollaisia Suomessa on vain yksi kappale.

Lisäksi viime vuoden messuilla katsojia

kauhistuttanut vesijettien freestyle-show

saa jatkoa uusien temppujen

kera. Vesijetin sarvissa on tällä kertaa

Påhl from Finland. Se kuka Påhl

-taiteilijanimen takana on, jää tässä

vaiheessa salaisuudeksi.

www.naantalinvenemessut.fi


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Meriteollisuuden työllistämisvaikutus

tuplaantuu lähivuosina

Moderni laiva on kuin kaupunki

ravintoloineen, sairaaloineen

ja vedenpuhdistamoineen. Siksi

uusia osaajia kaivataan myös

perinteisen laivansuunnittelun

ja -rakentamisen ulkopuolelta.

Yksi näistä aloista on meriteollisuus,

jolla on edessään nopeita kasvun vuosia.

Suuret alukset ovat kuin pieniä kaupunkeja,

ja alalla toimiikin hyvin monenlaisia

yrityksiä: suunnittelutoimistoja,

ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajia

sekä laivanrakennus-, korjaus- ja

offshore-telakoita.

”Alalle tarvitaankin uusia osaajia lukuisilta

eri osaamisalueilta”, Meriteollisuus

ry:n toimitusjohtaja Elina Vähäheikkilä

kertoo.

”Aalto-yliopiston monipuolinen opetustarjonta

vastaa erinomaisesti näihin

tulevaisuuden osaamistarpeisiin, sanoo

professori Pentti Kujala. Kujalan

mukaan pienoismallinäyttely luo myös

erinomaiset puitteet opiskelijoiden,

opetushenkilökunnan ja elinkeinoelämän

kohtaamiseen.

Laajaan osaamistarpeeseen on havahduttu

myös Meyer Turku Oy:ssä – laivansuunnittelun

ja -rakentamisen osaajien

lisäksi tarvitaan paljon muitakin.

”Meidän ja verkostomme pitää osata

sekä suunnitella että rakentaa laivoihin

kaikki ravintoloiden sisustuksista

sairaaloihin, vedenpuhdistamoihin

ja tuhannen ihmisen teattereihin”, kertoo

Meyer Turku Oy:n viestintäpäällikkö

Tapani Mylly ja painottaa, että kaikkia

osaajia ei missään tapauksessa saada

Turun alueelta. Meyer Turku rekrytoi

vuosittain noin 200 ihmistä, mutta verkostossa

kasvu on vielä suurempaa.

”Kokonaistyöllistämisvaikutuksemme

kasvaa muutaman seuraavan vuoden

aikana noin 8000:sta ainakin 15

000:een. Tästä Meyer Turun kasvua on

noin 500”, Mylly kertoo.

FITech – lisää osaajia meri- ja

autoteollisuuden tarpeisiin

Laivanäyttelyn yhteydessä sekä opiskelijoilla

että yritysten edustajilla oli

mahdollisuus tutustua yhteistyöyliopisto

Finnish Institute of Technologyn

toimintaan. FITechissä ovat mukana

Suomen kaikki tekniikan yliopistot.

Yhteistyöyliopiston toimintamalli on

joustava: opiskelijat kirjautuvat sisälle

johonkin hankkeessa mukana olevista

seitsemästä yliopistosta mutta voivat

valita kursseja myös muista. Lisäksi yhä

suurempi osuus koulutuksista järjestetään

etänä. Näin luennot voi katsoa netin

kautta striimattuna tai tallenteelta,

jolloin opiskelu onnistuu paremmin

myös työn ohella.

Toimintamallissa on erityistä myös

yliopistojen aktiivisempi vuorovaikutus

alan yritysten kanssa, mikä auttaa

kohdentamaan koulutuksen paremmin

niille tekniikan aloille, joilla on pulaa

osaajista. Esimerkiksi Lounais-Suomen

kasvavilla teollisuudenaloilla, kuten

meriteollisuudella, on lähivuosina tarjota

työpaikkoja sadoille eri alojen diplomi-insinööreille

vuosittain.

”Alueella avautuu valtavasti mahdollisuuksia

myös muiden kuin tekniikan

alan osaajille”, sanoo projektipäällikkö

Heikki Koponen.

2014 valmistunutta M/S Turvaa käytetään

muun muassa Suomen merialueiden

vartioinnissa.

Kuva: Inka Valkeapää.

FITechin tarjoamat opiskelumahdollisuudet

ovat olleet suosittuja. Tapahtumassa

lanseerattiin kevään ja kesän

uutta koulutustarjontaa, joka on kehitetty

erityisesti meri- ja autoteollisuuden

osaamistarpeisiin.

Suomessa on kehitetty ja rakennettu

vuosien varrella lukuisia edistyksellisiä

laivakonsepteja, joista näyttelyyn on

koottu erityisesti uusimpia. Mukana on

sekä matkustajalaivoja, jäänmurtajia,

rahtilaivoja että tutkimusaluksia.

Yksi näyttelyn vetonauloista oli virtuaalihyttidemonstraatio.

Se on numeerinen

3D-malli, jossa virtuaalilasien avulla

voidaan tarkastella uudentyyppistä

risteilylaivan hyttiratkaisua. Demonstraatio

edustaa uudentyypistä visuaalista

suunnitteluympäristöä, jota oppilaat

opettelevat ja hyödyntävät osana laivaprojektikurssia.

Virtuaalitodellisuus

mahdollistaa suunnittelutyön visualisoinnin

aivan uudella tavalla.

”Virtuaalihyttimodulin avulla voidaan

käytännössä havainnollistaa, millainen

suunnittelemamme ratkaisu voisi todellisuudessa

olla”, Aalto-yliopiston

opiskelija Eetu Kivelä kertoo.

Kivelän mukaan työkalu tuo projekteihin

lisää konkretiaa ja auttaa havaitsemaan

tärkeimpiä kehityskohteita jo

konseptivaiheessa.

Virtuaalihytin demonstraation ovat

tehneet Aalto-yliopiston opiskelijat Sami

Markkula, Iiro Vanne ja Eetu Kivelä.

55


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

6

vinkkiä parempaan

opiskelutekniikkaan

Oletko yksi niistä, jotka jättävät lukemisen

viime tinkaan ennen kokeita ja

lukevat paineen alla koko viimeisen

yön? Tai onko sinulla vaikeuksia löytää

tasapaino opintojen ja vapaa-ajan

välillä? Studentum.fi-koulutussivusto

kokosi erilaisia opiskeluvinkkejä, jotka

auttavat etenemään opinnoissa tehokkaammin.

1. Karsi häiriötekijät

Ajaudutko helposti selailemaan somea

päämäärättömästi silloin, kun sinun

täytyisi tehdä jotakin? Voit estää

omaa työskentelyäsi häiritseviä sovelluksia

ja verkkosivuja asettamalla niihin

käyttörajoituksia. Jos keskittyminen

yhteen asiaan kerrallaan on vaikeaa,

voi hälytyksen asettaminen auttaa.

Hälytyksen voi asettaa vaikkapa 20 minuuttiin

ja työskennellä sitten keskittyneesti

siihen asti, kunnes hälytys soi.

2. Aloita ajoissa

Sen sijaan että lykkäisit tehtävien aloitusta,

tee heti alkuun suunnitelma ja

tartu härkää sarvista! Jos aloitat liian

myöhään, tulet stressaantuneeksi,

jolloin asioiden sisäistäminen on vaikeampaa.

3. Suunnittele ja jaa tehtävät osiin

Isot tehtävät ja tavoitteet voivat tuntua

musertavilta, mutta välitavoitteita

asettamalla mistään kokeesta tai

tehtävästä ei tule liian suuri. Jaa siis

tehtävät osiin ja luo yksinkertaisia rutiineja.

Voit esimerkiksi lukea ennalta sopimaasi

sivumäärään asti tai palkita itsesi

oikein ratkaistusta tehtävästä.

Mieti itsellesi sopiva palkinto, joka voi

olla esimerkiksi hyvä välipala, sosiaalisen

median tarkastaminen tai ystävän

kanssa jutustelu.

4.

Löydä opiskelutekniikka, joka

sopii juuri sinulle

Esimerkiksi muistiinpanojen tekemiseen

on monia tapoja: voit valita haluatko

kirjoittaa tietokoneella, käsin, liitutaululle

tai vaikkapa äänittää muistiinpanot.

Voit tehdä listoja, kuvia ja

ajatuskarttoja opettelemistasi aiheista.

Käytä apunasi värejä ja kuvioita,

jotka koet omaksesi.

Voit myös yrittää kerrata jollekin

toiselle mitä olet oppinut esimerkiksi

lukemalla tai selittämällä ratkaisun

tehtävään. Kun kerrot ääneen mitä

olet oppinut, auttaa se muistamaan

asian paremmin ja erottamaan tärkeät

asiat.

5. Pidä motivaatiota yllä

Ajattele positiivisesti! Yritä nähdä

koulutyöt, tulevaisuutesi, itsesi ja elämäsi

positiivisessa valossa. Positiviisella

ajattelulla saat lisää energiaa ja

näin parempia tuloksia opiskelussasi.

Tiedätkö jo esimerkiksi mitä alaa

haluat opiskella tai millä alalla haluat

työskennellä tulevaisuudessa? Keskity

tavoitteeseesi, niin myös opinnoissa

edistyminen tuntuu mielenkiintoisemmalta.

6. Pyydä apua

Pyydä apua opettajaltasi tai käytä tarvittaessa

hyödyksesi koulun muita resursseja.

Oletko esimerkiksi jäljessä

matematiikassa – kysy matematiikan

tukiopetusta! Jos et ymmärrä jotain

asiaa, niin voit aina kysyä apua. Luokassa

saattaa olla muitakin, jotka eivät

myöskään ymmärrä kyseistä asiaa.

Studentum.fi-koulutussivustolla käyttäjä

voi vertailla eri koulutusvaihtoehtoja

koulutusalan, koulutustyypin tai

paikkakunnan mukaan. Tuomme koulutusvaihtoehtoja

tarjoavat oppilaitokset

lähelle tulevaa opiskelijaa, sillä

kiinnostuneet voivat lähettää sivustolla

yhteydenottopyynnön ja kohdistaa

sen suoraan kiinnostavalle oppilaitokselle.

Tavoitamme kuukausittain noin

160 000 koulutusta etsivää nuorta ja

aikuista ja hakupalvelustamme löytyy

tällä hetkellä noin 3000 koulutusta.

www.studentum.fi

56


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Urakka-Foorumi – uusi

urakointipalveluiden

markkinapaikka

Tämä uusi ja ilmainen urakoinnin markkinointikanava

tehostaa palveluiden myyntiä

ja auttaa urakoitsijoita saamaan uusia

asiakkaita. Asiakkaat voivat foorumista

hakea töilleen tekijöitä ja tarvittaessa

lähettää palvelun kautta tarjouspyyntöjä.

Foorumi julkaistaan virallisesti

kesäkuussa 2018.

Palveluiden markkinointi foorumissa vaatii ilmaisen

rekisteröitymisen urakoitsijaksi. Rekisteröitymisen

jälkeen urakoitsija pystyy valitsemaan tarjoamansa

palvelut ja lisäämään yhteystietojen lisäksi kuvauksen

toiminnastaan. Foorumin avulla urakoitsija voi

markkinoida palveluitaan netissä, vaikka yrityksellä ei

vielä olisi kotisivua. Foorumin käyttöliittymä on selkeä

ja omat tiedot on helppo pitää ajan tasalla.

Urakka-Foorumista voi hakea vapaasti ilman kirjautumista

tekijöitä maatalous-, metsätalous- ja maarakennustöihin

sekä tie- ja kiinteistöhoitourakointeihin. Sivusto

toimii yleisimmillä selainohjelmilla ja kaikilla laiteilla,

joilla on pääsy nettiin.

Koneurakointipalveluiden ostajat voivat halutessaan

rekisteröityä foorumiin urakointitöiden tilaajaksi. Tilaaja

voi luoda Foorumiin yhteydenotto- tai tarjouspyyntöjä.

Tiedot foorumiin jätetyistä pyynnöistä välittyvät

automaattisesti palveluun rekisteröityneiden yrittäjien

sähköpostiin, joten urakoitsijan ei tarvitse jatkuvasti

seurata foorumia.

Foorumi julkaistaan virallisesti kesäkuussa, mutta jo

nyt asiasta kiinnostuneet urakoitsijat voivat rekisteröityä

palveluun, joka sijaitsee osoitteessa: www.urakka-foorumi.fi

. Julkaisun jälkeen asiakkaat voivat hakea

palvelusta urakoitsijoita. Foorumiin liittyminen ei sido

yrittäjää mihinkään, sopiminen hoidetaan myöhemmin

foorumin ulkopuolella urakoitsijan ja

asiakkaan välillä.

Tavoitteena on, että hankkeen

päättyessä vuoden 2018 lopussa

Urakka-Foorumi jää aktiivisena

toimimaan koko Suomessa.

Yrittäjä!

Puuttuuko

Sinulta kuljettajia?

Ota yhteyttä TTS:ään, me koulutamme.

• Raskaankaluston

ajokorttikoulutukset

• Perustason

ammattipätevyyskoulutukset

• Ammattipätevyyden

jatkokoulutukset

• ADR-koulutukset

Lisätietoja

Markku Oksanen, asiakkuuspäällikkö

markku.oksanen@tts.fi, 046 9211 731

www.tts.fi/tavaraliikenne

TTS Työtehoseura

57


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Lidl koulutti kaikki ryhmäpäällikkönsä

– jakelukeskusten työ muuttunut

selvästi sujuvammaksi

Lidlin jakelukeskuksissa Janakkalassa ja Laukaassa työskentelee yhteensä noin 600

varastotyöntekijää. Heidän päivittäisesimiehinä toimii yhteensä 17 ryhmäpäällikköä,

jotka kaikki osallistuivat vastikään vuoden pituiseen Menestyvä ryhmäpäällikkö

–koulutusohjelmaan. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää ryhmäpäälliköiden

osaamista ja vahvistaa heidän esimiestaitoja. Valmennuksen koettiin lisänneen

arvostusta työtä kohtaan ja sujuvoittaneen työntekoa.

Lidlin jakelukeskusten 17 ryhmäpäällikköä

saivat vastikään päätökseen

vuoden mittaisen Menestyvä ryhmäpäällikkö

–koulutuksen. Koulutus

koostui noin kymmenestä yhteisestä

valmennuskerrasta sekä osaamisen

kehittämisestä omassa työssään.

Janakkalan ja Laukaan jakelukeskusten

varastotyöntekijöiden esimiehet

toimivat työssään kymmenien

varastotyöntekijöiden lähiesimiehinä

ja vastaavat muun muassa siitä, että

tilaukset liikkuvat oikeaan aikaan yli

170 Lidl-myymälään eri puolilla Suomea.

Yhtä lailla heidän vastuullaan

on, että lavat on kuormattu oikein ja

työtä tehdään turvallisesti. He ovat

myös niitä, jotka jalkauttavat uudet

toimintamallit muille työntekijöille.

Lidlin Janakkalan jakelukeskuksessa

12 vuotta työskennelleen Aki Alangon

valmennus alkoi syksyllä 2016 henkilökohtaisten

tavoitteiden, vahvuuksien

ja kehittymisalueiden kirjaamisella.

Tämän jälkeen hänelle laadittiin oma

yksilöllinen kehitysohjelma.

–Annan kyllä paljon arvoa sille, että

yhtiö panostaa näin työntekijöihinsä.

Se kertoo myös siitä, että työtämme

arvostetaan, Alanko sanoo.

Kouluttajina toimivat Lidlin omat

koulutuspäälliköt sekä logistiikan

projektipäällikkö. Yhteisissä tapaamisissa

keskityttiin eri teemoihin kuten

esimiestyöhön ja henkilöstön kohtaamiseen

sekä ristiriitojen käsittelyyn.

Toisissa tapaamisissa taas käsiteltiin

puhtaasti työprosesseja ja jaettiin

kokemuksia.

Ajatusten vaihto muiden ryhmäpäälliköiden

kesken on Laukaan jakelukeskuksessa

työskennelleen Joona

58

Nygrenin mukaan lisännyt yhteistyötä.

–Uuden tiedon oppimisen lisäksi

ohjelma on lisännyt yhteistyötä ryhmäpäälliköiden

kesken jakelukeskuksissa

ja auttanut ymmärtämään jakelukeskuksen

toimintaan vaikuttavia asioita

yli osastorajojen. Nykyään osaamme

esimerkiksi sesonkien aikaan suunnitella

paremmin koko logistiikkakeskuksen

toimintaa, Nygren pohtii.

Jakelukeskusten ryhmäpäälliköiden

valmennus on osa Lidlin kansainvälistä

valmennusohjelmaa, joka toteutetaan

kaikissa Lidl-maissa.


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Arctic Drone Labs sai

Digital Innovation Hub -hyväksynnän

Euroopan ensimmäisen droneliiketoimintaan

keskittyneen

hubin tavoite on nostaa Suomi

drooniteknologian ja siihen

kehitettävien palvelujen kärkimaiden

joukkoon.

Euroopan komission Smart Specialisation

Platform on hyväksynyt Arctic Drone

Labs -ekosysteemin (ADL) osaksi kasvavaa

Digital Innovation Hub (DIH) -verkostoaan.

Eurooppalaisessa DIH-verkostossa

on lähes 200 täysin toiminnallista

hubia, joista nyt seitsemän sijaitsee Suomessa.

DIH on monen toimijan alueellinen

palveluverkosto, johon yleensä kuuluu

tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, yrityksiä,

kauppakamareita ja muita alueen

keskeisiä kehittäjiä. DIH-verkoston

tarkoituksena on nostaa yritysten digitalisaatioastetta,

luoda uusia digitaalisia

palveluita ja parantaa eurooppalaisten

yritysten kilpailukykyä.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet luovat

kansainvälistä kasvua

DIH-status antaa toimivan kanavan

tutkimusorganisaatioiden ja yritysten

yhteistyölle drooniteknologioiden ja

-palveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena

on käynnistää välittömästi laaja

kansainvälinen yhteistyö useiden hubien

kanssa uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

“ADL:ssä ovat mukana maan johtavat

tutkimuslaitokset ja parhaat dronetoimialan

yritykset. Nyt etsimme hankkeita,

joissa nämä toimijat voivat yhdessä

luoda kansainvälistä liiketoimintaa

ja tutkimusta”, toteaa projektipäällikkö

Timo Lind.

Tampereen teknillisessä yliopistossa

on yksi Suomen johtavia droonien tutkimuskeskuksia.

“Droonitutkimuksessa tapahtuu nyt

paljon kehitystä sekä ilmassa, vedessä

ja maalla liikkuvissa drooneissa. Esimerkiksi

koneoppimisen kehitys antaa koko

ajan uusia työkaluja drooneihin”, toteaa

TTY:n projektipäällikkö Jussi Aaltonen.

Drooneihin liittyvässä kehityksessä

painopiste on siirtymässä itse laitteista

niiden sovellusten, analytiikkaratkaisujen

ja uudentyyppisten sensoreiden kehittämiseen

ja käyttöönottoon. Arctic

Drone Labs hakee uusia partnereita jatkuvalla

haulla.

Tekniikan ja liikenteen alan tutkinnot

Kajaani, Kuhmo, Vantaa: jatkuva haku ja joustava aloitus

Perustutkinnot

Autoalan perustutkinto, pienkonekorjaaja | Kajaani

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja | Kajaani

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja | Kuusamo

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja / yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

| Kajaani

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja | Kajaani

Ammattitutkinnot

Ajoneuvonosturin kuljettajan ammattitutkinto | Kajaani

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto | Kajaani

Kuljetusalan ammattitutkinto | Kajaani

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä | Kajaani

(yli 25 tm koneet)

Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto | Kajaani

Erikoistutkinnot

Automekaanikon erikoisammattitutkinto | Kajaani

- suuntautuminen raskaaseen kalustoon

Automekaanikon erikoisammattitutkinto | Vantaa

- henkilöautotekniikan osaamisaala

Tutkinto takaa osaamisen.

Ja pätevöityminen on pääomaa.

Sijoita siis osaamiseen!

Hae nyt!

kao.fi 4tutkinnot jatkuvassa haussa

Räätälöityjä koulutuksia myös

59

yritysten yksilöllisiin tarpeisiin


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

Sedu - koulutuskeskus

lentokentän kupeessa

– yritykset tarvitsevat yhä monitaitoisempia osaajia

Teksti: Riitta Lukkaroinen

Kuvat: Ari Huhtamäki

Ilmajoen Rengonharjun avarassa ja

aurinkoisessa lentoaseman terminaalissa

opiskelijat ja opettajat istuvat

ruokailemassa. Pöydässä istuu Sedun

koulutuspäällikkö Hannu Muhonen.

-Tässä kahvia juodessa voi samalla

seurata onko lähdössä tai tulossa lentokoneita,

vinkkaa Muhonen. Koulutuskeskus

Sedu on aloittanut toimintansa

uudella kampuksella keskittyen kouluttamaan

ihmisiä logistiikka- ja maarakennusalalle.

Sijaitsemme maakunnan

risteysaseman Seinäjoen vieressä logistisessa

yhteyspisteessä, jossa lento-,

maa- ja rautatiekuljetukset kohtaavat.

Täältä saamme rahdin lähtemään lentokoneella

Eurooppaan vaikka samana

päivänä ja Sedun opiskelija-ajona liikkuu

tarvittaessa rahti kentälle, miettii

Muhonen mahdollisuuksia. Kehitämme

koulutusta tulevaisuuden liikennevirtojen

suuntaan.

Terminaalin takana sijaitsevat isot ja

tilavat varasto- ja korjaamotilat ja läpiajettava

huoltohalli pesupaikkoineen.

Rakenteilla on alueelle opiskelijatyönä

kolmen hehtaarin oma asfaltoitu harjoittelualue.

Parkkialuetta rakennetaan

raskaalle kalustolle, jota on toistasataa

moottoroitua yksikköä. Opetustiloissa

on nykyaikaisia opetusvälineitä kuten

60

älytaulut, tableteilla ohjattua esitysgrafiikkaa

ja simulaattoreita.

-Logistiikka on Sedussa yksi vetovoimaisempia

aloja peruskoulunsa

päättäneiden parissa, kertoo Muhonen.

Alan työllissyysnäkymät vaikuttavat

lupaavilta, ja alalle kaivataan koulutukseen

lisää esim. alan vaihtajia ja

uudelleen kouluttautuvia. Logistiikka

on yksi Suomen tärkeimmistä ammattialoista.

Rengonharjun lisäksi

kuljetusalaa voi opiskella myös Sedun

Tampereen ja Vaasan toimipisteissä.

Meiltä valmistuu vuodessa noin 100

uutta kuljettajaa, n. 30 uutta maarakennuskoneenkuljettajaa

ja n. 40

varastoalan ammattilaista.

Simulaattorimaailma

-Kymmenen uuden simulaattorin

käyttöönotto on huomattava panostus

alueemme logistiikan ja maarakentamisen

kehitykselle ja koulutukselle,

sanoo logistiikan opettaja Martti

Mäki-Jouppila. Koneiden hankintaarvo

on merkittävä ja Euroopan aluekehitysrahasto

ja Etelä-Pohjanmaan liitto

ovat tukeneet hankintaa.

-Simulaattoreissa on eri kokoonpanoja,

kaikissa on kuitenkin vakiona

yhdistelmäajoneuvoharjoitusohjelma,

kertoo Mäki-Jouppila. Varastoalaa

palvelee trukinkäyttöohjelma

ja maarakentamista pyörä- ja telaalusteinen

kaivinkoneohjelma. Lisäksi

löytyy harjoitteet pyöräkoneelle,

puskutraktorille, dumpperille, kaukoohjattavalle

kappaletavaranosturille ja

puutavara-autolle. Kaikki simulaattorit

ovat liikealustallisia. Syksyllä käyttöön

saadaan linja-autonkuljettajille

suunnattu harjoitusohjelma. Simulaattorikoulutus

tulee osaksi opetussuunnitelmia,

jolloin käyttöaste saadaan

pysymään korkealla. Niitä voidaan

hyödyntää myös erityisopiskelijoiden

ohjauksessa. Opettajalla on vastuu

harjoitteiden oikein suorittamiseksi.

Opettaja ohjaa ja arvio hyödyntäen

simulaattoreiden raportointiominaisuuksia,

kertoo Mäki-Jouppila.

-Simulaattorit eivät korvaa todellisia

ajo-olosuhteita, mutta niiden

hyöty oppimisen tukena on merkittävä,

sanoo Mäki-Jouppila. Se edistää

motorisia valmiuksia ennen siirtymistä

oikean koneen tai ajoneuvon käsittelyyn.

Simulaattoreita pystytään

hyödyntämään tulevaisuudessa myös

ajokorttiopetuksessa.

-Ammattipätevyyskoulutuksissa,


KOULUTUS KOULUTUS KOULUTUS

esim. ennakoiva- ja taloudellinen

ajotapa, dokumentoidaan mm. polttoainekulutus

ja turvallinen liikennekäyttäytyminen

eri sää- ja valoolosuhteissa

ja liikenneympäristöissä.

Simulaattoreista hyötyvät siis ajokortillisetkin

henkilöt. Messuilla simulaattoreita

käytetään markkinoimassa

alaa. Yritykset voivat hyödyntää simulaattoreita

mm. rekrytoinneissaan

ja henkilöstökoulutuksissa, vinkkaa

Mäki-Jouppila.

Varastoala tarvitsee

moniosaajia

Sedun varastologistiikan henkilökunta

on enemmän kuin tyytyväinen

uusiin opetustiloihin. -Pystymme

kouluttamaan todellisessa toimintaympäristössä,

hymyilee varastoalan

kouluttaja Jaakko Marttila. -Varasto

kuormalavahyllyineen, jota täydentää

pian valmistuva lastauslaituri, antaa

erinomaiset puitteet. Yhteistyö

samassa rakennuksessa toimivan

logistiikka-alan kanssa tuo synergiaetuja.

Kuljettaja- ja varasto-opiskelijat

harjoittelevat alueella mm. autojen

lastausta. Varastotyöntekijällä ja kuljettajalla

onkin yhteisiä työtehtäviä esim.

rahtikirjojen käyttäminen sekä vastaanotto

ja lähetystoiminnot varastossa.

-Varastotyöntekijä tarvitsee koulutuksen

kautta saatua osaamista ja

valmiuksia. Ihanne olisi, että varastoalan

opiskelija suorittaisi myös c-ajooikeuden

ja ammattipätevyyden,

pystyäkseen toimittamaan asiakkaalle

tavaraa. Myös autonkuljettaja tarvitsee

varastotyöntekijän oppeja, sillä

työtehtäviin voi kuulua tavaran purkua

yöllä asiakkaan osoittamiin tiloihin.

Yleinen suuntaus on, että yritykset tarvitsevat

yhä monialaisempia osaajia,

sanoo Marttila.

Varastotyöntekijä ohjaamassa

työntöpuomitrukkia.

PRT Testiradalla harjoitellaan liukkaalla ajamista.

61


”Oven avaaminen voi

synnyttää henkilörekisterin”

- Keväällä voimaan tuleva tietosuoja-asetus koskee myös taloyhtiöitä

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

sovelletaan 25. toukokuuta

2018 lähtien. Muutokset koskevat

myös taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä,

sillä henkilötietojen

käsittely on osa taloyhtiöiden

päivittäistä toimintaa. Henkilörekisterit

voivat tulla esille

yllättävissäkin arkipäiväisissä

asioissa, kuten ovien älylukoissa

tai kameravalvonnassa.

Tällä hetkellä henkilötietojen käsittelyä

säätelee henkilötietolaki. Uusi tietosuoja-asetus

laajentaa ja tarkentaa

henkilön oikeuksia omiin henkilötietoihinsa

sekä rekisterinpitäjän ja käsittelijän

velvollisuuksia. Asetuksen

tarkoituksena on myös päivittää tietosuojaa

koskevaa sääntelyä vastaamaan

teknologian kehittymistä.

– Tietosuoja-asetus ottaa paremmin

huomioon digitalisuuden vaatimukset.

Tavoitteena on lisätä henkilötietojen

käsittelyn läpinäkyvyyttä

sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia

valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Yksilön oikeudet siis vahvistuvat,

ja henkilötietoja käsittelevien toimijoiden

velvollisuudet lisääntyvät. Vahingonkorvausvelvollisuuden

lisäksi

rikkomuksesta voi seurata myös sakkorangaistus,

kertoo Associate Aleksi

Lundén.

Taloyhtiöillä paljon tehtävää

62

Taloyhtiöt ja isännöitsijät ylläpitävät

muun muassa asukas- ja osakeluetteloa

ja ovat sitä kautta tietosuoja-asetuksen

mukaisia rekisteripitäjiä ja käsittelijöitä.

Taloyhtiöt ja isännöitsijät

myös vastaavat siitä, että henkilötietojen

käsittely on järjestetty vaatimusten

mukaisesti. Uusi tietosuoja-asetus

tarkoittaa päivityksiä dokumentteihin,

käytäntöihin ja sisäisiin

ohjeistuksiin. Sopimukset palveluntuottajien,

esimerkiksi tietojärjestelmän

toimittajien ja IT-tuen kanssa on

saatettava ajan tasalle.

– Taloyhtiön on tunnistettava, mitä

henkilötietoja se toiminnassaan käsittelee

ja varmistettava, että käsittely

täyttää tietosuoja-asetuksen ja muun

lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Taloyhtiön tulee toimittaa rekisteröidyille

tietyt tiedot, kuten rekisterinpitäjän

yhteystiedot, miksi tietoja

kerätään ja ketkä ovat henkilötietojen

vastaanottajia. Turhan tiedon keräämistä

on vältettävä, ja tietojen säilytysaika

on mietittävä huolellisesti,

kertoo Aleksi Lundén.

Kerättyä tietoa saa käsitellä vain ennalta

määrättyyn tarkoitukseen, eikä

sitä saa luovuttaa ulkopuolisille ilman

perusteltua syytä.

– Prosessien tulee olla kunnossa, ja

taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden kannattaa

varautua myös ongelmatilanteisiin.

Jos henkilötiedot esimerkiksi

tuhoutuvat tai päätyvät tietomurron

kohteeksi, pitää viranomaisille ilmoittaa

asiasta mahdollisuuksien mukaan

72 tunnin kuluessa ilmitulosta.

Älylukot ja kameravalvonta

synnyttävät henkilörekisterin

Tietosuoja-asiat voivat tulla vastaan

yllättävissäkin tilanteissa. Monissa

taloyhtiöissä perinteiset lukot on korvattu

digitaalisilla älylukoilla, joiden

kautta kerääntyy tietoa muun muassa

henkilön kulkuoikeuksista ja liikkumisesta.

Myös taloyhtiöiden kameravalvontajärjestelmät

ovat yleistyneet.

– Elektroniset lukitus- ja valvontajärjestelmät

keräävät tietoa henkilöiden

liikkeistä ja muodostavat näin tietosuoja-asetuksen

mukaisen henkilörekisterin.

Taloyhtiön tietosuojaselosteesta

pitää käydä ilmi, mitä tietoja

järjestelmät keräävät ja miksi, kuka

tietoja ylläpitää ja mihin niitä luovutetaan,

kertoo Aleksi Lundén.

Rekisteriin merkityillä henkilöillä on

myös oikeus pyytää tietojaan poistettavaksi,

jos jokin lainsäädännön edellytyksistä

täyttyy, kuten se että henkilötietoja

on käytetty lainvastaisesti.

Henkilötiedoille tulee sopia säilytysaika

tai kriteerit, joilla säilytysaika määritellään.

Henkilötietoja tulee poistaa

näiden mukaan. Järjestelmien toimittajilta

on siis varmistettava, että tietojen

poisto onnistuu. Kameravalvonnan

kohdalla pitää myös huolehtia siitä,

että valvonnalla ei syyllistytä salakatseluun

tai -kuunteluun, jotka on

määritelty rikoslaissa.

– Jos älylukitus tai kameravalvonta

ovat vasta harkinnassa, näihin tietosuoja-asetuksen

vaatimiin asioihin

kannattaa kiinnittää huomiota.

Toimeen on tartuttava heti

Taloyhtiön hallitus on viime kädessä

vastuussa päätöksistä ja toiminnan

lainmukaisuudesta, vaikka isännöitsijä

usein pyörittääkin toimintaa.

– Hallitusjäsenet eivät useinkaan ole

taloyhtiötä koskevan lainsäädännön

asiantuntijoita. Isännöitsijät taas ovat

alan ammattilaisia, ja heidän tulee

tuntea lainsäädännön kehys tarkemmin.

Kannustankin taloyhtiöitä ottamaan

tietosuoja-asetuksen tuomat

muutokset esille isännöitsijän kanssa.

Ja toiminnan aika on nyt, sillä toukokuu

tulee yllättävän pian, kertoo Aleksi

Lundén.

lexia.fi


63


VAASA

SEINÄJOKI

TAMPERE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!