28.05.2018 Views

Kirjaston esite (2015)

Tietoa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston palveluista.

Tietoa Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston palveluista.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Seinäjoen korkeakoulukirjasto

Tieto kantaa

Seinäjoki Academic Library

Information happens

1


SEINÄJOKI

ACADEMIC LIBRARY

SEINÄJOEN

KORKEAKOULUKIRJASTO

Welcome to Your Library

Tervetuloa kirjastoosi!

INFORMATION

HAPPENS

The Seinäjoki Academic Library is

the number one place for students and

researchers when they are searching for

information. The library serves students

in three different units specializing

in different fields. Campus Library and

Health Library are situated in Seinäjoki,

and Agriculture Library in Ilmajoki.

You need information that is reliable,

interesting and that will help you

in your studies. Your library offers quality

resources in various forms. Research

and professional information is available

printed and online.

Use our library services when you want

to study independently or in a student

group. Library is your academic living

room with easy access to printed books

and journals, as well as e-resources.

Library staff is also available to you.

Learning is fun and easy

when you know how to find

and use information fluently.

Seinäjoen korkeakoulukirjasto on

opiskelijan ja tutkijan tiedonhankinnan

ykköspaikka. Kirjasto palvelee

kolmessa eri alojen tietoon

erikoistuneessa toimipisteessä

Seinäjoella (Kampuskirjasto ja

Terveyskirjasto) ja Ilmajoella

(Maaseutukirjasto).

Opinnoissasi tarvitset jatkuvasti

oppimista edistävää, luotettavaa ja

kiinnostavaa tietoa. Kirjastostasi löydät

tuoreita ja laadukkaita tiedonlähteitä

eri muodoissa. Tutkittua ja ammatillista

tietoa on saatavissa sekä painettuna

että verkossa.

Kirjasto on oppijan olohuone. Kun

tarvitset rauhallista lukupaikkaa tai

työtilaa ryhmätöiden tekemiseen, tule

kirjastoon. Kirjat, lehdet ja e-aineistot

ovat kätevästi käytettävissä. Saat myös

kirjaston henkilökunnalta heti apua

tiedonhakuun.

Ota täysi hyöty kirjastosi palveluista!

TIETO KANTAA

2 3


SEARCHING

FOR INFORMATION

ETSIVÄ LÖYTÄÄ

IT´S EASY

WHEN YOU

KNOW

1. Ask your library for help

You will learn how to find books

and journals easily. You will also

get information about reliable

online services.

2. Participate in library lessons

and tours

You will learn how to identify your

information needs and to utilize

sources of information significant

to your field. You will learn how

to assess information critically

and apply it to your studies.

3. Use library’s online services

and e-resources

As a student at Seinäjoki

University of Applied Sciences

(Seinäjoki UAS), you are entitled

to use e-books and e-journals for

free through the library’s website.

4. Make an appointment with

an information specialist

Personal consultation, concerning

assignments and guidance for your

final thesis, is available to you.

Contact your library.

1. Kysy apua kirjastostasi

Opit löytämään kirjat ja lehdet

sujuvasti. Saat myös tietoa

luotettavista e-aineistoista ja

verkkopalveluista.

2. Osallistu tiedonhankinnan

opetukseen

Opit tunnistamaan tiedontarpeesi

ja käyttämään ammattialasi

tärkeitä tiedonlähteitä. Opit

arvioimaan tietoa kriittisesti sekä

soveltamaan sitä opiskelussa.

3. Hyödynnä kirjaston tarjoamia

e-aineistoja

SeAMKin opiskelijana pääset

lukemaan kirjaston hankkimia

e-kirjoja ja e-lehtiä kirjaston

verkkosivujen kautta.

4. Varaa informaatikko

Saat henkilökohtaista

neuvontaa opiskelutehtävissä

ja ohjausta esim. opinnäytetyön

tiedonhankintaan.

5. Muista alakohtaiset oppaat!

seamk.libguides.com

Ota yhteyttä kirjastoosi.

E-KIRJAT

LÖYTYVÄT

HELPOSTI,

KUN NIITÄ

KÄYTTÄÄ

USEIN

4 5


SEARCH SEAMK-FINNA

WEB SERVICE

SEAMK-FINNA –

AVAA OVI TIETOON

seamk.finna.fi

SeAMK-Finna is your library’s

search service. There you will

find information on both printed

materials and electronic resources

available at Seinäjoki University of

Applied Sciences. When you login

with your user account, you can

access all e-resources.

SeAMK-Finna on kirjastosi

verkkopalvelu, jolla löydät

opiskelussa tarvitsemasi painetut

kirjat ja lehdet sekä kirjaston

tarjoamat e-kirjat, e-lehdet ja

tietokannat. Kirjautumalla SeAMK-

Finnaan saat kaikki e-aineistot heti

käyttöösi.

seamk.finna.fi

MORE

INFORMATION:

kirjasto.seamk.fi /

in-english

In SeAMK-Finna you can renew your

loans and make reservations. You

can also request for a book which is

available at the library. You can save

searches and create lists of your

favourite topics.

The library also acquires material

at the student’s request. Make a

request and we will provide!

More information

http://kirjasto.seamk.fi/In_English.iw3

SeAMK-Finnassa voit uusia lainasi ja

tehdä varauksia. Voit tehdä varauksia

myös hyllyssä oleviin kirjoihin.

Voit tallentaa hakuja ja tehdä

aiheenmukaisia suosikkilistoja.

Kirjastoon hankitaan aineistoa myös

opiskelijoiden toiveiden perusteella.

Tee hankintaehdotus, se kannattaa!

Lisää tietoa http://kirjasto.seamk.fi/

LISÄÄ TIETOA:

kirjasto.seamk.fi

6 7


E-RESOURCES

E-KIRJASTO

MORE

INFORMATION:

kirjasto.seamk.fi/

elibrary

Your library has acquired quality

e-resources and online services.

All e-resources are automatically

available through Seinäjoki UAS

computer network.

The library’s website offers

• e-books

• e-journals

• dictionaries

• reference books

• databases.

Kirjasto on hankkinut käyttöösi

laadukkaita e-aineistoja.

E-aineistot ovat käytössä

automaattisesti SeAMKin verkossa.

Kirjaston verkkosivujen kautta

on tarjolla

• e-kirjoja

• e-lehtiä

• sanakirjoja

• hakuteoksia

• tietokantoja.

LISÄÄ TIETOA:

http://kirjasto.

seamk.fi/

Ekirjasto

REMOTE ACCESS

With your Seinäjoki UAS user name

you have the right to use various

e-resources from your home

computer or on your mobile device.

ETÄKÄYTTÖ

Omilla SeAMK-tunnuksillasi

pääset e-aineistoihin kätevästi

myös kotikoneelta ja mobiilisti.

8 9


YRITTÄJYYSKIRJASTO

– SEURAA YRITTÄJYYSTIETOA

TULE JA SEURAA

– FOLLOW US

LISÄÄ TIETOA:

yrittajyyskirjasto.

seamk.fi

Yrittäjyyskirjasto on verkkopalvelu,

joka valikoi ja nostaa esiin

ajankohtaista tietoa opintojesi

tueksi. Palvelun ydinteemoja

ovat liiketoimintaosaaminen,

yrittäjyyskasvatus, yrittäjyystutkimus

ja toimialatieto. Se sisältää myös

Etelä-Pohjanmaahan liittyvää

alueellista tietoa.

Yrittäjyyskirjastosta löydät tietoa

uudesta ammatti- ja

tutkimuskirjallisuudesta,

artikkelivinkkejä sekä poimintoja

verkkomaailman sisällöistä.

Yrittäjyyskirjasto helpottaa

tiedonhakua myös valmiiden

kirjapakettien avulla.

@Yrittajyysksto

Seuraa meitä

– kerromme palveluistamme

Facebookin ja Twitterin kautta

saat ajankohtaista tietoa kirjaston

palveluista.

facebook.com/seamkkirjasto

@SeAMKKirjasto

Voit myös seurata kirjaston

uutisvirtaa verkkosivuiltamme.

Saat nopeasti tietoa:

• kirjaston aukiolosta

ja niiden muutoksista

• uusista palveluista

• uusista aineistohankinnoista.

Seuraa meitä

– välitämme verkkotietoa

Alakohtaisista oppaista löydät alasi

tärkeimmät tiedonlähteet. Oppaisiin

valikoidaan myös verkkouutisia

SeAMKin koulutusaloilta. Pysyt

kätevästi ajan tasalla

• oman koulutusalasi uutisista ja

tapahtumista

• uusista julkaisuista ja

tutkimuksista

Follow us

on Facebook

and on Twitter.

You will get

information

about library

services quickly

and easily!

10 11


KAMPUSKIRJASTO

CAMPUS LIBRARY

Kalevankatu 35 (PL 97)

60101 Seinäjoki

p. 020 124 5040

kampuskirjasto@seamk.fi

kirjasto.seamk.fi

seamk.finna.fi

MAASEUTUKIRJASTO

AGRICULTURE LIBRARY

Ilmajoentie 525

60800 Ilmajoki

p. 020 124 5711

maaseutukirjasto@seamk.fi

TERVEYSKIRJASTO

HEALTH LIBRARY

Koskenalantie 16

60220 Seinäjoki

p. 020 124 5230

terveyskirjasto@seamk.fi

E-kirjasto

Seuraa kirjastoa somessa!

facebook.com/seamkkirjasto

instagram.com/seamkkirjasto

@SeAMKKirjasto

12

plarattua.wordpress.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!