Ota opiksi 2019-20

omnipress

AVOIN VÄYLÄ

YLIOPISTOON

SIVU 12

OMA REITTI

TYÖELÄMÄÄN

SIVU 14

ASKEL ENNEN

AMMATTIOPINTOJA

SIVU 16

2019-2020

ELÄMÄSSÄ

ETEENPÄIN

SIVU 20


› › › › › ›

HEO KANSANOPISTO

sisältö innehåll

Ota

opiksi

4

Monien mahdollisuuksien kansanopisto

Möjligheternas folkhögskolan

16

Peruskoulu, kymppiluokka ja lukio

Grundskola, tionde klassen och gymnasium

8 Kansanopistolinjat

Folkhögskollinjer

12

14

Avoin korkeakoulu

Öppna högskolan

Ammatillinen koulutus

Yrkesutbildning

18 Maahanmuuttajakoulutus

Utbildning för invandrare

20 Erityisopetus

Specialundervisning

21 Kaikki kansanopistot

Alla folkhögskolor

2 Ota opiksi 20192020


› › › › › ›

Opiskele kansanopistossa

Folkhögskolstudier 20192020

PISTEET

SULLE

opiksi,

ota hyöty ja

ilo irti!

’’Ota

Ota opiksi on kansanopistojen vuosittainen julkaisu.

Tämän Opiskele kansanopistossa 2019-2020

-esitteen avulla voit löytää sinulle sopivat

opinnot ja kansanopiston. Esitteessä kuvataan

kansanopistojen koulutukset ja kerrotaan

hyödyllistä tietoa opiskelusta. Esitteestä löydät

myös kaikkien kansanopistojen yhteystiedot, jotta

voit tehdä retken opistojen omille kotisivuille.

Kansanopistoissa voit opiskella yleissivistävillä

opintolinjoilla, ammatillisessa koulutuksessa, avoimen

yliopiston opinnoissa, perusopetuksessa ja

lukiokoulutuksessa sekä kymppiluokalla, maahanmuuttajille

suunnatussa koulutuksessa ja erityisopetuksessa.

Nämä kaikki opiskeluvaihtoehdot on esitelty

tässä esitteessä.

Kansanopistojen opintolinjat on tunnistettu jatkoopintoihin

valmentaviksi ja opintopolkua vauhdittaviksi.

Kansanopistovuosi tarjoaa mahdollisuuden

tutustua eri aloihin. Opintojen aikana tulevaisuuden

suunnitelmat selkiytyvät. Vuoden aikana voit kartuttaa

myös yliopistollisia opintopisteitä, sillä monet

kansanopistot tarjoavat osana opintolinjojaan avoimen

yliopiston opintoja.

Kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan suorittamisesta

saa myös ammatillisen peruskoulutuksen

yhteishaussa kuusi pistettä. Kansanopistovuoden

aikana voi kerrata kouluaineita, kokeilla ihan uutta

tapaa opiskella sekä hankkia opiskeltavan alan perustietoja

ja –taitoja saaden pohjaa varsinaiselle ammattikoulutukselle.

Erilaiset opintojen aikana toteutetut

projektit tarjoavat myös mahdollisuuden näyttää ja

todentaa omaa osaamista.

Opiskelijoiden kokemuksissa kansanopisto oppilaitoksena

saa pisteitä erityisesti yhteisöllisyydestä.

Kansanopistoissahan voi myös asua. Opintojen aikana

saa keskittyä omien vahvuuksien tunnistamiseen

yhdessä osaavien opettajien ja ohjaajien sekä opiskelukaverien

kanssa. Kansanopistovuosi kartuttaa siis

hyvää fiilistä, tietoja ja taitoja, joista on hyötyä myöhemmissä

opinnoissa, työelämässä ja arjessa.

PÄÄTOIMITTAJA Tytti Pantsar TOIMITUS Omnipress Oy TUOTTAJA Tiina Parikka TAITTO www.hank.fi

KUVAT Kannen kuva Timo Porthan / Sivujen 2, 3 ja 21 kuvat ovat HEO-kansanopistosta PAINO PunaMusta Oy ISSN 2323-9565.

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki, puhelin 040 8096 111, toimisto@kansanopistot.fi www.kansanopistot.fi,

FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors, telefon 040 8096 111, kansli@folkhogskolor.fi, www.folkhogskolor.fi

HEO KANSANOPISTO

20192020 Ota opiksi 3


› › › › › ›

Monien

mahdollisuuksien

kansanopisto

Kansanopisto on Suomen laaja-alaisin

oppilaitosmuoto. Asuntola-asuminen ja pienet

opetusryhmät tekevät opiskelusta yhteisöllistä.

Pitkäkestoisten koulutusten lisäksi opistot

järjestävät erilaisia lyhytkursseja.


Kansanopistolinjat

Yleissivistävät kansanopistolinjat

kestävät yleensä yhden lukuvuoden.

Ne eivät valmista tutkintoon, mutta linjan

suorittamisesta saa todistuksen ja kuusi

lisäpistettä haettaessa toisen asteen koulutukseen.

Monilla kansanopistolinjoilla

valmistaudutaan jatko-opintoihin tai suoritetaan

avoimen yliopiston opintoja.

Opintoihin haetaan yleensä keväällä

tai kesällä. Opiskelijat otetaan linjalle joko

ilmoittautumisjärjestyksessä tai soveltuvuustestin

tai pääsykokeen perusteella.

Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella

hakemuksella tai opiston hakulomakkeella.

Yleissivistävät linjat ovat maksullisia.


Avoin

korkeakoulu

Suurin osa opetustarjonnasta on perusopintoja,

mutta jossain aineissa

voi opiskella myös pidemmälle. Opinnot

järjestetään yhteistyössä yliopistojen ja

korkeakoulujen kanssa.

Kansanopistovuoden aikana voi suorittaa

yhden tai kahden aineen perusopinnot.

Suoritetut opintopisteet luetaan sitten

hyväksi, kun pääsee tutkinto-opiskelijaksi

yliopistoon tai korkeakouluun. Avoimessa

korkeakoulussa suoritettujen opintojen

perusteella on myös mahdollista hakea

tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen

yliopiston väylän kautta.

Opiskelu on pääosin maksullista.


Ammatillinen

koulutus

Kansanopistoissa on mahdollista

suorittaa ammatillinen perustutkinto,

ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Yleisimpiä ammatillisen koulutuksen

aloja ovat kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot

sekä seurakunta- ja hautauspalvelualan

ammattitutkinnot.

Perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden

ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkinnon voi suorittaa myös

oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliseen

koulutukseen hakeudutaan pääosin jatkuvan

haun kautta joustavasti ympäri

vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen

yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa

päättäville ja vailla ammatillista

tutkintoa oleville.

Koulutus on pääosin maksutonta.

4 Ota opiksi 20192020


Kansanopistot

Suomessa

• yli 12 000 opiskelijaa opiskelee

vuosittain kansanopistojen

pitkäkestoisessa koulutuksessa

• 82 kansanopistokampusta

• sisäoppilaitoksia, eli opiskelija voi

halutessaan asua opiston asuntolassa

• taustaltaan kansanopistot ovat

sitoutumattomia, kristillisiä,

yhteiskunnallisia ja erityisopistoja

Opintojen

rahoitus

• Opintotuki koostuu opintorahasta,

asumislisästä ja valtion takaamasta

opintolainasta. Kansanopistot ovat

toisen asteen oppilaitoksia ja opiskelijat

voivat hakea opintotukea Kelalta.

Asumislisään ovat oikeutettuja

asuntolassa asuvat opiskelijat.

• Aikuiskoulutustukea voi hakea riittävän

työhistorian omaava opiskelija.

Opintojen ajaksi tulee kuitenkin jäädä

opintovapaalle. Aikuisopintotuki vastaa

ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan

määrää.

• Työttömyysetuuden voi saada vähintään

25-vuotias työtön henkilö omaehtoisen

koulutuksen ajalta. Tukea tulee hakea

ennen koulutuksen alkua.

• Opintoseteliavustusta voi hakea

1) peruskoulun päättäneet nuoret,

jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa,

2) maahanmuuttajat, 3) työttömät ja

4) alhaisen pohjakoulutuksen

saaneet henkilöt tai oppimisvaikeuksia

kokevat.

Opintosetelin avulla opintomaksuja

voi alentaa tai opinnot voivat olla

kokonaan maksuttomia.

LUE LISÄÄ:

› kela.fi › mol.fi

› koulutusrahasto.fi

Peruskoulu,

kymppiluokka ja lukio


Aikuisten perusopetuksessa (peruskoulu)

voi suorittaa koko peruskoulun

oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja.

Opintoihin voi hakea vähintään

17-vuotiaat, joilla ei ole suomalaista peruskoulun

päättötodistusta.

Kansanopistolukiossa voi valmistua ylioppilaaksi

tai suorittaa osia päättötodistuksesta.

Kansanopistolukioissa noudatetaan

aikuislukion opetussuunnitelmaa.

Kymppiluokka keskittyy peruskoulun

päättötodistuksen numeroiden korottamiseen.

Kympin suorittamisesta saa kuusi

lisäpistettä toisen asteen ammatilliseen

koulutukseen haettaessa.

Opetus on pääosin maksutonta lukuun

ottamatta yksittäisten lukiokurssien suorittamista.


Maahanmuuttajakoulutus

Maahanmuuttajat voivat hakea kaikkiin

samoihin opintoihin kuin muutkin,

mutta erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja

opintoja ovat kotoutumista edistävät

opinnot, lukutaidon koulutus, aikuisten

perusopetus ja ammatilliseen koulutukseen

valmentava koulutus.

Toisen asteen valmentavassa koulutuksessa

on sekä ammatilliseen peruskoulutukseen

valmentavia koulutuksia että lukioopintoihin

valmentavia koulutuksia.

Maahanmuuttajat voivat saada opintoihin

opintoseteliavustusta. Kotoutumissuunnitelmaan

liittyvät omaehtoiset koulutukset

ovat maksuttomia.


Erityisopetus

Suomessa on kaksi erityiskansanopistoa,

Kuurojen kansanopisto Helsingissä

ja Lehtimäen opisto Etelä-Pohjanmaalla.

Lisäksi useissa muissa kansanopistoissa

järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien

koulutusta.

Erityisopetuksessa on tarjolla muun

muassa itsenäistä asumista, arjen hallintaa

ja ammatillisia opintoja tukevia opintoja.

Lisäksi järjestetään erilaisia taidealan koulutuksia.

20192020 Ota opiksi 5


› › › › › ›

Möjligheternas

folkhögskola

Folkhögskolan är Finlands mångsidigaste

skolform. De små undervisningsgrupperna och

att bo på folkhögskolans internat ger studierna

en social prägel. Utöver långa studielinjer

erbjuder folkhögskolorna även kortkurser.


Folkhögskollinjer

Folkhögskolornas fria linjer tar oftast

ett läsår i anspråk. De fria linjerna

leder inte till någon examen, men från

dem kan du få ett folkhögskolebetyg och

6 tilläggspoäng om du söker till yrkesutbildningar

på andra stadiet. Vid många av

folkhögskolornas studielinjer förbereder

man sig för fortsatta studier och utför studier

vid öppna högskolan som man kan dra

nytta av under senare högskolestudier.

Oftast är ansökningstiden till studier vid

folkhögskolorna på våren eller sommaren.

Studerande antas till linjerna antingen i

anmälningsordning eller på basis av inträdesprov

eller test. Ansökan kan vara fri till

formen eller så kan den göras med ansökningsblankett

som fås från folkhögskolan.

Folkhögskolans fria linjer är avgiftsbelagda.


Öppen högskola

Största delen av undervisningsutbudet

utgörs av grundstudier men i vissa

läroämnen går det även att studera vidare.

Studierna ordnas tillsammans med universitet

och högskolor.

Under folkhögskolåret kan man prestera

grundstudier i antingen en eller två

läroämnen. Studieprestationerna i form

av studiepoäng går att utnyttja då man

blir antagen till ett universitet eller en

högskola. Det är även möjligt att söka till

examensstudier vid universitetet och högskolor

på basis av studieprestationer vid

öppen högskola.

Undervisningen är i regel avgiftsbelagd.


Yrkesutbildning

Folkhögskolorna erbjuder många möjligheter

att avlägga en yrkesinriktad

grundexamen, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

De vanligaste yrkesexamina

är barnledare, ungdoms- och fritidsledare

samt kyrkvaktmästare.

Grundexamina leder till eller förbereder

till yrkes- och specialyrkesexamina.

Examina garanterar behörighet till fortsatta

studier i yrkeshögskolor och universitet.

Yrkesexamen kan avläggas också som

läroavtalsutbildning. Det går oftast smidigt

att söka året runt till yrkesutbildningarna

genom kontinuerlig ansökan. Gemensam

ansökan ordnas under våren och är avsedd

för de som avslutar grundskolan och för de

som inte har yrkesinriktad grundexamen.

Utbildningen är i regel avgiftsfri.

6 Ota opiksi 20192020


Folkhögskolor

i Finland

• de långa studielinjerna har över

12 000 studerande varje år

• det finns 82 folkhögskolcampusar

i Finland

• folkhögskolorna är internatskolor

vilket betyder att studeranden kan

bo på folkhögskolans internat

• folkhögskolorna kan delas in i

fyra grupper: kristliga, obundna,

organisationsägda och

specialfolkhögskolor

Studiestöd och

studiesedlar

• Studiestödet består av studiepenning,

bostadstillägg samt statsgaranti för

studielån. Folkhögskolan är ett andra

stadiets läroverk och studerande vid

folkhögskolor kan ansöka om studiestöd

från Folkpensionsanstalten för sin

studietid. Studerande vid

folkhögskolelinjer som utnyttjar

internatboende är berättigade till

bostadstillägg.

• Om studeranden har en tillräcklig

arbetshistoria, kan denne ansöka om

vuxenutbildningsstöd. För studietiden

måste studieledighet gälla. Stödbeloppet

motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens

belopp.

• En arbetslös person som är minst 25 år

kan vara berättigad till arbetslöshetsförmån

under självständig utbildning

vid folkhögskola. Ansökan om stödet

måste göras innan studierna inleds.

• Du är berättigad till studiesedlar ifall

du hör till någon av följande målgrupper:

- ungdomar som avslutat grundskolan

och inte har en fortsättningsplats

- invandrare

- arbetslösa

- personer som har en låg grundutbildningsnivå

eller upplever sig ha

inlärningssvårigheter

MER INFORMATION:

› kela.fi › mol.fi

› koulutusrahasto.fi


Grundskolestudier,

folkhögskoltian och

gymnasiestudier

På grundskoleutbildningarna för vuxna

kan man avlägga hela grundskolans

lärokurs eller höja enskilda vitsord. Till

grundskolestudier kan man ansöka ifall

man är minst 17 år och inte har ett avgångsbetyg

från en grundskoleutbildning i

Finland.

Studeranden kan på en gymnasieutbildning

i folkhögskolan avlägga delar av

gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen.

Vid utbildningen följer man

vuxengymnasiets undervisningsplan.

På folkhögskoltian koncentrerar man sig

på att höja enskilda vitsord på grundskolans

avgångsbetyg. Efter avlagd tionde klass får

man 6 tilläggspoäng när man söker till yrkesutbildningar

på andra stadiet.


Utbildning för

invandrare

Hela utbudet av studier vid folkhögskolorna

är självklart också tillgängligt för

invandrare. Därtill arrangeras det särskilda

utbildningar för invandrare: språk- och

kulturutbildning som främjar integration,

undervisning i läs- och skrivfärdigheter,

grundutbildning för vuxna och förberedande

utbildning till yrkesinriktad grundutbildning.

Den förberedande utbildningen

innehåller både förberedande utbildning

till yrkesinriktad grundutbildning och gymnasieförberedande

utbildning.

Invandrare kan ansöka om studiesedlar

för sina studier. Utbildningar som ingår i

den enskildes integrationsplan är avgiftsfria.


Specialundervisning

Det finns två specialfolkhögskolor i Finland;

Kuurojen kansanopisto och Lehtimäen

opisto. Därtill arrangeras utbildning

för studerande som behöver specialstöd i

flera andra folkhögskolor.

Specialundervisningen behandlar bland

annat självständigt boende, vardagskunskaper

och erbjuder undervisning som stöder

yrkesstudier. Utöver detta ordnas även olika

konstutbildningar.

20192020 Ota opiksi 7


› › › › › › Kansanopistolinjat Folkhögskollinjer

Teatterilinjalla saa

näyttämökokemusta

ja kehittyy itse

Yleensä vuoden mittainen kansanopistolinja antaa hyvän

kuvan opiskeltavasta alasta ja eväät jatkosuunnitelmille.

Samalla voi vaikka ottaa kielikylvyn.

Karjaalla Västra Nylands folkhögskolanin

(VNF) teatterilinjan

harjoitukset ovat ohi ja

opiskelijat lähtevät eri suuntiin.

Opiskelijat tekevät pitkää päivää. Motivaatiota

riittää, kun on intohimoa teatterityöhön.

Emilia Nikkanen on lähes kasvanut

näyttämöllä.

– Äitini harrastaa näyttelemistä. Olen pienestä

lähtien ollut hänen kanssaan mukana

kesäteatteri- ja revyytoiminnassa ja huomannut

viihtyväni näyttämöllä, hän sanoo.

– VNF:n teatterilinjalle tulin selvittääkseni,

olisiko näyttelemisestä minulle oikeasti

ammatti, vai jääkö se harrastukseksi,

Emilia pohtii.

Lauri Tarvainen ei epäröi. Häntä teatterikärpänen

puri, kun hän lukiossa oli

mukana parissa isossa produktiossa. Teatterikorkeakouluun

hän ei ensi yrittämällä

päässyt, joten seuraavaa hakua odotellessa

kansanopiston teatterilinja oli luonteva

vaihtoehto.

– Näytteleminen on minun juttuni,

mitään plan B:tä ei ole. Täällä saan näyttämökokemusta

ja pääsen kehittymään.

Opiskelu on intensiivistä ja työlästä,

mutta olen tykännyt siitä tosi paljon.

Uskallan jo heittäytyä

rooliin ihan toisella tavalla

kuin alussa, Lauri sanoo.

Käytännön kokemusta

Opiskelu VNF:n teatterilinjalla pohjautuu

monipuoliseen käytännön työhön. Alusta

alkaen opiskelijat saavat ottaa vastuuta

omista produktioistaan ja oppivat kokeilemalla.

Kokonaisuuteen kuuluu myös

valaistuksen ja äänen suunnittelu, lavastus,

puvustus ja maskeeraus. Ohjatakin saa.

– Työn alla on nyt lastennäytelmä, jota

on jo myyty viisi näytöstä lähialueen alakouluihin.

Lavasteet

teemme yhdessä

taideopiskelijoiden

kanssa, ja kulttuurituottajaksi

opiskeleva hoitaa myyntityön,

Emilia kertoo.

Opetus tapahtuu ruotsinkielellä, samoin

esitykset. Jos ruotsi ei ole äidinkieli, vuosi

toimii samalla tehokkaana kielikylpynä.

Opintovuosi lisää itsetuntemusta

Molemmat kehuvat teatteriryhmän yhteishenkeä.

– Henki on hyvä ja mahdolliset ongelmat

selvitämme heti. Täällä ihminen saa

olla oma itsensä, Lauri sanoo.

– Jos ala kiinnostaa, kannattaa tulla

kokeilemaan, vaikka ei olisi aikaisempaa teatterikokemusta,

tai vaikka olisi ujo luonteeltaan.

Vuoden aikana oppii tuntemaan

itsensä paremmin ja saa kokemuksia, joita

ei mistään muualta saa, Emilia toteaa.

– Täällä pakotetaan pois omalta mukavuusvyöhykkeeltä,

ja se tekee minulle

hyvää. Samalla itsenäistyy ihan

automaattisesti, Lauri lisää.

TEKSTI HARRIET ÖSTER

KUVA ANTERO AALTONEN

Emilia

Nikkanen ja

Lauri Tarvainen

valmistautuvat

syksyn

lastennäytelmän

esityksiin.

8 Ota opiksi 20192020


OPISKELUVALMIUDET,

KANSALAIS- JA TYÖELÄMÄTAIDOT

Studiefärdigheter, merborgar- och

arbetslivskunskap

Aikuislinja

Reisjärven kristillinen opisto

Aktiiviseen elämään -koulutus

Perheniemen evankelinen opisto

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto

Korkeakouluun valmentavat opinnot

Alkio-opisto

Korkeakouluopintoihin

suuntautuva linja

Jämsän Kristillinen Kansanopisto

Lukioaineiden opinnot

Ranuan kristillinen kansanopisto

Reisjärven kristillinen opisto

Lähiesimieskoulutus

Iso Kirja -opisto

Mikä musta tulee? Nuoren oma polku

Karstulan Evankelinen Opisto

NYAlinjen

Ålands folkhögskola

Opinnollinen aktiviteettilinja

Itä-Karjalan Kansanopisto

Opistovuosi

Jämsän Kristillinen Kansanopisto

Palvelutyölinja 2019-2020

Kansanlähetysopisto

SILTAOPINNOT - Amiksesta

AMK:hon

Päivölän Kansanopisto

Talouskoulu

Kauhajoen evankelinen opisto

Tartu elämään! -askeleita

kokonaisvaltaiseen rakentumiseen

Perheniemen evankelinen opisto

Teknisen työn linja

Reisjärven kristillinen opisto

Työmarkkinakonsultin tutkinto

Aktiivi-Instituutti

Työsuojelukonsultin tutkinto

Aktiivi-Instituutti

Täydennyskoulutus viittomakielisille

Kuurojen kansanopisto

Validaatio tavaksi

Suomen Diakoniaopiston kansanopisto

Vuorovaikutteisen

verkkoauttamisen koulutus

Perheniemen evankelinen opisto

Välivuosilinja

Joutsenon Opisto

Yliopistostartti

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Yrittäjyyslinja

Reisjärven kristillinen opisto

KAUPPA, TALOUS, TEKNIIKKA

Handel, ekonomi, teknik

Kauppatieteet

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Päivölän Kansanopisto

Turun kristillinen opisto

KIELET, KANSAINVÄLISYYS

JA YHTEISKUNTA

Språk, internationalism och samhälle

Englanti

Alkio-opisto

Itä-Hämeen opisto

Joutsenon Opisto

Länsi-Suomen opisto

Lärkkulla

Työväen Akatemia

Espanja

Itä-Hämeen opisto

Työväen Akatemia

Historia

Alkio-opisto

Työväen Akatemia

Humanistiset opinnot

Työväen Akatemia

Japani

Joutsenon Opisto

Kansainvälisyysopinnot

Jamilahden kansanopisto

Kansanlähetysopisto

Kieli ja kulttuuri

Työväen Akatemia

Kiina

Joutsenon Opisto

Työväen Akatemia

Kommunikaation

monimuotoisuus -linja

Turun kristillinen opisto

Korea

Joutsenon Opisto

Matkaopaskoulu,

ulkomaan matkaopas

Päivölän Kansanopisto

Reseledare

Norrvalla folkhögskola

Oikeustieteet, juridik

Helsingin Evankelinen Opisto

Turun kristillinen opisto

Päivölän Kansanopisto

Työväen Akatemia

Rovala-Opisto

Kainuun Opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Västra Nylands folkhögskola

Ranska

Työväen Akatemia

Ruotsi, svenska

Kronoby folkhögskola

Lärkkulla

Työväen Akatemia

Suomi, finska

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Länsi-Suomen opisto

Lärkkulla

Työväen Akatemia

Venäjä

Itä-Hämeen opisto

Työväen Akatemia

Viittomakieli

Kuurojen kansanopisto

Poliisiala, polisarbete

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kainuun Opisto

Kronoby folkhögskola

Politiikan tutkimus

Työväen Akatemia

Voionmaan koulutuskeskus

Sosiaalialan opinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kainuun Opisto

Pohjantähti-opisto

Reisjärven kristillinen opisto

Rovala-Opisto

Työväen Akatemia

Valtiotieteet

Alkio-opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Laajasalon opisto

Vastuullinen maailmankansalaisuus

Kuurojen kansanopisto

KUVATAIDE, VALOKUVAUS,

ELOKUVA, KIRJOITTAMINEN

Konst, skrivande, foto, musik och teater

Arkkitehtuuri, design

Helsingin Evankelinen Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Paasikivi-Opisto

Pohjois-Savon opisto

Päivölän Kansanopisto

Elokuva, film

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

Helsingin Evankelinen Opisto

Lahden kansanopisto

Laajasalon opisto

Muurlan Opisto

Voionmaan koulutuskeskus

Västra Nylands folkhögskola

20192020 Ota opiksi 9


› › › › › › Kansanopistolinjat Folkhögskollinjer

Kuvataide, bildkonst,

graafinen suunnittelu

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

Helsingin Evankelinen Opisto

Joutsenon Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kanneljärven Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Kymenlaakson Opisto

Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto

Limingan Kansanopisto

Oriveden Opisto

Paasikivi-Opisto

Pekka Halosen akatemia

Pohjois-Savon opisto

Päivölän Kansanopisto

Ranuan kristillinen kansanopisto

Savonlinnan kristillinen opisto

Valamon opisto

Västra Nylands folkhögskola

Kirjallisuus, kirjoittaminen, skrivande

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Itä-Hämeen opisto

Jamilahden kansanopisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Laajasalon opisto

Oriveden Opisto

Työväen Akatemia

Västra Nylands folkhögskola

Musiikki, musik

Borgå folkakademi

Fria kristliga folkhögskolan

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

Helsingin Evankelinen Opisto

Iso Kirja -opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kaustisen Evankelinen Opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Laajasalon opisto

Lärkkulla

Oriveden Opisto

Rovala-Opisto

Suomen Raamattuopisto

Suomen teologinen opisto

Varsinais-Suomen Kansanopisto

Sarjakuva, seriekonst

Joutsenon Opisto

Kymenlaakson Opisto

Lahden kansanopisto

Limingan Kansanopisto

Muurlan Opisto

Västra Nylands folkhögskola

Teatteri- ja estraditaide, teater

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Jamilahden kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kansanlähetysopisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto

Länsi-Suomen opisto

Oriveden Opisto

Pohjantähti-opisto

Pohjois-Karjalan opisto

Päivölän Kansanopisto

Suomen Raamattuopisto

Suomen teologinen opisto

Työväen Akatemia

Varsinais-Suomen Kansanopisto

Voionmaan koulutuskeskus

Västra Nylands folkhögskola

Tanssi, dans

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kansanlähetysopisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Länsi-Suomen opisto

Varsinais-Suomen Kansanopisto

Västra Nylands folkhögskola

Valokuva, foto

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

Helsingin Evankelinen Opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Kymenlaakson Opisto

Kuusamo-opisto

Lahden kansanopisto

Limingan Kansanopisto

Muurlan Opisto

Paasikivi-Opisto

Voionmaan koulutuskeskus

Västra Nylands folkhögskola

Ålands folkhögskola

MEDIA, VIESTINTÄ JA

INFORMAATIOTEKNIIKKA

Media och datateknik

eSports

Helsingin Evankelinen Opisto

Oriveden Opisto

Media ja viestintä

Eurajoen kristillinen opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Kansanlähetysopisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Laajasalon opisto

Otavan Opisto

Paasikivi-Opisto

Ranuan kristillinen kansanopisto

Turun kristillinen opisto

Voionmaan koulutuskeskus

Pelisuunnittelu- ja tuotanto

Helsingin Evankelinen Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kymenlaakson Opisto

Laajasalon opisto

Oriveden Opisto

Radio- ja tv-journalismi

Helsingin Evankelinen Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Laajasalon opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Laajasalon opisto

KÄDENTAIDOT

Hantverk

Entisöinti, verhoilu ja

kädentaidot

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Kotitalous

Ranuan kristillinen kansanopisto

Kädentaidot, hantverk

Kankaanpään opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kronoby folkhögskola

Kuusamo-opisto

Ranuan kristillinen kansanopisto

Reisjärven kristillinen opisto

Ålands folkhögskola

Veneenrakennuslinja

Eurajoen kristillinen opisto

LIIKUNTA, TERVEYS, HYVINVOINTI,

LUONNONTIETEET

Motion, hälsa, naturvetenskap

Biologia ja luonnontieteet

Alkio-opisto

Eläintenhoito- ja koulutus, djurvård

Borgå folkakademi

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Pohjois-Savon opisto

Fysioterapia ja hieronta

Eurajoen kristillinen opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

10 Ota opiksi 20192020


Hyvinvointi ja Personal

Trainer-koulutus

Haapaveden Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kaustisen Evankelinen Opisto

Länsi-Suomen opisto

Pohjois-Karjalan opisto

Kauneudenhoidon opintolinja

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Urheiluhieronta

Kauhajoen evankelinen opisto

Urheilulinja

Suomen Raamattuopisto

Urheilumissiotiimi 2019

Kansanlähetysopisto

Liikunta ja terveystiede

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Haapaveden Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kaustisen Evankelinen Opisto

Suomen Nuoriso-opisto

Luonnontieteet

Joutsenon Opisto

Päivölän Kansanopisto

Luonto- ja eräopetus, friluftsliv

Kronoby folkhögskola

Reisjärven kristillinen opisto

Lääketiede, medicin

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Joutsenon Opisto

Otavan Opisto

Rovala-Opisto

Turun kristillinen opisto

Västra Nylands folkhögskola

Maataloustieteen opintolinja

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Yrttihoitajakoulutus, perus- ja

syventävät opinnot

Kaustisen Evankelinen Opisto

OPETUS, KASVATUS, PSYKOLOGIA

Fostran och vårdbranschen, psykologi

Henkilökohtaisen avun koulutus

Valkealan kristillinen kansanopisto

Hoiva-avustajalinja

Karstulan Evankelinen Opisto

Kasvatus- ja opetusala

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Joutsenon Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto

Otavan Opisto

Työväen Akatemia

Voionmaan koulutuskeskus

Muistihoitajakoulutus

Kankaanpään opisto

Musiikkiterapiakoulutus

Eurajoen kristillinen opisto

Psykologia, psykologi

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Joutsenon Opisto

Lahden kansanopisto

Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia

Voionmaan koulutuskeskus

Vuolle-opisto

Västra Nylands folkhögskola

Seksuaalineuvojakoulutus

Peräpohjolan Opisto

Terveet rajat hyvinvointia

vahvistamassa

Perheniemen evankelinen opisto

Vårdlinjen

Fria kristliga folkhögskolan

SEURAKUNTATYÖ JA

TEOLOGIA

Församlingsarbete och teologi

Apologialinja

Kansanlähetysopisto

Avoin raamattukoulu

Suomen Raamattuopisto

CORE 1.0 (Raamatun perusopinnot)

Iso Kirja -opisto

CORE EN

Iso Kirja -opisto

FolLOW -opetuslapseuskoulu

Iso Kirja -opisto

Kesätiimi 2019

Kansanlähetysopisto

Kirkkomusiikkilinja

Eurajoen kristillinen opisto

Kirkon kansainvälisen työn

erikoistumiskoulutus

Suomen Raamattuopisto

Levossa löydät lahjasi

Perheniemen evankelinen opisto

Linje B, Bibellinjen

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland, Vasa

Lyhytaikainen lähetystyö -koulutus

Suomen Raamattuopisto

Lähellä ihmistä – kriisiterapian ja

sielunhoidon koulutus

Perheniemen evankelinen opisto

Evankelista -koulutus

Perheniemen evankelinen opisto

Maallikkokoulu

Kaustisen Evankelinen Opisto

Mentorointikoulutus

Iso Kirja -opisto

Nuorisotyölinja

Kansanlähetysopisto

Nuorten raamattukurssi

Suomen Raamattuopisto

Nuorten raamattulinja

Suomen Raamattuopisto

Pastoraalityön tutkinto

Iso Kirja -opisto

PK International

Suomen Raamattuopisto

Raamattukurssi

Karkun evankelinen opisto

Raamattulinja

Kansanlähetysopisto

Raamatun lukeminen hoitavana

prosessina

Perheniemen evankelinen opisto

Seurakuntalinja

Iso Kirja -opisto

Seurakuntatyön tutkinto,

lähetyslinja

Iso Kirja -opisto

Seurakuntatyön tutkinto,

seurakuntatyön linja

Iso Kirja -opisto

Sielunhoitolinja

Suomen Raamattuopisto

Sisälle Sanaan

Suomen Raamattuopisto

Team Action -linja

Iso Kirja -opisto

Teologian ja etiikan perusteet

teoriassa ja käytännössä

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Teologinen jatkokurssi 2 ja 3

Suomen teologinen opisto

Teologinen peruskurssi

Suomen teologinen opisto

Teologisen opiston etäpaketti TSE

Suomen teologinen opisto

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus

Iso Kirja -opisto

20192020 Ota opiksi 11


› › › › › › Avoin korkeakoulu Öppna högskolan

Ponnahduslauta

jatko-opintoihin

Jäikö opiskelupaikka yliopistossa

tai korkeakoulussa saamatta?

Aloita opinnot kansanopiston

avoimen korkeakoulun

koulutuksessa.

› Suorita opintopisteitä

Kansanopistoissa voi suorittaa vuoden kestävän koulutuksen

aikana 1-2 aineen perusopinnot tai joidenkin

aineiden osalta myös aineopinnot. Opinnot hyväksiluetaan

korkeakoulussa tai yliopistossa, kun olet saanut

tutkinto-opiskelijan paikan.

› Valmistaudu akateemisiin opistoihin

Varsinaisten tiedeopintojen lisäksi kansanopistoissa

tarjotaan korkeakouluopiskelua tukevina yleisopintoina

kieli- ja viestintäopintoja sekä koulujen

omia, akateemiseen opiskeluun valmentavia opintoja.

› Väylä yliopistoon

Suoritettujen avoimen opintojen perusteella on

mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon

avoimen yliopiston väylän kautta. Suomessa on myös

käynnistetty Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hanke,

jossa pilotoidaan toisenlaisia reittejä yliopistoon.

Vinkit kansanopistoista ponnahduslautana

korkeakouluopintoihin antoivat Alkio-opisto ja

Helsingin Evankelinen Opisto.

12 Ota opiksi 20192020

HISTORIA-AINEET

Avauksia arkeologiaan

Alkio-opisto

Historian perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto

Työväen Akatemia

Alkio-opisto

Kulttuurihistorian

perusopinnot

Alkio-opisto

Työväen Akatemia

Kulttuurihistorian aineopinnot

Alkio-opisto

Työväen Akatemia

Museologian perusopinnot

Alkio-opisto

Poliittisen historian

perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto

Työväen Akatemia

Taidehistorian perusopinnot

Limingan Kansanopisto

KASVATUSTIETEELLISET

AINEET

Didaktiikka

Työväen Akatemia

Draamakasvatuksen

perusopinnot

Jyväskylän kristillinen opisto

Lahden kansanopisto

Erityispedagogiikan

perusopinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Joutsenon Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Työväen Akatemia

Kasvatustieteen perusopinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Iso Kirja -opisto

Joutsenon Opisto

Kankaanpään opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kaustisen Evankelinen Opisto

Lahden kansanopisto

Loimaan evankelinen

kansanopisto

Reisjärven kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia

Voionmaan koulutuskeskus

Kasvatustieteen ja

aikuiskasvatustieteen

perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kasvatustieteen aineopinnot

Alkio-opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

KAUPALLISET AINEET

Kauppatieteen opintoja

Aktiivi-Instituutti

Alkio-opisto

Päivölän Kansanopisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia

Taloustieteen perusteet

Turun kristillinen opisto

Tuotantotalous

Helsingin Evankelinen Opisto

Yritysoikeuden perusteet

Alkio-opisto

KIELET

Englanti

Academic Reading

Alkio-opisto

Iso Kirja -opisto

Joutsenon Opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Communication Skills

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Joutsenon Opisto

Englannin kielen perusopinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Iso Kirja -opisto

Joutsenon Opisto

Työväen Akatemia

Interdisciplinary

communication skills

Alkio-opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Työelämän englanti

Alkio-opisto

Espanja

Työväen akatemia

Heprea

Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Ranska

Työväen Akatemia

Ruotsi

Alkio-opisto

Työväen Akatemia

Akademisk svenska

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Työelämän ruotsi

Alkio-opisto

Saksa

Työväen Akatemia

Suomen kielen perusopinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto


Suomi toisena kielenä

-perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Venäjä

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Työväen Akatemia

KIRJALLISUUS JA

KIRJOITTAMINEN

Kirjallisuuden perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Itä-Hämeen opisto

Työväen Akatemia

Kirjoittamisen aineopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Työväen Akatemia

Kirjoitusviestintä

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kirjoittamisen opetus ja

tutkiminen

Työväen Akatemia

Luovan kirjoittamisen

perusopinnot

Paasikivi-Opisto

Tieteellinen kirjoittaminen

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Yleinen kirjallisuustiede

Työväen Akatemia

LUONNONTIETEELLISET

AINEET

Anatomian ja fysiologian

perusteet

Alkio-opisto

Bio- ja ympäristötieteiden

perusopinnot

Alkio-opisto

Elimistön rakenne ja toiminta

Helsingin Evankelinen Opisto

Farmasia

Alkio-opisto

Fysiikka

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Ihmisen fysiologia

Turun kristillinen opisto

Kemian perusopinnot

Alkio-opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Luonnonvarat ja ympäristö

Alkio-opisto

Matematiikka

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

TIETOJEN-

KÄSITTELYTIEDE

Helsingin Evankelinen Opisto

OIKEUSTIETEELLISET

AINEET

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Loimaan evankelinen

kansanopisto

Päivölän Kansanopisto

Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia

PSYKOLOGISET

AINEET, PSYKOLOGI

Idrottspsykologisk coaching

Norrvalla folkhögskola

Idrottspsykologiskt ledarskap

Norrvalla folkhögskola

Introduktion till psykologin

Borgå folkakademi

Lasten ja nuorten psyykkinen

hyvinvointi

Alkio-opisto

Massmedias roll vid kriser 5

Norrvalla folkhögskola

Mental träning

Norrvalla folkhögskola

Psykologian perusopinnot

Alkio-opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Iso Kirja -opisto

Joutsenon Opisto

Kankaanpään opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Loimaan evankelinen

kansanopisto

Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia

Voionmaan koulutuskeskus

Psykologian aineopinnot

Alkio-opisto

Sosiaalipsykologia

Alkio-opisto

Utvecklingspsykologi

Borgå folkakademi

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto

Sosiaalitieteet

Alkio-opisto

Työväen Akatemia

TAIDE- JA TEATTERIALA

Kuvataide

Kanneljärven Opisto

Limingan Kansanopisto

Päivölän Kansanopisto

Musiikkiterapian

perusopinnot

Itä-Hämeen opisto

Lahden kansanopisto

Näyttelijäntaide

Työväen Akatemia

Teatteri-ilmaisun ohjaaminen

Työväen Akatemia

Teatteritaiteen tuntemus

Työväen Akatemia

TEOLOGISET AINEET

Teologian perusopinnot

Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Suomen Raamattuopisto

Teologian aineopinnot

Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Yleinen teologia

Jyväskylän kristillinen opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

TERVEYS- JA

LIIKUNTATIETEET

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja

terveysalalla

Alkio-opisto

Gerontologian perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen perusteet

Alkio-opisto

Johdanto terveystieteeseen

Helsingin Evankelinen Opisto

Lasten ja nuorten psyykkinen

hyvinvointi perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Liikuntalääketieteen

perusopinnot

Kauhajoen evankelinen opisto

Lääketieteen perusteet

Alkio-opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Ravitsemustieteen

perusopinnot

Alkio-opisto

Sosiaali- ja terveysalan

opintoja

Alkio-opisto

Terveyden edistämisen ja

terveystieteen perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto

Joutsenon Opisto

Terveystiedon monitieteelliset

perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Terveystieteiden

perusopinnot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Toimintakyky, osallisuus ja

ohjaaminen

Alkio-opisto

VIESTINTÄ-

AINEET

Journalistiikan ja viestinnän

perusopinnot

Voionmaan koulutuskeskus

Kirjoitusviestinnän perusteet

Joutsenon Opisto

Politiikka ja viestintä

Työväen Akatemia

Puheviestintä

Alkio-opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Suomen kielen kirjallinen

viestintä

Turun kristillinen opisto

Työelämän viestintä

Alkio-opisto

Viestinnän perusopinnot

Alkio-opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Paasikivi-Opisto

YHTEISKUNTA-

TIETEELLISET AINEET

Aasian tutkimus

Työväen Akatemia

Internationell politik

Borgå folkakademi

Johtamisen ja organisoinnin

perusopinnot

Peräpohjolan Opisto

Kehitysmaatutkimus

Työväen Akatemia

Politiikka ja organisaatiot

Työväen Akatemia

Työhyvinvointi ja

työturvallisuus

Alkio-opisto

Valtio-opin perusopinnot

Alkio-opisto

Helsingin Evankelinen Opisto

Yhteiskuntapolitiikan

perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto

Yhteiskuntatieteiden ja

filosofian perusopinnot

Alkio-opisto

Yhteiskuntatieteiden ja

filosofian aineopinnot,

sosiologian opintosuunta

Alkio-opisto

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Joutsenon Opisto

Yhteisöpedagogiikan

opintoja

Alkio-opisto

20192020 Ota opiksi 13


› › › › › › Ammatillinen koulutus Yrkesutbildning

Eväät työelämään

Kansanopistossa opiskelu on yksilöllistä ja joustavaa.

Tiiviissä kouluyhteisössä syntyy myös uusia ystävyyssuhteita.

TEKSTI PIRITTA PORTHAN KUVA TIMO PORTHAN

Nea Grönmark ja Aki Hauhia

opiskelevat Kanneljärven

Opistolla kasvatus- ja

ohjausalan perustutkintoa.

Molemmat aloittivat

opintonsa peruskoulun jälkeen ja valitsivat

opiskelualan pitkälti auttamisen halusta ja

omien elämänkokemustensa pohjalta.

Kanneljärvellä voi suorittaa kasvatus- ja

ohjausalan perustutkinnon lisäksi myös

alan ammattitutkinnon.

Aki ja Nea opiskelevat omaa tutkintoaan

maanantaista torstaihin yhdeksästä puoli

neljään ja asuvat opiston asuntolassa, kuten

suurin osa muistakin opiskelijoista. Perjantaisin

opinnot lopetellaan jo ennen kahta,

jotta opiskelijat pääsevät lähtemään kotipaikkakunnilleen.

– Kuulin Kanneljärven Opistosta paljon

suosituksia. Tällä opistolla on omaa väriä ja

esimerkiksi koulukohtaiset näyttösuunnitelmapohjat,

Aki kertoo.

Yksilöllisiä

opintopolkuja

Aki ja Nea pitävät kansanopisto-opiskelua

joustavana ja yksilöllisenä.

– Jokaisella on oma opintopolkunsa.

Täällä ymmärretään se, että ihmiset ovat

erilaisia oppijoita, eikä kaikkia pakoteta

samaan muottiin. Opettajat pitävät meistä

myös huolta. Henkilökohtaisissa osaamisen

kehittymissuunnitelmakeskusteluissa opettaja

esimerkiksi aina kysyy, miten oppilaalla

menee, Nea kiittelee.

– Opintojen etenemistä suunnitellaan

henkilökohtaisesti, ja niihin saa tarvittaessa

lisäaikaa. Opiskelemme paljon myös

käytännön kautta. Esimerkiksi draamakasvatuksessa

on havainnollistettu tilanteita,

joita opiskelijoiden on pitänyt ohjaajan roolissa

selvittää, Aki kuvailee.

Valmistuttuaan Aki haluaisi työskennellä

nuorisotalolla tai lastenkodissa.

– Myös koulunkäyntiavustajan työ kiinnostaa.

Siihenkin saan tästä koulutuksesta

pohjaa.

Jo peruskoulussa TET-harjoittelunsa eli

työelämään tutustumisjaksonsa nuorisotalolla

tehnyt Nea aikoo hakea valmistumisensa

jälkeen suoraan sosionomiopintoihin. Jos

opiskelupaikka ei avaudu, Nea suunnittelee

viettävänsä au pair -vuoden ulkomailla.

– Haaveilen myös toimintaterapeutin

työstä nuorisopsykiatrian poliklinikalla,

Nea sanoo.

Nea Grönmark

ja Aki Hauhia

aloittivat

molemmat

Kanneljärven

Opistossa suoraan

peruskoulun

jälkeen.

Hyviä tyyppejä

työelämään

Opiskelu Kanneljärven Opistolla on yhteisöllistä.

Kaikki opiskelijat tuntevat toisensa

nimeltä. Vapaa-aikana pelaillaan ja kuunnellaan

yhdessä musiikkia aulassa. Välillä

käydään liikunnanohjauksen opiskelijoiden

pitämissä liikuntakerhoissa ja yhteisökasvattajan

järjestämissä ruuanlaitto- ja leffailloissa.

– Ala-asteen aikainen paras kaverini

opiskelee täällä, mutta muuten suurin osa

opiskelijoista oli uusia tuttavuuksia. Olen

saanut ystäviä, joiden kanssa varmasti pidetään

yhteyttä koulun jälkeenkin, Nea toteaa.

– Täältä lähtee hyviä tyyppejä työelämään.

14 Ota opiksi 20192020


Ammatillinen perustutkinto

Yrkesinriktad grundutbildning

Ammatilliseen koulutukseen

valmentava koulutus VALMA

Seurakuntaopisto, Lapuan kampus

Grundexamen i idrott

Norrvalla folkhögskola

Kasvatus- ja ohjausalan

perustutkinto

Turun kristillinen opisto

Kanneljärven Opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Haapaveden Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Pohjois-Savon opisto

Rovala-Opisto

Seurakuntaopisto, Lapuan kampus

Kaustisen Evankelinen Opisto

Kankaanpään opisto

Peräpohjolan Opisto

Suomen Diakoniaopiston kansanopisto,

Oulun kampus

Suomen Nuoriso-opisto

Portaanpään kristillinen opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Rovala-Opisto

Liiketoiminnan perustutkinto

Haapaveden Opisto

Media-alan ja kuvallisen

ilmaisun perustutkinto

Paasikivi-Opisto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perustutkinto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Ravintola- ja catering-alan

perustutkinto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Sosiaali- ja terveysalan

perustutkinto

Suomen Diakoniaopiston kansanopisto,

Oulun kampus

Taideteollisuusalan

perustutkinto (käsityön

ohjaustoiminnan osaamisala)

Kankaanpään opisto

Ammattitutkinto,

erikoisammattitutkinto

Yrkesexamen

Luontoalan ammattitutkinto

Karkun evankelinen opisto

Hieronnan

ammattitutkinto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Johtamisen ja yritysjohtamisen

erikoisammattitutkinto

Kankaanpään opisto

Kasvatus- ja ohjausalan

ammattitutkinto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Haapaveden Opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kankaanpään opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kaustisen Evankelinen Opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto

Peräpohjolan Opisto

Rovala-Opisto

Seurakuntaopisto, Lapuan kampus

Turun kristillinen opisto

Valkealan kristillinen kansanopisto

Kasvatus ja ohjausalan

erikoisammattitutkinto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kankaanpään opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Kehitysvamma-alan

ammattitutkinto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen

erikoisammattitutkinto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Luontoalan ammattitutkinto,

eräopas

Kiljavan opisto

Puhdistus- ja

kiinteistöpalvelualan

ammattitutkinto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Seurakuntaopisto, Lapuan kampus

Päihdetyön ammattitutkinto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Rakennusmittauksen

opinnot

Kiljavan opisto

Seurakunta- ja

hautauspalvelualan

ammattitutkinto

Jyväskylän kristillinen opisto

Laajasalon opisto

Turun kristillinen opisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Specialyrkesexamen

för massör

Norrvalla folkhögskola

Tieto- ja kirjastopalvelujen

ammattitutkinto

Haapaveden Opisto

Tieto- ja viestintätekniikan

ammattitutkinto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Ympäristöalan

erikoisammattitutkinto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Yrkesexamen för massör

Norrvalla folkhögskola

Yrkesexamen för tränare

Norrvalla folkhögskola

20192020 Ota opiksi 15


› › › › › › Peruskoulu, 10-luokka ja lukio Grundskola, tionde klassen och gymnasium

Askel ennen

jatko-opintoja

Kansanopistosta voi hankkia peruskoulun päättötodistuksen

tai korottaa päättötodistuksen numeroita kymppiluokalla. Lukioopintoja

voi suorittaa yksittäisistä kursseista valkolakkiin asti.

ei ollut juurikaan maahanmuuttajia

ja aluksi sinne oli vaikea sopeutua. Opetus oli

kuitenkin hyvää ja paikallinen vapaaehtoinen

kokosi meistä myös jalkapallojoukkueen. Päivät

’’Kiteellä

kuluivat koulussa ja illat pelatessa.

Asuin koulun asuntolassa. Opin tuntemaan monia erimaalaisia

nuoria esimerkiksi venäläisiä ja irakilaisia.

Opetus oli monipuolista ja suoritin peruskoulun vuodessa.

Pääsin sen jälkeen Helsinkiin opiskelemaan Suomen

liikemiesten ammattikouluun merkonomiksi. Moni

muukin Kiteellä peruskoulun suorittanut koulukaveri

asuu nykyisin Helsingissä ja pidämme edelleen yhteyttä.

Abdirahman Jamal

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

jälkeen epäröin, mihin lukioon haluaisin

hakea: kotipaikkakunnalle vai johonkin

muualle. Kymppiluokka antaa minulle vuoden lisää

aikaa miettiä ja samalla parantaa numeroita.

’’Peruskoulun

Asuntolassa asuminen on myös antanut mahdollisuuden

kokeilla itsenäisempää asumista. Kotikaupungista

Turkuun on jonkin verran matkaa ja asuntolassa

asuminen helpottaa, kun koulumatkoihin ei kulu aikaa.

Erityisesti olen halunnut petrata minulle vaikeampia

matemaattisia aineita. Täällä opettajat ovat tosi kiinnostuneita

ja osaavat auttaa tarvittaessa.

Sofia Räsänen

Turun kristillinen opisto

16 Ota opiksi 20192020


lukiopaikan sekä täältä että kotikaupungistani,

mutta kun olin käynyt täällä haastattelussa, valitsin

tämän. Olin ensimmäisen vuoden jälkeen vaihdossa

Yhdysvalloissa ja nyt palasin tänne.

’’Sain

Täällä on tosi yhteisöllistä eikä vähän ujompiakaan

jätetä koskaan yksin. Opetusryhmät ovat pieniä, vain

yksi luokka per vuosikurssi. Tiedän, että saan apua, jos tulee

jonkun aineen kanssa ongelmia.

Syventäviä opintoja on tarjolla monipuolisesti etenkin

uskonnon opinnoissa. Jos jotakin itseä kiinnostavaa kurssia

ei ole tarjolla, voi kursseja ottaa myös Vammalan lukiosta.

Lukion jälkeen edessä on varusmiespalvelus ja sen jälkeen

yliopisto-opinnot joko Suomessa tai ulkomailla.

Ihan parasta on järvi: koulusta voi suoraan mennä saunomaan

ja uimaan.

Jooel Diefenbaugh

Karkun evankelinen opisto

AIKUISTEN PERUSOPETUS

Grundläggande utbildning för vuxna

Borgå folkakademi

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kainuun Opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kanneljärven Opisto

Karkun evankelinen opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Lahden kansanopisto

Lieksan kristillinen opisto

Loimaan evankelinen kansanopisto

Otavan Opisto

Peräpohjolan Opisto

Pohjois-Savon opisto

Portaanpään kristillinen opisto

Ranuan kristillinen kansanopisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Savonlinnan kristillinen opisto

Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

Svenska Österbottens folkakademi

Turun kristillinen opisto

Valkealan kristillinen kansanopisto

Vuolle-opisto

PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS,

KYMPPILUOKKA

Påbyggnadsundervisning efter den

grundläggande utbildningen,

Tionde klassen

Borgå folkakademi

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kainuun Opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kanneljärven Opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Kronoby folkhögskola

Lahden kansanopisto

Lieksan kristillinen opisto

Loimaan evankelinen kansanopisto

Portaanpään kristillinen opisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Turun kristillinen opisto

Valkealan kristillinen kansanopisto

Västra Nylands folkhögskola

LUKIO

Gymnasium

Itä-Hämeen opisto

Karkun evankelinen opisto

Otavan Opisto

Portaanpään kristillinen opisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

20192020 Ota opiksi 17


› › › › › › Maahanmuuttajakoulutus Utbildning för invandrare

Aikuisten perusopetus,

grundläggande utbildning

för vuxna

Borgå folkakademi

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Eurajoen kristillinen opisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

Jyväskylän kristillinen opisto

Kainuun Opisto

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kanneljärven Opisto

Karkun evankelinen opisto

Kauhajoen evankelinen opisto

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Lahden kansanopisto

Lieksan kristillinen opisto

Loimaan evankelinen kansanopisto

Otavan Opisto

Peräpohjolan Opisto

Pohjois-Savon opisto

Portaanpään kristillinen opisto

Ranuan kristillinen kansanopisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Savonlinnan kristillinen opisto

Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

Svenska Österbottens folkakademi

Turun kristillinen opisto

Valkealan kristillinen kansanopisto

Vuolle-opisto

Aikuisten maahanmuuttajien

valmentava koulutus

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Aikuisten perusopetuksen

lukutaitovaihe

maahanmuuttajille

Otavan Opisto

Akateemisesti Suomessa

-kotoutumiskoulutus

Alkio-opisto

Alkeiskurssi

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Ammatilliseen peruskoulutukseen

valmentava

koulutus (VALMA)

Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Avain ammattiin,

maahanmuuttajille

Pohjantähti-opisto

International Academy

Kauhajoen evankelinen opisto

Invandrarlinjen

Svenska Österbottens folkakademi

Jatko-opintoihin valmistava

koulutus maahanmuuttajille

(JAVAK)

Paasikivi-Opisto

Kotosuomessa – Suomen kielen

ja kulttuurin koulutus

maahanmuuttajille

Kalajoen Kristillinen Opisto

Kotoutumiskoulutus

Karkun evankelinen opisto

Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

Kristittynä Suomessa –

maahanmuuttajalinja

Suomen Raamattuopisto

Luku- ja kirjoitustaidon

koulutus

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Turun kristillinen opisto

LUVA – lukioon valmistava

koulutus maahanmuuttajille

ja vieraskielisille

Karkun evankelinen opisto

Otavan Opisto

Läs- och skrivlinje

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Maahanmuuttajakoulutus

viittomakielisille

Kuurojen kansanopisto

Maahanmuuttajana Suomessa

-kotoutumiskoulutus

Valkealan kristillinen

kansanopisto

Maahanmuuttajien

korkeakouluun valmentavat

opinnot

Alkio-opisto

Maahanmuuttajien suomen

kielen linja 1 ja 2

Savonlinnan kristillinen opisto

Maakari-opintolinja

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Monikulttuurinen

perusopetuksen lisäopetus

Otavan Opisto

Mångkulturell språklinje

Kronoby folkhögskola

Nopea polku suomen kieleen

Lieksan kristillinen opisto

Nuorten maahanmuuttajien

suomen kielen opinnot (NUMA)

Paasikivi-Opisto

Opiskelu- ja työelämätaidot

-koulutus 1 ja 2

Kanneljärven Opisto

Osaava ohjaaja

Kanneljärven Opisto

Porras tulevaan -koulutus

maahanmuuttajalle tai

vieraskieliselle

Portaanpään kristillinen opisto

S2-linja – suomi toisena kielenä

Lieksan kristillinen opisto

Språkarenan: Svenska för

invandrare

Norrvalla folkhögskola

SFI – Svenska för invandrare 1,2

Borgå folkakademi

Språkstegen

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

18 Ota opiksi 20192020


KOTOUTUMISEN REITTEJÄ KANSANOPISTOSSA

Työelämä

PERUSOPETUS

Täydentävät

kansanopistolinjat

Työelämä

Alkuvaiheen

opetus

lukutaitovaihe

tarvittaessa

Päättövaiheen

opetus

Kotoutumiskoulutus

• lukutaito-opetus

• suomen/ruotsin

kielen alkeet

• keskitaso ja

jatkotaso

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Ammatilliseen

koulutukseen

valmentava

koulutus

ja lukioon

valmistava

koulutus.

Ammatillinen

koulutus

Lukioopetus

Työelämä

Väyläopinnot

Yliopisto

ALKUKARTOITUS

Muu kansanopistokoulutus

AMK

Suomea maahanmuuttajille,

SuoMa 2

Laajasalon opisto

Suomen kielen alkeisopinnot

Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

Suomen kielen iltakurssi

Turun kristillinen opisto

Suomen kielen intensiivikurssi

Savonlinnan kristillinen opisto

Suomen kielen ja kulttuurin

koulutus maahanmuuttajille

Haapaveden Opisto

Seurakuntaopisto (Järvenpää, Lapua,

Pieksämäki)

Suomen kielen ja

kulttuurin linja/aikuisten

maahanmuuttajien

kotoutumiskoulutus

Itä-Karjalan Kansanopisto

Suomen kielen ja kulttuurin

opinnot maahanmuuttajille

Paasikivi-Opisto

Suomen kielen kesäkurssi

Paasikivi-Opisto

Suomen kielen koulutus

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Suomen kielen koulutus

maahanmuuttajille, alkeis- ja

jatkotaso

Turun kristillinen opisto

Suomen kielen kurssit

maahanmuuttajille

Jamilahden kansanopisto

Lahden kansanopisto

Suomen kieltä ulkomaalaisille

Joutsenon Opisto

Suomi tutuksi

Pohjantähti-opisto

Suomipolku

Karstulan Evankelinen Opisto

Toiminnallinen lukutaito

Laajasalon opisto

Vuolle-opisto

Työelämän suomea, SuoMa 3

Laajasalon opisto

YKI-treeni

Suomen Raamattuopisto

Yrittäjyyslinja

maahanmuuttajille

Haapaveden Opisto

Yrkesarenan

(yrkesförberedande

utbildning

för invandrare)

Norrvalla folkhögskola

20192020 Ota opiksi 19


› › › › › › Erityisopetus Specialundervisning

Kuurojen kansanopistossa

oppilaiden aktivointi

on tärkeässä roolissa.

Vieraileva luennoitsija Juha

Vahtera Kuurojen liitosta

kertoo nuorisotoiminnasta.

Lehtimäen

opistossa

opetellaan

kodinhoidon

ja itsestä

huolehtimisen

taitoja.

Ruuanlaitto

ja siivous ovat

oleellinen

osa itsenäistä

asumista.

Elämässä

eteenpäin

Erityisryhmille

on tarjolla

monenlaisia

taideopintoja

maalaamisesta

esittävään

taiteeseen.

Myös erilaisia

kädentaitoja

voi opiskella.

Kansanopistot toimivat ponnahduslautana

jatko-opintoihin tai

työelämään myös erityisryhmille.

Lisäksi tarjolla on taideopetusta

ja apua itsenäistymiseen.

Aikuisopintolinja

Lehtimäen opisto

Aino ja Oiva – Taidelinja

erityistä tukea tarvitseville

Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

Ammatilliseen koulutukseen ja

jatko-opiskeluun valmentava linja

Lehtimäen opisto

Arjen eväät

Pohjantähti-opisto

Arjen suola

Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

Autismikirjon erityislinja

Jamilahden kansanopisto

Avain ammattiin

Pohjantähti-opisto

Erityislinja

Reisjärven kristillinen opisto

Erityisopintojen polku

Ranuan kristillinen kansanopisto

Erityisoppijan opistovuosi

Jämsän Kristillinen Kansanopisto

Himaset – Eväitä itsenäiseen asumiseen

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Idealinja

Laajasalon opisto

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin linja

Lehtimäen opisto

Kehitysvammaisten

esittävän taiteen linja

Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus

Kädentaitojen linja

kehitysvammaisille

Savonlinnan kristillinen opisto

Omin siivin kohti aikuisuutta

Kalajoen Kristillinen Opisto

Opintosetelijakso

Lehtimäen opisto

Palvelu- ja kotityön erityislinja

Itä-Karjalan Kansanopisto

SenioriVirtaset

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Seppäset – Eväitä työelämään

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

TaideVirtaset – Eväitä elämyksiin

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Työelämäopintolinja TEO

Lehtimäen opisto

Vaalijalan Arjen suola

Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus

Virtaset – Eväitä elämään

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

20 Ota opiksi 20192020


HEO KANSANOPISTO

KANSANOPISTOT

ALUEITTAIN

Folkhögskolorna enligt region

20192020

Kansanopistolinjat

Avoin

korkeakoulu

Ammatillinen

koulutus

Peruskoulu,

kymppiluokka ja lukio

Maahanmuuttajakoulutus

Erityisopetus


’’

Koko maassa on

82 kansanopistokampusta,

joista valita.

78

81

79

80 72

77

73

76

tampereen seudun kansanopistot

42 44 47 49

28

71

36

39 46

38 35

27 43 26

48 34

40

50

51

53

32

45

74

41

75

33

69

37

29 30

31 25 5

64

63

66

67

61

23

15 18 13

70

60

68

62

59

65 58

19

8

52

9 10 20

17

82

54

11

2

6

turun seudun kansanopistot

3

24 16

helsingin seudun kansanopistot

55 56 57

1 4 7 12

22 Ota opiksi 20192020

14 21 22


Kansanopistot alueittain

Folkhögskolorna enligt region

ETELÄ-SUOMI

Södra Finland

1. Aktiivi-Instituutti – Helsinki

2. Borgå folkakademi

3. Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland – Hangö campus

4. Helsingin Evankelinen Opisto

5. Itä-Hämeen opisto – Hartola

6. Jamilahden kansanopisto – Hamina

7. JHL-opisto – Helsinki

8. Joutsenon Opisto

9. Kanneljärven Opisto – Lohja

10. Kansanlähetysopisto – Ryttylä

11. Kiljavan opisto – Nurmijärvi

12. Kuurojen kansanopisto – Helsinki

13. Kymenlaakson Opisto – Kouvola

14. Laajasalon opisto – Helsinki

15. Lahden kansanopisto

16. Lärkkulla-stiftelsens

folkakademi – Karis

17. Pekka Halosen akatemia – Tuusula

18. Perheniemen evankelinen

opisto – Iitti

19. Seurakuntaopisto, Jaakkiman

kampus – Ruokolahti

20. Seurakuntaopisto –

Järvenpään kampus

21. Suomen Raamattuopisto –

Kauniainen

22. Työväen Akatemia – Kauniainen

23. Valkealan kristillinen kansanopisto

24. Västra Nylands folkhögskola – Karis

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMI

Västra och Inre Finland

25. Alkio-opisto – Korpilahti

26. Etelä-Pohjanmaan Opisto – Ilmajoki

27. Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland – Vasa campus

28. Fria kristliga folkhögskolan – Vasa

29. Iso Kirja -opisto – Keuruu

30. Jyväskylän kristillinen opisto

31. Jämsän Kristillinen Kansanopisto

32. Karkun evankelinen opisto

33. Karstulan Evankelinen Opisto

34. Kauhajoen evankelinen opisto

35. Kaustisen Evankelinen Opisto

36. Keski-Pohjanmaan kansanopisto –

Kälviä

37. Keski-Suomen Opisto – Äänekoski

38. Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

39. Kronoby folkhögskola

40. Lappfjärds folkhögskola

41. Lehtimäen opisto

42. Murikka-opisto – Terälahti

43. Norrvalla folkhögskola – Vörå

44. Oriveden Opisto – Tampere

45. Päivölän opisto – Valkeakoski

46. Seurakuntaopisto – Lapuan kampus

47. Suomen teologinen

opisto – Tampere

48. Svenska Österbottens

folkakademi – Närpes

49. Voionmaan koulutuskeskus –

Tampere

LOUNAIS-SUOMI

Sydvästra Finland

50. Eurajoen kristillinen opisto

51. Kankaanpään opisto

52. Loimaan evankelinen kansanopisto

53. Länsi-Suomen opisto – Huittinen

54. Muurlan Opisto

55. Paasikivi-Opisto – Turku

56. Turun kristillinen opisto

57. Varsinais-Suomen

Kansanopisto – Paimio

ITÄ-SUOMI

Östra Finland

58. Itä-Karjalan Kansanopisto –

Punkaharju

59. Kiteen Evankelinen Kansanopisto

60. Lieksan kristillinen opisto

61. Otavan Opisto – Mikkeli

62. Pohjois-Karjalan opisto – Niittylahti

63. Pohjois-Savon opisto – Kuopio

64. Portaanpään kristillinen opisto –

Lapinlahti

65. Savonlinnan kristillinen opisto

66. Seurakuntaopisto – Pieksämäen

kampus

67. Suomen Nuoriso-opisto – Mikkeli

68. Valamon opisto – Heinävesi

POHJOIS-SUOMI

Norra Finland

69. Haapaveden Opisto

70. Kainuun Opisto – Mieslahti

71. Kalajoen Kristillinen Opisto

72. Kuusamo-opisto

73. Limingan Kansanopisto

74. Raudaskylän Kristillinen

Opisto – Ylivieska

75. Reisjärven kristillinen opisto

76. Suomen Diakoniaopisto – Oulu

77. Vuolle-opisto – Oulu

LAPPI

Lappland

78. Peräpohjolan Opisto – Tornio

79. Pohjantähti-opisto – Keminmaa

80. Ranuan kristillinen kansanopisto

81. Rovala-Opisto – Rovaniemi

LANDSKAPET ÅLAND

Ahvenanmaan maakunta

82. Ålands folkhögskola – Finström

20192020 Ota opiksi 23


› › › › › ›

› ETELÄ-SUOMI

Aktiivi-Instituutti

Mikonkatu 8 A

00100 Helsinki

(09) 809 3110

koulutus@aktiivi-instituutti.fi

www.aktiivi-instituutti.fi

Kaikille avoin työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus,

joka kouluttaa luottamusmiehiä,

työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä,

järjestötoimijoita sekä muita työelämän

asioista kiinnostuneita vaikuttajiksi työympäristöön

ja työhyvinvointiin liittyvissä

kysymyksissä. Koulutuksessa etsitään

ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja

-olojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin

edunvalvonnan kysymyksiin.

Borgå folkakademi

Runebergsgatan 16-18,

PB 157 06100 Borgå

(019) 576 9500

info@akan.fi

www.akan.fi

Borgå folkakademi är en internatskola mitt

i Borgå. Skolan satsar på kompetenshöjande

utbildningar i form av längre och kortare

kurser. Heltidsstudier berättigar till studieoch

bostadsstöd. Vi välkomnar även finskspråkiga

studerande som genom att studera

ett år hos oss kan förbättra sina kunskaper

i svenska.

Evangeliska folkhögskolan i

Svenskfinland

Korsholmsesplanaden 2 B

65100 Vasa

växel 010 327 1610, rektor 010 327 1601

info@efo.fi

www.efo.fi

Vi arbetar i en öppen och internationell

atmosfär. Att skolan är en kristen folkhögskola

hoppas vi märks i den anda vi arbetar

i ¬med respekt och omsorg. Vi vill ge

högklassig undervisning och ge varandra

möjlighet att utveckla sig själv i mötet med

andra människor och andra kulturer. Skolan

har många länder och kulturer representerade

bland sina studerande.

Helsingin Evankelinen Opisto

Kirstinkatu 1

00530 Helsinki

(09) 774 2420

heoinfo@heo.fi

www.heo.fi

HEO on suosittu kansanopisto keskellä

Helsingin Kalliota. HEO tarjoaa monipuolisesti

media- ja kulttuurialan opintoja sekä

tehokkaan mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot

ja edetä akateemiselle uralle.

Lisätietoja opinnoista ja hakuohjeet: www.

heo.fi. Opistolla on asuntola.

Itä-Hämeen opisto

Kaikulantie 90

19600 Hartola

(03) 874 740

opisto@ihop.fi

www.ihop.fi

Sitoutumaton Itä-Hämeen opisto sijaitsee

4-tien, valtaväylän varrella Hartolassa.

Saman katon alla on lukio, kansalaisopisto,

kansanopisto ja musiikkikoulu. Kirjoittajalinja,

kielilinjat, kädentaidot ja runsaasti

lyhytkursseja.

Jamilahden kansanopisto

Tikkupolku 1

49460 Hamina

0400 318 456

toimisto@jamilahti.fi

www.jamilahti.fi

Jamilahden kansanopisto on turvallinen

pienyhteisö, jossa tuetaan opiskelijan henkisen

ja taiteellisen identiteetin kasvua.

Kodikas ja viihtyisä opisto sijaitsee kauniilla

paikalla meren rannalla vain kahden

kilometrin päässä Haminan keskustasta.

Opiskelu on linjoilla päätoimista ja opintotukeen

oikeuttavaa.

Joutsenon Opisto

Pöyhiänniementie 2

54100 Joutseno

(05) 610 0100 tai 045 844 2993

opisto@joutsenonopisto.fi

www.joutsenonopisto.fi

Joutsenon opisto on Lappeenrannassa

sijaitseva oppilaitos juuri Sinua varten!

Olemme yhteisöllinen, ideologisesti sitoutumaton

opisto, jossa voit asua opiskellessasi

vaikkapa avoimen yliopiston perusopintoja,

itäisiä kieliä, kuvataidetta tai suomen alkeita.

Tarjoamme myös LuMa-opintoja (esim.

lääkistä ajatellen) sekä välivuosilinjan, jos

vielä pohdit, mikä on seuraava askeleesi.

Kanneljärven Opisto

Karstuntie 537

08450 Lohja

(019) 357 811

opisto@kannelopisto.fi

www.kannelopisto.fi

Puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanopisto,

jossa annetaan yleissivistävää

opetusta, ammatillista koulutusta. Kanneljärven

Opistolla koulutetaan nuorisotyön,

kansalaistoiminnan ja vapaa-ajanohjauksen

toimijoita. Monipuoliset tutkinnot ja koulutuspaketit

antavat pätevyyden kuntien, järjestöjen,

lasten- ja nuorisohuoltolaitosten

sekä alan yritysten palvelukseen.

Kansanlähetysopisto

Opistotie 6

12310 Ryttylä

044 565 1381

opisto@sekl.fi

www.kansanlahetysopisto.fi

Kiinnostaako Raamattu? Kansanlähetysopistossa

on seitsemän pitkää opintolinjaa

sekä viisi kesälinjaa. Raamattu- ja apologialinjoilla

syvennytään nimiensä mukaisesti

Raamatun ja apologian opiskeluun. Muilla

linjoillamme opiskelu on käytännönläheisempää,

mutta niidenkin opetuksessa

Raamattu on keskeisellä sijalla. Tarkempia

tietoja linjoistamme saat kotisivuiltamme.

Kiljavan opisto

Kotorannantie 49

05250 Kiljava

(09) 276 251 vaihde

kiljavan_opisto@kio.fi

www.kio.fi

Tarjoamme runsaasti työelämän kehittämiseen

ja edunvalvontaan liittyviä kursseja.

Meillä voi suorittaa ammattitutkintoja. Voionmaan

koulutuskeskuksessa Tampereen

keskustassa voit opiskella mediaa, viestintää

ja kulttuuria tai kasvatustieteitä ja psykologiaa.

Tervetuloa oppimaan kanssamme!

24 Ota opiksi 20192020


Kuurojen kansanopisto

PL 61 (Ilkantie 4)

00401 Helsinki

(09) 580 3850

kansanopisto@kuurojenkansanopisto.fi

www.kuurojenkansanopisto.fi

Opintoja sekä viittomakielisille että kuuleville.

Tehtävämme on kohottaa opiskelijoiden

yleissivistystä, edistää heidän mahdollisuuksiaan

jatko-opintoihin, laajentaa

heidän yhteiskunnallista tietämystään sekä

jakaa tietoa viittomakielestä ja kuurojen

kulttuurista. Myös ulkomaalaiset viittomakieliset

ovat tervetulleita opiskelemaan.

Opiskelukielet ovat suomalainen viittomakieli

ja suomen kieli.

Kymenlaakson Opisto

Marintie 9

46900 Inkeroinen

0207 118 530

toimisto@kyme.fi

www.kyme.fi

Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

oppilaitos, joka on erikoistunut kuvataiteisiin,

viestintään ja maahanmuuttajakoulutukseen.

Opistossa annetaan yleissivistävää

ja ammattiin suuntaavaa koulutusta. Yksilöllisellä

opetuksella vahvistetaan itsetuntoa,

autetaan löytämään omat osaamisalueet

sekä valmennetaan jatko-opintojen

pääsykokeisiin.

Laajasalon opisto

Kuukiventie 6

00840 Helsinki

(09) 621 9000

opisto@laajasalonopisto.fi

www.laajasalonopisto.fi

Opistossamme on seitsemän eri alojen

taidelinjaa, neljä monipuolista toimittajalinjaa,

kehitysmaatutkimus ja kansainvälisyysopintoja,

suomen ja vieraiden kielten

koulutusta, kasvatusalan ja suntioiden ammattitutkinto.

Olemme lisäksi kantamassa

yhteiskuntavastuuta maahanmuuttajien ja

erityisryhmien kouluttamisessa. Opistolla

on asuntola.

Lahden kansanopisto

Sammonkatu 8 H

15140 Lahti

(03) 878 10 toimisto, 040 835 1531 rehtori,

050 563 0506 talouspäällikkö

toimisto@lahdenkansanopisto.fi

www.lahdenkansanopisto.fi

Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

kaupunkiopisto, jonka koulutusalat ovat

perusopetus, maahanmuuttajakoulutus, humanistiset

alat, teatteri ja visuaaliset taiteet.

Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, monikulttuurisuus

ja aktiivinen kansalaisuus.

Lärkkulla

Lärkkullavägen 22

10300 Karis

(019) 275 7200

info@larkkulla.net

www.larkkulla.net

Välkommen att bo och studera i en internationell

miljö. Lärkkulla ordnar utbildning i

musik och språk. Vi är kända för den höga

kvaliteten på utbildningen, vår hemtrevliga

miljö och den goda maten som görs i vårt

eget kök. Varje studerande har eget rum

med dusch och wc. Ju bättre du trivs, desto

mera lär du dig. Lär dig mera och trivs!

Pekka Halosen akatemia

Kansanopistontie 60

04380 Tuusula

09 27 381

kansanopistohaku@keuda.fi

www.keuda.fi/kansanopisto

Opiston tavoitteena on kehittää kuvataiteen

koulutusta, joka kohdistuu taiteen ammattiopetuksen

ja toisaalta työväen- ja kansalaisopistojen

väliin. Toiminnan lähtökohtana

on kuvataiteen perinteen ja nykytaiteen yhteyden

etsimisessä. Opinnoissa tarvittavat

materiaalit opiskelija maksaa itse. Opistossa

on mahdollisuus majoitukseen vuokrasopimuksella.

Perheniemen evankelinen

opisto

Opistontie 15 B

47450 Perheniemi

05 757 4100

opisto@perheniemi.com

www.perheniemi.com

Opisto tarjoaa monipuolista koulutusta

ihmisille, jotka etsivät elämäänsä todellista

sisältöä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille

mahdollisimman hyviä välineitä omien voimavarojen

löytämiseen, elämänhallintaan,

terveen ja täysipainoisen elämän rakentumiseen

sekä ammatillisten valmiuksien

kehittämiseen.

Seurakuntaopisto,

Jaakkiman kampus

Opistontie 21

56100 Ruokolahti

044 258 2464

jaakkimatoimisto@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

Eteläkarjalaisella Saimaan niemellä sijaitseva

viihtyisä oppimisympäristö, joka tarjoaa

ammatillista ja yleissivistävää koulutusta

niin nuorille kuin aikuisillekin. Painotamme

työssämme laatua, luovuutta ja ekologisuutta.

Opetuksen yksityiskohdat selviävät

linjakohtaisista esitteistä, joita saa opistolta

ja netistä. Asuntolassa 100 vuodepaikkaa.

Opiskelijat eivät voi jäädä opistolle viikonlopuksi.

Seurakuntaopisto,

Järvenpään kampus

Järvenpääntie 640

04400 Järvenpää

044 358 8965

laila.martinsone@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

Seurakuntaopisto antaa yleissivistävää koulutusta,

sosiaali- ja terveysalan koulutusta

sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusta.

Seurakuntaopistossa toimivat myös

Työelämän kehittämispalvelut ja Oppisopimuspalvelut.

Seurakuntaopiston missio

on: Tuemme kristillisten arvojen pohjalta

ihmisten ja yhteisöjen kasvua ja elämänrohkeutta.

Suomen Raamattuopisto

PL 15, Helsingintie 10

02701 Kauniainen

(09) 512 3910 info@sro.fi www.sro.fi

Raamattuun ja Suomen ev.-lut. kirkon tunnustukseen

pitäytyvä opisto. Monipuolisia

oppimismahdollisuuksia eri ikäisille ja

maahanmuuttajille. Kaikilla linjoilla opiskellaan

Raamattua. Kunnioitamme ihmis-

20192020 Ota opiksi 25


› › › › › ›

ten erilaisuutta. Tilaa kysellä ja pohtia, etsiä

ja löytää. Raamattuopisto on oiva paikka

tavata uusia ihmisiä ja kokea hengellistä yhteyttä.

Ajanmukaiset majoitus-, ruokailu- ja

opiskelutilat.

Suomen teologinen opisto

Sairaalankatu 5-7

33100 Tampere

040 6449400

teologinen.opisto@svk.fi

www.teologinenopisto.fi

Suomen teologinen opisto on koulutuskeskus,

joka tarjoaa korkealaatuista teologista

koulutusta kaikille kristityille yli kirkkokuntarajojen.

Opiston taustayhteisö on

Suomen Vapaakirkko. Opiston koulutustarjonta

jakautuu neljään osaan, joista jokaisella

on oma koulutuksellinen tehtävänsä:

Teologinen seminaari, raamattukoulut ja

monimuotokoulutuksen eri ohjelmat sekä

tapahtumat ja kurssit.

Työväen Akatemia

Vanha Turuntie 14

02700 Kauniainen

(09) 540 4240 (toimisto)

toimisto@akatemia.org

www.akatemia.org

Opisto järjestää jatko-opintoihin valmentavaa

ja yleissivistävää koulutusta: yhteiskuntatieteelliset,

humanistiset, kasvatustieteelliset,

kansainväliset ja oikeustieteelliset

aineet, teatteritoiminnan, kirjoittamisen

sekä esiintymisen ja draaman opinnot. Runsas

avoimen yliopiston opintotarjonta.

Valkealan kristillinen

kansanopisto

Kansanopistontie 53

47830 Hasula

(05) 341 4600

toimisto@valkealanopisto.fi

www.valkealanopisto.fi

Perus- ja lisäopetuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen

ja maahanmuuttaja koulutuksen

lisäksi opisto järjestää omia lyhytkursseja

sekä yhteistyökursseja seurakuntien ja

järjestöjen kanssa. Lisäksi opisto vuokraa

tiloja sekä tarjoaa majoitus- ja ruokailupalveluja.

Lisätietoja opiston kotisivulta: www.

valkealanopisto.fi

Västra Nylands

folkhögskola

Pumpviken 3

10300 Karis

(019) 222 600

info@vnf.fi

www.vnf.fi

VNF är en obunden, kommunalt ägd folkhögskola

som erbjuder ettåriga studielinjer

inom scenkonst, visuell konst och design,

kommunikation, samhällsämnen, naturvetenskap

och internationella frågor. Skolan

har också en tionde klass. Undervisningsspråken

är svenska, engelska och finska.

Skolan har många finskspråkiga, språkbadande

studerande. VNF har ett

internat med 160 platser.

› LÄNSI- JA

SISÄSUOMI

Alkio-opisto

Tähtiniementie 26

41800 Korpilahti

050 409 3004

toimisto@alkio.fi

www.alkio.fi

Opistossa voi suorittaa humanistisia, kasvatustieteellisiä,

kauppatieteellisiä, luonnontieteellisiä,

yhteiskuntatieteellisiä ja hyvinvointialan

opintoja. Avoimen yliopiston

perusopintoja tai osia niistä voi suorittaa yli

20 aineessa ja aineopintoja 5 aineessa. Lisäksi

tarjolla on yleisopintoja, viestintä- ja

kieliopintoja, amk-opintoja ja valintakokeisiin

valmentavia opintoja.

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Opistontie 111

60800 Ilmajoki

(06) 425 6000 (toimisto)

toimisto@epopisto.fi

www.epopisto.fi

Ammatillista ja vapaan sivistystyön koulutusta.

Painopistealueina jatko-opintoihin

suuntaavat linjat, kulttuurilinjat, suomen

kielen ja kulttuurin opetus maahanmuuttajille,

perusopetuksen lisäopetus sekä kasvatus-

ja ohjausalan ammatillinen koulutus. Lisäksi

avoimen yliopiston opintoja, lyhytkursseja

sekä pääsykoevalmennusta. Opisto on

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Fria kristliga

folkhögskolan

Kaserntorget 1, PB 46

65100 Vasa

(06) 319 1500

info@fkf.fi

www.fkf.fi

Skolans målsättning är att höja allmänbildningen

hos studerandena. Främja deras studier,

vidga kunskaperna om samhället samt

stödja deras personliga utveckling. Skolan

vill hos studerandena väcka och stärka ett

personligt trosliv och kristen livsåskådning.

Möjlighet att bo på internatet på korta helger

finns.

Iso Kirja -opisto

Heikkiläntie 177

42701 Keuruu

040 750 2092

koulutussihteeri@isokirja.fi

www.ikopisto.fi

Kristillinen koulutuskeskus. Monipuoliseen

opetustarjontaamme kuuluu mm. pitkiä

opintolinjoja, FolLOW-opetuslapseuskoulu,

TELLUS-lähetyskoulutus, terapeuttisen

sielunhoidon koulutus sekä avoimen yliopiston

opintoja. Taustayhteisömme on

Suomen helluntaiseurakunnat. Lisäksi tarjoamme

kansainvälisiä yliopistotason tutkintoja

yhteistyössä Alphacrucis Collegen

kanssa.

Jyväskylän kristillinen

opisto

Sulkulantie 28

40520 Jyväskylä

(014) 334 8000

toimisto@jko.fi

www.jko.fi

Säätiöpohjainen Suomen evankelisluterilaisen

kirkon herännäisyyden herätysliikkeeseen

pohjautuva oppilaitos. Välitämme

iloa, eloa ja älyä vahvan osaamisen ja yhteistyöverkoston

pohjalta monimuotoisena

oppimiskeskuksena sekä eri-ikäisten kodinomaisena,

monikulttuurisena kohtaamispaikkana.

Tiedustele vapaita opiskelupaikkoja

koulutusten alkuun asti. Myös avoimen

yliopiston opintoja ja lyhytkursseja.

26 Ota opiksi 20192020


Jämsän Kristillinen

Kansanopisto

Ruotsulantie 42

42100 Jämsä

020 7644 500

toimisto@jamsanopisto.fi

www.jamsanopisto.fi

Opiston kasvatus, opetus ja koulutus perustuvat

vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen

kristillisiin arvoihin. Koulutuksessa

painottuvat arvokasvatus, omaehtoinen

oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja

osallisuus. Koulutuksen painopistealueita

ovat kielet ja kansainvälisyys, musiikkiopinnot,

käden taidot ja yrittäjyys.

Karkun evankelinen opisto

Mainiementie 50

38100 Sastamala

(03) 513 4151

toimisto@keokarkku.fi

www.keokarkku.fi

Opiston aatteellinen tausta on luterilaisen

kirkon sisällä toimiva evankelinen herätysliike.

Arvot: kristillisyys ja evankelisuus,

ihmisläheinen turvallisuus ja yhteisvastuullinen

välittäminen. Lukio, aikuisten perusopetus

ja LuVa kuuluvat opintososiaalisen

edun piiriin.

Karstulan Evankelinen Opisto

Kokkolantie 12

43500 Karstula

(014) 525 2200

kansanopisto@keokarstula.fi

www.keokarstula.fi

Opisto antaa valmiuksia monille eri koulutusaloille.

Järjestämme koulutusta niin

nuorille kuin aikuisille. Olemme erikoistuneet

kasvatusalan, hoitoalan, liikunta-alan

ja kädentaitojen koulutuksiin. Opiskelijaksi

haetaan osoitteessa www.keokarstula.fi/

lomake.html?id=2 . Meillä myös laaja kurssitarjonta

ympäri vuoden!

Kauhajoen evankelinen

opisto

Järvikyläntie 92

61850 Kauhajoki As

020 765 9230

keo@keo.fi

www.keo.fi

Opetuksen tavoitteena on yleissivistyksen

laajentaminen, ammattiin tai jatko-opintoihin

valmentautuminen, taiteiden, ilmaisun

ja luovuuden harjoittaminen, opiskelijan

persoonallisuutta kehittäen ja tukien internaattimuotoisessa

opiskeluympäristössä.

Voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja

muiden opintojen ohella. Opiskelu oikeuttaa

opintotukeen. Viikonloppuasuminen

mahdollista sopimuksen mukaan.

Kaustisen Evankelinen Opisto

Opistontie 30

69600 Kaustinen

040 090 20 87

toimisto@kaustisenopisto.fi

www.kaustisenopisto.fi

Kaustisen Evankelinen Opisto on oppilaitos,

joka järjestää ammatillista koulutusta

sekä vapaatavoitteista koulutusta ja

kursseja aikuisille ja aikuistuville nuorille.

Tilamme ovat viihtyisät ja nykyaikaiset.

Opisto sijaitsee luonnonkauniissa rauhallisessa

ympäristössä.

Keski-Pohjanmaan

kansanopisto

Opistontie 1

68300 Kälviä

040 8085 035

info.kansanopisto@kpedu.fi

www.kpedu.fi/kansanopisto

Keski-Pohjanmaan Kansanopisto on seikkailu!

Seikkailu alkaa Kokkolan kaupungin

Kälviän kylältä valintasi mukaan ammatillisesta

tai vapaatavoitteisesta opiskelusta.

Lähtöruudussa voit valita itsellesi kansanopistolinjan,

ammattitutkinnon, leirin,

ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen,

lyhytkurssin, kokouspalvelut ja muut oheispalvelut.

Keski-Suomen Opisto

Rautatienkatu 25

44150 Äänekoski

0400 115 360

kansanopisto@aanekoski.fi

koskelansetlementti.net/

keski-suomen-opisto

Keski-Suomen Opisto on uusia koulutusmuotoja

etsivä setlementtikansanopisto,

joka tarjoaa vapaan sivistystyön koulutusta,

lyhytkursseja ja täydennyskoulutusta mm.

musiikin, tanssin, kädentaitojen, kestävän

kehityksen alueelta sekä pitempikestoista

kotouttavaa koulutusta maahanmuuttajille.

Opiston omilta sivuilta saa ajankohtaista

tietoa kursseista ja koulutuksista.

Kristliga Folkhögskolan

i Nykarleby

Seminariegatan 19

66900 Nykarleby

(06) 788 9400

info@kredu.fi

www.kredu.fi

En kristen folkhögskola som vill ge ökade

kunskaper och färdigheter med tyngdpunkten

lagd på självständigt tänkande och personlighetsfostran.

Undervisningen stöder

en bred allmänbildning och vill belysa de

frågeställningar som är aktuella i samhället

och i ett internationellt perspektiv.

Kronoby folkhögskola

Torgarevägen 4

68500 Kronoby

(06) 823 1500

info@kvarnen.fi

www.kvarnen.fi

Kvarnen samkommun är en mångsidig

skola med utbildning i form av Påbyggnadsutbildning

(ett tionde skolår kallat

Base Camp), Yrkesutbildning (friluftsguideutbildning

kallat Outoor Education),

hantverk, språk för invandrare (svenska

och finska på olika nivåer), allt vid Kronoby

folkhögskola.

Lappfjärds

folkhögskola

Lappväärtintie 765

64300 Lapväärtti

044 739 7208

www.kristinestad.fi/lafo

Skolan erbjuder utbildning i musik, ljudteknik

och musikproduktion i en inspirerande

miljö. Linjerna är ettåriga och alla intresserade

kan söka till skolan utan tidigare

utbildning och erfarenhet inom branschen.

Skolan erbjuder konserter, samarbetsprojekt,

gästartister, workshops m.m. Många

av våra f.d. elever är i dag yrkesverksamma

musiker, artister, musikproducenter, lärare

och ljudtekniker men.

20192020 Ota opiksi 27


› › › › › ›

Lehtimäen opisto

Opistotie 1/PL 13

63501 Lehtimäki

0400 353826

info@lehopisto.fi

www.lehtimaenopisto.fi

Opisto tarjoaa opinnollisen kuntoutuksen

mukaisia palveluja kuten kokonaisvaltaista

opetusta, kasvatuksellista, fyysistä,

psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta internaattikasvatuksena

moniammatillisen

henkilöstön yhteistyönä. Ammatilliseen

koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä

itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintoja.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Henkilöstö paikalla 24 h/vrk.

Murikka-opisto

Kuterintie 226

34260 Terälahti

020 774 1505

murikka.kurssit@teollisuusliitto.fi

www.murikka.fi

Murikka on työelämän kansanopisto, joka

suuntaa koulutuksensa ensisijaisesti teollisuuden

työntekijöihin. Opisto keskittyy

yhteiskunta-, työ- ja järjestöelämässä tarvittavaan

osaamiseen. Valtaosa koulutuksesta

on lyhytkurssimuotoista aikuiskoulutusta.

Norrvalla folkhögskola

Vöråvägen 305-307

66600 Vörå

(06) 383 1081

folkhogskolan@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/idrott

Folkhögskolan är en obunden skola med

inriktning på idrott, motion och fria studier.

Vi erbjuder yrkesutbildning i form av

grundexamen i idrott och yrkesexamen för

massör. Hos oss kan du också studera till

reseledare eller varför inte bättra på dina

svenskakunskaper om du är ny i Finland.

Oriveden Opisto

Hallilantie 24 33280 Tampere

(03) 3399 2500

opintotoimisto@ahlman.fi

www.ahlman.fi

Ahlmanin Oriveden Opiston talven kestävillä

opintolinjoilla opiskellaan kirjoittamista,

kuvataidetta, musiikkia, visuaalista pelisuunnittelua,

peliteknologiaa tai eSportopintoja.

Lukuvuoden 2019 - 2020 ohjelman

ja lisätiedot saat osoitteesta www.ahlman.fi.

Päivölän Kansanopisto

Päivöläntie 52

37770 Tarttila (Valkeakoski)

03 233 2200

toimisto@paivola.fi

www.paivola.fi

Päivölän opistossa opiskelu tähtää oman

osaamistason kasvattamiseen sekä hyvien

valmiuksien hankkimiseen jatko-opintoja,

pääsykokeita sekä työelämää ajatellen.

Päivölän opisto on profiloitunut tiede- ja

taideaineisiin. Meillä voit opiskella kauppatiedettä,

yhteiskunta-alaa, oikeustiedettä,

matematiikkaa, luonnontiedettä, arkkitehtuuria,

kuvataiteita ja matkailua. Lisätietoja:

www.paivola.fi

Seurakuntaopisto, Lapuan

kristillisen opiston kampus

Siiriläntie 11-13

62100 Lapua

(06) 433 9200

opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

Opisto järjestää vapaatavoitteista koulutusta,

perusopetuksen lisäopetusta, ammatillista

perustutkinto- ja lisäkoulutusta sekä

täydennyskoulutusta. Koulutusten hinnat

vaihtelevat koulutusten tai tutkintojen mukaan,

osa maksuttomia. Lisätietoja opistolta.

Svenska Österbottens

folkakademi

Vasavägen 764

64220 Yttermark

(06) 224 9280

vuxeninstitutet@narpes.fi

www.narpes.fi/vuxeninstitutet

På invandrarlinjen kan man lära sig svenska

och kunskaper om samhället. Vi erbjuder

även mångsidigt, flexibelt kursutbud, övernattning

och frukost/lunch.

Voionmaan koulutuskeskus

TietoPinni, Kanslerinrinne 1

33100 Tampere

(03) 3142 2900

info@voio.fi

www.voio.fi

Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereen

yliopiston pääkampuksella. Medialinjoilla

tehdään harjoitustöinä elokuva- ja

tv-tuotantoja, valokuvia, lehti-, radio- ja

tv-toimittajien juttuja sekä näytellään koulun

tuotannoissa. Lisäksi järjestetään avoimen

yliopiston opintolinjoja psykologiasta ja kasvatustieteestä

sekä media-alan ammattitutkintoa

ja lyhytkursseja. Koululla on asuntola.

› LOUNAIS-SUOMI

Eurajoen kristillinen opisto

Koulutie 4

27100 Eurajoki

044 721 4802

opisto@eko.fi

www.eko.fi

Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta

kaikenikäisille. Opistomme on paikka

perustietojen ja -taitojen syventämiselle,

elämän eväiden hankkimiselle ja jatkoopintoihin

valmentautumiselle. Projektit,

työssäoppiminen, juhlat ja yhteiset tapahtumat,

leirikoulut ja opintokäynnit ovat

keskeinen osa oppimista. Asuntolassa on

mahdollista asua viikonloppuina erillisestä

sopimuksesta.

Kankaanpään opisto

PL 45 (Opistonkatu 5)

38701 Kankaanpää

044 7729 238

kankaanpaan.opisto@kopisto.fi

www.kankaanpaanopisto.fi

Kankaanpään opisto tarjoaa monipuolisen

oppimisympäristön, jossa korostuu ihmisen

elinikäisen kasvun ja oppimisen periaate,

lähimmäisen arvostus, suvaitsevaisuus ja

yhteisöllisyys sekä monimuotoisen kulttuuriperinnön

arvostaminen. Kankaanpään

opistolla on erittäin monipuolinen koulutustarjonta,

toimipisteet Kankaanpäässä ja

Tampereella. Kankaanpään kampuksella on

asuntola.

Loimaan evankelinen

kansanopisto

Opistontie 4

32210 Loimaa

050 448 8470

toimisto@leko.fi

www.leko.fi

28 Ota opiksi 20192020


LEKO tarjoaa valmentavia opintoja, mm.

yliopiston perusopintoja eri aloilta. Opiston

kotisivuilta saa monipuolista tietoa linjoistamme.

Hakemuksia käsitellään kevään

ja kesän aikana saapumisjärjestyksessä.

Valituille lähetetään kutsukirje. Majoitus

normaalisti 2 hengen huoneissa.

Länsi-Suomen opisto

Aino Voipion tie 30

32700 Huittinen

(02) 560 7750

opisto@lansisuomenopisto.fi

www.lansisuomenopisto.fi

Länsi-Suomen opisto on maamme vanhin

suomenkielinen kansanopisto. Koulutustarjonnassa

painopistealueita ovat korkeakouluihin

johtavat, kieli- sekä taidelinjat. Osa

taidelinjoista on englanninkielisiä. Opistolle

tärkeitä arvoja ovat suvaitsevaisuus ja

myönteisen elämänasenteen korostaminen.

Lisäksi opisto edistää yhteisöllisyyttä ja

koulutuksen kansainvälisyyttä.

Muurlan Opisto

Muurlantie 365

25130 Muurla

044 758 1500

toimisto@muurlanopisto.fi

muurlanopisto.fi

Opistomme on aikuiskansanopisto sekä

kurssi- ja koulutuspaikka. Pitkiä linjojamme

ovat valokuvaus-, sarjakuvataide-, videotuotanto-

ja animaatiolinjat. Monimuotokoulutuksiamme

ovat mm. valokuvaus,

graafinen suunnittelu sekä työnohjaajakoulutus,

valokuvaterapian menetelmäohjaajan

koulutus ja ekspressiivisen taideterapian

ohjaajakoulutus. Järjestämme myös lyhytkursseja

ja luentosarjoja.

Paasikivi-Opisto

Harjattulantie 80

20960 Turku

0207 488 600

opisto@harjattula.fi

www.paasikiviopisto.fi

Paasikivi-Opisto on monialainen kansanopisto,

joka on erikoistunut visuaalisen

kulttuurin ja viestinnän aloille. Annamme

vapaatavoitteista koulutusta median ja

taiteen aloilla, suomen kielen ja kansalaistoiminnan

opintoja maahanmuuttajille

sekä ammatillista koulutusta media-alalla.

Paasikivi-Opisto sijaitsee Turussa Kakskerran

saarella.

Turun kristillinen opisto

Lustokatu 7

20380 Turku

02 4123 500

info@tk-opisto.fi

www.turunkristillinenopisto.fi

Opisto antaa eri-ikäisille erilaisista koulutustaustoista

tuleville ja eri elämänvaiheissa

oleville valmisuksia jatko-opintoihin sekä

luo edellytyksiä työhön sijoittumiselle ja

työelämässä toimimiselle. Opisto on saanut

laadukkaasta toiminnastaan tunnuksena

ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen

laatupalkinnon, ISO9001-laatusertifikaatin

ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin.

Varsinais-Suomen Kansanopisto

Vistantie 37

21530 Paimio

050 913 4656

kansanopisto@vsko.fi

www.vsko.fi

Sitoutumaton, yksityisen säätiön ylläpitämä

aikuisoppilaitos. Opintolinjat ovat valmentavaa

ja jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta

taiteen eri aloilta. Pitkä linjat keskittyvät

musiikin, teatterin, maskeerauksen

ja tanssin opetukseen. Toiminnassamme

korostetaan humanismia, kansainvälisyyttä

sekä ekologisuutta.

› ITÄ-SUOMI

Itä-Karjalan Kansanopisto

Valoniementie 32

58450 Punkaharju

(015) 57 211 vaihde, 050 363 5114

ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

www.ikko.fi

Luonnonläheinen, yhteisöllinen ja monikulttuurinen

kansanopisto. Tarjoamme

kaikenikäisille suomalaisille, maahanmuuttajille

ja muille opiskelijoille yleissivistävää

ja ammatillista koulutusta, joka antaa

valmiudet jatko-opintoihin, työelämään,

yhteiskuntaan ja itsensä kehittämiseen ja lisäpisteitä.

Monialaisen opiston kaunis oppimisympäristö

antaa hyvät mahdollisuudet

opiskella käytännönläheisesti.

Kiteen Evankelinen

Kansanopisto

Opistontie 7

82500 Kitee

0400 956 090

toimisto@kiteenkansanopisto.fi

www.kiteenkansanopisto.fi

Opisto antaa yleissivistävää ja ammatissa työskentelyä

tukevaa, opiskelijan persoonallisuutta

kehittävää koulutusta nuorille ja aikuisille.

Lieksan kristillinen opisto

Kylänlahdentie 81

81820 Kylänlahti

0400 487 750

toimisto@lkro.fi

www.lkro.fi

Opisto on pieni, aktiivinen ja kansainvälinen

kansanopisto. Järjestämme perusopetuksen

lisäopetusta ja aikuisten perusopetusta,

suomen kielen ja kulttuurin opintoja,

kädentaitoja ja taiteen opetusta sekä lyhytkursseja

ja leirejä.

Otavan Opisto

Otavantie 2 B

50670 Otava

044 794 3552

info@otavanopisto.fi

www.otavanopisto.fi

Otavan Opisto on Otavan Opiston liikelaitoksen

alaisuudessa toimiva sitoutumaton

kansanopisto. Koulutustehtävät painottuvat

aktiiviseen kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen

mediaan, tulevaisuuden metodologiaan,

kestävään kehitykseen, ympäristövaikuttamiseen

ja globaaliin vastuuseen. Koulutusta

tarjotaan kansalaisjärjestöille ja kansalaisille.

Pohjois-Karjalan opisto

Niittylahdentie 297

82220 Niittylahti

050 4023 167

niittylahti@riveria.fi

www.riveria.fi/opiskelemaan/kansanopisto

Opistomme sijaitsee 15 km Joensuun keskustasta

Pyhäselän rannalla. Meillä on kaksi

pitkää kansanopistolinjaa: hyvinvointi-

20192020 Ota opiksi 29


› › › › › ›

valmentajan ja näyttelijäntyön koulutukset.

Riverian Niittylahden yksikössä on lisäksi

kasvatuksen ja ohjaksen perustutkinto sekä

erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto.

Pohjois-Savon opisto

Kansanopistotie 32

70800 Kuopio

040 1460 200

opisto@psko.fi

www.psko.fi

Sitoutumaton aikuisoppilaitos, jolla on yli

120 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta.

Opiston koulutustarjonnassa on perinteistä

vapaatavoitteista koulutusta, ammatillista

koulutusta sekä aikuisten perusopetusta.

Opiston erikoisosaamisalue on viittomakieli.

Opistolla toimii myös Humanistisen

Ammattikorkeakoulun Kuopion kampus,

jossa voi suorittaa viittomakielentulkin ja

yhteisöpedagogiikan tutkinnot.

Portaanpään kristillinen opisto

Portaanpääntie 63

73100 Lapinlahti

017 272 0900

toimisto@portaanpaa.fi

www.portaanpaa.fi/wordpress

Portaanpään kristillinen opisto on humanistinen

sivistystalo. Se järjestää ammatillista,

yleissivistävää ja vapaan sivistystyön

koulutusta. Portaanpäässä voi hankkia mm.

ammattitutkinnon tai ylioppilastutkinnon,

vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksia ja

tutustua työelämään tai uppoutua taiteen

tekemiseen. Portaanpää on perustettu herännäisyyden

arvopohjalle.

Savonlinnan kristillinen opisto

Opistokatu 1

57600 Savonlinna

(015) 57 2910

info@sko.fi

www.sko.fi

Savonlinnan kristillinen opisto, joka antaa

vapaan sivistystyön koulutusta, perusopetusta,

perusopetuksen lisäopetusta sekä

maksupalvelukoulutusta. Tavoitteena on

edistää yksilön kasvua ja yhteiskunnallista

vastuuta.

Seurakuntaopisto,

Pieksämäen kampus

Huvilakatu 31

76130 Pieksämäki

040 5370999 rehtori, 040 3509150

opintotoimisto.pieksamaki@

seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi

Luther-opisto, Pieksämäen kampus & Seurakuntaopisto,

Pieksämäki: Toiminnan lähtökohdan

muodostaa kristillinen ihmiskäsitys.

Se ilmenee lähimmäisenrakkautena, tasaarvona,

oikeudenmukaisuutena ja yhteisvastuullisuutena.

Opisto antaa yleissivistävää ja

harrastetavoitteista sekä ammatillista koulutusta

kirkon ja yhteiskunnan tehtäviin.

Suomen Nuoriso-opisto

Paukkulantie 22

50170 Mikkeli

040 357 7735

hallinto@sno.fi

www.paukkula.fi

Suomen Nuoriso-opisto on kansanopisto,

jossa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan

perustutkinnon (nuoriso- ja yhteisöohjaus),

opiskella kansanopistolinjoilla sekä lyhytkursseilla.

Valamon opisto

Valamontie 42

79850 Uusi Valamo

(017) 570 1401

opisto@valamo.fi

www.valamo.fi/valamon-opisto

Valamon opisto toimii luostarimiljöössä kaikille

avoimena, yleissivistävänä oppilaitoksena,

joka tarjoaa elävän mahdollisuuden tutustua

ortodoksiseen uskoon ja elämään. Opiston

tarkoituksena on ortodoksisen ihmiskäsityksen

ja elämännäkemyksen perustalta edistää

paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

ja ekumeniaa tavoitteena suvaitsevan ja

eheän ihmisyyden rakentuminen.

› POHJOIS-SUOMI

Haapaveden Opisto

PL 62, 86601 Haapavesi

040 868 2290

opisto@haapop.fi

www.haapop.fi

Haapaveden Opisto on yksityinen ja sitoutumaton

kansanopisto, joka tarjoaa ammatillista,

vapaan sivistystyön sekä aikuisten ja

maahanmuuttajien koulutusta. Opiston toiminta

sekä oppilaitoksena että työyhteisönä

perustuu elämänlaajuiseen oppimiseen,

yhteisöllisyyteen, kulttuurien vuorovaikutukseen

sekä vahvaan ammatti- ja toimintataitoon

hyvinvointialoilta.

Kainuun Opisto

Tahvintie 4, 88380 Mieslahti

0400 731 305

toimisto@kainuunopisto.fi

www.kainuunopisto.fi

Kainuun Opiston toimiluvassa määritellyn

koulutus- ja sivistystehtävän mukaan Kainuun

Opiston toiminta pohjautuu herännäisyyden

aatetaustaan. Koulutus painottuu

luonto-, ympäristö- ja kulttuuriaineisiin

sekä ihmisoikeuksia, monikulttuurisuutta,

hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivista

kansalaisuutta tukevaan koulutukseen ja

kristilliseen kasvatukseen.

Kalajoen Kristillinen Opisto

PL 26 (Kasarmintie 2)

85101 Kalajoki

(08) 463 9200 toimisto@kkro.fi

www.kkro.fi

Kalajoen Kristillinen Opisto on nykyaikainen

oppilaitos ja kurssikeskus, jossa

annetaan ammatillista, ammatilliseen koulutukseen

valmentavaa ja yleissivistävää

opetusta sekä järjestetään lyhytkursseja

eri aloilta. Koulutusaika vaihtelee kolme

lukuvuotta kestävistä linjoista muutaman

päivän mittaisiin kursseihin. Opisto toimii

evankelisluterilaisen kirkon piirissä vaikuttavan

Uusheräyksen hengessä.

Kuusamo-opisto

Kitkantie 35

93600 Kuusamo

050 444 1157

opisto@kuusamo.fi

www.kuusamo-opisto.fi

Koulutus painottuu taiteen, valokuvauksen,

käsityön ja humanistisyhteiskunnallisten

aineiden opetukseen sekä paikallisen

kulttuurin ja luonnontuntemuksen koulutukseen.

Asuminen on mahdollista myös

viikonloppuisin ilman lisämaksua.

30 Ota opiksi 20192020


Limingan Kansanopisto

Arvolankuja 1

91900 Liminka

044 726 5030

toimisto@limingantaidekoulu.fi

www.limingantaidekoulu.fi

Opisto järjestää koulutusta, joka painottuu

taideaineisiin: kuvataidelinja, sarjakuva- ja

animaatiolinja, vapaalinja; avoin yliopisto ja

lyhytkurssit.

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Opistontie 4-6

84880 Ylivieska

(08) 427 6200

info@rko.fi

www.rko.fi

Opiston opintosisällöt vapaan sivistystyön

koulutuksista yleissivistävään ja ammatilliseen

koulutukseen niveltyvät kestävän

kehityksen teemojen alle (globaalisivistys).

Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen

ajatus. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä lapsista

eläkeläisiin. Opisto toimii aktiivisessa yhteydessä

työelämän kanssa. Opistolla on OK-

KA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen

sertifikaatti.

Reisjärven kristillinen opisto

Räisälänmäentie 381

85940 Räisälänmäki

040 714 9120

toimisto@rkropisto.fi

www.rkropisto.fi

Tavoitteena laajentaa yleissivistystä, tukea

itsetuntoa ja persoonallista kasvua, kehittää

oppimista, edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa,

syventää elämänhallinnan ja

käden taitoja, edistää erilaisuuden kunnioittamista,

rohkaista luonnon, kotiseudun

ja elinympäristön kunnioittamiseen, kasvattaa

isänmaallisuuteen ja kansainvälisyyteen

sekä ohjata kristillisten elämänarvojen

sisäistämiseen.

Suomen Diakoniaopiston

kansanopisto, Oulu

Albertinkatu 16 B

90100 Oulu

050 312 5651

www.sdo.fi/tietoa-koulutuksista/

kansanopiston-koulutus

Koulutusta sekä nuorille että aikuisille,

Suomen Diakoniaopiston Oulun ja Ylitornion

kampuksilla. Opiskelijamme valmistuvat

lähihoitajiksi ja lastenohjaajiksi. Meillä voit

opiskella lisäkoulutuksessa ammattitutkintoon

tai erikoisammattitutkintoon, päivittää

osaamista alan täydennyskoulutuksessa sekä

osallistua vapaan sivistystyön kursseille.

Vuolle-opisto

Nahkatehtaankatu 2

90130 Oulu

08 555 4000

opisto@vuolleoulu.fi

www.vuolleoulu.fi

Vuolle-opisto on setlementtikansanopisto,

joka tarjoaa pääosin lukuvuoden mittaisia

vapaan sivistystyön koulutuksia, aikuisten

perusopetusta sekä tutkintoon johtavaa

ammatillista lisäkoulutusta. Tietoa koulutuksista

ja sähköiset hakulomakkeet www.

vuolleoulu.fi.

› LAPPI

Peräpohjolan Opisto

Kivirannantie 13-15

95410 Tornio

040 744 5260 pptoimisto@ppopisto.fi

www.ppopisto.fi

Sitoutumaton opisto on vahva nuoriso- ja

vapaa-aika -alan osaamiskeskus, jonka koulutustavoitteena

on tukea nuorten aikuisten

kasvua antamalla yleissivistävää koulutusta

sekä ammatillista koulutusta lasten

ja nuorten parissa työskenteleville. Muuta

ammatillista lisäkoulutusta tarjotaan kysyntälähtöisesti

eri aloille.

Pohjantähti-opisto

Pohjantie 23, 94400 Keminmaa

0400 358 761

info@pto.fi, www.pto.fi

Yhteiskunnallisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti

sitoutumaton oppilaitos. Opiston

opetuskieli on suomi. Pohjantähti-opiston

opetuksen keskeisenä tehtävänä on vastata

alueen yleiseen sivistystarpeeseen sekä edistää

erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden

yleissivistystä ja henkistä kasvua. Ajankohtaiset

linja- ja kurssitiedot: www.pto.fi. Käyntiosoite

Kemissä: Marina Takalon katu 3.

Ranuan kristillinen

kansanopisto

Kansanopistontie 6, 97700 Ranua

0400 834 017

opisto@rakro.fi

www.rakro.fi

Tavoitteena on laajentaa yleissivistystä,

yhteiskunnallista tietämystä ja kansainvälisyyttä

sekä tukea opiskelijoiden persoonallista

kehitystä. Painopistealueina ovat arvokasvatus,

viestintä, kuvataide, yrittäjyys,

työelämä-, käden-, luonto- ja erätaidot sekä

yleissivistävät opinnot. Opisto tukeutuu

kasvatus- ja koulutustehtävässään vanhoillislestadiolaisen

herätysliikkeen kristillisiin

arvoihin.

Rovala-Opisto

Rovala 5

96100 Rovaniemi

040 487 3010

rovala-opisto@rovala.fi

www.rovala.fi

Rovala-Opisto on setlementtikansanopisto,

joka järjestää vapaan sivistystyön ja ammatillista

koulutusta sekä avoimia yliopistoopintoja.

Opisto tarjoaa mahdollisuuden

itsensä kehittämiseen, jatko-opintoihin,

työelämään valmentautumiseen ja arvosanojen

suorittamiseen. Hakulomakkeita ja

lisätietoja saa opistolta ja internetistä osoitteessa

www.rovala.fi.

› LANDSKAPET

ÅLAND

Ålands folkhögskola

Folkhögskolevägen 41, 22310 Pålsböle

(018) 43 240

folkis@afhs.ax

www.afhs.ax

Ålands folkhögskola ger, i överensstämmelse

med sin folkbildningstradition,

allmänbildande och studieförberedande

undervisning till ungdomar och vuxna enligt

principen om livslångt lärande. Skolan

grundades 1895 och har landskapet Åland

som huvudman. På skolan finns en linje

för ungdomar; NYAlinjen och två linjer för

vuxna; Hantverkslinjen och Vildmark &

foto. Se info på vår hemsida.

20192020 Ota opiksi 31


’’

Hae linjaasi

kansanopistot.fi

hakukoneesta!

www.kansanopistot.fi

More magazines by this user