Views
7 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

LASTENTARHANOPETTAJAN

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖ Kuva & teksti: Monika Koivumäki Uuteen kunnalliseen virkaehtosopimukseen saatiin vihdoinkin parannuksia lastentarhanopettajien työajan sisältöön. Työnantajapuoli KT myöntyi ja on tunnutstanut sen, että pedagogisen laadun takaamiseen, uusien varhaiskasvatuslakien ja normien velvoittaviin tehtäviin tarvitaan lisää aikaa. Lastentarhanopettajien säännöllisestä työajasta on jatkossa sidottu suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen 13 % entisen 8 % sijaan. Tämä tarkoittaa käytännössä 5h/viikko. Tämän lisäksi sopimuksen tekstiosaan on kirjattu, että suunnittelu-, arviointi ja kehittämisajan lisäksi viikkotyöajasta pitää varata riittävästi aikaa työtiimin moniammatilliseen yhteistyöhön, vanhempien tapaamiseen ja asiantuntijatyöhön muun muassa neuvoloiden ja koulujen kanssa. Tiimityöaika ja talon yhteiset palaverit eivät siis ole omaa suunnitteluaikaa. Julkisessa keskustelussa nyt nousseen palkkakohun aikana on noussut esiin, että lastentarhanopettajilla olisi kuntasektorilla huonon palkkauksen kompensaatioksi etuja, joita muilla ei ole. Nämä kommentit ovat viitanneet lastentarhanopettajien lapsiryhmän ulkopuolisen työajan olevan etu sekä KVTES:n 5 liitteen erityismääräyksen myöntämiin 5:een ylimääräiseen vapaapäivään. Suunnitteluaika ei ole etu vaan velvollisuus. Suunnitteluajalla opettaja suunnittelee lapsiryhmän opetus- ja kasvatustoimintaa ottaen huomioon kullekin lapselle asetetut tavoitteet. Hän pitää huolen siitä, että kaikki varhaiskasvatuslain sisältöalueet toteutuvat vuoden aikana. Opettaja arvioi ja miettii uusia keinoja totuttaa toimintaa ja tavoitteita entistä paremmin. Jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma. Vanhempien tapaamiseen on valmistauduttava ja tapaamisen jälkeen kirjattava yhdessä sovitut asiat. Opettaja toimii myös tiiminsä vetäjänä ja myös tiimipalavereita on suunniteltava. Opettaja osallistuu myös moniin yksikkönsä yhteisiin kehittämis- ja yhteistyöpalavereihin ja työryhmiin. Oppimateriaaleja hankitaan ja valmistetaan itse sekä oman opetus ja oppimisympäristön muokkaamiseen tarvitaan aikaa. Uuden opetussuunnitelman mukaan monia asioita voi suunnitella myös yhdessä lasten kanssa, mutta kaiken edellä kuvaamani koordinointiin täytyy olla selkeästi työvuorolistaan merkittyä työaikaa. Uutena työtehtävänä lastentarhanopettajilla on myös kasvatustoiminnan kokonaisarviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI antaa kevään aikana tarkempia ohjeita, mitä siihen kuuluu. Suunnitteluaikaa kotona vai työpaikalla? Tämä vaihtelee suuresti eri kunnissa sekä kuntien sisällä. Työn luonne on muuttunut siten, että kaikkea ryhmän ulkopuoliseen työaikaa kuuluvaa ei voi tehdä kotona ja toisaalta monilta työpaikoilta puuttuu rauhallista työtilaa tai laitteita. Työnantaja ei suosittele työn ja lasten papereiden viemistä kotiin, mutta keskustelemalla oman tiimin ja esimiehen kanssa pitäisi kaikille löytyä sopiva aika, paikka ja raamit miten ja milloin voi ryhmän ulkopuolista aikaa käyttää. Missään päiväkodissa ei enää voida kiistää tai kyseenalaistaa tätä työn osuutta. Mikäli näin on, ota asia esille esimiehesi kanssa ja tarvittaessa luottamusmieheen. Uusien sopimusten tullessa voimaan myös Teeriniemen päiväkodissa on hyvät tilat ryhmän ulkopuoliseen työskentelyyn. Suunnittelutyössä lastentarhanopettajat Elisa Tuominen, Nina Södergård, Monika Koivumäki ja Laura Hynninen. OAJ:ssä uusi työaika on nimetty SAK-Ki ajaksi. (Suunnittelu, arviointi ja kehittäminen) 30 1/2018

AIKA MUUTTUU 1.5.2018 KT:n yleiskirjeisiin tulee tarkat ohjeistukset työantajalle, kuinka asia tulee järjestää. Vielä vähän historiaa ja meidän hyvistä eduista. Ensimmäisessä KVTES:issä 1970-luvulla tulivat voimaan vuosilomamääräykset ja 40 tuntinen työviikko, josta 5 tuntia oli suunnittelua. Eli nyt palaamme taas vähän samaan eli kun siirryttiin aikanaan 38,15 yleistyöaikaan, niin vähennys otettiin juuri lapsiryhmän ulkopuolisesta työstä. 70-luvun vuosilomamääräyksissä luovuimme pitkästä kesäkeskeytyksestä ja siitä hyvityksenä saimme nuo 5 ylimääräistä vapaapäivää, koska silloinkaan ei hyvityksiä tehty palkan muodossa. eli vapaapäivät eivät ole ylimääräistä etua, vaan niistä on aikoinaan maksettu kalliisti. Miten nyt sitten onnistuu olla poissa ryhmästä, kun muutenkin päiväkotien aukioloajat pitenee ja henkilökuntaa on liian vähän??? Tämä ongelma on työnantajan ratkaistava. Työntekijöitä on vain palkattava lisää, työvuoroja tulee kehittää ja suunnitella uudelleen ja eri tavalla kuin ennen. Työvuorojen kiertoa ei saa sanella sääntö, että kaikki tekevät tasapuolisesti kaikkia vuoroja. Talon sisällä ryhmien kesken on tehtävä yhteistyötä esim. yhdistämällä ryhmiä aamulla ja iltapäivällä. Kysykää vinkkejä, kuinka muualla on saatu toiminaan. Viime kädessä tämänkin asia kiteytyy hyvään johtajaan ja esimieheen, jolla on näkemystä koota oman yksikkönsä palapeli toimivaksi, joustavaksi kokonaisuudeksi. Helppoa se ei tule olemaan… Stemppiä meille kaikille tähän haastavaan, mutta positiiviseen muutokseen! Vuoden lastentarhanopettaja Vaasassa Valtakunnallisena varhaiskasvatuspäiväna Vaasan seudun lastentarhanopettajat valitsivat ehdotusten perusteella keskuudestaan "vuoden lastentarhanopettajaksi 2018" Heidi Ahonpään Punahilkan päiväkodista. Perusteluina olivat seuraavat: - innostaa ja kannustaa lapsia - suunnittelee ja toteuttaa uusia oppimisen tapoja - toimii uuden vasun periaatteiden mukaan ja huomioi lasten mielenkiinnon kohteet ryhmän toiminnassa - siirtää lapsiin ja aikuisiin liikunnan iloa - kannustava ja tsemppaava, työlleen omistautunut työkaveri - kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan - positiivinen ja lämmin ihminen. Heidi Ahonpää, joka valittiin 15.3.2018 Vaasanseudun lastentarhanopettajista "Vuoden lastentarhanopettajaksi". Kuva & teksti: Monika Koivumäki 1/2018 31

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk