10.12.2018 Views

Dosis 4/2018

Farmaseuttinen aikakauskirja DOSIS 4/2018 vol.34 Suomen Farmasialiitto ry

Farmaseuttinen aikakauskirja DOSIS 4/2018 vol.34 Suomen Farmasialiitto ry

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Farmaseuttinen aikakauskirja<br />

Vol. 34 | 4/<strong>2018</strong><br />

PÄÄKIRJOITUS<br />

Katri Hämeen-Anttila, Ulla Närhi<br />

Verkostot Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa jalkauttamassa..............................261<br />

ALKUPERÄISTUTKIMUKSET<br />

Kim Rattay, Hanna Kauppinen, Riitta Ahonen, Johanna Timonen:<br />

Mielipiteitä sähköisen reseptin tietosuojasta – kyselytutkimus apteekkien asiakkaille.............264<br />

Suvi T. Häkkinen, Kirsi-Marja Oksman-Caldentey:<br />

Skopolamiinia tuottavien karvajuurien metabolinen<br />

stabiilisuus 16 vuoden ylläpidon jälkeen................................................................................................... 276<br />

KATSAUKSET<br />

Niina Laine, Kirsi Kvarnström, Lotta Schepel<br />

Farmasian ammattilaisten rooli sairaaloiden mikrobilääkehoidon ohjauksessa...........................288<br />

Pirkko Paakkari, Marja Forsell<br />

Munuaisten vajaatoiminta – huomaamatta jäävä lääkehoidon ongelma?......................................296<br />

VÄITÖSKIRJAKATSAUS<br />

Kati Sarnola<br />

Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus – lääkkeiden saatavuusongelmat<br />

Suomessa ja harvinaislääkkeiden saavutettavuus Euroopassa.........................................................304<br />

Refereet <strong>2018</strong>.....................................................................................................................................................316<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 259<br />

© DOSIS nr0 4/<strong>2018</strong>


Farmaseuttinen aikakauskirja<br />

Vol. 34 | 4/<strong>2018</strong><br />

Julkaisija<br />

Suomen Farmasialiitto ry /<br />

viestintä<br />

Asemamiehenkatu 2<br />

00520 Helsinki<br />

Päätoimittaja<br />

Dosentti Anneli Ritala-Nurmi<br />

VTT<br />

Tietotie 2<br />

Espoo<br />

dosis@farmasialiitto.fi<br />

Toimituskunta<br />

Dosentti Katri Hämeen-Anttila<br />

Proviisori, toksikologi Antti Kataja<br />

Farmasian tohtori Anne Lecklin<br />

Farmasian tohtori Minna Matikainen<br />

Dosentti Ulla Närhi<br />

Farmasian tohtori Joni Palmgrén<br />

Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä<br />

Ulkoasu<br />

Omnipress Oy<br />

Oona Kavasto/Hank,<br />

www.omnipress.fi<br />

ISSN 0783-4233<br />

© DOSIS nr0 4/<strong>2018</strong> 260<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


PÄÄKIRJOITUS<br />

Verkostot Rationaalisen<br />

lääkehoidon toimeenpanoohjelmaa<br />

jalkauttamassa<br />

Rationaalisen lääkehoidon loppuraportti<br />

ja työryhmien raportit<br />

on julkaistu alkuvuodesta <strong>2018</strong><br />

(https://stm.fi/rationaalinenlaakehoito/julkaisut),<br />

kuten Dosiksen<br />

numerossa 2/<strong>2018</strong> todettiin. Samalla<br />

tuotiin esille, että lääkealan kaikkia toimijoita<br />

tarvitaan yhteisten tavoitteiden käytäntöön viemiseen,<br />

etteivät ne jää vain raportteihin kirjatuiksi, käytännössä<br />

toteutumattomiksi tavoitteiksi.<br />

Kansallisesti laajin yhteenliittymä näitä yhteisiä<br />

tavoitteita toteuttamassa on Lääkeinformaatioverkosto.<br />

Sen työryhmät (https://www.innokyla.fi/<br />

web/hanke167840) ovat omalta osaltaan lähteneet<br />

viemään käytäntöön Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.<br />

Itse asiassa kyseinen toimeenpano-ohjelma<br />

on työryhmien tärkein ohjenuora toimintakaudella<br />

<strong>2018</strong>–2020. Läpileikkaavana teemana<br />

on kaikilla työryhmillä ”Lääkehoito on kumppanuutta”,<br />

joka on nostettu Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa<br />

keskiöön. Konkreettisia esimerkkejä<br />

eri työryhmien toiminnasta ovat seuraavat:<br />

• ”Potilaan ja eri ammattilaisten rooli lääkehoitoprosessissa”<br />

sanomasta viestiminen esimerkiksi potilasjärjestöjen<br />

lehdissä ja koulutuksissa<br />

• Hyvien, lääkehoidon järkevöittämiseen suuntautuvien<br />

toimintamallien esiin nostaminen terveydenhuollon<br />

ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa<br />

• Moniammatillisen yhteistyön edistäminen eri<br />

ammattilaisten koulutuksen kautta<br />

Tutkimuksen näkökulmasta Lääkehoito on kumppanuutta<br />

-tavoite haastaa tutkimaan lääkkeiden käyt-<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 261<br />

© DOSIS nr0 4/<strong>2018</strong>


täjien arkea. Ymmärrystä tarvitaan laajemmista ilmiöistä<br />

– esimerkiksi siitä, millaisia lääkekäsityksiä tai<br />

lääkkeiden käyttötapoja on väestötasolla. Tutkimuksen<br />

avulla tunnistetaan lääkehoitojen toteutumisen<br />

ongelmakohtia, jotta näihin voidaan hakea ratkaisuja.<br />

Toisaalta tietoa ja osaamista tarvitaan potilaan yksilölliseen<br />

kohtaamiseen. Tutkimustietoa tarvitaan<br />

myös tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten<br />

vuorovaikutustaitojen koulutusta erilaisten potilasja<br />

väestöryhmien kohtaamisessa.<br />

Rationaalisen lääkehoidon aihealueella tehtävää<br />

tutkimusta on lähdetty edistämään Rationaalisen<br />

lääkehoidon tutkimusverkostossa (https://www.<br />

fimea.fi/kehittaminen/tutkimus/rationaalisenlaakehoidon-tutkimusverkosto).<br />

Fimean koordinoiman<br />

verkoston tavoitteena on toteuttaa Rationaalisen<br />

lääkehoidon tutkimusstrategiaa ja lisätä yhteistyötä<br />

tämän aihepiirin tutkimuksessa. Tutkimusverkoston<br />

toiminta muotoutuu aihepiirin tutkijoiden<br />

aktiivisuuden ja tarpeiden mukaisesti. Helmikuussa<br />

2019 kokoonnutaan verkostoitumistilaisuuteen<br />

Tahkovuorelle pohtimaan, mitkä rationaalisen lääkehoidon<br />

tutkimusteemoista ovat sellaisia, joista voisi<br />

muodostua laajempaa tutkimusyhteistyötä ja jopa<br />

konsortiotutkimuksia. Lisäksi tilaisuudessa tunnistetaan<br />

rahoitusinstrumentteja, joista olisi mahdollista<br />

hakea rahoitusta näihin teemoihin. Verkostoitumistilaisuuksia<br />

järjestetään jatkossa eri puolella Suomea.<br />

Verkoston toimintaan pääsee mukaan tilaamalla uutiskirjeen<br />

Fimean verkkosivuilta (https://www.fimea.<br />

fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/uutiskirjetilaus).<br />

Fimea on selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön<br />

toimeksiannosta reaalimaailman datan käyttöä lääkkeiden<br />

ja lääkinnällisten laitteiden säätelyn, terveydenhuollon<br />

menetelmien arvioinnin ja lääkehoitojen<br />

kansallisen ohjauksen näkökulmista. Tämä selvitystyö<br />

luo pohjaa Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman<br />

ensimmäisen linjauksen ”Lääkehoitoa<br />

ja lääkehuoltoa johdetaan tiedolla kansallisesti, alueellisesti<br />

ja palveluyksiköissä” toteutukseen. Selvitystyössä<br />

kuvataan tietotarpeet, keskeiset hankkeet, toimintaympäristö<br />

ja tietovarannot sekä rajoitukset reaalimaailman<br />

datan käytössä. Sote-tietovarantoihin,<br />

kuten terveydenhuollon rekistereihin, potilastietojärjestelmiin<br />

ja Kanta-palveluun, kertyvää reaalimaailman<br />

dataa voidaan hyödyntää muun muassa hoidon<br />

hyötyjen ja haittojen sekä palveluiden ja voimavarojen<br />

käytön tutkimiseen. Kaikki tämä luo perustan päätöksenteolle<br />

ja resurssien käytön ohjaamiselle terveydenhuollossamme.<br />

Reaalimaailman datan käyttöön<br />

liittyy myös monenlaisia haasteita ja rajoituksia, joihin<br />

tutkimusta tekevän tulee olla perehtynyt. Reaalimaailman<br />

dataa tutkimuksessaan käyttävällä tulee olla<br />

paitsi ymmärrys eri tietovarantojen datan laadusta<br />

ja kattavuudesta, myös menetelmäosaamista aineiston<br />

muodostamiseen ja analysointiin.<br />

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman<br />

jalkauttaminen siis jatkuu monella tasolla. Toimeenpano-ohjelmassa<br />

asetettiin toiminnan tavoitteita<br />

vuoteen 2022 mennessä – näitä kohti edetään<br />

monen eri tahon yhteistyöllä, työkaluina sekä ohjaus,<br />

neuvonta että säädösvalmistelu.<br />

LÄHTEET<br />

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus<br />

Fimea. Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto<br />

kokoontuu verkostoitumistilaisuuteen (verkkouutinen):<br />

https://www.fimea.fi/-/rationaalisenlaakehoidon-tutkimusverkosto-kokoontuuverkostoitumistilaisuuteen-14-2-2019-<br />

tahkovuorelle-tule-mukaan- (13.11.<strong>2018</strong>)<br />

Närhi U., Palmgren J. Linjauksista käytäntöön.<br />

Pääkirjoitus. <strong>Dosis</strong> 2:101–102, <strong>2018</strong><br />

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoohjelman<br />

loppuraportti (8.11.<strong>2018</strong>)<br />

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3915-8<br />

Tutkimustieto hyötykäyttöön: Rationaalisen lääkehoidon<br />

tutkimusstrategia <strong>2018</strong>–2022 (8.11.<strong>2018</strong>)<br />

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3905-9<br />

Rannanheimo P, Jauhonen H-M. Mihin reaalimaailman<br />

dataa tarvitaan? Näkökulmana<br />

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden valvonta,<br />

arviointi (HTA) ja kansallinen ohjaus.<br />

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja<br />

muistioita 44/<strong>2018</strong>, Helsinki <strong>2018</strong><br />

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3998-1<br />

(27.11.<strong>2018</strong>)<br />

➔ Katri Hämeen-Anttila<br />

FaT, dosentti,<br />

tutkimus- ja kehittämispäällikkö,<br />

Lääkealan turvallisuus- ja<br />

kehittämiskeskus Fimea<br />

➔ Ulla Närhi<br />

FaT, dosentti,<br />

neuvotteleva virkamies,<br />

hyvinvointi- ja palveluosasto,<br />

sosiaali- ja terveysministeriö<br />

© DOSIS nr0 4/<strong>2018</strong> 262<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


<strong>Dosis</strong> – alansa ainoa<br />

suomenkielinen<br />

tieteellinen julkaisu<br />

Dosiksessa julkaistaan farmasian ja sen<br />

lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia,<br />

tieteellisiä kommentteja ja referaatteja<br />

sekä väitöskirjojen tiivistelmiä.<br />

<strong>Dosis</strong> on avoin verkkolehti ja se ilmestyy neljä<br />

kertaa vuodessa osoitteessa www.dosis.fi<br />

Sitä kustantaa ja julkaisee Suomen Farmasialiitto.<br />

Dosiksen julkaisut löytyvät myös Terveysportin<br />

kautta Duodecimin lääketietokannasta:<br />

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti


Mielipiteitä sähköisen<br />

reseptin tietosuojasta<br />

– kyselytutkimus apteekkien<br />

asiakkaille<br />

➔ Kim Rattay*<br />

Proviisori<br />

Farmasian laitos<br />

Terveystieteiden tiedekunta<br />

Itä-Suomen yliopisto<br />

kim.rattay@outlook.com<br />

➔ Hanna Kauppinen * , **<br />

FaT, projektitutkija<br />

Farmasian laitos<br />

Itä-Suomen yliopisto<br />

hanna.kauppinen@uef.fi<br />

➔ Riitta Ahonen<br />

Apteekkiopin professori<br />

Farmasian laitos<br />

Terveystieteiden tiedekunta<br />

Itä-Suomen yliopisto<br />

riitta.ahonen@uef.fi<br />

➔ Johanna Timonen<br />

FaT, yliopistotutkija<br />

Farmasian laitos<br />

Terveystieteiden tiedekunta<br />

Itä-Suomen yliopisto<br />

johanna.timonen@uef.fi<br />

* Yhdenvertainen kirjoittajuus<br />

** Kirjeenvaihto<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 264<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


TIIVISTELMÄ<br />

Johdanto: Sähköinen resepti on Suomessa laajamittaisessa käytössä. Reseptitiedot ovat arkaluontoisia terveystietoja,<br />

joten potilailla tulee olla luottamus yksityisyydensuojaan ja reseptitietojensa asianmukaiseen<br />

käyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää apteekkien asiakkaiden mielipiteitä sähköisen reseptin<br />

turvallisuudesta ja tietosuojasta sekä lääkäreiden ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön katseluoikeudesta<br />

sähköisiin resepteihin.<br />

Aineisto ja menetelmät: Kyselytutkimus toteutettiin syksyllä 2015. Kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet<br />

sähköisellä reseptillä itselleen lääkkeitä hakeneet apteekkien asiakkaat. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä<br />

2 915 eri puolelta Suomea sijainneista apteekeista (n=18). Tutkimuksessa käytettiin Likert-asteikollisia<br />

väittämiä ja avointa kysymystä. Likert-asteikon vastaukset analysoitiin suorina jakaumina, ristiintaulukoina,<br />

sekä X<br />

2- ja Fisherin tarkalla nelikenttä -testillä. Avoimen kysymyksen vastaukset luokiteltiin, koodattiin<br />

ja analysoitiin suorina jakaumina.<br />

Tulokset: Tutkimusaineisto koostui 1 288 (vastausprosentti 44 %) kyselylomakkeesta. Lähes kaikkien kyselyyn<br />

vastanneiden apteekkien asiakkaiden mielestä sähköisen reseptin käyttäminen oli turvallista (97 %). Kyselyyn<br />

vastanneet eivät pelänneet reseptitietojensa päätymistä asiattomien käsiin (77 %) tai reseptitietojensa<br />

väärinkäyttöä (82 %). Suurin osa vastaajista piti tärkeänä, että lääkärit (98 %) ja apteekkien farmaseutit/proviisorit<br />

(96 %) pääsevät heidän reseptitietoihinsa. Avoimessa kysymyksessä vastaajat toivat yleisimmin esille,<br />

että heillä on vaikeuksia päästä Omakantaan tai ettei sen käyttöön ole mahdollisuutta.<br />

Johtopäätökset: Apteekkien asiakkaat pitävät sähköistä reseptiä pääsääntöisesti turvallisena ja luottavat<br />

reseptitietojensa asianmukaiseen käyttöön. Osa kuitenkin pelkää reseptitietojensa päätymistä asiattomien<br />

käsiin. Lääkäreiden ja farmaseuttisen henkilöstön pääsyä reseptitietoihin pidetään tärkeänä. Osalla apteekkien<br />

asiakkaista on vaikeuksia päästä katsomaan omia reseptitietojaan Omakannasta. Apteekkien asiakkaille,<br />

joilla on pelkoja tietojensa väärinkäytöstä tai vaikeuksia Omakannan käytössä, tulisi tarjota enemmän tietoa<br />

ja neuvontaa sähköisestä reseptistä ja Omakannan käytöstä.<br />

Avainsanat: sähköinen resepti, tietosuoja, lääkitysturvallisuus, asiakas, apteekki, kysely<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 265<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


JOHDANTO<br />

Sähköinen resepti on otettu Suomessa vaiheittain<br />

käyttöön vuodesta 2010 alkaen (laki sähköisestä lääkemääräyksestä<br />

61/2007). Sähköisten reseptien käyttö<br />

kasvoi nopeasti, ja vuonna 2015 sähköisten reseptien<br />

osuus oli yli 90 prosenttia kaikista noin 55 miljoonasta<br />

toimitetusta reseptistä (Fimea ja Kela 2016,<br />

Kanta <strong>2018</strong>a). Sen käyttö on ollut pakollista koko suomalaisessa<br />

sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta<br />

2017.<br />

Yksi sähköisen reseptin käyttöönoton keskeisistä<br />

tavoitteista on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta<br />

(laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).<br />

Reseptien tallentaminen Reseptikeskukseen parantaa<br />

potilas- ja lääkitysturvallisuutta, koska se mahdollistaa<br />

potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityksensä<br />

selvittämisen ja huomioimisen lääkehoitoa toteutettaessa<br />

(HE 250/2006). Reseptikeskuksessa olevat<br />

potilaan reseptitiedot ovat arkaluonteista terveystietoa,<br />

ja niiden katselu- ja käsittelyoikeudet ovat<br />

tarkoin rajatut (laki sähköisestä lääkemääräyksestä<br />

61/2007). Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi<br />

terveydenhuollon henkilöstöllä tulee kuitenkin olla<br />

pääsy potilaan reseptitietoihin. Potilailla pitää olla<br />

luottamus yksityisyydensuojansa säilymiseen sekä<br />

tietojensa asianmukaiseen käyttöön.<br />

Lääkärillä on oikeus katsoa ja käsitellä potilaan<br />

suostumuksella Reseptikeskukseen talletettuja tietoja<br />

lääkkeen määräämisen yhteydessä ja hoitosuhteen<br />

ollessa voimassa (Kanta <strong>2018</strong>b). Apteekeissa farmaseuttinen<br />

henkilöstö voi katsoa ja käsitellä Reseptikeskuksessa<br />

olevia asiakkaan reseptitietoja reseptintoimituksen<br />

yhteydessä asiakkaan suostumuksella<br />

(laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Reseptikeskuksen<br />

tietojen katselusta ja käsittelystä tallentuu<br />

aina merkintä (lokitieto), joten jälkikäteen voidaan<br />

selvittää, mihin tarkoitukseen tietoja on käytetty<br />

ja ketkä ovat niitä käsitelleet (Kanta <strong>2018</strong>c). Potilaat<br />

voivat tarkastella omia potilas- ja reseptitietojaan<br />

Omakannassa (Kanta <strong>2018</strong>d).<br />

Apteekkien asiakkaiden kokemuksia sähköisestä<br />

reseptistä on tutkittu jonkin verran (esim. Hammar<br />

ym. 2011, Cochran ym. 2015, Schleiden ym. 2015, Sääskilahti<br />

ym. 2016, Lämsä ym. 2017, Lämsä ym. <strong>2018</strong>a).<br />

Tutkimusten mukaan sähköiseen reseptiin on oltu<br />

pääosin tyytyväisiä (Hammar ym. 2011, Frail ym. 2014,<br />

Cochran ym. 2015, Lämsä ym. <strong>2018</strong>a). Sen on koettu<br />

olevan paperireseptiä vaivattomampi sekä helpottavan<br />

ja nopeuttavan apteekissa asiointia (Duffy ym.<br />

2010, Hammar ym. 2011, Cochran ym. 2015, Sääskilahti<br />

ym. 2016). Lisäksi potilas- ja lääkitysturvallisuuden<br />

on koettu parantuneen (Duffy ym. 2010, Hammar<br />

ym. 2011, Schleiden ym. 2015). Monista sähköisen<br />

reseptin eduista huolimatta apteekkien asiakkaat<br />

ovat kokeneet vaikeuksia pysyä ajan tasalla omasta<br />

lääkehoidostaan (Sääskilahti ym. 2016, Lämsä ym.<br />

2017). Lisäksi potilaiden hoitoon sitoutumisen on raportoitu<br />

heikentyneen sähköisen reseptin aikakaudella<br />

(Bergeron ym. 2013). Terveydenhuollon digitalisoitumisen<br />

myötä osa kuluttajista on huolissaan yksityisyydensuojastaan<br />

ja terveystietojensa päätymisestä<br />

asiattomien käsiin (Pouyan ja Murali 2017). Tutkimustietoa<br />

sähköisen reseptin turvallisuudesta tietosuojan<br />

näkökulmasta on julkaistu vain vähän (Hammar<br />

ym. 2011, Frail ym. 2014, Cochran ym. 2015). Tämän<br />

tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten<br />

apteekkien asiakkaiden mielipiteitä sähköisen reseptin<br />

turvallisuudesta ja tietosuojasta sekä lääkäreiden<br />

ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön oikeudesta<br />

sähköisten reseptitietojen katseluun.<br />

Tässä tutkimuksessa tietosuojalla tarkoitetaan henkilön<br />

yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen käsittelyä<br />

siten, että henkilöön yhdistettävissä olevat<br />

tiedot eivät päädy ulkopuolisten käytettäviksi tai käsiteltäviksi<br />

(Ruotsalainen 2006). Tietosuoja toteutetaan<br />

teknisten tai muiden keinojen avulla. Lääkitysturvallisuudella<br />

tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön ja<br />

lääkehoidon toteuttamiseen liittyvää turvallisuutta<br />

(Stakes ja Rohto 2006, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos<br />

2011). Se käsittää toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä<br />

lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien<br />

ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi<br />

lääkehoitoketjun eri vaiheissa.<br />

AINEISTO JA MENETELMÄT<br />

Syksyllä 2015 toteutettiin kyselytutkimus 18 vuotta<br />

täyttäneille apteekkien asiakkaille, jotka hakivat sähköisellä<br />

reseptillä lääkettä itselleen. Tutkimukseen<br />

valittiin 18 apteekkia siten, että jokaiselta Aluehallintoviraston<br />

toimialuejaon mukaiselta alueelta (Aluehallintovirasto<br />

2016) otettiin mukaan reseptuuriltaan<br />

yksi iso ja yksi pieni yksityinen apteekki, sekä yksi Yliopiston<br />

Apteekin toimipiste. Ahvenanmaa jätettiin<br />

tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimusajankohtana<br />

sähköinen resepti ei ollut siellä yleisesti käytössä.<br />

Kyselylomakkeita toimitettiin apteekkeihin niiden<br />

päivittäiseen reseptuuriin suhteutettu määrä (30–200<br />

lomaketta/apteekki) sekä ohjeet niiden jakamiseen.<br />

Apteekin henkilökunta kertoi asiakkaille tutkimuksesta<br />

ja tarjosi mahdollisuutta osallistua siihen asiakastapahtuman<br />

päätteeksi. Asiakas täytti kyselylomakkeen<br />

kotona ja palautti sen valmiiksi maksetus-<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 266<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


sa postikuoressa tutkimusryhmälle. Tutkimuksesta<br />

kieltäytyneistä ei pidetty kirjaa. Apteekit jakoivat lomakkeita<br />

kahden viikon ajan ja ilmoittivat sen jälkeen<br />

jakamatta jääneiden lomakkeiden lukumäärän<br />

tutkimusryhmälle vastausprosentin laskemista varten.<br />

Vastaavaa tutkimusmenetelmää on käytetty aiemmin<br />

esimerkiksi tutkittaessa lääkkeiden käyttäjien<br />

kokemuksia lääkevaihdosta (Heikkilä ym. 2007).<br />

Nelisivuinen kyselylomake sisälsi yhteensä 26<br />

strukturoitua, avointa ja Likert-asteikollista kysymystä.<br />

Lomake suunniteltiin lain tavoitteiden (laki sähköisestä<br />

lääkemääräyksestä 61/2007), sähköisen reseptin<br />

oletettujen vaikutusten (HE 250/2006) sekä aikaisempien<br />

tutkimusten perusteella (Hyppönen ym.<br />

2006, Hammar ym. 2011). Kyselylomake pilotoitiin<br />

paikallisessa apteekissa samalla kohderyhmällä kuin<br />

varsinainen tutkimus keväällä 2015. Tutkijat haastattelivat<br />

kyselylomakkeen täyttäneitä asiakkaita kysymysten<br />

ymmärrettävyydestä. Pilotoinnin perusteella<br />

kyselylomakkeeseen tehtiin vähäisiä muutoksia.<br />

Tässä artikkelissa raportoidaan vastaukset kyselylomakkeen<br />

kahdesta kysymyksestä. Mielipiteitä sähköisen<br />

reseptin turvallisuudesta sekä reseptitietojen<br />

katseluoikeuksista kysyttiin Likert-asteikollisella kysymyksellä.<br />

Kysymys sisälsi viisi väittämää: Sähköisen<br />

reseptin käyttäminen on turvallista; On tärkeää, että<br />

lääkäri pääsee katsomaan myös muiden lääkäreiden<br />

minulle sähköisillä resepteillä määräämät lääkkeet;<br />

On tärkeää, että apteekin farmaseutti/proviisori pääsee<br />

näkemään kaikki minulle sähköisillä resepteillä<br />

määrätyt lääkkeet; Pelkään, että asiattomat henkilöt<br />

saattavat katsella tai käyttää reseptitietoja, ja Pelkään,<br />

että sähköisten reseptien tietoja käytetään väärin.<br />

Väittämiin pyydettiin vastaamaan viisiportaisella<br />

asteikolla: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Jokseenkin<br />

samaa mieltä, 3 = Jokseenkin eri mieltä, 4 = Täysin<br />

eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa. Toinen raportoitava<br />

kysymys oli kyselylomakkeen lopussa ollut avoin<br />

kysymys ”Tähän voitte kirjoittaa kommentteja tästä<br />

kyselystä sekä kokemuksianne sähköisestä reseptistä<br />

ja Omakanta-palvelusta”. Avoimen kysymyksen vastauksista<br />

tutkimukseen sisällytettiin sähköistä reseptiä<br />

tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta<br />

käsittelevät vastaukset. Tällaisia vastauksia olivat<br />

esimerkiksi sähköisen reseptiin turvallisuuteen liittyvät<br />

huolet tai lääkitysturvallisuuteen liittyvät ongelmat,<br />

kuten vaikeus pysyä ajan tasalla resepteistä.<br />

Vastaajien taustatiedoista sukupuoli, asuinalue, koulutus<br />

ja lääkityksen säännöllisyys kysyttiin strukturoiduilla<br />

kysymyksillä ja syntymävuosi avoimella kysymyksellä.<br />

Analysointi<br />

Kyselylomakkeen lopussa olleen avoimen kysymyksen<br />

vastaukset analysoitiin vapaamuotoisella sisällönanalyysilla<br />

(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008).<br />

Analyysissa käytettiin sekä aineistolähtöistä (induktiivinen)<br />

että teorialähtöistä (deduktiivinen) lähestymistapaa<br />

(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008, Kylmä<br />

ja Juvakka 2014). Analyysi aloitettiin lukemalla vastauksia<br />

ja kirjaamalla tietosuojaan ja lääkitysturvallisuuteen<br />

liittyvät vastaukset Microsoft Excel for Office<br />

2016 -taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkoon kirjattuja<br />

vastauksia luettiin läpi ja tarvittaessa yksittäinen<br />

vastaus eroteltiin useaksi analyysiyksiköksi. Analyysiyksikkönä<br />

oli sana, lause tai lausejoukko, joka kuvasi<br />

yhden tutkimuskysymyksen kannalta oleellisen asian<br />

(Hämeen-Anttila ja Katajavuori 2008). Näin ollen yksi<br />

vastaus saattoi sisältää useamman analyysiyksikön.<br />

Analyysiyksiköitä tarkasteltiin samankaltaisuuksien<br />

mukaan ja ne ryhmiteltiin luokkiin. Syntyneet luokat<br />

nimettiin, jolloin saatiin alaluokat. Alaluokista etsittiin<br />

yhtäläisyyksiä ja samankaltaiset alaluokat yhdistettiin<br />

omiksi yläluokikseen. Esimerkiksi kommentti:<br />

"Ihmettelen, ketkä pääsevät katsomaan reseptejäni ja<br />

Omakanta-tietojani" ryhmiteltiin alaluokkaan ”kuka<br />

näkee/saa katsoa potilaan reseptitietoja”, joka puolestaan<br />

ryhmiteltiin yläluokkaan ”tietosuojaan liittyvät<br />

epäilykset ja epäselvyydet”. Luokittelun jälkeen kaikki<br />

vastaukset koodattiin syntyneisiin yläluokkiin ja tallennettiin<br />

IBM SPSS for Windows (versio 23.0) -tilasto-ohjelmaan.<br />

Yläluokat analysoitiin suorina jakaumina.<br />

Luokittelun teki yksi tutkija (KR), mutta siitä käytiin<br />

säännöllisesti keskustelua tutkimusryhmässä.<br />

Likert-väittämäsarjan vastaukset analysoitiin SPSS<br />

for Windows -tilasto-ohjelmalla. Analysoinnissa käytettiin<br />

suoria jakaumia, ristiintaulukointia, X<br />

2 - ja Fisherin<br />

tarkkaa nelikenttä -testiä. Tilastollisesti merkitsevänä<br />

tasona oli p < 0,05. Analyysissa viisiportaisen<br />

Likert-asteikon vastausvaihtoehdoista yhdistettiin<br />

Täysin samaa mieltä ja Jokseenkin samaa mieltä<br />

sekä Jokseenkin eri mieltä ja Täysin eri mieltä, koska<br />

osa vastausten lukumääristä oli pieniä ja siten ryhmien<br />

väliset vertailut eivät olleet mahdollisia. Testauksen<br />

ulkopuolelle jätettiin myös väittämäsarjan En<br />

osaa sanoa -vastausvaihtoehto, koska se voidaan tulkita<br />

vastaamatta jätetyksi. Lisäksi osa En osaa sanoa<br />

-vastausten lukumääristä oli hyvin pieniä, joten ryhmien<br />

väliset vertailut eivät olleet mahdollisia.<br />

Tutkimuksen eettisyys<br />

Tutkimus ei sisältynyt niihin ei-lääketieteellisiin ihmisiin<br />

kohdistuviin tutkimuksiin, jotka vaativat Itä-<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 267<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Suomen yliopiston Tutkimuseettisen toimikunnan<br />

lausunnon (Itä-Suomen yliopisto 2017). Tutkimuksessa<br />

noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan<br />

laatimia eettisiä periaatteita ihmistieteisiin liittyvissä<br />

tutkimuksissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta<br />

2009).<br />

TULOKSET<br />

Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 2 915, ja näistä palautui<br />

1 290. Kaksi kyselylomaketta poistettiin aineistosta,<br />

koska vastaajat eivät olleet täysi-ikäisiä. Näin<br />

ollen lopullinen otos oli 2 913 apteekkien asiakasta,<br />

joista 1 288 (44 %) vastasi kyselyyn. Vastanneiden<br />

taustatiedot on esitetty taulukossa 1.<br />

Valtaosa (97 %) kyselyyn vastanneista apteekkien<br />

asiakkaista piti sähköisen reseptin käyttämistä turvallisena<br />

(Taulukko 2). Suurin osa (77 %) vastaajista ei<br />

pelännyt asiattomien henkilöiden saattavan katsella<br />

tai käyttää reseptitietoja. Lähes neljännes (23 %) vastaajista<br />

kuitenkin pelkäsi asiattomien katselevan tai<br />

käyttävän reseptitietoja. Enemmistö (82 %) vastaajista<br />

ei myöskään pelännyt sähköisten reseptitietojen väärinkäyttöä.<br />

Alemman koulutuksen saaneet vastaajat<br />

pelkäsivät omien reseptitietojensa päätymistä asiattomien<br />

käsiin (p = 0,013) ja tietojensa väärinkäyttöä<br />

(p = 0,001) yleisemmin kuin korkeammin koulutetut.<br />

Lähes kaikkien vastanneiden mielestä oli tärkeää,<br />

että lääkäri (98 %) ja apteekkien farmaseuttinen henkilöstö<br />

(96 %) pääsevät katsomaan asiakkaiden sähköisiä<br />

reseptejä (Taulukko 2).<br />

Iäkkäämmät vastaajat pitivät nuorempia vastaajia<br />

yleisemmin tärkeänä farmaseuttisen henkilöstön<br />

oikeutta nähdä asiakkaiden kaikki reseptitiedot (p =<br />

0,002). Lisäksi alhaisemman koulutuksen saaneet<br />

vastaajat pitivät korkeamman koulutuksen saaneita<br />

vastaajia yleisemmin tärkeänä farmaseuttisen henkilöstön<br />

oikeutta nähdä asiakkaiden kaikki reseptitiedot<br />

(p ≤ 0,000).<br />

Kaikista kyselyyn vastanneista 301 (23 %) kirjoitti<br />

mielipiteitään kyselylomakkeen lopussa olleeseen<br />

avoimeen kysymykseen. Näistä 177 eli 59 prosenttia<br />

vastauksista (14 % kaikista kyselyyn vastanneista) käsitteli<br />

tietosuojaan ja lääkitysturvallisuuteen liittyviä<br />

asioita ja sisällytettiin tämän tutkimuksen aineistoon.<br />

Lopullisessa aineistossa oli yhteensä 201 luokiteltua<br />

vastausta (Taulukko 3). Yleisimmin apteekkien<br />

asiakkaat toivat esille, että Omakantaan pääseminen<br />

oli vaikeaa tai heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää<br />

sitä (23 %). Syynä mainittiin esimerkiksi tietokoneen,<br />

internet-yhteyden tai verkkopankkitunnuksien<br />

puuttuminen. Vastaajista 18 prosenttia toi esille,<br />

ettei Omakanta ollut heille lainkaan tuttu. Lisäksi<br />

osalla vastaajista (13 %) oli epäilyksiä tai epäselvyyksiä<br />

sähköisen reseptin tietosuojasta, kuten sähköisen reseptin<br />

turvallisuudesta ja eri tahojen katseluoikeuksista.<br />

Vastaajista 13 prosenttia koki vaikeuksia pysyä<br />

ajan tasalla omasta lääkityksestään. Esimerkiksi reseptitietojen<br />

seuraaminen koettiin hankalaksi sähköisen<br />

reseptin aikana ilman paperista dokumenttia.<br />

POHDINTA<br />

Lähes kaikki apteekkien asiakkaat pitivät sähköistä reseptiä<br />

turvallisena. He luottivat reseptitietojensa asianmukaiseen<br />

käyttöön sekä siihen, että reseptitiedot ovat<br />

asiattomilta suojassa. Vastaajat pitivät tärkeänä, että<br />

terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät katsomaan<br />

heidän reseptitietojaan. Noin neljännes vastanneista<br />

kuitenkin pelkäsi reseptitietojensa väärinkäyttöä tai<br />

niiden joutumista asiattomien käsiin. Pienellä osalla<br />

apteekkien asiakkaista oli myös vaikeuksia päästä<br />

Omakantaan itse katselemaan reseptitietojaan.<br />

Tämän tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat<br />

kokivat sähköisen reseptin käyttämisen turvalliseksi.<br />

Ruotsissa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa<br />

on saatu samankaltaisia tuloksia (Hammar ym.<br />

2011, Frail ym. 2014, Cochran ym. 2015). Tässä tutkimuksessa<br />

noin neljännes vastanneista kuitenkin<br />

pelkäsi reseptitietojensa päätymistä asiattomien käsiin.<br />

Tätä tulosta tukee tuore apteekkien asiakkaiden<br />

tiedonsaantia sähköisestä reseptistä käsitellyt tutkimus,<br />

jonka mukaan asiakkaat toivovat enemmän tietoa<br />

sähköisen reseptin tietosuojasta ja siitä, kuka heidän<br />

tietojaan pääsee katsomaan (Lämsä ym. <strong>2018</strong>b).<br />

Apteekkien asiakkaiden tiedon lisääminen sähköisen<br />

reseptin tietosuojasta mahdollisesti vähentäisi siihen<br />

liittyviä epäselvyyksiä ja pelkoja. Tietosuojaan liittyvät<br />

pelot näyttäisivät kuitenkin vähentyneen sähköisen<br />

reseptin laajamittaisen käytön myötä, sillä tietosuojan<br />

ja tietoturvan puutteellisuus sekä tietojen<br />

väärinkäyttö koettiin merkittävinä sähköisen reseptin<br />

uhkina reseptijärjestelmän pilotointivaiheessa<br />

(Hyppönen ym. 2006). Lisäksi tuoreemmissa suomalaisen<br />

väestön mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

sähköisistä asiointipalveluista selvittäneissä<br />

tutkimuksissa valtaosa vastaajista ei ole ollut huolissaan<br />

henkilökohtaisten tietojensa väärinkäytöstä<br />

tai terveystietojensa päätymisestä asiattomien käsiin<br />

(Hyppönen ym. 2014, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto<br />

ja Lääketietokeskus 2017). Luottamuksesta sähköisiin<br />

asiointipalveluihin ja sähköisen reseptin tietosuojaan<br />

voi myös kertoa se, että vuonna 2017 Kela<br />

ei saanut yhtään ilmoitusta Reseptikeskukseen tal-<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 268<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Taulukko 1. Kyselytutkimukseen vastanneiden apteekkien asiakkaiden (n = 1 288) taustatiedot a .<br />

Vastaajat % (n)<br />

Sukupuoli<br />

Nainen<br />

Mies<br />

Ikä (vuotta)<br />

18–34<br />

35–59<br />

60–74<br />

75-<br />

Asuinalue<br />

Etelä-Suomi<br />

Pohjois-Suomi<br />

Lounais-Suomi<br />

Länsi- ja Sisä-Suomi<br />

Itä-Suomi<br />

Lappi<br />

Koulutus<br />

Perusasteen koulutus<br />

(perus-, keski- ja kansakoulu)<br />

Keskiasteen koulutus<br />

(ammatillinen perustutkinto,<br />

opistotutkinto tai ylioppilastutkinto)<br />

Korkea-asteen koulutus (alempi<br />

tai ylempi korkeakoulututkinto)<br />

Reseptilääkkeiden<br />

käytön säännöllisyys<br />

Säännöllisesti käytettäviä<br />

reseptilääkkeitä<br />

Sekä säännöllisesti että tilapäisesti<br />

käytettäviä reseptilääkkeitä<br />

Vain tilapäisesti käytettäviä<br />

reseptilääkkeitä<br />

n = 1287<br />

75 (965)<br />

25 (322)<br />

n = 1167<br />

12 (137)<br />

33 (379)<br />

41 (476)<br />

15 (175)<br />

n = 1276<br />

24 (301)<br />

20 (256)<br />

16 (208)<br />

16 (205)<br />

14 (183)<br />

10 (123)<br />

n = 1263<br />

22 (274)<br />

48 (611)<br />

30 (378)<br />

n = 1272<br />

56 (715)<br />

35 (440)<br />

9 (117)<br />

a Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet sukupuolta, ikää, asuinaluetta, koulutusta tai reseptilääkkeiden käytön säännöllisyyttä.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 269<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


lennettujen tietojen väärinkäytöksistä (Kanta <strong>2018</strong>e).<br />

Samana vuonna selvityspyyntöjä potilaan reseptitietojen<br />

katseluista tehtiin varsin vähän (noin 80 selvityspyyntöä).<br />

Tämän tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaat<br />

pitivät tärkeänä, että lääkärit ja farmaseuttinen henkilöstö<br />

pääsevät heidän reseptitietoihinsa. Sähköisen<br />

reseptijärjestelmän pilotointivaiheen tutkimukseen<br />

osallistuneista apteekkien asiakkaista vain hieman<br />

yli puolet kannatti ajatusta apteekkien työntekijöiden<br />

oikeudesta nähdä potilaiden sähköiset reseptit<br />

(Hyppönen ym. 2006). Tämän tutkimuksen tulos<br />

tukee suunnitteilla olevan valtakunnallisen Lääkityslistan<br />

näkymistä kaikille potilaan hoitoon osallistuville<br />

tahoille, myös apteekkien farmaseuttiselle<br />

henkilöstölle (Virkkunen ym. <strong>2018</strong>). Valtakunnallisen<br />

Lääkityslistan tavoitteena on muun muassa koota<br />

yhteenveto potilaan ajantasaisesta lääkityksestä, jota<br />

terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan<br />

ja ylläpitämään. Tämä on tärkeää sen vuoksi,<br />

että potilaiden lääkitystietojen on raportoitu poikkeavan<br />

merkittävästi lääkkeiden todellisesta käytöstä<br />

(Tiihonen ym. 2016), eivätkä Reseptikeskuksen tiedot<br />

ole välttämättä olleet ajan tasalla (Timonen ym.<br />

2016, Kauppinen ym. 2017). Ajantasainen tieto potilaan<br />

lääkehoidosta on yksi keskeisimmistä potilas- ja<br />

lääkitysturvallisuutta edistävistä tekijöistä. Apteekkien<br />

asiakkaiden kannalta olisikin tärkeää, että apteekkien<br />

farmaseuttisella henkilöstöllä olisi mahdollisuus<br />

päivittää asiakkaan lääkityslistaa tämän suostumuksella.<br />

Tällöin apteekissa voisi kirjata lääkityslistaan<br />

myös potilaan käyttämät itsehoitolääkkeet.<br />

Pienellä osalla apteekkien asiakkaista Omakantaan<br />

pääsy oli vaikeaa, tai heillä ei ollut siihen mahdollisuutta,<br />

mikä saattaa vaikeuttaa ajan tasalla pysymistä<br />

omista lääkkeistään. Aikaisemmassa suomalaistutkimuksessa<br />

on arveltu, että erityisesti henkilöillä,<br />

joilla ei ole käytössään tietokonetta, internetiä<br />

tai verkkopankkitunnuksia, oli vaikeuksia omien reseptitietojen<br />

seuraamisessa (Sääskilahti ym. 2016).<br />

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan sähköisen<br />

reseptin käyttöönoton on myös raportoitu<br />

vähentävän apteekkien asiakkaiden tietoa omista<br />

lääkkeistään ja lääkkeiden oikeasta käyttötavasta<br />

(Bergeron ym. 2013). Ne apteekkien asiakkaat, joilla<br />

on vaikeuksia päästä Omakantaan, tulisi tunnistaa<br />

ja heille tulisi kehittää Omakannan rinnalle muita<br />

keinoja reseptitietojensa seurantaan. Asiakkaat tarvitsevat<br />

edelleen tietoa ja neuvontaa sähköisestä reseptistä<br />

ja Omakannan käytöstä. Lisäksi reseptitietojen<br />

seurantaa voisi helpottaa paperille tulostettava<br />

yhteenveto reseptitiedoista ja helppokäyttöinen mobiilisovellus<br />

(Sääskilahti ym. 2016).<br />

Tämän kyselytutkimuksen otos oli suuri ja kyselylomakkeita<br />

jaettiin eri puolelta Suomea. Vastausprosentti<br />

(44 %) on tavanomainen menetelmällä, jolla<br />

uusintakyselyä ei voida järjestää (esim. Heikkilä ym.<br />

2007, Tiihonen 2010). Menetelmän vahvuutena oli<br />

halutun kohderyhmän tavoittaminen: Vastaajat olivat<br />

apteekkien asiakkaita, jotka hakivat lääkkeitä itselleen<br />

sähköisellä reseptillä. Lomakkeen kysymykset<br />

suunniteltiin lain tavoitteiden (laki sähköisestä lääkemääräyksestä<br />

61/2007), sähköisen reseptin oletettujen<br />

vaikutusten (HE 250/2006) sekä aikaisempien<br />

tutkimusten pohjalta (Hyppönen ym. 2006, Hammar<br />

ym. 2011), ja ne vastasivat hyvin tämän tutkimuksen<br />

tavoitteisiin. Lisäksi kyselyn toteutumisen<br />

aikaan sähköinen resepti oli laajamittaisessa käytössä<br />

Suomessa (Fimea ja Kela 2016, Kanta <strong>2018</strong>a), joten<br />

vastaajilla oli kokemusta sähköisen reseptin käytöstä.<br />

Vastaajien edustavuutta perusjoukkoon on kuitenkin<br />

vaikea arvioida, sillä vertailukelpoista tietoa<br />

perusjoukosta ei ole saatavilla. Tässä tutkimuksessa<br />

vastaajat olivat kuitenkin ikä- ja sukupuolijakaumaltaan<br />

vastaavia kuin apteekkien asiakkaille tehdyssä<br />

lääkevaihtoa käsitelleessä kyselytutkimuksessa (Heikkilä<br />

ym. 2007). Vastaajat todennäköisesti edustivat<br />

hyvin reseptilääkkeitä ostavia apteekkien asiakkaita<br />

Suomessa.<br />

JOHTOPÄÄTÖKSET<br />

Apteekkien asiakkaat pitävät sähköistä reseptiä pääsääntöisesti<br />

turvallisena ja luottavat reseptitietojensa<br />

asianmukaiseen käyttöön. Toisaalta neljänneksellä<br />

esiintyy pelkoja reseptitietojensa väärinkäytöksistä.<br />

Apteekkien asiakkaiden mielestä on tärkeää, että<br />

lääkärit ja farmaseuttinen henkilöstö pääsevät katsomaan<br />

heidän reseptitietojaan. Osalla apteekkien<br />

asiakkaista on kuitenkin vaikeuksia päästä itse katsomaan<br />

tietojaan Omakannassa. Apteekkien asiakkaille,<br />

joilla on pelkoja tietojensa väärinkäytöksistä tai<br />

vaikeuksia Omakannan käytössä tulisi tarjota enemmän<br />

tietoa ja neuvontaa sähköisestä reseptistä sekä<br />

Omakannan käytöstä.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 270<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Taulukko 2. Apteekkien asiakkaiden (N = 1288) mielipiteitä sähköisen reseptin turvallisuudesta ja reseptitietojen<br />

katseluoikeuksista. Ryhmien välisiä eroja on tarkasteltu sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan<br />

(vain tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) on merkitty taulukkoon).<br />

Kaikki Sukupuoli Ikä (vuotta) Koulutus<br />

Mies Nainen 18–34 35–59 60–74 75- Perus- Keski- Korkeaasteen<br />

asteen asteen<br />

koulutus a koulutus b koulutus c<br />

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)<br />

Sähköisen reseptin käyttäminen on turvallista d<br />

Täysin/Jokseenkin<br />

samaa mieltä 97 (1161) 97 (291) 97 (869) 94 (123) 97 (347) 98 (438) 98 (149) 99 (244) 96 (549) 97 (347)<br />

Täysin/jokseenkin<br />

eri mieltä 3 (34) 3 (9) 3 (25) 6 (8) 3 (12) 2 (8) 2 (3) 1 (2) 4 (20) 3 (12)<br />

Kaikki 100 (1195) 100 (300) 100 (894) 100 (131) 100 (359) 100 (446) 100 (152) 100 (246) 100 (569) 100 (359)<br />

On tärkeää, että lääkäri pääsee katsomaan myös muiden lääkäreiden minulle sähköisillä resepteillä määräämät lääkkeet d<br />

Täysin/Jokseenkin<br />

samaa mieltä 98 (1224) 96 (301) 98 (922) 99 (132) 97 (367) 98 (458) 98 (157) 98 (249) 98 (589) 97 (362)<br />

Täysin/jokseenkin<br />

eri mieltä 2 (30) 4 (11) 2 (19) 1 (2) 3 (10) 2 (7) 2 (4) 2 (4) 2 (14) 3 (11)<br />

Kaikki 100 (1254) 100 (312) 100 (941) 100 (134) 100 (377) 100 (465) 100 (161) 100 (253) 100 (603) 100 (373)<br />

On tärkeää, että apteekin farmaseutti/proviisori pääsee näkemään kaikki minulle sähköisellä resepteillä määrätyt lääkkeet d<br />

Täysin/Jokseenkin<br />

samaa mieltä 96 (1213) 95 (296) 96 (916) 93 (127) 94 (352) 99 (462) 97 (166) 99 (266) 96 (577) 93 (347)<br />

Täysin/jokseenkin<br />

eri mieltä 4 (54) (17) 4 (37) 7 (9) 6 (21) 1 (6) 3 (6) 1 (2) 4 (24) 7 (27)<br />

Kaikki 100 (1267) 100 (313) 100 (953) 100 (136) 100 (373) 100 (468) 100 (172) 100 (268) 100 (601) 100 (374)<br />

p = 0,002 p ≤ 0,000<br />

Pelkään, että asiattomat henkilöt saattavat katsella tai käyttää reseptitietoja d<br />

Täysin/Jokseenkin<br />

samaa mieltä 23 (252) 22 (61) 24 (191) 25 (32) 20 (67) 23 (87) 26 (34) 27 (56) 25 (128) 18 (61)<br />

Täysin/jokseenkin<br />

eri mieltä 77 (831) 78 (215) 76 (615) 75 (37) 80 (272) 77 (295) 74 (98) 73 (149) 75 (388) 82 (284)<br />

Kaikki 100 (1083) 100 (276) 100 (806) 100 (129) 100 (339) 100 (382) 100 (132) 100 (205) 100 (516) 100 (345)<br />

p = 0,013<br />

Pelkään, että sähköisten reseptien tietoja käytetään väärin d<br />

Täysin/Jokseenkin<br />

samaa mieltä 18 (191) 16 (43) 18 (148) 16 (20) 14 (49) 18 (69) 21 (27) 24 (49) 19 (97) 12 (40)<br />

Täysin/jokseenkin<br />

eri mieltä 82 (880) 84 (223) 82 (656) 84 (105) 86 (290) 82 (307) 79 (104) 76 (156) 81 (412) 88 (302)<br />

Kaikki 100 (1071) 100 (266) 100 (804) 100 (125) 100 (339) 100 (376) 100 (131) 100 (205) 100 (509) 100 (342)<br />

p = 0,001<br />

a Perus-, keski- tai kansakoulu<br />

b Ammatillinen perustutkinto, opistotutkinto tai ylioppilastutkinto<br />

c Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto<br />

d Väittämäsarjan vastauksista En osaa sanoa -vastaukset jätettiin testauksen ulkopuolelle pienten lukumäärien vuoksi.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 271<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Taulukko 3. Apteekkien asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä (n = 201 a )<br />

sähköisestä reseptistä tietosuojan ja lääkitysturvallisuuden näkökulmasta.<br />

Yläluokat<br />

(Yläluokkia kuvaavia esimerkkejä)<br />

% (n)<br />

Omakantaan pääsy on vaikeaa /<br />

Ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa<br />

(Omakantaan kirjautuminen hankalaa, ei ole<br />

mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai internetiä) 23 (46)<br />

Omakanta ei ole tuttu 18 (36)<br />

Tietosuojaan liittyvät epäilykset ja epäselvyydet<br />

(Turvallisuus arveluttaa, tietojen väärinkäyttö huolestuttaa,<br />

epäselvyys siitä, kuka näkee potilaan reseptitietoja) 13 (26)<br />

Ajan tasalla pysyminen omasta lääkityksestä on vaikeaa<br />

(Reseptitietojen seuraaminen hankalaa,<br />

paperisen dokumentin puuttuminen) 13 (26)<br />

Omakannan käytettävyyden ongelmia<br />

(Omakannan epäselvä näkymä, reseptien<br />

tulostaminen hankalaa) 13 (26)<br />

Omakannan käytettävyyden etuja<br />

(Helppo asioida, omien reseptien<br />

seuraaminen helppoa) 6 (12)<br />

Toisen puolesta asiointi Omakannassa<br />

ei onnistu tai on hankalaa<br />

(Alaikäisten tietojen katselu ei onnistu vanhemmilta) 6 (12)<br />

Sähköinen resepti koetaan turvalliseksi 4 (7)<br />

Muut<br />

(Toiveet, että lääkäri/farmaseuttinen henkilöstö<br />

näkee potilaan kokonaislääkityksen, toiveet lääkkeiden<br />

yhteensopivuuden tarkistamisesta) 5 (10)<br />

a) Yksi vastaus on voinut sisältää useamman luokan.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 272<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


SUMMARY<br />

Opinions on the Data Protection<br />

of Electronic Prescriptions –<br />

a Survey Among Pharmacy<br />

Customers in Finland<br />

➔ Kim Rattay*<br />

M.Sc. (Pharm)<br />

School of Pharmacy<br />

Faculty of Health Sciences<br />

University of Eastern Finland<br />

kim.rattay@outlook.com<br />

➔ Hanna Kauppinen * , **<br />

Ph.D. (Pharm), project researcher<br />

School of Pharmacy<br />

University of Eastern Finland<br />

hanna.kauppinen@uef.fi<br />

➔ Riitta Ahonen<br />

Professor of Pharmacy Practice<br />

School of Pharmacy<br />

Faculty of Health Sciences<br />

University of Eastern Finland<br />

riitta.ahonen@uef.fi<br />

➔ Johanna Timonen<br />

Ph.D. (Pharm), Senior researcher<br />

School of Pharmacy<br />

Faculty of Health Sciences<br />

University of Eastern Finland<br />

johanna.timonen@uef.fi<br />

* Equal contribution<br />

** Correspondence<br />

Introduction: Electronic prescriptions (ePrescriptions)<br />

are widely used in Finland. As prescriptions<br />

may contain sensitive health information, patients<br />

must be able to trust in privacy policies and the intended<br />

use of their personal information. The aim<br />

of this study was to examine pharmacy customers’<br />

opinions concerning the safety of ePrescriptions and<br />

the rights of physicians and pharmacists to view their<br />

ePrescriptions.<br />

Methods: A survey was conducted in autumn 2015.<br />

Adult pharmacy customers (aged ≥18 years) purchasing<br />

medicines for themselves with an ePrescription<br />

were included in the study. Questionnaires (n=2915)<br />

were distributed from 18 pharmacies located in different<br />

parts of Finland. Frequencies, cross-tabulations,<br />

Chi-square test Fisher’s exact test, categorization,<br />

and encoding were used the analysis.<br />

Results: A total of 1288 (44%) questionnaires were<br />

returned. The vast majority of the respondents (97%)<br />

felt that ePrescriptions were safe to use. Most did not<br />

fear unauthorized persons could get access to their<br />

prescriptions (77%) or that someone would misuse<br />

their prescription information (82%). Respondents<br />

considered it important for physicians (98%) and<br />

pharmacists (96%) to have the right to access their<br />

ePrescriptions. In the open question, respondents<br />

mentioned either that they had difficulty accessing<br />

the My Kanta service, or that they were unable to use<br />

the service at all (23%).<br />

Conclusions: In general, pharmacy customers consider<br />

ePrescriptions to be safe and trust that their<br />

prescription information is used properly. However,<br />

about a quarter of respondents feared an unauthorized<br />

access to their prescription information. Respondents<br />

consider it important for physicians and<br />

pharmacists to have the right to access their prescriptions.<br />

Some customers experienced difficulty in accessing<br />

the My Kanta service. Customers concerned<br />

about the misuse of their ePrescription information<br />

or who have difficulty using the My Kanta service<br />

should be given more information and guidance<br />

about ePrescriptions and the My Kanta service.<br />

Keywords: electronic prescription, data protection,<br />

medication safety, customer, pharmacy, survey<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 273<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


KIRJALLISUUS<br />

Aluehallintovirasto: Toimialueet. Haettu<br />

Internetistä 20.9.2016. www.avi.fi/web/avi/<br />

toiminta-alue#.V_KAC4V0H8c<br />

Apteekkariliitto, Lääkäriliitto, Lääketietokeskus:<br />

Tuhat Suomalaista –tutkimus, Syyskuu 2017.<br />

Haettu Internetistä 30.1.<strong>2018</strong>. http://sal.mail-pv.<br />

fi/archive/file/7b5a897718aeabb40a2e0bffd7<br />

6c3675/2017_10_05_digiterveyspalvelut.pdf<br />

Bergeron A, Webb J, Serper M ym.: Impact of<br />

electronic prescribing on medication use in<br />

ambulatory care. Am J Manag Care 19: 1012–1017,<br />

2013<br />

Cochran G, Lander L, Morien M ym.: Consumer<br />

opinions of health information exchange,<br />

e-prescribing, and personal health records.<br />

Perspect Health Inf Manag 12: 1e, 2015<br />

Duffy R, YIu S, Molokhia E, Walker R, Perkins R:<br />

Effects of electronic prescribing on the clinical<br />

practice of a family medicine residency. Fam Med<br />

42: 358–363, 2010<br />

Fimea, Kela: Suomen Lääketilasto 2015.<br />

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea<br />

ja Kansaneläkelaitos. Helsinki 2016<br />

Frail C, Kline M, Snyder M: Patient perceptions of<br />

e-prescribing and its impact on their relationships<br />

with providers: A qualitative analysis. J Am Pharm<br />

Assoc 54: 630–633, 2014<br />

Hammar T, Nyström S, Petersson G, Åstrand B,<br />

Rydberg T: Patients satisfied with eprescribing<br />

in Sweden: a survey of a nationwide<br />

implementation. J Pharm Health Serv Res 2:<br />

97–105, 2011<br />

HE 250/2006: Hallituksen esitys Eduskunnalle<br />

laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi<br />

lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta.<br />

Heikkilä R, Mäntyselkä P, Hartikainen-Herranen K,<br />

Ahonen R: Customers' and physicians' opinions of<br />

and experiences with generic substitution during<br />

the first year in Finland. Health Policy 82: 66–374,<br />

2007<br />

Hyppönen H, Hyry J, Valta K, Ahlgren S:<br />

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi.<br />

Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. Raportti<br />

33/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki<br />

2014<br />

Hyppönen H, Pajukoski M, Tenhunen E: Potilaiden<br />

tyytyväisyys järjestelmään, potilaiden tarpeet ja<br />

oikeudet. Julkaisussa: Sähköisen reseptin pilotin<br />

arviointi II (2005–2006), Stakesin raportteja<br />

11/2006. s. 47–70. Toim. Hyppönen H, Stakes,<br />

Helsinki 2006<br />

Hämeen-Anttila K, Katajavuori N: Laadullisen<br />

aineiston analyysi. Kirjassa: Yhteiskunnallinen<br />

lääketutkimus – ideasta näyttöön. 1. painos, s.<br />

193–205. Toim. Hämeen-Anttila K ja Katajavuori<br />

N, Gaudeamus, Tampere, 2008<br />

Itä-Suomen yliopisto: Yliopiston tutkimuseettisen<br />

toimikunnan ohjeet. Haettu Internetistä 19.10.2017.<br />

www.uef.fi/tutkimus/ohjeet-ja-lomakkeet<br />

Kanta: Tilastot, <strong>2018</strong>a. Haettu Internetistä<br />

16.8.<strong>2018</strong>. www.kanta.fi/tilastot<br />

Kanta: Potilaan tietojen katselu, <strong>2018</strong>b. Haettu<br />

Internetistä 30.1.<strong>2018</strong>. www.kanta.fi/web/<br />

ammattilaisille/potilaan-tietojen-katselu<br />

Kanta: Tietojen käyttö ja valvonta, <strong>2018</strong>c. Haettu<br />

Internetistä 16.8.<strong>2018</strong>. www.kanta.fi/ammattilaiset/<br />

tietojen-kaytto-ja-valvonta<br />

Kanta: Omakanta, <strong>2018</strong>d. Haettu Internetistä<br />

16.8.10218. www.kanta.fi/omakanta<br />

Kanta: Tiedotteet: Vuonna 2017: 61,4 miljoonaa<br />

lääketoimitusta – 80 lokitietokyselyä, <strong>2018</strong>e.<br />

Haettu Internetistä 16.8.<strong>2018</strong>. www.kanta.fi/fi/<br />

tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/<br />

vuonna-2017-61-4-miljoonaa-laaketoimitusta-80-<br />

lokitietokyselya<br />

Kauppinen H, Ahonen R, Mäntyselkä P, Timonen<br />

J: Medication safety and the usability of electronic<br />

prescribing as perceived by physicians - A<br />

semistructured interview among primary health<br />

care physicians in Finland. J Eval Clin Pract 23:<br />

1187-1194, 2017<br />

Kylmä J, Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus.<br />

1.-3. painos, s. 110–126. Edita publishing Oy,<br />

Porvoo 2014<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 274<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen<br />

R: Pharmacy customers’ experiences with the<br />

national online service for viewing electronic<br />

prescriptions in Finland. Int J Med Inform 97: 221–<br />

228, 2017<br />

Lämsä E, Timonen J, Ahonen T. Pharmacy<br />

Customers' Experiences with Electronin<br />

Prescriptions: Cross-Sectional Survey on the<br />

Nationwide Implementation in Finland. J Med<br />

Internet Res 20: e68, <strong>2018</strong>a<br />

Lämsä E, Timonen J, Ahonen R: Information<br />

received and information needed on<br />

electronic prescriptions – Finnish pharmacy<br />

customers’ experiences during the nationwide<br />

implementation. J Pharm Health Serv Res <strong>2018</strong>b<br />

(hyväksytty julkaistavaksi) DOI 10.1111/jphs.12275<br />

Pouyan E, Murali S: Patients’ support for health<br />

information exchange: a literature review and<br />

classification of key factors. BMC Med Inform<br />

Decis Mak 17(33), 2017<br />

Ruotsalainen P: Suositukset terveydenhuollon<br />

asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle<br />

arkistoinnille. Usean toimiyksikön yhteinen<br />

käyttäjän ja käyttöoikeuksien hallinta – periaatteet<br />

ja suositukset. s. 23. Stakesin raportteja<br />

4/2006, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja<br />

kehittämiskeskus (Stakes), Helsinki 2006<br />

Tiihonen M, Heikkinen A-M, Leppänen H-M,<br />

Ahonen R. Information sources used by women<br />

in Finland who use hormonal contraceptives.<br />

Pharm World Sci 32: 66–72, 2010<br />

Tiihonen M, Nykänen I, Ahonen R, Hartikainen<br />

S: Discrepancies between in-home interviews<br />

and electronic medical records on regularly<br />

used drugs among home care clients.<br />

Pharmacoepidemiol Drug Saf 25: 100–105, 2016<br />

Timonen J, Kauppinen H, Ahonen R: Sähköisen<br />

reseptin ongelmat ja kehittämiskohteet –<br />

kyselytutkimus apteekkien farmaseuttiselle<br />

henkilöstölle. Suom Lääkäril 71: 152–159, 2016<br />

Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Humanistisen,<br />

yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen<br />

tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus<br />

eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi.<br />

Helsinki, 2009<br />

Virkkunen H, Nurmi H, Kärkkäinen A,<br />

Mäkelä-Bengs P, Vuokko R, Suvanen R:<br />

Lääkitysmäärittelyt – Periaatteet, linjaukset ja<br />

rajaukset. Versio 0.9 (25.3.<strong>2018</strong>). Operatiivisen<br />

toiminnan ohjaus yksikkö (OPER), Terveyden ja<br />

hyvinvoinnin laitos, Helsinki <strong>2018</strong><br />

Schleiden L, Odukoya O, Chui M: Older adults’<br />

perception of e-Prescribing: impact on patient<br />

care. Perspect Health Inf Manag 12: 1d, 2015<br />

Stakes ja Rohto: Potilas- ja lääkehoidon<br />

turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita<br />

28/2006, Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja<br />

kehittämiskeskus Stakes ja Lääkehoidon<br />

kehittämiskeskus Rohto, Helsinki 2006<br />

Sääskilahti M, Ahonen R, Lämsä E, Timonen<br />

J: Sähköisen reseptin edut ja ongelmat –<br />

kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. <strong>Dosis</strong> 32:<br />

129–141, 2016<br />

Terveyden ja hyvinvoinnin<br />

laitos: Potilasturvallisuusopas.<br />

Potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian<br />

toimeenpanon tueksi. THL:n Opas 15/2011,<br />

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2011<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 275<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Skopolamiinia<br />

tuottavien karvajuurien<br />

metabolinen stabiilisuus<br />

16 vuoden ylläpidon jälkeen<br />

➔ Suvi T. Häkkinen*<br />

Erikoistutkija, TkT<br />

VTT, PL 1000 Tietotie 2,<br />

02044 VTT, Espoo<br />

suvi.hakkinen@vtt.fi<br />

➔ Kirsi-Marja Oksman-Caldentey<br />

Tutkimuspäällikkö, Dos. (Farm.)<br />

VTT, PL 1000 Tietotie 2,<br />

02044 VTT, Espoo<br />

*Kirjeenvaihto<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 276<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


TIIVISTELMÄ<br />

Kasvit ovat yksi tärkeimmistä uusien lääkeaineiden, niin sanottujen lead-yhdisteiden ja hienokemikaalien<br />

lähteitä. Kasvien soluviljelmät taas ovat mielenkiintoinen väline kasvien pienyhdisteaineenvaihdunnan tutkimiselle<br />

ja mahdollistavat arvokkaiden yhdisteiden suuren mittakaavan tuottamisen. Esimerkiksi syöpälääkkeenä<br />

käytetty paklitakseli, jota valmistetaan soluviljelytekniikkaa käyttäen, on kaupallisessa käytössä. Usein<br />

rajoitteena erilaistumattomien kasvisoluviljelmien käytössä pidetään niiden geneettistä labiiliutta. Lisäksi viljelmien<br />

tuottokapasiteetti usein ajan mittaan heikentyy. Karvajuuret ovat kasvien tuumorikudosta, joka syntyy<br />

luonnossa esiintyvän Agrobakteeri-infektion tuloksena. Karvajuuret ovat hyvä vaihtoehto kasvien pienyhdisteiden<br />

tuottamiselle, koska ne jakaantuvat nopeasti, eivät tarvitse kasvihormoneja kasvaakseen ja ovat<br />

yleisesti stabiilimpia kuin erilaistumattomat viljelmät. Vaikka tämä geneettinen ja metabolinen stabiilius on<br />

yleisesti tunnettu karvajuurten ominaisuus, kirjallisuudessa on vain muutama esimerkki pitkään viljeltyjen<br />

karvajuurten tuottokapasiteeteista. Tässä tutkimuksessa karvajuuria, jotka tuottavat suuria määriä tropa-alkaloideja,<br />

seurattiin 16 vuoden ajan laboratorio-olosuhteissa. Villikaalin (Hyoscyamus muticus L.) karvajuurille<br />

kehitettiin myös pakastusmenetelmä, jolla voidaan välttää työläs jatkuva siirrostaminen. Vaikka pakastuksen<br />

jälkeinen elävyys jäi heikoksi, siirtogeenin ilmentyminen pysyi muuttumattomana pakastetuissa soluissa.<br />

Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että vaikka karvajuurten tuotossa tapahtuu vaihtelua ajan mittaan, jopa<br />

erittäin pitkäaikainen siirrostaminen ei aiheuttanut merkittävää alenemista metabolisessa aktiivisuudessa.<br />

Avainsanat: Kasvisoluviljelmä, karvajuuri, hyoskyamiini 6β-hydroksylaasi, skopolamiini, stabiilius, pakastaminen<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 277<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


JOHDANTO<br />

Kasvit tarjoavat valtavan suuret määrät mahdollisuuksia<br />

erilaisten ihmisille mielenkiintoisten sovellusten<br />

suhteen uusina lääkeaineina, biopolymeereinä,<br />

arvokkaina kemiallisina yhdisteinä, ravintona ja<br />

rehuna. Koska kasvit ovat ”täysin vihreitä”, ne tarjoavat<br />

lähtökohtaisesti ympäristöystävällisen ja kestävän<br />

tuotantomahdollisuuden. Sen sijaan, että viljeltäisiin<br />

kokonaisia kasveja, kasvisoluja voidaan viljellä synteettisellä<br />

ravintoalustalla, jolloin ne mahdollistavat<br />

käytön erilaisissa bioteknisissä sovelluksissa. Soluviljelmien<br />

etuina on solubiomassan tai metaboliittien<br />

tuotto kontrolloiduissa olosuhteissa. Laboratoriossa<br />

tai bioreaktoreissa viljely mahdollistaa tuottoprosessit,<br />

jotka ovat riippumattomia ilmasto-olosuhteista,<br />

ja toisaalta mahdollistavat erilaisten tuottoparametrien<br />

optimoinnin.<br />

Karvajuuret ovat kasvien luonnossa esiintyvä sairaus,<br />

joka johtuu Agrobacterium rhizogenes -maabakteerin<br />

infektiosta (Sevón ja Oksman-Caldentey,<br />

2002). Tämä bakteeri kantaa Ri-plasmidia (Root<br />

inducing), jonka avulla se siirtää osan plasmidi-<br />

DNA:staan kasvisolun tumaan. Erittäin monimutkaisen<br />

geneettisen järjestelmän tuloksena infektiokohtaan<br />

syntyy karvajuuri. Jokainen erillinen karvajuuri<br />

on oma klooninsa, ja juuret voidaan irrottaa<br />

kasvista jatkoviljelyä varten. Tässä työssä villikaalia<br />

(Hyoscyamus muticus) infektoitiin Agrobacterium<br />

rhizogenes -bakteerilla, joka kantaa hyoskyamiini<br />

6β-hydroksylaasia (h6h). Tämä geeni on eristetty<br />

H. niger -kasvista, ja se koodaa entsyymiä, joka muuttaa<br />

hyoskyamiinin skopolamiiniksi kaksivaiheisessa<br />

prosessissa. Tämä H6H -entsyymin hydroksylaasiaktiivisuus<br />

tuottaen 6β-hydroxyhyoskyamiinia on<br />

paljon korkeampi kuin epoksidaasiaktiivisuus, joka<br />

muuttaa 6β-hydroxyhyoskyamiinin skopolamiiniksi<br />

(Yun ym., 1992). Kymmenien vuosien tutkimustyö<br />

on johtanut tämän karvajuurituumorin käyttöön erilaisissa<br />

arvokkaissa bioteknisissä sovelluksissa (Georgiev<br />

ym., 2007; Häkkinen ym., 2014; Vasilev ym.,<br />

2014). Karvajuuria on saatu indusoitua monissa eri<br />

kasveissa, ja niitä on käytetty pienyhdisteiden kaupalliseen<br />

tuotantoon soveltuvassa mittakaavassa. Lisäksi<br />

karvajuuret kasvattavat nopeasti biomassaa ja niillä<br />

on yksinkertaiset ravintoalustavaatimukset (Jouhikainen<br />

ym., 1999; Guillon ym., 2006; Srivastava ja Srivastava,<br />

2007; Häkkinen ym., 2005). Esimerkki kaupallisesta<br />

toimijasta on ranskalainen Samabriva (entinen<br />

Root Lines Technology) (www.samabriva.com).<br />

Joissakin tapauksissa pienyhdisteiden tuotto rajoittuu<br />

erityisiin solukoihin ja erilaistumattomissa<br />

soluissa tuotto on vähäistä. Tämä ilmiö tunnetaan<br />

myös tropa-alkaloidien osalta. Luultavasti taustalla<br />

on tropa-alkaloidien biosynteesigeenien ilmenemisen<br />

lokalisaatio, joka tapahtuu juurissa ja joista tropaalkaloidit<br />

kuljetetaan kasvin muihin osiin (Hashimoto<br />

ym., 1986). Geneettinen stabiilius on liitetty myös<br />

kromosomaalitasolle (Weber ym., 2008; Weber ym.,<br />

2010; Dehghan ym., 2012). Lisäksi sillä, että karvajuuria<br />

viljellään ilman kasvihormoneja, on merkitystä.<br />

Kun erilaistunut solukko joutuu kosketuksiin<br />

kasvihormonien kanssa, usein havaitaan muutoksia<br />

kromosomiluvussa ja somaklonaalinen vaihtelu lisääntyy<br />

(Baíza ym., 1999). Kuitenkin myös erilaisia<br />

tuloksia on raportoitu. Guivarc’h ym. (1999) havaitsivat,<br />

että porkkanan (Daucus carota) karvajuuret olivat<br />

hyvin epästabiileja sekä fenotyypiltään että kyvyltään<br />

ilmentää siirtogeeniä kahden vuoden seurannan aikana.<br />

Samoin Mano ym. (1986) havaitsivat, että tropaalkaloidien<br />

tuotto oli epätasaista Scopolia japonican<br />

karvajuurissa, tosin varsin lyhyellä kahden kuukauden<br />

seuranta-ajalla, joka vastaa viljelyolosuhteiden<br />

muutoksiin vaadittavaa adaptaatioaikaa. Pitkäaikaista<br />

seurantaa karvajuurien tuottokyvystä on julkaistu<br />

vain muutamassa tutkimuksessa. Peebles ym. (2009)<br />

raportoivat 5-vuotistutkimuksen punatalvion (Catharanthus<br />

roseus) laboratorio-olosuhteissa viljellyillä<br />

karvajuurilla, jotka osoittautuivat olevan sekä geneettisesti<br />

että metabolisesti stabiileita tutkittuna aikana.<br />

Samoin Maldonado-Mendoza ym. (1993) analysoivat<br />

tropa-alkaloidien tuottoa Datura stramonium -karvajuurilla<br />

viiden vuoden ajan ja osoittivat sekä kasvunopeuden<br />

että alkaloidituoton pysyneen stabiilina.<br />

Tässä työssä osoitamme ensimmäistä kertaa geneettisen<br />

ja metabolisen aktiivisuuden seurannan siirtogeenisillä<br />

karvajuurilla, joita on viljelty laboratoriossa<br />

jatkuvalla siirrostamisella 16 vuoden ajan. Sen jälkeen<br />

kun tämä karvajuurilinja pystytettiin 16 vuotta sitten<br />

(Jouhikainen ym., 1999), sen tuottokapasiteettia on<br />

tutkittu kerran vuonna 2005 (Häkkinen ym., 2005)<br />

ja vastikään (Häkkinen ym., 2016).<br />

Soluviljelmien pystyttäminen ja ylläpito on aikaa<br />

vievää ja työlästä. Pakastus eli kryosäilöntä on menetelmä,<br />

jossa soluja tai solukkoja säilötään ultra-alhaisissa<br />

lämpötiloissa, usein nestetypessä (-196 °C),<br />

joka pysäyttää kaikki metaboliset prosessit ja näin<br />

mahdollistaa solujen säilymisen muuttumattomina.<br />

Kuitenkin pakastus on kasvisolujen osalta vielä<br />

varsin empiiristä testausta ja onnistuneen menetelmän<br />

pystyttäminen on työlästä, kun jokaiselle solulinjalle<br />

vaaditaan erillinen optimointiprosessi. Eräs<br />

tärkeimmistä tekijöistä on solunsisäisen veden mää-<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 278<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


än optimointi, koska kasvisolujen tilavuudesta jopa<br />

90 prosenttia voi olla vettä. Solunsisäinen neste<br />

laajenee kiteytyessään lämpötilan laskiessa, ja tämä<br />

saattaa rikkoa solunsisäisiä kalvorakenteita. Solunsisäisen<br />

nesteen määrää voidaan vähentää monin eri<br />

tavoin. Osmoottinen esikäsittely tapahtuu usein sokereiden<br />

tai sokerialkoholien avulla, jotka kuivattavat<br />

solua. Kuivattaminen voi tapahtua myös hitaalla<br />

pakastamisella. Vaihtoehtoisesti solut voidaan suojata<br />

muun muassa alginaatilla ja kuivaus voi tapahtua<br />

silikageelin tai ilmavirran avulla. Vitrifikaatiotekniikassa<br />

solunsisäisen nesteen määrää vähennetään<br />

voimakkaiden osmoottisten ja kryoprotektanttiliuosten<br />

avulla. Vaikka useille kasvisolulinjoille on pystytty<br />

kehittämään onnistunut pakastusmenetelmä,<br />

menetelmän kehittäminen vaatii aina paljon kokeellista<br />

työtä ja optimointia (Reed 2008). Kirjallisuudesta<br />

löytyy menetelmiä Beta vulgaris ja Nicotiana rustica<br />

(Yoshimatsu ym., 1996), Artemisia annua (Teoh<br />

ym., 1996), Eruca sativa ja Gentiana macrophylla (Xue<br />

ym., 2008), Panax ginseng (Yoshimatsu ym., 1996), Armoracia<br />

rusticana (Phunchindawan ym., 1997; Hirata<br />

ym., 1998), Maesa lanceolata ja Medicago truncatula<br />

(Lambert ym., 2009) karvajuurten pakastukselle,<br />

mutta tähän mennessä villikaalille ei ole raportoitu<br />

menetelmää. Tässä työssä kehitimme helpon vitrifikaatioon<br />

perustuvan pakastusmenetelmän villikaalin<br />

karvajuurille. Menetelmä ei vaadi erityistä pakastuslaitteistoa.<br />

Lisäksi ensimmäistä kertaa osoitamme,<br />

kuinka skopolamiinia tuottavat karvajuuret säilyttävät<br />

metabolisen aktiivisuutensa 16 vuoden seuranatajakson<br />

aikana, kun niitä on ylläpidetty siirrostamalla<br />

laboratoriossa.<br />

AINEISTO JA MENETELMÄT<br />

Kasvisolut ja niiden viljely<br />

Villikaalin (Hyoscyamus muticus L. strain Cairo) karvajuuriklooni<br />

KB7 (aiemmin 13A7) aloitettiin käyttäen<br />

A. rhizogenes LBA9402 pLAL21 kantaa (jossa<br />

on 35S-h6h) (Jouhikainen ym., 1999). Karvajuurilinjaa<br />

viljeltiin siirrostamalla neljän viikon välein kiinteälle<br />

modifioidulle Gamborg B5 -kasvatusalustalle<br />

(Oksman-Caldentey ym., 1991; Jouhikainen ym.,<br />

1999). Karvajuuren ymppi kasvatuksissa oli 100 mg ±<br />

5 mg (tuorepainoa) 20 ml:ssa kasvatusalustaa ja kasvatus<br />

tapahtui 100 ml:n erlenmeyer -pullossa ravistelijassa<br />

(100 rpm, +25 °C, 8h/16h pimeä/valosykli).<br />

Analyysit PCR ja RT-PCR -reaktioita sekä kemiallisia<br />

analyysejä varten tehtiin 28 vuorokauden ikäisistä<br />

nestekasvatetuista juurista. Siirtogeeni (h6h) sekä<br />

karvajuurifenotyypistä vastaava rolB geenit varmistettiin<br />

PCR-reaktioilla (Häkkinen ym., 2005; Sevón<br />

ym., 1995). Karvajuurien puhtaus varmistettiin virD:n<br />

poissaololla Hamill ym. (1991) kuvaamilla alukkeilla ja<br />

reaktio suoritettiin seuraavasti: denaturaatio 95 °C, 1<br />

min, 35 sykliä (denaturaatio 95 °C, 30 s, anniilaus 59<br />

°C, 1 min, ekstensio 72 °C, 1.5 min, jonka jälkeen loppuekstensio<br />

72 °C, 7 min.<br />

RT-PCR<br />

Karvajuurinäytteiden kokonais-RNA:n eristystä varten<br />

juuret kerättiin ja upotettiin nestetyppeen, jonka<br />

jälkeen ne säilöttiin -80 °C:een. RNA eristettiin käyttäen<br />

ARNzol kittiä (REAL, Valencia, Spain). cDNA<br />

valmistettiin käänteis-transkriptiolla käyttäen Super-<br />

Script II Reverse Transcriptase -entsyymiä (Invitrogen,<br />

Carlsbad, CA). Alukesekvenssit 18S geeniä varten<br />

olivat 5’-ATGATAACTCGACGGATCGC-3’ ja 5’-CTT-<br />

GGATGTGGTAGCCGTTT-3’ (Zhang, 2007). Alukesekvenssit<br />

h6h geeniä varten olivat 5’- ACATCTGT-<br />

GAAGGACTTGGGGC-3’ ja 5’-GAACTTGGGTCT-<br />

GGGCATGG-3’ ja ne suunniteltiin BT1 Gene Tool<br />

Lite (1.0.0.1 version) ohjelmaa käyttäen. RT-PCR<br />

suoritettiin käyttäen SYBR Green PCR Mastermix<br />

(Roche Applied Science, Mannheim, Germany) seosta<br />

ja reaktiot tehtiin 384- kaivoissa (LightCycler 480<br />

Instrument; Roche Applied Science). Kontrollina<br />

käytettiin 18S-geeniä. Datan analysointiin käytettiin<br />

LightCycler480 1.5.0 SP3 -ohjelmaa (Roche). Tilastollinen<br />

analyysi tehtiin R-ympäristössä (R Core Team,<br />

2013). Tilastolliseen vertailuun käytettiin t-testiä ja<br />

merkitsevyystasoksi valittiin P-arvo < 0.05.<br />

Tropa-alkaloidien uutto ja analyysi<br />

Tropa-alkaloidit skopolamiini, hyoskyamiini ja<br />

6β-hydroksyhyoskyamiini uutettiin 28 päivän ikäisistä<br />

villikaalin karvajuurista aiemmin kuvatulla menetelmällä<br />

(Häkkinen ym., 2005). Analyysit tehtiin käyttäen<br />

Agilent 7890A kaasukromatografia yhdistettynä<br />

5975C massadetektoriin (MSD) käyttäen Rtx®-5MS<br />

silica-kapillaari-kolonnia (15 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm<br />

faasinpaksuus) (Restek, Bellefonte, PA, USA). Uunin<br />

lämpötila nostettiin 70°C:sta 270°C:een 10°C min-<br />

1. Heliumia käytettiin kantajakaasuna vakiovirtausnopeudella<br />

1.2 mL min-1. Injektorin, ionilähteen ja<br />

interfacen lämpötilat olivat 250°C, 230°C ja 240°C,<br />

ja split-suhde 25:1. Näytteet (1 µL) injisoitiin käyttäen<br />

Gerstel Maestro MPS2 automaattista näytteenannostelijaa<br />

(Gerstel GmbH & Co. KG, Müllheim an der<br />

Ruhr, Germany). MSD toimi elektroni-impakti-taajuudella<br />

(EI) 70 eV ja kokonaisskannaus (m/z 40-600)<br />

tehtiin käyttäen nopeutta 2.6 skannausta s -1 . Yhdis-<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 279<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


teiden identifiointi tehtiin käyttäen standardiyhdisteitä<br />

l-hyoskyamiini (Merck 3031407), (-)-skopolamiini<br />

hydrobromidi (Sigma S1875) sekä retentioaikoja,<br />

massaspektrikirjastoa ja kirjallisuutta. Sisäisenä standardina<br />

käytettiin DL-homatropiinia (Sigma H-0126).<br />

Kromatografinen data kerättiin ja käsiteltiin käyttäen<br />

Chemstation -ohjelmistoa (Agilent Technologies,<br />

USA).<br />

Pakastus (kryosäilytys)<br />

Useita eri pakastusmenetelmiä tutkittiin villikaalin<br />

karvajuurten pitkäaikaissäilytystä varten. Kokeellinen<br />

suunnitelma on esitetty Kuvassa 1.<br />

TULOKSET<br />

Karvajuurten geneettinen stabiilius<br />

PCR ja RT-PCR -tulosten valossa<br />

PCR:n avulla voitiin osoittaa, että sekä siirtogeeni<br />

h6h että karvajuurifenotyypistä vastaava rolB -alue<br />

olivat säilyneet villikaalin karvajuurissa, joita oli viljelty<br />

16 vuoden ajan siirrostamalla laboratoriossa (Kuva<br />

2A). Odotetusti virD -amplifiointi, joka osoittaa<br />

mahdollisen bakteriaalisen perimän läsnäolon, oli<br />

negatiivinen. RT-PCR osoittaen h6h-geenin ilmentymisen<br />

tehtiin käyttäen alkuperäistä KB7 sekä pakastettua<br />

linjaa (Kuva 2B). h6h:n ilmentymisessä ei<br />

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa alkuperäisen<br />

ja pakastetun välillä (P=0.8538).<br />

Karvajuurten kasvu ja<br />

metaboliittituoton stabiilius<br />

Villikaalin KB7-linja perustettiin vuonna 1998 (Jouhikainen<br />

ym., 1999), ja linjaa on ylläpidetty siirrostamalla<br />

sen jälkeen 4 viikon välein laboratoriossa. Kuten<br />

kuvattiin 16 vuotta sitten, karvajuuret ovat edelleen<br />

vaaleita, ja niillä on korkea kasvunopeus – niiden<br />

biomassa monistuu 65–67-kertaiseksi 28 päivässä.<br />

Taulukossa 1 on esitetty tropa-alkaloidien esiintyminen<br />

sekä kasvu 16 vuoden seurannan aikana. Ensimmäinen<br />

tutkimus KB7-linjasta julkaistiin vuonna<br />

1999 (Jouhikainen ym., 1999), jolloin tuotot olivat 125<br />

mg/l hyoskyamiinille ja 14 mg/l skopolamiinille. Tuolloin<br />

hyoskyamiini analysoitiin käyttäen radioimmunomääritystä<br />

ja skopolamiini käyttäen entsyymilinkattua<br />

immunosorbenttimenetelmää (ELISA). Välituotetta<br />

6β-hydroksihyoskyamiinia ei analysoitu. Kuusi<br />

vuotta myöhemmin julkaisimme tutkimuksen, jossa<br />

verrattiin tupakan (Nicotiana tabacum) ja villikaalin<br />

karvajuurten konversiokapasiteettia, kun molempiin<br />

oli yliekspressoitu sama h6h geeni. Myös KB7 karvajuurilinja<br />

analysoitiin. Vaikka kasvunopeus ja hyoskyamiinin<br />

tuottonopeus olivat pysyneet samana, skopolamiinin<br />

tuotto oli yli kaksinkertaistunut verrattuna<br />

ensimmäiseen julkaistuun arvoon. Tämä tulos osoittaa,<br />

että jostain syystä H6H-entsyymin aktiivisuus oli<br />

noussut. Lopulta viimeisimmässä tutkimuksessamme<br />

sekä kasvu että alkaloidien tuotto olivat hieman matalampia<br />

kuin edeltävällä kerralla (Taulukko 1). Verrattu-<br />

PAKASTUS I<br />

(mukaillen Teoh et al., 1996)<br />

PAKASTUS II<br />

(Panis et al., 2005)<br />

PAKASTUS III<br />

(Schmale et al., 2006)<br />

PAKASTUS IV<br />

(Ogawa et al., 2012)<br />

Sulatus I<br />

• Kryoprotektantti<br />

laimennetaan 6-vaiheisesti<br />

• Juurenpäät kiinteälle alustalle<br />

steriilin suodatinpaperin päälle<br />

Sulatus II<br />

• Juurenpäät kiinteälle alustalle<br />

steriilin suodatinpaperin päälle<br />

• Uudelle alustalle ilman suodatinpaperia<br />

3 vrk:n kuluttua<br />

Menetelmä I<br />

• Juurenpäät PVS2-kuplan<br />

sisällä folion päällä<br />

• Upotus nestetyppeen<br />

•<br />

Menetelmä II<br />

• Juurenpäät PVS2-liuoksessa<br />

kryoputkiin<br />

• Upotus nestetyppeen<br />

Sulatus III<br />

• Juurenpäät kiinteälle alustalle<br />

steriilin suodatinpaperin päälle<br />

• Uudelle alustalle ilman suodatinpaperia<br />

3 vrk:n kuluttua<br />

Sulatus IV<br />

• Juurenpäät pestään<br />

kasvatusalustalla<br />

• Uudelle alustalle ilman<br />

suodatinpaperia<br />

Kuva 1. Kryopakastuskokeet. Muutokset alkuperäiseen menetelmään on merkitty laatikoihin. Menetelmät,<br />

joiden avulla saavutettiin sulatuksen jälkeinen kasvu, on merkitty tummennetulla laatikolla.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 280<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


na alkuperäiseen tulokseen hyoskyamiinitasot olivat<br />

80 prosenttia alkuperäisestä, kun taas skopolamiinitasot<br />

olivat pysyneet samoina. Kuitenkin kun tarkastellaan<br />

vain solukohtaista tuottokapasiteettia (ilmaistaan<br />

mg/g kuivapainoa kohden), havaitaan, että ensimmäisen<br />

ja viimeisen mittauksen välissä ei ole eroa (Kuva<br />

3). On selvää, että Taulukossa 1 esitetty alempi tuottavuus<br />

(ilmaistaan mg/l) johtuu alemmasta kasvusta.<br />

Karvajuurten pakastus<br />

Karvajuuret pakastettiin onnistuneesti käyttäen hidasta<br />

pakastusta (Pakastus I). Juurenpäät, jotka oli sulatettu<br />

neljännellä (Sulatus IV) menetelmällä, osoittivat kasvua<br />

kaksi viikkoa sulatuksen jälkeen, tosin kasvavien juurten<br />

osuus oli suhteellisen pieni (10 %). Samoin vitrifikaation<br />

(Pakastus IV) jälkeen kahden viikon kuluttua sulatuksesta<br />

juurissa havaittiin kasvua, mutta edellistä alemmalla<br />

osuudella (2 %). Sulatuksen jälkeen kasvaneet juuret<br />

viljeltiin kiinteällä alustalla ja h6h:n ilmentyminen analysoitiin<br />

21 vuorokauden kuluttua (Kuva 4). Odotetusti<br />

pakastetuissa soluissa ei havaittu muutoksia H6H:n ilmentymisessä,<br />

niin kuin Kuvassa 3 esitetään. Tämän<br />

johdosta voidaan sanoa, että kryopakastus on hyvä keino<br />

säilöä biologista materiaalia.<br />

POHDINTA<br />

Usein siirtogeenisten soluviljelmien haasteena on geenien<br />

hiljentyminen, joka useimmiten johtuu transkriptionaalisesta<br />

inaktivaatiosta tai transkription jälkeisistä<br />

tapahtumista (Guivarc’h ym., 1999). On mielenkiintoista,<br />

että vaikka h6h-geeni, jota käytettiin tässä<br />

tutkimuksessa, on alkuperältään eristetty samasta<br />

kasviperheestä kuin isäntäkasvi Hyoscyamus, geenin<br />

hiljentymistä ei havaittu 16 vuoden seurannan aika-<br />

Kuva 2 (A) Kuva geelistä, jolla näkyy villikaalin (H. muticus) karvajuurten ja Agrobakteerin PCR-reaktion<br />

tulos: h6h (1150 bp), rolB (780 bp) ja virD (450 bp). 1: A. rhizogenes pLAL21 jossa h6h; 2: H. muticus<br />

kontrollikarvajuuri; 3: H. muticus karvajuurilinja KB7 jossa h6h; M: molekyylimarkkeri (Gene Ruler 100 bp<br />

Plus), (B) Suhteelliset RT-PCR ekspressiotasot geeneistä h6h ja 18S alkuperäisessä ja kryopakastetussa<br />

KB7-linjassa. Kuvassa esitetty keskiarvot kolmesta analyyttisestä rinnakkaisesta sekä keskihajonta.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 281<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Taulukko 1. Villikaalin karvajuurilinjan KB7 tuottamat tropa-alkaloidipitoisuudet 16 vuoden<br />

seurannan aikana. Datassa huomioitu kolme rinnakkaista biologista näytettä ±SD; *n=3, **n=9.<br />

Vuosi<br />

Hyoskyamiini<br />

(mg/l)<br />

6β-hydroksyhyoskyamiini<br />

(mg/l)<br />

Skopolamiini<br />

(mg/l)<br />

Kasvu<br />

(g/l kuivap.)<br />

Viite<br />

1999*<br />

2005*<br />

2016**<br />

125±12.0<br />

124±6.2<br />

99±17.7<br />

NA<br />

38±1.9<br />

14±3.3<br />

14±1.3<br />

37±1.9<br />

12±2.3<br />

17<br />

17<br />

14<br />

Jouhikainen ym. 1999<br />

Häkkinen ym. 2005<br />

Häkkinen ym. 2016<br />

NA: ei analysoitu.<br />

na. Kun viiden eri Solanaceae-heimoon kuuluvan lajin,<br />

joilla kaikilla on endogeeninen h6h-geeni, nukleotidisevenssejä<br />

verrattiin H. niger -kasvin h6h-geeniin,<br />

samankaltaisuus vaihteli korkeimman 99,2 prosentin<br />

(Brugmansia candida) ja 84,9 prosentin (Datura stramonium)<br />

välillä (Liite 1). On huomioitavaa, että korkein<br />

yhtenevyys proteiinitasolla havaittiin B. candidan<br />

kanssa (100 %), kun taas toinen Hyoscyamus -laji H. senescensin<br />

kanssa yhtenevyys oli jokseenkin alhaisempi,<br />

96,5 prosenttia. H. muticus -kasvin h6h geenin sekvenssi<br />

ei ole tiedossa, mutta muiden sukulaiskasvien<br />

tiedon perusteella on oletettavaa, että yhtenevyys on<br />

korkeaa, joten mahdollisuus homologiaan perustuvalle<br />

hiljentymiselle on olemassa.<br />

Alkaloideja – koska ovat kasvien pienyhdisteitä –<br />

tuotetaan usein pieniä määriä, ja tuotto on epästabiilia<br />

erilaistumattomissa soluissa. Pienyhdistetuotto korreloi<br />

usein erilaistumiseen (Sevón ym. 1998), ja tämän<br />

vuoksi niin kuin tässä työssäkin havaittiin, karvajuurisolukko<br />

on lupaava systeemi bioteknologiselle alkaloidituotolle.<br />

Tässä työssä, ensimmäistä kertaa, laboratoriossa<br />

ylläpidettyjen ja siirrostettujen karvajuurten<br />

geneettinen sekä metabolinen stabiilius osoitettiin 16<br />

vuoden seurannan aikana. Alkaloidituotto määritettiin<br />

vuosina 1999, 2005 ja 2016. Ensimmäiset analyysit tehtiin<br />

käyttäen immunologisia määritysmenetelmiä, kun<br />

taas myöhemmin alkaloideja analysoitiin GC-MS:llä.<br />

Vaikka kokeellista dataa näiden kahden analyyttisen<br />

menetelmän korrelaatiosta ei ole, on hyvä huomioida,<br />

että sekä EIA/RIA ja GC-MS ovat erittäin spesifisiä ja<br />

herkkiä näille analysoiduille metaboliiteille, joten molemmista<br />

saatu data vertautuu hyvin tuloksiin.<br />

Vaikka aiempia raportteja kryopakastetuista karvajuurista<br />

on julkaistu, tähän mennessä villikaalin<br />

karvajuurien pakastusta ei ole julkaistu. Karvajuurten<br />

pakastuksen ja sulatuksen jälkeinen kasvuosuus<br />

on vaihdellut 6 prosentin (Xue ym. 2008) ja 90 prosentin<br />

(Lambert ym., 2009) välillä, riippuen lajista ja<br />

käytetystä menetelmästä. Kuten Xue ym. (2008) raportoivat,<br />

menetelmä, joka oli kutakuinkin toimiva<br />

Eruca sativa (73 % pakastuksenjälkeinen elävyys) ja<br />

Astragalus membranaceus (6 % pakastuksenjälkeinen<br />

elävyys) -viljelmille, ei toiminut Gentiana macrophylla<br />

-karvajuurille. Tämä ilmiö tunnetaan hyvin kasvisolujen<br />

ja -solukkojen pakastuksen yhteydessä, ja<br />

sen vuoksi sopivan pakastusmenetelmän löytäminen<br />

vaatii usein järjestelmällistä empiiristä kokeilua.<br />

JOHTOPÄÄTÖKSET<br />

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että<br />

H. muticus karvajuurten kryopakastus on erittäin<br />

haastavaa. Saatujen tulosten perusteella ei vielä voida<br />

luoda luotettavaa teolliseen tuotantoon soveltuvaa<br />

pakastusohjeistusta. Menetelmän pystyttäminen on<br />

hyvin empiiristä, ja usein tulokset eivät suoraan näytä<br />

suuntaa, mihin optimoinnissa tulisi edetä. Kuten<br />

useat alan tutkijat ovat todenneet, ongelmat toistettavuudessa<br />

rajoittavat kryopakastuksen rutiinikäyttöä<br />

(Panis ym., 2005; Reed ym. 2001). Työläs leikkaaminen<br />

ja käsittely herkkien solukoiden, kuten karvajuurten<br />

apikaalisten meristeemien osalta, on selkeä<br />

este high-throughput-testaukselle. Tässä työssä kuitenkin<br />

osoitimme, että kryopakastus itsessään ei estä<br />

siirtogeenin toimintaa kyseisessä solukossa. Sikäli<br />

kuin mahdollista, kryopakastus on paras vaihtoehto<br />

kasvien solujen ja solukoiden pitkäaikaissäilytykselle.<br />

Pakastamalla vältetään jatkuvasta siirrostamisesta<br />

johtuvat kontaminaatioriskit ja sillä voidaan parantaa<br />

prosessin tuottavuutta. Toisaalta niin kuin tässä työssä<br />

osoitimme, karvajuurten jatkuva siirrostaminen<br />

jopa hyvin pitkän ajan kuluessa ei vähentänyt merkittävästi<br />

entsymaattista tai metabolista aktiivisuutta.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 282<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Kuva 3. Solunsisäiset alkaloidimäärät (mg/g kuivapainoa kohden) eri vuosina.<br />

Tähdet ilmaisevat tilastollisesti merkitseviä eroja (t-testi, (***): P


SUMMARY<br />

Exploring the metabolic stability<br />

of engineered hairy roots after<br />

16 years maintenance<br />

➔ Suvi T. Häkkinen*<br />

Senior Scientist, PhD(Tech)<br />

VTT Technical Research Centre of Finland,<br />

P.O.Box 1000, Tietotie2, FI-02044-VTT, Espoo<br />

suvi.hakkinen@vtt.fi<br />

Keywords: plant cell culture, hairy roots,<br />

hyoscyamine 6β-hydroxylase, scopolamine,<br />

stability, cryopreservation<br />

Kiitokset: Kiitämme Elisabeth Moyanoa ja<br />

Rosa M. Cusidóa erinomaisesta yhteistyöstä.<br />

Kiitämme Tuulikki Seppänen-Laaksoa<br />

analyyttisestä osaamisesta ja Siv Matomaata ja<br />

Airi Hyrkästä teknisestä avusta.<br />

➔ Kirsi-Marja Oksman-Caldentey<br />

Resarch Manager, Docent<br />

VTT Technical Research Centre of Finland, P.O.Box<br />

1000, Tietotie2, FI-02044-VTT, Espoo<br />

*Correspondence<br />

Plants remain a major source of new drugs, leads and<br />

fine chemicals. Cell cultures deriving from plants offer<br />

a fascinating tool to study plant metabolic pathways<br />

and offer large scale production systems for valuable<br />

compounds – commercial examples include<br />

compounds such as paclitaxel. The major constraint<br />

with undifferentiated cell cultures is that they are<br />

generally considered to be genetically unstable and<br />

cultured cells tend to produce low yields of secondary<br />

metabolites especially over time. Hairy roots, a<br />

tumour tissue caused by infection of Agrobacterium<br />

rhizogenes is a relevant alternative for plant secondary<br />

metabolite production for being fast growing,<br />

able to grow without phytohormones, and displaying<br />

higher stability than undifferentiated cells. Although<br />

genetic and metabolic stability has often been<br />

connected to transgenic hairy roots, there are only<br />

few reports on how a very long-term subculturing effects<br />

on the production capacity of hairy roots. In this<br />

study, hairy roots producing high tropane alkaloid<br />

levels were subjected to 16 -year follow-up in relation<br />

to genetic and metabolic stability. Cryopreservation<br />

method for hairy roots of H. muticus was developed<br />

to replace laborious subculturing, and although the<br />

post-thaw recovery rates remained low, the expression<br />

of transgene remained unaltered in cryopreserved<br />

roots. It was shown that although displaying<br />

some fluctuation in the metabolite yields, even an<br />

exceedingly long-term subculturing was successfully<br />

applied without significant loss of metabolic activity.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 284<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


KIRJALLISUUS<br />

B Baíza A, Quiroz-Moreno A, Ruíz J, Loyola-<br />

Vargas V: Genetic stability of hairy root cultures of<br />

Datura stramonium. Plant Cell Tissue Organ Cult<br />

59: 9–17, 1999<br />

Benson EE, Hamill JD: Cryopreservation and post<br />

freeze molecular and biosynthetic stability in<br />

transformed roots of Beta vulgaris and Nicotiana<br />

rustica. Plant Cell Tissue Organ Cult 24: 163–172,<br />

1991<br />

Dehghan E, Häkkinen ST, Oksman-Caldentey<br />

KM, Ahmadi FS: Production of tropane alkaloids<br />

in diploid and tetraploid plants and in vitro hairy<br />

root cultures of Egyptian henbane (Hyoscyamus<br />

muticus L.). Plant Cell Tissue Organ Cult 110:<br />

35–44, 2012<br />

Georgiev MI, Pavlov AI, Bley T: Hairy root type<br />

plant in vitro systems as sources of bioactive<br />

substances. Appl Microbiol Biotechnol 74: 1175–<br />

1185, 2007<br />

Guillon S, Trémouillaux-Guiller J, Pati PK, Rideau<br />

M, Gantet P: Hairy root research: recent scenario<br />

and exciting prospects. Curr Opin Plant Biol 9:<br />

341–346, 2006<br />

Guivarc’h A, Boccara M, Prouteau M, Chriqui D:<br />

Instability of phenotype and gene expression in<br />

long-term culture of carrot hairy root clones. Plant<br />

Cell Rep 19: 43–50, 1999<br />

Häkkinen ST, Moyano E, Cusidó RM, Oksman-<br />

Caldentey K-M: Exploring the metabolic<br />

stability of engineered hairy roots after 16 years<br />

maintenance. Front Plant Sci 7: 1486, 2016<br />

Häkkinen ST, Moyano E, Cusidó RM, Palazón<br />

J, Piñol MT, Oksman-Caldentey KM: Enhanced<br />

secretion of tropane alkaloids in Nicotiana<br />

tabacum hairy roots expressing heterologous<br />

hyoscyamine-6β-hydroxylase. J Exp Bot 56: 2611–<br />

2618, 2005<br />

Häkkinen ST, Raven N, Henquet M, ym.:<br />

Molecular farming in tobacco hairy roots by<br />

triggering the secretion of a pharmaceutical<br />

antibody. Biotechnol Bioeng 111: 336–346, 2014<br />

Hamill JD, Rounsley S, Spencer A, Todd G,<br />

Rhodes MJC: The use of the polymerase chain<br />

reaction in plant transformation studies. Plant Cell<br />

Rep 10: 221–224, 1991<br />

Hashimoto T, Yamada Y: Hyoscyamine 6betahydroxylase,<br />

a 2-oxoglutarate-dependent<br />

dioxygenase, in alkaloid-producing root cultures.<br />

Plant Physiol 81: 619–625, 1986<br />

Hirata K, Goda S, Phunchindawan M, Ishio<br />

M, Sakai A, Miyamoto K: Cryopreservation of<br />

horseradish hairy root cultures by encapsulationdehydration.<br />

J Ferment Bioeng 86: 418–420,<br />

1998<br />

Jouhikainen K, Lindgren L, Jokelainen T,<br />

Hiltunen R, Teeri TH, Oksman-Caldentey KM:<br />

Enhancement of scopolamine production in<br />

Hyoscyamus muticus L. hairy root cultures by<br />

genetic engineering. Planta 208: 545–551, 1999<br />

Moriuchi H, Okamoto C, Nishihama R, Yamashita<br />

I, Machida Y, Tanaka N: Nuclear localization and<br />

interaction of RolB with plant 14-3-3 proteins<br />

correlates with induction of adventitious roots by<br />

the oncogene rolB. Plant J 38: 260–275, 2004<br />

Ogawa Y, Sakurai N, Oikawa A, Kai K, Morishita Y,<br />

Mori K, ym.: High-throughput cryopreservation of<br />

plant cell cultures for functional genomics. Plant<br />

Cell Physiol 53: 943–952, 2012<br />

Oksman-Caldentey KM, Kivelä O, Hiltunen<br />

R: Spontaneous shoot organogenesis and<br />

plant regeneration from hairy root cultures of<br />

Hyoscyamus muticus. Plant Sci 78: 129–136, 1991<br />

Panis B, Piette B, Swennen R: Droplet vitrification<br />

of apical meristems: A cryopreservation protocol<br />

applicable to all Musaceae. Plant Sci 168: 45–55,<br />

2005<br />

Peebles CAM, Sander GW, Li M, Shanks J<br />

V., San KY: Five year maintenance of the<br />

inducible expression of anthranilate synthase<br />

in Catharanthus roseus hairy roots. Biotechnol<br />

Bioeng 102: 1521–1525, 2009<br />

Reed BM: Plant cryopreservation: A practical<br />

guide. 2008<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 285<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Schmale K, Rademacher T, Fischer R, Hellwig S:<br />

Towards industrial usefulness - cryo-cell-banking<br />

of transgenic BY-2 cell cultures. J Biotechnol 124:<br />

302–311, 2006.<br />

Sevón N, Oksman-Caldentey KM, Hiltunen R:<br />

Efficient plant regeneration from hairy rootderived<br />

protoplasts of Hyoscyamus muticus. Plant<br />

Cell Rep 14: 738–742, 1995<br />

Sevón N, Oksman-Caldentey KM: Agrobacterium<br />

rhizogenes-mediated transformation: Root<br />

cultures as a source of alkaloids. Planta Med 68:<br />

859–868, 2002<br />

Srivastava S, Srivastava AK: Hairy root culture<br />

for mass-production of high-value secondary<br />

metabolites. Crit Rev Biotechnol 27: 29–43, 2007<br />

Teoh KH, Weathers PJ, Cheetham RD, Walcerz<br />

DB: Cryopreservation of transformed (hairy) roots<br />

of Artemisia annua. Cryobiology 33: 106–117, 1996<br />

Vasilev N, Schmitz C, Dong L, ym.: Comparison<br />

of plant-based expression platforms for the<br />

heterologous production of geraniol. Plant Cell<br />

Tissue Organ Cult 117: 373–380, 2014<br />

Weber J, Georgiev V, Haas C, Bley T, Pavlov A:<br />

Ploidy levels in Beta vulgaris (red beet) plant<br />

organs and in vitro systems. Eng Life Sci 10: 139–<br />

147, 2010<br />

Weber J, Georgiev V, Pavlov A, Bley T: Flow<br />

cytometric investigations of diploid and tetraploid<br />

plants and in vitro cultures of Datura stramonium<br />

and Hyoscyamus niger. Cytom Part A 73: 931–<br />

939, 2008<br />

Yoshimatsu K, Yamaguchi H, Shimomura K: Traits<br />

of Panax ginseng hairy roots after cold storage<br />

and cryopreservation. Plant Cell Rep 15: 555–<br />

560, 1996<br />

Yun D-J, Hashimoto T, Yamada Y: Metabolic<br />

engineering of medicinal plants: Transgenic<br />

Atropa belladonna with an improved alkaloid<br />

composition. Appl Biol Sci 89: 11799–11803, 1992<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 286<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


#<br />

Liite1. Viiden Solanaceae -heimoon kuuluvan lajin h6h -geenien sekvenssit.<br />

Liite1. Viiden Solanaceae -heimoon kuuluvan lajin h6h -geenien sekvenssit.<br />

tävästi entsymaattista tai metabolista aktiivisuutta.<br />

H.niger<br />

--------------------------TACTAAGAGTGTTTCCGAAAGCTTTATAGCACCA<br />

A.luridus ------------------------------------------------------------<br />

D.stramonium ----------------------GGTCTACAAACAATGTCTCTGAAAGCTTTATAGCACCA<br />

A.belladonna ATGGCTACTCTTGTCTCAAATTGGTCTACAAACAATGTTTCTGAAAGTTTTGTAGCACCA<br />

B.candida<br />

--------------------------------------------------------ACCA<br />

H.senecionis ATGGCTACTTTTGTCTCAAATTGGTCTACTAAGAGTGTTACTGAAAGCTTTATAGCACCA<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

H.senecionis<br />

H.niger<br />

A.luridus<br />

D.stramonium<br />

A.belladonna<br />

B.candida<br />

TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC<br />

----------GGGCAGAAAAGGAAGTTCCCTTAGGAAATGATGACCCTATCATTGATCTC<br />

TTAGAGAAAAGGGCAGAAAAGGATGTTGCTTTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC<br />

TTAGAGAAAAGGGCAGAAAATGATGTTCCTTTAGGAAATGATGTGCCTATCATTGATCTC<br />

TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCGTAGGAAATGATGTCCCTATTATTGATCTC<br />

TTACAGAAAAGAGCAGAAAAAGATGTTCCCATAGGAAATGGTGTCCCTATTATTGATCTC<br />

*.******** **:*** * *********.**: ***** *********<br />

CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC<br />

CAACAAGATCACCATTTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTAAAGATTTTGGTCTC<br />

CAACAAGATCACCTTCTTATTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC<br />

CAACAAGATCACCTTGTTGTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC<br />

CAACAACATCATCATCTTCTTGTTCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC<br />

CAACAACACCATCATCTTCTTGTCCAACAAATCACCAAAGCTTGTCAAGATTTTGGTCTC<br />

****** * ** *:* ** **** *********************.**************<br />

TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC<br />

TTTCAGGTGATCAACCATGGATTTCCAGAAAACCTAATGGCAGAGACAATGAAATTGTGC<br />

TTTCAGGTGATCAATCATGGAGTCCCAGAAAAGCTAATGGTAGAGGCAATGGAAGTGTAC<br />

TTTCAGGTGATCAACCATGGATTACCAGAAAAGCTGATGGCAGAAACAATGGATGTGTGC<br />

TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAGCTAATGTTAGAGACAATGGAAGTGTGC<br />

TTTCAGGTGATCAATCATGGATTTCCAGAAGAACTAATGTTAGAAACAATGGAGGTATGC<br />

************** ****** * ******.* **.*** ***..*****.* *.*.*<br />

AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA<br />

AAAGAGTTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAGCCAAAAGGAAAGCCA<br />

AAAGAGTTTTTTGCATTGCCTGCTGAGGAAAAAGAAAAGTTTCAGCCAAAAGGAGAGCCA<br />

AAAGAATTTTTTGCACTGCCTGCTGAGGAGAAAGAAAAGCTTCAACCAAAAGGAGAGCCA<br />

AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAAAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA<br />

AAAGAGTTCTTTGCACTGCCAGCTGAGGAAAAGGAGAAGTTTAAGCCAAAAGGAGAGGCA<br />

*****.** ****** ****:********.**.**.*** **.*.*********.** **<br />

GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC<br />

GCTAAATTTGAACTTCCTCTCGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC<br />

GCTAAATTTGAACTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAACTCTATGTTGAAGGGGAACGACGC<br />

GCTAAATTTGAGCTTCCACTTGAGCAGAAAGCAAAGCTTTATGTTGAAGGAGAACAACTC<br />

GCTAAATTTGAACTTCCTCTTGAGCAGAAAGCAAAGCTATATGTTGAAGGAGAACAACTC<br />

GCTAAATTTGAACTTCCTTTGGAGCAGAAAGCAAAGCTATATATTGAAGGAGAACAACTC<br />

***********.*****: * **************.** ***.*******.****.** *<br />

TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT<br />

TCTAACGATGAGTTCTTTTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTGGAT<br />

TGTAATGAGGAGTTTTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTTATCCTCTTCAT<br />

TCTGATGAAGCGTTCCTTTACTGGAAGGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT<br />

TCTAACGAGGAGTTCTTATACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGTCATCCTCTTGAT<br />

TCCAATGAAGAATTCTTGTACTGGAAAGACACTTTGGCTCATGGTTGCCATCCTCTTGAC<br />

* .* ** *..** * ********.******************** ******* *<br />

CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA<br />

GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAACAACCTATAGAGAGGTGGCGGCTAAA<br />

GAAGAGTTACTTAACTCCTGGCCAGAAAAACCACCAACATATAGAGATGTGATAGCTAAA<br />

GAAGAGTTAGTCAACTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAACATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA<br />

CAAGACTTAGTCAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTTGCTAAA<br />

CAAGACTTAGTTAATTCCTGGCCTGAAAAACCAGCAAAATATAGAGAGGTGGTGGCTAAA<br />

**** *** * ** ********:********* ***..******** ***. ******<br />

TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT<br />

TATTCAGTGGAAGCGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT<br />

TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACGATGAGGATCCTGGACTACATATGTGAAGGACTC<br />

TATTCAGTGGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATCCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT<br />

TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTGACCATGAGGATGCTGGACTACATCTGTGAAGGACTT<br />

TATTCAGTAGAAGTGAGGAAGTTAACTATGAGGATGCTGGACTACATCAGTGAAGGACTT<br />

********.**** *********.** ******** ***********.:**********<br />

GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC<br />

GGGCTTAAATTGGGCCACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC<br />

GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTACCCAAATTCAGATGTTGCTGGCTAAC<br />

GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAGCTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC<br />

GGGCTTAAATTGGGCTACTTTGATAATGAACTTAGCCAAATTCAGATGATGCTGACTAAC<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 287<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Farmasian ammattilaisten<br />

rooli sairaaloiden<br />

mikrobilääkehoidon<br />

ohjauksessa<br />

➔ Niina Laine* 1, 2<br />

FaT<br />

niina.laine@helsinki.fi<br />

➔ Kirsi Kvarnström 3, 4<br />

Osastofarmasian kehittämisestä<br />

vastaava proviisori<br />

tohtorikoulutettava<br />

➔ Lotta Schepel 3, 4<br />

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori,<br />

proviisori,<br />

tohtorikoulutettava<br />

1<br />

Lastenklinikka, HUS<br />

2<br />

Farmakologian ja lääkehoidon<br />

osasto, Farmasian tiedekunta,<br />

Helsingin yliopisto<br />

3 HUS Apteekki, Helsingin<br />

yliopistollinen sairaala (HUS)<br />

4<br />

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian<br />

erikoistumiskoulutus,<br />

Farmasian tiedekunta,<br />

Helsingin yliopisto<br />

*Kirjeenvaihto<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 288<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


TIIVISTELMÄ<br />

Uusi rationaalista mikrobilääkehoitoa käsittelevä EU-direktiivi korostaa farmasian ammattilaisten mukaan<br />

ottamista taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan. Direktiivi suosittaa kansallisen mikrobilääkeresistenssin<br />

torjumisstrategian luomista ja farmasian ammattilaisten osallistamista mikrobilääkkeiden käyttöön niin<br />

sairaaloissa kuin avoterveydenhuollossa. Kansainvälisen Joint Commission International (JCI) -laatustandardien<br />

yhtenä keskeisenä osa-alueena on moniammatillinen ja näyttöön perustuva mikrobilääkkeiden käytön<br />

ohjausohjelma. JCI korostaa farmasian ammattilaisten roolia mikrobilääkkeiden käytön moniammatillisessa<br />

ohjauksessa sekä lääkemääräyksen asianmukaisuuden varmistamisessa. Tavoite on yhteneväinen EU:n direktiivin<br />

kanssa. JCI:n mukaista terveydenhuollon laatusertifikaattia on Suomessa päättänyt ensimmäisenä<br />

hakea muun muassa Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) Lasten- ja nuorten sairauksien tulosyksikkö.<br />

Kliinisen farmasian väitöstutkimuksessa selvitettiin vuosina 2012–2017 mikrobilääkehoidon oikeellisuutta,<br />

laatua ja turvallisuutta HUS Lastenklinikalla niin sairaalatasolla kuin yksittäisten potilaiden kohdalla. Väitöstyössä<br />

havaittiin, että farmasian ammattilaisia kannattaisi hyödyntää osana moniammatillista mikrobilääkkeiden<br />

käytönohjaustiimiä. Mikrobilääkkeiden järkevän ja asianmukaisen käytön edistämiseksi tarvitaan<br />

EU:n direktiivin antamien suositusten täytäntöönpanoa. Suomessa farmasian ammattilaisten osaamista tulisi<br />

hyödyntää entistä enemmän rationaalisen mikrobilääkehoidon varmistamisessa sairaaloissa.<br />

Avainsanat: antibioottiresistenssi, mikrobilääkkeiden käytön ohjaus, kliininen farmasia, osastofarmasia,<br />

sairaalafarmasia, infektiolääkehoitoon erikoistunut farmasian ammattilainen<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 289<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Farmasian ammattilaiset rationaalisen<br />

mikrobilääkkeiden käytön portinvartijoina<br />

Uusi rationaalista mikrobilääkkeiden käyttöä käsittelevä<br />

EU:n direktiivi korostaa farmasian ammattilaisten<br />

roolia mikrobilääkehoidon oikeellisuuden<br />

varmistamisessa (EU 2017). Direktiivi suosittaa kansallisen<br />

mikrobilääkeresistenssin torjumisstrategian<br />

luomista WHO:n toimintasuunnitelman mukaisesti.<br />

Strategiassa tulisi huomioida mikrobilääkkeiden<br />

saatavuuden ja käytön sääntely, mikrobilääkkeiden<br />

määrääminen ja hallinta sekä terveydenhuollon ammattilaisten<br />

koulutus.<br />

Osa EU:n direktiivin suosituksista toteutuu jo<br />

Suomessa. Esimerkiksi antibioottien käyttö vaatii<br />

lääkärin määräyksen, ja avoapteekeissa asiakkaita<br />

neuvotaan antibioottihoidon pituudesta, antibioottien<br />

oikeasta käytöstä, yhteisvaikutuksista sekä mahdollisista<br />

haittavaikutuksista. Sairaaloissa sitä vastoin<br />

farmasian ammattilaisten osallistuminen mikrobilääkkeiden<br />

käytön ohjaukseen on vielä vähäistä.<br />

Vaikka antibioottien kulutus Suomen sairaaloissa<br />

on laskenut hieman viime vuosina useisiin muihin<br />

EU-maihin verrattuna (ECDC 2017), monissa muissa<br />

maissa, kuten Hollannissa, Virossa ja Ruotsissa, käytetään<br />

sairaaloissa merkittävästi vähemmän antibiootteja<br />

Suomeen verrattuna.<br />

EU:n direktiivi on eurooppalaisille sairaalafarmasisteille<br />

sekä haaste että mahdollisuus (Wiffen 2017).<br />

Farmasian ammattilaisten tulisi direktiivin mukaan<br />

olla mukana sairaalan moniammatillisessa mikrobilääkkeiden<br />

käytön ohjausryhmässä ja valvoa mikrobilääkkeiden<br />

asianmukaista käyttöä erityisesti erityisryhmien<br />

kohdalla (esim. lapset). Avoapteekeissa tehdään<br />

jo paljonkin työtä rationaalisen mikrobilääkehoidon<br />

toteutumisen puolesta, mutta proviisorien ja<br />

farmaseuttien rooli suomalaisissa sairaaloissa vaatii<br />

vielä kirkastamista. Voisimmeko ottaa mallia esimerkiksi<br />

Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Australiasta,<br />

joissa on jo infektiolääkehoitoon erikoistuneita<br />

proviisoreita ja pitkälle vietyjä moniammatillisia mikrobilääkkeiden<br />

käytön ohjausohjelmia (antimicrobial<br />

stewardship programs)?<br />

Joint Commission International –<br />

kansainväliset laatustandardit sairaaloiden<br />

mikrobilääkehoidon ohjaukseen<br />

Joint Commission International on johtava kansainvälinen<br />

terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden<br />

akkreditointiorganisaatio (Joint Commission<br />

International <strong>2018</strong>). Yhdysvalloissa Joint Commissioniin<br />

(JC) on akkreditoinut noin 1 800 organisaatiota<br />

ja sen kansainväliseen yksikköön Joint Commission<br />

Internationaliin (JCI) noin 800 organisaatiota tai terveydenhuollon<br />

hoito-ohjelmaa. Euroopassa akkreditointeja<br />

on lukumääräisesti eniten Irlannissa, Italiassa<br />

ja Espanjassa. Yliopistollisista keskuksista Euroopassa<br />

tunnetuimpia ovat Amsterdam ja Utrecht.<br />

Suomalaisista toimijoista HUS Lasten- ja nuorten<br />

sairauksien tulosyksikkö lähtee ensimmäisten joukossa<br />

tavoittelemaan JCI-akkreditointia.<br />

JCI:n lääkehoitostandardien yhtenä keskeisenä<br />

osa-alueena on moniammatillinen ja näyttöön perustuva<br />

mikrobilääkkeiden käytön ohjausohjelma<br />

ja työryhmä (Joint Commission International 2016).<br />

Prosentti (%)<br />

30<br />

23<br />

15<br />

8<br />

0<br />

< 750g 750–1 000g 1 001–1 500g 1501–2000g<br />

Painoluokka<br />

Kuva 1. Off-label mikrobilääkkeiden käytön prosentuaalinen osuus esitettynä vastasyntyneitten eri painoryhmissä.<br />

Vastasyntyneet (400–2000 g, n=282) ja off-label mikrobilääkehoidot (käytössä yksi tai useampi<br />

off-label mikrobilääke), jotka määrättiin veriviljelypositiivisten infektioiden hoitoon 30 vuorokauden<br />

sisällä lapsen syntymästä.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 290<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Ohjelmalle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista<br />

seurataan ja arvioidaan säännöllisesti (esim. epätarkoituksenmukaisten<br />

mikrobilääkkeiden käytön<br />

ja mikrobilääkeresistenssin lasku). Kasvavan mikrobilääkeresistenssin<br />

lisäksi huomiota tulee kiinnittää<br />

haitta- ja sivuvaikutuksiin sekä mikrobilääkkeiden<br />

turvalliseen ja järkevään käyttöön, kuten liian<br />

pitkiin kuureihin, liian laajakirjoisten antibioottien<br />

käyttöön, määräysvirheisiin (väärä lääke, väärä annos)<br />

ja liian pitkään antibioottiprofylaksiaan. JCI korostaa<br />

farmasian ammattilaisten roolia mikrobilääkkeiden<br />

käytön moniammatillisessa ohjauksessa sekä<br />

lääkemääräyksen asianmukaisuuden varmistamisessa<br />

(appropriateness review). Nykyisinkin sairaaloissa<br />

joidenkin mikrobilääkkeiden käyttö vaatii infektiolääkärin<br />

määräyksen tai konsultaation, mutta farmaseutteja<br />

ja proviisoreita voisi hyödyntää enemmän<br />

niiden mikrobilääkkeiden kaksoistarkastuksessa, joihin<br />

ei tarvitse infektiolääkärin määräystä.<br />

Tuore väitöstutkimus avaa farmasian<br />

ammattilaisten mahdollisia uusia toimenkuvia<br />

mikrobilääkkeiden käytön ohjauksessa<br />

Tuoreessa kliinisen farmasian väitöstutkimuksessa<br />

(Laine 2017) tutkittiin mikrobilääkkeiden käyttöä<br />

HUS Lastenklinikalla ja sitä, kuinka mikrobilääkkeiden<br />

käytön ohjausta voitaisiin jatkossa toteuttaa paremmin.<br />

Väitöskirjan osatöissä kartoitettiin mikrobilääkehoidon<br />

oikeellisuutta, laatua ja turvallisuutta<br />

niin sairaalatasolla kuin yksittäisten potilaiden<br />

kohdalla (Laine ym. 2015, Laine ym. 2016, Laine ym.<br />

2017).<br />

Taulukko 1. Havaittuja tyypillisiä lääkeaine- tai lääkevalmistekohtaisia lääkityspoikkeamia.<br />

Lääkeaine<br />

Lääkeaineen osuus<br />

kaikista poikkeamista<br />

(mikrobilääkepoikkeamat<br />

n = 157)<br />

Lääkeaineelle tai<br />

lääkkeelle ominainen<br />

poikkeamatyyppi<br />

(ja sen yleisyys)<br />

Poikkeamaan<br />

johtaneita syitä<br />

Amoksisilliini<br />

n=12 (8 %)<br />

Kaksinkertainen<br />

annostus (4/157)<br />

Kaksi erivahvuista oraaliliuosta,<br />

50 mg/ml ja 100<br />

mg/ml. Hoitajat annostelivat<br />

väärää vahvuutta.<br />

Flukonatsoli<br />

n=5 (3 %)<br />

Määrättiin potilaalle,<br />

jolla oli pidentynyt<br />

QT-aika (1/157)<br />

Lääkäri määräsi väärin.<br />

Kefuroksiimi<br />

Keftatsidiimi<br />

Keftriaksoni<br />

n=15 (10 %)<br />

n=9 (6 %)<br />

n=4 (3 %)<br />

Kefalosporiinien<br />

sekoittaminen<br />

keskenään (5/157)<br />

Kefalosporiinit ovat tunnettuja<br />

LASA-lääkkeitä.<br />

Hoitajat laimensivat väärän<br />

kefalosporiinin.<br />

Siprofloksasiini<br />

n=3 (2 %)<br />

Annostelu yhdessä<br />

ravinto- tai kalsiumvalmisteiden<br />

kanssa johti<br />

sakan muodostumiseen<br />

(3/157)<br />

Tiedonpuute siprofloksasiinin<br />

yhteisvaikutuksista.<br />

Hoitajat annostelivat<br />

lääkkeen väärin.<br />

Teikoplaniini<br />

n=3 (2 %)<br />

Hoidon alun latausannosten<br />

annostelu<br />

liian tiheästi (1/157)<br />

Poikkeuksellisesti tällä<br />

lääkkeellä hoidon alussa<br />

latausannokset.<br />

Hoitajat annostelivat<br />

lääkkeen väärin.<br />

LASA* = look-alike ja sound-alike -lääke<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 291<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Väitöstutkimus osoitti, että mikrobilääkehoito oli<br />

vuosina 2005–2012 epäasianmukaista 17 prosentilla<br />

tutkimukseen osallistuneista potilaista, joilla oli veriviljelypositiivinen<br />

infektio (26/149). Liian laajakirjoista<br />

mikrobilääkehoitoa sai puolet näistä potilaista,<br />

ja kolmen potilaan mikrobilääkehoito oli täysin<br />

tehotonta (Laine ym. 2015).<br />

Vuosina 2003–2013 resistenssi useita beeta-laktaamiantibiootteja<br />

kohtaan kasvoi Lastenklinikalla.<br />

Merkittävin muutos oli karbapeneemien käytön<br />

kasvu (110 %) (Laine ym. 2016). Mikrobilääkkeiden<br />

off-label-käyttö (ei myyntiluvan mukainen käyttö)<br />

puolestaan liittyi yleisimmin meropeneemin käyttöön<br />

alle 2000 grammaa painavilla keskosilla (Laine<br />

ym. 2017). Mitä pienipainoisempi keskonen oli,<br />

sen todennäköisemmin mikrobilääkehoito oli offlabel<br />

(Kuva 1).<br />

Vuosina 2009–2014 raportoiduista 157 mikrobilääkityspoikkeamasta<br />

suurin osa liittyi eniten käytettyihin<br />

mikrobilääkkeisiin, kuten kefuroksiimiin<br />

ja G-penisilliiniin (Laine 2017). Mikrobilääkkeiden<br />

annostelun unohtaminen oli tyypillisin poikkeamatyyppi.<br />

Taulukossa 1 on esitelty tyypillisiä mikrobilääkehoidon<br />

poikkeamia.<br />

Väitöstutkimus (Laine 2017) antoi hyödyllisen<br />

yleiskuvan mikrobilääkehoidosta ja mikrobilääkkeiden<br />

käytöstä Lastenklinikalla. Asianmukaiseen<br />

mikrobilääkehoitoon ja lääkkeenmäärääjien koulutukseen<br />

tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Mikrobilääkehoidon<br />

seuranta ei aina toteudu asianmukaisesti,<br />

ja potilaat jäivät joskus ilman toimivaa<br />

mikrobilääkehoitoa ja toisaalta saivat paikoitellen<br />

tarpeettoman laajakirjoisia antibiootteja. Väitöstyö<br />

tarjosi myös näkökulman tekijöihin, jotka heikentävät<br />

sairaalainfektioiden hoidon laatua lastensairaalassa<br />

ja edistävät koordinoidumman mikrobilääkkeiden<br />

käytön ohjausjärjestelmän rakentamista uuteen<br />

lastensairaalaan.<br />

Farmasian ammattilaisten osaamista tulisi hyödyntää<br />

entistä enemmän sairaaloiden mikrobilääkehoitojen<br />

laadun ja asianmukaisuuden varmistamisessa<br />

(Laine 2017). Sairaalan mikrobilääkkeiden käytön<br />

ohjausryhmässä tulisi olla vähintään lääkäreitä, hygieniahoitajia,<br />

mikrobiologeja ja farmasian ammattilaisia.<br />

Sairaaloiden osastoilla ja hoitoyksiköissä työskentelevät<br />

osastofarmaseutit ja klinikkaproviisorit<br />

voivat myös osaltaan kaksoistarkastaa mikrobilääkemääräyksiä<br />

(Taulukko 2).<br />

Taulukko 2. Farmasian ammattilaisille sopivia toimenkuvia sairaaloissa liittyen mikrobilääkkeiden käytön<br />

ohjaukseen<br />

• seurata mikrobilääkkeiden kulutusta ja tiedottaa siitä säännöllisesti lääkkeen määrääjiä<br />

• seurata mikrobilääkehoidon kustannuksia ja ylläpitää sopivaa lääkevalikoimaa yhteistyössä<br />

infektiolääkäreiden kanssa<br />

• varmentaa/kaksoistarkistaa lääkemääräyksiä (mm. annos, antoreitti, antoajankohdat,<br />

yhteisvaikutukset, vasta-aiheet, pitoisuusseuranta, herkkyysmääritykset, laimennosohjeet,<br />

valikoiman ja suositusten mukaisuus, hoidon kesto)<br />

• tehdä retrospektiivistä analyysiä ja auditointeja koskien toteutuneen mikrobilääkehoidon laatua.<br />

Tämä voi kattaa esimerkiksi:<br />

– erilaisissa infektioissa käytetyt mikrobilääkkeet ja sairaalan suositusten noudattaminen<br />

– mikrobilääkehoidon de-eskalaation valvominen – eli laboratoriotulosten tullessa, mikrobilääke<br />

tulee aina mahdollisuuksien mukaan vaihtaa vähemmän laajakirjoiseen lääkkeeseen sairaalan<br />

suositusten mukaisesti<br />

– valitun mikrobilääkeprofylaksin leikkausten yhteydessä ja sairaalan suositusten noudattamisen<br />

– terapeuttisen pitoisuusseurannan asianmukaisen toteutumisen valvonta esimerkiksi<br />

aminoglykosidi- ja glykopeptidiantibiooteilla<br />

– erilaisten mikrobilääkehoitojen keston seurannan<br />

• huolehtia, että parenteraalinen mikrobilääkehoito vaihdetaan oraaliseen heti kun mahdollista<br />

• analysoida mikrobilääkkeisiin liittyviä lääkityspoikkeamia<br />

• kouluttaa henkilökuntaa mikrobilääkkeistä<br />

• tehdä toimintaohjeita ja suosituksia yhdessä muun mikrobilääkkeiden käytön ohjaustiimin kanssa<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 292<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


YHTEENVETO<br />

Mikrobilääkkeiden järkevän ja asianmukaisen käytön<br />

edistämiseksi tarvitaan EU:n direktiivin antamien<br />

suositusten täytäntöönpanoa. Tarvitsemme<br />

kansallista mikrobilääkestrategiaa, joka ohjaa mikrobilääkkeiden<br />

oikeaa käyttöä niin sairaaloissa kuin<br />

avoterveydenhuollossakin. Farmasian ammattilaisten<br />

tulee toimia aktiivisesti mikrobilääkeresistenssin<br />

ehkäisemiseksi ja ottaa paikkansa sairaaloiden rationaalisen<br />

mikrobilääkkeiden käytön hallinnassa EUdirektiivin<br />

mukaisesti.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 293<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


SUMMARY<br />

The Role of Pharmacy Professionals<br />

in Hospitals' Antimicrobial<br />

Stewardship Programs<br />

➔ Niina Laine* 1, 2<br />

PhD in Clin Pharm<br />

niina.laine@helsinki.fi<br />

➔ Kvarnström Kirsi 3, 4<br />

Senior Pharmacist-in-Charge<br />

(M.Sc. Pharm.; PhD student)<br />

➔ Schepel Lotta 3, 4<br />

Medication Safety Coordinator<br />

(M.Sc. Pharm.; PhD student<br />

1<br />

Children´s Hospital,<br />

Helsinki University Central Hospital<br />

2<br />

Division of Pharmacology and Pharmacotherapy,<br />

Faculty of Pharmacy, University of Helsinki<br />

3<br />

HUS Pharmacy, Helsinki University Hospital (HUS)<br />

4<br />

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian<br />

erikoistumiskoulutus, Farmasian tiedekunta,<br />

Helsingin yliopisto<br />

*Correspondence<br />

New EU directive dealing with prudent use of antimicrobials<br />

highlights the role of pharmacists when battling<br />

against antimicrobial resistance. The directive<br />

recommends creating a national strategy to battle antimicrobial<br />

resistance and involve pharmacy professionals,<br />

both inpatient and outpatient settings. One<br />

aim of international Joint Commission International<br />

(JCI) – health care quality standards is to have an<br />

evidence-based antimicrobial stewardship program.<br />

JCI highlights the role of pharmacists in multidisciplinary<br />

antimicrobial stewardship programs and in<br />

verifying the appropriateness of antimicrobial prescriptions.<br />

This goal is uniform with the EU directive.<br />

In Finland, one of the first organizations that have<br />

decided to apply the JCI quality accreditation is The<br />

Pediatric and Adolescent Units in the Helsinki University<br />

Hospital District (HUS). PhD research focusing<br />

on clinical pharmacy investigated the appropriateness,<br />

quality and safety of antimicrobial therapy<br />

in HUS Children's Hospital between 2012 and 2017. It<br />

was discovered that pharmacists’ knowledge should<br />

be utilized as a part of multidisciplinary antimicrobial<br />

stewardship program. To promote the rational<br />

use of antimicrobials, implementing the recommendations<br />

of the EU directive is needed. The knowledge<br />

and skills of pharmacists should be better utilized<br />

in order to ensure rational antimicrobial therapy in<br />

Finnish hospitals.<br />

Key words: antibiotic resistance, antimicrobial<br />

stewardship program, clinical pharmacy, hospital<br />

pharmacy, infectious diseases pharmacist<br />

Sidonnaisuudet: N. Laine: Toimitusjohtaja,<br />

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 294<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


KIRJALLISUUS<br />

ECDC: Summary of the latest data on antibiotic<br />

consumption in EU: 2017. www.ecdc.europa.eu.<br />

Haettu internetistä 12.3.<strong>2018</strong>.<br />

EU Guidelines for the prudent use of<br />

antimicrobials in human health. 2017. Commission<br />

notice 2017/C212/01.<br />

Joint Commission International: Who is JCI.<br />

Haettu internetistä 6.3.<strong>2018</strong>:<br />

https://www.jointcommissioninternational.org/<br />

about-jci/who-is-jci/<br />

Joint Commission International Accreditation<br />

Standards for Hospitals (including standards for<br />

academic medical center hospitals). 6th edition,<br />

2016.<br />

Laine N: Use of Antimicrobials in a Tertiary<br />

Children’s Hospital. Väitöskirja. Helsingin yliopisto,<br />

2017, URN:ISSN:ISSN 2342-317X<br />

Laine N, Hoppu K., Airaksinen M., Saxen H:<br />

Antimicrobial consumption in a tertiary children’s<br />

hospital in Finland (2003–2013), Eur J Hosp<br />

Pharm, 2016, doi: 10.1136/ejhpharm-2015-000766<br />

Laine N, Kaukonen A-M, Hoppu K, Airaksinen<br />

M, Saxen H: Off-label use of antimicrobials in<br />

neonates in a tertiary children’s hospital. Eur J<br />

Clin Pharmacol 73: 609–614, 2017<br />

Laine N, Vaara M, AnttilaV-J ym.: Evaluation of<br />

antimicrobial therapy of blood culture positive<br />

healthcare-associated infections in children,<br />

PlosOne, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0141555<br />

Wiffen P: Pharmacists are the gatekeepers to the<br />

use of antimicrobials. Eur J Hosp Pharm 24: 313,<br />

2017<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 295<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Munuaisten vajaatoiminta<br />

– huomaamatta jäävä<br />

lääkehoidon ongelma?<br />

➔ Pirkko Paakkari*<br />

LKT, asiantuntijalääkäri<br />

Kustannus Oy Duodecim<br />

pirkko.paakkari@duodecim.fi<br />

➔ Marja Forsell<br />

FM, toimituspäällikkö<br />

Kustannus Oy Duodecim<br />

*Kirjeenvaihto<br />

Munaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta lääkitystä<br />

aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havaitaan, niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti. Näin ei valitettavasti<br />

vielä aina tehdä. Toivommekin, että farmasian ammattilaiset voisivat omalta osaltaan olla edistämässä<br />

tietoisuuden lisääntymistä tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoidon arviointien yhteydessä.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 296<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


TIIVISTELMÄ<br />

Munuaisten vajaatoiminta yleistyy väestössä ikääntymisen myötä, mutta se jää kuitenkin usein huomaamatta.<br />

Yhdysvalloissa ja Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että vain murto-osa potilaista tiesi sairastavansa<br />

munuaisten vajaatoimintaa. Jos munuaisten vajaatoimintaa ei oteta huomioon lääkehoidossa, tuloksena<br />

on usein lääkkeen haittavaikutusten lisääntyminen sekä joskus myös lääkkeen tehon heikkeneminen.<br />

Tavallisia lääkeryhmiä, joihin kuuluvien lääkkeiden annos pitäisi tarkistaa ainakin vaikeaa munuaisten<br />

vajaatoimintaa sairastavan kohdalla, ovat muun muassa verenpainelääkkeet (etenkin ACE:n estäjät), opioidit<br />

ja tulehduskipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeitä ei suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville<br />

potilaille. Heille itsehoidon vaihtoehtoja ovat lähinnä paikallisesti käytettävät tulehduskipugeelit tai<br />

parasetamoli.<br />

Vajaatoiminnan havaitsemiseksi munuaisten toiminta (glomerulusfiltraatio, GFR-arvo) olisi hyvä määrittää<br />

aina kun potilaan kreatiiniarvo on koholla sekä yli 65-vuotiaiden lääkityksen aloituksen yhteydessä. Munuaisen<br />

vajaatoiminnan hoidossa on tärkeää yrittää estää taudin eteneminen sekä vajaatoimintaan liittyvät<br />

komplikaatiot.<br />

Terveysportin Lääkkeet ja munuaiset -sovelluksessa on GFR-laskuri, josta löytyy myös tietoa Suomessa<br />

myyntiluvallisten lääkkeiden annossuosituksista munuaisten vajaatoiminnassa sekä myös lukuisien erityislupavalmisteiden<br />

annossuositukset kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa.<br />

Avainsanat: munuaiset, munuaisten vajaatoiminta, verenpainelääkkeet opioidit, tulehduskipulääkkeet<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 297<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


JOHDANTO<br />

Eri maiden tutkimuksissa koko väestöstä 10–15 prosentilla<br />

on munuaisten vajaatoiminta, ja sen esiintyvyys<br />

lisääntyy ikääntymiseen liittyvien sairauksien,<br />

erityisesti diabeteksen sekä verenkierron muutosten<br />

myötä. Noin 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista munuaisten<br />

toiminta on heikentynyt (Eckardt ym. 2013,<br />

Hill 2016).<br />

Vajaatoiminta määritetään munuaisten hiussuonikerästen<br />

suodatusnopeuden (glomerulusfiltraatio,<br />

GFR) perusteella: GFR 90–60 ml/min on lievä, 60–30<br />

ml/min keskivaikea ja 30–15 ml/min vaikea vajaatoiminta.<br />

Alle 15 ml/min arvoilla tarvitaan jo dialyysihoitoa<br />

(loppuvaiheen vajaatoiminta).<br />

Vajaatoiminta jää usein huomaamatta. Oregonin<br />

osavaltiossa tehdyn selvityksen mukaan perusterveydenhuollossa<br />

tila oli jäänyt toteamatta puolella munuaisten<br />

vajaatoimintaa sairastavista (Rao ym. 2013).<br />

Maailmalla julkaistujen tutkimusten mukaan ihmiset<br />

eivät välttämättä tiedä munuaisten vajaatoiminnastaan<br />

edes sen jälkeen, kun tila on jossakin todettu.<br />

Lähes 3 000 munuaisten vajaatoimintapotilaan tutkimuksessa<br />

lievää vajaatoimintaa sairastavista vain<br />

5 prosenttia ja vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista<br />

40 prosenttia oli selvillä vajaatoiminnastaan (Plantinga<br />

ym. 2008). Edes kliinisten löydösten (mm. albuminuria,<br />

hyperkalemia, hyperfosfatemia, anemia)<br />

olemassaolo ei näytä parantavan tilannetta olennaisesti.<br />

Vaikka potilailla oli 2–4 vajaatoimintaan liittyvää<br />

löydöstä, 90 prosenttia ei tiennyt siitä (Tuot ym.<br />

2011). Sairaalaan joutuneista amerikkalaisista potilaista,<br />

joilla oli munuaisten vajaatoiminta, vain kolmannes<br />

osasi kertoa, että heillä on ’munuaisongelmia’.<br />

Vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista 48 prosenttia<br />

tiesi tästä ongelmastaan (Saunders MR ym. 2015).<br />

Tilanne ei näytä paremmalta eurooppalaisissakaan<br />

tutkimuksissa. Saksalaisista vähintään keskivaikeaa<br />

munuaisten vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä<br />

vajaa kolmannes (28 %) oli tietoinen vajaatoiminnastaan<br />

(Girndt ym. 2016).<br />

Munuaisten vajaatoimintaan liittyviä<br />

tavallisia ongelmalääkkeitä<br />

Verenpainelääkkeet<br />

Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät<br />

(ACE:n estäjät) ja angiotensiinireseptorin (AT-reseptorin)<br />

salpaajat ovat hyödyllisiä verenpainelääkkeitä<br />

diabetesta ja varhaista munuaistautia sairastavien verenpaineen<br />

hoidossa, mutta ne voivat etenkin suurina<br />

annoksina myös aiheuttaa munuaisten vajaatoiminnan<br />

pahenemista. Vaara on suurin potilailla, joilla<br />

on myös sydämen vajaatoiminta tai jotka käyttävät<br />

samanaikaisesti diureetteja tai tulehduskipulääkkeitä<br />

(Dreischulte ym. 2015). Mitä vaikeampi munuaisten<br />

tai sydämen vajaatoiminta, sitä varovaisemmin hoito<br />

on aloitettava ja munuaisten toimintaa on seurattava<br />

tiheästi. Hypovolemia esimerkiksi oksentelun tai<br />

ripulin yhteydessä voi romahduttaa munuaisten toiminnan<br />

potilaalla, joka tavallisesti sietää hyvin ACE:n<br />

estäjää tai AT-reseptorin salpaajaa (Ahmed ym. 2016).<br />

Hydroklooritiatsidi eliminoituu lähes täysin virtsaan,<br />

ja sen puoliintumisaika pitenee huomattavasti<br />

munuaisten vajaatoiminnassa, joten sen ylläpitoannoksia<br />

täytyy pienentää, ja munuaisten toimintaa<br />

ja elektrolyyttitasapainoa on seurattava tarkoin. Vaikeassa<br />

munuaisten vajaatoiminnassa tiatsidin teho<br />

heikkenee.<br />

Opioidit<br />

Useimmat opioidit, muun muassa morfiini, tramadoli,<br />

kodeiini, petidiini ja metadoni kumuloituvat<br />

munuaisten vajaatoiminnassa ja aiheuttavat muun<br />

muassa sekavuutta ja muita keskushermostoperäisiä<br />

haittavaikutuksia käyttäjille, ellei annosta soviteta<br />

glomerulussuodoksen mukaan. Morfiinin ja kodeiinin<br />

epävarman kinetiikan ja kumuloituvien toksisten<br />

metaboliittien vuoksi niitä, samoin kuin pitkävaikutteista<br />

tramadolia, pitäisi käyttää erittäin varoen munuaispotilailla,<br />

ja niiden käyttöä olisi viisainta välttää<br />

kokonaan viimeistään keskivaikeassa vajaatoiminnassa<br />

(Mercandante & Arcuri 2004, Lee ym. 2016).<br />

Tulehduskipulääkkeet<br />

Tulehduskipulääkkeet eivät ole suositeltavia munuaispotilaille.<br />

Viimeistään vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville<br />

pitäisi löytää turvallisempia kivun hoidon<br />

vaihtoehtoja, kuten paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkegeelit<br />

tai parasetamoli. Erityisen haitallista<br />

on tulehduskipulääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti<br />

reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien<br />

kanssa.<br />

Tulehduskipulääkkeet vähentävät glomerulusfiltraatiota,<br />

mutta nuorilla ja terveillä vaikutus on tavallisesti<br />

vähäinen ja ohimenevä. Ne voivat kuitenkin<br />

aiheuttaa myös vakavaa, jopa pysyvää munuaisvauriota,<br />

ja akuutin munuaisten vajaatoiminnan riski<br />

on tulehduskipulääkkeiden käyttäjillä tutkimuksesta<br />

riippuen kaksin-kolmikertainen verrattuna ei-käyttäjiin;<br />

munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla jopa<br />

viisinkertainen (Huerta ym. 2005, Zhang ym. 2017).<br />

Muita haittoja ovat natriumin ja kaliumin erittymisen<br />

väheneminen munuaisissa, mikä voi johtaa ve-<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 298<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


enpaineen kohoamiseen ja turvotuksiin. Koksibien<br />

munuaisvaikutukset ovat samanlaisia kuin epäselektiivisillä<br />

tulehduskipulääkkeillä (Swan ym. 2000).<br />

Lievässä vajaatoiminnassa lyhytaikainen tulehduskipulääkkeen<br />

käyttö on yleensä haitatonta, ainakin<br />

jos käyttäjällä ei ole nestevajausta tai sydämen vajaatoimintaa.<br />

Pitkäaikaisessa käytössä munuaisten<br />

toimintaa pitäisi seurata. Iäkkäillä jopa mini-ASAannos<br />

voi heikentää munuaisten toimintaa. (Segal<br />

ym. 2006).<br />

Muistetaanko munuaiset lääkehoidossa?<br />

Ranskassa tehtiin kolmen kaupungin asukkaille laaja<br />

terveystutkimus, jossa mitattiin myös munuaisten<br />

toiminta ja selvitettiin lääkehistoria. Kaikkiaan yli 10<br />

prosenttia väestöstä käytti lääkettä, jonka annostusta<br />

olisi pitänyt muuttaa munuaisten vajaatoiminnan takia.<br />

Aineistossa oli noin 8 000 yli 65-vuotiasta, joista<br />

noin 1 200:lla GFR oli alle 60 ml/min, eli heillä oli vähintään<br />

keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Lievää<br />

tai keskivaikeaa vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä<br />

puolella oli munuaisten kannalta sopimaton<br />

lääke tai lääkkeen annos, vaikeaa vajaatoimintaa sairastavista<br />

lähes kaikilla (96 %; vasta-aiheinen lääke<br />

oli 48 %:lla) (Breton ym. 2011).<br />

Yli 65-vuotiaista vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa<br />

sairastavista amerikkalaisista veteraaneista kolmanneksella<br />

oli vähintään yksi munuaisten vajaatoiminnan<br />

kannalta sopimaton lääke tai väärä annos.<br />

Ranitidiini, allopurinoli ja metformiini ja gemfibrotsiili<br />

kuuluivat yleisimpiin näistä lääkkeistä (Chang<br />

ym. 2015).<br />

Lääkkeiden sopivuuden tarkistaminen ei onnistu<br />

aina edes iäkkäiden hoitolaitoksissa. Saksalaisessa<br />

tutkimuksessa 21 hoitokodin 852 vanhuspotilaasta liki<br />

puolella (48,2 %) oli keskivaikea ja 15,5 prosentilla<br />

vaikea munuaisten vajaatoiminta; tieto munuaisten<br />

toiminnasta puuttui 20 prosentilta asukeista. Noin<br />

puolet hoitolaitoksissa käytetyistä lääkkeistä edellytti<br />

annoksen muutosta tai oli vasta-aiheisia munuaisten<br />

vajaatoiminnassa. Kaikista potilaista joka viides<br />

käytti vakituisesti lääkettä, joka oli vasta-aiheinen tai<br />

jonka annos oli väärä. Yleisimpiä epäsopivia lääkkeitä<br />

olivat metformiini, ramipriili ja kalium (Hoffmann<br />

ym. 2016).<br />

Myös tuore australialaistutkimus osoitti, että munuaisten<br />

vajaatoiminta jää usein huomiotta ja lääkitys<br />

sovittamatta. Retrospektiivisesti tutkittiin noin 30<br />

000:n yli 65-vuotiaan potilaan tiedot, joista kävi ilmi,<br />

että dokumentoitua tietoa munuaisten toiminnasta<br />

löytyi vain 25 prosentilta potilaista (n = 7 625). Näistä<br />

potilaista yli puolelle oli määrätty vähintään yhtä<br />

tutkituista 31:stä munuaisten kautta eliminoituvasta<br />

lääkkeestä, ja edelleen, heistä vajaalle kolmannekselle<br />

annoksella, joka ei ollut asianmukaisesti sovitettu<br />

munuaisten toiminnan mukaan. Tavallisimpia ongelmalääkkeitä<br />

olivat diabeteslääkkeet, bisfosfonaatit<br />

ja reniini-angiotensiinijärjestelmää estävät lääkkeet<br />

(Khanal ym. 2015).<br />

Pohjois-Ruotsissa käytiin läpi 428:n yli 65-vuotiaan<br />

sairaalaan otetun potilaan sairaus- ja lääkehistoria,<br />

jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti munuaisten<br />

kautta erittyviin lääkkeisiin. Munuaisten toiminta oli<br />

heikentynyt (alle 60 ml/min) 65,4 prosentilla otoksesta.<br />

Epäsopivia lääkityksiä oli vähemmän kuin saksalaisissa<br />

tutkimuksissa: noin 10 prosentilla potilaista<br />

munuaisten toiminnan edellyttämää muutosta ei ollut<br />

huomioitu (Sönnerstam ym. 2016).<br />

Seuraamuksia munuaisten unohtamisesta<br />

Krooninen munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa<br />

useimpien lääkkeiden eliminaatioon. Mitä suurempi<br />

osuus lääkkeen eliminaatiosta tapahtuu munuaisten<br />

kautta, sitä enemmän munuaistoiminnan heikkeneminen<br />

pidentää lääkkeen puoliintumisaikaa ja<br />

lisää lääkkeen kumuloitumisen vaaraa.<br />

Jos annosta ei soviteta munuaisten toiminnan mukaan,<br />

tuloksena on useimmiten lääkkeelle ominaisten<br />

haittavaikutusten lisääntyminen, mutta joskus<br />

myös lääkkeen tehon heikkeneminen; muun muassa<br />

hydroklooritiatsidin ja nitrofurantoiinin teho heikkenee<br />

vaikeassa munuaisten kroonisessa vajaatoiminnassa.<br />

Lääkkeen toksisten metaboliittien kumuloituminen<br />

voi tuottaa lääkkeen tavallisista haitoista<br />

poikkeavia ongelmia. Munuaisten vajaatoimintaan<br />

voi lisäksi liittyä lääkkeitä metaboloivien entsyymien,<br />

kuljetinproteiinien tai lääkkeiden proteiineihin<br />

sitoutumisen muutoksia. Nämä tekijät voivat muuttaa<br />

myös muiden kuin pääosin munuaisten kautta<br />

poistuvien lääkkeiden eliminaatiota. Loppuvaiheen<br />

vajaatoiminnassa dialyysi voi edellyttää uusia lääkeannosten<br />

muutoksia.<br />

Norjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin munuaisten<br />

kannalta riskin aiheuttavien lääkkeiden käytön<br />

yleisyyttä ja niihin liittyviä ongelmia viiteen sairaalaan<br />

otetuilla potilailla (n= 808). Potilaista 201:llä oli<br />

vähintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, ja<br />

heistä 62 prosentilla oli vasta-aiheisesta tai väärällä<br />

annoksella annetusta lääkkeestä johtuva haittavaikutus.<br />

Yleisimpiä riskilääkkeitä olivat ACE:n estäjät,<br />

opioidit, tulehduskipulääkkeet, antitromboottiset<br />

lääkkeet ja mikrobilääkkeet (Blix ym. 2006).<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 299<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Amerikkalaisessa tutkimuksessa käytiin läpi kuuteen<br />

sairaalaan otetun 110 000 potilaan munuaisten<br />

toiminta ja munuaisten kautta eliminoituvien<br />

tai munuaistoksisten lääkkeiden käyttö. Noin 18 000<br />

potilaalla oli munuaisten vajaatoiminta, ja heistä valittiin<br />

satunnaisesti 900 henkilöä, joiden mahdolliset<br />

lääkehaitat käytiin läpi. Heistä 498 oli altistunut<br />

lääkkeelle, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa, ja<br />

90:llä todettiin lääkkeestä aiheutunut haittavaikutus.<br />

Haittavaikutuksista 91 prosenttia olisi ollut estettävissä<br />

tarkistamalla munuaisten toiminnan edellyttämä<br />

annos. Huomattavaa on, että haittavaikutuksista<br />

51 prosenttia oli vakavia, 44 prosenttia merkittäviä<br />

ja 4,5 prosenttia henkeä uhkaavia (Hug ym.<br />

2009).<br />

Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa todettiin<br />

500 000 kanadalaisen aikuispotilaan aineistosta, että<br />

kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan<br />

potilaan riski saada sairaalahoidon aikainen komplikaatio<br />

oli kaksinkertainen verrattuna munuaisten<br />

suhteen terveisiin potilaisiin. Vaikeaa vajaatoimintaa<br />

sairastavilla riski oli 80 prosenttia suurempi. Yhtenä<br />

syynä tähän pidettiin sitä, että munuaisten vajaatoimintaa<br />

ja sen edellyttämiä lääkityksen muutoksia ei<br />

ollut huomioitu riittävästi (Bohlouli 2016).<br />

Vaikka tulehduskipulääkkeiden haitallisuus munuaisille<br />

tunnetaan hyvin, niitä kuitenkin käytetään<br />

yleisesti. Amerikkalaisen ja australialaisen tutkimuksen<br />

mukaan vähintään vaikeaa kroonista munuaisten<br />

vajaatoimintaa sairastavista henkilöistä yli 15 prosentille<br />

oli määrätty tulehduskipulääkkeitä, englantilaisessa<br />

tutkimuksessa yli 11 prosentille (Patel ym. 2012,<br />

Hull ym. 2014, Adams ym. 2011).<br />

Saksassa tutkittiin noin 700:aa hoitokodeissa olevaa<br />

iäkästä henkilöä, joista 15 prosentilla oli vaikea<br />

munuaisten vajaatoiminta (GFR alle 30 ml/min). Kaikista<br />

tutkituista 20 prosenttia oli hoidettu vähintään<br />

yhdellä tulehduskipulääkkeellä. Myös vaikeaa vajaatoimintaa<br />

sairastavilla luku oli 21 prosenttia huolimatta<br />

siitä, että käyttö oli myös valmisteyhteenvetojen<br />

mukaan vasta-aiheista (Dörks ym. 2016).<br />

Munuaisten vajaatoiminnan<br />

pahenemisen ehkäisy<br />

Vajaatoiminnan havaitsemiseksi GFR olisi hyvä määrittää<br />

aina kun potilaan kreatiniiniarvo on koholla sekä<br />

yli 65-vuotiaiden lääkitystä aloitettaessa. Kun munuaisten<br />

toiminta on heikentynyt, on tärkeää yrittää<br />

estää taudin eteneminen ja välttää vajaatoimintaan<br />

liittyviä komplikaatioita. Tähän pyritään muun muassa<br />

verenpaineen ja diabeteksen hyvällä hoidolla,<br />

kalsium–fosforitasapainon seuraamisella ja anemian<br />

korjaamisella.<br />

Akuuttia munuaisten lisävauriota voivat aiheuttaa<br />

kuivuminen esimerkiksi oksentelun, ripulin tai<br />

fyysisen rasituksen yhteydessä, sekä munuaistoksiset<br />

lääkkeet. Iäkkäillä vajaatoiminnan pahenemisen riski<br />

on suurentunut paitsi ikään liittyvän munuaisten<br />

toiminnan heikkenemisen myös monien sairauksien,<br />

kuten diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan sekä<br />

monilääkityksen myötä.<br />

Munuaisten kautta eliminoituvien lääkkeiden<br />

kohdalla on tarkistettava annoksen muutoksen tarve<br />

ja sovitettava se munuaisten toiminnan ja potilaan<br />

vasteen mukaan. Joskus voi olla tarpeen seurata lääkkeen<br />

pitoisuuksia seerumissa. Munuaissairailla pitää<br />

kiinnittää huomiota myös itsehoitolääkkeiden, erityisesti<br />

tulehduskipulääkkeiden, käyttöön.<br />

Lääketieto munuaisista Terveysportissa<br />

Kaikkia asioita ei onneksi tarvitse muistaa itse. Terveysportissa<br />

olevassa Lääkkeet ja munuaiset -tietokannassa<br />

(renbase © ) on GFR-laskuri, jonka avulla voi<br />

arvioida munuaisten toiminnan, jos tiedetään potilaan<br />

sukupuoli, kreatiniiniarvo ja ikä. Tietokannasta<br />

löytyvät kaikkien Suomessa kaupan olevien lääkkeiden<br />

annossuositukset munuaisten vajaatoiminnan<br />

eri asteissa, myös dialyysipotilaalle, jos kyseistä<br />

tietoa on kirjallisuudessa löydettävissä. Lisäksi tietokannasta<br />

löytyy satojen erityisluvalla käytettävien<br />

lääkeaineiden annostiedot kroonisessa munuaisten<br />

vajaatoiminnassa. Annossuositusten lisäksi tietokannassa<br />

on myös muuta munuaisten kannalta oleellista<br />

tietoa, esimerkiksi tieto lääkkeen munuaistoksisuudesta<br />

tai lääkkeen turvallisen käytön edellyttämästä<br />

seurannasta.<br />

JOHTOPÄÄTÖKSET<br />

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan havaitsemiseksi<br />

GFR-arvo olisi hyvä määrittää yli 65-vuotiailta<br />

lääkitystä aloitettaessa. Jos vajaatoimintaa havaitaan,<br />

niin sitä tulisi myös seurata säännöllisesti.<br />

Näin ei valitettavasti vielä aina tehdä. Toivommekin,<br />

että farmasian ammattilaiset voisivat omalta<br />

osaltaan olla edistämässä tietoisuuden lisääntymistä<br />

tästä asiasta muissakin tilanteissa kuin lääkehoidon<br />

arviointien yhteydessä.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 300<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


SUMMARY<br />

Renal failure – an unnoticed<br />

problem in drug therapy?<br />

➔ Pirkko Paakkari*<br />

MD, PhD, Medical Expert<br />

Duodecim Medical Publications LTD<br />

pirkko.paakkari@duodecim.fi<br />

➔ Marja Forsell<br />

MA, Managing Editor<br />

Duodecim Medical Publications LTD<br />

*Correspondence<br />

Renal failure becomes more common with age but<br />

remains unnoticed too often. Studies in USA and<br />

Europe revealed that only a fraction of people were<br />

aware of their renal failure. Negligence of renal failure<br />

when planning patient's medical treatment often<br />

leads to adverse drug reactions, and sometimes also<br />

to reduced efficacy of the drug.<br />

Common drug classes that call for checking the<br />

dosage at least for patients with severe renal failure<br />

include antihypertensives (especially ACE inhibitors),<br />

opioids and anti-inflammatory analgesics. The patients<br />

with severe renal failure should not use anti-inflammatory<br />

analgesics. Topical analgesics and<br />

paracetamol are safer non-prescription alternatives<br />

for them.<br />

In order to detect renal failure, glomerular filtration<br />

rate (GFR) should be determined whenever patient's<br />

creatine level is elevated, or new medication is<br />

prescribed for a patient over 65 years old. In patients<br />

with kidney failure it is essential to prevent progression<br />

of the disease and complications.<br />

The Renbase © database includes a GFR calculator.<br />

From the database, GFR dependent dose recommendations<br />

can be found for the licensed drugs in Finland<br />

as well as dosage recommendations for many<br />

drugs with special permission for compassionate use.<br />

Key words: kidneys, renal failure, antihypertensive<br />

drugs, opioids, non-steroidal anti-inflammatory drugs<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 301<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


KIRJALLISUUS<br />

Adams RJ, Appleton SL, Gill TK, Taylor AW, Wilson<br />

DH, Hill CL: Cause for concern in the use of nonsteroidal<br />

anti-inflammatory medications in the<br />

community – a population-based study. BMC<br />

Family Practise 12: 70, 2011<br />

Ahmed A, Jorna T, Bhandari S: Should we STOP<br />

Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors/<br />

Angiotensin Receptor Blockers in advanced<br />

kidney disease? Nephron 133: 147–58, 2016<br />

Blix HS, Viktil KK, Moger TA, Reikvam A: Use<br />

of renal risk drugs in hospitalized patients with<br />

impaired renal function – an underestimated<br />

problem? Nephrol Dial Transplant 21:<br />

3164–3171, 2006<br />

Bohlouli B, Tonelli M, Jackson T, Hemmelgam<br />

B, Klarenbach S: Risk of hospital-aquired<br />

complications in patients with chronic kidney<br />

disease. Clin J Am Soc Nephrol 11: 956–963,<br />

2016<br />

Breton G, Froissart M, Janus N ym.: Inappropriate<br />

drug use and mortality in community-dwelling<br />

elderly with impaired kidney function – the<br />

Three-City population-based study. Nephrol Dial<br />

Transplant 26: 2852–2859, 2011<br />

Chang F, O’Hare AM, Miao Y, Steinman MA:<br />

Use of renally inappropriate medications in older<br />

veterans: A national study. J Am Geriatr Soc 63:<br />

2290–2297, 2015<br />

Dreischulte T, Morales DR, Bell S: Combined<br />

use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs<br />

with diuretics and/or renin-angiotensin system<br />

inhibitors in the community increases the risk of<br />

acute kidney injury. Kidney Int 88: 396–403, 2015<br />

Dörks M, Herget-Rosenthal S, Scmiemann,<br />

Hoffmann F: Use of nonsteroidal antiinflammatory<br />

drugs and renal failure in<br />

nursing home residents-results of the study<br />

"Inappropriate medication in patients with renal<br />

insufficiency in nursing homes". Wien Klin<br />

Wochenschr 128: 287–290, 2016<br />

Eckardt KU, Coresh J, Devuyst O ym.:<br />

Evolving importance of kidney disease:<br />

from subspecialty to global health burden.<br />

Lancet 382: 158–169, 2013<br />

Girndt M, Trocchi P, Scheidt-Nave C, Markau<br />

S, Stang A: The prevalence of renal failure<br />

– results from the German Health Interview<br />

and Examination Survey for Adults, 2008-2011<br />

(DEGS1) Dtsch Arztebl Int 113: 85–91, 2016<br />

Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, hirst JA, O´Callaghan<br />

CA, Lasserson DS: Global prevalence of chronic<br />

kidney disease – A systematic review and metaaAnalysis.<br />

PLoS One 11(7), 2016<br />

Hoffmann F, Boeschen D, Dörks M ym.: Renal<br />

insufficiency and medication in nursing home<br />

residents—a cross-sectional study (IMREN) Dtsch<br />

Arztebl Int 113: 92–98, 2016<br />

Huerta C, Castellsague J, Varas-Lorenzo<br />

C, Garcia rodriguez LA: Nonsteroidal antiinflammatory<br />

drugs and risk of ARF in the general<br />

population. Am J Kidney Dis 45: 531–539, 2005<br />

Hug BL, Witkowski DJ, Sox CM<br />

ym.: Occurrence of adverse,<br />

often preventable, events in community<br />

hospitals involving nephrotoxic drugs or those<br />

excreted by the kidney. Kidney Int 76:<br />

1192–1198, 2009<br />

Hull S, Mathur R, Dreyer G ym.: Evaluating ethnic<br />

differences in the prescription of NSAIDs for<br />

chronic kidney disease: a cross-sectional survey<br />

of patients in general practice. Br J Gen Pract<br />

64(624):e448-e455, 2014<br />

Khanal A, Peterson GM, Castelino RL, Jose MD:<br />

Potentially inappropriate prescribing of renally<br />

cleared drugs in elderly patients in community<br />

and aged care settings. Drugs Aging 32:<br />

391–400, 2015<br />

Lee KA, Ganta N, Horton JR, Chai E: Evidence for<br />

neurotoxicity due to morphine or hydromorphone<br />

use in renal impairment: A systematic review. J<br />

Palliat Med Nov 19: 1179–1187, 2016<br />

Mercandante S, Arcuri E. Opioids and renal<br />

function. J Pain 5: 2–19, 2004<br />

Patel K, Diamantidis C, Zhan M: The influence of<br />

creatinine versus GFR on NSAID prescriptions in<br />

CKD. Am J Nephrol 36: 19–26, 2012<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 302<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Plantinga LC, Boulware LE, Coresh J ym.: Patient<br />

awareness of chronic kidney disease: trends and<br />

predictors. Arch Intern Med 168: 2268–2275,<br />

2008<br />

Rao MK, Morris CD, O’Malley JP, davis MM, Mori<br />

M, Anderson S: Documentation and management<br />

of CKD in rural primary care. Clin J Am Soc<br />

Nephrol 8: 739–748, 2013<br />

Saunders MR, Kim SD, Patel N, Meltzer DO, Chin<br />

MH: Hospitalized Patients Frequently Unaware<br />

of Their Chronic Kidney Disease J Hosp Med 10:<br />

619–622, 2015<br />

Segal R, Lubart E, Leibovitz A, Iaina A, Caspi<br />

D: Renal effects of low dose aspirin in elderly<br />

patients. Isr Med Assoc J 8: 679–682, 2006<br />

Swan SK, Rudy DW, Lasseter KC ym.: Effect of<br />

cyclo-oxygenase-2 inhibition on renal function<br />

in elderly persons receiving a low-salt diet. Ann<br />

Intern Med 133:1–9, 2000<br />

Sönnerstam E, Sjölander M, Gustafsson M:<br />

Inappropriate prescription and renal function<br />

among older patients with cognitive impairment.<br />

Drugs Aging 33: 889–899, 2016<br />

Tuot DS, Plantinga LC, Hsu CY ym.: Chronic<br />

kidney disease awareness among individuals<br />

with clinical markers of kidney dysfunction. Clin J<br />

Am Soc Nephrol 6: 1838–1844, 2011<br />

Zhang X, Donnan PT, Bell S, Guthrie D: Nonsteroidal<br />

anti-inflammatory drug induced acute<br />

kidney injury in the community dwelling general<br />

population and people with chronic kidney<br />

disease: systematic review and meta-analysis.<br />

MC Nephrol 18: 256, 2017<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 303<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Lääkkeiden saatavuus<br />

ja saavutettavuus –<br />

lääkkeiden saatavuusongelmat<br />

Suomessa ja harvinaislääkkeiden<br />

saavutettavuus Euroopassa<br />

➔ Kati Sarnola<br />

Tutkija, FaT, LHA<br />

Lääkealan turvallisuus- ja<br />

kehittämiskeskus Fimea<br />

kati.sarnola@fimea.fi<br />

Proviisori Kati Sarnolan sosiaalifarmasian oppiaineeseen kuulunut väitöskirja ”Lääkkeiden saatavuus ja saavutettavuus,<br />

Tutkimus lääkkeiden saatavuusongelmista Suomessa ja harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta<br />

Euroopassa” (Availability and accessibility of medicines, A study of medicine shortages in Finland and accessibility<br />

of orphan medicines in Europe) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa<br />

17.8.<strong>2018</strong>. Vastaväittäjänä toimi professori Erkki Palva ja tilaisuuden valvojana Johanna Timonen Itä-Suomen<br />

yliopistosta. Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston UEF Electronic Publications<br />

-palvelussa: http://epublications.uef.fi/index.php<br />

Väitöskirja perustuu seuraaviin julkaisuihin:<br />

• Heiskanen K, Ahonen R, Karttunen P, Kanerva R, Timonen J:<br />

Medicine shortages – A study of community pharmacies in Finland. Health Pol 119: 232–238, 2015<br />

• Heiskanen K, Ahonen R, Kanerva R, Karttunen P, Timonen J:<br />

The reasons behind medicine shortages from the perspective of pharmaceutical companies<br />

and pharmaceutical wholesalers in Finland. PLoS One 12(6): e0179479, 2017<br />

• Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J:<br />

Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European countries.<br />

Eur J Clin Pharmacol 74(7): 895–902, <strong>2018</strong><br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 304<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


TIIVISTELMÄ<br />

Johdanto: Lääkkeiden hyvä saatavuus on viime aikoina noussut kansainväliseen keskusteluun. Tutkimuksessa<br />

selvitettiin lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia suomalaisille apteekeille sekä<br />

saatavuusongelmien syitä lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta Suomessa. Lisäksi selvitettiin,<br />

onko harvinaislääkkeille käytössä erillistä hinta- tai korvattavuussääntelyä, sekä tutkittiin kymmenen<br />

harvinaislääkkeen saatavuutta, jakelukanavia ja potilaan omavastuukäytäntöä avohoidossa Euroopassa.<br />

Aineistot ja menetelmät: Lääkkeiden saatavuusongelmien yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia tutkittiin 129 suomalaisen<br />

apteekin (66 %, n=195) raportoinneista. Saatavuusongelmien syitä selvitettiin lisäksi haastattelututkimuksella<br />

Suomessa toimivien lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen edustajille (n=30). Harvinaislääkkeiden<br />

saavutettavuutta tutkittiin viranomaiskyselyllä 24:ssä Euroopan maassa.<br />

Tulokset: Lähes 80 prosentilla apteekeista oli saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin. Saatavuusongelmien<br />

syy oli tiedossa apteekeille 11 prosentissa saatavuuskatkostapauksista. Kolmasosa tapauksista aiheutti<br />

ongelmia apteekeille. Lääkkeiden saatavuusongelmien syynä olivat tavallisimmin Suomen lääkemarkkinoiden<br />

pieni koko (n=29) ja äkilliset kysynnän muutokset (n=28). Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ollut<br />

erillistä hinta- (n=20) tai korvattavuussääntelyä (n=22) harvinaislääkkeille. Kymmenestä harvinaislääkkeestä<br />

keskimäärin viisi oli saatavilla. Lääkkeet toimitettiin yleisimmin apteekeista. Apteekeista toimitetuista lääkkeistä<br />

potilaat maksoivat yleensä osan lääkkeen hinnasta itse. Muista terveydenhuollon yksiköistä potilaat<br />

saivat lääkkeet yleensä veloituksetta.<br />

Johtopäätökset: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille apteekeille. Valtaosa saatavuuskatkostapauksista<br />

ei aiheuta ongelmia apteekeille. Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalta löytyi tyypillisemmin<br />

tarjonnasta kuin kysynnästä johtuvia syitä. Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ole erillistä sääntelyä<br />

päätettäessä harvinaislääkkeiden hinnasta tai korvattavuudesta. Kymmenen tutkimuksessa tarkastellun<br />

harvinaislääkkeen saatavuus, jakelukanavat ja potilaan omavastuukäytäntö vaihtelevat maittain.<br />

Avainsanat: lääkkeet; saatavuus; saavutettavuus; puutteet; harvinaiset taudit; lääkepolitiikka; kyselytutkimus;<br />

haastattelututkimus<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 305<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


JOHDANTO<br />

Lääkkeiden hyvän saatavuuden turvaaminen on viime<br />

vuosina noussut kansainväliseen keskusteluun,<br />

sillä potilaat eivät aina saa tarvitsemiaan lääkkeitä<br />

käyttöönsä. Lääke on potilaan saatavilla, kun se on<br />

olemassa, sille on myönnetty myyntilupa ja se on tuotu<br />

markkinoille (Thieren 2005, Habl ja Bachner 2011).<br />

Lääkkeen saatavuusongelmalla tarkoitetaan hankintaongelmaa,<br />

joka vaikuttaa potilaan hoitoon ja jonka<br />

johdosta tavanomaisia hankinta- ja toimintatapoja<br />

joudutaan muuttamaan (Besançon ja Chaar 2013).<br />

Kansainvälisten tutkimusten mukaan lääkkeiden<br />

saatavuusongelmat ovat sairaaloissa yleisiä ja niiden<br />

määrä on kasvussa (Claus ym. 2015). Saatavuusongelmia<br />

esiintyy yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä, kuten<br />

keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä ja infektiolääkkeissä.<br />

Avohoidossa lääkkeiden saatavuusongelmien<br />

yleisyydestä ja lääkeryhmistä, joita ongelmat<br />

koskettavat, on vain vähän tietoa, sillä aiheesta<br />

on julkaistu vasta yksittäisiä tutkimuksia (esim. Canadian<br />

Pharmacists’ Association 2010).<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmien tiedetään vaikuttavan<br />

negatiivisesti esimerkiksi potilaiden hoitoon ja<br />

terveydenhuollon ammattilaisten työhön (McLaughlin<br />

ym. 2013, Tan ym. 2016). Saatavuusongelmat aiheuttavat<br />

esimerkiksi lääkehoidon ja leikkauksien<br />

viivästymistä ja lisäävät terveydenhuollon ammattilaisten<br />

työtaakkaa. Saatavuusongelmat lisäävät myös<br />

terveydenhuollon kustannuksia, sillä niiden vuoksi<br />

voidaan joutua valitsemaan lääkehoito, joka on alkuperäistä<br />

hoitoa kalliimpi (Kaakeh ym. 2011). Vaikka<br />

saatavuusongelmien haitalliset vaikutukset tunnetaan,<br />

niiden taustalla olevat syyt ovat harvoin tiedossa<br />

(Hawley ym. 2016). Ongelmien taustalla voivat olla<br />

esimerkiksi tuotannolliset syyt, raaka-ainepuutokset<br />

tai kysynnän muutokset (Claus ym. 2015, Hawley<br />

ym. 2016).<br />

Lääkkeiden hyvän saatavuuden turvaaminen voi<br />

olla erityinen haaste tietyille potilasryhmille, kuten<br />

harvinaissairauksia sairastaville potilaille. Harvinaissairaudet<br />

ovat hengenvaarallisia tai kroonisesti invalidisoivia<br />

sairauksia, joita sairastaa Euroopan unionin<br />

alueella enintään viisi potilasta 10 000 asukasta kohti<br />

(European Commission 2000). Harvinaissairauksia<br />

sairastavia potilaita on Euroopassa noin 30 miljoonaa<br />

ja Suomessa yli 300 000 (Penttilä 2016). Harvinaislääkkeet<br />

ovat näiden sairauksien hoitoon, ennaltaehkäisyyn<br />

tai diagnosointiin tarkoitettuja lääkkeitä<br />

(European Medicines Agency 2017).<br />

Markkinoille tuotujen harvinaislääkkeiden määrä<br />

oli vähäinen vielä 2000-luvun alkupuolella (Tiwari<br />

2015). Euroopassa vuonna 2000 käyttöönotettu harvinaislääkeasetus<br />

on vauhdittanut harvinaislääkkeiden<br />

kehittämistä, ja harvinaislääkestatuksen ja myyntiluvan<br />

saaneiden harvinaislääkkeiden määrä on lisääntynyt<br />

merkittävästi (European Medicines Agency<br />

<strong>2018</strong>). Harvinaislääkkeiden kustannukset potilaille<br />

ja yhteiskunnalle ovat kuitenkin korkeat (Gammie<br />

ym. 2015). Esimerkiksi vuosina 2002–2010 markkinoille<br />

tuotujen harvinaislääkkeiden keskimääräiset<br />

kustannukset potilasta kohden olivat yli 32 000 euroa<br />

vuodessa (Schey ym. 2011). Lääkkeen korkea hinta<br />

ja korvattavuuden puuttuminen heikentävät lääkkeiden<br />

saavutettavuutta eli potilaan mahdollisuuksia<br />

hankkia lääke ilman hallinnollisia tai taloudellisia esteitä<br />

(WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical<br />

Pricing and Reimbursement Policies <strong>2018</strong>).<br />

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden saatavuusongelmien<br />

yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia suomalaisille<br />

apteekeille sekä saatavuusongelmien syitä<br />

lääkeyritysten ja lääketukkukauppojen näkökulmasta<br />

Suomessa. Lisäksi selvitettiin, onko harvinaislääkkeille<br />

käytössä erillistä hinta- tai korvattavuussääntelyä,<br />

sekä tutkittiin kymmenen harvinaislääkkeen saatavuutta,<br />

jakelukanavia ja potilaan omavastuukäytäntöä<br />

avohoidossa Euroopassa.<br />

AINEISTOT JA MENETELMÄT<br />

Tutkimus apteekeille<br />

Apteekit raportoivat tilauksistaan saamatta jääneet<br />

lääkkeet sekä saatavuusongelmien syyt ja vaikutukset<br />

apteekille lähes kuukauden mittaisen seurantajakson<br />

aikana syys–lokakuussa 2013. Tutkimukseen<br />

kutsutut yksityiset apteekit (n=194) valittiin satunnaisotannalla<br />

Suomen Apteekkariliiton jäsenrekisteristä<br />

niin, että ne edustivat kolmasosaa jäsenrekisterin<br />

apteekeista. Tutkimukseen kutsuttiin lisäksi yksi<br />

yliopiston apteekin toimipiste. Aineisto analysoitiin<br />

kuvailevalla analyysilla käyttäen suoria jakaumia ja<br />

ristiintaulukointia (IBM SPSS Statistics 21.0).<br />

Tutkimus lääkeyritysten ja<br />

lääketukkukauppojen edustajille<br />

Haastattelututkimus Suomessa toimivien lääkeyritysten<br />

ja lääketukkukauppojen edustajille toteutettiin<br />

maalis–kesäkuussa 2016. Tutkimukseen kutsuttiin<br />

41 toimijaa; lääkeyrityksistä Lääketeollisuus ry:n<br />

(n=30) ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset<br />

(n=7) sekä lääkeyritys, joka on merkittävä toimija<br />

Suomen lääkemarkkinoilla, mutta joka ei kuulu edellä<br />

mainittuihin etujärjestöihin. Lääketukkukaupoista<br />

tutkimukseen kutsuttiin ne, joilla on koko maan kat-<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 306<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


tava jakeluverkosto (n=3). Haastattelut toteutettiin<br />

puolistrukturoituina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen<br />

riittävä määrä varmistettiin saturaatiolla<br />

(Hennink ym. 2016). Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien<br />

suostumuksella ja litteroitiin sanatarkasti.<br />

Aineisto analysoitiin teemoittelemalla (Microsoft<br />

Office 2016 Word) (Hirsjärvi ja Hurme 2014, s. 173).<br />

Saatavuusongelmien syiden tyypillisyyden selvittämiseen<br />

käytettiin laskemista ja taulukointia (Hirsjärvi<br />

ja Hurme 2014, s. 172).<br />

Tutkimus lääkkeiden hinta- ja<br />

korvattavuusviranomaisille<br />

Sähköinen kysely Pharmaceutical Pricing and Reimbursement<br />

Information (PPRI) -verkostoon kuuluville<br />

lääkkeiden hinta- ja korvattavuusviranomaisille<br />

46 maassa lähetettiin huhtikuussa 2016. Kysely sisälsi<br />

kysymyksiä harvinaislääkkeiden hinnoitteluja<br />

korvattavuuspäätöksiin liittyvistä säännöksistä<br />

sekä kysymyksiä kymmenen harvinaislääkkeen<br />

saatavuudesta, jakelukanavista ja potilaan omavastuukäytännöstä.<br />

Tutkimukseen valituilla harvinaislääkkeillä<br />

(Taulukko 1) oli keskitetty myyntilupa ja<br />

harvinaislääkestatus. Lääkkeet poimittiin Euroopan<br />

lääkeviraston julkisten arviointiraporttien rekisteristä<br />

(EPAR) myyntiluvan myöntämispäivämäärän<br />

mukaisessa takautuvassa järjestyksessä vuoden<br />

2013 lopusta. Vuosi 2013 valittiin myöhäisimmäksi<br />

myyntiluvan myöntämisajankohdaksi, jotta lääkkeiden<br />

hintataso ja korvattavuuskäytännöt olisivat<br />

tutkimushetkellä vakiintuneet. Tutkimus keskittyi<br />

avohoidossa käytettäviin harvinaislääkkeisiin ja näin<br />

ollen injektiot ja infuusiot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.<br />

Aineisto analysoitiin kuvailevalla analyysilla<br />

käyttäen suoria jakaumia (IBM SPSS Statistics<br />

23.0). Aineiston säännönmukaisuuksien tunnistamiseen<br />

käytettiin lisäksi taulukointia (Microsoft Office<br />

2016 Excel).<br />

TULOKSET<br />

Tutkimus apteekeille<br />

Tutkimukseen osallistui 129 apteekkia (66 % kutsutuista),<br />

jotka edustivat reseptuuriltaan ja sijainniltaan<br />

hyvin kaikkia Suomen apteekkeja. Aineisto koostui<br />

3 311 raportointilomakkeesta.<br />

Seurantajakson aikana lähes 80 prosentilla apteekeista<br />

oli saatavuusongelmia päivittäin tai lähes<br />

päivittäin. Lääkkeiden saatavuusongelmia oli yleisimmin<br />

keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä<br />

(31 %) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä<br />

(18 %). Saatavuusongelmien syy oli tiedossa apteekeissa<br />

11 prosentissa saatavuuskatkostapauksista.<br />

Apteekkien henkilökunnan mukaan tavallisin saatavuusongelmien<br />

syy oli tuotteen loppuminen toimittajalta<br />

(49 %). Lääkkeiden saatavuusongelmat<br />

aiheuttivat ongelmia apteekeille kolmasosassa saatavuuskatkostapauksista.<br />

Tavallisimmin saatavuusongelmat<br />

aiheuttivat tyytymättömyyttä asiakkaissa<br />

(54 %) ja pitkittivät asiakaspalvelutilanteita (53 %).<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmat eivät aiheuttaneet<br />

ongelmia apteekeille kahdessa kolmasosassa saatavuuskatkostapauksista,<br />

useimmiten koska korvaava<br />

valmiste oli saatavilla (49 %).<br />

Tutkimus lääkeyritysten ja<br />

lääketukkukauppojen edustajille<br />

Tutkimukseen osallistui 30 yritystä; 27 lääkeyritystä<br />

ja 3 lääketukkukauppaa. Tutkimushaastatteluun<br />

osallistui yksi henkilö kustakin yrityksestä lukuun<br />

ottamatta kahta yritystä, joiden toiveesta haastatteluun<br />

osallistui kaksi henkilöä, jotka edustivat yrityksen<br />

eri lääkkeiden saatavuuteen liittyviä toimintoja.<br />

Aineisto saturoitui 22 haastattelun jälkeen. Haastattelut<br />

kestivät keskimäärin 34 minuuttia (vaihteluväli<br />

21–58 minuuttia).<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla oli<br />

monia syitä, jotka jakautuivat kahteen kategoriaan:<br />

”Tarjontaan liittyvät syyt” ja ”Kysyntään liittyvät<br />

syyt” (Kuva 1). Tarjonnasta johtuvista syistä yleisin<br />

lääkkeiden saatavuusongelmien syy oli Suomen<br />

lääkemarkkinoiden pieni koko (n=29). Haastateltavat<br />

kertoivat, että Suomen lääkemarkkinat ovat pienet<br />

verrattuna muun Euroopan tai maailman lääkemarkkinoihin.<br />

Tarjonnasta johtuvista syistä myös<br />

varastojen pieni koko missä tahansa lääkejakeluverkoston<br />

osassa (n=25) aiheutti saatavuusongelmia.<br />

Haastateltavien mukaan lääkkeiden varastointi on<br />

Suomessa kalliimpaa kuin joissakin muissa Euroopan<br />

maissa, mikä saattaa vähentää lääkeyritysten tai<br />

lääketukkukauppojen halukkuutta pitää suuria varastoja<br />

Suomessa.<br />

Kysynnästä johtuvat syyt liittyivät yleisimmin<br />

muutoksiin kysynnässä. Haastateltavien mukaan<br />

äkilliset kysynnän muutokset (n=28) aiheutuivat yleisimmin<br />

tuotteiden myynnin kausivaihtelusta tai toisten<br />

lääkeyritysten tuotteiden saatavuusongelmista.<br />

Tuotteiden myynnin kausivaihtelua voidaan ennustaa<br />

melko luotettavasti, mutta toisten lääkeyritysten<br />

tuotteiden saatavuusongelmista saadaan harvoin tietoa<br />

etukäteen. Näin ollen lääkeyritysten on vaikea ennakoida<br />

omien tuotteiden kysynnän äkillistä kasvua<br />

ja syntyy saatavuusongelmia.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 307<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Taulukko 1. Tutkimukseen valitut harvinaislääkkeet.<br />

Valmistenimi<br />

Vaikuttava aine<br />

Indikaatio<br />

Myyntiluvan<br />

myöntämispäivämäärä<br />

Bosulif<br />

bosutinibi<br />

krooninen myelooinen<br />

leukemia<br />

27.3.2013<br />

Bronchitol<br />

mannitoli<br />

kystinen fibroosi<br />

13.4.2013<br />

Iclusig<br />

ponatinibi<br />

akuutti lymfoblastinen<br />

leukemia, krooninen<br />

myelooinen leukemia<br />

1.7.2013<br />

Imnovid<br />

pomalidomidi<br />

multippeli myelooma<br />

5.8.2013<br />

Kalydeco<br />

ivakaftori<br />

kystinen fibroosi<br />

23.7.2012<br />

Opsumit<br />

masitentaani<br />

pulmonaarihypertensio<br />

20.12.2013<br />

Orphacol<br />

koolihappo<br />

synnynnäiset<br />

aineenvaihdunnan<br />

häiriöt ja sairaudet<br />

12.9.2013<br />

Procysbi<br />

merkaptamiinibitartraatti<br />

kystinoosi<br />

6.9.2013<br />

Vyndaqel<br />

tafamidisiinimeglumiini<br />

amyloidoosi<br />

16.11.2011<br />

Xaluprine<br />

merkaptopuriinimonohydraatti<br />

lymfoidinen leukemia<br />

9.3.2012<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 308<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Lääkkeiden saatavuusongelmien<br />

taustalla olevat syyt<br />

Tarjontaan<br />

liittyvät syyt<br />

Kysyntään<br />

liittyvät syyt<br />

Lääkemarkkinoiden<br />

rakenne<br />

Logistiset ja jakeluun<br />

liittyvät syyt<br />

Tuotannolliset<br />

syyt<br />

Viranomaismääräykset<br />

Tiedonkulku<br />

ja valvonta<br />

Muutokset<br />

kysynnässä<br />

Kysynnän<br />

rakenne<br />

Epätyypillinen<br />

kysyntä<br />

Heikentynyt<br />

ostovoima<br />

Lääkemarkkinoiden<br />

pieni<br />

koko (n=29)<br />

Pitkä toimitusaika<br />

(n=23)<br />

Riippuvaisuus<br />

ulkomaisesta<br />

tuotannosta<br />

(n=22)<br />

Toimijoiden<br />

rajallinen<br />

määrä (n=19)<br />

Pieni kielialue,<br />

jossa kaksi<br />

kansalliskieltä<br />

ja spesifiset<br />

pakkausvaatimukset<br />

(n=16)<br />

Velvoitevarastointi<br />

(n=13)<br />

Varastojen<br />

pieni koko<br />

missä tahansa<br />

lääkejakeluverkoston<br />

osassa (n=25)<br />

Maantieteellinen<br />

sijainti ja<br />

pitkät välimatkat<br />

(n=12)<br />

Jakeluvirheet<br />

(n=5)<br />

Pitkä tai monimutkainen<br />

toimitusketju<br />

(n=23)<br />

Raaka-ainepuutokset<br />

(n=21)<br />

Tuotanto-ongelmat<br />

(n=19)<br />

Kapasiteettiongelmat<br />

(n=18)<br />

Laatu- ja prosessiongelmat<br />

(n=16)<br />

Myyntiluvanhaltijan<br />

muutokset<br />

(n=13)<br />

Tuotantopaikan<br />

muutokset (n=7)<br />

Luonnonkatastrofit<br />

(n=3)<br />

Tiukentuneet<br />

viranomaismääräykset<br />

(n=16)<br />

Riittämätön<br />

tiedonkulku<br />

ja inhimilliset<br />

virheet<br />

(n=3)<br />

Äkilliset<br />

kysynnän<br />

muutokset<br />

(n=28)<br />

Sairaalakauppa<br />

(n=18)<br />

Korvattavuushaasteet<br />

(n=13)<br />

Lääkevaihto<br />

ja viitehintajärjestelmä<br />

(n=7)<br />

Kaupalliset<br />

syyt<br />

Rinnakkaisvienti<br />

ja -tuonti<br />

(n=6)<br />

Matala hintataso ja heikko<br />

kannattavuus (n=21)<br />

Maiden tai markkinaalueiden<br />

priorisointi (n=19)<br />

Lääkeyritysten<br />

priorisointi (n=6)<br />

Spot-kauppa (n=5)<br />

Rajallinen<br />

halukkuus<br />

tai kyky<br />

maksaa<br />

lääkkeistä<br />

(n=4)<br />

Kuva 1. Lääkkeiden saatavuusongelmien syyt Suomessa. (n = niiden haastattelujen lukumäärä, joissa<br />

kyseinen syy tuotiin spontaanisti esille, tehdystä 30 haastattelusta Suomessa toimivien lääkeyritysten ja<br />

lääketukkukauppojen edustajille. (Sarnola <strong>2018</strong>, kuva julkaistu ensimmäisen kerran Itä-Suomen yliopiston<br />

”Publications of the University of Eastern Finland – Dissertations in Health Sciences” -julkaisusarjassa)<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 309<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Tutkimus lääkkeiden hinta- ja<br />

korvattavuusviranomaisille<br />

Yhden muistutuksen jälkeen kyselyyn vastasi 24<br />

maata (52 % kutsutuista). Kaikki tutkimukseen osallistuneet<br />

maat olivat Euroopan maita, ja niistä 18 oli<br />

Euroopan unionin jäsenmaita, jotka hyväksyvät Euroopan<br />

lääkeviraston myöntämät myyntiluvat sellaisenaan.<br />

Vastanneet maat ja tulokset yksittäisistä vastaajamaista<br />

löytyvät kokonaisuudessaan alkuperäisjulkaisusta<br />

Sarnola ym. (<strong>2018</strong>).<br />

Suurimmassa osassa Euroopan maista ei ollut erillistä<br />

hinta- (n=20) tai korvattavuussääntelyä (n=22)<br />

harvinaislääkkeille, vaan päätökset tehtiin samalla tavalla<br />

kuin muissakin lääkkeissä. Joissain maissa (n=13)<br />

oli kuitenkin otettu käyttöön muita harvinaislääkkeiden<br />

hinnoittelu- tai korvattavuuspäätöksiin liittyviä<br />

järjestelyitä, kuten erilliset budjetit, joista harvinaislääkkeitä<br />

korvataan.<br />

Kymmenen harvinaislääkkeen saatavuutta ja jakelukanavia<br />

koskeviin kysymyksiin vastasi 23 maata.<br />

Kymmenestä lääkkeestä keskimäärin viisi oli saatavilla<br />

kyselyyn vastanneissa maissa. Vaihtelu maiden<br />

välillä oli kuitenkin suurta. Valtaosa lääkkeistä oli saatavilla<br />

monessa Keski- ja Länsi-Euroopan maassa, ja<br />

esimerkiksi Alankomaissa, Maltalla ja Puolassa kaikki<br />

kymmenen lääkettä olivat saatavilla. Sen sijaan joissakin<br />

Itä-Euroopan maissa lääkkeistä oli saatavilla alle<br />

puolet ja neljässä maassa (Latvia, Liettua, Turkki<br />

ja Valko-Venäjä) ei yhtään kymmenestä lääkkeestä.<br />

Harvinaislääkkeet toimitettiin potilaille tavallisimmin<br />

apteekeista (n=8). Myös toimittaminen muista<br />

terveydenhuollon yksiköistä, kuten sairaaloista tai<br />

terveyskeskuksista oli yleistä (n=5).<br />

Kymmenen harvinaislääkkeen potilaan omavastuuta<br />

koskeviin kysymyksiin vastasi 19 maata. Vastauksia<br />

potilaan omavastuuta koskeviin kysymyksiin<br />

pyydettiin silloin, kun lääkkeet olivat saatavilla avohoidossa<br />

kyseisessä maassa. 14 maassa potilaat maksoivat<br />

yleensä osan lääkkeen hinnasta itse tai saivat<br />

lääkkeet veloituksetta. Kun lääkkeet toimitettiin potilaille<br />

apteekeista, potilaat maksoivat yleensä osan<br />

niiden hinnasta itse. Kun lääkkeet toimitettiin potilaille<br />

muista terveydenhuollon yksiköistä, potilaat<br />

saivat ne yleensä veloituksetta. Viidessä maassa lääkkeet<br />

olivat pääosin ei-korvattavia, eli potilaat maksoivat<br />

lääkkeiden hinnan kokonaan itse. Lääkkeet toimitettiin<br />

potilaille apteekeista ja muista terveydenhuollon<br />

yksiköistä.<br />

POHDINTA<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmat<br />

Suomessa<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille<br />

apteekeille, ja niitä esiintyy yleisesti käytetyissä<br />

lääkeryhmissä. Valtaosa lääkkeiden saatavuuskatkostapauksista<br />

ei aiheuta ongelmia apteekeille. Saatavuusongelmilla<br />

voi silti olla merkittävä vaikutus apteekkien<br />

arkeen. Tutkimuksen tulokset korostavatkin<br />

hyvän tiedonkulun tärkeyttä. Puutteelliset tiedot<br />

lääkkeiden saatavuusongelmien syistä ja lääkkeiden<br />

seuraavista toimitusajankohdista vaikeuttavat apteekkihenkilökunnan<br />

työtä asiakaspalvelutilanteissa<br />

ja vievät työaikaa. Siksi tiedonkulkua lääkeyrityksiltä<br />

ja lääketukkukaupoilta apteekkeihin tulisi parantaa.<br />

Tietoa voidaan jakaa esimerkiksi apteekkien<br />

tietojärjestelmien kautta, jolloin se on käytettävissä<br />

asiakasta palveltaessa.<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla on monia<br />

syitä, jotka voivat vaikuttaa myös samanaikaisesti.<br />

Suomen lääkemarkkinoiden koko on pieni verrattuna<br />

moneen muuhun maahan. Markkinoiden pieni<br />

koko voi vähentää markkinoilla olevien toimijoiden<br />

määrää ja pienentää lääkkeiden varastointimääriä<br />

(Besançon ja Chaar 2013). Pienet varastointimäärät<br />

missä tahansa lääkejakeluverkoston osassa voivat<br />

puolestaan ehtyä nopeasti ja aiheuttaa saatavuusongelmia.<br />

Lisäksi äkilliset kysynnän muutokset heikentävät<br />

lääkeyritysten omien tuotteiden kysynnän<br />

ennakoitavuutta. Lääkeyritysten näkökulmasta liiketoiminnan<br />

heikko ennustettavuus voi vähentää<br />

yritysten halukkuutta tuoda lääkkeitä markkinoille<br />

(Besançon ja Chaar 2013). Tässä tutkimuksessa esille<br />

tulleet saatavuusongelmien syyt korostavat varautumissuunnittelun<br />

merkitystä. Saatavuusongelmiin<br />

varaudutaan Suomessa esimerkiksi lainsäädännöllä<br />

(laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 979/2008).<br />

Velvoitevarastointilaki turvaa erityisesti suurten terapiaryhmien<br />

lääkkeiden saatavuutta (Juhola 2017).<br />

Saatavuusongelmiin varaudutaan lisäksi viranomaistoimin.<br />

Viranomaiset arvioivat esimerkiksi saatavuushäiriöiden<br />

vaikutuksia ja tekevät kansallisen riskiarvion<br />

jälkitoimitukseen jääneen lääkkeen kriittisyydestä<br />

(Linnolahti 2017). Potilaiden hoidon kannalta<br />

kriittisten lääkkeiden saatavuus voidaan turvata<br />

esimerkiksi myyntiluvanhaltijoille myönnettävillä<br />

poikkeusluvilla.<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 310<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Harvinaislääkkeiden saavutettavuus<br />

Euroopassa<br />

Euroopan maissa on harvoin käytössä erillistä hintatai<br />

korvattavuussääntelyä harvinaislääkkeille. Sääntelyn<br />

tarpeesta käydään kuitenkin kansainvälistä keskustelua,<br />

koska nykyiset lääkkeiden hinnoittelu- ja<br />

korvausjärjestelmät eivät välttämättä sovellu harvinaislääkkeille<br />

(Schlander ym. 2016). Ratkaisuna tähän<br />

on ehdotettu esimerkiksi eurooppalaista yhteistyötä<br />

harvinaislääkkeiden hinnoittelu- ja korvattavuuspäätöksiä<br />

varten tehtävässä arvioinnissa (Habl ja Bachner<br />

2011, Euroopan parlamentti 2017). Tämä voisi vähentää<br />

päällekkäistä työtä ja mahdollistaa harvinaislääkkeiden<br />

arvioinnin nykyistä keskitetymmin.<br />

Tutkimukseen valittujen kymmenen harvinaislääkkeen<br />

saatavuus, jakelukanavat ja potilaan omavastuukäytäntö<br />

vaihtelevat Euroopan maiden välillä.<br />

Suurin osa lääkkeistä on saatavilla Keski- ja Länsi-Euroopan<br />

maissa, kun taas Itä-Euroopassa lääkkeitä<br />

on saatavilla vähemmän tai ei lainkaan. Tämä<br />

voi johtua siitä, että Keski- ja Länsi-Euroopan maiden<br />

korkeammat bruttokansantuotteet ja suuremmat<br />

tervey denhuollon budjetit mahdollistavat myös<br />

kalliiden lääkkeiden sisällyttämisen korvausjärjestelmään,<br />

jolloin lääkkeitä saatetaan tuoda markkinoille<br />

enemmän (OECD 2008, Habl ja Bachner 2011). Lääkkeiden<br />

sisällyttäminen korvausjärjestelmään voi paitsi<br />

lisätä markkinoille tuotavien lääkkeiden määrää,<br />

myös parantaa lääkkeiden saavutettavuutta potilaiden<br />

näkökulmasta, sillä potilaat eivät tällöin joudu<br />

maksamaan apteekeista toimitettavien lääkkeiden<br />

hintaa kokonaan itse (Gammie ym. 2015). Toisaalta<br />

harvinaislääkkeiden jakeleminen sairaaloista tai terveyskeskuksista<br />

voi parantaa niiden saavutettavuutta,<br />

sillä tällöin potilaat saavat lääkkeet usein veloituksetta.<br />

Lääkkeiden saavutettavuutta voidaan kuitenkin<br />

arvioida luotettavasti vasta, kun lääkkeiden hinta<br />

sekä potilaan omavastuuosuuden suuruus, tulotaso<br />

ja muut terveydenhuollon kulut otetaan huomioon<br />

(EURORDIS 2011). Näin ollen olisi tärkeää, että harvinaislääkkeiden<br />

rahoitus- ja jakelukanavia tarkasteltaisiin<br />

kokonaisuutena.<br />

JOHTOPÄÄTÖKSET<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisille<br />

apteekeille. Vaikka valtaosa saatavuuskatkostapauksista<br />

ei aiheuta ongelmia apteekeille, saatavuusongelmilla<br />

voi olla merkittävä vaikutus apteekkien<br />

arkeen. Tiedonkulun parantaminen lääkealan toimijoiden<br />

välillä voisi sujuvoittaa asiakaspalvelutilanteita<br />

ja helpottaa siten lääkkeiden saatavuusongelmien<br />

käsittelemistä apteekeissa.<br />

Lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla on monia<br />

syitä, kuten Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko<br />

ja äkilliset kysynnän muutokset. Tutkimuksen tulokset<br />

korostavat varautumissuunnittelun tärkeyttä,<br />

jotta lääkkeiden hyvä saatavuus saadaan turvattua.<br />

Euroopassa on harvoin käytössä erillistä sääntelyä<br />

päätettäessä harvinaislääkkeiden hinnasta tai korvattavuudesta.<br />

Tutkimukseen valittujen kymmenen<br />

harvinaislääkkeen saatavuus, jakelukanavat ja potilaan<br />

omavastuukäytäntö vaihtelevat maittain. Harvinaislääkkeiden<br />

saavutettavuutta tulee tutkia sekä<br />

arvioida lisää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.<br />

Lisää tietoa tarvitaan esimerkiksi siitä, miten harvinaislääkkeiden<br />

hinnoittelu- ja korvattavuuspäätöksiä<br />

varten tehtävä arviointi tulisi toteuttaa sekä siitä,<br />

mitkä ovat lääkkeiden saavutettavuuden ja lääkehoidon<br />

vaikuttavuuden kannalta sopivimmat jakelu- ja<br />

rahoituskanavat harvinaislääkkeille.<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 311<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


SUMMARY<br />

Availability and accessibility of<br />

medicines – Medicine shortages<br />

in Finland and accessibility of<br />

orphan medicines in Europe<br />

➔ Kati Sarnola<br />

Research scientist, PhD (Pharm.),<br />

Specialist in Medication Review<br />

Finnish Medicines Agency<br />

kati.sarnola@fimea.fi<br />

M.Sc. (Pharm.) Kati Sarnola’s Doctoral Thesis<br />

”Availability and accessibility of medicines,<br />

A study of medicine shortages in Finland and<br />

accessibility of orphan medicines in Europe” was<br />

inspected in the University of Eastern Finland,<br />

Faculty of Health Sciences, School of Pharmacy<br />

(social pharmacy) in August 17th <strong>2018</strong>. Professor<br />

Erkki Palva acted as the opponent and Johanna<br />

Timonen from the University of Eastern Finland<br />

acted as custodian. The Doctoral Thesis can be<br />

found from University of Eastern Finland UEF<br />

Electronic Publications -database: http://epublications.uef.fi/index.php<br />

Background: Availability of medicines has become<br />

one of the priority health issues worldwide. This<br />

study aimed to explore the frequency, the reasons<br />

behind and the consequences of medicine shortages<br />

to Finnish community pharmacies, and the reasons<br />

behind shortages from the perspective of pharmaceutical<br />

companies and pharmaceutical wholesalers<br />

in Finland. Additionally, this study aimed to study,<br />

whether special policies had been implemented for<br />

assessing the reimbursement status or pricing of orphan<br />

medicines, and the availability and distribution<br />

settings of ten recently authorised orphan products<br />

suitable for outpatient care, and whether patients receive<br />

these products free of charge or have to pay<br />

some or all of the costs themselves.<br />

was studied by a survey to competent authorities in<br />

24 European countries.<br />

Results: Almost 80% of the pharmacies had medicine<br />

shortages daily or almost daily. The reasons behind<br />

medicine shortages were reported to the pharmacies<br />

in 11% of the shortage cases. One third of<br />

shortage cases caused problems to the pharmacies.<br />

Medicine shortages were most commonly caused by<br />

the small size of the pharmaceutical market (n=29)<br />

and sudden or fluctuating demand (n=28). Most European<br />

countries had not implemented specific pricing<br />

(n=20) or reimbursement (n=22) policies for orphan<br />

medicines. Of the ten studied orphan medicines,<br />

the average number of available products per<br />

country was five. Products were most commonly dispensed<br />

from community pharmacies. When products<br />

were dispensed from community pharmacies,<br />

patients typically paid part of the price themselves.<br />

Products dispensed from other health care units<br />

were often free of charge for the patients.<br />

Conclusions: Medicine shortages are common to<br />

Finnish community pharmacies. Majority of medicine<br />

shortages don’t cause problems for the pharmacies.<br />

The reasons behind shortages are rarely reported<br />

to the pharmacies. The reasons behind shortages<br />

are more often supply-related than demand-related.<br />

Special policies on pricing and reimbursement on orphan<br />

medicines are rarely implemented in European<br />

countries. Availability, distribution settings and<br />

patients’ share of the costs of ten orphan medicines<br />

varies between countries.<br />

Keywords: medicines; availability; accessibility;<br />

medicine shortages; health policy; surveys and<br />

questionnaires, interviews<br />

Methods: The frequency, the reasons behind, and<br />

the consequences of medicine shortages were studied<br />

by reporting from 129 pharmacies (66%, n=195).<br />

The reasons behind shortages were also studied by<br />

interviewing 30 representatives of pharmaceutical<br />

companies and pharmaceutical wholesalers operating<br />

in Finland. The accessibility of orphan medicines<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 312<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


KIRJALLISUUSVIITTEET<br />

Besançon L, Chaar B: Report of the international<br />

summit on medicines shortage. International<br />

Pharmaceutical Federation (FIP), Toronto 2013<br />

Canadian Pharmacists Association: Canadian<br />

Drug Shortages Survey – Final report, Ottawa<br />

2010<br />

Claus B, Pauwels K, Baert M ym.: [Drug shortages<br />

in the hospital: management, causes and budget<br />

impact]. J Pharm Belg 1: 24–34, 2015<br />

Euroopan parlamentti: P8_TA-PROV(2017)0061.<br />

Vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden<br />

parantamiseksi. Euroopan parlamentin<br />

päätöslauselma 2. maaliskuuta 2017 EU:n<br />

vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden<br />

parantamiseksi (2016/2057(INI))<br />

European Commission: Regulation (EC) No.<br />

141/2000 of the European Parliament and of<br />

the Council of 16 November 1999 on orphan<br />

medicinal products<br />

European Medicines Agency: Orphan<br />

designation. 2017 (viitattu 9.10.<strong>2018</strong>).<br />

Saatavilla Internetissä: www.ema.europa.<br />

eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/<br />

general/general_content_000029.<br />

jsp&mid=WC0b01ac0580b18a41<br />

European Medicines Agency: Orphan medicines<br />

figures 2000-2017. <strong>2018</strong> (viitattu 9.10.<strong>2018</strong>).<br />

Saatavilla Internetissä: www.ema.europa.eu/<br />

docs/en_GB/document_library/Other/2015/04/<br />

WC500185766.pdf<br />

EURORDIS: Position Paper. Patients’ Priorities and<br />

Needs for Rare Disease Research 2014–2020,<br />

Amsterdam 2011<br />

Gammie T, Lu CY, Babar ZU-D: Access to orphan<br />

drugs: A Compehensive Review on Legislations,<br />

Regulations and Policies in 35 countries. PLoS<br />

One 10(10): e0140002, 2015<br />

Habl C, Bachner F: EMINET – Initial investigation<br />

to assess the feasibility of a coordinated system<br />

to access orphan medicines. Commissioned by<br />

the European commission, Directorate-General<br />

Enterprise and Industry, Vienna 2011<br />

Hawley KL, Mazer-Amirshahi M, Zocchi MS, Fox<br />

ER, Pines JM: Longitudinal Trends in U.S. Drug<br />

Shortages for Medications Used in Emergency<br />

Departments (2001-2014). Acad Emerg Med 23:<br />

63–69, 2016<br />

Hennink NM, Kaiser BN, Marconi VC: Code<br />

Saturation versus Meaning Saturation: How Many<br />

Interviews are Enough? Qual Health Res 1–18,<br />

2016<br />

Hirsjärvi S, Hurme H: Tutkimushaastattelu –<br />

Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus<br />

Helsinki University Press, Helsinki 2014<br />

Juhola R: Lääkkeiden velvoitevarastointi<br />

varmistaa lääkehuollon jatkuvuutta. SIC! 3–4:<br />

24–25, 2017<br />

Kaakeh R, Sweet BV, Reilly C: Impact of drug<br />

shortages on U.S. health systems. Am J Health<br />

Syst Pharm 68: 1811–1819, 2011<br />

Linnolahti J: Fimean toiminta lääkkeiden<br />

saatavuuden turvaamiseksi. SIC! 3–4: 6–10, 2017<br />

McLaughlin M, Kotis D, Thomson K ym.: Effects on<br />

patient care caused by drug shortages: a survey.<br />

J Manag Care Spec Pharm 19: 783–788, 2013<br />

OECD: OECD Health Policy Studies:<br />

Pharmaceutical Pricing Policies in the Global<br />

Market, Paris 2008<br />

Penttilä K: Harvinaislääkkeiden kehitystä tuetaan<br />

Euroopassa. SIC! 4: 1–6, 2016<br />

Sarnola K: Lääkkeiden saatavuus ja<br />

saavutettavuus: tutkimus lääkkeiden<br />

saatavuusongelmista Suomessa ja<br />

harvinaislääkkeiden saavutettavuudesta<br />

Euroopassa. Publications of the University of<br />

Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences<br />

470, University of Eastern Finland, Kuopio <strong>2018</strong><br />

Schlander M, Garattini S, Kolominsky-Rabas P ym.:<br />

Determining the value of medical technologies to<br />

treat ultra-rare disorders: a consensus statement.<br />

J Mark Access Health Policy 4: 33039, 2016<br />

Tan YX, Moles RJ, Chaar BB: Medicine shortages<br />

in Australia: causes, impact and management<br />

strategies in the community setting. Int J Clin<br />

Pharm 38: 1133–1141, 2016<br />

© Suomen Farmasialiitto ry 313<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong>


Thieren M: World Health Organization. Technical<br />

Meeting for the Development of a Framework<br />

for Universal Access to HIV/Aids Prevention,<br />

Treatment and Care in the Health Sector.<br />

Background paper on the concept of universal<br />

access, Geneva 2005<br />

Tiwari J: Navigating through orphan medicinal<br />

product regulations in EU and US – Similarities<br />

and differences. Regul Toxicol Pharmacol 71:<br />

63–67, 2015<br />

WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical<br />

Pricing and Reimbursement Policies: Preferred<br />

terms. (viitattu 9.10.<strong>2018</strong>). Saatavilla Internetissä:<br />

http://whocc.goeg.at/Glossary/PreferredTerms/<br />

Access<br />

© DOSIS n:0 4/<strong>2018</strong> 314<br />

© Suomen Farmasialiitto ry


Onko sinulla<br />

julkaistavaksi<br />

sopivaa materiaalia<br />

tai aihevinkkejä?<br />

<strong>Dosis</strong> on ainoa suomenkielinen farmasian<br />

alan tieteellinen lehti. Siinä julkaistaan farmasian<br />

ja sen lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia,<br />

tieteellisiä kommentteja ja referaatteja sekä<br />

väitöskirjojen tiivistelmiä.<br />

Jos sinulla on Dosikseen soveltuvaa materiaalia tai<br />

aihevinkkejä, lähetä sähköpostia osoitteeseen<br />

dosis@farmasialiitto.fi tai anneli.ritala@vtt.fi<br />

DOSIKSEN TOIMITUSKUNTA<br />

Päätoimittaja<br />

Dosentti Anneli Ritala-Nurmi<br />

Toimituskunnan jäsenet<br />

Dosentti Katri Hämeen-Anttila<br />

Proviisori, toksikologi Antti Kataja<br />

Yliopistonlehtori Anne Lecklin<br />

Farmasian tohtori Minna Matikainen<br />

Neuvotteleva virkamies, farmasian tohtori Ulla Närhi<br />

Farmasian tohtori Joni Palmgrén<br />

Farmasian tohtori Marika Pohjanoksa-Mäntylä<br />

www.dosis.fi


Refereet<br />

<strong>2018</strong><br />

Marja Airaksinen<br />

Maarit Dimitrow<br />

Yvonne Holm<br />

Anna-Riia Holmström<br />

Katri Hämeen-Anttila<br />

Liisa Kaartinen<br />

Antti Kataja<br />

Nina Katajavuori<br />

Anne Lecklin<br />

Ulla Lofthjelm<br />

Minna Matikainen<br />

Niina Mononen<br />

Ulla Närhi<br />

Joni Palmgrén<br />

Marikki Peltoniemi<br />

Kirsi Pietilä<br />

Marika Pohjanoksa-Mäntylä<br />

Marja Raekallio<br />

Jenni Repo<br />

Anneli Ritala-Nurmi<br />

Leena Riukka<br />

Outi Salminen<br />

Anu Seisto<br />

Pekka Suhonen<br />

Virpi Sulosaari<br />

Teemu Teeri<br />

Miia Tiihonen<br />

Anna Westerling<br />

Julkaisemme vuosikerran viimeisessä Dosiksessa<br />

listan kyseisen vuoden julkaisuun tarjottujen artikkelien<br />

refereenä toimineista henkilöistä. Nimet on listattu<br />

sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!