Views
8 months ago

Pohjanmaan Opettaja 1/2018

laatua vaan ovat olleet

laatua vaan ovat olleet naamioituja tapoja leikata koulutuksen rahoituksesta. Näitä leikkauksia OAJ on vastustanut ja pyrkinyt tuomaan esille niiden seurauksia. OAJ poikkeaakin tässä suhteessa monista muista ammattiliitoista. Opettajien palvelussuhteen ehtojen parantamisen ohella OAJ toimii vahvasti koulutuspoliittisena vaikuttajana sekä koulutuksen merkityksen ja koulutusresurssien lisäämisen puolestapuhujana. Näiden tehtävien merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Vaikuttamista tehdään OAJ:ssä kaikilla tasoilla. OAJ:n toimiston asiantuntijat puheenjohtajan johdolla tekevät avauksia koulutuspoliittisiin keskusteluihin, tuovat esille koulutuksen tärkeyttä yhteiskunnalle ja tuottavat taustamateriaaleja päätöksenteon tueksi. OAJ:ltä pyydetään lausuntoja lukuisiin lakiesityksiin. Lausunnoilla vaikuttaminen on yksi järjestön perustehtävistä. Erilaista yhteistyötä tehdään jatkuvasti ministerien, kansanedustajien, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä monien muiden tahojen kanssa. OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten tehtävänä on toteuttaa vaikuttamistyötä omilla alueillaan. Keskeistä on monipuolinen vuoropuhelu kasvatus- ja koulutusasioista niin virkamiesten kuin päättäjienkin kanssa. Esimerkiksi OAJ Pohjanmaan toimijat tapaavat kansanedustajia ja maakuntajohtajia. Näissä tapaamisissa tuodaan esille koulujen arkea ja kipupisteitä opettajan näkökulmasta ja pohditaan mm. keinoja, millaisin toimin koulutetun työvoiman riittävyys pystytään turvaamaan alueellamme. Vastaavaa työtä tekevät paikallisyhdistysten toimijat omissa kunnissaan valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten kanssa. Opetuksen tuntikehys, erityisopetuksen järjestäminen ja päiväkotien tilat ovat esimerkkejä keskustelun aiheista paikallisissa tapaamisissa. Tärkeintä on kuitenkin tuoda esille, millaista opettajan työ on. Opettajan työ on pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa. Siksi se on niin arvokasta. Tänä vuonna syntyvät lapset ovat työelämässä vielä tämän vuosisadan loppupuolella. Opettajat haluavat antaa heillekin parhaat mahdolliset eväät elämään. Se ei onnistu ilman yhteiskunnan tukea. Tämän tiedon levittäminen on OAJ:n kaikkien tasojen jatkuvaa työtä. Kari Nieminen puheenjohtaja OAJ Pohjanmaa ningsreformer har inte förbättrat utbildningens kvalitet, utan har endast varit sätt att kamouflera nedskärningar i utbildningen. OAJ har motsatt sig nedskärningarna och strävat efter att framhäva deras konsekvenser. I denna bemärkelse skiljer sig OAJ från många andra fackförbund. Förutom att förbättra villkoren för lärarnas tjänsteförhållande arbetar OAJ aktivt som en utbildningspolitisk påverkare och som en förespråkare av utbildningens betydelse och för ökade utbildningsresurser. Betydelsen av dessa uppgifter har ökat för varje år. OAJ arbetar med påverkan på alla nivåer. De sakkunniga på OAJ:s kontor tar under ledning av ordförande upp utbildningspolitiska teman till diskussion, berättar om utbildningens betydelse för samhället och producerar bakgrundsmaterial som stöd för beslutsfattandet. Från OAJ begärs utlåtanden till åtskilliga lagförslag. Att påverka genom utlåtanden är en av organisationens grundläggande uppgifter. Olika slag av kontinuerligt samarbete bedrivs tillsammans med ministerier, riksdagsledamöter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och många andra parter. OAJ:s regionföreningar och lokalavdelningar har i uppgift att bedriva påverkan inom sina egna områden. En viktig uppgift är att föra en mångsidig dialog om fostrings- och utbildningsfrågor både med tjänstemän och beslutsfattare. Aktörerna på OAJ Österbotten träffar till exempel riksdagsledamöter och landskapsdirektörer. På dessa möten berättar man om skolornas vardag och smärtpunkter ur lärarens perspektiv och funderar på metoder för hur man till exempel kan trygga tillgången till utbildad arbetskraft i regionen. Lokalavdelningarnas aktörer utför motsvarande arbete tillsammans med ledamöter och nämnder i sina egna kommuner. Timramarna för undervisningen, arrangemangen av specialundervisning och daghemsutrymmena är exempel på diskussionsämnen på lokala träffar. Det viktigaste är emellertid att berätta om hurdant lärarnas arbete är. Lärarens arbete verkar långt in i framtiden. Det är därför det är så värdefullt. De barn som föds i dag befinner sig i arbetslivet ännu i slutet av århundradet. Lärarna vill också ge dem den bästa vägkosten i livet. Det går inte utan samhällets stöd. Att sprida denna insikt är en av OAJ:s uppgifter på alla plan. Kari Nieminen ordförande OAJ Österbotten 4 1/2018

Järjestötoiminnan ytimissä Den fackliga kärnan OAJ elää erityisesti kuluvan vuoden toiminnassaan järjestötyön ytimissä. Olemme juuri käyneet liittokohtaiset sopimusneuvottelut työja virkaehtosopimuksista. Olemme julkistaneet oman oppivelvollisuusmallimme ja valmistaudumme seuraaviin eduskuntavaaleihin. Jäsenet ovat juuri valinneet OAJ:lle ylimmän päättävän elimen, valtuuston, joka valitsee kevätkokouksessaan järjestölle johdon ja uusi hallitus nimeää uudet toimikunnat ja työryhmät. Nuo kaikki ovat ammattijärjestön kovinta olemassaolon ydintä. Sopimuskierros oli edellisiin sopimuskierroksiin verrattuna erilainen, koska nyt käytiin pitkästä aikaa liitto- ja neuvottelujärjestökohtaiset neuvottelut. Kaikkien OAJ:n ja JUKOn nimissä olevien sopimusten osalta päästiin ratkaisuun. Kaikki tehdyt sopimukset ovat jo myös voimassa. Tämän myötä jäseniämme koskeva työrauha vallitsee pääsääntöisesti 31.3.2020 saakka. Sivistan yksityisellä opetusalalla ja aikuiskoulutuskeskuksissa on lisäksi sovittu yhdestä optiovuodesta, jonka osalta palkankorotuksista on mahdollista sopia erikseen. Saimme parannuksia moniin tärkeisiin tekstikysymyksiin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen vaativimpien tehtävien hinnoittelua uudistettiin ja lastentarhanopettajat saivat lisää suunnitteluaikaa. Perusopetuksessa uudistettiin muun muassa koulun johdon työaikamääräyksiä. Kaikki ammatilliset opettajat siirtyvät muutaman vuoden kuluessa vuosityöaikaan. Tällä muutoksella vastataan ammatillisen opettajan muuttuneeseen työkuvaan ja koulutusreformiin. Muutos on opetusalalla historiallinen. Sopimusneuvottelujen päätyttyä on alkanut jonkinmoista kohinaa siitä olisiko lakolla ollut saatavissa enemmän. Siihen absoluuttista vastausta on mahdotonta antaa. On kuitenkin huomattava, että syksyn 2017 jälkeen yksikään ammattijärjestö Suomessa ei ole työtaistelu-uhalla, lakolla tai sovittelulla saanut yhtään enempää. 1/2018 I år sysslar OAJ med facklig kärnverksamhet. Vi har just förhandlat fram nya arbets- och tjänstekollektivavtal, lanserat vår nya läropliktsmodell och förbereder oss inför nästa riksdagsval. Medlemmarna har nyligen valt en ny fullmäktigeförsamling, som är OAJ:s högsta beslutande organ. Fullmäktige väljer vid sitt vårmöte organisationens ledning och den nya styrelsen utser nya kommittéer och arbetsgrupper. Här talar vi om den hårda kärnan i det fackliga arbetet. Avtalsrörelsen var annorlunda jämfört med tidigare års rörelser, eftersom man nu förde för första gången på länge förbundsvisa förhandlingar samt mellan förhandlingsorganisationerna. OAJ och FOSU rodde alla sina avtal i hamn. Avtalen som ingicks är redan i kraft och arbetsfreden för medlemmarna gäller huvudsakligen fram till den 31 mars 2020. För privata undervisningssektorn och vuxenutbildningscenter där Bildningsarbetsgivarna är part, har man dessutom avtalat om ett optionsår då man separat kan avtala om löneförhöjningar. Vi lyckades förbättra många viktiga textfrågor. Till exempel förnyades lönesättningen av de mest krävande uppgifterna inom småbarnspedagogiken och av barnträdgårdslärarnas arbetstid ska mera användas till planering. Inom den grundläggande utbildningen förnyades bland annat arbetstidsbestämmelserna för skolledningen. Alla yrkeslärare kommer inom några år att övergå till årsarbetstid. Med den här förändringen svarar vi på yrkeslärarnas förändrade arbetsuppgifter och på utbildningsreformen. Förändringen är historisk inom utbildningssektorn. Efter avtalsförhandlingarna har det talats om huruvida en strejk skulle ha resulterat i något mera. Ett absolut svar är omöjligt att ge. Det bör dock noteras att ingen fackförening i Finland har efter hösten 2017 fått ut mera genom hot om konfliktåtgärder, strejk eller medling. Och kommer antagligen inte heller att få, för så pass hård är den nationella linjen beträffande löneförhöjningsnivåerna. 5

Kaupungin tiedotuslehti 1/2009 - Vaasa
Hitsauskoulutusta ammattikoulun opettajille - Kemppi
1. opettaja - the Generation ?uro Students' Award
1 - Koulutuksen tutkimuslaitos
2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Pedagogi 1/2013 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Pedagogi 1/2009 - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
KOULUTUS- JA OHJELMA-TAPAH- TUMAT - Pohjanmaan ...
Opettajien työhyvinvOinti - Opetushallitus
1 Sivistyskeskus SUOMENKIELISEN OPETUSTOIMEN ... - Kokkola
UUDEN OPETTAJAN OPAS - Oaj
Nimellään paikka löydetään Pohjanmaallakin
LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO ... - Doria
Pohjanmaan maakuntatilaisuus, Vaasa 11.6.2013 - Kunnat.net
Strategiaprosessi - Keski-Pohjanmaan liitto
Uutisposti 10/2010 - Pohjanmaan liitto
Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa
Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus - Opetushallitus
1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Strategia-analyysi - Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan erikoiskuljetukset Specialtransporter i ... - NECL II
Mentori tueksi opettajien tvt:n käyttöön Hannu Laaksola otti esille ...
Tekijä: Raivola, Reijo Nimeke: Onko opettaja säilyttävän tehtävänsä ...
keski-pohjanmaan, pietarsaaren ja oulun eteläisen alueen ...
Artikkeli Kestävä kehitys ammatillisen opettajan työssä - Oamk
ammatillisten opettajien pelot omasta riittämättömyydestään ... - Oamk